jongensnieuws1

energiesprong

jongensnieuws1

Jongensnieuws #01December 2014Louis Scheepersen Meulen BOUWworden Aannemersbedrijf Jongen-Meulentotal make-over IN ECHT“Marilyn Soeters: Ze hebben het geweldig gedaan”MorgenWonen:de nieuwe bouwstandaardSuccesvol project in Eijsden1


5InhoudVoorwoord ......................................................................... 3MorgenWonen ................................................................ 5Tijdelijk wonen bij de buren ............................. 10Waardenhuis ................................................................ 1210Een warme jas voor je oude woning .......... 14Geld verdienen met je huurhuis .................... 16Facts & korte thema’s ............................................. 18Louis Scheepers en Meulen Bouw ............... 18Projecten kort uitgelicht ...................................... 20Project speciaal uitgelicht .................................. 22Colofon/Contact .......................................................... 231362


VoorwoordVoor u ligt de nieuwe eerste editie van Jongensnieuws. Dit is ons nieuwe relatiemagazine.Doel is om achtergrond en diepgang te bieden bij een aantal boeiendeinitiatieven. We leven in misschien wel de meest opwindende tijd die we als sectorhebben meegemaakt. We maken de transitie door van een traditioneel aannemingsbedrijftot een organisatie die proactief oplossingen zoekt voor de opgaves in degebouwde omgeving van vandaag en morgen. MorgenWonen en De Stroomversnellingzijn exponenten van deze transitie, die in deze editie aan bod komen.Voor ons bedrijf betekent deze transitie vooral een shift van mindset, een cultuuromslag,die zich van onder tot boven in de organisatie doet gelden. Dat is echt mensenwerk.Tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst hebben wij daarom met alle personeelsleden een gesprekgevoerd. Over hoe het gaat, over onze ambities en dromen, en hoe wij die samenkunnen waarmaken. Dit heeft geresulteerd in een strategisch plan, vervat in een waardenhuis(waarover in deze editie later meer). Daarmee geven we invulling aan het huidigeveranderingsproces. Samen, stap voor stap, en met volle overtuiging.Frank Zuthof,Directeur Bouwbedrijven JongenMeer weten? Volg mij op:twitter.com/FrankZuthof3


DAGDAG1 2Elk platformelement wordt vooraf n idefabriek ge produceerd onder ideal eomstandig heden en daarna vervoerd naar e dlocatie en droog geass em bleerd.Dit garandeert en hoge kwaliteit en etrouwbare b levertijd en beperkt hinde ren bouwafval op e dlocatie tot het minimum .BouwenWonenDA T IS DE BOUWP LAATS VOL GENS MO RGEN WO NEN4


De nieuwe bouwstandaard in EijsdenSinds het begin van onze jaartelling is er gebouwd in Eijsden. De resten van Romeinen en middeleeuwerszijn op diverse plaatsen terug te vinden. Bouwontwikkeling Jongen realiseerde er inseptember een aantal bijzondere woningen volgens MorgenWonen, de nieuwe bouwstandaardvan VolkerWessels.Na de realisatie van een prototype in Coevoorden en een pilot in Zeist,zijn de eerste series van het MorgenWonen concept gerealiseerd inHolten en in Zeist. Het project in Eijsden is het derde project in Nederlanddat succesvol volgens de platformgedachte van MorgenWonenis gerealiseerd.VolkerWessels laat met MorgenWonen conventionele denkwijzen losen introduceert oplossingen op conceptniveau die toegepast wordenop de zeven woningen in de nieuwbouwwijk Poelveld. De woningenworden meer op industriële wijze – vergelijkbaar met de auto-industrie– en dus sneller en beter gebouwd. Deze manier van denken sluit5


