13.07.2015 Views

Je eigen HULPMIDDELEN KOPEN - Per Saldo

Je eigen HULPMIDDELEN KOPEN - Per Saldo

Je eigen HULPMIDDELEN KOPEN - Per Saldo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Je</strong> <strong>eigen</strong>hulpmiddelenkopen[ nr 2 | april 06 ]Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget


EigenWijs is een uitgave van <strong>Per</strong><strong>Saldo</strong>, de belangenvereniging vanmensen met een persoonsgebondenbudget, in samenwerking met MediaBusiness Press.Leden en donateurs van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> ontvangenhet magazine 6 keer per jaar alsonderdeel van hun lidmaatschap.EigenWijs biedt informatie, achtergrondenen opinies rond hetpersoonsgebonden budget en anderevormen van persoonsgebondenfinanciering voor zorg, hulpmiddelenen voorzieningen voor vervoer, werkof onderwijs.De weergegeven standpunten zijnvoor rekening van de betreffendesprekers, tenzij anders vermeld.[ 4 - 9 ]Postbus 191613501 DD Utrecht[ T ] 0900 7424857 (€ 0,20 p/m)Ledenservice (030) 2304066(ma 10.00-17.00 uur,di-do 9.00-17.00 uur)[ F ] (030) 2314975[ I ] www.pgb.nl[ E ] info@pgb.nlMedia Business PressPostbus 86323009 AP RotterdamUitgever: Suzanne Wanders[T] (010) 2894017[E] swanders@mbp.nlRedactie EigenWijs[T] (030) 2304066[E] Eigenwijs@pgb.nlHoofdredacteur Kees DijkmanEindredacteur BernadetteSchoemakerAan dit nummer werkten meePetra Jorissen, Marja Morskieft,Marleen Okma, Marjolein Storm,Martine van der VeldeFotografie Sarah Carlier, Joost Grol,Henriëtte GuestIllustraties Klutworks – BNOVormgeving BuroDaangrafische vormgeving, MarkeloDruk Thieme Media Center, NijmegenAdvertentiesMedia Sales SupportRob LutzMetaalhof 273067 GM Rotterdam[T] (010) 2894067[F] (010) 2894061[E] rlutz@mediasalessupport.nlTarieven op aanvraagOplage EigenWijs: 16.000© <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>, Utrecht, april 2006.Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd, opgeslagen in eengeautomatiseerd gegevensbestandof openbaar gemaakt in enige vormof op enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, in fotokopie of anderszins,zonder voorafgaande toestemming van<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>. Aan de inhoud kunnen geenrechten worden ontleend.[ 25 ]Inhoud4 - 78 - 1112 - 1516 - 1920 - 2122 - 232526 - 272930[ 16 - 19 ]<strong>Je</strong> <strong>eigen</strong> <strong>HULPMIDDELEN</strong> <strong>KOPEN</strong>Nieuws | Mijn WijsDoor de bril van JorissenSupport-beurs: Jorissen proeft vóór'GOH, NET EEN GEWOON GEZIN'Portret van familie Westhoek<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> wijst u de wegAlgemene ledenvergadering van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>over de statutenwijzigingDe RegelingDe KiekVragend WijsVraag en AntwoordDe StellingForum[ nr 2 | 06 ]3


[ EIGENWIJS JE EIGEN <strong>HULPMIDDELEN</strong> <strong>KOPEN</strong> ]<strong>Je</strong> <strong>eigen</strong> <strong>HULPMIDDELEN</strong> <strong>KOPEN</strong>Volgende week is het weer zover. Op de Support-beurs in Utrecht komen tal van bedrijven hun waarweer tonen voor de mens met een beperking. Deze publieksbeurs wordt druk bezocht, maar derolstoelen en alle andere hulpmiddelen die te zien zijn, kunnen de meeste mensen niet zelf kopen.Omdat gemeenten en zorgverzekeraars dat vóór hen doen. Dit gaat veranderen. Vanaf 2007 wordt hetmogelijk om met een persoonsgebonden budget niet alleen zelf zorg te kopen, maar ook alle individuelevoorzieningen zoals vervoermiddelen, woningaanpassingen en kleine hulpmiddelen in en omhet huis. Er zijn gemeenten die hun burgers daar nu al een PGB voor geven. Lichtenvoorde in Oost-Gelderland, bijvoorbeeld. Wel zo <strong>eigen</strong>tijds en klantvriendelijk vinden ze dat daar.4 [ nr 2 | 06 ]


[ EIGENWIJS JE EIGEN <strong>HULPMIDDELEN</strong> <strong>KOPEN</strong> ][ Tekst: Kees Dijkman en Bernadette Schoemaker |Illustratie: Dik Klut | Foto: Joost Grol ]Bart Brockötter (24 jaar) heeft liever niet dat iedereenmeteen ziet dat hij een handicap heeft. Die zie je ookniet. Bart heeft een misvorming in zijn bloedvatstelsel -een arterio veneuze malformatie - wat uitvalsverschijnselengeeft en veel zenuwpijn. Hij heeft het al sinds zijngeboorte en is erdoor beperkt, maar Bart wil zich nietlaten kennen: ‘Drie jaar heb ik thuis gezeten maar gelukkigheb ik nu werk, voor halve dagen.’Hij vertelt het in Lichtenvoorde, zijn woonplaats inde Achterhoek, in Oost-Gelderland. Bart is naar hetgemeentehuis van Lichtenvoorde gekomen, in zijn <strong>eigen</strong>auto, een Renault Kangoo. Die heeft hij nog maar pas.Gevonden op internet. Hij kostte 7500 euro. De gemeenteheeft er 3.500 euro aan bijgedragen, het bedrag dateen scootmobiel zou kosten.Bart is er erg blij met die bijdrage. En met het feit datde gemeente soepel meedacht, de vervoervoorzieningwaarvoor hij in aanmerking kwam aanpaste aan zijnwensen en hem daar geld voor gaf. Bart zag zichzelfnamelijk nog niet rijden in een scootmobiel uit het depotvan de gemeente, de voorziening waar hij strikt volgensde regels recht op had: ‘Op een scootmobiel ben ik zichtbaargehandicapt en kijkt iedereen me na.’FlexibelIn Lichtenvoorde zijn ze flexibel. Dat vinden ze daar nietmeer dan normaal, vertelt Bertus Hakvoort. Hakvoortis coördinator zorgbeleid en uitvoering. Al twaalf jaarhoudt hij zich onder andere bezig met de uitvoering vande Wet voorzieningen gehandicapten. Hakvoort probeertde belangen van zijn gemeenten én die van burgers tedienen. Klantvriendelijkheid staat hoog in zijn vaandel:‘Onze consulenten die met burgers spreken over eenvoorziening hebben een vraaggerichte, dienstverlenendeinstelling.’ Bart Brockötter herkent het: ‘Als ik iets bij hetUWV vertel, gaat het bij de ambtenaar het ene oor in enhet andere uit, maar hier luisteren ze echt.’ Bart had nietverwacht dat hij van de gemeente een bijdrage voor zijnauto kon krijgen. De consulent bracht hem op dat idee.Hakvoort is trots op deze aanpak in zijn gemeente, diemede te danken is aan de wethouder. Veel gemeentenhebben niet zo’n vraaggerichte basishouding, weet hijook: ‘Er zijn twee manieren van denken: als ik het kanverantwoorden, geef ik de burger wat hij vraagt. Of: als‘Als mensen hun vervoermiddelen,hulpmiddelen en woningaanpassingenkopen en zelf regelen met eenPGB, heb je er als gemeente jarenlanggeen omkijken meer naar. Watwil je nog meer?’we onder het recht van een burger uit kunnen komen,zullen we het niet laten. Die laatste houding zie je ingemeenten helaas nog veel te vaak.’Eigen budgetEn dat, terwijl de regels het nu al mogelijk maken omburgers een <strong>eigen</strong> budget te geven voor voorzieningenin het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten(Wvg). ‘Als de burger het vraagt, is een gemeente verplichtom ook voor een voorziening in het kader van deWvg een budget aan te bieden’, beklemtoont Hakvoortnog maar eens. Toch komt het weinig voor. Hooguitenkele tientallen gemeenten kennen een of anderevorm van persoonsgebonden budget in de Wvg. Omdatburgers erom vroegen, zijn ze in Lichtenvoorde ookgaan doen, vertelt Bertus Hakvoort: ‘Tien procent van deLichtenvoordenaren wil niet dat de gemeente de voorzieningverstrekt maar vraagt voor zijn vervoermiddelof woningaanpassing een <strong>eigen</strong> budget. Die wens honosupport-beursHij komt er weer aan: de Support-beurs. Van woensdag19 april tot en met zaterdag 22 april in de Jaarbeurs inUtrecht. Van 10.00 tot 17.30 uur. (op zaterdag tot 17.00uur). In de vorige EigenWijs hebt u daarvoor een uitnodiginggekregen, waarmee u gratis naar binnen kunt.Deze jaarlijks terugkerende beurs trekt duizendenbezoekers. Producenten tonen er de laatste nieuwehulpmiddelen bij het lopen, vervoer, ADL, in de woning,voor het werk. Maar er is méér. Zo is er onder andere eenvakantiepaviljoen voor informatie op het gebied vanvrije tijd en vakanties, een ADL-doeplein en, voor heteerst dit jaar, een Dating terras van het datingbureauvoor mensen met een functiebeperking AyPa-Dating.Op de Support-beurs zijn ook veel patiëntenverenigingen belangenorganisaties voor mensen met beperkingenaanwezig. <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>, de belangenvereniging van en voormensen met een PGB is er ook.5


[ EIGENWIJS JE EIGEN <strong>HULPMIDDELEN</strong> <strong>KOPEN</strong> ]Vervoersmiddelen en woningaanpassingenvan de gemeenteBart Brockötter: 'Op een scootmobiel kijkt iedereen me na'[ Foto Joost Grol ]reren we, al jaren. En op andere wensen gaan we ook in.Dus als iemand geïndiceerd is voor een scootmobiel maar<strong>eigen</strong>lijk een brommobiel wil omdat hij dan warm en droogzit, of omdat hij niet op een scootmobiel durft te rijden,zeggen wij: oké, ga maar zoeken, maar die kost wel meergeld: 10.000 euro. De Wvg geeft geen recht op een brommobiel,dus die geven we ook niet. Wij geven niet méér danhet bedrag waar mensen wel recht op hebben: dat van eenscootmobiel. De rest passen mensen zelf bij. We vragenmensen om de rekening te overleggen en regelen het allemaalnetjes. Daarna is iedereen tevreden.’WoningaanpassingenZo gaat het ook bij aanpassingen aan huizen van gehandicaptenin Lichtenvoorde. Harry van Eeten kan daaroverover meepraten. Zijn vrouw heeft reuma en de ziekte vanménière. Daarom moest hun woning worden aangepast.‘We hebben een <strong>eigen</strong> huis, met een bovenverdieping,’vertelt Van Eeten. ‘Mijn vrouw kon de trap niet meer opnaar de slaapkamer en de badkamer, dus er moest ietsgebeuren. Lang hebben we naar een andere, aangepastewoning uitgekeken. Vaak kwamen we op een flat uit.We willen graag beneden blijven wonen en een paarNieuwe mogelijkheden:PGB voor hulpmiddelenMet het huidige persoonsgebonden budget kunt u géénhulpmiddelen aanschaffen. U krijgt uw PGB immers opgrond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ). Daardoor kunt u er alleen zorg, hulp en begeleidingmee kopen. Dat zal de komende jaren ook zo blijven.Maar er worden wel persoonlijke budgetten ingevoerdin andere regelingen, waar u wél hulpmiddelen meekunt aanschaffen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) en in de Zorgverzekeringswet (Zvw).Beide nieuwe wetten kennen de mogelijkheid van een PGBvoor een groot aantal hulpmiddelen. <strong>Per</strong> 1 januari 2007.De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt deverstrekking van voorzieningen aan gehandicapten in degemeente, inclusief huishoudelijke verzorging. De wet is deopvolger van de oude Wet voorzieningen gehandicapten(Wvg). Een belangrijke verandering is dat u straks, onder deWmo, altijd kunt kiezen voor een persoonsgebonden budgetbij de verstrekking van individuele voorzieningen. Hetgaat dan niet alleen om huishoudelijke verzorging, maarook om rolstoelen, scootmobielen, individuele vervoersvoorzieningenen hulpmiddelen en aanpassingen in enom de woning. Individuele vervoersvoorzieningen zijn bijvoorbeeldaanpassingen aan uw auto, aangepaste fietsenen andere hulpmiddelen om uw mobiliteit te vergroten.Woningaanpassingen zijn verbouwingen en allerlei hulpmiddelenin en om de woning, zoals douchestoeltjes, handgrepenen elektrische bediening van deuren en lampen.Wie zulke voorzieningen nodig heeft, kan zich meldenslaapkamers behouden voor als de kinderen komen. Aljarenlang lopen we ’s morgens even ons huis uit. Driejaar hebben we naar andere woonruimte gezocht, maarhet lukte niet. Toen ben ik naar de gemeente gegaan.De consulent vertelde dat we ook ons <strong>eigen</strong> huis kondenaanpassen. Wat was er nou mooier? Alles wat mijn vrouwnodig heeft, is nu beneden gemaakt. En mijn vrouw kan detuin inkijken. Iedere dag zegt ze nog: “Wat ben ik toch blijdat ik niet meer naar boven hoef”. Als deze mogelijkheid erniet was geweest, hadden we moeten verhuizen. Dat zoumoeilijk zijn, want we zijn zo gehecht aan ons <strong>eigen</strong> huis.’Van Eeten nam zelf een aannemer in de arm en lietde verbouwing uitvoeren. Die kostte 20.000 euro. Degemeente heeft er 5500 euro aan bijgedragen. Dat is hetbedrag dat de gemeente kwijt zou zijn geweest aan eentraplift, drempels en wat aanpassingen in de badkamer.Van Eeten is erg blij dat hij het rigoureuzer heeft aangepakten dat de gemeente ook daar een bijdrage aanwilde leveren: ‘We kunnen nu weer twintig jaar verder.’WmoIn de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, dievolgens plan op 1 januari 2007 van kracht wordt, ligthet recht op een PGB voor rolstoelen, individuele vervoersvoorzieningenen woningaanpassingen ook vast.Gemeenten zaten daar niet op te wachten maar devoltallige Tweede Kamer heeft het - met een amende-


