13.07.2015 Views

Ecotoerisme - Universiteit Utrecht

Ecotoerisme - Universiteit Utrecht

Ecotoerisme - Universiteit Utrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ecotoerisme</strong>Een interdisciplinaire analyse van de website vanhet Golden Buddha Beach ResortCorinna Haupt TaalwetenschapSaskia Sportel Milieunatuurwetenschappen<strong>Universiteit</strong> <strong>Utrecht</strong>Denkacademie 2009 – Liberal Arts & SciencesRuben van Doorn


“The survival of (…) ecotourist destinations is contingent on giving attentionto the findings of environmental scientists as well as to the language used inreproducing our views of environmental issues.”(Mühlhäusler & Peace, Discourses of ecotourism, 2001: 378)2


InleidingEen snelle zoektocht op internet naar ecotoeristische bestemmingen, levert veelmogelijkheden op. Een zoektocht naar wetenschappelijke artikelen over ecotoerisme, leidtechter tot veel artikelen die ecotoeristische praktijken problematiseren en bekritiseren. Metdit interdisciplinaire artikel wordt een poging gedaan om meer inzicht in de problematiekrond ecotoerisme te verkrijgen. Er wordt ervan uitgegaan dat elk mens een bepaaldehouding tegenover de natuur heeft. Deze houding wordt onderzocht om er achter te komenof ecotoerisme zich vooral richt op het behouden van de natuur of misschien slechts inspeeltop de trend dat alles ‘groen’ en ‘duurzaam’ moet zijn. In dit artikel wordt ervan uit gegaandat het van belang is de natuur te behouden en beschermen. Een houding kan zich in taal endaad uiten, daarom wordt de problematiek vanuit een taalwetenschappelijk en eenmilieunatuurwetenschappelijk perspectief benaderd. Aangezien de ecotoeristischepraktijken groot in aantal en zeer divers zijn, richt dit artikel zich op één bestemming. Datheeft tot het gevolg dat uitspraken niet gegeneraliseerd kunnen worden.De bestemming wordt met behulp van een website geanalyseerd. Dit biedt demogelijkheid om inzichten te verkrijgen door zowel een taalwetenschappelijke tekstanalyseuit te voeren, als een inhoudelijke tekstanalyse vanuit milieunatuurwetenschappelijkoogpunt. Er is gekozen voor de website van het Golden Buddha Beach Resort (GBBR) dat zichop het Gouden Buddha eiland (Koh Phra Thong) bevindt in het zuiden van Thailand. Dezeorganisatie is lid van The International Ecotourism Society. De keuze voor de website isvooral gebaseerd op de volledigheid van de informatie. De meeste Thaise websites vanecotoeristische bestemmingen vertellen weinig tot niets over hun milieubeleid en op dezemanier is geen beoordeling van de praktijk mogelijk. De website van het GBBR biedt echtervoldoende informatie. De informatie is tevens goed toegankelijk, omdat de website in hetEngels is geschreven en niet, bijvoorbeeld, in een Thaise taal.De hoofdvraag van dit artikel is daarmee: Welke houding tegenover de natuur staatcentraal op de website van het Golden Buddha Beach Resort, gericht op taal en praktijk?Saskia Sportel richt zich op de omschreven praktijk en haar deelvraag is dus: Welke houdingtegenover de natuur wordt zichtbaar in de praktijk, zoals op de website staat beschreven?Corinna Haupt beantwoordt vervolgens de vraag vanuit een taalwetenschappelijk4


perspectief en richt zich dus op het taalgebruik. Haar deelvraag luidt: Welke houdingtegenover de natuur wordt zichtbaar in het taalgebruik op de website? Uiteindelijk zalintegratie van de disciplinaire inzichten leiden tot een beter begrip van de complexiteit vanecotoerisme.<strong>Ecotoerisme</strong>Er bestaat niet één algemeen geaccepteerde definitie van ecotoerisme. David Fennell heeft85 definities onderzocht (Kontogeorgopoulos, 2004: 1) en heeft daar zelf de volgendedefinitie uit opgemaakt:Ecotourism is a sustainable form of natural resource‐based tourism that focuses primarily onexperience and learning about nature, and which is ethically managed to be low‐impact, nonconsumptive,and locally oriented (control, benefits, and scale). It typically occurs in naturalareas, and should contribute to the conservation or preservation of such areas.(Fennell, 2003: 25)Fennells definitie van ecotoerisme bevat aspecten die hij het meest frequent terug zagkomen in andere definities en die het meest gewaardeerd werden. Dergelijke aspecten zijnbijvoorbeeld: “education and study” en “low impact/non‐consumptive” (Fennell, 2003: 25).Deze definitie wordt in dit artikel aangehouden.GrondhoudingenMilieuwetenschappers onderscheiden verschillende grondhoudingen die ten grondslagliggen van menselijk gedrag ten opzichte van de natuur. De definitie van Achterberg(Achterberg, 1994: 145) luidt: “Een grondhouding van de mens tegenover de natuur is eenwaardegeladen visie of perspectief op de plaats van de mens in de natuur (…).” Het is eenstel fundamentele waarden en opvattingen, gebaseerd op maatschappelijke basiselementenzoals culturele tradities en gewoonten. Een grondhouding manifesteert zich op driemanieren (Achterberg, 1994: 145). Ten eerste, in een natuurbeeld: de plaats, aard enwaarde van de natuur in het bijzonder in relatie tot de mens. Ten tweede, in een5


