update 4/06 - Phoenix Contact

phoenixcontact.nl
  • No tags were found...

update 4/06 - Phoenix Contact

Het klantenmagazine van Phoenix ContactSeptember 2006Voedingen pag. 7PRESTATIEGAMMATrusted Wireless en Bluetooth pag. 10+11DRAADLOOSIN DE PRAKTIJKNieuwe producten pag. 12VOOR DEEX-OMGEVINGTITELTHEMACombi-connectorsysteem pag. 4KEUZEVRIJHEID BIJAANSLUITTECHNIEK


GASTBIJDRAGEGASTBIJDRAGEUPDATE INHOUDGastbijdrageDipl.-Ing. Dirk Görlitzer,hoofd van debusiness unit industriëleaansluittechniekDe winter als leermeesterBeste lezers,Schrikt u niet – de winter staat noglang niet voor de deur en dat ismaar goed ook. Maar toch heefthet koude jaargetijde iets waar wewat van kunnen leren, te weten:sneeuw. Het witte goedje is eenprima model voor toekomstigemodulaire concepten. Hoezo? Hebtu misschien de afgelopen wintereen keer een sneeuwpop gemaakt?Ik geef toe, op dit punt zijn oudersmet jonge kinderen in het voordeel.Wie ertoe in de gelegenheidis geweest, zal het beamen:sneeuw is prachtig bouwmateriaal.Simpel te vormen en haast oneindiguit te breiden. Deze fantastischeeigenschap is te danken aan destructuur van de sneeuw. Eenvoudigekristallen die zijn gevormdnaar het mathematische principevan self-similarity. Vormen die zichwaar nodig eindeloos laten aanpassenen uitbreiden.Op exact hetzelfde principeberusten concepten van decentralisering.De oplossing ontstaat dooreen modulaire aanleg, waarbij hetgeheel méér is dan de som derdelen. Die meerwaarde zit onderandere in soepele afstemmogelijkhedenop wensen van klanten enfors verkorte productietijden.Veel applicaties zijn tegenwoordigondenkbaar zonder decentraleoplossing. Van automatisering totstandaard veldbedrading wordt deoplossing gezocht in een modulaireaanpak. Ook bij de klassiekeschakelkastbedrading groeit debehoefte aan modulaire bouwvormen.Zo heeft Phoenix Contact insamenwerking met Rittal, Siemensen Trumpf de modulaire schakelkastontwikkeld en gezamenlijkmet deze bedrijven een uniekmodulair aansluitklemmensysteemgeïntroduceerd. Modulaire steekbaarheidmaakt uw werk over degehele linie een stuk gemakkelijkeren zorgt dat u de concurrentievóór blijft.Ook in de toekomst willenwij graag samen met u voort op deweg van decentralisering en modularisatie– van simpele printplaataansluitingtot complete automatiseringsoplossingen.Dirk Görlitzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2In gesprek metRandy Klassen, Omnex Control Systems . . 3TitelthemaAansluittechniekCombi-connectoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4GrondbeginselenApparaataansluiting met snelvergrendelingOverstappen op Speedcon . . . . . . . . . . . . . 6VoedingenToepassingsspecifieke apparaatkeuze. . . 7Op locatieInterbus-safetySpatbordproductie bij Audi A6 . . . . . . . . . . . 8Veerdruk- en snelaansluitklemmenModerne schakelinstallaties bij RWE. . . . . . 9Draadloze overdracht met Trusted WirelessWaterpeilregeling bij BP, VS . . . . . . . . . . . . . 10Draadloze overdracht met BluetoothSleepkabel aan robot vervangen. . . . . . . . . 11Nieuwe productenVerbindingstechniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Overspanningsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . 12Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12ActueelWK-posteractie Clipline complete. . . . . . . . . 13Seminars, Themadagen, Workshops . . . . . . 14Nieuwe website. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Beurzen 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15LezersserviceMeer informatie aanvragen . . . . . . . . . . . . 15Het combiconnectorsysteembeschiktover vier aansluittechnieken.Basisklemmenen connectorenkunnen naarbelieven worden4gecombineerd.De flexibele installatiemogelijkhedenzijn beschreven in de titelbijdrage oppagina 4 en 5.


