2009 - Lokale Politie

lokalepolitie.be

2009 - Lokale Politie

BELEIDSONDERSTEUNINGSTEAM(BOT)Tweemaandelijks : eerste donderdag om de maand + eventueel extra vergaderingenvolgens behoefte.Verantwoordelijke : officier beleid & communicatie.Deelnemers : 12 vrijwilligers uit verschillende diensten en hiërarchische kaders,zowel operationeel personeel als burgerpersoneelFrequentie per jaar : 6WEKELIJKSE VERGADERINGEN MANAGEMENTWekelijks op dinsdag voor alle officieren en de coördinatoren dienst steun.Aanvang te 09.15 uur.Verantwoordelijke : korpschef.Standaard : vaste agendapunten en een beperkte mogelijkheid tot variapunten.Frequentie per jaar : ca 49.PERSONEELSVERGADERINGENMaandelijks: elke derde en vierde donderdag van de maand (behalve juli en augustus) voor allepersoneelsleden, uitgezonderd onderhoudspersoneel (burgerpersoneel afhankelijk van de onderwerpen).Beurtelings een lange versie (13.00u-16.30u) en een korte variant (15.10u-16.30).Verantwoordelijke : officier eerste lijnsdienstenStandaard : onderwerpen uit te werken door de coördinator diensten eerste -lijnszorgFrequentie per jaar : 20 (10 vergaderingen die elk tweemaal doorgaan)OVERLEGVERGADERING MET ALLE LEIDINGGEVENDENDriemaandelijks.Een woensdag – niet tijdens de zomermaandenVerantwoordelijke : officier beleid en communicatieDeelnemers : korpschef, officieren en kader.Standaard : onderhouden van de betrokkenheid der leidinggevenden met het beleid.Frequentie per jaar : 3OVERLEGVERGADERING MET DE OPERATIONELE LEIDINGGEVENDENMaandelijks : 2 de donderdagVerantwoordelijke : officier eerstelijns dienstenDeelnemers : 3 officieren en 14 hoofdinspecteursStandaard : operationeel overleg met de leidinggevendenFrequentie per jaar : 6OVERLEG MET DE DAGCOÖRDINATORENElk kwartaal.Deelnemers : officier operaties en de zes hoofdinspecteurs dagcoördinator.Verantwoordelijke : officier operaties.Standaard : onderhouden van de betrokkenheid der leidinggevenden met hetbeleid.Frequentie per jaar : 4ZONAAL L OVERLEG SLACHTOFFERBEJEGENINGHalfjaarlijkse gedachtewisseling en vorming.Deelnemers : coördinator en het personeel slachtofferbejegening.Frequentie per jaar : 2.VERGADERING ONTSPANNINGSKRINGElke eerste woensdag van de maand.De bestuursleden van de ontspanningskring.Frequentie per jaar : ca 10.VERGADERINGEN AD HOCPunctueel, doorgaans werkgroepenVerantwoordelijke : projectleider of voorzitterFrequentie per jaar : ca 10.Jaarverslag 2009 7 Politiezone Kempenland


1.8.2 Externe vergaderingenPOLITIECOLLEGE1 keer per maand.Derde dinsdag van de maand (behoudens uitzondering)Verantwoordelijke : korpschefFrequentie per jaar : ca 12POLITIERAADVijf keer per jaar.Derde dinsdag van de maanden februari, april, juni, oktober en december telkens om 19.00 uur.Verantwoordelijke : korpschef.Frequentie per jaar : 5ZONALE VEILIGHEIDSRAADBespreking en goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan.Verantwoordelijke : korpschef.Frequentie per jaar : 1VERGADERING KORPSCHEFS S GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT HASSELTDerde donderdag van de maand te 09.00 uur.Verantwoordelijke : korpschef.Frequentie per jaar : 10VERGADERING PROVINCIAAL POLITIEOVERLEGAlle korpschefs van de provincie LimburgGeen vaste dag of uur.Frequentie per jaar : ca 3VERGADERING NETWERK OPTIMALE BEDRIJFSVOERING (bij de geïntegreerde politie)Tweede woensdag van de onpare maanden – ganse dag.Verantwoordelijke : officier beleid & communicatie.Frequentie per jaar : 6BOVENZONAAL L OVERLEG SLACHTOFFERBEJEGENINGIedere semester.Met zone LOMMEL, HANO en KEMPENLAND.Verantwoordelijke : coördinatoren in elke zone.Frequentie per jaar : 2ARRONDISSEMENTEEL OVERLEG SLACHTOFFERBEJEGENINGIedere semester.Iedere politiezone in het gerechtelijk arrondissement.Verantwoordelijke : coördinator CSD HASSELT.Frequentie per jaar : 2ARRONDISSEMENTEEL RECHERCHEOVERLEGMaandelijks elke eerste donderdag te 09.00 uur.Deelname : hoofdinspecteur recherche.Verantwoordelijke : officier operaties & recherche.Frequentie per jaar : 12Jaarverslag 2009 8 Politiezone Kempenland


PERIODIEK OVERLEG UNIT VERKEERElke trimester.Verantwoordelijke : magistraat unit verkeerDeelnemers : parket Hasselt met de verkeersverantwoordelijken van de lokale enfederale politie.Frequentie per jaar : 4LATERAAL POLITIONEEL RECHERCHEOVERLEGMaandelijks elke eerste donderdag te 09.00 uur.Deelname : rechercheur politiezone Kempenland, Lommel, Hano, en deverbindingsambtenaar.Verantwoordelijke : officier recherche van elke zone.Frequentie per jaar : 12VERGADERING MENSENHANDELGeen vaste dag noch uur.Verantwoordelijke : medewerker recherche.Frequentie per jaar : 3VERGADERING VERDOVENDE MIDDELENGeen vaste dag noch uur.Verantwoordelijke : medewerker recherche.Frequentie per jaar : 3GEMEENTELIJKE OVERLEGVERGADERING MET DE HOOFDEN VAN DE WIJKPOLITIE EN DE BUR-GEMEESTERSGeen vaste tijdstippen, ad hocVerantwoordelijke : hoofd van de wijkpolitie.Frequentie per jaar : ongeveer 10BASIS OVERLEG COMITÉ (B.O.C.)Elke derde vrijdag van april en oktoberVerantwoordelijke : adviseur dienst personeelFrequentie per jaar : 2COMITE PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (C.P.B.W.)Verantwoordelijke : adviseur logistiekFrequentie per jaar : 1VERGADERING RING MET DE ZONEMAGISTRATENGeen vaste dag noch uur.Verantwoordelijke : APO-OGPFrequentie per jaar : 4VERGADERING INFORMANTENBEHEERDERSGeen vaste dag noch uurVerantwoordelijke : officier operaties en rechercheBij noodzaakVERGADERING LEERGROEP GGPZGGPZGeen vaste dag noch uurVerantwoordelijke : provincie LimburgFinaliteit : uitwisseling ervaring in het domein van de GGPZJaarverslag 2009 9 Politiezone Kempenland


1.8.3 Geschreven communicatie (intern)BRAINSTORMERKE’SOp ongeregelde tijdstippen.Inhoud : mededelingen van het management van alle aard op maximaaléén A4.Frequentie : er verschenen in 2009 27 brainstormerkesVerantwoordelijke : korpschefKORPSNOTA’SZijn raadpleegbaar op alle pc’s. In 2009 werden 6 nieuwe korpsnota’s uitgeschreven en geïmplementeerd.MEDEDELINGEN EN VIA HET INTERN MAILSYSTEEMVia de software van de lokale politie (ISLP) – toepassing Netscape.MEDEDELINGEN OP DE SCREENSAVERS VAN DE PC’sPERSONEELSKRANTJESVerschijnen driemaandelijks. In 2009 kwamen er 4 tot stand. Eerder ludieke presentatie vanwetenswaardigheden in het korps en over collega’s.1.8.4 Geschreven communicatie (extern)Er werd reeds in 2008 overleg gepleegd met onze bestuurlijke overheden over de mogelijkheidtot samenwerking met een extern consultantsbureau om onze externe communicatie testroomlijnen. Bij het uitschrijven van het ZVP 2009-2012 kwamen we immers tot de vaststellingdat onze politiezone in de “buitenwereld” een vrij repressief imago heeft. Hiervoor werdenenkele oorzaken gedetecteerd, onder meer dat de media vooral onze controleacties en sanctionerendefunctie in beeld brengt. Gekoppeld aan ons voornemen om een nieuwe mission statementuit te werken en hierover zowel intern als extern te communiceren, zou deze vaststellinghet samenwerken met een gespecialiseerd bureau voor onze externe communicatie kunnenrechtvaardigen.In 2009 werd aan deze samenwerking gestalte gegeven. Er werd een aanbestedingsprocedureopgestart waarvoor drie externe communicatiebureaus intekenden. Na grondige beoordelingen uitvoerige contacten met vertegenwoordigers van de drie bureaus, besloten we het Leuvenseagentschap 4Xl onder contract te nemen. In de loop van het jaar werd er al intensief begonnenmet het scherp stellen van onze communicatie en ons imago. In de loop van 2010 zal dit projectzeker verder gestalte krijgen.Jaarverslag 2009 10 Politiezone Kempenland


1.8.5 Audiovisuele communicatie (extern)In onze politiezone treedt de officier beleid en communicatie op als perswoordvoerder.De korpschef is zijn stand-in.Eric Cenens - Officier beleid en communicatie1.8.6 WebsiteIn 2008 startten wij met een gloednieuwe website. De oude website werd van het net verwijderd.Het beheer en de voortdurende updating van onze website berust bij onze informaticus.Hij werkt hiervoor samen met onze twee medewerkers die fungeren als functioneel beheerders.De supervisie en inhoudelijke aansturing berust bij de officier beleid en communicatie.Steven Snoeckx - informaticusJaarverslag 2009 11 Politiezone Kempenland


1.9 De korpsleidingNaast de korpschef telt ons korps vier officieren. De rol van de korpschef is toegelicht in rubriek1.6 van dit jaarverslag. Twee van de vier officieren hebben een dienst onder hun directe leiding.Zo is er de officier operaties en recherche, verantwoordelijk voor de interventiepolitie en onzelokale speurders. De officier wijkpolitie is verantwoordelijk voor de drie wijkpolitieposten in onzezone (in elke gemeente één). Twee officieren hebben een overkoepelende – zeg maar“korpsbrede” - verantwoordelijkheid. De officier eerstelijns diensten fungeert als operationelecoördinator en houdt de focus op het functioneren van de diensten in de eerste lijn, met een“helikopterperspectief”. Bij externe klachten over medewerkers voert hij het vooronderzoek enrapporteert aan de korpschef. Wanneer de korpschef enige tijd niet aanwezig is, treedt de officiereerstelijns diensten op als zijn vervanger. De officier beleid en communicatie is verantwoordelijkvoor de beleidsaansturing en – opvolging, het voorbereiden en uitschrijven van beleidsdocumentenals de jaarverslagen, zonale veiligheidsplannen, etc. Verder heeft hij de supervisieover de actieplannen en over de uitvoering ervan en staat hij in voor de interne en externecommunicatie.Behalve de korpschef en zijn officieren telt ons korps ook twee administratieve medewerkersvan het niveau A. Zij zijn verantwoordelijk voor de steundienst. Een van hen beheert de personeelsdienst,de ander de dienst logistiek en informatica.Via o.a. het BOT (zie supra punt 1.8.1.) wordt ernaar gestreefd het personeel te betrekken bij debeslissingen die rond de dagdagelijkse werking van het korps genomen worden. Tevens genereerthet BOT eigen voorstellen tot het verbeteren van onze werking.Onze politiezone is een relatief “vlakke organisatie”, waarmee wordt bedoeld dat de leidinggevendendichtbij de uitvoerders staan. Zowel felicitaties als terechtwijzingen verlopen overwegendvia informele weg, in een direct contact tussen de betrokkenen.Jaarverslag 2009 12 Politiezone Kempenland


