13.07.2015 Views

Round Clock Deluxe - Honeywell

Round Clock Deluxe - Honeywell

Round Clock Deluxe - Honeywell

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INHOUDSOPGAVEVOORDAT U DE THERMOSTAAT IN GEBRUIK NEEMT 3IN BEDRIJF NEMEN VAN UW THERMOSTAAT 11Direct gebruik zonder programmeren 11Het fabrieksprogramma 12UW THERMOSTAAT PROGRAMMEREN 13Instellen van de juiste tijd en dag 13Programmeren van de werkdagen (MA t/m VR) 15Programmeren van het weekeinde (ZA & ZO) 20De ingestelde perioden opslaan 20De ingestelde perioden NIET opslaan 20Een periode wissen 21Een periode opnieuw instellen 22De ingestelde begintijden en temperaturen van een periodecontroleren 22UW THERMOSTAAT BEDIENEN 23PROGRAMMAVOORBEELD 31HET OPSTELLEN VAN UW PROGRAMMA 33Programma voor werkdagen (MA t/m VR) 33Programma voor weekeinde (ZA & ZO) 33ONDERHOUD VAN UW THERMOSTAAT 35GEBRUIKERSMENU 37STORINGWIJZER 41


<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing


VOORDAT U DE THERMOSTAAT IN GEBRUIK NEEMTDe <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> bezit een aantal unieke eigenschappen,waardoor deze zich onderscheidt van andere klokthermostaten.In deze inleiding worden deze eigenschappen toegelicht. Om demogelijkheden van de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> optimaal te kunnenbenutten, raden wij u aan deze inleiding goed door te nemen.CombiContactDe <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> is de eerste thermostaat ter wereld waarinde unieke Powerstealing methode is gecombineerd met het intelligenten efficiënt aansturen via het OpenTherm-protocol. Dankzij deCombiContact functie is de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> in staat te bepalen opwelk type cv‐toestel het is aangesloten. Hierdoor is de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong><strong>Deluxe</strong> een universele thermostaat met een volledig automatischecorrecte werking op uw cv‐toestel.Onafhankelijk van uw cv‐toestel zal de meest optimale aansturingworden geselecteerd en bent u verzekerd van een optimaal comfort.Inleiding


VOORDAT U DE THERMOSTAAT IN GEBRUIK NEEMTPowerstealingIndien uw cv‐toestel niet communiceert volgens het OpenThermprotocolzal de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> de ruimtetemperatuur regelendoor uw cv‐toestel aan en uit te schakelen. Dit gebeurt via dePowerstealing methode. Hierbij haalt de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> devoeding uit het cv‐toestel en zijn er geen batterijen nodig.Voor het aan- en uitschakelen van het cv‐toestel bezit de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong><strong>Deluxe</strong> een zeer nauwkeurige temperatuurregeling.De thermostaat controleert continu of de kamertemperatuurovereenkomt met de door u ingestelde temperatuur. Aan de handdaarvan berekent de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> de aan-/uitsturing van uwcv‐toestel, voor het verkrijgen van een perfecte kamertemperatuur.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing


Modulerende regelingIndien uw cv‐toestel communiceert volgens het OpenTherm-protocolzal de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> de ruimtetemperatuur regelen door uwcv‐toestel modulerend te regelen. Dit houdt in dat, afhankelijk van dewarmtebehoefte, de vlamhoogte in het cv‐toestel wordt aangepast.Uw cv‐toestel zal dus niet altijd volop branden.Voor het regelen van het cv‐toestel bezit de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> eenzeer nauwkeurige temperatuurregeling. De thermostaat controleertcontinu of de kamertemperatuur overeenkomt met de door uingestelde temperatuur. Aan de hand daarvan berekent de <strong>Round</strong><strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> de gewenste watertemperatuur van uw cv‐toestel, voorhet verkrijgen van een perfecte kamertemperatuur.Deze manier van temperatuurregeling is energiezuinig enmilieuvriendelijk. Een modulerende regeling is bovendien extracomfortabel omdat er, door de zeer nauwkeurige regeling, bijna geentemperatuurschommelingen meer voorkomen.Inleiding


