100 inkoopvoorwaarden 2009:brochure.qxd - Gemeente Leeuwarden

tenderguide.nl

100 inkoopvoorwaarden 2009:brochure.qxd - Gemeente Leeuwarden

NaarinhoudINKOOPVOORWAARDENbetreffende levering van goederen en het verrichten van dienstenSeptember 2009


InhoudNaarinhoudArtikel 1 Definities 3Artikel 2 Toepasselijkheid 4Artikel 3 Wijziging overeenkomst 4Artikel 4 Overdracht en verplichtingen 5Artikel 5 Prijs en prijsherziening 5Artikel 6 Facturering en betaling 6Artikel 7 Tijdstip van levering 6Artikel 8 Tekortkoming en verzuim 7Artikel 9 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) 7Artikel 10 Kwaliteit en garantie 8Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten 8Artikel 12 Documentatie 9Artikel 13 Aansprakelijkheid 9Artikel 14 Risico- en eigendomsoverdracht 10Artikel 15 Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking 11Artikel 16 Ontbinding 11Artikel 17 Orde, veiligheid en milieu 12Artikel 18 Personeel, materialen en hulpmiddelen 12Artikel 19 Terrein en gebouwen van de opdrachtgever 13Artikel 20 Werkzaamheden op terrein of in gebouwen vanopdrachtgever 13Artikel 21 Overige verplichtingen van de opdrachtnemer 14Artikel 22 Geschillen 14Artikel 23 Toepasselijk recht 15Artikel 24 Vaststelling 152


NaarinhoudArtikel 1DefinitiesIn deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippenen uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:opdrachtgever:opdrachtnemer:overeenkomst:levering:het geleverde:goederen:diensten:partijen:de gemeente Leeuwarden als degene, die eenovereenkomst in de zin van deze inkoopvoorwaardensluit;de leverancier c.q. dienstverlener met wie opdrachtgevereen rechtsverhouding heeft waaropdeze voorwaarden toepasselijk zijn;de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgeveren opdrachtnemer betreffende de leveringvan goederen en/of het verrichten vandiensten;de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer;de geleverde goederen en de verrichte diensten;alle roerende zaken en alle vermogensrechten;de door opdrachtnemer op basis van de overeenkomstten behoeve van de opdrachtgever verrichtewerkzaamheden, anders dan het leveren vangoederen;opdrachtgever en opdrachtnemer.3


Artikel 2Toepasselijkheida. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomenschriftelijke verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.b. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle geslotenovereenkomsten als bedoeld in artikel 1, alsmede op alle aan dieovereenkomsten ten grondslag liggende overige afspraken tussenopdrachtgever en opdrachtnemer, voor zover het betreft leveringvan goederen en het verrichten van diensten.c. De algemene voorwaarden van opdrachtnemer worden uitdrukkelijkvan de hand gewezen.d. Voor het geval de rechter zou vaststellen dat zowel deze inkoopvoorwaardenals algemene voorwaarden van de opdrachtnemervan toepassing zijn, prevaleren deze inkoopvoorwaarden, ook alsde algemene voorwaarden van de opdrachtnemer ten aanzienvan hun werking hetzelfde bepalen.NaarinhoudArtikel 3Wijziging overeenkomsta. Opdrachtnemer verplicht zich op eerste verzoek van opdrachtgevermee te werken aan door opdrachtgever gewenste wijzigingenvan een overeenkomst, daaronder begrepen wijzigingen in deomvang of de hoedanigheid van het geleverde. Bij een verzoek totwijziging zal opdrachtgever de eisen van redelijkheid en billijkheidin acht nemen.b. Opdrachtnemer doet schriftelijk opgave van alle voor opdrachtgevervan belang zijnde consequenties die een beoogde wijzigingzal hebben.c. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van de redelijke nadeligefinanciële gevolgen van een wijziging, mits dit nadeel vooraf4


