STIGA PARK

manuals.ggp.group.com

STIGA PARK

STIGA PARK110 Combi Pro125 Combi ProBRUKSANVISNINGKÄYTTÖOHJEETBRUGSANVISNINGBRUKSANVISNINGGEBRAUCHSANWEISUNGINSTRUCTIONS FOR USEMODE D’EMPLOIGEBRUIKSAANWIJZINGISTRUZIONI PER L’USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃOINSTRUKCJA OBS£UGI»HC“P”K÷»fl œOÀ‹«Œ¬¿“EÀflNÁVOD K POU®ITÍHASZNÁLATI UTASÍTÁSNAVODILA ZA UPORABOSV ....4FI .....8DA..12NO .16DE...20EN...24FR....28NL...32IT.....36ES ....40PT ...44PL....48RU...52CS ...56HU..60SL ....648211-7001-70


1125 Combi Pro2BA3A B C D 4WD4E2WDFG5678Torx T30EF Torx T302


94WD102WDM111/31213141516PO45 Nm3


NLNEDERLANDS1 ALGEMEENDit symbool geeft een WAARSCHU-WING weer. Als de instructies nietnauwkeurig worden opgevolgd, kan ditleiden tot ernstige persoonlijke verwondingenen/of schade.Lees de gebruikershandleiding en deveiligheidsinstructies voor gebruikgoed door.1.1 SymbolenOp de machine ziet u de volgende symbolen om ueraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheidbij gebruik geboden is.Betekenis van de symbolen:Waarschuwing!Lees vóór gebruik van de machine de gebruikershandleidingen de veiligheidsvoorschriften.Waarschuwing!Zorg dat uw handen of voeten niet onderde kap komen als de machine loopt.Waarschuwing!Kijk uit voor weggegooide voorwerpen.Houd omstanders op afstand.Waarschuwing!Vóór het verrichten van reparaties de bougiekabelontkoppelen van de bougie.1.2 Verwijzingen1.2.1 AfbeeldingenDe afbeeldingen in deze gebruikershandleidingzijn genummerd met 1, 2, 3 etc.Onderdelen in afbeeldingen worden aangegevenmet A, B, C etc.Een verwijzing naar onderdeel E in afbeelding 5wordt als volgt weergegeven: “5:E”.1.2.2 TitelsDe titels in deze gebruikershandleiding zijn op devolgende manier genummerd:“2.3.2” is een subtitel van “2.3” en wordt onderdeze titel vermeld.Wanneer naar een titel wordt verwezen, wordt alleenhet nummer van deze titel aangegeven. Bijvoorbeeld“Zie 2.3.2”.2 BESCHRIJVING2.1 AlgemeenHet maaidek is bedoeld voor gebruik opfrontmaaiers van Stiga volgens onderstaandetabel..2WD 4WD Met handmatigeinstellingvan dehoogteXXXX XXMet elektrischeinstellingvan dehoogte2.2 Bedieningsmechanismen2.2.1 Instelling maaihoogteDe maaihoogte kan worden ingesteld tussen 25 en90 mm.Elektrische bediening maaihoogteDe instelling kan met een schakelaar onbeperktworden aangepast.Handmatige instelling maaihoogteDe instelling kan met een hendel op verschillendevaste standen worden ingesteld. Zie afb. 1.2.2.2 Voorwaarts kantelenDoor de twee pinnen een gaatje lager dan de basisinstellingte verplaatsen kan het achterdeel vanhet maaidek 12 mm worden opgetild. Zie afb. 2.2.2.3 Monteren op achterzijdeHet achterdeel van het maaidek wordt geborgd metde pinnen in afb. 2.2.2.4 Monteren gereedschapsliftHet maaidek wordt met een ketting en kniphakenop de gereedschapslift gemonteerd.Eén kniphaak bepaalt de werkstand en kan in dekettingschakels worden verplaatst om het hefvermogenin te stellen.De andere kniphaak wordt gebruikt voor de reinigingsstand.XX32