Gemak dient de mens: vier perioden programmeerbaarGedurende de dag heeft u, afhankelijk van uw leefpatroon,verschillende warmtebehoeften. U kunt natuurlijk op de gewenstetijden de temperatuur even hoger of lager zetten, maar het is welzo behaaglijk als bij thuiskomst het huis al comfortabel warm is.Daarnaast is het zonde van de energie wanneer iemand vergeet deverwarming lager te zetten. Gelukkig regelt de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong>de temperatuur in uw woning volledig automatisch. Zo kunt u detijd en de temperatuur instellen voor wanneer u opstaat, vertrekt(bijvoorbeeld naar uw werk), weer thuiskomt en gaat slapen. Dit zijnde vier instelbare perioden van de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> (OPSTAAN,VERTREKKEN, THUISKOMEN, SLAPEN).Het programma is opgedeeld in 2 blokken:1. De werkdagen (maandag t/m vrijdag)2. Het weekeinde (zaterdag en zondag)De perioden bij ieder blok zijn afzonderlijk te programmeren.Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om minder dan vier perioden tegebruiken.Inleiding


VOORDAT U DE THERMOSTAAT IN GEBRUIK NEEMTTemperatuur Continu-functieVia de functie Temperatuur Continu maakt u van uw <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong><strong>Deluxe</strong> klokthermostaat een ‘gewone’ kamerthermostaat. De <strong>Round</strong><strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> werkt dan niet meer volgens het programma, maar volgtcontinu de temperatuurinstelling die u met de instelring heeft ingesteld.Deze functie is handig als u bijvoorbeeld voor onbepaalde tijd afwezigbent of voor onbepaalde tijd een afwijkende temperatuurinstellingwenst.VakantiefunctieAls u op vakantie gaat kunt u, dankzij de vakantiefunctie, eenvoudigvan uw normale programma afwijken. Wanneer u enkele dagenvan huis gaat, biedt de vakantiefunctie u de mogelijkheid om detemperatuur, tijdens uw afwezigheid, lager in te stellen.Deze temperatuurinstelling wordt aangehouden tot de door uingevoerde dag van thuiskomst. Bij de vakantiefunctie kunt u het aantaldagen dat u van huis bent instellen. Na beëindiging van de ingesteldevakantieperiode wordt het persoonlijk programma weer actief.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing


Verlicht schermDe actuele kamertemperatuur en de tijd zijn continu zichtbaar op hetscherm. Bovendien wordt bij iedere toetsindruk, gedurende enkeleseconden, het scherm verlicht. Dus ook ’s avonds of in een donkerehoek is de informatie op het scherm goed zichtbaar.VlamsymboolZodra de brander van het cv‐toestel inschakelt, zal links van degemeten temperatuur een vlamsymbool weergegeven worden.Zo kunt u op ieder gewenst tijdstip controleren of uw cv‐toestel isingeschakeld.TapwatersymboolAls u over een combiketel beschikt en de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong>regelt de temperatuur via het OpenTherm-protocol, wordt hettapwatersymbool links van de gemeten temperatuur weergegeven alshet cv‐toestel ‘aan’ is voor het verwarmen van het warme tapwater.Inleiding


VOORDAT U DE THERMOSTAAT IN GEBRUIK NEEMTGeen batterijen nodigDe <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> werkt zonder batterijen.De voeding wordt verzorgd door de verbinding tussen het cv‐toestelen de thermostaat.Bij een stroomstoringOok bij een eventuele stroomstoring of breuk in de verbinding blijft hetingevoerde programma bewaard. De <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> kan daarbijeen periode van acht uur overbruggen, zonder dat de klok opnieuwingesteld dient te worden.Opslaan van instellingenDe <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> is uitgerust met een zogenaamde EEPROMdie alle instellingen bewaart. Ook bij een stroomstoring, blijft hetpersoonlijke programma dus behouden. U zult dan naderhand alleende tijd en de dag opnieuw moeten instellen. Tijdelijke instellingen, zoalseen tijdelijke temperatuurverhoging, worden niet bewaard.Voorbereid voor woningautomatisering (Hometronic)De <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> is voorbereid voor integratie in Hometronic,het woningautomatiseringssysteem van <strong>Honeywell</strong>. Vraag de<strong>Honeywell</strong> Infolijn (zie achterflap) naar de toepassingsmogelijkheden.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing10


IN BEDRIJF NEMEN VAN UW THERMOSTAATZodra de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> wordt aangesloten op de grondplaaten de voedingspanning op het cv‐toestel is aangesloten zal dethermostaat opstarten met het beginscherm.Het beginscherm van de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong><strong>Deluxe</strong>.Direct gebruik zonder programmerenHet is niet per se nodig om de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> te programmerenalvorens deze in gebruik te nemen. Wanneer u er voor kiest hetprogrammeren uit te stellen tot een later tijdstip, biedt de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong><strong>Deluxe</strong> u twee mogelijkheden:- U kunt de thermostaat bedienen als een gewone kamerthermostaat.U zet dan via de instelring de temperatuur hoger (rechtsomdraaien) of lager (linksom draaien). De <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> blijftcontinu de temperatuur regelen totdat u de tijd en dag instelt of dethermostaat gaat programmeren.In bedrijfnemen11


