090331_1 Deerns - gew OverzichtNL 2009.indd

deerns.nl

090331_1 Deerns - gew OverzichtNL 2009.indd

Deerns Overzicht 2009DIT IS EEN UITGAVE VAN DEERNS RAADGEVENDE INGENIEURS BV


Om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn, werktDeerns aan innovaties op technisch gebied en in de bouw- enbeheer processen waarbij we betrokken zijn. Om deze ambitieste verwezen lijken investeert het bureau in de ontwikkeling vanzijn medewerkers en daarmee in de ontwikkeling en borgingvan onze kernwaarden: Deskundigheid, Ondernemerschap,Reputatiegerichtheid, Integriteit en Samenwerkingsvermogen.Als vooraanstaande onderneming wil Deerns zijn maatschappelijkeverantwoordelijkheid jegens medewerkers en de samenlevingop zorgvuldige wijze dragen.Wie wij zijn en wat we doenDeerns is een topspeler in de conceptontwikkeling, het technischontwerp en de realisatiebegeleiding van technische installatiesin de gebouwde omgeving. Wij willen als geen ander in staatzijn, de ontwikkeling van duurzame en innovatieve conceptente ver binden met een probleemloze uitwerking daarvan tot eenbetrouwbare, praktische realisatie - en daarmee bijdragen aaneen duurzame, veilige en comfortabele verblijfsomgeving. Naastvele kleine tot zeer kleine opdrachten die Deerns uitvoert voorzeer uiteenlopende opdrachtgevers, beschouwen wij als onzespecialiteit het ondersteunen van complexe organisaties bij hetoplossen van complexe technische installatievraagstukken.OrganisatieDe organisatie van ons bureau is gericht op de markt. VijfAdviesgroepen werken vanuit onze kantoren in Amsterdam,Eindhoven, Groningen, Maastricht en Nijmegen primair vooronze opdrachtgevers in deze regio’s. Vier andere Adviesgroepen,Utiliteitsbouw, Laboratoria/Industrie/Telecom, Luchthavensen Gezondheidszorg, werken vanuit het kantoor in Rijswijknationaal en inter nationaal voor opdrachtgevers in deze marktsegmenten.De Adviesgroepen bieden dienstverlening opwerktuigbouwkundig, elektrotechnisch, bouwfysisch enenergietechnisch gebied: conceptontwikkeling, ontwerp,contractering en uitvoerings begeleiding. Daarnaast zijn vanuitRijswijk drie Expertisegroepen werkzaam, bestaande uit teamsvan sterk gespecialiseerde en ervaren technici, ontwerpersen ontwikkelaars op de specifieke aandachtsgebieden:• Gebruikersinstallaties: Transport & Logistiek, Communicatienetwerken,Beveiliging, Medische en Laboratoriuminrichting;• Gebouwexploitatie: Regeltechniek, Gebouwbeheer/-onderhoud,Kostenmanagement;• Onderzoek, Bouwfysica en Energie.Deerns OrganisatieschemaVestigingenAdviesgroepenEindhovenNorbert van BerckelGroningenGerard KluivinghMaastrichtAad BijlNijmegenLaurens MeulendijksAmsterdamLuciano Rodrigues dos SantosGezondheidszorg UtiliteitJan Willem van Rijen Xavier CrollaLuchthavensDaan EijgendaalLaboratoria, Industrie en TelecomWim ButersDirectieStafSenior AdviseursJan Karel MakMarcel SchellekensFinanciënLeon van DartelMarketing & CommunicatieJoyce RiekerkWim BosmanCor PropEric StuiverRuud JacobsPaul StoelingaSjoerd Hora SiccamaDaan EijgendaalPersoneel & OrganisatieJeannette KoolKennismanagementIds DijkstraJules HuygheDonald SchotelExpertisegroepenNico VermeerJaap SchoenmakerWouter KokAlex JansenErik LousbergBusiness DevelopmentHuub van RooijExploitatieAndrew GlavimansOBE*Bert NagtegaalGebruikersinstallatiesHendrik Scheper* Onderzoek, Bouwfysica en Energie