complementair mensbeeld. En ten derde, in een moraal ofwel een bepaling van wat de mensethisch gezien wel en niet mag en moet ten opzichte van de natuur.In de literatuur zijn verschillende indelingen van grondhoudingen te vinden. Er is hiergekozen voor de – aan de <strong>Universiteit</strong> <strong>Utrecht</strong> algemeen geaccepteerde – indeling vanZweers welke bestaat uit de volgende zes grondhoudingen (Achterberg, 1994: 148‐153):1) Despoot (A)De despoot ziet de natuur als een verzameling natuurlijke hulpbronnen die ten dienst staanaan de mens. De despoot kent geen grenzen en handelt puur uit korte termijn eigenbelang.Dit gaat gepaard met een vertrouwen in moderne technologie om steeds rendabel winbarehulpbronnen te vinden.2) Verlichte heerser (A)De verlichte heerser erkent zijn afhankelijkheid van de natuur. De verlichte heerser erkentdat de mens niet onbeperkt hulpbronnen kan uitputten. Er wordt uit eigenbelang gehandeld,maar wel met het oog op de volgende generatie. Dit is in Nederland de meest geaccepteerdegrondhouding en er is voor het eerst sprake van het concept duurzaamheid.3) Rentmeester (A)De rentmeester is vergelijkbaar met de verlichte heerser en kan daarnaast een soort hogerdoel hebben, zoals een religie. Er is wordt voor het eerst een intrinsieke waarde aan denatuur toegekend.4) Partner (E)De grondhouding partner stelt voor het eerst de mens niet boven de natuur, maargelijkwaardig aan de natuur. De partner ziet de natuur en de mensheid als tweeafzonderlijke systemen die samenwerken en kent aan beide systemen belangen toe.5) Participant (E)De participant gaat niet alleen uit van gelijkwaardigheid, maar ook van gelijkheid. Departicipant ziet de mens als onderdeel van de natuur.6) Eenheid met de natuurHet gaat hier om een mystieke, spirituele ervaring van eenheid met de natuur waarbij hetmenselijke bewustzijn tijdelijk wordt opgeheven. De analyse van de website gaat verder nietop deze grondhouding in, aangezien het per definitie niet van toepassing is op toerisme. Er isimmers niet langer sprake van een houding tegenóver de natuur.6


Achter sommige grondhoudingen staat de hoofdletter A, die houdingen zijnantropocentrisch. Achter andere grondhoudingen staat de hoofdletter E, van ecocentrisme.Antropocentrisme betekent vanuit de milieuwetenschappen dat de mens alles vanuit zijneigen perspectief bekijkt en zichzelf boven de natuur plaatst (Achterberg, 1994: 148).Ecocentrisme betekent echter dat de mens vanuit een ecologisch perspectief naar de wereldkijkt en de mens gelijkwaardig aan of als onderdeel van de natuur stelt (Achterberg, 1994:148).Houding tegenover de natuur –vanuit een milieunatuurwetenschappelijk perspectiefEr bestaan verschillende milieunatuurwetenschappelijke subdisciplines. Voor hetbeantwoorden van de deelvraag is een ecologisch milieufilosofisch perspectief gekozen.Ecologie houdt zich bezig met de interacties tussen het biotische en abiotische milieu. Hetgaat hierbij om wisselwerkingen tussen natuurlijke processen en organismen (Campbell &Reece, 2005: 1080) daarnaast houdt milieufilosofie zich met de grondhoudingen bezig(Achterberg 1994 en Fennell 2003). Het onderzoeksgebied dat voor het beantwoorden vande deelvraag van belang is, is dat van de wisselwerkingen tussen mens en milieu. Deinzichten die hieruit voortkomen, samen met mijn eigen inzichten, vormen het antwoord opde deelvraag. Verschillende aannames zijn hierbij van toepassing. Milieuwetenschappershouden zich bezig met milieuproblematiek. Er is, ten eerste, sprake van een milieuprobleemindien een probleem door een grote groep mensen als zodanig wordt ervaren. Hetmilieuprobleem is in het geval van ecotoerisme de degradatie van de natuurlijke omgevingindien de uitvoer van ecotoerisme het milieu schaadt. Ten tweede bestaat de natuur uitcomplexe processen die met elkaar in wisselwerking staan. De meest bekende voorbeeldenhiervan zijn ecosystemen en kringlopen (Campbell & Reece, 2005). Ten derde wordtaangenomen dat elk mens (onbewust) een bepaalde grondhouding tegenover de natuurheeft (Achterberg 1994).Het bepalen van de grondhouding gebeurt aan de hand van het deel van de websitewaar het GBBR zelf zijn ecotoeristische praktijken toelicht. Het onderdeel staat bij ‘About7


us’, onder het kopje ‘Lost Horizon Resort Co. Ltd.’ (Lost Horizon Resort Company, 2008). 1 Demethode die wordt gebruikt om de grondhouding te achterhalen is het toepassen van dedefinitie van ecotoerisme. Er wordt gekeken welke eigenschappen uit de definitie in depraktijk terug te zien zijn. Het operationaliseren (meetbaar maken) van ecotoerisme isechter problematisch, omdat het niet objectief te meten is. Er zijn wel richtlijnen opgesteldvoor correct ecotoerisme door het Tourism Concern (volgens Fennell, 2003: 11). Hiermeewordt bepaald of het gepresenteerde ecotoerisme nuttig of schadelijk is voor de natuur. Derichtlijnen staan met korte uitleg van de regels in appendix B. Hieronder staat de indeling 2 ,met daaronder de toepassing op het GBBR:1) Duurzaam gebruik van hulpbronnen.2) Vermindering van overconsumptie en afval3) Behoud van diversiteit4) Integratie van toerisme in planning5) Steunen van lokale economieën6) Betrekken van de lokale bevolking7) Raadplegen van aandeelhouders en de bevolking8) Opleiden van medewerkers9) Verantwoorde marketing van toerisme10) Uitvoeren van onderzoek1) Duurzaam gebruik van hulpbronnen.Het GBBR gebruikt zo min mogelijk energie. Voorbeelden hiervan zijn: geen douches metwarm water, het gebruik van houten bouwmateriaal uit plantages in plaats van oerhout (uitregenwouden), lokaal geproduceerd voedsel, controle op wasserette, compost voor detuinen en beperkte stroomvoorziening.2) Vermindering van overconsumptie en afvalHet GBBR verbruikt zo min mogelijk schadelijke producten. Wanneer er stroom opgewektmoet worden, gaat de voorkeur uit naar een kleine generator die weinig brandstof verbruikt.1 De tekst van de gebruikte pagina’s is afgedrukt in appendix A.2 Vertaald door S. Sportel, 2009.8