TTIHTEEMLAVeelvoud door eenvoudCombi-connectoren met vier aansluittechniekenMachines en installaties worden steeds complexer. Tegelijkertijd groeit de behoefteaan flexibiliteit in de elektrische installatie. De Combi-connectoren van het aansluitklemmensysteemClipline complete voorzien in deze behoeften door een aantalbeslissende voordelen.Connectoren vinden grofweg bijtwee groepen afnemers toepassing.Enerzijds bij machinebouwers diehun modulaire machines en installatiesin serie monteren, dezevervolgens voor transport naar deklant uiteennemen en ze dan terplaatse snel in bedrijf willen stellen.Hier komt het aan op het criterium"plug & play".Anderzijds bij gebruikers vaninstallaties voor wie een steekbareelektroinstallatie van belang isomdat dit de beschikbaarheid verhoogt.Per slot van rekening kandoor uitval van één enkele componentde gehele productie stilvallen.Uitvaltijden betekenen hoe dan ookproductieverlies met alle kosten vandien. Dankzij voorgeconfectioneerdeconnectoren en zo universeelmogelijke interfaces zijn defecteonderdelen snel te vervangen.Modulaire opbouwIn één oogopslagMet het Combi-connectorsysteemis de elektrische installatie flexibelgestalte te geven, van schakelkasttot veldapparaat. Het modulairesysteem garandeert een betrouwbare"plug & play" bij deinbedrijfstelling tegen een minimumaan kosten. Bij storingen kunnendefecte bouwgroepen in eenhandomdraai veilig en betrouwbaarworden vervangen, wat debeschikbaarheid van de installatieals geheel ten goede komt.In een tijd van almaar kortereproductcycli moeten productielijnenuiterst flexibel zijn. Om in voorkomendegevallen snel te kunnenreageren, dat wil zeggen de installatiein korte tijd te veranderen ofuit te breiden, is een modulaireopbouw vereist. Komt het op snelheidaan, dan zijn consequentsteekbare componenten dé oplossing.Als grondslag dient het combiconnectorsysteem,dat modulair teinstalleren is – van de montagerailin de schakelkast tot aan te sluitenveldapparatuur.Voor de bekabeling in deschakelkast is er het aansluitklemmensysteemClipline complete.Dit systeem biedt het grote voordeelvan universeel toepasbaretoebehoren, alsook een doorlopendedubbelebrugschacht bij alle aansluittechnieken.Door het gestandaardiseerdeconnectorsysteemzijn zelfs klemmen metverschillende aansluittechniekente combineren.De standaardisering vantoebehoren bespaart eenhoop logistieke kosten,terwijl universaliteit encombinaties van aansluittechniekeneen flexibeleen rationele bekabelingmogelijk maken.Steekbaar maal vierDelen van installaties of componentenzijn alleen dan efficiëntte installeren, wanneer ze in deschakelkast reeds steekbaar aangeslotenkunnen worden. Hierkomen de Combi-connectoren vanpas. Zowel voor basisklemmen alsstekers zijn vier aansluittechniekenbeschikbaar: UT-schroef, ST-veerdruk,DT-insteekveerdruk enQT-snijklem. Onafhankelijk van dewijze van aansluiten zijn de klemmenen stekers onbeperkt metelkaar te combineren. Dit biedtvooral grote voordelen bij machineeninstallatiebouw voor de export.Terwijl bijvoorbeeld de interne,vaste bekabeling vlot en comfortabelmet behulp van veerdrukofsnelaansluittechniek tot standkomt, wordt aan de externesteekzijde de wereldwijd bekendeschroeftechniek gebruikt.4 UPDATE 4/06


Methet Combiconnectorsysteemzijn zowel signalen als vermogenssteekbaar aan te sluiten.Er kunnen aders aangesloten wordenmet een aderdoorsnede tot maximaal4 mm 2 en stroomwaarden tot32 A / 800 V. Hoogwaardige koperlegeringenzorgen voor een geringeovergangsweerstand.De schroef- en veerdrukstekerszijn beschikbaar met ver-De Combi-connectoren kunnen ookzelf worden geconfectioneerdschillen-de aderaansluitrichtingen– vanboven of van opzij. Destekers met aderaansluiting aande bovenzijde zijn vooral geschiktvoor toepassing met quattroklemmen,die twee achter elkaar liggendesteekplaatsen hebben. Stekers metzijdelingse aderaansluiting biedendaarentegen voordelen bij bekabelingdie direct in een kabelkanaalwordt aangelegd. Zodoende kanper applicatie de optimale aansluittechnieken -richting wordengekozen.Betrouwbare mechaniekEen hulpveer zorgt voor eenduurzaam stabiel contact. Combiconnectorenzijn zodanig getestdat ze voldoen aan de normenvoor rollend materieel en descheepsbouw. Daarbij wordt hetcontact getest op onderbrekingendoor uitzonderlijke belastingtengevolge van schokken of trillen.Verder zijn ze aan weerszijdenvan het steekcontact absoluutaanrakingsveilig.Veelzijdig inzetbaarAlle stekers van het Combi-connectorsysteemzijn voorgeconfectioneerdleverbaar met 1 tot15 polen, dan wel als zelf te confectionerenlosse delen. Bovendienzijn universele toebehorenbeschikbaar, zoalstrekontlasting, vergrendeling,codering of schermaansluiting.Behalve als aansluitklem in de schakelkastzijn de combi-connectorenook te gebruiken als zwevendeverbinding, wanddoorvoer of opeen printplaat. Daarnaast bestaat ernog een variant met geïntegreerdevergrendelnokken, die het zelfsmogelijk maakt de connectorenzonder rail direct op een montageplaatte bevestigen.De betrouwbaarheid van deCombi-connectoren heeft zich alruimschoots bewezen: zo wordtde Combi-steekzone bij de nieuweschakelkast-verzamelrailtechniekRinLine 60 van Rittal ingezet voorde aansluiting van motorbesturingsmodulen.Ook in "modular3", demodulaire schakelkast van Trumpf,dient de Combi-steekzone alsinterface tussen de modulen.Dipl.-Wirt.-Ing. Heinz PannekVoor info s.v.p. nr. 1 aankruisenVoor de schroefen veerdrukverbinderstaantwee aansluitrichtingenterbeschikkingUPDATE 4/06 5


