13.07.2015 Views

Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs

Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs

Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De redactie is gewijzigd. Voor de tweede keer hebb<strong>en</strong>we afscheid g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> van Kor Posthumus, die schooldirecteurwordt op Texel. Kor heeft al in de redactie vanM<strong>en</strong>s<strong>en</strong>-kinder<strong>en</strong> gezet<strong>en</strong> to<strong>en</strong> dit pas opgericht was <strong>en</strong>heeft nu weer e<strong>en</strong> aantal jar<strong>en</strong> meegedaan. We hop<strong>en</strong> af<strong>en</strong> toe nog e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> beroep op hem te kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>.Kor: bedankt!We zijn nu al aan de zesti<strong>en</strong>de jaargang toe. Het nummervan januari 2001 is alweer het 75e nummer. We will<strong>en</strong>er weer e<strong>en</strong> goede jaargang van mak<strong>en</strong>, waarbij wemeer praktijkartikel<strong>en</strong> will<strong>en</strong> bied<strong>en</strong>. Daar<strong>voor</strong> vrag<strong>en</strong> wede medewerking van iedere<strong>en</strong>: lezers, schooldirecteur<strong>en</strong>,begeleiders die <strong>voor</strong> ander<strong>en</strong> interessante ding<strong>en</strong>teg<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> PABO-doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, kortom: iedere<strong>en</strong> in <strong>en</strong>rond het J<strong>en</strong>aplanveld. E<strong>en</strong> goed lees- <strong>en</strong> schrijfjaar toegew<strong>en</strong>st.MENSEN IN HET WERKLEREN“Je zegt het toch wel teg<strong>en</strong> me?” vraagt hij als we dedeur dichtdo<strong>en</strong>.De teamvergadering is abrupt afgebrok<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> kolossaleuitbarsting van één van de leerkracht<strong>en</strong>, gevolgd doorde huilbui van e<strong>en</strong> ander maakte doorgaan onmogelijk.Nu zit hij teg<strong>en</strong><strong>over</strong> me. Aangeslag<strong>en</strong>. “Je zegt het tochwel als ik het niet goed doe?”Hij is adjunct geweest, coördinator van e<strong>en</strong> projectgroep,is degelijk opgeleid. Hij heeft vaker te mak<strong>en</strong> gehadmet lastige situaties, maar die hebb<strong>en</strong> hem nietkunn<strong>en</strong> <strong>voor</strong>bereid<strong>en</strong> op deze praktijk. Hij heeft zijn verwachting<strong>en</strong>in de afgelop<strong>en</strong> maand<strong>en</strong> - met teg<strong>en</strong>zin -moet<strong>en</strong> bijstell<strong>en</strong>. Hij is ambitieus <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong>. Op hetteam. De kinder<strong>en</strong>. De ouders. De wijk.“Je zegt het toch wel als ik het niet goed doe?”“Beginn<strong>en</strong> als directeur is als het krijg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kind, jed<strong>en</strong>kt er<strong>over</strong> na, je bereidt je er op <strong>voor</strong>, je ziet hoe andereouders het do<strong>en</strong>, maar pas als het kind er is merkje wat het eig<strong>en</strong>lijk betek<strong>en</strong>t.” (*)Ik b<strong>en</strong> zijn coach. Gids, coach, m<strong>en</strong>tor, supervisor <strong>en</strong>sparringpartner wanneer dat nodig is.Ik aarzel met mijn antwoord.In die stilte begint hij te vertell<strong>en</strong> hoe moeilijk het is, diteerste jaar. Hoe nodig het is dat hij het gevoel heeft dathij geaccepteerd wordt. Dat hij pas dan fluit<strong>en</strong>d door deschool kan lop<strong>en</strong> als hij het gevoel heeft dat het goedgaat met de kinder<strong>en</strong>, de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, zijn team. Dat je jesoms verdraaid alle<strong>en</strong> voelt.Hij b<strong>en</strong>oemt ze één <strong>voor</strong> één. Al die problem<strong>en</strong> die hetmoeilijk mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> soms zwaar. De geschied<strong>en</strong>is die deschool met zich mee draagt. De spor<strong>en</strong> die conflict<strong>en</strong><strong>en</strong> teleurstelling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> achtergelat<strong>en</strong>. Leerkracht<strong>en</strong>waarbij moedeloosheid het gewonn<strong>en</strong> heeft van veerkracht.De terugloop van leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> de <strong>voor</strong>oordel<strong>en</strong>in de sam<strong>en</strong>leving <strong>over</strong> “zwarte” schol<strong>en</strong>.En door de woord<strong>en</strong> he<strong>en</strong> zie ik hoe hij zichzelf weer opbouwt.Soms valt hij ev<strong>en</strong> stil. D<strong>en</strong>kt na. Zoekt in zichzelf naarervaring<strong>en</strong>, naar woord<strong>en</strong> <strong>voor</strong> zijn eig<strong>en</strong> rol, zijn aandeel,zijn eig<strong>en</strong> positie.Ik luister. Af <strong>en</strong> toe herhaal ik e<strong>en</strong> woord, e<strong>en</strong> zin. Maake<strong>en</strong> verbinding. Op de achtergrond zweeft de vraag nogin de ruimte, maar lichter. Onzekerheid <strong>en</strong> twijfel wijk<strong>en</strong>,mak<strong>en</strong> plaats <strong>voor</strong> vastberad<strong>en</strong>heid.Hij kijkt me aan. “Ik heb gedaan wat ik kan” zegt hij,meer teg<strong>en</strong> zichzelf dan teg<strong>en</strong> mij. Ik knik. Heb respect<strong>voor</strong> zijn kracht.“Is dat g<strong>en</strong>oeg?” Ev<strong>en</strong> kijkt hij me verbaasd aan. Danherhaalt hij de vraag zacht <strong>voor</strong> zichzelf. Zoek<strong>en</strong>d naarwoord<strong>en</strong> zegt hij dat hij veel krediet heeft bij zijn teamled<strong>en</strong>.Dat ze blij zijn met zijn komst. Met de manier waarophij orde op zak<strong>en</strong> heeft gesteld. “Is dat g<strong>en</strong>oeg?”vraag ik opnieuw.Hij trekt zijn rug recht. “Ik wil e<strong>en</strong> toekomst <strong>voor</strong> dezekinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze school” zegt hij dan. “Do<strong>en</strong> wat ik kanis g<strong>en</strong>oeg <strong>voor</strong> vandaag maar niet <strong>voor</strong> morg<strong>en</strong> <strong>en</strong> dedag<strong>en</strong> daarna. Ik moet méér kunn<strong>en</strong>. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong>dat ze kwaliteit<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> goed bezig zijn isniet zo moeilijk. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> weer in beweging krijg<strong>en</strong> wel.Dat wil ik ler<strong>en</strong>. Het heeft ge<strong>en</strong> zin dat ik ga trekk<strong>en</strong> ofduw<strong>en</strong>. Ze moet<strong>en</strong> het zelf will<strong>en</strong>. Daar gaat het <strong>over</strong>.”“Je b<strong>en</strong>t aan het ler<strong>en</strong>”, zeg ik. Hij kijkt me aan. Knikt.Het is tijd om naar huis te gaan. Hij heeft zijn antwoordgevond<strong>en</strong>.Cath van der Lind<strong>en</strong>S<strong>en</strong>ior-adviseur <strong>en</strong> projectleider Giralis,partners in onderwijs, ‘s-Hertog<strong>en</strong>bosche-mail: c.v.d.lind<strong>en</strong>@giralis.nl* De metafoor is afkomstig van Catri<strong>en</strong> Pouw <strong>en</strong> Thomas van HeesMENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 5


<strong>en</strong> de ontwikkeling van verantwoordelijkheid<strong>voor</strong> de wereld. Zoals ik inhet begin van dit interview al steldezal het ontwikkel<strong>en</strong> van eig<strong>en</strong> keuzes<strong>en</strong> daar<strong>voor</strong> de verantwoordelijkheidmog<strong>en</strong> drag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale plaatsmoet<strong>en</strong> innem<strong>en</strong>. Je vindt daarbijhouvast door jezelf serieus te nem<strong>en</strong>,eerlijk te zijn teg<strong>en</strong><strong>over</strong> jezelf <strong>en</strong> jemotiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> te prober<strong>en</strong> de keuzesdie je gemaakt hebt te realiser<strong>en</strong>.Daarbij moet je ander<strong>en</strong>, die jouwkeuze niet will<strong>en</strong> of kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>niet de grond in stamp<strong>en</strong>. Het mak<strong>en</strong>van eig<strong>en</strong> keuzes <strong>en</strong> het nem<strong>en</strong> vande eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid daar<strong>voor</strong>gaat sam<strong>en</strong> met het ler<strong>en</strong> daar<strong>over</strong>te discussiër<strong>en</strong>. Dat vind ik mooiaan het J<strong>en</strong>aplan, dat dit soort zak<strong>en</strong>erin gebakk<strong>en</strong> is.Om nog e<strong>en</strong>s op de wet<strong>en</strong>schap terugte kom<strong>en</strong>: het probleem met dedominante wet<strong>en</strong>schap is dat er nietecht gediscussieerd wordt, wat jetoch bij “wet<strong>en</strong>schap” zou mog<strong>en</strong>verwacht<strong>en</strong>.’Zoek<strong>en</strong> naar waarheid <strong>en</strong>solidariteit‘In de school moet je toch ler<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong>naar wat waarheid is, naar watwaardevol is. Als je dan vanaf het beginsam<strong>en</strong> met ander<strong>en</strong> <strong>en</strong> met respect<strong>voor</strong> ander<strong>en</strong> doet, dan heb jeal heel veel ingevuld. Het procesmatige<strong>en</strong> het inhoudelijke vall<strong>en</strong> hier sam<strong>en</strong>.Ik b<strong>en</strong>ader jou met respect, weluister<strong>en</strong> goed naar elkaar <strong>en</strong> naarwat er achter de woord<strong>en</strong> schuilgaat, ik kan in principe door jou verander<strong>en</strong><strong>en</strong> omgekeerd. Op gronddaarvan kunn<strong>en</strong> we besliss<strong>en</strong> om solidairte zijn met ander<strong>en</strong>. Ik geloof alle<strong>en</strong>maar in solidariteit op grond vankeuzes die persoonlijk gemaakt word<strong>en</strong><strong>en</strong> niet in van bov<strong>en</strong>af opgelegdesolidariteit. Die laatste kun je wel alshulpmiddel gebruik<strong>en</strong>, zoals bij<strong>voor</strong>beeldin de sociale zekerheid.Zo kom<strong>en</strong> we op e<strong>en</strong> kleine utopiedie ik koester. Ik d<strong>en</strong>k dat het invoer<strong>en</strong>van e<strong>en</strong> basisinkom<strong>en</strong> belangrijkis, zodat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet van hongerhoev<strong>en</strong> om te kom<strong>en</strong> – te et<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> dak bov<strong>en</strong> hun hoofd,meer niet. Daar moet je vrij str<strong>en</strong>g inzijn. Onder dat soort <strong>voor</strong>waard<strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> gemakkelijker huneig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid nem<strong>en</strong>,met ander<strong>en</strong> initiatiev<strong>en</strong> ontplooi<strong>en</strong>,<strong>en</strong>zo<strong>voor</strong>ts. Dan doe je dat ondere<strong>en</strong> heel ander gesternte dan nu. Ikb<strong>en</strong> daar niet pessimistisch <strong>over</strong>,m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> gaan als regel heus niet inhun bed ligg<strong>en</strong> niks<strong>en</strong>, maar will<strong>en</strong>zichzelf realiser<strong>en</strong>. Allerlei vorm<strong>en</strong> vanbasisinkom<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>over</strong>ig<strong>en</strong>s alingevoerd, al mag het niet zo g<strong>en</strong>oemdword<strong>en</strong>. Bij<strong>voor</strong>beeld in depersoonsgebond<strong>en</strong> budgett<strong>en</strong> in dezorg, waarbij je zelf kunt bepal<strong>en</strong> wieje bij je wilt hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong>, om e<strong>en</strong> meerelitair <strong>voor</strong>beeld te noem<strong>en</strong>: in detopsport. Topsporters krijg<strong>en</strong> in feitee<strong>en</strong> basisinkom<strong>en</strong> om hun topsportte kunn<strong>en</strong> beoef<strong>en</strong><strong>en</strong>. E<strong>en</strong> derde vanwat invoering van e<strong>en</strong> basisinkom<strong>en</strong>kost kan al inverdi<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> doorhet afschaff<strong>en</strong> van de bureaucratievan het huidige stelsel van sociale zekerheid.Het zou de burgers e<strong>en</strong> belangrijkespeelruimte gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> geeftook de staat e<strong>en</strong> meer bescheid<strong>en</strong>positie.’Echte keuzes‘J<strong>en</strong>aplanonderwijs heeft, ik komerop terug, in de nieuwe situatie veelkans<strong>en</strong>. Door het sterk projectmatigwerk<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ze meer dan hetgangbare onderwijs betrokk<strong>en</strong> zijnop het bestaan van leerling<strong>en</strong>. Vanuite<strong>en</strong> nauwkeurige k<strong>en</strong>nis van de verschill<strong>en</strong>tuss<strong>en</strong> de leerling<strong>en</strong>, van hunsterke <strong>en</strong> zwakke punt<strong>en</strong> kun je traject<strong>en</strong>uitzett<strong>en</strong> waarin leerling<strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> naar wat ze will<strong>en</strong> <strong>en</strong>kunn<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>,kunn<strong>en</strong> dwal<strong>en</strong>, fout<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>, etc.Dit alles zoveel mogelijk in dialoogmet de ouders. Ze moet<strong>en</strong> werkelijkeig<strong>en</strong> keuzes kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijnop deze keuzes aan te sprek<strong>en</strong>. Danb<strong>en</strong> je met fundam<strong>en</strong>tele waard<strong>en</strong>bezig, met biografisch ler<strong>en</strong>. Daar zieik wel brood in. En het is helemaalsterk als je dit niet alle<strong>en</strong> <strong>voor</strong> kinder<strong>en</strong>in elite-kring<strong>en</strong> weet te realiser<strong>en</strong>,maar ook met kinder<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> moeilijkerleer- <strong>en</strong> opvoedingsomgeving.Daar valt nog veel te scor<strong>en</strong>.Als je ervan uitgaat dat ieder systeembegint bij het handel<strong>en</strong> van individuelem<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, dan moet de conclusieluid<strong>en</strong> dat je in individu<strong>en</strong> moet invester<strong>en</strong>,waarbij je ze ook sterker maaktom in het systeem te functioner<strong>en</strong> <strong>en</strong>het te bekritiser<strong>en</strong>.Ik zie die problem<strong>en</strong> wel die hier kunn<strong>en</strong>opdoem<strong>en</strong> <strong>en</strong> ik k<strong>en</strong> het lot vanallerlei project<strong>en</strong> in het verled<strong>en</strong>,maar als beleid moet je mijns inzi<strong>en</strong>stoch deze kant op. Dat betek<strong>en</strong>t datje per definitie in moet (kunn<strong>en</strong>) gaanop de situatie <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> van dezeleerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun ouders, wat weerveronderstelt dat de school ruimemarges heeft <strong>voor</strong> eig<strong>en</strong> beslissing<strong>en</strong>.’‘In de sociale werk<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing zie jedat ook. Ze moet<strong>en</strong> niet meer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>werk gev<strong>en</strong> in sociale werkplaats<strong>en</strong><strong>en</strong> andere “aparte” bedrijv<strong>en</strong>,maar m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong> naar de arbeidsmarkt.Ze gaan dan heel goedkijk<strong>en</strong> naar wat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> <strong>en</strong>dan zie je ding<strong>en</strong> gebeur<strong>en</strong> die je niet<strong>voor</strong> mogelijk hield. Het gaat om individueletrajectbegeleiding, waarbijwordt uitgegaan van e<strong>en</strong> uitgebreidonderzoek van de persoonlijkheid,motiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> de realiteitswaardedaarvan. Op grond van zo’n plaatjewordt pass<strong>en</strong>d werk gezocht <strong>en</strong> vindook coaching op de werkplek plaats,ook om de cliënt te bescherm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>uitwass<strong>en</strong> van de maatschappij.Voor personeelsbeleid zou natuurlijkhetzelfde moet<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> <strong>en</strong> verlichtewerkgevers do<strong>en</strong> dat steeds vaker.Voor het omgaan met leerling<strong>en</strong> in deschool is het niet anders. Maar alskinder<strong>en</strong> keuzes gemaakt hebb<strong>en</strong>,dan moet je het ook e<strong>en</strong> poos lat<strong>en</strong>gebeur<strong>en</strong>. Mij valt op, bij<strong>voor</strong>beeld inde zorgsector, dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong>:“Natuurlijk, de regie ligt bij de cliënt,wij kijk<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> hoe <strong>en</strong> waarmee wekunn<strong>en</strong> help<strong>en</strong>”. En vervolg<strong>en</strong>s slaatde angst toe, omdat m<strong>en</strong> niet meerzelf de regie heeft <strong>en</strong> onzeker is <strong>over</strong>de ding<strong>en</strong> die dan gebeur<strong>en</strong>.Ik hoop <strong>en</strong> verwacht dat lerar<strong>en</strong> inJ<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> de moed kunn<strong>en</strong>opbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> om kinder<strong>en</strong> werkelijkdeze ontwikkelingsruimte te gev<strong>en</strong>.’Aan het eind van het interview gekom<strong>en</strong>haal ik het boek van Dirk Geldofuit mijn tas, dat ik aan het lez<strong>en</strong> b<strong>en</strong><strong>voor</strong> e<strong>en</strong> rec<strong>en</strong>sie <strong>voor</strong> M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>-J<strong>en</strong>aplan <strong>en</strong> Sam<strong>en</strong>levingMENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 9


schappelijke ontwikkeling<strong>en</strong>? Ik hebtwee jaar geled<strong>en</strong> e<strong>en</strong> inv<strong>en</strong>tarisatievan tr<strong>en</strong>ds gemaakt in vier land<strong>en</strong>:Japan, Ontario (Canada), Nordrhein-Westfal<strong>en</strong> (Duitsland) <strong>en</strong> Nederland.De belangrijkste tr<strong>en</strong>ds zijn onderte br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in drie <strong>over</strong>koepel<strong>en</strong>dethema’s:- k<strong>en</strong>nis- id<strong>en</strong>titeit <strong>en</strong> sociale textuur- internationalisering.Deze thema’s hang<strong>en</strong> zeer nauw sam<strong>en</strong>.Dit artikel gaat <strong>voor</strong>al <strong>over</strong> verandering<strong>en</strong>in k<strong>en</strong>nis. Ik trek daar<strong>en</strong>kele d<strong>en</strong>kbare consequ<strong>en</strong>ties uit<strong>voor</strong> ler<strong>en</strong>, lerar<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> onderwijsinstelling<strong>en</strong>.K<strong>en</strong>nisK<strong>en</strong>nis is in ons dagelijks lev<strong>en</strong>, inons werk <strong>en</strong> in de economie steedsbelangrijker. We hoev<strong>en</strong> maar te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>aan e<strong>en</strong> cd-speler of e<strong>en</strong> draagbaretelefoon om ons het relatievebelang van k<strong>en</strong>nis te realiser<strong>en</strong>, invergelijking met arbeid <strong>en</strong> grondstoff<strong>en</strong>.K<strong>en</strong>nis is ook steeds meer e<strong>en</strong>productie- <strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>tiefactor.“K<strong>en</strong>nismanagem<strong>en</strong>t” wordt e<strong>en</strong> factorvan belang op allerlei terrein<strong>en</strong>.Ook in het beleid van <strong>over</strong>hed<strong>en</strong>komt er meer aandacht <strong>voor</strong>. Je vindtdat terug in term<strong>en</strong> als “ de Ler<strong>en</strong>deOrganisatie’‘ of ”de K<strong>en</strong>nis Producer<strong>en</strong>deFirma”. Maar ook op individueelniveau zijn we ons meer dan ooitervan bewust dat we moet<strong>en</strong> “bijblijv<strong>en</strong>”(ofzelfs vóórblijv<strong>en</strong>). Dat geldt inons werk, in ons dagelijks lev<strong>en</strong>, inonze vrije tijd <strong>en</strong> in onze sociale relaties.De aard van k<strong>en</strong>nis verandertBehalve dat de hoeveelheid k<strong>en</strong>nis<strong>en</strong>orm <strong>en</strong> met e<strong>en</strong> hoog tempo to<strong>en</strong>eemtis er meer aan de hand. Belangrijker<strong>en</strong> ingrijp<strong>en</strong>der is dat deaard van k<strong>en</strong>nis verandert. Er wordtanders <strong>over</strong> k<strong>en</strong>nis gedacht. Vanoudsd<strong>en</strong>k<strong>en</strong> we daarbij al gauw aanwet<strong>en</strong>schap, aan universiteit<strong>en</strong>, aangeleerd<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan dikke boek<strong>en</strong>. Enaan iets dat ontzag inboezemt. Maarhet begrip “k<strong>en</strong>nis” wordt breder, dewet<strong>en</strong>schap wordt niet meer d<strong>en</strong>orm van de ‘hoogste’ k<strong>en</strong>nis, maarook wat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> persoonlijk inzett<strong>en</strong>aan ervaring, intuïties, ideeën <strong>en</strong> acties.Praktische k<strong>en</strong>nis wordt opgewaardeerd.Tegelijk wint k<strong>en</strong>nisontwikkeling ingroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> netwerk<strong>en</strong> aan belang inverhouding tot k<strong>en</strong>nis van individu<strong>en</strong>.Dit alles heeft grote consequ<strong>en</strong>ties<strong>voor</strong> ons onderwijs. Zeker het algem<strong>en</strong>eonderwijs is immers sinds de19de eeuw sterk gericht op het verwerv<strong>en</strong>van resultat<strong>en</strong> van de wet<strong>en</strong>schap<strong>en</strong> op het ler<strong>en</strong> beoef<strong>en</strong><strong>en</strong> vandie wet<strong>en</strong>schap. Daarmee werd ooke<strong>en</strong> duidelijk scheidslijn gecreëerdmet het beroepsonderwijs. Dit onderscheidverliest aan betek<strong>en</strong>is.Vel<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dat de verandering inde aard van k<strong>en</strong>nis fundam<strong>en</strong>teel is,<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uiting is van e<strong>en</strong> transformati<strong>en</strong>aar e<strong>en</strong> andere ‘toestand’ van onzesam<strong>en</strong>leving. Ze beschrijv<strong>en</strong> dietransformatie als e<strong>en</strong> vanuit de industriëlesam<strong>en</strong>leving naar de netwerkmaatschappij.Van industriële- naarnetwerkmaatschappijDe afgelop<strong>en</strong> 150 jaar was onze sam<strong>en</strong>levingte k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> industriëlesam<strong>en</strong>leving, ter onderscheidingvan e<strong>en</strong> agrarische sam<strong>en</strong>leving.Geleidelijk werd handkrachtvervang<strong>en</strong> door machinekracht <strong>en</strong>werd<strong>en</strong> bewerking<strong>en</strong> geautomatiseerd.Daardoor kwam er ruimte vrij<strong>voor</strong> organisatiek<strong>en</strong>nis. Het uitsplits<strong>en</strong>van functies naar heel specifieketak<strong>en</strong> werd e<strong>en</strong> vak op zichzelf. Deuitvoering van die tak<strong>en</strong> werd nauwkeuriggepland, aangestuurd <strong>en</strong> gecontroleerddoor speciale m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>,teg<strong>en</strong>woordig managers g<strong>en</strong>oemd.Deze manier van organiser<strong>en</strong> werde<strong>en</strong> van de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van industriëlemassaproductie.Deze manier van d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> vond aanvankelijk<strong>voor</strong>al bij de industrie <strong>en</strong> hetleger ingang, maar doordrong geleidelijkonze hele sam<strong>en</strong>leving. Determ industriële sam<strong>en</strong>leving verwijstdan ook niet naar e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>levingwaarin industrie bestaat, maar naare<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving waarin e<strong>en</strong> bepaaldemanier van organiser<strong>en</strong> alle belangrijkesfer<strong>en</strong> van het lev<strong>en</strong> doordringt,waaronder de <strong>over</strong>heid <strong>en</strong> … zekerook het onderwijs! Onze onderwijsinstelling<strong>en</strong>zijn inderdaad in allerleiopzicht<strong>en</strong> e<strong>en</strong> typisch product vandeze industriële manier van organiser<strong>en</strong>.Er word<strong>en</strong> nu stapp<strong>en</strong> gezet van deautomatisering van kracht naar deautomatisering van k<strong>en</strong>nis. ManuelCastells duidt dit aan als de <strong>over</strong>gangvan de industriële naar de informationelemaatschappij. Hij doelt daarbijniet op e<strong>en</strong> (industriële) maatschappijvol met informatie- <strong>en</strong> communicatietechnologie.Daar<strong>voor</strong> reserveert hijde term “informatie-maatschappij”.In de informationele maatschappijdoordring<strong>en</strong> de patron<strong>en</strong> van d<strong>en</strong>k<strong>en</strong><strong>en</strong> werk<strong>en</strong> die hor<strong>en</strong> bij geautomatiseerdek<strong>en</strong>nis alle lev<strong>en</strong>ssfer<strong>en</strong>. Hetgaat om andere manier<strong>en</strong> waaropk<strong>en</strong>nis wordt begrep<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebruikt.Dit wordt soms aangeduid als dewerking van k<strong>en</strong>nis op k<strong>en</strong>nis. Deverwachting is dat door het automatiser<strong>en</strong>van k<strong>en</strong>nis ruimte vrijkomt<strong>voor</strong> tal<strong>en</strong>t, creativiteit <strong>en</strong> socialedoel<strong>en</strong>.WerkE<strong>en</strong> duidelijke indicatie van de verschuivingvan de industriële naar e<strong>en</strong>informationele sam<strong>en</strong>leving is de veranderingin werkgeleg<strong>en</strong>heid. Product<strong>en</strong>zijn steeds inniger verknooptmet service-activiteit<strong>en</strong>. De agrarischesector draagt thans nog <strong>voor</strong>ca 8% bij aan ons bruto nationaalproduct, de industriële sector <strong>voor</strong>35% <strong>en</strong> de servicesector (communicatie,handel, financiën) al met 57%!Er zijn ook verandering<strong>en</strong> in de aardvan werk. Werk wordt sterker geïndividualiseerd.Part-time werk, flexibelewerktijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> tijdelijk werk afgewisseldmet period<strong>en</strong> van bij- <strong>en</strong> omscholingword<strong>en</strong> veel normaler dannu. Werk wordt minder gebaseerd opéén plaats, één tijd <strong>en</strong> één bepaaldeorganisatie met één bepaalde groepm<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Meer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> gaan zelfstandigwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> daarbijad-hoc netwerk<strong>en</strong>. In 1970 begonn<strong>en</strong>25.000 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> per jaar e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>bedrijf, in 1995 war<strong>en</strong> dat er35.000 <strong>en</strong> het aantal blijft to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>.J<strong>en</strong>aplan <strong>en</strong> Sam<strong>en</strong>levingMENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 11


De verwachting is dat binn<strong>en</strong>kort ca50% van de werk<strong>en</strong>d<strong>en</strong> e<strong>en</strong> onafhankelijkbestaan heeft. Eind jar<strong>en</strong>‘70 had nog 90% e<strong>en</strong> functie binn<strong>en</strong>e<strong>en</strong> organisatie.Wordt de netwerkmaatschappij onsopgedrong<strong>en</strong>?Technologie speelt in dit alles e<strong>en</strong> belangrijkerol, <strong>voor</strong>al de snelle afnamevan kost<strong>en</strong> van informatie-uitwisseling<strong>en</strong> verwerking <strong>en</strong> de toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>effici<strong>en</strong>cy daarvan. Maar technologischeontwikkeling was er ook al in deindustriële maatschappij. Technologieis ook niet dé drijv<strong>en</strong>de kracht. Dekracht<strong>en</strong> achter de ontluik<strong>en</strong>de netwerkmaatschappijzijn gewilde economischeontwikkeling - onder meerdoor liberalisering van de wereldhandel<strong>en</strong> internationale concurr<strong>en</strong>tie - <strong>en</strong>dat leidt tot snelheid <strong>en</strong> flexibiliteit vanproductie van goeder<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong>aldi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> (financiële di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, vakantie,media, medische di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, etc).Er ligt e<strong>en</strong> visie onder van wereldwijdeontwikkeling, sam<strong>en</strong>werking èn concurr<strong>en</strong>tie;van afbraak van hiërarchischgeorganiseerde instituties gericht opuniforme massaproductie; van opbouwvan flexibele netwerk<strong>en</strong> van relatiefautonome groep<strong>en</strong>. Dit beeldwordt onder meer door de OESO uitgedrag<strong>en</strong>in allerlei concreet beleid,zoals vrije handel via het internet,op<strong>en</strong> kapitaalmarkt<strong>en</strong>, e.d.Het nieuwe perspectief is niet langergroei, maar variëteit. Niet uitvoering<strong>en</strong> toepassing, maar creativiteit <strong>en</strong>participatie. Niet langer de betrouwbare<strong>en</strong> gestroomlijnde bureaucratie,maar dynamische netwerk<strong>en</strong>. Niethet patriarchale gezag, maar onderhandelderelaties, om e<strong>en</strong> paar vande internationale buzz-woord<strong>en</strong> t<strong>en</strong>oem<strong>en</strong>. Het zijn <strong>over</strong>ig<strong>en</strong>s niet alle<strong>en</strong>economische kracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> inzicht<strong>en</strong>die toewerk<strong>en</strong> naar de netwerkmaatschappij.Er zijn – zie hierbov<strong>en</strong> – ookveranderde filosofische inzicht<strong>en</strong> <strong>over</strong>de betek<strong>en</strong>is van k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> verandering<strong>en</strong>in de sociale textuur vanwesterse sam<strong>en</strong>leving<strong>en</strong>. Daarondervall<strong>en</strong> bij<strong>voor</strong>beeld migratie-patron<strong>en</strong><strong>en</strong> de to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de rol van vrouw<strong>en</strong> inhet arbeidsproces <strong>en</strong> meer in algem<strong>en</strong>ezin de vrouw<strong>en</strong>emancipatie.Ler<strong>en</strong> in de netwerkmaatschappijDe belangrijkste k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van ler<strong>en</strong>in de netwerkmaatschappij kunn<strong>en</strong>word<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gevat in vier sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>deaspect<strong>en</strong>:1. boek<strong>en</strong>wijsheid <strong>en</strong> eig<strong>en</strong> wijsheidof: de wisselwerking tuss<strong>en</strong> stilzwijg<strong>en</strong>de<strong>en</strong> gecodificeerde k<strong>en</strong>nis2. ler<strong>en</strong> in innovatieve groep<strong>en</strong>3. ler<strong>en</strong> in netwerk<strong>en</strong>4. nieuwe vorm<strong>en</strong> van k<strong>en</strong>nisproductie.Op elk van deze aspect<strong>en</strong> ga ik hieronderkort in.Boek<strong>en</strong>wijsheid <strong>en</strong> eig<strong>en</strong> wijsheidE<strong>en</strong> belangrijk aspect van de k<strong>en</strong>nisrevolutieis het toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> belangvan eig<strong>en</strong> wijsheid. Van intuïtie, ervaring<strong>en</strong> persoonlijk oordeel. K<strong>en</strong>nis isals het ware subjectiever aan hetword<strong>en</strong>. Vernieuwing ontstaat <strong>voor</strong>aluit de wisselwerking tuss<strong>en</strong> onbewusteervaringsk<strong>en</strong>nis, de zog<strong>en</strong>aamdestilzwijg<strong>en</strong>de (tacit) k<strong>en</strong>nis -<strong>en</strong> boek<strong>en</strong>wijsheid, de zog<strong>en</strong>aamdegecodificeerde k<strong>en</strong>nis. In onderstaandkader kunt u lez<strong>en</strong> wat dieterm<strong>en</strong> betek<strong>en</strong><strong>en</strong>.Gecodificeerde <strong>en</strong> stilzwijg<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>nisHet gaat bij de wisselwerking tuss<strong>en</strong>stilzwijg<strong>en</strong>de <strong>en</strong> gecodificeerde k<strong>en</strong>nisom vier process<strong>en</strong> die elkaar afwissel<strong>en</strong>.Deze vier process<strong>en</strong> zijnonder te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in onderstaandschema.Naar:Stilzwijg<strong>en</strong>d GecodificeerdStilzwijg<strong>en</strong>d Socialiser<strong>en</strong> Externaliser<strong>en</strong>Van:Gecodificeerd Do<strong>en</strong> Combiner<strong>en</strong>Socialiser<strong>en</strong> gebeurt bij<strong>voor</strong>beelddoor het del<strong>en</strong> van ervaring <strong>en</strong> ding<strong>en</strong>sam<strong>en</strong> do<strong>en</strong>. Het gaat om hetuitwissel<strong>en</strong> van stilzwijg<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>nis;dialoog <strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijke reflectie help<strong>en</strong>om stilzwijg<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>nis bij led<strong>en</strong>van e<strong>en</strong> team te expliciter<strong>en</strong>. Dit heetexternaliser<strong>en</strong>: door te do<strong>en</strong> wordtexpliciete k<strong>en</strong>nis omgezet in ervaringsk<strong>en</strong>nis.Wanneer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> metverschill<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>nis sam<strong>en</strong>kom<strong>en</strong><strong>en</strong> systematisch werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong>probleem ontstaat nieuwe k<strong>en</strong>nisdoor combiner<strong>en</strong>.Do<strong>en</strong> (oef<strong>en</strong><strong>en</strong>) is in het onderwijsredelijk gebruikelijk geword<strong>en</strong> omboek<strong>en</strong>wijsheid te verwerk<strong>en</strong>.Socialiser<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> leerproces dat wevind<strong>en</strong> in het beroepsonderwijs <strong>en</strong> inler<strong>en</strong> in de echte wereld, maar weinigGecodificeerde k<strong>en</strong>nis (ook wel: expliciete k<strong>en</strong>nis) k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> we als geschrev<strong>en</strong>tekst<strong>en</strong>, plaatjes, beeld<strong>en</strong>, video’s, formules, softwarecodes etc. Zulkek<strong>en</strong>nis kan ook zijn ingebed in product-ontwerp<strong>en</strong>, in cursuss<strong>en</strong> of process<strong>en</strong>.Gecodificeerde k<strong>en</strong>nis is vaak formeel van aard <strong>en</strong> systematisch geord<strong>en</strong>d.Het <strong>voor</strong>deel ervan is dat het kan word<strong>en</strong> opgeslag<strong>en</strong> <strong>en</strong> makkelijk kanword<strong>en</strong> <strong>over</strong>gedrag<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> (werk-)plekk<strong>en</strong>.Het je eig<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> (ler<strong>en</strong>) van zulke k<strong>en</strong>nis is echter lang niet altijd gemakkelijk.De meest<strong>en</strong> van ons zull<strong>en</strong> bij<strong>voor</strong>beeld e<strong>en</strong> artikel uit e<strong>en</strong> vaktijdschrift<strong>over</strong> astrofysica nauwelijks begrijp<strong>en</strong>. Hoewel gecodificeerde k<strong>en</strong>nis dusmakkelijk kan word<strong>en</strong> <strong>over</strong>geseind, wil dat nog niet zegg<strong>en</strong> dat het ook wordtverwerkt.Stilzwijg<strong>en</strong>de (‘tacit’) k<strong>en</strong>nis is sterk persoonlijk ingekleurd <strong>en</strong> moeilijk te formaliser<strong>en</strong>.Subjectieve inzicht<strong>en</strong>, intuïties <strong>en</strong> plotselinge invall<strong>en</strong> vall<strong>en</strong> in dezecategorie. Stilzwijg<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>nis is diep geworteld in iemands praktische ervaring<strong>en</strong> in de ideal<strong>en</strong>, waard<strong>en</strong> <strong>en</strong> emoties die zij of hij me<strong>en</strong>eemt.Deze laatste soort k<strong>en</strong>nis is moeilijk te docum<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> <strong>en</strong> moeilijk met ander<strong>en</strong>te del<strong>en</strong>. Het is <strong>voor</strong> Iemand zelf vaak niet helder hoe bepaalde ideeën ofbeslissing<strong>en</strong> ontstaan. Deze k<strong>en</strong>nis wordt deels spontaan geleerd <strong>en</strong> deelsgeleerd door oef<strong>en</strong>ing, vall<strong>en</strong> <strong>en</strong> opstaan, nado<strong>en</strong> <strong>en</strong> int<strong>en</strong>sief sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>.12MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