Daarnaast is op initiatief van het GBBR de voedselleverancier overgestapt van plastic zakkenvoor eenmalig gebruik op herbruikbare plastic dozen en koelers. Het GBBR heeft devolgende instelling: “We would like to see everything that comes on the island go off again.”(Lost Horizon Resort Company, 2008). De mens laat echter bijna altijd afval achter. Het GBBRgebruikt recycling waar mogelijk. De rest wordt naar het vaste land verscheept en opcorrecte wijze verwerkt.3) Behoud van diversiteitHet GBBR zet zich in om natuurlijke, sociale en culturele diversiteit te behouden. Ookbezoekers worden bewust gemaakt van het belang van diversiteit. Zo ligt er in elkeverblijfplaats een uitgebreide folder met informatie over de lokale flora, fauna, culturelegebruiken en hoe de gasten zich dienen te gedragen. Bezoekers mogen bijvoorbeeld niet vande paden af het woud in. Verder vermindert de hoeveelheid toegestane bezoekers de kansop degradatie van diversiteit. Een beperkt aantal mensen overschrijdt niet zomaar dedraagkracht van een ecosysteem, doordat het de kans heeft zich te herstellen.4) Integratie van toerisme in planningLokaal bestaat er een netwerk van transport, geldstromen, producten en diensten (zie ookpunten 5 en 6). Het GBBR is niet opgenomen in een dergelijk nationaal netwerk.5) Steunen van lokale economieënDe economie van de plaatselijke eilanddorpen en dichtstbijzijnde plaatsen op het vaste landworden gesteund doordat het GBBR zoveel mogelijk lokaal geld uitgeeft. Het gaat dan onderandere om het inhuren van werknemers, die veel meer krijgen dan het minimumloon, hetgebruiken van lokale diensten zoals een accountant en het aanschaffen vanlevensvoorzieningen. Het is niet duidelijke waar uiteindelijke de winst van het GBBR naartoegaat, maar eigenaar Lost Horizon Resort Co. Ltd. is de grootste kanshebber en deze hoortniet bij de lokale omgeving aangezien het bedrijf meerdere resorts heeft.6) Betrekken van de lokale bevolkingAlle werknemers van het GBBR komen uit Thailand, 90% van het eiland zelf. Het GBBR stelthierover: “While this might seem altruistic, it is practical and necessary. Who else knows9


how the island’s community life works? What is acceptable and what is not? Furthermore,most people on the mainland think it is a bit peculiar to live in such an isolated environmentwith few urban conveniences.” (Lost Horizon Resort Company, 2008)7) Raadplegen van aandeelhouders en de bevolkingHet GBBR raadpleegt de lokale bevolking regelmatig. Er wordt overlegd hoe ideeëngezamenlijk gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld ten behoeve van duurzaam gebruikvan hulpbronnen. Het GBBR schrijft zelf: “It is a symbiotic relationship. We help each otherand all benefit.” (Lost Horizon Resort Company, 2008)8) Opleiden van medewerkersAlle werknemers krijgen algemene training in Engels en in “hospitality skills” (Lost HorizonResort Company, 2008). Daarnaast is er gespecialiseerde training voor onder anderevoedselmanagement, hygiëne, pandonderhoud, dieselmotoronderhoud, computergebruiken duurzaam tuinieren.9) Verantwoorde marketing van toerismeBezoekers krijgen van tevoren informatie over het GBBR en ecotoerisme. Daarnaast ligt deinformatie in de onderkomens. Bezoekers worden bewust gemaakt van en voorbereid opecotoerisme. In een informatiefolder staat bijvoorbeeld een index met diersoorten enzeldzaamheid.10) Uitvoeren van onderzoekHet GBBR onderzoekt steeds duurzamere manieren om het bedrijf te laten functioneren. Erwordt onder andere onderzoek gedaan naar manieren om afvalwater te gebruiken voor detuinen en naar zonne‐energie en energiezuinige technieken om water te zuiveren.Met deze kennis kan een grondhouding toegekend worden aan het GBBR. De grondhoudingeenheid met de natuur is buiten beschouwing gelaten. Het blijkt dat ook deantropocentrische grondhouding van de despoot niet van toepassing is. Het GBBR handeltnamelijk niet enkel uit eigenbelang, omdat het ecologische duurzaamheid nastreeft. Dit isonder andere te merken aan de minimalisatie van warmwater gebruik, afval productie en10


andstof verbruik. Overconsumptie zou de natuur en een volgende generatie mensenproblemen opleveren. Om erachter te komen welke van de overgebleven grondhoudingenhet is, moet de vraag beantwoord worden: stelt het GBBR de mens boven de natuur? Deaandacht die het GBBR schenkt aan het behoud van diversiteit toont dat het de mens nietboven de natuur stelt. Het is in het belang van de natuur dat het de tijd en ruimte krijgt omhet ecosysteem in balans te houden. De GBBR houdt hiermee rekening door het aantalbezoekers per tijdseenheid te beperken, ondanks het feit dat meer bezoekers ook meerinkomsten opleveren (op de korte termijn in ieder geval). Het GBBR laat echter wel eenhoeveelheid gasten toe die weliswaar de natuur in staat stelt zich te herstellen, maar er welde oorzaak voor is dat de natuur zich moet herstellen. Uiteindelijk komt het erop neer dathet GBBR waarde hecht aan het belang van de natuur, van de lokale bevolking én van degasten. Een toepasselijk citaat is het volgende:Guests want to relax and enjoy the local surrounding without hardship. We could do more toconserve energy such as stop buying ice for bar drinks and drinking water or stop bringingpurified drinking water from the mainland and let everyone drink the smelly yellow ground waterwe use for the gardens. However, there is a point where all but the most adventurous says‘enough is enough’. (Lost Horizon Resort Company, 2008)Hieruit blijkt duidelijk dat het GBBR de mens weliswaar niet boven de natuur stelt, maar ookniet als een onderdeel van de natuur ziet. De mens heeft eigen belangen en de afwegingtussen de belangen van natuur en mens wordt apart gemaakt, met in gedachten denoodzakelijke samenwerking. Het GBBR heeft dus de grondhouding van de partner. Daarmoet wel bij gezegd worden dat hun houding meer neigt naar de kant van de verlichteheerser, waarbij de mens verantwoordelijkheid neemt voor de natuur wegens de intrinsiekewaarde ervan. De grondhouding van participant blijkt minder goed te passen, aangezien denatuur toch dient als lokmiddel of gereedschap om toeristen naar het eiland te krijgen enplezier te laten hebben.Houding tegenover de natuur –vanuit een taalwetenschappelijk perspectiefEr bestaan vele verschillende taalwetenschappelijke subdisciplines. Voor het beantwoordenvan de vraag werd een ecolinguïstisch perspectief gekozen. Ecolinguïstiek is een vrij jonge11


