[2012] hoeselt - gemeenteberichten 244 april.indd - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

[2012] hoeselt - gemeenteberichten 244 april.indd - Hoeselt.Be

HoeseltgemeenteberichtenKunstkring Hoeselt van start met HOESELartwww.toerismehoeselt.be is online !!Victorine Gielen 100 jaarToetëlfès bij brouwerij Den Toetëlèr op 19 en 20 meiTweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 41 • april 2012 • Nr. 244Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waardTelefoonnummers dienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100GC Ter Kommen 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische dienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10Bibliotheek 089 41 38 46Containerpark 089 51 43 48Milieudienst 089 51 03 38Toerisme 089 51 03 35Lokale werkwinkelPWA 089 51 48 69VDAB 089 79 35 94Work@home 089 79 35 93Strijkatelier 089 79 35 93E-mail aan de gemeenteNaast de persoonlijke emailadressenvan de medewerkers kan je volgendeemailadressen gebruiken om berichtente mailen aan de diverse diensten van degemeente:secretaris@hoeselt.beontvanger@hoeselt.besecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.beburgerzaken@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.begemeenteberichten@hoeselt.beverkeerscommissie@hoeselt.berop@hoeselt.betechnischedienst@hoeselt.bewegendienst@hoeselt.begroendienst@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.bebibliotheek@hoeselt.bejeugddienst@hoeselt.bejeugdraad@hoeselt.becultuurdienst@hoeselt.becultuurweb@hoeselt.behoeseltzomert@hoeselt.beactiviteitenkalender@hoeselt.begcterkommen@hoeselt.besportdienst@hoeselt.bepolitie@hoeselt.beinfo@ocmwhoeselt.bePAPIEROPHALINGVrijdag 25 meiVrijdag 22 juniWEEKENDDIENSTEN HUISARTSENCentraal oproepnummer 070 24 62 46WACHTDIENST APOTHEKERAlgemeen oproepnummer 0900 10500WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN0903 39969BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011 85 03 00De DruglijnAnoniem & objectief.Bel 078 15 10 20VLAAMSE INFOLIJN1700Zitdagen burgemeesteren schepenenBurgemeester Annette STULENSVRIJDAG van 16 tot 19 uurkabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: annette.stulens@hoeselt.beSchepen Werner RASKINVRIJDAG van 19 tot 20 uurgelijkvloers, 1ste bureel rechtse-mail: werner.raskin@hoeselt.beSchepen Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurgelijkvloers, 1ste bureel rechtse-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Michel VANROYVrijdag van 18.30 tot 19.30 uurOF na afspraak via secretariaate-mail: michel.vanroy@hoeselt.beSchepen Steven DRIESENna afspraak 0476 88 57 93e-mail: steven.driesen@hoeselt.beVoorzitter OCMWJos BUYSMANSna afspraak via secretariaat OCMWTel. 089 51 88 10e-mail: jos.buysmans@hoeselt.beDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks eind juni.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:het College van Burgemeester en Schepenen liefst vóór maandag 21 mei.OPENINGSURENGEMEENTELIJKE DIENSTENGEMEENTEHUIS | gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-19.00dinsdag 09.00-12.00woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00vrijdag 09.00-12.00POLITIEmaandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezone:Bilzen, Schureveld 19elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHN. DIENST | gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARKwinteruurregeling (van 1 oktober t.e.m. 31 maart)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 12.30-16.15donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15zomeruurregeling (van 1 april t.e.m. 30 september)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 16.30-19.30donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEKmaandag 16.00-19.00woensdag 13.00-16.00donderdag 16.00-19.00vrijdag 09.00-12.00zaterdag 09.00-12.00 -SluitingsdagenGemeentelijke dienstenDi 1 mei • Feest v/d ArbeidDo 17 mei • HemelvaartdagVr 18 mei • BrugdagMa 28 mei • PinkstermaandagWo 20 juni • SportdagOpgelet! Containerpark en Tech.Dienst gesloten op wo 30 april.Het Containerpark is wel openop za 19 meiUw schepen van patrimonium, begraafplaatsen, ruimtelijke ordening© 2012 Gemeente Hoeselt2 3Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.beBeste Groot-Hoeselaar,De lente is opnieuw aangebroken. Iedereen kijktal opnieuw uit naar de zomer! De dagen wordenterug wat langer. We hebben dus weer wat meertijd om te genieten van de mooie dagen en vooralhet wondermooie Hoeselt.Ook Lambrecht Lambrechts, één van de grootsteVlaamse toondichters, prozaïsten, toneelschrijvers en musicologen, dacht erzo over. Het is dit jaar 80 jaar geleden dat hij is overleden. Hij werd geborenin Hoeselt op 24 september 1865 en overleed in Gent op 13 juli 1932. Wijkennen hem allen van de liedjes “De Veldkapel” en “Omdat ik Vlaming ben”,maar vooral van zijn gedicht:O God, ‘Wat is mijn Hoeselt schoon !’Van al de dorpen door uw vaderhandGezaaid in ‘t heilig Aveland:Mijn Hoeselt spant de kroon !Iedere dag opnieuw werken we er samen in het schepencollege en hetgemeentebestuur aan om Hoeselt nog mooier te maken. Zo zijn wij er delaatste jaren al samen met de Kerkfabrieken in geslaagd om de kerk vanRomershoven en Hoeselt-centrum in een nieuw kleedje te steken. Zoals julliemisschien al gemerkt hebben zijn nu de kerkgebouwen van Alt-Hoeselt enSt.Huibrechts-Hern in uitvoering. Bovendien zal ook iedere begraafplaatsuitgerust worden met een schuilplaats of overkapping, zodat bij regenweerhet afscheid van onze overledene op een waardige wijze kan gebeuren.Afgelopen jaar heeft de gemeente en de verkeerscommissie opnieuw veeltijd en mankracht geïnvesteerd in de verkeersveiligheid. Zoals reeds eerderaangegeven is de maximumsnelheid in Hoeselt nog 70 km. Daar waar nodig,hebben we de snelheid beperkt tot 30 en 50 km. In het begin vergde ditvoor vele bestuurders nog aanpassingen, maar volgens de verkeerscommissiewerpen deze snelheidsbeperkingen al zijn vruchten af. Onze gemeente kanopnieuw zeer goede resultaten voorleggen op het vlak van verkeersveiligheid.Als gemeente mogen we hier terecht fier op zijn!Vervolgens hebben wij onze industriezone met een zevental ha kunnenuitbreiden. Zelfs in tijden van economische crisis vinden we het belangrijk datondernemers voldoende kansen krijgen om een nieuwe zaak op te startenof een reeds bestaande zaak uit te breiden. Als gemeente Hoeselt vindenwij het belangrijk om niet stil te blijven staan. De bedoeling is om in detoekomst door de ruimtelijke planning te zorgen voor nog een aanzienlijkeuitbreiding van de bestaande industriezone. Zo is het mogelijk om ookmeer werkgelegenheid in Hoeselt te creëren, wat ook de zelfstandigen in hetcentrum van Hoeselt ten goede komt.Tot slot wil ik ook nog even de mooie initiatieven van de verschillendescholen onder de aandacht brengen. Afgelopen jaar heb ik weer hetgenoegen gehad om talrijke voorstellingen (bv. musical, schoolfeesten,…) bijte wonen. Ieder keer opnieuw steken leerkrachten er veel tijd en creativiteit inom er iets moois van te maken. Telkens slagen ze er opnieuw in om er samenmet hun leerlingen het beste van te maken. Via deze weg wil ik hen dan ookfeliciteren met de mooie resultaten!Om te eindigen wens ik jullie allen nog een mooie lente en een fijne zomertoe. Indien jullie nog vragen of suggesties hebben, aarzel niet om mij tecontracteren: GSM 0475 24 45 31 of guy.thys@hoeselt.be.Guy Thys(planning), mobiliteit en verkeer, onderwijs en industriezone.IN DIT NUMMERHet weten waard 2Voorwoord 3Burgerlijke stand en bevolking 4OCMW 5Sociaal Maatschappelijk 6Cultuur 8Hoeselt Vrugger 11Coverstory 12Bibliotheek 14Toerisme 15Jeugd 17Sport 18Informatief 19Milieu 20Collegebeslissingen 22Huldigingen 23Actueel 24Deze uitgave van de Gemeente berichtenkwam tot stand dankzijGaby Somers en Ria Thijs.Layout & druk: Giva BilzenVOORWOORD


