13.07.2015 Views

Capaciteitsvergrotingsplan Emplacement Rotterdam - ProRail

Capaciteitsvergrotingsplan Emplacement Rotterdam - ProRail

Capaciteitsvergrotingsplan Emplacement Rotterdam - ProRail

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong><strong>Emplacement</strong> <strong>Rotterdam</strong>N.a.v. overbelastverklaring 2013/06 van 7 september 2012RdSwdDzGnNschHlgLwOnVdmWsAsnHrHdrStvVAMEmnCo NaSbHwdHnEkzMpAmrKpnZlMrbUtgLlsIJmZvtHlmZdAsdAlmHdDvWdnAmlHglEsOdzHfdShlDvdWpHvsBrnApdZpLednMvtGvcGvHldsHldZtmApn205GdWdUtDbAmfGdmRhn2005EdAhZvNmDtcWwErpSdmRthRtdDdrBot Ps Whv Kfh2005GrTlO20 5ZlwHtVegBtlVryGsBgnRsd205BdTbEhvHmVlBrVsSloeWtTnzRmSvgBonStdHrlMtKrdVanAuteurKenmerkVersie 1<strong>ProRail</strong> Vervoer en DienstregelingTom KomanEDMS#3400425Datum 29 augustus 2013<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong>_Opstellen_<strong>Rotterdam</strong>_(agv_overbelastverklaring_en_Capaciteitsanalyse)-v1CStatus Concept, exclusief verwerking eventuele zienswijzen gerechtigdenBestand


Inhoudsopgave0 Voorwoord en Samenvatting 31 Inleiding 41.1 Achtergrond 41.2 Leeswijzer 42 Probleembeschrijving 52.1 Knelpunt overbelastverklaring huidige situatie 52.2 Toekomst: opstellen <strong>Rotterdam</strong> ook een knelpunt? 53 Oplossing voorkeursalternatief. 63.1 Uitwerking voorkeursvariant in 2 varianten 63.2 Minimum variant 63.3 Toekomstvaste variant 84 Baten voorkeursalternatief 105 Baten/kosten, conclusie en advies. 115.1 Minimumvariant. 115.2 Toekomstvaste variant 115.3 Conclusie en advies 116 Bijlagen 126.1 Bijlage 6.1 Overbelastverklaring 126.2 Bijlage 6.2 Regelgeving 136.3 Bijlage 6.3 MCA <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen 15<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 2/27


VoorwoordDit document is versie 1 van het capaciteitsvergrotingsplan dat <strong>ProRail</strong> heeft opgesteld naaraanleiding van de overbelastverklaring, die <strong>ProRail</strong> in het najaar van 2012 naar aanleiding vanhet opstelcapaciteitstekort te <strong>Rotterdam</strong> heeft afgegeven. In deze versie is nog geen zienswijzevan vervoerders verwerkt. In september ligt deze rapportage ter consultatie voor bijvervoerders. Eventuele zienswijzen en/of aanvullingen op het rapport zullen begin oktober2013 worden verwerkt tot een definitieve versie van deze rapportage.0 SamenvattingOverbelastverklaring en CapaciteitsanalyseNajaar 2012 heeft <strong>ProRail</strong> naar aanleiding van het opstelcapaciteitstekort te <strong>Rotterdam</strong> eenOverbelastverklaring afgegeven (nummer 2013/06): op het emplacement te <strong>Rotterdam</strong> CSoverschrijdt het totaal van de aangevraagde capaciteit in 2013 ten behoeve van opstellen enservicen van materieel de beschikbare capaciteit ter plaatse. <strong>ProRail</strong> heeft vervolgens eenCapaciteitsanalyse uitgevoerd. Hierin is het probleem nader geanalyseerd en zijn kansrijkeoplossingen geïdentificeerd. <strong>ProRail</strong> heeft de capaciteitsanalyse gepubliceerd op 6 maart 2013(<strong>ProRail</strong>, kenmerk #3293185).VoorkeursalternatiefIn samenspraak met de betrokken vervoerders en concessieverleners is tijdens decapaciteitsanalyse verkend welke oplossing voor dit probleem de voorkeur heeft. Ditvoorkeursalternatief (opstelcapaciteit voor reizigersmaterieel te <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen) isvervolgens in dit capaciteitsvergrotingsplan verder uitgewerkt in een minimum- en eentoekomstvaste variant. De baten van de beide varianten(afgezet tegen het structureel blijvenrijden van materieel naar Den Haag Binckhorst en uitgedrukt in Netto Contante Waarde over30 jaar: c.a. € 12 miljoen), zijn lager dan de investeringskosten (afhankelijk van de variant:minimaal c.a. € 30 miljoen).Conclusie en adviesVoor het oplossen van het huidige opsteltekort te <strong>Rotterdam</strong>, zoals beschreven in deoverbelastverklaring, scoren de beide varianten op kosten en baten dermate, dat <strong>ProRail</strong> deermee gemoeide investering, nu niet gerechtvaardigd acht.Omdat echter de baten van een toekomstvaste variant• op termijn, bij aanvullende investeringen t.b.v realisering modules 2 én 3 van eengroter opstelterrein, kunnen toenemen tot c.a. € 3,4 miljoen per jaar (NCW: c.a. € 61miljoen). De behoefte voor zo'n groter emplacement als capaciteitsuitbreiding lijkt nieteerder te ontstaan dan in de periode 2025 - 2030.• op termijn kunnen worden aangevuld met efficiencybaten voor Nedtrain en NSR, ingeval van realisering van een groter opstelterrein <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen• op termijn kunnen toenemen wanneer als gevolg van ARBO-wetgeving aanvullendeopsteltekorten te <strong>Rotterdam</strong> CS gaan ontstaan, waarvoor geen kosteneffectieveoplossingen bestaan anders dan te <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen,wordt geadviseerd om:het reeds in gang gezette ontwerponderzoek voor een groter opstelterrein te <strong>Rotterdam</strong> NoordGoederen voort te zetten (prognose: voorjaar 2014 gereed) en onderdeel te laten zijn van degezamenlijke visie (NSR/<strong>ProRail</strong>) voor het opstellen van materieel op landelijk niveau voor delange termijn.<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 3/27