taalwetenschappelijke subdiscipline die met principes uit de ecologie naar het fenomeentaal kijkt (Jung, 2001: 272). Er wordt binnen de ecolinguïstiek in termen van wisselwerkingentussen processen gedacht, in tegenstelling tot taalkundige benaderingen die in de structuurvan een taal geïnteresseerd zijn (Fill, 1993: 4). De keuze voor ecolinguïstiek is voornamelijkvoortgekomen uit het feit dat het beantwoorden van onze vraag taalwetenschappelijkekennis verlangt die zich niet tot het systeem taal of de relatie tussen taal en mens beperkt.De ecolinguïstiek omvat vele verschillende onderzoeksgebieden. 3,4 In dit artikel is voor deecologische taalkritiek (ecological criticism of languages (Jung, 2001: 270)) 5 gekozen, omdatdeze de wisselwerking tussen mens, taal en milieu beschouwt.Ecologische taalkritiek baseert, net zo als alle andere ecolinguïstische stromingen,haar inzichten op de aanname dat er wisselwerkingen tussen processen zijn. De ecologischetaalkritiek gaat uit van complexe wisselwerkingen tussen taal, mens en milieu (Fill, 1993: 4).Volgens de taalwetenschapper Alwin Fill weerspiegelt taal de menselijke houding tegenoverde natuur (1993: 103). De mens benoemt de wereld volgens hem vooral vanuit eenantropocentrisch perspectief, hetgeen hij gelijk stelt aan het benoemen van de omgeving opgrond van het nut voor de mens (1993: 104). Volgens Fill is het mogelijk noch wenselijk omalle antropocentrismen uit de taal te verwijderen (1993: 115). Het lijkt hem echter welmogelijk mensen hiervan bewust te maken (1993: 115). Fill denkt dat eenbewustzijnsvergroting het vormen van ecologische benoemingen (1993: 110) kan stimuleren(1993: 130). Ecologische benoemingen zijn niet‐antropocentrische benoemingen (1993:110). De taalwetenschapper Matthias Jung vindt echter dat taal niet anders danantropocentrisch kan zijn, omdat we niet kunnen weten hoe het is om iets anders dan eenmens te zijn (2001: 275). Hij stelt dat benoemingen een oordeel over de natuur uitdrukken,maar dat dit oordeel heel verschillend uit kan pakken (2001: 275) en dus niet op het nut voorde mens gericht hoeft te zijn. Fill’s argumentatie berust vooral op de analyse van deletterlijke betekenis van woorden. Jung daarentegen stelt dat de betekenis van een woordbepaald wordt door de context waarin het woord tot nu toe gebruikt is (2001: 280). Hij gaatzelfs zo ver te zeggen dat de letterlijke betekenis er uiteindelijk niet meer toe hoeft te doen3 Bijvoorbeeld Fill (1993)4 Op basis van de gelezen literatuur kreeg ik de indruk dat ecolinguïstiek geen subdiscipline is, maar eenzienswijze die in verschillende taalwetenschappelijke subdisciplines te vinden is. Ik definieer een subdisciplinenamelijk op grond van het onderzoeksgebied en niet op grond van de zienswijze.5 Aangezien het in het Duits Ökologische Sprachkritik (Jung, 2001: 270) genoemd wordt, is de Nederlandsevertaling ‘ecologische taalkritiek’.12


(2001: 281). Jung’s verklaring voor het tot stand komen van betekenis is aannemelijker,omdat hij de gebruiksgeschiedenis van een woord niet buiten beschouwing laat. Voor deanalyse van de website betekent dit dat ik me niet op de letterlijke betekenis van lossewoorden heb gericht, maar onderzocht heb wat gedane uitspraken volgens mij betekenenen wat deze betekenis over de houding tegenover de natuur zegt. Een tekstanalyse met eentaalkritische achtergrond is dus altijd inductief, omdat conclusies nooit meer danwaarschijnlijk kunnen zijn. Bovendien heeft mijn kwalitatieve analyse een sterk subjectiefkarakter.Voor het beantwoorden van de vraag maak ik gebruik van inzichten van deecologische taalkritiek, algemene ecolinguïstische inzichten en vooral ook van mijn eigeninzichten, die op taalkritische aannames gebaseerd zijn. Als materiaal voor de tekstanalysedienen drie pagina’s van de website. Het zijn de ‘home’‐pagina (Lost Horizon ResortCompany, 2008) en twee pagina’s waarop de activiteiten omschreven worden die vanuit hetGBBR georganiseerd worden (http://www.goldenbuddharesort.com/birdwatching.html,geraadpleegd: 23 maart 2009 en http://www.goldenbuddharesort.com/land.html,geraadpleegd: 23 maart 2009). 6 Het gaat op deze pagina’s om een presentatie en hetresultaat van de tekstanalyse kan dus alleen betrekking hebben op de houding tegenover denatuur die gepresenteerd wordt. Het doel van de pagina’s is volgens mij mensen teinformeren over het bestaan van de toeristische bestemming in kwestie en de lezer eenzodanig beeld te geven dat hij of zij er graag naartoe wil. De uitspraken die direct of indirectbetrekking hebben op de relatie mens‐natuur, kunnen in zeven verschillende categorieënworden ingedeeld.De zeven categorieën, met voorbeelden (Lost Horizon Resort Company, 2008) 7 :1) De natuur is om van te genieten:“(…) enjoying the early evening sounds and sites of local birds and animals.”2) De natuur is een plek voor rust en ontspanning:“(...) crowds are nonexistent while peace, privacy, and tranquility are guaranteed.”6 De tekst van de gebruikte pagina’s is afgedrukt in appendix C.7 In appendix B zijn alle gecategoriseerde uitspraken volledig weergegeven.13


3) De natuur kan ontdekt worden:“Our fearless guides will take you through mangrove forests, across deserted tracks of land,and up and over Monkey Mountain to reach secret unexplored beaches.”“Our Safaris have been designed to create a sense of adventure (...).”4) De natuur is bewonderenswaardig:“The vast savannah makes fantastic viewing for both keen bird watchers and those who justlike to admire beautiful fauna. “5) Dicht bij de natuur zijn is belangrijk:“(...) affording guests an experience that is both unique and completely in touch withnature.”6) De natuur is kwetsbaar:“Our island maintains one of the last unspoiled coastal areas in Thailand (...).”7) De mens hoort niet in de natuur:“This is the only resort located on a spectacular uninhabited 10km beach and private bay(...).”Categorie 1 (genot), 2 (rust), 3 (ontdekken) en 4 (schoonheid) weerspiegelen eenantropocentrische houding, want het gaat om het nut dat de natuur voor de mens kanhebben. Categorie 4 (schoonheid) zou er aanleiding toe kunnen zijn om te zeggen dat denatuur een intrinsieke waarde toegekend wordt. De volgende uitspraak bevestigt datvermoeden: “Our Safaris have been designed to (...) optimise [sic] your appreciation of thenatural world” (Lost Horizon Resort Company, 2008). Categorie 5 (nabijheid) kan onder éénvan de eerste vier categorieën vallen. Onder welke is afhankelijk van hoe de nabijheidervaren wordt. Categorie 6 (kwetsbaarheid) laat zien dat de natuur als kwetsbaar wordtervaren. Het is echter opvallend dat de aantasting van gebieden elders als argumentgebruikt worden om de attractiviteit van het GBBR te verhogen. Het gaat dus niet om dekwetsbaarheid van het eiland zelf. Categorie 7 (mens) weerspiegelt een scheiding tussenmens en natuur: de afwezigheid van mensen impliceert puurheid van de natuur. De14