Burgerlijke stand en bevolkingGemeente- en provincieraadsverkiezingen14 oktober 2012Oproep vrijwilligersWil je graag actief meewerken aande verkiezingen? Dat kan als bijzitterin een stembureau in devoormiddag of in een telbureauin de namiddag. In een stem- oftelbureau werken doorgaans eenzestal mensen samen in een aangenamesfeer.De bureaus worden geleid doorveelal ervaren voorzitters die vrijsimpele taken onder de bijzittersverdelen.De enige kwalificatie is jouw motivatie.Kandidaat voorzitters zijn ook zeerwelkom. Van hen wordt enig administratiefen organisatorisch talentverwacht.Meer info:Dienst secretariaat • 089 51 03 11secretariaat@hoeselt.beDeelname aan de gemeenteraadsverkiezingenals niet Belg.Niet Belgen kunnen deelnemenaan de gemeenteraadsverkiezingen.Ze kunnen echter niet deelnemenaan de provincieraadsverkiezingen.Aan welke voorwaarden moetmen voldoen:• 18 jaar oud zijn op 14/10/2012.• Ingeschreven zijn in het bevolkingsregisterof vreemdelingenregister.• Niet ontzet zijn uit de burgerlijkeen politieke rechten.• Een aanvraag tot inschrijvingop de kiezerslijst indienen bijde dienst burgerzaken vande gemeente waar men zijnhoofdverblijf heeft uiterlijk op31/07/2012.• Burgers die geen onderdaan zijnvan de Europese Unie dienenop het ogenblik van de aanvraag5 jaar ononderbroken inBelgië te verblijven met een geldigeverblijfsvergunning.Opgelet!De niet Belgen die reeds op dekiezerslijst stonden bij de vorigegemeenteraadsverkiezingen dienengeen nieuwe aanvraag te doen.Meer info:Dienst burgerzaken • 089 51 03 34GeboortenDatum Naam dochter of zoon van04-02-2012 Alexa KOBACHIDZE Dochter van Vaso en Tatiana Al Djarrakh-Tsabeï06-02-2012 Linde DE CLEENE Dochter van Erik en Isabelle Thoelen07-02-2012 Sandrine LINSEN Dochter van Andy en Kim Wijnen01-03-2012 Yuna GAENS Dochter van David en Dephny Vandebroek02-03-2012 Zoë LATHOUWERS Dochter van Ward en Sofie Verjans07-03-2012 Xavi ESTERS Zoon van Wim en Silvie De Bleeckere07-03-2012 Hazel VONCKEN Dochter van Joy en Birgit Ricquier08-03-2012 Thomas DOUMEN Zoon van Kristof en Maureen Renard08-03-2012 Celestia LAURITANO Dochter van Lorenzo en Galia Van Cauter21-03-2012 Liva LAMBREGS Dochter van Johan en Caroline Vanroy23-03-2012 Charlotte STEEGEN Dochter van Bert en Aline Smeysters27-03-2012 Flin WYERS Zoon van Tim en Sofie Daenen27-03-2012 Maxim COLSON Zoon van Joerie en Cindy Claus27-03-2012 Zoë COLSON Dochter van Joerie en Cindy Claus28-03-2012 Mathias NELISSEN Zoon van Kris en Brenda GrosemansHuwelijkenDatum Huwelijkspartners04-02-2012 Rudy SCHREURS en Katrien VERJANS29-02-2012 Willy ULENS en Sonja REYNDERS03-03-2012 Davy CROUGHS en Brenda HEINZ09-03-2012 Dirk SOMERS en Veerle THOONENOverlijdensDatum Naam van de overledene14-02-2012 Anna DAERDEN Hernerweg 6915-02-2012 Christina COBER Hulstraat 416-02-2012 Jean BOES Papenbergstraat 918-02-2012 Mariette JEHAES Bilzersteenweg 520-02-2012 Simone VANDECAASBEEK Luik25-02-2012 Adeline REARD Lindenhofstraat 228-02-2012 Jacqueline STORMS Bovenstraat 1903-03-2012 Hubert VOETS Rode Kruislaan 2810-03-2012 Jozef DE MUNCK Morlotlaan 411-03-2012 Jos KNAEPEN Paneelstraat 3 bus 115-03-2012 Jozef BOULET Paneelstraat 917-03-2012 Ernest VANSPAUWEN Groenstraat 4917-03-2012 Lis MEUWISSEN Hulstraat 419-03-2012 Maria PHILIPS Onderstraat 4423-03-2012 Willem JEHAES Groenstraat 3726-03-2012 Maria THOONEN Rode Kruislaan 927-03-2012 Mathilde BUSCHGENS Rode Kruislaan 929-03-2012 François THIJSEN Panisbergstraat 401-04-2012 Josephine THIJSEN Tongeresteenweg 147/203-04-2012 Jozef SCHILS Groenstraat 42/C03-04-2012 Maria VANDORMAEL Tommenstraat 1804-04-2012 (zuster) Maria LOWET St. Joost Ten Node08-04-2012 Albert DEMEY Hernerweg 108-04-2012 Arnold MORESI Hoogstraat 62RechtzettingIn het gemeentebericht van februari werd de datum van het goudenhuwelijksjubileum van de heer en mevrouw Jos en Alice Caproens-Bogaertsverkeerd vermeld. De correcte datum is 18 mei 2012.Terugblik op een geslaagde verkeerswandelingi.k.v. de campagne 'STOEPPARKEREN 2012'Op dinsdag 27 maart vond de 8ste editie plaats van de verkeerswandeling inkader van de campagne ‘Stoepparkeren’.Seniorenadviesraad haar medewerking.De campagne stoepparkerenwerd in 2000 opgestartvanuit de HoeseltseGehandicaptenadviesraaden dit met de nodigeondersteuning vanverkeersdeskundige Dhr.Raymond Collings, hetGemeentebestuur en hetOCMW-Dienstencentrum.De laatste 2 campagnesverleende ook deVoor 2012 was het thema: ‘Mobiliteit van de zwakke weggebruiker’.Twee klassen van het 4deleerjaar van de GesubsidieerdeVrije Basisschool Hoeseltcentrumnamen deel aan ditproject. Naast een educatiefmoment met Dhr. RaymondCollings kregen de 34leerlingen de opdracht eentekening te maken i.v.m. hetgekozen jaarthema.De verkeerswandeling van 27 maart startte alvast met schitterend weer enkon rekenen op een enthousiaste ploeg van 55 wandelaars.Tijdens een uitgestippeld parcours konden de deelnemers de tekeningen vande leerlingen bewonderen.De wandeling werd afgesloten in de inkomhal van GemeenschapscentrumTer Kommen waar ook de prijsuitreiking plaats vond.De 4 leerlingen die in de prijzen vielen voor beste tekening waren:1. Julie Cuypers | 2. SanderNierach | 3. Sarah Janssen | 4. Alexandra SoubronGevulde kipfilet met pastaBenodigdheden voor 4 personen• 4 kipfilets• 500 g tagliatelle• 1 bakje kerstomaatjes• 250 g ricotta• geraspte schil van 1 citroen• 2 el gehakte munt• 1 geperst teentje knoflook• olijfolie• peper en zout• keukentouw of prikkersBereidingswijzeVerwarm de oven voor op 180°C.Meng in een kom de ricotta met degeraspte citroenschil, de munt enknoflook. Kruid met peper en zout.Kook de tagliatelle beetgaar volgensde aanwijzingen op de verpakking.Snij de kipfilets open en vul zemet het ricottamengsel. Bind dekipfilets dicht met keukentouw ofprikker. Verhit de olijfolie in eenpan en bak de kipfilets goudbruin.Zet het vuur zachter en laat nogeen kwartiertje verder garen.Spoel de kerstomaatjes en doeze in een ovenschaal. Besprenkelmet olijfolie en plaats ze in devoorverwarmde oven tot ze bijnaopenbarsten.Serveer de pasta met gevuldekipfilet en kerstomaatjes.Smakelijk!• • • • •Suggesties en recepten mogensteeds bezorgd worden aanMichelle Fastré (Europalaan 1,3730 Hoeselt of michelle.fastre@ocmwhoeselt.be) met vermeldingvan contactgegevens.Elk ingediend recept dat wordtgeselecteerd om te verschijnen in degemeenteberichten, geeft recht opontvangst van een fles witte wijn.4 burgerzaken@hoeselt.beOnze verontschuldigingen en alvast proficiat aan het gouden paar.5OCMW


SOCIAAL MAATSCHAPPELLIJKZiekenzorg HoeseltZiekenzalvingOp vrijdag 30 maart kregen inde St. Stefanuskerk meer dan120 zieken en bejaarden deziekenzalving. Ook de familieledenen de ziekenzorgmedewerkerswaren een steun voor onze ledenvan ziekenzorg.Pastoor Louis, samen met depriesters Marcel, Frans en Jan alsookdiaken Jos gingen voor in dezemooie viering. Na de viering kreegiedereen een mooi aandenken.Daarna werd de ontmoetingafgerond met een koffietafelachteraan in de kerk.Dank aan iedereen die meegewerktheeft aan deze mooie samenkomst.ActiviteitenkalenderMeivr 04 Bedevaart Banneuxma 07 Creaclubvr 18 [tot di 22 mei]Louderbedevaarto.l.v. Pierre JamaerJunima 04 Creaclubdi 05 ZZ Vergaderingdi 19 Uitstap ZZ HoeseltVormsel 2012De vormselviering vindt plaats opzaterdag 19 mei a.s. om 17 uur inde St. Stefanuskerk.Er is die avond geen avondviering.Subsidiereglement GROSOp haar vergadering van 28 maart 2012 heeft de Gemeentelijke Raad voorOntwikkelingssamenwerking (GROS) een subsidiereglement goedgekeurd.De GROS wil personen die in Hoeselt wonen of Hoeseltse organisaties dieactief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking een projectsubsidietoekennen.Het college van burgemeester en schepenen beslist jaarlijks welk budget zijwensen te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Een gedeelte van datbudget zal nu kunnen aangewend worden om Hoeselaren en Hoeseltseorganisaties actief te ondersteunen.Aanvragen voor de betoelaging van een project in 2012 moeten ingediendworden bij de GROS, t.a.v. Marleen Janssen, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselten dit voor 1 juni (Latere aanvragen worden behandeld in functie van denog beschikbare