niets dan voordelen niets dan voordelen - Aclvb

aclvb.be

niets dan voordelen niets dan voordelen - Aclvb

door de gewesten en voorbehouden aan werkzoekendenof leefloontrekkers.OutplacementDe bruggepensioneerde werknemers die beschikbaarmoeten blijven voor de arbeidsmarkt (voornamelijk de- 58-jarigen) hebben voortaan, zoals de 45-plussers,recht op een outplacement.Start- en stagebonusDe wet van 23 december 2005 voorziet in het principevan deze startbonussen (werknemers) en stagebonussen(werkgevers) in geval van praktijkopleidingen inondernemingen (in het kader van alternerend leren).StartbanenstelselZoals voorzien in de laatste aanpassingen aan hetGeneratiepact die dateren van midden november, wijzigtde wet van 23 december 2005 de leeftijd inzake destartbanenstelsels. De vereiste leeftijd om te voldoenaan de tewerkstellingsverplichting van de jongerewerknemers wordt van 26 jaar op 25 jaar gebracht. DeGewesten hebben de mogelijkheid een aanvraag in tedienen om deze leeftijd met 1 jaar te verhogen of teverlagen.WerkhervattingstoeslagDe wet van 23 december 2005 voorziet in een aanpassingvan deze werkhervattingstoeslag voor de ouderewerkloze (voorwaarde van 1 jaar anciënniteit op hetogenblik van de werkhervatting valt weg).TerbeschikkingstellingNieuwe mogelijkheid van terbeschikkingstelling vanwerknemers in het kader van de ‘tewerkstellingstrajecten’erkend door de gewesten en voorbehouden aanwerkzoekenden of leefloontrekkers. De wet voorziet eenreeks, nogal strikte voorwaarden waaraan moet wordenvoldaan voor deze terbeschikkingstelling (informerensyndicale delegatie, loon- en arbeidsvoorwaarden,schriftelijk document met omschrijving terbeschikkingstelling...).Buiten de wetDaarnaast zijn er nog een reeks thema’s uit hetGeneratiepact die niet behandeld worden in deze wet.Het gaat voornamelijk over bepalingen waarvan deuitvoering geen wettelijke aanpassingen vereist.De belangrijkste punten zijn de het brugpensioen, hettijdskrediet en de scholingsclausule.Ten slotte nog dit : een reeks punten ontvingen noggeen concrete uitvoering, zoals bv. onder meer hetrecht op een loopbaanplanning, de erkenning vancompetenties ... De ACLVB blijft die dossiers nauwlettendvolgen en bereidt zich voor om slag te leveren opeen tweede front : dat van het door de werkgeversingeroepen concurrentieverlies van de Belgischeondernemingen en de loonmatiging die onontbeerlijkzou zijn voor het redden van de werkgelegenheid.Sociale zakenWelvaartsvastheid en sociale correctiesMomenteel zijn de sociale uitkeringen bijna uitsluitendgekoppeld aan de index. Vanaf 2006 zullen ze ookgekoppeld worden aan de evolutie van de welvaart endus meer gelijke tred kunnen houden met de hoogtevan de lonen.De Regering moet zich om de 2 jaar uitspreken over deactualiteitverdeling van de financiële middelen die ze terbeschikking stelt voor de herwaardering van inkomensvervangendeuitkeringen.BijdrageverminderingDe werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid kunnenworden verminderd door de invoering vanaf :p 1/7/2006 van een nieuw forfaitair verminderingsbedragvan 300 euro per kwartaal voor de doelgroepenverminderingen;p 1/7/2006 van een nieuwe doelgroepenverminderingvoor jongeren tussen 19 en 30 jaar oud;p 1/4/2007 van een nieuwe doelgroepenverminderingvoor oudere werknemers vanaf 50 jaar.Tewerkstelling van jongeren in de social profitDe wet van 23 december 2005 voorziet een apart systeemter bevordering van de tewerkstelling van laaggeschooldejongeren in de social profit sector. Het gaatom een enveloppesysteem, waarbij de overheid eenglobaal bedrag ter beschikking stelt van de sector.Alternatieve financieringOnze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit enwordt hoofdzakelijk gefinancierd met sociale bijdragenop het loon.De wet met betrekking tot het Generatiepact wil defactor ‘arbeid’ ontzien én tegelijkertijd het inkomstenniveauvan onze sociale zekerheid op peil houden doorvolgende alternatieve financieringsbronnen aan teboren :p 15 % van de opbrengst van de roerende voorheffingwordt vanaf 1 januari 2006 bestemd voor de financieringvan de sociale zekerheid van werknemers enzelfstandigen;p vanaf 1 januari 2006 wordt 32,5 % van deopbrengst van accijnzen op tabak toegewezen aanhet RIZIV voor de versterking van de financieringvan de gezondheidszorgen;p vanaf 1 januari 2007 wordt ter compensatie van depatronale bijdrageverminderingen een nog bij KB tebepalen bedrag, afkomstig van de inkomsten vande personen- en vennootschapsbelasting, toegewezenaan de RSZ.FiscaliteitStage in de ondernemingenZijn beroepskosten voor de werkgever : de bezoldigingentoegekend aan werknemers voor wie de werkgevereen stagebonus krijgt en dit ten belope van 120 %.Dit geldt voor kosten gedaan vanaf 1 januari 2006.Aanvullende vergoeding brugpensioen en vervangingsinkomstenDe aanvullende vergoedingen worden ofwel als loonofwel als vervangingsinkomen belast.Ze worden belast als loon indien de werknemer de vergoedingheeft verkregen tijdens een periode van inactiviteit,van werkhervatting bij een andere werkgeverof van werkhervatting als zelfstandige voor zover deverplichting van de gewezen werkgever tot doorbetalingvan die vergoeding na werkhervatting niet isopgenomen in een CAO of individuele overeenkomstdie voorziet in de uitbetaling van de aanvullende vergoeding.Ze worden als vervangingsinkomen belast (met belastingvermindering)indien de verplichting tot doorbetalingwel is opgenomen in een akkoord.5VRIJUIT/JANUARI 2006


6actualiteitEr is in volgende overgangsregeling voorzien om een belasting als vervangingsinkomente bekomen :Tot 31/12/2007 is het voldoende dat in het akkoord niet expliciet vermeldstaat dat de betaling van de aanvullende vergoeding stopt bij werkhervatting.Vanaf 01/01/2008 moet het akkoord uitdrukkelijk de verplichting tot doorbetalingvan de aanvullende vergoeding bij werkhervatting vermelden.Belastingvermindering voor de aanvullende vergoeding bij belastingals vervangingsinkomenWanneer de ex-werkgever de verbintenis aangaat om de aanvullende vergoedingdoor te betalen na werkhervatting, ontvangt de betrokken werknemerzowel een aanvullende vergoeding van de ex-werkgever als eennieuw arbeidsinkomen van de nieuwe werkgever.Voor de aanvullende vergoeding geldt een belastingvermindering voor vervangingsinkomens.Voor de toepassing van de belastingvermindering, zouhet meetellen van het nieuwe arbeidsinkomen ertoe leiden dat de belastingverminderingvoor vervangingsinkomen teniet wordt gedaan.Omdat dit een ongewenst neveneffect is, voorziet de wet nu dat het nieuwearbeidsinkomen niet wordt meegeteld voor de toepassing van debelastingvermindering voor vervangingsinkomen.Deze regeling is van toepassing op de vergoedingen toegekend of betaaldvanaf 1 januari 2006.Belastingverminderingvoor ‘nieuwe brugpensioenen’Sinds de belastinghervorming genieten brugpensioenen die ingingen vóór1 januari 2004 een gunstigere belastingberekening dan de brugpensioenendie ingingen na 1 januari 2004. Dat komt omdat voor de eerste categoriede decumul wordt toegepast bij het berekenen van de belastingvermindering;bij de tweede categorie niet.De wet maakt aan deze discriminatie een einde door de decumul nu ooktoe te passen voor de brugpensioenen die ingaan na 1 januari 2004. Dezebrugpensioenen genieten nu dezelfde voordelige belastingverminderingals andere vervangingsinkomsten.Let wel: er is geen gelijkstelling doorgevoerd voor gewone werkloosheidsuitkeringen;hier is de decumul nog steeds niet van toepassing.Deze regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2006 (inkomsten2005) of aanslagjaar 2005 (inkomsten 2004).Aanvullende pensioenenWordt voortaan aan 10 % (i.p.v. 16,5 % ) belast : het gedeelte van hetaanvullende pensioenkapitaal dat met werkgeversbijdragen is gevormden op de wettelijke pensioenleeftijd vereffend wordt indien de werknemertot die leeftijd aan de slag is gebleven.Opmerking : het deel van het kapitaal dat met eigen werknemersbijdragenwerd samengesteld, werd reeds belast aan 10 % en blijft nu ook zo.Deze regeling is van toepassing op kapitalen uitgekeerd vanaf 1 januari2006.Fiscale behandelingvan de inschakelingsvergoedingDe inschakelingsvergoeding wordt belast als een opzeggingsvergoeding.Vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor nacht- enploegenarbeidDe bestaande vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid wordt verhoogdvan 2,5 % naar 5,63 % van het referentieloon (de belastbare bezoldigingen,inclusief de ploegenpremie).Deze verhoging geldt voor de bezoldigingen en de ploegen- en nachtpremiesbetaald of toegekend vanaf 1 januari 2006. Bij KB kan dit percentagenog verder opgetrokken worden tot maximaal 10,7 %.HANDELEN IN NAAM VAN ALLEN : ACLVB HOUDT EEN ENQUÊTEWAT DENKT U VAN HET GENERATIEPACT ?ACLVB stuurt binnenkort een vragenlijst naar 10.000 leden : werknemers, gepensioneerden, werklozen, jongeren, ietsminder jongeren, ... allemaal willekeurig geselecteerd. Bedoeling is dat zij hun mening geven over de thema’s dieaan bod komen in het Generatiepact., Tewerkstelling van jongeren, Opleiding van werknemers, Behoud van oudere werknemers op de arbeidsmarkt, Lot van werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering, Brugpensioenen, Pensioenen, Financiering en toekomst van de sociale zekerheidOm efficiënt zijn koers te kunnen uitstippelen, wil de Liberale Vakbond heelprecies weten wat u denkt over die verschillende onderwerpen.De ware impact van het Generatiepact en de inspanningen die de ondernemingenleveren, moeten ook permanent geëvalueerd worden. Het spreekt voor zichdat de werkgevers een grote verantwoordelijkheid hebben bij het uitvoeren vanhet tewerkstellingsbeleid, dat moet ingaan op de uitdaging van de jongeren ende oudere werknemers. De weigering van de werkgevers om zich te engagerenop het vlak van vervangingen bij tijdskrediet en inzake tewerkstellingsgarantiesvoor de jonge stagiairs is opmerkelijk en uiterst zorgwekkend. De evolutievan de werklast zal ook een van de kernelementen blijven, net zoals het bepalenvan de richting bij het onderhandelen over de definitie van zware beroepenen over de bepaling van de gelijkgestelde periodes.Hou uw brievenbus in de gaten en ga na of u ook tot de gelukkige uitverkorenenbehoort. In Vrijuit van februari zal u gedetailleerde informatie aantreffenover de verschillende punten van het Generatiepact. Op die manier kan u metkennis van zaken evalueren en reageren.VRIJUIT/JANUARI 2006


actualiteit 7CONCURRENTIEIS MEER DAN LOONKOSTDe eindeloopbaan is nog niet verteerd of de werkgevers komen al met eenandere hete brok aangedraafd; de altijd terugkerende loonkost. We kunnenaf en toe blazen, maar onze keel verbranden, no way!De meest recente oorlog die de werkgevers willen ontketenenis die van de concurrentie. Maar laten we eventeruggaan naar de basisdoelstelling van een competitieveeconomie; dat is een economie die er in slaagthet inkomen en de welvaart van zijn bevolking te doentoenemen. Concurrentie genereert dus een beterelevenskwaliteit voor elke inwoner. Maar hier wringt hetschoentje duidelijk. Nog steeds wordt de welvaart al tevaak gemeten door het BBP per capita, met als gevolgdat inkomensverschillen niet tot uiting komen. Denkenwe maar aan de 15 % Belgen die leven onder dearmoedegrens, wat neerkomt op 1,5 miljoen mensen.Zelfs 1 op de 20 werknemers, of ongeveer 5 % van deloontrekkenden zit in deze situatie. De minimuminkomenszijn in theorie iets beter af. Maar met een inkomenvan 1234,20 euro bruto … reken zelf maar. Endat is het lot van tienduizenden loontrekkenden (omniet te spreken over een groot deel uitzendkrachten endeeltijds werkenden).Toch vernemen we dat de Belgen het hoogste financieelvermogen bezitten (aandelen, obligaties, spaarrekeningen,…), opnieuw in verhouding met het BBP.Niet moeilijk, als we weten dat 10 % van de gezinnen50 % van die financiële rijkdom bezitten!Hoe is het zo ver kunnen komen? Opnieuw door de concurrentie.Want de praktische vertaling van concurrentie,is simpelweg kostenbesparing. Elke ondernemer zal opeen zo efficiënt mogelijke manier produceren. Enmomenteel tellen voor hem nog steeds slechts twee productiefactoren;arbeid en kapitaal, die hij moet vergoeden.Tot 1996 telde de wet van de productiviteit, wat betekentdat elke productiefactor werd vergoed in functievan zijn productiviteit. Sedert 1996 geldt enkel nog deinternationale loonvergelijking. Nergens is er nogsprake van productiviteit. Daarnaast gaan loonverschillenveelal gepaard met sociale uitbuiting, of omin dezelfde woordkeuze te blijven : oneerlijke concurrentie.Hier verliezen we dus de basisdoelstelling vanconcurrentie.Het evenwicht is verstoord. De economische kringloopbestaat niet meer. Sedert het begin van de jaren ´80verliest het loonaandeel aan terrein ten voordele vanhet kapitaal (lees : aandeelhouders). Dit doordat concurrentieprimeert op productiviteit. Het aandeel vande lonen in het BNP is gedaald van 67,20 % in 1980naar 58,60 % in 1990 en bedroeg in 2004 nog maar56,50 %.Nochtans is België één van de productiefste landen terwereld ! De aanval van de werkgevers is ronduit provocerenden druist tegen alle economische logica in !Want al bij al moet hun afzet nog verzekerd blijven ook.We verliezen het oorspronkelijke nut van de economie;voorzien in de behoeften van (alle) mensen.Concurrentie slaat tegenwoordig des te meer op innovatie,opleiding, onderzoek, … Ondernemen betekentook de markt altijd een stap voor zijn. De snelst groeiendebuurlanden hebben dit ingezien en geïnvesteerdin groeisectoren. Als we deze cijfers vergelijken, merkenwe dat we achterop hinken. Maar hierover geen woord.CJVRIJUIT/JANUARI 2006


