13.07.2015 Views

Inventum Aqua Safe geiservervangingsboiler - Warmteservice

Inventum Aqua Safe geiservervangingsboiler - Warmteservice

Inventum Aqua Safe geiservervangingsboiler - Warmteservice

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Voor eengezond & veiligbinnenmilieu<strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ®<strong>geiservervangingsboiler</strong>Geen koolmonoxide- en condensproblemen


<strong>Inventum</strong> <strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ® boilerElk jaar weer vallen er enkele doden door onjuist gebruik van gasgeisers. Vaak is deoorzaak onvoldoende ventilatie van de binnenruimte. Om deze tragische en veelalonnodige incidenten te kunnen voorkomen, heeft <strong>Inventum</strong> een technische oplossinggevonden die niet alleen veilig is voor de mens, maar ook voor het binnenmilieu.Uiteraard moest deze oplossing ook voldoenaan praktische eisen zoals eenvoudige installatieop de plaats van de gasgeiser en onderhoudsvriendelijkheid.Het resultaat is even revolutionairals doeltreffend: de <strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ® -boiler met eengepatenteerd hydroblok voor efficiënt waterverbruik.De <strong>Inventum</strong> <strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ® -boiler biedt eengeavanceerd en rendabel geiseralternatief vooral die gevallen waar afvoergebonden, gasgestooktetoestellen niet technisch of economischhaalbaar zijn. Tevens is de <strong>Inventum</strong> <strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ® -boiler een goed alternatief als conventioneleboilers te groot zijn, te veel water verbruikenen te duur zijn. Daarmee is de <strong>Inventum</strong> <strong>Aqua</strong><strong>Safe</strong> ® -boiler juist in bestaande woningen hetveiligste en economisch beste alternatief.De werking van de <strong>Inventum</strong> <strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ® -boilerDe temperatuurHet warme water uit de warmwaterkraan heefteen temperatuur van ca. 60 °C. De temperatuuruit de kraan en de douche is regelbaar doorkoud water bij te mengen. Omdat het wateruit een groot boilervat komt, is de temperatuurconstant waardoor temperatuurschommelingenniet optreden.De warmwaterhoeveelheidDe warmwaterhoeveelheid die beschikbaar is,bedraagt 70, 90 of 110 liter van 60 °C per dag.De instelling kan eenvoudig worden aangepastdoor middel van een druktoets op het bedieningspaneelen is duidelijk zichtbaar op hetdisplay.Hoe werkt dit?De inhoud van de boiler kan natuurlijk niet veranderen.Wat er eigenlijk gebeurt, is dat de temperatuurvan de watervoorraad in de boiler wordtverhoogd. Door middel van het ingebouwdethermostatische mengventiel wordt koud waterbijgemengd tot 60 °C. Daardoor neemt dehoeveelheid mengwater toe.Globale richtlijn voor de benodigde hoeveelheid warm water d.m.v. temperatuurinstelling:Aantal personen Verbruik per dag bij 60 °C Instelling hoeveelheid Voorraadtemperatuur2 personen ca. 70 liter Stand 2P ca. 65 °C3 personen ca. 90 liter Stand 3P ca. 75 °C4 personen ca. 110 liter Stand 4P ca. 88 °CComfortvergelijking<strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ® Geiser CV-Combi Badgeiser Elektrische boiler 80 lTapdebiet ca. 2,7 l/min 2 - 2,5 l/min 5 l/min 5 l/min > 5 l/minDouchetijdnacht / dag30 - 40 min /50 - 80 minonbeperkt onbeperkt onbeperkt16 - 25 min /30 - 50 minGem. verbruik 60 - 100 l/dag 60 - 100 l/dag 90 - 150 l/dag 90 - 150 l/dag 100 - 120 l/dag2


