Rapport van bevindingen - Bestuur Noordenveld - Gemeente ...

bestuur.gemeentenoordenveld.nl

Rapport van bevindingen - Bestuur Noordenveld - Gemeente ...

BijlagenrapportBehorende bij het Rapport van Bevindingen van 26 april 2011inzake het geschil tussenStichting Mensinge-complex te RodenenV.O.F. de Winsinghhof Horeca (familie Geuken)De arbitragecommissie i.o. van de gemeente Noordenvelddrs. G. Evenhuis, voorzittermr. M.A.C. van Egdom, lidG. Wolters, lidmr. W. Steur, secretaris


Inhoud BijlagenrapportBijlage 1Bijlage 2Bijlage 3Bijlage 4Bijlage 5Bijlage 6Bijlage 7Bijlage 8Volledig verslag van het gesprek met de Kerngroep Vrijwilligers van deStichting Mensinge-complex, bestaande uit de volgende vrijwilligers: mevrouwL. Dermois, de heer J. Smit, de heer E. Robertus, en de heer E. Stadman datheeft plaatsgevonden op 9 maart 2011Volledig verslag van het gesprek met de heer O. Keizer, portefeuillehouder inhet college, en de heer N. Weisenbach, beleidsmedewerker van de gemeenteNoordenveld dat heeft plaatsgevonden dat heeft plaatsgevonden op 9 maart2011Volledig verslag van het gesprek met de heer M. Geuken en mevrouw K. deVries dat heeft plaatsgevonden op vrijdag 11 maart 2011Volledig verslag van het gesprek met de cultureel manager van de StichtingMensinge-complex, de heer I. Dijkstra dat heeft plaatsgevonden op 25februari 2011Reactie van de cultureel manager en het bestuur van de Stichting Mensingecomplexvan 15 april 2011 op de bevindingen van de commissieReactie van de Kerngroep Vrijwilligers van 15 april 20111 op de bevindingenvan de commissieReactie van de wethouder, de heer O. keizer, en van de heer N. Weisenbachvan de gemeente Noordenveld 15 april 2011 op de bevindingen van decommissieReactie van de heer Geuken en mevrouw K. de Vries van 18 april 2011 op debevindingen van de commissie


Bijlage 1Volledig verslag van het gesprek met de Kerngroep Vrijwilligers van de Stichting Mensingecomplex,bestaande uit de volgende vrijwilligers: mevrouw L. Dermois, de heer J. Smit, deheer E. Robertus, en de heer E. Stadman dat heeft plaatsgevonden op 9 maart 2011Verslag van het horen van de Kerngroep Vrijwilligers door de Arbitragecommissie i.o. inzakehet geschil tussen Geuken c.s. en de Stichting Mensinge Complex ter zake van de exploitatievan De WinsinghhofDatum: woensdag 9 maart 2011Aanvangstijd: 15.30 uurLocatie: Gemeentehuis NoordenveldAanwezig namens de commissie:. voorzitter : de heer G. Evenhuis.. leden : de heer M. van Egdom;de heer G. Wolters.. secretaris : de heer W. Steur.Verder zijn verschenen:mevrouw L. Dermois;de heer J. Smit;de heer E. Robertus, ende heer E. Stadman,allen in hoedanigheid van lid van de Kerngroep Vrijwilligers van de Stichting Mensinge Complex.Nadat de voorzitter iedereen heeft verwelkomd, stellen de aanwezigen zich voor.De heer Robertus is ongeveer 15 uren per week als vrijwilliger actief voor de stichting. Hij houdt zichbezig met automatisering en kaartverkoop.De heer Smit is afkomstig uit de culturele kring. Hij werkt als vrijwilliger mee aan de programmering entreedt op als vervanger van de Cultureel Manager bij voorstellingen.Mevrouw Dermois werkt sowieso op de dinsdag en donderdag sinds de oprichting als vrijwilliger opkantoor. Zij ondersteunt mevrouw Koning. Zij houdt zich bezig met de verwerking vanbestelformulieren en de kassa op donderdag.De heer Stadman werkt als vrijwilliger en heeft geen bijzondere taken anders dan dat hij af en toemeepraat over het beleidsplan en dergelijke.De voorzitter legt uit dat de onafhankelijke arbitragecommissie in deze fase bezig is met het voerenvan verkennende gesprekken om het probleem helder in beeld te krijgen.De heer Robertus vertelt dat de Kerngroep is ontstaan vanuit de zorgen die bij de vrijwilligers bestaanover de verhouding met de horecaman. Hij is degene die destijds daarover de brief aan de wethouderheeft geschreven. Men is bang dat binnenkort als gevolg van de werkverhoudingen met de horecaeen vervelende situatie ontstaat die ertoe leidt dat betaalde krachten en vrijwilligers gaan afhaken.Hun spankracht is zo goed als aan het einde. Hij benadrukt dat de betaalde krachten de basis vormenvoor de circa 30 vrijwilligers.De Kerngroep heeft zelf een lijst opgesteld met ergernissen. (Dit ‘Zwartboek verhouding Horeca enTheater’ is overgelegd en als bijlage opgenomen) Hiervan wordt een aantal voorbeelden toegelicht: dekassadag, koffievlekken op de wand, peuken voor de ingang, de plaatsing van tafels en stoelen, hetcommentaar over het energiegebruik en op- of aanmerkingen over watergebruik. Mevrouw Dermoislicht toe dat de balie zo vies is omdat daarvan ook gebruik wordt gemaakt door de horeca.


De Kerngroep geeft aan dat de waardering en passie voor het theater ontbreekt bij de horeca. Desituatie is nu zo dat er een restaurant is en, helaas, ook een theater. Het theater is kennelijk bijzaak.De horeca is geheel in handen van de heer Geuken. Juist bij een dorpshuisfunctie zouden devrijwilligers moeten worden gekoesterd. Dit komt terug in de structuur: de horeca verhuurt de zaal aanhet theater. Als je nu een organisatieplaatje zou maken, zou je de huidige constructie niet als structuurbedenken. De heer Geuken rekent nu zelfs geld voor het gebruik van het servies.Het is een intiem theatertje. Na afloop van de voorstelling gaan bezoekers nog wel naar het café omna te praten. Zij willen daar graag klant zijn, maar het lijkt er op dat dat door de horeca-uitbater nietaltijd prettig wordt ervaren. De keuken sluit vaak reeds om 22 uur er wordt vroeg metopruimwerkzaamheden begonnen terwijl er nog klanten aanwezig zijn. Zij willen goede klanten zijn,maar dat wordt moeilijk gemaakt. De keuken gaat dicht om 22.00 uur en al snel gaan de lampen uit.Het gevoel is dat hij geen feeling heeft voor het publiek. Dat zie je bijvoorbeeld bij de langereopenstelling van de kassa voor het publiek. De heer Geuken ziet daarin reden om extrastroomverbruik in rekening te brengen. Het gaat overigens zowel om de heer als mevrouw Geuken.De houding van beiden komt erg negatief over op de Kerngroep. In het begin in 2007 was het kantoorboven. Dat was klein en gaandeweg ook niet plezierig. Toen zijn er verschillende aanvaringengeweest. Mevrouw Geuken schiet daarbij uit de slof. Dat doet zij het liefst in het bijzijn van derden. Dewisselwerking klopt niet. Andersom hoeven de vrijwilligers niets te verwachten van de horecaman,maar hij rekent er wel op dat de vrijwilligers taken voor hem uitvoeren, zoals het in ontvangst nemenvan bestellingen. Er is zelfs een nieuwe brievenbus aangeschaft, speciaal voor het theater. Devergaderkamer was te klein. De heer Geuken wilde niet zijn kantoor, dat groter is, beschikbaar stellen.De voorkeur is altijd gebleven dat het kantoor bij het theater bleef.De verhoudingen zijn vanaf het begin moeizaam geweest. Het contact tussen de heer Geuken enHeiko Kuipers ging eerst redelijk. De oorzaak van problemen die ontstonden was het ontbreken vaneen contract. Telkens moest over nadere afspraken worden gediscussieerd. Dat contract is er nogsteeds niet, omdat de heer Geuken telkens de voet dwars zet. De discussies werden hoe langer hoesteviger. Toen de penningmeester, de heer Bouma, Heiko Kuipers na diens vertrek verving, had dezeoverleg met de heer Geuken. Toen is de situatie zodanig geëscaleerd dat de heer Geuken de zaal opslot deed. Het gevoel is dat de zaak helemaal is vastgelopen. De Kerngroep ziet het niet meer goedkomen.De Kerngroep vertelt over de gebeurtenis rond de kaartverkoop voor de voorstelling van Freek deJonge. Toen bleek dat tegelijkertijd een condoleance plaatsvond. De heer Geuken heeft toen geenenkele poging gedaan dit in goede banen te leiden. Om twaalf uur waren zelfs mensen aanwezig dievooraf bij hem hadden gereserveerd. Hij was er niet. Hij komt regelmatig zulke afspraken niet na.Aan de basis van het theater staan de beroepskrachten. Als die wegvallen, is het gebeurd met hettheater. De bedoeling is dat het een modern dorpshuis is. Dat wordt niet als zodanig herkend. Alleende zaal ademt theater. Daarbuiten heeft niemand wat te vertellen.Zowel de vrijwilligers als het bestuur zitten in hetzelfde schuitje richting Geuken. De verhouding tussenhet bestuur en de vrijwilligers is goed. De vrijwilligers zijn meer met de uitvoering belast enondervinden meer problemen met Geuken dan het bestuur. De vrijwilligers hebben soms welopmerkingen over de daadkracht van het bestuur. Deze constructie is destijds door hetgemeentebestuur, het toenmalig bestuur en de heer Geuken opgezet. Die werkt alleen bij goedeonderlinge verhoudingen.Er is door middel van een brief geklaagd bij het gemeentebestuur en het bestuur van de SMC. Vanafde kant van de gemeente kwam pas een reactie nadat door de kerngroep een rappel was gezonden.De eerste reactie van de gemeentesecretaris was zonder nadere uitleg te geven: “u krijgt geenantwoord”. Pas later in het betreffende telefoongesprek werd verklaard dat de brief in behandelingwas gegeven bij de arbitragecommissie. Het zou overigens goed zijn als het gemeentebestuur vakernaar het theater zou komen.Het klopt dat het curieus is dat er na al die tijd nog niets op papier staat. Mogelijk spelen ook zaken inde persoonlijke sfeer. Er is een relatie met de burgemeester. De heer Geuken heeft een paar keerdochters van de burgemeester als stagiaires in huis gehad en de vrouw van de burgemeester past op