Naarinhoudovereenkomstig de procedure van lid b van dit artikel schriftelijkaan opdrachtgever is gemeld.d. Een wijziging in de overeenkomst als bedoeld in lid a van dit artikelkomt slechts tot stand na schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever.Artikel 4Overdracht van verplichtingena. Opdrachtnemer kan (een gedeelte van) de levering slechts metvoorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever overdragenaan een derde. Aan deze toestemming kunnen voorwaardenworden verbonden.b. Opdrachtnemer blijft jegens opdrachtgever te allen tijde volledigverantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot de door hemingeschakelde of aangewezen derde(n), met name indien er inverband met de overeenkomst sprake is van ketenaansprakelijkheid.In dat geval dient opdrachtnemer alle uit de op de ketenaansprakelijkheidvan toepassing zijnde wetgeving voortvloeiendeverplichtingen na te komen.Artikel 5Prijs en prijsherzieninga. De prijzen zijn exclusief btw en omvatten alle kosten in verbandmet de nakoming door opdrachtnemer van diens verplichtingenuit de overeenkomst.b. De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandighedenvermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijzebepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.5


Artikel 6Facturering en betalinga. Betaling van de factuur, inclusief btw, zal plaatsvinden binnen dertig(30) dagen na ontvangst van de correcte factuur. Betaling vindtpas plaats na goedkeuring door opdrachtgever van het geleverde.b. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien hijeen tekortkoming in het geleverde constateert.c. Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderenmet bedragen, die de opdrachtnemer uit welke hoofdedan ook verschuldigd is aan de opdrachtgever.d. Betaling door opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstandof verwerking van recht in.NaarinhoudArtikel 7Tijdstip van leveringa. Opdrachtnemer is verplicht de bij de overeenkomst gestelde termijn(en)voor levering na te komen en op de afgesproken plaatste leveren.b. Opdrachtnemer dient dreigende termijnoverschrijding onverwijldschriftelijk te melden bij opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuelegevolgen van deze overschrijding als gevolg van de inhoudvan de overeenkomst dan wel de toepasselijke wettelijke bepalingen.c. Indien de opdrachtgever, voordat de levering heeft plaatsgevonden,verlangt dat het geleverde op een andere dan in de overeenkomstvermelde plaats en/of tijdstip wordt geleverd, is opdrachtnemerverplicht hieraan mee te werken, voor zover dit redelijkerwijsvan opdrachtnemer verlangd kan worden.6


NaarinhoudArtikel 8Tekortkoming en verzuima. Bij een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer zal dezedoor opdrachtgever bij aangetekend schrijven in gebreke wordengesteld. Gedurende een periode van acht (8) kalenderdagen naingebrekestelling kan opdrachtnemer alsnog aan zijn verplichtingvoldoen. Indien opdrachtnemer binnen de gestelde termijn nietalsnog aan zijn verplichtingen voldoet, zal opdrachtnemer in verzuimzijn.b. Onverminderd het recht op overige schadevergoeding en de overigewettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming,is opdrachtgever gerechtigd tot het innen van een onmiddellijkopeisbare boete van 1% per dag vanaf de dag van hetverzuim, met een maximum van 10 % van het door opdrachtgeverin verband met de levering te betalen bedrag.Artikel 9Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)a. Ingeval opdrachtnemer zich beroept op overmacht geldt datonder overmacht in ieder geval niet wordt verstaan: gebrek aanpersoneel, stakingen, ziekte van personeel en tekortkoming doorderden.b. Indien één van partijen zich beroept op overmacht en er komt redelijkerwijsvast te staan dat die partij gedurende een periode vanminimaal dertig (30) dagen niet aan zijn verplichtingen uit deovereenkomst zal voldoen, dan heeft de andere partij het rechtdoor middel van een aangetekend schrijven de overeenkomstmet onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat daardoor enigrecht op schadevergoeding zal ontstaan.7