middelen). De GROS bekijkt de aanvraag en geeft eengemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen datuiteindelijk beslist over de toekenning van de toelage.Om in aanmerking te komen voor betoelaging dient er een structurele bandte zijn met Hoeselt door de actieve betrokkenheid van een Hoeselaar ofHoeseltse organisatie die ter plaatse geweest is, of van plan is om ter plaatseactief te gaan zijn. Ook het project zelf dient aan een aantal voorwaarden tevoldoen: zoals actieve betrokkenheid van de lokale bevolking en rechtstreeksebaat bij het project, gericht op zelfredzaamheid, duurzaamheid, …Van de aanvrager voor een subsidie verwacht de GROS dat zij een toelichtinggeven bij het project op een vergadering van de GROS, een informatieve,educatieve actie organiseren of eraan deelnemen en dat hij/zij achteraf ookeen verslag met de afrekening bezorgt aan de GROS.Het volledig reglement en de aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bijMarleen Janssen, Gemeente Hoeselt, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt of viamarleen.janssen@hoeselt.beHet voorbije jaar hebben reeds twee jonge Hoeselaren een dergelijkesubsidie gekregen: nl. Annelien Brauns, geneeskunde student, die naasteen stage in Mali ook geld inzamelt voor een medische hulppost in Nalou(Mali)(zie artikel in de gemeenteberichten van oktober 2010) en VeroniqueSmeers, eveneens geneeskunde student, die stage gedaan heeft in India envoorafgaand geld inzamelde o.a. voor waterpompen in de buurt van demedische hulpposten.De subsidie is niet bedoeld voor de bekostiging van de reis van destudent of inleefreiziger, maar de GROS wil er een project ter plaatse meehelpen realiseren. Maar wil je als individu een inleefreis maken naar eenontwikkelingsland en zoek je hiervoor sponsoring, dan wil de GROS je hierbijook behulpzaam zijn; zo kan de GROS bv. zorgen voor een stand op deavondmarkt of helpen bij een steunactiviteit die je opzet.Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruikVoedselteamsVeertien Hoeseltse families kopen sinds kort een groot deelvan hun fruit, groenten, zuivel en vlees via een voedselteamrechtstreeks bij een boer die aangesloten is bij HartenboerLimburg. Alle producten worden dus ambachtelijk verwerkt,komen uit eigen streek (alle boerderijen liggen in Limburg) enzijn biologisch en met respect voor de natuur geproduceerd.Als je lid wordt van het Hoeseltse voedselteam kan je viade website (www.hartenboer.be) je bestellingen plaatsen (jekan dus gewoon van thuis uit bestellen) en die wordenvrijdagnamiddag geleverd in de Gansterenstraat 9c bij defamilie Stulens-Lambrechts en kan je daar tussen 17.30 uur en19 uur afhalen.Meer info:surf naar www.voedselteams.be of bel Bert Stulens, de teamverantwoordelijke (0494 81 48 29).Rode Kruis • afdeling Hoeselt• LidmaatschapPersonen die nog een nieuwe lidkaart 2012 willen en hun overschrijving zijn kwijt gespeeld ofvergeten zijn, kunnen nog altijd een overschrijving van 5 euro doen op rek. nr. BE91 0015 47535976, afd. Hoeselt, Hernerweg 75A. Voor aftrek van de belastingen is het minimum te stortenbedrag 40 euro.• Gezocht!De afgelopen maanden zijn er in het opvangcentrum verschillende baby’s geboren en er worden de komende maandennog enkele verwacht. Daarom zijn ze op zoek naar: kinderkoetsen en buggy's, babybadjes, kleine babykleertjes,...Voor hun activiteiten zijn de vrouwen ook op zoek naar: zwempakken, breigaren en naaimateriaal, schoonheidsproducten,stoffen, kookmateriaal, leuke snuisterijtjes die kunnen dienstdoen als bingoprijs.Heb je nog voetbalschoenen, sportkledij, sportmateriaal allerhande, dat thuis geen dienst meer doet? Je kan er desportende tieners enorm mee plezieren.Voor het brengen van kleding en andere materialen kan u van 9 tot 21 uur doorlopend bij het Rode Kruis terecht!Meer info:Jean Vanspauwen , Voorzitter Rode Kruis Hoeselt, tel. 089 51 40 41 of gsm 0496 41 33 32Wereldvluchtelingendag • Woensdag 20 juniMet deze dag willen de Verenigde Naties aandacht en begrip vragen voor vluchtelingen. Het Limburgs PlatformVluchtelingen en het Provinciaal Integratiecentrum Limburg lanceren naar aanleiding hiervan een nieuweaffichecampagne.Bekim Cekaj vluchtte in ’99 met zijn familie weg van het oorlogsgeweldin Kosovo. Hij was toen twaalf. “We liepen 3 dagen door de bergen, vanKosovo naar Montenegro. We konden elk moment opgepakt worden. Dedood was elke seconde aanwezig. Toen we in Montenegro aankwamen, wistenmensensmokkelaars ons via Albanië in het veilige Italië te krijgen.”Uiteindelijk kwam Bekim en zijn familie terecht in Heusden-Zolder. Daar moestenze hun leven opnieuw beginnen: in een vreemd land, zonder familie, zondervrienden. Bekim volgde een jaar Nederlandse taalles. Daarna volgde hij op schooleen beroepsopleiding, en ging hij aan de slag in een fabriek. Ook zijn broers enzussen wisten de draad al bij al snel op te pikken. Maar zijn ouders niet. Voor henblijft het moeilijk om te vergeten en de taal goed onder de knie te krijgen…SOCIAAL MAATSCHAPPELLIJKIntussen werkt Bekim niet meer in de fabriek. Hij woont in Leopoldsburg ensamen met zijn 2 zussen baat hij vandaag 2 succesvolle kapsalons uit. Hij geloofter dan ook in: “je kiest er niet voor om vluchteling te zijn. Maar je moet vooral6kijken hoe je vooruit kunt in het leven.”7


CULTUURActiviteitenkalenderG.C. Ter Kommen Grote ZaalMeiVr 04 Hoeselt Promms 5Za 05 Hoeselt Promms 5Ma 07 Alg. Vergadering CultuurraadDo 10 Ledenbijeenkomst OKRAVr 11 Schoolbal 150 jaar GVBZa 12 Schoolfeest GVB WermZo 13 Concert AcademieVr 18 Tentoonstelling HoeselARTVernissage 19u30Za 19 Tentoonstelling HoeselARTZo 20 Tentoonstelling HoeselARTDi 22 DorpsrestaurantDo 24 Dans Jumpy BumpyVr 25 Dans Jumpy BumpyZa 26 MoBb Big Band in concertDo 31 Voorstelling G.I.P.Kunsthumaniora HasseltEigen programmering GC Ter KommenConcert: Hoeselt Promms 5Vrijdag 4 en zaterdag 5 mei om 20.00 uurZie coverstoryKunstkring Hoeselt van start met HOESELart!Tentoonstelling: HOESELart!Zaterdag 19 en zondag 20 meiINFO & TICKETS:GC Ter Kommen,Europalaan 2, 3730 HoeseltTel: 089 41 63 58E-mail: gcterkommen@hoeselt.beVORMINGSACTIVITEITEN i.s.m.Vormingplus LimburgNatuur- en landschapsfotografie - workshopreeksOpeningsuren: ma 13.30 – 16.30 udi13.30 – 16.30 uwo 09 – 12 u 13.30 – 16.30 udo 09 – 12 u 13.30 – 18.00 uvr 09 – 12 u 13.30 – 16.30 uEven vertoeven in de natuur kan een mens zo’n deugd doen. Waarom zouden we dan die beleving niet proberen vast tehouden in een boeiende foto? Tijdens de workshops natuur- en landschapsfotografie leer je zowel de basistechniekenals het fotograferen in de praktijk.Lesdag 1:Aan de hand van talrijke voorbeelden worden de basisprincipes van natuur- en landschapsfotografie besproken. Nietals ‘zo moet het nu’ met strakke regeltjes, maar als mogelijkheden om je eigen creativiteit verder vorm te geven.Komen aan bod: de kwaliteiten van een natuurfotograaf, de mogelijkheden van licht en weer, werking en gebruik vanfotoapparatuur, compacttoestel, reflex, lenzen, statief, filters, beeldopbouw, …Lesdag 2:Onder begeleiding en met je eigen fototoestel maken we natuurfoto’s in een boeiend en gevarieerd landschap.Lesdag 3:Projectie en bespreking van een selectie van je eigen foto’s en het uitwisselen van ervaringen. Digitale beeldbewerking,moet dat nu echt? Visie op mogelijkheden en beperkingen van nabewerking.CULTUURJuniVr 01 Voorstelling G.I.P.Kunsthumaniora HasseltZo 03 Ruilbeurs ModeltreinenHoeseltse Treinclub vzwVr 08 Back to the musicalsGVB CentrumZa 09 Back to the musicalsBVB CentrumZo 10 Back to the musicalsGVB CentrumDi 12 DorpsrestaurantDo 14 Ledenbijeenkomst OKRAZa 16 PrivéfeestWo 20 Proclamatie AcademieVr 22 Schoolfeest Kleuters HernZo 24 ConcertKinderkoor De KlinkertjesMa 25 ScholensportdagBloedinzameling Rode KruisDi 26 DorpsrestaurantInfo-avond SpeelpleinwerkingWo 27 BBQ VriendenkringgemeentepersoneelZa 30 BBQ EurobormannekesOnder impuls van de Hoeseltse cultuurdienst verzamelden ondertussen 34Hoeselaren zich in de Hoeseltse Kunstkring. Een