Met de Philips MX294 mobilofoon op 2 meter

home.wanadoo.nl

Met de Philips MX294 mobilofoon op 2 meter

Fig. 1. De Dummy Bediening (DB) maakt het mogelijk de mobilofoon af te regelen zonder dat hetbediendeel CX290 geplaatst is.Fig. 2. Hier vinden we de vier soldeerpunten dievan massa vrijgemaakt moeten worden.Het omprogrammeren van de PROM isgratis, sluit echter twee postzegels vanƒ 0,80 bij voor retourporto. De PROM-inhoudblijft copyright PMPC.Met dank aan Graham Galbraith M0ADRvoor de oorspronkelijke illustraties.Veel succes!Jan Buiting, PE1CSIPhilips Mobilofoon en PortofoonCollectie (PMPC)Sibberkerkstraat 1006301 AW SibbeEmail pe1csi@amsat.orgTel./fax (043) 601 44 70De ombouwDemontagea) Mobilofoon schoonmaken met eensponsje en een beetje zeepsop, daarnadroogwrijven met een katoenendoek.b) Voedingskabels inspecteren op slijtageen scheuren in de isolatie.c) Slede-connector uitbouwen uit frame,zodanig dat de mobilofoon gebruiktkan worden zonder de slede.d) Schroeven aan zijkanten van bovenenonderdeksel losdraaien (8x) en verwijderen.Het is niet nodig om deschroeven op de achterplaat (6x) helemaalte verwijderen.e) Schroeven aan de plastic ’oren’ vanhet bediendeel losdraaien en verwijderen.f) Grote schroeven op beugel aan achterplaatlosdraaien en verwijderen.g) Bediendeel voorzichtig naar voren bewegendoor de oren naar u toe teschuiven. Bediendeel apart leggen.h) Schroeven op binnendeksel losdraaienen verwijderen (8x). De schroevenop de achterkant (3x) wel losdraaienmaar niet verwijderen. Binnendeksellosnemen.i) Demonteer het plastic vangoog linksvoorop de mobilofoonprint. Bewaarhet goed, samen met de schroef.j) Monteer het onderdeksel weer.k) Gebruik de IC-trekker om de PROMtype 82S185N (IC6) te verwijderen uitde mobilofoon (18-pens IC met stickerer op). Stop alleen deze PROM in hetplastic buisje en stuur hem op voorheropvoeding (zie hierboven vooradres).l) Gebruik de IC-trekker om de EPROMtype 2732A (IC109) te verwijderenvan de bedieningsprint (24-pens ICmet sticker er op).m) Gebruik de IC-trekker om de PROMtype 82S185N (IC113) te verwijderenvan de bedieningsprint (18-pens ICmet sticker er op). Deze PROM wordtniet meer gebruikt. Wel bewaren, jeweet maar nooit.n) Het frontje met de toetsen en volumeknoperop losnemen van de verticale’Intercon AT28836’print. Hiertoe detwee zoekpennen en twee kruiskopschroevenlosnemen en verwijderen.De zoekpennen kunnen erg vast zitten,gebruik dus bij voorkeur eengoed passend ring- of steeksleuteltje.o) De blauwe bandkabel en het audiokabeltjevoorzichtig lostrekken van deAT28836 hoofdprint.Dummy Bediening (DB)Voordat met de eigenlijke ombouw kanworden begonnen moet eerst de DummyBediening (DB) worden gefabriceerd.De praktische uitvoering vinden we in figuur1. Dit is een precies werkje dat gelukkigmaar één keer gedaan hoeft teworden indien de ombouw als projectbinnen een afdeling loopt. Bent u geenlid van een afdeling dan zit er niets andersop dan de DB zelf te maken. Moeilijkis het niet. We gebruiken twee kabeldelendie normaal gesproken op bandkabelworden geperst, één 16-pens enéén 20-pens. De plastic bevestigingsdelenvoor de kabel worden niet gebruikt.In plaats daarvan solderen we zeer omzichtigrechtstreeks aan de veercontacten.Het doel van de DB is de mobilofoon tekunnen afregelen zonder dat het eigenlijkebediendeel CX290 is geplaatst. Dezezit namelijk in de weg! Het instelpotmetertjeis voor het ontvangervolume. Demassaverbindingen op de 20-polige stekkerzorgen ervoor dat PROM adres 700hwordt gekozen en daarmee de frequentie145,525 MHz ten behoeve van de