8arbeidsrechtbankSTAKEN : NIET ALTIJD ZONDER RISICONaar aanleiding van het Generatiepact zijn we de voorbije weken geconfronteerdgeweest met verschillende stakingsacties. In verscheidenebedrijven werd het werk neergelegd en werden de wegen geblokkeerd omdruk uit te oefenen op de Regering. Wat zijn nu de gevolgen van dergelijkestakingsacties op de individuele arbeidsovereenkomst ?VRIJUIT/JANUARI 2006Recht op loon ?Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussenstakers en werkwilligen. Tijdens een werkstaking is dewerkgever vanzelfsprekend geen loon verschuldigdaan de stakers. Loon is immers de tegenprestatie vanarbeid. De stakers kunnen eventueel wel een stakersvergoedingkrijgen indien ze aangesloten zijn bij eenvakorganisatie en die vakorganisatie de stakingerkent. Deze stakersvergoeding bedraagt ongeveer 25euro per dag.Anders is het voor de werkwilligen. Overeenkomstigartikel 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet wordt eenonderscheid gemaakt tussen de werkwillige die onderwegnaar het werk hinder ondervindt onafhankelijk vanzijn wil en daardoor niet of niet tijdig op het werk aankomtenerzijds en de werkwillige die op de plaats vanhet werk aankomt, maar daar omwille van de stakinghet werk niet kan aanvatten of voortzetten anderzijds.Enkel in de eerste hypothese heeft men recht op eengewaarborgd dagloon, op voorwaarde dat de werknemeraantoont dat hij voldoende redelijke inspanningenheeft geleverd om het werk te bereiken.Maar wat als de toegang van een industrieterreinwordt afgesloten door stakingspiketten ? Is de werknemerdan al aangekomen op de plaats van het werk ?De Arbeidsrechtbank van Antwerpen oordeelde dat eenvolledig industrieterrein niet beschouwd kan wordenals de plaats van het werk (ArbeidsrechtbankAntwerpen, 26 januari 2005). Als de ingang van hetbedrijf daarentegen wordt geblokkeerd door een stakerspost,is men wel al aangekomen op de plaats vanhet werk. In dit geval kan men geen aanspraak makenop gewaarborgd loon. Eventueel kunnen werkwilligewerknemers aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen.Deze uitkeringen zullen echter enkel met toestemmingvan het Beheerscomité van de RVA wordentoegekend. Hierbij houdt het Beheerscomité rekeningmet het feit of de betrokken werknemer deel uitmaaktvan de stakende bedrijfseenheid en of hij geen belangheeft bij de inwilliging van de eisen van de stakers(Arbeidsrechtbank Tongeren, 18 april 1996). De rechteris echter bevoegd om zowel de wettigheid van debetwiste beslissing van het Beheerscomité als de feitelijkeomstandigheden waarop de beslissinggesteund is, te beoordelen (Arbeidshof Brussel, 22april 1993). Zo oordeelde het Arbeidshof van Luik datwanneer de aanvrager geen belang had bij de stakingvan de geldvervoerders en bovendien niet behoorde totde stakende arbeidseenheid, de vernietiging van deweigering van de werkloosheidsuitkeringen omwillevan het behoren tot die eenheid diende te wordenbevestigd (Arbeidshof Luik, 26 maart 2002).Reden tot ontslag ?Overeenkomstig het Hof van Cassatie doet staken ingeen geval de arbeidsovereenkomst eindigen (Hof vanCassatie, 14 april 1980). Staking leidt tot schorsingvan de arbeidsovereenkomst (Hof van Cassatie, 23november 1967; Arbeidshof Antwerpen, 20 december1983). Men heeft het recht te staken, zelfs in diegevallen waarin de staking niet erkend wordt door eenrepresentatieve werknemersorganisatie (Hof vanCassatie, 21 december 1981; Arbeidshof Luik, 2augustus 1984; in tegenstelling tot ArbeidshofBrussel, 22 mei 1984). Deelname aan een staking opzich kan aldus niet beschouwd worden als grond voorontslag om dringende reden (Arbeidshof Luik, 20februari 1990). Ook deelname aan een stakingspost opzich is geen dringende reden. Dit maakt deel uit vanhet recht om collectieve actie te voeren.Het is echter mogelijk dat deelnemers aan een stakingfeiten plegen die niet aanvaardbaar zijn vb. beschadigingvan goederen, geweldplegingen tegenover werkwilligen... Dergelijke feiten kunnen desgevallend weleen dringende reden tot ontslag uitmaken. Zo vormt deopzettelijke beschadiging van materiaal op zich eendringende reden, aangezien dit feit het vertrouwen dateen werkgever in zijn werknemer moet hebben onmiddellijken definitief verbreekt. De omstandigheid datdeze handeling naar aanleiding van een staking werdgesteld, vormt geen excuus (Arbeidshof Brussel, 18december 2003). Ook de tijdelijke stopzetting van hetwerk door één of meerdere werknemers teneinde dewederopneming te bekomen van een wegens dringendereden afgedankte werknemer, is niet redelijk. Ditgedrag maakt een dringende reden uit (ArbeidshofBrussel, 1 december 1989).Het Arbeidshof van Antwerpen daarentegen oordeeldedat het feit dat een werknemer, lid van de ondernemingsraad,op eigen initiatief de werknemers opruitom het werk stop te zetten, de leiding op zich neemtvan een wilde staking die hierdoor totstandkomt eneen aantal eisen bekendmaakt tegen de inhoud vaneen met de vakbond bekomen ontwerpakkoord, waarovereen referendum zou gehouden worden, geen dringendereden tot ontslag uitmaakt (ArbeidshofAntwerpen, 27 mei 1988).Rechterlijke tussenkomstSteeds vaker wordt door de werkgever een beroepgedaan op de rechter om de staking te doen ophouden.Hierbij richt de werkgever zich tot de Voorzitter van deRechtbank van Eerste Aanleg zetelend in kortgedingom een stakingsverbod op te leggen. Een rechter zetelendin kort geding kan zich niet mengen in collectievearbeidsconflicten, maar is daarentegen wel bevoegdom uitspraak te doen bij voorraad en in geval vanhoogdringendheid, als die conflicten resulteren in deschending van burgerlijke rechten van de verzoeker(Voorzitter Rechtbank Luik, 18 juni 1998). De Voorzittervan de Rechtbank van Eerste Aanleg zetelend in kortgeding kan echter niet oordelen over de gegrondheid ofde opportuniteit van de staking (Voorzitter RechtbankBrussel, 26 september 2001; Voorzitter Rechtbank


arbeidsrechtbank 9Brussel, 8 maart 2000; Voorzitter Rechtbank Brugge, 1december 1999). Hij kan zich enkel uitspreken over feitelijkhedendie zich voordoen naar aanleiding van collectievearbeidsconflicten, zoals stakingspiketten,gewelddaden, intimidatie ... Deze feitelijkheden kunnenbepaalde subjectieve rechten bedreigen, zoals heteigendomsrecht, vrijheid van handel en nijverheid,recht op arbeid (Voorzitter Rechtbank Brussel, 8 maart2000; Voorzitter Rechtbank Brugge, 1997). Zo oordeeldede Voorzitter van de Rechtbank van Luik dat dedeelname aan een stakingspiket in se niet onwettelijkis, maar dit geeft de stakers echter niet het recht omde vrijheid van handel, nijverheid en arbeid van deverzoeker of om zijn eigendomsrecht in het gedrang tebrengen (Voorzitter Rechtbank Luik, 18 juni 1998). Ookde Voorzitter in Brugge was van oordeel dat het stakingsrechtniet absoluut is en beperkt wordt door rekeningte houden met de rechten van derden (VoorzitterRechtbank Brugge, 7 februari 2001).Veelal wordt hierbij door de werkgever beroep gedaanop de procedure van eenzijdig verzoekschrift. Beroepop de procedure van eenzijdig verzoekschrift magslechts in geval van volstrekte noodzakelijkheid. Hetfeit dat de actievoerders niet individueel kunnen wordengeïdentificeerd is een situatie van ‘volstrektenoodzakelijkheid’ (Voorzitter Rechtbank Brugge, 7februari 2001; Voorzitter Rechtbank Luik, 18 juni1998). Deze procedure heeft tot gevolg dat noch dewerknemers noch hun vakorganisatie worden gehoord.Gevaar hierbij is dat de rechter zich laat leiden dooreenzijdige verklaringen van de werkgever en dat dekans bestaat dat achteraf de beslissing wordt herroepen.Het opleggen van een stakingsverbod gaat dikwijlsgepaard met het opleggen van een dwangsom. Eendwangsom kan echter niet opgelegd worden tot uitvoeringvan de individuele arbeidsovereenkomst (artikel1385bis Gerechtelijk Wetboek). Wel kan een dwangsomopgelegd worden om een einde te stellen aan feitelijkhedendie zich bij een staking kunnen voordoen(Voorzitter Rechtbank Brussel, 9 juni 1992).Hieruit volgt dat het niet zonder risico is om deel tenemen aan stakingsposten. Immers, de vakbondenhebben geen rechtspersoonlijkheid en dus kan derechter enkel een dwangsom opleggen aan de personendie fysiek aanwezig zijn. Het zijn met andere woordenniet de vakbonden, maar wel de stakers zelf die,desgevallend, de dwangsom moeten betalen. Tenslottemag niet vergeten worden dat men na de staking terugmet elkaar dient samen te werken.Sofie SCHOCKAERTVRIJUIT/JANUARI 2006