kerngroep van deze kunstkringwerkt leuke activiteiten uit voor deze mensen met hun gemeenschappelijke hobby.Dat gaat van atelierbezoeken tot infodagen, museumbezoeken of het opzetten vankunstprojecten.Iedereen met een hart voor de beeldende kunsten in Hoeselt, kan zich aansluiten bijde kunstkring. Op die manier wordt je op de hoogte gehouden van de initiatievendie genomen zullen worden.Interesse? Neem gerust contact op met de cultuurdienst (Yves Voncken),cultuurdienst@hoeselt.be of tel. 089 41 63 58.In het hemelvaartweekend gaat Kunstkring Hoeselt pas écht van start. Danorganiseert men een tentoonstelling in GC Ter Kommen waar meer dan 25 ledenvan de kunstkring een overzichtstentoonstelling creëren.Tal van kunstvormen zijn er te aanschouwen. Voornamelijk schilderkunst, maar ookkantwerk, beeldhouwwerk en creatieve pennenzakken en tassen.Iedereen is van harte welkom op zaterdag 19 en zondag 20 mei, telkens tussen 10en 18 uur.De inkom is gratis.JAARLIJKS VERLOFMaandag 2 juli t.e.m. dinsdag 31 juliZomeruurregeling cultuurdienst:tijdens de maand augustus:Data: woensdagen 2 en 9 mei – 19.30 tot 22.30 uurzaterdag 5 mei van 13.30 tot 16.30 uurMax. aantal deelnemers: 15Prijs: 27 euro, 15 euro klein budgetPlaats: vergaderlokaal 1 GC Ter KommenBegeleiding: Jos Coenen, lesgever Media en Design KHLimWinnaars ballonwedstrijd BuitenspeeldagOp 28 maart 2012 kwamen ruim 350Hoeseltse kinderen buiten spelen op devrijetijdszone van Ter Kommen naar aanleidingvan de jaarlijkse buitenspeeldag.Voor de gelegenheid werd er, samen metAcademie Hoeselt, een ballonwedstrijdgeorganiseerd.Volgende kinderen wonnen een leuke prijsen kunnen deze komen afhalen in GC TerKommen: Matti Buyse (hoofdprijs), DieterVansighen, Indiana Jans, Liesse Roebben,Matthias Maris, Silke Huybrechts, JulieEpding, Valerie Hellinx, Colien Govaerts,Laura Ramaeckers.Noteer alvast in je agendaZaterdag 21 en zondag 22 juli 2012HOESELT ZOMERT!Hoeselt-CentrumDagelijks open van 09 tot 13 uur.8 Simone Wouters, 089 41 35 29 9MeiWo 02Do 03Di 08Za 12Zo 13Di15JuniDi 12Di 19'Party Vibes'i.s.m. KAV O.L.Vrouw 3Inspiratie: 'Van angst naar kracht'Bloemschikken voor MoederdagVriendinnendag in OostendeVriendinnendag in OostendeIngrediëntentocht in GenkDemo Culinair 'BBQ'Uitstap naar Floriade Venloi.s.m. KAV O.L.VrouwMeer info:KAV Hoeselt-Centrum:www.kav.be/Hoeselt-CentrumRita Wouters, 089 51 19 31Annie Buysmans, 089 51 16 58Hoeselt-O.L.VrouwMeiWo 02 ‘Party Vibes’ 3Vr 11Za 12JuniDi 05Di 19LentefeestNationaal:Vriendinnendag in OostendeInspiratietochtReis naar Floriade VenloMeer info:KAV Hoeselt-O.L.Vrouw:Liliane Teurlinckx, 089 41 69 52


CULTUURMeiDi 15Di 29JuniBezoek aan atelier van MoRamaekers te RijkhovenDeelnamen aan processie teEchternachAfsluitende activiteitMeer info volgtMeer info :Viviane Degrève: GSM 0486 02 44 66Valentine Noblesse: GSM 0477 55 36 93MeiDi 08Di 15Wandelen met SylviaBezoek aan Bister-mosterd inJambes, de abdij van Maredsousen binnenstad NamenWo 23 Fietsen met Annie en MarleenDo 24 Schemerwandeling met SylviaDo 31 Jaarlijkse PicknickJuniDi 05 Wandelen met SylviaDo 14 Daguitstap naar Stolberg enKornelimünster (D)Wo 20 Fietsen met Annie en MarleenDo 21 Schemerwandeling met SylviaStraffe ToerenALT BIJT - Dauwwandeling bij zonsopgangDinsdag 1 meiVertrek om 05.30 uur aan Hof Ter Poorten.Het Straffe toerenjaar van Alt-Hoeselt is al vergevorderd. Het Alt Knalt - bestuur bezorgde onsal tal van leuke evenementen. Maar… het zit ernog niet op. Alt-Hoeselt heeft nog héél leukeevenementen voor ons in petto:ALT BIJT - Poëtisch ontbijt in de prachtige natuurDinsdag 1 meiVan 08. uur tot 11.30 uur. Vertrek aan Hof Ter Poorten.ALT ARTZaterdag 19 & zondag 20 meiVan 10 tot 18 uurToegang is gratis.Alt Art brengt een ode aan Lode Vanlessen(13-04-1910 * 13-01-1979). Zijn focus oplandschappen uit de Haspengouwse omgevingbracht ons tal van meesterlijke kunstwerken. AltArt zorgt ervoor dat u de kunst en de werkenvan ‘Peuslewie’ nu in levende lijve kan ervaren.Van aan de Nieuwebaan tot aan Hof ter Poorten kan je de (L)ode wandelroutevolgen: de 4 jaargetijden komen tot leven en u bekijkt de Alt-Hoeseltselandschappen vanuit Lode’s ogen. Ook de kinderen van de gemeenteschoolzullen zijn kunst onderweg met eigen tekeningen illustreren.Na een drankje aan de Alt Knalt-toog kan je in Hof Ter Poorten talrijkewerken van de schilder bekijken en genieten van klank en beeld, gebrachtdoor zijn (klein)kinderen.De Hoeseltse Geschiedkundige Kring zat weer niet stil de laatste weken. Volgende interessante weetjes uit het verledenvan onze gemeente kan je terugvinden op www.hoeselt.vrugger.be. Wie geen internet heeft kan terecht in de bib tijdens deopeningsuren.De bakkerij van SchalkhovenDeze prachtige foto dook onlangs toevallig op in Schalkhoven. De schilder,penseel nog in de hand, poseert fier bij zijn mooi werkstuk.Dat Schalkhoven ooit een bakkerij had is nagenoeg uit het collectievegeheugen van de Schalkhovenaren gewist. De vondst van deze foto was danook de aanleiding tot wat speurwerk naar deze vergeten bakkerij. Lizzy Americauit de Grootveldstraat in Schalkhoven, vond de foto tussen haar familiefoto's.Romershoven, de Winterbeek en het gewoonterechtWinterbeken hebben hun naam niet gestolen: ze worden gevoed door het afvloeien van stortregen- en smeltwater.Vooral na de winter... met een reëel risico op overstroming. Daarover kunnen ze in Romershoven meespreken. Sindseeuwen en eeuwen.Romershoven is gedeeltelijk ontstaan op gronden die op moerassen gewonnen werden. De dorpelingen wisten dat eengoede waterhuishouding van levensbelang was, ze konden het zich immers niet permitteren dat hun oogsten -letterlijkinhet water vielen. Ze draineerden de akkers en beemden door vloedgrachten te graven die het water naar de beekvoerden en jaarlijks kregen die grachten en de beek een groot onderhoud! Beter kon het toch niet?Een landelijke wetboek dat deze materie regelde bestond niet in de 16de en 17de eeuw en ook niet in de 18de eeuw.In de loop der tijden was echter uit de plaatselijke gewoonten en costuymen een gewoonterecht ontstaan. En hetgewoonterecht had kracht van wet; meer zelfs, het gewoonterecht was heilig. Je kon er best niet aan raken, zoals schoutChristiaen Simon Janssens van Romershoven tot zijn grote frustratie zou ervaren...HOESELT VRUGGERALT STALTVrijdag 3 & zaterdag 4 augustusHet straffe-toerenjaar afsluiten doen ze in Alt-Hoeselt met een nieuw kamp:een tentenkamp niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen!Dat ziet zjë nau nimmee... deel 4Nostalgie... heimwee naar vervlogen tijden. Paul Achten neemt ons weer even terug in de tijd en vergelijkt wat ervroeger anders was.MeiDo 10 LedenbijeenkomstGC Ter Kommen om 14 uurDi 29 Uitstap: Processie Echternach(na inschrijving)JuniDo 1Lentefeest GC Ter Kommenom 14 uurSportprogrammaJoggen: Elke maandag, woensdag envrijdag om 9.30 uurFietsen: Elke donderdag om 13.30 uurDansen: Elke dinsdag om 16 uur.Meer info:Josette Swerts, tel. 089 51 43 61Er wordt nog volop gewerkt aan de invulling, maar één ding is zeker: hetwordt een niet-te-missen ervaring met een knallend einde van straf Alt-Hoeselt!Meer info en foto’s vind je op www.altknalt.beRomershoven staat ’RIn Romershoven is het straffe bestuur van ‘Romershoven staat ’R’ ook al steviguit de startblokken geschoten. Op zaterdag 25 augustus zal Alt-Hoeselt destraffe toerenvlag overdragen aan de straffe Romershovenaren.De voorbereidingen voor een uniek Romerhovens evenement zijn volop aande gang. Heel binnenkort verneem je er meer over!En dan is het aan de Neder…Jawel hoor. Het wordt stilaan tijd om de straffe-toeren-trein in de Onze-Lieve-Vrouweparochie op de sporen te zetten. Daarvoor zullen er binnenkortdorpsvergaderingen georganiseerd worden op de Neder. De inwoners zullendaarvoor een uitnodiging in de bus krijgen.Waarom de Jeugdkapel in 1938 gebouwd werdWe willen nog eens terugblikken op de ontstaansgeschiedenis van de Jeugdkapel.Alhoewel iedereen dacht dat over dit schitterend initiatief van kapelaan Vliegen alles gezegd engeschreven was, ontdekken we nu in de Sint-Stefanusbode van 1938 bijkomende informatie.Kapelaan Vliegen had de faam een bevlogen man te zijn. Dat was ook zo. Hij was de 'bezieler' vande jeugd en de jeugdbewegingen. Hij zat vol ideeën. Hij hoefde maar een "project" te ontvouwen, ofhet werd gerealiseerd. Ter ere van de jeugd en met de jeugd bouwde hij in de zomermaanden van1938 de Jeugdkapel.Maar wellicht rijpte het Jeugdkapel-project in een heel specifiek en breder kader...Het fotoarchief van Freddy HamalFreddy Hamal was van 1977 tot 1985 regionaal persfotograaf voor 'Het Belang van Limburg'. Hij vereeuwigde honderdenevenementen, sportmanifestaties, huldigingen, feesten en stoeten, in Hoeselt en omgeving. Ook na'85 bleef hij een actief fotoreporter.Na maandenlang intensief scanwerk heeft hij samen met zoon David dit archief van 6.770 foto'svoor iedereen online beschikbaar gesteld. Dit prachtige initiatief voor behoud van erfgoed is zeerlofwaardig! Freddy en zoon David Hamal laten weten dat hun rijke schat voor iedereen gratis te10 M-Th Vanderslagmolen, tel. 089 51 46 48bekijken is via www.hoeselt.vrugger.be.11