afregeling.Het plastic aan de zijkanten van de 16-pens stekker dient zover mogelijk te wordenverwijderd, anders past het niet. Denok van deze stekker komt aan de printzijde.De grote stekker zit net andersom,d.w.z. met de nok naar boven.Controleer de connectors op sluitingdoor soldeerspetters tussen de contactveren.Geef uw DB na gebruik door aanandere amateurs!Fig. 3. Schema van de buffer tussen de 81C55 ende PROM.Kanaalcapaciteit uitbreidenAan de koperzijde van de InterconAT28836 print ziet u dat vier pennenvan SKT B met een groot massaveld zijnverbonden (zie figuur 2). De pennen 17,18, 19 en 20 worden nu vrijgemaaktvan massa m.b.v. een scherp hobbymesjeof een freesje. Controleer met de ohmmeterof ze daadwerkelijk vrij zijn, d.w.z.niet meer met massa of met elkaar verbonden!Vervolgens voegen we de schakeling uitfiguur 3 toe aan de bedieningsprint. Dezeschakeling maakt het mogelijk om vierongebruikte I/O lijnen van IC115 (een81C55) de vier bovenste adreslijnen vande kanaal-PROM te laten sturen. We hebbenvier buffers nodig omdat de 81C55de bipolaire PROM-ingangen niet rechtstreekskan aansturen. De ULN2803Aheeft zelf geen +5 V voedingsspanningnodig omdat dit IC slechts een achttalopen-collector drivers bevat.De ULN wordt op zijn rug vastgelijmdaan de binnenkant van het verticale Interconprint, ongeveer op de gele ’2’.Pennen 10...14 van de ULN worden rigoureusafgeknipt zodat ze geen onheilkunnen veroorzaken. De vier aansluitingenaan de 81C55 liggen al klaar voorgebruik op de print. Gebruik dunnedraadjes (bij voorkeur wire-wrap draad)voor de verbinding naar de ULN. Hetweerstandsnetwerkje solderen we rechtstreeksaan de pennen 15...18 van deULN. De stip geeft de gemeenschappelijkepen aan (+5 V). Massa (voor pin 9 vande ULN) vinden we op hoekpen 9 van deNE591. De ’stip’ aansluiting van hetweerstandsnetwerkje (+5 V) verbindenFig. 4. Zo zorgen we er voor dat de juiste decimalepunt gaat branden.8


we met de plus van de grote blauwe elcobeneden op de print.Decimale punt (optioneel)De decimale punten van de LED displayszijn nooit aangesloten geweest omdat zeniet nodig waren in de oorspronkelijketoepassing van de mobilofoon. Om tevoorzien in een decimale punt op de goedeplaats zoeken we het desbetreffendedisplay op met behulp van figuur 4. Soldeereen 100Ω weerstand aan het aangegevensoldeereilandje en sluit de anderekant van de weerstand aan op de middenpenvan de 7805 stabilisator (massa).Als u een dichterbij gelegen massapuntgebruikt riskeert u een sterke zoemtoonop alle audiosignalen, dit tengevolge vande nogal sterke display multiplexsignalen.Zie ook de ’zoemtoon’ modificatie verderop in deze beschrijving.Kristalfrequentie (optioneel)De 5 MHz kristalfrequentie op de CX290print veroorzaakt helaas een sterke harmonischeop 145,000 MHz, waardoor dit(reverse) relaiskanaal onbruikbaar wordt.Verwijder voorzichtig (met de-soldeerlitze)het 5 MHz kristal en vervang hetdoor het 4 MHz exemplaar uit het ombouwpakket.De nieuwe klokfrequentiemaakt het tevens mogelijk de relais-toneburstop te wekken met de juiste frequentie(1750 Hz) en lengte. Deze modificatieis niet nodig indien de mobilofoonnooit op relaiskanalen wordt gebruikt.Fig. 5. Jumperinstellingenop de MX294 print.Jumpers op de MX294 printDe jumpers en brugjes voor deoptie-instellingen op de MX294hoofdprint dienen de configuratiete hebben zoals afgebeeldin figuur 5. Dit jumperveldje bevindtzich rechts vooraan op deprint. Soms staat e.e.a. al goed.Verbind dus L1-S (draadje) enM1-P2 (jumper). Verwijder andereverbindingen indien aanwezig.PTT sturingDe PTT (push to