13.07.2015 Views

Gemeentenieuws - Gemeente Hengelo

Gemeentenieuws - Gemeente Hengelo

Gemeentenieuws - Gemeente Hengelo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong><strong>Gemeente</strong>nieuws</strong>Mededelingen van de gemeente <strong>Hengelo</strong>donderdag 28 mei 20092<strong>Hengelo</strong> in het kortSluiting stadhuis en stadskantoorOp maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) zijn het stadhuisen het stadskantoor gesloten. Beide zijn vanaf dinsdag2 juni weer volgens de normale openingstijden geopend.Verkiezingen Europees parlementInvesteren in voorlichting op basis- en voortgezet onderwijsWethouder Oude Alink in gesprek met jongerenWethouder Janneke Oude Alink brachtop maandag 18 mei een werkbezoekaan OPDC de Arcade. Daar was zete gast bij een voorlichting dieTactus Verslavingszorg op de schoolverzorgt.Op 4 juni zijn de verkiezingen voor het Europees parlement.Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Of wilt u meerweten over de standpunten van de politieke partijen?In de <strong>Gemeente</strong>winkel staat de Verkiezingsstand. Hierkunt u gratis folders en promotiemateriaal meenemen.De <strong>Gemeente</strong>winkel vindt u op de begane grond van hetstadhuis, achter de hoofdingang.<strong>Hengelo</strong>’s Inbraak Preventie ProjectHet <strong>Hengelo</strong>’s Inbraak Preventie Project is een initiatiefvan de gemeente <strong>Hengelo</strong> in samenwerking met depolitie en SWB Midden-Twente. Wijk na wijk wordeninformatiebrieven verspreid onder de bewoners van<strong>Hengelo</strong>. Momenteel is het HIPT bezig met adviseren inGroot Driene: in de hoek Reviusstraat, Laan van Driene,PC Hooftlaan, Brederostraat. Alle bewoners binnen dezebuurt hebben onlangs een brief ontvangen waarin staatvermeld hoe kosteloos een preventieadvies aangevraagdkan worden.Gratis preventieadviesDe gemeente biedt de bewoners de gelegenheid omkosteloos een preventieadvies te krijgen volgensde eisen van het certificaat Veilige Woning van hetPolitiekeurmerk Veilig wonen. Indien de bewonersvolledig uitvoering geven aan het advies, komen zij inaanmerking voor het certificaat Veilige woning. Met datcertificaat kan bij de meeste verzekeringsmaatschappijeneen flinke premiekorting op de inboedelverzekeringworden verkregen. Meer informatie kunt u krijgen bijhet <strong>Hengelo</strong>’s Inbraak Preventie Team, telefoon (074)265 3638.De voorlichtingen op het voortgezet(speciaal) onderwijs maken onderdeeluit van het Plan van Aanpakalcoholmatiging en jeugd 2008-2011.In aansluiting op het regionale projectHappy Fris wil de gemeente <strong>Hengelo</strong>het alcoholgebruik onder jongerenbeneden de 16 jaar terugdringen.VoorlichtingAlcohol en roken spelen een rol inde belevingswereld van jongeren.Daarom investeert de gemeente<strong>Hengelo</strong> in voorlichting op zowel hetbasis- als het voortgezet onderwijs.Tijdige voorlichting is belangrijk omde leerlingen zich bewust te latenworden van hun houding en gedragten opzichte van genotmiddelen.Bovendien komen ze meer te wetenover de schadelijke gevolgen vanalcohol en roken. Naast de voorlichtingwordt Tactus ook ingeschakeld omouderavonden, campagnes of anderepreventieactiviteiten te organiseren.<strong>Hengelo</strong> officieelAlgemeenBekendmakingMinispecial alcohol en pubersHet tijdschrift J/M heeft eind 2008een minispecial over pubers en drankuitgebracht. De gemeente <strong>Hengelo</strong>heeft dit boekje in maart gratisverstrekt aan ouders van kinderen uitgroep 8. Wethouder Oude Alink heefttijdens haar bezoek aan de Arcadedeze boekjes ook aan de directeuroverhandigd. Het bezoek duurde van13.00 tot 14.00 uur.