COVERSTORYKoninklijke Harmonie St-Cecilia HoeseltHoeselt PrommsNa 4 jaar organiseren de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia ende Cultuurdienst van Hoeselt opnieuw dit evenement. HoeseltPromms is een groots opgezet spektakel waarin populaire klassiekemuziek naadloos overgaat in de meest swingende en stomendepop- en rocksongs. De combinatie van een popband en eenharmonieorkest, samen met onderstaande artiesten, staat garantvoor drie uur entertainment van de bovenste plank.• Het Hoeselts Prommsorkest, o.l.v. Jos Wijnen, is een harmonieorkest bestaandeuit 60 enthousiaste muzikanten die reeds in het verleden verschillende artiestenbegeleidden zoals Paul Michiels, Guy Swinnen, Günther Neefs, Katerine, AndreaCroonenberghs, Sarah, Tabitha, Sabien Tiels, Tom Olaerts, Willy Claes Quartet, BennyWiame, Renilde Peumans, …COVERSTORYDe Koninklijke Harmonie St-Cecilia werd opgericht in 1895. Het harmonieorkest bestaat momenteel uit 60 muzikanten,waarvan bijna de helft jonger is dan 25 jaar.Ze behaalde reeds twee keer de provinciale kampioenstitel van Vlamo in de afdeling uitmuntendheid. In oktober ditjaar zal het orkest meedingen voor de titel in de ere-afdeling.De harmonie heeft een uitgebreide jeugdwerking. Zo organiseert ze samen met de Academie van Tongeren demuziekacademie in Hoeselt, waar alle notenleerklassen en (bijna) alle (blaas)instrumenten kunnen gevolgd worden.Mezzo en Dubbele Forte zijn jeugdorkesten waar meer dan 30 jonge muzikanten beneden de 18 jaar samen muziekspelen en hun eigen concertagenda afwerken. Zo nemen ze o.a. 2-jaarlijks deel aan het Europees muziekfestival voor dejeugd in Neerpelt of gaan ze jaarlijks op muziekkamp.Elk jaar brengt de harmonie haar befaamde Nieuwjaarsconcerten, waar telkens een bepaald thema centraal staat.Tijdens deze concerten werd ook samengewerkt met o.a. trompetist Benny Wiame, Willy Claes Quartet, Sabien Tiels,tenor Glenn De Smedt, sopraan Sonja Feenstra, enz.• Geena Lisa kennen we allemaal als omroepster bij Eén en presentatrice van o.a.Fata Morgana en Dans Mondial. Daarnaast is zij ook een fantastische zangeres enentertainster. Tijdens Hoeselt Promms brengt ze samen met het orkest een aantalswingende covers.• Udo won op overtuigende wijze in 2005 X-factor. Sindsdien heeft hij 3 albumsuitgebracht met daarin o.a. hitsingles als ‘Isn’t it time’ en ‘ik mis je zo’. Enkele vanzijn nummers werden gearrangeerd voor het prommsorkest, maar ook een aantalfantastische covers zullen die avond de revue passeren.• FeSteyn is de Limburgse ambianceband bij uitstek. Frontman Stijn Schraepen zal u ongetwijfeld de ganse avondanimeren met zijn grappen, maar weet ook de beste covers op een sublieme manier te vertolken. Velen zullen Stijn ooknog kennen als frontman van Perrongeluk.• Na het prommsconcert is er een spetterende After-Party met DJ Kurt tot in de vroege uurtjes.In 2010 bracht de harmonie i.s.m. een koor, vele solisten en acteurs de musical “Zaad van Satan” in de sporthal vanHoeselt, dat 2 keer volledig uitverkocht was.Aarzel niet om samen met meer dan 1.000 enthousiastelingen te genieten van dit bruisend evenement.De harmonie geeft concerten zowel in binnen- als buitenland. Zo nam ze o.a. al deel aan het Jungfrau Music Festival inInterlaken (Zwitserland) en gaf ze concerten in Nederland en Oostenrijk.Voorverkoopkaarten voor zaterdag 5 mei zijn te verkrijgen aan 10 euro in GC Ter Kommen, Europalaan 2 in Hoeselt,089 416358, gcterkommen@hoeselt.be of www.terkommen.be.In 2005, 2006, 2007 en 2008 organiseerde de K.H. St-Cecilia de eerste vier edities van Hoeselt Promms. Nu wordt devijfde editie opgevoerd.VIP-kaarten voor vrijdag 4 mei zijn nog te verkrijgen door contact op te nemen met Patrick Wijnen, 0472 18 59 12 ofpatrick.wijnen@skynet.be.12 > Geena Lisa13> Udo > FeSteyn


BIBLIOTHEEKDe week van de opvoeding wordt elk jaar georganiseerd van 16 tot 23 mei.Overal in Vlaanderen en Brussel worden dan boeiende en leuke activiteiten georganiseerd voor ouders enkinderen.www.toerismehoeselt.be is online !!!Tot vandaag vond je alle toeristische informatie op de algemene website. Om onze inwoners en bezoekers vanonze gemeente nog beter de gelegenheid te bieden om op een aangename en efficiënte manier deze informatie teraadplegen kan je vanaf heden rechtstreeks surfen naar www.toerismehoeselt.beTOERISMEWoensdag 23 mei spitst Ann Bonneux, consulente van de opvoedingswinkel, zich in Hoeselt toe naar ouders metkind(eren) van 6 tot 10 jaar.Heeft u interesse, heeft u vragen of wil u graag mensen ontmoeten die kinderen binnen dezelfde leeeftijdscategoriehebben om ervaringen uit te wisselen, dan bent u van harte welkom in de bib op de 2de verdieping. In deze gezelligeruimte en met een lekkere kop koffie belooft het een aangename kennismaking te worden.Terwijl u informele gesprekken aangaat kunnen uw kinderen (van 6 tot 10 jaar) een tekenworkshop met Frank Daenenmeemaken op de 1ste verdieping van de bib.De schrijver brengt een interactieve lezing rond het boek ‘Wow,wat een wolf!’ met in de hoofdrol het konijntje Laps.Het avontuur van Laps wordt verteld aan de hand van eensuperleuke projectie in een griezelig donkere ruimte.Wanneer de lichten terug aan gaan leert hij de kinderen gezichtentekenen, voorwerpen tekenen, enkele handige tekentrucjes éneen magisch trucje waarmee je lijnen kan verwijderen zonder tegommen (ze zullen het nodig hebben want een gom komt aan deze tekensessie niet te pas).Helemaal op het einde leren we samen Laps tekenen. Ik verzeker je dat zowel groot als kleintalent met een mooie tekening naar huis zal gaan.Waar : Bib HoeseltWanneer : Woensdag 23 mei om 16 uurToegang : GratisInschrijven kan tot 15 mei via 0491 71 72 40,e-mail: info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be, marleen.smets@hoeselt.be of in debibliotheek.Tijdens de opvoedingsweek krijgen titels rond dit thema aandacht in kranten en magazines,op radio of televisie. De bibliotheek maakt een boekenstand en de opvoedingsconsulente ende bibmedewerkers geven u graag informatie over boeken die extra in de kijker staan.Klik op Wandelenen je kan kiezen uit een 11-tal wandelingen die u leiden naarde meest idyllische plekjes van Hoeselt. De 3 wandelingenmet vertrek aan de kluis van Vrijhern behoren tot hetgamma van ‘unieke natuurwandelingen in Zuid-Limburg’.Klik op Op wielenals je Hoeselt wil verkennen per fiets, met de vespa, motorof auto en ontdek de rust, de stilte en geniet van de gezondebuitenlucht... in de lieflijke landelijke dorpjes.Klik op Natuurlijkvoor meer informatie over de rijke diversiteit die Hoeselt,gelegen op de grens van Droog en Vochtig Haspengouw, tebieden heeft.Deze activiteit is een samenwerking van de opvoedingswinkel, de dienst jeugd en debibliotheek.Klik op Rijk verledenom kennis te maken met het boeiend en waardevolhistorisch erfgoed van Hoeselt; geklasseerde kerkgebouwen,een authentieke kluis met kluiskapel, prachtige kastelen enmonumentale vierkantshoeven.Klik op Eten en slapenals je wil overnachten in Hoeselt, of wil gaan tafelen, of zinhebt in een snelle snack, of misschien gezellig wil terrassen!Maak je keuze en genieten maar!14 Sluitingsdagen bib • Do 17 en vr 18 mei en ma 28 mei 201215