in het algeme<strong>en</strong> onderwijs. Externaliser<strong>en</strong><strong>en</strong> combiner<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> in alleschooltyp<strong>en</strong> weinig <strong>voor</strong>.Ler<strong>en</strong> in innovatieve groep<strong>en</strong>E<strong>en</strong> tweede verandering is het inzichtdat niet alle<strong>en</strong> individu<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>. Ookgroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> organisaties kunn<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>.Dat gebeurt <strong>voor</strong>al als die groep<strong>en</strong>zijn gericht op innovatie. In hetonderwijs richt<strong>en</strong> we ons sterk opindividueel ler<strong>en</strong>. Afkijk<strong>en</strong> mag niet<strong>en</strong> we hebb<strong>en</strong> grote moeite “eerlijke”cijfers te gev<strong>en</strong> <strong>voor</strong> resultat<strong>en</strong> vangroepsopdracht<strong>en</strong>.Groep<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zekere autonomi<strong>en</strong>odig om te kunn<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> –<strong>over</strong>ig<strong>en</strong>s net zoals individu<strong>en</strong>. K<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>van ler<strong>en</strong> in innovatieve groep<strong>en</strong>zijn:-Er is e<strong>en</strong> <strong>voor</strong>tdur<strong>en</strong>de uitwisselingvan ervaring, onderlinge dialoog <strong>en</strong>observatie.-De relatie met de omgeving is actiefhandel<strong>en</strong>d <strong>en</strong> <strong>voor</strong>uitzi<strong>en</strong>d, eerderdan passief, reflectief <strong>en</strong> terugkijk<strong>en</strong>d.Ler<strong>en</strong> wordt gedrev<strong>en</strong> doorbedoeling<strong>en</strong>. De m<strong>en</strong>s wordt minderb<strong>en</strong>aderd als informatie-verwerker <strong>en</strong>meer als informatie-schepper. De ess<strong>en</strong>tiëlemodus is het handel<strong>en</strong> in dewereld (iets will<strong>en</strong> <strong>en</strong> iets do<strong>en</strong>), nietzozeer het k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> ervan (iets wet<strong>en</strong>).-Ler<strong>en</strong> is niet zozeer e<strong>en</strong> lineair stap<strong>voor</strong>-stapproces, maar heeft van tijdtot tijd verandering <strong>en</strong> creatieve chaosnodig. In e<strong>en</strong> organisatie moet<strong>en</strong>m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> toegang hebb<strong>en</strong> tot allerleiinformatie <strong>en</strong> regelmatig van positieverander<strong>en</strong>.-Nieuwe k<strong>en</strong>nis ontstaat in e<strong>en</strong> warwinkelvan teg<strong>en</strong>strijdighed<strong>en</strong> <strong>en</strong>herhaling. Teg<strong>en</strong>strijdighed<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>e<strong>en</strong> nieuwe richting aanduid<strong>en</strong>, maarook e<strong>en</strong> andere manier van kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong>d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>over</strong> ding<strong>en</strong>. Redundantie(herhaling, dubbeling) is belangrijk,omdat het helpt geme<strong>en</strong>schappelijkeervaring te creër<strong>en</strong>. In Japanse bedrijv<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de teamsgelijktijdig aan hetzelfde onderwerp.-Metafor<strong>en</strong> <strong>en</strong> analogieën spel<strong>en</strong> e<strong>en</strong>zeer belangrijke rol, <strong>en</strong> zijn misschi<strong>en</strong>wel belangrijker dan precieze definities.Metafor<strong>en</strong> help<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> metverschill<strong>en</strong>de achtergrond<strong>en</strong> om ietsintuïtief te begrijp<strong>en</strong> door het gebruikvan <strong>voor</strong>stellingsvermog<strong>en</strong> <strong>en</strong> symbol<strong>en</strong>.Analyse of g<strong>en</strong>eralisatie is nietnodig. Door metafor<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>wat ze al wet<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> nieuwemanier bij elkaar, <strong>en</strong> beginn<strong>en</strong> zo uitte drukk<strong>en</strong> wat ze wel wet<strong>en</strong>, maarniet kunn<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong>. Analogieën zijnveel meer gestructureerd. Ze mak<strong>en</strong>duidelijk hoe verschill<strong>en</strong>de ideeën<strong>over</strong>e<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>. Ze vorm<strong>en</strong>e<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>stap tuss<strong>en</strong> <strong>voor</strong>stellingsvermog<strong>en</strong><strong>en</strong> logisch d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.-Persoonlijke <strong>en</strong> lichamelijke ervaringzijn ev<strong>en</strong> belangrijk als intellectueleabstractie.-K<strong>en</strong>nis staat in sterk verband metwaard<strong>en</strong>, betek<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> (“beliefs”) <strong>en</strong>ideal<strong>en</strong>, want die kanaliser<strong>en</strong> bedoeling<strong>en</strong>.Het opdo<strong>en</strong> van k<strong>en</strong>nis heeftmeer te mak<strong>en</strong> met ideal<strong>en</strong> dan metideeën.Sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong>d:Ler<strong>en</strong> in innovatieve groep<strong>en</strong>1 Wisselwerking<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> stilzwijg<strong>en</strong>de<strong>en</strong> gecodificeerde k<strong>en</strong>nis1 autonomie <strong>en</strong> uitwisseling2 Ler<strong>en</strong> wordt gedrev<strong>en</strong> doorbedoeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong>uitzi<strong>en</strong>3 De relatie met de omgeving iseerder actief <strong>en</strong> <strong>voor</strong>uitzi<strong>en</strong>dhandel<strong>en</strong>d, dan passief, reflectief<strong>en</strong> terugkijk<strong>en</strong>d.4 Ler<strong>en</strong> is niet erg lineair, verandering<strong>en</strong> creatieve chaos zijn ev<strong>en</strong>nodig5 Teg<strong>en</strong>strijdighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> herhalingwijz<strong>en</strong> nieuwe richting<strong>en</strong>6 Metafor<strong>en</strong> <strong>en</strong> analogieën zijnmisschi<strong>en</strong> belangrijker dandefinities7 Persoonlijke <strong>en</strong> lichamelijkeervaring is ev<strong>en</strong> belangrijk alsintellectuele abstractie8 Ler<strong>en</strong> heeft net zoveel te mak<strong>en</strong>met ideal<strong>en</strong>, betek<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> <strong>en</strong>waard<strong>en</strong> als met ideeënAls je deze k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> tot je door laatdring<strong>en</strong> wordt duidelijk dat het ler<strong>en</strong>op school heel vaak ver af staat vandeze vorm van ler<strong>en</strong>.Ler<strong>en</strong> in netwerk<strong>en</strong>Niet alle<strong>en</strong> groep<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>. De rol vannetwerk<strong>en</strong> wordt steeds belangrijker.Netwerk<strong>en</strong> zijn min of meer bedoeldepatron<strong>en</strong> van interacties tuss<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>of groep<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, die niet verker<strong>en</strong>binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong>zelfdewerkomgeving. Netwerk<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>altijd bestaan <strong>en</strong> ze zijn ook altijd belangrijk<strong>en</strong> invloedrijk geweest. Zewinn<strong>en</strong> aan betek<strong>en</strong>is, zowel door deverschuiv<strong>en</strong>de opvatting <strong>over</strong> watk<strong>en</strong>nis is, als door de <strong>en</strong>orm toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>mogelijkhed<strong>en</strong> van communicatie-middel<strong>en</strong>.Innovatie <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisverwervingvindt steeds meer plaatsin netwerk<strong>en</strong> van allerlei bedrijv<strong>en</strong>,instelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> person<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook ininteracties tuss<strong>en</strong> klant<strong>en</strong> <strong>en</strong> produc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.Slechts e<strong>en</strong> kleine minderheidvan bedrijv<strong>en</strong> innoveert op eig<strong>en</strong>kracht. Netwerk<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> namelijktoegang tot meer gevarieerde k<strong>en</strong>nisbronn<strong>en</strong>,zijn flexibeler dan hiërarchischeorganisaties <strong>en</strong> bied<strong>en</strong> toche<strong>en</strong> meer stabiele basis <strong>voor</strong> coördinatie(ze zijn bij<strong>voor</strong>beeld minderafhankelijk van één persoon). Netwerk<strong>en</strong>help<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s om de wisselwerkingtuss<strong>en</strong> stilzwijg<strong>en</strong>de <strong>en</strong>gecodificeerde k<strong>en</strong>nis te int<strong>en</strong>siver<strong>en</strong>.K<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van ler<strong>en</strong> in netwerk<strong>en</strong>Er zijn allerlei soort<strong>en</strong> netwerk<strong>en</strong>.Maar er zijn e<strong>en</strong> paar hoofdk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>die steeds terugker<strong>en</strong>, omdat zebepal<strong>en</strong>d zijn <strong>voor</strong> de meerwaardeervan:-Netwerk<strong>en</strong> omvatt<strong>en</strong> vaak aanbiedersèn gebruikers (klant<strong>en</strong>).-Communicaties zijn interactief.-Elektronische middel<strong>en</strong> onderbouw<strong>en</strong><strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong> netwerk<strong>en</strong>, <strong>voor</strong>moderne netwerk<strong>en</strong> zijn ze zelfs onmisbaar,maar netwerk<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> gebaseerdop m<strong>en</strong>selijke interacties.Waar normale groep<strong>en</strong> al e<strong>en</strong> bepaaldevorm van onderling vertrouw<strong>en</strong>,zorgvuldigheid van uitdrukk<strong>en</strong>vereis<strong>en</strong>, geldt dat <strong>voor</strong> virtuele groep<strong>en</strong>in zekere zin nog sterker.-Netwerk<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zekere matevan zelf-organisatie. Ze bepal<strong>en</strong> huneig<strong>en</strong> regels, gedragscodes <strong>en</strong> doel<strong>en</strong>.Ze zijn horizontaal georganiseerd<strong>en</strong> niet hiërarchisch.-De deelnemers del<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijkdoel, int<strong>en</strong>tie of visie. M<strong>en</strong> blijft lidvan het netwerk zolang m<strong>en</strong> ervanprofiteert.J<strong>en</strong>aplan <strong>en</strong> Sam<strong>en</strong>levingMENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 13


-Netwerk<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> gaan. Andersgezegd, het zijn nooit perman<strong>en</strong>testructur<strong>en</strong>, maar ze verander<strong>en</strong>, zoalsook de roll<strong>en</strong> van de deelnemerssteeds verander<strong>en</strong>, bij<strong>voor</strong>beeld vanactieve participant tot weer e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong>tijdje e<strong>en</strong> vrij passieve “luisteraar”.-Productieve netwerk<strong>en</strong> zijn klein.Grote netwerk<strong>en</strong> zijn niet productief.Ze kunn<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong> gevoel gev<strong>en</strong> vanverbond<strong>en</strong>heid, maar <strong>voor</strong> productievedoel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ze opgesplitst inkleinere netwerk<strong>en</strong> van 7-10 person<strong>en</strong>.Sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong>d:Ler<strong>en</strong> in netwerk<strong>en</strong>1 Partnerships van aanbieders ènvragers2 Interactieve communicaties3 Elektronische ondersteuning isess<strong>en</strong>tieel, maar m<strong>en</strong>selijkezak<strong>en</strong> als vertrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> zorgvuldigheidwinn<strong>en</strong> aan betek<strong>en</strong>is4 Zelforganisatie5 Binding door richting, gezam<strong>en</strong>lijkdoel6 Deelnemers verander<strong>en</strong> in deloop van de tijd7 Netwerk<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> gaan;deelnemers wissel<strong>en</strong> van rol8 Alle<strong>en</strong> kleine netwerk<strong>en</strong> zijn productiefLer<strong>en</strong> in netwerk<strong>en</strong> begint op sommigeschol<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beetje door te dring<strong>en</strong>.Maar e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander speelt zichmeer af aan de marges van deschool, dan dat het daar e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>tralerol vervult.K<strong>en</strong>nis komt anders tot standDe bredere visie op k<strong>en</strong>nis, die hier<strong>voor</strong>werd beschrev<strong>en</strong>, heeft ookconsequ<strong>en</strong>ties <strong>voor</strong> de productie vank<strong>en</strong>nis. Die komt niet meer alle<strong>en</strong>‘van bov<strong>en</strong>’, vanuit de wereld van dewet<strong>en</strong>schappers met zijn eig<strong>en</strong> spelregels<strong>en</strong> wordt dan vervolg<strong>en</strong>s‘toegepast’ in verschill<strong>en</strong>de praktijkveld<strong>en</strong>.Dit hiërarchische <strong>en</strong> lineairemodel wordt steeds meer vervang<strong>en</strong>door k<strong>en</strong>nis die ontstaat in de contextvan de toepassing <strong>en</strong> in sam<strong>en</strong>werkingvan experts <strong>en</strong> niet-experts.Binn<strong>en</strong> onderzoek spel<strong>en</strong> in to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>demate het aflegg<strong>en</strong> van verantwoordingnaar de sociale omgeving<strong>en</strong> effectiviteit mee. Er ontstaan nieuwevorm<strong>en</strong> van kwaliteitscontrole,waarbij externe <strong>en</strong> interne controlemet elkaar verbond<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.“Nieuwe k<strong>en</strong>nis”Concluder<strong>en</strong>d zou je de “nieuwek<strong>en</strong>nis” als volgt kunn<strong>en</strong> typer<strong>en</strong>:1 k<strong>en</strong>nis is (ook) subjectief <strong>en</strong> contextgebond<strong>en</strong>;2 de wisselwerking boek<strong>en</strong>wijsheid<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> wijsheid(stilzwijg<strong>en</strong>de<strong>en</strong>gecodificeerde k<strong>en</strong>nis) wordtsteeds belangrijker;3 k<strong>en</strong>nis is steeds meer e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>merkvan groep<strong>en</strong> <strong>en</strong> netwerk<strong>en</strong>dan van individu<strong>en</strong>;4 k<strong>en</strong>nis gaat sam<strong>en</strong> met hetgev<strong>en</strong> van betek<strong>en</strong>iss<strong>en</strong>, metwaard<strong>en</strong>, etc.5 er is e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de verscheid<strong>en</strong>heidin k<strong>en</strong>nisbronn<strong>en</strong> <strong>en</strong>manier<strong>en</strong> van k<strong>en</strong>nisverspreiding.Onderwijs in d<strong>en</strong>etwerkmaatschappijDe beschrev<strong>en</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>consequ<strong>en</strong>ties <strong>voor</strong> de vormgevingvan het onderwijs. Welke datzull<strong>en</strong> zijn, is nog niet echt duidelijk,het gaat om mogelijke gevolg<strong>en</strong> <strong>voor</strong>respectievelijk de patron<strong>en</strong> van ler<strong>en</strong>,leerinhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> –method<strong>en</strong>, deplaats <strong>en</strong> rol van doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> deorganisatie van het onderwijs alszodanig.Leerpatron<strong>en</strong>Het ler<strong>en</strong> zal minder bepaald word<strong>en</strong>aan de hand van e<strong>en</strong> curriculum dat‘gevolgd’ moet word<strong>en</strong>, maar meerdoor individuele keuzes uit e<strong>en</strong> rijkevariëteit van aanbod, dat uitgedieptkan word<strong>en</strong>. Leerling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>, alsze iets moet<strong>en</strong> of will<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>, op elkmom<strong>en</strong>t kiez<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> breed spectrumaan media, di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, programma’s,product<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisbronn<strong>en</strong>.Ze zull<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> arrangem<strong>en</strong>t sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>.Ze mak<strong>en</strong> hun keuzes alle<strong>en</strong>,met ander<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> team ofsam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> coach. Ze kiez<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> die er vooor h<strong>en</strong> toe do<strong>en</strong> <strong>en</strong>iets toevoeg<strong>en</strong> aan hun portfolio. Erzijn dus ge<strong>en</strong> strak georganiseerde lineaireleerpad<strong>en</strong> meer.De leerling<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> ook op verschill<strong>en</strong>deplaats<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>, dus ook buit<strong>en</strong>de school. De school wordt meere<strong>en</strong> hoofdkwartier <strong>en</strong> belangrijkknooppunt <strong>voor</strong> ler<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> plek ookwaar het geleerde sam<strong>en</strong> met ander<strong>en</strong>geëvalueerd (= op waarde geschat)kan word<strong>en</strong>.Het onderscheid tuss<strong>en</strong> initieel onderwijs<strong>en</strong> ‘verder ler<strong>en</strong>’ zal vervag<strong>en</strong>.Leerling<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> combiner<strong>en</strong>. Het <strong>voor</strong>tgezetonderwijs zal korter word<strong>en</strong>, terwijldaarna nog vele mogelijkhed<strong>en</strong> omverder te ler<strong>en</strong> aanwezig blijv<strong>en</strong>. Definanciering daarvan zal plaatsvind<strong>en</strong>via vouchers, die door leerling<strong>en</strong> gebruiktkunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om eig<strong>en</strong> arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>sam<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong>.Leerinhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> - method<strong>en</strong>De schol<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> steeds meer betrokk<strong>en</strong>rak<strong>en</strong> bij de wereld om h<strong>en</strong>he<strong>en</strong>, via concrete project<strong>en</strong> (onderzoek,di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing, etc.). Dat geldtvan basis- tot hoger onderwijs. Bedrijv<strong>en</strong>,<strong>over</strong>heidsinstelling<strong>en</strong>, e.a. zijnbij het onderwijs betrokk<strong>en</strong>, onderandere door als leerplek te functioner<strong>en</strong>,<strong>en</strong> word<strong>en</strong> zodo<strong>en</strong>de ook gestimuleerdom groep<strong>en</strong> die economischof sociaal achterstand<strong>en</strong> oplop<strong>en</strong> tehelp<strong>en</strong> relaties met de sam<strong>en</strong>levingte behoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> te ontwikkel<strong>en</strong>.Ler<strong>en</strong> wordt minder uniform. De ontwikkelingvan k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> van waard<strong>en</strong><strong>en</strong> sociale vaardighed<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> meergeïntegreerd word<strong>en</strong>. Hart, hoofd <strong>en</strong>hand zull<strong>en</strong> meer in ev<strong>en</strong>wicht metelkaar zijn.Informatie- <strong>en</strong> communicatietechnologiebiedt hier uitdag<strong>en</strong>de mogelijkhed<strong>en</strong>,al zijn hier nog veel problem<strong>en</strong>op te loss<strong>en</strong>, bij<strong>voor</strong>beeldmet betrekking tot de belasting vandoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de hoge kost<strong>en</strong> die invoering,ontwikkeling <strong>en</strong> onderhoudmet zich meebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. ICT kan alle<strong>en</strong>tot besparing<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> als het onderwijsanders georganiseerd wordt dannu gebruikelijk is. ICT biedt kans<strong>en</strong>als het gaat om het op e<strong>en</strong> excell<strong>en</strong>te14MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


<strong>en</strong> veelzijdige manier uitlegg<strong>en</strong> vanspecifieke leerstofonderdel<strong>en</strong>, interactietuss<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> onderling <strong>en</strong>leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> het gebruikvan simulaties. Ler<strong>en</strong> met ICTzal zich meer buit<strong>en</strong> de school ontwikkel<strong>en</strong>dan daarbinn<strong>en</strong>, met steunvan k<strong>en</strong>nis- <strong>en</strong> kapitaalkrachtigepartners.Structur<strong>en</strong> <strong>voor</strong> kwalificatie <strong>en</strong> controle(kerndoel<strong>en</strong>, inspectie, exam<strong>en</strong>programma’s)zull<strong>en</strong> minder rigideword<strong>en</strong>, anders werk<strong>en</strong> ze belemmer<strong>en</strong>d.In e<strong>en</strong> netwerksam<strong>en</strong>levinggaat het er <strong>voor</strong>al om m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong> van portfolio’s <strong>en</strong> geïndividualiseerdeleerplann<strong>en</strong>, waarin hetzelf kunn<strong>en</strong> beoordel<strong>en</strong> van het functioner<strong>en</strong>in de praktijk (zelf-evaluatie,auth<strong>en</strong>tieke evaluatie) c<strong>en</strong>traal staan.Kwalificaties word<strong>en</strong> vaker behaalddoor e<strong>en</strong> beoordeling achteraf, danals resultaat van speciaal daarop gerichtecursuss<strong>en</strong>.Plaats <strong>en</strong> rol doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>Lerar<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> <strong>voor</strong>al de rol vancoach van leerprocess<strong>en</strong>: intellectueelleiderschap, bijdrag<strong>en</strong> aan deontwikkeling van e<strong>en</strong> visie (informatiein e<strong>en</strong> groter geheel plaats<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbind<strong>en</strong>met waard<strong>en</strong>) <strong>en</strong> persoonlijkezorg. Zij zull<strong>en</strong> zich sterker gaan specialiser<strong>en</strong><strong>en</strong> hoev<strong>en</strong> ook niet meeralles te kunn<strong>en</strong>. In het basisonderwijszal deze specialisatie wellicht mindersterk aanwezig zijn dan bij oudere ler<strong>en</strong>d<strong>en</strong>.Er zal in het onderwijsbeleidmeer aandacht zijn <strong>voor</strong> de motivatie,betrokk<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> het perspectief vanlerar<strong>en</strong>. Zij zull<strong>en</strong> ook steeds meerbijdrag<strong>en</strong> aan het <strong>voor</strong>tbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> vank<strong>en</strong>nis <strong>over</strong> onderwijz<strong>en</strong>. Hun dagelijkseervaring is daar<strong>voor</strong> – meer dannu - het uitgangspunt. Hun praktijkk<strong>en</strong>niskan expliciet gemaakt word<strong>en</strong><strong>en</strong> in groep<strong>en</strong> <strong>en</strong> netwerk<strong>en</strong> van collega’sverder word<strong>en</strong> ontwikkeld <strong>en</strong>gevalideerd.De organisatie van het onderwijsOnderwijsinstelling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> onmogelijkalles zelf in huis hebb<strong>en</strong>, althansvan voldo<strong>en</strong>de kwaliteit. Zijzull<strong>en</strong> dus steeds vaker deskundigheid<strong>en</strong> faciliteit<strong>en</strong> uitbested<strong>en</strong> ofinkop<strong>en</strong>. Zo kan bij<strong>voor</strong>beeld hetgymnastiekonderwijs, zeker in het<strong>voor</strong>tgezet onderwijs, uitbesteedword<strong>en</strong> aan sportver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>. Erwordt gebruik gemaakt van gastdoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>en</strong> er word<strong>en</strong> excursiesgeorganiseerd. Tegelijkertijd zull<strong>en</strong>onderwijsinstelling<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> compet<strong>en</strong>tiest<strong>en</strong> opzicht van ander<strong>en</strong>beter zichtbaar mak<strong>en</strong>. Op die manierontstaan netwerkorganisaties.De onderwijsinstelling wordt meer totmakelaar <strong>voor</strong> de leerling/cursist. Endit alles zal sterker e<strong>en</strong> internationaalkarakter krijg<strong>en</strong>.Verander<strong>en</strong>Als we will<strong>en</strong> inspel<strong>en</strong> op de ontwikkeling<strong>en</strong>die aan de gang zijn, danzull<strong>en</strong> ingrijp<strong>en</strong>de verandering<strong>en</strong> nodigzijn. Bepaalde werkwijz<strong>en</strong>, bij<strong>voor</strong>beeldselectie van leerling<strong>en</strong>door ze te rangschikk<strong>en</strong> op één verondersteldeas van goed via middelmatigtot slecht met behulp vangestandaardiseerde (=landelijk g<strong>en</strong>ormeerde)middel<strong>en</strong> (toets<strong>en</strong>) kom<strong>en</strong>op de helling. Zij zijn typisch e<strong>en</strong>selectiemiddel <strong>voor</strong> de bureaucratie,het kader van de industrie, e.d. Ditsoort aanpakk<strong>en</strong> gaat steeds meer‘wring<strong>en</strong>’ in de maatschappelijke verandering.Er komt strijd tuss<strong>en</strong> gevestigdebelang<strong>en</strong> <strong>en</strong> nieuwewerkwijz<strong>en</strong>. Er kom<strong>en</strong> reacties – terugnaar de <strong>over</strong>zichtelijkheid van deindustriële sam<strong>en</strong>leving. Kortom: verander<strong>en</strong>doet pijn. Daar komt nog bijdat – ik wees er al eerder op – hetwel verstandig is rek<strong>en</strong>ing te houd<strong>en</strong>met de hier beschrev<strong>en</strong> tr<strong>en</strong>ds, maardat we ook moet<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> hoe wedaar mee omgaan. We zijn niet alle<strong>en</strong>maar object van de verandering<strong>en</strong>,maar ook subject. Er valt ook wat tekiez<strong>en</strong>, we kunn<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>legg<strong>en</strong>, comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de maatregel<strong>en</strong>nem<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van wat wij alse<strong>en</strong>zijdigheid zi<strong>en</strong>, etc. We moet<strong>en</strong>ook kritisch blijv<strong>en</strong>.Bij alle onzekerheid is e<strong>en</strong> ding zeker:We gaan spann<strong>en</strong>de tijd<strong>en</strong> tegemoet.PersonaliaHans F. van Aalst werkt bij KPC Groep alsmanager Research & Developm<strong>en</strong>t. Hijwerkte daar<strong>voor</strong> bij de OESO in Parijs opgebied<strong>en</strong> als “De toekomst van scholing” <strong>en</strong>“De k<strong>en</strong>nismaatschappij”. In Nederland washij onder meer <strong>voor</strong>zitter van diverse adviesorgan<strong>en</strong>van de regering. Hij begon z’n loopbaanin het onderwijs als leraar natuur- <strong>en</strong>scheikunde aan de Amsterdamse Huishoudschool.Later werkte hij aan de UniversiteitUtrecht aan de vernieuwing van het onderwijsin de exacte vakk<strong>en</strong>.E-Mailadres: h.vanaalst@kpcgroep.nlLiteratuurE<strong>en</strong> uitvoerige literatuurlijst is bij de auteurop te vrag<strong>en</strong>. Hier zijn de belangrijkste bronn<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemd.• IN ‘T VELD, ROEL, HANS DE BRUIJN ENMIRJAM LIPS (1996): Toekomst<strong>en</strong> <strong>voor</strong>het funder<strong>en</strong>d onderwijs(beleid). Ministerievan Onderwijs, Cultuur <strong>en</strong> Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>,Zoetermeer, December.• CASTELLS, MANUEL (1996): The Rise ofthe Network society. Blackwell PublishersInc, Mald<strong>en</strong>, Massachusetts.• JACOBS, DANY (1996): Het k<strong>en</strong>nisoff<strong>en</strong>sief.Samson Bedrijfsinformatie, Alph<strong>en</strong>aan de Rijn.• GIBBONS, MICHAEL AND OTHERS(1994): The new production of knowledge:The dynamics of sci<strong>en</strong>ce and research incontemporary societies. Sage Publications,London.• NONAKA, I & H. TAKEUCHI (1995): TheKnowledge-creating Company. OxfordUniversity Press, New York.• HARGREAVES, DAVID (1999): CreativeProfessionalism. The role of teachers inthe knowledge society. Demos(mail@demos.co.uk), London• OECD/CERI (1998): Learning and Schoolingin the Knowledge Society. Report ofthe Schev<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> Seminar.CERI/SFT(98)8. OECD Publications, Paris.J<strong>en</strong>aplan <strong>en</strong> Sam<strong>en</strong>levingMENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 15


