sustainability congres sustainability congres - Duurzaam Ondernemen

duurzaam.ondernemen.nl

sustainability congres sustainability congres - Duurzaam Ondernemen

5 e N A T I O N A A L C O N G R E SUSTAINABILITY CONGRES16 maart 2004,’t Spant te BussumSUSTAINABILITYCONGRESLustrumcongres: wat hebben we bereikt?Dit jaar wordt voor de vijfde keer het Nationaal Sustainability Congres georganiseerd. Heteerste lustrum dus. De belangstelling voor het congres is in die vijf jaar flink gegroeid, vanhonderd naar over de vierhonderd deelnemers. Maar hoe zit het met de aandacht voorduurzaam ondernemen in het algemeen? De meeste bedrijven onderschrijven dedoelstellingen van maatschappelijk of duurzaam ondernemen wel, maar is er nu ookdaadwerkelijk vooruitgang geboekt? Op 16 maart willen we stil staan bij die vraag. Niet telang. Want de vraag wat we in de volgende vijf jaar willen, kunnen en moeten bereiken ismogelijk nog veel belangrijker. Ook dat komt dan ook nadrukkelijk aan de orde.Business as usual?Niemand minder dan Ray Anderson, winnaar van de World Sustainability Leader Award 2001,leggen we de vraag voor: wanneer wordt duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemennu business as usual? En wat is er voor nodig om dat te bereiken? Aansluitend zal Robvan Tilburg, manager Adviesgroep Duurzaam ondernemen van DHV, de resultaten van eenonderzoek naar de grenzen van maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingenpresenteren. Voor dit onderzoek zijn diverse bestuurders van bedrijven geïnterviewd.Het debat: anders van opzet!Om het debat scherper te krijgen dan in voorgaande jaren worden nu drievertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de politiek en NGO-hoek door een door de wolgeverfde debater uitgedaagd zijn of haar grenzen van maatschappelijke verantwoordelijkheidop te zoeken. Welke standpunten nemen ze in als ze worden geconfronteerd met dedilemma’s van het maatschappelijk verantwoord ondernemen uit de dagelijkse praktijk?Ook de zaal wordt dit jaar volop bij deze discussie betrokken.De Masterclass "Toekomstscenario’s duurzaam ondernemen"In het teken van het lustrum organiseren we dit jaar tijdens het congres een masterclasswaarin onder deskundige leiding met een selecte, maar breed samengestelde groepdeelnemers, scenario’s worden ontwikkeld voor de toekomst van duurzaam ondernemen.Doel is een weloverwogen antwoord te krijgen op de vraag: welke belangrijkeontwikkelingen gaan de komende jaren op welke wijze het succes van maatschappelijkverantwoord ondernemen bepalen? U kunt zich voor deze masterclass apart inschrijven maardeelname kunnen we u niet garanderen; het aantal deelnemers is beperkt tot 40. Om eenevenwichtige samenstelling van de groepen te krijgen, zal de organisatie de deelnemers voorde masterclass selecteren. Schrijf daarom tevens in voor twee parallelsessies!Is duurzaam ondernemen de moeite waard?Naast de masterclass hebben we weer een keuze uit meerdere parallelsessies. Enkele daarvangaan over de beoogde "winst" van duurzaam ondernemen. Met andere woorden: is duurzaamondernemen de moeite waard? U kunt kiezen uit respectievelijk de financiële winst, de marketingwinsten de milieuwinst van duurzaam ondernemen. U kunt ook gebruikmaken van deuitnodiging van het ministerie van VROM om mee te denken over de vraag welke rol de overheidmoet spelen bij het stimuleren van MVO. Of discussieer mee over de vraag of duurzaamondernemen daadwerkelijk helpt om de kloof tussen Noord en Zuid kleiner te maken.Het laatste woordDe plenaire afsluiting zal bestaan uit een terugkoppeling van de Masterclass scenarioontwikkeling.Welke scenario’s staan ons te wachten? Wordt duurzaam ondernemen eenbelangrijke overlevingsstrategie voor bedrijven en daarmee business as usual? Of ziet detoekomst er anders uit? Het laatste woord is voor minister Laurens Jan Brinkhorst vanEconomische Zaken.Voor wie is het congres bestemd?• bestuurders, algemeen directeuren en managers van ondernemingen,• bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers van NGO’s,• politici, beleidsmakers en beleidsuitvoerders uit alle lagen van de overheid,• managers op het gebied van milieu en veiligheid, personeel en organisatie, financiëlezaken, inkoop, commercieel, en public relations en communicatie,• managers investor relations,• managers van beleggings- en investeringsmaatschappijen, banken enverzekeringsmaatschappijen,• bestuurders en (hoog)leraren van universiteiten en hogescholen,• consultants.

More magazines by this user
Similar magazines