Herziening SWAB-richtlijn Behandeling MRSA ... - Kwaliteitskoepel

kwaliteitskoepel.nl

Herziening SWAB-richtlijn Behandeling MRSA ... - Kwaliteitskoepel

Onzorgvuldig gekozen behandelingen kunnen leiden tot therapie-falen en verdergaanderesistentie ontwikkeling. Er bestaat een Britse richtlijn voor de behandeling van MRSAinfecties. 13Gezonde individuen buiten instellingen voor gezondheidszorgHet verhoogde risico op infectie wordt ook gevonden bij gezonde individuen.Bijvoorbeeld in een studie bij rekruten in het leger werd bij MRSA-dragers eeninfectiepercentage van 38% gevonden terwijl dat bij dragers van gevoelige S. aureusslechts 3% was. 14 De toegenomen morbiditeit bij gezonde individuen heeft mede temaken met de snelle toename van MRSA in de open bevolking waarbij specifiekevirulentie-factoren, zoals Panton-Valentin leucocidine (PVL), in verhoogde mateaanwezig zijn. 15 Hoe te handelen bij MRSA dragers in de open bevolking is vastgelegdin een LCI richtlijn (www.rivm.nl/cib).MRSA dragerschapbehandelingIndicaties voor MRSA dragerschapbehandelingDe indicatiestelling voor dragerschapbehandeling berust op een afweging van: (1) degevolgen van MRSA dragerschap voor de betreffende persoon en diens omgeving, (2)de kans op en de ernst van bijwerkingen van de behandeling en (3) de geschatte a-priorikans op een succesvolle behandeling gegeven de eigenschappen van de gast engastheer.Bij medewerkers van instellingen voor gezondheidszorg wordt een actief beleid gevoerdom dragerschap te eradiceren. Een belangrijke reden hiervoor is dat de betreffendepersoon vanwege het risico van verspreiding niet mag werken zolang MRSAdragerschap aanwezig is (zie WIP richtlijn). Tevens is bij gezonde individuen(ongecompliceerde MRSA drager, zie verder) de kans op een succesvolle behandelingmet relatief veilige middelen groot.Bij gezonde individuen buiten het ziekenhuis is terughoudendheid aangewezen methet instellen van dragerschapbehandeling. Indien risico op infecties met MRSAaanwezig is, is dragerschapbehandeling geïndiceerd. Een andere indicatie kan zijnindien een (gezins-)contact van de drager een werknemer is in een instelling voor deHerziening 2012 SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers

More magazines by this user
Similar magazines