TOERISMEReligieus erfgoed inHaspengouwdoor Pierre DirikenZopas verscheen‘ R e l i g i e u sErfgoed inHaspengouw’,het eerstedeel in denieuwe cultuurtoeristischereeks Georeto'sHaspengouw Monografieën.In het boek staan tientallenGEOTIPS... verwijzingen enpraktische informatie overbezoekbare plaatsen met eenreligieus karakter.Van Hoeselt werd de Kluisvan Vrijhern opgenomen indeze uitgave en verder werd degeschiedenis op kerkelijk gebiedvermeld.Het boek is te verkrijgen bij dedienst voor toerisme aan 16,50euro.Wandelen met wandel-en fietsclub LouisNeutraleDi 15 mei • Vertrek: 13.45 uurKluis van VrijhernTS: Taverne De TommenDi 29 mei • Vertrek: 13.45 uurParking GC Ter KommenTS: Tennis Jus in RomershovenDi 19 juni • Vertrek: 13.45 uurKerkplein SchalkhovenTS: De Singelhoeve, HoeseltKermissen en avondmarktVr 25 meiAvondmarkt Hoeselt centrumZo 27 mei • PinksterenKlein Kermis Hoeselt centrumZo 3 juniKlein kermis WermKlein kermis SchalkhovenZo 10 juniKlein kermis St.Huibrechts-HernZo 24 juniKlein kermis RomershovenZo 1 juliKalender - Kalender - Kalender - Kalender1 meifeesten te Alt-Hoeselt in en rondom PC ‘Altenaar’zaterdag 28 april: Snuffel-Rommelmarkt met kinderanimatie vanaf 9 uurzondag 29 april: Muzikale namiddag met optredens vanaf 14.30 uurOrg. Koninklijke Harmonie Sint-Lambertus.Meer info: 012 23 41 49Zaterdag 2 mei: Natuurwerkdag - Wijngaardbos Hoeselt - weilandenhooienVertrek: Kluisstraat 1, Hoeselt van 9 tot 12 uurMeer info: Natuurpunt Zuidoost Limburg - Van Empen Luc, 0475 87 80 66Zondag 6 mei: Busreis naar Sint-Katelijne-Waver voor de groentetochtvan wandelclub Kadodders.Vertrek: om 8 uur aan de kerk in Hoeselt, terug rond 18 uur.De wandelaars vertrekken naar jaarlijkse gewoonte in de MechelseVeilingen, de grootste groenteveiling van Europa. Dit is een uniekecombinatie van natuurschoon, historische monumenten, open bedrijven.Er is ook mogelijkheid om in de Midzeelhoeve het groentemuseum ’tGrom te bezoeken.Prijs: helpers: 2 euro, leden: 6 euro, niet-leden: 11 euro.Inschrijven voor 1 mei via de voorzitter: tel 089 50 20 16 of 0496 35 82 57.Org. Wandelclub Vitales.Zondag 20 mei: Wandeltocht naar ScherpenheuvelVertrek: stipt om 05 uur aan de parking van apotheek Jorissen.Afstand: ongeveer 48 km, er zijn verschillende stops voorzien.Inschrijven voor 15 mei via de voorzitter, tel. 089 50 20 16 of 0496 35 82 57.Org. Wandelcub Vitales.Vrijdag 25 mei: GROS op de avondmarktDe Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking staat metambachtelijke en bioproducten op de avondmarkt in Hoeselt centrum van17 tot 22 uur.Info: Bert Stulens, 0494 81 48 29.Zaterdag 2 juni: Natuurwerkdag – Wijngaardbos HoeseltWeilanden maaien en afvoeren. Bij slecht weer: koeirasters herstellen.Vertrek: parking café de Metser, Bilzersteenweg om 9 uur. (einde om 12.30uur).Meebrengen: riek, hark en stevige schoenen.Meer info: Natuurpunt Zuidoost Limburg – Georges Krieken, 0473 37 58 84Zondag 10 juni: Picknickwandelingi.k.v. 10 000 stappenactie van de Provincie LimburgStart aan de kluis van Vrijhern om 11.30 uur (inschrijvingen vanaf 11 uur).Meer info: Dienst Toerisme, tel. 089 51 03 35Mooi zomerweer, de buitenlucht lonkt.Haal je wandelschoenen uit de kast, bereid een heerlijke picknick of…bestel je picknick(*) en verras je gezin of vrienden met de gezelligste uitstapvan het jaar. Bij de inschrijving aan de start krijgen de eerste 50 groepjeseen gratis picknickdeken als attentie. Door je inschrijving kom je ookautomatisch in aanmerking voor een rugzak met eetgerei.(*) Picknickpakketjes kan je bestellen bij Supra Thewissen, tel. 089 41 29 50Voor volwassenen aan 6,50 euro (3 broodjes, fruitsap, appel, verrassing /voor kinderen aan 4,50 euro (1 broodje, 1 chocobroodje, fruitsap, appel,verrassing)Speelplein zoekt animatoren» Ben jij 16 jaar in 2012 (of ouder!) ?» Heb je een hart voor kinderen?» Je zomervakantie nog niet gevuld?» Zin voor samenwerking in team?» Leergierig?» Enthousiasme genoeg…Vraag vrijblijvend informatie op speelplein@hoeselt.be of spring eens binnen op de jeugddienst!!Speelplein 2012De stuurgroep van het speelplein heeft de kalender van deze zomer opgesteld en zelfs al de thema-weken gekozen.Het speelplein begint op maandag 2 juli en eindigt op woensdag 29 augustus.Er is geen speelplein op:- woensdag 11 juli- de rustweek is van 30 juli t.e.m. 3 augustus- van 15 t.e.m. 17 augustusDe themaweken zijn:1) 2 – 6 juli: Kom uit je luie zetel2) 9 – 13 juli: Ridder Roeland – De avonturen van3) 16 - 20 juli: Masterchef4) 23 – 27 juli: Circus Fiezewiezou5) RUSTWEEK6) 6 – 10 aug: Hollywood OMG7) 13 – 14 aug: Bootcamp8) 20 – 24 aug: Kleur je stem9) 27 – 29 aug: Make a wishOp dinsdag 26 juni is er een info-avond over het open-speel-aanbod. Het nieuwe systeem van spelen dat wordttoegepast binnen de speelpleinwerking.Alle ouders zijn van harte welkom om 19.30 uur in GC Ter Kommen.www.kpmcup.beOp donderdag 17 mei 2012 palmen de Provinciale Jeugddienst en PHL Music het HasseltseKapermolenpark in voor het jongerencultuurfestival KPMcup meets Burnout.Het Limburgs skateboardkampioenschap KPMcup werkt dit jaar samen met Burnout, het muziekfestivalgeorganiseerd door PHL Music-studenten. Het resultaat: een gratis jongerencultuurfestivalrond skaten en straatcultuur met ondermeer het Limburgs skateboardkampioenschap, 2 podia eneen outletmarkt.Wil jij op donderdag 17 mei met je skateboard in de prijzen vallen? Schrijf je in voor het Limburgs skateboardkampioenschapen maak kans op een deel van onze goedgevulde prijzenpot.Verwacht je op KPMcup meets Burnout verder aan een line up met stevige gitaarbands en vers dj-geweld. Volgendenamen zakken alvast af: Rise And Fall, Bare Noize, Reproach, Bar 9, Full Of Hell, Stinkahbell, Grieved, Subzee-D enCampus.Voor alle info: www.kpmcup.be.Feestweekend in Jeugdhuis X→ Dan is animator op het speelplein misschien echt iets voor jou!Jeugdhuis X viert dit jaar zijn 14 jarig bestaan en naar goede traditie gebeurt dit tijdens een feestweekend!Op vrijdag 4 mei organiseren we een cantus gevolgd door de verjaardagsfuif.Zaterdag 5 mei gaan we met de bus op stap en bezoeken we andere jeugdhuizen.Het Feestweekend sluiten we af op zondag 6 mei met een tapas- én karaoké-avond. Daar gaat16 Klein kermis Alt-HoeseltKoffie of chocomelk is gratis ter verkrijgen op de picknickplaats.weer goed gelachen worden!17JEUGD


SPORTAlgemene vergadering sportraad HoeseltDonderdag 24 mei om 20 uurin lokaal 1 van het GC Ter KommenVoor alle aangesloten sportinitiatieven.De dagorde omvat onder andere:• overzicht werking spotraad• voorstelling van de structuur en werking sportraad• diverse informatie• spreker over het item: DE TOEKOMST VAN DE SPORTCLUBOp basis van trends en evoluties in de sport en maatschappij gaan we discussiëren over de toekomst van desportclub. Hoe kunnen we als club anticiperen op de vele veranderingen? Hoe spelen we in op de noden enbehoeften? Hoe vullen we de recreatiesport en competitiesport in, welk soort trainingen bieden we aan en welkeorganisatorische aanpassingen zijn nodig in de toekomst?Dansproject sportdienst: Jumby-BumpyZumba & Dance FitnessMaandag 14.00 uur ZUMBA & Shape21.00 uur ZUMBA XPRESSDinsdag 19.45 uur BODYSHAPE20.45 uur ZUMBA & ShapeWoensdag 19.30 uur ZUMBA & Shape20.30 uur ZUMBA +++Donderdag 19.00 uur ZUMBA XPRESS20.00 uur FAT BURNINGVrijdag 20.00 uur ZUMBA & Shape(& Shape = 11 nummers + 10’ buikspieren)(XPRESS = 12 nummers non-stop in 50’)Donderdag 24 mei om 18.30 uur en vrijdag 25 mei om 17.30 uurIedere week dansen er maar dan 100 jongeren, ingedeeld in 6 leeftijdsgroepen van 5 tot15 jaar, in het sportcentrum Ter Kommen. Natuurlijk willen zij dat ook eens laten zien aande ouders, familie en