10europaDominique Calistri, AXA BelgiumWE MOETEN EUROPEES DENKENEr is de jongste tijd al heel wat inkt gevloeid over de Europese politiek en devrij ambitieuze betrachtingen van de lidstaten. Reden om eens te polsen naarhet standpunt van een ACLVB-afgevaardigde die nauw betrokken is bij deEuropese context. Een gesprek met Dominique Calistri.DDominique Calistri is ACLVB-afgevaardigde in deEuropese Ondernemingsraad bij de groep AXA. Vandaaruit volgt hij nauwlettend de evolutie van hetEuropees project op het vlak van sociaal beleid.Zich bewust van het belang van Europa op hetmondiaal economisch schaakbord maakt hij eenpertinente en enigszins zorgwekkende analyse vande evolutie waarmee de werknemers vandaag wordengeconfronteerd en ook morgen zullen geconfronteerdworden.Wat denkt u in het algemeen van de Europese Unie ?Dominique Calistri : Als afgevaardigde in deEuropese Ondernemingsraad van AXA ben ik goedgeplaatst om de positieve inbreng van deEuropese Unie in het dagelijks leven van de werknemersen de werkneemsters waar te nemen. Inmultinationals zoals AXA lijkt het Europeesbewustzijn reeds goed verankerd in de geest. Overhet echt Belgisch redeneren heen lijkt het mij ookbelangrijk om te denken als Europeanen.Wat betekent “denken als Europeanen” ?Dominique Calistri : De intra-Europese markt heeftde neiging om op natuurlijke wijze in evenwicht tekomen. Het ziet ernaar uit dat de intra-Europesedelokalisaties, reeds afgeremd door aangepasteEuropese fiscale beleidskeuzes, beetje bij beetjegeneutraliseerd worden. Het lijkt dus belangrijk omde ruimte die ons omgeeft te zien als een grotelevensruimte op de schaal van Europa.Het lijkt me ook van fundamenteler belang om degevaren van buiten de Europese Unie te zien. Enom de mogelijke reacties op een steeds dwingenderwordende mondialisering te analyseren.Wat zijn die uitwendige gevaren ?Dominique Calistri : Waar ze vroeger grotendeelste maken hadden met de nijverheid, hebben dedelokalisaties sinds enkele jaren betrekking op dedienstenondernemingen. Denken we aan bepaaldecall-centra die verhuisd zijn tot over de Europesegrenzen, naar bijvoorbeeld Indië of Marokko. Demultinationals ontdekken in sommige landenexploitatiekosten die heel wat lager liggen dan diedie ze zouden hebben als ze in België of in Europawaren gebleven. Het spreekt voor zich dat de evolutievan de communicatietechnologieën dit fenomeennog dreigt te versterken.Welke oplossingen verwacht u terzake van deEuropese Unie ?Dominique Calistri : De Europese Unie lijkt mesterk ontmanteld. Gewrongen tussen haar lidstatenen de WHO lijkt ze over weinig concrete middelente beschikken om tussen te komen. Ik begrijpgoed de politici die zeggen dat onze beste verdedigingde groei is. Maar er zijn grenzen aan diegroei. Sommigen moeten hun algemene kostenreeds verminderen om de groei kunstmatig te vrijwaren.Ook bij AXA werden er palliatieve middelengevonden om de slachtoffers van die delokalisatiesnaar landen buiten de Europese Unie om teturnen. Maar dat is slechts een pleister op eenhouten been.Uiteindelijk blijft de beste oplossing nog een eisdie in onze vakbond welbekend is : de verlagingvan de arbeidskost. Als die verlaging gepaardgaat met jobcreatie en investeringen in Europa,zullen we enkel daardoor ons systeem van socialebescherming kunnen behouden en ondertussenvoldoende rijkdom creëren om er gebruik te kunnenvan maken.HERSTRUCTURERINGEN : EEN REËLESOCIAAL-ECONOMISCHE UITDAGINGTTal van sectoren en bedrijven worden in Europa, enmeer bepaald ook in ons eigen land, geconfronteerdmet herstructureringen. In het kader vandeze ontwikkelingen heeft de Europese Commissieeen communicatie uitgebracht in maart 2005. Zestelt hierbij dat er gezorgd moet worden voor deanticipatie en de begeleiding van herstructureringenen dit met verschillende middelen : een coördinatievan de beleidsvoering op verschillendeniveaus, een versteviging van de Europese sectoraleindustriële politiek met een betrokkenheid vanalle stakeholders, waaronder de sociale partners;de structurele fondsen als financiële hefbomen,een aanpassing van het wetgevend kader en een“Aanpassingsfonds” in het kader van de mondialiseringdat in financiële middelen moet voorzienVRIJUIT/JANUARI 2006voor de sociale begeleiding van slachtoffers.De Europese vakbeweging en ook ACLVB juichendeze initiatieven toe. Doch, van enkele punten ophet syndicale verlanglijstje werd niet echt werkgemaakt : een pan-Europees kader voor het collectiefoverleg op bedrijfsniveau, zodat herstructureringensowieso op de agenda van bijvoorbeeld eenEuropese ondernemingsraad terechtkomen. Dankan er aan gezamenlijke actie en strategie gewerktworden. Bovendien zouden de controleproceduresvan de Commissie bij fusies criteria moeten bevattendie onder meer betrekking hebben op detewerkstelling. Er zijn immers genoeg voorbeeldenvan herstructurering of fusie waarbij enkel het doelvan winstmaximalisatie gediend werd, en afbreukwordt gedaan aan de kwaliteit van een product,dienst, bijhorende service, en arbeidsvoorwaardenvan het personeel van de bedrijven in kwestie.In elk geval is het heel belangrijk dat syndicalevertegenwoordigers zo snel mogelijk betrokken zijnen informatie inwinnen over initiatieven van herstructurering.Een interessante informatiebron ishet EMCC (European Monitoring Centre onChange), waarvan de activiteiten ook door deCommissie verder ondersteund zullen worden in detoekomst. Op www.emcc.eurofound.eu.int/monitor.htmvindt u informatie over de herstructureringenin specifieke bedrijven. Het is zeker de moeiteeens te gaan surfen op deze website !Dienst EUROPA


PartenaMutbedrijvigDE OVERGANG NAAR 35 UUR ...EEN VOORDEEL VOOR IEDEREEN ?De overgang naar de 35-urenweek betekenteen aanzienlijk voordeel voor dewerknemers, maar ook de werkgevervindt er baat bij. In het kader van hetwederopbouwplan hebben de ondernemingenvan de groep Partena beslotenom onder meer gesprekken aan te vattenover de overgang naar de 35-urenweek.Op die manier zouden belangrijke besparingenmoeten gerealiseerd worden ophet vlak van de werkgeversbijdragen.11Om te kunnen genieten van verminderde patronale bijdragenin het kader van arbeidsduurvermindering, legtde sociale wetgeving het afsluiten van een CAO op ende aanpassing van het arbeidsreglement. De overgangnaar de 35-urenweek en de toepassingsmodaliteitenervan moeten dus het voorwerp uitmaken van eenakkoord tussen de directie en de personeelsvertegenwoordigers.Rekening houdend met de structuur van de groepPartena (9 ondernemingen met zeer diverse activiteiten: mutualiteit, sociaal secretariaat, kinderbijslagfonds,...), kwam de overgang naar de 35 uur aan bodin een specifieke onderhandeling binnen de verschillendeSyndicale Delegaties van ieder bedrijf van degroep. Het kwam er op neer om een juist evenwicht tevinden tussen de desiderata van het personeel en denoodzaak tot functioneren van de ondernemingen.Behalve bij PartenaMutAlgemeen beschouwd waren die onderhandelingenvruchtbaar en hebben ze geleid tot een gunstigakkoord voor het personeel ... behalve bij PartenaMut(Franstalig ziekenfonds van de groep Partena).De directie van PartenaMut koppelt de omschakelingnaar de 35-urenweek aan een reorganisatie van hetwerk, waarbij bepaalde verworvenheden in vraag wordengesteld (afschaffing van de glijdende uurroostersvoor bepaalde categorieën werknemers, afschaffingvan de negatieve kredieturen, enz.). Gedurende meerdan een jaar hebben de vakbonden in gemeenschappelijkfront getracht om over een voor het personeelaanvaardbaar akkoord te onderhandelen. Omdat dedirectie halsstarrig bleef reageren, hebben we beslotenover het ontwerpakkoord te laten stemmen door hetpersoneel. Resultaat : 75,6 % van de 201 stemmengaven de vakbonden een mandaat om het ontwerp vande directie te weigeren.Ondanks de duidelijke vraag van het personeel om hetvoorstel van de directie te verwerpen, heeft een vakbondsfractietoch beslist te tekenen.Geconfronteerd met een dergelijk gebrek aan respectvoor het personeel, hebben wij protestacties gehouden: pamfletten, stakingspiket aan het kantoor teBrussel ... We houden de druk op de ketel en zullen ditplan tegenhouden in de Ondernemingsraad.MDOp 21 oktober 2005 verhinderde een stakingspiketgedurende 2 uur de toegang tot het kantoor teBrussel. Met dank aan de militanten van anderebedrijven die ons die dag zijn komen steunen.Van links naar rechts : Evelyne Tassignon, RégisWilsens, Alain Dupont, Marie-Louise Ceulemans,Michaël Dufrane, Bernard Pireyn en Xavier Muls(die de foto neemt).FACEO BELGIUM - ANTWERPENDeze voormalige spin-off van het grote Alcatel heeft weerom een voornementot collectief ontslag aangekondigd (het vorig collectief ontslagdateert van eind 2003, n.v.d.r.), een resultante van de verhuis van hethoofdkantoor van Alcatel naar de Kievit-site aan het Centraal stationvan Antwerpen.De eigenaar van de gebouwen waar Alcatel zijn intrek in het derde kwartaalvan 2006 zal nemen, Radelco, heeft nog steeds geen definitievebeslissing genomen over het al dan niet gebruikmaken van de dienstenvan Faceo Belgium. Aangezien Faceo Belgium geen nieuwe klanten in hetvooruitzicht heeft, werden de gesprekken in de Ondernemingsraad in hetkader van de ‘wet Renault’ opgestart. Indien het collectief ontslag wordtdoorgevoerd, zal 24 % van het personeel moeten verdwijnen. Een mogelijkbrugpensioen zal voor enkelen soelaas brengen; naakte ontslagenzijn echter onvermijdelijk.FVdBVRIJUIT/JANUARI 2006


12Van links naar rechts en vanboven naar onder :Walter Agosti, Giacomo Casaril,Magdalena Thomas,Giuseppe Taschetta,Marc Daniels, Carine Hottat,Jean-Marie Lechevin,Carmelina Sinatra,Philippe Gilliarden Eddy Van Dam.bedrijvigVivium / P&VNAAR EEN HARMONISERINGVAN DE STATUTENHet is nu reeds meer dan een jaar geleden dat Vivium de groep P&V heeftvervoegd. De integratie is niet zonder slag of stoot gebeurd. We hebbeneen sociaal bloedbad kunnen vermijden dankzij een goed brugpensioen,waarvan 51 personen hebben kunnen genieten.Nu die etappe afgerond is, hebben we een andereharde noot te kraken, met name de wederzijdse toenaderingvan de 2 maatschappijen, Vivium en P&V. Dieoperatie komt er op vraag van de directie.Het doel van de operatie “Harmonisering” is te komentot een adequate arbeidsorganisatie, meer bepaalddoor de relaties tussen de medewerkers van de verschillendehorizonten te verbeteren. Er vond een eerstevergadering met de directie plaats op 5 december.LoonharmoniseringDe personeelsafvaardiging heeft haar eerste standpuntenkenbaar gemaakt en legde de volgende verklaringaf : we zien geen dergelijke toenadering totstandkomenzonder een loonharmonisering.Volgende punten zullen besproken worden door deSyndicale Delegatie :p de toepassing van de barema’s die van kracht zijnbij P&V (we hebben in dat verband de functieclassificatiegevraagd die geldt voor de bedienden ende kaders bij P&V)p de groepsverzekeringp de verlofdagenp het uurroosterp het geldend statuut bij P&V voor :· de productie-inspecteurs· de administratieve inspecteursp de voordelen die aan het P&V-personeel wordentoegekend voor de verzekeringenp de voordelen die aan het P&V-personeel wordentoegekend voor de hypothecaire leningenp een vergelijking tussen P&V en Vivium inzake de voorwaardenvoor het toekennen van parkeerplaatsenDeze lijst is niet volledig.Werk genoeg dus. Vermelden we daarbij de acties methet oog op het afsluiten van een CAO voor de verzekeringssector.De ploeg van de Liberale Vakbond bijVivium blijft uiterst waakzaam en staat te uwerbeschikking.We maken van de gelegenheid gebruik om in naam vande hele ploeg Giuseppe Taschetta te bedanken voor hetwerk dat hij binnen onze organisatie heeft verricht. Wewensen hem een lang en gelukkig brugpensioen.JMLVRIJUIT/JANUARI 2006


voordelen13Wenst u er een weekendje op uit te trekken en de alledaagse sleur te doorbreken ? Of bent u nog op zoeknaar een reisbestemming voor uw volgende vakantie ? Bij de Liberale Vakbond bent u aan het goede adres.Ontdek het aanbod ACLVB-vakantieverblijven aan de Belgische kust, in de Ardennen, de Hoge Venen, aan deCôte d'Azur en nu ook in de Franse Alpen ! Extra informatie vindt u op de website www.aclvb.be('Vakantiehuizen' in de rubriek 'Extra voordelen'). Reservatieformulieren en prijslijsten zijn permanent verkrijgbaarin de ACLVB-secretariaten.WESTENDEAMADEUSZEEDIJK/WULPENLAANWestende is de badplaats voor de actieve vakantieganger. U kunt eralle sporten beoefenen in de omgeving. Ook culturele uitstapjes zijnmogelijk. Zo kunt u onder meer Veurne, Ieper, Damme of Lissewegebezoeken.Na een verkwikkende wandeling is het tijd om iets te drinken op eenterrasje van residentie Amadeus, terwijl u geniet van het zicht op zee., 7 studio’s voor 4 personen, 14 appartementen voor 6 personen, 1 penthouse voor 6 personenMIDDELKERKEDE ZONNEKANTEPERNAYPLEINIn Middelkerke vindt u een onmetelijke dijk, leuke terrasjesen aangename winkelstraten.Residentie De Zonnekant geeft niet alleen uitzicht ophet casino, maar ook op de golfbrekers en de oneindigezee. Hoe kan u beter ontspannen dan door naar degolven te kijken en de weldaden van de gezonde zeeluchtte ervaren ?BOEK UW VAKANTIE !, 12 appartementen voor 6 personen, 1 penthouse voor 6 personenVRIJUIT/JANUARI 2006


14voordelenDE PANNEZEEDUINDYNASTIELAANBOEK UW VAKANTIE !Het breedste strand van de Belgische kust en duinen in overvloed : ubent zonder twijfel in De Panne.Residentie Zeeduin ligt op 100 meter van het strand, aan de rand vanhet natuurreservaat van de Westhoek.Zwemmen in zee, strandzeilen en lange wandelingen op het strand zijnenkele van de mogelijke activiteiten. U kunt eveneens shoppen in hetheraangelegde centrum., 16 appartementen voor 6 personen, 1 penthouse voor 4 personen, 1 penthouse voor 6 personen, 7 studio’s voor 4 personenBLANKENBERGEMAJESTICZEEDIJKSlenteren op de pier die tot 350 meter in zee reikt. Kijken naar de zeilbotenin de jachthaven. Versteld staan van de rijkdommen van de zeein het Sea Life Marine Park. ‘s Avonds een duikje nemen in het rijkenachtleven van Blankenberge.Residentie Majestic bevindt zich op de dijk, niet ver van het casino., 27 appartementen voor 6 personen, 9 appartementen voor 4 personen, 9 studio’s voor 4 personen, 1 penthouse voor 8 personen, 1 penthouse voor 4 personenVRIJUIT/JANUARI 2006