Internationale organisatieVia meerderheidsbelangen heeft Deerns twee vestigingen inDuitsland: Schmidt Reuter Integrale Planung und BeratungGmbH (Keulen, 65 medewerkers) en Planungsgruppe Berlin-Brandenburg GmbH (Berlijn-Charlottenburg, 25 medewerkers).Gezien de positieve ontwikkeling van beide kantoren en deambitie om in de Duitse markt verder te groeien, is besloten totintegratie van beide ondernemingen in 2009. Zij zullen verdergaan onder de naam Schmidt Reuter.Een toenemend aantal specialisten van deze Expertisegroepenis gestationeerd in een van de andere vijf kantoren ter waarborgingvan een vlotte samenwerking met de adviesgroepen. DeExpertisegroepen ondersteunen het werk van de Adviesgroepenen leveren daarnaast zelf specialistische adviesdiensten aanvele opdrachtgevers. De Expertisegroep Onderzoek Bouwfysicaen Energie fungeert als initiator en ondersteuner van de innovatiesbinnen het bureau, met name via onderzoek en modellering ophet terrein van duurzame energievoorziening en de geïntegreerdeontwikkeling van bouwfysische en installatietechnische inzichten.Ons bureau beschikt daarnaast over een groep Senior-Adviseurs:zeer ervaren consultants, die de verantwoordelijkheid dragenvoor een bepaalde klantengroep, adviespraktijk of expertisegebied,en die teams van de adviesgroepen bij grote, complexeopdrachten ondersteunen. Het ‘One Firm Principle’ en de bureaucultuurmaken een eenvoudige uitwisseling tussen groepenen kantoren mogelijk van mensen, opdrachten en kennis. Zoworden het belang van de opdrachtgever en de werkkwaliteitondersteund, en niet belemmerd, door de interne bureauorganisatieen kan Deerns zich in elke opdracht manifesterenmet een flexibel, deskundig en toegewijd projectteam.KwaliteitsborgingDeerns is gecertificeerd conform ISO 9001 en toetst frequentde naleving van zijn eigen kwaliteitsdoelstellingen via interneaudits, uitgevoerd door gezaghebbende auditteams. De kwaliteitvan het technisch advieswerk wordt verder ondersteund doornegen techniekmentoren: ervaren technici die met diepgaandekennis van een bepaald deelterrein hun collega’s informerenover nieuwe ontwikkelingen, kerngegevens en bijzonderhedenop dit deelterrein en de basiskennis bijhouden die de technicimoeten beheersen. Onze techniekmentoren zijn:In Dubai is het kantoor gevestigd van Deerns Middle East,dat geldt als steunpunt voor onze uiteenlopende activiteiten indeze regio. Daarnaast hebben wij twee vestigingen in de VerenigdeStaten: Deerns USA, deze zijn gevestigd in Phoenix (Arizona)en in Denver (Colorado). In Europa werkt Deerns nauw samenmet enkele collega-bureaus in België, Frankrijk en het VerenigdKoninkrijk. In Spanje worden momenteel twee vestigingenopgezet in de regio’s Barcelona en Madrid.AlliantiesDeerns heeft een aantal samenwerkingsverbanden met anderedienstverlenende ondernemingen. Tot de belangrijkste behorende volgende:Econcerneen zeer snel groeiende onderneming gericht op het ontwikkelenvan een duurzame energievoorziening waarmee Deerns reedsenkele jaren samenwerkt. Tot de samenwerkingsprojectenbehoort de ontwikkeling van koeling met oceaanwater van hotelsaan de stranden van Curaçao en Aruba waardoor een aanzienlijkeCO 2 -reductie wordt gerealiseerd.Yxion Deerns Pharma b.v.een samenwerking met het Amsterdamse bureau Yxion, datzich specialiseert in procestechnisch ontwerp en validaties vanonderzoeks- en productiefaciliteiten voor de farmaceutischeindustrie.TechniekmentorenRichard Stabel,TechniekmentorUitvoeringMaurice Quaring,TechniekmentorWarme mediaAndre Hazebroek,TechniekmentorZwakstroomRichard Roos,TechniekmentorSanitaire techniekDick Maas,TechniekmentorKoeltechniekDeerns/NACO b.v.een reeds decennia lang actieve samenwerking metNetherlands Airport Consultants, een architectonisch enstudiebureau specifiek gericht op de luchthavenmarkt.Ralph van den Berg, Kees van KrimpenTechniekmentor TechniekmentorVerlichting SterkstroomHan BerkhoutTechniekmentorLuchttechniekRichard Striekwold Bart van Velzen,Techniekmentor TechniekmentorZuivere bedrijfsstoffen BrandbestrijdingsinstallatiesBouwcommissioning Nederland b.v.een combinatie met ingenieursbureau Van Zanten gerichtop het vanaf de bouwvoorbereiding toetsend begeleidenvan de proceskwaliteit ter minimalisering van faalkosten enoverschrijdingen.