vrienden. Deze voorstelling ‘JUMPY BUMPY presents DANCINGSTARS ‘ vindt plaats in de theaterzaal GC Ter Kommen Hoeselt op donderdag 24 meiom 18.30 uur en op vrijdag 25 mei 2012 om 17.30 uur.WatergewenningVoor KLEUTERS geboren 2007Start op zaterdag 2 juniUren: 09.40-10.20 / 10.20-11.00/11.00-11.40 / 11.40-12.20Max. 10 deelnemers per groepDeelname: 15 euro/5 lessenInschrijven: sportdienst, tel. 089 49 16 03 (kantooruren).De ideale voorbereiding op onze lessenreeksKLEUTERZWEMMEN die in september zal starten.Asbestinzameling en inzameling roofing op hetcontainerparkOp dinsdagnamiddag 22 mei van 16 tot 19 uur kan zowel asbesthoudendbouw- en sloopafval als roofing worden aangebracht op het gemeentelijkcontainerpark en dit van 16 tot 19 uur.Let wel: die namiddag worden geen andere afvalfracties aanvaard!De retributie voor het afleveren van asbestcement bedraagt 1,50 euro pereenheid (één eenheid = één plaat asbestcement). Deze retributie wordt pergezin aangerekend voor de hoeveelheden die 10 eenheden per gezin per jaaroverschrijden.Voor roofing geldt de retributie van grof vuil.Kippenactie 2012Koop een kip voor een appel en een ei.Ook dit jaar wordt er weer een kippenactiegeorganiseerd. Minder keuken- en tuinafval,daar is het ons om te doen. Kippen kunnendaar perfect bij helpen.In samenwerking met uw gemeentebestuurbiedt Limburg.net u een kortingsbon aan van3 euro, die u kunt gebruiken voor de aankoopvan een kip in een van de deelnemendetuincentra.Aan zo’n kip kunt u immers uw keukenafval kwijt, per jaar eet een kip 50 kgkeuken- en tuinafval op. En u krijgt er ook nog eens gratis en voor niks nogeens 200 verse eieren voor in de plaats.Gebruik de kortingsbon en geniet van maximum 9 euro korting per 3 kippen.Indien u kippen koopt maakt u bovendien kans op een aankoopbon van 100euro van uw tuincentrum. Een gratis kippengids kan u aanvragen via info@limburg.net.De actie loopt tot en met 30 juni 2012.OPENDEURWEEKENDHet politiecollege, de politieraad,de korpschef en alle medewerkersvan de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst nodigen jullie uit tijdens hetOPENDEURWEEKENDzaterdag 30 juni en zondag 1 julivan 13 tot 18 uurDit opendeurweekend vindtplaats ter hoogte van het nieuwepolitiecommissariaat, Schureveld11 te Bilzen.In en rond het gebouw wordenverschillende standen opgericht:• Job bij de politie• Voertuigenstand› motorfietsen› flitswagen› kantoorwagen› ...• Fietsdemonstraties• Motorbeheersing• Aanvalshond• Graveren van fietsen• Slachtofferbejegening• Kinderanimatie› ijswagen› grimeren› …CateringOok in het gebouw kan u eenkijkje nemen. Onze medewerkersleiden u graag rondop hun nieuwewerkplek.INFORMATIEFDeelname met beurtenkaart : 15 beurten/50 euro(student 40 euro)De kortingsbon kan je afhalen bij de milieudienst of downloaden via websitewww.limburg.net. Deze bon verschijnt tevens in de regionale weekbladen.Info: www.fitclubhoeselt.beJeugdvoetbalOp zaterdag 2 juni vanaf 10 uur organiseert de JEUGDWERKING van de voetbalclubs KSV Hoeselt en ALT Hoeselteen kennismaking met het jeugdvoetbal in Schalkhoven.Deze vrijblijvende training is toegankelijk voor al onze jongeren (jongens en meisjes) vanaf 4 jaartot 9 jaar.Oproep aan Hoeseltse handelaars - CADEAUCHEQUESOnder impuls van de werkgroep lokale economie werkt het gemeentebestuur momenteel een systeem vancadeaucheques uit. Cadeaucheques zijn de laatste jaren aan een stevige opmars bezig en zijn een ideaal geschenk voorelke gelegenheid. Niet alleen geef of krijg je een origineel geschenk, men geeft op die manier ook de lokale handelaarseen duwtje in de rug. De gemeente wil in samenwerking met de werkgroep lokale economie op een actieve maniermeewerken aan een ondernemersvriendelijk imago en hoopt dit initiatief spoedig aan de inwoners voor te stellen. Erwordt gestreefd naar een gevarieerd aanbod van deelnemende handelszaken: krantenwinkels, kappers, kledingzaken,restaurants, bakkers, … .Tevens zal op deze datum de info- en pasdagen georganiseerd worden. U kan er dan terecht vooralle inlichtingen – aansluitingen enz.Meer info:• Guido Machiels, 0494 60 21 46 (KSV Hoeselt)Wil u er als Hoeseltse handelaar van bij de start bij zijn?Dan kan u zich nu reeds aanmelden bij de Dienst Lokale Economie, 089 510 313, jan.swaen@hoeselt.be.Zodra dit initiatief verder uitgewerkt is, nemen we terug contact met u op.18 • Urbain Knaepen, 0472 21 72 12 (Alt-Hoeselt)19


MILIEUBeheer van wegbermenHet Bermbesluit is reeds een aantal jaren in voege. Het is van toepassing op bermen en taluds langs wegen, waterlopenen spoorwegen.KNELPUNTEN: sproeistoffen, zwerfvuil, groenafval, sluikstorten, te dicht ploegen bij de berm, …MILIEUBERMBEHEERSPLANDe begroeide bermen mogen volgens het Bermbesluit niet gemaaid worden vóór 15 juni, tenzij de gemeente eengemotiveerde afwijking vraagt voor het vroeger maaien. Voor bermen met erg hoge bloeipercentages voor demaanden juni, juli, augustus is 15 mei een meer geschikte maaidatum voor de bloemenrijkdom. Een eventuele tweedemaaibeurt mag slechts worden uitgevoerd na 15 september.Door een gericht beheer kan de ontwikkeling van specifieke kruiden en soortenrijke bermen worden gestimuleerd. Hetgemeentelijk wegbermbeheer zit vervat in het wegbermbeheersplan dat door de minister moet goedgekeurd worden.> Het gebruik van biociden is verboden in de bermen waarop het besluit vantoepassing is> Te dicht ploegen van naast gelegen akkerland en nutriënteninspoeling.Landbouwers kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij terecht voorbeheerovereenkomsten voor het beheer aan hun perceelranden.WEGBERMBEHEER: maaien en AFVOEREN van het maaiselAlgemeen geldt dat het bermbeheer gericht is op het verschralen van de bermen:doorgaans geldt immers hoe schraler of voedselarmer een berm, hoe soortenrijker. Hetverschralen gebeurt door maaien en afvoeren van het maaisel. Wanneer het maaiselblijft liggen of er wordt gras- of ander groenafval gestort, wordt de berm in feite bemesten gaat het aantal soorten drastisch achteruit.> Sluikstorten in de berm> ZwerfvuilACTUALISATIE VAN HET WEGBERMBEHEERSPLANOm na te gaan of het gevoerde beheer van de laatste jaren ook resultaten heeft opgeleverd,werd in 2011 een evaluatie en een actualisatie uitgevoerd.Uit deze studie blijkt dat er variatie is in de bermen, zowel in de beschaduwde types als in deoverige types. Van de zonbeschenen bloemenrijke waardevolle bermtypes komen er enkelezeer mooi ontwikkelde vormen voor, waaronder de erg mooie bloemenrijke bermen van deGoosstraat met meer dan 40 soorten.Vermeldenswaard is ook dat er soorten in Hoeselt waargenomen werden die vermeld staanonder de categorie ‘achteruitgaand’ in de meest recente rode lijst voor hogere planten inVlaanderen. Beemdkroon en Gewone agrimonie vinden we o.a. terug in de bermen van deTrulstraat. In het algemeen heeft het gevoerde ecologisch bermbeheer van de laatste jarengezorgd voor positieve resultaten.Nog veel te vaak worden de bakken van de grasmachines leeggemaakt in de bermen. Hierdoor worden de resultatenvan het bermbeheer helemaal teniet gedaan. De bodem wordt door het grasmaaisel verrijkt met een weelderigenetelgroei als gevolg.Opgelet met distels!!!De wet bepaalt zeer duidelijk dat iedere eigenaar, huurder of gebruiker verplichtis de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijke distels tegen te gaan op deeigendommen waarvoor hij verantwoordelijk is!!! Gelieve dan ook tijdig de nodigemaatregelen te treffen!!Voor klachten hieromtrent kan u zich wenden tot de plaatselijke politie!20 21