2 STRATEGIE EN BELEID2.1 Strategische doelstellingen ZVP 2009-2012Met het aanvatten van een nieuwe beleidscyclus van vier jaren vanaf 1 januari 2009 werd in2008 een nieuw ZVP uitgewerkt en opgestuurd naar de bevoegde ministeriële kabinetten. In ditZVP werden vijf strategische doelstellingen (te lezen als beleidsprioriteiten) weerhouden doorde zonale Veiligheidsraad. Het gaat om veiligheidsfenomenen waarvan uit de voorbereidendeanalyses (zie rubriek 1.1. van dit jaarverslag) gebleken is dat zij extra aandacht van de politievereisen. Zij zullen in de nieuwe beleidscyclus projectmatig worden aangepakt. Andere veiligheidsproblemenblijven niettemin ook de nodige aandacht krijgen. Zij worden aangepakt in dezgn. reguliere politiewerking. Dit betekent: geen actieplan of projectmatige aanpak, maar erwordt wel degelijk aan gewerkt in de gewone werking.Hieronder de weergave van de strategische doelstellingen in het ZVP 2009-2012:I. Strategische doelstelling 1aanpak van het fenomeen woninginbraken – met bijdrage (binnen onze mogelijkheden)aan de prioriteit van FGP Hasselt omtrent rondtrekkende dadergroepen.II. Strategische doelstelling 2aanpak van de problematiek inzake drugs.III. Strategische doelstelling 3aanpak van de verkeersonveiligheid door te werken aan het terugdringen van het aantalverkeersongevallen met doden en/of gewonden.IV. Strategische doelstelling 4werk maken in onze politiezone van de prioriteit van de gerechtelijke overheid rond jeugdzorg.V. Strategische doelstelling 5motivatie van het personeel, met een onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers.2.2 Een beleid gevoerd door een innovatief leiderschap met lefBij de Belgische politie geldt het EFQM managementmodel als leidraad voor het aansturen enopvolgen van het beleid en bestuur. Het model bestaat uit negen velden en een terugkoppelingsveld.De vijf velden links van het model zijn vijf organisatiegebieden. Ingrepen in deze vijforganisatiegebieden hebben hun invloed op de vier resultaatgebieden rechts van het model.Het is daar dat de resultaten worden gemeten. Het terugkoppelingsveld onderaan de negenvelden illustreert de aandacht voor het continu verbeteren (de lerende organisatie). Het modelis aldus gekoppeld aan de gekende “Demingcirkel”, hetgeen impliceert dat de beleidsuitvoeringverloopt a.h.v. verschillende fasen: Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A). 3 Zoals de vorige edities is ookdit jaarverslag weer opgebouwd volgens de tien velden van het EFQM managementmodel.Hieronder de weergave van het EFQM managementmodel:3De Amerikaanse kwaliteitsgoeroe W.E. Deming is de bedenker van een kwaliteitssysteem om voortdurend de kwaliteit van eenproduct of dienst te verbeteren. Zijn model kent een continue cyclus (P-D-C-A) waarbij men steeds opnieuw plant – uitvoert – evalueerten aanpast.Jaarverslag 2009 13 Politiezone Kempenland


2.3 Bepalen van beleid is bepalen van keuzes en prioriteitenAan de hand van volgende aspecten bepaalde de zonale veiligheidsraad de prioritaire veiligheidsproblemen:• in welke mate stelt zich het probleem objectief (weinig - veel - zeer veel, Cf. cijfergegevensover prevalentie van veiligheidsproblemen)• in welke mate stelt zich het probleem subjectief (subjectieve beleving, Cf. bevragingenvan belanghebbenden zoals burgers, overheden, … )• in welke mate is een veiligheidsfenomeen een prioriteit voor andere overheden of instanties(cf. opgenomen in het nationaal Veiligheidsplan of andere beleidsdocumenten)In de zonale veiligheidsraad werd gebruik gemaakt van een argumentatiematrix waarbij dezeaspecten in rekening werden genomen om de prioriteiten voor de komende vier jaren vast teleggen. Zie hieromtrent rubrieken 1.1. en 2.1. van dit jaarverslag.2.4 Strategie wordt vertaald in doelstellingenDe Veiligheidsraad weerhoudt de gekozen veiligheidsproblemen als prioritair aan te pakkenstrategische doelstellingen. In de beleidsuitvoering wordt een en ander verder vertaald in operationeleen tactische doelstellingen. Belangrijk bij deze operationele en tactische doelstellingenis dat ze voldoen aan de criteria die in de literatuur worden omschreven als“SMART” 4 . Dezedoelstellingen worden concreet uitgeschreven in actieplannen, die vervolgens worden toegevoegdaan het ZVP.4Hulpmiddel voor het bepalen van goede doelstellingen: Specifiek – Meetbaar – Aanvaardbaar – Realistisch - Tijdgerelateerd.Jaarverslag 2009 14 Politiezone Kempenland


2.5 De actoren die betrokken zijn bij de beleidsbepaling2.5.1 De politieraadDe politieraad bestaat in onze politiezone uit 20 leden. Dit orgaan is samengesteld uit vertegenwoordigersvan de gemeenteraad van iedere gemeente. Het aantal leden dat elke gemeentekan afvaardigen wordt bepaald door het aantal inwoners. Zo zijn er voor Peer en Leopoldsburg7 gemeenteraadsleden vertegenwoordigd in de politieraad, voor Hechtel-Eksel 6. Hier zijnde burgemeesters bij inbegrepen. De korpschef woont de vergaderingen van de politieraad bij.In 2009 heeft de politieraad 5 keer vergaderd. Voorzitter is de burgemeester van Peer.2.5.2 Het politiecollegeHet politiecollege bestaat uit de 3 burgemeesters van de respectieve gemeenten en de korpschef.In onze politiezone is de burgemeester van Peer momenteel voorzitter van het politiecollege.Het stemmengewicht dat iedere burgemeester vertegenwoordigt is evenredig met de financiëledotatie die de gemeente inbrengt. In 2009 heeft het politiecollege 12 keer vergaderd.2.5.3 De zonale VeiligheidsraadIn de ZVR wordt beslist over de beleidsprioriteiten van de politie. Vertegenwoordigd zijn deburgemeesters van de politiezone, de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijke directeurcoördinatorvan de federale politie. Naast deze wettelijke vertegenwoordiging wordt deZVR bij ons ook bijgewoond door de gerechtelijke directeurcoördinator van de federale politie,de arrondissementscommissaris van de provincie, onze officier beleid en communicatie en desecretaris die de notulen neemt.De zonale Veiligheidsraad vergaderde in 2009 1 keer.Jaarverslag 2009 15 Politiezone Kempenland


3 MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS3.1 Wijzigingen in de personeelsformatie in 20093.1.1 Exits• Op 28 februari werd de voltijdse detachering vanuit het OCMW Leopoldsburg van onzecoördinatrice slachtofferbejegening beëindigd. Zij ging studeren aan het opleidingsinstituutvoor politieofficieren in Brussel.• Op 1 maart ging de wijkcoördinator van de wijkpolitie Leopoldsburg met pensioen.• Eveneens op 1 maart werd de afdeling beëindigd van een inspecteur die bij de dienst operatiesactief was. De samenwerking werd op zijn verzoek stopgezet omwille van zijn verhuisnaar een verder weggelegen gemeente.• Op 1 april gingen twee hoofdinspecteurs van ons afhandelingbureau met pensioen.• Op 1 juli ging een wijkinspecteur van de wijkpolitie Hechtel-Eksel met pensioen.• Ook op 1 juli vond de pensionering plaats van een commissaris. Hij was sinds twee jaar metziekteverlof door een ongeneeslijke ziekte.• Op 1 september verliet een inspecteur van de dienst operaties ons korps. Zij maakte mobiliteitnaar de federale politie, dienst hondensteun.• Op 1 oktober werd het contract voor bepaalde duur van een administratief bediende niveauC beëindigd. De persoon die zij verving keerde terug uit langdurig ziekteverlof.• Op 1 november verliet een hoofdinspecteur van de dienst operaties onze zone door mobiliteitnaar een ander korps.• Ook op 1 november werd de afdeling van een inspecteur van CIK Hasselt naar onze zone beeindigd.• In december namen we afscheid van een inspecteur die de Gatsocontroles en het beheer vande flitspalen voor zijn rekening nam. Hij ging met pensioen vanaf 1 januari 2010.3.1.2 Intro’s• Op 18 mei kwam de nieuwe coördinatrice slachtofferbejegening in dienst. Zij werd afgedeeldvanuit OCMW Peer.• Vanaf 24 juni konden we beroep doen op een administratief bediende niveau C. Zij kwam indienst met een vervangingscontract voor de tijdelijke vervanging van een personeelslid metlangdurig ziekteverlof.• Op 8 juli kwam een inspecteur voor de dienst operaties in dienst. Zij werd afgedeeld vanuitde federale politie, dienst algemene reserve.• Dezelfde inspecteur werd op 1 augustus aangeworven via mobiliteit.• Ook op 1 augustus kwam een andere inspecteur ons korps vervoegen als versterking voor dedienst operaties.• Op 1 december kwamen gelijktijdig twee inspecteurs in dienst voor de dienst operaties.• Eveneens op 1 december kwam een hoofdinspecteur de rangen van de dienst operaties• versterken. Hij werd gedetacheerd vanuit de federale politie, dienst algemene reserve.• In december werden nog twee inspecteurs aangeworven via mobiliteit. Hun indiensttredingwerd voorzien vanaf 1 januari 2010.3.1.3 Interne bevordering• Op 1 juni werd een inspecteur van de dienst operaties bevorderd tot hoofdinspecteur. Ditgeschiedde via een mobiliteitsprocedure.• Ook een inspecteur die als functioneel beheerder werkzaam is, werd per 1 juni via mobiliteitgepromoveerd tot hoofdinspecteur.• Op 1 oktober werd onze gespecialiseerde vakman statutair aangeworven. Hij had eerder eencontract voor bepaalde duur.• Op 1 november werd onze coördinatrice slachtofferbejegening statutair in dienst genomen.Zij was voorheen afgedeeld vanuit OCMW Peer.Jaarverslag 2009 16 Politiezone Kempenland


3.1.4 Interne reorganisatie• Op 1 januari gingen twee hoofdinspecteurs vanuit de dienst operaties over naar het afhandelingbureau.• Op 1 februari maakte een hoofdinspecteur van het afhandelingbureau de overstap naar dewijkpolitie Leopoldsburg. Hij ging er aan de slag als wijkcoördinator.• Op 1 juni ging een inspecteur van de dienst operaties aan de slag als wijkinspecteur bij dewijkpolitie van Hechtel-Eksel.3.2 Enkele HRM 5 -gegevens dienstjaar 2009• In 2009 werden door medewerkers van onze politiezone (burgers + operationelen, allehiërarchische kaders) in totaal 973 dagen ziekteverlof opgenomen, waarvan 85 wegens arbeidsongeval.Er werd ook 1 baaldag genomen. 6• In 2009 was er voorzien in maximaal 4 560 overuren die mochten worden gepresteerd (inonze politiezone per definitie bij uitzondering, voor het opvangen van noodwendigheden enom de continuïteit te verzekeren). Er werden in totaal 2 005 overuren gemaakt.• De politiezone had in 2009 18 460 weekenduren begroot. Er werden 17 155 weekenduren• gepresteerd door het personeel.• Wat het aantal nachturen betreft werd er uitgegaan van een raming van 18 463 nachturen.Er werden 17 658 uren aan nachtprestaties geleverd.• Ons korps besteedde in 2009 4 475 mensuren aan opleiding. 1 163 mensuren besteed aanschiettraining en geweldbeheersing zijn daarin meegeteld. Deze cijfers zijn hoog omwillevan twee• inspecteurs die voltijds in opleiding waren in het kader van hun bevordering tot hoofdinspecteur.• Er waren in 2009 13 externe klachten over het optreden van medewerkers van onze politiezone.In elk van deze gevallen werd na grondig onderzoek besloten dat de klacht geen aanleiding• vormde voor een sanctionering van de betrokken politieambtenaar. Alle klachten en onderzoeken• werden gerapporteerd aan het Comité P dat de politiediensten controleert.• Daar staat tegenover dat er in 2009 ook 8 externe felicitaties waren voor de dienstverleningvan onze medewerkers.5Human Resources Management6Personeelslid komt niet werken op een dag dat hij/zij normaal wel zou werken. De dag gaat niet in mindering van het contingentziekendagen, maar er worden aan het personeelslid ook geen werkuren toegekend. Beperkt tot jaarlijks maximaal 4 dagen.Jaarverslag 2009 17 Politiezone Kempenland


