Schoolreglement - Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

sintjozefbrugge.be

Schoolreglement - Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

5menten, opdrachten en taken worden hierin genoteerd, alsook in de persoonlijke agenda van de leerling. Wekelijks wordtde persoonlijke agenda van de leerling door de titularis of hulptitularis gecontroleerd.Vier maal per jaar komen de leerkrachten van een klas samen om de leerprestaties en –evoluties te evalueren. Er wordtsteeds gepoogd om in de eerste plaats te zoeken naar positieve stimuli: dit wil zeggen dat leerlingen die goed prestereneen pluimpje verdienen. Bij wie het minder goed gaat, peilen we naar de mogelijkheden tot remediëring. Onder de leidingvan enkele studiebegeleiders zal aandacht worden besteed aan studiediscipline en studiemethode.StudiekeuzebegeleidingDe school speelt een actieve rol in de keuzebegeleiding. Het CLB ondersteunt de school bij de uitbouw van die begeleidingen biedt hulpverlening bij keuzeproblemen.Die keuzebegeleiding gebeurt in het tweede, vierde en zesde jaar en omvat volgende aspecten:leerlingen inzicht verschaffen in hun eigen mogelijkheden en beperkingen op studiegebied;leerlingen wegwijs maken in de veelheid van keuzes;leerlingen begeleiden bij het maken van een specifieke keuze;leerlingen aanzetten tot het zoeken naar concrete info;leerlingen op een persoonlijke wijze inzicht leren krijgen in de realiteit van studie en studeren.LeerlingenbegeleidingWij vinden het belangrijk dat de leerling zich veilig en prettig voelt bij ons op school. In de eigen beleving, in het leefgebiedop school, thuis en elders, staat de leerling soms voor problemen die hij alleen niet kan oplossen. Vertrouwen, zelfvertrouwen,waardering, respect en zelfrespect, zich veilig voelen, zijn voorwaarden voor de ontwikkeling tot een stabielepersoonlijkheid. Onze leerlingen deze voorwaarden leren kennen en hen helpen ze te ontwikkelen is de taak van iedereendie betrokken is bij de leerlingenbegeleiding. De leerlingen kunnen steeds terecht bij hun coach of bij een leerkracht die zijals vertrouwenspersoon beschouwen.Daarnaast zijn er de interne leerlingenbegeleiders. Hun opdracht bestaat er vooral in een luisterend oor te zijn. Zij werkenonder supervisie van de zorgcoördinator. Samen met de zorgcoördinator, de directie en de CLB-medewerkers gaan zijtijdens een wekelijkse vergadering op zoek naar oplossingen voor de aangeboden problemen en volgen zij die problemenop.Wij verwachten dat u zich engageert om positief mee te werken bij het zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleidingen in te gaan op uitnodigingen tot overleg hierover.Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaalOnze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderenaanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer uw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leesttijdens de schooluren is het voor de school een onmogelijke opgave uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bijte brengen.Schoolreglement Sint-Jozefsinstituut Schooljaar 2013-2014

More magazines by this user
Similar magazines