1 Inleiding1.1 AchtergrondOverbelastverklaringNajaar 2012 heeft <strong>ProRail</strong> naar aanleiding van het opstelcapaciteitstekort te <strong>Rotterdam</strong> eenOverbelastverklaring afgegeven (nummer 2013/06, zie eerste bijlage). Op het emplacement te<strong>Rotterdam</strong> Centraal overschrijdt het totaal van de aangevraagde capaciteit in 2013 tenbehoeve van opstellen en serviceprocessen van materieel de beschikbare capaciteit terplaatse.CapaciteitsanalyseVolgens de EU-richtlijn 2001/14 (artikel 25) heeft <strong>ProRail</strong> in aansluiting op deoverbelastverklaring eerst een Capaciteitsanalyse uitgevoerd. Hierin is het probleemgeanalyseerd en zijn kansrijke oplossingen geïdentificeerd. <strong>ProRail</strong> heeft deCapaciteitsanalyse gepubliceerd op 6 maart 2013 (<strong>ProRail</strong>, kenmerk #3293185).De kansrijke oplossing uit het Capaciteitsanalyse is:Oplossingsvariant “15”: restruimte <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen herinrichten vooropstellen en servicen reizigersmaterieel, zonder optimalisatie van de lay-out naar heteindplan.Hierbij wordt geadviseerd• zo snel mogelijk tot een eindplan voor een groter opstelterrein te<strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen te komen (planstudie), dat past in de(concept-)Visie Ontwikkeling Opstelcapaciteit Openbare InfraReizigersmaterieel.• en op basis daarvan te analyseren op welke wijze (wel, gedeeltelijk ofgeen rekening houdend met het eindplanontwerp) op veel korteretermijn substantiële opstelcapaciteit van minimaal 45 bakken kanworden gerealiseerd om het knelpunt van de overbelastverklaring opte lossen.<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong><strong>ProRail</strong> heeft de hierboven beschreven kansrijke oplossing(en) verder verwerkt in een<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> conform EU-richtlijn 2001/14, artikel 26. Dit rapport is daar hetresultaat van.1.2 LeeswijzerDit rapport levert de beslisinformatie voor de oplossing van het capaciteitsprobleem.Het rapport is als volgt opgebouwd:hoofdstuk titel inhoud2 Probleembeschrijving Aanleiding van de overbelastverklaring, beschrijving knelpunt.3 OplossingvoorkeursalternatiefBeschrijving en kosten van de voorkeursoplossing in 2 varianten: eenminimumvariant (niet-toekomstvast: geen rekening houdend meteventuele uitbreidingen) en een toekomstvaste variant.4 Baten Baten van de benodigde infrastructuur5 Kosten/ baten, conclusieen advies6 Bijlagen Overbelastverklaring, regelgeving en MCA-berekeningen<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 4/27


2 Probleembeschrijving2.1 Knelpunt overbelastverklaring huidige situatieTe <strong>Rotterdam</strong> Centraal is een opsteltekort ontstaan van 20 bakken op zondag t/mvrijdagochtend en van 45 bakken op vrijdagavond tot zondagochtend.Voor het dienstregelingsjaar 2013 brengt NSR het teveel aan materieel over naar Den HaagBinckhorst, waardoor extra leeg-materieel-ritten nodig zijn. NSR heeft aangegeven, zoals in deoverbelastverklaring is aangegeven, hier niet tevreden mee te zijn. Zie bijlage voor deoverbelastverklaring2.2 Toekomst: opstellen <strong>Rotterdam</strong> ook een knelpunt?In het kader van Programma Hoogfrequent Spoor (2020) wordt ook in de toekomst te<strong>Rotterdam</strong> een opsteltekort voorzien: 32 bakken in 2020. Zie document “PHS Overigemaatregelen Opstellen Reizigersmaterieel <strong>Rotterdam</strong>”, Rapport Voorkeursalternatief, P377388,25 juni 2013, versie 4.In dat rapport worden vier verder onderzochte alternatieven beschreven:• De sporen 16 t/m 20 op <strong>Rotterdam</strong> geschikt maken voor opstellen en servicen;• <strong>Rotterdam</strong> Stadion (bij de Kuip) benutten voor opstellen en inrichten voor servicen;• Restruimte <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen inrichten voor opstellen en servicenreizigersmaterieel;• Het gebied Groot Den Haag (Den Haag Hollands Spoor, Den Haag CS, Den HaagKleine Binckhorst, Den Haag Grote Binckhorst, Leidschendam)De derde optie 1 : ombouw van <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederenstation, met handhaving van debestaande functies voor Stoom Stichting Nederland en Inframanagement wordt in hetrapport als voorkeursalternatief voor het capaciteitstekort van <strong>Rotterdam</strong> CS aangewezenomdat:• andere onderzochte alternatieven niet mogelijk zijn gebleken.• dit alternatief volledig kan voldoen aan de gevraagde extra capaciteit voor hetopstellen en servicen van reizigersmaterieel;• uitbreiding van opstel- en servicecapaciteit tot circa 100 bakeenheden mogelijk is;• de verwachting is dat dit emplacement vergunbaar is,• er zich geen belemmeringen hebben voorgedaan bij de toetsen op de overigeonderzochte aspecten• deze locatie logistiek veel gunstiger is dan Den Haag.Verder wordt in het rapport geadviseerd voor PHS het alternatief <strong>Rotterdam</strong> NoordGoederen nader te onderzoeken binnen de context van de realisatie van een grootopstelterrein (ca. 90 bakeenheden) op de locatie van <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen dat pastbinnen de in ontwikkeling zijnde opstelvisie van <strong>ProRail</strong> en NS en in de periode dat noggeen gebruik gemaakt kan worden van een nieuw terrein bij <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen,gebruik te maken van de overcapaciteit in het gebied Groot Den Haag.De resultaten van dat nadere onderzoek worden in het voorjaar van 2014 verwacht.1 Zie ook het rapport Voorkeursalternatieven knelpunten opstellen reizigersmaterieel 2020.Concept met kenmerknummer EDMS 3350637, v7, 22-07-2013, aangeboden op Tafel vanVergroting d.d. 6 augustus 2013.<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 5/27