: Spaart levens en het milieu!De voordelen van de <strong>Inventum</strong> <strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ® -boiler:• Gemakkelijk en snel te installerenop de plaats van de ‘oude’ geiser• Geen koolmonoxide- en condensproblemen• Onderhoudsvrij• Besparing energiekosten• Geen aparte elektrische groep nodigEfficiënter waterverbruikHet warmwatercomfortDe waterstraal uit de kraan is met ca 2,7 literper minuut groter dan die van de oorspronkelijkekeukengeiser (deze leverde meestal 2 tot2,5 liter per minuut). Hierdoor zal met namehet douchecomfort verbeteren. De waterstraalwordt constant gehouden door een doorstroombegrenzer.NachtstroomDe <strong>Inventum</strong> <strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ® -boiler schakelt automatischin tijdens de nachtstroom. Dit levert debasishoeveelheid warm water die beschikbaaris. Normaal gesproken is dit, afhankelijk vande ingestelde hoeveelheid, ruim voldoende.Uiteraard is het mogelijk overdag extra warmwater te maken door het inschakelen van deoplaadfunctie.Complete leveringDe <strong>Inventum</strong> <strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ® -boiler wordt geleverdmet bevestigings- en aansluitmaterialen eninclusief inlaatcombinatie. De boiler heeft tevenseen aansluiting voor de douche.Garantie en serviceOp de binnenketel van de boiler geeft <strong>Inventum</strong>vijf jaar volledige garantie. Op de overige onderdelengeldt een garantietermijn van twee jaar.<strong>Inventum</strong> verwerkt uitsluitend hoogwaardigematerialen in haar producten. <strong>Inventum</strong> is inhet bezit van het kwaliteitsborgingcertificaatNEN-ISO 9001:2000. De producten voldoenaan de hoogste (internationale) kwaliteitseisenmet keurmerken van onder andere KEMA, CE,CEBEC en VDE.Indien u de <strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ® wilt vergelijken met bijvoorbeeld een EDR 80 liter 1000 watt, dient u rekening te houden met de onderstaande punten. Zeker gezien de situatiewaar de <strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ® veelal wordt geplaatst, heeft deze de volgende verschillen envoordelen t.o.v. eerder genoemde boiler:• qua afmetingen en vormgeving uitermate geschiktvoor plaatsing in de keuken• inclusief flexibele slangen t.b.v. waterzijdigeaansluiting• inclusief netsnoer• inclusief geïntegreerde inlaatcombinatie en thermostatischmengventiel• door bovenstaande, eenvoudig en snel te plaatsenop de plaats van de geiser• standaard voorzien van doucheaansluiting• warmt standaard automatisch op tijdens het (indienaanwezig) voordelige nachttarief, dus tussen 23.30en 06.30 uur• voorzien van eenvoudig te bedienen displaywaardoor de voorraadtemperatuur en eventueledagopwarming gemakkelijk is in te stellen• voorzien van 1200 watt element; ruim voldoendevoor tijdige nachtopwarming, extra elektrische groepis hierdoor niet noodzakelijk3


Keukentoepassingen Elektrische boilers Cv-boilersZonneboilers Warmtepompboilers VentilatiewarmtepompenTechnische gegevens <strong>Inventum</strong> <strong>Aqua</strong> <strong>Safe</strong> ® -boilerAfmetingen en gewichtBoilerinhoud70 literHoogte 1190 mm (mantel) 1360 mm (inclusief hydroblok onderzijde)Breedte420 mmDiepte355 mmGewicht leeg/vol35 kg / 105 kgLeidingruimtemaximaal 35 mmElektrische aansluitingElektronische boilerregeling met klokje. Display met tijdaanduiding. Opwarming van 23:30 - 06:30 uur (nachttarief).Regelt beschikbaar warm water. Opwarming automatisch op nachttarief (indien dubbele meter geplaatst) en extraopwarming op dagstroom.voorkantLegionellaveilig Ja Elektronische regeling garandeert min. 60 °Cvoorraadtemperatuur.Vermogen 1200w (nachtstroom) 1200w (dagstroom).Aansluiting Stekker + 2 m snoer Op bestaande wandcontactdoos in keukenExtra groep / nachtrelais Nee Geen extra elektrische groep / geen TF-relais (nachtrelais)nodig.Elektrische veiligheidKema keurHydroblokTaptemperatuur ca. 60˚C Koud- en warmwaterkraan, doorstroom- enTapdebietca. 2,7 l/mintemperatuurbegrenzing, geïntegreerde inlaatcombinatieen flexibele aansluitslangen (max.vermogen ca. 10 kW).Inhoud instelling 2P (ca. 65 °C) 3P (ca. 75 °C) 4P (ca. 88 °C)Indicatie aantal bewoners 2 3 4Beschikbaar warm water van 60 °C 70 liter 90 liter 110 literTotale taptijd 2,7 l/min 30 minuten 35 minuten 40 minutenNullastverlies 40W 50W 60WMaterialenKetelKoperIsolatie (CFK-vrij)EPSMantelEpoxy gelakt plaatstaalzijkantWijzigingen voorbehouden<strong>Inventum</strong> behoudt zich, in verbandmet voortdurende productinnovaties,het recht voor om zondervoorafgaande mededeling bovenstaandespecificaties te wijzigen.<strong>Inventum</strong> B.V.Postbus 275, 3990 GB HoutenKaagschip 25, 3991 CS HoutenTel.: +31 (0)30 274 84 84Fax: +31 (0)30 274 84 85E-mail: info@inventum.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!