Grond beginselenPower hebben ze allemaalDe juiste voeding voor uiteenlopende takenVerschillende toepassingsgebieden – decentrale automatisering, serieproductie, speciale machinebouw –stellen uiteenlopende eisen aan de voeding. Om in al die gevallen de prijs-kwaliteitverhouding teoptimaliseren, biedt Phoenix Contact diverse productfamilies aan.Decentrale toepassingBij decentrale automatiseringwordt veelal gebruik gemaakt vanzogeheten ME-behuizingen. Denetvoedingen Mini Power hebbendezelfde behuizingsvorm en zijndaarom bij uitstek geschikt voordit doeleinde. Door speciale spanningenen varianten en servicevriendelijkeaansluitingen zijn zebovendien flexibel inzetbaar. Hetkenmerkende van gebouwenautomatiseringsappatuur,installatieverdelersen bedieningspanelen is datze weinig ruimte bieden. Bij zulketoepassingen is de vlakke StepPower in de twee-etage behuizingeen uitkomst.AlleskunnersProducten van de speciale machinebouwzijn typisch afgestemd op eenbepaalde eindklant. Daarom zijnde technische kenmerken in dezesector niet zo tot in de details vasthoge inschakelstromen betrouwbaarzijn te starten. Bovendienonderscheiden deze modulen zichdoor een groot internationaaltoelatingspakket, inclusief de uitgebreideGL-toelating. Verderbeschikken ze over een actieveEen trio voor de serieBij fabricage van grote aantallenmachines, zoals ticket- en drankautomaten,liggen de eisen dieworden gesteld aan de voeding alin het voortraject vast. Doorgaanskomt het neer op een betrouwbareen liefst niet al te dure voedingmet 24 V gelijkspanning. Extra vermogensreservesof een aparte opafstand te bewaken voeding zijn inde regel niet nodig. Dikwijls boetennetvoedingen in lagere prijsklassenaan kwaliteit in. De nieuwe voordeligeTrio Power-voedingen daarentegenverenigen voor het eerstbasisfunctionaliteit met hoge kwaliteiten degelijkheid. Ze bieden zelfsbij een bedrijfstemperatuur van55°C een betrouwbare voeding vande nominale waarden en zijn toegesnedenop industrieel gebruik.te leggen als in de seriemachinebouw.Vermogensreserve is danook onvermijdelijk. Vaak moetenhoge inschakelstromen van capacitievebelastingen zonder spanningsdalingworden opgevangen. Ookworden er gewoonlijk veel hogereeisen gesteld aan de schok- entrillingsbestendigheid. Voor dezeapplicaties zijn de universele voedingenvan de omvangrijke productfamilieQuint Power een uitkomst.Ze bieden een Power Boostvermogensreserve van 50 procentwaarmee zware belastingen metfunctiebewaking via de schakeluitgangen een preventieve functiebewakingvia het potentiaalvrije relaiscontactvoor diagnose op afstand.De productfamilie Quint Poweromvat tevens onderbrekingsvrijevoedingen, alsook apparaten voorde Ex-omgeving.Dipl.-Ing. Anja Moldehn-KleinesdarVoor info s.v.p. nr. 3 aankruisenVoedingsproductfamiliesQuint Power,Mini Power,Step Power enTrio Power(van links naarrechts)UPDATE 4/06 7