NIEUWPOORTGAUGUINALBERT I-LAANvoordelen 15Nieuwpoort, stad met een rijk verleden, is een aangename verblijfplaatswaar u heerlijk kunt wandelen. Op de pier krijgt u het gevoeltegen weer en wind op het water te wandelen. De zee en de jachthavenmet 2.000 plaatsen zijn ideaal voor de watersportliefhebbers.Daarnaast vindt u er het natuurreservaat 'de Ijzermonding' met eenuitzonderlijke fauna en flora., 22 appartementen voor 6 personenBARVAUX-SUR-OURTHEVERTE VALLÉERUE DE LA JASTRÉEHet vakantiecomplex Verte Vallée, in het dorpje Barvaux-sur-Ourthe,is de perfecte startplaats om de streek te verkennen : de dolmens enmenhirs van Wéris of Durbuy, het kleinste stadje van België.Tennis, bowling, minigolf, kajak, beklimmingen, mountainbiketochtenin de bossen, enz. De kinderen kunnen in alle veiligheid ravottenop het speelplein voor de bungalows, terwijl de ouders petanquespelen of – aperitiefje binnen handbereik – genotteren op het terras.BOEK UW VAKANTIE !, 13 bungalows voor 6 personen, 1 bungalow voor 8 personenVRIJUIT/JANUARI 2006


16voordelenSPAVILLA DE SPAAVENUE MARIE-HENRIETTEBOEK UW VAKANTIE !Iedereen kent wel het charmante kuuroord Spa. Cultuur, sport, folklore,gastronomische specialiteiten … De Hoge Venen zullen iedereen bekoren.Bezoek het bedrijf Spa Monopole : u vindt er een museum, tijdelijke tentoonstellingenen natuurlijk de productie-installaties van het beroemdemineraalwater. Kinderen hebben de keuze tussen het speelplein van hetpark de Sept-Heures en Telecoo, het pretpark bij de watervallen van Coo.De autosportliefhebbers zullen voor geen geld ter wereld een bezoek aanhet museum over het circuit van Spa-Francorchamps willen missen., 5 appartementen voor 6 personen, 12 appartementen voor 8 personen, 2 appartementen voor 10 personenCAVALAIREL’EUCALYPTUSAVENUE MARÉCHAL LYAUTEYMeer dan 300 dagen zon per jaar : een uitstekende reden om uw vakantiedoor te brengen in Cavalaire-sur-Mer, op dertig kilometer van Saint-Tropez. Het Massif des Maures en de kreken van de Middellandse Zeezorgen voor afwisselende landschappen in dit deel van de Provence.Les Lavandiers, een residentieel domein in Provençaalse stijl, middeneen natuurgebied van 3 ha met twee zwembaden een een tennisterrein.Dit unieke, rustige domein ligt toch vlakbij het strand, de haven en dewinkels van Cavalaire., 18 appartementen voor 6 personen, 3 appartementen voor 8 personenVRIJUIT/JANUARI 2006


LES CARROZ D'ARACHES (FRANKRIJK)LE CHALET D’IZÉCHEMIN DU LAYSvoordelenNieuw !17Goed nieuws voor liefhebbers van sneeuw en berglucht ! Sinds kortbiedt ACLVB u de mogelijkheid uw vakantie door te brengen in LesCarroz d'Arâches, hartje Alpen. Het dorp (op een hoogte van 1.140 m)ligt op 55 km van Chamonix en 40 km van Genève. Skiën, langlaufen,ice quad, bergbeklimmen, deltavliegen, parapente, ballonvaren …noem maar op, winter én zomer valt er iets te beleven in Les Carroz.De 17 appartementen van le Chalet d'Izé zijn vanaf de krokusvakantie2006 beschikbaar.BOEK UW VAKANTIE !, 14 appartementen voor 6 personen, 3 appartementen voor 8 personenVRIJUIT/JANUARI 2006


20aclvb-voordeelkaartEURO SPACE CENTER :VOOR EEN BLIK IN DE RUIMTE'Papa, deze vakantie word ik astronaut'.Kruip één week in de huid van eenastronaut. Een unieke ervaring waarbij jekan deelnemen aan een ruimtemissie metde Amerikaanse Spaceshuttle, enkelestappen op de maan kan doen, oefenen opde simulatietoestellen, je eigen microraketopbouwen en lanceren, eentelecommunicatiesatelliet leertsamenstellen en nog veel andere boeiendeactiviteiten.Ontdek samen met 14 andere kandidaatastronauteneen nieuwe wereld en volg desporen van Armstrong om op jouw beurtastronaut te worden.ANIMA 2006ANIMA is een filmfestival waar jong en oudhun hartje kunnen ophalen met de besteanimatiefilms uit alle hoeken van dewereld. Tekenfilms, poppenfilms, deallernieuwste computeranimatiefilms, …uit Amerika, China,Australië, Brazilië of … België, van eenonverbiddelijke hardheid of juist van eenbreekbare poëtische schoonheid … Hetvalt allemaal te beleven op diteigenzinnige 10-daagse festival.TUIN EXPO 2006,B(L)OEIENDE ETALAGEVAN EIGENTIJDSE TUINSTIJLENTuin Expo 2006 is aan zijn 18de editie toe.Dit jaar worden opnieuw alle nieuwetuintrends in de etalage gezet. Je leert erhoe je stap voor stap je tuin aanpakt. Vanhet uitkiezen van een tuinarchitect die hettotaalconcept voor je uitzet, tot hettoevoegen van nieuwe elementen aan jebestaande tuin … alle aspecten vanhedendaagse tuininrichting en–onderhoud komen aan bod.Tuinarchitecten en –aannemers trekkenalle groenregisters open en rollen hunmooiste toontuinen uit. Plantenkwekersbrengen hun specialiteiten mee. Je doetoriginele vondsten tussen kunst- enandere objecten en je kan met al je vragenterecht bij tuinspecialisten allerhande. Ookde nieuwste snufjes op het gebied vantuinonderhoud worden voorgesteld aan hetgrote publiek. Kortom, Tuin Expo 2006 iseen verplichte uitstap voor iedereen meteen lapje groen.EURO SPACE CENTER• 15 % korting op de astronautenstagesin de Krokusvakantie van zondag26/02 tot vrijdag 03/03/2006Vanaf 10 jaar. In volpension onder begeleiding van gespecialiseerde monitoren.Bij vermelding van je ACLVB-aansluitingsnummer : € 340 i.p.v. € 400Voor jongeren van 10 tot 18 jaarPlaats : Afrit 24 (langs de E411)1, rue Devant les Hêtres - 6890 TransinneInfo en reservatie : tel. 061-65.01.33 of 34www.eurospacecenter.be · E-mail : info@eurospacecenter.beANIMA 2006HET 25E FESTIVALVAN DE ANIMATIEFILM• 50 vrijkaarten te winnenBrussel (Auditorium van de Passage 44) :van 24 februari tot 5 maart 2006Gent (Cinema Sphinx) : van 9 tot 15 maart 2006Inlichtingen : tel. 02-502.63.47e-mail : fvda@folioscope.bewww.folioscope.beTUIN EXPO• 50 vrijkaarten te winnenTuin Expo AntwerpenAntwerp Expo (Bouwcentrum): 24 - 27februariTuin Expo KortrijkKortrijk Xpo : 3 – 6 maartOpeningsuren :vrij. : 14 – 21 u.zat. – zon. – ma. : 10 – 18 u.Ruime parkeergelegenheid vlak bij de beidetentoonstellingshallenVlot bereikbaar met de trein en De Lijn.COUNTDOWN DEELNAMECOUPON12Toegang : 7 euro; tot 14 jaar gratis.Info : Gil Claes Produkties, tel. 014-26.48.41www.tuinexpo.beUniek betaalsysteemOm de bezoekers al van bij de ingang eengoed gevoel te geven, ontwikkelde Gil ClaesProdukties een uniek concept. Je koopt voor 7euro geen toegangskaartje, maar wel eenbonnenkaart met een waarde van 30 euro !Elke bon is 1 euro waard bij een aankoop van10 euro. Op die manier betaalt een bezoekjeaan de beurs zichzelf dubbel en dik terug.3Ja, ik waag mijn kans en stuur deze antwoordkaart op een gele briefkaartnaar Countdown, Customers Relations, Sint-Maartenstraat 10, 3000 Leuvenof ik mail mijn keuze naar : specials@countdown.beNAAM:............................................................... VOORNAAM:.................................................ADRES: ..................................................................................................................................ACLVB-lidnummer: ...................................MIJN KEUZE : ANIMA 2006 TUIN EXPOOOK VIA E-MAILMeer voordelen :ga naarwww.countdown.be✁VRIJUIT/JANUARI 2006


uit de sectorLOONAANPASSINGEN OP 01.01.0621P.C. ACTIVITEIT VERHOGING102.02 Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen + 0,05 EUR (CAO 09.08.05)102.04 Zandsteen- & kwartsietgroeven + 0,05 EUR (CAO 08.09.05)102.04.01 Zandsteen- & kwartsietgroeven in de provincie Luik + 0,05 EUR (CAO 08.09.05)102.05 Porseleinaarde- & zandgroeven in Wallonië + 0,08 EUR (CAO 15.09.05)102.07 Kalksteengroeven, cementfabrieken & -ovens in Doornik + 2% op de minimumlonen (CAO 13.07.05)105 Non-ferro metalen + 0,5% (CAO 27.04.05)106.01 Cementfabrieken + 0,0257% op de minimumlonen (index)107 Meester-kleermakers, kleermaaksters & naaisters + 0,075 EUR (CAO 23.12.05)109 Kleding- & confectiebedrijf + 0,075 EUR (CAO 26.05.05)109 Tentenbedrijven & toeleveringsbedrijven automobielsector + 0,10 EUR (CAO 26.05.05)111 Metaal-, machine- & elektrische bouw + 0,07 EUR op de minimumlonen &+ 0,6% op de effectieve lonen (CAO 30.05.05)111.03 Montage van bruggen & metalen gebinten + 0,6% (CAO 20.06.05)113.01 Faience- & porseleinbedrijf, sanitaire artikelen, schuurproducten & ceramisch aardewerk + 2% (index)113.02 Ceramiekbekleding & vloertegels + 2% (index)113.03 Vuurvaste producten + 2% (index)113.04 Pannenbakkerijen + 0,19% (index)116 Scheikundige nijverheid + 0,09 EUR op de minimumlonen (CAO 22.03.05)116 Scheikundige nijverheid (enkel IVP-leden) + 0,06 EUR op de minimumlonen (CAO 27.05.05)117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,0257% (index) & + 0,20 EUR (CAO 28.06.05)op de minimumlonen118 Voedingsnijverheid + 2,08% (index)119 Handel in voedingswaren + 2,10% (index)121 Schoonmaak- & ontsmettingsondernemingen + 0,67% (index)124 Bouwbedrijf + 0,262106% op de minimumlonen& het gelijk deel van de effectieve lonen (index)& + 0,05 EUR (CAO 02.06.05)125.01 Bosontginningen + 0,26% op de minimumlonen (index)125.02 Zagerijen & aanverwante nijverheden + 0,26% op de minimumlonen & het gelijk deelvan de effectieve lonen (index)125.03 Houthandel + 0,26% (index)128 Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten + 0,20% (index)130.01 Drukkerijen & grafische kunst + 0,75% (CAO 19.05.05)130.02 Dagbladbedrijf + 0,60% op de minimumlonen (CAO 15.09.05)133 Tabaksbedrijf + 0,19% (index)136 Papier- & kartonbewerking + 1% (CAO 25.05.05)136.01 Fabricage van papieren buisjes + 0,2% op de minimumlonen (index)140.03 Autocarondernemingen + 0,5% (CAO 16.12.05)140.04 Goederenvervoer voor rekening van derden (niet-rijdend personeel) + 2% op de minimumlonen (CAO 08.11.05)140.09 Goederenbehandeling voor rekening van derden (niet-rijdend personeel) + 2% op de minimumlonen (CAO 08.11.05)142.01 Terugwinning van metalen + 2,08% (index)142.04 Terugwinning van allerlei producten + 1,95% (index) & conventionele verhogingper categorie (CAO 10.05.05)144 Landbouwbedrijf + 0,39% (index) & + 0,50% (CAO 29.07.05)145 Tuinbouwbedrijf + 0,39% (index)148.01 Haarsnijderijen + 0,20% (index)148.03 Industriële & ambachtelijke fabricage van bontwerk + 0,05 EUR (CAO 23.03.05)149.01 Elektriciens : installatie & distributie + 2,08% (index)150 Gewoon pottengoed in potaarde + 1% (CAO 24.05.05)204 Bedienden uit de porfiergroeven van het kanton Lessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast + 0,08% op de minimumlonen (index)207 Bedienden van de scheikundige nijverheid + 10 EUR op de minimumbarema's (CAO 12.04.05)207 Bedienden van de scheikundige nijverheid (niet-gebonden ondernemingen) + 16 EUR op de effectieve lonen (CAO 12.04.05)209 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid + 6 EUR op de minimumlonen (CAO 10.11.05)211 Bedienden uit de petroleumnijverheid & -handel + 1,15% (minimum 29,32 EUR)op de minimumbarema's (CAO 28.06.05)215 Bedienden uit het kleding- & confectiebedrijf + 15 EUR (CAO 20.06.05)216 Notarisbedienden + 0,45% (index)218 Aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden + 1,05% (index) & + 18 EUR (CAO 16.06.05)219 Erkende controleorganismen + 0,75% op de minimumlonen & + 0,50%op de effectieve lonen (CAO 09.12.05)VRIJUIT/JANUARI 2006


