Jaarverslag - VisitBrussels

visitbrussels.be

Jaarverslag - VisitBrussels

Observatorium voor toerisme te Brussel238Het begrip MICE dekt verschillende definities die overeenstemmen metbasisconcepten. Het letterwoord MICE staat voor Meetings, Incentive travels,Congressen, Conferenties, Conventies, Exhibities, Exposities en Evenementen. Incentive travelMICE is een vorm van toerisme die toeristische infrastructuur (in de ruimstezin) aan businessgebonden diensten koppelt."Travel & Tourism Intelligence" heeft een aantal definities op een rijgezet die te maken hebben met de verschillende termen in MICE.Meetings (of vergaderingen): "een algemene term die verwijst naarde bijeenkomst van een aantal mensen op een plaats om elkaar te raadplegenof een bijzondere activiteit uit te voeren. Dit is mogelijk op eenad hoc basis of volgens een vast model".(International Meetings Industry Glossary) “De incentive-reis is een modern instrumentvan motivatiemanagementom de werknemers, de arbeiders,de dealers, de distributeurs enhet personeel van algemene dienstenaan te moedigen of te belonen.Het betreft een recreatieve reisdie, vaak in de vorm van een premie,volledig of gedeeltelijk doorhet bedrijf wordt betaald voor dewerknemers die ervoor in aanmerkingkomen. Het kan de beloningzijn voor verhoogde productiviteitof voor de realisatie van bedrijfsdoelstellingen.Incentives zijn beloningendie niet contant wordenbetaald aangezien ze te danken zijnaan de realisatie van werkgebondendoelstellingen. Het betreft typischeen evenement dat in hetbuitenland wordt georganiseerden dat speciaal wordt opgevat omeen ‘voordeel’ of een ‘beloning’ tezijn voor de aanwezige personen”.(Society of Incentive & Travel Executives) “Een algemeen managementinstrumentdat een uitzonderlijkereiservaring gebruikt om de deelnemerste motiveren en/of teerkennen voor verhoogde prestatieniveauster ondersteuning vanorganisatorische doelstellingen”.(Society of Incentive & Travel Executives) “Een concept waarmee de werknemersvan een bedrijf, de distributeursen de verkoopteamsworden gemotiveerd om ongewonecommerciële doelstellingente realiseren met het perspectiefvan een buitengewonereiservaring, als beloning voorhet verwezenlijken van de doelstellingen”.(Understanding Incentive Travel,Great Britain and Ireland). Het congres“De geregelde ontmoeting van grotegroepen van individuen, in het algemeenom een bijzonder onderwerpte bespreken. Een congres duurt vaakverscheidene dagen en kent verscheidenegelijktijdige sessies. Het tijdsintervaltussen congressen wordt gewoonlijkvóór de implementatiefasevastgesteld en kan ofwel meer-jarig,ofwel jaarlijks zijn. De meeste internationaleof mondiale congressen zijnvan het eerste type, terwijl de nationalecongressen veelal jaarlijks wordengeorganiseerd”.(International Meetings Industry Glossary) De conventie“Een algemene en formele bijeenkomstvan een wetgevend orgaan,een sociale of economische groepom informatie te leveren over eenbijzondere situatie en om met dedeelnemers te beraadslagen en uiteindelijkeen akkoord op te stellenover beleidskwesties. Gewoonlijk vanbeperkte duur, met welbepaaldedoelstellingen, maar zonder vastgelegdefrequentie”.(International Meetings Industry Glossary) De conferentie “Een conferentie of bijeenkomst iseen evenement waarbij 15 of meerpersonen betrokken zijn en waarbijgedurende een uur of meerderedagen, gedurende zes minster perdag gebruik wordt gemaakt vaneen vaste verzamelplaats”.(British Conference Market Trends Survey) “Een bijeenkomst buiten dewerkplek met een duur van minstenszes uur en waarbij minstensacht personen betrokken zijn”.(BTA)

More magazines by this user
Similar magazines