3 Oplossing voorkeursalternatief.3.1 Uitwerking voorkeursvariant in 2 variantenDe uitwerking van de voorkeursvariant uit de Capaciteitsanalyse (oplossingsvariant “15”, zieinleiding) bestaat uit twee varianten te <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen1. Minimum variant (45/50 bakeenheden). Hiermee wordt het capaciteitsknelpunt uit deoverbelastverklaring opgelost. In deze variant wordt geen rekening gehouden met eeneventuele verdere uitbreiding in de toekomst.2. Toekomstvaste variant (45/50 bakeenheden), Hiermee wordt het capaciteitsknelpuntuit de overbelastverklaring opgelost, maar wordt tevens geanticipeerd op een latereuitbreiding van het terrein tot 100 á 150 bakeenheden.3.2 Minimum variant3.2.1 BeschrijvingVoor de oplossing van de overbelastverklaring dient voor c.a. 45 bakken opstel- enservicecapaciteit gerealiseerd te worden. Dit kan gerealiseerd worden door zoveel mogelijkgebruik te maken van bestaande infrastructuur en lay-out van het emplacement. Dezeminimum variant is uitgewerkt in het kader van PHS. De uitkomsten van dat onderzoek zijnvastgelegd in het rapport “PHS Overige maatregelen, Opstellen reizigersmaterieel <strong>Rotterdam</strong>,Rapport voorkeursalternatief”, kenmerk P377388, versie 0.5 van 25 juni 2013, status concept.Het onderzoek is gereed, het rapport is ter consultatie aangeboden bij de vervoerders.Uit dit onderzoek blijkt dat het voorkeursalternatief bestaat uit het realiseren van voorzieningenom uiteindelijk te kunnen servicen en opstellen op “variant 3” uit het rapport (spoor 1W) en“variant 5” (sporen 103 en 104). De benodigde tijd voor realisatie is 6 jaar vanaf opdracht totuitvoering. Een schematische weergave van variant 3 en variant 5 is hieronder weergegeven.Variant 3Variant 5<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 6/27


Om het vraagstuk van de overbelastverklaring op te lossen is een effectiviteit van 45bakeenheden noodzakelijk. Dat kan gerealiseerd worden tegen geringe meerkosten van dePHS-oplossing door ook spoor 3W van variant 3 in gebruik te nemen als opstel- enservicespoor. De effectiviteit wordt dan 46 bakeenheden. De meerkosten hiervan zijn niet inhet PHS-onderzoek geraamd. Deze meerkosten zullen beperkt zijn, omdat gebruik gemaaktkan worden van hetzelfde serviceperron dat al aangelegd en ingericht moet worden voor spoor1W.Nadelen van de minimumvariant:NSR en Nedtrain beschouwen deze minimumvariant als niet levensvatbaar:De relatief kleine opstelcapaciteit, zonder het vooruitzicht van een mogelijke verdereuitbreiding, verhindert:• De mogelijkheden voor NSR om <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen in de toekomst alsstandplaats voor personeel te kunnen hanteren, waardoor op kosten zou kunnenworden bespaard. Deze variant gaat er namelijk van uit dat er in de toekomst verderniet wordt uitgebreid• De mogelijkheden van Nedtrain om in de toekomst een efficiënt service- enrangeerproces in te richten voor het materieel dat te <strong>Rotterdam</strong> Centraal en te<strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen. Deze variant gaat er namelijk van uit dat er in detoekomst verder niet wordt uitgebreid te <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen. Een versnipperdopstel- en serviceproces te <strong>Rotterdam</strong> blijft in de variant bestaan.• Een mogelijk efficiënte en toekomstvaste oplossing voor verwachte aanvullendeopstelproblematiek te <strong>Rotterdam</strong>. Wegens de destijds gehanteerde ontwerpnormenvoldoet het emplacement <strong>Rotterdam</strong> mogelijk niet meer aan de actuele ARBOveiligheidseisen.Oplossing hiervan kan leiden tot aanzienlijk afname van de nubeschikbare capaciteit op het emplacement van 146 bakken (115 op de opstelsporen,31 op de perronsporen).3.2.2 KostenDe probabilistische investeringskosten voor de minimumvariant <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen(combivariant 3 en 5) zijn c.a. € 25,0 miljoen (prijspeil 2013, exclusief BTW), met eenvariatiecoëfficiënt van 20% en exclusief beperkte meerkosten t.b.v. een capaciteit van in totaal45/50 bakken.<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 7/27


3.3 Toekomstvaste variant3.3.1 BeschrijvingDe toekomstvaste variant bestaat uit het realiseren van opstelcapaciteit van c.a. 45/50 bakkente <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen (module 1), waarbij rekening wordt gehouden met een verdere,latere uitbreiding van emplacement <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen tot 100 of zelfs 150bakeenheden (modules 2 en 3).Wegens volledige herinrichting van het emplacement kan de minimum variant van paragraaf3.3 niet als faseringstap van deze toekomstvaste variant worden beschouwd. Dat wil zeggendat, indien eerst gekozen wordt voor realisatie van de minimum variant, er een desinvesteringzal optreden, omdat veel van de getroffen maatregelen verwijderd of verplaatst moeten wordenom te passen in het eindplan voor een groter opstelterrein. Om deze desinvestering tevoorkomen wordt het eindplan modulair opgebouwd, waarbij de eerste module bestaat uit eenopstelcapaciteit van ongeveer 50 bakeenheden opstel- en service capaciteit voor materieel datdagelijks ingezet wordt voor uitvoering van de treindienst, waarmee tevens hetcapaciteitsknelpunt uit de overbelastverklaring wordt opgelost.In deze eerste module zijn de volgende maatregelen voorzien:• Het verleggen en vervangen van bestaande sporen;• Het aanleggen van een wisselcomplex aan westzijde voor de ingang van hetopstelterrein;• Aanpassen van de aansluitingen voor de bestaande sporen, waar nu de Spenotreinenstaan, het spoor dat verdeeld is aan een goederenvervoerder en de sporen van deStoomstichting Nederland.• Aan de westzijde is een wachtspoor tussen de hoofdsporen noodzakelijk om getraptover te kunnen steken met meer dan 2 treinen per uur. Aanleg van dit wachtspoor is indeze eerste module al noodzakelijk• Het emplacement is dan direct bereikbaar van <strong>Rotterdam</strong> Centraal. Eenovergavespoor is noodzakelijk om Centraal Bediend Gebied (CBG) en Niet CentraalBediend Gebied (NCBG) te ontkoppelen.Om deze toekomstvaste variant te kunnen realiseren moet allereerst het geheleemplacement opnieuw ontworpen worden, uitgezonderd de faciliteiten voorstoomstichting Nederland. Dit totaalontwerp is momenteel in onderzoek bij <strong>ProRail</strong>,waarbij NSR en Nedtrain zijn betrokken. Een definitief eindontwerp en de bijbehorendekosten zijn nog niet beschikbaar. Deze gegevens zullen volgens de huidige inzichten inhet voorjaar van 2014 beschikbaar komen.De nadelen die aan de minimumvariant worden toegeschreven (zie paragraaf 3.3.1) geldenniet voor deze toekomstvaste variant.<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 8/27