Ad BoesDE GROETEN UIT LÜBBENAUIn Lübb<strong>en</strong>au, in het Spreewald, t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van Berlijn is e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplaschool. In het mei-nummervan M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> werd bericht <strong>over</strong> het onderzoek van de praktijk van deze school. AdBoes maakte in mei de bije<strong>en</strong>komst mee, waarin de experim<strong>en</strong>tele fase van de school werd afgeslot<strong>en</strong><strong>en</strong> bericht daar<strong>over</strong>.E<strong>en</strong> bord kop<strong>en</strong>Het was, lang geled<strong>en</strong>, op e<strong>en</strong> jaarvergaderingvan de NederlandseMontessori-ver<strong>en</strong>iging dat iemandvroeg: “Wat moet ik do<strong>en</strong> om mijnvan school e<strong>en</strong> Montessorischool temak<strong>en</strong>?” Het antwoord van de secretarisvan de ver<strong>en</strong>iging luidde:“Dan moet U e<strong>en</strong> bord kop<strong>en</strong>!”.Tot op zekere hoogte is het antwoordop zo’n vraag <strong>over</strong> J<strong>en</strong>aplan niet anders.Gelukkig wet<strong>en</strong> schol<strong>en</strong> inmiddelswel dat het drag<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>naam de nodige verplichting<strong>en</strong> metzich meebr<strong>en</strong>gt. Het luchthartig afficher<strong>en</strong>van e<strong>en</strong> school met de naamJ<strong>en</strong>aplan ligt gelukkig achter ons. Erwordt ook niet meer <strong>voor</strong> de zomervakanti<strong>en</strong>aar de NJPV gebeld omwat schriftelijke informatie omdat e<strong>en</strong>school na de vakantie met stamgroep<strong>en</strong>wil beginn<strong>en</strong>. Suus Freud<strong>en</strong>thalkon daar met smaak, maar ook metspot <strong>over</strong> vertell<strong>en</strong>. Het is haar vaak<strong>over</strong>kom<strong>en</strong>.Voorschrift<strong>en</strong>In Brand<strong>en</strong>burg, e<strong>en</strong> van de zog<strong>en</strong>aamde‘neue Bundesländer’, maarhet geldt <strong>voor</strong> heel Duitsland, gaathet verander<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> reguliere ine<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanschool bepaald andersdan bij ons. Dat komt omdat tal van<strong>voor</strong>schrift<strong>en</strong> waaraan iedere schoolzich strikt moet houd<strong>en</strong> onver<strong>en</strong>igbaarzijn met J<strong>en</strong>aplan. Zo zijn jaargroep<strong>en</strong>in de dubbele betek<strong>en</strong>is vanhet woord “regel”, ze zijn zowel gebruikelijkals <strong>voor</strong>geschrev<strong>en</strong>.Door e<strong>en</strong> toeval kwam de burgermeestervan Lübb<strong>en</strong>au, nog <strong>voor</strong> de“W<strong>en</strong>de”, met e<strong>en</strong> Nederlandse J<strong>en</strong>aplanschoolin contact. Hij werd <strong>en</strong>thousiastdoor wat hij hoorde <strong>en</strong> zag<strong>en</strong> hoopte dat zich ooit nog e<strong>en</strong>s degeleg<strong>en</strong>heid zou <strong>voor</strong>do<strong>en</strong> om in zijngeme<strong>en</strong>te J<strong>en</strong>aplanonderwijs mogelijkte mak<strong>en</strong>. Niet lang daarna kwamer, ook <strong>voor</strong> hem onverwacht, e<strong>en</strong>einde aan e<strong>en</strong> lange periode met dictatuur<strong>en</strong> staatsonderwijs. Hij maakteander<strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiast <strong>voor</strong> het onderwijsconceptvan Peters<strong>en</strong>. Frau Bock<strong>en</strong>heimer,schoolleidster van e<strong>en</strong>van de Grundschul<strong>en</strong> in Lübb<strong>en</strong>aunam het moedige besluit haar schoolin de richting van J<strong>en</strong>aplan te ontwikkel<strong>en</strong>.Moedig, want ze wist dat deingeslag<strong>en</strong> weg er e<strong>en</strong> was waarbijgrote weerstand<strong>en</strong> <strong>over</strong>wonn<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong>moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.Koers richting J<strong>en</strong>aplanWe zijn nu ti<strong>en</strong> jaar verder <strong>en</strong> er is inde school in Lübb<strong>en</strong>au veel gebeurd.Het belangrijkste was dat de schooltoestemming kreeg om koers te zett<strong>en</strong>in de richting van J<strong>en</strong>aplanonderwijs.De <strong>over</strong>hed<strong>en</strong> die daar<strong>over</strong>besliss<strong>en</strong> gav<strong>en</strong> de school de geleg<strong>en</strong>heidom zich om te vorm<strong>en</strong> maarzekerheid of die innovatie later e<strong>en</strong>vervolg zou krijg<strong>en</strong> was er niet. Deschool kreeg te mak<strong>en</strong> met kritischonderzoek door e<strong>en</strong> tweetal instantiesdie regelmatig aan de ministervan Brand<strong>en</strong>burg hebb<strong>en</strong> te rapporter<strong>en</strong>.In het vorige nummer vanM<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> is van het onderzoek<strong>en</strong> de uitkomst<strong>en</strong> daarvan verslaggedaan. Het resultaat wasbemoedig<strong>en</strong>d <strong>en</strong> de woord<strong>en</strong> van destaatssecretaris uitgesprok<strong>en</strong> in e<strong>en</strong>tweedaagse bije<strong>en</strong>komst, in februarijl., gev<strong>en</strong> het team van de school <strong>en</strong>meelev<strong>en</strong>de ouders hoop om verderte kunn<strong>en</strong> gaan.J<strong>en</strong>aplan <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>levingIk heb in Lübb<strong>en</strong>au g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> vantwee fijne dag<strong>en</strong>. Op de eerste dagwerd<strong>en</strong> inleiding<strong>en</strong> (weliswaar te veel<strong>en</strong> te lang, het lijkt e<strong>en</strong> Duitse kwaal)verzorgd door m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit de regio<strong>en</strong> van verder weg. Op de tweededag war<strong>en</strong> er workshops. Ik trof ere<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schap aan van hard <strong>voor</strong><strong>en</strong> aan hun school werk<strong>en</strong>de leerkracht<strong>en</strong><strong>en</strong> van ouders die in deontwikkeling van de school e<strong>en</strong> belangrijkerol speeld<strong>en</strong> <strong>en</strong> nog altijdspel<strong>en</strong>.Natuurlijk ga je nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>over</strong> devraag wat J<strong>en</strong>aplan <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>levingin e<strong>en</strong> <strong>over</strong>gangssituatie kanbetek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Ik heb het lev<strong>en</strong> in de<strong>voor</strong>malige DDR destijds <strong>en</strong>igszinsler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Vanaf ongeveer 1960correspondeerde ik met e<strong>en</strong> meisjein Dessau <strong>en</strong> kreeg, zij het metmondjesmaat, informatie <strong>over</strong> het lev<strong>en</strong>onder e<strong>en</strong> dictatuur. We moest<strong>en</strong><strong>voor</strong>zichtig zijn, de kans dat e<strong>en</strong>brief geop<strong>en</strong>d <strong>en</strong> gelez<strong>en</strong> werd wasreëel. Ik heb mijn correspond<strong>en</strong>tievri<strong>en</strong>dinna de W<strong>en</strong>de ontmoet, zevertelde to<strong>en</strong> hoe belangrijk mijn briev<strong>en</strong><strong>voor</strong> haar zijn geweest.Met onze jeugdpredikant in Utrechtging<strong>en</strong> we, het moet ook rond 1960zijn geweest, naar Berlijn <strong>en</strong> naarPraag om daar met kerkelijke geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>in contact te kom<strong>en</strong>. Jekwam in e<strong>en</strong> totaal andere wereld terecht,maar de lotsverbond<strong>en</strong>heidtuss<strong>en</strong> de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die all<strong>en</strong> dezelfdeproblem<strong>en</strong> k<strong>en</strong>d<strong>en</strong> trof me. Ik deed,veel later, dezelfde ervaring op to<strong>en</strong>onze wijkgeme<strong>en</strong>te partner werd vane<strong>en</strong> kleine kerkelijke geme<strong>en</strong>te inSachs<strong>en</strong>-Anhalt. Ook daar ging ik opbezoek.Gebrek aan solidariteitAls je m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> daar nu vraagt hoe zeterugkijk<strong>en</strong> op de periode <strong>voor</strong> deW<strong>en</strong>de, dan is het antwoord alomdat m<strong>en</strong> niet terug wil naar de oudesituatie. Maar m<strong>en</strong> ervaart nu e<strong>en</strong>groot gebrek aan solidariteit. Die waser vroeger wel <strong>en</strong> maakte het lev<strong>en</strong>nog <strong>en</strong>igszins dragelijk. Het is nu “ieder<strong>voor</strong> zich”. Het verschil tuss<strong>en</strong>arm <strong>en</strong> rijk is inmiddels <strong>en</strong>orm <strong>en</strong>neemt nog steeds toe. Vel<strong>en</strong> zijn opjacht naar het binn<strong>en</strong>hal<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>(vaak <strong>over</strong>matige) portie welvaart,ook als dat t<strong>en</strong> koste van ander<strong>en</strong>gaat. Wie kritisch naar onze eig<strong>en</strong>16MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


sam<strong>en</strong>leving kijkt moet vaststell<strong>en</strong>dat het hier niet anders is, zeker alswe e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander in mondiaal perspectiefbekijk<strong>en</strong>.Sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong> beoef<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> oef<strong>en</strong><strong>en</strong>De J<strong>en</strong>aplanschool wil e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schapzijn van volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>, ouders<strong>en</strong> leerkracht<strong>en</strong>, <strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong>waar het sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong> wordt beoef<strong>en</strong>d<strong>en</strong> geoef<strong>en</strong>d. Daarmee staat hetconcept haaks op tal van k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>van de huidige maatschappij. In e<strong>en</strong>tijd van verwarring <strong>en</strong> het vind<strong>en</strong> vane<strong>en</strong> balans kan met behulp van hetJ<strong>en</strong>aplanconcept solidariteit <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong>in de school word<strong>en</strong> beoef<strong>en</strong>d.Dat gaat natuurlijk nietgemakkelijk, want de school kieste<strong>en</strong> andere koers dan wat in de sam<strong>en</strong>levingdominant is. Zo’n schoolheeft ouders nodig die zich zorg<strong>en</strong>mak<strong>en</strong> <strong>over</strong> wat in de sam<strong>en</strong>levinggebeurt. Ik heb in gesprekk<strong>en</strong> metouders gevoeld hoe dat onderwerpleeft, al is dat natuurlijk niet bij iedere<strong>en</strong>het geval.Ik heb geleerd dat wij, afkomstig uithet rijke west<strong>en</strong>, heel erg <strong>voor</strong>zichtigmoet<strong>en</strong> zijn met ons oordeel <strong>over</strong> dejongste geschied<strong>en</strong>is in dat deel vanDuitsland. Wie die terugbr<strong>en</strong>gt tot“to<strong>en</strong> leefd<strong>en</strong> jullie onder e<strong>en</strong> dictatuur<strong>en</strong>, hoera, nu zijn jullie vrij” ontmoetheel weinig begrip. E<strong>en</strong>Evangelisch-Lutherse predikant uitLübb<strong>en</strong>au, die als bestuurder veel<strong>voor</strong> de school heeft betek<strong>en</strong>d, konme dat het beste duidelijk mak<strong>en</strong>.Het thema verklaart de moeizame relatiemet de “oude Bundesländer”.De ondertoon is te vaak dat m<strong>en</strong>toch wel erg blij <strong>en</strong> dankbaar moetzijn nu tot het vrije Europa te behor<strong>en</strong>.OuderbijdrageIk nam e<strong>en</strong> wellicht hier bruikbaresuggestie mee. Ook daar doet zichhet probleem <strong>voor</strong> dat niet alle oudersin de school actief will<strong>en</strong> of kunn<strong>en</strong>zijn. De ouders hebb<strong>en</strong> onderlingafgesprok<strong>en</strong> hoeveel uur zij per jaarredelijkerwijze zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> assister<strong>en</strong>bij het vele werk dat moetword<strong>en</strong> verzet. Ouders die deze porti<strong>en</strong>iet hal<strong>en</strong> betal<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong>d ofaanvull<strong>en</strong>d twintig mark per uur.Daardoor kan de school zich financieelwat meer veroorlov<strong>en</strong>.J<strong>en</strong>aplan <strong>en</strong> Sam<strong>en</strong>levingNAZOMERDe laatste dag<strong>en</strong> van de zomer vall<strong>en</strong>nu e<strong>en</strong> <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> als per<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> boom.De boomgaard van het jaar is nog niet allebeloft<strong>en</strong> kwijt <strong>en</strong> dat wij aan de zoomvan de vervulling zijn vertraagt de loopvan ’t water <strong>en</strong> het vall<strong>en</strong> van de dag<strong>en</strong>.September voert de geur van appelstroop<strong>en</strong> heeft de klank van ongedane vrag<strong>en</strong>.Gouddraad is nu gewev<strong>en</strong> in de laan,(dit is de tijd van lan<strong>en</strong> <strong>en</strong> van water),’t is koel. Wij wild<strong>en</strong> naar Toscane gaanof op de huwelijksreis naar Zwed<strong>en</strong> later.En ’s avonds als er weer e<strong>en</strong> peer viel staat erhet pril profiel te star<strong>en</strong> van de maan.Guillaume van der GraftMENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 17


Kees BothSTEL JE EENS VOOR DAT ……op zoek naar betek<strong>en</strong>isvol <strong>voor</strong>tgezetonderwijsWaar gaat het om bij <strong>voor</strong>tgezet onderwijs volg<strong>en</strong>s J<strong>en</strong>aplan? Niet in de eerste plaats om deorganisatie, hoe belangrijk ook. Ook niet om nieuwe onderwijsinhoud<strong>en</strong>, hoe belangrijk ook.Het gaat <strong>voor</strong>al om het – door de leerling<strong>en</strong> – ervar<strong>en</strong> van zin <strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is in het onderwijs.Daar zou wel e<strong>en</strong>s <strong>voor</strong>al de kracht van het J<strong>en</strong>aplan in kunn<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong>.In huidige vernieuwing<strong>en</strong> in het <strong>voor</strong>tgezet onderwijs wordt zeld<strong>en</strong> gekek<strong>en</strong> door de og<strong>en</strong> vande jonger<strong>en</strong> die het in de eerste plaats aangaat. Het gaat om ‘ doorstroomprofiel<strong>en</strong>’, <strong>en</strong> dergelijkefraaie <strong>en</strong> belangrijke reorganisaties. Maar de visie op jonger<strong>en</strong> van onze tijd <strong>en</strong> reflectie opdeze visie van lerar<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong>al: het serieus nem<strong>en</strong> van hun perspectief, zou wel e<strong>en</strong>s belangrijkerkunn<strong>en</strong> zijn.Heel andere ding<strong>en</strong> do<strong>en</strong>E<strong>en</strong> Engelse pedagoog, RobinHodgkin, gewass<strong>en</strong> door vele onderwijswater<strong>en</strong>als schoolleider in Engeland<strong>en</strong> in de Derde Wereld, steldezo’n twintig jaar geled<strong>en</strong> <strong>voor</strong> omjonger<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> hun derti<strong>en</strong>de <strong>en</strong>vijfti<strong>en</strong>de jaar <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> flink deel vande schooltijd heel andere ding<strong>en</strong> telat<strong>en</strong> do<strong>en</strong> dan in schoolbank<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong><strong>en</strong> less<strong>en</strong> te volg<strong>en</strong>. Stel je e<strong>en</strong>s<strong>voor</strong>, schreef hij, als deze jonger<strong>en</strong>zich, geconc<strong>en</strong>treerd in de tijd, bezigzoud<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> met het opzett<strong>en</strong>van di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing aan ouder<strong>en</strong>, aanhet <strong>voor</strong>bereid<strong>en</strong> <strong>en</strong> daadwerkelijkuitvoer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> langere reis, aanhet <strong>voor</strong>bereid<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong> vane<strong>en</strong> opera. Met alles wat daarbijkomt kijk<strong>en</strong> aan het ler<strong>en</strong> van tal<strong>en</strong>,zoek<strong>en</strong> van informatie, ler<strong>en</strong> vanvaardighed<strong>en</strong> zoals e<strong>en</strong>voudige reparatiesaan de bus waarmee je gaatreiz<strong>en</strong> of het bedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van de belichtingin het theater, het mak<strong>en</strong> van begroting<strong>en</strong>,etc. Ze ontdekk<strong>en</strong> danwat ze echt nodig hebb<strong>en</strong>, waar hunsterke punt<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong>, hoe ze elkaarkunn<strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>, etc. Het moet welrealistisch g<strong>en</strong>oeg zijn, ge<strong>en</strong> spelletje.En de cursuss<strong>en</strong> op school moet<strong>en</strong>deze activiteit<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong>.Onderwijs kan zo weer als betek<strong>en</strong>isvolervar<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Leerling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>zo ook ontdekk<strong>en</strong> wat ze verdermet hun opleiding will<strong>en</strong>. Vanaf hunvijfti<strong>en</strong>de kunn<strong>en</strong> ze dan gericht aanhun diplomering werk<strong>en</strong>, in verschill<strong>en</strong>derichting<strong>en</strong>. Maar ook in dezefase is di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing, in relatie metde sam<strong>en</strong>leving om de school he<strong>en</strong>,nog e<strong>en</strong> belangrijk elem<strong>en</strong>t. Ler<strong>en</strong> <strong>en</strong>werk<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> in deze fase nietstrikt gescheid<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Onderwijsmoet weer betek<strong>en</strong>is hebb<strong>en</strong>, <strong>voor</strong>alle leerling<strong>en</strong>. Het <strong>voor</strong>gaande geldtdan ook <strong>voor</strong> alle leerling<strong>en</strong>, zowelmeer praktisch begaafde als meertheoretisch begaafde leerling<strong>en</strong>. 1 )Vergelijk dit e<strong>en</strong>s met de huidigepraktijk, waarbij veel leerling<strong>en</strong> volstrektniet inzi<strong>en</strong> waar<strong>voor</strong> schoolgoed zou kunn<strong>en</strong> zijn. Het r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>tvan het onderwijs, is door hetontbrek<strong>en</strong> van werkelijke betrokk<strong>en</strong>heidvan de leerling<strong>en</strong> dan ookbedroev<strong>en</strong>d laag. Er zijn ooit berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>gemaakt dat in het VO 10%van de tijd effectief gebruikt wordt,gericht op de inhoud. En techniek<strong>en</strong>om dat r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t te verhog<strong>en</strong>, bij<strong>voor</strong>beelddoor het inschol<strong>en</strong> vanstudievaardighed<strong>en</strong>, help<strong>en</strong> maar t<strong>en</strong>dele, als ze louter als techniek<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong>word<strong>en</strong>. Ze kunn<strong>en</strong> de motivatiezelfs verminder<strong>en</strong>: ‘bah, weer zo’ninvulschema, weer zo’n model’.Van kleuters tot hoger onderwijsIn e<strong>en</strong> artikel in M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>-kinder<strong>en</strong><strong>over</strong> ‘ Het ler<strong>en</strong> van de kunst <strong>en</strong> dekunst van het ler<strong>en</strong>’ (maart 1997)schreef Tom de Boer <strong>over</strong> e<strong>en</strong> kindvan vier jaar, in de onderbouw, datteg<strong>en</strong> de juf zegt: “Juf, kom e<strong>en</strong>smee, kijk e<strong>en</strong>s wat ik gemaakt heb? “Hetzelfde kind, als zesjarige in demidd<strong>en</strong>bouw, komt met zijn werk bijde juf <strong>en</strong> vraagt: “is het goed?” En alswe deze lijn doortrekk<strong>en</strong> vraagt hetzelfdekind in het <strong>voor</strong>tgezet onderwijshoeveel punt<strong>en</strong> hij minimaalmoet hal<strong>en</strong> om ge<strong>en</strong> problem<strong>en</strong> tekrijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> als hij naar het hoger onderwijsgaat wordt <strong>voor</strong>al gekek<strong>en</strong>naar studiepunt<strong>en</strong>.Stel je e<strong>en</strong>s <strong>voor</strong> dat …… je onderwijszou kunn<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> waarbij detrots van kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> opwat zij gepresteerd hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> dedaarbij behor<strong>en</strong>de betrokk<strong>en</strong>heid <strong>en</strong>intrinsieke motivatie behoud<strong>en</strong> blijft?Iemand die dit in grote mate <strong>voor</strong> elkaarheeft gekreg<strong>en</strong> is Deborah Meier,de vrouw die in New York City, inEast Harlem, leiding gaf aan de ontwikkelingvan e<strong>en</strong> j<strong>en</strong>aplanachtigebasisschool <strong>en</strong> school <strong>voor</strong> <strong>voor</strong>tgezetonderwijs – C<strong>en</strong>tral Park EastElem<strong>en</strong>tary School <strong>en</strong> idem SecondarySchool, e<strong>en</strong> school die internationaale<strong>en</strong> grote <strong>en</strong> positievebek<strong>en</strong>dheid g<strong>en</strong>iet als vernieuwingsschool.In M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>-kinder<strong>en</strong> zull<strong>en</strong>we daar nog op terugkom<strong>en</strong>, omdathet <strong>voor</strong> ons e<strong>en</strong> inspiratiebron kanzijn.Deze Deborah Meier schreef in 1996e<strong>en</strong> artikel met als titel ‘Supposingthat ….. ‘ Zij vertelt daarin dat zij dertigjaar geled<strong>en</strong> lerares was in e<strong>en</strong>Kindergart<strong>en</strong>. In die tijd was je volkom<strong>en</strong>vrij in je programma, <strong>en</strong> zij gebruiktedie vrijheid om ding<strong>en</strong> te do<strong>en</strong>met <strong>en</strong> <strong>voor</strong> de kinder<strong>en</strong> die haar harthaar ingaf. Er was <strong>en</strong> is e<strong>en</strong> belangrijke<strong>voor</strong>waarde, als je hierin succesvolwilt zijn: je moet goed observer<strong>en</strong>wat kinder<strong>en</strong> will<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong><strong>en</strong> verlang<strong>en</strong>s zijn van de gezinn<strong>en</strong>waaruit zij kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> van desam<strong>en</strong>leving. En aangezi<strong>en</strong> vijfjarig<strong>en</strong>e<strong>en</strong> zeer brede belangstelling hebb<strong>en</strong>moet je als leerkracht ook heelveel ler<strong>en</strong> om aan die belangstellingtegemoet te kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Vaakmoet je met de kinder<strong>en</strong> meeler<strong>en</strong>.To<strong>en</strong> zij de Elem<strong>en</strong>tary School konopbouw<strong>en</strong> probeerde zij in feite datklimaat van de Kindergart<strong>en</strong> te prolonger<strong>en</strong>tot aan twaalfjarige kinder<strong>en</strong>.Het werd e<strong>en</strong> groot succes. Devolwass<strong>en</strong><strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> zeker doel<strong>en</strong><strong>voor</strong> het onderwijs. In de eersteplaats moest<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>dek<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> zelfvertrouw<strong>en</strong> ontwik-18MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


kel<strong>en</strong> om deel te kunn<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> aande ‘grote dialog<strong>en</strong>’ (dialog<strong>en</strong> <strong>over</strong>grote vrag<strong>en</strong>) van volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>. Zemoet<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> dat weinig ofniets buit<strong>en</strong> hun compet<strong>en</strong>ties ligt,dat ze iets tot stand kunn<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>dat er werkelijk toe doet <strong>en</strong> belangrijkis <strong>voor</strong> h<strong>en</strong>zelf <strong>en</strong> ander<strong>en</strong>, erk<strong>en</strong>dwordt. Zij moet<strong>en</strong> dit kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> ine<strong>en</strong> geest van ‘playful seriousness’,met e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> geest. Inclusief hetkunn<strong>en</strong> <strong>en</strong> durv<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> van intelectuele<strong>en</strong> sociale risico’s <strong>en</strong> hetkunn<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> van ‘domme’ <strong>en</strong> ‘idiote’vrag<strong>en</strong>. En dat gebeurt al bij kleuters.Die gaan de wereld (nog)onbevang<strong>en</strong> te lijf, uiteraard binn<strong>en</strong>e<strong>en</strong> veilige situatie. Zo ontwikkel<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ‘geïnformeerd <strong>en</strong> gezondskepticisme’, maar ook is het ine<strong>en</strong> democratische sam<strong>en</strong>leving vanbelang e<strong>en</strong> ‘geïnformeerde empathie’te ontwikkel<strong>en</strong>: op<strong>en</strong>heid <strong>voor</strong>andere ideeën, het besef dat je eig<strong>en</strong>ideeën nooit af zijn maar altijd in ontwikkeling,het prober<strong>en</strong> in andermansscho<strong>en</strong><strong>en</strong> te staan (intellectueel<strong>en</strong> emotioneel). En ook dat gebeurtal in de Kindergart<strong>en</strong> <strong>en</strong> waaromzou dat niet verder kunn<strong>en</strong> gaanin basis- <strong>en</strong> <strong>voor</strong>tgezet onderwijs?Ik kan hier niet de hele inhoud vanhaar fraaie artikel resumer<strong>en</strong>. In hetVO werd het ook <strong>voor</strong> haar lastiger,vanwege de traditionele verwachting<strong>en</strong>van deze soort onderwijs, vanuitouders, de sam<strong>en</strong>leving, maar ookvaak nog bij (o zo progressieve) lerar<strong>en</strong>.Maar het lukte, tot op grotehoogte.Van basis- naar <strong>voor</strong>tgezetonderwijsAls we ons nu eerst beperk<strong>en</strong> tot desam<strong>en</strong>hang van basisonderwijs (inclusiefde onderbouw) <strong>en</strong> de eerstefase van het <strong>voor</strong>tgezet onderwijs,dan is er nog heel wat te do<strong>en</strong>, pedagogisch<strong>en</strong> onderwijskundig. Ik zi<strong>en</strong>iet in waarom kwaliteitscriteria vanJ<strong>en</strong>aplan-basisonderwijs als -ervaringsgerichtheid(met aan het ErvaringsgerichteOnderwijs ontle<strong>en</strong>desleutelbegripp<strong>en</strong> <strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> als‘betrokk<strong>en</strong>heid’, ‘ervaringsgerichtedialoog, de ‘relatieroos’);-ontwikkelingsgerichtheid – aanknop<strong>en</strong>dbij het Ontwikkelings GerichtOnderwijs, waarbij kinder<strong>en</strong> uitgedaagdword<strong>en</strong> tot hun gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> tegaan;-leef- <strong>en</strong> werkgeme<strong>en</strong>schap zijn;-maatschappij- <strong>en</strong> cultuurkritisch;-zinzoek<strong>en</strong>dniet ev<strong>en</strong>goed <strong>voor</strong> het <strong>voor</strong>tgezetonderwijs zoud<strong>en</strong> geld<strong>en</strong>.Dat geldt tot op grote hoogte ook<strong>voor</strong> het hierbov<strong>en</strong> nog niet g<strong>en</strong>oemdekwaliteitscriterium, namelijk date<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplan-basisschool e<strong>en</strong> wereldoriënter<strong>en</strong>deschool is.Verbeeldingskracht <strong>en</strong>weerbarstige werkelijkheidTot nu toe is in dit artikel de verbeeldingskracht<strong>voor</strong>al aan het werk geweest:stel je e<strong>en</strong>s <strong>voor</strong> dat ….. Maarde werkelijkheid, <strong>en</strong> zeker die in het<strong>voor</strong>tgezet onderwijs, is uiterst weerbarstig:e<strong>en</strong> basisvorming met vijfti<strong>en</strong>vakk<strong>en</strong>, lerar<strong>en</strong> die <strong>voor</strong>al vanuit hunvak d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, wissseling<strong>en</strong> in het lerar<strong>en</strong>team, etc. Hoe ga je om metdeze spanning? Niet door de verbeeldingskrachtuit te schakel<strong>en</strong>. Weldoor te kijk<strong>en</strong> waar nu reeds goededing<strong>en</strong> gebeur<strong>en</strong> <strong>en</strong> te kijk<strong>en</strong> naar deomstandighed<strong>en</strong> waaronder dat kangebeur<strong>en</strong>. Zo kunn<strong>en</strong> we allereerstprober<strong>en</strong> werkelijk <strong>voor</strong>t te bouw<strong>en</strong>op wat in J<strong>en</strong>aplan-basisschol<strong>en</strong> gebeurt<strong>en</strong> dat niet lat<strong>en</strong> wegglipp<strong>en</strong>.Tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> workshop binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong>confer<strong>en</strong>tie <strong>voor</strong> VO-m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>over</strong>J<strong>en</strong>aplan, e<strong>en</strong> aantal jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong>,liet ik de deelnemers werk<strong>en</strong> metde doel<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de blokperiode(=dagelijkse periode <strong>voor</strong> zelfverantwoordelijkwerk<strong>en</strong> in de J<strong>en</strong>aplanbasisschool).Deze zijn – in hetinvoeringsprogramma ‘Werk<strong>en</strong> alsproces’- geformuleerd <strong>voor</strong> de onderbouw(kleuters) <strong>en</strong> <strong>voor</strong> de midd<strong>en</strong><strong>en</strong>bov<strong>en</strong>bouw van de basisschool.De doel<strong>en</strong> zijn – <strong>voor</strong> elke bouw- ooknog e<strong>en</strong>s geformuleerd op verschill<strong>en</strong>d<strong>en</strong>iveaus: minst<strong>en</strong>s ….., vervolg<strong>en</strong>s…., <strong>en</strong> indi<strong>en</strong> mogelijk ……. Ikliet de VO-m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> – die toch ookvaak iets aan ‘zelfstandig werk<strong>en</strong>’do<strong>en</strong>, nagaan in hoeverre de doel<strong>en</strong>in hun onderbouw gehaald kond<strong>en</strong>word<strong>en</strong> <strong>en</strong> m<strong>en</strong> kwam to<strong>en</strong> vrijwelunaniem tot de conclusie dat m<strong>en</strong>feitelijk terugviel op de doel<strong>en</strong> van demidd<strong>en</strong>bouw basisschool <strong>en</strong> daarvanhet middelste niveau. Er is ge<strong>en</strong>continuïteit <strong>en</strong> in de eerste fase vanhet <strong>voor</strong>tgezet onderwijs wordt afgeleerdwat leerling<strong>en</strong> in de tweedefase – in het studiehuis – weer moet<strong>en</strong>ler<strong>en</strong>!E<strong>en</strong> tweede <strong>voor</strong>beeld heeft betrekkingop het pedagogische aspect:dat je gezi<strong>en</strong> wordt, dat je meetelt. Inhet artikel van Tom de Boer in ditnummer wordt de Amerikaanse pedagogeNel Noddings geciteerd, dieals vrij algeme<strong>en</strong> gevoel<strong>en</strong> bij jonger<strong>en</strong>in het VO ontdekte dat ‘nobodycares’. E<strong>en</strong> VO-school in ons land,notab<strong>en</strong>e in de Bijlmer (de Op<strong>en</strong>bareSchol<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schap Bijlmer) meldtdat zij vrijwel ge<strong>en</strong> uitval hebb<strong>en</strong>. Dieschool wil ik e<strong>en</strong>s bezoek<strong>en</strong>. Hoedo<strong>en</strong> ze dat? Het zou wel e<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong>zijn dat deze geringe schooluitvalte mak<strong>en</strong> heeft met juist laatstg<strong>en</strong>oemdepunt, dat je als leerling gezi<strong>en</strong>wordt.Bij mij komt in verband hiermee e<strong>en</strong>fragm<strong>en</strong>t van e<strong>en</strong> liedje van HuubOosterhuis in gedacht<strong>en</strong>:“Dat ik niet uitval, dat wij all<strong>en</strong>,zo zwaar <strong>en</strong> droevig als wij zijn,niet uit elkaars g<strong>en</strong>ade vall<strong>en</strong><strong>en</strong> doelloos <strong>en</strong> onvindbaar zijn”.(uit ‘Lied aan het licht”).Het klinkt wat zwaar, ik weet het,maar volg<strong>en</strong>s mij gaat het <strong>voor</strong>aldaarom: kunn<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> dat we ‘nietdoelloos <strong>en</strong> onvindbaar zijn”. In de nuvolg<strong>en</strong>de artikel<strong>en</strong> is daarvan iets tevind<strong>en</strong>. En dit schooljaar wordt inM<strong>en</strong>s<strong>en</strong>-kinder<strong>en</strong> regelmatig aandachtgegev<strong>en</strong> aan ervaring<strong>en</strong> <strong>en</strong> initiatiev<strong>en</strong>die lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat ermogelijkhed<strong>en</strong> zijn. Ook binn<strong>en</strong> deweerbarstige praktijk van het <strong>voor</strong>tgezetonderwijs.NOOTAls gevolg van het huidige onderwijsbeleidbestaat het reële gevaar dat zich e<strong>en</strong> (vanuitJ<strong>en</strong>aplan-optiek verwerpelijke) nieuwe tweedelingbinn<strong>en</strong> het <strong>voor</strong>tgezet onderwijs ontwikkelt:Enerzijds het VMBO <strong>voor</strong> de sterkerpraktisch ingestelde leerling<strong>en</strong> (al is daarbinn<strong>en</strong>ook e<strong>en</strong> theoretische leerweg mogelijk)<strong>en</strong> anderzijds HAVO/VWO, met ‘profiel<strong>en</strong>’ <strong>en</strong>het studiehuis, <strong>voor</strong> de meer theoretisch be-Voortgezetonderwijs volg<strong>en</strong>s J<strong>en</strong>aplanMENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 19