ij Geuken thuis. Of dat tot belangenverstrengeling leidt, weet men niet, maar het maakt hetbijvoorbeeld wel moeilijker voor de wethouder om objectief naar de positie van de horecaman tekijken.Er is een contract opgesteld door het bestuur, maar de heer Geuken weigert dat te ondertekenen.De heer Van Egdom wijst erop dat het bestuur in 2007 een concepthuurovereenkomst heeftopgesteld, die nooit is ondertekend. Nu komt het bestuur met een nieuw contract. De heer Geukenstelt zich nu op het standpunt dat hij al een contract heeft.Cru gezegd, ziet de Kerngroep ‘hij eruit of wij eruit’ als de beste oplossing. De schoen wringt bij debeheersstructuur. Als de verschillende partijen zouden accepteren dat het theater leidend is, dat dehoreca ondergeschikt en dat dat alles wordt goed omkaderd, zou mogelijk nog kunnen wordensamengewerkt. De verwachting is evenwel dat de heer Geuken daar niet mee zal instemmen. Je kuntgeen afspraken maken met hem. Bijvoorbeeld de consumpties die zomaar worden verhoogd. Het feitdat zonder kennis van het bestuur een restaurant is begonnen is nog een voorbeeld daarvan. Als destructuur beter is, is het gemakkelijker te beheersen. Een andere oplossing is een scheiding van vooren achter. Dat wordt gezien als noodoplossing. Het gebouw leent zich niet voor splitsing.De heer Evenhuis stelt vast dat het belangrijkste naar voren is gebracht. Hij legt het vervolg uit. Decommissie heeft vrijdag nog twee interviews en maakt daarna de balans op. Het streven is om deprocedure te hebben afgerond voor 1 mei 2011 met waarborging van vorm en zorg.Overgelegd stuk- Zwartboek verhouding Horeca versus Theater


Bijlage 2Volledig verslag van het gesprek met de heer O. Keizer, portefeuillehouder in het college, ende heer N. Weisenbach, beleidsmedewerker, van de gemeente Noordenveld dat heeft plaatsgevondenop 9 maart 2011.Verslag van het horen van de portefeuillehouder in het college en de beleidsmedewerker doorde Arbitragecommissie i.o. inzake het geschil tussen Geuken c.s. en de Stichting MensingeComplex ter zake van de exploitatie van De WinsinghhofDatum: woensdag 9 maart 2011Aanvangstijd: 14.15 uurLocatie: Gemeentehuis NoordenveldAanwezig namens de commissie:. voorzitter : de heer G. Evenhuis.. leden : de heer M. van Egdom;de heer G. Wolters.. secretaris : de heer W. Steur.Verder zijn verschenen:de heer O. Keizer, wethouder, ende heer N. Weisenbach, beleidsmedewerker.Nadat de voorzitter de aanwezigen heeft verwelkomd, stellen de aanwezigen zich voor.De heer Keizer is sinds 2006 wethouder. Vanaf 2007 is hij verantwoordelijk voor het dossier Mensinge.Daarvoor was dat Geert Wolters.De heer Weisenbach is werkzaam als beleidsmedewerker sport en accommodaties vakgroep Welzijn,Onderwijs en Sport. Hij heeft het dossier van de Stichting Mensinge Complex (hierna: de SMC) eind2007 overgedragen gekregen.De brief aan het college van de heer Dijkstra is niet beantwoord. Die is overgedragen aan decommissie. De wethouder kan de brief niet beantwoorden.Het college heeft SMC de opdracht gegeven om van het complex een bruisend geheel te maken.Daartoe is de Winsinghhof ter beschikking gegeven, het Koetshuis en een koetsierswoning. In deWinsinghhof zou vooral het culturele leven in de zin van voorstellingen op allerlei niveau en dedorpshuisfunctie moeten worden gerealiseerd. Daarbij hoort een horecafunctie ter ondersteuning vande culturele zaken; de SMC diende ervoor te zorgen dat daar een goede pachter in zou komen en datdaarmee werkbare goede afspraken zouden worden gemaakt. De gemeente stond buiten de invullingdie de SMC daaraan zou geven. De SMC heeft de pachter aangenomen en daar afspraken meegemaakt. De heer Keizer denkt dat toen de pachter was aangenomen en daarmee afspraken warengemaakt, het stichtingsbestuur op dat moment nadrukkelijk vond dat de pachter een ondersteunenderol had en dat deze op andere momenten bruiloften en partijen en dat soort zaken mocht realiseren.Dat is in het bedrijfsplan van de pachter tot uiting gekomen. Al spoedig daarna zijn de verwachtingenuiteen gelopen. Voor € 15.000,- huur en aanvullend de vergoedingen voor de voorstellingen was dedestijds inschatting dat het misschien wel moeilijk zou worden, maar dat de pachter dat wel zoukunnen doen. Wel is steeds richting de SMC steeds gecommuniceerd dat de dorpshuisfunctie en deculturele functie voor de bevolking van Noordenveld een bruisend geheel moest worden. Dehorecafunctie hoorde daarbij. Er zit een keuken in. Die is door de gemeente vanuit de hoedanigheidvan goed beheerder in de jaarplanning opgenomen om ervoor te zorgen dat deze up to date en goedbleef. In december heeft daar een behoorlijke verbetering plaatsgevonden, wat de SMC overigensvervelend vond. Daar is het beeld uiteen gelopen tussen stichtingsbestuur en pachter. De pachter is


ook diners gaan serveren. Dat wordt door de heer Keizer naast de Cuisinerie, die in een hogersegment voorziet, gezien als een goede aanvulling op de culturele activiteiten.De heer Evenhuis wijst erop dat er verschillende interpretaties zijn. Aan de ene kant is sprake vaneen semicommerciële invulling van de horeca. Aan de andere kant wordt uitgegaan van een volledigehorecafunctie. De pachter is volledig op de commerciële toer gegaan.De heer Weisenbach zegt daarop dat het idee is dat de horeca dient ter ondersteuning van deculturele activiteiten. Daarbuiten is de pachter vrij in de invulling die hij aan het pand geeft binnen dekaders van de huurovereenkomst tussen gemeente en Stichting Mensinge Complex. .De heer Van Egdom wijst erop dat de pachter al op 15 mei 2007 is begonnen – op een moment dat ernog niets op papier staat – en dat de gemeente pas in 2008 een huurovereenkomst heeft gesloten diebovendien weinig sturing bevat voor het vervolg. Er is een jaar lang een vacuüm geweest.De heer Weisenbach merkt op dat over de overeenkomst was gecommuniceerd en dat daarover almaanden eerder overeenstemming bestond. Het tekenen van de overeenkomst heeft op zich latenwachten als gevolg van een bestuurswisseling bij de SMC. Wel was een aantal maanden daarvooreen conceptovereenkomst toegezonden aan het stichtingsbestuur dat kon dienen als basis voor deovereenkomst met de pachter. De conceptovereenkomst was een pachtovereenkomst die kon dienenals basis voor de overeenkomst met de pachter.De heer Van Egdom wijst op de eis van schriftelijke toestemming in de huurovereenkomst. Die laatzich niet goed rijmen met de gedachte van het college om op afstand te blijven.De heer Keizer zegt daarop dat de pachter al eerder in het college is aangedragen en dat het collegede keuze voor de nieuwe pachter heeft geaccordeerd. Hij kan niet bevestigen dat, zoals de heerWeisenbach aangeeft, alle kandidaten een presentatie hebben gehouden met een bedrijfsplan. Inieder geval heeft de familie Geuken een presentatie gehouden. Daar was de heer Keizer niet bij. Deheer en mevrouw Geuken, welke laatste de Hotelschool had afgerond, werden beschouwd als eengoede eenheid om invulling te geven aan de functie van pachter. Heiko Kuipers was op dat momentmanager. De verwachtingen waren goed. De keuze van het stichtingsbestuur werd gerespecteerd. Hetis bijzonder jammer dat de verhoudingen zijn verstoord. De Cuisinerie draait hartstikke goed. Deconstatering is dat op enig moment door beide partijen eisen zijn gesteld waarover niet goed isgecommuniceerd. Zo bestaat bijvoorbeeld onenigheid over de energiekosten en de verdeling daarvanbestaat onenigheid. Daarbij komt dat de beginsituatie nu anders is.Het conflict heeft als zodanig niet op de politieke agenda gestaan. Dat werd gezien als een internconflict. De heer Schelling was destijds geen raadslid. Nu hij dat wel is, heeft hij afstand genomen. Hetconflict is op zich niet in de raad aan de orde geweest. Wel is de subsidie aan SMC vanaf 2007nadrukkelijk besproken. Die is afgelopen jaar ‘afgetikt’ op € 240.000,-. Dat bedrag was gebaseerd ophet ambitieniveau dat bleek uit de stukken van de SMC. Dat is voorgelegd aan de raad.In 2008 is vanuit de gemeente niet geverifieerd hoe de verhouding was tussen stichtingsbestuur enpachter en of een schriftelijke overeenkomst was gesloten. Wel is bekend dat het stichtingsbestuurmondelinge afspraken met de pachter heeft gemaakt.De heer Wolters vraagt of iets is gedaan met de aanbeveling van de Rekenkamercommissie in hetrapport uit 2009 tot concretisering van de doelstellingen van het Mensingecomplex in de richting vande twee partijen.De heer Keizer antwoordt dat richting het stichtingsbestuur is gezegd dat werd voldaan aan deverwachtingen van het gemeentebestuur. Over het conflict is ook wel met het stichtingsbestuurgesproken. Hij heeft ook wel eens met de heer Geuken om tafel gezeten. Daarbij is aangegeven dathet ging om een conflict tussen stichtingsbestuur en pachter. Het stichtingsbestuur heeft nooit gevraagdte bemiddelen, Geuken wel. Het stichtingsbestuur heeft zelf een kort geding aangespannen.Dat en ook overigens heeft politiek nog nooit ‘gedoe’ gegeven. De raad lijkt zich ervan bewust dat deverantwoordelijkheid is overgedragen aan stichtingsbestuur. De indruk dat het van begin af andershad gemoeten, is er. Dat het anders kan blijkt uit de samenwerking met de Cuisinerie. Die verloopt wel