ij de gemeente. Die schakelt een adviesdienst in omte beoordelen of u in aanmerking komt voor deze voorzieningen.Zo ja, dan kunt u straks kiezen tussen eenhulpmiddel dat de gemeente verstrekt (in natura) of datu zelf koopt (met een PGB).Voor de hulpmiddelen in natura maken gemeenten afsprakenmet een aantal leveranciers. U hebt het dan te doenmet hun aanbod. Als u kiest voor een PGB, krijgt u het geldvoor de aanschaf en het onderhoud van de hulpmiddelenzelf in handen. Daarmee kunt u zelf op zoek gaan naar dehulpmiddelen die het beste bij u en uw situatie passen.Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2007, in alle gemeenten.Dus ook in uw woonplaats. De gemeenten mogenzelf beslissen hoe de regeling voor het persoonsgebondenbudget in uw woonplaats er uit komt te zien. Er komt weleen zogenoemde modelverordening, van de VerenigingNederlandse Gemeenten. Vooral de eerste tijd zullen demeeste gemeenten deze verordening overnemen. Zodrabekend is hoe de modelverordening er uit komt te zien,leest u er over in het <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> magazine EigenWijs.ment - bedongen. Bertus Hakvoort voelt zich er helemaalniet mee opgezadeld: ‘Dat principe vinden wij positief inLichtenvoorde. Verstrekking van een PGB kost absoluutniet meer tijd of geld dan een natura-voorziening. Het isklantvriendelijk, drempelverlagend en vraaggericht.’De voordelen voor burgers zijn duidelijk, vindt Hakvoort,maar ook voor gemeenten heeft het volgens hem voordelen:‘Mensen krijgen wat ze nodig hebben en voelen zichdaardoor goed behandeld. <strong>Je</strong> krijgt minder bezwaarschriften.Als mensen hun vervoermiddelen, hulpmiddelen enwoningaanpassingen zelf kopen en regelen met een PGBheb je er als gemeente jarenlang geen omkijken meer naar.Wat wil je nog meer?’Er is misschien één nadeel. Zelf hulpmiddelen kopen zou deprijs op kunnen drijven. Hakvoort: ‘De spullen die gemeentenverstrekken kopen ze nu in bulk in. Daardoor kunnenze kortingen bedingen bij producenten. In de prijs vande hulpmiddelen die gemeenten verstrekt, is die kortingdoorberekend. Mensen die zelf een rolstoel willen kopenmet een budget van de gemeente krijgen die korting niet.Zij zullen dus zelf moeten bijpassen.’ZuinigerCollega-ambtenaren die nog met argwaan naar dat rechtop een persoonsgebonden budget in de Wmo kijken, trektde ambtenaar in Lichtenvoorde graag over de streep. Enmisschien overtuigt dit aarzelende gemeenten ook nogwel: Op wat je zelf koopt, waar je zelf voor moet zorgen,ben je zuiniger. Harry van Eeten en Bart Brockötter beamenhet. Bart Brockötter: ‘<strong>Je</strong> hoeft maar naar lease-auto’s tekijken. Daar zijn mensen helemaal niet zuinig op, want diezijn toch maar van de zaak.’ ■■[ EIGENWIJS JE EIGEN <strong>HULPMIDDELEN</strong> <strong>KOPEN</strong> ]‘Medische hulpmiddelen’ van dezorgverzekeraarDe meeste hulpmiddelen worden verstrekt of vergoeddoor de zorgverzekeraar. Denk aan orthopedische schoenen,gehoorapparaten, incontinentiematerialen, steunkousen,loophulpmiddelen (zoals stokken, krukken, rollators enlooprekken), aangepast meubilair, anti-decubitus matrassen,kunstgebitten en pruiken. Deze hulpmiddelen heten ‘medischehulpmiddelen’. De verstrekking en vergoeding van ditsoort hulpmiddelen is geregeld in de Zorgverzekeringswet.Als u een restitutiepolis hebt en een medische indicatievoor het gebruik van deze hulpmiddelen, kunt u nu al zelfuw hulpmiddelen aanschaffen en de rekening doorsturenaan uw zorgverzekeraar. U krijgt de kosten dan geheel ofgedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de polisvoorwaarden.Maar lang niet iedereen heeft een restitutiepolis. Demeeste mensen hebben gekozen voor een gemengdepolis of een naturapolis. Die polissen zijn namelijk goedkoperdan restitutiepolissen. Bij een naturapolis bepaaltde zorgverzekeraar bij welke leverancier van hulpmiddelenu terecht kunt en onder welke voorwaarden. Uhebt vaak nog wel iets te kiezen bij die leverancier, maaralleen binnen de afspraken die de leverancier met uwverzekeraar heeft gemaakt.Dat zal hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2007 veranderen.De wet biedt straks ook de mogelijkheid om een persoonsgebondenbudget in te voeren voor hulpmiddelen. Indat geval krijgt u, na een medische indicatie, het budgetvoor de aanschaf van de hulpmiddelen zelf in handen. Ukunt dit budget uitgeven bij een leverancier van uw keuze,aan hulpmiddelen die u zelf hebt uitgekozen. Mogelijkmoet u wel zelf bijpassen als u duurdere hulpmiddelenwilt aanschaffen dan uw budget toelaat.Helaas is nog niet zeker of alle zorgverzekeraars zo’n persoonsgebondenbudget voor hulpmiddelen zullen moetenaanbieden. <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> maakt zich daar wel sterk voor. Zodrahier meer over bekend is, leest u er over in EigenWijs.[ nr 2 | 06 ]7


[ EIGENWIJS NIEUWS]| nieuws | nieuws | nieuws | nieuws | nieuTweede Kamerleden stellen budgethouders gerustIn de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die op 1 januari 2007 inwerking treedt is het persoonsgebonden budget verankerd. Gemeenten moetenhun burgers een PGB aanbieden, niet alleen voor huishoudelijke verzorging maarook voor alle individuele voorzieningen die nu nog in het kader van de Wvg wordenverstrekt. Maar gemeenten kritisch volgen over de wijze zij de nieuwe wet gaanuitvoeren, kan geen kwaad. Dit zeggen leden van de grootste politieke partijen inde Tweede Kamer. Ze reageren op zorgen van budgethouders over de Wmo.Hoe staat u tegenover het PGB?erkend. Dat is héél bijzonder. In de Wmois de compensatieplicht opgenomen. DieAnouchka van Miltenburg (VVD): ‘We plicht houdt in dat gemeenten burgerszijn zeer groot voorstander van het PGB. met een beperking moeten helpen omHet geeft mogelijkheden om de <strong>eigen</strong> zo normaal mogelijk aan de samenlevingregie te nemen. Mensen zijn minder mee te doen. Dat is nog nooit zo duidelijkgesteld. Het is geen ouderwetseafhankelijk van zorgverleners en bepalenzelf de prijs-kwaliteitverhouding.’ opsomming van producten en dienstenGerdi Verbeet (PvdA): ‘Het PGB is heel meer, omdat gemeenten maatwerk moetenleveren.’ De volgende stap is wat mijgoed voor de emancipatie van mensenmet beperkingen. Daarom heb ik me er betreft één groot ongedeeld PGB voorook zo hard voor gemaakt om het PGB in meerdere soorten hulp op het gebiedde Wmo te behouden.’van zorg, wonen, opleiding, werken,Antoinette Vietsch (CDA): ‘Met een PGB vrijetijdsbesteding: het participatiebudget,dus. En ik wil dat mensen op denkunnen mensen de zorg kopen die zewillen. Dat is een stukje zelfbeschikkingsrecht.Van oudsher is het CDA er moeten afleggen over hun PGB. Bij deduur op maar één plaats verantwoordinggroot voorstander van.’gemeente, ook voor budgetten die zehebben op grond van de AWBZ. Of bijWaarom stemde uw partij - net als het zorgkantoor, ook over de budgettenalle andere partijen - vóór de Wmo? die ze krijgen voor voorzieningen vande gemeente.’Van Miltenburg (VVD): ‘Een nieuwe welzijnswetwas hard nodig. De Wmo geeft wet. Mensen worden er actiever en min-Vietsch (CDA): ‘De Wmo is een goedemensen met ziekten en handicaps meer der eenzaam door. Welzijn en zorg zijnmogelijkheden om aan de samenleving meer gekoppeld. Via één loket moetenmee te doen. Onze voorwaarde was wel gemeenten hun aanbod tonen. Daardat het PGB ook in de gemeente zijn moeten ze ook voorlichting over geven.intrede zou doen. Dat is gelukt.’Dat is nieuw. Welzijn was in het verdomhoekjegeraakt. Door de Wmo staat wel-Verbeet (PvdA): ‘Wat je dichtbij mensenkunt regelen, moet je daar regelen. zijn weer op de agenda van gemeenten.Eindelijk is het recht om mee te doen Ze kunnen daar niet meer onderuit.’Wat zijn de goede kanten van deWmo voor mensen met een PGB?Van Miltenburg (VVD): ‘Dat we lokaalnu ook een PGB hebben, voor voorzieningenvan de gemeente: rolstoelen,scootmobielen, woningaanpassingen enindividuele vervoersvoorzieningen’Verbeet (PvdA): ‘De uitbreiding vanPGB’en. Voor gemeentelijke voorzieningen.Goed is ook dat mensen die zowelhuishoudelijke hulp nodig hebben alseen rolstoel, scootmobiel, woningaanpassingof individuele vervoersvoorzieningnog maar naar één loket hoeven:de gemeente.Vietsch (CDA): ‘De uitbreiding van hetaantal PGB’en. En de overheveling vanhet PGB voor huishoudelijke verzorgingvan de AWBZ naar de Wmo. Eén op de30 Nederlanders heeft huishoudelijkezorg. Dat is dus bijna een basisvoorzieninggeworden. Het is goed om dat dichtbij de burgers zelf te regelen.Heeft de Wmo ook minder florissantekanten voor budgethouders?Van Miltenburg (VVD): ‘Mensen meteen meervoudige indicatie krijgen nu temaken met twee instanties: het zorgkantooren de gemeente. De verantwoordingwordt daardoor ook ingewikkelder. Dat isallemaal toch lastig. Ik ben de eerste omdat te erkennen. Voor mensen die geïndiceerdzijn voor alle functies - die 24-uurshulphebben - geldt het overigens niet.Die blijven het recht houden op huishoudelijkehulp vanuit de AWBZ. Veel mensenweten dat niet, maar zo is het wel.’8[ nr 2 | 06 ]