aan bij onze visie, waarmee we antwoord kunnen blijven geven opde vragen in de continu veranderende wereld waarin wij werkenen leven.Om de kwalitatief perfecte woning met hoge kwaliteit te kunnenrealiseren hebben we gebruik gemaakt van slimme, uitwisselbareplatformelementen en prefab units. Elk element wordt vooraf in defabriek geproduceerd, onder ideale omstandigheden. Hierdoor garanderenwij de hoge kwaliteit, betrouwbare en snelle levering enbeperken we de hinder en afval rondom de bouwlocatie. Hetgeenop de locatie gebeurt noemen we dan ook geen bouwen meer,maar assembleren! We zorgen ervoor dat de woning binnen ééndag gerealiseerd is, waarbij alle installatiewerkzaamheden diezelfdedag afgerond worden. De hierop volgende dagen zal de woningafgewerkt worden en uiteindelijk is de woning binnen twee wekenwoonklaar, inclusief vloer- en wandafwerking, een hoogwaardigekeuken en zelfs de tuin wordt aangelegd.De bewoner zal kunnen genieten van een energieleverende woning.Net zoals je bij het afsluiten van een telefoonabonnementeen belbundel krijgt, ontvang je bij deze woningen een vergelijkbareenergiebundel. Bij gemiddeld gebruik is de betreffende bundeltoereikend en heb je dus geen extra energiekosten. De combinatievan een duurzame warmtepomp die warmte uit de lucht haalt, uitstekendeisolatie, drielaags geïsoleerd glas en een dak dat aan deDe betonnen prefab trap zorgtvoor stabiliteit en is tevenscentrale leidingsschacht.6


Tom Dohmen,projectmanager vanBouwontwikkeling Jongen:“Henry Ford is de bedenker van een vernieuwendemanier van vervoer. VolkerWessels doet ietsvergelijkbaars met MorgenWonen als hetom woningbouw gaat.”De nieuwe bouwstandaard#MorgenWonen #Innovatie #VolkerWessels7


Bob Jongen,projectontwikkelaarconcepten van Bouwbedrijven Jongen:“Het werken met platformelementen zorgt ervoor dat wehet concept kunnen blijven optimaliseren om steeds meervariatie te kunnen bieden. Maar ook het proces blijven weintern als extern optimaliseren.”8


zuidzijde bekleed is met zonnepanelen zorgt voor lagere energie-lasten en een prettig binnenklimaat en ontziet het milieu. Morgen-Wonen maakt immers geen gebruik van fossiele brandstoffen.De woningen zijn voor beleggers interessant aangezien de investeringnog nooit zo snel verzilverd was als bij MorgenWonen. VandaagDe badkamer wordt in één keergeplaatst. De wasbak en spiegelzijn al gemonteerd in de fabriek.investeren in de woning, en morgen kunnen de eerste bewonersgebruik maken van de woning. Dit is een spectaculaire vooruitgangten opzichte van de traditionele bouwprocessen.MorgenWonen is volgens ons de nieuwe bouwstandaard. We realiserenhoog afgewerkte woningen tegen optimale woonlasten.Dit heeft zowel de lokale welstandscommissie als de beleggerspositief verbaasd.”Limburgse primeur in Eijsden#MorgenWonen #Trots9


Tijdelijk wonenbij de buren“Als je alles overziet, hebben ze echt het geweldig gedaan.” Marilyn Soeters is heeltevreden over de renovatie van haar huurhuis aan de Prins Bernhardstraat in Echt.Ze woont er al bijna vijfentwintig jaar en de woning is nu zo goed als nieuw.Aannemersbedrijf Louis Scheepers gaf het blokwaarin ze woont medio dit jaar namens Woongoed2-Duizend een total make-over. Het dak, de ramen,de deuren, de binnenmuren, de gang, de keukenen de badkamer (nu met toilet), bijna alles is in éénmaand compleet vernieuwd.Ze woonde in die tijd bij de buren. Dat komt zo: voorde renovatie besloot een buurvrouw met twee ouderekinderen te verhuizen, omdat één slaapkamerwerd omgetoverd in een ruime badkamer. En er vertroknog iemand.“Die twee huizen zijn eerst aangepakt. Ze hebbendaar - heel slim - wisselwoningen van gemaakt.Mijn verhuizing ging goed, daar was een verhuisbedrijfvoor ingehuurd. Eerst kreeg ik dozen om mijnspullen in te pakken. Een deel ging voor een maandin een container, in de opslag, de rest is meeverhuisdnaar de tijdelijke woning.Ik vind dat ze het geweldig hebben gedaan. Niet alleenmet die wisselwoning, ook de renovatie zelf.Zo heb ik een metalen aanrechtblad gekregen enniet het normale blad van kunststof. Verder is bij mijgeen terras aangelegd, zoals bij de andere huizen,en mocht mijn overkapping blijven bestaan. Welhadden ze per ongeluk eerst een verkeerde keukenbesteld, mijn keuken is gespiegeld aan die van de buren,dat hadden ze over het hoofd gezien, maar datis later weer opgelost. En zo waren er nog wat kleinedingetjes die daarna allemaal zijn verholpen.10


