Chronische Nierschade - Kwaliteitskoepel

kwaliteitskoepel.nl
  • No tags were found...

Chronische Nierschade - Kwaliteitskoepel

Richtlijn Chronische Nierschade, 2009gering effect heeft op het beloop van de nierfunctie 128;130;131 . Weliswaar werd in eenprospectief gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie aangetoond dat behandeling bijpatiënten met chronische nierschade met een statine tot afname van de proteïnurie en eenminder snelle achteruitgang van de creatinineklaring leidde 132 , maar dat kon in een aantalandere studies bij patiënten met chronische nierschade 133;134 , diabetes mellitus 135;136 of naeen niertransplantatie 137 niet worden gevonden. Wel lijkt behandeling met een statinemicroalbuminurie te verlagen134 . Verder is in post-hoc analyses van een drietalgerandomiseerde prospectieve cardiovasculaire studies aangetoond dat behandeling met eenstatine bij patiënten met stadium 3 chronische nierschade slechts tot een zeer gering verschilin achteruitgang van de nierfunctie leidt 127;138;139 . Al met al kan men concluderen datbehandeling met statines nauwelijks effect heeft op het beloop van de nierfunctie bij patiëntenmet chronische nierschade en derhalve momenteel niet hoeft te worden gegeven met het doelde nierfunctie te vertragen.In het bijzonder bij patiënten met stadium 3 of hoger chronische nierschade dientvoorzichtigheid te worden betracht bij dosisvermeerdering van statines en dient gecontroleerdte worden op eventuele lever- of spiertoxiciteit. Bij deze stadia van nierschade dienen fibratenzeer terughoudend te worden gebruikt 140-142 . In mildere stadia van chronische nierschade(GFR > 30 ml/min) lijkt gemfibrozil veilig te kunnen worden gegeven en secundairepreventie van cardiovasculaire complicaties te bewerkstelligen 142 .Richtlijn 5.6 CNS stadium 3-5: Behandeling met acetylsalicylzuur (80-100 mg) is alleengeïndiceerd bij patiënten met CNS en een cardiovasculaire complicatie. (evidence level: B)5.6. AcetylsalicylzuurOver het nut van acetylsalicylzuur zijn bij patiënten met chronische nierschade slechtsbeperkt gegevens beschikbaar. In een aantal artikelen is aangetoond dat na een myocardinfarctaan patiënten met chronische nierschade minder vaak acetylsalicylzuur wordt voorgeschrevendan aan patiënten zonder chronische nierschade 143-145 . Wel is aangetoond dat patiënten metchronische nierschade eenzelfde voordeel van deze behandeling hebben als patiënten zonderchronische nierschade 144;145 . Verder is aangetoond dat wanneer patiënten met chronischenierschade die cardiopulmonale bypasschirurgie moeten ondergaan tot het moment vanoperatie acetylsalicylzuur gebruiken, zij postoperatief minder vaak verslechtering van hunnierfunctie hebben 146 . Ook is aangetoond dat patiënten met chronische nierschade die metacetylsalicylzuur werden behandeld niet vaker een grote bloedingcomplicatie hadden danpatiënten zonder nierschade 147 . In een kleine groep patiënten met type 1 diabetes mellitus hadkortdurende behandeling met acetylsalicylzuur geen invloed op de GFR 148 . Geconcludeerdkan dan ook worden dat patiënten met chronische nierschade als secundaire preventie ook metacetylsalicylzuur moeten en kunnen worden behandeld. In een recente Japanse publicatie 149werd aangetoond dat behandeling met acetylsalicylzuur bij patiënten met ongecompliceerdediabetes mellitus niet tot verlaging van cardiovasculaire complicaties leidde. In een andererecente studie bleek behandeling met acetylsalicylzuur in patiënten met diabetes mellitus enasymptomatisch vaatlijden geen vermindering van cardiovasculaire complicaties enmortaliteit te geven 150 . Derhalve adviseert de werkgroep om patiënten met stadium 3-5 CNSzonder cardiovasculaire complicaties niet als primaire preventie te behandelen metacetylsalicylzuur (evidence level: Opinion).Richtlijn 5.7 CNS stadium 3-5: Bij patiënten met chronische nierschade is er geen indicatievoor behandeling met homocysteïneverlagende therapie. (evidence level: A)20

More magazines by this user
Similar magazines