talk) sturingbleek niet compatibel te makenmet de nieuw ontwikkelde besturingssoftware.Zonder hardwaremodificatie bleek de software dePTT schakelaar altijd als ’ingedrukt’ te detecteren.Omdat er twee versies zijn vande CX290 print en ook Philips zelf hierovergeen uitsluitsel kon geven (verschillentussen schema en printontwerp...)werd besloten om een kleine modificatieuit te voeren omdat het toch nodig is omde PTT toestand betrouwbaar uit te lezen.Zoek de ’eenzame’ 10kΩ weerstand opbij het nokje in IC120 (type 8279). Op delege plaats links naast de 10kΩ weerstandplaatst u een 27kΩ weerstand.Verwijder nu de 10kΩ weerstand. Eenvan de vrijgekomen gaatjes gebruikt uom een 27kΩ weerstand aan te sluiten,de andere draad van deze weerstandgaat naar massa (zie figuur 6). Beide27kΩ weerstanden zitten in het ombouwpakket.De waarde 27kΩ is kritisch,gebruik dus geen ’dichtbijliggende’ waardeuit de junkbox! Op nieuwere versiesvan de CX290 print vinden we meestaleen 27kΩ weerstand en een diode. Hetresultaat van de ombouw is echter hetzelfdeals voor de oude versie. Op dezeHet CX290 bediendeel van de mobilofoon bestaatuit twee printen en een frontpaneeltje. De systeem-EPROM is hier verwijderd.wijze wordt de +10 V PTT spanning gereduceerdtot +5 V zodat deze uiteindelijkveilig kan worden toegevoerd aanpen 5 van IC115.Zoemtoon op audioIn de oorspronkelijke toepassing van deMX294/CX290-combinatie waren de displaysalleen ingeschakeld tijdens het intoetsenvan codes e.d. Voor ons gebruikzijn de displays echter altijd aan.Omdat de displayschakeling en het audiogedeelteeen gemeenschappelijk massapadgebruiken, zorgt het display-multiplexsignaalvoor nogal wat gezoem ophet audio. Hoewel deze zoemtoon nietopvalt bij uitsluitend mobiel gebruik, ishet toch hinderlijk genoeg om er ietsaan te doen. De volgende modificatie reduceerthet niveau van de zoemtoon toteen acceptabel niveau.Aan de achterzijde van de verticale InterconAT28836 print zien we een breedmassaspoor lopen naar de pen-connectorvoor het audiokabeltje. Kras of frees ditspoor door en soldeer een aparte massadraadnaar pen 11 van connector SKT B,e.e.a. zoals aangegeven in figuur 7. Dekleine koelplaat aan de 7805 spanningsstabilisatordient altijd stevig te wordenvastgeschroefd onder de daarvoor aanwezigebeugel. Dit is één van de belangrijkstemassapunten van zowel de bedieningsprintals de mobilofoon zelf.Fig. 6. Modificatie voor de PTT sturing.Fig. 7. Modificatie ter reductie van de zoemtoon op het audio.Voorbereiding voor afregelingVerwijder de onderplaat en laat vanaf deonderzijde één druppeltje babyolie (Zwitsalo.i.d.) lopen op alle kernen van dezes grote spoelen aan de ontvangeringang.Laat de mobilofoon op de kop liggenen geef de olie minimaal één nachtom in te werken. De olie maakt het rubberdat de kern vasthoudt soepel zodatde kernen weer ’gangs’ gemaakt wordenvoor afregeling. Na enige maanden gaande kernen dan vanzelf weer vastzitten.AfregelingVoor de afregeling gebruiken we figuur 8,hierop staan alle van belang zijnde meetenafregelpunten aangegeven. De puntendie hierna niet vermeld worden kunnenwe het best ongemoeid laten.a) Sluit de voeding aan, let op plus enmin!9