ws | nieuws | niover gevolgen WmoVerbeet (PvdA): ‘Er zijn mensen die naar 2 lokettenmoeten: naar de gemeente en naar het zorgkantoor.’Vietsch (CDA): ‘Mensen houden nooit van verandering.Dat geeft altijd onrust.’Aanvankelijk was het recht op een PGB nietopgenomen in de Wmo. Het kwam er dankzijeen amendement van de Tweede Kamer. Watdreef u tot opstellen of ondertekenen van ditamendement?Van Miltenburg (VVD): ‘Het voorstel van de staatssecretarisging ons niet ver genoeg. Dat luidde zo:“gemeenten moeten burgers voor huishoudelijkehulp naast natura-zorg ook de mogelijkheid vaneen PGB aanbieden als daar geen overwegendebezwaren tegen zijn”. Dit ging ons niet vergenoeg. Wij wilden het individuele belang vanburgers tot het uiterste beschermen. Daarom hebbenwe het amendement gemaakt. Alleen als mensendie om een PGB vragen het echt niet kunnen,krijgen ze geen PGB. Die concessie hebben wemoeten doen. En we zijn ermee akkoord gegaandat woningaanpassingen met een PGB niet geldenvoor huurwoningen.’Verbeet (PvdA): ‘Ik kon me niet voorstellen dat deTweede Kamer het moest regelen. Ik vond het zóvanzelfsprekend dat het PGB in de Wmo kwam. Toenik signalen kreeg dat het PGB niet spontaan in allegemeenten geregeld zou worden en de belangenorganisatievan gemeenten - de VNG - zich heelouderwet opstelde en stampij tegen het PGB maakte,vond ik dat we het moesten vastleggen.’Vietsch (CDA): ‘De VNG vond het een beperkingvan de vrijheid van gemeenten als het werdvastgelegd. Maar gelukkig vond de hele TweedeKamer én de staatssecretaris het een omissie alshet PGB niet in de Wmo kwam.’MIJN WIJS Marja Morskieft‘Oh, What a Day’Soms ga ik chagrijnig op reis. Het is ijskoud buiten, ikmoet mijn skipak aan om niet onderkoeld te raken enik zie eruit als een reusachtige framboos. Vanwege devrieskou verliest mijn scootmobiel dertig procent vanzijn vermogen, dus ik schiet niet op.Ach, het leven kan zo tegen zitten. Zoals vandaag.Halverwege de reis van huis naar station krijg ik eensneeuwstorm over me heen. Ik heb per ongeluk mijnleesbril nog op dus ik zie nauwelijks waar ik rijd.Op het station roept een NS-pet me van vijftig meterafstand: ‘Mevrouw Morskieft?!’ Heb ik zo’n hekel aan,dat Bekende Nederlanderschap. Zelfs als besneeuwdeframboos herkennen ze je nog.Als ik eindelijk rillend in de trein sta, hijs ik me naarhet dichtstbijzijnde bankje. Een hele tour in een stugskipak. Ik wil even tot mezelf komen en een spannendtheologieboek lezen. Dan gaat tegenover me eenjongen zitten met modieus piekhaar, hiphop ‘baggy’broek, rugzak, vouwfiets en oortjes in: daar gaat mijnrust. Gestamp klinkt uit zijn koptelefoon, zijn voetenbonken de maat mee en even later zingt hij ook, luidkeels.Een muzikale hangjongere! Ook dat nog.Zó chagrijnig ben ik in tijden niet geweest en dan rester maar één ding: lachen. Vóór ik iemand de strotafbijt. Een arme onschuldige conducteur bijvoorbeelddie me vraagt ‘of dat gevaarte op het balkonvan mij is, of ik wel aangemeld ben en waar de reisdan wel naar toe gaat’. Ik lach dus vriendelijk naarde jongen en zeg: ‘Gezellig hé?’ Zo raken we aan depraat over gospel (waar hij naar luistert) over hiphop(mijn specialiteit) en over ‘Oh Happy Day’, mijn favorietegospel, het liefst gezongen door het Jaffo GateQuartet. Die heb ik al voor mijn begrafenis besteld.We wisselen cd-tips en websites uit en besprekende verderfelijke invloed van het vrouwonvriendelijkebeeld in recente hiphopclips. Ik leg hem uit dat ditniets te maken heeft met de oorspronkelijke hiphop,die ging over het leven vieren. Als hij een paar stationslater uitstapt, zwaaien we vrolijk naar elkaar. Demiddelbare framboos met scootmobiel die alles weetvan ‘scratchen’ en ‘The Last Poets’ en de hippe jongendie van gospel houdt. Oh, happy day![ nr 2 | 06 ]9


[ EIGENWIJS NIEUWS]| nieuws | nieuws | nieuws | nieuws | nieuHoe hard is de regel in de wet datgemeenten nu ook echt een PGBmoeten aanbieden? Daar zaten zezelf immers niet op te wachten.Gemeenten kunnen het passief ofactief doen. Hoe pakt dat uit,denkt u?Van Miltenburg (VVD): ‘Ik ga er vanuitdat gemeenten het PGB actief aanbieden.In de Wmo is de positie vancliënten(raden) veel steviger. Zij moetener ook voor zorgen dat het PGB volwaardigwordt aangeboden. Het is waar:gemeenten waren razend dat het PGBtoch in de Wmo kwam. Maar ik zeg altijd:zorg dan maar dat je goede natura-voorzieningenaanbiedt. Dan hoeven mensenniet voor een PGB te kiezen. Nu blijvengemeenten scherp.’Verbeet (PvdA): ‘Gemeenten moetengewoon de wet uitvoeren en burgerseerlijk vertellen dat er ook een PGB is.Ik verwacht dat ze dat doen. Het is welvan belang dat wij en organisaties als<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> op het recht op het PGB wijzen.In deze Internettijd gaat dat gelukkigheel snel. Als gemeenten goede collectievevervoersvoorzieningen aanbieden,en de doelgroep serieus nemen eninspraak geven hoe die voorzieningeneruit zien, zal de behoefte aan een PGBminder groot zijn. Maar het is natuurlijklogisch dat mensen voor een PGB kiezenals busjes met enorme slingers door dehele stad gaan. Overigens mag het PGBook weer geen way-out worden voorgemeenten om maar geen goede collectievevoorzieningen te hoeven regelen.’Vietsch (CDA): ‘Gemeenten móetenook een PGB aanbieden. En ze moetengoede voorlichting geven. Wie ziet datz’n gemeente het niet doet, kan naarde gemeenteraad of de ombudsman.Gemeenten moeten ook adviespunteninstellen, waarin gehandicaptenorganisatieszitten. <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> zal de mensenook wel weten te vinden als niet gebeurtwat in de wet staat. Het geld dat inNederland nu aan huishoudelijke verzorgingwordt besteed gaat van de AWBZover naar gemeenten. Als zij dat geldniet opmaken, moet het terug. Zover zullengemeenten het niet laten komen.’Veel budgethouders zijn bezorgdover de Wmo.Zijn die zorgen terecht? Kunt u diezorgen wegnemen?Van Miltenburg (VVD): ‘Ik hoor van veelbudgethouders dat ze vooral erg bangzijn dat ook andere hulp uit de AWBZwordt overgeheveld naar de Wmo: deactiverende en ondersteunende begeleiding.Dat komt omdat staatssecretarisRoss van Volksgezondheid dat heeftgezegd. Maar de Tweede Kamer heeftsteeds gesteld dat we nog lang nietzover zijn. En angst dat mensen hun indicatievoor huishoudelijke hulp bij degemeente kwijtraken omdat die anderegrenzen trekt, is begrijpelijk maar bijhuishoudelijke hulp uit de AWBZ kanje je indicatie ook kwijtraken. Indicatiegeeft altijd schijnzekerheid.’Verbeet (PvdA): ‘‘Niet alleen budgethouderszijn bezorgd. Ik ook. En dus wil ikontzettend nauwkeurig weten of het inde praktijk goed uitpakt.’Vietsch: (CDA): ‘Er zijn genoeg garanties.De gemeente moet mensen metbeperkingen compenseren. En het geldvoor huishoudelijke hulp dat uit deAWBZ naar gemeenten komt, moet daarook aan huishoudelijke hulp wordenbesteed. Tot aan de evaluatie van deWmo – over 3 jaar – ligt dat vast. Ik benoptimistisch. Ik ga ervan uit dat gemeentengoed voor hun burgers zorgen.’Hoe houdt u in de gaten hoegemeenten het oppakken? Of hebtu de zaak nu over de muur van hetBinnenhof gegooid en denkt u nu:klaar is kees?Van Miltenburg (VVD): ‘Over 3 jaar evaluerenwe de nieuwe wet. Dan zullen wezien of het PGB als volwaardige keuze doorgemeenten is aangeboden. Ik weet ookwel dat niet alle 467 gemeenten het allemaaleven snel zullen oppikken. Maar latenwe niet vergeten dat de 32 zorgkantorennu ook niet allemaal even best presteren.Ik zeg wel in alle eerlijkheid: de Wmois een wet die langzamerhand vorm zalkrijgen in de praktijk. In de ene gemeentezal het smal en elders breed worden uitgelegd.Ik heb het raamwerk mee gemaakt.Nu moeten gemeenten dat invullen.’Verbeet (PvdA): ‘Ik houd de zaak scherpin de gaten. Bij gemeenten leeft nogalwat paternalisme. Deze nieuwe wet vereistwel dat de mensen achter het loketvan de gemeente er niet allen zitten omverzoeken af te wijzen, maar om burgersmet beperkingen toe te rusten. Dat moetde houding zijn van degene die adviseerten indiceert in een gemeente. Als de wetouderwets wordt uitgevoerd – als er duseen eindeloze diaree van papier komt omzaken af te houden – is het mis. Er was echtiets nieuws nodig in gemeenten. <strong>Je</strong> hoordete vaak dat mensen die bijvoorbeeldvroegen om een deur die licht geeft, meemaaktendat pa al overleden was voordater eindelijk een deurbel was geïndiceerd.Zo moet het dus echt niet meer.Bij de evaluatie van de Wmo zal hetallemaal blijken. Ik let op het aantalberoepsprocedures. Dat is maatgevend.10 [ nr 2 | 06 ]