OPL OCATIESneller dan verwachtAudi in Neckarsulm gaat voor het veldbussysteem Interbus-SafetyAudi heeft in de vestiging in Neckarsulm het veilige veldbussysteem Interbus-Safety van Phoenix Contact alsnoggeïntegreerd in het productieproces van de spatbordenfabricage voor de nieuwe Audi A6. De veilige veldbuskenmerkt zich door snelle installatie, eenvoudige bediening, complete diagnose en korte schakeltijden.(Bron Audi AG)Bij de spatbordenproductiebeschermenroldeuren demedewerkerstegen robotbewegingen.De nieuwe Audi A6 is een technischhoogstandje met een oogstrelendsportief design. De fabricageafdelingvoor de voorspatborden produceertin twee ploegen ca. 700 onderdelenper dag. De medewerker betreedtdaarbij de inleg, die beveiligt is meteen lichtscherm. Als het spatbordgereed ligt, verlaat de medewerkerde sectie en bedient de roldeurmet een touch-schakelaar.Korte installatietijdOp het gebied van de beveiligingheeft Audi bij de productie van deA6 een nieuwe weg ingeslagen. Deinstallatie voor spatbordfabricage isgeautomatiseerd met het Interbussysteem.Nadien werd alsnog hetveilige veldbussysteem Interbus-Safety geïntegreerd. De herinrichtingvan de spatbordinstallatie werd uitgevoerdin samenwerking metInPro electric GmbH uit Neckarsulm.Reeds na twee dagen waren dewerkzaamheden uitgevoerd. GerhardBethäuser, die bij Audi AG verantwoordelijkis voor de elektrischeengineering van de carosseriebouw,heeft de overgang begeleid: "Westonden ervan te kijken hoe snel ensimpel Interbus-Safety in bedrijf iste nemen."Korte programmalooptijdDe onderhoudsafdeling van decarosseriebouw was er van begin afaan bij betrokken. De medewerkersstonden voor de keuze óf degecertificeerde functiebouwstenenvoor nood-uit- of beveiligingsdeurte integreren in het veiligheidsprogrammaSafetyProg, óf conventioneleveiligheidsfuncties achteraf aante brengen. "We moesten er rekeningmee houden dat het beveiligingsprogammadoor de functiebouwstenenwel eens te groot kon worden,"legt Bethäuser uit. "In dat gevalzouden we problemen hebbengekregen met de cyclustijd." Debedenkingen bleken echter ongegrond,want de looptijd van hetprogramma duurt met alle veiligebouwstenen slechts 470 μs.Korte reactietijdCruciaal was voor Bethäuser dereactietijd. "Wij hebben de reactietijdenvóór en na de overganggemeten. Ter vergelijking werdenwaarden voor de tijdspanne tussenhet inschakelen van de noodschakelaarsen het uitschakelen van deveilige uitgang geklokt." Ook ditresultaat verraste de onderhoudschef.Bij toepassing van de conventioneleveiligheidstechniek bedroegde uitschakeltijd 72 ms, met Interbus-Safetywas de veilige toestandal na 26 ms bereikt. "En dat was dewaarde die de medewerkers vanPhoenix Contact van tevoren uitgerekendhadden," aldus GerhardBethäuser, "want de reactietijd iste berekenen aan de hand van decyclustijd van het Interbus-systeem –en die blijft constant."Torsten GastVoor info s.v.p. nr. 4 aankruisen8 UPDATE 4/06


OPL OCATIESnelle omschakelingVernieuwde schakelinstallaties met veerdrukensnelaansluitklemmenDe Westfalen-Weser-Ems AG, met hoofdkantoor in Dortmund, voorzietruim 5,5 miljoen inwoners in de regio van gas, water en elektra.Bij de modernisering van de secundaire techniek in 110kV/10kV-schakelinstallatieszijn veerdruk- en snelaansluitklemmen van Phoenix Contacttoegepast.In Habinghorst bij Castrop-Rauxelin het noordelijke Ruhrgebiedwordt de transportspanning omlaaggetransformeerd van 110 tot 10 kV.De installatie is medio jaren zeventigin bedrijf genomen. "In het kadervan de modernisering van deschakelinstallaties wordt de totalesecundaire techniek vernieuwd,"legt Dietmar Vogt van de afdelingconstructie- en onderhoudplanningbij RWE Westfalen-Weser-Ems AGuit. "Naast de afstandsbedieningvan de vermogensschakelaars ende afstandsmelding van alle schakelapparatuurgaat het vooral omde netbeveiliging van het 10 kVkabelnet."De netbeveiliging waarborgtde bewaking van de netkabels enonderdelen van de schakelinstallaties.Bij storingen worden de desbetreffendekabels onmiddellijkuitgeschakeld. Bij de overstap vanelektromechanische beveiligingsrelaisop digitale multifunctiebeveiligingis de complete bekabeling vande bedienings- en beveiligingspanelenvernieuwd. Meer dan dertig jaarlang hebben hier schroefaansluitklemmenvan Phoenix Contact naarbehoren gewerkt.SnelaansluittechniekBij de modernisering heeft RWEgekozen voor het aansluitklemmensysteemClipline complete.Vogt: "Voor de bekabeling van demeld- en schakeltoestandsignalengebruiken wij QTC-snelaansluitklemmen."Naast de tijdbesparendebekabeling waren ook de eenvoudigepotentiaalverdeling met steekbruggenen de compacte bouwvormbelangrijke beslissingscriteria."Waren veerdrukklemmen al geruimetijd de standaardtoepassing in degehele onderneming, het besluitom overal snelaansluitklemmen tegaan gebruiken zal niet lang meerop zich laten wachten.VeerdruktechniekVoor aderdoorsneden boven de2,5 mm 2 zet RWE de ST-veerdrukaansluitingin. De messcheidingsklemZRTK 4 is speciaal berekendop de secundaire circuits van destroomtransformator. "Met dezeDe stroom- en spanningstransformatoren(boven en midden) zijnmet messcheidingsklemmen ZRTK 4aangesloten, de meldsignalen metQTC-snelaansluitklemmentestscheidingsklemkunnen wij de testschakelingenvoor demeettransformatorstroomkringenafzonderlijkopbouwen,"aldus Vogt. De ringleidingenvoor de meetenmeldspanningenworden in elk schakelveldmet een veerdrukklemmenstrooktot 6 mm 2 opgebouwd. Degrote aansluitruimte biedt zowelmogelijkheden voor bekabeling metmassieve als voor soepele adersmet adereindhuls.Met CAE-ondersteuningAls engineeringstool voor de klemmenstrokengebruikt Vogt debesturingssoftware Clip Project.De met Ruplan van Autotec ontworpeninstallatie en elektrischeschema's kan Vogt zo gemakkelijkovernemen. Zo kunnen de klemmenstrokensnel worden gegenereerden langs elektronische wegrechtstreeks naar de productieafdelingvan Phoenix Contact wordengestuurd. Vogt: "De klemmenstrokenkomen compleet mettoebehoren en coderingsmateriaalna enkele dagen bij ons binnen enkunnen dan onmiddellijk wordengeïnstalleerd."Dipl.-Ing. Harry BentlerVoor info s.v.p. nr. 5 aankruisen"Door het gebruikvan veerdruk- enmet name snelaansluitklemmenzijn we beduidendsneller geworden.Ten opzichte vanschroefaansluitklemmenhebbenwe de montageenvervangingstijdvoor de beveiligingspanelenmeteen derde kunnenterugbrengen,"benadruktDietmar Vogt vanRWE Westfalen-Weser-Ems AG.UPDATE 4/06 9