Fig. 8. Oriëntatie- enafregelpunten op printtype AT28790(oudste versie).b) Sluit de zelfbouw Dummy Bediening(DB) aan op PL A en PL B.c) Steek de her-geprogrammeerde82S185N PROM in het daarvoor bestemdeIC voetje (let op montagerichting).d) Sluit een luidspreker aan (4 of 8Ω,5 watt).e) Schakel de voeding in en daarna demobilofoon m.b.v. de langwerpigedrukknop. De luidspreker moet eentik produceren. Controleer de stroomopname,deze moet < 500 mA zijn.f) Zet het potmetertje op de DB eenkwart open.g) Verbind een voltmeter, bereik 10 V,met TP3 (+) en massa (˛). TP3 is eenlange dunne meetpen, u vindt hemnabij hoekpen 14 van de HEF4750.h) Draai nu de RX VCO afstemming (C8)rechtsom totdat de spanning op TP3ca. 7,5 V bedraagt. Het rode LED-je(’VCO in lock’) zal nu gaan branden.i) Draai de squelchpot RV1 linksom. Numoet er frisse FM ruis te horen zijn uitde luidspreker. Regel het volume ophet gewenste niveau met het potmetertjeop de DB.j) Sluit de meetzender aan en zet hemhelemaal open. Stem af op het afregelkanaal,145,525 MHz, of vraag eentegenstation een sterk ongemoduleerdsignaal in de lucht te zetten opdie frequentie.k) Gebruik een goed passende plastictrimsleutel (nooit een schroevendraaier,kern kapot = einde exercitie) om dekernen van L7 t/m L1 af te stemmenop beste ontvangst (in die volgorde).Daarbij neemt u steeds zoveel ingangssignaalterug dat er een vleugjeruis hoorbaar is. Modulatie is daarbijniet nodig, zelfs ongewenst. De kernentelkens afregelen op minimumruis. In de meeste gevallen zullen zeenkele slagen moeten worden ingedraaid.Is het optimum bereikt, danmoet de gevoeligheid ca. 0,25 ˛V bedragenvoor 15 dB S/N.l) Verwijder het ingangssignaal en zetde squelch op scherp, zodanig datdeze betrouwbaar opent en sluit bijca. 0,2 ˛V.m) Koppel de meetzender af en sluit dedummy-load met wattmeter aan ophet BNC kabeldeel.n) Draai de potmeter voor de HF vermogensregeling,RV4, helemaal rechtsom.o) Houd de zendknop ingedrukt terwijl ude TX VCO afstemming (C11) rechtsomdraait en afregelt op 7,5 V op TP3.Het rode LED-je zal nu gaan branden.p) De wattmeter zal nu al ca. 15 wattaangeven. Regel de trimmers C138,C129 en C126 in die volgorde af opmaximum afgegeven vermogen (ca.30 W). Hierbij kan tot ca. 7 A opgenomenworden.q) Regel het zendvermogen met RV4 terugnaar de gewenste of toegestanewaarde, ga niet boven de 25 watt omdatde set dan erg heet kan worden.Packetgebruikers kunnen het zendvermogenook beter aan de lage kanthouden i.v.m. onnodige ethervervuilingen de soms erg lange doorgangen.r) Maak een test-QSO op het afregelkanaalom de modulatie te laten beoordelen.Naregeling van de piekdeviatiemet RV6 zal zelden nodig zijn, maarlinksom is ’harder’. Aan RV7 moetenwe liever niet draaien omdat hiermeede delicate balans tussen de componentenfrequentie- en fasemodulatiewordt bepaald. In bijna alle gevallenzal dit potje gewoon goed staan voorde optimale VCO-spanning waaropwe hebben afgeregeld. Is RV7 ontregeldgeraakt, neem dan contact opmet de PMPC.s) Als er nog andere metingen of afregelingenzijn die u wilt doen, doe diedan nu, want als het CX290 bediendeelis gemonteerd kunt u bijna nergensbijkomen.t) Zoek aan de soldeerzijde van de mobilofoonprintnaar het spoor met TP3er aan. Zet hier een stip o.i.d. zodat uhet punt later snel terug kunt vinden.u) Schakel de mobilofoon uit en verwijderde DB-stekkers.Montage en testena) Plaats de nieuwe 2732A EPROM (uithet ombouwpakket) op de print vanhet bediendeel (let op de montagerichting).b) Monteer de blauwe bandkabel en hetaudiokabeltje van het frontgedeelteweer op de bijbehorende printstekers.c) Bevestig het frontgedeelte weer aanhet Intercon printje (twee zoekpennenen twee schroeven).d) Monteer het plastic vangoog linksvoorop de mobilofoonprint.e) Monteer het binnendeksel, zet alleschroeven goed vast (anders kraakgeluiden).f) Schuif de CX290 print voorzichtig opEen blik in de opengemaakte mobilofoon. De VCO’s bevinden zich onder het dekseltje (niet openmaken!).De zendereindtrap is een makkie om af te regelen en levert ruim 25 watt!10