COLLEGEBESLISSINGENSamenwerking met provincie Limburg m.b.t. gemachtigd opzichterIn 2012 plant de provincie Limburg opnieuw een opleiding tot gemachtigd opzichter. Dit zijn vrijwilligers die wordenopgeleid om scholieren, bejaarden en gehandicapten te begeleiden bij bvb. oversteekplaatsen. Zij ontvangen eenmachtiging van de burgemeester dewelke impliceert dat zij de functie van gemachtigd opzichter mogen uitoefenenop het grondgebied van de desbetreffende stad/ gemeente.De kandidaat-opzichters volgen een korte theoretische opleiding bij het PLOT en een praktische opleiding bij de lokalepolitie. Zij krijgen vanwege het provinciebestuur een volledige uitrusting.Het college van burgemeester en schepenen ondertekende in dit kader het protocol voor provinciale machtiging.De burgemeesters die het protocol ondertekenen geven toestemming aan alle gemachtigde opzichters om eveneenssporadisch op hun grondgebied te mogen optreden mits de lokale korpschef hiervan in kennis wordt gesteld. Op dezemanier kan het optreden van de gemachtigde opzichter over het hele Limburgse grondgebied gerealiseerd worden.Besparing ‘De Lijn’Zoals alle Vlaamse overheidsinstellingen heeft ook ‘De Lijn’ voor 2012 de opdracht gekregen te besparen. Om hunbegrotingsdoelstelling te halen hebben ze een besparingsplan uitgewerkt dat ook gevolgen heeft voor Hoeselt. Zozullen er vanaf 1 mei 2012 enkele wijzigingen zijn op Belbus 706 tijdens week- en vakantiedagen, met name:› tussen 06.02 uur en 07.26 uur worden de twee belbussen die ingeschakeld werden per rit, afgebouwd naar éénbelbus die in een lus rijdt op uurfrequentie;› tussen 17.45 uur en 21.30 uur worden de drie belbussen die ingeschakeld werden per rit, afgebouwd naar één belbusdie in een lus rijdt op uurfrequentie.Gemeente Hoeselt verwelkomt nieuwe personeelsledenDe gemeente is verheugd enkele nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. Als eerste willen weIlja Wampers voorstellen. Ilja is sinds 1 februari 2012 werkzaam bij de gemeentelijke technischedienst. Hij zal vooral worden ingezet bij het onderhoud van de wegen en wegeniswerken en hetonderhoud en herstellingen aan openbare gebouwen.Bart Grotars kwam vanaf 1 maart 2012 de gemeentelijke groendienstversterken. Bart Grotars zal bevoegd zijn voor de aanleg en het onderhoudaan gemeentelijke groenzones, begraafplaatsen, speel- en sporttereinen.We wensen hen allebei veel succes in hun nieuwe job.Victorine Gielen 100 jaar!Afgelopen zaterdag werd er in de Pastorij van Romershoven feest gevierd. De onlangs100 jaar geworden Victorine Gielen werd er in de bloemen gezet. Samen met de gansefamilie, neven en nichten, geburen en vrienden was het een gezellig samenzijn waarVictorine ten volle van genoten heeft.Het College overhandigde haar een kistje met streekproducten, gelukwensen en eenfoto van het koningspaar. Deze foto heeft al een speciale plaats gekregen op haar kamerin het Bormanshof.Een kort portret van de jarige(samenvatting van het interview van Jurjen Fennema met Victorine)Victorine woonde jarenlang bij haar jongste dochter Gilberte. De laatste jaren logeerde ze om de week bij één van haarvier dochters. Vorig jaar, 2 dagen na haar 99ste verjaardag werd ze ziek en vanaf toen verblijft ze in het Bormanshof.Victorine is een kranige dame die zich alles nog goed herinnert. Zij maakte twee wereldoorlogen, de maanlanding ende eerste televisie-uitzendingen mee en ze overleefde vijf koningen.Op 9 oktober 1943 is Victorine op de leeftijd van 32 jaar getrouwd met Robert Verjans. Zij kregen vier kinderen: Maria,Julia, Adrienne en Gilberte.Jarenlang was Victorine de uitbaatster van café ‘Welkom’, een bescheiden café, zoals er in die tijd minsten 10 bestondenin de Romershovenstraat. De kachel stond in het midden van het vertrek en onder de toog lag een blok ijs om drankenkoel te houden. De flessen limonade van de vaste companie stonden op de keldertrap. Zondag na de hoogmis,kwamen de mannen ‘Kwajongen’ spelen en op een schoenzooltje werd met krijt de stand bijgehouden.Verder kon men in het café chocolat en droge saucissen krijgen. Ze schonken er ‘Limonade van de S’ (uit Schalkhoven)en later ‘Roman-limonade (uit Munsterbilzen). En natuurlijk Morèlbier, een soort kriek uit Wellen. “Een pintje kosttevijf frank”, vertelt dochter Adrienne .Robert, de man van Victorine, die eerst bij houtzagerij Modest werkte en later bij de FN-fabrieken in Herstal werd zieken is gestorven op 25 juli 1968. Victorine bleef achter met haar vier dochters. Een half jaar voor de dood van haar manwas het café al gesloten. Een tijdperk was hiermee afgesloten.Na de dood van haar echtgenoot ging Victorine een paar keer op reis nar Lourdes en deed zelfs eenmaal ‘het HeiligLand’ aan.Wat is haar geheime recept om honderd te worden: “Hard werken, ik heb altijd had gewerkt! Om vijf uur op, koeienmelken! Wij hadden drie koeien”. De dochters van Victorine gingen mee om het drinkwatervat te helpen dragen naarde wei achter Blokkesberg. Ook hadden ze varkens en soms een geitje.HULDIGINGENStudent LaunchOp de vraag of het vroeger beter was dan nu, antwoordt ze heel stellig: "Néén. Misschien waren de mensen vroegermeer content. Misschien, maar verder: neen!." Als ze terugkijkt op haar leven vindt ze dat het een heel goed leven heeftgehad.Op vrijdag 20 april 2012 vond in Bilzen de 2e editie van Student Launch plaats, een initiatief van de werkwinkelBilzen-Hoeselt. De info- en jobbeurs was bedoeld voor jongeren die dit jaar afstuderen, recent afgestudeerdenen werkzoekende jongeren. De aanwezigen werden getrakteerd op verschillende vacatures voor reguliere jobs enstudentenjobs in binnen- en buitenland. Diverse werkgevers uit de regio presenteerden zich op de beurs. Ook hetleger en de politie waren opnieuw van de partij. Jongeren kwam via workshops onder meer meer te weten over deadministratieve formaliteiten na het afstuderen, werken in het buitenlandVan harte proficiat aan de jarige!Springkasteel hurenHet springkasteel dat binnen de gemeentelijke uitleendienst ter beschikking stond voor Hoeseltse verenigingen is stuken zal niet meer vervangen worden.Er zijn immers voldoende plaatsen waar tegen een billijke vergoeding een springkasteel kan gehuurd worden.OverheidsopdrachtenAan Infrax werd goedkeuring verleend voor de plaatsing van een bijkomende lagedrukgasleiding in de Bovenstraat teWerm, over een lengte van 27 meter (rechts van de weg in de bocht van het T-kruispunt Bovenstraat/Katteveldstraat),22 23onder de Bovenstraat door, en dan over een lengte van 55 meter, links van de weg richting kerk, tot aan huisnummer 1.


actueelDen Toetëlèr deu ‘t opnerDe huisbrouwerij “Den Toetëlèr” heeft haar openingsjaar niet gemist.Na het geweldige openingfeest waar zowat 3000 liefhebbers opafgekomen zijn dreigde er zelfs een tijdelijk ‘biertekort’ en werd er metman en macht bijgesprongen om aan de vraag te kunnen voldoen.Inmiddels hebben al vele bierliefhebbers kunnen genieten van onzeToetëlèr Wit. De lovende kritieken onderschreven dit reeds meerderemalen.Gaandeweg werd het echter duidelijk dat de brouwcapaciteit gevoeligmoest opgedreven worden en dat de bottelcapaciteit de ’botleneck’was. Hiervoor werd eerst een tweedehands wijnafvullijn gekocht in Duitsland en daarna een etiketteertoestelin Frankrijk. Daar deze apparaten niet zomaar konden ingeschakeld worden zijn we opnieuw inspiratie gaanopdoen in Neurenberg op de brouwbeurs. Twee dagen later zijn we danteruggekomen met een (zwaar) hoofd vol nieuwe ideeën en technieken. Metdeze wetenschap hebben we dan gedurende de winterperiode de wijnafvullijnomgebouwd om bier te kunnen afvullen. De etiketteermachine is mee in lijnopgenomen en voorzien van een zelf ontwikkelde kroonkurkenautomaat.Na slechts een korte inloopperiode kan deze lijn momenteel een 1800 à2000 33cl flesjes per uur vullen en van kroonkurk en etiket voorzien.Het brouwproces heeft natuurlijk ook niet stilgelegen, we hebben ondertussenals tegenhanger voor de Toetëler Wit de Toetëler Amber Tripel ontwikkeld en aan enkele proefpanelsvoorgezet. Hun oordeel was nagenoeg unaniem. Opnieuw een biertje met een uitgesproken smaakpallet eneen prachtige schuimkraag.De Toetëler Amber Tripel zal op ons opendeurweekend “Den Toetëlèr deu ’t opner” dat doorgaat op 19 en20 mei als primeur voorgesteld worden.24Tot op ons opendeurweekend,Luc, Erwin en hun organisatieteamVoor verdere info kunt u altijd terecht via mail : info@toeteler.be of www.toeteler.be

More magazines by this user
Similar magazines