goed. Over de uitspraak in kort geding merkt de heer Keizer op dat hij niet kan treden in deovereenkomst die tussen de beide partijen is gesloten.Met de heer Geuken heeft de heer Weisenbach geen contact. Daarmee is geen relatie. Met hetstichtingsbestuur is 4 à 5 jaar regulier overleg met de wethouder over jaarrekening, begroting endergelijke. Daarnaast is er eenmaal per twee maanden overleg over lopende zaken zoals onderhoudgebouw en dergelijke. Daarbij is de wethouder niet aanwezig.De heer Van Egdom vraagt wat is gedaan met de conclusie van de Rekenkamercommissie dat decommerciële functie niet aanvullend maar bepalend is geworden.De heer Keizer antwoordt dat richting het stichtingsbestuur in afleiding van die conclusie is gewezenop het belang van de continuering van de dorpshuisfunctie. Op de commerciële functie is verder nietingegaan. De dorpshuisfunctie wordt naar de mening van de heer Keizer in redelijke mate vervuldomdat redelijk veel partijen daarvan gebruik maken; er vinden regelmatig vergaderingen plaats. Hijdenkt wel dat er enige discrepantie bestaat tussen het beeld van de dorpshuisfunctie van hetgemeentebestuur en dat van de heer Geuken. Vaak is het prijskaartje de reden waarom verenigingenafhaken. Een van de knelpunten is de eis van het verlaagde tarief. Na onderzoek naar de tarieven vanvergelijkbare accommodaties heeft de wethouder Keizer het stichtingsbestuur opdracht gegeven eendorpshuistarief van € 50,- voor de grote zaal in de Winsinghhof te hanteren. Dat bedrag staat alleen inde niet-getekende conceptsubsidieovereenkomst. Wel is in de opdracht aan het stichtingsbestuur aleerder meegegeven dat met de toekomstige pachter moet worden overeengekomen dat reële tarievenworden gehanteerd. De discussie loopt nog. Dat zal ongetwijfeld één van de knelpunten zijn tussen departijen. Afgelopen maandag is een tegenvoorstel ontvangen van het stichtingsbestuur. Het betreftsubsidieverlening met een uitvoeringsovereenkomst. Over de uitvoeringsovereenkomst bestaat noggeen volledige overeenstemming, wel voor ongeveer 95%.De heer Keizer vindt het jammer dat de pachter de commerciële functie zo volledig mogelijk wiluitnutten. Het ingrijpen gebeurt bewust niet. Het beheer en de exploitatie van het Mensinge-complex isop afstand gezet. Het is pech dat het zo is gelopen. Voor het zelfde geld was de invulling door depachter anders geweest.De burgemeester voert structureel overleg met de horeca. Dat gaat over veiligheid en dergelijke. Er iswel gewezen op de oneerlijke concurrentie van de horecafunctie. Dat is de laatste tijd minder aan deorde geweest.De heer Keizer spreekt de hoop uit dat de commissie komt tot een goede onderzoeksvraag.


Bijlage 3Volledig verslag van het gesprek met de heer M. Geuken en mevrouw K. de Vries dat heeftplaatsgevonden op vrijdag 11 maart 2011.Verslag van het horen van de heer Geuken en mevrouw De Vries door de Arbitragecommissiei.o. inzake het geschil tussen Geuken c.s. en de Stichting Mensinge Complex ter zake van deexploitatie van De WinsinghhofDatum: vrijdag 11 maart 2011Aanvangstijd: 15.30 uurLocatie: Gemeentehuis NoordenveldAanwezig namens de commissie:. voorzitter : de heer G. Evenhuis.. leden : de heer M. van Egdom;de heer G. Wolters.. secretaris : de heer W. Steur.Verder zijn verschenen:mevrouw K. de Vries, ende heer M. Geuken,beide horecaondernemers.Nadat de voorzitter de heer Geuken en mevrouw De Vries heeft verwelkomd, stellen de aanwezigenzich voor.De heer Geuken vertelt dat hij in 2005 toevallig te horen kreeg dat men de Winsinghhof gingverbouwen. Vanuit de ambitie om een eigen bedrijf te beginnen, is hij op de bonnefooi gaanrondbellen. Hij kreeg toen contact met Eddy de Jonge. In december 2005 werd hij door dezeteruggebeld. Hij kreeg de opdracht om een plan te maken. In januari heeft hij om tafel gezeten met hetbestuur en Heiko Kuipers. Medio mei 2007 zijn ze gestart. Zij hebben toen direct gevraagd om eencontract. Van de kant van het bestuur werd daarop aangegeven dat dat afhing van het hoofdcontractmet de gemeente voor het hele complex. Op basis daarvan zouden verschillende subcontractenworden gesloten met onder meer de Cuisinerie, de Havezate en met hen. Omdat hij zijn baan al hadopgezegd bij Martiniplaza, moest hij aan de gang. Vanwege de onzekerheid over het verdere verloophad zijn vrouw haar baan aangehouden, maar het liep allemaal goed. Bepaalde dingen waren al welduidelijk: de kosten, de betalingen voor het gebruik van de zaal, de energielast. Die cijfers warenbekend omdat die waren aangereikt ten behoeve van het opstellen van het bedrijfsplan: bijvoorbeeldenergielasten en bezoekersaantallen. Alle correspondentie daarover is bewaard. Het eersteconceptcontract dat was aangeboden door het toenmalige stichtingsbestuur was voor hen de basis.Dat werd steeds voorgehouden, maar niet getekend, omdat het hoofdcontract nog niet was getekend.Dat conceptcontract heeft hij bij zich.In het voortraject waren zij de enige partij. Later na twee jaar, hebben zij gehoord dat de jongens vande Pompstee ook geïnteresseerd waren. Er was geen open procedure. Het stichtingsbestuur hadaangegeven dat als zij met een goed plan dat aan zijn wensen voldeed zouden komen, er geenkoehandel zou plaatsvinden. Meerdere keren zijn zij door tien bestuursleden en Heiko Kuipersteruggestuurd naar de tekentafel. Daaruit is het bedrijfsplan, inclusief het verbouwingsplanvoortgekomen. Er is alleen gepresenteerd aan het stichtingsbestuur in de Winsinghhof, niet aan hetcollege.Zij kunnen zich niet herinneren dat in het begin contact is geweest met de gemeente. Met deburgemeester is wel contact geweest, maar dat was omdat zij hem persoonlijk goed kennen. Over hetbedrijfsplan is zo goed als alleen met Heiko Kuipers contact geweest. Contact met de wethouder vond


pas veel later plaats, nadat – na twee jaar – bij de hem aan de bel was getrokken over hetontbrekende contract. Die stuurde hen weer terug naar het bestuur.Het kader dat was aangegeven, was dat zij bij hun bedrijfsvoering binnen de ‘normale’horecabedrijfsvoering moesten blijven, geen striptent dus.Er is vooraf vooral gesproken met Heiko Kuipers. Die heeft hen alle informatie verschaft. De kritiekhad voornamelijk betrekking op de financiële aspecten van het bedrijfsplan, omdat men van meningwas dat niet voldoende omzet werd gegenereerd. Het plan moest zover worden aangepast dat hetwinstgevend oogde. De toenmalige voorzitter van de Rabobank zat er bovenop. Die heeftherhaaldelijk erop aangedrongen dat zij zelf voldoende omzet zouden moeten genereren.De pachtsom was vanaf dag één € 15.000,-. Als het meer was geweest, hadden zij waarschijnlijk ookja gezegd. Daarover is niet onderhandeld. De familie Geuken zou optreden als huurder. Dat stond inhet contract. De stichting zou dan 60 à 70 voorstellingen de zaal terughuren. Verder waren zij zelf vrijin het invulling geven aan het gebouw als het maar binnen de horeca viel. Er is niet aangegeven datcultuur leidend zou zijn, alleen dat het een horeca- en dorpshuisfunctie betrof.Er zijn verschuivingen geweest in de loop van de tijd. De inkomsten uit het terras en de bar waren tehoog ingecalculeerd, maar in principe is het concept zoals dat in het bedrijfsplan is verwoord nogactueel. Op een gegeven moment zijn zij met de markt meegeschoven. Daarover is gesproken metEddy de Jonge, de heer van der Veen, Heiko Kuipers en de Cuisinerie. Er was vraag naar eten. Dekeuken was er. Toen kwam er een kok en een restaurant. Daarover is overlegd met het bestuur. DeCuisinerie heeft zelf aanbevelingen gedaan voor koks. Geen exclusieve gerechten zoals deCuisinerie, maar een simpele kaart. De cultuur heeft er niet onder te leiden gehad. De voorstellingengingen gewoon door.Er is – dat is pas na drie jaar duidelijk geworden – wel onenigheid geweest over wie de cultureleplanning zou doen. Zij namen allerlei partijen aan van verenigingen en stichting – als dorpshuisfunctie– tegen zeer gereduceerde tarieven. Achteraf bleek dat de stichting dat had moeten regelen. Daaroverwaren toen geen duidelijke afspraken gemaakt. Dat hebben zij altijd voor lief genomen. De stichtinghad de agenda en kreeg daarvoor subsidie. Die subsidie is overigens toen alleen gebruikt voor deactiviteiten van de stichting zelf en niet voor lokale activiteiten.Er kwam ruis over de dorpshuisfunctie. De techniek was uitgebreid en kleine verenigingen die daarvangebruik wilden maken, mochten dat niet, want die was van het theater. Toen kwam de discussie. Dievoorzieningen waren betaald met gemeenschapsgeld. Een jaar daarvoor is er overleg geweest overde dorpshuisfunctie. Daaruit kwam een indeling in regio’s. Toen begon telefonisch het overleg over deinvulling van het dorpshuis.Zij voelen zich gestraft omdat zij hun best hebben gedaan er een bloeiende zaak van te maken.Daarbij is van belang dat er van de kant van de stichting steeds op is aangedrongen om ervoor tezorgen dat de zaken winstgevend zouden zijn. Als het slecht was gegaan, had niemandbijgesprongen. Zij hebben het risico genomen. Volgens het contract, dat is bevestigd per e-mail,huurden zij het hele pand. 300 dagen per jaar zouden zij vrij man zijn voor bruiloften, partijen endergelijke. Er ontstond frictie toen er techniekdagen, kassadagen en dergelijke werden opgeëist. Metde komst van het nieuwe bestuur ontstond nog meer frictie, toen was alles een kleine ergernis.Een van de belangrijke geschilpunten betreft het stroomgebruik. Met Heiko Kuipers kwamen zij daardestijds redelijk uit. Er is maar één energiemeter in het pand. In de loop der tijd zijn er zonder overlegallerlei technische uitbreidingen gedaan aan het pand, zoals een nieuwe licht- en geluidsinstallatie,een computer, een lift. Voor de theatervoorstelling betalen zij de energiekosten, maar daarbuiten niet.Op een gegeven moment kwam men met de eigen sleutels te pas en te onpas de zaal binnenkwamen gebruikte stroom. De techniekjongen heeft er de hele zomer gezet van ’s ochtends 8.00 tot ’savonds 18.00 uur. Daarvoor is niets betaald. Over het betreden ten behoeve van onderhoud enenergie buiten de voorstellingen was niets geregeld. Verder eisten ze steeds meer ruimte op. Nustellen ze zich op het standpunt dat de achterzaal van de stichting is en het voorgedeelte van hen. Inhet begin waren de energielasten begroot op € 15.000,-. Het eerste jaar bleek dat al € 18.000,-. Nuzitten ze tegen de € 30.000,- aan. Dat heeft mede aan de basis gestaan voor de keuze voor eenrestaurant; er moest meer omzet worden gegenereerd.