[ EIGENWIJS NIEUWS]ws | nieuws | nieuws | nieuws | nieuws|Of gemeenten een cultuuromslag hebbengemaakt. En ik kijk of gemeentenvoldoende geld hebben gekregen. Deregering heeft gezegd dat dit geenbezuinigingsoperatie is. Dan moet erdus voldoende geld blijven komen, tot inlengte van jaren. Zorgen dat de spoelingniet dunner wordt voor zorg, zal altijdeen strijdpunt blijven.’Vietsch (CDA): ‘We gaan evalueren. Als hetniet goed gaat, horen we het vanzelf. En alser rare dingen gebeuren praten we ook inde Tweede Kamer weer over de Wmo.’Kunnen budgethouders u vinden alshet anders uitpakt?Van Miltenburg (VVD): ‘Zolang ikKamerlid ben, kunnen mensen me altijdbellen, mailen, uitnodigen. Maar ik adviseerze vooral om hun politieke vertegenwoordigersin hun gemeente op te zoeken.Zoek de verantwoordelijke wethoudersen gemeenteraadsleden op! Durf ze tebellen en begin daar nu mee!’(A.vMiltenburg@tweedekamer.nl)Verbeet (PvdA): ‘Natuurlijk. Ze wetenme nu ook te vinden. Ze moeten onsallemaal in de gaten houden.’(G.Verbeet@tweedekamer.nl)Vietsch (CDA): ‘Dan weten ze mij ongetwijfeldte vinden. U mag mijn e-mailadres erbijzetten.’ (A.Vietsch@tweedekamer.nl) ■■Participeren zonder hindernissen‘Reïntegratie op de arbeidsmarkt iseen belangrijke stap naar volwaardigeparticipatie in de samenleving.Het participatiebudget biedt daarbijuitkomst.’ Dit zei directeur van <strong>Per</strong><strong>Saldo</strong> Aline Saers bij de overdrachtvan het estafettestokje van de prijsvoor organisaties die opvallen doorhun verzuim- en reïntegratiebeleid.Op 21 maart gaf de directeur van<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> in Den Haag het stokje vande 'Kroontjesestafette over aan WimSchuiten, directeur van Toeleiding naarArbeid (TnA). TnA ontvangt deze prijsvoor haar inzet op het gebied van reïntegratievan arbeidsgehandicapten enomdat zij zelf arbeidsgehandicapten indienst heeft.De Kroontjesestafette is een initiatief vanCommissie het Werkend <strong>Per</strong>spectief.Het estafettestokje wordt uitgereikt aanorganisaties die opvallen door hun verzuim-en reïntegratiebeleid. <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>ontving de prijs in 2005.Bij <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> en TnA werken veel mensenmet een arbeidshandicap. Werkenheeft voordelen voor een arbeidsgehandicaptezelf en voor de maatschappij.Aan werk ontlenen mensen hun onafhankelijkheid,sociale status. Ze nemen deelaan het maatschappelijk leven en hebbendagstructuur. Naast economischevoordelen, omdat de werknemers zelf inhun onderhoud voorzien, zijn arbeidsgehandicaptenook op andere manierenwaardevol voor de maatschappij. Bij <strong>Per</strong><strong>Saldo</strong> draagt hun ervaring bij aan goedeadviezen en dienstverlening aan mensenmet een persoonsgebonden budget.Aline Saers: ‘Ze kunnen bovendien goedorganiseren, tegenslagen overwinnen enweten om te gaan met stresssituaties.‘ParticipatiebudgetDoor de afwezigheid van een goede wettelijkeregeling zijn er echter nog veelknelpunten, vinden <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> en TnA.Ze worden belemmerd door een veelvoudaan regels en lange procedures.Werknemers van TnA, Josefien Boermadie rolstoelafhankelijk is en MartijnDekker die het syndroom van Asperger,een vorm van autisme heeft, verteldenover hun ervaringen op de arbeidsmarkt.Ze benadrukten de noodzaak van assistentieop de werkplek zoals hulp bij uitvoerenvan werkzaamheden of bij toiletgang.Ook goede vervoersvoorzieningen,hulpmiddelen zoals een aangepast toileten flexibele werktijden kunnen nodig zijnom optimaal te functioneren.Bij de overdracht van de prijs richtteAline Saers een blik naar de toekomst.Ze vroeg aandacht voor een nieuw soortpersoonsgebonden budget: het participatiebudget.Dat is een geldbedragwaarmee mensen met een beperkingzelf de ondersteuning, zorg en voorzieningeninkopen die nodig is om tekunnen participeren in de maatschappij.Ook in het arbeidsproces van mensenmet een beperking kan dat uitkomstbieden. ■■ [ nr 2 | 06 ]11


[ EIGENWIJS HULPMIDDEL ]Door de bril van JorissenSupport-beurs: Jorissen proeft vóór Van sparkling spaghetti[ Tekst: Petra Jorissen ]Of ik tegenwoordig ook in revalidatieartikelen handelde, vroeg een vriend die ikeen tijd niet gezien had me verbaasd. Inderdaad, de afgelopen week leek mijnhuis wel een revalidatiecentrum. Welnu, ik doe aan voorproeven. Ik probeer eenaantal producten uit in het kader van Support, de beurs waar mensen met eenvlekje en belangstellenden zónder zich van 19 tot en met 22 april kunnen verlustigenaan (nieuwe) producten, snufjes en hebbedingetjes. Spullen die het leveneen stuk vergemakkelijken en veraangenamen als ik de productbeschrijvingenmoet geloven.In mijn woonkamer staat de Birillo, len voor kinderrevalidatie ontwerpteen fleurig, comfortabel trippelstoeltjeop wieltjes, waarin peuters en mensen met bijvoorbeeld geheugen-hij aangepast spelmateriaal voorkleuters hun beentjes en de controle problemen, materiaal voor de ouderenzorgen snoezelmateriaal.over hoofd-, romp- en zitbalans kunnenoefenen. Het stoeltje, op de groei Snoezelen is een manier van contactmaken door iemands zintuigenen verstelbaar, scoort hoog bij vriendenen bekenden. ‘Goh, wat leuk, heb te prikkelen op een manier die hij ofje een stoeltje gekocht zodat je ook zij prettig vindt. <strong>Je</strong> zet bijvoorbeeldbij de grond kunt?’, merkt een belangstellendevriendin argeloos op. Pas als voor lekkere geuren in de ruimteiemands lievelingsmuziek op, zorgtze erin wil ploffen ontdekt ze dat het (zeep, koffie, dennentakjes) en biedtniet op de ‘grote mens’ gemaakt is. een aaibaar voorwerp aan. SnoezelenDe Birillo maakt deel uit van een heeft geen educatief doel, ’t is puurreeks stoeltjes en loophulpen voor genieten. Met name in verpleeghuizenen instellingen voor verstandelijkkinderrevalidatie. Het is een productvan Barry Emons. Naast hulpmidde-gehandicapten wordt wat afgesnoezeld.De BirilloIn mijn werkkamer staat de aromastream,een geurverspreidend(snoezel)apparaat met citroenolie.Ziet eruit als een waterkoker. <strong>Je</strong>sprenkelt wat geurolie op het filter,steekt de stekker in het stopcontacten na een paar seconden waan ikme….hmmm onder een citroenboomop Sicilië. Citroen werkt verfrissend,zuiverend en concentratiebevorderend,aldus de bijsluiter. Verfrissenden zuiverend zeker. Maar of het ookDe aromastreammijn concentratie- nooit mijnsterkste punt –bevordert, weetik zo net niet.Een werkkameris natuurlijk ookniet dé plek omte snoezelen.Ook de Fiberglow uit de snoezelserieheb ik in mijn werkkamer opgesteld.In een wit metalen vierkantblok, sprekend een accu-lader, zit eenlamp plus ventilator. Aan de voorkantvan die ‘accu-lader’ bevestig je eenbos meterslange plastic spaghetti.Eén druk op de knop aan de achterkantvan de accu-lader en de spaghettisliertenlichten op. Wit, verglijdendnaar geel, rood, groen en blauw,terugkerend naar wit enzovoorts. Despaghettislierten kun je naar <strong>eigen</strong>inzicht draperen, warm worden zeniet. ‘Sparkling spaghetti’ noem ikhet. Die naam doet het product geenrecht volgens mijn dichterlijk aangelegdevriend.Veel te prozaisch.Hij houdthet op een ‘fonkelendecascade’.<strong>Je</strong> moetDe Fiberglow12 [ nr 2 | 06 ]


[ EIGENWIJS HULPMIDDEL ]tot plaszuigerDe Scot Kleanhet maar net zien, ja. Jammer dat deventilator nogal wat herrie maakt.We komen in mijn slaapkamer. Ondermijn bed staat verdekt opgesteld eencurieus apparaat met snoer en stekker.Op ’t eerste gezicht een ouderwetsestofzuiger. De onderkant isbeige, er zit een oudgroen deksel op.Aan het ene uiteinde zit een slangwaaraan je, naargelang je sekse, verschillendehulpstukken kunt bevestigen.Het ziet er degelijk en belegenuit, dat apparaat. Vandaar die verdekteopstelling. Het is een Japanseuitvinding, Scot Klean genaamd. Stofzuigt ie niet, wel plas. Deze urinezuiger(klinkt net wat beschaafder) isbestemd voor mensen die moeilijk ofniet zelfstandig naar het toilet kunnengaan. In het apparaat zit aan deene kant een motor, aan de anderekant een doorzichtige opvangkan vankunststof, waar wel drie liter in kan.Als je moet plassen, liggend in bed ofzittend in de rolstoel, zet je een soortsleuf vlak tegen je plasbuis. Meteenbij de eerste druppels treedt een sensorin het hulpstuk inwerking en hóppa, deurine wordt opgezogen.Via de slang klatert deplas in de opvangkan.Plassen met behulp van dezeplaszuiger is wennen. <strong>Je</strong> moet inieder geval je straal heel goed kunnenrichten. Mannen zijn in dit geval beteraf, ze schuiven het hulpstuk gewoonover de penis.Een uitgebreide handleiding verteltwat allemaal wel en niet mag.Nee, de Scot Klean is niet bestemdvoor uw geheime dames- of herenwensjes. Een hulpstuk op een stijvepenis kan tot ernstige ongelukkenleiden.‘Zuster, ik moet zo nodig!’ Deze wanhoopskreethoeft de gebruiker vaneen plaszuiger niet meer te slaken.’s Nachts opstaan en je partner ofzorgverlener inschakelen behoortwellicht ook tot het verleden.Een avondje uit met dit log apparaatonder je arm, kun je vergeten. Ik hoopdat er gauw een elegant, lichtgewichtmodel op de markt verschijnt. En: kunnende hulpstukken misschien ook opmaat gemaakt worden? De Scot Kleanwordt uitgetest in verpleeghuizen enis nog niet op de markt. Emcart Care &Comfort, gespecialiseerd in hulpmiddelenvoor verpleging en verzorging,verschaft graag nadere informatie.En ja, natuurlijk, ik kon het niet lateniets te kiezen uit de categorie ‘rollendmaterieel’, want rollen is leven. Tweerolstoelen van de Duitse firma Bisschoff& Bisschoff trokken mijn aandacht.Eerst de Elyps, eenelektrische, vooral omdat hij zo andersoogt dan de meeste elektrische rolstoelen.Eigenlijk koop je vooral eenDe Elypslichtgrijs gekleurd frame. Aan de zijkantenvan de rolstoel zitten elypsvormigeplaten. Ook lichtgrijs. Dieplaten dienen tevens om de motorte beschermen en te verbergen. Derugleuning is neerklapbaar, de armleggersuitneembaar en de stoel kanmee in de kofferruimte van een (niette kleine) auto.[ nr 2 | 06 ]13


[ EIGENWIJS HULPMIDDEL ]Door de bril van JorissenDe ElypsB & S Comfort heeft zelf drie comfortabelezitsystemen in de kleuren rood,zwart of paars of combinaties daarvanvoor de stoel ontworpen. De elypsvormigeplaten aan de zijkanten vormden hetuitgangspunt voor de bekleding, ofwelde zitsystemen. De elypsvorm komt bijvoorbeeldterug in de armleggers.Een op maat gemaakt zitsysteemhoort ook tot de mogelijkheden. DeElyps is er in verschillende uitvoeringen,voor binnen en buiten. Heelopvallend: de prijs. Voor een dikke3.000 (afhankelijk van de snufjes)euro ben je klaar!De ColaniNummer twee, tevens mijn favoriet:de Colani. Dit is een handbewogenstoel van ontwerper/kunstenaar LuigiColani. Geschikt als ADL-stoel enals sportrolstoel, want in een handomdraaistel je de wielen schuin inen kun je gaan sporten. Het zwarteframe is van hightech carbon. Licht entoch sterk. Moet je gewoon gaan zienen uitproberen.Mijn laatste product, klein en extrafijn, zit in mijn jaszak. Een rond doosjevan 18 millimeter hoog, met een doorsneevan vier centimeter dat kan praten.Voisec is de naam van de buttondie gesproken berichten kan opnemen,bewaren en afspelen. De buttonwerkt op batterijen en is te koop bijGEWA Nederland bv, een bedrijf datin medisch-technische communicatie-en besturingshulpmiddelen doet.De button is handig voor bijvoorbeeldblinde mensen. Plak zo’n ding op eenfles en met één druk op de knop hoorje wat erin zit. Nadat je hem natuurlijkwel eerst hebt ingesproken met:‘cola’, ‘kiwisap’ of ‘rode wijn’. Een uitkomstook voor mensen met afasie ofdementie. Enne, voor ouderen die lasthebben van ‘senior moments’ komt ieook van pas. Spreek een boodschappenlijstjein. In de supermarkt drukje húp op de knop, om te horen of jeniets vergeet.Zo’n doosje biedt natuurlijk nog veelmeer mogelijkheden. Laatst zat ik ineen drukke metro. Een paar starendemensen bekeken me meewarig vanonder tot boven en van boven totonder. Ik zag ze denken, de staarders,en drukte op het doosje in mijnjaszak. ‘Zielig hè’, klonk het ineensvrolijk vanuit het niets. Verwarring,zenuwachtig geschuif op de stoelenen doodse stilte alom. Kijk, da’snou spannend. Ik ga verder zoekennaar andere onverwachte ‘gebruiksmomenten’met mijn Voisec. Die zijner, ongetwijfeld. De Voisec heeft éénminpuntje: de prijs.Stel je hebt vijf producten in je koelkast.Dat zijn dan vijf buttons. Kost jeal gauw een kleine 125 euro.De VoisecWebsites leverancierswww.barryemons.nl• Birillo, trippelstoeltje: vanaf € 600• Aromastream, set met drieverschillende oliën: € 43,50• FiberGlow: € 205www.emcart.nl• Scot Klean, urinezuiger:prijs nog niet bekendwww.bscomfort.nl• Elektrische rolstoel Elypse: ongeveer€ 3.000 (zonder extra’s)• Handbewogen rolstoel Colani:ongeveer € 3.600www.GEWAn.nl• Voisec, sprekende button:ongeveer € 24 per stuk[ nr 2 | 06 ]15