gaafde leerling<strong>en</strong>. De meeste ouders prober<strong>en</strong>hun kinder<strong>en</strong> naar HAVO/VWO te krijg<strong>en</strong>,<strong>en</strong> als dat helemaal niet lukt, ‘dan maar naarhet VMBO’. G<strong>en</strong>oemde tweedeling is ookmerkbaar aan de gebruikte terminologie:‘leerweg<strong>en</strong>’ bij het VMBO, ‘profiel<strong>en</strong>’ bijHAVO/VWO. Met <strong>en</strong>ige moeite had hier e<strong>en</strong>heidin terminologie kunn<strong>en</strong> zijn, met de bijbehor<strong>en</strong>deglijd<strong>en</strong>de schaal tuss<strong>en</strong> VMBO <strong>en</strong>HAVO/VWO (met dank aan Donald Cardoze,Broekhin College, Swalm<strong>en</strong>/Reuver, <strong>voor</strong>deze verwijzing).GENOEMDE LITERATUUR-Kees Both/Eelke de Jong/Ad Boes – Werk<strong>en</strong>als proces. Over de blokperiode volg<strong>en</strong>sJ<strong>en</strong>aplan, Amersfoort: CPS-Deborah Meier – Supposing that …., in:Phi Delta Kappan, dec. 1996, p. 271 tot 276Tom de BoerCONTINUÏTEIT: VOORWAARDEVOOR ZORG IN HETVOORTGEZET ONDERWIJSDit artikel is geschrev<strong>en</strong> naar aanleiding van e<strong>en</strong> lezing die ik in Dracht<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de medewerkersvan het Liudger College heb gehoud<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong> school waar <strong>over</strong> de volle breedte, van vmbotot vwo, gezocht wordt naar mogelijkhed<strong>en</strong> om tot ontwikkeling <strong>en</strong> vernieuwing van het onderwijste kom<strong>en</strong>. Na jar<strong>en</strong> van schaalvergroting <strong>en</strong> structuurvernieuwing is het nu de tijd om meerte focuss<strong>en</strong> op onderwijsinhoudelijke zak<strong>en</strong>. Term<strong>en</strong> als betrokk<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> zelfstur<strong>en</strong>d ler<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> steeds regelmatiger <strong>voor</strong> in deze discussie. Maar niet alle<strong>en</strong> het ler<strong>en</strong>, ook het(sam<strong>en</strong>)lev<strong>en</strong> in de school komt in beeld.Vaak wordt met e<strong>en</strong> zekere mate van jaloersheid gekek<strong>en</strong> naar het basisonderwijs: hoe krijg<strong>en</strong>jullie dat <strong>voor</strong> elkaar?Voorwaard<strong>en</strong>Er is e<strong>en</strong> aantal <strong>voor</strong>waard<strong>en</strong> waar jeals school maar beter aan kunt voldo<strong>en</strong>als je de zorg <strong>voor</strong> elkaar <strong>en</strong> hetler<strong>en</strong> e<strong>en</strong> royale kans wilt gev<strong>en</strong>.Vaak knapp<strong>en</strong> goedbedoelde actiesop het gebied van zorg <strong>en</strong> vernieuwingaf op weerbarstige omstandighed<strong>en</strong>.Wat zijn de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> vanzo’n systeem dat is afgestemd ofzelfs geënt op de uitdaging <strong>voor</strong> elkaarzorg te drag<strong>en</strong>?Zorg gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> behoort totde <strong>voor</strong>naamste behoeft<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>m<strong>en</strong>s. Het is voertuig <strong>voor</strong> veel fundam<strong>en</strong>teeller<strong>en</strong> <strong>en</strong> maakt tev<strong>en</strong>sveel andere vorm<strong>en</strong> van ler<strong>en</strong> pasgoed mogelijk. Deze zorg zal daarome<strong>en</strong> integraal onderdeel moet<strong>en</strong> uitmak<strong>en</strong>van het sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong> in deschool <strong>en</strong> kan dus niet <strong>en</strong>kel in bepaaldecircuits word<strong>en</strong> geparkeerd.Nel Noddings legt in haar boek TheChall<strong>en</strong>ge to Care in Schools de nadrukop het feit dat, wil er <strong>en</strong>ige vormvan zorg kunn<strong>en</strong> bestaan, er continuïteitnodig is. Ik heb deze onderverdeeldin vijf gebied<strong>en</strong>. Dezespel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> cruciale rol binn<strong>en</strong> elkegeme<strong>en</strong>schap.We zull<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat ze alle vijf binn<strong>en</strong>e<strong>en</strong> onderwijssysteem, dat <strong>voor</strong>alrond de traditionele leerinhoud<strong>en</strong> isgeorganiseerd, onder grote drukstaan• ruimte• tijd• persoonlijke relaties• doel<strong>en</strong>• curriculumHet is goed e<strong>en</strong>s na te gaan in hoeverrewe onder druk van exam<strong>en</strong>eis<strong>en</strong>,maatschappelijke kritiek <strong>en</strong>achterhaalde uitgangspunt<strong>en</strong> hetschoollev<strong>en</strong> zo hebb<strong>en</strong> gefragm<strong>en</strong>tariseerddat e<strong>en</strong> harmonische ontwikkelingheel moeilijk wordt.Mijn betoog is opgebouwd uit e<strong>en</strong>aantal korte pericop<strong>en</strong> die <strong>over</strong>zicht<strong>en</strong> inzicht will<strong>en</strong> verschaff<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>tde belangrijkste zak<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> meer uitgewerktverhaal is nog in <strong>voor</strong>bereiding.In feite zal de definitieve versiein de praktijk moet<strong>en</strong> ontstaan. Voorelke school die er mee aan de slaggaat e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> variant, want zij is zelfde belangrijkste auteur.ContinuïteitIn de baarmoeder word<strong>en</strong> wij totm<strong>en</strong>s. We zijn e<strong>en</strong> organisme datzich in int<strong>en</strong>sieve wisselwerking metde omgeving vormt. We zijn één metonze moeder, tot in de verste uithoek<strong>en</strong>van haar bestaan. We del<strong>en</strong> inhaar stofwisseling, haar lev<strong>en</strong>sadem,haar drom<strong>en</strong>.Op e<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t word<strong>en</strong> wegebor<strong>en</strong>. Maar het organisme is noghetzelfde. Nu is de aarde, zeg maar:de kosmos onze moeder. En ook nuweer zijn we met al onze vezels methaar verbond<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> nieuwe dialoogvoltrekt zich. We kunn<strong>en</strong> het niet lat<strong>en</strong>,zo zijn we geformatteerd.Hoewel, je kunt ook stell<strong>en</strong> dat ernogal dramatische verandering<strong>en</strong>plaatsvind<strong>en</strong>: in de bloedsomloop, inde stofwisseling, in de ademhaling <strong>en</strong>zeker ook in de ervaring van de omgeving.Er wordt e<strong>en</strong> totaal nieuwevorm van ontmoet<strong>en</strong> mogelijk. Datzi<strong>en</strong> we nog e<strong>en</strong>s duidelijk gebeur<strong>en</strong>tijd<strong>en</strong>s de taalontwikkeling. Dan krijgthet kind er opnieuw e<strong>en</strong> uitgebreideset mogelijkhed<strong>en</strong> bij. En ook dat isniet de laatste keer. Ieder van ons20MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


zou <strong>voor</strong> zich e<strong>en</strong> biografie van dergelijke‘ontwikkelingsversnelling<strong>en</strong>’kunn<strong>en</strong> beschrijv<strong>en</strong>.Maar er is ook continuïteit. Al dezeverschill<strong>en</strong>de fas<strong>en</strong> in de ontwikkelinghebb<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijkek<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>. Ze mak<strong>en</strong> zonder uitzonderinggebruik van het f<strong>en</strong>ome<strong>en</strong>betrokk<strong>en</strong>heid. Het is deze betrokk<strong>en</strong>heid,deze persoonlijke gerichtheidvan het individu, die c<strong>en</strong>traalstaat bij het ler<strong>en</strong>. Zij is <strong>voor</strong>waarde<strong>voor</strong> e<strong>en</strong> rijke vorm van wisselwerkingtuss<strong>en</strong> de m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> zijn omgeving.Het is de moeite waard ons binn<strong>en</strong>de school te conc<strong>en</strong>trer<strong>en</strong> op deaard <strong>en</strong> de functie van betrokk<strong>en</strong>heid.E<strong>en</strong> vanuit het ErvaringsGerichtOnderwijs (EGO) bek<strong>en</strong>de definitieluidt:Betrokk<strong>en</strong>heid is• e<strong>en</strong> bijzondere kwaliteit van m<strong>en</strong>selijkeactiviteit• die zich laat herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong>geconc<strong>en</strong>treerd, aanhoud<strong>en</strong>d <strong>en</strong>tijdverget<strong>en</strong> bezig zijn• waarbij de persoon:- zich op<strong>en</strong>stelt, op e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>se wijzewaarneemt <strong>en</strong> betek<strong>en</strong>iss<strong>en</strong>ervaart- zich gemotiveerd voelt <strong>en</strong> geboeidis- e<strong>en</strong> grote mate van <strong>en</strong>ergie vrijmaakt<strong>en</strong> sterke voldo<strong>en</strong>ing ervaart• omdat- de activiteit zich aansluit bij de exploratiedrag<strong>en</strong> het behoeft<strong>en</strong>patroon- <strong>en</strong> zich aan de gr<strong>en</strong>s van de individuelemogelijkhed<strong>en</strong> situeert• waardoor ontwikkeling ontstaatEnkele belangrijke k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> zijn:- er is e<strong>en</strong> koppeling met het welbevind<strong>en</strong>- betrokk<strong>en</strong>heid is zaakgericht (nietego-gericht)- zij is e<strong>en</strong> toestand,- is <strong>over</strong>draagbaar- <strong>en</strong> komt <strong>voor</strong>t uit de totale persoon,cognitie, gevoel <strong>en</strong> wil spel<strong>en</strong>alle e<strong>en</strong> rolAan elk ervan kunn<strong>en</strong> interessantestudies word<strong>en</strong> gewijd. Hier gaan we<strong>voor</strong>al in op het eerste k<strong>en</strong>merk. Hetwelbevind<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in het algeme<strong>en</strong><strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> in het bijzonderhangt sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> aantal<strong>voor</strong>waard<strong>en</strong>. Zonder deze is het vrijwelonmogelijk hieraan voldo<strong>en</strong>dezorg te bested<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijkk<strong>en</strong>merk van deze <strong>voor</strong>waard<strong>en</strong>is de continuïteit ervan.ZorgZorg gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> behoort totde <strong>voor</strong>naamste behoeft<strong>en</strong> van dem<strong>en</strong>s, zeid<strong>en</strong> wij in de inleiding. Hetis goed ons te bezinn<strong>en</strong> waarop onszorgsysteem is gebaseerd.Er is e<strong>en</strong> groot verschil tuss<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong><strong>voor</strong> <strong>en</strong> zich zorg<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> om. Ditheeft te mak<strong>en</strong> met het object vanonze zorg. Staat de m<strong>en</strong>s c<strong>en</strong>traal,of is het misschi<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>lijk de leerstof?Vorm<strong>en</strong> de leerresultat<strong>en</strong> de<strong>voor</strong>naamste signal<strong>en</strong> in ons volgsysteem?Of hebb<strong>en</strong> we nog anderebronn<strong>en</strong>? Gesprekk<strong>en</strong> bij<strong>voor</strong>beeld,of observaties, of portfolio’s.Nel Noddings (1992) onderzocht hetonderwijs in e<strong>en</strong> deel van de VS opdit item. Zij kwam tot de slotsom datde leerling<strong>en</strong> niet bepaald positiefdacht<strong>en</strong> <strong>over</strong> de vraag hoe ‘deschool’ <strong>over</strong> h<strong>en</strong> als persoon dacht.De meeste antwoordd<strong>en</strong>: ‘They don’tcare...’ We zijn niet interessant.Hooguit onze prestaties. Want dieversterk<strong>en</strong> het prestige van deschool. Hoe zou zo’n onderzoek bijons uitvall<strong>en</strong>?All<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we zorg nodig. Niet alle<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>, ouder<strong>en</strong> of ziek<strong>en</strong>. Endeze zorg kan niet door e<strong>en</strong> formuleword<strong>en</strong> verkreg<strong>en</strong> of verstrekt. Het ise<strong>en</strong> specifiek k<strong>en</strong>merk dat ze pas inrelatie tot stand komt.Hoewel dus iedere<strong>en</strong> zorg nodigheeft, zowel om te gev<strong>en</strong> als te ontvang<strong>en</strong>,wordt het nauwelijks gepraktiseerd.Het op vakk<strong>en</strong> <strong>en</strong>leerinhoud<strong>en</strong> gerichte curriculumgaat er grot<strong>en</strong>deels aan <strong>voor</strong>bij. Noddingsnodigt uit tot e<strong>en</strong> gedacht<strong>en</strong>experim<strong>en</strong>t:Stel je <strong>voor</strong> dat het gehele onderwijswerd georganiseerd rond ‘c<strong>en</strong>ters ofcare’, rond zorg-thema’s. Ze noemter e<strong>en</strong> aantal:• zorg <strong>voor</strong> je zelf, je eig<strong>en</strong> lichaam,je lev<strong>en</strong>• zorg <strong>voor</strong> jouw directe naast<strong>en</strong>: relaties,k<strong>en</strong>niss<strong>en</strong>, familie• zorg <strong>voor</strong> de verre naaste• zorg <strong>voor</strong> de fysieke omgeving,<strong>voor</strong> dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> plant<strong>en</strong>, <strong>voor</strong> hetmilieu• zorg <strong>voor</strong> het culturele erfgoed,<strong>voor</strong> norm<strong>en</strong> <strong>en</strong> waard<strong>en</strong>, <strong>voor</strong> watm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gemaakt• maar ook zorg <strong>voor</strong> ideeën, <strong>voor</strong>Voortgezetonderwijs volg<strong>en</strong>s J<strong>en</strong>aplanMENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 21


k<strong>en</strong>nis als doel in zichzelf, <strong>voor</strong> inhoud<strong>en</strong>waar je diep in kunt duik<strong>en</strong>,zak<strong>en</strong> waar<strong>over</strong> je jeverwondert.In deze zorgthema’s kunn<strong>en</strong>, zeker inde eerste fase van het VO, zak<strong>en</strong> uitde vakk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>isvolle plekkrijg<strong>en</strong>.De begripp<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> relatiekrijg<strong>en</strong> vorm <strong>en</strong> inhoud. Rond ditbegripp<strong>en</strong>paar duik<strong>en</strong> andere op:verbond<strong>en</strong>heid, solidariteit, verantwoordelijkheid,zorg. Het zijn leerinhoud<strong>en</strong>die per definitie niet uit e<strong>en</strong>boekje te ler<strong>en</strong> zijn.Pedagogisch perspectiefonderwijsopvoedingschoolE<strong>en</strong> school maakt keuz<strong>en</strong> op minst<strong>en</strong>svier verschill<strong>en</strong>de front<strong>en</strong> diee<strong>en</strong> duidelijke sam<strong>en</strong>hang verton<strong>en</strong>.Ook wanneer deze keuze niet explicietgemaakt wordt. Dan zijn zij implicietaanwezig in de invulling <strong>en</strong> devormgeving van het onderwijs <strong>en</strong> demanier waarop m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> hetinstituut met elkaar omgaan.Met name in de pedagogische situatieis het belangrijk in hoeverre wijonze keuz<strong>en</strong> aan de orde will<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>. We moet<strong>en</strong> ons immers<strong>voor</strong>tdur<strong>en</strong>d verantwoord<strong>en</strong>? Dat isantwoord gev<strong>en</strong> op vrag<strong>en</strong> die dooronszelf, door de leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> hunouders, door de sam<strong>en</strong>leving word<strong>en</strong>gesteld. En deze vrag<strong>en</strong> zijn nogal divers.De afweging die we mak<strong>en</strong>moet helder zijn.Vijf continuïteit<strong>en</strong>maatschappijm<strong>en</strong>svisieTerug naar het begin. We zett<strong>en</strong> deg<strong>en</strong>oemde vijf continuïteit<strong>en</strong> in e<strong>en</strong>relatieschema. Ze hebb<strong>en</strong> alles metelkaar te mak<strong>en</strong>. In feite word<strong>en</strong> zebije<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> visie ophet onderwijs. Wanneer deze visiediffuus is verdwijnt de sam<strong>en</strong>hang.tijddoel<strong>en</strong>ruimtevisiecurriculumrelatiesRuimteMaak e<strong>en</strong>s twee dia-series vanschoollokal<strong>en</strong>: één van e<strong>en</strong> kleuterbouw(liefst van e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanschool)<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ander van de havo-afdelingvan uw eig<strong>en</strong> school. Zoek de verschill<strong>en</strong>.Hoe komt het dat, hoe verder we vande kleuterklas verwijderd rak<strong>en</strong>, hoemeer het lev<strong>en</strong> uit de ruimte wegvloeit?Terwijl in het <strong>en</strong>e geval deruimte getuigt van wie er won<strong>en</strong> <strong>en</strong>wat er allemaal gebeurt heerst er inde andere di<strong>en</strong>aangaande e<strong>en</strong> bijnacynische onverschilligheid. Dezeruimte is van iedere<strong>en</strong>, dus van niemand.Dat kan behoorlijk ver gaan.Onze eig<strong>en</strong> lerar<strong>en</strong>opleiding<strong>en</strong> zijnvaak ondergebracht in gebouw<strong>en</strong>complex<strong>en</strong>waarin ruimtes aan deman gebracht word<strong>en</strong> als war<strong>en</strong> hetdames van plezier: je bespreekt deprijs, je gebruikt ze <strong>en</strong> je laat ze achterzoals je ze hebt aangetroff<strong>en</strong>.Onze leefruimte spiegelt <strong>en</strong> bevestigtons bestaan (to be or not to be…).Het is e<strong>en</strong> basis waarop we ons thuisvoel<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> ruimte biedt geborg<strong>en</strong>heid<strong>en</strong> uitdaging. E<strong>en</strong> idealeleersituatie! Sam<strong>en</strong> met ander<strong>en</strong> b<strong>en</strong>je verantwoordelijk <strong>voor</strong> je leef- <strong>en</strong>werkomgeving <strong>en</strong> <strong>voor</strong> wat daar gebeurt.Ruimte is e<strong>en</strong> continuïteit die na debasisschool vaak radicaal wordt afgebrok<strong>en</strong>.Elk uur e<strong>en</strong> andere ruimte,steeds onderweg, trap op, gangdoor, soms zelfs naar e<strong>en</strong> ander gebouw.Het wordt tijd de <strong>voor</strong>- <strong>en</strong>nadel<strong>en</strong> hiervan e<strong>en</strong>s teg<strong>en</strong> elkaar afte weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vraag te stell<strong>en</strong> welkevisie hier achter steekt. Wi<strong>en</strong>s continuïteithebb<strong>en</strong> we op het oog bij hetsam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong> van de lesroosters, dievan de lerar<strong>en</strong> of die van de kinder<strong>en</strong>?TijdJa, die lesroosters. Wanneer ik memoreerhoe we in de J<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong>,zo’n dertig jaar geled<strong>en</strong>, hetritmisch weekplan hebb<strong>en</strong> ingevoerd<strong>en</strong> de <strong>voor</strong>del<strong>en</strong> ervan breed beginuit te met<strong>en</strong>, wordt ik og<strong>en</strong>blikkelijktot de orde geroep<strong>en</strong>:- Dat kan bij ons niet! Wij hebb<strong>en</strong> noglesroosters.Waarom? Niemand wil ze, maar iedere<strong>en</strong>werkt er mee.Dan zull<strong>en</strong> ze wel verplicht zijn? Nounee, dat ook weer niet. Ze zijn er gewoon.En het gesprek gaat niet <strong>over</strong>de noodzaak ervan, maar <strong>over</strong> de<strong>voor</strong>- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> van het 40-minut<strong>en</strong>rooster.Het zou e<strong>en</strong> studie waard zijn (is dieer ooit geweest?) na te gaan hoeveeltijd verlor<strong>en</strong> gaat door het f<strong>en</strong>ome<strong>en</strong>‘rooster’. Bij 9 lesur<strong>en</strong> per dag wordter al gauw e<strong>en</strong> keer of 6 van lokaalgewisseld. En als er <strong>voor</strong> zo’n blokjetijd ge<strong>en</strong> leraar aanwezig is vervalthet. In het onderzoek moet beslistook aandacht word<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> aanhet startgedrag van leraar <strong>en</strong> leerling.Binn<strong>en</strong> het dikke (dan wel dunne) halfuur dat nog rest moet het gebeur<strong>en</strong>.Moet wát gebeur<strong>en</strong>? Ev<strong>en</strong>als bij hetaspect ruimte is de tijd zo gefragm<strong>en</strong>tariseerddat persoonlijke <strong>en</strong>sociale betrokk<strong>en</strong>heid er door gefrustreerdrak<strong>en</strong>. Slechts bij calamiteit<strong>en</strong>wordt er e<strong>en</strong> ander draaiboekuit de kast gehaald.Aan e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving waarin je eig<strong>en</strong>lijkge<strong>en</strong> tijd hebt <strong>voor</strong> elkaar isiets fundam<strong>en</strong>teel mis. Acc<strong>en</strong>t opaandacht is het motto waarmee hetLiudger College de nieuwe eeuw tegemoettreedt. Dat is precies waarhet hier om gaat. Aandacht vraagtom e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> tijd-filosofie.RelatiesLer<strong>en</strong>, hoewel e<strong>en</strong> zeer persoonlijkeactiviteit, kun je niet alle<strong>en</strong>. Hetmeeste ler<strong>en</strong> speelt zich af via structur<strong>en</strong>die door relaties word<strong>en</strong> gevormd.We wet<strong>en</strong> hoe belangrijk defunctie van de stamgroep is in de Je-22MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


naplanschool. Ze werkt als e<strong>en</strong> soort‘ruimte’ waarbinn<strong>en</strong> de kwaliteit vanhet ler<strong>en</strong> vorm krijgt.Wanneer e<strong>en</strong> groep e<strong>en</strong> themaadopteert kan dat e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme impacthebb<strong>en</strong> op de betrokk<strong>en</strong>heid <strong>en</strong>de bewustwording van het ler<strong>en</strong> bijhaar led<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> hele reeks werkvorm<strong>en</strong>,steun<strong>en</strong>d op de basisactiviteit<strong>en</strong>– gesprek, spel, werk <strong>en</strong> viering,staat ter beschikking.Basis <strong>voor</strong> deze manier van werk<strong>en</strong>is elkaar wederzijds k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, respecter<strong>en</strong><strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>. Daar<strong>over</strong> zijnwe het snel e<strong>en</strong>s. Soms echter lijktons systeem e<strong>en</strong> vorm van ‘georganiseerdwantrouw<strong>en</strong>’, zoals iemandhet uitdrukte.Wat zie ik, als ideologische J<strong>en</strong>aplanbasisschooldirecteur,<strong>voor</strong> me? Natuurlijkloop ik de kans als luchtfietserte word<strong>en</strong> bestempeld. Maar ik wilmijn beeld toch in uw midd<strong>en</strong> legg<strong>en</strong>.Het zijn t<strong>en</strong>slotte mijn kleinkinder<strong>en</strong>die zich <strong>over</strong> e<strong>en</strong> jaar of ti<strong>en</strong> aan uwpoort<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> meld<strong>en</strong>.In ieder geval <strong>voor</strong> de basisvorming:• tot de koffie ’s morg<strong>en</strong>s in e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>ruimte, met één van de (vier?) kernlerar<strong>en</strong>die deze afdeling ‘runn<strong>en</strong>’• beginn<strong>en</strong> in de kring, waarbij aandachtis <strong>voor</strong> ieders ‘verhaal’• abs<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door de groepbijgehoud<strong>en</strong>, waarbij het ook belangrijkis te wet<strong>en</strong> waarom iemandabs<strong>en</strong>t is. Ev<strong>en</strong> bell<strong>en</strong> behoort totde mogelijkhed<strong>en</strong>.• e<strong>en</strong> vast punt is ook: hoe ging hethuiswerk, hoe lang had je werk,problem<strong>en</strong>? (Dan ev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> afspraakmak<strong>en</strong> <strong>voor</strong> hulp van leerling,leraar of anders.)• wat staat ons deze dag (week) tewacht<strong>en</strong>? Invull<strong>en</strong> van werkag<strong>en</strong>da’s,e<strong>en</strong> kopie hangt in het lokaalzodat ieder weet waar iemand tevind<strong>en</strong> is <strong>en</strong> waar hij/zij mee bezigis•…Hierbij nog één opmerking. Somswordt de suggestie gewekt dat hetbelangrijkste elem<strong>en</strong>t in het leerprocesde methode is. Er is prachtig materiaalop de markt. Er is e<strong>en</strong>to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>d aantal manier<strong>en</strong> om aaninformatie te kom<strong>en</strong>. Echter: onmisbaarelem<strong>en</strong>t bij het echte ler<strong>en</strong> is depersoonlijke relatie.Doel<strong>en</strong>Het moet duidelijk zijn dat de visievan de school bepal<strong>en</strong>d is <strong>voor</strong> dedoelstelling<strong>en</strong>. Niet per vak(sectie)maar door de hele school moet hieraanvorm <strong>en</strong> inhoud word<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>.Zoals eerder in dit artikel isgesteld maakt de school haar keuz<strong>en</strong><strong>en</strong> doet uitsprak<strong>en</strong> <strong>over</strong> maatschappij<strong>en</strong> opvoeding.De school is e<strong>en</strong> leef- <strong>en</strong> werkgeme<strong>en</strong>schap.Bij alle activiteit<strong>en</strong> (hetler<strong>en</strong>, de sport, het et<strong>en</strong>, de viering,excursies, …) wordt uitgegaan vandezelfde norm<strong>en</strong> <strong>en</strong> waard<strong>en</strong>. Nietsis verwarr<strong>en</strong>der dan e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>levingwaarin dan weer deze <strong>en</strong> dan weerdie norm geldt. Zeker wanneer hete<strong>en</strong> opvoedingssituatie betreft.CurriculumStel dat ieder lid van de schoolgeme<strong>en</strong>schap,zowel leraar, conciërgeals stud<strong>en</strong>t van vakantie terug komtmet e<strong>en</strong> koffertje vol interessantespull<strong>en</strong>. Ding<strong>en</strong> die stuk <strong>voor</strong> stuke<strong>en</strong> verhaal, e<strong>en</strong> ervaring, e<strong>en</strong> ontmoetingrepres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> <strong>en</strong> die ooke<strong>en</strong> plek hebb<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemdezorg-thema’s (zie columnTOM op het achterblad van dezeM<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>) Er kom<strong>en</strong> dus pergroep zo’n 25 koffertjes binn<strong>en</strong>.Drie vrag<strong>en</strong> hierbij:• hebb<strong>en</strong> we g<strong>en</strong>oeg stof om e<strong>en</strong>jaar lang zinvol te studer<strong>en</strong>?• zijn we verzekerd van voldo<strong>en</strong>demotivatie <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong>heid?• hoeveel % van de kerndoel<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong>we hiermee kunn<strong>en</strong> ‘afdekk<strong>en</strong>’?Zet de traditionele boek<strong>en</strong>tas <strong>en</strong> hetbov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde koffertje naast elkaar.Zie ze niet als teg<strong>en</strong>pol<strong>en</strong>, maarbeschouw ze als gegev<strong>en</strong>s die elkaaraan kunn<strong>en</strong> vull<strong>en</strong>, verrijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> versterk<strong>en</strong>.Rond de thema’s kunn<strong>en</strong> de‘vakm<strong>en</strong>s<strong>en</strong>’ aan het werk om elkvanuit de eig<strong>en</strong> discipline e<strong>en</strong> aantalactiviteit<strong>en</strong> te plann<strong>en</strong>. Zo bereik<strong>en</strong>we ook t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de leerstofmeer continuïteit.Met het model van de vijf continuïteit<strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> we concreet aan de slag.Regelmatig zoud<strong>en</strong> we, vanuit de eig<strong>en</strong>situatie onszelf de vraag kunn<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>: Is er winst te boek<strong>en</strong> op éénvan de vijf front<strong>en</strong>? Elke veranderingkan e<strong>en</strong> aanleiding zijn het modelweer e<strong>en</strong>s teg<strong>en</strong> het licht te houd<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> verbouwing, e<strong>en</strong> nieuw rooster,nieuwe richtlijn<strong>en</strong> <strong>voor</strong> het onderwijs,noem maar op.Tom de Boer is schoolbegeleider bijGCO-fryslânGENOEMDE LITERATUURNel Noddings - The Chall<strong>en</strong>ge to Care inSchools.An Alternative Approach to Education,New York/London: Teachers CollegePress, 1992]Voortgezetonderwijs volg<strong>en</strong>s J<strong>en</strong>aplanElke keerals ikteg<strong>en</strong> de lamp loopneem ik e<strong>en</strong> stukjelichtmeeJana BeranovaMENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 23


George van Sluis/Felix MeijerVERNIEUWINGEN KOSTEN(VRIJE) TIJDDe schol<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schap Stev<strong>en</strong>sbeek is e<strong>en</strong> brede school <strong>voor</strong> <strong>voor</strong>tgezet onderwijs, die bestaatuit afdeling<strong>en</strong> van vbo tot <strong>en</strong> met vwo. Zij is verspreid <strong>over</strong> drie locaties, namelijk Stev<strong>en</strong>sbeek,Boxmeer <strong>en</strong> Berg<strong>en</strong>. Het motto van de school is ‘Gewoon anders’.Dat geldt zeker <strong>voor</strong> de locatie Boxmeer, waar onder andere e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanafdeling is gevestigd.In dit artikel wil ondergetek<strong>en</strong>de sam<strong>en</strong> met George van Sluis, begeleider van deze school, onderandere met behulp van e<strong>en</strong> interview e<strong>en</strong> beeld van deze J<strong>en</strong>aplanschool <strong>voor</strong> <strong>voor</strong>tgezetonderwijs schets<strong>en</strong>.Locatie BoxmeerOp 1 augustus 1998 is de schol<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schapStev<strong>en</strong>sbeek op delocatie Boxmeer het J<strong>en</strong>aplanonderwijsgestart met één groep eerstejaars.De verwachting is dat de J<strong>en</strong>aplanafdelingin het cursusjaar 2000 -2001 uit drie eerste-, twee tweede<strong>en</strong>één derdejaars groep zal gaan bestaan.Op het mom<strong>en</strong>t dat we de schoolbezoek<strong>en</strong> (december ’99) bestaat deJ<strong>en</strong>aplanafdeling uit drie groep<strong>en</strong>,namelijk twee eerste- <strong>en</strong> één tweedejaarsgroep.De groep<strong>en</strong> zijn heteroge<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gesteld:er zitt<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> met e<strong>en</strong>vbo-, mavo-, havo- <strong>en</strong> vwo-advies.Ze bestaan uit ongeveer ev<strong>en</strong>veelvmbo- als havo/vwo leerling<strong>en</strong>. Dehavo/vwo’ers blijv<strong>en</strong> drie jaar in hungroep <strong>en</strong> strom<strong>en</strong> dan door naar detweede fase. De vmbo-leerling<strong>en</strong>strom<strong>en</strong> nu in verband met ‘de nieuweleerweg<strong>en</strong>’ na twee jaar door.Het team van deze afdeling bestaat uittweeëntwintig doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Iedere groepkrijgt echter maar te mak<strong>en</strong> met achttot neg<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, diesam<strong>en</strong> alle less<strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong>.Tegelijk met de start van het J<strong>en</strong>aplanzijn de doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> begonn<strong>en</strong> methet werk<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> zelfstur<strong>en</strong>d J<strong>en</strong>ateam.De afdeling wordt geleid door e<strong>en</strong>coördinator, John van der Heijd<strong>en</strong>.Naast neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong> lesur<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>devorming aan <strong>voor</strong>namelijk J<strong>en</strong>aplangroep<strong>en</strong>,heeft hij zev<strong>en</strong> uur <strong>voor</strong> zijncoördinatorschap. Daarnaast k<strong>en</strong>t deafdeling e<strong>en</strong> kernteam van vijf doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,die iedere week bij elkaar kom<strong>en</strong>om de dagelijkse gang van zak<strong>en</strong> tebesprek<strong>en</strong> <strong>en</strong> lijn<strong>en</strong> uit te zett<strong>en</strong>. E<strong>en</strong>van h<strong>en</strong> is Hans Thiss<strong>en</strong>, die m<strong>en</strong>toris van e<strong>en</strong> van de groep<strong>en</strong> <strong>en</strong> diezes<strong>en</strong>twintig uur lesgeeft in aardrijkskunde,geschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sbeschouwing(waaronder filosofie),<strong>voor</strong>namelijk aan J<strong>en</strong>aplangroep<strong>en</strong>,maar ook aan de reguliere iwoo- <strong>en</strong>vmbo-afdeling, die tev<strong>en</strong>s in dit gebouwgevestigd zijn.AndersWelke verschill<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> jullie tuss<strong>en</strong>de J<strong>en</strong>aplan- <strong>en</strong> de reguliere afdeling?Hans: Het kost mij steeds meermoeite om bij beide afdeling<strong>en</strong> tewerk<strong>en</strong>. Enerzijds ervaar ik het alsonrechtvaardig dat op de <strong>en</strong>e afdelingmeer kan dan op de andere. Anderzijdsis het vreemd om binn<strong>en</strong> éénschool op twee verschill<strong>en</strong>de manier<strong>en</strong>te werk<strong>en</strong>. Op de J<strong>en</strong>aplanafdelingstaat het contact met leerling<strong>en</strong>c<strong>en</strong>traal, terwijl op de reguliere afdelingde methode c<strong>en</strong>traal staat. Endat terwijl juist de iwoo-leerling<strong>en</strong> debeste doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> omstandighed<strong>en</strong>nodig hebb<strong>en</strong>. Ik zou deze leerling<strong>en</strong>ook heel graag in de J<strong>en</strong>aplanstroommee will<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>.Welke zichtbare verschill<strong>en</strong> zijn er?John: Alle J<strong>en</strong>aplangroep<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> schoolwoonkamer, waarveel moderne hulpmiddel<strong>en</strong> aanwezigzijn. De lokal<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> er gezellig uitdoor kleurgebruik, plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> posters.Er is e<strong>en</strong> leeshoek met e<strong>en</strong> zitbankje.De leerling<strong>en</strong> heb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kastwaar de boek<strong>en</strong> in kunn<strong>en</strong>, waardoorze niet met loodzware tass<strong>en</strong> hoev<strong>en</strong>te sjouw<strong>en</strong>. Het is hun eig<strong>en</strong> ruimte,waar ze zich veilig <strong>en</strong> thuis voel<strong>en</strong> <strong>en</strong>waar ze zich verantwoordelijk <strong>voor</strong>zijn. Drie leerling<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> tafelgroep.Twee tafelgroep<strong>en</strong> zijn aan elkaargekoppeld. Op de grond is e<strong>en</strong>cirkel geschilderd, zodat de leerling<strong>en</strong>snel e<strong>en</strong> kring kunn<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong><strong>voor</strong> de kringgesprekk<strong>en</strong>.Hans: E<strong>en</strong> opvall<strong>en</strong>d zichtbaar verschilis ook dat er in onze J<strong>en</strong>aplanklass<strong>en</strong>tot nu toe meer meisjes danjong<strong>en</strong>s verteg<strong>en</strong>woordigd zijn.Informer<strong>en</strong> jullie de andere afdeling<strong>over</strong> jullie ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevinding<strong>en</strong>?Hans: We prober<strong>en</strong> onder andere viae<strong>en</strong> nieuwsbrief <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s vergadering<strong>en</strong>ander<strong>en</strong> op de hoogte te houd<strong>en</strong>.Bij viering<strong>en</strong> nodig<strong>en</strong> we iedere<strong>en</strong>uit, zowel ouders als collega’s.John: Het was de bedoeling dat onzestart e<strong>en</strong> olievlekwerking zou hebb<strong>en</strong>,maar daar is nog niet veel vanterecht gekom<strong>en</strong>. We zijn als ’team inontwikkeling’ sterk naar binn<strong>en</strong> gericht.De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> will<strong>en</strong> <strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> we ons ook meer naar buit<strong>en</strong>richt<strong>en</strong>, zowel in- als extern. Schoolbreedzijn we mede door de J<strong>en</strong>aplanontwikkeling<strong>en</strong>gestart met e<strong>en</strong>verandering, waarbij de school e<strong>en</strong>omslag naar e<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>de organisatiewil mak<strong>en</strong>. Bij vernieuwing<strong>en</strong> <strong>en</strong> verandering<strong>en</strong>ontstaat er meestal afstandtuss<strong>en</strong> de participer<strong>en</strong>de <strong>en</strong>toekijk<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong>.Hans: Die afstand lijkt groot te zijn.Dat zie je ook in de sport: van nietsnaar iets lijkt altijd fantastisch. Als jede eerste keer gaat volleyball<strong>en</strong> <strong>en</strong> alti<strong>en</strong> keer kunt <strong>over</strong>spel<strong>en</strong>, d<strong>en</strong>k je datje alles kunt. Maar dan komt de eersteservice op je af <strong>en</strong> vliegt de balalle kant<strong>en</strong> op. Wij zijn nu zo ver datwe die ti<strong>en</strong> keer <strong>over</strong>spel<strong>en</strong> hal<strong>en</strong>.Dat do<strong>en</strong> we heel goed <strong>en</strong> daardoorlijkt het alsof er e<strong>en</strong> grote afstand isontstaan.John: Het groot verschil zit hem<strong>voor</strong>al in het methodegericht of kindgerichtwerk<strong>en</strong>. Vorig week war<strong>en</strong> derapportbespreking<strong>en</strong>. Eén van decollega’s, die sinds kort bij de J<strong>en</strong>a-24MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