- Kievitstraat nabij nr. 11, oprichten erfafscheiding- Piet Paaltjensstraat 19, veranderen en vergroten serre- Spinnersweg 12, veranderen drie kozijnen- Stockholmstraat 30, veranderen en vergroten woonhuisReguliere bouwvergunningenAgenda Sportraad <strong>Hengelo</strong>De Sportraad <strong>Hengelo</strong> geeft het college van B&W adviesop het gebied van sport. De leden van de sportraadvertegenwoordigen allerlei verschillende takken vansport binnen de gemeente <strong>Hengelo</strong>. Op donderdag4 juni vergadert de Sportraad vanaf 19.30 uur in hetFBK-stadion. Op de agenda staan onder meer:- Mededelingen van de DB-Sportraad en de gemeente<strong>Hengelo</strong>- Verenigingsondersteuning- Voortgang (Scala)- Investeringssubsidie 2010- Nieuwe structuur Sportraad- In- en uitgaande stukken- Verslaglegging WerkgroepenDe gemeenteraad heeft op 14 april 2009 besloten de‘Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven 2009’vast te stellen. Het college van burgemeester en wethoudersheeft op 28 april 2009 het ‘Uitvoeringsbesluit vouchersbewonersinitiatieven 2009’ vastgesteld. Deze verordening enhet uitvoeringsbesluit zijn op 20 mei 2009 in werkinggetreden en liggen tot en met 15 juni 2009 ter inzage inkamer H713 op het stadskantoor.KinderopvanginstellingenInspectierapportenDe GGD Regio Twente heeft als toezichthouder in het kader vande Wet Kinderopvang de volgende inspecties uitgevoerd:- Castorweg 294, een nader onderzoek bij KinderdagverblijfDe Parasol- Klaas de Rookstraat 49, een nader onderzoek bij Catalpa,locatie De Schothorst- Klaas de Rookstraat 49, een reguliere inspectie 2009 bijCatalpa, locatie De Schothorst.De inspectierapporten zijn openbaar (artikel 63 lid 5Wk) en te vinden in het Register Kinderopvang op www.hengelo.nl (via wonen in <strong>Hengelo</strong>/Sociale Zaken en Werk/Kinderopvang). Ook liggen de rapporten ter inzage bij hetMeldpunt Kinderopvang.Meer informatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met hetMeldpunt Kinderopvang, telefoon (074) 245 9811.BouwplannenAangevraagde vergunningenLichte bouwvergunningen- Anna Bijnsstraat 33, plaatsen dakkapel- Jan van Galenstraat 13 + 15, veranderen dakkapel- Bornsestraat 35, oprichten garage, zwembad enoverkapping- Govert Flinckstraat 14, plaatsen noodlokaal (5 jaar)- Zwavertsweg 226, oprichten kinderdagverblijf (5 jaar)Monumentenvergunning- Mensinkweg 33, veranderen boortorenSloopvergunningen- Lansinkesweg 4, verwijderen asbesthoudende materialen- Mariastraat 8, verwijderen asbesthoudende materialen- Oelersteeg 24, slopen 2 schurenNadat burgemeester en wethouders over dezeaanvragen een besluit hebben genomen, wordendeze gepubliceerd. Daarna kunt u -wanneer ubelanghebbende bent- een bezwaarschrift indienen.U kunt bij de planbehandeling en welstandcommissievergaderingenaanwezig zijn. De planbehandeling doorwelstand voor de aanvragen vindt wekelijks plaats opdinsdagmiddag. De welstandcommissie vergadert wekelijksop donderdagmiddag. Voor plaats en tijdstip en hetmaken van een afspraak kunt u contact opnemen met deafdeling Vergunningen, telefoon (074) 245 9652.Verleende vergunningenBouwvergunningen- Aletta Jacobslaan 49, plaatsen lichtbak- Boldershoekweg 51, oprichten drie containers encilindrische buffertank- Bosmaatweg 60, veranderen kantoorgebouw en plaatsentransformator- Droogdokstraat nabij nr. 2, oprichten reclamezuil- Enschedesestraat nabij nr. 125, oprichten tweegeluidsschermen- Floresstraat 92, oprichten terrasoverkapping- Generatorstraat nabij nr. 61, oprichten schakelstation- Kruisspin 27, oprichten berging


