Views
6 years ago

V - Gemeente Maldegem

V - Gemeente Maldegem

V - Gemeente

't Getrouwe Matdegftem, 30 Juni 1929. STAND ; SSSjSSSïjjg SS? TROUWRINGEN, bij Gabriel Deltlle, Noordstraat, 12, MALDEGEM. CfEBOORTEN. — Laurent, z.V. Richard Leliaert en Maria. Van Landschoot, Broeckelstraat ; Anna, d.v. Eiuiel Berlé en Martha Timmerman, Haxinckweg. OVERLXJDENS. — Amandus Wittaeck, landbouwer, 77 j. echtg. Seraphjna, i>e Brabander, Butswerve. BELOFTEN. — Georges De Zutter, sigarenmaker, 22 j. en Martha Dhoore> weefster, 25 jaar, beiden alhier. HüWËLTJKEN. — .Geene. EMAUAAGE""i^ van Velos en alle Meialen Ernstitfe en verzorgde afwerking, gewaarborgd oo koper WoleoslraM 8. EliCLOO. Tel. 107. Sp.x.33 j—i^rV.* «j J « Vi* j ~~'li— M— VVÄ0KEN GEBOORTEN. — £>evos Lidwina; Demelyre Suzanne. HyWELIKEN. — Deconlnck Achiel en Naert Alice ; Vandenheede Jerome en Dezutter Rachel. OVERL1JDENS. — Turf Louise 87 ). 4 Cluyse .Maria 4 m. IK LE1N GELD voor koopeh en bouwen van Huizen spoedige oplossing : PAUL DE BAET5, Zwarte Zusterstraat 2» GENT. — AUe - dagen van 9 tot 12 ure 'e morgens en van 7 tot 8 ure 's avonds, uitgenomen den Woensdag. AKBOYE AANKONDIGINGEN. — Saelens Modest met Deman Elvira ; Gobbin August en Massehelin Magdalena. HUWELIJKEN. — Broucftaert Maurice en Callewaert Sldonie ; Meetws Benooi en Dedeyne Maria ; De Brabander Em iel en Depreitere Maria. GEBOORTEN. — Stragier Daniel ; De- Lamellleure • André ; Callewaert Andrea ; Lefevre Frans; Defour Roger; Vab de Kerclchove Frans ; Devrlese Marcel; Depicker Roger. OVERLtJDENS. — Devrleae Lucia 86 j..; VanhaJlewyn Jeroom 22 j. ; Soenens Lia 23 d. ; Vannieuwenhuyae Leontina 50 3. »- GLAS — GLAS Vooraleer uw noodige glas te bestellen vraagt eerst prijs bij A CLAEYS te STEENBRUGGE. 144x THDBXT GEBOORTEN. — Mariette Braekevelt d. v. Octaaf, Gentachestraat; Simonne DeWitta d.v. Modest, steenweg Meulebeke ; Sai'a iDesander d.v. Adiel, Kortrijkstraat; Lucien Dahl abandere x.v. Maurloe, Hoogstraat; Anpèle Decraemer, d.v. Henri Poelberg; Roger Biaaeke tv. Julee, Vtjverstraat; Mcmica Baeit, d.v. Joseph nieuwe Statiestraat; Jenny Plettinck d.v. Leon, Feestwegel. STERFGEVALLEN. — Melanie Crymonpret, gepensioneerde, eebtg. CareU Deataet, St Mlchielstraat; Emiel vanooteghfem z.b. 7B j. St- Jsjistraat, DAMES) VWrlangt U een m ooien Mantel, eep lief zomerkleedje blouse, enz. voor de Kermis, bezoekt dan zonder uitttel Het Hoi« GENT, Begijöengracht 68, . . Telefoon 3661. Groot «»»ortiraént k>«agj»«,; "itrikk en, voowchooten, enz. Magazijn 'a bondag» open tot 2 ure. omersi verdwijnen spoedig door SPRUTOL Het eenige juiste middef. Irt alle Apotheken. GROOTE KEUS ZOMERARTIKELEN Kousen en zokken in zijde mercerisé en katoen. Combinaisons, Broeken zijde. Kinderkleedjes in jersey. Putl.overS. blousen. Dame. gilets. Eantaisie-gilets voor Heeren. — Bijzonderheid van kousen. Huis PICKERY.PERNEEL VLAMINGSTRAAT 52 ; (Hoek Academiestraat) B R U G G E vermindering aan Oud-Strijders en kroostrijke gezinnen. 