IN BEDRIJF NEMEN VAN UW THERMOSTAAT-U kunt de <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> ook volgens het fabrieksprogrammalaten werken. Indien u hiervoor kiest, hoeft u alleen de juiste tijd endag in te stellen (zie ook Instellen van de juiste tijd en dag op blz.13). De instellingen van het fabrieksprogramma vindt u hieronder.Het fabrieksprogrammaDe instellingen van het fabrieksprogramma vindt u in onderstaandetabel. Indien u geen persoonlijk programma invoert, wordt hetfabrieksprogramma gebruikt.Het fabrieksprogramma voor vier perioden per dag:PeriodeWerkdagenmaandag t/m vrijdagWeekeindezaterdag en zondagOPSTAAN 07:00 19°C 08:00 19°CVERTREKKEN 09:00 15°C --:--THUISKOMEN 16:00 19°C --:--SLAPEN 22:30 15°C 22:30 15°C<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing12


UW THERMOSTAAT PROGRAMMERENInstellen van de juiste tijd en dagDe eerste stap om uw thermostaat bedrijfsklaar te maken is het gelijkzetten van de klok en het invoeren van de juiste dag van de week.Let op:• Druk de toetsen uitsluitend in met de top van uw vinger. Scherpevoorwerpen zoals een pen of potlood kunnen de toetsen beschadigen!• Controleer altijd het scherm om te zien of een toets daadwerkelijk goed isingedrukt.--Druk op de toets Instellen.Druk vervolgens op de toets Dag Tijd.De tijd wordt knipperend weergegevenen kan nu worden gewijzigd.- Draai aan de instelring tot de juistetijd wordt weergegeven.De tijd wordt gewijzigd in stappen van1 minuut.N.B.: Als u voor een langere periode aan de instelring draait, wordt de tijdgewijzigd in stappen van 10 minuten.N.B.: Ongeveer 1 minuut na de laatste toetsindruk wordt het beginschermweergegeven. De ingestelde tijd en dag worden dan NIET opgeslagen.Programmeren13


UW THERMOSTAAT PROGRAMMEREN-Druk op de toets Volgende om de de juiste dag in te stellen.De huidige dag van de week wordtknipperend weergegeven en kan nuworden gewijzigd.- Draai aan de instelring tot de juistedagafkorting wordt weergegeven.-Bevestig de ingestelde tijd en dag door op de toets Klaar tedrukken.Op het scherm wordt de tekstOpgeslagen weergegeven. Vervolgenswordt het beginscherm weergegevenen wordt gebruik gemaakt van degewijzigde instellingen.N.B.: Als u de gewijzigde tijd en dag niet wilt opslaan, kunt u op de toetsAnnuleer drukken. Het beginscherm zal verschijnen en alle wijzigingen zijnongedaan gemaakt.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing14


Programmeren van de werkdagen (MA t/m VR)Hieronder leest u hoe u de vier perioden voor de werkdagen kuntprogrammeren. Het programmavoorbeeld op blz. 31 en 32 kan ueventueel helpen bij het opstellen van uw persoonlijke programma.Het programmeermenu activeren- Druk op de toets Instellen.- Druk vervolgens op de toets Program.Het instelscherm voor periode Opstaanwordt weergegeven.N.B.: De begintijd is in te stellen in stappen van 10 minuten.N.B.: Ongeveer 1 minuut na de laatste toetsindruk wordt het beginschermweergegeven. De ingestelde periode(n) worden dan NIET opgeslagen.Programmeren15


UW THERMOSTAAT PROGRAMMERENInstellen periode OPSTAANDe huidige instellingen van deperiode Opstaan voor de werkdagenMADIWODOVR wordt nu weergegeven.De begintijd wordt knipperend weergegevenen kan nu worden gewijzigd.- Draai aan de instelring tot degewenste begintijd van de periodeOpstaan wordt weergegeven.-Druk vervolgens op toets Volgende.De temperatuur wordt knipperend weergegevenen kan nu worden gewijzigd.- Draai aan de instelring tot degewenste temperatuur van de periodeOpstaan wordt weergegeven.De periode Opstaan is nu ingesteld.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing16