22uit de sectorP.C. ACTIVITEIT VERHOGING220 Bedienden uit de voedingsnijverheid (enkel Fevia-leden) + 2,08% (index)224 Bedienden van de non-ferro metalen + 0,375% op de minimumlonen (CAO 17.06.05)226 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de aanverwante bedrijfstakken + 20 EUR (CAO 01.06.05)227 Audiovisuele sector + 25 EUR (CAO 24.05.05)301 Havenbedrijf (havenarbeiders logistiek contingent & vaklui) + 1% (CAO 15.11.05)301 Havenbedrijf (algemeen contingent) + 1% op de minimumlonen (CAO 15.11.05)302 Hotelbedrijf + 2,109% op de minimumlonen & het gelijk deelvan de effectieve lonen (index)306 Verzekeringswezen + 0,043% op de minimumlonen (index)308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie + 0,043% op de minimumlonen (index)309 Beursvennootschappen + 0,043% op de minimumlonen & het gelijk deelvan de effectieve lonen (index)310 Banken + 0,043% op de minimumlonen (index)313 Apotheken & tarificatiediensten + 1% op de minimumlonen (CAO 27.06.05)320 Begrafenisondernemingen + 1,5% (CAO 13.06.05)323 Beheer van gebouwen & dienstboden + 2% op de minimumlonen (CAO 01.12.05)326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,03% (index)327.02 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie verhoging volgens categorie (CAO 14.06.05)SYNDICALE PREMIESBewaking/Arbeiders (PC 317)ErratumDe syndicale premie voor deze sector bedraagt€ 128 (of € 10,67 per twaalfde) i.p.v.€ 123,95 (zie vorige Vrijuit).Bijgevolg zal ACLVB de leden die te weinig syndicalepremie hebben ontvangen, bijbetalen.Afhandeling op luchthavens (PC 140.08)Jaar : 2005Referteperiode/Aansluiting : 01/01/2005 - 31/12/2005Bedrag : € 115 of € 9,58 per 1/12eBosuitbatingen/Sociale voordelen(PC 125.01)Jaar : 2005Referteperiode/Aansluiting : 2005Bedrag : zie totaal brutoHouthandel/Sociale Voordelen (PC 125.03)Jaar : 2005Referteperiode/Aansluiting : 2005Bedrag : zie totaal brutoKappers, fitnessen schoonheidsinstituten (PC 314)EindejaarspremieJaar : 2005Referteperiode : 1/7/04 - 30/6/05Bedrag : nettopremie + syndicale premieHebben geen recht op de eindejaarspremie :· Personen die minder dan 32 dagen gewerkt hebbentijdens de referteperiode· Personen van wie de premie minder dan € 25bedraagt· Leercontracten en stagiairsLandbouw (PC 144)Jaar : 2005Referteperiode/Aansluiting : 1/7/2004 - 30/6/2005Bedrag : € 80 of € 6,67 per twaalfdeOpgelet : Seizoenarbeiders hebben eveneens rechtop voorwaarde van lidmaatschap bij een vakorganisatietijdens de referteperiode 1/1/2005 -31/12/2005 ! Ze dienen een minimum van 25VRIJUIT/JANUARI 2006dagen seizoenarbeid gepresteerd te hebben in dereferteperiode.Uitbetaling in juni 2006 - bedrag : € 20.Makro/Metro (PC 218)Jaar : 2005Referteperiode : 2005Aansluiting : vanaf 01/07/2005Bedrag : € 125 (FT) en € 62,50 (PT)Hebben geen recht : de bruggepensioneerde vanwie de opzegperiode ten einde is voor december2005. De personen met voltijds tijdskrediet.Staalnijverheid - Bedienden (PC 210)Jaar : 2005Referteperiode/Aansluiting :- lid zijn vanaf 1/1/2005- indien men dit jaar in de sector begon te werken,volstaat een aansluiting vanaf 1/5/2005Bedrag : € 105 voor prestaties en bruggepensioneerdenin 2005€ 35 voor de bruggepensioneerdenTechnische land- en tuinbouwwerken(PC 132)EindejaarspremieJaar : 2005Referteperiode : 1/7/2004 - 30/6/2005Aansluiting : vanaf het ogenblik van betalingBedrag : zie formulierTextiel bedienden (PC 214)Syndicale vormingstoelageJaar : 2005Referteperiode : 1/1/2005 - 31/12/2005Aansluiting : 11/2005Bedrag : € 100Opgelet : Bedienden die in 2005 nog tewerkgesteldwaren in de textielsector gedurende ten minste éénmaand en daarop aansluitend werkloos werden, involtijds tijdskrediet, met brugpensioen of met pensioengingen, behouden hun recht op deze premie.Tuinbouw (PC 145)Jaar : 2005Referteperiode/Aansluiting : 1/7/2004 - 30/6/2005Bedrag : € 120 of € 10 per twaalfdeOpgelet : Seizoenarbeiders hebben eveneens rechtop voorwaarde van lidmaatschap bij een vakorganisatietijdens de referteperiode 1/1/2005 -31/12/2005 ! Ze dienen een minimum van 50dagen seizoenarbeid gepresteerd te hebben in dereferteperiode.Uitbetaling in juni 2006 - bedrag : € 22.Voedingsnijverheid/Bedienden (PC 220)Jaar : 2005Referteperiode/Aansluiting : 01/07/2004- 30/06/2005Bedrag : € 104,12Kortere periodes van tewerkstelling geven recht op volgende premieMinder dan 11 dagen 0Tussen 11 en 32 dagen € 8,67 Tussen 143 en 164 dagen € 60,74Tussen 33 en 54 dagen € 17,35 Tussen 165 en 186 dagen € 69,41Tussen 55 en 76 dagen € 26,03 Tussen 187 en 208 dagen € 78,09Tussen 77 en 98 dagen € 34,71 Tussen 209 en 230 dagen € 86,77Tussen 99 en 120 dagen € 43,38 Tussen 231 en 252 dagen € 95,44Tussen 121 en 142 dagen € 52,06 Meer dan 252 dagen € 104,12Volledig werklozen en bruggepensioneerden : € 62,47 ofMinder dan 13 dagen 0Tussen 13 en 38 dagen € 5,21 Tussen 169 en 194 dagen € 36,44Tussen 39 en 64 dagen € 10,41 Tussen 195 en 220 dagen € 41,65Tussen 65 en 90 dagen € 15,62 Tussen 221 en 246 dagen € 46,85Tussen 91 en 116 dagen € 20,82 Tussen 247 en 272 dagen € 52,06Tussen 117 en 142 dagen € 26,03 Tussen 273 en 298 dagen € 57,26Tussen 143 en 168 dagen € 31,23 Meer dan 298 dagen € 62,47Bijzondere voorwaarden voor de werklozen enbruggepensioneerden : De bediende heeft slechtsrecht op deze premie voor de periode van werkloosheiddie volgt op zijn periode van tewerkstelling inde Voedingsnijverheid. Het recht op deze syndicalepremie blijft behouden gedurende 2 jaar volgendop het jaar waarin men volledig werklooswerd of met brugpensioen is gegaan. Attesten zijnhiervoor beschikbaar bij ACLVB.Vrij onderwijs (PC 152)Jaar : 2006Referteperiode/Aansluiting : 1/1/2005 - 31/12/2005Bedrag : € 77 of € 6,50 per maandZagerijen en aanverwante nijverheden(PC 125.02)Sociale voordelenJaar : 2005Referteperiode/Aansluiting : 2005Bedrag : zie totaal bruto


uit de sector 23AGORIA EN HET STAALINDUSTRIE VERBONDLANCEREN HET VEILIGHEIDSCHARTERHet fenomeen van onderaanneming is in veel bedrijven niet meer weg te denken. Niet alleen gevaarlijke of mindervoorkomende taken worden uitbesteed aan externe firma’s. Niet altijd zonder gevaar want op deze markt zijn immersook een reeks malafide bedrijven actief. Bovendien zijn de werknemers van onderaannemers vaak minder vertrouwdmet de specifieke gevaren in de onderneming waardoor het risico op arbeidsongevallen verhoogt. Om aan deze problematiektegemoet te komen lanceren Agoria en het Staalindustrie Verbond met steun van de vakbonden en dearbeidsinspectie, op 2 februari het veiligheidscharter voor opdrachtgevers en aannemers.In Ioktober 2002 stierven 3 mensen na een ontploffingtijdens onderhoudswerken bij CockerillSambre. Twee van de doden werkten als uitzendkrachtbij een onderaannemer. Geert De Prez(Agoria) : “In de nasleep hiervan zijn 2 nieuwewetten en 4 KB’s opgesteld. Als Agoria zijn wij daarniet zo gelukkig mee omdat hierdoor vooral degoede bedrijven, zij die zich nu al aan de regelshouden, getroffen worden. Diegenen die nu al deregels aan de laars lappen, zullen dat blijvendoen.”Een ander aspect dat belangrijk was om met eenveiligheidscharter uit te pakken was het feit dat ertoch wat malafide aannemersbedrijven op demarkt zijn.“Een gegeven dat met de openstelling van demarkt in de Europese Unie nog is toegenomen. Erzijn nu buitenlandse ondernemingen die met prijzenuitpakken die 30 % lager liggen dan de op zichal lage marktprijs die de bonafide Belgische ondernemingenhanteren. Ze voorzien geen specifiekeopleidingen noch werkkledij en houden dan nog opde reeds lage lonen de kosten voor logies en vervoeraf, of er wordt bespaard op de veiligheidsvoorschriften”,verduidelijkt Herman Looghe (Agoria).Als er dan ongevallen gebeuren of de kwaliteit vanhet geleverd werk is benedenmaats, wordt dannog het imago van de gehele sector geschaad: alleaannemers en onderaannemers worden zo langzamerhandbekeken als een stel cowboys.Een slecht imago is bovendien een belangrijkehinderpaal voor de instroom van jongeren.InspectieMet het veiligheidscharter willen de initiatiefnemerseen alternatief bieden aan bijkomende nieuwewetgeving. Om die reden werden de vakbondenaangezocht om samen iets uit te werken.Een belangrijk aspect van het charter is datopdrachtgever en aannemer gelijkwaardige partnerszijn. Daarbij zullen zij met meer openheid metelkaar moeten communiceren over de diverseaspecten van de werkzaamheden. Dit zou moetenleiden tot de meest veilige werkomgeving. Het kostenaspectzal bovendien niet op de rug van dewerknemers geschoven kunnen worden.“Een aantal zaken zullen ter advies aan hetComité Preventie en Bescherming worden voorgelegd.Alle zaken die rechtstreeks of onrechtstreeksgevolgen kunnen hebben voor de werknemers vande onderneming zullen aan het Comité moetenworden voorgelegd”, licht Geert De Prez toe.Een belangrijke rol in het gebeuren is weggelegdvoor de inspectie. Via de inspectie-index, eenchecklist die een objectieve meting nastreeft bijde opdrachtgevers en aannemers, zullen zij vaststellenof de ondernemingen het veiligheidscharternaleven. ”De inspectie blijft echter volledigonafhankelijk werken en het is juist daardoor datde campagne rond het veiligheidscharter aanwaarde wint : het zijn niet de betrokken partijen(werkgevers en werknemers) die de controle verzorgen”,zegt Geert De Prez.Voor de inspectie heeft het veiligheidscharter alsvoordeel dat zij haar inspectiecapaciteit beter zalkunnen inzetten door zich in eerste instantie terichten op de ondernemingen die het charter nietondertekenen.CampagneHet veiligheidscharter wordt op 2 februari gelanceerdtijdens een evenement. De bedoeling hiervanis om de buitenwereld te tonen dat de sociale partnersinspanningen doen om het welzijn en de veiligheidvan de werknemers te verhogen.Er wordt een website (http://www.veiligheidscharter.be)gelanceerd waarop het doel van het veiligheidschartermeer verduidelijkt wordt. Bovendienzullen de bedrijven die het charter ondertekeneneen vermelding verkrijgen op de site.“Zo zal het voor de werknemers mogelijk wordenom na te gaan of hun onderneming of de onderaannemersdie er actief zijn, op de lijst staan.Indien dat niet het geval is, kunnen zij op basisdaarvan vragen stellen bij hun werkgever.Uiteindelijk gaan zij zodoende nog een extra middelhebben om hun werkgever aan te zetten totveilige arbeidsomstandigheden”, verduidelijktNationaal Sectoraal Verantwoordelijke JohanRoelandt.WERKZEKERHEID BIJ VW VORSTDe week voor kerst hebben de vakbonden en de directie van Volkswagen Vorst een CAO voor bepaaldeduur afgesloten. De overeenkomst voorziet een organisatie van het werk die erop gericht is om de 5.600werknemers van de fabriek op enkele punten gerust te stellen voor wat de toekomst betreft. De tekstwerd opgesteld om het hoofdte bieden aan de verminderingvan de productie met 30.000eenheden als gevolg van hetverdwijnen van de Audi A3.Periodes van tijdelijke werkloosheidlaten toe om dezebelangrijke productiedalingop te vangen. De weekendploegdie het meest bedreigdwerd door de herstructurering,behoudt zo haar werk.SDMVRIJUIT/JANUARI 2006