31.3.26 Sa=»gsS5 WIELRIJD EN O.VZE SPORTKRON1JK. DE RONDE VAN FRANKRIJK, de .23ate, ze begint' m.orgen. 'k Weet niet of er wel ooit m«er Belgen (en namenlijk dan nog Viamingen) • als deelnemers i ingeschrevea werden als iiu. In elk geval, 'k geloof het met, want wij tellen or om zoo te zeggen 'n paar dozijn bij de verzorgden, 't zij zelfs een grooter cijfer dan onze Zuiderburen zelf. Wie die al zijn ) De West-Vlaanderenaars : H. Martin. Delbeque, VanslerrK broeck. Rebry, J. Vervaecke, Vandecasteele Geldhof, Demuyier en K Govaert; de Oost-Vlaandèrenaar» : Dewaele, Luc. Buysse Deolet, Arm. Van Br'uaenè. Bóndtiel, Van Rireselberghe, en De Corte ; d'Antwerpenaren P. Verhangen, Verdyck, Delannoy en Van Hassel ; den Brusselschen Jan Aerts. plus de walen Joly, Loueaco en Dinamur. Ik laat dus met opzet Odiel Van Hevel er uit omdat z'n ouders er zich vierkante tegen verzetten, dit om gegronde redens tegenover 't betreffende fabriekmerk en of De Corte en . . Geldhof deswegen ook maar niet thuis blijven ? I... 't Zou miin dunken kunnen 't naaste ziin I Ik zie die drie due niet aanzetten. En om nu tot een kortbondigen pronostfek te komen. Van franache zijde tellen we onder de deelnemers Leducq die reeds 4de en 2de kwam ; Bellanger, F. en S. Le Drogo. Godinet, Neuhard en Kf'elissier, die zoo gaarne opgaven : A. en P* Magne, Moineau. M. Bidot, Bduillet en Föntan dia nog tegen 't wrotften kunnen : de anderjn zijn mii nog 't vernoemen niet' weerd. Bii d'Italianen ziin eï G. Panusa en . . natdurliik . iSikoIaas Frank. W'hibben daar nu al de'bizondorste elementen voor ons. Onder de negen ingeschrevene Wegt- Vlamingen waarvan de / eeratwrmemde deel uitmaken van onzen Provincialen Sportclub schrijf ik meer dan één 'n. zekere kan8 toe : 'vooreerst Delbeque on Demuyr.p.re vergen een groot vraagteeken ; H. Martin, Slem en Rebry kunnen met de nieuwe lormüle een hi'sl ander en betir optreden daarstellen en de kleine Vervaecke 'n zal er ook weerom niet verre van zijn : Oost-Vlannderen telt vier, steekt paarden : Lucien Buysse, Dewaele, DnolïC. en Arm. Van Bruaene ; Antwerpen kan rekenen op VerhaPKen en de Waelepav» «p loly. we zijn dun al aan 't ziften, hé. Doen w?i du» voort. Over heel de macaroni bende maak ik een formidabel krui»!« want, zjjt parust, d'r «teken geen Bottéohia't in I: Frank bUift i

Klaver- en Lucernhooi - Gemeente Maldegem
40 % beterkoop. - Gemeente Maldegem
I Volkorenbrood ROSCAM - Gemeente Maldegem
S i Ä 9 ^ 3 V ? ft ^ fej - schedel - Gemeente Maldegem
VERWEN & NIEUWWASSCHEN ï - Gemeente Maldegem
TÄNDZEEPof TANDPASTA - Gemeente Maldegem
KRQNIJK. Oorlogsnieuws. - Gemeente Maldegem
4d' Bladzijde PLECHTIGE COMMUNIE - Gemeente Maldegem
m Landbouw Stortvloeden Donder - Gemeente Maldegem
DE LATTER EECLOO WIL U GELD - Gemeente Maldegem
y Wiel rijden Velos en Motos - Gemeente Maldegem
elke verlangt II ? - Gemeente Maldegem
Piste-Kampioenschap van 't Meetjesland - Gemeente Maldegem