Marilyn Soeters en haar poes Missyvoelen zich helemaal thuisin hun gerenoveerde woning.Tijdens de renovatie was ik overdag aan het werk,ik werk in de thuiszorg en ik heb een baan als individueelbegeleider, dus ik heb weinig overlast gehad.Andere mensen in onze straat, die wel de heledag thuis zijn, heb ik daar wel eens over horen klagen.Maar kijk: als je gaat slopen, gaat het stoffen.En het maakt lawaai. Dat weet je. En ik denk dan:kijk eens wat je ervoor terug krijgt. De hele straatis er enorm op vooruit gegaan en we betalen nogsteeds evenveel aan huur.”"De hele straat is er enorm opvooruit gegaan en we betalennog steeds evenveel aan huur..."Een project van11


Met dank aan @JongenBouw & @wonenlimburgmooie opnames RTL Z! stukje ketensamenwerking visueel!#lean #bimMetenis wetenAl onze medewerkers hebben onlangs in rondetafelgesprekkenmeegepraat over het bedrijf zoals het nu is, de verwachtingen voorde toekomst en wat we kunnen doen om onze prestaties te verbeteren.Daar zijn vijf meetpunten uit naar voren gekomen, waarmeewe samen het verbeterproces gaan sturen. Die punten, financieel/operationeel, klant, processen, mensen en cultuur, en sturen vande verandering, zijn ondergebracht in het Waardenhuis 2014. Daarmeekan iedereen in één oogopslag zien hoe hoog wij de lat leggen.Het Waardenhuis is gebaseerd op Samen Slimmer Bouwen, waarvanBIM, LEAN en ketenintegratie de belangrijkste punten zijn. Elkbouwproject heeft zijn eigen Waardenhuis. De waarden die belangrijkzijn, worden vooraf ingevuld. Daarop wordt gestuurd en gemetendoor de partijen die bij het project betrokken zijn.Voor aanvang van elk project worden met allebetrokken partners de doelstellingen van hetwaardenhuis vastgesteld.12


Waardenhuisvertrekpunt bijelk project!BIMLEAN1313


Een warme jasvoor een oude woningIn de winter doe je een dikke jas aan om de kou te weerstaan. Dat is precieswat er gebeurt bij het project Stroomversnelling Fase II, een slim project voorwoningrenovatie; oude huizen worden ingepakt tot ze energieneutraal zijn.En het mooie is: de huurders merken er niets van in hun portemonnee.mersbedrijf Louis Scheepers zijn geïsoleerd in opdrachtvan Wonen Limburg. Ook oude schuttingen enschuurtjes zijn verwijderd en vervangen.In feite wordt met de renovatie aan de buitenkant eencompleet nieuwe woning gerealiseerd over de bestaandewoning heen. Geprefabriceerde elementenvormen de nieuwe gevels en dak en de oude gasketelwordt vervangen door een energiemodule die in hetportaal is geplaatst.Als je de Parallelweg inrijdt in Melick, kunnen deStroomversnelling woningen met hun knal blauwe enrode delen je bijna niet ontgaan. En dat is ook preciesde bedoeling. Er moet over gepraat worden, wantachter die kleurige gevels schuilt een inspirerend verhaal.Stroomversnelling is een nationaal samenwerkingsverbandvan overheden, corporaties en bouwbedrijvengericht op verduurzaming van de bestaandebouw. Ook zorgt het project voor extra werkgelegenheid,zo snijdt het mes aan twee kanten.In Melick gaat het om 4 woningen die door Aanne-14


