Winst omgevingswet in beeld - Gebiedsontwikkeling.nu

gebiedsontwikkeling.nu

Winst omgevingswet in beeld - Gebiedsontwikkeling.nu

Congres Omgevingswet – Parallelsessie AWinst omgevingswet in beeldDoor Fred Hobma, Afdeling Real Estate & Housing, Faculteit Bouwkunde, TU DelftOnder leiding van Wim Knoppert (Projectleider Implementatie Omgevingswet ProvincieGelderland) spraken Monique Esselbrugge (Hoofd eenheid Ruimte en BereikbaarheidProvincie Overijssel) en Edward Stigter (Programmadirecteur Eenvoudig Beter) over dewinst die de Omgevingswet oplevert.Praktische lessen Bij de ontwikkeling van (onder meer) infrastructuur en stedelijke projecten kande Omgevingswet tijdswinst opleveren. Aandachtspunt voor de Omgevingswet is de bevoegdheidsverdeling: hoe verstrekt de bevoegdheid die het projectbesluit aan een bestuursorgaan geeft? De omgevingsverordening integreert alle lokale ruimtelijke regelgeving enbevordert daarmee de inzichtelijkheid.De provincie Gelderland heeft een aantal projecten gelegd langs (de principes van) deOmgevingswet. De projecten zijn: een provinciale rondweg (verkeer en vervoer), eenRuimte voor de rivier-project (hoogwaterveiligheid), een bedrijfsverplaatsing (landbouwintensiveringsgebied) en Waterfront Harderwijk (stedelijke ontwikkeling). De vraag wastelkens: zouden deze projecten beter zijn gegaan onder de Omgevingswet?Een van de uitkomsten is dat voor de provinciale rondweg de Omgevingswet eentijdswinst van een jaar zou opleveren. Voor het stedelijke project zou de tijdswinst eenhalf jaar zijn.Over toepassing van het projectbesluit uit de Omgevingswet op de casussen bestondonduidelijkheid. Hoe ver strekt de bevoegdheid die het projectbesluit aan eenbestuursorgaan geeft? Het projectbesluit kent immers slechts één bevoegd gezag. Stelnu dat een gemeente bevoegd gezag is voor het projectbesluit omdat het om eenstedelijk project gaat. Als de nieuwe woonwijk is gepland tegen een provinciale weg, isde gemeente dan ook bevoegd als het gaat om het bepalen van de aansluitingen op deprovinciale weg? Dat betekent nogal wat voor de provincie als bevoegd gezag voorprovinciale wegen. Hier zit een onduidelijkheid in de sfeer van bevoegdheidsverdeling inde Omgevingswet. Dat zou volgens Wim Knoppert in het vervolgtraject naar de wetopgelost moeten worden. Edward Stigter geeft aan dat de Omgevingswet deze kwestieniet helemaal kan oplossen. Het is onmogelijk om van te voren voor elk type projectsluitend vast te leggen wie ervoor bevoegd is.Een ander kerninstrument uit de Omgevingswet is de omgevingsverordening. Lang nietiedereen in de zaal is overtuigd van de meerwaarde van de omgevingsverordening bovenhet oude vertrouwde bestemmingsplan. Edward Stigter verdedigt deomgevingsverordening door te wijzen op het gemak van de verordening voor burger en1


edrijfsleven. ‘Nu kun je niet volstaan met het raadplegen van een bestemmingsplan,omdat er nog veel andere lokale regelgeving is. Straks integreert de verordening allelokale ruimtelijke regelgeving en bevordert daarmee de inzichtelijkheid’. Hij geeft aan datde omgevingsverordening weliswaar één deel met algemene regels kent, maar daarnaastdeelplannen, met kaarten, voor verschillende gebieden binnen de gemeente. In die zinkomen elementen van het bestemmingsplan weer terug in de verordening.Woensdag 12 september 2012 | Stadion Galgenwaard, UtrechtOrganisatie: praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft i.s.m. ROSTRACongrescommunicatie2

More magazines by this user
Similar magazines