Zij hebben nooit onderzoek gedaan naar kleinschalige, vergelijkbare inrichtingen, waarin cultuur enhoreca samengaan.Pas later hebben zij via derden inzicht gekregen in de ambities op het gebied van cultuur en afsprakendie daarover met de gemeente waren gemaakt. Zij zijn daarin niet betrokken. Ook nu niet, terwijlafspraken worden gemaakt die ook hen aangaan. De heer Geuken heeft kennis genomen van eennieuwe overeenkomst waarin ook financiële afspraken staan. Daarover is hij niet gekend. Daarvanworden zij moedeloos.De verhouding nu is niet goed. Je ziet elkaar en groet elkaar. Daarmee houdt het op. Deverhoudingen zijn puur zakelijk. Voorheen werd bij hen nagedronken. Nu zitten ze aan de overkant bijde Pompstee.Het is fout gegaan met de komst van het nieuwe bestuur, met name de heer Kok en de heer Bouma.Daarna werd het heel vervelend. Het nieuwe bestuur had een andere ambitie en ontbeerde eendorpsmentaliteit. De afspraken die met Heiko Kuipers waren gemaakt, werden toen plotsklaps aan dekant gezet. Met Heiko waren er soms wel moeilijkheden, maar daar kwamen zij altijd uit. Zij ontkennenin het verleden gemaakte afspraken. Daarvoor waren er alleen discussies over het stroomgebruik enhet gebruik van de zaal.Vlak na de komst van Ids Dijkstra was er een conflict over een dubbele boeking. Toen was hij als eenblad aan de boom omgeslagen. De ambitie bleek ook na de verbouwing. De installatie is er eenwaarover zelfs Martiniplaza niet beschikt. 10% van de capaciteit is genoeg. Dat kost allemaal stroom.Dat is met subsidiegeld gedaan.Over tien jaar willen zij er nog graag zitten, met een goede verstandhouding. Er liggen mogelijkheden,maar het zijn vooral de heer Kok en de heer Bouma die het voor iedereen verpesten. Die houdengeen rekening met hen en zelfs niet met hun eigen mensen. Zij zetten iedereen op tegen hen. Buitendie twee kan het wel goed komen.Met Heiko zijn er werkafspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de planning door middel van een openagenda. Dat is er nooit van gekomen. Dat zou de beste oplossing zijn. Zij zijn uit het kantoorweggegaan. Dat werd te klein. De grote ruimte is een vergaderzaal. Als die was aangeboden zoudenzij de inkomsten daaruit kwijtraken.In het nieuwe pachtcontract staan vooral de dingen die de stichting niet bevalt. Daarover is gepraat.Zelf zien zij liever de constructie van een huurcontract met daarnaast een soort huisreglement. Dathoeft niet met elkaar verweven te zijn. Er was een lijst waarop zaken als onderhoud en dergelijkestond. Omdat het huurcontract maar niet getekend werd, is die verder niet uitgewerkt. Zij betaleniedere maand braaf hun huur, maar er is nog steeds geen contract. Er is op gegeven moment sprakegeweest van een mediator, maar de daaraan verbonden kosten wilden en konden zij niet opbrengen.Daarna kwam de zaak in een stroomversnelling.Het kort geding heeft hen € 8.000,- gekost aan advocaatkosten. Aanleiding daarvoor was het nietnakomen van de afspraak over betaling van energielasten aan de hand van een logboek. Daarvoorhebben zij een rekening gestuurd die niet werd betaald. De deur is nooit geblokkeerd op dagen datvoorstellingen zouden plaatsvonden.Omdat zij er niet meer uitkwamen, heeft de heer Stelling zijn diensten aangeboden. Hun kostenwerden hoger en mochten niet worden doorberekend. De heer Stelling heeft deuren geopend die deheer Geuken zelf niet kon openen. Daarna is hij met de burgemeester en de wethouder om tafelgekomen. De wethouder neigde in zijn reactie naar de kant van het bestuur.Het rapport van de BMC concludeerde dat de horeca wel voldoende vrijheid moest worden geboden.De heer Geuken is puur participant in Onder de Linden met een zakje geld.De omzet voldoet redelijk aan de verwachtingen. De mensen komen en hebben het naar hun zin. Dathadden zij voor ogen. Qua doelgroep sluiten zij aan bij die van het theater: 40+. Van arrangementen is


het door de hele situatie niet gekomen. Daarin zij zijn in het begin afhoudend geweest vanwege deCuisinerie. Het komt wel voor, maar gebeurt dan op eigen initiatief.De heer Geuken zegt toe diverse stukken aan de commissie over te leggen. Die hebben onder meerbetrekking op de knelpunten, waaronder de energielasten. Verder is een mailtje opgenomen datbetrekking heeft op de kostenverhoging in het kader van de dorpshuisfunctie. Bepaalde gebruikerskomen niet meer omdat de kosten te hoog zijn. Zij worden aangekeken op de hoge kosten die destichting de gebruikers in rekening brengt. De tarieven voor bijvoorbeeld het gebruik van de tribune.zijn door het bestuur vastgesteld. Men huurt een lege zaal (€ 150,-) met standaard twee boxen en drielichten. Extra techniek kan bij de stichting worden gehuurd. De stroom die dat kost, wordt nietvergoed.De reactie op het ‘bonnetjesverhaal’ is van hun kant dat zij hun eigen drankjes meenemen. Het lijkterop dat zij hen verder in het nauw willen brengen. Er is zelfs tegen de artiesten gezegd dat die nietmeer onze drankjes moeten kopen. Het idee bestaat dat de stichting hen wil wegpesten.Ook is aangegeven dat een huurverdubbeling zal plaatsvinden. De vergelijking met de Cuisinerie gaatniet op vanwege alle goedkope dorpshuisactiviteiten. Een huurverdubbeling kunnen zij nietopbrengen. Het is niet aan de stichting om de tarieven te bepalen. Die heeft geen inzicht in de kosten.De indruk bestaat dat de stichting zelf de horeca-activiteiten wil gaan voeren. Dit jaar is een winstbehaald van € 46.000,- op een omzet van ongeveer € 280.000,-. Zij hebben niet om deze situatie,waarin niet is afgesproken een percentage van de omzet te betalen als pachtsom, gevraagd. Deachteraf gevorderde huurverhoging over 2010 hadden zij niet hoeven betalen, omdat die te laat was.Dat hebben zij wel gedaan. Van hun kant gebeurde dat niet bij de voorgestelde verhoging van € 25,-vanwege de hogere energiekosten. Met het aangeboden alternatief van € 200,- met daarbij tienonderhoudsdagen zijn zij niet akkoord gegaan, evenmin met een uurtarief. De jaarlijksehuurverhogingen hebben zij altijd netjes betaald. De oorspronkelijke huurprijs is door de stichting zelfbepaald. Daar hebben zij niet om gevraagd. Er is gesproken over de plaatsing van een energiemeter,kosten € 3.300,-. De kosten daarvan waren te hoog. Voor hen is het gemakkelijk praten. Zij praten nietmet hun eigen geld.Het werk doen zijn met heel veel plezier. Het is altijd hun droom geweest om een eigen ondernemingte voeren. Zij vinden cultuur heel belangrijk. Zelf nemen zij hun kinderen mee naar cultureleactiviteiten. Dat is een basis voor de opvoeding. Ook de dankbaarheid van de mensen doet goed. Zosta je op een maandagavond voor de klaverjasclub voor een tientje. Dat wordt niet gezien door debuitenwereld.Zij willen er graag uitkomen omdat zij nog heel lang willen blijven zitten. Als oplossing zien zij eengenoegdoening waarin beide partijen zich kunnen vinden. Beide partijen zijn uit elkaar gegroeid en hetis moeilijk weer bij elkaar te komen. Een contract met een huisreglement zou alles oplossen. Het isjammer genoeg nodig de zaken tot in de details te regelen. De heren Bouma en Kok zien zij als deonruststokers. Die hebben het voor hen verpest. Hun aanwezigheid staat een oplossing in de weg.De heer Geuken heeft via via gehoord dat tussen bestuur en de gemeente is afgesproken dat inaanvulling op de vergoeding ook nog € 50,- huur moet worden betaald. Daarover is niets met henafgesproken. De verwachting is niet dat de stichting dat uit eigen beweging met terugwerkende krachtzullen betalen. Toen de deur op slot ging, was het moment dat voor hen de maat vol was. Er warengeen andere mogelijkheden meer.De aanvang van het contract was op 17 mei 2007. Bij de horeca en detailhandel is het gebruikelijk dateen contract tweemaal vijf jaar loopt. Dat is ook zo bij de rechter besproken. Tussentijdse opzegging ismogelijk na vijf jaar. Met de gemeente is besproken dat dat niet aan de orde is; er is niet voor nietsvoor een externe partij gekozen. Zij hebben altijd netjes de huur betaald. Alle theatervoorstellingenhebben altijd doorgang kunnen vinden. Splitsing van het pand is geen optie; zonder de achterzaalkunnen zij het niet bolwerken. Dat blijkt uit de cijfers. Het restaurant is niet erg winstgevend. Dekrenten in de pap zijn de vergaderingen en de verhuur van de grote zaal voor bruiloften en dergelijke.Er zijn geen duidelijke afspraken gemaakt over de programmering. Het aantal activiteiten dat voorafgepland wordt, is twee of drie. In principe heeft de stichting vrij spel. Zij willen wel graag demogelijkheid hebben om een beperkt aantal activiteiten ruim vooraf te plannen. Dat moet goed worden