24uit de sectorNIEUW ELAN VOOR OPLEIDINGEN VANBEDIENDEN IN HET ANPCBDe CAO van 16 juni 2005 geeft alle bedienden van de sector recht op vier dagen opleiding in deperiode 2006-2007. Dit is te belangrijk om u er niet nog eens aan te herinneren en nogmaalsduidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn en welke procedures dienen gevolgd te worden.4 dagen opleiding gegarandeerdvoor alle bedienden !Bent u bediende bij een onderneming die behoort tot het AanvullendNationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB of PC 218) ? Dangeeft het sectorale akkoord van 16 juni 2005 u recht op een minimumvan 4 dagen opleiding gedurende de periode 2006-2007. Dezeverplichte dagen kunnen concreet worden opgenomen via interne ofexterne opleidingen. In samenspraak met uw syndicale delegatie kanuw werkgever de manier waarop deze opleidingsdagen verleend worden,zelf vastleggen door middel van een opleidingsplan dat bij hetSociaal Fonds van de sector dient te worden neergelegd voor31/03/2006. In overleg met de vakbondsafvaardiging kan de werkgevereen eigen opleidingsplan indienen of een voorbeeldplan invullen,ook suppletief plan ANPCB genoemd.Bovendien voorziet de CAO dat, indien de opleiding buiten de werkurengegeven wordt, u (in overleg met uw werkgever) de gespendeerdetijd kan recupereren.Ten slotte geniet u, indien de werkgever u geen of onvoldoende opleidingsdagenheeft voorgesteld binnen de termijn van de CAO, voorelke niet toegekende opleidingsdag een extra dag betaald verlof ofwendt u zich rechtstreeks tot Cevora voor het opnemen van dezeopleidingsdag. U kan dat verlof enkel opeisen indien u voor eindmaart per aangetekende brief een vraag om opleiding heeft gedaanaan uw werkgever en hij/zij daar niet op is ingegaan.Om u de kans te geven een opleiding te volgen die beantwoordt aanuw behoeften en aan die van uw onderneming, beschikt Cevora overeen gratis opleidingsaanbod voor de bedienden van het ANPCB datmeer dan 300 thema’s bestrijkt in de meest uiteenlopende sectoren:telecommunicatie, burotica, bouw, groothandel, grafische industrie,schoonmaak, toerisme, automobielsector,... De volledige lijstmet opleidingsprogramma’s vindt u op de website www.cevora.be. ofkan u krijgen van onze opleidingsconsulente.De aanvullende opleidingsdag : verdien € 40 !Bovenop het recht op 4 opleidingsdagen ten laste van de werkgever,krijgt u een extra opleidingsdag buiten de arbeidstijd aangebodenbij Cevora.U, en niet uw werkgever, kiest uit het Cevora-aanbod een kostelozetraining. De opleidingsmogelijkheden werden door Cevora speciaalvoor u ontwikkeld en worden ‘s avonds of op zaterdag georganiseerd.U dient geen inschrijvingsgeld te betalen voor deze opleidingsdag !Meer nog : u krijgt van Cevora € 40 (netto) als forfaitaire vergoedingvoor verplaatsings- en opleidingskosten.Wil u hierover meer te weten komen ? Raadpleeg dan onze opleidingsconsulentePatricia Ansion of consulteer de website van Cevorawww.cevora.be/aanvullendeopleidingsdag.Cevora steunt de opleiding van bediendenTot € 375 tussenkomst in uw opleidingskostenU bent bediende, u bezit ten hoogste een diploma hoger middelbaaronderwijs of u hebt minder dan één jaar anciënniteit of u bent 45jaar of ouder ? U volgt voor eigen rekening en buiten de werkureneen opleiding die verband houdt met uw functie ? Cevora draagt bijin uw inschrijvings- en examenkosten, tot een bedrag van € 375per persoon per schooljaar!Outplacement en opleiding voor recent ontslagenbediendenCEVORA helpt bedienden van het ANPCB die ouder zijn dan 35 jaaren die ontslagen werden, snel weer werk te vinden. Dit programmabestaat uit drie modules : sollicitatietechnieken, uitwerking van eeneigen actieplan en opleiding of bijscholing. Om de twee maandenvindt er een nieuwe sessie plaats, in verschillende regionale centra.De groepen, die uit maximum tien kandidaten bestaan, wordengevolgd door professionele begeleiders.Opleiding : iedereen heeft er baat bij !Voor u, bedienden, is het voordeel van dit recht op opleiding overduidelijk.Opleiding biedt u immers nieuwe beroepsperspectieven,doordat u uw kennis (gratis) kunt vervolmaken en nieuwe vaardighedenkunt aanleren. Maar deze CAO kan uw werkgever economischgezien ook een steuntje in de rug geven. Om uw werkgever ervan teovertuigen deze nieuwe collectieve overeenkomst te onderschrijven,heeft uw vakbondsafvaardiging er dus alle belang bij deze financiëletroeven uit te spelen. Als uw werkgever zijn opleidingsplanvóór 31/03/2006 laat registreren bij het Sociaal Fonds van de sector,geniet hij immers van de volgende voordelen :, Opleidingspremies voor ondernemingen die opleiding verstrekkenaan hun bediendenCevora kent uw werkgever financiële steun toe ten bedrage van €40 per bediende per opleidingsdag (€ 80 voor 45-plussers !) die hijorganiseert ten behoeve van zijn bedienden (exclusief de gratisopleidingen van Cevora)., Opleiding in de ondernemingOnder bepaalde voorwaarden kunnen de cursussen uit het aanbodvan Cevora exclusief voor een groep medewerkers van uw onderneminggeorganiseerd worden (en dit zelfs binnen uw bedrijf). Cevoraneemt de kosten voor de docenten op zich., Kortingen voor opleidingenNadat hij zijn opleidingsplan heeft ingediend, krijgt de werkgevertot 20 % korting bij meer dan 120 bekende opleidingsinstellingen., Deelname van werkgever aan Cevora-opleidingenUw werkgever kan deelnemen aan de Cevora-opleidingen indien hijgelijktijdig minstens één bediende inschrijft voor een Cevora-opleiding(niet noodzakelijk dezelfde).Let op : de uiterste datum voor registratie van het opleidingsplan bijhet Sociaal Fonds ligt vast op 31/03/2006. Na die datum komt deonderneming niet meer in aanmerking voor deze tussenkomsten.Voor meer info kan u terecht bij Patricia ANSION en Jan MOENS :tel.: 02-558.53.07patricia.ansion@aclvb.bejan.moens@aclvb.beOntdek in detail alle diensten die Cevora biedt aan de bediendenen ondernemingen van het ANPCB op de website : www.cevora.beCEVORAE. Plaskylaan 144, B-1030 BrusselTel.: (02) 734 62 11 · Fax : (02) 734 52 32E-mail : info@cevora.be - website : www.cevora.beVRIJUIT/JANUARI 2006


egionaal25JeugdvakantieJE BENT JONG EN JE WIL WAT ...VAKANTIE, EN LIEFST ZOVEEL MOGELIJK !Kruip in je tent en rits ze dicht. Sluit je ogen, laat je niet afleiden (tenzijdoor je muziek en door je lief). Dat wordt supergeconcentreerd genieten.Als werkende mens heb je maar recht op 4 weken verlof per jaar !EElk jaar hebben werknemers recht op jaarlijkse vakantie.Werknemers zijn verplicht om die op te nemen. Hetjaarlijks verlof voor 2006 wordt berekend op het aantaldoor jou gewerkte en gelijkgestelde dagen (bv. ziekte) inde loop van het vakantiedienstjaar 2005.Die berekening verschilt wel naargelang je werkt alsarbeider of als bediende.Voor arbeiders is de vakantieduur afhankelijk van hetaantal gewerkte of gelijkgestelde dagen in het vakantiedienstjaar.Bij bedienden wordt het aantal vakantiedagenvastgesteld op 2 dagen per gewerkte of gelijkgesteldemaand tijdens het vakantiedienstjaar.Indien je heel 2005 gewerkt hebt, komt dit in 2006 neerop 24 vakantiedagen in de zesdagenweek of 20 dagenin de vijfdaagse werkweek.Maar hoe zit het dan met de vakantiedagen voor pasafgestudeerde werknemers ?Als je pas van school komt en je begint te werken, is hetin principe onmogelijk om tijdens het daaropvolgendejaar te kunnen genieten van het maximum aantalvakantiedagen en vakantiegeld. Tenzij je beroep kandoen op het stelsel ‘jeugdvakantie’.De principes van dit stelsel zijn de volgende :Een jongere die in 2005 zijn studies beëindigde en minstenséén maand werkte, heeft in 2006 recht op :, vakantiedagen en vakantiegeld in verhouding tot hetaantal gewerkte dagen en gelijkgestelde dagen tijdenshet vakantiedienstjaar, betaald door de werkgeverof de vakantiekas;, een aantal bijkomende jeugdvakantiedagen en eenjeugdvakantie-uitkering betaald door de RVA die65 % van het gewone loon bedraagt.Wat zijn de voorwaarden om aanspraakte maken op jeugdvakantie in 2006 ?, je bent jonger dan 25 jaar;, je hebt je studie beëindigd of gestopt in de loop van2005;, je hebt minstens 1 jaar gewerkt in de privé-sector(als arbeider of bediende, niet als jobstudent) in2005 én die tewerkstelling omvat minstens 70arbeidsuren of gelijkgestelde uren.Berekening van de jeugdvakantie-uitkeringDe vergoeding die je krijgt voor de jeugdvakantiedagenbedraagt 65 % van het gemiddelde dagloon dat je hebtop je eerste genomen jeugdvakantiedag. Dit dagloongeldt dan voor alle jeugdvakantiedagen die je nogopneemt en het wordt begrensd tot € 67,0726.Jeugdvakantie-uitkeringen vraag je aan bij je ACLVBsecretariaatmet het formulier ‘C 103 jeugdvakantiewerknemer’.Dat formulier kan je aan je werkgever vragen.Het is het secretariaat dat je dan zal uitbetalen naelke jeugdvakantieperiode. De eerste uitbetaling zal welpas ten vroegste in mei 2006 gebeuren.Let wel, voor elke maand waarin je jeugdvakantiedagenopneemt, moet je een nieuw berekeningsformulier vragenaan je werkgever en dit ingevuld binnenbrengen bijje ACLVB-secretariaat.Geen recht op vakantiedagenen toch vakantie ?Jongeren die geen werk vonden in het jaar van afstuderen(2005) hebben voor het volgend jaar (2006) geenvakantie verworven. Om in 2006 toch vakantie te genietenzijn er twee mogelijkheden :, Collectieve sluiting van het bedrijf waar je werkt.Voor die dagen kan je RVA-uitkeringen genieten alsje gerechtigde bent. Je moet die dagen niet stempelen.De werkgever bezorgt je een formulier ‘C 3.2-werkgever’ dat je afgeeft bij de vakbond; de werkgeverkan de gegevens ook elektronisch doorsturen., Je krijgt schriftelijke toelating voor verlof zonderwedde.Deze formules hebben echter invloed op je vakantie vanhet daaropvolgende jaar. Werkloosheidsdagen (met uitzonderingvan werkloosheid bij gebrek aan werk) enonbetaalde vakantiedagen worden niet meegeteld bij deberekening van de vakantie en het vakantiegeld.Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen ? Dejongerenwerking FreeZbe geeft graag meer uitleg. Jekan ons bereiken door een mailtje te sturen naarfreeZbe@aclvb.be. Je kan ook vragen naar hetLanceerboekje voor afgestudeerden in je ACLVB-secretariaat.Liesbet TERMONTVRIJUIT/JANUARI 2006