[ EIGENWIJS PORTRET ]FAMILIE WESTHOEK ‘GOH,Ze vinden het vervelend als mensen hen willen helpen als ze niet om die hulp hebben gevraagd. Aanbetutteling hebben ze een broertje dood. Yvonne Westhoek en haar dochters Nina en Zoë redden zichzelf heel goed met hun spierziekte. Samen hebben ze veertien hulpverleners in dienst, die ze inhurenmet hun PGB’s. Partner en vader Jos is achtervanger. Portret van een <strong>eigen</strong>zinnige familie.[ Tekst: Bernadette Schoemaker | Foto’s: Sarah Carlier ]vervangend tehuis voor jongeren met een handicap DeSchakel. Vreselijk vond ze het: ‘Dat beschermende vondDe dochters zijn gothic en moeder nog steeds een beetje ik afschuwelijk. De huispsycholoog bepaalde wat goedpunk. ‘Die van mij is groter dan die van mijn moeder voor je was, zaagde je altijd maar door. Alles wat je deedwas,’ lacht Zoë (15). We hebben het over haar hanenkam. werd op een weegschaaltje gelegd. Ik voelde me enormYvonne (38) kijkt trots naar haar dochter: ‘Precies mezelf gevangen in dat systeem. Ik wilde graag naar een reguliereschool, maar lange tijd ging dat niet. Ik moest naarjaren geleden.’ Vader Jos (42) trekt een fotoboek uit dekast en toont de foto van zijn partner op Parkpop in de mytylschool, die 25 jaar geleden in ieder geval veel teDen Haag. Inderdaad, ook een hanenkam, ietsje kleiner. beschermend was.’Dat was in 1984. Moeder ziet er nu iets ‘rustiger’ uit Yvonne wilde gewoon tiener kunnen zijn: ‘Met alles watmet haar geschoren grijzende hoofd en één lange rode daarbij hoort: uitgaan, het leven ontdekken, vriendjes …lok. Dochter Nina (17) heeft het weer anders aangepakt.Op haar hoofd staatDie moet geenIk heb namelijk nooit willen toegeven aan mijn handicap.belem-rechtop één pittig kleinplukje haar. De familieWesthoek wil bestopvallen, dat is duidelijk.Moeder en dochters houdenvan piercings. En Joszit vol tattoos.SpierdystrofieSamen met vijf katten en twee hulphonden wonen zein Leiden. In een aangepaste, uitgebouwde nieuwbouwwoning.Moeder en dochters kunnen zich er overal goedbewegen in hun grote elektrische rolstoelen.Alle drie hebben ze een onbekend type van spierdystrofie.Ze hebben weinig kracht in hun spieren. Voor alles watenige kracht vergt en al hun ADL zijn ze afhankelijk vananderen. Moeder en dochter Nina hebben ook ademhalingsondersteuning.GevangenYvonne heeft de spierdystrofie vanaf haar geboorte.Tot haar tiende jaar woonde ze thuis, maar toen haarmoeder ernstig ziek werd, moest ze op stel en sprongnaar een instelling. Anderhalf jaar woonde ze in hetZeehospitium in Kijkduin. Daarna tot haar 17e in gezins-‘Als je gewoon leeft ondanksje zware handicap, begrijpenmensen het niet meer. Ik houdhet maar op jaloezie’mering zijn voor wat jein je leven wilt doen,vind ik.’ Maar gewoontiener zijn zat er nietin. Hoewel … als zoveelpubers lapte Yvonne deregels aan haar laars:‘Interesse voor jongens?Dat was not done. Hoe haalde ik het in m’n hoofd dat ikdat wou … Vriendjes mochten niet blijven slapen. Dus zeiik mijn vriendjes bij de voordeur gedag en liet ze via mijnslaapkamerdeur weer binnen. Ik ging gewoon m’n <strong>eigen</strong>weg. Eigenlijk is dat nog steeds zo. Het interesseert me nikswat een ander ervan vindt. In de kern komt het erop neerdat je zelf moet kunnen beslissen wat je met je leven doet,ook als je een handicap hebt. Een ander gaat daar niet over.Mijn ervaring in instellingen heeft me gemaakt tot wie iknu ben. Toen bleek dat mijn dochters ook de handicap hadden,wist ik meteen: ze moeten thuis kunnen opgroeien.’Op haar 17e hield Yvonne De Schakel voor gezien. Ze gingsamenwonen met Jos, nog altijd haar partner. In DenHaag, vervolgens in Zoeterwoude, terug in Den Haag,daarna in Leiden. Al snel kregen ze kinderen: Nina enlater Zoë. Yvonnes spierziekte zou niet erfelijk zijn haddende artsen gezegd, maar daar hebben ze zich in vergist.16 [ nr 2 | 06 ]


[ EIGENWIJS PORTRET ]NET EEN GEWOON GEZIN’[ nr 2 | 06 ]17


[ EIGENWIJS PORTRET ]Yvonne: ‘Even is dat natuurlijk héél erg lullig als je hoort datje kinderen dezelfde handicap hebben. Maar het helpt nietom daar bij stil te blijven staan.’Andere planeetMet haar spierziekte droeg Yvonne ook de houdingtegenover deze beperking over op haar dochters: er isniks aan te doen, dus we doen het er maar mee. Nina enZoë reageren laconiek op de vraag wat ze van hun beperkingvinden. Nina: ‘Ach, het kan altijd erger. Op rolstoelhockeyis een jongen die maar één vinger kan bewegen.Nou, dan heb ik het getroffen.’ Haar zus Zoë sluit zicherbij aan: ‘Ja, wat moet je anders …?’In hun omgeving vallen ze natuurlijk op: ‘Het is geen alledaagsstraatbeeld, een jongere met een handicap, vertelthun moeder. ‘Terwijl er toch héél veel jongeren met eenhandicap zijn’ ‘Op zaterdag in de stad zie je ze ook niet’,zegt Zoë. ‘’Daar ben je ook een bezienswaardigheid.’ EnNina: ‘Eigenlijk moest ik er geld voor vragen.’Nina en Zoë herinneren zich nog goed de reactie vanmedeleerlingen in de brugklas op het Da Vinci College,schoolkamp in rekening te houden met Nina en Zoë.Nina leek gewoon mee te kunnen. Tot de dag van vertrek.De touringcar die voor kwam rijden bleek niet geschiktvoor de rolstoel. Leerlingen en leerkrachten stegen in envertrokken, Nina op het schoolplein achterlatend. Bij Zoëwerd niet eens meer gesproken over meegaan.’Gelukkig loopt het op het Da Vinci College heel goed.Moeder haalt en brengt hen zelf met haar MercedesSprinter. Nina en Zoë zijn met school naar het Oerolfestivalgeweest. In april gaat Nina met een reis van school meenaar Barcelona. De touringcar en het hotel zijn nietaangepast, dus reist Nina met het vliegtuig en slaapt ineen hotel dicht in de buurt van haar schoolgenoten enhebben ze daar zelf vervoer geregeld. Twee PGB hulpverlenersgaan mee voor de verzorging.Geen tearjerkerIn huize Westhoek worden ze graag als ieder ander benaderd,maar dat gebeurt niet altijd, vertelt Yvonne ‘DeAVRO vroeg ons mee te doen aan een documentaire‘Een hulpverlener is géénhuisgenoot of vriend’hun middelbare school: ‘Hoe ze kéken … Alsof je van eenandere planeet kwam.’ Die verbazing is nu weg. Of ze zijneraan gewend geraakt.Ze zijn blij met de houding die hun moeder hen met depaplepel heeft ingegoten en hebben zo hun gedachtenover gehandicapten die buitenshuis opgroeien: ‘Instellingsgehandicaptenweten te weinig van de wereld, kunnen zelfniks beslissen, hangen er maar een beetje bij …’ Gekscherendnoemt Nina ze wel eens überkneuzen. ‘Gelukkig zijn wijdat niet.’ Moeder brengt enige nuance aan: ‘<strong>Je</strong> kan hetze niet kwalijk nemen. Als je nooit geleerd hebt om vooriets te knokken of om voor jezelf op te komen. Niet iederegehandicapte heeft de capaciteiten om te knokken. En demaatschappij maakt het mensen met een handicap ookniet echt gemakkelijk.’Oerolfestival en BarcelonaNina en Zoë volgen al jarenlang gewoon onderwijs. Zedoen mee aan alles en vinden dat niet meer dan normaal.Op de lagere school gaf het wel eens problemen.Yvonne: ‘Zo vond de basisschool het niet nodig om bij18 [ nr 2 | 06 ]


[ EIGENWIJS PORTRET ]over spierziekte. Ze kwamenpraten. “Goh, jullie zijn neteen gewoon gezin,” zeidenze. Nou, m’n broek zakte af… En ja hoor, we kwamendus niet in aanmerking voorde uitzending. Het gaat hiergewoon te goed. Mensenwillen horen hoe zwaar het‘Bij goede zorg bepaal je zelfhoe het gaat. Als ik een onderbroekover mijn spijkerbroekwil aantrekken, moet ik dattoch weten?’leven met een handicap is. Als je dat niet vertelt, ben je tot serieuze sollicitanten.’ In huize Westhoek hebben zegeen tearjerker, dan trek je geen kijkers.’op dit moment 14 hulpverleners, in leeftijd variërend vanYvonne gaat door: ‘Ik vind het vreselijk als mensen zich 19 tot 50 jaar. De meesten hebben een dienstverbandhelpend opstellen. Als ik hulp nodig heb, vraag ik dat voor maximaal 2 dagen, anderen freelancen. Yvonne: ‘Alswel. Bemoei je lekker met jezelf, is mijn devies. Met zo’n we geen PGB hadden was Jos nu doorgedraaid, kondenhouding maak je het jezelf niet gemakkelijker. Mensen de meiden niet thuis wonen en niet naar het regulieremet een handicap worden door anderen liever als hulpbehoevendgezien. Mensen willen je er graag “onder” Jos is de grote achtervanger in huis. Toen Zoë geboren werd,onderwijs.’houden. Als je gewoon leeft ondanks je zware handicap, is hij met zijn werk gestopt. Hij doet de taken als de hulpverlenerser niet zijn. Jos wordt niet betaald uit de PGB’sbegrijpt men het niet meer. Ik houd het maar op jaloezie.Jaloezie op je kracht, de kracht om te vechten, om te van zijn partner en dochters: ‘Dat zou al het geld opsouperenen hij zou dan helemaal verantwoordelijk zou zijn.’bereiken waar je in gelooft. Neem de auto. Ik rij zelf auto.Dat wil ik graag, maar het moet ook omdat Jos geen rijbewijsheeft. Dat begrijpen mensen niet. Acht jaar heb ikGeen vriendenvoor dat autorijden moeten knokken. Of de verbouwing Het PGB is overwegend positief, vindt Yvonne, maar zevan het huis, die ging ook niet van een leien dakje. Als noemt ook wat haken en ogen: ‘Niet alle hulpverlenersje ergens in gelooft, moet je ervoor gáán, dan lukt het beseffen dat ze naast rechten ook plichten hebben.je. Maar mensen denken dat wij even met onze vingers Ook willen wij onze privacy zoveel mogelijk behouden.knippen en húp, zomaar wat krijgen.’Kennissen hoorden we zeggen dat hun hulpverlenersvrienden van de familie zijn. Bij ons is een hulpverlenerPGBgéén huisgenoot of vriend. Het is in de eerste plaatsHet zal niemand verbazen dat Yvonne voor haar zorg en personeel. Uiteraard is de klik met de ene zorgverlenerdie van haar dochters meteen een persoonsgebonden groter dan met de andere.’budget wilde hebben toen dat er kwam, tien jaar geleden:‘Het PGB was toen heel vernieuwend en interessant. haar niet bevalt: ‘ “Het komt me beter uit als Nina en ZoëSoms treft Yvonne bij hulpverleners een houding aan dieIets voor vooruitstrevende mensen. Het idee dat je er de vanavond eerder naar bed gaan”, zei een hulpverlenerregie mee in <strong>eigen</strong> hand kon houden, sprak me erg aan.’ eens. Dat oude beeld van de gehandicapte als iemandHet mooi van het PGB vindt Yvonne nog steeds dat je de die in een hoekje zit en zich maar aanpast aan zorgverlenerskom je helaas nog wel eens tegen.’zorg echt kunt afstemmen op de momenten dat je dienodig hebt: ‘Een van de hulpen gaat op vaste tijden naar En Nina en Zoë? Wat vinden zij van hun hulpverleners?school om Zoë te helpen op het toilet. Als Zoë dramales Zoë vindt ze soms iets te behulpzaam: ‘Ze bemoeienheeft, komt iemand helpen met omkleden. En als de ze zich overal mee, dus moet je ze altijd blijven vertellenwat je wilt.’ Nina moet ook nog wel eens uitleggenmeiden een uur vrij zijn van school, bel ik de desbetreffendehulpverlener om te vragen of die één uur later kan dat ze niet alles mogen doen: ‘Ik ruim zelf de troep vankomen. Hulpverleners die deze flexibiliteit niet kunnen mijn katheter op. Dat begrijpen ze niet altijd. Bij goedebieden, nemen we niet in dienst.’zorg bepaal je zelf hoe het gaat. Als ik een onderbroekJaren geleden was het niet gemakkelijk om hulpverleners over mijn spijkerbroek wil aantrekken moet ik dat tochte vinden, weten ze nog: ‘Dat ging via mond-tot-mond-weten?’ ■■reclame. Nu doen we hetallemaal via internet. Wezetten advertenties op desite van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>, PZN Neten Zorgmatch. Dé manierom aan personeel te komen.De mensen die komen solliciterenvariëren van mensendie snel rijk willen worden[ nr 2 | 06 ]19