eschreven. Wellicht in combinatie met goede afspraken over annuleren of met een maximum aantalactiviteiten. Zo zijn er het afgelopen jaar al twaalf pauzes gecancelled. Daarvoor hebben zij welpersoneel ingehuurd. Af en toe is niet erg, maar zo vaak moet niet kunnen. Nu speelt de discussieover afschaffing van de pauzedrankjes. Als dat gebeurt, zal hij minder horecapersoneel moeteninzetten, omdat het anders niet uit kan. De heer Geuken voorspelt dat dan de horeca de schuld krijgt,omdat de service minder wordt.Het is heel belangrijk dat afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de pauzedrankjes in verbandmet de nieuwe brochure. Die is klaar op 1 april. In oktober en november zijn nu alle weekeindengeclaimd. Voorheen konden zij aanspraak maken op een paar dagen in die periode. Dat is nuonmogelijk gemaakt.De heer Geuken benadrukt dat zij een conflict hebben met het bestuur en niet met de vrijwilligers.De heer Evenhuis vertelt dat de commissie een open houding heeft en benadrukt dat zij onafhankelijkis. Voor de beeldvorming zijn gesprekken gevoerd met de heer Dijkstra, de Kerngroep vrijwilligers, deheer Kok, en de wethouder en de beleidsambtenaar. In de opvatting van de commissie zijn driepartijen betrokken: het stichtingsbestuur, de heer Geuken en mevrouw De Vries, en de gemeente. Opdonderdag 17 maart 2011 maakt de commissie de balans op en wordt het vervolgproces bepaald.Overgelegde stukken:Bijlage verslag Geuken - culturele activiteiten 2007, 2008, 2009 en 2010Bijlage verslag Geuken - bezwaarschrift energiekosten en mailverkeer KahBijlage verslag Geuken - bijeenkomst verslag en afspraken 4 november 2010Bijlage verslag Geuken - contractBijlage verslag Geuken - correspondentie gemeente en knelpunten samenwerkingBijlage verslag Geuken - culturele activiteiten 2007 2008 2009 en 2010Bijlage verslag Geuken - mailverkeer 2007, 2008 en 2011 en verslag overleg 24 okt. 2008Bijlage verslag Geuken - mailverkeer en verslag 15 augustus 2008Bijlage verslag Geuken - mailverkeer Henk SchellingBijlage verslag Geuken - nota’sBijlage verslag Geuken - notities en 2 facturenBijlage verslag Geuken - seizoen 2011 2012 en persoonlijk adviesBijlage verslag Geuken - verslag gesprek Geuken en BestuurBijlage verslag Geuken - knelpunten samenwerking theater


Bijlage 4Volledig verslag van het gesprek met de cultureel manager van de Stichting Mensingecomplex,de heer I. Dijkstra dat heeft plaatsgevonden op 25 februari 2011Verslag van het horen van de heer I. Dijkstra door de Arbitragecommissie i.o. inzake hetgeschil tussen Geuken c.s. en de Stichting Mensinge Complex ter zake van de exploitatie vanDe WinsinghhofDatum: vrijdag 25 februari 2011Aanvangstijd: 15.00 uurLocatie: Gemeentehuis NoordenveldAanwezig namens de commissie:. voorzitter : de heer G. Evenhuis.. leden : de heer M. van Egdom;de heer G. Wolters.. secretaris : de heer W. Steur.Verder is verschenen de heer I. Dijkstra in zijn hoedanigheid van cultureel manager in dienst van deStichting Mensinge Complex.De voorzitter legt uit dat de onafhankelijke arbitragecommissie in deze fase bezig is met het voerenvan verkennende gesprekken om het probleem helder in beeld te krijgen. De commissie zou graaginzicht verkrijgen in de functie die de heer Dijkstra vervult en welke opdrachten of afspraken daarbijgelden.In het daarop volgende vraaggesprek heeft de heer Dijkstra - kort samengevat - het volgende verteld.De heer Dijkstra is in februari 2010 begonnen in zijn functie van cultureel manager. Daarvoor was hijwerkzaam voor de schouwburg De Lawei in Drachten als hoofdbedrijfsvoering. Eerder was hijwerkzaam geweest als zelfstandig ondernemer voornamelijk in groothandelbedrijven. In de Laweiheeft hij veel geleerd. Hij had in de krant gelezen dat Heiko Kuiper zou vertrekken. Diens functie leekhem een leuke nieuwe uitdaging qua kennis en cultuur, en vanwege het feit dat de functie opmeerdere activiteiten betrekking had: dorpshuis, museum, galerie en theater. Hij heeft daarop contactgezocht met Frits Kok, de voorzitter. Die had al aangegeven dat het contact met de horecaman nietgoed liep. In de periode dat de heer Bouma dat contact van Kuipers had overgenomen, is de situatieverder geëscaleerd. Het bestuur hoopte dat zijn komst het tij kon keren, doordat tussen hem en dehorecaman misschien een klik zou zijn. Dat bleek echter al na een maand niet het geval. Met eenserieuze insteek is het niet te doen om handen en voeten te geven aan de opdracht die de stichtingheeft om een bruisend centrum van het Mensinge Complex te maken – wat dat ook precies maginhouden – en zorg te dragen voor een goede besteding van het culturele gemeenschapsgeld. Eenvan de onderdelen daarvan is een eigentijds sociaal cultureel dorpshuis. Dat is omschreven in hetbeleidsplan (Secr.: het beleidsplan is overgelegd en als bijlage aan het verslag gehecht). Daarin is ookeen sterkte-zwakte-analyse opgenomen. Eén van die randvoorwaarden is dat de situatie met depachter wordt opgelost.Het probleem is op zich niet ingewikkeld. Een oplossing waarbij de kool en de geit wordt gespaard isdat wel.Zijn analyse is dat het probleem drie niveaus kent.1. Bij het begin is gekozen voor een bepaalde opzet. Die is niet goed genoeg doordacht. Op heteerste niveau heeft iedereen boter op het hoofd: de gemeente Noordenveld, het bestuur en defamilie Geuken.


2. Het tweede niveau van het probleem is dat de niet-optimale opzet nooit is vastgelegd.Daaraan zijn de gemeente en, in mindere mate, Geuken debet. De gemeente kwam vrij laatmet een huurcontract met de stichting. Toen was de situatie met Geuken al dusdanig dat nietsmeer mogelijk was.3. De derde reden is de persoon Geuken. Die is niet geschikt voor een samenwerkende rol. Alshij een fietsenhandel was begonnen in het pand voor het theater, hadden zij geen last gehad.Zijn vrees is dat het huidige bestuur, personeel, vrijwilligers en hijzelf, degenen die geen boter op hethoofd hebben, de dupe worden van de problemen. Dat speelt met name de heer Bouma parten. Diebekruipt het gevoel dat het zo wordt gedraaid dat het bestuur de zwarte Piet krijgt toebedeeld, omdathet zich niet neerlegt bij de ontstane situatie. Hij benadrukt dat inmiddels iedereen die bij dezeproblemen betrokken is geweest, is afgehaakt. Inmiddels is de politiek ermee aan de haal gegaan enis de uitkomst onduidelijk.De heer Geuken vertoont wat de heer Dijkstra omschrijft als een soort Noord-Koreaanse strategie.Passief agressief; drie stappen vooruit en twee achteruit. Als voorbeeld noemt hij de programmeringvoor het nieuwe seizoen. Dan blijkt toevallig dat er ineens tien bruiloften zijn. Toen werd gemeld datvoet bij stuk zou worden gehouden met de programmadata, bleken alle bruiloften binnen een dagverzet te kunnen worden. De programmering gaat als volgt. Tot maart is de agenda bij hem in beheer.Tot die tijd kan de heer Geuken andere activiteiten bij hem aanmelden. Hij stuurt wel een voorlopigeplanning, zodat de heer Geuken weet wat er speelt. Na 1 maart staat de programmering vast en komtde agenda in beheer bij de heer Geuken. Aldus zijn de voorstellingen van het Mensinge Complex inbeginsel leidend.Er is een kort geding gevoerd omdat de heer Geuken de deuren op slot had gedaan. (De heer Dijkstraheeft toegezegd dat hij de uitspraak en de pleitnotities zal nasturen) Daarin had Geuken gesteld dathij huurt en niet pacht, en dat commercieel belang prevaleert boven cultureel belang. De stichting steltzich juist op het standpunt dat de horeca-exploitatie wordt gepacht. Er zijn afspraken gemaakt over hetbeheer van het gebouw, maar dat betekent niet dat sprake is van huur-verhuur. Uit het kort geding isduidelijk geworden dat er geen huurovereenkomst is. De rechter zou anders geen grond hebbengehad om de sleutel terug te geven. Een tweede juridisch anker is het verhogen van de huurprijs. Datmag na vijf jaar, met ingang van 2012. De huidige huur is een giller. Ter vergelijking, de vraagprijsvoor een horecapand aan De Brink 15, 85 m 2 , bedraagt jaarlijks € 26.000,- zonder inrichting en zondervoorstellingen. Zo bezien, kan de heer Geuken worden gekenschetst als een luie en verwendeondernemer. Je kunt ook zeggen dat hij destijds goed heeft onderhandeld. Je mag dan toch op zijnminst verwachten dat hij dan niet dwarsligt. De heer Dijkstra rekent voor. De heer Geuken betaalt€ 15.000,- huur. De stichting betaalt € 10.000,- terug aan zaalhuur. De Mensinge betaalt voor hetonderhoud van de keuken. De gemeente vervangt nota bene de keuken. Dat komt neer op een nettohuur van ongeveer € 2.000,- per jaar, een schijntje. Naast lage huur ontvangt hij ook nog 8.000bezoekers van voorstellingen, die de heer Geuken overigens zelf ziet als kostenpost.Verder vraagt de heer Dijkstra zich af of door deze constructie sprake is van oneerlijke concurrentie,met bijvoorbeeld de Pompstee of de Pruim. Onder de Linden is deels ook van de heer Geuken.Het hele proces is gepolitiseerd door de interventie van de heer Schelling, toen steunlid van de Partijvan de Arbeid, die zich eerst bij hem als onafhankelijke had vervoegd namens de Partij van de Arbeidvoor een open gesprek. Nog geen dag later bleek hij niet onafhankelijk, maar de adviseur van de heerGeuken. Deze heeft het aangebracht bij de fractie.Schriftelijke afspraken tussen het stichtingsbestuur en de heer Geuken kent hij niet. Het is allemaalvan horen zeggen. Uit bonnetjes en rekeningen kunnen die worden opgemaakt. Er is nooit deafspraak gemaakt dat de tribune wordt weggereden. Dat is geleidelijk aan zo gekomen, vooral omdatmen van goede wil was. Nu is het zo dat degene die de tribune gebruikt daarvoor moet betalen. Hijheeft de heer Geuken het voorstel gedaan te betalen voor het niet-gebruiken van de tribune. Op ditvoorstel is nooit gereageerd.Bij een aantal vrijwilligers, met name degenen die moeten samenwerken met de heer Geuken, en debestuursleden is de spanning (dan wel ergernis) aardig opgelopen.