De luchtkanalen worden affabriek in de prefab gevelsgeplaatst.Huurder betaalt renovatieDeze aanpak is heel aantrekkelijk voor dehuurders. Voor hen gaan de woonlasten nietomhoog, los van eventuele inflatiecorrectie,terwijl het wooncomfort enorm toeneemt;het is nu altijd aangenaam in huis.Hoe kan dat? Door de uitstekende isolatie enhet lokaal opwekken van energie wordt hettotale energieverbruik van de bewoner teruggebrachtnaar nul. Om deze ingrijpende renovatiete kunnen bekostigen, is er nu vanuit deStroomversnelling wetgeving in de maak dieeen woningcorporatie in staat stelt om eenenergiebundel te heffen bij haar huurder.de Stroomversnelling breed uit te rollen verderuit te werken. Door de ideeën die nu wordenopgedaan verder te industrialiseren is hetstraks de bedoeling dat met het tempo vanéén woning per dag bestaande wijken energieneutraalgemaakt worden.Deze energiebundel betekent simpel vertaalddat de energierekening van vóór de renovatiewordt vast geklikt en als vaste vergoedingdoor de huurder wordt betaald aan de woningcorporatie.Op deze manier wordt metde energie die vandaag nog verspild wordt,de woningvoorraad in Nederland verduurzaamd.Niet met kleine stapjes, maar één keermet een reuzesprong naar een energieneutralewoonomgeving.Op dit moment bevindt zich de Stroomversnellingnog in de fase van prototyping. Dezeeerste projecten worden nu uitgevoerd metals doel om de businesscase, de techniek ende energieprestatiegarantie die nodig zijn omVoor de inwoners van de Parallelweg in Melickzal het niet veel uitmaken. Als straks de koudedagen eraan komen, zitten zij er warmpjes bij enhet kost geen cent extra. Daar hoef je niet ingewikkeldover te doen.Een project van15


foto FrankCustersGeld verdienen met je huurhuis“Als je straks minder energie verbruikt dan voor de renovatie, krijgt de bewoner aan het einde van het jaar geld van het energiebedrijfvoor de teruggeleverde energie”, zegt Frank Kusters. Hij is de energiespecialist van Wonen Limburg, de corporatiedie de Stroomversnelling woningen in Melick verhuurt.Hij legt nog eens uit hoe het concept van de Stroomversnellingin Melick werkt. “De woningen zijn nu gerenoveerd.De bewoners kunnen beter wonen voordezelfde maandlasten, doordat ze het geld van hunenergierekening nu in hun huis steken. Een belangrijkvoordeel voor de bewoners is verder dat zij meer griphebben op hun maandelijkse woonlasten, omdat zegegarandeerd, bij een bepaald gebruikersprofiel enklimaatprofiel, weten wat hun woonkosten zijn.In plaats van de energierekening gaan bewoners eenenergiebundel betalen aan de woningcorporatie.De hoogte van deze energiebundel is afgeleid vande zogenoemde praktijkwaarde energie-renovatie;hoeveel energie kan de gerenoveerde woning opleverenafgezet tegen de gemiddelde energierekeningenvan de woningen in de afgelopen drie jaar.Het gaat om woningen die evenveel energie leverenals ze nodig hebben, waardoor de energiemeter,over een jaar berekend, op nul uit komt. De vernieuwbouwvan deze woningen levert een veel betereisolatie op, waardoor de warmte- en koeltevraagvermindert. Voeg daar lokale duurzame energieopwekkingaan toe en zo kan de energiemeter op nuluitkomen.De energiebundel wordt deels als energiedienst endeels als huurverhoging in rekening gebracht bij dewoningcorporatie. Komen huurders daarboven, danmoet het verschil worden betaald aan het energiebedrijf,dat de extra energie levert. Zitten ze eronder,leveren ze meer energie, dan krijgen ze geld terug.Bewoners die de aflopen drie jaar onder de onlangsvastgestelde praktijkwaarde zaten, zijn de lachendederde in dit project. Zijn gaan letterlijk geld verdienen.Dus had je bijvoorbeeld eerder een rekeningvan gemiddeld honderd euro (in Melick is de praktijkwaardebepaald op 155 euro), dan lever je 55 euroterug aan het energiebedrijf. Dat bedrag wordt aanhet eind van het jaar met de bewoner verrekend.“De bewoners gaan in elk geval nooit meer beta-16


De bewoners gaan in elk geval nooit meer betalen dan nu.Hun comfort is door de renovatie enorm toegenomen enals ze de komende jaren zuiniger met energie omgaan,resulteert dat in een teruggave. Als corporatie zijn we blijdat de woningen op deze slimme manier zo snel en zogoed zijn gerenoveerd. Bouwbedrijven Jongen heeft er eenmooi bouwproject aan en ook het Rijk is tevreden, want hetupgraden van het oude woningbestand stagneerde al jarenvanwege de hoge kosten. Ideaal toch?”17