Artikel 10Kwaliteit en garantiea. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde beantwoordt aan deovereenkomst.b. Opdrachtnemer garandeert verder dat het geleverde voldoet aanalle relevante wettelijke bepalingen of andere van overheidswegeterzake gegeven voorschriften.c. Indien opdrachtgever constateert dat het geleverde niet (geheel ofgedeeltelijk) voldoet aan hetgeen opdrachtnemer conform dit artikelheeft gegarandeerd, is opdrachtnemer –met inachtnemingvan het bepaalde in artikel 9 van deze inkoopvoorwaarden- in verzuim.NaarinhoudArtikel 11Intellectuele eigendomsrechtena. Opdrachtnemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruikdoor opdrachtgever van het geleverde. Hij vrijwaart opdrachtgevertegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegensinbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.b. Opdrachtnemer is gerechtigd de informatie welke verstrekt is dooropdrachtgever te gebruiken, echter uitsluitend ter nakoming vande overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van opdrachtgever.8


NaarinhoudArtikel 12Documentatiea. Opdrachtnemer is verplicht op het geleverde betrekking hebbendedocumentatie (zoals handleidingen) gesteld in de Nederlandsetaal, voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering ter beschikkingte stellen aan opdrachtgever.b. Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronderbegrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.Artikel 13Aansprakelijkheida. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe schade die opdrachtgeverlijdt als gevolg van aan de opdrachtnemer toerekenbareniet-, niet tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomstof van schending van enige andere contractuele of nietcontractueleverplichting. Opdrachtnemer zal de opdrachtgevervrijwaren tegen elke vordering van derden dienaangaande. Deaansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot een bedraggelijk aan de waarde van het geleverde.Ingeval van schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld is opdrachtnemeronbeperkt aansprakelijk jegens opdrachtgever vooralle schade, zowel direct als indirect, die opdrachtgever daardoorlijdt.b. Opdrachtnemer zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid op grondvan de wet en/of overeenkomst jegens opdrachtgever voldoendeverzekeren en verzekerd houden en voorts alle op normale voorwaardenverzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering verzekeren enverzekerd houden. Op eerste verzoek van opdrachtgever dient opdrachtnemereen gewaarmerkt afschrift van zijn verkeringspolis(sen)en bewijzen van premiebetaling van bedoelde verzekering(en)te overleggen.9


c. Voor gevallen waarbij–gelet op de aard van de overeenkomst enlevering- een afwijkend risicoprofiel voor schade geldt, zulks teruitsluitende beoordeling van opdrachtgever, worden in een separateovereenkomst nadere afspraken gemaakt tussen opdrachtgeveren opdrachtnemer omtrent aansprakelijkheid.NaarinhoudArtikel 14Risico- en eigendomsoverdrachta. In geval opdrachtgever aan opdrachtnemer materialen, zoalsgrondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificatiesen software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakomingvan zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van opdrachtgever.Opdrachtnemer zal deze bewaren afgescheiden vanvoorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden.Opdrachtnemer zal ze merken als eigendom van opdrachtgever.b. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffenen software, van opdrachtgever zijn verwerkt in zaken van opdrachtnemer,is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendomaan opdrachtgever toebehoort. Dit geldt onverminderd artikel14c.c. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 gaat het risico van dezaken over op opdrachtgever op het moment dat de feitelijke leveringvan het geleverde heeft plaatsgevonden.10


NaarinhoudArtikel 15Geheimhouding en verbod tot openbaarmakingOpdrachtnemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomstevenals alle bedrijfsgegevens en verdere interne informatie,die de opdrachtnemer uit hoofde van de relatie met de opdrachtgeverter kennis zijn gekomen, geheimhouden en niets daaromtrentopenbaar maken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever.Artikel 16Ontbindinga. In geval van tekortkoming door opdrachtnemer in de nakomingvan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomstendie daaruit voortvloeien, één en ander met inachtnemingvan het bepaalde in artikel 9, alsmede onder andere ingeval van zijn faillissement, surséance van betaling en in geval vanintrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van)bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering vande overeenkomst, stillegging of liquidatie of overname of enigedaarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van opdrachtnemer,is hij van rechtswege in verzuim.b. Onverminderd alle andere rechten kan opdrachtgever de overeenkomstgeheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door opdrachtnemerof een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigersenig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan eenpersoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van opdrachtgever ofaan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.c. in de bovengenoemde gevallen, als ook bij schending van artikel15, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder ingebrekestellingen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheelof gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer aanspraakop vergoeding in welke vorm ook kan doen gelden.11