<strong>Per</strong><strong>Saldo</strong> wijst u de wegCursussen over hetPGBwordt basiskennis over het PGBverondersteld.<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> komtnaar u toeWilt u meer weten over hetpersoonsgebonden budget?<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> organiseert cursussenen trainingen voor budgethouders,organisaties en dienstverlenersVoor budgethouders<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> geeft diverse cursussenvoor budgethouders:• Basiscursus voor beginnendebudgethouders en mensen dieeen PGB overwegen. In deze cursuskomen alle aspecten rond hetpersoonsgebonden budget aan deorde. Deze cursus wordt gegevenop donderdag 4 mei, donderdag11 mei, donderdag 18 mei en donderdag15 juni. De cursus duurt van10.00 tot 16.00 uur• Training ‘voorbereiding op de(her)indicatie’ op dinsdag 9 meivan 13.00 tot 17.00 uur. Kosten voorleden: € 20.• Themacursus ‘Overeenkomsten enadministratie’ op dinsdag 1 juni,van 10.00 tot 16.00 uur. In dezecursus wordt de zorgmap puntsgewijsdoorgenomen en komende verschillende soorten overeenkomstenaan de orde.• Training ‘ouder, kind en PGB’ opdinsdag 27 juni, van 10.00 tot 16.00uur. Een training voor ouders waaru in kaart brengt hoe u met behulpvan een persoonsgebonden budgetzo optimaal mogelijk kunt leven.Voor deelname aan deze trainingDeze cursussen en trainingen wordengegeven in de <strong>eigen</strong> cursusruimte inUtrecht. De dagcursussen kosten €50 per persoon inclusief een lunch.Leden van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> krijgen korting enbetalen € 30 per persoon. Aanmeldenkan via de website www.pgb.nl of permail cursusbudgethouders@pgb.nl. Ukunt ook bellen met de ledenservice,tel: (030) 230 40 66.Voor organisaties endienstverlenersOok zorgaanbieders, hulpverlenersen begeleiders kunnen bij <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>bijleren over het persoonsgebondenbudget. In algemene cursussen, of incursussen op maat, speciaal voor uwberoepsgroep. De cursussen wordengegeven in de <strong>eigen</strong> cursusruimte van<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>, maar <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> kan ook bij uop locatie een cursus verzorgen. Voormeer informatie, tel: 0900 7424857 ofkijk op de website www.pgb.nl.Op dit moment staan de volgendecursussen gepland:• Een basiscursus persoonsgebondenbudget, op donderdag 8 junivan 10.00 - 16.00 uur. Kosten: €195 (informatie-abonnees krijgenkorting en betalen € 175,50).• Een verdiepingscursus, waarin dieperwordt ingegaan op hulpvraagverduidelijkingen het arbeidsrecht,op donderdag 30 mei van 13.30-16.30 uur. Kosten: € 115 (informatie-abonneesbetalen € 103,50). ■■<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> komt ook naar uw regio, metbijeenkomsten voor leden. Ontmoetandere budgethouders en wissel uwervaringen uit. En laat u bijpraten overde laatste ontwikkelingen rond hetpersoonsgebonden budget.De volgende bijeenkomsten staandit voorjaar gepland:• Emmen op 27 april• Raalte op 11 mei• Zevenaar op 18 mei• Den Bosch op 1 juni• Leiderdorp op 13 juniOp iedere locatie houden we eenmiddag- en een avondbijeenkomst.Als we in uw regio zijn, krijgt u vanzelfeen op naam gestelde uitnodigingin de brievenbus, maar u kuntzich nu ook al opgeven voor één vande bovenstaande bijeenkomsten. ■■Bijeenkomsten vooroudersSpeciaal voor ouders van kinderenmet een handicap, een chronischeziekte of psychische problemen organiseert<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> bijeenkomsten rondhet thema ‘de toekomst van je kind’.Wissel ervaringen uit met andereouders over huisvesting, vrijetijdsbestedingen dagbesteding. Alle bijeenkomstenzijn van 20.00 tot 22.00 uur.De eerstvolgende bijeenkomsten zijn:• Alkmaar op 26 april• Spijkenisse op 10 mei• Utrecht op 14 juniWilt u zich nu alvast opgeven voor20 [ nr 2 | 06 ]


BLIKSEMONTMOETINGMet een vertegenwoordiger van 14 budgethoudersin opvanghuis voor daklozen Berlicum.één van de bijeenkomsten voorouders? Dat kan via de websitewww.pgb.nl of via de ledenservice,tel: (030) 2304066. Let op! De bijeenkomstenzijn uitsluitend toegankelijkvoor leden van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>.Vergeet daarom niet uw lidnummerte vermelden. Als bijdrage in de kostenvoor de bijeenkomst betaalt u€ 5,00 door middel van het afgevenvan een machtiging tot éénmaligeincasso. ■■27 april 2006Korting bij Zorg6Hulpmiddelen, verzekeringen, geneesmiddelen,voedingssupplementenen zorg thuis die u met uw persoons-gebonden budget kunt inkopen,het is allemaal te krijgen bij de <strong>Per</strong><strong>Saldo</strong> webwinkel Zorg6. Met korting.Te vinden op de geheel vernieuwdewebsite Zorg6.nl. ■■Extra ledenvergadering <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>De statuten van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> moeten worden aangepast aan de huidigesituatie. De oude statuten zijn gemaakt in een tijd dat er nog maareen paar honderd leden waren, het persoonsgebonden budget er heelanders uitzag dan nu en <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> andere taken had. Op de algemeneledenvergadering van 8 april is hier al over gesproken. Op die vergaderingwas echter niet het vereiste quorum van tweederde van de ledenaanwezig om over de wijzigingen te stemmen. Daarom is een nieuweledenvergadering nodig. Op die vergadering kan statutair wel over dewijzigingen gestemd worden, ongeacht het aantal aanwezigen.Alle leden van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> zijn daarom welkom op de extra algemene ledenvergaderingop donderdag 27 april, vanaf 14.00 uur te Utrecht. Plaats vanhandeling is vergadercentrum restaurant Van Dijk, Marco Pololaan 2, 3526 GJUtrecht.Op de agenda staat uitsluitend de wijziging van de statuten van de vereniging<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>. De vergaderstukken kunt u inzien op het kantoor van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>,Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht, op internet www.pgb.nl (alleen voor leden)of opvragen bij <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>, telefoon (030) 2304066.Aanmelden voor de extra ledenvergadering op 27 april kan schriftelijk of telefonischbij <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>, of via e-mail info@pgb.nl. Vergeet niet uw lidnummerte vermelden! ■■EigenWijs ontmoette Willy van denDungen, deelnemer aan een ledenbijeenkomstvan <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> op 9 maart inTilburg'Ons opvanghuis voor langdurig dak- en thuislozenis een particuliere instelling, al 82 jaar,opgericht door mijn oma. Er wonen 41 mensen.Ze hebben allemaal dubbele problemen:psychiatrisch, verslavingsproblemen, vaak ookmet een gevangenisverleden. Wij draaien helemaalzonder subsidie. De bewoners betalenhun bed, bad en brood zelf, uit de bijstanddie ze krijgen. Veertien van onze bewonershebben een PGB. Daaruit betalen ze de huishoudelijkeen persoonlijke verzorging die wijgeven en onze ondersteunende en activerendebegeleiding. We zetten ze onder de douche,zorgen dat ze bij de dokter komen en regelenveel administratieve zaken voor ze: van uitkeringtot schuldsanering. Het steunpunt PGBmaakte ons er ooit op attent dat onze bewonersin aanmerking komen voor een PGB. Datwisten we niet. Ze worden ouder en hebbenecht zorg nodig. Wij vragen het PGB voor zeaan. Wij komen altijd naar ledenbijeenkomstenvan <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> om op de hoogte te blijven.Over de Wmo, bijvoorbeeld. We zijn benieuwdof de gemeente de zorg blijft garanderen. Nuhebben we een sociaal bewogen wethouder,maar blijft dat zo? Dat weet je nooit. Dusvolg je de ontwikkelingen namens de veertienbudgethouders zo goed mogelijk. Die zoudenzelf nooit naar zo'n bijeenkomst van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>komen. En met de informatie die ze krijgen,kunnen ze zelf niks. Om hun belangen in detoekomst goed te kunnen blijven behartigen,komen wij dus. <strong>Je</strong> hoort altijd veel handigedingen op deze bijeenkomsten. Dat je mondigmoet zijn en hoog moet inzetten bij de(her)indicatie, bijvoorbeeld. Onze mensen zijnniet mondig. Als wij niet voor ze zorgden, verdwenenze. Op straat.' ■■


[ EIGENWIJS DE REGELING ]de regelingHulpverleners in loondienstDe tweedagenregelingU hebt een arbeidsovereenkomst gesloten met eenhulpverlener. Zij werkt bij u op een of twee dagenper week. Dat betekent dat er bijzondere voorwaardengelden voor uw plichten als werkgever.Die kunnen voordelig voor u uitpakken. Maar alsgoed werkgever wilt u uw hulpverlener natuurlijkniet onnodig benadelen. Hoe werkt de tweedagenregeling?En hoe kunt u uw hulpverlener tegemoetkomen?[ Tekst: Kees Dijkman | Illustraties: Dik Klut ]Als u hulpverleners gaat inhuren bekijkt u eerst zorgvuldigwelke overeenkomst van toepassing is. Dat kan eenovereenkomst zijn met een zorginstelling, een zorgovereenkomstmet een freelancer, een zorgovereenkomstmet een partner of inwonend familielid, of een arbeidsovereenkomst.Dit artikel gaat alleen over hulpverlenersmet een arbeidsovereenkomst.Als u een arbeidsovereenkomst afsluit met uw hulpverlenerzijn er twee mogelijkheden:• Uw hulpverlener werkt op drie dagen perweek of meer bij u.• Uw hulpverlener werkt op een of op tweedagen per week bij u. Uw werknemer valtdan onder de tweedagen-regeling.Dit artikel gaat verder uitsluitend over hulpverlenersdie onder de tweedagen-regelingvallen.Het aantal uren dat uw hulpverlener biju werkt doet bij de tweedagen-regelingniet ter zake. Een werknemer die bijvoorbeeld op maandag6 uur bij u werkt en op donderdag ook 6 uur (dus intotaal 12 uur per week) valt onder de tweedagen-regeling.Maar als diezelfde werknemer op maandag 4 uur biju werkt, op dinsdag 4 uur en op vrijdag 4 uur (in totaalook 12 uur) valt deze werknemer niet onder de tweedagen-regeling.Het gaat er dus om óp hoeveel dagen perweek uw hulpverlener bij u werkt.De feitelijke situatie bepaalt welke regeling van toepassingis. Als in de overeenkomst staat dat uw hulpverlenerop 2 dagen per week bij u werkt maar in werkelijkheid 3dagen bij u komt werken, gelden voor u de volledige rechtenen plichten als werkgever. U kunt dan geconfronteerdworden met forse naheffingen van de Belastingdienst. Umoet dan namelijk weldegelijk werkgeverspremies overhet bruto loon afdragen. Sluit dus altijd een overeenkomstaf die klopt met de werkelijke situatie.GevolgenWerkt uw hulpverlener met een arbeidsovereenkomstonder de tweedagen-regeling, dan heeft dat een aantalgevolgen voor u en voor uw hulpverlener:• U kunt uw werknemer bruto uitbetalen. Uw werknemermoet vervolgens zelf haar inkomen opgevenbij de Belastingdienst, bij de aangifte inkomstenbelastingen er belasting over betalen. Voor een werknemerdie onder de tweedagen-regeling valt hoeftu dus geen loonheffing af te dragen. U hoeft zelf alsbudgethouder (dus als werkgever) geen loonaangiftete doen bij de Belastingdienst.• Over het bruto loon van uw werknemer betaalt ugeen werkgeverspremies voor de werknemersverzekeringen,zoals WW en WIA (voorheen de WAO).Dat scheelt u in de meestegevallen 13-19 procent aankosten ten opzichte van werknemersdie op 3 of meer dagenper week voor u werken. Uwhulpverlener is hierdoorniet verzekerdvoor verlies aaninkomsten doorwerkloosheid ofarbeidsongeschiktheid.Als de overeen-22[ nr 2 | 06 ]