Facts & korte thema’ sPartner van Wonen LimburgBIMmen bij de bammeniba ParkstadBouwbedrijven Jongen en Van Wijnen zijn partnergeworden van Wonen Limburg voor nieuwbouwen transformatie. Een gezamenlijk kernteam gerichtop ketensamenwerking moet zorgen voormeetbaar betere prestaties bij projecten. Het lerendeteam zet vooral in op het verbeteren van dekwaliteit, het reduceren van de kosten en het bekortenvan de doorlooptijden. De eerste projectenworden eind dit jaar voorgelegd aan het bestuurvan Wonen Limburg.Pilot met app voor onderhoudJongen Venlo draait momenteel een pilot met eenapplicatie voor niet planmatig onderhoud en serviceverlening.Hiermee kan de intake en de afhandelingvan reparatieverzoeken worden geoptimaliseerd.De onderhoudsmonteur gaat straks meteen tablet naar de huurder. Daarop wordt voorakkoord getekend en kan ook gelijk de klanttevredenheidworden vastgelegd. De proef is opgezetsamen met Wonen Limburg.+Wij organiseren regelmatig lunchbox meetings omin een ontspannen sfeer op de werkvloer kennis,meningen en ervaringen over het hedendaagsebouwen te delen. Er zijn telkens korte presentatiesvan een minuut of twintig, met na afloop ruimtevoor vragen en discussies. Recent besproken onderwerpenzijn bijvoorbeeld BIM, de Stroomversnellingen Lean. Hebt u een idee voor een lunchboxmeeting? Laat het ons weten!Lean op de weegschaalBetere grip op de projectvoortgangKortere bouwtijden door efficiënter werkenMeer werkplezier door betere samenwerkingSnellere opsporing van potentiële problemenToegenomen veiligheid door eerdere analyse- Vergt een flinke investering aan de voorkantIedereen moet meedoen, anders werkt het nietDe Internationale Bauausstellung (IBA)in 2020 moet de economische, cultureleen ecologische ontwikkelingen in Parkstadeen vliegwieleffect geven. JongenLandgraaf is actief betrokken bij de organisatievan dit ambitieuze veranderproject.De eerste IBA werd in 1901 inDarmstadt gehouden en het evenementis sindsdien een begrip in Duitsland. EenIBA gaf zorgenkind Ruhrgebied nieuwelan, maakte dat Hamburg een aantaleilanden in de Elbe een verrassende bestemminggaf en zorgde dat krimpregioSachen-Anhalt creatieve antwoordenkon geven op de bevolkingsafname.Meer weten? www.iba-parkstad.nl18


