13.07.2015 Views

Overeenkomst MFC observatie - Stijn

Overeenkomst MFC observatie - Stijn

Overeenkomst MFC observatie - Stijn

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Document khb 4.6.1.1-IDit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-OdaPROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDINGIOVEREENKOMST MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (<strong>MFC</strong>) (-21 JAAR) - OBSERVATIE-EN BEHANDELINGSGROEP1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJENGegevens, hierna "wettelijke vertegenwoordiger(s)" genoemd,wonende te Gemeente en wettelijk vertegenwoordiger(s) van Naam zorggebruiker, hierna genoemd"de zorggebruiker", geboren op Geboortedatumenvzw <strong>Stijn</strong> - dienstencentrum St.-Oda, Breugelweg 200 te 3900 Overpelt,vertegenwoordigd door dhr. Gi Lagrain, algemeen directeur, hierna “St.-Oda” genoemd,komen het volgende overeen:2 DIENSTVERLENINGNaam zorggebruiker wordt opgenomen in de Observatie- en Behandelingsgroep van St.-Oda van Datumtot Datum.Verlenging is enkel mogelijk op indicatie van het team van de Observatie- en Behandelingsgroep enmits goedkeuring van de wettelijke vertegenwoordiger(s).De wijze waarop en de redenen waarom de dienstverlening kan beëindigd worden, zijn vastgelegd inhet charter collectieve rechten en plichten.3 FINANCIËLE REGELINGAl de bedragen die hier vermeld worden, zijn geldig op de dag van de ondertekening. Wettelijke indexatiesgeven geen aanleiding tot hernieuwing van de overeenkomst.3.1 InkomstenDe wettelijke vertegenwoordiger(s) bevestigt/bevestigen dat de inkomsten van de zorggebruiker Bedrageuro per maand bedragen, namelijk:- Kinderbijslag : Bedrag- Andere persoonlijke inkomsten : Bedrag3.2 Dagprijs voor verblijfZoals wettelijk voorgeschreven, moet de zorggebruiker per aanwezigheidsdag een dagprijs betalen.Al de bedragen die betrekking hebben op de berekening van de dagprijs werden vastgelegd op 1 oktober1983 en worden aangepast door de overheid.P:\Secretariaat\Wegwijzer\Kwaliteitshandboek bijlagen\Documenten Bijlagen origineel\4.6.01.1-I Protocol <strong>Overeenkomst</strong> <strong>MFC</strong> <strong>observatie</strong>.doc - Laatst afgedrukt op 11/03/2013 11:18:00 4.6.1.1-I-…………………….Paraaf contractanten1/5


Document khb 4.6.1.1-IDe bijdrage per aanwezigheidsdag is maximum Bedrag euro en minimum Bedrag euro.Wanneer de zorggebruiker minstens 6 dagen per maand buiten de instelling doorbrengt, mag de bijdrageper maand niet hoger zijn dan 2/3de van de kinderbijslag voor loontrekkenden. Per afwezigheidsdagwordt minstens Bedrag euro van de kinderbijslag voorbehouden voor het gezin.Alle dagen zijn aanwezigheidsdagen behalve de dagen die men buiten de instelling doorbrengt enniet onder toezicht van St.-Oda is.Een afwezigheidsdag veronderstelt dat de zorggebruiker tenminste 12 uur buiten de instelling verbleef.3.3 Betaling van de bijdrageDe wettelijke vertegenwoordiger(s) zal/zullen maandelijks, vanaf de dag van opname, het door hetdienstencentrum St.-Oda vastgestelde voorschot voor de lopende maand betalen. Het voorschotwordt berekend uitgaande van de geldende persoonlijke bijdrage.Het voorschot bedraagt momenteel Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Bedrag euro per maand.Een gereserveerd zorgaanbod, zowel begeleiding als opvang, dient ook steeds betaald te worden.Hiervan kan enkel worden afgeweken wanneer de opvang 24 uren op voorhand werd afgebeld of omredenen van overmacht/crisissituatie niet kon doorgaan.Wanneer de opname in de Observatie- en Behandelingsgroep beëindigd wordt, ontvangt/ontvangende wettelijke vertegenwoordiger(s) van St.-Oda een gedetailleerde afrekening van de kosten van devoorbije opnameperiode.De rekening dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij wanbetaling gelden inningsprocedureen extra kosten, cf. procedure in “Infobrochure”.Is er bij de afrekening een tegoed, dan wordt dit binnen de maand terugbetaald op rekeningnummerRekeningnummer.4 DUURZAME PERSOONLIJKE GOEDERENDuurzame persoonlijke goederen blijven eigendom van de gebruiker. Een overzicht van de goederenwordt bijgehouden en geactualiseerd in het zorgdossier.5 CUMULVERBOD (ZIE BIJLAGE)De wettelijke vertegenwoordiger(s) verklaart/verklaren op eer dat de zorggebruiker (schrappen watniet past)1 geen schadevergoeding heeft ontvangen en ook geen schadevergoeding zal ontvangen voor dehuidige gekende schade;2 nog geen schadevergoeding heeft ontvangen, maar in de toekomst mogelijks wel één kan ontvangenvoor de huidige gekende schade. De wettelijke vertegenwoordiger(s) verbindt/verbindener zich toe om te allen tijde de aanspraak op schadevergoeding te laten gelden ten aanzien vande aansprakelijke partij. In voorkomend geval brengt hij/zij het VAPH en de voorziening hiervanonverwijld op de hoogte.3 een schadevergoeding heeft ontvangen voor de huidige gekende schade en dat hij/zij het VAPHhiervan op de hoogte heeft gebracht.Indien later zou blijken dat de wettelijke vertegenwoordiger(s) in naam van de zorggebruiker opzettelijkeen valse of onvolledige verklaring heeft/hebben afgelegd, is dit een reden voor de voorziening omde ondersteuning van de zorggebruiker eenzijdig op te zeggen.P:\Secretariaat\Wegwijzer\Kwaliteitshandboek bijlagen\Documenten Bijlagen origineel\4.6.01.1-I Protocol <strong>Overeenkomst</strong> <strong>MFC</strong> <strong>observatie</strong>.doc - Laatst afgedrukt op 11/03/2013 11:18:00 4.6.1.1-I-…………………….Paraaf contractanten2/5