de mobilofoon, de koelplaat aan deachterzijde van de print schuift onderde beugel. De passing is vrij nauwkeurigmede door de langwerpige aan/uitschakelaar en de twee connectors.Niet forceren!g) Bevestig de koelplaat stevig op debeugel (twee grote schroeven).h) Schakel de mobilofoon in, op het displaymoet het opstartkanaal verschijnen(zie ’Over de EPROM’).i) Test de kanaal up/down en frequentie-ingavefuncties.j) Meet nu de VCO spanning op144,25 MHz (voor de meting gebruiktu de stip aan soldeerzijde van de mobilofoonprint).De spanning mag nietlager zijn dan ca. 4,5 V. Hetzelfde voor145,975 MHz, de spanning mag danniet hoger zijn dan ca. 9 V. Zijn er groteafwijkingen, dan de RX VCO zodanignaregelen dat de spanning 6,5 Vis op het midden van de band (kies144,975 MHz). Idem voor de TX VCO.k) Schakel de mobilofoon uit.l) Monteer het onderdeksel.m) Monteer het bovendeksel.n) Schroef de plastic ’oren’ van het bediendeelweer vast aan de zijkantenvan de mobilofoon.o) Monteer de slede-connector weer inhet frame.Uw MX294 is nu klaar voor gebruik.BedieningDe omgebouwde MX294 is heel eenvoudigte bedienen.DisplayHet display toont de frequentie van hetgebruikte kanaal in de 2 meter band. Indieneen relaiskanaal is gekozen toonthet display tijdens ontvangst de uitgangsfrequentieen tijdens zenden de ingangsfrequentie.De beschikbare frequentiesin de 2 meter band zijn144,025 MHz tot en met 145,975 MHz instappen van 25 kHz.ToetsenDe toetsen met het vierkantje en hethekje (midden op het front) fungeren als’up’ en ’down’ toetsen. Met de nummertoetsenkunt u een gewenste frequentiedirect ingeven. Omdat de eerste twee digitsal vaststaan (’14’) hoeft alleen de 4of 5 (MHz) en kHz informatie te wordeningetoetst, bijvoorbeeld4575 voor 144,575 MHz5275 voor 145,275 MHzFoute cijfers corrigeert u door op CL (clear)te drukken, de frequentie blijft dan opde vorige (geldige) waarde staan. Dit gebeurtook indien u een niet beschikbarefrequentie probeert in te toetsen.Voor relaisstations dient zoals gebruikelijkde uitgangsfrequentie te wordeningegeven, bijvoorbeeld5725 voor 145,725 MHz (R5)5600 voor 145,600 MHz (R0)De relaisshift staat vast op ˛600 kHzen kan niet worden uitgezet. Het isechter wel mogelijk om ’reverse’ tegaan en zo op de relaisingang te luisterenterwijl op de uitgangsfrequentiewordt gezonden. Dit doet u door opde * toets te drukken. De * toets heeftgeen effect op simplexkanalen.1750 Hz toneburst voor relaisstationsDe toneburst heeft 3 mogelijkheden. Ukiest ze met de CL-knop. Normaal gesprokenis er geen toneburst.1 keer op CL drukken: korte toneburst(0,5 s) indien u de zendknop indrukt.2 keer op CL drukken: lange toneburst(ca. 5 s) indien u de zendknop indrukt.3 keer op CL drukken: terug naar ’geentoneburst’.Het rode lampje linksonder geeft aan datde toneburst op scherp staat. De toneburstwerkt op alle kanalen. Wilt u de toneburstweglaten, draai dan RV104 opde CX290 print helemaal dicht.WetenswaardighedenOver de EPROMDe geprogrammeerde EPROM type2732A uit het ombouwpakket vervangtde EPROM die u soms nog aantreft in uwMX294. De software voor de 80C85 microcontrolleris geheel herschreven doorGraham Galbraith, M0ADR en heeft alsvoornaamste taak de frequenties die inde PROM zijn geprogrammeerd te kiezenen te laten zien op het display. Tevensleest de software het toetsenbord, dePTT schakelaar, de up/down toetsen ende squelch toestand. Op relaiskanalenwordt bij zenden automatisch een korte1750 Hz toneburst opgewekt (zie ’Bediening’).Op locatie 0020h in de EPROMbevindt