Brochure Courrier N - Fedweb - Belgium

fedweb.belgium.be

Brochure Courrier N - Fedweb - Belgium

• Vermeld uw contactgegevens na deboodschap en beleefdheidsformule.3.3 FormuleringenAlgemene tipsSchrijftip• Zorg er om te beginnen voor dat de tekst vaneen e-mail eruit ziet als een brief: inleiding,gebruik witregel en zie ook punt 3.2“Aanspreking en afsluiten”.• Een bericht moet vooral kort en duidelijk zijn:correct, concreet en terzake.• Zet de belangrijkste zaken vooraan.• Zorg ervoor dat de bestemmeling duidelijkweet wat van hem verwacht wordt. Moet hijeen actie ondernemen? Zo ja, wat moet hijprecies doen en tegen wanneer?• Een e-mail naar een groot aantal personen inverschillende taalgebieden kan de volledigeboodschap in meerdere talen bevatten.Vermeld dit vooraan in uw bericht;bijvoorbeeld: “Nederlandse tekst volgt onder deFranse tekst”. Berichten bestemd voor hetbuitenland, schrijft u bij voorkeur in het Engels.• De gestelde vraag herhalen (of parafraseren)is vaak een goede manier om misverstanden tevermijden en komt de samenhang van uwantwoord ten goede.• Een goede mail is bij voorkeur op 1 schermzichtbaar zodat het niet nodig is om te scrollen.• Maak gebruik van korte zinnen in een actieveen directe stijl. Literaire uitdrukkingen horenniet thuis in zakelijke e-mails.• Gebruik duidelijke terminologie en hou hierbijrekening met het kennisniveau van debestemmeling; dus vakjargon en archaïsch offormeel taalgebruik zijn te vermijden evenalsvlotte praat, wollig taalgebruik, afkortingen…• Vermijd hoofdletters! Het gebruik vanhoofdletters impliceert immers dat u aan het11

More magazines by this user
Similar magazines