Kantoren en multifunctionele complexenWoonzorgWerkveldenDeerns is in Nederland het grootstegespecialiseerde adviesbureau op hetgebied van de technische voorzieningenin de gebouwde omgeving. Wij werkenin Nederland voor een groot aantalopdrachtgevers in uiteenlopende werkvelden.Een aantal belangrijke hiervanzijn hieronder weergegeven:LaboratoriaZiekenhuizenCleanroomsLuchthavensCultuurDatacentersPenitentiaire inrichtingenScholenBelangrijke dienstenvan Deerns zijn:• Beheer en onderhoud• Beveiliging• Bouwfysica• Communicatienetwerken• 3D-ontwerp• Elektronisch aanbesteden• Energieadvies• Energieopslag• Gevelonderhoudinstallaties• Kostenmanagement• Legionellabeheersing• Levensduurkosten• Lichtadvies en -simulatie• Liftinstallaties• Logistieke studies• Regeltechniek• Technische inrichting• Thermische modellering• Validatie


Kernpunten ondernemingsjaar 2008In zijn tachtigste bestaansjaar is Deerns opnieuw gegroeid inomzet en resultaat (figuur a). De autonoom gerealiseerde omzetgroeivan meer dan 10% is te danken aan een stijgende opdrachtontvangstin beide thuismarkten, Nederland en Duitsland. Hetbedrijfsresultaat steeg navenant (figuur b), doordat Deerns inNederland goede cijfers schreef, maar ook doordat SchmidtReuter (Keulen) voor het eerst sinds zijn start in 2004 flink bijdroeg.De opdrachtontvangst was goed gespreid over ons opdrachtgeversspectrum(figuur c). De grootste instroom vond plaats in hetsegment van de kantoren en multifunctionele centra, ondanks deslechte situatie in de markt voor commerciële vastgoedontwikkeling.Enkele voorbeelden: het hoofdkantoor van TNT Groep(ontwikkeld door OVG Vastgoed) en het ‘Overhoeks’-gebied inAmsterdam-Noord. Op de valreep ontving Schmidt Reuter eenbijzonder grote opdracht voor renovatie en nieuwbouw van deOpera in Keulen.Zowel in Nederland als in Duitsland vormde de moeilijke arbeidsmarktsituatiede grootste belemmering in onze ontwikkeling. Doorhet vasthouden aan hoge kwaliteitseisen voor onze medewerkerswas de instroom beperkt, en trad in 2008 ook enige uitstroomop van nog pas kort in dienst zijnde medewerkers. In Nederlandgroeide de personeelscapaciteit niettemin licht (figuur e). Voorhet eerst sinds lange tijd konden alle vacatures in leidinggevendefuncties worden vervuld, waarbij in 2008 voor het eerst een vrouwelijkelijnmanager is benoemd: per 1 januari 2009 treedt Ir. AnkeMatijssen (33) op als plaatsvervangend manager Luchthavens.De grootse viering van ons 16e lustrum, met een uitgebreideconferentie- en feestbijeenkomst voor externe relaties afgelopenvoorjaar en