3.3.2 KostenDe investeringskosten voor de aanpassingen van <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen in dezetoekomstvaste variant zijn (in zijn totaal en per module) nog niet geraamd. Huidig inzicht is datdeze gegevens in het voorjaar van 2014 beschikbaar zijn.Met de eerste module als onderdeel van een toekomstig grootschalig opstelterrein en waarmeehet knelpunt van de overbelastverklaring wordt opgelost, is een investeringsbedrag vanmeerdere tientallen miljoenen euro’s te verwachten. Aangezien dit ontwerp aan meerrandvoorwaarden zal moeten voldoen dan de minimumvariant, kan op voorhand wordengesteld dat de investering ook (minimaal) hoger zal zijn dan die van de minimumvariant.<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 9/27


4 Baten voorkeursalternatiefDe baten van de beide varianten te <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen worden afgezet tegen dezogenaamde 0-situatie. Onder de 0-situatie wordt in dit geval verstaan de situatie waarbijgebruik gemaakt wordt van de restcapaciteit te Den Haag Grote Binckhorst. De afstand<strong>Rotterdam</strong> – Den Haag is 25 kilometer. De afstand <strong>Rotterdam</strong> – <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen isc.a. 7,5 km.Met andere woorden: er worden bedrijfseconomische baten berekend als gevolg van minderlange leegmat-ritten. Aan beide varianten kunnen geen bedrijfseconomische baten voor NSRen Nedtrain worden toegeschreven, aangezien het in beide varianten gaat om een kleinschaligopstelterrein van c.a. 50 bakken, ook (vooralsnog) in de toekomstvaste variant.In bijlage 3 zijn MCA-baten berekeningen weergegeven, die in het kader van het onderzoeknaar een ontwerp voor een groot opstelterrein zijn opgesteld. Hieruit valt af te leiden dat deNetto Contante Waarde (30 jaar) voor het opstellen van c.a. 50 bakken c.a. € 12 miljoenbedraagt. Deze baten gelden voor beide varianten:Baten (NCW 30jaar)Minimumvariantc.a. € 12miljoenToekomstvaste variantc.a. € 12 miljoenOverige batenaspectenMinimumvariant1. De berekende baten kunnen inde toekomst niet verdertoenemen.Toekomstvaste variantDe baten kunnen, bij aanvullendeinvesteringen t.b.v. realiseringmodules 2 en 3 tot een grootopstelterrein te <strong>Rotterdam</strong> NoordGoederen, op termijn toenementot c.a. € 3,4 miljoen per jaar(NCW o.b.v. 30jaar: c.a. € 61miljoen, zie bijlage 3, blz. 20).2. Op termijn kunnen geen extraefficiencybaten voor Nedtrainen NSR worden gegenereerd,omdat deze variant een groteropstelterrein uitsluit.Op termijn kunnen wél extraefficiencybaten voor Nedtrain enNSR worden gegenereerd, ingeval van uitbreiding met modules2 en 3.3. De baten kunnen in deze variantop termijn groeien, wanneer alsgevolg van ARBO-wetgeving deopstelcapaciteit te <strong>Rotterdam</strong> CSafneemt en waarvoor geenkosteneffectieve oplossingenbestaan anders dan te <strong>Rotterdam</strong>Noord Goederen.<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 10/27


5 Baten/kosten, conclusie en advies.5.1 Minimumvariant.Kosten inclusief BTW Minimaal c.a € 30 miljoenBaten (NCW 30 jaar)c.a. € 12 miljoenBaten/Kosten-verhouding Maximaal 0,39Deze variant scoort laag (0,39): de kosten zijn veel hoger dan de baten.5.2 Toekomstvaste variantKosten inclusief BTWBaten (NCW 30 jaar)Baten/Kosten-verhoudingNog niet bekend, echterhoger dan € 30 miljoenc.a. €12 miljoenMaximaal 0,39, waarschijnlijklagerOok deze variant scoort laag, waarschijnlijker lager dan de minimumvariant aangezien dekosten hoger zullen zijn dan die van de minimumvariant.5.3 Conclusie en adviesVoor het oplossen van het huidige opsteltekort te <strong>Rotterdam</strong>, zoals beschreven in deoverbelastverklaring, scoren de beide varianten op kosten en baten dermate, dat <strong>ProRail</strong> deermee gemoeide investering, nu niet gerechtvaardigd acht.Omdat echter de baten van een toekomstvaste variant• op termijn, bij aanvullende investeringen t.b.v realisering modules 2 én 3 van eengroter opstelterrein, kunnen toenemen tot c.a. € 3,4 miljoen per jaar (NCW: c.a. € 61miljoen). ). De behoefte voor zo'n groter emplacement als capaciteitsuitbreiding lijktniet eerder te ontstaan dan in de periode 2025 - 2030.• op termijn kunnen worden aangevuld met efficiencybaten voor Nedtrain en NSR, ingeval van realisering van een groter opstelterrein <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen• op termijn kunnen toenemen wanneer als gevolg van ARBO-wetgeving aanvullendeopsteltekorten te <strong>Rotterdam</strong> CS gaan ontstaan, waarvoor geen kosteneffectieveoplossingen bestaan anders dan te <strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen,wordt geadviseerd om:• het reeds in gang gezette ontwerponderzoek voor een groter opstelterrein te<strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen voort te zetten (prognose: voorjaar 2014 gereed).• En onderdeel te laten zijn van de gezamenlijke visie (NSR/<strong>ProRail</strong>) voor het opstellenvan materieel op landelijk niveau voor de lange termijn.---------------------------------------<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 11/27