planafdeling betrokk<strong>en</strong> is, zag to<strong>en</strong>dat niet alle<strong>en</strong> de cognitie, maar juistde toale leerling<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong> werd<strong>en</strong>:hoe voelt de leerling zich, watzijn zijn kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitdaging<strong>en</strong>.Het beginHoe zijn jullie met het J<strong>en</strong>aplan gestart?John: Voor mij persoonlijk is de <strong>en</strong>zijdigecognitieve ontwikkeling van kinder<strong>en</strong><strong>en</strong> de <strong>en</strong>orme kloof tuss<strong>en</strong>ler<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> het ler<strong>en</strong> op school debelangrijkste motivatie. Het begon bijvel<strong>en</strong> van ons met e<strong>en</strong> gevoel vanonvrede <strong>over</strong> de manier van werk<strong>en</strong>.Het onderwijs ging <strong>over</strong> de leerling<strong>en</strong>he<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> mijn eig<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> vanhet <strong>voor</strong>gezet onderwijs kwam<strong>en</strong>,ging<strong>en</strong> mijn og<strong>en</strong> pas echt op<strong>en</strong>. Ope<strong>en</strong> avond zat<strong>en</strong> net geslaagd<strong>en</strong> bijmij thuis te vertell<strong>en</strong> dat de helft vande vakk<strong>en</strong> ze echt niets geïnteresseerdhad <strong>en</strong> dat ze alle<strong>en</strong> <strong>voor</strong> deoudelui braaf naar school war<strong>en</strong> gegaanof om toegang te krijg<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong>vervolgstudie. Dat was <strong>voor</strong> mij hetmom<strong>en</strong>t om me te realiser<strong>en</strong> dat er invijf<strong>en</strong>twintig jaar weinig in het onderwijsveranderd was, want zo dacht iker vroeger ook <strong>over</strong>. En ik doe er zelfnog braaf aan mee ook. To<strong>en</strong> heb ikbeslot<strong>en</strong> om er echt iets aan te gaando<strong>en</strong>.Dat viel bijna gelijk met de ontwikkeling<strong>en</strong>in de beleidsgroep onderwijsop school. Het verzoek van deJ<strong>en</strong>aplanbasisschol<strong>en</strong> aan ons ome<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanafdeling <strong>voor</strong> <strong>voor</strong>tgezetonderwijs te start<strong>en</strong> is in debeleidsgroep verschill<strong>en</strong>de ker<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong>.Hans: Voor mij geldt ook dat e<strong>en</strong> persoonlijkverhaal de aanleiding wasom me te bezinn<strong>en</strong> op mijn rol in hetonderwijs. Ik kom namelijk uit e<strong>en</strong>str<strong>en</strong>g katholiek gezin, waarin me geleerdis dat heel veel ding<strong>en</strong> zomoest<strong>en</strong>, zoals ze ging<strong>en</strong>. Ik had dewaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> norm<strong>en</strong> hoog in mijnvaandel staan, totdat ik zelf kinder<strong>en</strong>kreeg <strong>en</strong> me realiseerde dat er noge<strong>en</strong> hele wereld achter die waard<strong>en</strong><strong>en</strong> norm<strong>en</strong> lag. Ik bedacht me ine<strong>en</strong>sdat mijn zoon de dupe werd van mijnmanier van omgaan met hem, omdatik te weinig begrip had <strong>voor</strong> zijn maniervan m<strong>en</strong>szijn. Ik legde hem mijnnorm<strong>en</strong> op, zoals ik ze vroeger geleerdhad. Dat bracht me in conflictmet mezelf. Ik realiseerde me tev<strong>en</strong>sdat ik al die jar<strong>en</strong> op school e<strong>en</strong> rolspeelde; eerst als doc<strong>en</strong>t, later alsdecaan. Daarom heb ik geprobeerdom eerst contact met leerling<strong>en</strong> temak<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarna pas verder te gaan.Daardoor b<strong>en</strong> ik veranderd vane<strong>en</strong> autoritaire, rechtvaardige doc<strong>en</strong>tzonder contact met leerling<strong>en</strong> in e<strong>en</strong>doc<strong>en</strong>t, die regelmatig moet vrag<strong>en</strong>of het stil kan word<strong>en</strong> <strong>en</strong> die kinder<strong>en</strong>bijna het lokaal uit moet duw<strong>en</strong>, omdathet pauze is. Ik hoef ge<strong>en</strong> rolmeer te spel<strong>en</strong>, want ik b<strong>en</strong> nu dezelfdeHans als ik thuis b<strong>en</strong>. Daaromheb ik er ook ge<strong>en</strong> probleem mee datleerling<strong>en</strong> me Hans noem<strong>en</strong>.Vernieuwing<strong>en</strong> kost<strong>en</strong> tijdHet is me duidelijk dat jullie persoonlijkemotivatie om het onderwijste verander<strong>en</strong> groot is. Hoe hebb<strong>en</strong>jullie de verandering<strong>en</strong> in schooIaangepakt?Hans: Zonder gedrev<strong>en</strong>heid zal niemandhet redd<strong>en</strong>. Vernieuwing<strong>en</strong>kost<strong>en</strong> veel tijd, <strong>voor</strong>al ook vrije tijd.Ons kernteam komt iedere vrijdagmiddagbij elkaar zonder dat er faciliteit<strong>en</strong><strong>voor</strong> zijn. We do<strong>en</strong> dat in de<strong>over</strong>tuiging dat het ess<strong>en</strong>tieel is <strong>voor</strong>de ontwikkeling van de school op ditmom<strong>en</strong>t. Maar iedere<strong>en</strong> zit daar in zijnvrije tijd. Dat vind ik ook e<strong>en</strong> grotezorg: dat is e<strong>en</strong> aantal jar<strong>en</strong> vol te houd<strong>en</strong>,maar daarna zull<strong>en</strong> er echt faciliteit<strong>en</strong>moet<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Het kan echtniet dat iemand met zes<strong>en</strong>twintig lesur<strong>en</strong>deze grote verandering<strong>en</strong> jar<strong>en</strong>langin zijn vrije tijd blijft volg<strong>en</strong>. Als deJ<strong>en</strong>aplanafdeling groter zal word<strong>en</strong>,moet<strong>en</strong> deze doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ander<strong>en</strong> gaancoach<strong>en</strong>. Daar zull<strong>en</strong> zij tijd <strong>voor</strong>moet<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>. Wanneer de J<strong>en</strong>aplanafdelingvolg<strong>en</strong>d jaar nog groterwordt, zull<strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> tijd moet<strong>en</strong>krijg<strong>en</strong> om nieuwe collega’s te kunn<strong>en</strong>coach<strong>en</strong>. Dat kan beslist niet naaste<strong>en</strong> lestaak van zes<strong>en</strong>twintig uur.John: Het is waar, gelukkig hadd<strong>en</strong><strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> wij deze gedrev<strong>en</strong>heidnog wel om e<strong>en</strong> start te mak<strong>en</strong>. Voorons was e<strong>en</strong> belangrijk aspect datmee telde dat er in deze omgevingveel J<strong>en</strong>aplanbasisschol<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong>. Wezijn daar met zijn all<strong>en</strong> e<strong>en</strong> paar keerwez<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong>. Aan alle collega’s op dedrie verschill<strong>en</strong>de locaties is in die tijdgevraagd of zij meer informatie wild<strong>en</strong><strong>over</strong> vernieuwingsonderwijs. Dat gold<strong>voor</strong> ongeveer vijftig proc<strong>en</strong>t van dedoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Op grond daarvan hebb<strong>en</strong>we Peter Seybel uitg<strong>en</strong>odigd om tekom<strong>en</strong> vertell<strong>en</strong> <strong>over</strong> zijn J<strong>en</strong>aplanschool<strong>voor</strong> <strong>voor</strong>tgezet onderwijs inNijmeg<strong>en</strong>. Daarna is de beleidsgroeponderwijs met e<strong>en</strong> <strong>voor</strong>stel gekom<strong>en</strong>om op kleine schaal in Boxmeer testart<strong>en</strong>. Daarna is er e<strong>en</strong> formeel besluitop directi<strong>en</strong>iveau g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> ommet één groep <strong>en</strong> e<strong>en</strong> klein team doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>te start<strong>en</strong> met J<strong>en</strong>aplan. Vanafdat mom<strong>en</strong>t is het J<strong>en</strong>aplanteam metbegeleiding van het Landelijk BureauVernieuw<strong>en</strong>d Onderwijs op weg gegaan.Op dit mom<strong>en</strong>t volg<strong>en</strong> we numet zijn all<strong>en</strong> de J<strong>en</strong>aplancursus.Hoofd, hart <strong>en</strong> hand<strong>en</strong>Wat sprak jullie in het J<strong>en</strong>aplan aan?Hans: Bij mij gaat het <strong>voor</strong>al om hetcontact met leerling<strong>en</strong>. Pas wanneerje echt contact met ze hebt, kan jeverder gaan.Voortgezetonderwijs volg<strong>en</strong>s J<strong>en</strong>aplanMENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 25


John: Ik had <strong>voor</strong> die tijd nog nooitvan Peters<strong>en</strong> gehoord. Wat mij ergaanspreekt is dat leerling<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong>afgerek<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> op het cognitievegebied. Er mag ook aandachtzijn <strong>voor</strong> het gevoel. Voor mij zijn‘hoofd, hart <strong>en</strong> hand<strong>en</strong>’ daar symbol<strong>en</strong>van. Kinder<strong>en</strong> word<strong>en</strong> niet geselecteerd,maar werk<strong>en</strong> in heterog<strong>en</strong>egroep<strong>en</strong> met elkaar sam<strong>en</strong>.Hans: Voor mij is het erg belangrijkom te hor<strong>en</strong> van ouders <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong>dat 46 van de 48 met plezier naarschool toe gaan. Toch zitt<strong>en</strong> er inmijn m<strong>en</strong>torgroep zes kinder<strong>en</strong> mete<strong>en</strong> ernstig pestverled<strong>en</strong>. Er word<strong>en</strong>regelmatig zorgkinder<strong>en</strong> bij ons aangemeld.Het is e<strong>en</strong> zorg om e<strong>en</strong> balanste bewar<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>, diemeer <strong>en</strong> minder aandacht nodig hebb<strong>en</strong>.Hoe kom<strong>en</strong> jullie tegemoet aan deheterog<strong>en</strong>iteit in de groep?John: Als je e<strong>en</strong> klas inloopt, zie jeheterog<strong>en</strong>e tafelgroep<strong>en</strong>, waar leerling<strong>en</strong>van vbo tot <strong>en</strong> met vwo doorelkaar zitt<strong>en</strong>. In die tafelgroep mag<strong>over</strong>legd word<strong>en</strong> <strong>over</strong> de stof. Zo isde hele groep bezig met Romein<strong>en</strong>.De verwerkingsopdracht<strong>en</strong> zijn echterop twee verschill<strong>en</strong>de niveaus: opvmbo- <strong>en</strong> op havo/vwo-niveau.Hans: Dat komt omdat we ons nog<strong>voor</strong> de zekerheid aan de methodevasthoud<strong>en</strong>, maar ik zou liever zondermethode verder gaan, waardoorik met name <strong>voor</strong> de vmbo’ers veelmeer zou kunn<strong>en</strong> differ<strong>en</strong>tiër<strong>en</strong>.Daarnaast zou ik dan veel meer ruimtehebb<strong>en</strong> om verhal<strong>en</strong> te vertell<strong>en</strong>,<strong>en</strong>thousiast te mak<strong>en</strong>, te ontdekk<strong>en</strong><strong>en</strong> te belev<strong>en</strong>. Nu zijn de less<strong>en</strong> <strong>voor</strong>algericht op geheug<strong>en</strong>training <strong>en</strong>minder op beleving <strong>en</strong> inzicht.Op dit mom<strong>en</strong>t gebruik<strong>en</strong> we ookdezelfde toets<strong>en</strong> <strong>en</strong> toetsmom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>als op de reguliere afdeling. Hoewelme dat erg beperkt, geeft het onstoch e<strong>en</strong> gevoel van veiligheid. Opdeze manier kunn<strong>en</strong> we lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>hoe de resultat<strong>en</strong> zijn. We merk<strong>en</strong> nudat die resultat<strong>en</strong> hetzelfde zijn als <strong>en</strong>soms zelfs hoger zijn dan bij de reguliereafdeling. Kinder<strong>en</strong> die gemotiveerd<strong>en</strong> bij het onderwerp betrokk<strong>en</strong>zijn, blijk<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> kortere tijd de stofbeter in zich op te nem<strong>en</strong>.John: We zull<strong>en</strong> nog vaak moet<strong>en</strong>prat<strong>en</strong> <strong>over</strong> het omgaan met de heterog<strong>en</strong>iteitin de groep<strong>en</strong>. Voor dedoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> is het heel erg zwaar omactiviteit<strong>en</strong> op verschill<strong>en</strong>de niveaus<strong>voor</strong> te bereid<strong>en</strong>. Zeker wanneer jedat vak onbevoegd geeft. E<strong>en</strong> paarJ<strong>en</strong>aplan-onderwijs is ontworp<strong>en</strong> door Peter Peters<strong>en</strong>. Deze onderwijsvernieuweruit J<strong>en</strong>a (Duitsland) formuleerde e<strong>en</strong> aantal uitgangspunt<strong>en</strong> die hij inhet onderwijs in de praktijk wilde br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.• Kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> natuurlijke nieuwsgierigheid. Schol<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> daargebruik van mak<strong>en</strong> door leerling<strong>en</strong> zelf naar antwoord<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong>.• J<strong>en</strong>aplan-onderwijs stimuleert leerling<strong>en</strong> te zoek<strong>en</strong> naar de sam<strong>en</strong>hangtuss<strong>en</strong> schoolvakk<strong>en</strong>.• Het is verstandig om uit te zoek<strong>en</strong> wat leerling<strong>en</strong> zelf al wet<strong>en</strong>, <strong>voor</strong>datdoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> neiuwe stof aanbied<strong>en</strong>.• Leerling<strong>en</strong> zijn sociale wez<strong>en</strong>s, maar ook individu<strong>en</strong>. Ze moet<strong>en</strong> dus dekans krijg<strong>en</strong> om zich sociaal <strong>en</strong> individueel te ontwikkel<strong>en</strong>.• Leerling<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> op de toekomst word<strong>en</strong> <strong>voor</strong>bereid. Daarom is hetnodig om in het onderwijs hoge eis<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong>.(Uit: folder ‘Hoofd, hart <strong>en</strong> hand<strong>en</strong>’ van Schol<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schap Stev<strong>en</strong>sbeek)collega’s do<strong>en</strong> dit om het aantal doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>voor</strong> e<strong>en</strong> groep zo klein mogelijkte houd<strong>en</strong>.Hoe ziet het ritmisch weekplan vane<strong>en</strong> groep eruit?Hans: Ook wij k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> veel viering<strong>en</strong>,zoals de weekop<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> -sluiting.Bij de weekop<strong>en</strong>ing houdt de m<strong>en</strong>torin zijn/haar eig<strong>en</strong> groep e<strong>en</strong> kring,waarin de actualiteit, de persoonlijkeverhal<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>voor</strong>uitblik op deweek plaatsvind<strong>en</strong>.John: We hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote <strong>en</strong> e<strong>en</strong>kleine weeksluiting. De kleine weeksluitinggebeurt in de kring in de eig<strong>en</strong>groep onder leiding van dem<strong>en</strong>tor. Daarbij kan de week geëvalueerdword<strong>en</strong>, vaardighed<strong>en</strong> geoef<strong>en</strong>dword<strong>en</strong> (zoals het reager<strong>en</strong> opelkaar), allerlei organisatorische zak<strong>en</strong>besprok<strong>en</strong> word<strong>en</strong> (zoals proefwerk<strong>en</strong>,sponsoractie, project<strong>en</strong>, ouderavond<strong>en</strong>)of aandacht besteedword<strong>en</strong> aan het groepsproces.De grote weeksluiting hebb<strong>en</strong> we netveranderd. Het was eerst e<strong>en</strong> dans<strong>en</strong>showgebeur<strong>en</strong>. Nu moet het ietslat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> van wat er in de afgelop<strong>en</strong>week in de les is gebeurd. Iederegroep komt drie keer in het jaar aande beurt. Ouders, collega’s, basisschol<strong>en</strong>uit de omgeving <strong>en</strong> andereJ<strong>en</strong>aplangroep<strong>en</strong> won<strong>en</strong> deze weeksluitingbij.Hans: We start<strong>en</strong> veel in de kring; hetgroepsproces krijgt veel aandacht.Ook <strong>voor</strong> ons is dat soms heel spann<strong>en</strong>d.Vroeger wist je dat kinder<strong>en</strong> inde puberteit zat<strong>en</strong>, maar besteedd<strong>en</strong>we er niet veel aandacht aan. Numerk<strong>en</strong> we dat het, met name bij detweedejaars, e<strong>en</strong> grote rol speelt bijhet werk<strong>en</strong> in tafelgroep<strong>en</strong>.John: We mog<strong>en</strong> natuurlijk ook deproject<strong>en</strong> niet verget<strong>en</strong>. Deze zijnvak<strong>over</strong>stijg<strong>en</strong>d <strong>en</strong> vind<strong>en</strong> drie keerper jaar plaats. We d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> er <strong>over</strong>om dat veel vaker te do<strong>en</strong>, bij<strong>voor</strong>beeldiedere ocht<strong>en</strong>d. We zoud<strong>en</strong>ook als tuss<strong>en</strong>stap het rooster aankunn<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>, waardoor twee doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>bij<strong>voor</strong>beeld sam<strong>en</strong> drie uurhebb<strong>en</strong>. Gaandeweg will<strong>en</strong> westeeds meer verander<strong>en</strong>. Dat moet<strong>en</strong>we ook. Op dit mom<strong>en</strong>t prober<strong>en</strong> wealles tegelijk te do<strong>en</strong>, maar <strong>voor</strong> onzeleerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook de doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> is datsoms veel te veel: we moet<strong>en</strong> C<strong>en</strong>traleProefwerk<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>, werk<strong>en</strong>aan e<strong>en</strong> project <strong>en</strong> soms ook nog deweeksluiting <strong>voor</strong>bereid<strong>en</strong>. We zull<strong>en</strong>keuzes moet<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>. Dan is e<strong>en</strong>extern deskundige, die je e<strong>en</strong> spiegel<strong>voor</strong> houdt <strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> kan lat<strong>en</strong>zi<strong>en</strong>, van ess<strong>en</strong>tieel belang.Betrekk<strong>en</strong> jullie de ouders ook bij deschool?Hans: We prober<strong>en</strong> ouders op allerleimanier bij het onderwijs te betrekk<strong>en</strong>,bij<strong>voor</strong>beeld door de oudercontactkring.Dit zijn ouders, die alle J<strong>en</strong>aplanoudersverteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> <strong>en</strong>die om de zes wek<strong>en</strong> bij elkaar kom<strong>en</strong>.We besprek<strong>en</strong> dan alle zak<strong>en</strong>,die op dat mom<strong>en</strong>t spel<strong>en</strong>. Daarnaastprober<strong>en</strong> we ouders ookzoveel mogelijk schriftelijk te informer<strong>en</strong>.Op ouderavond<strong>en</strong> do<strong>en</strong> we acti-26MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


viteit<strong>en</strong> met ouders, die we ook metde leerling<strong>en</strong> do<strong>en</strong>, bij<strong>voor</strong>beeld hetoef<strong>en</strong><strong>en</strong> van het help<strong>en</strong>d gesprek.T<strong>en</strong>slotte hebb<strong>en</strong> we de individueleoudergesprekk<strong>en</strong>, want de relatievan ouders met school <strong>en</strong> omgekeerdis ess<strong>en</strong>tieel <strong>voor</strong> pedagogischgericht onderwijs.Ler<strong>en</strong>de organisatieTegelijk met de start van de J<strong>en</strong>aplanafdelingis bij jullie ook het begrip‘zelfstur<strong>en</strong>d team” in beeld gekom<strong>en</strong>.Jullie J<strong>en</strong>aplanteam is e<strong>en</strong>zelfstur<strong>en</strong>d team. Waaruit blijkt dat?John: Voor mij als coördinator blijktdat <strong>voor</strong>al uit de manier waarop ermet problem<strong>en</strong> <strong>en</strong> verandering<strong>en</strong> omwordt gegaan. In de oude situatiekwam iemand met e<strong>en</strong> probleem bije<strong>en</strong> leidinggev<strong>en</strong>de om e<strong>en</strong> oplossingvrag<strong>en</strong>. Wanneer we nu teg<strong>en</strong>e<strong>en</strong> probleem aanlop<strong>en</strong>, gaan we sam<strong>en</strong>op zoek. We ler<strong>en</strong> nu van <strong>en</strong>met elkaar. Daarom zijn <strong>voor</strong> ons descholingsbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tieel,waardoor we sam<strong>en</strong> vorm kunn<strong>en</strong>gev<strong>en</strong> aan het onderwijs.Hans: Het <strong>voor</strong>deel van zo’n kleinteam is dat er korte lijn<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> hetgemakkelijk is om met elkaar te <strong>over</strong>legg<strong>en</strong>.De betrokk<strong>en</strong>heid is daardoorerg groot. Het leuke is dat onsJ<strong>en</strong>aplanteam nu vaak in de heleschoolorganisatie gebruikt wordt omte lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> hoe e<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>de organisatiekan werk<strong>en</strong>. Bij J<strong>en</strong>aplan is datvan onder af, vanuit de praktijk, ontstaan.Bij het studiehuis is het van bov<strong>en</strong>af opgepakt. Het is leuk om bij deaanpak van het studiehuis te zi<strong>en</strong> datook dat team gebruik maakt van elkaarskwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> sam<strong>en</strong> verder willer<strong>en</strong> <strong>en</strong> het onderwijs ontwikkel<strong>en</strong>.Advies <strong>voor</strong> start<strong>en</strong>de schol<strong>en</strong>Hebb<strong>en</strong> jullie nog e<strong>en</strong> advies aanschol<strong>en</strong>, die er <strong>over</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> om ookdeze omslag te mak<strong>en</strong>?John: Er moet e<strong>en</strong> aantal gedrev<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiaste m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn, waarbijhet plan niet alle<strong>en</strong> maar door dezem<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, maar ook door e<strong>en</strong> groteregroep gedrag<strong>en</strong> wordt. In deze groepmoet iemand van de schoolleidingaanwezig zijn, die beslissingsbevoegdheidheeft. Verder is ondersteuningvan e<strong>en</strong> deskundige ess<strong>en</strong>tieel.Hans: Inhoudelijk gezi<strong>en</strong> is het verstandigom klein te beginn<strong>en</strong> om het<strong>over</strong>zichtelijk te houd<strong>en</strong>. Maar welweer zo groot dat de veranderingzichtbaar wordt. Dat geldt bij<strong>voor</strong>beeldook <strong>voor</strong> de heterog<strong>en</strong>iteit: niette veel niveller<strong>en</strong>; organiseer het zodat je ook echt niet anders kan dante gaan differ<strong>en</strong>tiër<strong>en</strong>. Je zou het beperkterkunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> dan wij gedaanhebb<strong>en</strong>, bij<strong>voor</strong>beeld in e<strong>en</strong> dakpanmodel:vbo/mavo; mavo/havo; havo/vwo.John: Daarnaast zijn e<strong>en</strong> schoolwoonkamermet tafelgroep<strong>en</strong>, het organiser<strong>en</strong>van kring<strong>en</strong> <strong>en</strong> project<strong>en</strong>ess<strong>en</strong>tieel. En <strong>voor</strong>al veel tijd <strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiasme!Voor meer informatie kunt u zichw<strong>en</strong>d<strong>en</strong> totSchol<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schap Stev<strong>en</strong>sbeek,t.a.v. John van der Heijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> HansThiss<strong>en</strong>, Dr. Peel<strong>en</strong>straat 14, 5831EG Boxmeer, tel. 0485-571434Landelijk Bureau Vernieuw<strong>en</strong>d Onderwijs,George van Sluis, Toellan 23,8447 DZ Heer<strong>en</strong>ve<strong>en</strong>, tel. 0513-645251.Voortgezetonderwijs volg<strong>en</strong>s J<strong>en</strong>aplanECONOMIEEr was e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> man die e<strong>en</strong> ezel kocht. De verkoper vertelde hem dat hij het dier iedere dag e<strong>en</strong> bepaalde hoeveelheidvoedsel moest gev<strong>en</strong>. Maar dat vond hij veel te veel. Daarom besloot hij e<strong>en</strong> experim<strong>en</strong>t op te zett<strong>en</strong> om de ezel aanmindervoedsel te w<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Iedere dag verminderde hij de hoeveelheid voer. To<strong>en</strong> de ezel praktisch helemaal niets meer teet<strong>en</strong> kreeg stortte hij in elkaar <strong>en</strong> stierf. ‘Dat is nou jammer’, zei de man, ‘als ik nog e<strong>en</strong> beetje tijd had gehad, had ik hemkunn<strong>en</strong> w<strong>en</strong>n<strong>en</strong> aan helemaal ge<strong>en</strong> voedsel’.MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 27