Instellen periode VERTREKKEN- Druk op de toets Volgende.De huidige instellingen van de periodeVertrekken voor de werkdagenMADIWODOVR wordt nu weergegeven.De begintijd wordt knipperend weergegevenen kan nu worden gewijzigd.- Draai aan de instelring tot degewenste begintijd van de periodeVertrekken wordt weergegeven.-Druk vervolgens op de toets Volgende.De temperatuur wordt knipperend weergegevenen kan nu worden gewijzigd.- Draai aan de instelring tot degewenste temperatuur van de periodeVertrekken wordt weergegeven.De periode Vertrekken is nu ingesteld.Programmeren17


UW THERMOSTAAT PROGRAMMERENInstellen periode THUISKOMEN- Druk op de toets Volgende.De huidige instellingen van de periodeThuiskomen voor de werkdagenMADIWODOVR wordt nu weergegeven.De begintijd wordt knipperend weergegevenen kan nu worden gewijzigd.- Draai aan de instelring tot degewenste begintijd van de periodeThuiskomen wordt weergegeven-Druk vervolgens op de toets Volgende.De temperatuur wordt knipperend weergegevenen kan nu worden gewijzigd.- Draai aan de instelring tot degewenste temperatuur van de periodeThuiskomen wordt weergegeven.De periode Thuiskomen is nu ingesteld.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing18


Instellen periode SLAPEN- Druk op de toets Volgende.De huidige instellingen van deperiode Slapen voor de werkdagenMADIWODOVR wordt nu weergegeven.De begintijd wordt knipperend weergegevenen kan nu worden gewijzigd.- Draai aan de instelring tot degewenste begintijd van de periodeSlapen wordt weergegeven.-Druk vervolgens op de toets Volgende.De temperatuur wordt knipperend weergegevenen kan nu worden gewijzigd.- Draai aan de instelring tot degewenste temperatuur van de periodeSlapen wordt weergegeven.N.B.: U kunt de periode Slapen uiterlijk om 23:50 laten ingaan.Alle perioden voor de werkdagen MADIWODOVR zijn nu ingesteld.Programmeren19


UW THERMOSTAAT PROGRAMMERENProgrammeren van het weekeinde (ZA & ZO)Druk op de toets Volgende en herhaal de hiervoor beschrevenhandelingen voor het instellen van de perioden voor het weekeindeZAZO.De ingestelde perioden opslaanWanneer u klaar bent met het instellen van de perioden voor zowel dewerkdagen als het weekeinde, kunt u deze instellingen opslaan:- Druk op de toets Klaar.Op het scherm verschijnt de tekst Opgeslagen. De instellingen zijnnu opgeslagen. Vervolgens verschijnt het beginscherm en zal dethermostaat direct gebruikmaken van de nieuwe periode instellingen.De ingestelde perioden NIET opslaanAls u tijdens het programmeren een fout heeft gemaakt en u wilt degewijzigde instellingen niet opslaan, kunt u op de toets Annuleerdrukken. Het beginscherm zal verschijnen en alle wijzigingen zijnongedaan gemaakt.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing20


Een periode wissenU kunt ook een periode wissen (behalve de periode Opstaan). Dethermostaat slaat geen acht op een periode die u heeft gewist. AIsu bijvoorbeeld in het weekeinde de gehele dag thuis bent, kunt u deperioden Vertrekken en Thuiskomen wissen. De thermostaat blijft dande temperatuur regelen volgens de instelling van Opstaan totdat deperiode Slapen actief wordt.----Druk op de toets Instellen.Druk vervolgens op de toets Program.Druk vervolgens zo vaak op de toets Volgende tot de begintijd vande periode die u wilt wissen wordt weergegeven.Druk vervolgens op de toets Wissen.De temperatuurinstelling en begintijd vande periode worden als -- weergegevenom aan te geven dat de periode isgewist.- Druk op de toets Klaar.Op het scherm verschijnt de tekst Opgeslagen.Programmeren21


