Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en ...

docs.szw.nl
  • No tags were found...

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en ...

Ministerie van Sociale Zakenen WerkgelegenheidAan de Voorzitter van deVaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheidvan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalBinnenhof 1a2513 AA ’s-GRAVENHAGEPostbus 908012509 LV Den HaagAnna van Hannoverstraat 4Telefoon (070) 333 44 44Telefax (070) 333 40 33Uw briefOnderwerpOverzicht ESF-EQUAL projectenOns kenmerkAM/ESM/01/88674Datum29 januari 2002In het Algemeen Overleg van 5 december 2001 met betrekking tot ESF-nieuw heb iktoegezegd u nader te informeren over de projecten waaraan subsidie is verleend in het kadervan ESF-EQUAL. Het doel van het EQUAL-programma is het via transnationalesamenwerking stimuleren van nieuwe benaderingen voor de bestrijding vanarbeidsmarktgerelateerde discriminatie en ongelijkheid van welke aard dan ook.Het EQUAL-programma is onderverdeeld in de volgende thema’s, aangevuld met hetbeschikbare budget per thema voor de periode 2001 t/m 2003 (in miljoen Euro):A. Verbeteren van de (her-)intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt (30,872)B. Bestrijden van racisme en vreemdelingenhaat op de arbeidsmarkt (2,044)C. Mogelijkheden scheppen om een bedrijf te starten (11,242)D. Vergroting van de arbeidsmogelijkheden in de tertiaire sector, in het bijzonder demaatschappelijke dienstverlening (4,396)E. Scholing en verbetering van de aansluiting tussen scholing en werk (13,597)F. Informatietechnologie en nieuwe technologieën (7,870)G. Verbeteren van de combinatie arbeid en zorg (16,252)H. Verkleinen van de kloof tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt (4,907)I. Maatregelen voor scholing en activering van asielzoekers (5,826)Het totale beschikbare budget in ESF-EQUAL bedraagt voor de eerste tranche (2001 t/m2003) € 97.006.000. Op 15 augustus 2001 waren er 243 aanvragen ingediend voor EQUALprojectenvoor een totaal bedrag van € 243.545.503. De eerste tranche is derhalve ruim 2,5keer overtekend. Met name voor de prioriteiten inzetbaarheid (thema A) en


2aanpassingsvermogen (thema E) was veel belangstelling. Op 15 november 2001 zijn er 110projecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 91.658.150.In de periode van 15 november 2001 tot uiterlijk 15 mei 2002 zullen de projectaanvragers hetontwikkelingspartnerschap en de samenwerking met de transnationale partner naderuitwerken. Dit leidt tot twee overeenkomsten, een voor het ontwikkelingspartnerschap eneen transnationaliteits-overeenkomst. Daarna vindt opnieuw een toetsing plaats. Vanaf 15mei 2002 kan vervolgens het project van start gaan met de werkzaamheden.In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal goedgekeurde EQUALprojecten.Tabel Overzicht aantal geselecteerde projecten per themaAantal projecten In EURO Benut percentageThema Ingediend Toegekend ToegekendeSubsidieBeschikbaarbudget perthemaOver/tekort Per thema Per pijlerA Verbeteren (her)intredemogelijkheden 105 33 31.681.411 30.872.000 -809.411 102,6%B Bestrijden discriminatie 5 3 995.972 2.044.000 1.048.028 48,7% 99,3%C Ondersteuning start eigen bedrijf 19 15 11.018.722 11.242.000 223.278 98,0%D Versterken sociale economie 6 5 4.232.859 4.396.000 163.141 96,3% 97,5%E Bevorderen combinatie werken/leren 56 16 15.478.383 13.597.000 -1.881.383 113,8%F ICT en nieuwe technologieën 10 6 4.988.570 7.870.000 2.881.430 63,4% 95,3%G Combinatie arbeid en zorg 19 15 11.596.958 16.252.000 4.655.042 71,4%H Verkleinen genderkloof 11 9 5.958.184 4.907.000 -1.051.184 121,4% 83,0%I Asielzoekers 12 6 5.707.091 5.826.000 118.909 98,0% 98,0%243 110 91.658.150 97.006.000 5.347.850 94,5%Alle projecten zijn per thema kwalitatief beoordeeld in vergelijking met andere projecten dieeveneens in hetzelfde thema waren ingediend. Overheveling tussen thema’s binnen een pijleris door de Europese commissie toegestaan en is toegepast waar mogelijk. Overhevelingtussen pijlers is niet toegestaan. Thema I (Asielzoekers) staat op zichzelf. Bij thema’s A en Eis sprake van het afwijzen van projecten op basis van budgetuitputting.De selectie van de projecten die, met het oog op de overvraag, in aanmerking zijn gekomenvoor de (voorlopige) reservering van subsidiemiddelen vanuit ESF-EQUAL heeftplaatsgevonden op basis van een wegingssysteem, gebaseerd op een aantal criteria. Hierbijzijn die projecten geselecteerd waarvan na beoordeling is komen vast te staan dat zijkwalitatief gezien het meeste voldoen aan de voor ESF-EQUAL geldende criteria. De criteriainhoud van het project, vernieuwing, en voorgenomen ontwikkelingspartnerschap hebbendaarbij het zwaarst meegewogen. Daarnaast hebben factoren als disseminatie,(gender)mainstreaming, empowerment, transnationaliteit, beheersstructuur en begroting eenrol gespeeld in de selectie van de projectenDaar waar sprake was van onduidelijkheid met betrekking tot de projectomschrijving, zijn deaanvragers in de gelegenheid gesteld om een en ander nader schriftelijk toe te lichten.Daarnaast is gebruik gemaakt van externe expertise waar dat in de beoordeling, gezien deaard van de criteria, noodzakelijk was.


3Bijgaand treft u de EQUAL-projectenbundel van het Agentschap SZW aan waarin per themaeen overzicht wordt gegeven aan welke organisaties EQUAL-subsidie wordt gegeven voorde geselecteerde projecten met een korte omschrijving van de inhoud van het project. Tevensis in deze bundel een inhoudelijke omschrijving opgenomen van ieder thema.De Minister van Sociale Zakenen Werkgelegenheid,De Staatssecretaris van Sociale Zakenen Werkgelegenheid,(W.A. Vermeend)(mr. A.E. Verstand-Bogaert)Bijlage: EQUAL Projectenbundel

More magazines by this user
Similar magazines