3.3 Ons organiek kader (op 31/12/2009)OPERATIONEEL volgens GRAADFeitelijk K.FTEOrganiek kaderOfficierenkader 5 5 5Middenkader 14 14 15Basiskader 56 55,80 54Agenten v Politie 0 0 0TOTAAL 76 76 74* Afwijking feitelijk kader t.o.v. FTE te wijten aan 1 personeelslid in 4/5 werkregime.BURGERPERSONEEL volgens NIVEAUFeitelijk K.FTEOrganiek kaderNIVEAU A 2 2 2NIVEAU B 2 2 5NIVEAU C 8 8 8NIVEAU D 7 4,94 3TOTAAL 17 15 18* Afwijking feitelijk kader t.o.v. FTE te wijten aan 2 personeelsleden die 4/5 werken.Jaarverslag 2009 18 Politiezone Kempenland


3.4 Onze leeftijdsspreidingOfficierskader aantal jonger dan 31 jaar 0aantal 31 - 40 jaar 1aantal 41 - 50 jaar 1aantal 51 - 55 jaar 2aantal 56 jaar en meer 1Middenkader aantal jonger dan 31 jaar 0aantal 31 - 40 jaar 5aantal 41 - 50 jaar 3aantal 51 - 55 jaar 6aantal 56 jaar en meer 0Basiskader aantal jonger dan 31 jaar 7aantal 31 - 40 jaar 8aantal 41 - 50 jaar 18aantal 51 - 55 jaar 20aantal 56 jaar en meer 33.5 Organisatie en werking van het intern toezichtDe korpschef is ons aanspreekpunt intern toezicht. De onderzoeken worden toevertrouwd aande officier eerstelijns diensten. Hij voert het onderzoek en rapporteert aan de korpschef. Dekorpschef rapporteert op zijn beurt aan het Comité P. Een eventueel opstarten van de tuchtprocedurevangt aan bij de korpschef, die een tuchtverslag opstelt ten behoeve van de tuchtoverheid.In 2009 werden er geen tuchtprocedures ingeleid.3.6 MentorschapOnze politiezone telt sinds 2008 negen mentoren, waarvan drie hoofdinspecteurs.In 2009 deden er 6 studenten die een politieopleiding volgden stage in onze politiezone. Daarnaasthadden we nog 5 stagiairs die een reguliere studie volgden aan een hogeschool.3.7 Syndicaal overleg in het basisoverlegcomité (BOC)In 2009 was er tweemaal syndicaal overleg in het BOC. Er werd vergaderd op 17 april en op 30oktober.Volgende onderwerpen waren er voorwerp van bespreking:- Nota interventiepermanentie- Personeelsevaluatie (competentieprofielen voor nieuwe functies)- Het personeelsverloop in onze politiezone- Glijdende werkuren voor personeel met dagdienst- Inzetbaarheid voor oefeningen geweldbeheersing- Dienstplanning en gevolgen van de implementatie van het Ortecprogramma Harmony- Reorganisatie dienst operaties- Dossier rechtsbijstand- Nieuwe korpsrichtlijnen inzake ziektemelding- TeambuildingsessiesIn dezelfde lijn als het BOC liggen de vergaderingen van het comité voor preventie, beschermingen welzijn op het werk (CPBW). Deze vergaderingen gingen in 2009 twee keer door, gekoppeldaan de vergaderingen van het BOC op 17 april en 30 oktober.Jaarverslag 2009 19 Politiezone Kempenland


Volgende onderwerpen waren er voorwerp van bespreking:- Jaarverslag CPBW dienstjaar 2008- Aanstelling nieuwe preventieadviseur- Aankoopdossiers 2009- Rollen v/d preventieadviseur versus de vertrouwenspersoon- Plaatsen van een “rustzetel” voor ploegen bereikbaar/terugroepbaar die worden teruggeroepen3.8 Evaluatieprocedure personeelEind 2005 werd de draad opgenomen en het kader werd opgeleid om met de evaluatieprocedurevertrouwd te worden. In 2006 werd met alle medewerkers een planningsgesprek gevoerd. In2007 werden functioneringsgesprekken gehouden.In 2008 volgden de evaluatiegesprekken die de tweejaarlijkse cyclus afronden. Aansluitendwerd er een nieuwe evaluatieprocedure gestart doordat het evaluatiegesprek gekoppeld werdaan een nieuw planningsgesprek voor de komende twee jaar. In 2009 werden functioneringsgesprekkengevoerd met alle personeelsleden. De procedure zal in 2010 opnieuw culmineren inevaluatiegesprekken. Ook dan weer zal een planningsgesprek de volgende evaluatiecyclus inleiden.3.9 VertrouwenspersoonOnze politiezone telde twee vertrouwenspersonen, een mannelijke en een vrouwelijke inspecteur.Extern werden zij bijgestaan door psychologen van Mensura, het bedrijf dat instaat voorons arbeidsgeneeskundig onderzoek. Daarnaast is er nog de mogelijkheid beroep te doen ophet stressteam van de federale politie.Sinds 2008 berust de hoedanigheid van vertrouwenspersoon bij onze coördinatrice slachtofferbejegening.Zij is maatschappelijk assistente en heeft als burger het voordeel meer neutraal tekunnen oordelen. De twee inspecteurs blijven dienst doen als stand-ins. De ondersteuning vanMensura blijft behouden, evenals de mogelijkheid om het stressteam in te schakelen.Jaarverslag 2009 20 Politiezone Kempenland


3.10 Bevorderen van preventie en welzijn op het werkWe hebben sinds 2009 een nieuwe preventieadviseur. Hij behandelde in 2009 onder meer devolgende dossiers:• Ingebruikname nieuwe veiligheidsuitrusting (pistolen H&C P30, telescopische wapenstokken,wapengordels en toebehoren)• Organisatie van opleiding en training nieuwe veiligheidsuitrusting• Volgen van opleiding preventieadviseur• Nieuwe garagepoorten• Dossier vrijstellingen van nachtdienst• Coördinatie maatregelen Mexicaanse griep• Keuring brandblustoestellen• Plaatsen zonnewerende folie in hittegevoelige lokalen gelijkvloers (waar geen airco is)• Toezicht werkzaamheden bij verbouwingswerken verhoorlokalen hoofdgebouw• Toezicht werkzaamheden bij restauratiewerken wijkkantoor Peer• Toezicht werkzaamheden bij installatie carports hoofdgebouw• Toezicht werkzaamheden bij verbouwingswerken lokalen dienst operaties• Voorzien van winterbanden op interventievoertuigen• Voorbereiding brandpreventieplan, te finaliseren in 2010Kris Schrooten – preventieadviseurJaarverslag 2009 21 Politiezone Kempenland


4 MANAGEMENT VAN MIDDELEN4.1 Begroting 20094.1.1 InkomstenAan de inkomstenzijde ontving de politiezone Kempenland voor het werkingsjaar 2009 in totaal6 866 980 €.Hiervan bestond 4 488 994 € uit de zgn. federale toelage, te begrijpen als de dotatie die de federaleregering inbrengt (FOD Binnenlandse Zaken en FOD Justitie gezamenlijk). Dit maakt 63 %van de inkomsten uit. Daarnaast waren er de dotaties van de drie gemeenten. Hun financiëleinbreng is afhankelijk van het aantal inwoners. De stad Peer vertegenwoordigde in 2009 12 %van de inkomsten van de politiezone, Leopoldsburg 11 % en Hechtel-Eksel 7 %. Het resterendegedeelte van de inkomsten wordt gegenereerd uit overboekingen uit het reservefonds en ontvangstenvoor prestaties.4.1.2 UitgavenBegrootReëel uitgegevenPersoneelskosten 6 114 870 5 955 726Werkingskosten 916 679 744 122Schulduitgaven (leningen) 152 775 141 583Investeringen 899 210 312 027Overdrachten 86 350 54 906Opmerkingenen:- het verschil tussen begroting en reële uitgaven in de post investeringen is te wijten aanhet feit dat jaarlijks 500 000 € wordt begroot voor de eventuele aankoop van het gebouwin Leopoldsburg (nog deels eigendom van de Regie der Gebouwen). Tot heden ging deaankoop nooit door, vandaar het jaarlijkse overschot.- de som van alle uitgaven lijkt het bedrag van de inkomsten te overstijgen. Dit komt doordatin de tabel de post investeringen werd opgenomen. Deze post hoort eigenlijk thuis inde buitengewone begroting en moet bijgevolg niet meegeteld worden in de som van deuitgaven.4.2 CapaciteitsmeetsysteemCapaciteit, uitgedrukt in mensuren, werd tot 2009 in onze politiezone gevat in het softwareprogrammaPPP (programma prestaties personeel). Dit programma was gevat in de politiesoftwareISLP, administratieve toepassing.In 2007 werd nagegaan welke bijkomende behoeften er zijn om de dienstplanning efficiënt tebeheren. Vooral voor de dienst operaties bleken er een aantal tekortkomingen te zijn in de bestaandewerkwijze. De aanschaf van een gedigitaliseerde planningsmotor werd in overweginggenomen. Twee firma’s die dergelijke planningsmotor verhandelen, kwamen hun instrumentuitvoerig demonstreren en promoten in ons hoofdgebouw. Een delegatie van onze politiezonewerd uitgestuurd naar een Oost-Vlaamse politiezone die met de planningsmotor vertrouwd is,om ter plaatse de toepassingen te gaan evalueren. Bij andere politiezones die gebruiker zijn vande planningstools, werd navraag gedaan over de bevindingen. Na grondige besprekingen enoverwegingen op het managementoverleg en in een latere fase op het politiecollege, werd totde aankoop van een planningsmotor beslist. In de loop van 2008 werd het finaal de firma Ortecdie zijn planningsmotor Harmony in ons korps mocht komen implementeren. Pas vanaf hetwerkjaar 2009 worden de diensten met deze nieuwe tool automatisch gepland. De digitaleJaarverslag 2009 22 Politiezone Kempenland


manier om de diensten te plannen heeft onder meer als voordeel dat alles geschiedt volgensobjectieve en vooraf ingevoerde criteria. De criteria waarop de planningsmotor zich baseert omde diensten te bepalen zijn geënt op de voornaamste bepalingen in de personeelsstatuten vande geïntegreerde politie.Vanaf 1 november 2009 wordt nog uitsluitend gebruik gemaakt van Harmony en werd afgestaptvan PPP (tot die datum werden de administratieve gegevens nog dubbel geregistreerd).4.3 Beheer softwareprogramma’sVoor de inzet en het beheer van onze ICT-tools en softwareprogramma’s hebben wij sinds 2008een informaticus in dienst. Hij werkt drie dagen per week voor ons en twee dagen per weekvoor de gemeente Leopoldsburg, dewelke een overeenkomstig deel van zijn wedde betaalt. Inzijn taken als informaticus wordt hij bijgestaan door een hoofdinspecteur en een inspecteur, dieals functioneel beheerder optreden. Daarnaast werken wij voor onze technische en ICTsystemensamen met onderstaande partners.4.3.1 Federale politie, de directie telematica (DST)4.3.2 Cipal- ISLP (Integrated System for Local Police) te weten afhandeling processen-verbaal, briefwisseling,kantschriften, meldingen, interventies- ANG bevattende het Hilde netwerk, de databank m.b.t. personen, voertuigen, feiten (concreteen niet concrete) en plaatsen, het wapenregister.- ARGOS bestuurlijke afhandeling.- ARTHEMIS tool om rechtstreeks in verbinding te komen met DST om alle defecten software &hardware te melden- QUESTIS & DAWA, een operationele en beleidsmatige tool.- Dispatch N, zijnde de doorstroom van CIC naar ISLP (A.S.T.R.I.D. tool)- PORTAL : . rijksregister nationaal. dienst van het wegverkeer. rijbewijzen. Mac Tool: tool om software naar PC’s te sturen. Rita: tool om PC (van op afstand) door een derde (Admin) over te nemen- SIDIS bestand met de populatie van de gevangenissen- TEAMWARE zijnde een intern email systeem op federaal niveau- NETSCAPE zijnde de ISLP mail- IGT interventiegids terrein wordt actueel gehouden door DST- Boekhoudingprogramma HERMES.- Documenten binnen ISLP afhandeling.- Rijksregister gemeente.- Strafregister tot op lokaal niveau.4.3.3 Administratief netwerkInternet en beheer websiteDit is het werk van onze informaticus, onder de verantwoordelijkheid van de officier beleid encommunicatie4.3.4 IntersafeBadgesysteem voor toegangscontrole in onze hoofdzetel en alarminstallaties in elk gebouw. Deofficier eerstelijns diensten staat in voor het beheer.Jaarverslag 2009 23 Politiezone Kempenland