www.hengelo.nldonderdag 28 mei 2009Divers programma voor jong en oudOpen dag Centrum voor Jeugd en Gezin op 3 juni<strong>Hengelo</strong> in het kort - vervolg 3Opvoeden is leuk, maar soms ooklastig. Die schattige peuter drijft usoms tot wanhoop. Uw puberendedochter is af en toe moeilijk tebegrijpen. Als u met een vraag zit,is het prettig te weten dat u vooreen deskundig advies dag en nachtgratis terecht kunt bij het Centrumvoor Jeugd en Gezin <strong>Hengelo</strong> (CJG).Woensdag 3 juni houdt het CJG openhuis van 14.00 tot 16.30 uur.Op die dag kunt u kennismaken methet Centrum voor Jeugd en Gezin enmet de diensten van Carint. Samen zijnze gehuisvest aan de Aletta Jacobslaanachter het ziekenhuis. Er een leukprogramma voor jong en oud.Wat kunt u zoal doen?Er is een sprankelend liedjesprogrammamet Ageeth de Haan voor kinderenvanaf 2 jaar en hun ouders van 14.30tot 15.15 uur. Daarnaast is er eenworkshop Zelfverdedigingen Weerbaarheid voor 12-plussers en hun oudersvan 15.30 tot 16.30 uur.Jonge moeders en meidenkunnen sieraden maken.Je laten schminkenbehoort ook tot demogelijkheden. Verderis er een pannakooi,voetbal voor kinderen,jongeren en hun oudersen een springkussen.Ook kunt u meedoen aaneen ballonnenwedstrijden is er eerste hulp bijopvoedingsvragen.Het Centrum voor Jeugden Gezin is heeft behalvede hoofdlocatie aande Aletta Jacobslaan,ook een inlooppunt inWijkcentrum De <strong>Hengelo</strong>seEs.Europa op school normale kostTwee scholen in <strong>Hengelo</strong> en partnerstad Emsdettenlaten zien dat ze bouwen aan een verenigd Europa. Op8 juni komen de leerlingen van de Käthe-Kollwitz-schulenaar de Europaschool. De leerlinguitwisseling tussen deKäthe-Kollwitz-schule uit Emsdetten en de Europaschooluit <strong>Hengelo</strong> begon in mei 2006. De schoolleiders,Henk van der Beek (Europaschool) en Günter Baller(Käthe-Kollwitz-schule) waren zo enthousiast over hetgemeenschappelijke project, dat ze afspraken om in detoekomst door te gaan met deze uitwisselingen.Samen sportenOp 8 mei heeft de Europaschool de Käthe-Kollwitzschulebezocht. Daarna zijn de leerlingen in Nederlands-Duitse groepjes ingedeeld en samen gesport. Het wasindrukwekkend om te zien met hoeveel plezier de Duitseen Nederlandse kinderen samen sport bedreven. Terafsluiting was er een gemeenschappelijk bezoek aan dedierentuin in Rheine. Door deze uitwisselingen wordt debasis voor Europa gelegd en krijgen jonge mensen respectvoor elkaar. Ze interesseren zich voor de mensen van hetbuurland en hun cultuur.- Lage Weide 14, oprichten carport- Nieuwe Grensweg 37 en 39, plaatsen dakkapel- Poolsterstraat 18, plaatsen tuinhuisje- Rhijnvis Feithstraat 1, plaatsen dakkapel- Sluitersdijk 29, oprichten kapschuur- Vechtlaan 76, veranderen en vergroten woonhuis- Wolter ten Catestraat 54a, oprichten bergingSloopvergunningVerder is het CJG dagen nacht bereikbaarvia telefoon (074)255 0055. Of kijkop de website www.cjghengelo.nl.- Benninksweg nabij nr. 9, slopen schuur + slopen opstallen- Benninksweg 9, slopen 2 opstallen- Lansinkesweg 4, verwijderen asbesthoudende materialenMonumentenvergunning- Oude Postweg 55 - 57, veranderen en vergroten schoolVergunning van Rechtswege- Ko Arnoldistraat 32, oprichten overkappingEvenementenvergunningen- Centrum <strong>Hengelo</strong>, Vocaal Festival Amusing <strong>Hengelo</strong>,op 6 juni- Woolderes, Hasseleres, Groot Driene en Centrum,Avondvierdaagse, 8 tot en met 11 juni- Joseph Haydnlaan, Wijkfeest Klein Driene, 7 juniAlle vergunningen zijn in week 21 verzonden. Voor de juistedatum van verzending kunt u contact opnemen met deafdeling Vergunningen.Inzien en bezwaarschriftU kunt de desbetreffende stukken zes weken inzien bijde afdeling Vergunningen. Wanneer u belanghebbendebent, kunt u -binnen zes weken na de dag van verzendingvan het besluit aan de aanvrager- een gemotiveerdbezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminstebevatten: de naam en het adres van de indiener, dedagtekening, een omschrijving van het besluit waartegenhet bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschriftkunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, sectorBestuursrecht (postbus 323, 7600 AH Almelo) vragen eenvoorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om eenvoorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevattenals het bezwaarschrift.Bouwvergunning