[ EIGENWIJS DE REGELING ]komst stopt, bijvoorbeeld bij ontslag, krijgt uw werknemerdus geen WW uitkering.• Over het bruto loon van uw werknemer betaaltu geen vergoeding voor de inkomensafhankelijkebijdrage voor de zorgverzekering. Dat scheelt u 6,5procent aan kosten ten opzichte van werknemersdie op 3 dagen of meer per week voor u werken. Uwwerknemer betaalt vervolgens wel 4,4procent over haar bruto inkomen aaninkomensafhankelijke bijdrage voor dezorgverzekering.• Als uw werknemer ziek wordt, krijgt zijmaar 6 weken haar loon doorbetaald, engeen 104 weken, zoals andere werknemers.Bovendien heeft uw hulpverlener na die6 weken geen recht op WIA (voorheenWAO). Overigens kunt u voor de loondoorbetalingtijdens de eerste 6 wekeneen vergoeding krijgen van het Servicecentrum PGBvan de Sociale Verzekeringsbank, net als voor anderewerknemers. U moet uw werknemer dan wel tijdigziek melden bij het Servicecentrum.• U kunt uw werknemer gemakkelijker ontslaan als dewerkverhouding verstoord raakt of als het niet meer‘klikt’ tussen u en uw hulpverlener. Voor dit ontslaghebt u geen vergunning nodig van het Centrum voorWerk en Inkomen (CWI). U moet u wel aan de opzegtermijnhouden die in de overeenkomst staat. Ookmoet u een goede reden opgeven voor het ontslag. Dusook onder de tweedagen-regeling mag u uw hulpverlenerniet zomaar, zonder opgaaf van redenen ontslaan.• Via u als werkgever kan uw hulpverlener niet deelnemenaan een spaarloonregeling, levensloopsparen ofeen pensioenregeling. Uw hulpverlener kan bovendienvan u geen onbelaste vergoeding krijgen voorkinderopvang.Goed werkgeverschapAls budgethouder wilt u een goed werkgever zijn voor uwhulpverleners. Goed werkgeverschap betekent niet alleendat u zorgt voor een plezierige werkverhouding, maar datu ook aandacht hebt voor de rechtspositie van uw hulpverleners.U kunt een aantal dingen doen om uw hulpverlenertegemoet te komen:• U kunt samen met uw hulpverlener kiezen voor ‘optingin’. Dat betekent dat u toch loonheffing gaat afdragenvoor uw hulpverlener, ook al hoeft dat wettelijk niet.Dat kost u als budgethouder overigens niets. U betaaltnamelijk geen bruto loon meer uit, maar u splitst datbruto loon in twee delen: het netto loon (dat betaalt uuit aan uw hulpverlener) en de loonheffing (die draagtu af aan de Belastingdienst). Kiest u voor ‘opting in’,dan kunt u de salarisadministratie kosteloos latenverzorgen door het Servicecentrum PGB vande Sociale Verzekeringsbank. Zij rekenenprecies uit hoeveel loonheffing van hetbruto loon van uw hulpverlener afgehaaldwordt en moet worden overgemaakt aande Belastingdienst.• Kiest u voor ‘opting in’, dan kan uwhulpverlener van u, binnen de wettelijkeregels, een belastingvrije vergoedingkrijgen voor kinderopvang en vooreen pensioenvoorziening. U kunt uwhupverlener ook een spaarloonregelingof levensloopsparen aanbieden.• U kunt het bruto loon van uw werknemer verhogen. Ubespaart immers geld, omdat u voor uw werknemeronder de tweedagen-regeling geen werkgeverspremiesen geen vergoeding voor de inkomensafhankelijkebijdrage voor de zorgverzekering hoeft te betalen overhet bruto loon. Uw hulpverlener kan deze verhogingbijvoorbeeld inzetten voor het afsluiten van een particuliereverzekering voor arbeidsongeschiktheid. Dekosten van zo’n verzekering variëren, afhankelijk van devoorwaarden en de verzekerde bedragen.Meer informatieMeer informatie over de tweedagen-regeling vindt u inde brochure ‘Passende hulp goed geregeld’ (<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>brochure 3). In deze brochure vindt u ook meer informatieover de andere zorgovereenkomsten, zoals de familieovereenkomst.U kunt de brochure bestellen bij de <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> ledenserviceof in de webwinkel van de website www.pgb.nl. Als u lidbent van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> kunt u deze brochure gratis downloadenvan deze website. En leden van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> kunnende <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>-ledenservice bellen, telefoon (030) 2304066(ma 10.00-17.00 uur, di-do 9.00-17.00 uur).Meer informatie over de diensten van het ServicecentrumPGB en over de mogelijkheden van ‘opting in’ is te krijgenbij het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank,telefoon (030) 2648200, e--mail: servicecentrumpgb@svb.nl,internet: www.svb.nl/servicecentrumpgb. ■■ [ nr 2 | 06 ]23


[ EIGENWIJS DE KIEK ]Margriet van Twisk:‘KHADIJA IS HEEL DOORTASTEND’[ Foto: Sarah Carlier ]Voor haar autistische dochter Lana (9 jaar) huurt Margriet van Twisk een dag per week de hulp van KhadijaAbrarai in: ‘Khadija liep in ons gezin stage voor de opleiding tot helpende van de SPW. Voor deze opleiding zijnwij al jaren leergezin. Khadija viel meteen op door haar zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Zijziet direct wat er moet gebeuren, is heel doortastend. En ze stelt Lana de maat en de grens. Daar is ze een keiin. Bovendien klikte het heel goed tussen haar en Lana. Khadija moet ik strikken, dacht ik meteen.Khadija werkt keihard bij ons, aan haar opleiding en op een VSO-ZMLK-school, haar nieuwe stageplek.Op woensdag is ze bij ons. Als we een avondje weg willen, springt ze ook in. En ze is mee gaan kamperen.Khadija doet van alles met Lana. Heel vaak gaat ze met Lana op haar aangepaste fiets langs ronddraaiendewindmeters en zwarte schoorstenen. Daar is onze dochter dól op.’OPROEPBent u ook trots op uw hulpverlener(s)? Laat het ons dan weten. Bel, mail of schrijf naar EigenWijs.Misschien komt de fotograaf dan ook bij u op bezoek. <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>, Postbus 19161, 3501 DD Utrecht, t.a.v.Redactie EigenWijs. Tel: 030-2304066. E-mail: <strong>eigen</strong>wijs@pgb.nl[ nr 2 | 06 ]25


[ EIGENWIJS VRAGEND WIJS ]vraag en antwoordServicecentrum PGB te weinig ruimte is om mijn specifiekewensen op te nemen. Ik wil daarom zelf een nieuweovereenkomst maken. Waar moet ik dan op letten?OvereenkomstensluitenVragen en antwoorden over het afsluiten van overeenkomstenvoor het leveren van zorg, hulp enbegeleiding. De antwoorden zijn gegeven door de<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> ledenservice. Hebt u zelf een vraag enbent u lid van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>? Bel dan met de ledenser-vice, telefoon (030) 2304066 (ma 10.00-17.00 uur,di-do 9.00-17.00 uur).[ Tekst: Martine van der Velde en Kees Dijkman | Illustraties: Dik Klut ]Schriftelijke overeenkomstWaarom moet ik met iedereen die ik uit mijn persoonsgebondenbudget wil betalen een schriftelijke overeenkomstsluiten? Een mondelinge overeenkomstis toch ook een rechtsgeldige overeenkomst?Mondelinge overeenkomsten zijn inderdaad ookrechtsgeldig. Maar de subsidieregeling PGB schrijftvoor dat u een schriftelijke overeenkomst moetsluiten. Daarom is een mondelinge overeenkomst nietgenoeg als het gaat om betalingen vanuit uw persoonsgebondenbudget. Bovendien is het nadeel van een mondelingeovereenkomst dat u achteraf niet kunt bewijzen dat bepaaldeafspraken zijn gemaakt. Daarom is het vrijwel altijd beter omeen schriftelijke overeenkomst te sluiten. Bij het persoonsgebondenbudget hebt u geen keuze, een schriftelijke overeenkomstis verplicht.Specifieke wensenIk vind dat in de modelovereenkomsten van hetNaast de wettelijke eisen moet de overeenkomst voldoenaan de specifieke voorwaarden van de PGB subsidieregeling.Er zijn dus nogal wat dingen die u in de overeenkomstop moet nemen. Daarom raadt <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> u aan omniet zelf een hele nieuwe overeenkomst te maken. Maakeen bijlage bij de modelovereenkomst waarin u dingenopneemt die voor u van belang zijn. Als u en uw hulpverlenerde bijlage tekenen, dan maakt deze onderdeel uitvan de overeenkomst. Als u pluslid bent, kunt u de bijlagedoor <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> laten toetsen.Let op! Het Servicecentrum PGB van de SocialeVerzekeringsbank heeft een rechtsbijstandsverzekeringafgesloten voor alle budgethouders. U kunt die rechtsbijstandsverzekeringaanspreken als u bijvoorbeeld conflictenmet uw hulpverleners hebt, als u daar juridischeondersteuning bij nodig hebt. Maar die verzekeringgeldt alleen voor de modelovereenkomsten van hetServicecentrum zelf. Als u daar dus dingen aan verandertof aan toevoegt, geldt de rechtsbijstandsverzekering nietvoor die veranderingen en toevoegingen.OpzeggenMijn hulp werkt sinds een half jaar twee dagenper week voor mij. Op zijn zachtst gezegd klikthet niet tussen ons. We krijgen steeds ruzieom de kleinste dingen, ze komt te laat en zehoudt zich ondanks diverse gesprekken nietaan de afspraken. Ik wil niet langer met haar samenwerken.Maar mijn hulp wil gewoon doorwerken. Hoe kan ikde overeenkomt met haar toch beëindigen?U kunt de overeenkomst alleen opzeggen als u daar eengoede reden voor hebt. In dit geval zijn de verhoudingenbehoorlijk verstoord, en dat is een geldige reden om deovereenkomst op te zeggen. Omdat uw hulp op maximaaltwee dagen per week voor u werkt, hoeft u geenontslagvergunning aan te vragen. U moet wel rekeninghouden met de opzegtermijn die in de zorgovereenkomststaat die u met haar hebt afgesloten.26[ nr 2 | 06 ]