4.4 Opvolging en ontwikkelingen ICTIntern zijn er onze informaticus en onze twee functionele beheerders die de ontwikkelingen inzakeICT van nabij volgen. Zij worden sporadisch op hun vraag bijgestaan door een informaticusvan CIPAL.Ook fungeren onze informaticus en onze twee functionele beheerders als eerste aanspreekpuntbij defecten van zowel software als hardware. Het leeuwendeel van de dagdagelijkse problemenlossen zij zelf op, de rest wordt doorverwezen naar de juiste externe partner.4.5 ASTRID - CICOnze ploegen worden aangestuurd door het provinciaal communicatie- en informatiecentrumLimburg (CIC LIM) van de federale politie. Er wordt gewerkt met de digitale Tetranorm van hetAstridnetwerk.Jaarverslag 2009 24 Politiezone Kempenland


4.6 Overzicht operationele uitrusting (niet limitatieve opsomming)INFORMATICA 2006 2007 2008 2009PC’s Vaste post 77 77 78 78Laptop 7 7 7 7Flat screen 82 82 82 82Printer 46 46 46 46Server 2 2 2 2PC aansluiting ISLP 63 63 63 63Internet 22 31 31 33Portal 63 63 63 63RADIO 2006 2007 2008 2009Klassiek Basis 0 0 0 0Mobiel 0 0 0 0Astrid Basis 4 4 4 4Mobiel 11 11 11 11Draagbaar 41 41 41 41Abonnement 56 56 56 56BEWAPENING 2006 2007 2008 2009Beveiligde Wapenkamer 2 2 2 2Wapenkasten 88 88 88 88Uitschakelende productenKleine spuitbussen 75 75 75 75Grote spuitbussen 5 5 5 64-WIELERS 2006 2007 2008 2009Voertuigen Totaal 25 25 26 274X4 1 1 1 1Striping 19 19 19 20Anoniem 6 6 6 6Leasing 4 4 4 4Diesel 23 23 23 26Benzine 2 2 2 12-WIELERS 2006 2007 2008 2009Motorfiets 2 2 3 3Bromfiets 0 0 0 0Fiets 14 14 14 15VERKEERSUITRUSTING 2006 2007 2008 2009Radar Snelheidsmeter 1 1 1 1Andere Curvometer 1 2 2 2Sonometer 1 1 1 1Fototoestel Analoog 4 1 1 1Digitaal 7 7 10 10Alcoholtest ATT 10 10 10 10AAT 5 5 6 6Kogelwerende vesten PZ 24 24 69 69Spijkereggen PZ 4 4 4 4Scanner 0 1 1 1Video 0 1 1 1Simkaartlezer 0 4 4 4GPS 0 1 5 5Jaarverslag 2009 25 Politiezone Kempenland


4.7 VerkeersveiligheidfondsHet verkeersveiligheidfonds is een door de federale overheid beheerd fonds dat gespijsd wordtdoor de verkeersboetes die in de politiezones over gans België worden uitgeschreven. Deze geldenworden verzameld en achteraf wordt een gedeelte ervan via een bepaalde verdeelsleutelterug aan de politiezones toegekend. De politiezones dienen deze kredieten te gebruiken voorprojecten die de verkeersveiligheid bevorderen.Verkeersveiligheid krijgt federaal de hoogste prioriteit. Ook onze zone besteedt heel wat capaciteitaan verkeersveiligheid.In 2009 ontving onze politiezone 406 325 € uit het verkeersveiligheidfonds. Dit geld werd inhoofdzaak besteed aan de volgende aankopen en realisaties:• Uitvoeren van snelheidscontroles• Uitvoeren van alcoholacties (25 in 2009)• Uitvoeren van controles op zwaar goederenvervoer• Uitvoeren van diverse andere verkeerscontroles (verkeersagressie, gordeldraagplicht, …)Over de resultaten van deze acties meer in hoofdstuk 6 van dit jaarverslag.Volgende investeringen zijn nog in voorbereiding:• Aankoop van een politievoertuig met systeem voor nummerplaatherkenning• Aankoop van het digitaal vingerafdrukkensysteem Livescan• Aankoop van uitleesapparatuur voor digitale tachografen• Aankoop van een nieuw voertuig en nieuwe apparatuur voor bemande snelheidscontrolesJaarverslag 2009 26 Politiezone Kempenland


5 MANAGEMENT VAN PROCESSEN5.1 Primaire processen : de zes basisfunctionaliteiten5.1.1 Organisatie en werkingDe lokale politiezones moeten sinds de politiehervorming de basispolitiezorg verstrekken in hungebied, en dit in de geest van de gemeenschapsgerichte politiezorg (ook wel “community policing”genoemd). Tot vandaag moet de lokale politie concreet voorzien in het invullen van zesbasisfunctionaliteiten:1) Wijkpolitie2) Onthaal3) Interventie4) Openbare orde5) Slachtofferbejegening6) Lokale rechercheHet valt te verwachten dat er in de loop van 2010 een zevende basisfunctionaliteit zal bijkomen.In een evaluatierapport van een commissie onder het voorzitterschap van professor BriceDeruyver, werd gesuggereerd dat de materie verkeer best als een aparte functionaliteit zouworden ingevuld. Tot vandaag ressorteerde verkeer onder openbare orde. Waarschijnlijk zullener weldra dus zeven basisfunctionaliteiten zijn.Hieronder overlopen we de zes momenteel bestaande basisfunctionaliteiten en gaan we na hoewe er in het werkjaar 2009 gestalte aan gaven in de politiezone Kempenland.5.1.2 WijkwerkingDe functie wijkwerking is de hoeksteen van een naar de gemeenschap gerichte politie en krijgtbijgevolg een belangrijke plaats in de basispolitiezorg. Als minimale werkings- en functioneringsnormwordt de inzet van één wijkinspecteur per 4 000 inwoners vooropgesteld. In onzepolitiezone doen we het zelfs beter: 1 per 3 077.De politiezone Kempenland beschikte in 2009 voor haar wijkwerking over één verantwoordelijkeofficier, drie hoofdinspecteurs en 13 wijkinspecteurs. Dit is 23% van het operationeel kader.Administratief werd elke wijkpolitiepost ondersteund door 1 voltijdse bediende.De functie van wijkinspecteur is in onze zone een gespecialiseerde functie. De wijkinspecteurwordt voltijds ingezet voor wijkwerking.5.1.3 OnthaalHet telefonisch onthaal is 24u/24u verzekerd. Ook bij het aanbellen aan elk gebouw buiten deopeningsuren wordt de bezoeker onmiddellijk met een politiefunctionaris verbonden. Tot 19:00uur verzekert de hoofdzetel het telefonisch onthaal. Nadien neemt de provinciale dispatchingdie rol over.Jaarverslag 2009 27 Politiezone Kempenland


Openingsuren kantorenMaan Dins Woen Don Vrij Zat ZonCentraal 07-19 07-19 07-19 07-19 07-19 09-17 GeslotenWijken 09-1230 09-1230 09-1230 09-1230 09-1230 Gesloten GeslotenIn de wijkkantoren kan men ook in de namiddag terecht, maar enkel na afspraak.5.1.4 InterventiedienstOnze interventiedienst is zodanig georganiseerd dat we doorgaans iedere oproep kunnen afhandelen,ongeacht de dringendheid. Overdag tussen 07:00u en 21:00u tellen we twee ploegenvan telkens twee mensen. In het weekend zijn we permanent met twee ploegen op het terrein(tot zondag 22:00u). De tweede ploeg fungeerde tot medio 2009 in principe als projectploeg.Dat betekende dat zij actief waren rond de projecten die in actieplannen gevat waren.Slechts wanneer de eerste ploeg bijstand nodig had of als er een oproep binnenkwam terwijl deeerste ploeg bezet was, deed de tweede ploeg dienst als extra interventieteam.In 2009 is een reorganisatie doorgevoerd in de dienst operaties (de interventiepolitie). We werdengeconfronteerd met een toenemend aantal medische vrijstellingen. Dit had vooral te makenmet het statutaire gegeven dat operationele personeelsleden bij de politie vanaf de leeftijdvan 53 jaar, een aanvraag tot vrijstelling van nachtdienst kunnen indienen. Het werd gaandewegsteeds moeilijker om de noodzakelijke diensten te blijven inplannen. Ook andere bepalingenin het personeelsstatuut beperken immers de mogelijkheden.De ingreep komt op het volgende neer. De dienst operaties bestaat voortaan uit twee afzonderlijkepoules. De poule interventie is de grootste en bestaat uit de leden die geen vrijstellingenhebben. Het takenpakket van deze poule bestaat naast het uitvoeren van de interventiediensten,uit ordediensten en acties in het kader van de lopende actieplannen. Daarnaast zijn ervoor de poule interventie nog enkele functionaliteiten voorzien: slachtofferbejegening, sommigekantschriften (parketopdrachten) en beperkte gerechtelijke opdrachten in bijstand aan onzerecherchedienst. De tweede poule is de poule specialisatie. Die bestaat uit de personeelsledenuit de dienst operaties die dienstvrijstellingen hebben, aangevuld met enkele vrijwilligers zondervrijstellingen die toch wensten deel uit te maken van deze poule. Hun taken bestaan uitonthaal, noteren van klachten en aangiften, het grootste deel van de kantschriften, beheer vande flitspalen en beheer van het wapenregister.De tweede interventieploeg is niet langer een projectploeg, maar een volwaardig interventieteam.Enkel wanneer er geen tussenkomsten vereist zijn, kan deze ploeg zich richten op controlesin het kader van de actieplannen of het afwerken van schrijfwerk.Sporadisch en bij noodwendigheid, kunnen de leden van de ene poule bijspringen in het takenpakketvan de andere.Jaarverslag 2009 28 Politiezone Kempenland


Hieronder een overzicht van het aantal interventies die onze politiemensen uitvoerden in 2009.De tussenkomsten zijn exclusief de aangiften die mensen in een van onze bureaus kwamendoen. Ook activiteiten naar aanleiding van verkeers – en andere acties, tussenkomsten van dewijkpolitie, voortgezette onderzoeken door onze recherche, etc., zijn niet in de overzichtstabelopgenomen. De reden hiervoor ligt in het feit dat het onderstaande beeld gegenereerd werd uitde module interventie van ons softwaresysteem ISLP. Die omvat alleen de tussenkomsten vande interventieploegen uit onze dienst operaties. Andere politieactiviteiten worden gevat in demodule melding.AANTAL INTERVENTIES IN 2009 PER MAANDMAANDAANTAL INTERVENTIESJanuari 570Februari 517Maart 572April 677Mei 667Juni 654Juli 696Augustus 674September 644Oktober 592November 616December 605Totaal 2009 7 484De aard van de interventies is uiteraard heel uiteenlopend. Sommige tussenkomsten zijn beperktin duur en vragen weinig nazorg en werklast. Andere zijn uiterst intensief en vergen hetuiterste van onze professionals. De moeilijkste interventies zijn doorgaans niet de meest voorkomende.5.1.5 Openbare ordeDe lokale politie moet zich organiseren om bij alle voorzienbare lokale gebeurtenissen de ordete handhaven en eventueel te herstellen. Daarvoor is op permanente basis een officier van bestuurlijkepolitie bereikbaar en terugroepbaar.In 2009 werden 2 358 mensuren besteed aan openbare ordehandhaving. 710 daarvan gingennaar opdrachten van federale aard, de zgn. “Hycap”. 7 Het overige deel van de mensuren diewerden besteed aan openbare orde, werden geïnvesteerd in het beheer van plaatselijke evenementen.Bovenstaande cijfers zijn een lichte onderschatting ten gevolge van de invoering van ons nieuweopvolgings – en registratiesysteem. Meer uitleg hierover in de rubrieken 4.2, 7.2 en 9.2 vandit jaarverslag.Zoals ieder jaar waren er ook in 2009 weer de drie klassieke grote evenementen:- het Belgium Rhythm- and Bluesfestival te Peer- het Harley-Davidson treffen te Leopoldsburg- de vliegmeeting Sanicole Airshow te Hechtel-EkselOns korps beschikt over zeventien volledig uitgeruste en getrainde leden om gestalte te gevenaan de bijstand inzake Hycap. Het gaat daarbij om vier midden- en dertien basiskaderleden.7Gehypothekeerde capaciteit. De lokale politiezones dienen een bepaald percentage van hun beschikbare capaciteit te reserverenvoor bijstand inzake federale ordediensten.Jaarverslag 2009 29 Politiezone Kempenland