NEDERLANDSNL3 MONTAGE3.1 Montage1. Plaats het maaidek vóór de machine.2. Controleer of de maaidekophangingen als volgtop de machine zijn gemonteerd.Park 4WD:• Ring (3:D). Alleen machines t/m 2006.• Maaidekophanging (3:C).• Ring (3:B).• Borgring (3:A).Park 2WD:• Maaidekophanging (4:G).• Ring (4:F).• Borgpen (4:E).3. Verwijder aan beide kanten de pinnen en de ringen.Zie afb. 2.4. Bevestig de armen aan elkaar. Zie afb. 5.5. Hang het maaidek in de gereedschapslift. Zieafb. 6.6. Als het maaidek is uitgerust met een elektrischehoogte-instelling, sluit dan de kabel aan op hetstopcontact aan de rechtervoorkant van de machine.Zie afb. 7.3.1.1 Riem, 4WDHet achterdeel van het maaidek moet op de grondrusten (het mag niet worden opgetild of geborgd).Bevestig de riem als volgt:1. Stel de maximale maaihoogte in.2. Verwijder de beschermkap van de riem (8:E).Het getal in de afbeelding geeft de sleutelmaataan.3. Verwijder de riemgeleider (8:F).4. Leg de riem op de riempoelie (9:M).5. Plaats de riem op de riempoelie.6. Span de riem als volgt.Neem de hendel van de riemspanner in uw linkerhand.Trek aan de hendel en vergroot met uwrechterhand en de riemspanner de spanning opde buitenkant van de riem. Zie afb. 8.7. Plaats de riemgeleider en de beschermkap terug.Zie afb. 5.8. De achterkant van het maaidek moet wordenopgetild en gezekerd.Op machines met wielen van 17”: Bevestig deringen en de pinnen in het bovenste gaatje.Zie afb. 2.Op machines met wielen van 16”: Bevestig deringen en de pinnen in het middelste gaatje.Zie afb. 2.3.1.2 Riem, 2WDHet achterdeel van het maaidek moet op de grondrusten (het mag niet worden opgetild of geborgd).Bevestig de riem als volgt:1. Stel de maximale maaihoogte in.2. Leg de riem op de riempoelie.3. Plaats de riem op de riempoelie.4. Span de riem met de riemspanner. De spannermoet zich links van de riem bevinden, gezienvanuit de positie van de bestuurder. Zie afb. 10.5. De achterkant van het maaidek moet wordenopgetild en gezekerd.Op machines met wielen van 17”: Bevestig deringen en de pinnen in het bovenste gaatje.Zie afb. 2.Op machines met wielen van 16”: Bevestig deringen en de pinnen in het middelste gaatje.Zie afb. 2.3.2 BandenspanningPas de bandenspanning als volgt aan:Voorzijde: 0,6 bar (9 psi).Achter: 0,4 bar (6 psi).3.3 BasisinstellingOm optimaal te kunnen maaien, is de juiste basisinstellingnoodzakelijk. Het maaidek staat in debasisinstelling wanneer de achterzijde 5 mm hogerdan de voorzijde staat. Dit betekent dat het maaidekiets voorover kantelt.4 MACHINE GEBRUIKENControleer of het gras dat u gaatmaaien vrij is van vreemde voorwerpenzoals stenen etc.4.1 MaaihoogteU krijgt de beste maairesultaten als eenderde vanhet gras wordt gemaaid. 2/3 van de lengte van hetgras blijft dan staan. Zie afb. 11.Als het gras lang is en veel korter moet worden,kunt u beter twee keer maaien met verschillendemaaihoogtes.Gebruik niet de laagste stand als het oppervlak vanhet gazon ongelijkmatig is. Anders loopt u het gevaardat de messen beschadigd raken door het oppervlaken dat de toplaag van het gazon wordtverwijderd.4.2 HellingshoekHet achterdeel van het maaidek kan worden opgetildzodat het maaidek een grotere voorwaartse hellingshoekheeft dan bij de basisinstelling. Dezehellingshoek beïnvloedt de maairesultaten alsvolgt.33


NEDERLANDSNL5.4 ReinigingReinig de onderkant van het maaidek na elk gebruik.Zet het maaidek in de reinigingsstand.Reinig de onderkant van het maaidek grondig. Gebruikwater en een borstel.Herstel lakbeschadigingen wanneer de oppervlakkenvolledig droog een schoon zijn. Gebruik duurzamegele verf die geschikt is voor gebruikbuitenshuis en op metaal.5.5 Wielen110/125 Combi Pro is uitgerust met twee zelfsmerendeverticale aandrijfassen (15:O).De smeergaten moeten na 50 werkuren worden gesmeerdmet universeel vet.5.6 Messen vervangen (16:P)Draag bij het verwisselen van messenwerkhandschoenen om te voorkomendat u zich snijdt.Controleer altijd of de messen scherp zijn. Dankrijgt u het beste maairesultaat.Controleer de messen altijd als deze ergens tegenhebben gestoten. Als de messen zijn beschadigd,moeten de beschadigde onderdelen worden vervangen.Gebruik altijd originele reserveonderdelen.Niet-originele reserveonderdelenkunnen verwondingen veroorzaken,ook al passen ze in de machine.Het mes uit één stuk wordt vervangen als de randenzijn afgesleten.Plaats het nieuwe mes met de geponste tekst naarbeneden gericht.Aanhaalmoment: 45 Nm.5.7 SlijtagebeschermingOnder het maaidek bevinden zich twee slijtagebeschermerster bescherming van het maaidek. Dezekunnen worden vervangen.6 RESERVEONDERDELENOriginele STIGA-onderdelen en accessoires zijnspeciaal ontworpen voor STIGA-machines. "Nietoriginele"onderdelen en accessoires zijn niet gecontroleerdof goedgekeurd door STIGA:Het gebruik van dergelijke onderdelenkan de werking en veiligheid van demachine aantasten. STIGA is niet verantwoordelijkvoor schade of verwondingendie door dergelijke productenzijn veroorzaakt.7 ONTWERPREGISTRATIEDit product of onderdelen van dit product valt/vallenonder de volgende ontwerpregistratie:Zweden: 66 166Duitsland: 499 11 740.9Frankrijk: 577 251-253, 577 439-443VSA: 435 564GGP behoudt zich het recht voor zonder voorafgaandeaankondiging wijzigingen in het productaan te brengen.35


www.stiga.comGGP Sweden AB · Box 1006 · SE-573 28 TRANÅS

More magazines by this user
Similar magazines