taalwetenschapper Peter Mühlhäusler en de antropoloog Adrian Peace concluderen in hunartikel ‘Environmental Discourses’ dat het voor ecologisch taalgebruik van belang ismeerdere perspectieven te laten zien (2006: 472). Categorie 6 is een voorbeeld voor eenander perspectief. Het taalgebruik is echter nog niet ‘ecologisch’ te noemen, omdat hetnoemen van de kwetsbaarheid waarschijnlijk eigen doelen dient. Het is opmerkelijk dat geenoorzaken van milieuproblemen genoemd worden en de invloed van de mens op het milieugeen thema is. Volgens mij is dit voornamelijk, omdat het afbreuk zou kunnen doen aan deaantrekkelijkheid die men wil communiceren. Dat milieuproblematiek genoemd wordt,getuigt er echter wel van dat men zich er überhaupt van bewust is. Een zin als “Our Safarishave been designed to create a sense of adventure” (Lost Horizon Resort Company, 2008),laat zien, dat de schrijver zich waarschijnlijk van een zekere kunstmatigheid bewust is. Het isopvallend dat de potentiële gast verteld wordt, dat de safari’s op een zodanig manier vormgegeven zijn dat ze de toerist onder andere het gevoel van een avontuur zullen geven.Mühlhäusler en Peace hebben samen het taalgebruik op een ecotoeristischebestemming (Fraser Island) in Australië onderzocht. Er zijn opvallende overeenkomstentussen hun observaties en de mijne. Zij schrijven dat Fraser Island als “untouched naturallandscape” omschreven wordt, hetgeen ook bij het Gouden Buddha eiland het geval is(Discourses of ecotourism, 2001: 361). Fraser Island lijkt vooral populair te zijn vanwege zijn“peace and relaxation and beach activities” (Discourses of ecotourism, 2001: 368). Dit zijnallemaal activiteiten die ook op de website van het GBBR gepresenteerd worden. Op hetGouden Buddha eiland en op Fraser Island (Discourses of ecotourism, 2001: 364) worden‘ontdekkingsreizen’ aangeboden. Mühlhäusler en Peace concluderen dat het eco‐ vanecotourisme “having to do with nature” (Discourses of ecotourism, 2001: 378) betekent engeen betrekking heeft op het leren kennen en begrijpen van wisselwerkingen inecosystemen, hetgeen volgens hen onderdeel van het concept ecotoerisme is (Discourses ofecotourism, 2001: 378). Aangezien ook op de geanalyseerde pagina’s van de website van hetGBBR de klemtoon voornamelijk op het genot voor de mens ligt, lijkt het eco‐ van eco‐resort,dat in de eerste zin op de website gebruikt wordt, ook de betekenis van ‘iets met natuur’ tehebben. Het blijft echter opvallend dat milieuproblemen als ook de intrinsieke waarde vande natuur genoemd worden.In termen van milieunatuurwetenschappelijke grondhoudingen kan geconcludeerdworden: de potentiële toerist wordt een despoot‐grondhouding toegekend, want de nadruk15


ligt op de mogelijkheden die de natuur biedt. De schrijver van de teksten laat echter blijkendat eigenschappen van de verlichte heerser‐ en de rentmeester‐grondhouding ook aanwezigzijn. Voornamelijk door het noemen van milieuproblemen en de waardering voor de natuurdie uitgesproken wordt.ConclusieVanuit beide disciplines zijn wij tot inzichten gekomen. Om tot een gezamenlijk antwoord tekomen willen wij een basis vormen waarop wij onze disciplinaire inzichten kunnenintegreren. In de grondhoudingen van de milieuwetenschappen als ook in de uiteenzettingvan de weerspiegeling van de menselijke houding tegenover van de natuur in taal werdentermen als antropocentrisch, niet‐antropocentrisch, ecologisch en ecocentrisch gebruikt.Vanuit ecolinguïstisch perspectief kan gezegd worden dat antropocentrisme een feit is: demens is aan zijn perspectief gebonden. Binnen milieuwetenschappen wordtantropocentrisme als de houding begrepen waarbij de mens zichzelf boven de natuur plaatst(Achterberg, 1994: 148). Aangezien deze definities van elkaar verschillen en de door deecolinguïstiek opgemerkte perspectiefgebondenheid van de mens als waar wordtbeschouwd, hanteren wij voor verder gemeenschappelijk gebruik de volgende herdefinitie:Antropocentrisme:De onoverkomelijkheid om de wereld te bekijken vanuit een menselijk perspectief.De term ecocentrisme wordt in de milieuwetenschappen gebruikt voor een houding waarbijde mens zich als gelijkwaardig aan of als onderdeel van de natuur ziet (Achterberg, 1994:148). In de ecolinguïstiek worden uitdrukkingen als ecologisch (Fill, 1993: 110), nietantropocentrisch(Fill, 1993: 110) en biocentrisch (Mühlhäusler & Peace, EnvironmentalDiscourses, 2006: 469) gebruikt. Vaak worden dergelijke begrippen ook voor het benoemenvan een houding gebruikt. Fill vindt het echter wenswaardig dat de mens de natuur vanuitandere perspectieven leert benoemen (1993: 110). Wij hebben voor een herdefinitie van hetbegrip ecocentrisme gekozen die de positie van de mens benadrukt.Ecocentrisme:Een antropocentrische houding waarbij de mens zichzelf niet boven de natuur stelt.16