een schitterend personeelsfeest in de nazomer, stondde uitvoering van onze strategie niet in de weg.De verdere verbetering van onze operationele kwaliteit, onzeeerste strategische speerpunt, kreeg in 2008 weer nieuwestimulansen. Wij namen het initiatief tot de instelling van eennieuw team van ‘vreemde ogen’ die de uitvoering van een selectievan onze meest risicovolle projecten kritisch gaan toetsen. Ditteam bestaat uit zeer ervaren installatie-adviseurs van buitenDeerns: Özdal Atici (partner/directeur adviesbureau AbstractManagement), Freek Boonstoppel (oud-directeur/oprichteringenieursbureau Boonstoppel), Frits van der Helm (oud-directeurGTI Installatietechniek), George Müller sr. (gepensioneerd adj.-directeur Deerns), en Ruud van Silfhout (oud-directeur BurgersErgon installatiebedrijven). Ook via gerichte opleidingen werktDeerns aan verdere kwaliteitsverbetering; zo volgden in 2008 ca.90 medewerkers de in eigen huis ontwikkelde en door eigendocenten verzorgde ‘Basistraining Projectleiderschap’.bedrijfsresultaat in miljoen euroomzet in miljoen euroFiguur a45403530252015105020072008 2009 (prognose)* gegevens gebaseerd op beschikbare cijfers in december 2008Figuur b6,05,55,04,54,03,53,02,50 20072008 2009 (prognose)* gegevens gebaseerd op beschikbare cijfers in december 2008Figuur copdrachtontvangst in miljoen euroKantoren en multifunctionele centraZiekenhuizenDatacentersLuchthavensCleanroomsWoonzorgOnderwijsOverig0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9De tweede strategische speerpunt, differentiatie in ons dienstenpakket,kreeg eveneens aandacht in 2008. De ontwikkeling van degroep Bouwfysica werd voortgezet, en op energiegebied is veelinnovatief werk gedaan. De samenwerkingsrelatie met Econcern,een onderneming die zich richt op het realiseren van een duurzameenergievoorziening, kwam in een stroomversnelling; in 2008werd in een twintigtal projecten met Econcern samengewerkt.Ook aan onze internationale ontwikkeling, de derde strategischeprioriteit, is gewerkt. In de VS werden veelbelovende contactengelegd, en voorbereidingen werden getroffen voor de start vaneen vestiging in Spanje (Barcelona). Oriënterend onderzoek werdgedaan naar ontwikkelingsmogelijkheden in het VerenigdKoninkrijk en in Frankrijk. De uitstekende gang van zaken inDuitsland compenseerde ruimschoots de stagnerende ontwikkelingvan onze vestiging in Dubai.Figuur dOmzetverdeling over de werkvelden2008kantoren en multifunctionele accommodatiesziekenhuizendatacenterscleanrooms en laboratoriaonderwijsluchthavenswoonzorgGGZoverig