5.1.6 SlachtofferbejegeningSinds mei 2002 bestaat er een samenwerkingsprotocol tussen de politiezones Kempenland,HANO (Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt) en Lommel (eengemeentezone). Dit samenwerkingsprotocolhoudt in dat er buiten de openingsuren volgens een beurtrol steeds een slachtofferbejegenaarbeschikbaar is voor de drie politiezones. Iedere politiezone voorziet om beurt ineen slachtofferbejegenaar. In de politiezone Kempenland zijn er zes politie-inspecteurs diemeedraaien in deze beurtrol. Deze mensen doen hun taken in de slachtofferbejegening naasthun gewone opdrachten in het politiekorps. Zij volgden allen een gespecialiseerde opleiding inde slachtofferbejegening bij de Limburgse politieschool in Genk.In 2009 kwam er een nieuwe coördinatrice slachtofferbejegening in ons korps. De vorige heefthet korps verlaten om te gaan studeren aan het opleidingscentrum voor politieofficieren inBrussel. Sinds mei 2009 kwam de nieuwe coördinatrice slachtofferbejegening in dienst. Zijwerd eerst afgedeeld vanuit het OCMW Peer, tot zij op 1 november 2009 statutair werd indienst genomen door de politiezone.De coördinatrice heeft in haar functie een breed takenpakket. Zij geeft coördinatie en sturingaan het team slachtofferbejegenaars en voorziet in opleiding en vorming inzake slachtofferbejegening,voor het operationeel personeel. Daarnaast komt zij tussen in meer ernstige situatieswaar slachtofferbejegening aangewezen is. Zij verzorgt de opvang van mensen in psychosocialeen/of sociaaleconomische probleemsituaties. Daarnaast houdt zij zich bezig met het opvolgenvan gevallen waar sprake is van geweld binnen gezinnen, voert soms zgn. “slecht nieuwsmeldingen”professioneel uit, etc. …Els Poelmans – coördinatrice slachtofferbejegening5.1.7 RechercheDe functie recherche omvat het uitvoeren van gerechtelijke opsporing en van gerechtelijk onderzoek.Elke politieambtenaar moet over de kennis en vaardigheden beschikken om gerechtelijketaken uit te voeren.Sinds 2008 bestaat onze lokale recherchedienst uit zeven leden. Bijna 10% van onze capaciteitwerd in 2009 aan deze functionaliteit besteed.Voor het technisch sporenonderzoek en navolgend gerechtelijk onderzoek is permanent een lidvan de recherche bereikbaar en terugroepbaar.Een van onze rechercheurs participeert aan de beurtrol die in het gerechtelijk arrondissementbestaat rond het audiovisueel verhoor van minderjarige slachtoffers.Jaarverslag 2009 30 Politiezone Kempenland


5.2 Secundaire processen: ondersteunende dienstenDienst steunWe hebben een steundienst die bestaat uit twee onderdelen. Er is de dienst personeelszaken.Alles wat te maken heeft met HRM wordt daar beheerd. Daarnaast is er de dienst logistiek.Daar worden alle besognes die te maken hebben met materiaal, materieel, voertuigen, informaticaetc. behandeld. Beide onderdelen van de dienst steun staan onder de leiding van een burgerpersoneelslidniveau A. Het diensthoofd logistiek fungeert ook als bijzonder rekenplichtigevoor de politiezone.Algemene leidingDe korpschef staat in voor de algemene leiding, de organisatie en de verdeling van de takenbinnen het korps.Hij wordt op administratief vlak bijgestaan door zijn secretaris. Inzake begroting werkt hij nauwsamen met de bijzondere rekenplichtige van de zone. Naast de korpschef zijn er in onze zonenog 4 officieren (graad commissaris).BeheersenWe trachten onze werking qua efficiëntie en effectiviteit in kaart te brengen en op te volgen.Dit gebeurt maandelijks aan de hand van boordtabellen, waarmee we de meest relevante veiligheidsaspectenin de focus houden. Onze lopende actieplannen volgen we ook maandelijks opaan de hand van specifiek daartoe ontworpen tools. Daarnaast hanteren we een opvolgingssysteemom zicht te houden op de besteedde capaciteit.Jaarverslag 2009 31 Politiezone Kempenland


6 RESULTATEN BIJ KLANTEN EN PARTNERS6.1 Aantal afwezigheidtoezichtenVakantiegangers of andere mensen die voor een bepaalde tijd hun woning onbewaakt moetenachterlaten, kunnen beroep doen op onze diensten om hun woning regelmatig te laten bezoekendoor politieambtenaren. Er wordt dan een preventieve rondgang gedaan ter preventie vaninbraak en diefstal.Hierbij de weergave van het aantal woningen die van 2006 tot 2009 opgenomen werden in hetafwezigheidtoezicht:4404304204104003903803703603502006 2007 2008 2009Aanvragen 2006 : 393Aanvragen 2007 : 385Aanvragen 2008 : 439Aanvragen 2009 : 4256.2 Aantal sessies technopreventief adviesIn onze politiezone is het gebruikelijk dat de slachtoffers van woninginbraken een herbezoekkrijgen van de wijkinspecteur. Wanneer zij daarbij te kennen geven geïnteresseerd te zijn in eenplaatsbezoek van een technopreventieadviseur, dan wordt een afspraak geregeld. Onze beidetechnopreventieadviseurs zijn specialistisch geschoold. Het zijn twee inspecteurs van onzedienst operaties. In de toekomst zal een andere inspecteur de technopreventie voor zijn rekeninggaan nemen. Ook hij volgde een doorgedreven opleiding om deze rol goed te kunnen invullen.De twee huidige inspecteurs deden in 2009 dertig sessies technopreventieadvies.6.3 Ordediensten binnen en buiten de zoneZie punt 5.1.5 van dit jaarverslag.6.4 Opendeurdag hoofdgebouwDe opendeurdag op zaterdag 19 september kende een groot succes. Tussen 10.00 uur en 17.00uur bezochten ruim duizend bezoekers onze hoofdzetel in Leopoldsburg. Alle bezoekers ontvingeneen gadget. De kindjes kregen een ijsje aangeboden. Van de vele bezienswaardigheden,bleken de demonstraties met de patrouillehonden, de laserschietstand, de bromfietssimulatoren de apparatuur voor nummerplaatherkenning de grootste blikvangers. Verder waren er standenvan de wijkpolitie, technopreventie, recherche, beroepenvoorlichting, politiebewapening,Jaarverslag 2009 32 Politiezone Kempenland


politievoertuigen waaronder de motoren en de mobiele observatieauto, alcoholcontroleuitrusting,slachtofferbejegening, etc.De opendeurdag werd georganiseerd gezamenlijk met de brandweer van Leopoldsburg, wiensgebouw tegenover ons hoofdgebouw is gelegen. Naast de bezienswaardigheden in de tweevestigingen, waren er ook tal van activiteiten en demonstraties op het Marktplein van Leopoldsburg.6.5 Samenwerking met de scholen• In alle lagere scholen van Peer ging de wijkinspecteur ook in 2009 weer bij de 6 de leerjaren dedrugpreventiesessies in het kader van het MEGA-project 8 brengen. In totaal werden in dePeerse scholen negen klassen bij het project betrokken. In Leopoldsburg nam de lagere schoolvan Heppen deel aan het drugpreventieproject. Alles tezamen besteedde onze wijkpolitie circa96 mensuren aan MEGA, inclusief voorbereiding. Er werden een 250-tal leerlingen mee bereikt.• In september en oktober van 2009 werd in alle scholen van de politiezone een fietscontrolemet latere hercontrole georganiseerd en uitgevoerd. Dit gebeurde door de wijkinspecteurs.In Peer en Hechtel-Eksel werden zij hierbij geassisteerd door vrijwilligers, in Leopoldsburgdoor de gemachtigde opzichters. De ouders van de kinderen wiens fietsen defecten of tekortkomingenvertoonden, ontvingen een brief met verzoek het rijwiel van hun kind in orde tebrengen. Er vond een hercontrole plaats om na te gaan in hoeverre de vastgestelde tekortkomingenwerden verholpen.• De wijkpolitie deed gericht verkeerstoezicht en controles op de toenaderingswegen naar descholen. In de maand september, bij de aanvang van het nieuwe schooljaar, deden zij dit metvergrote intensiteit.• Onze wijkinspecteurs onderhouden nauwe contacten met de scholen in hun wijken. Zo dedenzij ook in 2009 weer quasi dagelijks verkeerstoezicht bij het begin en einde van de schooluren.Daarnaast ging er geregeld een wijkinspecteur ter plaatse in een school om nader kenniste maken met leerlingen en onderwijzend personeel. Het omgekeerde gebeurde ook: klassendie een bezoek brachten aan de politiegebouwen .Onze mensen op bezoek bij een kleuterschool. Wat een pret!8“Mijn Eigen Goed Antwoord”Jaarverslag 2009 33 Politiezone Kempenland


6.6 Mediabeleid en persverslagenZoals altijd behielden wij in 2009 onze volstrekte neutraliteit ten opzichte van de media. Persberichtenwerden altijd aan alle mediapartners overgemaakt.Ons afhandelingsbureau verstuurde de dagelijkse persberichten met het overzicht van de politietussenkomsteninzake verkeersongevallen, diefstallen, etc. voor de afgelopen 24u.Daarnaast verstuurde de officier beleid en communicatie vijf keer een uitgebreider persberichtnaar alle perscontacten. Dit ging om onderwerpen die niet tot de dagelijkse werking behoordenof meer toelichting vereisten. Enkele keren trad de officier beleid en communicatie op als perswoordvoerdervan de politiezone voor de audiovisuele media.6.7 Klachten en felicitatiesIn 2009 ontvingen wij over het optreden van onze politiemedewerkers 13 klachten van externepersonen of instanties. We ontvingen 8 felicitaties.6.8 Resultaten met betrekking tot onze beleidsprioriteitenHet betreft hier de resultaten die verband houden met de lopende actieplannen die voortvloeidenuit de gekozen beleidsprioriteiten in het ZVP 2009-2012. De beleidsprioriteiten zijn in hetZVP benoemd als strategische doelstellingen.Hieronder zullen we de resultaten voor elke strategische doelstelling bespreken. Om de leesbaarheidvan dit jaarverslag niet in het gedrang te brengen, beperken we ons daarbij tot demeest relevante informatie.Eerst geven we nog eens de opsomming van de strategische doelstellingen in het ZVP 2009-2012. Daarna volgt dan de bespreking van de in 2009 geleverde inspanningen en behaalde resultaten.I. STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 : aanpak van de verkeersonveiligheid door te werken aanhet terugdringen van het aantal verkeersongevallenmet doden en/of gewonden.II. STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 : aanpak van het fenomeen woninginbraken – met bijdrage(binnen onze mogelijkheden) aan de prioriteitvan FGP Hasselt omtrent rondtrekkende dadergroepen.III. STRATEGISCHE DOELSTELLING 3 :IV. STRATEGISCHE DOELSTELLING 4 :aanpak van de problematiek inzake drugs.werk maken in onze politiezone van de prioriteit van degerechtelijke overheid rond jeugdzorg.V. STRATEGISCHE DOELSTELLING 5 : motivatie van het personeel, met een onderzoek naarde tevredenheid van de medewerkers.Jaarverslag 2009 34 Politiezone Kempenland


