Het beste uit jezelf Halen - Stanislas College

stanislascollege.nl

Het beste uit jezelf Halen - Stanislas College

Burg. Elsenlaan vmbo met en zonder lwoo | sportklas | kansklassenHet beste uit jezelf halen


Burg. elsenlaanBeste bijna-brugklasser,Volgend jaar ga je naar de middelbare school. Jij en je ouders zoeken eenschool die het beste bij je past, waar je je thuis voelt en waar je je zo goedmogelijk kunt ontwikkelen. Waar ben jij goed in? Wat wil jij nog leren?Wat heb jij nodig om jouw droom waar te maken? Elke dag en iedermoment werk je aan je eigen toekomst. Wij helpen jou daarbij.Door veel kennis op te doen en jezelf goed te leren kennen, kunje bij ons het diploma halen dat bij je past. Samen met ons ga je uitzoekenwat jouw droom is welke leerroute en welke manier van leren het beste bij jepast. Zo haal je het beste uit jezelf!Voor meer uitgebreide informatie en foto’s van onze locatie verwijs ik je naaronze website: www.stanislascollege.nlWij wensen je veel succes bij het maken van je schoolkeuze.Fons van den Broeklocatiedirecteurkiezen voor de Burg. Elsenlaanveel structuur, goed onderwijsen eigen verantwoordelijkheidextra les en ondersteuning inrekenen en taallessen denkstimulering:leren hoe je het beste kunt lerenaandacht voor socialevaardighedenintensief contact met oudersweinig verschillende docenten perklasstructuur, goed onderwijs &eigen verantwoordelijkheidStructuur, goed onderwijs en eigen verantwoordelijkheid.In de onderbouw volg je een algemeen lesprogramma.Je leert zelfstandig en samenwerken.Door creatieve en sportieveactiviteiten, structuuren goed onderwijs doe jekennis op en leer je jezelfkennen. Met projectenproberen we samenhangtussen vakken te latenzien. We helpen je als jeextra begeleiding nodighebt, maar ook als je juistmeer uitdaging zoekt. Enweet je wat nou zo leukis? Jij krijgt je eigen verantwoordelijkheid!Over jeleerproces, je huiswerk, jecijfers en je contactmap.coachingsprojectSoms is het fijn om met iemandte praten. Gewoon over je toekomstof over problemen. Datkan met je mentor, maar wekunnen ook een mentor voor jezoeken die uit het bedrijfslevenkomt. Deze mentor coacht enstimuleert je om het beste uitjezelf te halen! Dit noemen wehet ’Coachingsproject’. Dit projecthoudt in dat een werkgeverof werknemer van een bedrijf jecoacht en begeleidt. Het voordeelis dat zij buiten de schoolstaan en daardoor vaak andere tips en adviezen geven. Ook kunnen zij je vanuithun netwerk helpenbij het vinden van eenstageplaats. Daarnaastkrijg je een beter beeldvan waar je straks meteen diploma aan de slagkunt. Dit motiveert jeom een goede keuze temaken en extra je bestte doen.examen op eenhoger niveau &kansklassenOp onze school ben jewelkom als je een vmbobasis- of kaderadvieshebt, met of zonder lwoo. Heb je een kaderplus advies? Ookdan kun je bij ons terecht, met de kans om door te stromennaar het mavo. In de vakken waarin je uitblinkt, kun je op eenhoger niveau examen doen. Dit is handig alsje verder gaat leren in het mbo.