Louis Scheepers en Meulen Bouwsamen verder als AannemersbedrijfJongen-MeulenEr was die week voor iedereen gebak met het logo vanhet nieuwe bedrijf. Zo werden de vijftig medewerkersvan Meulen warm welkom geheten in Roermond. AannemersbedrijfJongen-Meulen telt 117 enthousiaste medewerkersen is in 2015 naar verwachting goed voor een omzetvan circa vijftig miljoen euro. Het directieteam bestaatuit Cor Meulen (directeur commerciële zaken), MauriceHensgens (directeur productie) en Tjeu Kneepens (directeuralgemene zaken).Cor Meulen: “Bij gebrek aan bedrijfsopvolging was ik aleen tijdje op zoek naar een grote bouwonderneming waarde continuïteit van mijn bedrijf zeker gesteld kon worden.VolkerWessels is zo’n onderneming. VolkerWessels heeftmeer financiële mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingenen concepten op de markt te brengen en daarmeeconcurrerend te blijven werken. Bovendien spreken decultuur en het ondernemerschap van de VolkerWesselsbedrijven mij zeer aan. Die passen ook goed bij mijn bedrijf.Louis Scheepers is bijvoorbeeld ook net als Meulentot in de vezels verbonden met het maatschappelijke enculturele leven in de regio.Wat Louis Scheepers toevoegt, is de kennis en kunde omop een heel goede manier zeer grote utiliteitsprojecten tebouwen. Daarnaast denk ik dat wij Louis Scheepers ooknog wel wat kunnen leren.” Tjeu Kneepkens beaamt dat:”Wat wij wel kunnen, maar waar Meulen waarschijnlijkveel beter in is, zijn onderhoud en renovatie. Zij hebbendaar een goede naam in opgebouwd.”Cor Meulen: “Helaas was het niet mogelijk om al onzemedewerkers mee te nemen naar AannemersbedrijfJongen-Meulen. Dat heeft ons allemaal geraakt, ook mijpersoonlijk, maar uiteindelijk is dit wel de beste keuze methet oog op de toekomst.” Het samenvoegen van MeulenBouw en Louis Scheepers heeft grote invloed op iedereen.“Daarom zijn onze medewerkers onlangs per afdeling opkennismakingsbezoek geweest bij hun collega’s van Meulen”,vertelt Kneepkens. “Ze kwamen enthousiast terugmet allerlei ideeën die ze bij Meulen hadden opgedaan endie een verbetering vormen van onze manier van werken.”Maurice Hensgens: “Als je zo het beste van twee wereldenpakt, kun je de nieuwe organisatie een enorme impulsgeven. Ik merk dat iedereen daar enorm enthousiast vanwordt, ook omdat Meulen veel jonge, frisse en goedgemotiveerdemedewerkers heeft.” “Verder brengt Meulen veelbouwgronden in, waar een enorm bouwvolume mee isgemoeid”, vult Frank Zuthof aan. “Dat biedt gunstige perspectievenvoor de toekomst. Ik heb er verder alle vertrouwenin dat het enthousiasme van alle medewerkers overAannemersbedrijf Jongen-Meulen wordt overgebracht opde kopers en klanten, zodat zij ambassadeurs van de nieuweorganisatie worden.”Tjeu Kneepkens: “Op dit moment zijn de verbouwingswerkzaamhedenin ons kantoor in Roermond in vollegang. De medewerkers van Meulen komen in groepenover. De eerste groep is er al, de laatste moet voor 1 decemberin Roermond zijn begonnen.Over de verbouwing kan ik nog niet veel zeggen. Hetwordt een inspirerende werkomgeving voor ons allemaal.De binnenplaats is echt bijzonder. Omringd door de aangrenzendeafdelingen, wordt dat straks de centrale ruimtevoor ontmoetingen en overleggen. Werken in zo’n openplek bevordert de innovatie en creativiteit is het idee.”19


Projecten kort uitgelichtMFC en appartementenSteinIn Stein bouwt Aannemersbedrijf LouisScheepers voor de gemeente en MaaskantWonen een multifunctioneel centrumen vierenveertig appartementen.Het centrum biedt plaats aan onder meereen bibliotheek, een auditorium en eenhorecaruimte. Het wordt de plaats waarwonen en recreatie elkaar treffen. Dit projectis onderdeel van de eerste fase van hetplan “Hart van Stein”.Q4 - VenloNa de bouw van het Poppodium Grenswerk aan de Maas, is Bouwontwikkeling Jongennu beland in de eerste fase van het vervolg op Q4 in Venlo. In de gerenoveerdewijk Q4 zorgt het samenspel van wonen en werken, creativiteit, cultuur, trend entraditie voor een bruisende stedelijke atmosfeer. Bouwontwikkeling Jongen, de gemeenteVenlo en Woningcorporatie Woonwenz zijn samen verantwoordelijk voorde ontwikkeling en realisatie.20


Huis van de gemeente Peel en Maas - PanningenDe gemeente Peel en Maas krijgt een nieuw gemeentehuis. Het nieuwe bestuurlijk centrumvan de in 2010 ontstane fusiegemeente is gebouwd volgens de LEAN filosofie. BijLEAN wordt uitgegaan van de klantwaarde, het tegengaan van verspilling, het creërenvan een continue flow, vraag gestuurd werken en het streven naar perfectie door voortdurendte verbeteren. Hoe dat in de praktijk gaat, kunt u hier bekijken:http://bouw.webcam.nl/panningen/“LIGNE” ZITTERD REVISITED - SITTARD-GELEEN“Ligne” is onderdeel van “Zitterd Revisited”, het masterplan van Coenen en Co voor deherinrichting van de Sittardse binnenstad die in 2020 klaar moet zijn. “Ligne” moet destad laten bruisen en omvat onder meer Hogeschool Zuyd, BiblioNova, Het Domein,een ondergrondse parkeergarage, een cultuurplein, winkels, horeca en enkele appartementen.Bijzonder is verder dat de oude, overkluisde Köttelebaek weer aan de oppervlaktewordt gebracht.Diepengaerde - Valkenburg aan de GeulAan de voet van Valkenburg, pal aan De Geul, ontwikkelt Bouwontwikkeling Jongen eendrietal luxe appartementenvilla’s. “Diepengaerde” is gesitueerd in een parkachtige omgevingvan waaruit u zo het karakteristieke Zuid-Limburgse heuvellandschap in loopt.Er zijn twee basistypen appartementen, beide met een lichte en moderne uitstraling.http://www.diepengaerde.nl21