De houding waarbij de mens zich boven de natuur stelt en de natuur voornamelijk alsgebruiksvoorwerp ervaart, noemen wij utilitaristisch.De milieunatuurwetenschappelijke als ook de taalwetenschappelijke inzichten zijnuiteindelijk in grondhoudingen ‘vertaald’. Met behulp van de nieuwe definities kan gezegdworden dat het GBBR op internet een ecocentrische houding presenteert, dat kan uit hetonderzoek van de milieuwetenschappen geconcludeerd worden, als ook een utilitaristischehouding, zoals de ecolinguïstische tekstanalyse naar voren heeft gebracht.We hebben de houding onderzocht om een uitspraak erover te kunnen doen of hetGBBR zich alleen ‘groen’ voordoet, wat ook bekend staat als greenspeaking ((Mühlhäusler &Peace, Environmental Discourses, 2006: 467), of ook echt duurzaam bezig is. In het geval vanhet GBBR blijkt het juist andersom te zijn, want wat de potentiële toerist in eerste instantiewordt verteld, weerspiegelt voornamelijk een utilitaristische houding en een nader bekijkenvan de praktijk laat zien dat men zich intensief inzet voor duurzaamheid (ecocentrisme). Aande ene kant is dit positief, want er wordt niet enkel gepraat in plaats van actie ondernomen.Aan de andere kant zou het ook een aanwijzing kunnen zijn dat de gemiddelde ecotoeristvoornamelijk op genot in en van de natuur gericht is en duurzaamheid in tweede instantievan belang is, als überhaupt. Veronderstellend dat het GBBR van een dergelijke motivatie uitgaat, rijst de vraag waarom er voor ecotoerisme is gekozen. Aangezien dit artikel éénbestemming nader onder de loep heeft genomen, is verder onderzoek van belang omalgemene, betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de beweegredenen van toeristenen ecotoeristische bedrijven. 8 Het in gebruik nemen van tot nu toe voor toerismeontoegankelijke gebieden zou een mogelijke drijfveer van ecotoeristische bedrijven kunnenzijn.Wij hopen dat door het bespreken van een casus de complexiteit van ecotoerismeduidelijk is geworden en dat onze uitspraken verder onderzoek stimuleren als ook denoodzaak van verder onderzoek duidelijk hebben gemaakt. Daarnaast gaan wij ervan uit datvoor succesvol ecotoerisme een ecocentrische houding noodzakelijk is en wij hopen dat ditonderzoek en vervolgonderzoek bijdraagt aan het ontwikkelen van een dergelijke houding.8 Voor verder onderzoek is het artikel Ecotourism and mass tourism in Southern Thailand: Spatialinterdependence, structural connections, and staged authenticity van Nick Kontogeorgopoulos (2004) aan tebevelen.17


BronnenAchterberg, W. (1994). Houdingen tegenover de Natuur. In W. Achterberg, Samenleving,natuur en duurzaamheid. Een inleiding in de milieufilosofie. (pp. 144‐154). Assen: VanGorcum.Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2005). Biology (7e ed.). San Francisco: Pearson Education, Inc.Fennell, D. A. (2003). Ecotourism: An introduction (2e ed.). London, New York: Routledge.Fill, A. (1993). Ökolinguistik: eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.Jung, M. (2001). Ecological criticism of language. In A. Fill, & P. Mühlhäusler, TheEcolinguistics Reader (pp. 270‐285). London, New York: Continuum.Kontogeorgopoulos, N. (2004). Ecotourism and mass tourism in Southern Thailand: Spatialinterdependence, structural connections, and staged authenticity. GeoJournal (61), 1‐11.Lost Horizon Resort Company Ltd. (2008). Golden Buddha Beach Resort. Opgeroepen op 23maart 2009, van http://www.goldenbuddharesort.com/Mühlhäusler, P., & Peace, A. (2001). Discourses of ecotourism: the case of Fraser Island,Queensland. Language & Communication (21), 359‐380.Mühlhäusler, P., & Peace, A. (2006). Environmental Discourses. Annual Review ofAnthropology (35), 457‐479.Aantal woorden: 4531 (vanaf de inleiding, zonder bronnen en appendices)18


Appendix Ahttp://www.goldenbuddharesort.com/lost_horizon_resort_co.ltd.html (geraadpleegd: 23maart 2009)Lost Horizon Resort Co. Ltd.Golden Buddha Beach Resort is owned by Lost Horizon Resort Co. Ltd., a company which hasdeveloped an enviable reputation in eco‐tourism. The resort was first established by DickSandler in 1985. Dana Fowlkes and Richard Rhodes joined the company in 2006 as co‐ownersand directors. LHR focuses on developing the resort into a premier ecologically sustainableholiday destination.Dick has lived in Thailand for over 30 years, working for organisations such as the WorldBank and United Nations. He has successfully been involved in the development of severaleco‐resort destinations in Thailand. Dana's interest in the Resort is based on its uniquenatural features, especially the rich botanical and zoological environs. Previously, he enjoyeda successful career in academia and is a bio‐technology entrepreneur. Richard, also with akeen interest in nature and the environment, worked in London for the past 16 years in bothtravel and banking industries, while investing considerable time fund raising fororganisations such as the WWF.Golden Buddha Beach Resort is managed locally by Miss Thanyaporn Sukkao. Thanya hasworked in the hospitality industry for over 25 years including such 5 star properties as LeMeridian. She is fluent in Thai, English, French, and German.Things about Golden Buddha Resort that make it an eco‐ and earth‐friendly resortThe definition of an Eco Resort is generally left up to marketing geniuses. For instance, BlueBamboo Eco Lodge might say, “only organic soaps and shampoos are used in our facilities”or “our views into the Khao Sok National Park constantly remind one of the importance ofbiodiversity.” All the while consuming huge amounts of energy on air conditioning, waterfeatures and paying staff below the minimum legal wages and firing them with a day’s noticewhen business falls.19