met ontheffing- Oldenzaalsestraat 603, oprichten tijdelijkkinderdagverblijf en verwijsbordInzien en beroepU kunt de desbetreffende stukken zes weken inzien bijde afdeling Vergunningen. Tegen deze beslissing kunt udesgewenst - binnen zes weken na de datum van verzendingvan deze beschikking - op grond van de Algemene wetbestuursrecht een beroepschrift indienen bij de sectorbestuursrecht van de rechtbank Almelo. Het beroepschriftmoet worden ondertekend en tenminste bevatten: denaam en het adres van de indiener, de dagtekening, eenomschrijving van het besluit waartegen het beroep is gerichten de gronden van het beroep. Gelijktijdig met het indienenvan een beroepschrift kunt u de voorzieningenrechter vande rechtbank, sector Bestuursrecht (postbus 323, 7600AH Almelo) vragen een voorlopige voorziening te treffen.Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfdegegevens bevatten als het beroepschrift.Voorgenomen ontheffingen/vrijstellingArtikel 3.23 WroHet college van burgemeester en wethouders is inprincipe bereid ontheffing van het bestemmingsplan enbouwvergunning te verlenen voor:lees verder op pagina 4Activiteit op de kinderboerderijOp woensdag 3 juni is er weer een gezellige knutselmiddagop kinderboerderij ’t Weusthag aan de Van Alphenstraat 25.Deze keer worden er allerlei dingen in elkaar geknutseldwaar leuke proefjes mee gedaan kunnen worden.De activiteit duurt van 14.00 tot 15.30 uur en deelnameis gratis. Voor meer informatie kun je bellen met (074)245 9468.Geen sirenetest op Tweede PinksterdagRampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel.Daarom worden de sirenes in heel Nederland op iedereeerste maandag van de maand om 12.00 uur getest.U hoeft dus niet te schrikken als dan de sirene gaat.Hoort u op een ander moment herhaalde malen de sirene,dan is er hoogstwaarschijnlijk iets ernstigs aan de hand.Op maandag 1 juni wordt de sirene niet getest in verbandmet Tweede Pinksterdag. Het eerstvolgende proefalarm isop maandag 6 juli.Informatie over binnenstadsprojectenOp zaterdag 30 mei staan medewerkers van de gemeente<strong>Hengelo</strong> met verschillende kraampjes in het centrum van<strong>Hengelo</strong> om u te informeren over lopende projecten inde binnenstad. Het gaat om projecten die voortgekomenzijn uit de Burgervisie. Het opknappen van het PrinsBernhardplantsoen is daar een voorbeeld van. Ook opentop 30 mei het nieuwe paviljoen De Ontmoeting in het PrinsBernhardplantsoen zijn deuren. Er worden koffievouchersuitgedeeld die bij De Ontmoeting ingeleverd kunnenworden.


<strong><strong>Gemeente</strong>nieuws</strong>Mededelingen van de gemeente <strong>Hengelo</strong>donderdag 28 mei 20094vervolg van pagina 3- Jan Tinbergenstraat 128, oprichten van tweereclamezuilen- Schouwinksweg 23, veranderen en vergroten van eenoverkapping- Breemarsweg 440, oprichten van een carport- ‘t Loo 18, vergroten van een woonhuisDe bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldendebestemmingsplan.Inzien en zienswijzenDe ontwerpbesluiten kunt u van 29 mei tot en met 9 juli2009 inzien bij de afdeling Vergunningen. Tijdens deinzagetermijn kunt u schriftelijke zienswijzen indienen bijhet college van burgemeester en wethouders. Desgewenstkunt u mondeling uw zienswijzen kenbaar maken.Artikel 19, lid 2 WROHet college van burgemeester en wethouders is in principebereid vrijstelling te verlenen voor:- Steijnstraat 41, veranderen en vergroten van een kantoor/woonhuis.De bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldendebestemmingsplan maar passen binnen de provincialevrijstellingenlijst van Gedeputeerde Staten van Overijssel.Inzien en zienswijzenHet ontwerpbesluit kunt u van 29 mei tot en met 9 juli 2009inzien bij de afdeling Vergunningen. Tijdens de inzagetermijnkunt u schriftelijke zienswijzen indienen bij het college vanburgemeester en wethouders. Desgewenst