zich de hex code van het opstartkanaal.De defaultwaarde is 3Bhvoor kanaal 59 = 145,500 MHz. Heeft ueen EPROM programmer, dan kan dezewaarde worden aangepast voor uw eigenlokale frequentie, relaisstation ofpacketkanaal. Bereken daartoe(opstartfrequentie˛144,025)/0,025en converteer het resultaat naar hexadecimaal(Windows Calculator). Er zijn ookEPROM versies voor 12,5 kHz raster op4m (1) en 2 m, of 25 kHz raster op 70cm (2) .Over de PROMDe inhoud van de 4-bits brede 82S185NPROM in de mobilofoon bepaalt de zendenontvangfrequenties. Helaas is dit typePROM (en een aantal kleinere broertjeser van) niet opnieuw beschrijfbaar zoalseen EPROM. Fouten zijn dus direct fataalen tot overmaat van ramp zijn deze IC’sbijna niet meer nieuw te krijgen. Daaromwerd door de PMPC een methode ontwikkeldom de bestaande PROM te hergebruiken.Allereerst werd het frequentienaar-codealgoritme uitgevlooid om dedata te verkrijgen die in de PROM moetworden geladen voor de kanalen in de2-m band. Daarna werd een methodeFig. 9. Toevoeging om PTT-naar-massa mogelijkte maken.ontwikkeld om de reeds aanwezige gebruikersdata(meestal maar een paar bytes)te omzeilen. De software in deEPROM houdt daartoe adreslijn A10 vande PROM permanent hoog zodat hetblok frequentiecodes in de PROM geplaatstkan worden tussen locaties 400hen 7FFh. De oude gebruikersdata kandus gewoon blijven staan in het lageblok (000h ˛ 3FFh). Dit gaat alleen metde 82S185!Er zijn ook PROM versies ontwikkeldvoor 12,5 kHz raster op 4 m (1) en 2 m, of25 kHz raster op 70cm (2) .Andere mobilofoons uit de PhilipsM290-serieEen aantal andere subversies van deMX290 en met name de ’uitgekledeMX294, zijn ook geschikt voor ombouwnaar de amateurbanden. Het betreft hiermeestal 1-kanaals apparaten met eenveel eenvoudiger bediendeel en een kleinerePROM dan de CX290 versie. Er bestaatook een 70-cm mobilofoon (typeMX296) en een 4-meter MX294, beidenkunnen geschikt worden gemaakt voorgebruik in combinatie met het CX290 bediendeel.Zeldzaam (in Nederland) is de MX294met 6,25 kHz synthesizer-referentie. Dezeheeft een rood- of blauwgekleurd printjeonder de HEF4750 en meestal een MFvan 10,7 MHz. Het mooie van dit apparaatis dat het geschikt is voor het12,5 kHz raster. Ook voor deze set zijnaangepaste versies beschikbaar van dePROM en EPROM. Hoewel ombouw van5 kHz raster naar 6,25 kHz tot de mogelijkhedenbehoort, blijven we met hetprobleem zitten dat het laatste MF filtertoch niet scherp genoeg is voor 12,5 kHzkanaalafstand. Wie per se 12,5 kHz rasterwil moet ook het dunne printje onderde HEF4750 modificeren (nog niet doormij getest).Wilt u een MX294S/V, MX293 (AM!),MX295, MX296 of een M293/4/5/6gaan gebruiken, neem dan contact opmet de PMPC voor ombouwinformatie.Packet RadioDe omgebouwde MX294 is naar verluidtbruikbaar voor 1200 baud Packet Radio.De enige punten waar we aan moetendenken zijn het opstartkanaal (fijn bijstroomuitval!) en de iets afwijkende PTTinterface. De PTT sturing in alleM/MX290 mobilofoons werkt namelijkmet een schakelaar tegen +10 V, terwijlde meeste TNC’s bij zenden tegen massaschakelen. De schakeling in figuur 9biedt de oplossing. De transistor is eenPNP type!Voor 9k6 Packet zijn wat meer wijzigingennodig. Neem hiervoor contact opmet de PMPC.(1)4m band (nog) niet toegelaten in Nederland.(2)Hiervoor zijn speciale versies nodigvan de mobilofoon!Literatuur1. PMR Conversion Handbook, Chris LorekG4HCL, verkrijgbaar via de RSGB.2. VHF FM Mobile Radiotelephone TypeMX294, Service Manual nr. TP262, PyeTelecommunications Ltd.11

More magazines by this user
Similar magazines