UW THERMOSTAAT PROGRAMMERENEen periode opnieuw instellenU kunt uiteraard ook een gewiste periode later opnieuw weer instellen.- Druk op de toets Instellen.- Druk vervolgens op de toets Program.- Druk vervolgens zo vaak op de toets Volgende tot de periode die uwilt instellen wordt weergegeven.- Draai vervolgens aan de instelring.De begintijd en de temperatuur worden weer weergegeven en kunnen,indien gewenst, worden ingesteld. Wanneer u klaar bent met instellen:- Druk op de toets Klaar.De ingestelde begintijden en temperaturen van eenperiode controlerenU kunt altijd zeer eenvoudig de ingestelde tijd en temperatuur van eenbepaalde periode bekijken, zonder dat er per ongeluk een wijzigingwordt doorgevoerd.- Druk op de toets Instellen.- Druk vervolgens op de toets Program.- Druk vervolgens zo vaak op de toets Volgende tot de begintijd engewenste temperatuur van de periode die u wilt controleren wordtweergegeven.Om de thermostaat het programma te laten hervatten:- Druk op de toets Annuleer. Het beginscherm zal verschijnen.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing22


UW THERMOSTAAT BEDIENENHet wijzigen van de temperatuurinstellingDe <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> biedt u 3 verschillende mogelijkheden om detemperatuurinstelling te wijzigen, te weten:- Tijdelijk: De gewenste temperatuurinstelling wordt automatischopgeheven wanneer de volgende periode actief wordt.- Continu: De ingestelde temperatuur blijft continu actief. De <strong>Round</strong><strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> werkt niet volgens het programma, maarhoudt constant de door u ingestelde temperatuur.- Vakantie: De ingestelde temperatuur blijft actief voor het door uingestelde aantal dagen, waarna uw persoonlijkeprogramma weer actief wordt.Bedienen23


UW THERMOSTAAT BEDIENENTijdelijk wijzigen van de temperatuurinstellingTijdens het programma regelt de thermostaat de temperatuur volgensde instelling van de actuele periode. U kunt hier eenvoudig vanafwijken.- Stel via de instelring de gewenstetemperatuur in.Op het scherm wordt de tekst Tijdelijkweergegeven.- Druk op de toets Klaar om de tijdelijketemperatuurinstelling te activeren.Op het scherm wordt de tekst OKweergegeven. De nieuwe temperatuurinstellingis nu opgeslagen.N.B.: Ongeveer 5 seconden na de laatste toetsindruk wordt de tijdelijketemperatuurinstelling automatisch actief.N.B.: Druk op de toets Annuleer als u de tijdelijke temperatuurinstelling niet wiltactiveren. Het beginscherm wordt nu weergegeven en de wijziging is ongedaangemaakt.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing24


Om aan te geven dat de thermostaatvolgens de tijdelijke temperatuurinstellingregelt, wordt de tekst Tijdelijk continu inhet scherm weergegeven.Tijdelijke wijziging opheffenDe tijdelijke temperatuurinstelling wordt automatisch opgeheven als devolgende geprogrammeerde periode aanbreekt (b.v.: Thuiskomen).Om de tijdelijke wijziging direct op te heffen en weer volgens hetingestelde programma te regelen:- Druk op de toets Volg Program.Op het scherm wordt de tekst OK weergegeven. De tekst Tijdelijkverdwijnt van het scherm. Uw thermostaat werkt nu weer volgens hetprogramma.Bedienen25


UW THERMOSTAAT BEDIENENTemperatuur Continu-functieVia deze functie maakt u van uw klokthermostaat een gewonekamerthermostaat. De <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> werkt niet meer volgenshet programma maar volgt continu de temperatuurinstelling die uhandmatig instelt. Deze functie kunt u gebruiken als u bijvoorbeeldvoor een onbepaalde tijd afwezig bent of voor een onbepaalde tijd eenafwijkende temperatuurinstelling wenst.- Stel via de instelring de gewenste temperatuur in.Op het scherm wordt de tekst Tijdelijk weergegeven.- Druk vervolgens op de toets Continu.Op het scherm wordt nu de tekstContinu weergegeven.- Druk op de toets Klaar om de ingesteldetemperatuur te activeren.Op het scherm wordt de tekst OK weergegeven. De nieuwetemperatuurinstelling is nu opgeslagen.N.B.: Ongeveer 5 seconden na de laatste toetsindruk wordt de continuetemperatuurinstelling automatisch actief.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing26


Om aan te geven dat dethermostaat volgens de continuetemperatuurinstelling regelt, wordt detekst Continu continu in het schermweergegeven.Temperatuur Continu-functie opheffenOm de continue temperatuurwijziging op te heffen en weer volgens hetingestelde programma te regelen:- Druk op de toets Volg Program.Op het scherm wordt de tekst OK weergegeven. De tekst Continuverdwijnt van het scherm. Uw thermostaat werkt nu weer volgens hetprogramma.Bedienen27