We zullen de voornaamste inspanningen en resultaten nu toelichten per strategische doelstelling.Zoveel als mogelijk geven we resultaten weer op niveau van de “outcomes” 9 . Hierbij dient opgemerktdat de politie deze eindresultaten uiteraard niet zonder meer in de hand heeft. De veiligheidsfenomenenwaar de politie rond werkt zijn multifactorieel van aard en kunnen niet enkeldoor politieoptreden worden beïnvloed. Zo dient een stijging van de prevalentie niet gelezente worden als een onvoldoende prestatie vanwege de politie. Tal van andere factoren zijnimmers van invloed op het aantal feiten dat plaatsvindt. Net zomin kan een gunstige evolutieworden gezien als het exclusieve succes voor de politie. Ook hier kunnen andere indicatoren depositieve ontwikkelingen (mee) in de hand werken. Resultaten op niveau van de “outcomes”dienen aldus steeds gerelativeerd te worden als indicator om de politie-inspanningen te beoordelen.Anders is het voor de resultaten die weergegeven worden op niveau van de “output”.Deze zeggen wel veel over de inspanningen die de politie deed rond een bepaald veiligheidsfenomeen.Maar hun daadwerkelijk rendement inzake eindresultaat valt dan weer erg moeilijk inte schatten. We geven een voorbeeld. Als de politie 10 000 processen-verbaal opgesteld heeftvoor overdreven snelheid, wat is dan de invloed van deze inspanningen op de ontwikkelingeninzake verkeersongevallen. Gesteld dat het aantal ongevallen met 10 % zou gedaald zijn (fictief,als voorbeeld genomen), wat is dan het aandeel van die 10 000 processen-verbaal in dat succes.Welk beeld zouden de ongevallencijfers geven indien het aantal processen-verbaal voor overdrevensnelheid 0 zou zijn geweest? Zoiets valt moeilijk te beoordelen.Hieronder de cijfers voor 2009 voor het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel of metdodelijke afloop. De bron die wij hanteerden is de lokale verkeersveiligheidbarometer.6.8.1 Verkeersongevallen met lichamelijk letsel of dodenPOLITIEZONE KEMPENLANDCIJFERS20082009LetselongevalAantal dodenAantal zwaargewondenAantal lichtgewonden2183412652064392419De daadwerkelijk gegenereerde eindresultaten, de effecten die bij de doelgroep geressorteerd werden (vb. X% daling van hetaantal feiten Y). De output daarentegen betreft de inspanningen die geleverd werden om deze outcomes te realiseren (vb. aantalopgestelde processen-verbaal, besteedde capaciteit aan mensuren, …).Jaarverslag 2009 35 Politiezone Kempenland


LEOPOLDSBURGCIJFERS20082009LetselongevalAantal dodenAantal zwaargewondenAantal lichtgewonden841161108621998PEERCIJFERS20082009LetselongevalAantal dodenAantal zwaargewondenAantal lichtgewonden65110746321570Jaarverslag 2009 36 Politiezone Kempenland


HECHTEL-EKSELCIJFERS20082009LetselongevalAantal dodenAantal zwaargewondenAantal lichtgewonden6911581570573Wat betreft de geleverde politie-inspanningen valt te vermelden dat de lokale politie Kempenlandin het werkjaar 2009 25 alcoholacties uitvoerde. Dit waren zelf georganiseerde acties inhet kader van het actieplan verkeer en deelnames aan acties van de eindejaarscampagnes, dezgn. Slim – en WODCA- acties. Onze politiemensen onderwierpen tijdens deze acties 2614 bestuurdersaan een ademtest. 153 daarvan bleken te diep in het glas te hebben gekeken. Buitendeze acties werden tijdens de gewone werkuren van onze ploegen, nog eens 217 bestuurdersgeverbaliseerd omdat zij zich in het verkeer begaven met teveel alcohol op. Dit gebeurde bijwegcontroles of naar aanleiding van de vaststelling van verkeersongevallen. Immers, bij iedereaanrijding in onze zone worden de betrokken partijen aan een ademtest onderworpen.Maar dat is nog lang niet alles. Onze medewerkers wisten in 2009 maar liefst 35 bestuurders tebetrappen op het sturen onder invloed van drugs. Als we rekening houden met de omslachtigeen moeilijke procedure die daarbij dient te worden gevolgd, is dit resultaat een opsteker. Ook devoorbije jaren deden onze mensen het trouwens erg goed wat deze materie betreft. Zowel in2008 als in 2007 werden ook al 33 personen uit het verkeer gehaald wegens strafbare druginname.Nog zijn we er niet. Onze ploegen deden ook een inspanning voor controles op zwaar vervoer.Er werden in 2009 105 vrachtauto’s gecontroleerd. 43 bestuurders daarvan werden geverbaliseerd.3 kregen een waarschuwing.Ook de mobiele observatieauto (MOA) werd nuttig gebruikt. Dit is onze in 2008 aangekochteanonieme verkeersauto met observatieapparatuur. Met dit voertuig werden 226 bestuurdersaan de kant gezet en gecontroleerd. In 136 gevallen werden de bestuurders beboet voor eenovertreding. Deze verhouding ligt hoog in vergelijking met andere wegcontroles, omdat de bestuurderseerst geobserveerd worden met het anonieme voertuig. Chauffeurs die niets mispeuteren,worden daarom ongemoeid gelaten. Pas als onze politiemensen duidelijke aanwijzingenhebben dat er iets niet pluis is, of daadwerkelijk overtredingen vaststellen, worden de bestuurderstot staan gebracht. Van de 136 overtreders moesten er 7 onmiddellijk hun rijbewijs inleveren.9 gecontroleerde chauffeurs ontvingen een waarschuwing en moesten zich in regel stellen.Jaarverslag 2009 37 Politiezone Kempenland


6.8.2 WoninginbrakenIn onderstaande tabel geven we de evolutie weer van het aantal woninginbraken in onze politiezone,voor de periode van 2006 tot 2009. Het gaat om de cijfers voor dit fenomeen in de ruimezin, dus inbraken in huizen en aanhorigheden met inbegrip van tweede verblijven. De cijferskomen uit de criminaliteitsbarometer van CSD Hasselt.2006 2007 2008 2009Aantal 139 181 147 133Bovenstaande gegevens tonen aan dat de problematiek woninginbraken terecht opnieuwweerhouden is als prioritaire beleidsoptie voor de politie in de nieuwe beleidsperiode 2009-2012.Qua politie-inspanningen kunnen wij hier vermelden dat wij in het kader van ons actieplan ronddeze problematiek, tien gerichte acties uitvoerden in 2009. Daarnaast namen wij ook deel aande interzonale acties, de zgn. DAVID en IZA. Dit deden we in 2009 zeven keer. Valt nog te vermeldendat wij twee technopreventieadviseurs in ons korps hebben. Zij deden 30 sessies in2009. Voor meer toelichting hierbij verwijzen we naar rubriek 6.2 van dit jaarverslag.6.8.3 DrugproblematiekIn de tabel hieronder de evolutie van de drugscriminaliteit in de politiezone Kempenland in deperiode 2006 tot 2009.De weergegeven cijfers zijn de som van alle drugsdelicten in onze politiezone in de periode 2006- 2009. Het gaat dus om drugsmisdrijven van uiteenlopende aard. De cijfers van drugsbezit,drugsgebruik, de invoer en uitvoer van drugs en het verhandelen van drugs vormen alzo tezamende som van het aantal drugsdelicten.2006 2007 2008 2009Aantal 196 223 171 266Anders dan bij het aantal verkeersongevallen, is het bij de drugsdelicten gepast te vermeldendat een evolutie in het aantal feiten niet enkel te wijten is aan het meer of minder voorkomenvan het probleem. Ook de inspanningen die de politie doet om feiten vast te stellen (opsporingsbeleid),beïnvloedt sterk het aantal vastgestelde feiten. In onze zone is het drugsprobleemin al zijn facetten al jaren een prioritair werkingspunt.De felle stijging van het aantal feiten in 2009 is te wijten aan de sterke toename in de categoriein – en uitvoer van drugs. De laatste jaren schommelden die van 3 à 5 feiten tussen 2006 en2008. In 2009 noteerden we liefst 58 misdrijven. De alertheid van onze politiemensen en degoede inspanningen van onze recherche maken deze stijging slechts voor een deel verklaarbaar.Of het aantal feiten van in – en uitvoer in dezelfde mate zou zijn toegenomen qua prevalentie,valt te betwijfelen. Veeleer vormt een verzoek van het parket aan de politie een aannemelijkeuitleg. Waar de politie vroeger bestuurders en passagiers die bij een wegcontrole in het bezitbleken van drugs, verbaliseerde voor drugsbezit, ligt dit sinds kort anders. Op vraag van de gerechtelijkeoverheid wordt nu proces-verbaal opgesteld voor in – en uitvoer, wanneer blijkt uitde vaststellingen of verklaringen dat de drugs werden aangekocht in een buurland en de verdachtenermee op de terugweg waren.Op het gebied van politie-inspanningen vermelden we 17 gerichte drugsacties in het kader vanhet actieplan drugs. Daarbij werden in totaal 267 personen en 160 voertuigen aan een controleonderworpen. Er werden 27 gerechtelijke processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op dedrugwetgeving.Jaarverslag 2009 38 Politiezone Kempenland


6.8.4 JeugdzorgEr werd een actieplan jeugdzorg opgesteld en overgemaakt ter bijvoeging aan het ZVP 2009-2012. In het actieplan engageren wij ons voluit mee te werken aan deze prioriteit van het parketHasselt. Uiteraard beseffen we ten volle dat we voor deze materie maximaal dienen samente werken met tal van andere partners. Als eigen inspanning vermelden wij o.a. volgende activiteiten:• Volle medewerking aan het project MEGA in alle scholen die eraan meedoen• Fuiftoezicht• Gerichte drugscontroleacties• Opvolgsysteem voor minderjarige druggebruikers ter preventie van recidive• Verkeersvormingsklassen voor minderjarige verkeersovertreders• Schooltoezicht en nauwe samenwerking met de scholen (zie rubriek 6.5 van dit jaarverslag)• Een gespecialiseerde rechercheur voor jeugdzaken en zedendelinquentie• Deze rechercheur is ook geschoold in het afnemen van videoverhoren• Deelname aan het project “schoolagent” volgens de PLP 41, dit in iedere school van onzezone6.8.5 Personeelstevredenheid en –motivatieVoor deze beleidsprioriteit is geopteerd om niet te werken met een actieplan. Dat wil allerminstzeggen dat we er minder belang aan hechten. Arbeidstevredenheid en de motivatie van onzemedewerkers is wel degelijk een heel belangrijk thema, waar we dan ook heel wat aandacht aanbesteden. In 2009 hebben we hard gewerkt om een goed beeld te krijgen over hoe het in onzeorganisatie gesteld is met de tevredenheid en motivatie van onze personeelsleden.Via een politiewebsite kwam de korpschef op het spoor van “de zeven bronnen van de arbeidsvreugde”.Hij zette onze officier beleid en communicatie aan het werk om nader uit te zoekenwat hier precies achter schuilgaat. Bleek dat de Nederlander Kees Kouwenhoven in 2005 eenbijzonder interessant boek schreef met deze titel. Tijdens een managementoverleg werd beslotenverder te werken met de zeven bronnen om iets te doen rond het thema arbeidsvreugde enpersoneelsmotivatie.Onze officier beleid en communicatie ging aan de slag en na het doornemen van de literatuur,werd er een eerste sessie georganiseerd met de leidinggevenden van onze zone. Naast dekorpschef en de officieren zitten in deze groep de hoofdinspecteurs en het Calogpersoneel vanniveau A en B. Eerst gaf de officier beleid en communicatie uitleg en achtergrondinformatieover de zeven bronnen van de arbeidsvreugde. Fysiek welbevinden, collegialiteit, waardering envertrouwen, goede prestaties leveren, persoonlijke groei, werken met hart en ziel en hogere zingeving.Geen van deze zeven begrippen bleven onbelicht. Na de uitleg volgde een briefing zodatiedere deelnemer aan de vergadering wist wat er te doen stond. Daarna startte dan de eigenlijkewerksessie. De grote groep werd opgedeeld in vier kleinere groepen. Per groep werdeen notulist aangeduid, en een presentator om de resultaten van de ploeg voor te stellen. Devier teams werden zowel visueel als auditief gescheiden. Per bron van de arbeidsvreugde moestende deelnemers in elke ploeg vier beoordelingen maken. 1) Hoe bepalend is deze bron volgensjullie (rapportcijfer van 1 tot 10)? 2) Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om dezebron goed aanwezig te laten zijn in ons korps? 3) In welke mate achten jullie deze bron momenteelaanwezig in ons korps (rapportcijfer van 1 tot 10)? Welke suggesties kunnen julliedoen om aan deze bron te werken? Iedere groep werkte een uurtje rond deze opdrachten. Debevindingen werden door de notulist neergeschreven. Na deze werksessie kwamen de viergroepen opnieuw samen. De presentator van elk team kwam dan vooraan de resultaten vanzijn team voorstellen. De officier beleid en communicatie modereerde en vroeg door opbepaalde thema’s. Hij noteerde alles netjes op “flip-overs”. Ook de nota’s die in de werkgroepjesopgenomen werden, zamelde hij in. Al de gegevens werden gebruikt in zijn analyse, waarvanhij een schriftelijk overzichtrapport opstelde. In 2010 zullen de resultaten en bevindingenworden toegelicht tijdens een vergadering met de leidinggevenden.Arbeidstevredenheid en personeelsmotivatie belangen uiteraard niet alleen de leidinggevendenaan. Ook de uitvoerende personeelsleden zijn voluit betrokken partij. Daarom werd ervoor ge-Jaarverslag 2009 39 Politiezone Kempenland