kunt u mondelinguw zienswijzen kenbaar maken.RectificatieArtikel 3.6, 1e lid onder c WroHet college van burgemeester en wethouders is inprincipe bereid ontheffing van het bestemmingsplan enbouwvergunning te verlenen voor:- Deldenerdijk nabij nummer 50, oprichten van eenschuilgelegenheid /stal- Carl Muckstraat nabij nummer 184, plaatsen van eenberging.Deze ontheffingsmogelijkheden zijn opgenomen in hetbestemmingsplan.Wet geluidhinderOntwerpbesluiten hogere grenswaardenHet college van burgemeester en wethouders is van plan opgrond van het bepaalde bij of krachtens de Wet geluidhinderhogere grenswaarden vast te stellen voor de maximaaltoegestane geluidbelasting op de gevel van gebouwen aande:- Händelstraat 33 (te bouwen woningen en eenverpleeghuis)- Wilbertstraat 15c (verbouw voormalige kerk totbasisschool)Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelastingvanwege het verkeer op de Oldenzaalsestraat en de rijkswegA1 op de gevel van de aan de Händelstraat, deels langs deOldenzaalsestraat, te bouwen woningen en het verpleeghuishoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van48 dB. Voor de tot basisschool te verbouwen kerk aan deWilbertstraat valt de geluidbelasting vanwege het verkeerover de Bornsestraat (58 dB) en vanwege het bedrijventerreinWestermaat (55 dB) hoger uit dan de daarvoor geldendevoorkeursgrenswaarden van respectievelijk 48 dB en 50 dB.Het blijkt redelijkerwijs niet mogelijk om voldoendeextra geluidwerende maatregelen te treffen om devoorkeursgrenswaarden te halen. Daarom verplicht de wethiervoor hogere geluidgrenswaarden vast te stellen.Inzien en zienswijzenIn tegenstelling tot eerder bericht kunt u de ontwerpbesluitenen de bijbehorende stukken van 29 mei 2009 tot en met 11juni 2009 inzien bij de afdeling Vergunningen. Tijdens deinzagetermijn kunt u schriftelijke zienswijzen indienen bijhet college van burgemeester en wethouders. Desgewenstkunt u mondeling uw zienswijzen kenbaar maken.Inzien en zienswijzenU kunt de ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken vanvrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2009 inzien bijde afdeling Vergunningen. Tijdens deze inzagetermijn kuntu, mits u belanghebbende bent, mondeling (op afspraak)of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen over beideontwerpbesluiten. Uw zienswijze wordt dan betrokken bij demotivering van de te nemen besluiten en is nodig om laterdesgewenst in beroep te gaan bij de bestuursrechter.<strong>Hengelo</strong> in het kort - vervolgWerk aan de weg<strong>Hengelo</strong>-Centrum. Verkeer vanuit Duitsland richting <strong>Hengelo</strong>-Centrum rijdt via de A1, afrit 31 <strong>Hengelo</strong>-Noord en via dereguliere bebording <strong>Hengelo</strong>-Centrum.CollectesVan 24 tot en met 30 mei collecteert Stichting NationaalEpilepsie Fonds. Van 31 mei tot en met 6 juni wordt er nietgecollecteerd. Collectanten kunnen zich legitimeren.Twentebad gedeeltelijk geslotenWegens onderhoudswerkzaamheden is het Twentebadgedeeltelijk gesloten. Op zaterdag 6 juni is het binnenbadde hele dag gesloten in verband met de vervanging vandrie grote, bijna 25 jaar oude verdeelkasten. Deze kastenzorgen voor de verdeling van de elektriciteit. Verwachtwordt dat het binnenbad op zondagochtend 7 juni weeropen kan. Het buitenbad is op 6 juni wel geopend.Groot onderhoud A1Van dinsdag 2 juni tot en met dinsdag 30 september 2009voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de snelwegA1/A35. Tussen knooppunt Buren en <strong>Hengelo</strong>-Noord (afslag31) worden de huidige betonplaten vervangen door ZOAB(Zeer Open Asfalt Beton). ZOAB zorgt voor een beterekwaliteit van het wegdek. Het is veiliger voor het verkeeren omwonenden hebben minder last van het lawaai. Tijdensde werkzaamheden blijft de A1 gewoon open. Wel moet hetverkeer rekening houden met hinder, adviesroutes en