UW THERMOSTAAT BEDIENENVakantiefunctieU heeft de mogelijkheid uw thermostaat voor een door u gekozenaantal dagen (maximaal 99) volgens een vaste temperatuurinstellingte laten werken. Dit is handig tijdens bijvoorbeeld een vakantie ofeen weekeinde weg. Na afloop zal automatisch het persoonlijkeprogramma weer actief worden.- Stel via de instelring de gewenste temperatuur in.Op het scherm wordt de tekst Tijdelijk weergegeven.- Druk vervolgens op toets Continu.Op het scherm wordt nu de tekst Continu weergegeven.- Druk vervolgens op toets Dagen.- Druk op de toets Klaar om de vakantie-instellingen te activeren.Op het scherm wordt de tekst OK weergegeven. De vakantiefunctie isnu opgeslagen.N.B.: Ongeveer 5 seconden na de laatste toetsindruk wordt de vakantiefunctieautomatisch actief.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing28Op het scherm verschijnt de tekstInstellen Dagen. De afkorting van dedagteller (--) knippert.- Stel via de instelring het gewensteaantal dagen in dat u afwezig bent.


Om aan te geven dat de thermostaatvolgens de vakantiefunctie regelt, wordtde tekst Continu en het aantal dagendat de vakantiefunctie nog actief is ophet scherm weergegeven.Vakantiefunctie opheffenDe <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> telt iedere dag om 00:00 een dag terug.Zodra het tijdstip 00:00 van de dag van thuiskomst is aangebroken,wordt het persoonlijke programma automatisch hervat.Om de vakantiefunctie direct op te heffen:- Druk op de toets Volg Program.Op het scherm wordt de tekst OK weergegeven. De tekst Continuverdwijnt van het scherm. Uw thermostaat werkt nu weer volgens hetpersoonlijke programma.Bedienen29


<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing30


PROGRAMMAVOORBEELDMaandag t/m vrijdag Periode Tijd TempDoor de week staat u om 07:30 OPSTAAN 07:00 19°C19°C is. 1)op. Dan wilt u dat het in uw huisVervolgens ontbijt u en om 08:00uur vertrekt u. Er is dan niemandthuis, dus mag de temperatuurdalen naar b.v. 15°C.1): Afhankelijk van onder andere uw huis en de buitentemperatuur, duurt het enigetijd voordat uw woning daadwerkelijk op temperatuur is. Houdt bij het instellenvan de periode tijd rekening met deze ‘aanwarm tijd’.ProgrammavoorbeeldVERTREKKEN 08:00 15°COm 17:30 uur komt u weer thuis. THUISKOMEN 17:00 21°Clekker warm is, b.v. 21°C. 1)Als u binnenkomt, wilt u dat hetOm 23:00 uur gaat u naar bed,dus om 22:30 mag het huis allangzaam afkoelen. ‘s Nachts wiltu dat het niet kouder wordt dan15°C.SLAPEN 22:30 15°C31


PROGRAMMAVOORBEELDZaterdag & zondag Periode Tijd TempIn het weekeinde staat u iets later OPSTAAN 08:00 19°Cvoor u warm genoeg. 1)op, om 08:30 uur en 19°C is danDe warmtebehoefte van de mensneemt gedurende de dag toe,dus u wilt de temperatuur langzaamlaten stijgen. U kunt hiervoorde perioden VERTREKKENen THUISKOMEN gebruiken. Uwilt b.v. dat de temperatuur na12:00 uur stijgt naar 20°C en dathet om 18:30 uur 21°C is.In het weekeinde gaat u wat laternaar bed, 23:30. De temperatuurmag ‘s nachts dalen tot 15°C.VERTREKKENTHUISKOMEN12:0018:0020°C21°CSLAPEN 23:30 15°C1): Afhankelijk van onder andere uw huis en de buitentemperatuur, duurt het enigetijd voordat uw woning daadwerkelijk op temperatuur is. Houdt bij het instellenvan de periode tijd rekening met deze ‘aanwarm tijd’.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing32


HET OPSTELLEN VAN UW PROGRAMMAProgramma voor werkdagen (MA t/m VR)AanvangstijdstipTemperatuurinstellingOPSTAANVERTREKKENTHUISKOMENSLAPENProgramma voor weekeinde (ZA & ZO)AanvangstijdstipTemperatuurinstellingOPSTAANVERTREKKENTHUISKOMENSLAPENPersoonlijkprogramma33