6 Bijlagen6.1 Bijlage 6.1 Overbelastverklaring<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 12/27


6.2 Bijlage 6.2 RegelgevingDe overbelastverklaring is conform de Europese richtlijn 2001/14 vastgelegd in het ‘Besluitcapaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur’ (d.d. 3 december 2004), § 4, art. 7 lid 2. Debeheerder verklaart de betrokken infrastructuur overbelast, indien er geen overeenstemming isbereikt tijdens de coördinatie ten aanzien van concurrerende capaciteitsaanvragen in decapaciteitsverdelingsprocedure. Na overbelastverklaring verricht de beheerder eencapaciteitsanalyse als bedoeld in artikel 25 van richtlijn 2001/14/EG en stelt vervolgens eencapaciteitsvergrotingsplan op als bedoeld in artikel 26 van richtlijn 2001/14/EG (art. 7 lid 2b en2c van Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur).De tekst van artikel 7, 26 en 26 luidt als volgt:Artikel 7 21. Indien de beheerder constateert dat er geen overeenstemming kanworden bereikt tijdens de coördinatie ten aanzien van concurrerendecapaciteitsaanvragen die betrekking hebben op vervoer, kunnenbeheerder en een betrokken gerechtigde door toepassing van eenverhoging als bedoeld in artikel 62, derde lid, van de wet tot overeenstemmingkomen.2. Indien de verhoging bedoeld in artikel 62, derde lid, van de wet nietis toegepast of geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd:a. verklaart de beheerder de betrokken infrastructuur overbelast,b. verricht deze een capaciteitsanalyse als bedoeld in artikel 25 vanrichtlijn 2001/14/EG enc. stelt deze binnen zes maanden een capaciteitsvergrotingsplan alsbedoeld in artikel 26 van richtlijn 2001/14/EG op.3. Het resultaat van de verhoging is in ieder geval niet bevredigendindien ten gevolge hiervan de minimale niveaus van het personenvervoerof het goederenvervoer niet worden gehaald.4. Indien de verhoging bedoeld in artikel 62, derde lid, is doorberekend,verricht de beheerder een capaciteitsanalyse als bedoeld in artikel 25 vanrichtlijn 2001/14/EG en stelt deze binnen zes maanden een capaciteitsvergrotingsplanals bedoeld in artikel 26 van richtlijn 2001/14/EG op.5. Het tweede lid, onderdelen b en c, en het vierde lid gelden niet indienreeds uitvoering wordt gegeven aan een capaciteitsvergrotingsplan alsbedoeld in artikel 26 van richtlijn 2001/14/EG.2 Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 2004667Besluit van 3 december 2004, houdende regelsover de verdeling van de capaciteit van dehoofdspoorweg-infrastructuur (Besluitcapaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur)<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 13/27


Artikel 25 3 Capaciteitsanalyse1. Met de capaciteitsanalyse wordt de vaststelling van de beperkingen vaninfrastructuurcapaciteit beoogd die de adequate afhandeling van aanvragenvan infrastructuurcapaciteitbelemmeren. Tevens wordt beoogd methodenvoor te stellen om aan extra aanvragen te kunnen voldoen. Bij deze analyseworden niet alleen de redenen voor de overbelasting vastgesteld, maar ookde maatregelen die op korte en op middellange termijn daartegen kunnenworden genomen.2. Bij de analyse wordt rekening gehouden met de infrastructuur, deexploitatieprocedures, de aard van de verschillende diensten die wordengeboden, en het effect van al deze factoren op de infra-structuurcapaciteit.Mogelijke maatregelen zijn met name de omleiding van routes, devaststelling van nieuwe vertrek- en aankomsttijden, snelheidswijzigingen eninfrastructurele verbeteringen.3. Een capaciteitsanalyse moet voltooid zijn binnen zes maanden nadatinfrastructuur tot overbelaste infrastructuur is verklaard.Artikel 26 3 <strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong>1. Binnen zes maanden na afronding van de capaciteitsanalyse legt deinfrastructuurbeheerder een capaciteitsvergrotingsplan voor.2. Het capaciteitsvergrotingsplan wordt opgesteld na overleg met degebruikers van de betrokken overbelaste infrastructuur. In het plan wordenomschreven:a)de reden van de overbelastingb)de vermoedelijke toekomstige ontwikkeling van het verkeerc)de beperkingen ten aanzien van de infrastructurele ontwikkelingd) de mogelijkheden voor en de kosten van de capaciteitsvergroting, metinbegrip van te verwachten wijzigingen van toegangsrechten,en wordt aan de hand van een kosten-batenanalyse van de gevondenmogelijke maatregelen bepaald welke maatregelen zullen wordengenomen om de infrastructuurcapaciteit te vergroten, inclusief eentijdschema voor de uitvoering ervan.Artikel 28Infrastructuurcapaciteit voor gepland onderhoud1. Aanvragen om infrastructuurcapaciteit met het oog op onderhoudswerkzaamhedenmoeten tijdens de programmatieprocedure wordeningediend.2. De infrastructuurbeheerder houdt terdege rekening met de gevolgen diereservering van infrastructuurcapaciteit in verband met het geplandeonderhoud van de sporen voor aanvragers heeft.3 bron RICHTLIJN 2001/14/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAADvan 26 februari 2001<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 14/27


