Montage- en onderhoudsinstruc ties Watts 909 ... - Watts Industries

wattsindustries.com

Montage- en onderhoudsinstruc ties Watts 909 ... - Watts Industries

ONDERHOUD keerkleppenDN 65 t/m dn 250Onderhoud eerste en tweede keerklep voor deaansluitmaten DN 65 (2 1/2”) t/m DN 250 (10”).A Verwijder de bouten van het klepdeksel.N.B. De 909 is zodanig geconstrueerd dat alle veerspanningvan het klepdeksel af is wanneer de boutenca. 10 mm losgedraaid zijn. Opgelet: controleer ditvoordat alle bouten verder verwijderd worden.B Til de keerklep-samenstelling recht uit het klephuis enlet er op dat de zitting niet aangeraakt en beschadigdwordt. De zitting kan verwijderd en vervangen wordendoor de twee staaldraad borgen los te trekken.De staaldraad borgen zijn ± 10 cm lang. De een wordtmet de klokrichting mee en de ander tegen deklokrichting in losgetrokken.C Wanneer de staaldraad borgen zijn verwijderd, kan dezitting recht omhoog getild en verwijderd worden.Opgelet: De keerklep veer is ingedrukt en de spanningwordt vastgehouden door de twee veerschotels en deklepsteel. De veerschotels mogen voor onderhoud nietlos genomen worden. Wanneer het nodig is de veer, deveerschotel of klepsteel te vervangen, dient eencomplete keerklep-samenstelling van de fabriekbetrokken te worden.D Voor het vervangen van het kleprubber, dienen eenvoudigde schroeven van de opsluitplaat losgedraaid teworden. Na het er af lichten van de opsluitplaat kan hetrubber vervangen worden.ONDERHOUD ontlastklepdn 65 t/m dn 250Onderhoud ontlastklep voor de aansluitmaten DN 65(2 1/2”) t/m DN 250 (10”).A Verwijder de bouten van het klepdeksel.N.B. De 909 is zodanig geconstrueerd dat, wanneer debouten ± 10 mm losgedraaid zijn, de veerspanning vanhet deksel af is en overgebracht is naar de aftap/veersa men stelling. Opgelet: controleer dit voordat allebouten verder verwijderd worden.B Verwijder het klepdeksel en het membraan. De ontlastklep-samenstellingkan nu recht omhoog er uit getildworden. Vervang de rechthoekige afdichtring en deO-ring (F) en vet deze in met siliconenvet.C Voor het vervangen van het kleprubber dienen degeleidingsribben tegengehouden te worden wanneer dedrukplaat losgedraaid wordt (schroefdraad). Om dezeverbinding los te krijgen, kan het noodzakelijk zijn omvoorzichtig tegen de ribben en de drukplaat te tikken.D Vervang de O-ring (E) en de klep en kleprubber in zijngeheel.N.B. Het kleprubber is in de klep gevulkaniseerd enwordt als één geheel geleverd.E Verwijdering van de aftap/veersamenstelling. Bij normaalonderhoud ter plaatse is het niet noodzakelijk deaftap los te nemen. Voor een inspectie kan de aftapmoereenvoudig door middel van een lange steeksleutellosgedraaid worden.Watts 909 terugstroombeveiligingE Wanneer de klep door bevriezing of ernstige waterslagbeschadigd is, kan de klep ter plaatse vervangenworden. Verwijder de borgring en schuif de klep van deklepsteel. Verwijder de O-ring van de klepsteel envervang deze door een nieuwe. Pas siliconenvet voorde O-ring toe en schuif de nieuwe klep op zijn plaats.Monteer de borgring.Opgelet: De veer die op de bodem van de aftapmoer isafgesteund heeft een hoge spanning. Ter plaatse dienengeen pogingen gedaan te worden om de veer los tenemen. Voor vervanging dient een complete aftap/veersamenstellingvan de fabriek betrokken te worden.N.B. De klep moet niet uit elkaar genomen worden,wanneer alleen maar het kleprubber vervangen moetworden. De eerste en tweede keerklep zijn onderlingniet uit te wisselen.7


Watts 909 terugstroombeveiligingCHECKLIST STORING 009/909neeNieuw toestel?jaIs het toestel ontlucht?jaIs de waterleiding goed gespoeld?jaSysteem gewijzigd?neeneeneeReinig of vervang de rubberen delenvan de 1 e , 2 e en ontlastklepOntlucht het toestel d.m.v. de testkraantjesNeem het toestel uit de leiding, maak de zeef schoon enspoel de leiding goed doorjaIs er voldoende voordruk aanwezig?neeHoudt rekening met een drukverlies van 0,8-1,0 barzorg eventueel voor drukverhogingjaBevindt zich een snelafsluiter achter het toestel?jaPlaats een keerklep direct achter het toestel,die drukstoten opvangtneeWordt er (veel) water afgenomen voor het toestel?(toiletgroep)jaPlaats een keerklep direct voor het toestel,die drukschommelingen opvangtneeLoopt de watertemperatuur op tot boven de 60 °C?jaVervang het binnenwerk door heetwater-onderdelenneeIs de gekozen doorlaat in overeenstemmingmet de flow?neeKies een andere maat toesteljaIs het filter verstopt of vervuild?jaMaak het filter schoonneeNeem contact op met Watts Industries Netherlands B.V.LEVERING ONDERDELEN WATTS 909 VIA DE ERKENDE GROOTHANDELW-004-NL-11/118Watts Industries Netherlands B.V.Kollergang 14, 6961 LZ Eerbeek, The NetherlandsPhone +31 313 673 700 - Fax +31 313 652 073E-mail info@wattsindustries.nl - www.wattsindustries.com

More magazines by this user
Similar magazines