At Golden Buddha Beach Resort we have lived and breathed ecological and communitysensitive hospitality for the last 17 years; initially as much by necessity as by design. Locatedon a remote island with no electric mains, no scheduled boat service and the only villagewithin one hour engaged in low intensity fishing and some cashew nut and coconutgrowing. We have a period of 6 months with little rain and a lot of sunshine that bringsstrong interest from international visitors followed by 6 months of the southwest monsoonwith lots of rain and storms. These characteristics lead Lost Horizon Resort Co. Ltd., thedeveloper of GBBR to use simple, low impact construction for the company’s buildings andall residences. The luxury had to be provided nature, not man. Buildings were spaced apartand permitted to comprise no more than 12.5% of any one rai plot. Building heights wererestricted to maintain the spacious feel and emphasize the surrounding rain forests. Allbuildings were constructed predominantly with plantation sourced tropical hardwoods usinglocal Thai craftsmen. As all power has to be generated on sight, it was obvious that biggenerators and daily transport of large quantities of fuel were going to be both expensiveand wasteful. Thus, Dick Sandler and his colleagues ruled out the use of air conditioning andhot water showers. This policy continues to this day.GBBR hires locally where ever possible. While this might seem altruistic, it is practical andnecessary. Who else knows how the island’s community life works? What is acceptable andwhat is not? Furthermore, most people on the mainland think it is a bit peculiar to live insuch an isolated environment with few urban conveniences. Currently all the staff at GBBRare from Thailand and 90% are from the island or the nearby coastal villages. In addition,where services are available by local businesses, large or small, we use local. The head ofthe island’s Tapayoi village provides all boat service to and from the resort using energyefficient longtail boats powered by 14 hp engines. Small business operators in Kuraburitown provide ground transportation services for our guests. The closest accountant is inTakuapa and we use her services which have been most satisfactory. It is a symbioticrelationship. We help each other and all benefit.Yet simply hiring local does not mean one is building sustainable tourism on our island, KhoPhra Thong. It takes a lot more. All of our staff are paid above the legal minimum (mostsubstantially so) and we pay their taxes and social insurance. They all get paid legal holidaysand vacation pay. Unlike many Thai hotel operators, we try to provide year around20


thing to do with them is burn them. Yuck! We don’t have the complete solution, but wehave made great strides. We have reusable plastic boxes and coolers which go back andforth to her business. She packs them up and sends them to the pier and they return to theisland. What plastic packaging does come to the island now goes back to the mainland forproper disposal.Since our island is virtually all sand and poor in biological carbon, we are able to benefit byany and all food scraps which are composted along with grass clippings, coconut branchesand other natural trash. During the rainy season our staff utilize the compost in ourgardens. These vegetables and fish they catch after work make a substantial contribution towholesome staff meals for almost six months each year.One can go on and on about eco‐sensitive and responsible tourism, but I think you thereader is getting the point now. At GBBR we do care about the environment, our staff andthe local community. And, of course, we care about our guests. After all, we are in thehospitality business. Guests want to relax and enjoy the local surrounding without hardship.We could do more to conserve energy such as stop buying ice for bar drinks and drinkingwater or stop bringing purified drinking water from the mainland and let everyone drink thesmelly yellow ground water we use for the gardens. However, there is a point where all butthe most adventurous says “enough is enough”.I’m a believer in science. It can have bad uses or good uses. We will continue to exploreways to use waste water for our gardens, solar for power and lower energy techniques topurify water. I am not too sanguine about making ice in the resort. The laws ofthermodynamics are not very forgiving and it simply takes a lot of energy to cool water from25 C to ‐4 C with current technology.I am sure there will be more good ideas to come. If you have a suggestion, please pass it onto us.DanaDana M. Fowlkes MD PhDDirectorLost Horizon Resort Co. Ltd.22


Appendix BTourism Concern, 1992. Gepubliceerd door Fennell (2003: 12)1) Using Resources SustainablyThe conservation and sustainable use of resources – natural, social and cultural – is crucialand makes long‐term business sense.2) Reducing Over‐Consumption and WasteReduction of over‐consumption and waste avoids the costs of restoring long‐termenvironmental damage and contributes to the quality of tourism.3) Maintaining DiversityMaintaining and promoting natural, social and cultural diversity is essential for long‐termsustainable tourism, and creates a resilient base for the industry.4) Integrating Tourism into PlanningTourism development which is integrated into a national and local strategic planningframework, and which undertakes EIAs, increases the long‐term viability of tourism.5) Supporting Local EconomiesTourism that supports a wide range of local economic activities, and which takesenvironmental costs/values into account, both protects those economies and avoidsenvironmental damage.6) Involving Local CommunitiesThe full involvement of local communities in the tourism sector not only benefits them andthe environment in general but also improves the quality of the tourism experience.23


7) Consulting Stakeholders and the PublicConsulting between the tourism industry and local communities, organizations andinstitutions is essential if they are to work alongside each other and resolve potentialconflicts of interest.8) Training StaffStaff training which integrates sustainable tourism into work practices, along withrecruitment of local personnel at all levels, improves the quality of the tourism product.9) Marketing Tourism ResponsiblyMarketing that provides tourists with full and responsible information increases respect forthe natural, social and cultural environments of destination areas and enhances customersatisfaction.10) Undertaking ResearchOngoing research and monitoring by the industry using effective data collection and analysisis essential in solving problems and bringing benefits to destinations, the industry andconsumers.24


Appendix Chttp://www.goldenbuddharesort.com/ (geraadpleegd: 23 maart 2009)To walk alone on a beach is a rare luxury...Thailand 's Golden Buddha Beach Resort has long been regarded as one of Asia 's finest ecoresorts.This is the only resort located on a spectacular uninhabited 10km beach and privatebay on the island of Koh Phra Thong (Golden Buddha Island). Our island maintains one of thelast unspoiled coastal areas in Thailand affording guests an experience that is both uniqueand completely in touch with nature.Golden Buddha Beach Resort extends for along the Andaman Sea facing the settingsun. Each beach house is uniquely designed and comfortably sleeps between 2 and 6people. Our tropical island resort has only 25 private beachfront and sea view houses;thus, crowds are nonexistent while peace, privacy, and tranquility are guaranteed. Bothexotic and rare wildlife can often be viewed from the comfort of your own veranda.Hornbills, monkeys and deer are all commonly seen. The pristine beach remains one of thefew nesting sites left in Thailand for giant leatherback turtles.Resort activities include diving and snorkeling at some of the best locations inThailand. Golden Buddha Beach Resort benefits by our close affliation with Blue GuruDiving's education team as well as by being the closest landfall to both the stunning SurinIslands and Richelieu Rock, where whale sharks can be spotted. The tropical island's uniqueecosystems are also perfect for land based safaris and some of the best bird watching inThailand. Yoga vacations continue to draw guests from Thailand and all over the world to ourremote tropical island resort. Yoga retreats and resident teachers are scheduled throughoutthe year. Our “jungle” spa allows guests to enjoy treatments in the comfort of their ownprivate beach houses.25