Een ander punt is dat cultuur echt bovenaan moet staan en leidend moet zijn in de volledigebedrijfsvoering. Die afspraak is inmiddels passé. De maat is vol. Hij verwijst naar zijn laatste brief aande wethouder (Secr.: deze brief is overgelegd). De heer Dijkstra noemt het voorbeeld van een pachtervan een horecakantine in een bejaardenhuis. Dan moet de ondernemer zich toch ook aanpassen aande doelgroep en geen fast food formule hanteren voor een doelgroep van buitenaf? Het is lastig om ineen culturele setting met iemand samen te werken die niets met cultuur heeft. Hij zit nooit in de zaal.Kennelijk is men daarop bij de selectieprocedure destijds niet alert geweest. Geuken heeft zelf afstandgenomen van zijn eigen bedrijfsplan.Een voorbeeld van gewijzigde afspraken zijn de kosten van de drankjes voor de vrijwilligers. Eerstwaren die 50 cent. Daarna € 1,- en nu is het twee bonnetjes van € 1,- voor fris en bier. Dat heeftGeuken zelf ingezet.Er is bij de aanstelling overleg geweest tussen gemeente, bestuur en Geuken. Die drie hebben boterop het hoofd. Het bestuur had niet met Geuken in zee moeten gaan. Dat de situatie is geëscaleerd isvoor 100% te wijten aan de heer Geuken. Hij gedraagt zich als een huurder die liever bruiloften heeftdan cultuur.De Rekenkamer was destijds niet tevreden over de invulling van het dorpshuis. De heer Dijkstra voeltzich daarvoor verantwoordelijk, maar dat heeft niet zoveel nut.De heer Dijkstra heeft toegezegd dat hij zijn functieomschrijving zal nasturen.De enige afspraak die helder is, is de lage huur. Daartegenover stonden vage culturele verplichtingen.Die verschuiven en zijn moeilijk te preciseren. Zo is er al onduidelijkheid over de inrichting van de zaal.Door de constructie die is ontstaan is de bedrijfsvoering tegengesteld geraakt aan wat de stichtingwenselijk acht. Het is nu zelfs zo erg dat als onderhoud moet plaatsvinden aan de tribune de kostenvan verlichting in rekening worden gebracht. Mevrouw Koning neemt tegenwoordig zelf het theewatermee en een zakje. Laatst ontving hij een mail met daarin de vraag of zij in het vervolg ook van deglazen wilde afblijven.De oplossing die hij ooit voor het conflict heeft bedacht, is de zaak in tweeën delen. Het voorhuis voorGeuken en de theaterzaal voor de stichting. Binnen het bestuur wil niemand deze oplossing zien,omdat de wc’s dan nog gezamenlijk worden gebruikt en wordt gekozen voor de optimale oplossing:Geuken eruit zetten. Dan zou voor het voorhuis een normale huurprijs kunnen worden gerekend meteen kleine korting en is er cultureel geen bemoeienis meer met hem. De heer Geuken vond het ooiteen goede oplossing. Er is geen kroegfunctie meer, alleen eten, behalve na afloop van het theater.Het bestuur stelt zich op het standpunt dat de beste oplossing is dat de heer Geuken eruit gaat. Degemeente zag het idee van splitsing niet zitten. Wellicht is dat vanwege verplichtingen verbonden aanEuropese subsidiegelden.Een flinke huurverhoging kan de zaak mogelijk in een versnelling brengen. Het is niet zo dat dezezonnige situatie voor de heer Geuken eeuwigdurend is. Bij de huidige pachtprijs heeft hij geen enkeleprikkel, niet om te ondernemen (zo is hij dicht met de Rodermarkt) en niet om te vertrekken.Als de situatie blijft zoals die nu is, kan het cultureel centrum nog beter vanuit in een willekeurig pandin de gemeente worden gevoerd.Kortom, het beste is dat de heer Geuken eruit gaat. Dat neemt niet weg dat er in het verleden foutenzijn gemaakt. Bij zijn aantreden is hij uitgegaan van een gedegen contract met de horecaondernemer.Hij kon niet weten dat er geen contract was, dat de ondernemer geen plezier beleeft aan zijnonderneming en dat deze gewoonweg treitert.Er zijn meerdere pogingen gedaan om de afspraken vast te leggen; er was een huurcontract inconcept opgesteld. Zowel het bestuur als de heer Geuken konden zich daarin echter niet vinden.Geuken was in tegenstelling tot het bestuur van mening dat afspraken over drankjes en dergelijke ineen bijlage moesten worden opgenomen. Zelf heeft hij bij zijn aantreden in februari heel veel tijdbesteed aan het opstellen van een pachtcontract, met het pachtcontract van De Tamboer als leidraad.Belangrijk verschil met Hoogeveen is dat daar een bepaald percentage van de omzet wordt betaald.Dat geeft een geheel andere dimensie.


De heer Dijkstra is leidinggevende van mevrouw Koning. Zij is vanaf het begin bij alles betrokkengeweest.De voorzitter verduidelijkt dat de commissie oplossingsgericht is en heeft gekozen voor een voorfaseom de spelers in het proces te leren kennen en om het dossier te completeren. Daarna gaat decommissie aan de slag om te komen tot al dan niet een bindend advies.De heer Dijkstra sluit af met de opmerking dat de mate van samenwerking in de huidige situatie rechtomgekeerd evenredig is met het cultureel ambitieniveau.Overgelegde stukken. Beleidsplan 2011-2014Nadere stukken:. Begeleidende brief Dijkstra 1 maart 2011. Dagvaarding Plas en Bossinade namens SMC KG. Pleitnota namens Winsinghhof Horeca VOF KG. Vonnis KG. Conceptpachtovereenkomst. Pachtovereenkomst De Tamboer. Recensie d.d. 100926De over te leggen functieomschrijving bleek niet beschikbaar.


Bijlage 5Reactie van de cultureel manager en het bestuur van de Stichting Mensinge-complex van 15april 2011 op de bevindingen van de commissie5.1 E-mailbericht5.2 Algemene reactie cultureel manager5.3 Begeleidende brief5.4 Opmerkingen op het gesprek met de horecaondernemer5.5 Opmerkingen op het gesprek met de wethouder en de beleidsmedewerker5.6 Opmerkingen op het rapport van bevindingen


Van: Ids Dijkstra [mailto:directie@theaterdewinsinghhof.nl]Verzonden: vrijdag 15 april 2011 12:24Aan: Wouter SteurCC: Anne Bouma; Anne van der Veen; cookeholding@home.nl; Fred Beerling; S.N.S.M.MakOnderwerp: reactie smcGeachte heer StuerBijlage 5.1E-mailberichtGelieve in de bijlage aan te treffen een brief aan de commissie en 5 daarbij behorende bijlagen.Natuurlijk kunt u mij bellen indien u nog vragen heeft.Met vriendelijke groet,Namens en in opdracht van het bestuur van Stichting Mensinge ComplexIds Dijkstracultureel manager


Bijlage 5.2Algemene reactie cultureel managerAIn algemene zin vind ik dat de volgende zaken uit het gesprek niet of niet voldoende naar vorenkomen in het rapport van bevindingen:- De aard van de pesterijen en de manier waarop onze bedrijfsvoering onmogelijk wordtgemaakt- In het rapport van bevindingen lijkt het alsof de problemen na Heiko Kuipers’ vertrek zijnbegonnen. Dat is onjuist. Ook Heiko had vaak onenigheid, maar de situatie werd toen vaakopgelost door maar toe te geven aan de eisen van Geuken (in de hoop dat…). Na Heiko wasde maat vol- het verschil van inzicht m.b.t. de dorpshuisfunctie blijft onderbelicht; wij zien de functie alsomschreven in ons beleidsplan en Geuken ziet een verhuring aan een politieke partij ofvakbond al als een dorpshuisfunctie (weliswaar tegen een zogenaamd gereduceerd tarief).- de lage pachtprijs (met brink 15 als referentie) wordt niet benoemd. Deze lage pachtprijs wasgekoppeld aan culturele verplichtingen. Eveneens mist de feitelijke constatering dat deze lagepachtprijs zonder verplichtingen tot oneigenlijke concurrentie met de ander horeca leidt.BDe grijs gemarkeerde zinnen dienen vertrouwelijk te blijven.CVerkeerde weergaven, verkeerde interpretaties en aanvullingen ter verduidelijking van het gesprek zijnhieronder in het gespreksverslag van een opmerkingen en tekstwijzigingen voorzienGelieve de op en aanmerkingen die hieronder worden gemaakt ook in het rapport van bevindingenaan te passen.


Bijlage 5.3Begeleidende briefGeachte heer Steur,Hierbij berichten wij de commissie van onze op en aanmerkingen. In de bijlagen is het volgende opgenomen:1 De opmerkingen van Ids Dijkstra op zijn gespreksverslag en de weergave daarvan in het rapport vanbevindingen2 De opmerkingen van Frits Kok op zijn gespreksverslag en de weergave daarvan in het rapport vanbevindingen3 Onze opmerkingen op het deel van Geuken in het rapport van bevindingen4 Onze opmerkingen op het deel van de wethouder in het rapport van bevindingen5 Onze opmerkingen op het overige deel van het rapport van bevindingenTevens hebben we nog enkele algemene opmerkingen.1De heer Bouma wees destijds deelname aan de verkennende gesprekken af omdat in een gesprek met B&W onswas toegezegd dat de eerste actie van de commissie zou zijn, het vaststellen van een door partijengeaccepteerde opdracht. Deze stap leek ons ook logisch en noodzakelijk om het juridische commitment vanbeide partijen te verkrijgen. Te meer omdat de aanvankelijk door B&W voorgestelde globale opdracht (kom totwerkbare verhoudingen …) de positie van Geuken honoreert en logischer leidt tot een (volgens ons ongewenste )voortzetting van de relatie. De heren Kok en Dijkstra waren van mening dat een verkennend gesprek niet konworden geweigerd.Nu hebben we de indruk dat u een gedegen rapport hebt geschreven naar aanleiding van de verkennendegesprekken. Het waren echter verkennende gesprekken en naar het zich nu laat aanzien leiden uitsluitend dezeverkennende gesprekken tot een eindoordeel. Zelf als dit een tussenoordeel is, zonder vervolg zal het eeneindoordeel zijn. In dit oordeel zijn dan bijvoorbeeld de ervaringen van de heer Bouma en anderen nietmeegenomen.Wat de status is van uw rapport is ons niet duidelijk. Er zijn geen procedure-afspraken met ons gemaakt, er isgeen overeenkomst tot arbitrage of bindend advies en wat er nu in formele zin met uw bevindingen kan of gaatgebeuren (en wie bepaalt dat?) blijft in de lucht hangen.2In uw rapport wordt geen aandacht besteed aan de implicaties van de ontstane situatie. Voor de stichting dreigtde situatie onhoudbaar te worden te meer omdat een aantal belangrijke vrijwilligers heeft aangegeven niet meersamen te willen werken met Geuken.3In het rapport komt niet naar voren dat de stichting vele daadwerkelijke pogingen heeft gedaan om tot eenoplossing te komen, waaronder het toegeven aan eisen, het aanbieden van bemiddeling, het doen vancontractvoorstellen en pogingen om inhoudelijke gesprekken te organiseren (zie ook pleitnota).