OPL OCATIE(Bron BP)Draadloos overtuigtDraadloze communicatie met Trusted Wireless bij BP in de VSHet energieconcern BP exploiteert in de VS tal van raffinarderijen. Opeen daarvan, in Ohio in het middenwesten, is onlangs een pilotprojectgeïnstalleerd. Doel was uit te vinden of in een door straling belastendeomgeving betrouwbare draadloze dataoverdracht mogelijk was en ofdaarmee de hoge bekabelingskosten van ver uiteenliggende opslagtankste besparen waren. Behalve dat de verbinding bestand moestzijn tegen storingen, was er nog de complicatie dat bij de tanks geenvoeding beschikbaar was. Het op Trusted Wireless gebaseerde bidirectioneledraadloze syteem RAD-Line IO, dat is uitgerust met een solarsysteem,heeft deze test glansrijk doorstaan.Het zendsysteemwordt gevoeddoor eeneigen zonneenergiecentraleDe opgaveVoor het onderzoek kozen detechnici van BP een afgelegengrondwaterpomp. Er liepen hoogspanningskabelsvan nabijgelegenenergiecentrales,die grote hoeveelhedenenergiegeleidden ensterke stoorveldenveroorzaakten.Het waterpeildiende bewaaktte worden enbij een bepaaldegrenswaardemoest een alarmsignaalafgaan.De pomp van defirma Drexelbrookheeft een meetsysteem datper ultrageluid de waterstand peilten als analoog signaal doorgeeft.Bij het bereiken van de bovenwaardewordt een digitaal alarmsignaalafgegeven.De oplossingBij de grondwaterpomp werd hetbidirectionele syteem RAD-Line IOgeïnstalleerd, dat door middel vanTrusted Wireless de data van depomp doorgeeft aan de centrale.Daarnaast is de transceiver perRS-232-interface verbonden metde pompbesturing. De completehardware wordt zelfstandig dooreen solarsysteem met zonnepaneel,accu en oplader van stroomvoorzien. In de centrale wordende analoge waarde van het waterpeilen het digitale "alarmsignaalbovengrens" via de RS-232-interfacevan het zendsysteem doorgegevenaan een Honeywell DCSsysteem,dat de waarden bewaakten archiveert door middel vantrendgrafieken.En dat was nog niet alles – hetsysteem bood nog meer informatiewaarmee de BP-technici hun voordeelkonden doen. Behalve hetgrondwaterpeil en de alarmstandwaren de door de zonnecentralegeproduceerde voedingsspanningen de temperatuur ter plaatseopvraagbaar zonder extra kosten.De kostenvergelijking vielnavenant positief uit. Ter bekabelingvan de installatie had over eenlengte van 700 m gegraven moetenworden om kabels te trekken. Indit concrete geval ging BP uit vancirca 80 euro per meter. Aangezienhoe dan ook I/O-modulen vereistwaren, kwam de totale besparinguit op ruim 56.000 euro.Het resultaatBP heeft zeer positieve ervaringenopgedaan met draadloze overdracht.Ondanks de sterk belastendeomgeving bleef het systeembetrouwbaar werken. Het concernheeft dan ook besloten voor debewaking van het peil in alle aardolietanksin deze vestigingsplaats,evenals in de op 3 km gelegeninstallatie bij Ohio River, over teschakelen op RAD-Line IO.Davis MathewsVoor info s.v.p. nr. 6 aankruisenDe analoge waterstand en het digitalealarmsignaal worden door hetzendsysteem doorgegeven aan dehoofdcentrale10 UPDATE 4/06