kozen ook de personeelsvergaderingen aan te grijpen om de zeven bronnen van de arbeidsvreugdeaf te toetsen bij alle personeelsleden. Dit zal zijn beslag krijgen in het eerste kwartaalvan 2010.6.9 Enkele “goede praktijken” in beeldWe besluiten dit hoofdstuk met enkele opvallende successen die onze medewerkers in 2009wisten te boeken. Onderstaand overzicht is een capita selecta uit tal van goede resultaten diedagdagelijks door onze politiemensen worden gerealiseerd. Zij doen aldus zeker geen afbreukaan de waardering die wij koesteren voor het vele werk en de goede praktijken die we niet indeze rubriek hebben opgenomen.• Een familie uit Hechtel-Eksel zag Valentijnsdag verknoeid doordat de firmawagen vande man des huizes op de oprit van een woning waar hij op visite was, werd gestolen.De dader reed met de geparkeerde Audi Q7 weg. Deze feiten gebeurden in Hechtel-Eksel. Onze interventieploeg was snel ter plaatse en deed de eerste vaststellingen,verhoren en onderzoeksdaden. Onze recherche werd ter plaatse geroepen voor hetuitvoeren van een sporenonderzoek, het samenstellen van een fotodossier en het opstartenvan het navolgende onderzoek. Kort nadien reeds kregen de speurders eenverdachte in het vizier, omdat die het slachtoffer benaderd had in een poging hem tedoen betalen om zijn auto terug te krijgen. In samenwerking met de FGP Hasseltwerd een pseudokoop geregeld. De verdachte kon worden gearresteerd. De onderzoeksrechterhield hem aan.• In april 2009 startten onze lokale speurders een onderzoek naar het aanmaken enverhandelen van drugs in een pand in Leopoldsburg. Naarmate het onderzoek vorderdekwamen drie verdachten in beeld. Onze mensen wisten voldoende bezwarendeelementen te verzamelen om de onderzoeksrechter te overtuigen een mandaatvoor een huiszoeking af te leveren. Bij die zoeking vonden onze rechercheurs allerleimaterieel voor het aanmaken van GHB, de zgn. “vloeibare XTC”. Er werden ook enkeleflessen gevuld met GHB en een hoeveelheid speed aangetroffen. De verdachten werdenvoorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een van hen bekende ruim tien liter GHB tehebben aangemaakt en doorverkocht. Ook de twee anderen legden bekentenissen af.• In augustus 2009 helderde onze recherchedienst een reeks diefstallen op. Het begonallemaal met de diefstal van een auto aan een Lommelse discotheek. Er volgde eenreeks diefstallen uit auto’s in onze zone, in Bree en in Houthalen-Helchteren. In Peerwerd een inbraak gepleegd in een bowlingzaak, waar flink wat buit werd gemaaktdoor de daders. Onze speurders kwamen op het spoor van een verdachte uit Peer.Tijdens een huiszoeking met mandaat van de onderzoeksrechter, werden bij die manthuis gestolen goederen aangetroffen. Ook drugs werden er gevonden. De verdachtewerd aangehouden door de onderzoeksrechter. In een latere fase van het onderzoekwerden nog twee andere verdachten van hun vrijheid beroofd. Onze rechercheursbleken succesvol een trio te hebben opgespoord dat zich ledig hield met diefstallen endrughandel.Jaarverslag 2009 40 Politiezone Kempenland


7 RESULTATEN BIJ MEDEWERKERSMedewerkers vormen het voornaamste kapitaal van een organisatie. In onze politiezone is hetmanagement zich daar terdege van bewust. Tevreden en gemotiveerde mensen leveren immersde beste resultaten. We proberen dan ook zoveel het kan een “open organisatie” te zijnwaarin communicatie tussen iedereen maximale kansen krijgt. Niet voor niets weerhield deZVR medewerkertevredenheid als een van de beleidsprioriteiten in het ZVP 2009-2010.7.1 Waardering tonen is belangrijkWe betrachten in onze politiezone de werksfeer gunstig te beïnvloeden door initiatieven envoorzieningen waaruit onze waardering voor ons personeel moet blijken. Een overzicht:• In onze zone bestaat een intercollegiale vriendenkring: de OK Kempenland (OK = ontspanningskring).Deze vereniging bestaat uit personeelsleden van onze organisatie diezich vrijwillig inzetten om de samenwerking en onderlinge verstandhouding te maximaliseren.De OK ontvangt een jaarlijkse dotatie van de politiezone.• Bij huwelijk en geboorte ontvangt ons personeel een geschenk.• Bij het overlijden van een familielid van ons personeel stuurt de politiezone een afvaardigingnaar de begrafenis.• Collega’s die langdurig in ziekteverlof zijn ontvangen een ziektebezoek van zijn of haardirecte medewerkers. Daarbij ontvangt hij of zij een kleine attentie. In principe geschiedtdit vanaf 30 dagen ziekteverlof.• Jaarlijks organiseert de OK Kempenland een Sinterklaasfeest waarop de personeelsledenmet hun partner en kinderen worden uitgenodigd. De kinderen krijgen een geschenk.• De OK organiseert ook jaarlijks een Kerstfeest en een zgn. “korpsmaaltijd”. Deze laatsteis een lunch die steeds kort na Nieuwjaar plaatsvindt.• Ieder jaar rond Pasen organiseert de OK een paaseierenraap voor de kinderen van onzepersoneelsleden.• Andere jaarlijkse activiteiten van de OK zijn o.a. een barbecue en daguitstappen verspreidover het jaar. In 2009 vb. een tennistoernooi in juni en een begeleid bezoek aanAntwerpen in oktober.• Op vrijwillige basis trakteren onze medewerkers elkaar op taart en gebak bij hun verjaardag.Hetzelfde bij de indiensttreding van een nieuw personeelslid.• Ieder personeelslid dat bij onze politiezone als nieuweling in dienst komt, ontvangt eenuitgebreide welkomstbrochure. Bovendien wordt er steeds over gewaakt dat de opvangop de eerste werkdag goed is voorbereid.Jaarverslag 2009 41 Politiezone Kempenland


7.2 Vorming en opleidingOns korps besteedde in 2009 4 475 mensuren aan opleidingen. Daarvan zijn 713 mensuren besteedaan trainingen geweldbeheersing.7.3 Het beleidsondersteuningsteam (BOT)De BOT – vrijwilligers kunnen intussen een mooi palmares voorleggen van beleidsvoorstellendie door het korpsmanagement werden geïmplementeerd. In 2009 gingen er zes vergaderingendoor. Een zevende diende te worden geannuleerd omdat die dag een reconstructie doorgingvan een moord, waardoor te veel leden belet waren wegens andere dienstverplichtingen.7.4 Voortzetting van de werkgroep operatiesDe bedoeling van deze in 2007 opgestarte overlegvergadering is om alle aspecten van het functionerenvan onze grootste dienst in kaart te brengen en waar nodig voorstellen tot bijsturing teformuleren. In 2009 werden de werkzaamheden van deze werkgroep voortgezet, hetgeen leiddetot een aantal voorstellen tot bijsturing. De reorganisatie van de dienst operaties zoals toegelichtin rubriek 5.1.4 van dit jaarverslag, werd onder meer voorbereid in deze werkgroep.7.5 PersoneelskrantjeEr werd in 2007 een nieuwe start genomen met het personeelskrantje dat vroeger in het korpsperiodiek verscheen. Een eerste uitgave kwam er in december 2007. De redactie ervan berust bijde personeelsdienst. Inhoudelijk bevat het leuke, interessante of leuk-om-weten – informatieover het korps en de medewerkers. Ook grappige anekdotes en wetenswaardigheden vinden opludieke wijze hun weerslag in het krantje. In 2009 verschenen er 4 personeelskrantjes.7.6 Afwezigheden wegens ziekte of arbeidsongevalIn 2009 werden door medewerkers van onze politiezone (burgers + operationelen, alle hiërarchischekaders) in totaal 973 dagen ziekteverlof opgenomen, waarvan 85 dagen wegens arbeidsongeval.Er werd 1 baaldag opgenomen (zie rubriek 3.2, voetnoot nr. 6).Jaarverslag 2009 42 Politiezone Kempenland


8 RESULTATEN BIJ DE MAATSCHAPPIJ8.1 Stagiairs universiteiten of hogescholenHet aanbod van externe stagairs die in onze zone een stage willen volbrengen in het kader vanhun opleiding aan een universiteit of hogeschool is ieder jaar groot. Bij de beoordeling van deaanvragen hanteren wij als criteria de aard van de verzochte stage, de behoefte aan een stagedoendestudent in ons korps en de mate waarin wij kunnen voorzien in een kwalitatieve begeleiding.In 2009 deden vijf studenten van een hogeschool of universiteit hun stage in ons korps. Daarnaasthadden we nog zeven stagiairs die een politieopleiding deden. Met name volbrachten 4kandidaat inspecteurs, 1 hoofdinspecteur in spé en een aspirant commissaris bij ons een stage.8.2 Betrokkenheid bij een gezond milieuOnze politiezone toont zich op verschillende manieren betrokken bij het milieu. Zo is het in onskorps sterk geïnstitutionaliseerd om afval te sorteren. Hiertegen wordt bijzonder weinig gezondigd.Wie toch over de schreef gaat, wordt doorgaans al vlug gecorrigeerd door de collega’s. Desociale controle werkt op dat vlak quasi vlekkeloos.Ook in het aantal personeelsleden dat per fiets van en naar het werk rijdt wordt de betrokkenheidmet het milieu weerspiegeld. Van ons feitelijk personeelskader van in totaal 93 mensen(operationelen + burgers) zijn er maar liefst 54 die de fiets gebruiken voor het woon – werkverkeer!Een aantal daarvan doen dit bestendig, andere met zekere regelmaat.Een van onze hoofdinspecteurs is al jaren een zeer gemotiveerde voortrekker in ons korps vanhet provinciaal aangestuurde project “afkicken”. Afkicken van de auto als vervoermiddel omnaar het werk te komen, wel te verstaan. Met andere woorden: het promoten van de fiets ofhet openbaar vervoer om te komen werken.8.3 BeroepenvoorlichtersOns korps telt een opgeleide beroepenvoorlichter. Daarnaast is er in elk van de kantoren vanonze politiezone (Leopoldsburg, Hechtel-Eksel en Peer) een wijkinspecteur die door de beroepenvoorlichtergedocumenteerd werd om zelf de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen.8.4 Andere maatschappelijke verrichtingen en doelgroepenIn 2008 zijn we begonnen met het financieel steunen van Child Focus. Ook in 2009 deden weeen storting op de bankrekening van deze organisatie.Jaarverslag 2009 43 Politiezone Kempenland