de onderbouw: klas 1 & 2In de onderbouw volg je een algemeen lesprogramma.Je leert zelfstandig werken ensamenwerken. Door creatieve en sportieveactiviteiten, structuur en goed onderwijsdoe je kennis op en leer je jezelf goed kennen.Zo bereid je je voor op een goede toekomst!Met projecten maken we de samenhangtussen de vakken zichtbaar. Je leertbijvoorbeeld wat biologie met Nederlandste maken kan hebben. We hebben het vak“Werken met de stad”. Je krijgt verschillendevakken tegelijk en allerlei opdrachten.Dat is best bijzonder en heel erg leuk! Als het nodig is, zorgen we dat jeextra hulp krijgt. Maar natuurlijk zien we het ook als je juist behoefte hebtaan moeilijkere lesstof. Als je niet lekker in je vel zit, dan gaan we met jeoverleggen wat we daar aan kunnen doen. Wat ook heel leuk is dat jebij ons je eigen verantwoordelijkheid hebt over je leerproces, je huiswerk,je cijfers en de contactmap. In klas 2 kies je een richting die jewilt gaan volgen in de bovenbouw. te helpen, maak je in klas 2 kennis metalle richtingen.de bovenbouw: klas 3 & 4In klas 3 begin je meteen al met hetwerken en leren voor je diploma. Dat isspannend want elk cijfer dat je haalt,telt mee voor je examen! Je gaat praktischaan het werk en je leert jezelfsteeds beter kennen. Hoe ga jij jezelfin een toekomstig beroep presenteren?Hoe is je beroepshouding? Waar ben jegoed in? Wat kan beter? Samen met onsga je aan je jezelf en je kennis sleutelen.De stage in je beroepsrichtinghelpt hierbij. Ook hier geldt: haalhet beste uit jezelf!waar krijg je les in de onderbouwIn de onderbouw kun je les krijgen op twee gebouwen. In welke gebouw je geplaatstwordt, beslissen we samen met jou en je ouders/verzorgers. Ook is hetafhankelijk van de testuitslag en het overleg dat wij hebben met je meester/juf van groep 8.De volgende opleidingen worden aangeboden op onze school:Burg. Elsenlaan (SCE)Hier kun je vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg met én zonder lwoo en de plusklasvolgen. Op de Burg. Elsenlaan krijg je les in een groter gebouw met meer leerlingen. Hierheb je een mentor die zorgt dat je het prima naar je zin hebt. Je krijgt steeds meer verantwoordelijkhedenen daar leren we je goed mee omgaan. Samen met jouzorgt de mentor ervoor dat je de begeleiding en uitdaging krijgt die jij nodighebt. We onderzoeken waar je interesses en talenten liggen zodat jij de juistekeuzes maakt en sterk je eigen toekomst tegemoet kunt gaan!dépendance H. Roland Holstlaan (SCE-H)Op de H. Roland Holstlaan kun je de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mét lwoo volgen. Je hebt een eigen lokaal en eengroepsmentor die samen met vier andere vakleerkrachten al jouw lessen verzorgen. De leerkrachten leren jou zo goed kennenen kunnen je daardoor het beter begeleiden en helpen. Op deze kleine lwoo-afdeling leer je iedereen snel kennen en je voelt je ersnel thuis. Er is veel structuur en duidelijkheid en de contacten met jou en thuis zijn intensief. Alles waar jij goed in bent,wordt nauwkeurig in kaart gebracht en samen met jou wordt gekeken wat jij nog nodig hebt om het beste uit jezelf tekunnen halen.sportklasbovenbouwHeb je aanleg voor sport? Wilje later iets met sport gaandoen? Dan is misschien onzesportklas iets voor jou! Indeze klas krijg je extra veelsportlessen. Je gaat allerleiverschillende sporten doen,die in de gewone gymlessenniet voorkomen. Daarnaast leer je ook hoe je lichaam reageert op sport, wateen blessure precies inhoudt en hoe je die kunt voorkomen.Niet iedereenkan naar de sportklas. Je moet uitleggen waarom je graagnaar deze klas wilt.


het beste uit jezelf halenberoepsrichtingen in de bovenbouwzorg & welzijnWerk je graag met mensen? Word je blij als je iemand kunt helpen? Dan isdeze opleiding echt iets voor jou.verzorging met sport en bewegenDit is een sportief alternatief op de opleiding zorg & welzijn. Je leert ongeveer hetzelfde,maar er is daarnaast veel aandacht voor sport en spel.elektrotechniekJe verdiept je in het maken van kabelinstallaties, sluit motoren aan, legt netwerkenaan en leert hoe processen werken.bouwtechniekDe bouwwereld zit te springen om (jong) opgeleide mensen uit de bouwtechniek! Jekunt een diploma halen in timmeren, metselen of fijnhout.installatietechniekBij installatietechniek leer je onder andere waterleidingen (loodgieter), centrale verwarming(verwarmingsmonteur) en luchtbehandelingsinstallaties aanleggen. Ookdakbedekking is een onderdeel.techniek breedTechniek breed is een kader-plus opleiding. Als techniek jou passie heeft, maar je nogniet de keuze wilt maken voor een bepaalde richting, dan is deze afdeling echt ietsvoor jou.handel & administratieMet deze opleiding kun je straks veel kanten op. Dat komt omdat je veelleert, zoals: gesprekken voeren met klanten, een magazijn beheren, socialevaardig-heden in een werkomgeving, boekhouden, in- en verkoop en nog veel meer.handel & verkoopDeze opleiding richt zich op alles wat met verkoop te maken heeft. Hoe wordt je eengoede verkoper en wat moet je weten over het bedrijf, de producten, dekassa en de boekhouding?lwoo informatie &inschrijfmiddagwoensdag25 januari15:00-19:00 uuropen dagzaterdag28 januari10:00 tot 13:00 uuraanmelding &toelatingDe aanmelding voor het vmbo met lwoo start op 21 januari 2012, op28 januari 2012 start de inschrijving voor het vmbo.. De aanmeldingstermijnsluit op zaterdag 17 maart 2012. U kunt uw kind inschrijventijdens de lwoo inschrijfmiddag en de open dag. Ook kunt u een inschrijfafspraakmaken. Zie voor onze contactgegevens onderaan opdeze pagina. De aanmelding kan in behandeling worden genomen alshet aanmeldingsformulier volledig is ingevuld en voorzien is van de benodigdebijlagen.De benodigde bijlagen zijn:inschrijfkaart VO van de Gemeente welke wordt verstrektdoor de basisschooluitdraai van het leerlingvolgsysteem (onderwijskundigrapport) welke wordt verstrekt door de basisschoolkopie van paspoort of id-kaart van de toekomstige leerlingen beide oudersofficieel advies van de basisschoolformulier met daarop de score van een test (Cito of NIO)pasfotoindien van toepassing: dyslexie- en/of dyscalculieverklaringcontact & adresStanislascollege Burg. Elsenlaanvmbo met en zonder lwoo | sportklas | kansklassenBurg. Elsenlaan 1542283 AE Rijswijk( 070 319 70 10@ sce@stanislascollege.nl

More magazines by this user
Similar magazines