4In het rapport van bevindingen wordt veel aandacht besteed aan een contract dat nooit door een partij isondertekend. Het bestuur heeft het contract niet ondertekend omdat de inhoud niet de afspraken weergeeft. Doorer veel aandacht aan te besteden wordt gesuggereerd dat het contract juridische waarde heeft dan wel de basisvan de afspraken weergeeft. Onze mening is dat de eerste gesprekken bij de aanstelling, de bedoelingen voorhet landgoed zoals weergegeven in de ambities en opdrachten van de gemeente en diverse commissies en hetbeleidsplan van de heer Geuken de basis van de afspraken zijn.Tot slot constateren wij dat (wellicht door het ontbreken van een opdracht) deze tussenrapportage (hoeweldegelijk en doordacht) niet de kern van de zaak behandeld: namelijk het feit dat het geschil gaat over onzeconstatering dat "de stichting in zijn operationele uitvoering van strategie en beleid schadelijk gehinderd wordtdoor een onwillige en niet bekwame pachter”.Daarmee is het een gegeven dat de stichting een lange periode van “trial and error” achter de rug heeft en heeftmoeten concluderen dat er een onoplosbare situatie is ontstaan, waardoor de Stichting zich genoodzaakt zietafscheid te willen nemen van deze pachter.Wij hopen dat deze kern in een vervolg leidend zal zijn in uw onderzoek of centraal zal staan in uw opdracht.NB: voor wat betreft het gespreksverslag van de heer Kok geldt dat deze behoudens de samenvatting NIETopenbaar gemaakt kan worden. Het verslag van de heer Dijkstra is openbaar behalve daar waar de tekst grijs isgemarkeerd.Met vriendelijke groet,Stichting Mensinge ComplexNamens het bestuur,Frits C.M. Kok


Bijlage 5.4Opmerkingen op het gesprek met de horecaondernemer


Bijlage 5.5Opmerkingen op het gesprek met de wethouder en de beleidsmedewerker


Bijlage 5.6Opmerkingen over het Rapport van bevindingen


Bijlage 6Reactie van de Kerngroep Vrijwilligers van 15 april 20111 op de bevindingen van de commissie.6.1 E-mailbericht 15 april 20116.2 Reactie Kerngroep6.3 Zwartboek Horeca


Bijlage 6.1E-mailbericht 15 april 2011-----Oorspronkelijk bericht-----Van: Erik Robertus [mailto:erik.robertus@wxs.nl]Verzonden: vrijdag 15 april 2011 10:17Aan: Wouter SteurCC: Lammy Dermois; Ed Stadman; Jan SmitOnderwerp: Commentaar rapport Arbitragecommissie inzake geschil SMC enWinsinghhof HorecaGeachte heer Steur,Hierbij zend ik u namens de kerngroep vrijwilligers Theater de Winsinghhofcommentaar op het vraaggesprek tussen de arbitragecommissie en op het rapportBevindingen.Met vriendelijke groet,Erik Robertus


Bijlage 6.2Reactie KerngroepRoden, 15 april 2011Aan: leden Arbitragecommissie i.o.Onderwerp: Commentaar gespreksverslag en Rapport van BevindingenGeachte heer Steur,Dank voor de toezending van het Rapport van bevindingen.Wij hebben als Kerngroep Vrijwilligers het verslag van ons gesprek met de commissie en het rapportwaarin de bevindingen staan doorgenomen.Betreffende het rapport hebben wij ons beperkt tot paragraaf 2.2.2.3 aangezien wij niet bij de anderegesprekken zijn geweest en wij eveneens geen dossieronderzoek hebben uitgevoerd. Wel hebben weop een tweetal punten nog opmerkingen op het dossieronderzoek paragraaf 2.2.3.Algemene opmerking:De naam van ons lid mevr. L. Dermois wordt consequent verkeerd gespeld (H. Dermois of H.Durmois).Verslag gesprek d.d. 9 maart 2011.Naar onze mening is onvoldoende uit het gesprek geciteerd dat wij tot uiting willen laten komen datwij het belangrijk vinden dat er een theater in Roden aanwezig is en dat wij ons ernstig zorgen makenover het voortbestaan van het theater onder de gegeven omstandigheden.Laatste alinea blz. 1:Na afloop gaan...... graag wijzigen in:Na afloop van de voorstelling gaan bezoekers nog wel naar het café om na te praten. Zij willen daargraag klant zijn, maar het lijkt er op dat dat door de horeca-uitbater niet altijd prettig wordt ervaren.De keuken sluit vaak reeds om 22 uur er wordt vroeg met opruimwerkzaamheden begonnen terwijl ernog klanten aanwezig zijn.Opmerking: Sinds het aantreden van de arbitragecommissie constateren wij ten aanzien vanbovengenoemd punt een verbetering als een soort charme-offensief vanaf de kant van de familieGeuken. Dit charme-offensief geldt overigens niet voor overige punten.Blz 2. aanvulling tussen haken achter de eerste zin (het gaat hierbij om 30 minuten per week tijdenshet theaterseizoen met een verbruik van onder 1 kW. Dat is ca. 12 kWh op jaarbasis wat overeenkomtmet ca. 1,80 Euro kosten).Blz. 2 2de alinea aanvulling of wijziging in rood:Het contact tussen de heer Geuken en Heiko Kuipers....Heiko Kuipers na diens vertrek verving, ….Blz. 2 6de alinea


Er is door middel van een brief geklaagd bij het gemeentebestuur en het SMC bestuur. Vanaf de kantvan de gemeente kwam pas een reactie nadat door de kerngroep een rappel was gezonden. De eerstereactie van de gemeentesecretaris was zonder nadere uitleg te geven dat wij geen antwoord zoudenkrijgen (Openbaarheid van bestuur?). Pas later in het betreffende telefoongesprek werd verklaard datde brief in behandeling was gegeven bij de arbitragecommissie.Paragraaf 2.2.2.3 Rapport van BevindingenDerde gedachtestreepje wijziging in rood:...maar aan de andere kant rekent hij er wel op dat de vrijwilligers.....Vierde gedachtestreepje wijziging in rood:...er een restaurant is en, helaas voor de familie Geuken, ook een theater; het gevoel bestaat dat hettheater een bijzaak is voor de familie Geuken.Vijfde gedachtestreepje wijziging in rood:… Heiko Kuipers na diens vertrek verving …......Zevende gedachtestreepje:Wij weten niet wie de organisatieconstructie heeft bedacht. Wel zijn wij van mening dat de bestaandeconstructie alleen goed kan werken wanneer de verhoudingen onderling uitstekend zijn, hetgeen nuniet het geval is.Achtste gedachtestreepje wijziging in rood:...en ondervinden meer problemen met Geuken dan dat het SMC-bestuur hinder ondervindt.Opmerkingen t.a.v. 2.2.3 DossieronderzoekBij de knelpunten van de horeca- ondernemer staan twee punten vermeld die niet juist zijn:brievenbus. Aan de heer Geuken is destijds gevraagd een sleutel te krijgen van de brievenbus omdat depost van het theater pas ter beschikking kwam wanneer hij aanwezig was. Vooral tijdensvakantieperioden en tijdens de voorverkoop (bestelformulieren) puilde de brievenbus vaak uit. De heerGeuken was niet bereid een sleutel ter beschikking te stellen. Na veel wikken en wegen is toenbesloten een eigen brievenbus speciaal voor het theater te installeren.Techniekhok. Er is uitvoerig overleg geweest omtrent de bouw van een techniekhok.Wij stemmen als Kerngroep in met de openbaarmaking van het verslag betreffende ons gesprek.Wij hopen dat u snel tot een conclusie zult komen.Met vriendelijke groet,Lammy Dermois,Jan SmitEd StadmanErik Robertusleden kerngroep Vrijwilligers Theater de Winsinghhof


Bijlage 6.3Zwartboek Horeca


Bijlage 7Reactie van de wethouder, de heer O. keizer, en van de heer N. Weisenbach van de gemeenteNoordenveld 15 april 2011 op de bevindingen van de commissie.7.1 E-mailbericht van 15 april 20117.2 Reactie wethouder en beleidsmedewerker


Bijlage 7.1E-mailbericht van 15 april 2011Van: Noël Weisenbach [mailto:N.Weisenbach@gemeentenoordenveld.nl]Verzonden: vrijdag 15 april 2011 10:55Aan: Wouter SteurCC: Oeds KeizerOnderwerp: Reactie op rapport van bevindingen geschil Stichting Mensinge Complex en VOF DeWinsinghhofBeste meneer Steur,Bijgevoegd vindt u onze reactie op uw rapport van bevindingen inzake het geschil tussen StichtingMensinge Complex en VOF De Winsinghhof. Wanneer u nog vragen hebt, neem dan gerust contact opmet één van ons.Met vriendelijke groet,Oeds Keizer en Noël Weisenbach


Bijlage 7.2Reactie wethouder en beleidsmedewerkerPro FactoDe heer W. SteurOssenmarkt 59712 NZ GRONINGENU W B R I E F VO N D E R W E R PR O D E NU W K E N M E O N S K E N M EReactie op Rapport van Bevindingen U11.04752 15 april 2011Geachte heer Steur,Op 8 april hebben wij uw rapport ontvangen over uw bevindingen over het geschil tussen StichtingMensinge Complex en VOF De Winsinghhof. Ook hebben wij een verslag ontvangen over onsgesprek. In uw brief bij het rapport en verslag vraagt u ons kennis te nemen van het rapport enverslag en u te informeren over eventuele leemtes of onjuistheden. In deze brief geven wij u graagonze reactie op het rapport en het gespreksverslag.Onze reactie op het rapportWij hebben de volgende opmerkingen op uw rapport van bevindingen:- Onderaan pagina 9 onder het kopje ‘Budgetsubsidie 2010-2013’: De budgetsubsidie bestaatuit een subsidieverlening en uitvoeringsovereenkomst. Beide documenten zijn nog nietondertekend, omdat we een paar artikelen nog verder moeten uitwerken.- Paragraaf 2.2.2.2 halverwege pagina 19: Aan de zin: “Daarbuiten is de pachter vrij in deinvulling die hij aan het pand geeft” graag het volgende toevoegen: binnen de kaders van dehuurovereenkomst tussen gemeente en Stichting Mensinge Complex.- Paragraaf 2.2.2.2 halverwege pagina 19: De conceptovereenkomst die wij hebben gestuurdnaar het stichtingbestuur was een conceptpachtovereenkomst.- Paragraaf 2.2.2.2 bovenaan pagina 20: Na onderzoek naar de tarieven van vergelijkbareaccommodaties heeft wethouder Keizer het stichtingbestuur opdracht gegeven eendorpshuistarief van € 50 voor de grote zaal in De Winsinghhof te hanteren.- Laatste zin paragraaf 2.2.2.2 graag veranderen in: De gemeente heeft het beheer en deexploitatie van het Mensinge Complex op afstand gezet.