26regionaal30 e KERSTFEEST ACLVB ZELENNaar jaarlijkse gewoonte organiseerde het bestuur van de LiberaleVakbond Zele zijn kerstfeest op zondag 25 december 2005, in zaalHet Anker, ten voordele van de kinderen van de aangesloten leden.Net zoals vorig jaar was de zaal volzet.300 aanwezigen, waaronder 116 kinderen, hebben de kerstmanmet warm onthaal begroet.Na de muzikale inleiding van organist Franky Francois en het verorberenvan de lekkere koffiekoeken met koffie of chocolademelk,was het tijd voor het eerste optreden van het DJ CODA Team.Dit team zorgde ervoor dat de kinderen zich enorm amuseerden opdeuntjes van K3, Samson en Gert, Kabouter Plop, enz.Onder de aanwezigen bevonden zich eveneens Nationaal VoorzitterGuy Haaze, Nationaal Secretaris Bernard Noel, Bestendig SecretarisJerome Van Doorslaer, zoneverantwoordelijke Marc Cassier, burgemeesterPatrick Poppe en OCMW-voorzitter Rita De Block.Tot slot mochten alle kinderen een prachtig geschenk in ontvangstnemen van de kerstman.Langs deze weg dankt het bestuur alle middenstanders en sympathisantendie bijgedragen hebben tot het welslagen van de tombola.Eveneens een woord van dank aan alle bestuursleden en medewerkersvoor de intense voorbereiding en perfecte samenwerking.Wij wensen dan ook aan allen een voorspoedig en gelukkig nieuwjaaren kijken reeds uit naar 25 december 2006.FDDiversiteit werktKANSENGROEPEN IN HET BEDRIJFPositieve actie en diversiteitmanagement werken. Een vijfhonderdtalVlaamse bedrijven bewijst het elke dag. Sinds begin 1999streven ze actief naar de aanwerving van meer allochtonen, personenmet een handicap, ouderen. Op die manier bewijzen ze datze aan morgen denken : ze bereiden zich nu al voor op een toekomstwaarin het management van verschil noodzakelijk endoorslaggevend zal zijn.Een beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit is geenmonopolie van grote ondernemingen, instellingen of non-profitorganisaties. Ook de KMO’s, die nauw verweven zijn met het socialelandschap, kunnen hier een belangrijke rol spelen.Als voorbeeld halen we een beste-praktijkvoorbeeld aan.Case Study “Leysen Fineer”Mannen, vrouwen, allochtonen, autochtonen, arbeidsgehandicapten,werknemers met een gerechtelijk verleden ... bij Leysen Fineerin Mechelen werken ze vlot samen aan het sorteren en bewerken vanfineerhout. Het bedrijf telt momenteel een 50-tal werknemers, en isintussen gekend omwille van zijn ruime diversiteit op de werkvloer.Het bedrijf werd in het verleden dan ook genomineerd voor de“Bijzondere prijs management van diversiteit”, en wordtbeschouwd als een schoolvoorbeeld van hoe diversiteit kan werken.Bert Leysen, zaakvoerder, stelt het zo : “Zo’n nominatie is voor onsuiteraard een erkenning, maar anderzijds vind ik het niet meer dannormaal dat een onderneming zijn maatschappelijke en sociale rolopneemt. Wat wij belangrijk vinden, is dat iedereen een eerlijkekans krijgt. Al te vaak worden moeilijk plaatsbare werkzoekenden inVRIJUIT/JANUARI 2006een hoek gedrongen vanwege hun arbeidsverleden. Iemand diejarenlang werkloos is geweest, een vluchteling, of iemand die inaanraking kwam met justitie maar ook iemand met een sociale offysieke handicap heeft het vaak heel moeilijk om (terug) aan deslag te geraken. Geef je deze mensen met een beetje geduld eennieuwe kans, dan ontstaan er veel mogelijkheden. Met flexibiliteiten door een goede teamspirit te creëren, kom je al heel ver. En alsje iedereen gelijk behandelt, vermijd je conflicten. Ik geef toe, af entoe voel je je meer een lijder dan een leider, maar dat neem ik ergraag bij. Want de motivatie van onze werknemers ligt zeer hoog.Het is verassend welke dynamiek een team met verschillende nationaliteiten,mannen en vrouwen, hoog- en zeer laaggeschoolden, eneen werknemer met autisme teweegbrengt. En hoeveel verborgencapaciteiten naar boven komen ... “.SSNieuw bij ACLVB :loopbaanbegeleidingBinnenkort start de ACLVB met een nieuw project : Perspectief.Bedoeling is loopbaanbegeleiding aan te bieden aan leden enniet-leden. Hiertoe werden drie nieuwe consulenten aangeworven:Sarah Roosen, Ben Machilsen en Luc De Bie. U verneemt meerhierover in een van de volgende nummers van Vrijuit.


actualiteit 27TelewerkALS HET WERK ZICHNAAR THUIS VERPLAATSTOnlangs organiseerde de FOD Arbeid, Tewerkstelling en Sociaal Overlegeen colloquium over telewerk en thuiswerk in het algemeen. We geven udan ook graag de belangrijkste analyses van die dag mee, aangevuld meteen aantal denkpistes over de syndicale aanpak van dit onderwerp.Over wat hebben we het wanneer er gesproken wordtover thuiswerk ? Thuiswerk is werk dat de werknemeruitvoert op een adres naar zijn keuze, meestal thuis.Telewerk is werk dat gedaan wordt buiten de normalewerkplaats door middel van een informaticaverbinding.We onderscheiden :1. Mobiel telewerk dat op verplaatsing bij bijvoorbeeldeen leverancier of klant gebeurt;2. Telewerk in een satellietbureau dat uitgevoerd wordtin gedecentraliseerde bureaus van de onderneming;3. Telewerk in telecenters of gedeelde bureaus. Hetwerk wordt verricht in een lokaal dat door meerdereondernemingen gehuurd wordt;4. Telewerk thuis wat de doorsnede vormt van thuiswerken telewerk.Voor alle duidelijkheid zullen we in dit artikel hetthuiswerk in de ruime zin behandelen.Onverwachte vormenGedurende een aantal jaren wezen de voorspellingenin de jaren ´90 erop dat het telewerk op korte termijneen sterke verspreiding zou kennen in Europa.Desalniettemin neemt het telewerk tegenwoordigonverwachte vormen aan. We stellen inderdaad vastdat telewerk zelden een voltijds gebeuren is en dat hetvaak beperkt blijft tot een of twee dagen per week. Westellen ook vast dat het vaak op een informele manieren op kleine schaal ingevoerd wordt. Bovendien gaathet tot op heden vooral over taken die individueel en opautonome wijze uitgevoerd kunnen worden. Een informaticaverbindinglaat toe om via internet de dossiersop het werk te raadplegen en e-mail laat toe om tekstenuit te wisselen of gezamenlijk te werken aan eentekst. De informatica- en telecommunicatiestructuurlaten nog geen echt groepswerk toe dat direct overlegof simultaan werk rond eenzelfde onderwerp vereist.Voor- en nadelenWat zullen de voor- en nadelen zijn van deze nieuwemanier van werken ? De studies die voorgesteld werdenop het colloquium brachten een reeks aan voordelennaar voor zoals bijvoorbeeld een betere coördinatietussen het gezins- en beroepsleven door een grotereflexibiliteit en een vermindering van de verplaatsingen,soepele uurroosters, meer rust, de verminderingvan de mobiliteitsproblemen, comfortabelere arbeidsvoorwaarden,een stijging van de prestaties en de productiviteit...Nadelen zijn dan weer het verdwijnen van de socialecontacten, een verminderde participatie aan hetbedrijfsleven, een vorm van isolement, een mindergoede werkomgeving want minder aangepast aan debehoeften, een inadequate verstrengeling van hetberoeps- en privé-leven, het risico dat de werknemernaar het statuut van schijnzelfstandige wordt verschoven,de moeilijkheid om zich te motiveren en dediscipline te behouden, een polarisatie van de takentussen de bureaumensen en de “buitenstaanders”,een risico op het mummy track (een mindere carrièrevoor mensen die minder zichtbaar zijn op het bureau).De onderneming wordt geconfronteerd met een aantaluitdagingen op het niveau van het beheer : het verze-VRIJUIT/JANUARI 2006


28actualiteitkeren van de ontwikkeling van kennis binnen de organisatie, hetbehouden van een minimum aan sociale interactie tussen de werknemers,het waken over het up-to-date houden van de kwalificatiesdoor een regelmatige vorming, informeren omtrent het promotiesysteemof de mogelijke carrièrevorderingen.Op het niveau van de infrastructuur moeten ondernemingen lettenop het garanderen van de ruimte en het materiaal en het vermijdenvan risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid omdat dewerkgever daarvoor altijd verantwoordelijk is, zelfs in het geval vantelewerk. Bijgevolg kan een ad hoc-overeenkomst bepalingenbevatten over het langskomen thuis van een preventieadviseur.Voorbehouden aan enkele beroepenWelke zijn de categorieën van werknemers die betrokken partij zijn?De studies waarnaar eerder verwezen werd, geven aan dat thuiswerkten eerste de managers aanspreekt. Het gaat daarbij hoofdzakelijkom mannen die over het algemeen zelf de beslissing genomenhebben om zo productiever te zijn en administratief routinewerk tedoen gedurende ongeveer een dag per week. Vervolgens zijn er devertalers, designers ... die voor thuiswerken gekozen hebben om vanmeer autonomie te kunnen genieten. Tot slot zijn er de bureauwerkers,hoofdzakelijk vrouwen, die vooraf hun baas hebben moetenconsulteren. In dat geval gaat het vaak om 100 % thuiswerk (dus5 dagen per week). Deze vrouwen oefenen vooral secretariaats-,boekhoud- of dactylografiewerk uit.De studies benadrukken ook een grote diversiteit tussen mannen envrouwen in de arbeidstijd : minder dan 1 dag per week voor ongeveerde helft van de mannen en meer dan de helft van de arbeidstijdvoor ongeveer de helft van de vrouwen. Er is dus een segmenteringnaargelang het geslacht. Vrouwen doen het vaker voltijdsthuis, doen ondersteunend werk en hebben het akkoord van dewerkgever nodig. De mannen, vaak jong, werken als designer, informaticusof oefenen een commercieel beroep uit. Het thuiswerk doenzij deeltijds en hun beslissing is vaak ook persoonlijker.Stille golfHet lijkt ons in elk geval belangrijk om niet te snel over deze vormvan werk te gaan die van werknemers gevraagd zou kunnen wordenof soms reeds aanwezig is in een onderneming. Daarbij moeten werekening houden met de voordelen die thuiswerken zou kunnen biedenvoor bepaalde categorieën werknemers. We moeten echter voorzichtigzijn, of minstens toch beter de evolutie volgen die volgenssommigen de “stille golf” genoemd wordt.Wat zal de impact van het thuiswerk op de sociale banden zijn, opde sociale integratiefunctie van de onderneming ? Wat met detransfer van bepaalde verborgen kosten als elektriciteit en verwarming? Met welk soort ongemakken zullen deze werknemers concreetgeconfronteerd worden ?Onderhandelde flexibiliteitDe onderneming moet deze vragen ook stellen omdat haar organisatievoor een groot deel afhankelijk is van haar menselijk potentieel,wat sommigen daar ook van denken. Het is ditzelfde menselijkpotentieel dat zal toelaten om zich met een bedrijf te identificerenen de zo gezochte loyaliteit te bekomen.In het kader van de problematiek van het invoegen van jonge werknemersop de arbeidsmarkt of, omgekeerd, de geleidelijke terugtrekkingvan oudere werknemers, zal het thuiswerk interessant zijnom te analyseren.Tot slot lijkt het ons het best om met deze nieuwe realiteit rekeningte houden waarbij op collectieve manier onderhandeld moet wordenom de werknemers te verdedigen. Hoe positief ook de gekozen flexibiliteitkan ervaren worden door de werknemers, des te meer kan deopgelegde flexibiliteit een bijkomende bron van stress zijn ...Valérie VANHEMELENHET INTERSYNDICAAL MILIEUPROJECTWORDT VOORTGEZETVRIJUIT/JANUARI 2006Het intersyndicaal milieuproject kreeg in 2001 degoedkeuring van voormalig Vlaams Minister vanLeefmilieu en Landbouw Vera Dua. Het is op 1 mei2003 van start gegaan en het verliep over 2 jaar. Bijdit project zijn de drie Vlaamse vakbonden betrokken.Het beoogde doel is de milieuwerking binnen de vakbondeneen extra impuls te geven.De voortzetting van dit intersyndicaal initiatief isopnieuw goedgekeurd voor één jaar, dat van start gingop 1 september 2005. Voor ACLVB zal Joke De Ridder,bioloog en milieudeskundige, dit project coördinerenop halftijdse basis.De voorbije twee jaar werkte men rond twee actuelemilieuthema’s : ‘milieu en gezondheid’ en ‘ruimtelijkeverweving en milieuhinder’. Wat er juist verwezenlijktis, kunt u lezen op de website Milieu, gelinkt aan dewebsite van ACLVB. Er zijn ook twee brochuresgemaakt over deze onderwerpen, eveneens te raadplegenop de website.Dit jaar is het de bedoeling om een breed draagvlak tecreëren door verdere sensibilisatie. Milieu moet eensystematisch thema in de werking van de organisatieworden, zodat ook hier actiemodellen kunnen wordengebruikt. Milieuthema’s blijven tevens systematischdeel uitmaken van vormingssessies en studiedagen.Daarnaast is het de bedoeling een milieucommissie opte richten, bestaande uit een kern van delegees, militanten,bestendig secretarissen en interprofessionelemedewerkers, om bepaalde milieuthema’s te bespreken.We streven naar een systematische en gestructureerdemilieuwerking waarbinnen de leden en internemedewerkers terechtkunnen met hun milieuvragenen/of -problemen.Via Vrijuit zal u verder op de hoogte worden gehoudenvan de projecten en verwezenlijkingen. U kan natuurlijkook een kijkje nemen op de website (www.aclvb.be,doorklikken naar Duurzame Ontwikkeling en vandaarverder gaan naar de Milieu-website).Joke De RidderACLVB - Vlaamse RegionalePoincarélaan 72-74, 1070 BrusselTel.: 02-558.51.64E-mail : joke.de.ridder@aclvb.be(te bereiken op maandag,dinsdag en woensdagvoormiddag)


actualiteit29BRUGPENSIOENLater en ouderVanaf 2008 zullen de voorwaarden om met brugpensioen te kunnen gaan aangepastzijn.Algemene leeftijd(CAO nr. 17, sectoren enbedrijven)60 jaarin 2008Loopbaan :M : 30 jaar (2008),35 jaar (2012)V : 26 jaar (2008)+ 2 jaar per 4 jaarBouw(56 jaar + 33 jaarberoepsloopbaan+ medisch attest)Behoud aan de huidige voorwaardenNachtarbeid(56 jaar + 33 jaarberoepsloopbaan+ 20 jaar nachtarbeid)Behoud aan de huidige voorwaardenVroegere CAO's(55 of 56 jaar + 38 jaarberoepsloopbaan)Behoud van het huidig systeem tot in 201056 jaar in 2011 en 201257 jaar in 2013 en 20142015 : toepassing van de regels van toepassing voor zwareberoepen, lange loopbaan of de algemene leeftijdZware beroepen(nieuw te bepalenin de NAR, met alvastploegenarbeid)58 jaarLoopbaan :35 jaar, waarvan een bepaaldeperiode zwaar werk :5 jaar tijdens de laatste 10 jaarof 7 jaar tijdens de laatste 15 jaarLange loopbaan(nieuw systeem)58 jaarLoopbaan : M V2008 35 302010 37 332012 38 352014 38 38Bedrijven in moeilijkhedenof in herstructurering(erkenning onderworpenaan voorwaarden)50 tot 55 jaarLoopbaan : huidige regeling20 jaar of 10 jaar in dezelfde sectorgedurende de laatste 15 jaarDe sector van het openbaar vervoer (behalve de uitbestede lijnen) zal uitgeslotenworden van de toepassing van de nieuwe brugpensioenregeling.Opgelet, de berekeningswijze van de loopbaanvoorwaarde kan variëren naargelangde situatie.OVVRIJUIT/JANUARI 2006