9 RESULTATEN BIJ BESTUUR EN FINANCIERS9.1 Financiële resultatenWat de financiële en materiële middelen van onze politiezone betreft volstaat het te verwijzennaar hoofdstuk 4 van dit jaarverslag. Daar staan alle cijfers inzake debet en credit weergegeven.Te vermelden valt dat er in 2009 eenmaal een begrotingswijziging plaatsvond. In de cijfergegevensvermeld in hoofdstuk 4 zijn deze reeds geïntegreerd.We vermelden nog dat de resultaten die in de voorgaande hoofdstukken van dit jaarverslagtoegelicht werden, behaald zijn met de voorziene budgetten opgenomen in hoofdstuk 4. Hetzelfdegeldt voor alle in dit rapport voorkomende werkingsvariabelen.9.2 CapaciteitsbestedingDoor het in gebruik nemen van het beheer – en registratiesysteem Harmony kan voor hetdienstjaar 2009 geen betrouwbare extractie worden gemaakt van de capaciteitsbesteding inaantal mensuren. Vanaf 2010 zal dit opnieuw mogelijk zijn.9.3 Nog enkele cijfergegevensOmdat we ernaar streven van dit jaarverslag een aangenaam lezend rapport te maken hebbenwe ervoor gezorgd geen overtollige cijfergegevens op te nemen en dubbele vermeldingen zoveelmogelijk achterwege te laten. In deze rubriek vermelden we nog enkele zaken die iets zeggenover onze resultaten en die nog niet aan bod zijn gekomen.In de eerste van onderstaande tabellen zijn de cijfergegevens opgenomen van een aantal interneindicatoren. Het gaat om de cijfers van het aantal hulpvragen in 2009 bij het loket onthaalper politiekantoor, het aantal interventies (externe tussenkomsten van de mobiele ploegen), hetaantal processen-verbaal opgesteld door de dienst recherche naar aanleiding van technischevaststellingen (sporenonderzoeken). Onze rechercheurs stellen proces-verbaal op van sporenonderzoekenwaarbij zij bruikbare sporen of nuttige aanwijzingen konden aantreffen en opnemen.Bij technische vaststellingen zonder resultaat wordt geen proces-verbaal opgesteld.In de tweede tabel geven wij een overzicht van het aantal gerechtelijke en bestuurlijke aanhoudingenin 2009, vergeleken met de voorafgaande jaren. De gerechtelijke aanhoudingen zijn arrestatiesvan personen omdat zij ervan verdacht worden een misdrijf te hebben gepleegd. Debestuurlijke aanhoudingen zijn aanhoudingen in het kader van de openbare orde. Het gaat ompersonen die van hun vrijheid worden beroofd voor maximaal 12 uren, omdat zij de openbareorde in ernstige mate hebben verstoord of om hen te beletten dat te doen.Cijfergegevens heel jaar 2009Onthaal hoofdkantoor (Leopoldsburg)2 138Onthaal Hechtel-Eksel 650Onthaal Peer 1 025Interventies 7 484Technische vaststellingen recherche 165Bron: eigen tellingen in de politiesoftware ISLPJaarverslag 2009 44 Politiezone Kempenland


Opsluiting 2005 2006 2007 2008 2009Gerechtelijk 58 102 97 69 103Bestuurlijk 22 46 39 15 35Totaal 80 148 136 84 138Er wordt door het OCMW in maaltijden voorzien voor de arrestanten. Er wordt slechts een persoonper cel opgesloten. Er is in permanente camerabewaking van de opgeslotenen voorzien.9.4 Enkele vergelijkingenIn de onderstaande tabel vergelijken we voor een aantal criminele fenomenen de prevalentiecijfersvan het werkjaar 2009 met deze van de voorafgaande jaren. Het gaat om cijfers over criminelefeiten die nog niet elders in dit jaarverslag werden besproken. Deze gegevens werden bekomenvia de strategische analist van CSD Hasselt.2006 2007 2008 2009Fiets/bromfietsdiefstal 198 160 196 182Diefstal uit auto/moto 80 62 67 67Diefstal van auto/moto 27 39 44 34Carjacking of homejacking 1 2 0 0Diefstal geweld / bedreiging 18 16 10 19Zakkenrollerij 11 8 8 25Inbraak handelspand 40 46 50 46Inbraak overheidsgebouw 38 22 17 149.5 OphelderingcijfersOm dit hoofdstuk af te ronden hieronder een weergave van de ophelderingcijfers voor een aantalmisdrijven in onze politiezone gepleegd. De criteria die worden gehanteerd om te kunnenspreken van opheldering zijn:• Veroordeling dader• Materiële bewijzen aanwezig• Convergerende getuigenissen• Bekentenis• Heterdaad betrapping• Beslissing magistraatOnderstaande tabel geeft een zicht op het aantal opgehelderde feiten voor enkele criminele fenomenen.Weergegeven zijn de percentages van de opgehelderde feiten, in relatie tot het aantalgeregistreerde misdrijven, dit per misdrijf en per jaar. De gegevens werden ons aangeleverddoor de strategische analisten van CSD Hasselt.Aard feit 2006 2007 2008 2009Woninginbraken 7.3% 7,6% 7,9% 7%Inbraken handelszaken 10% 15,2% 14% 23,9%Diefstal geweld/bedreiging 42,9% 35,3% 10% 42,1%Diefstal auto/moto 22,9% 17,5% 20,5% 26,5%De ophelderinggraad ligt voor elk van deze misdrijven hoger in onze politiezone, in vergelijking met hetgemiddelde van het gerechtelijk arrondissement. Het arrondissementeel gemiddelde ligt voor woninginbrakenop 5,5%, voor inbraken in handelszaken op 14,7%, voor diefstallen met geweld of bedreiging scoorthet 33,4% en voor auto – en motordiefstallen 22%.Jaarverslag 2009 45 Politiezone Kempenland


10 VERBETEREN EN VERNIEUWEN10.1 Werken aan kwaliteit: hoe doen we het?Het tiende veld van het EFQM – model is een terugkoppelingsveld, dat langsheen de negen anderevelden loopt. Dat is niet voor niets het geval. Verbeteren en vernieuwen van een organisatiekan in alle processen en bij alle groepen belanghebbenden. Maar doen we het ook? En inwelke zin? Wanneer en hoe doen we het? Op welke manier evalueren we onze ingrepen en degevolgen ervan?“Quality is everybody’s job, gif ‘ them the tools”. Deze uitspraak komt van Josehp Moses Juran,een Amerikaanse kwaliteitsgoeroe met een befaamde reputatie. Kwaliteitsverbetering en organisatievernieuwingzijn niet de taak van het management of van een interne of externekwaliteitsafdeling. Een organisatie die de kwaliteit van haar producten of diensten wil verbeteren,dient voor ogen te houden dat iedereen in de organisatie daarvoor mee verantwoordelijkis. Het is aan de leiding om daarbij te ondersteunen en actief te faciliteren. Een draagvlak opbouwenwaarbij de focus gaat naar de personeelsleden die gemotiveerd mee aan de kar trekken,maar net zo goed naar zij die niet mee kunnen (of willen).Laat ons proberen concreet te maken hoe we in onze organisatie omgaan met het aspect verbeterenen vernieuwen. We zien verbeterprojecten niet als schoksgewijze bijsturingen of ingrijpendeveranderingen. Eerder sluiten we aan bij de visie van de Japanner Ishikawa, die hetbegrip “Kaizen” introduceerde. Kwaliteitsverbetering is in die visie een voortdurend proces vangeleidelijke en continue aanpassingen, die leiden naar meer efficiëntie en verbeterde resultaten.Die werkwijze vergemakkelijkt het creëren van een draagvlak voor kwaliteitsverbetering.De weerstand van de personeelsleden blijft meestal beperkt.Wat doen we concreet? Om te beginnen zijn er de verschillende manieren van “meten om teweten”. We doen zeker geen revolutionaire dingen op dat vlak. Maar we houden wel de vingeraan de pols. We gaan maandelijks een keer na hoe het staat met de capaciteitsbesteding infunctie van onze begroting. Eveneens een keer per maand checken we de stand van zaken inzakede zgn. inconveniënten (weekend – en nachturen en overuren van de personeelsleden).We hanteren boordtabellen om de evoluties op te volgen van een aantal belangrijke interne enexterne factoren en fenomenen. Ook dit gebeurt iedere maand een keer. Wat we opvolgen indie boordtabellen? De verkeersongevallen in elke gemeente, een aantal misdrijffenomenenzoals de woninginbraken, de gerechtelijke en bestuurlijke aanhoudingen, de sporenonderzoekenvan onze recherche, de resultaten van de alcoholacties en van de snelheidscontroles, deevoluties in de onthaalfuncties in de drie kantoren en in de tussenkomsten van onze interventieploegen.Naast deze boordtabellen volgen we op de voet op wat er gepresteerd wordt in hetkader van de actieplannen. Gaan alle acties die gepland zijn door? Indien niet, gaan we opzoek naar de redenen. Welke resultaten worden er gehaald bij de diverse acties? Welke evolutieskunnen we vaststellen? Waar kunnen we beter doen? Wat kunnen we anders aanpakken?Etc.Onze medewerkers kunnen op een gestandaardiseerde wijze verbetervoorstellen indienen.We hanteren daarvoor een instrument dat beschikbaar is gesteld op alle pc’s. Het is een formulierwaarop men een probleemstelling formuleert en vervolgens een voorstel doet om eraante verbeteren. Het dient te worden ondertekend, zodat er geen voorstellen van grappenmakersingediend worden die nergens toe leiden. De voorstellen worden bezorgd aan decommissaris beleid en communicatie of aan de korpschef. Elke indiener ontvangt meteen eenontvangstbevestiging. Daarna word hij/zij door de officier beleid en communicatie op dehoogte gehouden van de ontwikkeling in het dossier en uiteraard ook van het eindresultaat.Voorstellen die weerhouden worden, worden geïmplementeerd. Voor de feedback aan de indienersvan verbetervoorstellen gelden strikte termijnen.Het idee en de uitwerking van het systeem met de verbetervoorstellen werd gegenereerd doorhet BOT (beleidsondersteuningsteam). Over deze groep vrijwillige “meedenkers” leest u meerin andere rubrieken van dit jaarverslag. Zij vormen een belangrijke tool voor onze organisatiewanneer het gaat om verbeteren en vernieuwen. Niet zelden komt een voorstel tot veranderingen verbetering uit die hoek.Jaarverslag 2009 46 Politiezone Kempenland


10.2 Stappenplan ingevolge omzendbrief van FOD Binnenlandse Zaken en Justitie dd. 1 december2006De omzendbrief van 1 december 2006 omvat gezamenlijke richtlijnen van de FOD BinnenlandseZaken en de FOD Justitie, met betrekking tot het takenpakket van de politie. Het gaat in wezenom de omschrijving van een aantal verrichtingen van hoofdzakelijk administratieve aard,die in de toekomst niet meer door operationele politiemensen zullen worden uitgevoerd.Sommige taken mogen niet meer door operationeel personeel gedaan worden, andere komenin aanmerking voor uitbesteding. Concreet komt het erop neer dat bepaalde taken ofwel uitbesteedworden aan externe partners, ofwel worden toevertrouwd aan burgerpersoneel.Het is voorgeschreven dat iedere korpschef jaarlijks in het jaarverslag melding maakt van destappen die zijn gezet inzake de bepalingen in de omzendbrief. Infra geven wij de stand vanzaken weer voor de politiezone Kempenland.• Het administratief en logistiek korps werd inmiddels uitgebreid tot 16%.• De personeelsformatie voorziet 2 adviseurs niveau A, 3 consulenten niveau B, 7 assistentenniveau C en 3 hulpkrachten niveau D.• De reële bezetting bestaat momenteel uit 2 adviseurs niveau A, 1 consulent niveau B, 6 assistentenniveau C, 2 bedienden niveau D en 3 hulpkrachten niveau D.• Ingevolge de overeenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Defensiewerd 1 militair (assistent niveau C) in dienst genomen. Na een proefperiode van een jaarmaakte dit personeelslid op 1 mei 2008 de definitieve overstap naar onze politiezone.• Op 18 augustus 2008 kwam een consulent niveau B in dienst als informaticus. Hij werktdrie dagen per week in onze politiezone en twee dagen bij het gemeentebestuur van Leopoldsburg.Vooruitzichten:StapTaakFTE calogTiming1 Eerste onthaal in de hoofdzetel 2 In beraad2 Administratie wapenregister: thans door 1 inspecteurmet medische dienstvrijstellingen1 Afbouw van dezetaak in functievan de werklastJaarverslag 2009 47 Politiezone Kempenland

More magazines by this user
Similar magazines