Hel<strong>en</strong> MeursWERKEN MET POPPEN IN DEDAGELIJKSE PRAKTIJK VAN DEKLEUTERKLAS (1)Kleuters houd<strong>en</strong> van popp<strong>en</strong> <strong>en</strong> van popp<strong>en</strong>spel. Vroeger was het ler<strong>en</strong> omgaan met popp<strong>en</strong>e<strong>en</strong> vast onderdeel van de Klosopleiding <strong>en</strong> in België wordt nog steeds veel aandacht aan popp<strong>en</strong>spelbesteed binn<strong>en</strong> de opleiding <strong>voor</strong> kleuterleidsters. Ook op de Nederlandse Pabo’skomt het belang van het werk<strong>en</strong> met popp<strong>en</strong> weer steeds meer terug binn<strong>en</strong> het onderwijsprogramma.Dat dit niet onterecht is, omdat de pop e<strong>en</strong> grote rol binn<strong>en</strong> het onderwijs aan jongekinder<strong>en</strong> kan spel<strong>en</strong>, wil ik in dit artikel aanton<strong>en</strong>.BeeldvormingVorig jaar april b<strong>en</strong> ik afgestudeerdaan de Pabo. Tijd<strong>en</strong>s mijn studie hebik zijdelings k<strong>en</strong>nis gemaakt metpopp<strong>en</strong> <strong>en</strong>, hoewel ik popp<strong>en</strong> welleuk vond, b<strong>en</strong> ik nooit daadwerkelijkvan plan geweest deze ook in depraktijk te gaan gebruik<strong>en</strong>. Mijnbeeldvorming rond popp<strong>en</strong> is langetijd bepaald geweest door het beelddat ik had van de Jan Klaass<strong>en</strong>-spel<strong>en</strong><strong>en</strong> de popp<strong>en</strong>kast. Jan Klaass<strong>en</strong>vond ik erg boers <strong>en</strong> verouderd; e<strong>en</strong>personage dat me niet aansprak <strong>en</strong>dat ik ook niet wilde gebruik<strong>en</strong> in hetwerk<strong>en</strong> met jonge kinder<strong>en</strong>. Ook hetspel<strong>en</strong> in de popp<strong>en</strong>kast sprak m<strong>en</strong>iet aan; ik vond de speelruimte teklein, het contact met de kinder<strong>en</strong> tebeperkt <strong>en</strong> het gebruik van diversedecorstukk<strong>en</strong> (die e<strong>en</strong> popp<strong>en</strong>kastspeltoch erg leuk kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>)onhandig. Het werd me al heel snelduidelijk dat de popp<strong>en</strong>kast <strong>en</strong> ik niet<strong>voor</strong> elkaar gemaakt war<strong>en</strong>. Tochfascineerde de magische werkingvan de pop op het kind me matelooswanneer ik naar e<strong>en</strong> popp<strong>en</strong><strong>voor</strong>stellingaan het kijk<strong>en</strong> was. Ik zag het geloofdat het kind in de pop stelde; ikzag hoe makkelijk kinder<strong>en</strong> zichop<strong>en</strong>steld<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de pop <strong>en</strong> hoee<strong>en</strong>voudig de pop het kind mee konnem<strong>en</strong> naar vreemde oord<strong>en</strong> <strong>en</strong> verreland<strong>en</strong>, zonder dat het kind angstigwerd. Het kind accepteerde depop zonder meer als e<strong>en</strong> vertrouwd<strong>en</strong> veilig vri<strong>en</strong>dje. Dat de pop prachtigemogelijkhed<strong>en</strong> in zich had <strong>voor</strong>het werk<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong> werd mesnel duidelijk, maar hoe je dat moestdo<strong>en</strong> zonder gebruik te mak<strong>en</strong> vande popp<strong>en</strong>kast was e<strong>en</strong> tweede.Experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> in kringsituatiesIk besloot e<strong>en</strong> pop te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> hiermeete gaan experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> in kringsituatiestijd<strong>en</strong>s mijn afstudeerstagebij jonge kinder<strong>en</strong>. Ik heb altijd gedachtdat popp<strong>en</strong>spel veel techniekvereist <strong>en</strong>, omdat ik deze technieknog niet goed beheerste, vertelde ikde kinder<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verhaal <strong>over</strong> e<strong>en</strong>rare man bij mij in de straat die altijdmet popp<strong>en</strong> speelde <strong>en</strong> waar ik bevri<strong>en</strong>dmee was geraakt. Van hemhad ik ook mijn pop Doki gekreg<strong>en</strong>.Voor mij was het niet zomaar e<strong>en</strong>pop. Doki was mijn vri<strong>en</strong>dje door dik<strong>en</strong> dun, aan hem kon ik alles vertell<strong>en</strong><strong>en</strong> hij was er altijd <strong>voor</strong> me als ik bij<strong>voor</strong>beeldverdrietig was. Sam<strong>en</strong> metDoki beleefde ik dolle avontur<strong>en</strong> <strong>en</strong>sam<strong>en</strong> ging<strong>en</strong> we vaak op pad omde wereld te ontdekk<strong>en</strong>. Doki woondebij mij thuis, sliep in mijn bed,deed sam<strong>en</strong> met mij de afwas <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>kek<strong>en</strong> we naar de televisie. Ikvertelde de kinder<strong>en</strong> dat ik Doki hadmeeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> omdat hij heel nieuwsgierigwas naar de kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> heelgraag met ze wilde spel<strong>en</strong>, maar dathij nog e<strong>en</strong> beetje verleg<strong>en</strong> was omdathij nog nooit zoveel kinder<strong>en</strong> bijelkaar had gezi<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook bang wasdat de kinder<strong>en</strong> hem niet aardig zoud<strong>en</strong>vind<strong>en</strong>. Terwijl ik de kinder<strong>en</strong> ditverhaal vertelde zat Doki op mijnschoot <strong>en</strong> keek soms <strong>voor</strong>zichtig dekinder<strong>en</strong> aan waarna hij zich weersnel teg<strong>en</strong> me aandrukte (hij was immersnog erg verleg<strong>en</strong>).Graag gezi<strong>en</strong>e gastDoki’s angst dat de kinder<strong>en</strong> hemniet aardig zoud<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> was volledigongegrond: de kinder<strong>en</strong> slot<strong>en</strong>hem direct in hun hart <strong>en</strong> na e<strong>en</strong> eerste<strong>voor</strong>zichtige k<strong>en</strong>nismaking wasDoki’s verleg<strong>en</strong>heid ook snel verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>.Vanaf de eerste dag werd Dokie<strong>en</strong> graag gezi<strong>en</strong>e gast in de klas <strong>en</strong>het duurde niet lang <strong>voor</strong>dat Doki zijneig<strong>en</strong> bed in de klas kreeg waarin hijkon slap<strong>en</strong> wanneer hij moe was (hetis nu e<strong>en</strong>maal onmogelijk om de heledag met e<strong>en</strong> pop op je hand rond telop<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarbij de kinder<strong>en</strong> te help<strong>en</strong>waar dat nodig is). Wanneer Dokisliep ging<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> regelmatigkijk<strong>en</strong> of hij al wakker was <strong>en</strong> of hijzichzelf wel goed had toegedekt. Erontstond<strong>en</strong> spontane spel<strong>en</strong> rondomDoki die vanuit de kinder<strong>en</strong> zelf kwam<strong>en</strong>.Ook wanneer ik niet met Dokispeelde voerd<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> gesprekk<strong>en</strong>met de pop of kwam<strong>en</strong> zeme vertell<strong>en</strong> dat Doki hun tor<strong>en</strong> in debouwhoek zo mooi vond. Doki’swaarde <strong>voor</strong> het pedagogisch klimaatwas <strong>en</strong>orm: de kinder<strong>en</strong> voeld<strong>en</strong>zich veilig met Doki in de buurt<strong>en</strong> verteld<strong>en</strong> hem wat ze dwars zat,Doki deed niet moeilijk <strong>over</strong> verkeerduitgesprok<strong>en</strong> woord<strong>en</strong> <strong>en</strong> daardoorvoeld<strong>en</strong> de minder taalvaardige kinder<strong>en</strong>zich minder angstig om tesprek<strong>en</strong>, Doki was <strong>voor</strong> veel kinder<strong>en</strong>e<strong>en</strong> gelijke waardoor ze hem verteld<strong>en</strong><strong>over</strong> hun eig<strong>en</strong> beleving, Doki respecteerdehet kind <strong>en</strong> het kindvoelde dit. Voor de kinder<strong>en</strong> was ik28MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


de leerkracht (<strong>en</strong> volwass<strong>en</strong>e) <strong>en</strong> nietgelijk aan het kind, Doki was dit wel.Maar omdat Doki mijn vri<strong>en</strong>dje was<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nelijk veel lol met mij beleefdezou ik ook wel meevall<strong>en</strong>. Door Dokikreeg ik e<strong>en</strong> betere (warmere, op<strong>en</strong>er)band met de kinder<strong>en</strong>.F<strong>en</strong>ome<strong>en</strong>Tijd<strong>en</strong>s de rest van mijn afstudeerfaseb<strong>en</strong> ik me bezig blijv<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>met het f<strong>en</strong>ome<strong>en</strong> ‘pop’. Ik wilde hetsucces van de pop begrijp<strong>en</strong> zodat iker binn<strong>en</strong> het onderwijs constructiefmee zou kunn<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>. Daarnaastwilde ik bekijk<strong>en</strong> of de pop ook binn<strong>en</strong>meerdere ontwikkelingsgebied<strong>en</strong>te gebruik<strong>en</strong> was. Dit bleek veele<strong>en</strong>voudiger dan ik aanvankelijkdacht <strong>en</strong> heeft veel te mak<strong>en</strong> met dekracht van de pop.Doki is eig<strong>en</strong>lijk ge<strong>en</strong> personage. Doki’sbelevingswereld is vergelijkbaarmet die van de kinder<strong>en</strong>. Doki woontbij mij zoals de kinder<strong>en</strong> bij hun ouder(s)won<strong>en</strong> <strong>en</strong> heeft met mij dezelfdeconflict<strong>en</strong> als de kinder<strong>en</strong> met hunouder(s). Net als het kind wil Doki dewereld om zich he<strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong> <strong>en</strong>zit boordevol vrag<strong>en</strong> <strong>over</strong> alles wat hijom zich he<strong>en</strong> ziet. Hij ontdekt datzand tuss<strong>en</strong> je vingers doorglipt maardat, wanneer je e<strong>en</strong> beetje water toevoegt,je er e<strong>en</strong> balletje mee kunt mak<strong>en</strong>.Hij ziet langs de kant van deweg allemaal bord<strong>en</strong> staan <strong>en</strong> wilwet<strong>en</strong> waar die <strong>voor</strong> zijn. Hij wandeltgraag in het bos <strong>en</strong> zoekt dan naarpaddestoel<strong>en</strong> <strong>en</strong> kabouters. Hij gaatop bezoek bij de indian<strong>en</strong> omdat hijwil wet<strong>en</strong> of deze echt met banan<strong>en</strong>schiet<strong>en</strong>. Als Sinterklaas in het land iszet ook Doki zijn scho<strong>en</strong>. Hij baalt ervandat hij zijn speelgoed op moetruim<strong>en</strong> omdat we gaan et<strong>en</strong>, want hijis nog lang niet uitgespeeld. Hij magwel meehelp<strong>en</strong> met de afwas maarmag dan niet spel<strong>en</strong> met het sop,terwijl dat toch juist het leukste is vanhet afwass<strong>en</strong>. Doki doet ding<strong>en</strong> diehij eig<strong>en</strong>lijk niet mag do<strong>en</strong> of waar ikongerust door word, dat doet hij alle<strong>en</strong>maar omdat hij zo nieuwsgierigis <strong>en</strong> weer iets nieuws wil ontdekk<strong>en</strong>.Doki laat zich leid<strong>en</strong> door zijn nieuws<strong>en</strong>leergierigheid zoals veel kinder<strong>en</strong>dat do<strong>en</strong>. Van al zijn ontdekking<strong>en</strong>,van alle plaats<strong>en</strong> die hij heeft bezocht,van alle ding<strong>en</strong> die hij mooivindt maakt hij foto’s <strong>voor</strong> zijn fotoboekzodat hij het allemaal met dekinder<strong>en</strong> kan del<strong>en</strong>.Goede draai gev<strong>en</strong>Doki is niet anders dan de kinder<strong>en</strong><strong>en</strong> dat verklaart tev<strong>en</strong>s zijn succes.Omdat Doki’s interesse net zo breedis als die van de kinder<strong>en</strong> is het heele<strong>en</strong>voudig om Doki te integrer<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>de andere ontwikkelingsgebied<strong>en</strong>.Het is e<strong>en</strong> kwestie van degoede draai gev<strong>en</strong> aan Doki’s avontur<strong>en</strong><strong>en</strong> deze gebruik<strong>en</strong> als inleidingvan de les: “Weet je wat ik op zolderheb gevond<strong>en</strong>? Moet je kijk<strong>en</strong>! Weetjij wat dit zijn? Stempels! Ze lag<strong>en</strong> ine<strong>en</strong> grote doos die weggegooidmoest word<strong>en</strong>, da’s zonde want jekunt er hartstikke mooie schilderij<strong>en</strong>mee mak<strong>en</strong>. Zal ik het e<strong>en</strong>s <strong>voor</strong>do<strong>en</strong>?”E<strong>en</strong> ander deel van zijnsucces ligt in mijn eig<strong>en</strong> geloof indeze pop. Doki verteg<strong>en</strong>woordigt d<strong>en</strong>ieuwsgierigheid, de verwondering,de exploratiedrang <strong>en</strong> de verbazingvan het kind dat ik zelf b<strong>en</strong> geweest.Ik speel Doki niet, ik b<strong>en</strong> Doki.Inmiddels heb ik mijn eig<strong>en</strong> kleuterklas<strong>en</strong> kan ik elke dag g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> vande interactie tuss<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong>Doki. Ik gebruik Doki niet meer alle<strong>en</strong>in de kring of dan inleiding van e<strong>en</strong>nieuwe activiteit, Doki speelt de heledag e<strong>en</strong> grote rol in de klas. s’Ocht<strong>en</strong>dsbij het binn<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> al of ze Doki ev<strong>en</strong> mog<strong>en</strong>vasthoud<strong>en</strong>. Doki biedt troost <strong>en</strong> bescherming<strong>en</strong> maakt daardoor het afscheidnem<strong>en</strong>van mama makkelijker.Via Doki sprek<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> hun zorg<strong>en</strong>uit: “Doki zegt dat de e<strong>en</strong>d ophet schoolplein door kinder<strong>en</strong> wordtgepest, dat mag niet want dan kande e<strong>en</strong>d zijn eitjes niet uitbroed<strong>en</strong>.”Soms zie ik e<strong>en</strong> kind op e<strong>en</strong> afgeleg<strong>en</strong>plekje met Doki prat<strong>en</strong>, k<strong>en</strong>nelijkwil het kind iets met Doki del<strong>en</strong> wathet (nog) niet aan mij durft te vertell<strong>en</strong>.Doki is belangrijk <strong>voor</strong> de kinder<strong>en</strong><strong>en</strong> voegt duidelijk iets toe aan hetklass<strong>en</strong>klimaat. De kinder<strong>en</strong> bouw<strong>en</strong>elke dag bouwwerk<strong>en</strong> <strong>voor</strong> hem, zodathij e<strong>en</strong> huis heeft om in te won<strong>en</strong>.In de popp<strong>en</strong>hoek wordt de tafel gedekt,want Doki komt et<strong>en</strong>. In deschrijfhoek wordt Doki’s naam gestempeld,geschrev<strong>en</strong>, <strong>over</strong>getrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> opgeplakt. Iedere dag gaatDoki tuss<strong>en</strong> de middag met e<strong>en</strong> kindmee naar huis om te et<strong>en</strong>, omdat hijgraag wil wet<strong>en</strong> waar de kinder<strong>en</strong>won<strong>en</strong>. Wo<strong>en</strong>sdagmiddag gaat hijmet e<strong>en</strong> kind mee naar huis om daare<strong>en</strong> nachtje te blijv<strong>en</strong> loger<strong>en</strong>. Ik hoorhier steeds weer <strong>en</strong>thousiaste verhal<strong>en</strong><strong>over</strong>: Doki slurpt zijn soep, hijheeft e<strong>en</strong> heel pak vanillevla opgeget<strong>en</strong>,hij heeft met de kat gespeeld, hijsnurkt of slaapt helemaal niet, <strong>en</strong>z. Ikb<strong>en</strong> helemaal niet meer nodig omDoki tot lev<strong>en</strong> te roep<strong>en</strong>, dat do<strong>en</strong> dekinder<strong>en</strong> zelf wel!Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>Doki heeft veel vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> die regelmatigin de klas op bezoek kom<strong>en</strong>. Zijnvri<strong>en</strong>d koning Leopold heeft zelfstwee wek<strong>en</strong> in onze popp<strong>en</strong>hoek gelogeerdomdat zijn kasteel was afgebrandna e<strong>en</strong> uit de hand gelop<strong>en</strong>barbecuefeest (dat was natuurlijk welerg maar er was gelukkig niemandgewond geraakt <strong>en</strong> het kasteel konweer opgebouwd word<strong>en</strong>). Laterheeft koning Leopold ons nog e<strong>en</strong>foto gestuurd van zijn nieuwe kasteel.Zijn vri<strong>en</strong>dje Harry (e<strong>en</strong> rare vogel diein de winter naar Nederland komt <strong>en</strong>in de zomer naar het zuid<strong>en</strong> vliegt)heeft in onze klas <strong>over</strong>winterd <strong>en</strong>gaat binn<strong>en</strong>kort weer weg. Omdat debelangstelling <strong>voor</strong> de popp<strong>en</strong> zogroot is heb ik twee popp<strong>en</strong> toegevoegddie, net als Doki, e<strong>en</strong> plek inhet klass<strong>en</strong>gebeur<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gekreg<strong>en</strong>:Bi<strong>en</strong>tje <strong>en</strong> Dobbe. Bi<strong>en</strong>tje is e<strong>en</strong>oudere dame, e<strong>en</strong> oma-figuur, dievan de planeet Deksels komt. Zeprobeert te begrijp<strong>en</strong> waarom grotem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> do<strong>en</strong> zoals ze do<strong>en</strong> <strong>en</strong> verteltde kinder<strong>en</strong> hier<strong>over</strong>. Daarnaastlaat ze de kinder<strong>en</strong> de muziek, dedans<strong>en</strong> <strong>en</strong> de gebruik<strong>en</strong> van haarplaneet zi<strong>en</strong>, waardoor ik de kinder<strong>en</strong>op e<strong>en</strong> hele natuurlijke manier kanconfronter<strong>en</strong> met ongebruikelijkemuziek <strong>en</strong> de daarbij behor<strong>en</strong>dedansexpressie. Dobbe is e<strong>en</strong> verleg<strong>en</strong><strong>en</strong> kwetsbaar v<strong>en</strong>tje met e<strong>en</strong>MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 29


laag zelfbeeld dat d<strong>en</strong>kt dat hij nietskan <strong>en</strong> niets goed doet. Hij heeft debemoedig<strong>en</strong>de woord<strong>en</strong> van de kinder<strong>en</strong>nodig om weerbaarder te word<strong>en</strong>.Dobbe weet niet zo goed hoe hijvri<strong>en</strong>djes moet mak<strong>en</strong> of hoe hij moetzegg<strong>en</strong> dat hij iets niet wil. De emotioneelzwakke kinder<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>zich in Dobbe <strong>en</strong> word<strong>en</strong> indirect geholp<strong>en</strong>door de adviez<strong>en</strong> die de emotioneelsterkere kinder<strong>en</strong> aan Dobbegev<strong>en</strong>. De situaties die Dobbe moeilijkvindt word<strong>en</strong> omgezet in spel, <strong>en</strong>daardoor geoef<strong>en</strong>d, zodat de emotioneelzwakke kinder<strong>en</strong> <strong>voor</strong>beeld<strong>en</strong>krijg<strong>en</strong> die ze zelf kunn<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong>.Toegevoegde waardeAan het begin van dit artikel verteldeik dat ik nooit daadwerkelijk van planb<strong>en</strong> geweest om met popp<strong>en</strong> tegaan werk<strong>en</strong>. Inmiddels kan ik mehet lesgev<strong>en</strong> zonder popp<strong>en</strong> nietmeer <strong>voor</strong>stell<strong>en</strong>. De pedagogischewaarde van de pop is <strong>en</strong>orm <strong>en</strong>voegt veel toe aan mijn klas <strong>en</strong> mijnpersoon. Natuurlijk moest<strong>en</strong> oudersin het begin lach<strong>en</strong> om die rare jufmet haar kinderlijke geloof in popp<strong>en</strong>maar ook zij hebb<strong>en</strong> inmiddels gezi<strong>en</strong><strong>en</strong> begrep<strong>en</strong> hoe belangrijk mijnpopp<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de kinder<strong>en</strong> zijn. Depop heeft ongek<strong>en</strong>de mogelijkhed<strong>en</strong><strong>voor</strong> het onderwijs aan jonge kinder<strong>en</strong>.De pop is e<strong>en</strong> leermiddel, e<strong>en</strong>onderwijsondersteun<strong>en</strong>d middel, e<strong>en</strong>intermediair tuss<strong>en</strong> leerkracht <strong>en</strong>kind, e<strong>en</strong> sociaal-emotioneel medium,e<strong>en</strong> expressiemiddel <strong>en</strong> e<strong>en</strong> oef<strong>en</strong>instrum<strong>en</strong>t.Ik b<strong>en</strong> daar achtergekom<strong>en</strong> door te gaan werk<strong>en</strong> metpopp<strong>en</strong> <strong>en</strong> te zoek<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> manierdie bij mij past <strong>en</strong> waar ik meprettig bij voel.MagieIn het <strong>voor</strong>gaande heb ik lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>dat popp<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> hele natuurlijkemanier aansluit<strong>en</strong> bij de belevingswereldvan het jonge kind <strong>en</strong> dat zedaarom ook van grote waarde kunn<strong>en</strong>zijn <strong>voor</strong> de sociaal-emotioneleontwikkeling van het kind. Ik zou mijnmanier van werk<strong>en</strong> met popp<strong>en</strong> nietwill<strong>en</strong> omschrijv<strong>en</strong> als popp<strong>en</strong>spel.Spel<strong>en</strong> met de mogelijkhed<strong>en</strong> die depop biedt is e<strong>en</strong> betere omschrijving.Binn<strong>en</strong> deze omschrijving zijn allevorm<strong>en</strong> van spel mogelijk <strong>en</strong> komt deess<strong>en</strong>tie van spel tot zijn volle recht.Spel biedt de mogelijk te experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>met de werkelijkheid <strong>en</strong>/of dezete onderzoek<strong>en</strong>. Hierdoor sluit spelaan bij de natuurlijke behoeft<strong>en</strong> vanhet kind. Door gebruik te mak<strong>en</strong> vanfantasie, creativiteit <strong>en</strong> inv<strong>en</strong>tiviteitwordt het mogelijk om spel<strong>en</strong>derwijzeervaring<strong>en</strong> op te do<strong>en</strong>. Maar depop is meer dan e<strong>en</strong> middel om totspel te kom<strong>en</strong>. Deze meerwaarde zithem in de magie van de pop. Iedere<strong>en</strong>die popp<strong>en</strong> gebruikt in zijn werkmet jonge kinder<strong>en</strong> zal begrijp<strong>en</strong> watik met “magie” bedoel: kinder<strong>en</strong> zijnveel meer ontspann<strong>en</strong> wanneer depop er is, voel<strong>en</strong> zich minder geremd<strong>en</strong> sprek<strong>en</strong> makkelijker. De lev<strong>en</strong>depop is e<strong>en</strong> creatie die in de kinderfantasie<strong>voor</strong>komt <strong>en</strong> waar het kind zichtoe w<strong>en</strong>dt wanneer het de wereld omzich he<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> niet meer begrijpt: depop betek<strong>en</strong>t veiligheid <strong>voor</strong> hetkind. Het kind heeft e<strong>en</strong> rotsvast vertrouw<strong>en</strong>in de pop, want de pop zalhem nooit in de steek lat<strong>en</strong> of uitlach<strong>en</strong>,zijn geheim<strong>en</strong> zijn veilig bij depop, het kind kan de pop elke gew<strong>en</strong>steeig<strong>en</strong>schap toedicht<strong>en</strong> zonderdat de pop zal gaan protester<strong>en</strong><strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met de pop staat het kindsterker <strong>en</strong> voelt zich niet alle<strong>en</strong>. Dezegegev<strong>en</strong>s bied<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> heel veelmogelijkhed<strong>en</strong> tot spel, maar zijn ookheel belangrijk wanneer het gaat omde sociaal-emotionele ontwikkeling:de pop is e<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>dje, e<strong>en</strong> veiligegesprekspartner, e<strong>en</strong> hulpmiddel ommoeilijke situaties te oef<strong>en</strong><strong>en</strong>, e<strong>en</strong>steun <strong>en</strong> toeverlaat <strong>en</strong> e<strong>en</strong> middelom je achter te verschuil<strong>en</strong>. Omdatkinder<strong>en</strong> de pop als heel veilig ervar<strong>en</strong>prat<strong>en</strong> ze makkelijker <strong>over</strong> deding<strong>en</strong> die h<strong>en</strong> bezighoud<strong>en</strong> <strong>en</strong>dwarszitt<strong>en</strong>: de pop wordt sneller invertrouw<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dan deg<strong>en</strong>edie de pop bespeelt. Ik heb gemerktdat kinder<strong>en</strong> om de pop kom<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>wanneer zij verdrietig zijn, omzich vervolg<strong>en</strong>s met de pop in e<strong>en</strong>hoekje terug te trekk<strong>en</strong>. Soms komte<strong>en</strong> kind me vertell<strong>en</strong> dat Doki heelgraag met hem mee naar huis wil <strong>en</strong>dat dat van hem best mag. Ik ga ervan uit dat het kind op zo’n mom<strong>en</strong>tgraag iets met de pop wil del<strong>en</strong> <strong>en</strong>sta dit, als het mogelijk is, toe. Hetkind hoeft mij niet te vertell<strong>en</strong> wat hijaan de pop vertelt <strong>en</strong> ik vraag daarook niet naar. Op deze manier blijftde integriteit van de pop gewaarborgd<strong>en</strong> kan het kind alle<strong>en</strong> dat vertell<strong>en</strong>wat hij kwijt wil.Avontur<strong>en</strong> met de popp<strong>en</strong>Mijn popp<strong>en</strong> zijn erg nieuwsgierig <strong>en</strong>erg betrokk<strong>en</strong> bij de kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong>gaan na schooltijd altijd met e<strong>en</strong> kindmee naar huis om te zi<strong>en</strong> wat de kinder<strong>en</strong>in hun vrije tijd do<strong>en</strong>. Natuurlijkblijv<strong>en</strong> ze dan ook e<strong>en</strong> nachtje slap<strong>en</strong>.Eén van de leukste mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>van de dag vind ik het terugkom<strong>en</strong>van de pop na zo’n logeerpartijtje.Elke dag krijg ik weer <strong>en</strong>thousiasteverhal<strong>en</strong> te hor<strong>en</strong> <strong>over</strong> de avontur<strong>en</strong>die de kinder<strong>en</strong> met de popp<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>beleefd <strong>en</strong> de brutaliteit<strong>en</strong> die depopp<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>uitgehaald. Het is opvall<strong>en</strong>d dat dezealtijd bij het karakter dat ik de popgegev<strong>en</strong> heb pass<strong>en</strong>. Het past bij<strong>voor</strong>beeldbij Doki om met e<strong>en</strong> vlindernetjevlinders te vang<strong>en</strong> zoals hetbij Bi<strong>en</strong>tje past om in e<strong>en</strong> luie stoel bijde vijver te zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> te g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> vande viss<strong>en</strong> die daarin zwemm<strong>en</strong>. Hetpast bij Dobbe om bang te zijn <strong>voor</strong>de beweg<strong>en</strong>de schaduw op de muurzoals het ook bij hem past om hoogtevreeste hebb<strong>en</strong>. Kinder<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>30MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


soms ook aan waarom ze e<strong>en</strong> bepaaldepop mee naar huis will<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>: “Ik wil Bi<strong>en</strong>tje graag mijn dier<strong>en</strong>boek<strong>en</strong>lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> want misschi<strong>en</strong>lev<strong>en</strong> die dier<strong>en</strong> wel helemaal niet opde planeet Deksels.” De volg<strong>en</strong>dedag krijg ik dan te hor<strong>en</strong> dat Bi<strong>en</strong>tjee<strong>en</strong> heleboel dier<strong>en</strong> nog nooit hadgezi<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat het kind haar heeft verteld<strong>voor</strong> welke dier<strong>en</strong> ze moet oppass<strong>en</strong>omdat die heel geme<strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> zijn. Via de popp<strong>en</strong> krijg ik<strong>en</strong>orm veel informatie <strong>over</strong> de interesse<strong>en</strong> de belevingswereld van dekinder<strong>en</strong>. Zo had e<strong>en</strong> meisje e<strong>en</strong> popmee naar huis g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> steeds“vergat” ze hem weer mee terug t<strong>en</strong>em<strong>en</strong>. Wanneer ik hier naar vroegvertelde ze me dat hij nog sliep to<strong>en</strong>ze naar school ging <strong>en</strong> dat ze hemniet wakker had will<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> omdathij anders e<strong>en</strong> rothumeur zou hebb<strong>en</strong>.In werkelijkheid vond ze hetheerlijk om <strong>voor</strong> de pop te zorg<strong>en</strong> <strong>en</strong>ontle<strong>en</strong>de ze er de kracht <strong>en</strong> veiligheidaan die ze op dat mom<strong>en</strong>t erghard nodig had. Haar moeder dachtdat ze de pop allang weer mee terughad g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, maar was niet verbaasddat ze hem erg<strong>en</strong>s hadverstopt. De moeder kocht e<strong>en</strong>soortgelijke pop <strong>voor</strong> het kind, omdathet <strong>voor</strong> haar heel erg belangrijk wasdat ze iets had om <strong>voor</strong> te zorg<strong>en</strong>. Inhet begin hebb<strong>en</strong> de ouders echt wele<strong>en</strong> aantal keer met hun wijsvingernaar hun <strong>voor</strong>hoofd gewez<strong>en</strong> als zemij hoord<strong>en</strong> prat<strong>en</strong> <strong>over</strong> mijn popp<strong>en</strong>.Toch zijn ze heel snel meegegaanmet mijn popp<strong>en</strong>gekte omdatze, net als ik, hebb<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> welkeuitwerking de popp<strong>en</strong> op de kinder<strong>en</strong>hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoeveel plezier de kinder<strong>en</strong>aan de popp<strong>en</strong> belev<strong>en</strong>. Vaakkom<strong>en</strong> ouders me vertell<strong>en</strong> hoe zijg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> van de interactievan hun kind met de pop bij h<strong>en</strong>thuis: het kind vraagt zijn moeder ofhet frietjes wil bakk<strong>en</strong> omdat Dobbekomt et<strong>en</strong>; er moet e<strong>en</strong> extra bed<strong>voor</strong> Doki word<strong>en</strong> opgemaakt; alleliedjes die op school geleerd zijn word<strong>en</strong>sam<strong>en</strong> met de pop gezong<strong>en</strong>;het kind eet ine<strong>en</strong>s keurig met mes<strong>en</strong> vork om aan Bi<strong>en</strong>tje te lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>hoe wij dat hier do<strong>en</strong> <strong>en</strong> de pop moeter natuurlijk bij zijn wanneer vader ofmoeder het verhaaltje <strong>voor</strong> het slap<strong>en</strong>gaan <strong>voor</strong>leest want al mijn popp<strong>en</strong>houd<strong>en</strong> van verhal<strong>en</strong> <strong>en</strong> boek<strong>en</strong>.Diverse ouders hebb<strong>en</strong> naar aanleidingvan mijn activiteit<strong>en</strong> met de popp<strong>en</strong>e<strong>en</strong> handpop <strong>voor</strong> hun kindaangeschaft omdat ze de waarde ervanzelf hebb<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong>.Wordt vervolgd.DE HAGEDISTo<strong>en</strong> e<strong>en</strong>s veel dier<strong>en</strong> op weg war<strong>en</strong> naar de hemel, sloot e<strong>en</strong> wijs man met dezelfde bestemming zich bij h<strong>en</strong> aan. Hij vroeghem om de beurt naar hun lev<strong>en</strong>sloop.E<strong>en</strong> vos verhaalde van zijn avontur<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> eekhoorn deed verslag van zijn beweeglijk bestaan, e<strong>en</strong> vis zwom zijn lev<strong>en</strong> ingrote slag<strong>en</strong> <strong>voor</strong>, e<strong>en</strong> haan deed gewichtig zijn plicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> vlo wist veel <strong>over</strong> m<strong>en</strong>selijke ding<strong>en</strong>.To<strong>en</strong> de hagedis aan de beurt was, zweeg hij. De wijze wachtte. De hagedis zweeg.De wijze bracht al zijn wijsheid in stelling, de hagedis zweeg. ….T<strong>en</strong>slotte, to<strong>en</strong> ze al dichtbij de hemel gekom<strong>en</strong> war<strong>en</strong>, kwam het tongetje van de hagedis e<strong>en</strong> beetje naar buit<strong>en</strong>. Het diertjeknipperde ev<strong>en</strong> met de og<strong>en</strong> <strong>en</strong> zei: ‘Ik heb mij in de zon gekoesterd’.ZOLANG DE KAARS BRANDTRebbe Meir van Primisjlan ontdekte op e<strong>en</strong> avond dat zijn scho<strong>en</strong>veter was afgebrok<strong>en</strong>. Hij ging naar e<strong>en</strong> scho<strong>en</strong>maker, die inzijn werkplaats nog druk bezig was. ‘Is het te laat <strong>voor</strong> u om mijn scho<strong>en</strong>veter te mak<strong>en</strong>?’ vroeg de Rebbe. ‘Zolang de kaarsbrandt, kan ik aan reparaties werk<strong>en</strong>’, was het antwoord.Rebbe Meir danste van vreugde. ‘Nooit heb ik zo’n mooie waarheid gehoord de waarheid van de torah: Zolang de kaarsbrandt, kunn<strong>en</strong> we aan het herstel (van de wereld) werk<strong>en</strong>’.Chassidische vertelling<strong>en</strong>MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 31