eenlangere reistijd.VerkeershinderOverdag zijn twee verschoven rijstroken in beiderichtingen open voor alle verkeer. Wel geldt, vanwege deverkeersveiligheid, een snelheidsbeperking waardoor dereistijd langer zal zijn. Op 19 mei is de aannemer begonnenmet de voorbereidende werkzaamheden, die vrijwel geenhinder voor het verkeer veroorzaken.AdviesroutesTijdens de werkzaamheden kan het een stuk drukker zijnop de A1. Het verkeer zal er langer over doen om zijnbestemming te bereiken. Daarom raadt Rijkswaterstaat devolgende routes aan:1) (Internationaal) doorgaand verkeer2 juni 2009 tot en met eind 2010Wat gaat er nog meer gebeuren?Vanaf oktober 2009 tot en met eind 2010 voert Rijkswaterstaatgroot onderhoud uit aan de A1 tussen <strong>Hengelo</strong>-Noord(afslag 31) en de Duitse grens. Rijkswaterstaat werkt inverschillende fases, zodat het verkeer er zo min mogelijkhinder van heeft.InformatieOp www.rijkswaterstaat.nl/A1 wordt continue de stand vanzaken van de werkzaamheden bijgehouden. Ook op www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden vindt u meer informatie. Voorinformatie en/of vragen kunt u terecht bij Rijkswaterstaat,telefoon (0800) 8002.Afslag BrugginkswegDeldenerstraatHalverwege maart zijn de wegwerkzaamheden aan deDeldenerstraat gestart. Tussen het viaduct A35 en de nieuwaan te leggen rotonde (tussen de Brugginksweg en deBenninksweg) komt een dubbele rijbaan. Hierdoor kan hetverkeer beter doorstromen. De rotonde wordt in het najaaraangelegd en zorgt voor een goede verkeersafwikkelingvan en naar het Gezondheidspark. Tot en met begin juniis de afslag Brugginksweg-Deldenerstraat (tegenoverRijkswaterstaat) afgesloten voor alle verkeer. De afslag aande kant van Rijkswaterstaat is niet afgesloten. Al het verkeerwordt door middel van borden omgeleid.Het ADHD café voor lotgenotenHet ADHD café is een ontmoetingsplaats voor mensenmet ADHD, hun familie, bekenden en geïnteresseerden.Het café de Oriënt bevindt zich aan de Boerhaavelaanaan de achterzijde van het SMT ziekenhuis te <strong>Hengelo</strong>.Het café is iedere laatste maandag van de maand geopendvan 19.30 tot 22.00 uur. Voor meer informatie kunt ueen e-mail sturen naar adhdcafé@home.nl of bellen met(074) 290 5325. Het ADHD café wordt mede mogelijkgemaakt door patiëntenvereniging Impuls.Verkeer vanuit Zwolle en Apeldoorn richting Duitsland wordtaangeraden de volgende route te nemen: knooppunt Buren,de A35, de N35, de B54, de A31 en knooppunt Schüttorf.Verkeer vanuit Duitsland richting Zwolle en Apeldoorn rijdtvia de route knooppunt Schüttorf, de A31, de B54, de N35naar de A35 en knooppunt Buren.2) Verkeer bestemming centrum <strong>Hengelo</strong>2 juni tot en met 30 september 2009Verkeer vanuit Zwolle en Apeldoorn richting het centrum van<strong>Hengelo</strong> wordt aangeraden de route te nemen via knooppuntBuren, de A35, afrit 28 Delden en via de reguliere bebording


www.hengelo.nldonderdag 28 mei 2009Vaststelling hogere geluidgrenswaardeHet college van burgemeester en wethouders heeft op grondvan het bepaalde bij of krachtens de Wet geluidhinder eenhogere grenswaarde van 52 dB vastgesteld voor de maximaaltoegestane geluidbelasting vanwege het wegverkeer overde rijksweg A1 op de gevel van een ten behoeve van deuitspanning ‘De Houtmaat’ nieuw te bouwen dienstwoningaan de- Houtmaatweg nabij nummer 9.Uit akoestisch onderzoek is namelijk gebleken datde geluidbelasting vanwege het wegverkeer van dezenieuw te bouwen woning hoger uitvalt dan de wettelijkevoorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het blijkt niet mogelijk omvoldoende geluidwerende maatregelen te treffen om dezevoorkeursgrenswaarde te halen.Inzien, beroep en voorlopige voorzieningU kunt het besluit met de bijbehorende stukken inzienvan vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2009bij de afdeling Vergunningen. Tot en met vrijdag 