<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing34


ONDERHOUD VAN UW THERMOSTAATUw <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> vergt geen speciaal onderhoud. Wel verdienthet aanbeveling om hem vrij te houden van stof en vuil. Bij het opnieuwschilderen of behangen van de muur kan hij het beste tijdelijk wordenverwijderd, inclusief de muurplaat. De instelring bij voorkeur eerst vande thermostaat afnemen en daarna reinigen met een licht vochtigedoek en een niet agressief schoonmaakmiddel. Om de correctewerking van uw cv-installatie te waarborgen, adviseren wij u uwinstallatie periodiek te laten controleren door een erkend installateur.Onderhoud35


<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing36


GEBRUIKERSMENUDe <strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> beschikt over een gebruikersmenu waarindiverse instellingen kunnen worden uitgelezen en gewijzigd. U kunthet gebruikersmenu altijd activeren door vanuit het beginschermgedurende 5 seconden, toets 1 en toets 3 gelijktijdig in te drukken.Hierbij worden alle segmenten van het scherm weergegeven.Na 5 seconden verschijnt de eerste gebruikersinstelling op het scherm.InstellingscodeSelecteer volgendeinstellingscodeWaardeTerug naarbeginschermOp het scherm knippert de ingesteldewaarde van de gebruikersinstelling.- Draai de instelring rechtsom om deingestelde waarde te verhogen oflinksom om de ingestelde waarde teverlagen.Gebruikersmenu37


GEBRUIKERSMENUOmschrijvingAanpassing van detemperatuuraanduidingActuele aanvoerwatertemperatuur*Maximale aanvoerwatertemperatuur*Aantal schakelingenper uurActuele buitentemperatuur*Warmtapwatervoorraadtijdens periodesSLAPEN/VAKANTIE*InstelcodeWaarde(default)Instelmogelijkheid01 0.0°C +/-3.0°C,in stappen van0.5°C02 Actueletemperatuur03 90°C04 Actueletemperatuur0-99°C-9,5 - 40°C05 6 3, 6, 9, 1206 1 0 = uitgeschakeldtijdens SLAPEN/VAKANTIE1 = altijd ingeschakeld<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing38


OmschrijvingActuele tapwatertemperatuur*InstelcodeWaarde(default)07 ActueletemperatuurGebruikersmenuInstelmogelijkheid0,0 - 99,9°CTapwaterinstelling* 08 60°C 30 - 90°CActuele waterdruk vande cv-installatie*Reset cv‐toestel vanuitthermostaat*09 Actueledruk0,0 - 4,010 0 0 = geen reset1 = reset vanuitthermostaat* Alleen beschikbaar indien er OpenTherm-communicatie plaatsvindt en indienondersteund door het cv‐toestel. Wordt overgeslagen indien niet ondersteund.39


GEBRUIKERSMENULet op:• Het wijzigen van het aantal schakelingen per uur kan ongewenstegevolgen hebben voor het regelgedrag van de verwarmingsinstallatie.Neem de nodige voorzichtigheid in acht en voorkom onnodigeservicebezoeken. Raadpleeg bij twijfel de <strong>Honeywell</strong> Infolijn (zieachterflap van dit blad) of uw installateur.Om het gebruikersmenu te verlaten:- Druk op de toets Klaar. Op het scherm wordt de tekst Opgeslagenweergegeven. Vervolgens wordt het beginscherm weergegeven enwordt gebruik gemaakt van de gewijzigde instellingen.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing40


STORINGWIJZERKlachtHet cv‐toestel gaatte vroeg aan en hetvlamsymbool wordt op hetscherm weergegeven.De temperatuur in huis iste hoog of te laag.De schermverlichtingwerkt niet.-----Wat te doenControleer of de ingevoerde aanvangstijdenjuist zijn. Voer deze,indien noodzakelijk, opnieuw in.Draai de instelring 1 klik linksom ofrechtsom om de ingestelde temperatuurte controleren.Indien gewenst kunt u tijdelijk detemperatuurinstelling wijzigen, ziehiervoor blz 24.Er is geen spanning en de oplaadbarevoedingsbron is leeg. Controleerof het cv‐toestel naar behorenfunctioneert.De schermverlichting is defect.Raadpleeg uw installateur of de<strong>Honeywell</strong> Infolijn (zie achterflap)Storingwijzer41