Onze reactie op het gespreksverslagOnze reacties op het verslag over ons gesprek zijn:- Pagina 1: Aan de zin: “Daarbuiten is de pachter vrij in de invulling die hij aan het pand geeft”graag het volgende toevoegen: binnen de kaders van de huurovereenkomst tussen gemeenteen Stichting Mensinge Complex.- Pagina 2 tweede alinea: De conceptovereenkomst was een pachtovereenkomst die kondienen als basis voor de overeenkomst met de pachter.- Pagina 2 zesde alinea: Toevoegen dat de gemeente wel meerdere keren heeft geïnformeerdnaar de stand van zaken over het contract met de pachter.- Pagina 2 achtste alinea: De zin: “Over de uitspraak……die tussen beide is gesloten” begrijpenwij niet.Meer informatieWanneer u nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met één van ondergetekenden viatelefoonnummer (050) 502 72 22.Wij danken u hartelijk voor uw rapport en gesprekverslag en wensen u veel succes toe met uwaanbevelingen.Met vriendelijke groet,Oeds Keizer en Noël Weisenbach


Bijlage 8Reactie van de heer Geuken en mevrouw K. de Vries van 18 april 2011 op de bevindingen vande commissie.8.1 E-mailbericht van 18 april 20118.2 Reactie de heer Geuken en mevrouw De Vries


Van: Marco & Karin Geuken [mailto:info@dewinsinghhof.nl]Verzonden: maandag 18 april 2011 13:55Aan: Wouter SteurOnderwerp: Reactie Rapport van bevindingen De Winsinghhof HorecaGeachte heer Steur,In de bijlage treft u onze reactie aan betreffend het rapport van bevindingen.Zou u de brief ook willen aanreiken aan de Commissie van Arbitrage?Voor vragen staan wij u met genoegen te woord.In afwachting van uw reactie verblijven wij,Bijlage 8.1E-mailbericht van 18 april 2011Met vriendelijke groet,Karin en Marco GeukenDe WinsinghhofBrink 109301 JL RodenT: 050 - 501 67 81info@dewinsinghhof.nlwww.dewinsinghhof.nl


Bijlage 8.2Reactie de heer Geuken en mevrouw De VriesDhr. SteurSecretaris ArbitrageRoden, 15 april 2011Betreft: Reactie Rapport van BevindingenGeachte Commissie van Arbitrage,Middels deze brief reageren wij op uw Rapport van bevindingen welke wij van u mochten ontvangen.Allereerst onze dank hiervoor. Wij zijn blij dat er naar de gehele situatie is gekeken, inclusief hetvoortraject en feitelijke afspraken.Met de meeste bevindingen zijn wij het eens. Wel vinden wij het van belang om sommige punten extrauit te lichten, of aan te vullen.Wij zullen onze reactie in opvolging van de pagina’s beschrijven.• Pag. 6: In het jaarverslag van SMC, opgemaakt op 25 augustus 2008, geeft SMC aan dat depachter van de WH (Winsinghhof) het gehele gebouw huurt en daarmee vrij is, buiten de 60voorstellingen om, om de faciliteiten van de WH ook commercieel te exploiteren.Dit is bij ons ook zo bekend. Dit houdt ook in dat wij graag de controle over de ruimtes willenbehouden, buiten de voorstellingen om, dit ivm. de energielast en eigen activiteiten.• Pag. 8: In het Rapport wordt door de Rekenkamer uitgelegd dat door de commerciële opzetvan de WH het geen laagdrempelig dorpshuis meer is.Wij willen benadrukken dat wij deze functie op ons hebben genomen en dat jaarlijks vele verenigingenen stichtingen gebruik maken van voordelige dorpshuis tarieven en gemakken.SMC heeft zelf nooit, buiten de voorstellingen om, de dorpshuisfunctie bekleed.• Pag. 16, laatste alinea: Er wordt vermeld dat de pachter de deuren van de grote zaal op slotheeft gedaan.Deze actie is puur en alleen van kracht geweest op dagen dat er geen theatervoorstelling plaatsvond.Het heeft daadwerkelijk nimmer (!) een negatieve invloed gehad op de voorstellingen. Deze daad isontstaan uit pure frustratie van de pesterijen en omdat SMC haar rekeningen niet voldeed. Wij zijn vanmening dat een slot de enige manier is om de energiekosten enigszins overzichtelijk te houden. Wijzijn ook bereid om het theater ten alle tijde de toegang te verschaffen. Wanneer zij vooraf toegangmoeten aanvragen is het stroomverbruik wellicht het beste te controleren. Het neemt in ieder geval hetgrootste deel van de frustratie weg voor alle partijen.• Pag. 19, alinea 9: Dhr. Schelling was in deze periode wel raadslid, te weten van 2006-2010• Pag. 20, Nogmaals willen wij benadrukken dat de argumenten van de vrijwilligers nietrelevant zijn, vooral omdat dit niet de kern van het conflict betreft maar vooral ongegrondebeschuldigen zijn.• Pag.21, alinea 4: Dhr. F. Kok geeft hierin letterlijk aan de vorige afspraken ( tussen oudebestuur en pachters ) niet mee te willen nemen met lopende onderhandelingen tussen SMC ende pachters.• Pag. 21, alinea 6: Dhr. F. Kok geeft hierin aan dat SMC de horeca liever in eigen beheer heeftom meer inkomsten te genereren.Zelf hebben wij dit vermoeden ook al gekregen, met name sinds 1 jaar. SMC ging namelijk zelf alhaar consumpties meenemen en probeerden de pachters alle omzet te ontnemen die het theater afnam.


Ons vermoeden is dat SMC de horeca door Dhr. I. Dijkstra wil laten verzorgen. Dit ivm. zijnachtergrond in de horeca.• Pag. 22, alinea 11: De Cuisinerie heeft niet daadwerkelijk onze chefkok aangereikt, maar heeftwel aanbevelingen gedaan op het gebied van koks.• Pag. 24: Knelpunten Pachters: Hieraan willen wij toevoegen: het niet openstaan van hetbestuur voor goed overleg waarin het belang van alle partijen zijn plaats krijgt. Er is alleenmaar eenrichtingsverkeer vanuit onze kant om te willen communiceren.• Pag. 24, alinea 6: hierin wordt aangegeven dat de pachter het nieuwe contract weigert tetekenen. Het is daadwerkelijk het geval dat de opmerkingen, tov. het nieuwe contract, van depachter door het SMC niet serieus worden genomen.Als aanvulling op ons gesprek van 11 maart 2011 willen wij de volgende informatie toevoegen:Communicatiestoornis: In ons gesprek hebben wij aangegeven dat wij van mening zijn dat decommunicatie snel en sterk verslechterd is nadat er een bestuurswisseling plaatsvond. Wij hebbenaangegeven dat wij van mening zijn dat Dhr. Kok en Dhr. Bouma de aanstichters zijn van de snelleverslechtering ivm. hun starre houding. Dit is nog steeds onze mening, alleen vinden wij ook dat dehouding van Dhr. I. Dijkstra hierin ook een grote rol heeft gespeeld.Hij heeft in het begin aangegeven neutraal te willen zijn, maar al na de eerste week na onzeontmoeting bleek het tegenovergestelde. In het begin was het alleen nog irritatie, maar al snelresulteerde dit in vele pesterijen die in een stroomversnelling de onderlinge verhoudingenverslechterde. De pesterijen worden alleen nog maar erger en erger. Iedere dag heeft Dhr. Dijkstraweer iets anders verzonnen. Wij vragen ons af of hem dit wordt opgedragen door het SMC of dat dituit eigen wil gebeurd. De wil om de Horeca zelf te runnen kan hieraan bijdragen wellicht.Ten slotte willen wij een opmerking maken over het volgende:De stichting zou zich niet bezig houden met commerciële activiteiten. Dit zouden zij overlaten aan DeCuisinerie of De Winsinghhof Horeca.Nu is het zo dat de WH Horeca sedert 2 jaar van de activiteit “Buiten Bezig” op het Menige terrein, dehoreca verzorgde. De Cuisinerie deed voor “Buiten Bezig” de lunch en de WH alle horeca erom heen.Ook deze activiteit heeft SMC tot zichzelf genomen en heeft afgelopen jaar de horeca zelf verzorgd.Van de organisatie van “Buiten Bezig” kregen wij te horen dat dit de voorwaarde was die de SMCstelde om het terrein weer te kunnen afhuren voor het jaarlijks terugkomende event.Anders hadden zij op zeker de horeca weer aan WH Horeca over gelaten. Dit was ook de afspraak diemondeling ieder jaar weer is gemaakt. “Buiten Bezig” beaamt dit ook.Op 16 april hebben wij van de toneelvereniging Feniks te horen gekregen dat SMC weigert de subsidiete voldoen waar deze vereniging recht op heeft als zij een zaal bij de WH huren.De gemeente heeft deze subsidie schriftelijk toegekend en toch weigert SMC deze te voldoen.Het blijkt dat geen enkele vereniging de subsidie ontvangt waar zij recht op hebben.Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Voor vragen staan wij u met genoegen te woord.Hoogachtend,Marco en Karin GeukenDe Winsinghhof Horeca

More magazines by this user
Similar magazines