OPL OCATIEKabelloos voor het oppakkenDraadloze communicatie vervangt sleepkabel van portaalrobotBluetooth, de Wireless-technologie die thuis en op kantoor al zo 'n opgang heeftgemaakt, is uitgegroeid tot een robuuste transmissietechniek voor de industrie.Door deze techniek toe te passen op een portaalrobot bij Phoenix Contact viel erfors te besparen op datakabels – en dus op de kosten.In de aansluitklemmenproductie bijPhoenix Contact doet al meer dan20 jaar een betrouwbare portaalrobotnaar behoren dienst. De robot,die op de interne machinebouwafdelingis vervaardigd, stapelt ensorteert verpakte aansluitklemmen.Dagelijks worden zo'n 100.000klemmen verpakt en getransporteerdnaar het logistiek centrum.De robotinstallatie, waarin de zespalletplaatsen zijn geïntegreerd,heeft een afmeting van 6 x 2,5 m.De kant-en-klaar verpakte partijenaansluitklemmen komen via zestransportbanden naar de robottoe. De robot grijpt met tien pneumatischezuignappen telkens vijfklemmenverpakkingen, sorteertze in kisten en plaatst de gevuldekisten op pallets.Communicatie via kabelTien jaar geleden werden de sensorenen actoren met parallellebekabeling omgebouwd naarhet seriële veldbussysteemInterbus. Denaar de grijperverplaatstesleepkabelsbleven daarentegen uitgevoerd inparallelle bekabeling. De 6 m langezeer flexibele kabel werd via eenkabelrups over drie assen geleid.De verpakkingsinstallatie werktnet als de productie de klok rond,en dus hebben uitvaltijden grotegevolgen voor het fabricageproces."Een halfjaar geleden was de installatietoe aan een grote beurt," legtJörg Thater uit, technicus bij PhoenixContact Machinebouw voor desysteemontwikkeling van mechatronischesystemen. "Doordat desleepkabel in de loop der jarenmechanisch zwaar was belast,ontstonden er vaker communicatieproblemenmet de grijper".DraadloosDe medewerkers van machinebouwzochten samen met hun collega'svan de afdeling automatisering naareen alternatief. "Eerst dachten weaan de op Bluetooth gebaseerdeWireless-multiplexer," aldus Thater."Voor dat voordelige product wasechter een extra klemkastje aan degrijper nodig, waarin de multiplexerondergebracht moest worden vanwegezijn beschermklasse (IP20)."Daarvoor ontbrak de ruimte." Aangeziende robot met het Interbussysteemverbonden is, was hetFieldline Bluetooth-systeemvan Phoenix Contactde beste optie. Daarmeeis de draadlooste verzenden data uithet veld direct te integrerenin het veldbussysteem.In slechts eenkwart van de tijd entegen een fractie van dekosten werden de FieldlineBluetooth apparaten geïntegreerdin het Interbus-systeem. Het Bluetoothbasisstation is gemonteerdop het frame van de robotcel enhet Bluetooth IO-moduul ter aansturingvan het grijpermechaniek,direct op de pneumatische grijper.Nu wordt de gevoelige data nietmeer via een duurdere sleepkabelovergedragen, maar slijtagevrij viaeen draadloze verbinding.Dipl.-Ing. Jens WieneckeVoor info s.v.p. nr. 7 aankruisenDe Bluetoothmodulenin actie –op de grijper hetdigitale IO-moduul,aan het framehet Bluetoothbasisstation.(rechtsboven)UPDATE 4/06 11


