13.07.2015 Views

Antwoorden

Antwoorden

Antwoorden

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL2013tijdvak 1Duits CSE GL en TLHet correctievoorschrift bestaat uit:1 Regels voor de beoordeling2 Algemene regels3 Vakspecifieke regels4 Beoordelingsmodel5 Inzenden scores6 Bronvermeldingen1 Regels voor de beoordelingHet werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d vande Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examenvastgesteld.Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 vanhet Eindexamenbesluit van belang:1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, debeoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan deexaminator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan dedirecteur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor hettoekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar vande opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor hetbepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past debeoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijngegeven door het College voor Examens.GT-0063-a-13-1-c 1 lees verder ►►►


De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende deverrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegdgezag van de gecommitteerde.4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantalscorepunten voor het centraal examen vast.5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemmingkomen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van degecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegdgezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordthiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derdeonafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derdegecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.2 Algemene regelsVoor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regelingvan het College voor Examens van toepassing:1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en hettotaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door degecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met hetbeoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n hetmaximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten diegeen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalenaantal scorepunten toegekend;3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de tebehalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met hetbeoordelingsmodel;3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomten dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juistof gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten wordentoegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoordgevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortigantwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoordenbeoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding ofberekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzijin het beoordelingsmodel anders is aangegeven;3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillendeformuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjesstaat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;GT-0063-a-13-1-c 2 lees verder ►►►


3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft datvakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepuntentoegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijkeonjuistheid gemoeid zijn.4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij dejuiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt hetin het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk anderantwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoordgegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in hetbeoordelingsmodel anders is vermeld.6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuwworden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in hetbeoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij hetwerk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan defout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niettoegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuelefout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegevenantwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze scorewordt meegedeeld aan de directeur.De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regelsvoor omzetting van score naar cijfer.NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van debehaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van descores van de kandidaten.Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of ingezamenlijk overleg keuzes maken.NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheidbevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat deonvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan deexamensecretarissen.Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In diegevallen vermeldt de aanvulling:NBa. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede correctordeze aanvulling op het correctievoorschrift toe.b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voertCito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.GT-0063-a-13-1-c 3 lees verder ►►►


Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat eenaanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-termrekening met de onvolkomenheid.3 Vakspecifieke regelsVoor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:− Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit devraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indientoch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepuntentoegekend.− Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.4 BeoordelingsmodelVraag Antwoord ScoresAan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.Tekst 11 ATekst 22 maximumscore 1(advertentie) 4Tekst 33 B4 B5 B6 C7 AGT-0063-a-13-1-c 4 lees verder ►►►


Vraag Antwoord ScoresTekst 48 B9 A10 D11 B12 maximumscore 1Nee, “Es tut”OpmerkingAlleen als na ‘nee’ een juist citaat volgt, mag het scorepunt wordentoegekend.13 DTekst 514 ATekst 615 BTekst 716 D17 A18 D19 C20 DGT-0063-a-13-1-c 5 lees verder ►►►


Vraag Antwoord ScoresTekst 821 B22 B23 D24 maximumscore 1Een goed antwoord bevat één van de volgende twee elementen:− (Hobby-)Goldsucher− Goldwäscher25 maximumscore 2• op de tijd / snelheid / het tempo 1• op de hoeveelheid (niet) gevonden goud / opbrengst / het vinden vangoud 126 C27 BTekst 928 ATekst 1029 DTekst 1130 C31 DGT-0063-a-13-1-c 6 lees verder ►►►


Vraag Antwoord Scores32 maximumscore 21 niet2 wel3 niet4 welindien vier antwoorden goed 2indien drie antwoorden goed 1indien minder dan drie antwoorden goed 033 maximumscore 2De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende elementen:− (met elkaar) afspreken (om naar eten te zoeken)− tips (geven/uitwisselen) (over waar je het beste kunt zoeken)− recepten (uitwisselen)indien drie antwoorden goed 2indien twee antwoorden goed 1indien minder dan twee antwoorden goed 034 ATekst 1235 maximumscore 21 niet2 niet3 wel4 welindien vier antwoorden goed 2indien drie antwoorden goed 1indien minder dan drie antwoorden goed 036 DGT-0063-a-13-1-c 7 lees verder ►►►


Vraag Antwoord Scores37 maximumscore 2Een goed antwoord bevat de volgende elementen:− Hij vindt veel dingen in het buitenland minder goed georganiseerd /slecht(er) geregeld (dan in Duitsland) / Men werkt in het buitenland nietzo precies/degelijk/grondig.− Hij mist zijn familie/gezin.− Hij mist het Duitse brood.38 Bindien drie antwoorden goed 2indien twee antwoorden goed 1indien minder dan twee antwoorden goed 039 BTekst 1340 maximumscore 21 niet2 wel3 niet4 welindien vier antwoorden goed 2indien drie antwoorden goed 1indien minder dan drie antwoorden goed 0Tekst 1441 D5 Inzenden scoresVerwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in hetprogramma WOLF.Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito.GT-0063-a-13-1-c 8 lees verder ►►►

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!