RECENSIESHET KUNNEN ALLEMAAL JEEIGEN KINDEREN ZIJNHet hier besprok<strong>en</strong> boek komt <strong>voor</strong>t uit e<strong>en</strong> studie die isbegonn<strong>en</strong> als onderzoeksproject van het ministerie vanonderwijs <strong>en</strong> uitliep uit op e<strong>en</strong> proefschrift dat de auteurin 1999 verdedigde. In M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>-kinder<strong>en</strong> word<strong>en</strong> niet zovaak dissertaties besprok<strong>en</strong>, vaak k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> hogemoeilijkheidsgraad <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> abstract karakter.Dat is hier niet het geval, het boek is uitstek<strong>en</strong>d leesbaar<strong>en</strong> de thematiek is zowel concreet als herk<strong>en</strong>baar. Destudie heeft betrekking op e<strong>en</strong> mijns inzi<strong>en</strong>s nog groei<strong>en</strong>dprobleem in ons onderwijs, namelijk de uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de visieop wat de kern van het leraarschap in het basisonderwijsis of zou moet<strong>en</strong> zijn <strong>voor</strong> <strong>over</strong>heid <strong>en</strong> beleidsmakers<strong>en</strong>erzijds <strong>en</strong> <strong>voor</strong> lerar<strong>en</strong> anderzijds.Biografisch perspectiefDe auteur heeft uiteraard e<strong>en</strong> literatuurstudie verricht,maar het belangrijkste deel van haar onderzoek bestaatuit de analyse van de opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> van interviews <strong>en</strong> <strong>en</strong>quêtes.Interessant is het perspectief dat zij daarbij hanteert.Het is in J<strong>en</strong>aplan-kring, na de publicaties vanGeert Kelchtermans bek<strong>en</strong>d. Ze betrekt het zog<strong>en</strong>aamdebiografisch perspectief in haar onderzoek <strong>en</strong> plaatst opvatting<strong>en</strong><strong>over</strong> het beroep van leraar in de context vanhun lev<strong>en</strong>sloop. Zij laat daarbij zi<strong>en</strong> dat zij breed geïnteresseerdis in de wijze waarop lerar<strong>en</strong> hun beroep uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong>.Daarin gaan de persoonlijke- <strong>en</strong> professioneleontwikkeling sam<strong>en</strong>, anders gezegd: die kunn<strong>en</strong> niet losvan elkaar word<strong>en</strong> beschouwd. Het verslag van haar onderzoektoont aan dat dit e<strong>en</strong> vruchtbaar uitgangspunt is.De aanleiding tot het onderzoek was e<strong>en</strong> (to<strong>en</strong> al) dreig<strong>en</strong>dtekort aan lerar<strong>en</strong> in het basisonderwijs. Vooruitlop<strong>en</strong>dop de conclusies van het onderzoek: Overheid <strong>en</strong>beleidsmakers kijk<strong>en</strong> zo anders aan teg<strong>en</strong> het gev<strong>en</strong> vanonderwijs als professie dan de leerkracht<strong>en</strong> zelf do<strong>en</strong>, datdit wel tot grote problem<strong>en</strong> moet leid<strong>en</strong>.Mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong>In de studie krijgt het verschil in perspectief <strong>en</strong> opvatting<strong>en</strong>tuss<strong>en</strong> mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> veel aandacht. Dat is terecht.Het beroep van leraar basisonderwijs hebb<strong>en</strong> we inrelatief korte tijd zi<strong>en</strong> vervrouwelijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> die verschuivingis natuurlijk niet zonder gevolg<strong>en</strong> geblev<strong>en</strong>. De schrijfstergeeft blijk van e<strong>en</strong> gematigd <strong>en</strong> reëel standpunt met betrekkingtot de zog<strong>en</strong>aamde g<strong>en</strong>der-problematiek. Teg<strong>en</strong>stelling<strong>en</strong>tuss<strong>en</strong> mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> zijn bij haar nietabsoluut, maar het onderzoek maakt duidelijk dat vrouw<strong>en</strong><strong>en</strong> mann<strong>en</strong> niet gelijk teg<strong>en</strong> hun beroep aankijk<strong>en</strong>.Dat is bij<strong>voor</strong>beeld het geval als wordt gevraagd naar belangstelling<strong>voor</strong> het schoolleiderschap. Mann<strong>en</strong> ambiër<strong>en</strong>dat meer dan vrouw<strong>en</strong>, vrouw<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> het beroepvan leraar allereerst omdat ze in eig<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groep met kinder<strong>en</strong>will<strong>en</strong> omgaan. De titel van de studie is, <strong>voor</strong> z<strong>over</strong>het vrouw<strong>en</strong> aangaat, juist getroff<strong>en</strong>.ConclusiesEnkele belangrijke conclusies uit het onderzoek op e<strong>en</strong> rij:- de geïnterviewd<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> het creër<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> goedesfeer in de groep hun <strong>voor</strong>naamste taak, het bereik<strong>en</strong>van onderwijsdoel<strong>en</strong> niet of in veel minder mate;- zij zi<strong>en</strong> hun taak in de eig<strong>en</strong> groep als de belangrijkste,niet wat daar inmiddels allemaal bijgekom<strong>en</strong> is;- zij zijn van m<strong>en</strong>ing dat het beroep e<strong>en</strong> bijna gr<strong>en</strong>zelozeinzet <strong>en</strong> tijdsinvestering vraagt;- vel<strong>en</strong> legg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rechtstreeks verband tuss<strong>en</strong> liefde<strong>voor</strong> kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun beroepskeuze;- meer vrouw<strong>en</strong> dan mann<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> spanning tuss<strong>en</strong>wat van h<strong>en</strong> in hun werk op school <strong>en</strong> thuis wordt gevraagd.OverheidsbeleidHet mijns inzi<strong>en</strong>s belangrijkste deel van het boek is ookhet kortste. In hoofdstuk 7.5. word<strong>en</strong> implicaties van hetonderzoek <strong>voor</strong> het <strong>over</strong>heidsbeleid beschrev<strong>en</strong>. Deschrijfster is daarbij heel duidelijk. Als de <strong>over</strong>heid meerm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> wil interesser<strong>en</strong> <strong>voor</strong> het beroep van leraar, danmoet<strong>en</strong> opvatting<strong>en</strong> <strong>over</strong> wat daarin het belangrijkste isword<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong>. Beleidsmakers <strong>en</strong> <strong>over</strong>heid, de inspectiedaarbij inbegrep<strong>en</strong>, opter<strong>en</strong> (<strong>en</strong> dat steeds meer) <strong>voor</strong>e<strong>en</strong> opvatting waarbij de leraar als organisator van leerprocess<strong>en</strong>allereerst of zelfs uitsluit<strong>en</strong>d is geïnteresseerdin meetbaar r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t. “Het is beter om in beleidsmaatregel<strong>en</strong>aan te sluit<strong>en</strong> bij de huidige beroepsopvatting<strong>en</strong>van leerkracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> het gev<strong>en</strong> van liefde <strong>en</strong> zorg e<strong>en</strong> duidelijkeplaats toe te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> in de beroepsopleiding <strong>en</strong> deberoepspraktijk. Op deze wijze verwacht ik dat meervrouw<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> groep die in het onderwijsbeleide<strong>en</strong> belangrijke plaats inneemt, zich aangesprok<strong>en</strong>voel<strong>en</strong> om weer <strong>voor</strong> de klas terug te ker<strong>en</strong>”, zo eindigtde auteur.KloofVooralsnog lijkt de kloof tuss<strong>en</strong> wat in deze studie wordtaangeduid als <strong>en</strong>erzijds de technocratische <strong>en</strong> anderzijdsde persoonsgerichte b<strong>en</strong>adering on<strong>over</strong>brugbaar. Destudie van Karin Hoogeve<strong>en</strong> heeft het bestaan van zo’nkloof ondubbelzinnig aangetoond. Deze teg<strong>en</strong>stelling iswat mij betreft niet absoluut, binn<strong>en</strong> het geheel van e<strong>en</strong>persoonsgerichte b<strong>en</strong>adering van onderwijs kan voldo<strong>en</strong>deplaats word<strong>en</strong> ingeruimd <strong>voor</strong> het bereik<strong>en</strong> vanresultat<strong>en</strong>, onder de <strong>voor</strong>waarde dat die zich niet beperk<strong>en</strong>tot wat de <strong>over</strong>heid steeds meer prioriteit geeft: vordering<strong>en</strong>op de korte termijn bij rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> taal. E<strong>en</strong>onverantwoorde verschraling van het beroep, ook gezi<strong>en</strong>32MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


in het licht van wat de Wet op het Primair Onderwijs)daar<strong>over</strong> bepaalt, is daarvan het gevolg. Voor zulk werkl<strong>en</strong><strong>en</strong> ambitieuze schoolopvoeders zich niet <strong>en</strong> ze hebb<strong>en</strong>groot gelijk!Ad BoesBESPROKEN WERDHet kunn<strong>en</strong> allemaal je eig<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> zijn, door KarinHoogeve<strong>en</strong> uitgave Jan van Arkel, Utrecht 1999, ISBN90 6224 442 4,prijs f.39,95VRIJ LEREN‘Je mag zelf wet<strong>en</strong> hoe laat je om elf uur thuis b<strong>en</strong>t…’Met e<strong>en</strong> lichte maar des te dreig<strong>en</strong>der nadruk op het laatstewoord. Zo werd bij ons vroeger e<strong>en</strong> aantal zak<strong>en</strong> geregeld.Niet erg democratisch zul je zegg<strong>en</strong>, maar wat wilje: buit<strong>en</strong> kon je de oorlog nog ruik<strong>en</strong>.Elke tijd, elk systeem heeft e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> definitie van het begrip‘vrijheid’. Ik d<strong>en</strong>k dat het zelfs <strong>voor</strong> ieder individugeldt: Wat versta je onder vrijheid? En: welke rol speeltdat in de opvoeding, in de school, in het leerproces?Het boek dat ik hier bespreek begint met e<strong>en</strong> analyse vandeze vraag. In <strong>en</strong>kele verhelder<strong>en</strong>de hoofdstukk<strong>en</strong> word<strong>en</strong>de begripp<strong>en</strong> ‘vrijheid’ <strong>en</strong> ‘ler<strong>en</strong>’ behandeld, zodatwe wet<strong>en</strong> waar we het <strong>over</strong> hebb<strong>en</strong>. Met name het gedeeltewaar Montessori <strong>en</strong> Peters<strong>en</strong> op dit punt met elkaarword<strong>en</strong> vergelek<strong>en</strong> (geconfronteerd) heeft mijaangesprok<strong>en</strong>. De moeite waard om e<strong>en</strong>s in het team alsuitgangspunt <strong>voor</strong> gesprek te nem<strong>en</strong>.De kernzin van Montessori is: Laat het kind met rust!Geef het de ruimte zich tot volwass<strong>en</strong>e te ontwikkel<strong>en</strong>.Observeer. Het ler<strong>en</strong> is van het kind. Richt je met je interv<strong>en</strong>tiesmeer op de omgeving dan op het kind zelf. Zorg<strong>voor</strong> het juiste materiaal op het juiste mom<strong>en</strong>t. Geef viaheldere regels structuur aan ruimte, tijd <strong>en</strong> sociale verhouding<strong>en</strong>.Wees <strong>over</strong>zichtelijk, éénduidig <strong>en</strong> doelgericht.Dan zal het kind zich in to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de mate onafhankelijkvan de volwass<strong>en</strong>e <strong>en</strong> de groep ontwikkel<strong>en</strong>. Volg<strong>en</strong>s deeig<strong>en</strong> weg.Peters<strong>en</strong>s idee van vrijheid is paradoxaler. De ander (volwass<strong>en</strong>e,groep) is <strong>voor</strong> hem niet zozeer e<strong>en</strong> beperkingvan vrijheid, dan wel e<strong>en</strong> kans om vrij te word<strong>en</strong>. Zijn credois: Opvoed<strong>en</strong> tot deelname. De dialoog staat c<strong>en</strong>traal.Ler<strong>en</strong> (lev<strong>en</strong>) is weliswaar e<strong>en</strong> persoonlijke aangeleg<strong>en</strong>heid,maar je kunt het niet alle<strong>en</strong>. Dat geeft e<strong>en</strong> bepaaldespanning. Binn<strong>en</strong> die spanning moet het begrip ‘vrijheid’steeds opnieuw gedefinieerd word<strong>en</strong>. Het laatste woordis nimmer gezegd. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> gaat het niet alle<strong>en</strong> omwoord<strong>en</strong>. Hoe we er in de praktijk van alle dag vorm aangev<strong>en</strong> is uiteindelijk het belangrijkst.Over deze praktijk gaat het in het <strong>over</strong>grote deel van ditboek. En dat is dan de praktijk zoals we die in Beier<strong>en</strong>(Duitsland) aantreff<strong>en</strong>. Iets weerbarstiger dan bij ons, alswe het <strong>over</strong> vrijheid hebb<strong>en</strong>. Tuss<strong>en</strong> de regels door gaathet dan, behalve <strong>over</strong> ‘lern<strong>en</strong>’ ook <strong>en</strong> <strong>voor</strong>al <strong>over</strong> ‘lehr<strong>en</strong>’.We lez<strong>en</strong> hoe binn<strong>en</strong> de daar geld<strong>en</strong>de structur<strong>en</strong> naarmogelijkhed<strong>en</strong> wordt gezocht om het onderwijs zo in tericht<strong>en</strong> dat er e<strong>en</strong> soort ev<strong>en</strong>wicht ontstaat tuss<strong>en</strong> ‘op<strong>en</strong>’<strong>en</strong> ‘geslot<strong>en</strong>’ situaties.Ik noem e<strong>en</strong> aantal onderwerp<strong>en</strong> die aan de orde kom<strong>en</strong>.•de invoering van e<strong>en</strong> ritmisch week- <strong>en</strong> jaarplan;•kwaliteitsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van ‘vrij’ ler<strong>en</strong>;•het invoer<strong>en</strong> van ‘vrij ler<strong>en</strong>’: e<strong>en</strong> beschrijving van e<strong>en</strong> uitgewerkttraject waarlangs het vrije ler<strong>en</strong> werd ingevoerdop e<strong>en</strong> school;•e<strong>en</strong> aantal praktijkschets<strong>en</strong> <strong>en</strong> –<strong>over</strong>weging<strong>en</strong>, bijv.:Hoe begin je met ‘vrij ler<strong>en</strong>’ in klas 1? <strong>en</strong>: Wat betek<strong>en</strong>tde groep <strong>voor</strong> het lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> in de school?Ik d<strong>en</strong>k dat onze schol<strong>en</strong> er hun <strong>voor</strong>deel mee kunn<strong>en</strong>do<strong>en</strong> door via dit boekje e<strong>en</strong> aantal zak<strong>en</strong> rond het begrip‘vrij ler<strong>en</strong>’ (opnieuw) aan de orde te stell<strong>en</strong>. Juist omdat ere<strong>en</strong> zekere ‘vertaalslag’ nodig is dwingt het tot nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong><strong>en</strong> bezinning.Tom de BoerBESPROKEN WERDFreies Lern<strong>en</strong>, Grundlag<strong>en</strong> für die Praxis - Oskar Seitz(Hrsg.) 1999, Auer Verlag GmbH, Donauwörth –ISBN 3-403-02740-6 Prijs. ong. ƒ 45.-LUISTER JE WEL NAAR MIJ?SPREKEN MET KINDERENHoe doe je dat?In het <strong>voor</strong>woord stelt de auteur van dit boekje <strong>over</strong> gesprekk<strong>en</strong>met kinder<strong>en</strong> terecht vast dat er nauwelijks literatuur<strong>voor</strong>hand<strong>en</strong> is waarin duidelijk gemaakt wordt hoevolwass<strong>en</strong><strong>en</strong> gesprekk<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> voer<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong>.Er zijn <strong>en</strong>kele boek<strong>en</strong> van Thomas Gordon, maar e<strong>en</strong>methodiek <strong>voor</strong> vraaggericht werk<strong>en</strong> ontbreekt bij hem.Het belang van gesprekk<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ondermeer in het onderwijsconcept van Ferre Laevers, EGO,aan de orde gesteld bij de zog<strong>en</strong>aamde ‘ervaringsgerichtedialoog’. Natuurlijk k<strong>en</strong>t de J<strong>en</strong>aplanschool het belangvan gesprek als e<strong>en</strong> van de vier basisactiviteit<strong>en</strong>, maardaar gaat de aandacht te vaak alle<strong>en</strong> uit naar gesprekk<strong>en</strong>in de kring.De schrijfster is gespecialiseerd in het werk<strong>en</strong> met meervoudiggetraumatiseerde kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> volwass<strong>en</strong>. Zeheeft kans gezi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitstek<strong>en</strong>d boekje te schrijv<strong>en</strong> <strong>over</strong>gesprekk<strong>en</strong> onder normale omstandighed<strong>en</strong>. Het hoort,ik loop op de conclusie van deze bespreking <strong>voor</strong>uit, inelke personeelsbibliotheek thuis.MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 33


Doelgerichte gesprekk<strong>en</strong>Het boek maakt allereerst het belang duidelijk van hetvoer<strong>en</strong> van doelgerichte gesprekk<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong>, opschool <strong>en</strong> elders. De schrijfster stelt dat het niet altijd gemakkelijkis om met kinder<strong>en</strong> zinvol te communicer<strong>en</strong>,omdat er tal van valkuil<strong>en</strong> zijn. We schatt<strong>en</strong> het niveauvan kinder<strong>en</strong> niet altijd goed in. De kal<strong>en</strong>derleeftijd isdaarbij vaak e<strong>en</strong> onbruikbaar criterium. De m<strong>en</strong>tale leeftijdis veel belangrijker, vierjarig<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> immers tot driejaar in m<strong>en</strong>tale leeftijd verschill<strong>en</strong> <strong>en</strong> twaalfjarig<strong>en</strong> zelfs zev<strong>en</strong>jaar. De manier van vrag<strong>en</strong>stell<strong>en</strong> kan gemakkelijk leid<strong>en</strong>tot verwarring. Het kind wil ons graag tegemoetkom<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> w<strong>en</strong>selijk antwoord ligt immers al gauw ine<strong>en</strong> vraag beslot<strong>en</strong>. En zo is er veel meer.Kinder<strong>en</strong> niet onderschatt<strong>en</strong>Uitvoerig wordt ingegaan op ontwikkelingsverschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>, de auteur geeft daarbij blijk van e<strong>en</strong> ruimeoriëntatie. Piaget <strong>en</strong> Montessori word<strong>en</strong>, met de nodigekritische opmerking<strong>en</strong>, aangehaald, maar ook Vygotsky.Van nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> is ze op de hoogte, zo wijst zeop het werk in Reggio Emilia in Italië. De tekst is doorspektmet illustraties van verbaal gedrag die blijk gev<strong>en</strong>van verrass<strong>en</strong>de capaciteit<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong>. Ze hebb<strong>en</strong>vaak veel meer inzicht dan we veronderstell<strong>en</strong>.De communicatie van kinder<strong>en</strong> onder bijzondere omstandighed<strong>en</strong>krijgt veel aandacht. Zo gaat het bij<strong>voor</strong>beeldook <strong>over</strong> de fasciner<strong>en</strong>de wereld van de gebar<strong>en</strong>taal. Opvall<strong>en</strong>dvaak ook wordt gewez<strong>en</strong> op de bijzondere culturelesituatie waarin allochtone kinder<strong>en</strong> zich bevind<strong>en</strong>.Voorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> richtlijn<strong>en</strong>In e<strong>en</strong> hoofdstuk <strong>over</strong> gespreksvoering word<strong>en</strong> <strong>voor</strong>waard<strong>en</strong><strong>en</strong> richtlijn<strong>en</strong> <strong>voor</strong> goed communicer<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong>,zoals: ga op dezelfde ooghoogte zitt<strong>en</strong>; kijk naar hetkind terwijl je spreekt, maar doe dit niet <strong>voor</strong>tdur<strong>en</strong>d; stelhet kind op zijn of haar gemak; luister goed naar wat e<strong>en</strong>kind zegt <strong>en</strong> laat met behulp van <strong>voor</strong>beeld<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> datwat het kind zegt effect heeft. Uitstek<strong>en</strong>de <strong>voor</strong>beeld<strong>en</strong> illustrer<strong>en</strong>ook hier het betoog. Het multiculturele perspectiefontbreekt hier ev<strong>en</strong>min, zo wordt gezegd dat het inveel allochtone cultur<strong>en</strong> juist e<strong>en</strong> gebrek aan respect betek<strong>en</strong>tals e<strong>en</strong> kind e<strong>en</strong> volwass<strong>en</strong>e aankijkt. De informatiegaat veel verder dan het verstrekk<strong>en</strong> van <strong>en</strong>kelerichtlijn<strong>en</strong>. Interessant is bij<strong>voor</strong>beeld wat wordt gezegd<strong>over</strong> verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> twee gezichtshelft<strong>en</strong>. “Bij sommigem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> is het verschil tuss<strong>en</strong> zo groot, dat in het <strong>en</strong>eoog duidelijk emotie af te lez<strong>en</strong> valt <strong>en</strong> het andere leeg lijktte zijn. Het rechteroog is vaak vol emotie; het linker“leeg”. Tijd<strong>en</strong>s het contact wordt het rechteroog “gelez<strong>en</strong>”,het linkeroog wordt gebruikt om- snel- te vergelijk<strong>en</strong>wat het verschil is met het rechteroog” (p.66).In het laatste hoofdstuk word<strong>en</strong> techniek<strong>en</strong> <strong>voor</strong> het voer<strong>en</strong>van doelgerichte gesprekk<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong>. De aanwijzing<strong>en</strong>zijn gedetailleerd <strong>en</strong> er wordt rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong>met leeftijdsverschill<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong>. Het laatste is in e<strong>en</strong>schema als bijlage is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.Toepassing<strong>en</strong>De toepassingsmogelijkhed<strong>en</strong> van het boekje zijn in e<strong>en</strong>goede (J<strong>en</strong>aplan-)praktijk legio. Ik d<strong>en</strong>k in de eersteplaats aan het periodiek voer<strong>en</strong> van individuele gesprekk<strong>en</strong>met alle kinder<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> groep, t<strong>en</strong>minste e<strong>en</strong> keerper jaar lijkt haalbaar. Zij wet<strong>en</strong> het beste wat het betek<strong>en</strong>tonderwijs te ondergaan. Ze zijn op tal van gebied<strong>en</strong>“ervaringsdeskundig<strong>en</strong>”, zoals de schrijfster terecht <strong>en</strong>herhaaldelijk stelt. Beter dan met behulp van langdurigobserver<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>, als de condities gunstigzijn, je vertell<strong>en</strong> of het onderwijs dat wordt gebod<strong>en</strong> <strong>voor</strong>h<strong>en</strong> zinvol <strong>en</strong> interessant is, wat h<strong>en</strong> hindert <strong>en</strong> hoe beteraan hun (ontwikkelings-)w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> tegemoet gekom<strong>en</strong> kanword<strong>en</strong>. Bij jonge kinder<strong>en</strong> zijn daar<strong>voor</strong> andere techniek<strong>en</strong>nodig, ook die word<strong>en</strong> uitvoerig besprok<strong>en</strong>.Ad BoesBESPROKEN WERDLuister je wel naar mij, gespreksvoering met kinder<strong>en</strong>tuss<strong>en</strong> vier <strong>en</strong> twaalf jaar, door Martine F.Delfos Amsterdam2000, ISBN 90-6665-340-X, prijs f.39,75VOOROORDELENDOOLHOFe<strong>en</strong> computerspelGehandicapt<strong>en</strong> zijn zieligIn dit computerspel is het de bedoeling dat kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong>volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> ler<strong>en</strong> dieper na te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>over</strong> uitsprak<strong>en</strong>.Sommige uitsprak<strong>en</strong> berust<strong>en</strong> op <strong>voor</strong>oordel<strong>en</strong>, andereberust<strong>en</strong> op feit<strong>en</strong>, of m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. De uitsprak<strong>en</strong> gaan <strong>over</strong>culturele <strong>en</strong> andere verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Bij<strong>voor</strong>beeld:Belg<strong>en</strong> zijn dom, vluchteling<strong>en</strong> zijn profiteurs. Gehandicapt<strong>en</strong>zijn zielig.De kinder<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> soort van packman doorhet doolhof op weg gaan naar e<strong>en</strong> schat. Onderweg kom<strong>en</strong>ze vrag<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> die beantwoord kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> inde sfeer van: ‘is dit e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>ing of e<strong>en</strong> <strong>voor</strong>oordeel?’Motivatie kinder<strong>en</strong>Het blijkt dat de kinder<strong>en</strong> het e<strong>en</strong> leuk programa vind<strong>en</strong>,ze vrag<strong>en</strong> er naar <strong>en</strong> spel<strong>en</strong> er zelfs mee in de pauze.Het valt me op dat sommige kinder<strong>en</strong> de gehele tekst lez<strong>en</strong><strong>en</strong> ook wet<strong>en</strong> wat e<strong>en</strong> <strong>voor</strong>oordeel is, ook al heeft deleerkracht niet de inleid<strong>en</strong>de less<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>, zoals <strong>over</strong>ig<strong>en</strong>swel wordt aanbevol<strong>en</strong> in de handleiding.Er zijn ook kinder<strong>en</strong> die meer door trial and error bij deschat uitkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus de tekst niet lez<strong>en</strong>. Toch vind<strong>en</strong> zij34MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


het e<strong>en</strong> leuk programma. Ik hoop maar dat er ook dannog iets van blijft hang<strong>en</strong> in pedagogische zin.Experim<strong>en</strong>tIk liet er e<strong>en</strong> kind uit groep 6, e<strong>en</strong> filosoof in de dop, meewerk<strong>en</strong>, maar deze doorzetter vond het toch behoorlijkmoeilijk. Daarmee geef ik aan dat dit e<strong>en</strong> programma isdat nogal wat vergt van het intellectuele peil van kinder<strong>en</strong>.Tegelijkertijd merkte ik dat kinder<strong>en</strong>, die niet geïnteresseerdwar<strong>en</strong> in de nobele opvoedkundige waard<strong>en</strong> <strong>en</strong>norm<strong>en</strong> toch plezier beleefd<strong>en</strong> aan het spel.Zie hier zijn bevinding<strong>en</strong>:Mijn naam is Maart<strong>en</strong> van Ve<strong>en</strong> <strong>en</strong> ik woon in Dalfs<strong>en</strong>.Ik zit op school in Oudleus<strong>en</strong> (Dalfs<strong>en</strong>), in groep 6. Ikheb het spel Voorordel<strong>en</strong>doolhof gespeeld. Het is heelerg leuk vind ik zelf. Alle<strong>en</strong> zijn het heel ingewikkeldevrag<strong>en</strong>. Wat soms erg lastig is. Want het is heel vaakgokk<strong>en</strong> of het wel goed is.Want als je het fout hebt dan gaat het poortje dicht <strong>en</strong>dan kun je er niet meer langs. En als je het tevaak fouthebt dan is het gauw afgelop<strong>en</strong> want dan kun je nerg<strong>en</strong>smeer langs <strong>en</strong> dat is vervel<strong>en</strong>d maar <strong>voor</strong> de restis het heel leuk. Dat is mijn m<strong>en</strong>ing <strong>over</strong> Vooroordel<strong>en</strong>doolhof.Maart<strong>en</strong>.ConclusieDoolhof is e<strong>en</strong> uitnodig<strong>en</strong>d spel. Het activeert zowel de filosofisch/intellectueel begaafde leerling als de leerling diegewoon graag e<strong>en</strong> eindpunt behaalt, zonder de soms uitgebreidetekst<strong>en</strong> te lez<strong>en</strong>.Uit e<strong>en</strong> nagesprek met de kinder<strong>en</strong> bleek dat door hetspel de kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> geleerd. In die zin is het dus e<strong>en</strong>waardevol programma, terwijl het ook nog vol met waard<strong>en</strong>zit. Het spel is gebruiksvri<strong>en</strong>delijk.Bertus Grot<strong>en</strong>huis. Cazemierschool, Dalfs<strong>en</strong>.Tel: 0529471574E-mail: cazemier@hotmail.comBESPROKEN WERDVooroordel<strong>en</strong>doofhof. E<strong>en</strong> computerspel <strong>voor</strong> leerling<strong>en</strong>vanaf 11 jaar. Geschikt <strong>voor</strong> elke computer. Zelfinstuer<strong>en</strong>d<strong>en</strong> -corriger<strong>en</strong>d. Speelduur: ongeveer 15minut<strong>en</strong>. Ontwikkeld door de Stichting Vredeseducatiein Utrecht. Prijs ƒ15.-Tel :030-2723500. www.vredeseducatie.nlOVERLEVEN EN LEVEN INDE RISICOMAATSCHAPPIJRisicomaatschappijIn het interview met Harry Co<strong>en</strong><strong>en</strong> elders in dit nummerstaat het begrip ‘risicomaatschappij’ c<strong>en</strong>traal, om e<strong>en</strong>zeer belangrijk k<strong>en</strong>merk van onze sam<strong>en</strong>leving mee aante duid<strong>en</strong>. We lev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> zeer paradoxale tijd, waarin demateriële welvaart in het West<strong>en</strong> zeldzaam groot is, maarwe ge<strong>en</strong> tijd hebb<strong>en</strong> om ervan te g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> (we hebb<strong>en</strong>‘alles, behalve tijd’) om maar e<strong>en</strong> van deze paradox<strong>en</strong> t<strong>en</strong>oem<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> andere paradox is dat onze keuzevrijheid -om ons te verplaats<strong>en</strong>, verschill<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> relaties aante gaan, informatiebronn<strong>en</strong> aan te bor<strong>en</strong>, etc., etc. – naarhet lijkt wel oneindig groot is, maar dat we tegelijkertijdsteeds afhankelijker word<strong>en</strong> van technologische system<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> langer dur<strong>en</strong>de stroomstoring maakt dat al duidelijk.Meer k<strong>en</strong>nis van iets betek<strong>en</strong>t niet automatischook meer beheersing (dit in teg<strong>en</strong>stelling met ‘k<strong>en</strong>nis ismacht’). En terwijl de signal<strong>en</strong> van wereldwijde klimaatsveranderingsteeds duidelijker word<strong>en</strong> <strong>en</strong> we bij<strong>voor</strong>beeldook afstev<strong>en</strong><strong>en</strong> op e<strong>en</strong> wereld-watercrisis lijkt het wel ofm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in het rijke West<strong>en</strong> verblind zijn door hun eig<strong>en</strong>materiële welvaart.Het boek ‘Niet meer, maar beter’ br<strong>en</strong>gt de risico’s <strong>en</strong> paradox<strong>en</strong>in onze laat-moderne sam<strong>en</strong>leving <strong>over</strong>zichtelijkin kaart. Daarbij stelt de schrijver – met de bed<strong>en</strong>ker vanhet begrip ‘risicomaatschappij’ Ulrich Beck – dat het erniet om gaat om de moderniteit als zodanig te bekritiser<strong>en</strong><strong>en</strong> terug te ker<strong>en</strong> naar premoderne tijd<strong>en</strong>, maar juist<strong>voor</strong>uit te kom<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> kwalitatief andere moderniteit.Bij dat laatste gaat het om het bewust omgaan metrisico’s <strong>en</strong> het afbrek<strong>en</strong> van risico’s op zelfvernietiging.Geldof br<strong>en</strong>gt achtere<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>s de ecologische-, de sociaal-economische-<strong>en</strong> de individualiseringsrisico’s inkaart, waarbij hij laat zi<strong>en</strong> dat oude oplossing<strong>en</strong> (bij<strong>voor</strong>beeldhet steun<strong>en</strong> op technologische oplossing<strong>en</strong> <strong>voor</strong>milieuproblem<strong>en</strong>) onvoldo<strong>en</strong>de zijn. Flexibilisering in deeconomie leidt tot het ontstaan van nieuwe scheidslijn<strong>en</strong>tuss<strong>en</strong> als regel goed verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>de ‘professionals’ <strong>en</strong> e<strong>en</strong>groot leger van ‘flex-werkers’ van meestal laaggeschoold<strong>en</strong>.We zi<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s naar totaleflexibilisering van de sam<strong>en</strong>leving tot dag- <strong>en</strong> nachtmaatschappij.Het tijdsregime van deze sam<strong>en</strong>leving roeptveel vrag<strong>en</strong> op, zowel op persoonlijk niveau - e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>dgebrek aan tijd, bij<strong>voor</strong>beeld <strong>voor</strong> de partner, ommet kinder<strong>en</strong> bezig te zijn, om e<strong>en</strong> goed boek te lez<strong>en</strong>,<strong>voor</strong> zomaar e<strong>en</strong> gesprek – als maatschappelijk (wachtrij<strong>en</strong><strong>en</strong> - lijst<strong>en</strong>, files, <strong>over</strong>bezette infrastructuur). Individu<strong>en</strong>word<strong>en</strong> verantwoordelijk geacht <strong>voor</strong> hun eig<strong>en</strong> biografie<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> succes. Je ‘moet het zelf mak<strong>en</strong>’ <strong>en</strong> je b<strong>en</strong>t‘planbureau van je eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>’. En als je faalt is dat, binn<strong>en</strong>deze b<strong>en</strong>adering, dan ook <strong>voor</strong> het grootste deel jeeig<strong>en</strong> schuld. De rol van de maatschappij bij de verdelingvan kans<strong>en</strong> verdwijnt naar de achtergrond, wie niet tot deMENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 35