10 juli2009 kunt u, mits u belanghebbende bent én tijdig eenzienswijze over het ontwerp naar voren hebt gebracht,tegen het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienenbij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,p/a Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Stelt u beroep in,dan is het tevens mogelijk de Voorzitter van deze Afdelingschriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening (bijv.schorsing) te treffen. Meer hierover leest u in een bij degemeente <strong>Hengelo</strong> verkrijgbare Awb-brochure.KapvergunningenVerleendWegwijzerDe gemeente <strong>Hengelo</strong> is bereikbaar op werkdagen van8.30 tot 17.00 uur via het algemene telefoonnummer(074) 245 9876. Daarnaast kan rechtstreeks contactworden opgenomen met de diverse afdelingen.Raadpleeg de website www.hengelo.nl voor informatie.De belangrijkste publieksdiensten van de gemeente<strong>Hengelo</strong> worden hieronder vermeld.<strong>Gemeente</strong> <strong>Hengelo</strong>, Postbus 18, 7550 AA <strong>Hengelo</strong>.Telefoon (074) 245 9876, e-mail: gemeente@hengelo.nlStadhuis, Burgemeester Jansenplein 1Stadskantoor, Hazenweg 12135DeurningerstraatDe gemeente is aan het werk aan de Deurningerstraat in<strong>Hengelo</strong>-Noord. Op de huidige kruising Deurningerstraat-Busschersweg komt een rotonde. Ook wordt het laatstestuk van de Beneluxlaan om de noordkant van <strong>Hengelo</strong>aangelegd. Verder krijgt de Deurningerstraat tussen denieuwe rotonde en de rotonde met de Bronforelstraat nieuwgeluidsreducerend asfalt.Verkeersopstopping voorkomenDe aannemer heeft een zogenoemde bypass aangelegdrondom de nieuw aan te leggen rotonde. Al het verkeerkan gebruik maken van dat stuk asfalt dat speciaal voordeze werkzaamheden is aangelegd. De bypass vermindertverkeersopstoppingen. Omdat ook fietsers de bypassgebruiken, geldt er een snelheidsbeperking van 30 km peruur. De Deurningerstraat en de nieuwe Beneluxlaan gaaneind mei open.HaaksbergerstraatDe provincie Overijssel breidt de Haaksbergerstraat uitmet meer rijstroken. Er komt een extra rijstrook voorrechtsaf op de afrit A35 vanuit Enschede. De oprit A35richting Enschede gaat van één naar twee rijstroken. Ookworden de verkeerslichten en de lantaarnpalen vervangen.Rijkswaterstaat legt een Toerit Doseer Installatie aan, diedoor middel van een verkeerslicht regelt wanneer verkeerkan invoegen op de A35. De werkzaamheden duren tot1 juni 2009. Daarna beginnen de werkzaamheden aan deA1 en wordt de A35 gebruikt als omleidingsroute.In de week van 25 mei tot en met 31 mei 2009:- Bornsestraat, in de achtertuin van huisnummer 154 –1 kerstdenInzien en bezwaarschriftU kunt de desbetreffende stukken vanaf besluitvormingzes weken inzien bij het Publieksplein. Wanneer ubelanghebbende bent, kunt u -binnen zes weken na dedag van verzending van het besluit- een gemotiveerdbezwaarschrift indienen bij het college van burgemeesteren wethouders. Het bezwaarschrift moet wordenondertekend en tenminste bevatten: de naam en het adresvan de indiener, de dagtekening, een omschrijving van hetbesluit waartegen het bezwaar is gericht en de grondenvan het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van eenbezwaarschrift kunt u de Voorzieningenrechter van deRechtbank, sector Bestuursrecht (postbus 323, 7600 AHAlmelo) vragen een voorlopige voorziening te treffen.Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfdegegevens bevatten als een bezwaarschrift.mei tot en met donderdag 28 mei wordt tussen 19.00 uuren 6.00 uur gewerkt aan de kant van de Platinastraat.Het is dan niet mogelijk om vanaf de Haaksbergerstraatde Platinastraat in te rijden. Ook kan men vanaf dePlatinastraat in beide richtingen de Haaksbergerstraat nietoprijden. MacDonalds en andere bedrijven blijven bereikbaarvia een korte omleiding die met borden wordt aangegeven.De Haaksbergerstraat wordt niet afgesloten voor doorgaandverkeer van Haaksbergen naar <strong>Hengelo</strong> en omgekeerd.Overige wegwerkzaamhedenIn verband met (reguliere) wegwerkzaamheden of anderewerkzaamheden, zijn de volgende straten afgesloten:- Tuindorpstraat (ter hoogte van de spoorlijn <strong>Hengelo</strong> -Almelo), van 30 mei 2.00 uur tot 1 juni 10.00 uur.