http://www.goldenbuddharesort.com/birdwatching.html (geraadpleegd: 23 maart 2009)Bird watching at Golden Buddha Beach ResortThe bird watching on Golden Buddha Island must rate as possibly the best in Thailand. Wideexpanses of savannah dotted with trees, lined by tropical forest and tidal rivers and ofcourse bordered by the ocean makes for superb bird habitat. Over 100 different specieswere recorded by a single pair of guests a few years ago (the list now kindly reproducedhere) and include many rare species such as the Asian open‐billed stork, lesser adjutant,Indian roller and brown fish owl. Indeed an island resident has reported seeing themagnificent adjutant quite frequently of late.The vast savannah makes fantastic viewing for both keen bird watchers and those who justlike to admire beautiful fauna. Many of the birds boast striking plumage and can becommonly seen both at the resort and its surrounds, including a large variety of bee eatersand kingfishers. Guests are free to walk almost anywhere on the island or can enjoy bothwalking and vehicle based guided safaris. Bespoke bird watching tours are available onrequest.Recently one of our guests from the UK described a day of “accidental” bird watching “Onmy way to breakfast one morning I heard a ruffling in the tree outside my beach house.Peering through the foliage I saw a pair of Oriental Pied Hornbills enjoying a feast of newlyripened fruit. They didn't seem perturbed by my presence at all. It must have been one ofthose days because as soon as I sat down in the restaurant, a Peregrine Falcon perched itselfon the tree opposite my table. However, he didn't hang around for long. I guess toast andjam wasn't to his liking. Later that morning, I witnessed several bee eaters playing tag (or soit seemed) at the back of the club house. I am not sure of the species, but apparently theyare there each day. That evening I headed for the bay. There searing above the ocean was awhite bellied sea eagle. With a wing span of around 2 metres, this truly is a magnificent siteand proved a thrilling end to my day here at Golden Buddha Beach Resort”26


http://www.goldenbuddharesort.com/land.html (geraadpleegd: 23 maart 2009)Treking, Birding, and SafarisGolden Buddha Island offers some of the most diverse and unique terrain in all of Thailand.Treks can range from a simple walk down the beach to an all day guided hike into theinterior savannah. Our fearless guides will take you through mangrove forests, acrossdeserted tracks of land, and up and over Monkey Mountain to reach secret unexploredbeaches.Even guides from Chiang Mai, Thailand 's trekking and adventure epicenter, cometo Golden Buddha to experience being alone with nature.Enjoy one of our Andaman safarisOur Safaris have been designed to create a sense of adventure, optimise your appreciationof the natural world and provide memorable moments of your vacation.No specialist equipment is required, but guests are advised to bring their own binoculars ifavailable and certainly your camera.A hat and sun protection is a must to ensure yourenjoyment.Island Exploration Safari (4 or more hours)Itinerary: Trek to the east of the island, while exploring the mangrove forests and woodedestuaries that line our route. Arrive at the Sea Gypsy village and enjoy the friendly locals andsome freshly prepared snacks. Trek back to Golden Buddha Beach Resort, enjoying the earlyevening sounds and sites of local birds and animals.Night Safari (2 hours)Itinerary: Trek to our night hide, to watch and listen for the creatures of the night. Enjoy ahot cup of cocoa and cookies from our bakery while you wait or maybe even a cold beerbrought along from the Sea Breeze Bar.Bird WatchingBird watching can be enjoyed everyday, either in a group with trained guides orindependently with the help of our specially prepared maps and printed guides. (read more)27


Appendix D1) De natuur is om van te genieten:“A hat and sun protection is a must to ensure your enjoyment.”“Trek back to Golden Buddha Beach Resort, enjoying the early evening sounds and sites oflocal birds and animals.”“Enjoy one of our Andaman safaris”2) De natuur is een plek voor rust en ontspanning:“Our tropical island resort has only 25 private beachfront and sea view houses; thus, crowdsare nonexistent while peace, privacy, and tranquility are guaranteed.”“Even guides from Chiang Mai, Thailand 's trekking and adventure epicenter, come to GoldenBuddha to experience being alone with nature.”3) De natuur kan ontdekt worden, biedt prikkels:“Our fearless guides will take you through mangrove forests, across deserted tracks of land,and up and over Monkey Mountain to reach secret unexplored beaches.”“Our Safaris have been designed to create a sense of adventure, optimise your appreciationof the natural world and provide memorable moments of your vacation.”“Trek to the east of the island, while exploring the mangrove forests and wooded estuariesthat line our route.”“The tropical island's unique ecosystems are also perfect for land based safaris and some ofthe best bird watching in Thailand.”“Island Exploration Safari”4) De natuur is bewonderenswaardig:“No specialist equipment is required, but guests are advised to bring their own binoculars ifavailable and certainly your camera.”“The vast savannah makes fantastic viewing for both keen bird watchers and those who justlike to admire beautiful fauna. Many of the birds boast striking plumage and can becommonly seen both at the resort and its surrounds, including a large variety of bee eatersand kingfishers.”28


“This is the only resort located on a spectacular uninhabited 10km beach and private bay onthe island of Koh Phra Thong (Golden Buddha Island).”“Golden Buddha Beach Resort extends for along the Andaman Sea facing the setting sun.”“Both exotic and rare wildlife can often be viewed from the comfort of your own veranda.Hornbills, monkeys and deer are all commonly seen.”“Golden Buddha Beach Resort benefits by our close affliation with Blue GuruDiving's education team as well as by being the closest landfall to both the stunning SurinIslands and Richelieu Rock, where whale sharks can be spotted.”“Our Safaris have been designed to create a sense of adventure, optimise your appreciationof the natural world and provide memorable moments of your vacation.”“Indeed an island resident has reported seeing the magnificent adjutant quite frequently oflate. ““Trek to our night hide, to watch and listen for the creatures of the night.”5) Dicht bij de natuur zijn is belangrijk:“Our island maintains one of the last unspoiled coastal areas in Thailand affording guests anexperience that is both unique and completely in touch with nature.”“Our tropical island resort has only 25 private beachfront and sea view houses; thus, crowdsare nonexistent while peace, privacy, and tranquility are guaranteed.”“Even guides from Chiang Mai, Thailand 's trekking and adventure epicenter, come to GoldenBuddha to experience being alone with nature.”6) De natuur is aangetast (ergens anders):“Our island maintains one of the last unspoiled coastal areas in Thailand affording guests anexperience that is both unique and completely in touch with nature.”“The pristine beach remains one of the few nesting sites left in Thailand for giant leatherbackturtles.”7) De mens hoort niet in de natuur:“Our tropical island resort has only 25 private beachfront and sea view houses; thus, crowdsare nonexistent while peace, privacy, and tranquility are guaranteed.”“This is the only resort located on a spectacular uninhabited 10km beach and private bay onthe island of Koh Phra Thong (Golden Buddha Island).”29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!