sterk<strong>en</strong> behoort (gezond, stressbest<strong>en</strong>dig, sterk geïndividualiseerd,flexibel) heeft dat aan zichzelf te wijt<strong>en</strong>, althansbinn<strong>en</strong> dit m<strong>en</strong>s- <strong>en</strong> maatschappijbeeld. De auteurheeft daar fundam<strong>en</strong>tele kritiek op, vindt het te e<strong>en</strong>zijdig.In het algeme<strong>en</strong> gaat het hem om het terugdring<strong>en</strong> vanhet dominer<strong>en</strong> van economie <strong>en</strong> daarop gebaseerded<strong>en</strong>kwijz<strong>en</strong> in onze sam<strong>en</strong>leving. Het begrip ‘zelfbeperking’slaat daarop – het strev<strong>en</strong> naar kwaliteit van lev<strong>en</strong> inplaats van slechts mee te r<strong>en</strong>n<strong>en</strong> in de ratrace van werk<strong>en</strong><strong>en</strong> consumer<strong>en</strong>. Lev<strong>en</strong> is meer dan <strong>over</strong>lev<strong>en</strong>. Ene<strong>en</strong> reorganisatie van sociale zekerheid <strong>en</strong> arbeidsbestelin de richting van e<strong>en</strong> basisinkom<strong>en</strong> <strong>voor</strong> iedere<strong>en</strong> (typer<strong>en</strong>d<strong>voor</strong> dit boek is dat ook de kritiek<strong>en</strong> op het basisinkom<strong>en</strong>uitvoerig besprok<strong>en</strong> word<strong>en</strong>) kan het koloniser<strong>en</strong>van ons hele lev<strong>en</strong> door de economie teg<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>. Jeziet nu al dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> <strong>voor</strong> minder geld <strong>en</strong> meertijd, onder het motto ‘Wat moet ik met meer geld do<strong>en</strong>?Ik heb ge<strong>en</strong> tijd om buit<strong>en</strong> mijn baan leuke <strong>en</strong> zinnige ding<strong>en</strong>te do<strong>en</strong>.’ Dergelijke ‘postmaterialistische’ waard<strong>en</strong>zijn nu nog beperkt verbreid, maar krijg<strong>en</strong> meer kans bije<strong>en</strong> basisinkom<strong>en</strong>, waarbij de persoonlijke autonomiekan to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> van de motiev<strong>en</strong> <strong>voor</strong> zelfbeperkingis dan ook: je minder afhankelijk mak<strong>en</strong> van geld <strong>en</strong> spull<strong>en</strong>.In hoofdstuk 2 van het actuele J<strong>en</strong>aplanconcept - ‘J<strong>en</strong>aplanop weg naar de 21e eeuw’ – word<strong>en</strong> maatschappelijk-culturele t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>, met daarbij steeds:ja ….., maar ……, …. <strong>en</strong> de J<strong>en</strong>aplanschool ….. Die verschill<strong>en</strong>det<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> groot deel sam<strong>en</strong> tebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> onder het begrip ‘risico-maatschappij’. Het boekvan Dirk Geldof levert e<strong>en</strong> boei<strong>en</strong>de <strong>en</strong> goed leesbareachtergrond bij de basisprincipes J<strong>en</strong>aplan die betrekkinghebb<strong>en</strong> op de sam<strong>en</strong>leving <strong>en</strong> die hierna volg<strong>en</strong>:6. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving die iedersunieke <strong>en</strong> onvervangbare waarde respecteert.7. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> aan <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving dieruimte biedt <strong>en</strong> stimulans<strong>en</strong> biedt <strong>voor</strong> ieders id<strong>en</strong>titeitsontwikkeling8 M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving,waarin rechtvaardig, vreedzaam <strong>en</strong> constructief metverschill<strong>en</strong> <strong>en</strong> verandering<strong>en</strong> wordt omgegaan.9. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving die respectvol<strong>en</strong> zorgvuldig aarde <strong>en</strong> wereldruimte beheert.10.M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving die d<strong>en</strong>atuurlijke <strong>en</strong> culturele hulpbronn<strong>en</strong> in verantwoordelijkheid<strong>voor</strong> toekomstige g<strong>en</strong>eraties gebruikt.Onthaast<strong>en</strong>Het boek van Rechtschaff<strong>en</strong> sluit hier fraai bij aan. Hij wile<strong>en</strong> impuls gev<strong>en</strong> aan de lev<strong>en</strong>skwaliteit <strong>en</strong> draagt hetboek op aan zijn drie kinder<strong>en</strong>, ‘die mij hielp<strong>en</strong> te begrijp<strong>en</strong>hoe kostbaar tijd is’. Het gaat hem niet in de eersteplaats om e<strong>en</strong> betere tijd-managem<strong>en</strong>t, die <strong>voor</strong>al te mak<strong>en</strong>heeft met efficiënt producer<strong>en</strong>. Hoewel het door hembeschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong> verdedigde omgaan met de tijd je ook e<strong>en</strong>stuk productiever zal mak<strong>en</strong>, gaat het in de eerste plaatsom ‘tijdsbewustzijn’: lev<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de volle honderd proc<strong>en</strong>t,niet gedicteerd door de klok. Je moet daarbij ler<strong>en</strong> je volledigte conc<strong>en</strong>trer<strong>en</strong> op één ding tegelijk, jezelf tot rust tebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> te ler<strong>en</strong> voel<strong>en</strong>.Dit programma werkt hij in dit boek uit, met vele <strong>voor</strong>beeld<strong>en</strong>uit de praktijk van zijn eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>, uit bedrijv<strong>en</strong>,het lev<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong>, e.a. Het gaat erom de tijd te bevrijd<strong>en</strong><strong>en</strong> je te ler<strong>en</strong> afstemm<strong>en</strong> op je eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sritme.Dat timeshift<strong>en</strong> kun je oef<strong>en</strong><strong>en</strong>, door in het nu te ler<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>,door tijdgr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> te creër<strong>en</strong>, het alledaagse (weer) teler<strong>en</strong> waarder<strong>en</strong>, routines te doorbrek<strong>en</strong> naar ‘spontane’tijd, tijd-oases te creër<strong>en</strong>. Het geldt <strong>voor</strong> alle lev<strong>en</strong>sfas<strong>en</strong>,ook de lev<strong>en</strong>sfase waarin we het heel erg druk (zegg<strong>en</strong>te) hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> nerg<strong>en</strong>s tijd <strong>voor</strong> (zegg<strong>en</strong> te)hebb<strong>en</strong>.Rechtschaff<strong>en</strong> laat zi<strong>en</strong> dat veel ‘efficiëntie’ in feite vaakineffectief is <strong>en</strong> verspilde <strong>en</strong>ergie <strong>en</strong> omgekeerd dat ‘ineffiënte’zak<strong>en</strong> als gewoon e<strong>en</strong> praatje mak<strong>en</strong> op het werkjuist heel effectief kunn<strong>en</strong> zijn.Op de kaft staat: ’Als u ge<strong>en</strong> tijd hebt om dit boek te lez<strong>en</strong>,is dit echt e<strong>en</strong> boek <strong>voor</strong> u!’ Ik kan me <strong>voor</strong>stell<strong>en</strong> dat dedirecteur <strong>en</strong> e<strong>en</strong> teamlid e<strong>en</strong> deel van het boek lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> ine<strong>en</strong> teamvergadering beide vertell<strong>en</strong> wat het <strong>voor</strong>hem/haarzelf betek<strong>en</strong>d heeft <strong>en</strong> wat het <strong>voor</strong> de schoolkan betek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Het ler<strong>en</strong> omgaan met de tijd <strong>en</strong> het ler<strong>en</strong>nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>over</strong> de tijd is e<strong>en</strong> kerndoel van e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanschool<strong>en</strong> dit boek kan daar uitstek<strong>en</strong>d bij help<strong>en</strong>.Alles behalve tijdAls m<strong>en</strong> <strong>over</strong> hetzelfde thema liever e<strong>en</strong> boek heeft metkorte stukjes, minder persoonlijk, veelzijdig, e<strong>en</strong> beetjerommelig vanwege de vele verschill<strong>en</strong>de auteurs <strong>en</strong> gezichtspunt<strong>en</strong>,dan is de congresbundel ‘Alles behalve tijd’geschikt. Je kunt er wat in grasduin<strong>en</strong> <strong>en</strong> intuss<strong>en</strong> veelwijshed<strong>en</strong> <strong>en</strong> praktische tips oppikk<strong>en</strong>. Meer dan in hetboek van Rechtschaff<strong>en</strong> is er aandacht <strong>voor</strong> de maatschappelijkekant van de zaak: e<strong>en</strong> tijdsbeleid vanuit de<strong>over</strong>heid, als zorg <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> collectief kader van sam<strong>en</strong>-lev<strong>en</strong>.Het boekje geeft aardige bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>voor</strong> gesprekk<strong>en</strong><strong>over</strong> het omgaan met de tijd in e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanschool,ook ter ondersteuning van de langlop<strong>en</strong>de leerlijn ‘tijd’ inhet leerplan. Aanbevol<strong>en</strong>.Kees BothBESPROKEN WERDEN1 Niet meer, maar beter. Over zelfbeperking in de risicomaatschappij,door Dirk Geldof, uitg. Acco, Leuv<strong>en</strong>/Amersfoort,1999, ISBN 90334 4362 7, prijsƒ48,902 Onthaast<strong>en</strong> [Time-shifting], door Stephan Rechtschaff<strong>en</strong>,uit. Forum, Amsterdam, 1998, ISBN 90225 2432 9, prijs ƒ 25.-3 Alles, behalve tijd, onder redactie van Johan vanWorkum, uitg. Agora, Baarn 1998, ISBN 90 3910775 0, prijs ƒ 28,5036MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


MENNO LODEIZENNAM AFSCHEID VAN‘DE BLAUWE LIJN’Voor de zomervakantie nam M<strong>en</strong>noLodeiz<strong>en</strong>, directeur van ‘De BlauweLijn’ in Amsterdam Zuidoost (oftewelde Bijlmer) afscheid van de school,waaraan hij vanaf 1968 verbond<strong>en</strong>was. Hij begon daar met één leerling,in e<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> noodgebouw, midd<strong>en</strong>inde zandvlakte die de Bijlmer moestword<strong>en</strong>. Diverse J<strong>en</strong>aplanners zijnbij hem als leerkracht begonn<strong>en</strong> <strong>en</strong>daardoor gevormd. Onder h<strong>en</strong> wasook Hans de Wit <strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> h<strong>en</strong> ontstonde<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>de <strong>en</strong> hechtevri<strong>en</strong>dschap. M<strong>en</strong>no kijkt in e<strong>en</strong> interviewterug op die 32 jaar in De Bijlmer<strong>en</strong> uit dat interview nem<strong>en</strong> we<strong>en</strong>kele stukk<strong>en</strong> <strong>over</strong>.Het was niet altijd gemakkelijk, maarhij hield vol. “Ik heb de buurt zi<strong>en</strong> verander<strong>en</strong><strong>en</strong> ik blijf het werk hier nogsteeds heel boei<strong>en</strong>d vind<strong>en</strong>. Datheeft ook met mijn verled<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong>,ik heb niet <strong>voor</strong> niets zo’n buurtopgezocht. Ik b<strong>en</strong> het onderwijs ingegaanom te prober<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong>te gev<strong>en</strong> wat ik zelf niet heb gehad. Inmijn jeugd kreeg ik door oorlogsomstandighed<strong>en</strong>niet de aandacht, zorg<strong>en</strong> liefde die e<strong>en</strong> kind dan nodigheeft. Ieder m<strong>en</strong>s heeft e<strong>en</strong> diepemotivatie om iets te do<strong>en</strong> <strong>en</strong> het is dekunst om daar ook zicht op te krijg<strong>en</strong>.Ik d<strong>en</strong>k dat dit mijn drijfveer isgeweest om met kinder<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong>.Daarbij speelde ook mee dat mijn vaderto<strong>en</strong> ik klein was op heel jongeleeftijd is <strong>over</strong>led<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat mijn moederlang het beeld doorgaf van ‘je vader,dat was e<strong>en</strong> onderwijzer, <strong>en</strong> datis iets heel moois’.Geme<strong>en</strong>schapEr ging<strong>en</strong> in de Bijlmer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> won<strong>en</strong>die allemaal e<strong>en</strong> nieuw bestaanwild<strong>en</strong> opbouw<strong>en</strong>. Ze war<strong>en</strong> heel gedrev<strong>en</strong>,kritisch <strong>en</strong> ded<strong>en</strong> veel sam<strong>en</strong>.De school was to<strong>en</strong> echt e<strong>en</strong>onderdeel van e<strong>en</strong> hechte geme<strong>en</strong>schap,ik hielp zelf ook aan van allesmee: maakte televisieopnam<strong>en</strong> bij deLokale Omroep Bijlmer, we organiseerd<strong>en</strong>hulpacties <strong>en</strong> ook – omdatwe sam<strong>en</strong>werkt<strong>en</strong> met de katholieke<strong>en</strong> protestantse schol<strong>en</strong> – bij<strong>voor</strong>beeldook ‘vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>-(gast)mal<strong>en</strong>’.J<strong>en</strong>a-van-planIk wilde e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanschool sticht<strong>en</strong><strong>en</strong> nu, na 32 jaar, d<strong>en</strong>k ik: dat is hettype onderwijs dat ik wil, maar nooithelemaal van de grond heb gekreg<strong>en</strong>.Dat vind ik echt jammer. Natuurlijk:het was gemakkelijker geweestals er ouders zijn die op<strong>en</strong> will<strong>en</strong>staan <strong>voor</strong> die gedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> van natureaanvoel<strong>en</strong> waar je naartoe wilt.Maar dat wil natuurlijk niet zegg<strong>en</strong>dat J<strong>en</strong>aplan hier niet op z’n plaatsis. J<strong>en</strong>aplan is e<strong>en</strong> opvoedingsvisie<strong>en</strong> ieder m<strong>en</strong>s is op zoek naar geluk<strong>en</strong> naar zingeving van het bestaan.En dat is de basis van waaruit je danmet kinder<strong>en</strong> wilt werk<strong>en</strong>. Dat DeBlauwe Lijn e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>a-van-planschoolbleef, had te mak<strong>en</strong> met dem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die hieraan vorm moest<strong>en</strong>gev<strong>en</strong>, <strong>en</strong> is ook e<strong>en</strong> gevolg van wieik zelf b<strong>en</strong>. Als je me vraagt hoeveelik dan wél bereikt heb, dan geef ikme e<strong>en</strong> ‘zesje’. Net voldo<strong>en</strong>de. Ikd<strong>en</strong>k dat ik het niet goed uitgedrag<strong>en</strong>heb, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet g<strong>en</strong>oeg heb kunn<strong>en</strong><strong>en</strong>thousiasmer<strong>en</strong>. En ik was ookniet iemand die graag conflict<strong>en</strong> opzoekt.Maar ik was wel e<strong>en</strong> goedeonderwijzer die – zoals dat to<strong>en</strong> vakerging – hoofd van e<strong>en</strong> schoolwerd. Dat is iets heel anders danin het jaar 2000 directeur van e<strong>en</strong>basisschool zijn.M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die zich ontwikkel<strong>en</strong>Er is toch wel veel bereikt. Trots is hetwoord niet, maar ik kan wel heel blijzijn als m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zich ontwikkel<strong>en</strong>, alsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> groei<strong>en</strong> <strong>en</strong> de strijd aangaan,will<strong>en</strong> knokk<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de zaak.Ouders, kinder<strong>en</strong>, leerkracht<strong>en</strong>. Ikd<strong>en</strong>k bij<strong>voor</strong>beeld aan kinder<strong>en</strong> waarik veel strijd mee geleverd heb <strong>en</strong> anderekinder<strong>en</strong> die ik zo weer <strong>voor</strong> mezie. Er war<strong>en</strong> zoveel kinder<strong>en</strong> metpower <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>heid – met <strong>voor</strong>al datgevoel van ‘mij krijg je er niet onder’.Dat botste natuurlijk, maar dan kun jetoch respect blijv<strong>en</strong> voel<strong>en</strong> <strong>voor</strong> destrijd die deze kinder<strong>en</strong> lever<strong>en</strong>. Hetgeeft e<strong>en</strong> goed gevoel als je je realiseertdat je aan hun ontwikkelinghebt bijgedrag<strong>en</strong>.En het gebeurt nog steeds. Het ontroertme weer, als je hoort hoe kinder<strong>en</strong>in de knel kunn<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoeze daarmee dan met veel moeite <strong>en</strong>hulp ler<strong>en</strong> om te gaan. Ik vind het belangrijkdat kinder<strong>en</strong> cognitief ler<strong>en</strong>,maar in het onderwijs is vaak veel teweinig oog <strong>voor</strong> die psycho-socialeontwikkeling. Pas als e<strong>en</strong> kind zichveilig voelt kan het ding<strong>en</strong> in zich opnem<strong>en</strong>.Daar de balans in te vind<strong>en</strong> is<strong>voor</strong> e<strong>en</strong> leerkracht het moeilijkstewat er is. Je staat er daar t<strong>en</strong>slottemeestal alle<strong>en</strong> <strong>voor</strong>: jij moet toch dekeuzes mak<strong>en</strong>.BijlmerrampDe Bijlmerramp is wel e<strong>en</strong> zeer markanteherinnering. De school raakteveel kinder<strong>en</strong> kwijt die niet meer in deBijlmer kond<strong>en</strong> won<strong>en</strong>. Dat heeft mediep geraakt. Als je huis zomaar nietmeer veilig is <strong>en</strong> je daar ope<strong>en</strong>s uitmoet. En dan kom je op e<strong>en</strong> opvangplekwaar je met e<strong>en</strong> paar verzameldespulletjes je onderkom<strong>en</strong> krijgt.Als je dan nu ziet hoe vluchteling<strong>en</strong>hier in de Bijlmer kom<strong>en</strong> – niet <strong>voor</strong>niets vluchteling, weg van je geboortegrond– <strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> roep<strong>en</strong> dan dat‘we vol zitt<strong>en</strong>’, dan d<strong>en</strong>k ik: hoezovol? Het is e<strong>en</strong> mondiaal probleem<strong>en</strong> ik weet ook niet hoe je dat moetoploss<strong>en</strong>, maar het is wel je taak inde wereld om gewoon goed te do<strong>en</strong>,aan jezelf <strong>en</strong> de medem<strong>en</strong>s. De rampbracht ook met zich mee dat deschool ope<strong>en</strong>s als e<strong>en</strong> bijzonderee<strong>en</strong>heid ging functioner<strong>en</strong>. We beleefd<strong>en</strong>gezam<strong>en</strong>lijk ons verdriet. Hetheeft ons <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> bepaalde periodedieper in onszelf gebracht. Ik weetdat to<strong>en</strong> ook heel oud verdriet vanmijzelf weer naar bov<strong>en</strong> kwam. DatMENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 37


kon to<strong>en</strong> ope<strong>en</strong>s zijn plek weer innem<strong>en</strong>.Waartoe zijn wij op aarde?Wij mij betreft: ik weet ge<strong>en</strong> antwoordte vind<strong>en</strong> op DE zin van hetbestaan in het algeme<strong>en</strong>. Er zijn grotegroep<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> religies diedaar graag e<strong>en</strong> antwoord op will<strong>en</strong>gev<strong>en</strong>, maar <strong>voor</strong> mij geldt dat e<strong>en</strong>m<strong>en</strong>s alle<strong>en</strong> zelf zin kan gev<strong>en</strong> aanzijn bestaan.Het gaat om geluksmom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in hetlev<strong>en</strong>. Ik voel me graag vaak gelukkig,maar dat is natuurlijk niet altijdzo. Soms zit het mee <strong>en</strong> soms zit hetteg<strong>en</strong>. Dat hoort er allemaal bij. Ofhet nou in relaties is of in je werk, hetgaat er toch meestal om dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>ler<strong>en</strong> elkaar de ruimte te gev<strong>en</strong>. Wewill<strong>en</strong> te veel hebb<strong>en</strong> van ander<strong>en</strong> <strong>en</strong>gev<strong>en</strong> te weinig. Je moet je realiser<strong>en</strong>dat je maar e<strong>en</strong> heel beperkte visieop het lev<strong>en</strong> hebt, <strong>en</strong> wie b<strong>en</strong> ik omte verklar<strong>en</strong> dat mijn visie de juiste is?Ik bevat maar zo’n klein stukje van dewerkelijkheid.G<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van het lev<strong>en</strong>Er zijn veel mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> waarop ik mes<strong>en</strong>ang voel, <strong>en</strong> waar ik verdriet heb<strong>en</strong> pijn voel. Het ‘lev<strong>en</strong>’ is zo’n grootwoord. Het is opgebouwd uit zoveelfacett<strong>en</strong>. ‘Het lev<strong>en</strong> is het meervoudvan lef’, <strong>en</strong> dat is waar. Angst kan zofnuik<strong>en</strong>d zijn <strong>voor</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Terwijl zehet in de meeste gevall<strong>en</strong> <strong>over</strong> zichzelfafroep<strong>en</strong>. Begrijpelijk wel vanuithun historie, maar ze d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dat zeer niks aan kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>. Maar dat iswel zo. Het is slechts de bril waardoorje naar de ding<strong>en</strong> kijkt. Dat werdme pas duidelijk bij e<strong>en</strong> conflict tuss<strong>en</strong>twee leerkracht<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> grootconflict. Ik b<strong>en</strong> met ze gaan zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong>je voelde dat ze elkaar vreselijk dwarszat<strong>en</strong>. Terwijl ik dus buit<strong>en</strong> die ruziestond. Ik zag de e<strong>en</strong> <strong>en</strong> de ander. Ikvond de e<strong>en</strong> aardig <strong>en</strong> de ander idemdito. Maar zij vond<strong>en</strong> elkaar niet aardig.En wat is dan de werkelijkheid? Hetis hun werkelijkheid, niet de mijne <strong>en</strong>ik kan dus anders naar de ding<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong>.Het is maar hoe je naar de ding<strong>en</strong>kijkt. Je creëert je eig<strong>en</strong> lijd<strong>en</strong>. Enje eig<strong>en</strong> angst <strong>en</strong> je eig<strong>en</strong> hoop. Hetis alle<strong>en</strong> maar bedacht. Het is e<strong>en</strong>kunst om dat e<strong>en</strong> plek te ler<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>.Het is t<strong>en</strong>slotte maar e<strong>en</strong> gevoel. Eris e<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t tuss<strong>en</strong> de oorzaak <strong>en</strong>het gevolg. Jij zegt iets <strong>en</strong> ik wordboos. En daar zit tijd tuss<strong>en</strong>. Mijnboos word<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> keuze. Daar ligtonze vrijheid. Ook onze emoties zijnalle<strong>en</strong> maar van jezelf. Ik heb emoties,ik b<strong>en</strong> ze niet. Ik kan ze dus ookev<strong>en</strong> terzijde legg<strong>en</strong>. Om zo te lev<strong>en</strong>is e<strong>en</strong> hele opgave.OKTOBERIn de goud<strong>en</strong> maand oktober,als het licht <strong>en</strong> de geluid<strong>en</strong>van heel ver lijk<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong><strong>en</strong> de buurkinder<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>net als wij in vroeger jar<strong>en</strong>,to<strong>en</strong> we zelf nog buurkind war<strong>en</strong>,in de goud<strong>en</strong> maand oktober,als de boer<strong>en</strong> vur<strong>en</strong> brand<strong>en</strong>,laat ons kuss<strong>en</strong> gaan <strong>en</strong> strel<strong>en</strong>traag van mond <strong>en</strong> traag vanhand<strong>en</strong>.Willem Wilmink38MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000


Kees BothGELEZEN, GEHOORD, GEZIEN...Managem<strong>en</strong>t, intuïtie <strong>en</strong> creativiteitU schrijft in uw nieuwe boek dat we als sam<strong>en</strong>leving onze intuïtie hebb<strong>en</strong> weggedrukt. Hoe werkt dat uit op managers?‘Dat effect is <strong>en</strong>orm. We lat<strong>en</strong> onze kinder<strong>en</strong> tek<strong>en</strong><strong>en</strong>, schilder<strong>en</strong> <strong>en</strong> boetser<strong>en</strong> tot ze zes jaar zijn. Dan moet<strong>en</strong> ze ope<strong>en</strong>sler<strong>en</strong> lez<strong>en</strong>, schrijv<strong>en</strong>, rek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Plotseling neemt de rationele, analytische linkerzijde van onze hers<strong>en</strong><strong>en</strong> het <strong>over</strong>van de creatieve, intuïtieve rechterzijde, die gaandeweg wordt verwaarloosd. Alles moet duidelijk onder woord<strong>en</strong> word<strong>en</strong>gebracht, geargum<strong>en</strong>teerd, bewez<strong>en</strong>. Dat is funest. Er is e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wichtige uitwisseling tuss<strong>en</strong> beide hers<strong>en</strong>helft<strong>en</strong>nodig. Doe je dat niet, dan loop je het gevaar van die bij<strong>en</strong> in de fles, ha ha … Laat me uitlegg<strong>en</strong>.Stel, je stopt e<strong>en</strong>zelfde aantal bij<strong>en</strong> <strong>en</strong> vlieg<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> fles. Die fles leg je horizontaal neer, met de bodem naar het licht.De bij<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> slim te zijn. Zij wet<strong>en</strong> vanuit hun korf-ervaring dat de uitweg daar is waar het licht vandaan komt. Duszwerm<strong>en</strong> ze naar de lichte bodem van de fles <strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> het daar prober<strong>en</strong>. De niet-<strong>voor</strong>geprogrammeerde dommevlieg<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> daar niets van <strong>en</strong> do<strong>en</strong> maar wat. Binn<strong>en</strong> vijf minut<strong>en</strong> zijn alle vlieg<strong>en</strong> uit de fles gevlog<strong>en</strong>, terwijl de bij<strong>en</strong>er zull<strong>en</strong> sterv<strong>en</strong> van uitputting of honger. Het probleem is dat we teveel bij<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> die strategie vorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> nietg<strong>en</strong>oeg vlieg<strong>en</strong>’.U beschreef ooit e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> onderzoek, waaruit bleek dat doorsnee-managers gevang<strong>en</strong><strong>en</strong> zijn van <strong>voor</strong>tdur<strong>en</strong>deinterrupties, van onderwerp naar onderwerp r<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, <strong>en</strong> zeld<strong>en</strong> meer dan e<strong>en</strong> kwartiertje onafgebrok<strong>en</strong> aandachtaan één zaak kunn<strong>en</strong> bested<strong>en</strong>. Is de strategie-vorming hier het slachtoffer, of juist niet?‘Dat is mogelijk. Je kunt zo in beslag g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door incid<strong>en</strong>t<strong>en</strong> dat je nooit toekomt aan het vorm<strong>en</strong> van strategie.Maar wat managers effectief maakt is hun vermog<strong>en</strong> steeds <strong>over</strong> te spring<strong>en</strong> van het concrete naar het conceptuele<strong>en</strong> weer terug. Goede managers do<strong>en</strong> dat <strong>voor</strong>tdur<strong>en</strong>d. Tijd<strong>en</strong>s het drukke werk, tijd<strong>en</strong>s reiz<strong>en</strong>, op degolfbaan of in het theater. Op zulke mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van creativiteit word<strong>en</strong> de gegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> verwerkt door desynthetiser<strong>en</strong>de geest. Soms bewust, vaak ook in het half- of onderbewustzijn, tijd<strong>en</strong>s mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van ontspanning ofop de g<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van wak<strong>en</strong> <strong>en</strong> slap<strong>en</strong>. Dat hangt van de persoon af’.Uit e<strong>en</strong> interview <strong>over</strong> ‘Strategisch managem<strong>en</strong>t’ met de internationaal befaamde managem<strong>en</strong>t-expert H<strong>en</strong>ry Mintzberg.NRC Handelsblad, 4 maart 2000Kun je ook te sterk betrokk<strong>en</strong> zijn?In Egoscoop, het blad van de Ver<strong>en</strong>iging ErvaringsGericht Onderwijs Nederland (juni 2000) stond e<strong>en</strong> bericht van e<strong>en</strong>‘heel bevlog<strong>en</strong> leerkracht’, zoals zij zichzelf noemt. Zij vertelt <strong>over</strong> haar <strong>en</strong>thousiasme <strong>voor</strong> het ErvaringsGerichtOnderwijs (EGO) <strong>en</strong> hoe zij in haar eig<strong>en</strong> school daaraan probeert vorm te gev<strong>en</strong>. Omdat zij in deze school wat onderwijsvisiebetreft e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>ling is, ging zij solliciter<strong>en</strong>, op e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanschool. In het sollicitatiegesprek (‘van e<strong>en</strong> halfuur’, dat is weinig! KB) zet zij haar onderwijsvisie uitgebreid uite<strong>en</strong>. Zij wordt na e<strong>en</strong> paar uur al opgebeld dat zij debaan niet krijgt. ‘E<strong>en</strong> te grote bevlog<strong>en</strong>heid, te grote betrokk<strong>en</strong>heid richting kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderwijs <strong>en</strong> e<strong>en</strong> te moderneonderwijsvisie zijn mij uiteindelijk “fataal” geword<strong>en</strong>’. ‘Mijn pres<strong>en</strong>tatie <strong>over</strong> het ErvaringsGericht Onderwijs was tegedrev<strong>en</strong>’.Merkwaardig, zo’n verhaal. Wat is hier aan de hand? Heeft de betrokk<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanschool ge<strong>en</strong> weet van het kwaliteitscriterium‘e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanschool is ervaringsgericht?’ Of spel<strong>en</strong> andere zak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rol, bij<strong>voor</strong>beeld de manier waaropde betrokk<strong>en</strong> persoon ‘getuigt’ van haar <strong>en</strong>thousiasme (dus de <strong>over</strong>weging of dit iemand is die goed in e<strong>en</strong> teamof dit team kan sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>) <strong>en</strong> niet zozeer de inhoud?Wat kinder<strong>en</strong> betreft kun je niet te sterk betrokk<strong>en</strong> zijn, al hoort het ook tot je beroeps-ethos dat je regelmatig afstandkunt nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> van die afstand naar jezelf <strong>en</strong> naar het kind, naar de relatie kunt kijk<strong>en</strong>. Anders kun je het kind niet goedhelp<strong>en</strong>. Parker Palmer noemt dit ‘e<strong>en</strong> dans van nader<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer terugtrekk<strong>en</strong>, van intimiteit <strong>en</strong> afstand’. E<strong>en</strong> houdingvan zorg veronderstelt dit he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer kunn<strong>en</strong> gaan.MENSEN-KINDERENSEPTEMBER 2000 39


TOMKoffertjeJe d<strong>en</strong>kt dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in de op<strong>en</strong>bare ruimte, op het perron,in de winkelstraat, weinig oog <strong>voor</strong> elkaar hebb<strong>en</strong>.Mis. Zodra je binn<strong>en</strong> oogcontact-afstand komt wordt jegescand <strong>en</strong> geclassificeerd. Snel <strong>en</strong> grondig. Je merktdat <strong>voor</strong>al wanneer er iets hapert. En daar is weinig <strong>voor</strong>nodig. Bij<strong>voor</strong>beeld e<strong>en</strong> wit kartonn<strong>en</strong> koffertje.Ik draag het de laatste tijd regelmatig bij me. Afmeting<strong>en</strong>:40 x 30 x 10 cm. Ik zou het ondermijn arm kunn<strong>en</strong> me<strong>en</strong>em<strong>en</strong>. Maar datdoe ik niet. Ik draag het als e<strong>en</strong> echtekoffer. Er zit e<strong>en</strong> zwart plastic handvataan. Ook de knip aan de <strong>voor</strong>kant iszwart.Zes rechthoek<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ruimte af. Daarbuit<strong>en</strong> isde wereld. En daarbinn<strong>en</strong>?Maak e<strong>en</strong> klein gaatje in één van de vlakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> je hebte<strong>en</strong> camera obscura: de buit<strong>en</strong>wereld wordt in het binn<strong>en</strong>stegeprojecteerd. Je hebt de schepping gekloond.Interessant, maar wat moet je met twee keer hetzelfde?- ‘Asjeblieft’, zei collega Annigje to<strong>en</strong> ze me het koffertje<strong>over</strong>handigde.- ‘Pak aan. Neem mee. En kom <strong>over</strong> e<strong>en</strong> maand maarterug. Maar dan moet er iets zijn gebeurd. Dan moet ikvan binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> van buit<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat dit jouwkoffertje is. Noem het je portfolio. Verzamel daarin spull<strong>en</strong>die vertell<strong>en</strong> wie je b<strong>en</strong>t. Wat je kunt. Waar je ietsmee hebt. Getuig<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> van jouw wereld. Jij b<strong>en</strong>t zelfhet gaatje van je camera obscura, zogezegd…..’En daar loop ik nu met mijn wit kartonn<strong>en</strong> koffertje <strong>over</strong>de wereld <strong>en</strong> oogst bevreemde blikk<strong>en</strong>. Ik begrijp datwel. Ik licht mijn koffertje ev<strong>en</strong> op <strong>en</strong> knik geruststell<strong>en</strong>d:- ’t Is in orde. ’t Is mijn portfolio.Regelmatig wordt het ter sprake gebracht. Door ander<strong>en</strong>of door mij zelf. Vooral wanneer ik bij collega’s b<strong>en</strong>.- U heeft wellicht opgemerkt dat ik zo’n merkwaardigkoffertje bij me heb. Misschi<strong>en</strong> heeft u zelfs gedacht‘Wat zou daar in zitt<strong>en</strong>…..’ Het is mijn portfolio. Ik zal ulat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> wat er vandaag in zit…….En dan komt er e<strong>en</strong> aantal met zorg gekoz<strong>en</strong> zak<strong>en</strong> te<strong>voor</strong>schijn. Die elk e<strong>en</strong> verhaal hebb<strong>en</strong>.- e<strong>en</strong> kindertek<strong>en</strong>ing- e<strong>en</strong> boek <strong>over</strong> wiskunde- e<strong>en</strong> vliegtuigonderdeel- e<strong>en</strong> brief- e<strong>en</strong> videoband•……….Het was op e<strong>en</strong> school <strong>voor</strong> <strong>voor</strong>tgezet onderwijs. Ikhad het koffertje weer e<strong>en</strong>s mee. Ieder moest e<strong>en</strong> lijstjemak<strong>en</strong>. Wat zou er in uw portfolio kom<strong>en</strong>? Want iederheeft er één. Lerar<strong>en</strong>, stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, zelfs het onderwijsondersteun<strong>en</strong>dpersoneel.Geachte toehoorders. Het is natuurlijk te gek <strong>voor</strong> woord<strong>en</strong>.Maar lat<strong>en</strong> we e<strong>en</strong>s, bij wijze van gedacht<strong>en</strong>experim<strong>en</strong>t,ons e<strong>en</strong> school <strong>voor</strong>stell<strong>en</strong> waarin niet deboek<strong>en</strong>tas maar het portfolio c<strong>en</strong>traal staat. Volg<strong>en</strong>deweek komt ieder met e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> koffertje op school. Ener wordt alle<strong>en</strong> maar les gegev<strong>en</strong>, geleerd, naar aanleidingvan wat er door m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> is meegebracht. Hoe zouons onderwijs er dan uitzi<strong>en</strong>? Kun je deze school sam<strong>en</strong>mak<strong>en</strong>? Wie wil er op deze school werk<strong>en</strong>?Schrijft u maar e<strong>en</strong> sollicitatiebrief.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!