6.3 Bijlage 6.3 MCA <strong>Rotterdam</strong> Noord GoederenBerekeningen op basis van een groter eindplan <strong>Rotterdam</strong> Noord GoederenHuidige situatie1) In de huidige situatie moet reizigersmaterieel, wat in de omgeving (of elders) moetworden opgesteld, naar elders rijden a.g.v. capaciteitstekort op de betreffendelocatie/eindpunt.Er zijn 3 scenario’s mogelijk, omdat het terrein modulair – waarschijnlijk - zal wordenopgebouwd:A. 32 bakken (4 treinen)B. 50 bakken (7 treinen)C. 100 bakken (13 treinen)D. 150 bakken (19 treinen)Voor de berekening wordt uitgegaan van:• Leeg materieelkilometers: gem. 25 km per rit => Totaal 50 km voor heen enterug.• Materieel combinaties van 8 bakeenheden/trein• Elektrisch materieel• Aantal rekendagen per jaar: 322 dagen• Duur van de rit; gem. 0,75 uur per rit => Totaal 1,5 uur voor heen en terugKosten:A. 32 bkn: € 665.395,-B. 50 bkn: € 1.164.441,-C. 110 bkn: € 2.162.534,-D. 150 bkn: € 3.160.626,-2) Service en interne reiniging dient elders plaats te vinden. Hierdoor zullen treinenminder vaak schoon gemaakt te wordenIn alle drie de scenario’s worden er treinen geserviced. Het aantal treinen per scenariozal echter toenemenFormule: Het aantal reizigers per jaar [R] x comfortwaarde/20 x gem. reistijd van de reizigers [h] xReistijdwaardering (VoT) [€]Het aantal treinen per scenario wat per week minder inwendig wordt gereinigd (tovtoekomstige situatie):• Scenario 1: 2 treinen• Scenario 2: 2 treinen• Scenario 3: 4 treinen• Scenario 4: 6 treinenVoor de berekening wordt uitgegaan van gem. 128 reizigers/bak. Het aantal bakkenper trein: gem. 8 bakken.Voor interne reinheid geldt een comfortwaarde van 5/20Gemiddelde reistijd van de reizigers: 30 minuten/rit = 0,5h/ritAantal weken per jaar: 52VoT (2013) : € 9,00<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 15/27


3) Externe reiniging dient elders plaats te vinden. Hierdoor zullen treinen minder vaakschoon gemaakt te wordenDe externe reiniging zal - waarschijnlijk - pas interessant worden vanaf scenario 2 (60 -90 treinen. Dit houdt in, dat het aantal treinen per scenario kan verschillen.Formule: Het aantal reizigers per jaar [R] x comfortwaarde/20 x gem. reistijd van de reizigers [h] xReistijdwaardering (VoT) [€]Het aantal treinen per scenario wat per week minder uitwendig wordt gereinigd (tovtoekomstige situatie):• Scenario 1: 1 treinen• Scenario 2: 1 treinen• Scenario 3: 2 treinen• Scenario 4: 4 treinenVoor de berekening wordt uitgegaan van gem. 128 reizigers/bak. Het aantal bakkenper trein: gem. 8 bakken.Voor interne reinheid geldt een comfortwaarde van 2/20Gemiddelde reistijd van de reizigers: 30 minuten/rit = 0,5h/ritAantal weken per jaar: 52VoT (2013) : € 9,004) Klein onderhoud (schuitje wisselen, klein onderhoud, ..) dient elders plaatst te vinden,of neemt meer tijd in beslag. Hierdoor kunnen treinen uitvallenKlein onderhoud (TC/Werkput) zal - waarschijnlijk - pas interessant worden vanafscenario 2 (60 -90 treinen. Dit houdt in, dat het aantal uitvallende treinen per scenariokan verschillen:• Scenario 1: 1 treinen• Scenario 2: 1 treinen• Scenario 3: 2 treinen• Scenario 4: 4 treinenFormule: Het aantal reizigers per jaar, die vertraging ondervinden [R/jr] x vermindering van devertraging [h] x Reistijdwaardering (VoT) [€] x weegfactor 2,4Voor de berekening wordt uitgegaan van gem. 128 reizigers/bak. Het aantal bakkenper trein: gem. 8 bakken.Optredende vertraging 15 minuten (=0,25h) voordat er weer een andere treinbeschikbaar isGemiddelde reistijd van de reizigers: 30 minuten/rit = 0,5h/ritAantal weken per jaar: 52VoT (2013) : € 9,005) Speno: Huidige situatie zijn er 2 sporen ingericht tgv de spenotrein en bijbehorendeprocessen.6) Aannemerij: In de huidige situatie kan de vervoerende spooraannemer terecht op<strong>Rotterdam</strong> Noord Goederen. De sporen zijn echter in de huidige situatie vanonvoldoende lengte om daar lange treinen op te plaatsten, die als werkvoorraaddienen voor projecten/spoorvernieuwingen. Hiermee gaat veel procestijd verloren.<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 16/27


Treinen moeten vroegtijdig samengesteld worden en gereed worden gezet voorvertrek.De winst die te behalen is procestijd, wat zich vertaald in besparing inpersoneelskosten.Aanname is dat gem. 1 uur per week besparing behaald kan worden. Er is geenverschil tussen de scenario:Formule: x uur/dag x personeelskosten/h á € 60,- x aantal dagen per jaar1 uur/week x personeelskosten/h á € 60,- x 52 weken7) In de huidige situatie is er geen WBOA. Hierdoor dienen treinen vanaf de aankomst-/vertreksporen de wissels handmatig naar de betreffende gebieden/sporen instellen.Dit gaat gepaard met procestijd en in/uitstappen (ARBO).Het toepassen van de WOA is in het project opgenomen om de capaciteit te behalenen de processen te verbeteren. Het is geen winst t.o.v. de huidige situatie, waardoor ergeen winst toe te kennen is.8) Geen WBOA: Veiligheid op het emplacement is niet optimaal. Treinbewegingen zijn“niet gecontroleerd”, waardoor aanrijdingen tussen materieel kunnen plaatsvindenHet toepassen van de WOA is in het project opgenomen om de capaciteit te behalenen de processen te verbeteren. Het is geen winst t.o.v. de huidige situatie, waardoor ergeen winst toe te kennen is.9) Geen WBOA: Veiligheid op het emplacement is niet optimaal. Treinbewegingen zijn“niet gecontroleerd”, waardoor aanrijdingen tussen materieel en personeel ofincidenten (struikelen, verzwikken ed) kunnen plaatsvinden. Er hoeven minderpersoneelsleden op het emplacement rond te lopenHet toepassen van de WOA is in het project opgenomen om de capaciteit te behalenen de processen te verbeteren. Het is geen winst t.o.v. de huidige situatie, waardoor ergeen winst toe te kennen is.10) Organisatie- en personeelskostenIn de huidige situatie zijn er organisatie- en personeelskosten voor NSR voor het rijdenvan personeel naar een andere locatie (zonder standplaats/andere standplaats) terijden (Verplaatsen van materieel, standplaatsen, planning, huisvesting ed)De organisatiekosten voor het verplaatsen van materieel en personeel wordt geschatop € 50.000,- per jaar. Aangenomen wordt dat dit voor ieder scenario gelijk is.<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 17/27