d. Ontbinding geschiedt naar keuze van opdrachtgever door middelvan een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan opdrachtnemer.e. In geval van ontbinding kan de opdrachtgever schadevergoedingvan opdrachtnemer vorderen zoals omschreven in artikel 8 lid 2van deze inkoopvoorwaarden.NaarinhoudArtikel 17Orde, veiligheid en milieua. Opdrachtnemer en zijn werknemers evenals door hem ingeschakeldederden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheidsenmilieuvoorschriften in acht te nemen.b. Eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied vanveiligheid, gezondheid en milieu van opdrachtgever dienen teworden opgevolgd.Artikel 18Personeel, materialen en hulpmiddelena. Door opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeldpersoneel zal voldoen aan door opdrachtgever gesteldebijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemeenaanvaarde eisen van representativiteit, vakbekwaamheid en deskundigheid.b. Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van onvoldoendegekwalificeerd dan wel onvoldoende representatief personeel,een en ander ter beoordeling van opdrachtgever, is opdrachtgeverbevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelastenen is opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging,met inachtneming van het bepaalde in lid a van dit artikel.12


Naarinhoudc. Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat personeel, dat dooropdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld,zich behoorlijk legitimeert.d. Opdrachtgever is voorts gerechtigd tot inspectie en keuring vanalle door opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst tegebruiken materialen, bouwstoffen, gereedschap, materieel enhulpmiddelen;Artikel 19Terrein en gebouwen van de opdrachtgevera. Opdrachtnemer dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomsteen aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellenvan de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen vanopdrachtgever waar de werkzaamheden moeten worden verricht.b. Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaaktdoor omstandigheden zoals bedoeld in de artikelen 17,18 en dit artikel zijn voor rekening en risico van opdrachtnemer.Artikel 20Werkzaamheden op terrein of in gebouwen vanopdrachtgevera. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en deaanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwenvan opdrachtgever geen belemmering vormen voor de ongestoordevoortgang van werkzaamheden van opdrachtgever enderden.13


. Opdrachtnemer en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoeringvan de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op dehoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwenvan opdrachtgever geldende voorschriften en reglementen,onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en dienenzich dienovereenkomstig gedragen.NaarinhoudArtikel 21Overige verplichtingen van de opdrachtnemera. Indien er in verband met de overeenkomst sprake is van ketenaansprakelijkheid,dient opdrachtnemer alle uit de op de ketenaansprakelijkheidvan toepassing zijnde wetgeving voortvloeiendeverplichtingen na te komen.b. Opdrachtnemer dient al zijn verplichtingen jegens het door hemin het werk gestelde personeel strikt na te komen.Artikel 22Geschillena. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechtsdoor één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveelmogelijk door middel van goed overleg tot een oplossingworden gebracht.b. Indien partijen niet tot een oplossing komen en arbitrage niet totde mogelijkheden behoort, zullen de geschillen worden berechtdoor de daartoe bevoegde rechter.14


NaarinhoudArtikel 23Toepasselijk rechtOp de overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands, dan wel Europees recht van toepassing.Andere buitenlandse wetgeving en verdragen zoals hetWeens koopverdrag zijn uitgesloten.Artikel 24VaststellingDeze inkoopvoorwaarden zijn vastgesteld door het college van burgemeesteren wethouders van Leeuwarden op 15 september 2009en kunnen worden aangehaald als “InkoopvoorwaardenLeeuwarden 2009”.15

More magazines by this user
Similar magazines