Vooruitzichten voor 2009Vanzelfsprekend staat Deerns een uitdagend jaar te wachten.De mondiale economische neergang heeft ons in 2008 nognauwelijks geraakt; de orderportefeuille voor 2009 is redelijkgevuld. Er moet echter rekening worden gehouden met eenteruggang doordat sommige van onze particuliere en semipubliekeopdrachtgevers wegens financieringsproblemenvastgoedinvesteringen zullen reduceren of uitstellen. Het verloopvan de kredietcrisis is zo ongewis, dat voorspellingen hier weinigzin hebben; in elk geval zal ons bureau in 2009 alert en zorgvuldigkoers trachten te kiezen rond de mogelijk opdoemende klippen.De faciliteiten die ons daarvoor ten dienste staan, zullen begin2009 weer een aanmerkelijke verbetering ondergaan: inGroningen, Maastricht en Eindhoven verhuist Deerns naar ruimerekantoren (in de Lichtstad de juist gerenoveerde monumentale‘Lichttoren’), en ons bureau zal overal telefonisch bereikbaar zijnvia nieuwe ‘088-‘ telefoonnummers. Tenslotte zal Deerns los vanalle conjuncturele zwarigheden een open oog houden voor grotestrategische kansen – ook wanneer deze van ingrijpendebetekenis zijn.Duurzaam DeernsVandaag de dag staat het duurzaamheidsdenkenhoog op iedere politiekeagenda. Dat is goed nieuws, want Deerns‘doet’ al decennialang aan duurzaamheid.Veel van onze opdrachten worden voor -zien van energiebesparende oplossingendie werken: realiseerbare concepten voorduurzame energievoorziening. Dankzijdeze innovatieve concepten is heel watCO 2 -uitstoot vermeden.Eén van de projecten waar Deernsopmerkelijk duurzame technieken heefttoegepast, is het nieuwe hoofdkantoorvan Reem Emirates Aluminum in AbuDhabi. Dit gebouw wordt onder anderevoorzien van vloerkoeling, een uiterstinnovatieve klimaatgevel en een daglichtsysteem.Door een optimaal gebruik vanselectief binnenvallend daglicht, is minderkunstlicht nodig en wordt dus energiebespaard. Het project is bekroond met deprestigieuze Middle East MEP Award, eenprijs voor projecten die toonaangevendzijn op het gebied van installatietechniek.‘Bij dit project zijn verschillende bouwcomponentenen technieken succesvolgeïntegreerd, waardoor veertig procentaan energie wordt bespaard in vergelijkingtot een conventioneel ontwerp’, prees hetjuryrapport.In China werd tot voor kort niet of nauwelijksnaar energiebe sparing en CO 2 -uitstootgekeken. Suntech Power Holdings,internationaal toonaangevend op hetgebied van zonnepanelentechnologie,stelde zowel hoge eisen aan het binnenklimaatvan zijn nieuwe kantoren- enproductiecomplex in Wuxi als aanenergiezuinigheid. Door een mix vanduurzame energieopwekking en-systemen toe te passen, zorgde Deernservoor dat een nagenoeg energieneutraalontwerp gerealiseerd kon worden. Hetgrote gebouw gebruikt door de toepassingvan diverse innovatieve concepten,waaronder bodemopslag, warmtepompenen een gevel waarbij de zonnepanelenvolledig geïntegreerd zijn, zo goed alsgeen energie en heeft een voorbeeldfunctiein China. Het is één van de vierNederlandse projecten die in het EVDjaarboek‘Made in Holland’ is vermeld alsvoorbeeld van innovatief en energiebewustontwerpen.Nog niet gerealiseerd, maar wel goedontvangen op een congres in Dubai is eenwolkenkrabber die, met name nabij deevenaar, met hoge temperaturen, tocheen beperkte koellast heeft en daardoorenergieneutraal is. De Burj al Shams(Toren van de Zon) is een concept vooreen gebouw van 200 m hoogte. Het isdoor toepassing van allerlei bouwfysische,bouwtechnische en installatietechnischeinnovaties energieneutraal ontworpen.Zo zorgt de vorm ervoor dat de toreneen groot deel van de dag in zijn eigenschaduw staat en een zo klein mogelijkoppervlak beschenen wordt. De opgevangenzonnewarmte wordt benut om deribben, die langs de gevel lopen, te latenwerken als zonneschoorsteen, dieventilatielucht afvoert.Op gebied van datacenters ontwerptDeerns ook zo groen mogelijk. Hetverlagen van de energievraag krijgt topprioriteit.Een paar jaar geleden noemdede IT-sector zich nog de meest milieuvriendelijkebedrijfstak. Die stelling gaatanno 2009 niet meer op. Voortschrijdendinzicht laat zien dat de informatietechnologiesectorverantwoordelijk is voor tweeprocent van de mondiale CO 2 -uitstoot(Bron: Gartner). Tijd om serieus na te