Toekomstige situatie1) In de nieuwe situatie kan het materieel vanuit de omgeving “bevoorraad” worden vanuitRtnG. Het aantal leegmaterieelkilometers wordt sterk teruggedrongen.o Toekomstige situatie: Leeg materieelkilometers: gem. 7,5 km per rit :• Het verschil tussen huidige en toekomstige situatie is dan:A. 32 bkn: € 665.395,- minus € 480.771,- = € 184.624B. 50 bn: € 1.164.441,- minus € 841.349,- = € 323.093,-C. In dit scenario wordt aangenomen dat er 50 bkn uit <strong>Rotterdam</strong> komenen de rest van verder:100 bkn: € 2.162.534,- minus € 841.349,- = € 1.321.185,-D. In dit scenario wordt aangenomen dat er 50 bkn uit <strong>Rotterdam</strong> komenen de rest van verder:150 bkn: € € 3.160.626,- minus € 841.349,- = € 2.319.277,-2) Door de aanleg van service-/reinigingsvoorzieningen kunnen treinen tijdens hetopstellen geserviced/inwendig gereinigd worden. De treinen zijn hierdoor schoner doorregelmatigere reinigingAlle treinen kunnen geserviced/gereinigd worden3) Het faciliteren van een TWI kan een provider overgaan tot realisatie van een TWI.Hierdoor kunnen treinen regelmatiger gereinigd worden en hoeven niet naar eenreinigingslocatie gereden te worden.Alle treinen kunnen extern gereinigd worden4) Het faciliteren van een TC/Werkput ed kan een provider overgaan tot realisatie vandergelijke installaties.. Hierdoor kunnen treinen kleine reparaties ter plekke krijgen (ophet opstelterrein) en is ge uitval van treinen geringer.De uitval van treinen wordt gehalveerd:• Scenario 1: 1 treinen verschil 0• Scenario 2: 1 treinen verschil 0• Scenario 3: 1 treinen verschil 1• Scenario 4: 2 treinen verschil 25) Speno: Gelijkblijvende inrichting en processen. Geen baten6) Door het inrichten van een parkeerplaats voor de vervoerende aannemers kunnen hiertreinen staan van voldoende lengte. De procestijden voor het samenstellen van treinenwordt sterk teruggedrongen.De winst die te behalen is procestijd, wat zich vertaald in besparing inpersoneelskosten7) Door het toepassen van WBOA worden de procestijden verkort (vergroting vancapaciteit tov geen toepassing) en verbeteren de ARBO-omstandigheden.<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 18/27


Er kan een besparing van aantal uren per dag behaald worden. Het verschil inscenario’s is aanwezig. Hoe meer bakken/treinen/sporen hoe groter de te behalen debesparing8) Toepassingen van WBOA: De veiligheid op het emplacement neemt toe.Rangeerbewegingen tussen gebieden zijn gecontroleerd, waardoor aanrijdingentussen materieel wordt voorkomenVoorkomen van schade aan materieel in ieder scenario9) Geen WBOA: Veiligheid op het emplacement is niet optimaal. Treinbewegingen zijn“gecontroleerd”. Rangeerders ed. hoeven niet in/uit te stappen, waardoor aanrijdingentussen materieel en personeel of incidenten (struikelen ed) zoveel mogelijk wordenvoorkomen (minder personeel lopen op het emplacement).Voorkomen van incidenten met personeel in ieder scenario10) Organisatie- en personeelskostenDe organisatie- en personeelskosten voor NSR zijn in de nieuwe situatie beperkter.Treinpersoneel hoeft niet naar een andere locatie (zonder standplaats/anderestandplaats) te rijden. Dit levert ook organisatiebesparingen op (geen materieelverplaatsen, standplaatsen, planning, huisvesting ed)Organisatiekosten zijn structureel georganiseerd, wat een besparing oplevert<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 19/27


BATENScenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 41 Leegmaterieelritten (zie ookbijlage, verschil tussen huidige en32 bakken:€ 184.624,-50 bakken:€ 323.093,-100 bakken:€ 1.321.185,-150 bakken:€ 2.319.277,-toekomst)2 Comfort: Interne reiniging 2 treinen:€ 119.808,-2 treinen:€ 119.808,-4 treinen:€ 239.616,-6 treinen:€ 359.424,-3 Comfort: Externe reiniging 1 treinen:€ 23.962,-1 treinen:€ 23.962,-2 treinen:€ 47.923,-4 treinen:€ 95.846,-4 Klein onderhoud 1 treinen:€ 143.770,-1 treinen:€ 143.770,-2 treinen:€ 287.539,-4 treinen:€ 575.078,-5 Speno wijzigingen € 0,- € 0,- € 0,- € 0,-6 Efficiency Aannemerij € 3.120,- € 3.120,- € 3.120,- € 3.120,-7 Efficiency WBOA € 0,- € 0,- € 0,- € 0,-8 Overige baten Veiligheid 1 € 0,- € 0,- € 0,- € 0,-9 Overige baten Veiligheid 2 € 0,- € 0,- € 0,- € 0,-10 Efficiency€ 50.000,- € 50.000,- € 50.000,- € 50.000,-Opganisatie/personeelskostenPer jaar € 525.284,- € 663.753,- € 1.949.383,- € 3.402.745,-NCW-factor 10 jaar x 8,44 x 8,44 x 8,44 x 8,44NCW-factor 30 jaar x 17,98 x 17,98 x 17,98 x 17,98NCW (10 jaar) € 4.433.397,- € 5.602.075,- € 16.452.793,- € 28.719.168,-NCW (30 jaar) € 9.444.606,- € 11.934.279,- € 35.049.906,- € 61.181.355,-<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 20/27