STORINGWIJZERKlachtHet scherm geeft hetvlamsymbool (cv‐toestelingeschakeld) weer, maarde radiatoren geven geenwarmte af.Het scherm geeft continuen in de tijdaanduiding weer. Deoverige segmenten ophet scherm worden nietweergegeven.Het scherm geeft continuen in de temperatuuraanduiding weer.-----Wat te doenHoudt u er rekening mee dat de verwarmingsinstallatieenige tijd nodigheeft om op temperatuur te komen.Controleer of het cv‐toestel naarbehoren functioneert.Indien deze situatie te lang duurt,raadpleeg dan uw installateur.Er is in de thermostaat een internefout opgetreden. Raadpleeg de<strong>Honeywell</strong> Infolijn (zie achterflap).Er is in de thermostaat een fout opgetreden.Raadpleeg de <strong>Honeywell</strong>Infolijn (zie achterflap).<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing42


KlachtHet cv‐toestel schakeltniet in.--Wat te doenDe zekering in het cv‐toestel isdefect, vervang deze. Indien hettoestel nog niet functioneert, raadpleegdan uw installateur.Indien de temperatuurinstellinghoger is dan de actuele temperatuuren het scherm geeft het vlamsymboolweer (cv‐toestel ingeschakeld),raadpleeg dan uw installateur.Storingwijzer43


STORINGWIJZERKlachtHet scherm geeft nietsweer.Wat te doen- Na installatie van de thermostaat isde netvoeding van het cv‐toestelnog niet ingeschakeld of is deoplaadbare voedingscel nog nietopgeladen (duurt max. 1 uur).Controleer of de steker van de ketelin het stopcontact zit.- De voedingsspanning of de verbindingtussen de thermostaat en deketel is langer dan 8 uur onderbroken.De klokfunctie is gewist.Na opnieuw inschakelen van devoedingsspanning moet de klokweer worden gelijk gezet.N.B.: Is bovenstaande niet het geval, raadpleegdan uw installateur.<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing44


KlachtAlleen powerstealing:Het cv‐toestel schakelt tevaak in en uit.Alleen OpenTherm:Tijdens de periodesSLAPEN/VAKANTIE duurthet erg lang voordat hettapwater warm wordt.--Wat te doenDe reactiesnelheid van het verwarmingssysteemis niet in overeenstemmingmet de eigenschappenvan de thermostaat. Wijzig eventueelhet aantal schakelingen peruur. Raadpleeg uw installateur of de<strong>Honeywell</strong> Infolijn (zie achterflap).Om snel warm tapwater te genererenbeschikken de meestecv‐toestellen over een voorraadvat.Normaal gesproken wordt dit voorraadvatop temperatuur gehouden.Het kan zijn dat het op temperatuurhouden van dit voorraadvat tijdensde periodes SLAPEN/VAKANTIEis uitgeschakeld. U kunt dit weerinschakelen in het gebruikersmenu,bij instellingscode 06. Zie blz. 38.Storingwijzer45


STORINGWIJZERKlachtAlleen OpenTherm :Het scherm toont continude symbolen enDe overige gegevens ophet scherm knipperen.Alleen OpenTherm :Het scherm toont continude symbolen enEr worden verder geengegevens op het schermweergegeven.--Wat te doenDe thermostaat ontvangt geeninformatie, maar wel voeding vanhet cv‐toestel. Raadpleeg uw installateur.De verbinding tussen het toestelen de thermostaat is onderbrokenof kortgesloten. Controleer of desteker van de ketel in het stopcontactzit. Als dat het geval is,controleer dan de bedrading. Alsbovenstaande aanwijzingen niet totde oplossing leiden, raadpleeg danuw installateur.N.B.: Als deze situatie langer dan 8uur duurt, zal de uitlezing volledigverdwijnen (zie omschrijving op blz 10).<strong>Round</strong> <strong>Clock</strong> <strong>Deluxe</strong> gebruiksaanwijzing46


KlachtAlleen OpenTherm :Storing ketel wordtweergegeven en Fxxxwordt weergegeven in detijdaanduiding. Alle overigegegevens knipperen.-Wat te doenDe cv-ketel heeft een storing enstaat in vergrendeling. Door deresetknop van het cv‐toestel in tedrukken kan deze storing wordenopgeheven. Indien de storingsmeldingdirect weer terugkomt, of zichregelmatig voordoet, raadpleeg danuw installateur.N.B.: De weergegeven F-code code isafhankelijk van uw cv‐toestel. Raadpleegde gebruiksaanwijzing van uwcv‐toestel voor meer informatie.Storingwijzer47


4842011040-002 R1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!