- Joseph Haydnlaan, op 7 juni van 6.00 tot 18.00 uur inverband met het wijkfeest Klein Driene. De laan isafgesloten tussen de Oldenzaalsestraat en de Mozartlaan.De kruising met de Oude Postweg blijft open.- Wegtersweg, van 8 juni tot en met 10 juli. Twente Milieublijft bereikbaar vanuit de richting Weideweg.- Willem de Clercqstraat, tot en met 31 juli.- Dieselstraat (tussen huisnummer 12 en 22), tot en met1 augustus.- Reimersdennenweg (tussen de Sprinkhaan en de Hogeveldsweg),tot en met 1 juni.Voor de meest actuele informatie over wegwerkzaamhedenkijk op www.hengelo.nl of op www.twentebereikbaar.nlStadhuisIn het stadhuis vindt u de volgende publieksdiensten:- De <strong>Gemeente</strong>winkelGeopend van maandag tot en met donderdag 8.30 tot16.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur,telefoon (074) 245 9555. De <strong>Gemeente</strong>winkel vindt ulinks achter de hoofdingang van het stadhuis.- PubliekspleinAlle balies op het Publieksplein zijn geopend vanmaandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.00 uuren op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. De balie vanBurgerzaken is op donderdag tot 20.00 uur geopend.- BurgerzakenTelefoon (074) 245 9314.Reisdocumenten aanvragen zonder te wachten?Kijk op www.hengelo.nl.- <strong>Gemeente</strong>belastingenTelefoon (074) 245 9884- StadstoezichtTelefoon (074) 245 9459- Zorgloket <strong>Hengelo</strong>Voor al uw vragen over wonen, zorg en welzijn.Telefoon (074) 245 9131 (telefonisch bereikbaar tot16.30 uur), e-mail: zorgloket@hengelo.nlStadskantoorIn het stadskantoor vindt u de hieronder volgendepublieksdiensten. Balies in het stadskantoor zijn geopendop werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur (telefonischbereikbaar tot 16.30 uur, tenzij anders vermeld).- Vergunningen- BouwenTelefoon (074) 245 9647.- MilieuTelefoon (074) 245 9655. U kunt na telefonischeafspraak ook stukken na 13.00 uur inzien.- Sociale Zaken en WerkTelefoon (074) 245 9876. Intake voor een uitkeringuitsluitend tussen 10.00 en 12.00 uur. Voor overigezaken is de balie dagelijks geopend van 8.30 tot13.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.- BudgetAlert, informatie en adviesSpreekuur op maandag en donderdag van 09.00 tot11.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00tot 11.00 uur is er spreekuur aan de Aletta Jacobslaan 55te <strong>Hengelo</strong>. Telefoon (074) 367 76 30.- BudgetAlert, schuldhulpverleningVoor inwoners van <strong>Hengelo</strong>, tel. (074) 367 76 10,Aletta Jacobslaan 55 te <strong>Hengelo</strong>. Aanmelden kan opwerkdagen tussen 09.00 uur tot 12.30 uur.Meer informatie vindt u op www.budgetalert.nlAdviesrouteTijdens de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraatgelden de volgende omleidingroutes: afrit 28 (Delden) vanrijksweg A35; Deldenerstraat: Geerdinksweg; Oelerweg en deHaaksbergerstraat (N739).Kruising Haaksbergerstraat-Diamantstraat-PlatinastraatMeldingennummer (074) 245 9459Voor klachten of vragen over bijvoorbeeld groenonderhoud,straatverlichting, speelvoorzieningen,parkeervergunningen /-ontheffingen/ -abonnementenetc. Voor spoedeisende gevallen als verstoptehoofdriolering en verzakte straten is dit meldingennummerook buiten kantooruren bereikbaar.Meldingen kunnen tevens via het digitale loket opwww.hengelo.nl worden gedaan.Halverwege mei zijn de wegwerkzaamheden gestart aan hetkruispunt Haaksbergerstraat-Diamantstraat. Van maandag 25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!