Bijlage 6.3, 1A Huidige situatie1A) kosten leeg materieel <strong>Rotterdam</strong>-Den Haag Binkhorstafstand (km) 25bakken 32gemiddeld aantal bakken per rit 8aantal ritten 8treinkilometers per rit (km) 25bakkilometers per rit (bakkm) 200gemiddelde snelheid per rit (km/u) 75kosten per leeg materieelrit1) bakkilometerkosten (euro) € 65,00bakkilometers per rit 200variabel bakkilometertarief € 0,3252) rangeerkosten (euro) € 75,00tarief per klus (euro) € 50,00efficiencyfactor 1,53) infrakosten (euro) € 39,23treinkilometers per rit 25tarief per treinkilometer € 1,5694) personeelskosten machinist (euro) € 48,65aantal rijminuten 20evt ophoging geen standplaats 0ophoging voortijd machinist (min) 15totaal aantal rijminuten 35machinistentarief per rijminuut (euro) € 1,39Totale kosten per rit € 227,88Totale kosten alle ritten per dag € 1.823,00Totale kosten alle ritten per jaar € 665.395<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 21/27


Bijlage 6.3, 1B1B) kosten leeg materieel <strong>Rotterdam</strong>-Den Haag Binkhorstafstand (km) 25bakken 50gemiddeld aantal bakken per rit 8aantal ritten 14treinkilometers per rit (km) 25bakkilometers per rit (bakkm) 200gemiddelde snelheid per rit (km/u) 75kosten per leeg materieelrit1) bakkilometerkosten (euro) € 65,00bakkilometers per rit 200variabel bakkilometertarief € 0,3252) rangeerkosten (euro) € 75,00tarief per klus (euro) € 50,00efficiencyfactor 1,53) infrakosten (euro) € 39,23treinkilometers per rit 25tarief per treinkilometer € 1,5694) personeelskosten machinist (euro) € 48,65aantal rijminuten 20evt ophoging geen standplaats 0ophoging voortijd machinist (min) 15totaal aantal rijminuten 35machinistentarief per rijminuut (euro) € 1,39Totale kosten per rit € 227,88Totale kosten alle ritten per dag € 3.190,25Totale kosten alle ritten per jaar € 1.164.441<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 22/27


Bijlage 6.3, 1D1D) kosten leeg materieel <strong>Rotterdam</strong>-Den Haag Binkhorstafstand (km) 25bakken 150gemiddeld aantal bakken per rit 8aantal ritten 38treinkilometers per rit (km) 25bakkilometers per rit (bakkm) 200gemiddelde snelheid per rit (km/u) 75kosten per leeg materieelrit1) bakkilometerkosten (euro) € 65,00bakkilometers per rit 200variabel bakkilometertarief € 0,3252) rangeerkosten (euro) € 75,00tarief per klus (euro) € 50,00efficiencyfactor 1,53) infrakosten (euro) € 39,23treinkilometers per rit 25tarief per treinkilometer € 1,5694) personeelskosten machinist (euro) € 48,65aantal rijminuten 20evt ophoging geen standplaats 0ophoging voortijd machinist (min) 15totaal aantal rijminuten 35machinistentarief per rijminuut (euro) € 1,39Totale kosten per rit € 227,88Totale kosten alle ritten per dag € 8.659,25Totale kosten alle ritten per jaar € 3.160.626<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 24/27


Bijlage 6.3, 2A Toekomstige situatieA) kosten leeg materieel <strong>Rotterdam</strong>-<strong>Rotterdam</strong> Noord Goederenstationafstand (km) 7,5bakken 32gemiddeld aantal bakken per rit 8aantal ritten 8treinkilometers per rit (km) 7,5bakkilometers per rit (bakkm) 60gemiddelde snelheid per rit (km/u) 75kosten per leeg materieelrit1) bakkilometerkosten (euro) € 19,50bakkilometers per rit 60variabel bakkilometertarief € 0,3252) rangeerkosten (euro) € 75,00tarief per klus (euro) € 50,00efficiencyfactor 1,53) infrakosten (euro) € 11,77treinkilometers per rit 8tarief per treinkilometer € 1,5694) personeelskosten machinist (euro) € 58,38aantal rijminuten 6evt ophoging geen standplaats 21ophoging voortijd machinist (min) 15totaal aantal rijminuten 42machinistentarief per rijminuut (euro) € 1,39Totale kosten per rit € 164,65Totale kosten alle ritten per dag € 1.317,18Totale kosten alle ritten per jaar € 480.771<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 25/27


Bijlage 6.3, 2BB/C/D) kosten leeg materieel <strong>Rotterdam</strong>-<strong>Rotterdam</strong> Noord Goederenstationafstand (km) 7,5bakken 50gemiddeld aantal bakken per rit 8aantal ritten 14treinkilometers per rit (km) 7,5bakkilometers per rit (bakkm) 60gemiddelde snelheid per rit (km/u) 75kosten per leeg materieelrit1) bakkilometerkosten (euro) € 19,50bakkilometers per rit 60variabel bakkilometertarief € 0,3252) rangeerkosten (euro) € 75,00tarief per klus (euro) € 50,00efficiencyfactor 1,53) infrakosten (euro) € 11,77treinkilometers per rit 8tarief per treinkilometer € 1,5694) personeelskosten machinist (euro) € 58,38aantal rijminuten 6evt ophoging geen standplaats 21ophoging voortijd machinist (min) 15totaal aantal rijminuten 42machinistentarief per rijminuut (euro) € 1,39Totale kosten per rit € 164,65Totale kosten alle ritten per dag € 2.305,07Totale kosten alle ritten per jaar € 841.349<strong>Capaciteitsvergrotingsplan</strong> Opstellen <strong>Rotterdam</strong> EDMS#3400425 26/27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!