NIEUWEPRODUCTENVoor het gebouwAansluitklemmen met insteekveerdruktechniekDe installatieklemmenfamilie DTImet insteekveerdruktechniekwordt uitgebreid. Naast de compactedrie-etageklemmen zijn nuook krachtige aansluitversies vooraansluitdoorsneden tot 10 mm 2beschikbaar. Ook hier zijn massieveaders dankzij de specialecontour van de aansluitveerzondergereedschapperfect aan te sluiten. Andere kenmerkenvan de installatieklemmenfamiliezijn: mogelijkheden voordubbele doorverbindingsbrug,schroefloze nuladerscheiding,afzonderlijke vervanging, samengesteldeopbouw en compatibiliteitmetalle andere installatiesystemenvanPhoenix Contact.De installatieklemmenDTIlenen zich bij uitstekvoor toepassingen inde gebouwentechnieken de verdelerbouw.ConformSil 2ScheidingsschakelversterkersHet aanbod voor beveiligingstoepassingenomvat nóg twee modulen:de 3-weg-scheidingsversterkersPI-EX-NAM/RNO-NE en de PI-EX-NAM/TO-P voldoen vanaf de startvan de productie in 2005 aan devereisten van SIL 2 conform deVoor info s.v.p. nr. 8aankruisenDirect en veiligOverspanningsbeveiliging voor meetwaardesensorenHet installerenvan de overspanningsbeveiligingisbij meetwaardesensorenvaakbewerkelijk enkostbaar omdatdit aparte klemmenkastenvereist.De nieuweoverspanningsbeveiligingsapparatenSurgetrabS-PT kunnendaarentegen direct op het te beveiligenapparaat worden geschroefd.Met het oog hierop is de buisbehuizingaan een zijde uitgerustmet schroefdraad van naar keuzeM20 x 1,5, 1/2" NPT of 3/4" NPT.Het andere uiteinde is voorzienvan een kabelwartel, die voldoetaan beschermklasse IP67. Typischetoepassingsgebieden van hetbeveiligingsapparaat Surgetrab zijnstroomlussen met 0/4 tot 20 mAof soortgelijke normsignalen.Daarnaast is het overspanningsbeveiligingsapparaatverkrijgbaarin de versie S-PTEX (I) voor toepassingin intrinsiekveilige stroomcircuits.Voor info s.v.p. nr. 9 aankruisennorm IEC 61508. Beide zijn ontworpenter bediening van naderingsschakelaarsvolgens de normEN 60947-5-6 als ook voor nietbelasteen schakelcontacten metweerstandscircuits.De Namur-scheidingsschakelversterkerRNO-NE heeft aan deuitgangszijde een maakcontact, deTO-P een passieve NPN-transistor.Beide versterkers behoren tot desteekbare elektronicamodulenProcess Interface voor toepassingenop terreinen met explosiegevaarvolgens beschermklasse Ex i. In ditsysteem bestaat elke eenheid uiteen basisklem van 12,4 mm metbijpassend elektronicamoduul.Voor info s.v.p. nr. 10 aankruisen12 UPDATE 4/06


ActueelWK-posteractieSamenwerking leidt tot een winnende combinatie!AVO Techniek is een systeem integratorop het totale gebied vanindustriële automatisering. Of hetnu gaat om het ontwikkelen vanhet vertrouwen in elkaar om altijdde juiste oplossing te kunnen realiserenvoor je klant. De actie dieonlangs werd gehouden doorPhoenix Contact is bij onze mensenniet onopgemerkt gebleven.Joop Schenkels, werkvoorbereiderbij AVO Techniek, heeft zijn visieop het afgelopen WK gegeven endaarmee de hoofdprijs gewonnen.Hij is erg blij met de Apple iPodmet dockingstation, mede omdatmuziek zijn grote hobby is. Het ismooi dat een dergelijke actie danzo goed terecht komt. Uiteraardhangt een samenwerking niet afvan de te houden acties. Wij zienhet als een stuk waardering naar demensen die er in de dagelijksepraktijk het meest mee te makencommunicatie naar de klant toe enin goede samenwerking met fabrikantenen leveranciers. Je moet jezelfinzetten om van alle betrokkenpartijen de juiste inzet te krijgen,alleen dan zet je een topprestatieneer. Hier heeft Phoenix Contact deafgelopen jaren zeker aan bijgedragen.Klanten weten vaak goed water in de markt speelt. Daar moet jeals bedrijf op een verantwoordewijze op inspringen, zodat er aan deverwachtingen kan wordenvoldaan.Ben KampwartAVO Techniek BV“Joop Schenkels,werkvoorbereiderbij de firmaAVO Techniek,is de gelukkigewinnaar van deApple iPod metdockingstation.Op 17 juli 2006werd hem de prijspersoonlijk overhandigddoorMonique Froonvan de afdelingMarketingCommunicatie.een machinebesturing, het schrijvenvan software, panelen- en verdelerbouwof service; wij staanaltijd klaar om met veel betrokkenheiddé oplossing voor elk technischvraagstuk te bedenken en uitte voeren.Reeds jaren werken wij mettoepassingen van Phoenix Contact.Het is de relatie die wij met PhoenixContact hebben opgebouwd enhebben. Het blijft mensenwerk.Voor ons werk geldt: “Denkwerkzonder automatisme”.Het bedrijf Phoenix Contact iseen echt familiebedrijf en dat merkje aan de samenwerking zoals die isontstaan. AVO Techniek is al 34 jaarbezig met het bieden van oplossingenvoor vaste klanten. Je wilt daareen langetermijnrelatie mee opbouwen.Dit kan alleen door een openUPDATE 4/06 13