Document khb 4.6.1.1-I6 DOSSIER EN EINDRAPPORTOp het einde van het verblijf in de Observatie- en Behandelingsgroep volgt een eindbespreking. Aandeze bespreking nemen in de mate van het mogelijke deel: het begeleidende team van de Observatie-en Behandelingsgroep en de personeelsleden van de verwijzende instantie.De wettelijke vertegenwoordiger(s) kan/kunnen hierop aanwezig zijn of wordt/worden voor een apartebespreking uitgenodigd. Het verslag van deze bespreking wordt opgenomen in het centraal dossiervan de zorggebruiker en wordt aan de wettelijke vertegenwoordiger overhandigd. De wettelijke vertegenwoordiger(s)geeft/geven St.-Oda toelating om de voor zijn werking vereiste gegevens te bewarenen door te geven aan personeelsleden die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van huntaak en aan de personen en diensten waarvoor dit schriftelijk overeengekomen is in bijlage 1.7 AANPASSING VAN DE OVEREENKOMSTDeze overeenkomst kan gewijzigd worden omwille van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving ofwanneer één van de ondertekenende partijen nieuwe bepalingen zou willen opnemen in deze overeenkomst.In dit laatste geval zal degene die de wijziging wenst, dit schriftelijk bij de andere partijaanvragen.Dit document vervangt alle voorgaande ondertekende verblijfsovereenkomsten.Datum: DatumNamens de directieGI LAGRAINalgemeen directeur...............................................................……………….(laten voorafgaan door de eigenhandig geschreven woorden “gelezen en goedgekeurd)handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger(s)P:\Secretariaat\Wegwijzer\Kwaliteitshandboek bijlagen\Documenten Bijlagen origineel\4.6.01.1-I Protocol <strong>Overeenkomst</strong> <strong>MFC</strong> <strong>observatie</strong>.doc - Laatst afgedrukt op 11/03/2013 11:18:00 4.6.1.1-I-…………………….Paraaf contractanten3/5


Document khb 4.6.1.1-IDit exemplaar is voor u bestemdPROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDINGKOPIEER HIERONDER DE BOVENSTAANDE TEKST VOLLEDIG.DENK OOK AAN DE NUMMERINGP:\Secretariaat\Wegwijzer\Kwaliteitshandboek bijlagen\Documenten Bijlagen origineel\4.6.01.1-I Protocol <strong>Overeenkomst</strong> <strong>MFC</strong> <strong>observatie</strong>.doc - Laatst afgedrukt op 11/03/2013 11:18:00 4.6.1.1-I-…………………….Paraaf contractanten5/5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!