[ EIGENWIJS VRAGEND WIJS ]Opzegtermijnaan haar betaald. Hoe moet ik deze vergoeding verantwoordenbij het zorgkantoor?Ik moet mij volgens de overeenkomsthouden aan een opzegtermijn van een maand. Deovereenkomst heb ik op de 15e opgezegd, de overeenkomsteindigt dan toch op de 15e van de volgende maand? Mijnhulp zegt dat zij recht heeft om door te werken tot heteinde van de volgende maand. Wie heeft gelijk?Uw hulpverlener heeft gelijk. U kunt de overeenkomstalleen opzeggen tegen het eind van de maand. De opzegtermijnis in dit geval 1 maand. U hebt op de 15e aprilopgezegd. De overeenkomst eindigt dan op 31 mei. Alleenals u het samen eens bent, kan de overeenkomst op eeneerder tijdstip eindigen. Het is raadzaam dit schriftelijkvast te leggen om problemen achteraf te voorkomen.BestedingsvrijheidIk heb een persoonsgebonden budget toegekend gekregenop basis van een indicatie voor persoonlijke verzorgingen huishoudelijke verzorging. Maar eerlijk gezegdga ik straks in het voorjaar graag met iemand eenwandelingetje maken. Ik heb iemand gevonden die ditaf en toe met mij wil doen, maar wat moet ik nou op deovereenkomst invullen? Dit is <strong>eigen</strong>lijk ondersteunendebegeleiding maar daar ben ik niet voor geïndiceerd.Budgethouders hebben bestedingsvrijheid. U kunt uwpersoonsgebonden budget dus besteden aan zorgfunctieswaarvoor u niet geïndiceerd bent, zolang het maarom een zorgfunctie gaat waarvoor een persoonsgebondenbudget mogelijk is. Dat betekent dat u uw persoonsgebondenbudget in alle vrijheid kunt bestedenaan huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging,verpleging, ondersteunende begeleiding, activerendebegeleiding en tijdelijk verblijf. In dit geval kunt u op deovereenkomst ‘ondersteunende begeleiding’ invullen alssoort zorg die uw hulpverlener gaat leveren.VrijwilligersIk heb een vrijwilliger gevraagd om mij te helpen, tegeneen onkostenvergoeding. Die vergoeding heb ik contantDeze betaling kunt u niet verantwoorden bij hetzorgkantoor. Om te beginnen kunt u alleen betalingen opbasis van een schriftelijke overeenkomst bij het zorgkantoorverantwoorden. Daarnaast kunt u als particulierepersoon geen vrijwilligersovereenkomst sluiten met eenandere particuliere persoon. Alleen rechtspersonen (stichtingen,verenigingen, instellingen, enzovoorts) kunnen dat.Kortom: de vergoeding die u aan de vrijwilliger hebt gegevenzult u voor <strong>eigen</strong> rekening moeten nemen.IndexeringMet de instelling voor thuiszorg heb ik vorig jaar meieen overeenkomst gesloten. Volgens de overeenkomstis de jaarlijkse tariefsverhoging gelijk aan de jaarlijkseindexering van het persoonsgebonden budget. Op 1januari zijn de tarieven met 1,63% omhoog gegaan. Nuheb ik een brief gekregen dat de tarieven per 1 juli weeromhoog gaan, nu met zo'n 10%. Mag dit zomaar?Nee. In de overeenkomst is opgenomen dat de jaarlijksetariefsverhoging gelijk aan de jaarlijkse indexering vanhet persoonsgebonden budget. Dit jaar was dat 1,63%. Detariefsverhoging per 1 januari 2006 was dus terecht. Maardie 10% is dat niet. Ten eerste omdat de instelling de tarievenmaar één keer per jaar mag verhogen en niet twee keer perjaar. En ten tweede omdat het percentage veel te hoog is.DolfijntherapieIk wil vanuit mijn persoonsgebonden budget de dolfijntherapievoor mijn zoon betalen. Moet ik met de organisatieen met de begeleider een overeenkomst sluiten?Op dit moment is het volgens het College voor zorgverzekeringen(CVZ) niet mogelijk dolfijntherapie in tekopen vanuit een persoonsgebonden budget. Het CVZbeschouwt dolfijntherapie namelijk niet als AWBZ-zorg,zo heeft het college onlangs nog duidelijk uitgesproken.Zorgkantoren zijn verplicht om naar het oordeel van CVZte luisteren. U zult de dolfijntherapie voor uw zoon dusop een andere manier moeten financieren. ■■[ nr 2 | 06 ]27


[ EIGENWIJS WOORD en WEERWOORD ]de stelling[ 'Het is goeddat budgethoudersmoetenverantwoorden' ]Mevrouw Houkes uit Amsterdam'Al die administratie - van mezelf,en van m'n ouders van bijna 80 jaar,die ook een PGB hebben - groeitme soms zó boven het hoofd. Hetis controle op controle en ook nogtien keer dubbel: van de SVB, hetzorgkantoor en de belasting. Dieblaast ook nog in je nek. Vroegerwas het veel simpeler. Toen liep deverantwoordding via de SVB en hadje de jaaropgave. Zo zou het weermoeten. Niet én het zorgkantoor énde SVB. En het zou handig zijn alswe er een computerschijfje van <strong>Per</strong><strong>Saldo</strong> voor kregen.'Mevrouw Ruyter uit Den Haag'Uiteraard, hè. Altijd en in alleomstandigheden moeten mensenverantwoording afleggen. Nietalleen over het PGB. Vanaf 1995 hebik hulp, 3 uurtjes huishoudelijk werk.Bijna 11 jaar vul ik daarvoor hele formulierenin. Altijd is het hetzelfde.Dat lijkt wel erg op de situatie vanpaarse krokodil, maar ja …'Mevrouw de Boer uit Almelo'Op zich vind ik de verantwoordingniet zo'n probleem. <strong>Je</strong> krijgteen budget, dus dan heb je daarverantwoording over af te leggen.Misschien ben ik een beetje ouderwets,maar ik vind: je krijgt dat geld.Daar zou je ook andere dingen meekunnen doen. Politiek gezien is dieverantwoording dus goed. <strong>Je</strong> hoortzoveel dat mensen geld verkeerdgebruiken. Ik heb hulp nodig. Daargeef ik het geld aan uit. Dat ik hulpnodig heb, is op zich al erg genoeg.Het PGB vind ik prachtig. Elke driemaanden vul ik keurig mijn papierenin, geen probleem. En ik heb erook nooit problemen mee gehad.'Mevrouw van den Eijnden uitGroningen‘Verantwoording is belachelijk. Hetgaat uit van de veronderstelling datje misbruik van het budget maakt.Tenminste: zo voelt dat. En je moetallerlei rare capriolenuithalen om jehulp te declareren volgens de regels.Bijvoorbeeld: taxivervoer kan je nietdeclareren maar een begeleider bijvervoer wel. En is dat nou ondersteunendeof activerende begeleiding?Ik zet ze er maar allebei op.’De heer Steenmeijer uit Oss'Nogal logisch. Het is geen geldvan jezelf. Een PGB wordt je toegekend,dus moet je verantwoorden.Ik zou niet anders willen. Het gaatom best veel geld en dat geldtvoor veel mensen. Eén keer permaand vind ik wel veel. Gelukkig isde verantwoording weer terug opeens per 3 maanden.'Mevrouw Cruz uit Rotterdam'De verantwoording is heel veel envervelend werk maar het gaat welover geldbedragen dat je denkt: als jedaar géén verantwoording over zoumoeten afleggen ... <strong>Je</strong> zou het aan vanalles kunnen besteden: aan zwart werken,bijvoorbeeld. Dat zou wel fijn zijn,maar is niet te verantwoorden. Omdatde verantwoording veel last is voorde budget-houder zou er een anderemanier op gevonden moeten worden.De SVB doet je administratie. Eéntelefoontje naar de SVB zou voldoendemoeten zijn. Zij hebben immers ookalles van je op papier staan.'Mevrouw van Lith uit Tilburg'Verantwoording is goed. Anderswordt er misschien misbruik van hetPGB gemaakt. Maar het mag nooitteveel papierwerk zijn. Het moetheel eenvoudig blijven. Soms is hetwel eens teveel. Ik heb wel eenstwee keer moeten verantwoorden.'Voor de antwoorden op De Stellingheeft EigenWijs willekeurig budgethoudersgebeld die lid zijn van van<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>. [ nr 2 | 06 ]29


ForumGeef uw mening, in EigenWijs! Uit uw reacties op EigenWijs en uw spontane inzendingenmaakte de redactie een selectie. Natuurlijk kunt u ook een e-mail of brief sturen. Via<strong>eigen</strong>wijs@pgb.nl of naar de redactie van EigenWijs, Postbus 19161, 3501 DD Utrecht.De weergegeven meningen komen voor rekening van de inzenders.1 eurocentPGB-voorschotIk heb een PGB-voorschot gekregen.Tot mijn verbazing gaat het om1 eurocent.Van het zorgkantoor kreeg ik ookeen stel formuleren. Binnen zesweken moet ik de besteding verantwoorden.Het zorgkantoor doetwel eens rare dingen, maar dit istoch wel erg grappig. En wat eenverspilling...Peter van DijkZorgen over de WmoIn de vorige EigenWijs (nr. 1, februari)las ik dat <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> zich zorgen maaktover de gevolgen van de invoeringvan de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) per 1 januari 2007omdat mensen met een PGB voorverschillende vormen van zorg dubbeleadministraties moeten gaanvoeren. Ik deel die zorgen.Verder wil ik graag opmerken dat uitervaringen in het verleden bekendis dat gemeenten hun <strong>eigen</strong> beleidvoeren. De ene gemeente zal geldbedoeld voor Wmo-voorzieningenvoor andere dingen gebruiken, deandere gemeente zal een ruimhartigbeleid voeren. Dit zal betekenen datuniformiteit en een totaaloverzichtvan de regeling zullen ontbreken!De afstand tot de zorgontvangerzal met de Wmo bij de gemeentewel kleiner worden, maar dat isgeen vooruitgang. Voor veel mensen,zeker in kleine gemeenten, zaleen enorme (vraag)drempel ontstaan.Zij zullen geen aanvraagvoor een PGB meer indienen. In debestaande situatie (met het PGBvoor huishoudelijke verzorging inde AWBZ, verstrekt door het zorgkantoor)is de afstand (lees: anonimiteit)veel groter en is de schroomvoor een aanvraag van een PGBveel kleiner. Wordt hier geen dubbelspel gespeeld en ruik ik hiergeen opzet?JosLaat je niet afschepen!Graag wil ik anderen laten weten dat het zin heeft om jeniet klakkeloos neer te leggen bij beslissingen of gedragvan indicatiestellers en van mensen bij het zorgkantoor.Dat heb ik zelf gemerkt. Vanwege reuma heb ik een PGB,voor huishoudelijke hulp. Omdat mijn indicatie afliep, moestik opnieuw worden geïndiceerd door het CIZ (toen nogRIO geheten). Een nieuwe indicatiesteller zette me tweejaar geleden terug van 11 naar 7 uur huishoudelijke verzorging.Daar heb ik bezwaar tegen gemaakt. Toen dat nietsuithaalde, ben ik een beroepsprocedure gestart. Die zaakheb ik gewonnen. De mensen die mijn beroepsprocedurebehandelden zeiden dat mij geen uren mochten wordenafgenomen omdat mijn situatie niet verbeterd was, eerderverslechterd. De vrouw die mijn indicatie had gesteld, heefteen berisping gekregen.Toch was de zaak hiermee niet opgelost. Wat bleek? Hetzorgkantoor wist anderhalf jaar nergens van, omdat hetCIZ het nieuwe indicatierapport niet naar het zorgkantoorhad gestuurd. Dat moest ik horen van een man bijhet zorgkantoor nadat ik heel veel brieven naar het zorgkantoorhad gestuurd, waar steeds niet op werd gereageerd.De man van het zorgkantoor vertelde me dat mijn nieuweindicatierapport bij het CIZ 1,5 jaar op de plank was blijvenliggen. Ik heb een excuusbrief gekregen van de medewerkervan het CIZ die daar verantwoordelijk voor was.Heel veel mensen met een PGB laten zich maar afschepen,terwijl iedereen weet dat het een rommeltje is bij hetzorgkantoor en dat er vaak sprake is van willekeur bij hetCIZ. Pas nog, stond daarover een artikel in de krant. Het iseeuwig zonde als mensen niet krijgen waar ze recht ophebben. De hele zaak heeft me veel tijd en heel veel papiergekost, maar dat was de moeite waard. Ik hoop dat mijnervaring anderen inspireert om ook hun mond open tedoen om te krijgen waar ze recht op hebben.<strong>Je</strong>nny van Dort30 [ nr 2 | 06 ]

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!