MAANKWARTIERHEERLEN22Na jaren ontwikkelen met WoningcorporatieWeller, de gemeente Heerlen en NSPoort zijn we nu aan het werk de grootstebouwput uit de geschiedenis van onsbedrijf. Het “Maankwartier” in Heerlenis een stad in de stad. Er komen ondermeer een vernieuwd station, winkels,cafés, een hotel, kantoren, terrassen enwoningen op verschillende bouwlagen.Een bijzonder project op nog geen vijfkilometer van het kantoor van JongenLandgraaf.


In MemoriamTon Smitsmans (16.04.1951 - 04.09.2014)Ton was 10 jaar werkzaam bij Aannemersbedrijf Louis Scheepers,waarvan 7 jaar als Directeur Productie. Hij was een aannemer-bouwerpur sang, met een grote kennis van zaken. Demedewerkers aan wie hij direct leiding gaf, hadden groot vertrouwenin hem. Hij was voor hen het fundament waarop zijkonden bouwen. Verder was Ton binnen het bedrijf de stuwendekracht achter ontwikkelingsprogramma’s in de ICT en SamenSlimmer Bouwen, met BIM, Lean en Ketensamenwerking. Hetbedrijf verliest in hem een gedreven harde werker, maar bovenaliemand die altijd klaar stond voor zijn medewerkers. Op 4 septemberis Ton ’s avonds thuis overleden aan de gevolgen van eenhartstilstand.Jongensnieuws is een uitgave van Bouwbedrijven Jongen.Concept en Vormgeving: Graphics EtcIllustraties: Graphics EtcFotografie: Hennie Retera en Bouwbedrijven JongenRedactie: Bouwbedrijven Jongen en Graphics EtcAan deze uitgave kunnen, ondanks de zorgvuldigheid waarmeedeze is samengesteld, geen rechten worden ontleend.Bouwbedrijven JongenHarrie Wagemans ( 21.02.1958 - 17.07.2014)Harrie werkte 22 jaar bij Bouwbedrijven Jongen. Eerst bij AannemersbedrijfJongen in Landgraaf, de laatste 14 jaar bij AannemersbedrijfLouis Scheepers in Roermond. Hij was ons HoofdAdministratie. Harrie was zeer toegewijd en bekwaam in zijnwerk. Als een stabiele en vaste waarde in het managementteamvan het bedrijf genoot hij een groot vertrouwen van de directie.Hij was een echt mensenmens; betrokken bij het bedrijf en bijde medewerkers. Waren er sociale activiteiten van het bedrijf’,Greep naar de Hoorn, Ride for the Roses, Alpe d’HuZes of samenmuziek maken, Harrie was er altijd bij. Hij hield van cultuur, sport(met name wielrennen) en van (verre) reizen maken. Op 17 juliwas vlucht MH17 voor Harrie de laatste reis.Internet:www.bouwbedrijvenjongen.nlE-mail:info@bouwbedrijvenjongen.nlBouwontwikkeJongenMaastricht-AirBouwbedrijven Jongen is als ontwikkelend bouwbedrijf de overkoepelende organisatievan één bouwontwikkelingsbedrijf (Bouwontwikkeling Jongen) en 3 aannemersbedrijven:Aannemersbedrijf Jongen B.V. (Landgraaf), Aannemersbedrijf JongenMeulen B.V. (Roermond) en Aannemersbedrijf Jongen Venlo (Venlo). BouwbedrijvenJongen maakt onderdeel uit van het VolkerWessels concern.23


www.bouwbedrijvenjongen.nl

More magazines by this user
Similar magazines