ActueelMet kennis spelenis de toekomst delenSeminars, Themadagen en Workshops 2006Jaap Dijsselhof, Education EngineerOnder het motto "Met kennis spelenis de toekomst delen" kunt u inonze goed uitgeruste TechnologieenTrainingscentra kennis vergarenen trends in de markt ontdekken.Elk half jaar organiseren wij zo'n50 seminars, themadagen en workshopsmet uiteenlopende actueleonderwerpen uit de installatietechnieken industriële automatisering.Tijdens deze bijeenkomstenstaan niet onze producten centraalmaar de technieken, trends, standaardsen/of normen achter onzeproducten. Met deze informatie kuntu uw voordeel doen. Projectenkunnen sneller, efficiënter, goedkoperen professioneler wordenuitgevoerd. Denkt u maar eens aan:draadloze communicatie en Profinetde nieuwe veldbusstandaard gebaseerdop Ethernet.Heeft u ideeën, opmerkingenof vragen over deze activiteitendan hoor ik dit graag.Jaap Dijsselhof, Education Engineerjdijsselhof@phoenixcontact.nlEen compleet overzicht, meer informatie en inschrijvingvia internet op www.phoenixcontact.nlTWEEDE2006HALFJAARReeuwijkS E M I N A R S Zevenaar Reeuwijk WaalreTRABTECH Overspanningsbeveiliging 13.12.2006SPEED SEMINARS Zevenaar Reeuwijk WaalreTRABTECH Overspanningsbeveiliging 26.09.2006 03.10.2006 08.11.2006Outdoor Solutions 30.11.2006 19.12.2006 14.12.2006WORKSHOPS Zevenaar Reeuwijk WaalreGlasvezeltechniek 05.09.2006 20.09.2006EMC 14.11.2006 12.12.2006 28.11.2006THEMADAGEN Zevenaar Reeuwijk WaalreProfibus-DP 04.10.2006 27.09.2006 11.10.2006Wireless 20.12.2006 28.11.2006 14.11.2006Ethernet TCP/IP 16.01.2007 15.11.2006 11.12.2006Profinet 17.01.2007 16.11.2006 12.12.200614 UPDATE 4/06


ActueelNieuwe websiteRelaunch van de Phoenix Contact websiteMeer comfort bij het zoeken naar actuele informatie. Om te zorgendat u de gewenste informatie m.b.t. de onderneming, producten,toepassingen, technologische basisprincipes etc. voortaan nog snellervindt, heeft Phoenix Contact de website compleet herzien.De navigatietools op de homepage en de afzonderlijke product- enservicepagina’s zijn vereenvoudigd en daardoor overzichtelijkervormgegeven. Net als voorheen heeft u via de zogenaamde servicelinksaan de rechter bovenzijde van onze homepage de mogelijkheidactuele informatie vanuit het download center te downloaden.Beurzen 2006HET Instrument30 oktober – 3 november 2006Jaarbeurs UtrechtElektro Vakbeurs Hardenberg12, 13 en 14 december 2006Evenementenhal HardenbergMeer informatie vindt u opwww.phoenixcontact.nl (button service)Leg de data nu vast!Suggesties voor verdereoptimalisering zien wijgraag via e-mailtegemoet ccn@phoenixcontact.com.RedactiePhoenix Contact bvMarketing CommunicatieMonique FroonTel. (0316) 59 17 11Fax (0316) 59 18 11E-mail mfroon@phoenixcontact.nlCopyright © 2006 by Phoenix ContactAlle rechten voorbehouden.Phoenix Contact bvUpdate lezersservicePostbus 2466900 AE ZevenaarFax-hotline (0316) 52 40 74Stuur mij s.v.p. informatie over ...1 2 3 4 5 67 8 9 104/06Stuur de gewenste informatie naar:LezersserviceUPDATE 4/06Dhr./Mevr.Bedrijf/afdelingAdresPostcode/plaats... of kijk op internet en surfnaar www.phoenixcontact.nlwww.phoenixcontact.nlTelefoonE-mailUPDATE 3/05 15


Wij zorgen voordraadloze verbindingenData en signalen eenvoudigdraadloos overdragenStaat u voor de uitdaging data of signalensnel, betrouwbaar en voordeligaan dynamische machine-eenheden,tijdelijke installaties of deelnemers opafstand over te dragen? Dan bent ubij ons aan het juiste adres!Of het nu gaat om seriële of I/O-data,om veldbus- of Ethernet-communicatie,om compleet nieuwe installaties ofuitbreidingen, procesautomatiseringof industriële automatisering – wijbieden voor elke toepassing de juisteWireless-oplossing.Bel voor meer informatie naar(0316) 59 17 20 of surf naarwww.phoenixcontact.nl© PHOENIX CONTACT 2006INSPIRING INNOVATIONS

More magazines by this user
Similar magazines