30werkloosVRIJHEIDSBEROVINGEN WERKLOOSHEIDWij hopen dat het niet te veel voorvalt, maar enkele van onze leden hebbenhet al aan den lijve ondervonden : indien u effectief van uw vrijheidwordt beroofd, heeft dat onvermijdelijk gevolgen voor uw recht op uitkeringenwerkloosheid. Een overzicht.VergoedbaarheidEen van de voorwaarden die een werkloze moet vervullenom recht te hebben op uitkeringen werkloosheid, isdat hij moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Ubegrijpt al waar het schoentje knelt; iemand die ‘voltijds’gevangen zit, kan uiteraard niet wordenbeschouwd als ‘beschikbaar’ om in te gaan op eenvoor hem passende job. Vrijheidsberoving heeft nueenmaal als doel dat men niet meer ‘vrij’ over zichzelfen zijn omgeving mag beschikken !De algemene regel is dat men als werkloze geen uitkeringenwerkloosheid kan genieten gedurende een periodevan voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving.Dat betekent ook dat men als werkloze geen uitkeringenkrijgt als men onderworpen is aan een van de volgendestrafuitvoeringsmodaliteiten : penitentiair verlof,uitgangspermissie, halve vrijheid of beperktehechtenis; de gedetineerde verlaat bijvoorbeeld degevangenis voor een tewerkstelling, maar keert dezelfdedag nog terug.Belangrijke uitzondering sedert april 2004 is het elektronischtoezicht. Het is dan wel mogelijk als werklozeuitkeringen te genieten; een van de redenen daarvooris dat het elektronisch toezicht tot doel heeft de sociale(re)integratie te bewerkstelligen, een keuze voorhet ontzeggen van het recht op een sociale uitkeringzou regelrecht indruisen tegen de achtergrond vandeze maatregel.Ook voorwaardelijke of voorlopige invrijheidstellingbelemmert het recht op werkloosheidsuitkeringenniet.Wat indien u werkloos bent en uw partner van zijnvrijheid wordt beroofd ?Het kan een invloed hebben op uw uitkering indien eenpersoon waarmee u samenwoont, die lid is van uwhuishouden, van zijn vrijheid wordt beroofd. Immers,uw uitkering wordt bepaald aan de hand van uw vroegereloon én uw gezinstoestand.Als dergelijke persoon gevangen zit, wordt u alswerkloze dan nog beschouwd als samenwonend?De regel zit zo in elkaar dat gedurende heteerste jaar van vrijheidsberoving er nietsverandert aan uw status van samenwonende.Het is pas na één jaarvrijheidsberoving van eenpersoon die voor zijnvrijheidsberovinglid was van uwhuishouden, datdie persoon nietmeer wordt geachtmet u samen te wonen. Uwgezinstoestand wijzigt dus endat heeft zijn weerslag op uw uitkeringen.Ter illustratie een voorbeeld : stel, uwoont enkel samen met uw partner, enu bent werkloos. Uw partner heeft geenenkele vorm van inkomen.VRIJUIT/JANUARI 2006


werkloos31U bent dan in het kader van de werkloosheidsreglementeringgezinshoofd. Op 1 februari 2006moet uw partner wegens mispeuteren de gevangenisin voor 3 jaar. Tot 31 januari 2007 zal unog steeds worden beschouwd als gezinshoofd,indien uw situatie voor de rest ongewijzigdblijft. Op 1 februari 2007 zullen uw uitkeringenworden aangepast aan die van een alleenstaande; immers, na meer dan 1 jaar vrijheidsberovingvan uw partner wordt die niet meerbeschouwd als met u samenwonend.ToelaatbaarheidVrijheidsberoving heeft ook een invloed op deregelgeving om voldoende bewijs van gewerktedagen te geven alvorens u recht op uitkeringenkrijgt. De algemene regel is dat u naargelanguw leeftijd een bepaald aantal arbeidsdagendient te bewijzen, en dat in een bepaalde referteperiodevoor uw aanvraag van uitkeringen. Zomoet een 40-jarige kersverse werkloze die op 1juli 2006 uitkeringen aanvraagt, bewijzen dathij 18 maanden heeft gewerkt in de 27 maandenvoor de uitkeringsaanvraag. Dus 18 maandenwerk tussen 1 april 2004 en 30 juni 2006.Maar wat als hij een groot deel van die periodevan zijn vrijheid was beroofd en hij dus eigenlijkgeen 18 maanden kon gewerkt hebben ? Deregelgeving voorziet dan dat men geen rekeningmoet houden voor het opvullen van de referteperiodemet de totale duur van de vrijheidsberoving.In ons voorbeeld zouden we kunnen stellendat betrokken werkloze van 1 juni 1996 tot 31mei 2006 een 10-jarige gevangenisstraf uitzat.Hij kan dan onmogelijk 18 maand tewerkstellingvoorleggen tussen 1 april 2004 en 30 juni2006, want hij heeft van die 27 maand 26maand gevangen gezeten. De reglementeringvoorziet dat die 10 jaar de periode van 27maand niet opvullen, dus die periode wordt vanbegindatum 1 april 2004 verlengd tot 1 april1994 (duur 10 jaar gevangenisstraf). De werklozemag dan in de periode van 1 april 1994 tot30 juni 2006 18 maand arbeid bewijzen; er magdus ook rekening gehouden worden met een deelvan de tewerkstelling voor de gevangenzetting,tot aan de datum van 1 april 1994.Schorsing van dearbeidsovereenkomstIndien er u tijdens de uitvoering van eenarbeidsovereenkomst een vrijheidsberovingwordt opgelegd, wordt de arbeidsovereenkomstgeschorst met de totale duur van de vrijheidsberoving.Uw ziekteverzekering tijdensde vrijheidsberovingU kunt tijdens de duur van uw vrijheidsberovingals werkloze, indien u niet vergoedbaar bent,toch in regel zijn met uw ziekteverzekering, doorin voortgezette verzekering te treden voor deduur van de gevangenzetting. Het enige wat udaarvoor nodig hebt, is een attest van degevangenis.Bart LAMPOADMINISTRATIEVEVERPLICHTINGENVAN DE WERKLOZEU hebt als werkloze de plicht om bepaalde gewijzigde gegevensbinnen uw persoonlijke levenssfeer aan uw vakbond temelden. U riskeert anders problemen met de RVA aangaandeuw werkloosheidsuitkering !UU moet een nieuw dossier indienen bij de ACLVB en ons voorzien van allegevraagde, noodzakelijke stukken indien u verhuist en de gemeente van uw nieuwehoofdverblijfplaats valt onder hetzelfde RVA-werkloosheidsbureau. Ook wanneerer zich gedurende de werkloosheid een wijzigende gebeurtenis heeft voorgedaandie van invloed is op het recht op uitkeringen of op het bedrag ervan, dientu dit spontaan aan de ACLVB te melden. Dit is een absolute noodzaak, anderskan de directeur van het werkloosheidsbureau niet beslissen over uw recht opuitkering en het eventuele bedrag ervan bepalen !In bepaalde gevallen dient dit dossier bovendien een aangifte van uw persoonlijkeen familiale toestand te bevatten ! Dat is zo indien de wijzigende gebeurteniseen overgang van uitbetalingsinstelling uitmaakt of een verandering vanhoofdverblijfplaats of als er zich binnen uw persoonlijke en familiale toestandeen wijziging voordoet die invloed heeft op uw uitkeringen of het bedrag ervan(voor een voorbeeld zie de andere tekst op deze pagina, ‘vrijheidsberoving en hetrecht op werkloosheid’).Nog een zeer belangrijke verplichting voor een werkloze is dat hij alle gewijzigdegegevens die voor de ACLVB als uitbetalingsinstelling noodzakelijk zijn voor hetbeheer van zijn dossier, en die reeds vermeld waren op eerder ingediende stukken,meedeelt ! Zo is het uiteraard belangrijk, indien uw rekeningnummer wijzigt,dat wij daarvan op de hoogte worden gebracht om geen betaling op het verkeerderekeningnummer te doen ...BLVRIJUIT/JANUARI 2006


32 editoriaal2006, EEN CRUCIAAL JAARNa de moeilijkheden die het einde van het jaar 2005 kenmerkten alsgevolg van de vrees bij de werknemers door het Generatiepact, kunnenwe zeggen dat 2006 het jaar zal worden van de uitdagingen. Een cruciaaljaar omdat nu zal moeten overgegaan worden naar de concretezaken. Het is geen zaak meer van grote principes of filosofie : de socialedialoog krijgt zijn rechten terug. Dat betekent dat de discussies nietover theorieën zullen gaan maar over de praktijk. We weten maar al tegoed dat tussen theorie en praktijk vaak nog obstakels kunnen opduikendie overwonnen moeten worden. De sociale partners moeten concreteoplossingen vinden voor een aantal problemen die al dan niet verbondenzijn met de politieke beslissingen van het Generatiepact. Ik wil erhier bij wijze van voorbeelden drie belangrijke vernoemen : de toenaderingtussen het statuut van arbeiders en bedienden, de definitie vanzware beroepen en de gelijkgestelde periodes. Op zich al vereisen dezethema’s van de onderhandelaars veel tijd en energie. Ze vormen echterslechts een klein deel van de materies die de onderhandelaars voorgeschoteldkrijgen dit jaar. We mogen niet vergeten dat de onderhandelingenvoor een interprofessioneel akkoord 2007-2008 ook op het programmastaan. Binnen de context van het Generatiepact zal het klimaat nietnoodzakelijk sereen zijn, des te meer omdat de werkgevers reeds duidelijkhun intentie kenbaar gemaakt hebben om te debatteren over delonen (die de werkgevers willen beknotten) en zelfs de index. Niet voorniets schreef De Standaard-journalist Johan Rasking op 3 januari dat2006 “het jaar van de loonindexering wordt” en dat “loonmatiging hetsociaal overleg domineert”.De index is voor de syndicale wereld steeds een essentieel elementgeweest in de evolutie van de lonen, een steun waarbij er geen sprakevan kan zijn om het schade toe te brengen.Het is des te meer een steun omdat we ons bevinden op een momentin de economische geschiedenis van Europa en de wereld waarop deglobalisatie desastreuze gevolgen heeft voor de tewerkstelling in landendie het best ontwikkelde sociaal systeem hebben. Tezelfdertijdworden de bevolkingen die niet kunnen bogen op de meest elementairearbeids- en levensomstandigheden, en zelfs een aantal landen opons continent, in de slavernij gehouden. De vakbonden gaan blijkmoeten geven van de grootste waakzaamheid om hier een algemenesociale achteruitgang en ginds het behoud van onaanvaardbareomstandigheden te voorkomen.Het overleg over het interprofessioneel akkoord is virtueel reeds begonnen.We kunnen vanaf nu zeggen dat de formele onderhandelingen diena de zomer zullen starten, te situeren zullen zijn in de minder makkelijkecategorie. Dat is geen reden om zich te laten ontmoedigen ofom ze zonder overtuiging aan te vatten. Integendeel zelfs ! De socialepartners moeten eens te meer blijk geven van de mogelijkheid om hunmissie uit te oefenen, daarbij wetende dat diegenen die van het sociaaloverleg af willen staan te wachten.2006 moet het jaar van de dialoog worden. Een dialoog moet echterrusten op een gezonde basis, anders lijkt het op voorhand op een confrontatie.De werkgevers hebben reeds de toon gezet. Het is aan devakbonden om de taal van de rede te laten horen maar ook om hunvastberadenheid te tonen om de belangen van de werknemers te verdedigenop korte, middellange en lange termijn. Hiervoor zal de ACLVBzich gans het jaar inspannen, trouw aan zijn principes als vakbondvan de toekomst. We verliezen niet uit het oog dat de oplossingen dievoortkomen uit de discussies de toekomst moeten garanderen zonderdaarbij de verworvenheden van nu in vraag te stellen. Het zal eenmoeilijke oefening worden. De verantwoordelijkheid van de socialepartners is groot.Guy HAAZENationaal VoorzitterVr ijuitMaandblad van de Liberale VakbondACLVBKoning Albertlaan 959000 GENTTel. : 09-222.57.51E-mail : aclvb@aclvb.behttp://www.aclvb.beVerantwoordelijkeUitgeverGuy HAAZEKoning Albertlaan 959000 GENTCoördinatieLuk DE VOSRedactieAnnick COLPAERTDidier SEGHINHugo VAN LANCKERDimitri VERSTRAETENE-mail :infocentrum@aclvb.beVerschijnt niet in augustus.Prepress & drukCreative Plus Production& Nevada-NimifiISSN 0778-8517De polyethyleen wikkel van dit magazine isbiologisch afbreekbaar en 100 % recycleerbaar.VRIJUIT/JANUARI 2006

More magazines by this user
Similar magazines