PersoneelFiguur eFiguur f420400380360340320300360+56-4-41371+12=383aantal medewerkers80706050403020100bezetting31-12-2007instroompensioen ofoverlijdenvertrekbezetting31-12-2008starters01-01-2009020-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 65 +leeftijd in jarendenken over maatregelen die het tijkunnen keren. Een van de oplossingendie de sector kunnen verduurzamen,is het zogeheten ‘groene datacenter’.Deerns heeft een toonaangevend conceptontwikkeld waarmee een écht groendatacenter gerealiseerd kan worden.Het concept is in 2008 genomineerd voor‘De Vernufteling’ en is sindsdiennog verder ontwikkeld. Wij weten hier -mee tachtig procent energie te besparenbij datacenters.Deerns is ook al jarenlang actief in degezondheidszorg. In 2008 zijn tweeziekenhuizen opgeleverd die tot deabsolute top van energiezuinige ziekenhuizenvan Nederland behoren: hetDeventer Ziekenhuis en het MartiniZiekenhuis. In het Deventer Ziekenhuisis voor een nieuwe aanpak gekozen voorzowel opwekking als distributie van deverschillende media. Daarnaast is hettoegepaste klimaat concept integraalontworpen en afgestemd op het energieconceptdat is gekozen. Deze geïntegreerdeaanpak leidt tot een spectaculaireverbetering van de EPC-waarde en eensub stantiële verlaging van de energiekosten.Zeven onderstations zijn aangeslotenop het distributienet van delange-termijn-opslag-installatie.Door deze aanpak wordt het gasgebruikvan het ziekenhuis met ca 90% teruggebracht,hetgeen ook een aanzienlijkfinancieel voordeel betekent. Door dedirecte toepassing van het bronwater alskoel medium is ook geen investering inkoelmachines noodzakelijk. Ten gevolgevan de opzet van het nieuwe energieenklimaatconcept heeft het ziekenhuisslechts behoefte aan twee transportnetten,namelijk het aardgasnet en hettransportnet voor de distributie van hetbronwater naar de verschillende onderstations.Hierdoor wordt tenminste 10%van de totale energie bespaard. Ookdit concept was genomineerd voor‘De Vernufteling’.Bij de nieuwbouw van het MartiniZiekenhuis staat het concept vanindustrieel, flexibel en demontabel (IFD)bouwen centraal om te komen totaanpasbaarheid van de indeling, veranderbaarheidvan de gebouwfunctie enuitbreidbaarheid. Het bouwconcept leidttot flexibiliteit op alle niveaus. Daarnaastis aandacht besteed aan energieefficiëntieen welzijn door binnen milieuen gebouwbeleving. Om meer van daglichtte gebruik te maken zijn relatief groteraamoppervlakken gerealiseerd waardoor30% meer daglicht toetreedt tot hetgebouw. De gevel is een zogehetendubbele huidfaçade en bestaat aan debuitenzijde geheel uit glas dat eengeluidsisolerende functie heeft en eenwarmtebuffer creëert rond het gebouw.De lucht die zich in deze ruimte bevindt,kan worden gebruikt voor de energievoorziening.In november 2006 ontving hetMartini Ziekenhuis van het Ministerie vanVROM een subsidie van 530.000 eurovoor het nieuwe, zeer energiezuinigegebouw. De nieuwbouw scoort quaenergiebesparing 18% onder de energieprestatienormen in de gerenoveerdevoor malige lokatie ‘Van Swieten’ daalt hetenergiegebruik met maar liefst 48%.Één van de projecten waarmee Deernseen paar jaar geleden al de ID-NLinnovatiejaarprijs won, is het ontwerpvan de zeewaterwarmtecentrale (ZWWC)die 790 woningen in de Haagse wijkDuindorp gaat verwarmen. In dit uniekeproject wordt voor het eerst warmtegewonnen uit zeewater. Een gasnet in dewijk is niet nodig. Op 12 januari 2009 isde ZWWC op het Norfolkterrein officieelin gebruik genomen.


Deerns raadgevende ingenieurs bvFleminglaan 10Postbus 12112280 CE RijswijkT 088 374 00 00Amsterdam T 088 374 02 40Eindhoven T 088 374 02 20Groningen T 088 374 02 00Maastricht T 088 374 02 10F 088 374 00 10www.deerns.nlNijmegen T 088 374 02 30Deerns groep bvKeulen T +49 221 57 41 201Berlijn T +49 30 3980 1920Barcelona T +34 93 645 5110Madrid T +34 91 128 7916Dubai T +971 43 41 80 80Phoenix (Az) T +1 602 343 1823Denver (CO) T +1 303 385 853590331-1/jul- 2009/800

More magazines by this user
Similar magazines