Arbeid (1941) nr. 23 - Vakbeweging in de oorlog

vakbewegingindeoorlog.nl

Arbeid (1941) nr. 23 - Vakbeweging in de oorlog

V R IJ D N U M M E R 23UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN - VERSCHIJNT IEDERE WEEKADRES REDACTIE EN ADMINISTRATIE: HEKELVELD 15 - AMSTERDAM-C. TELEFOON 38811 POSTBUS 100ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN VAN HET N.V.V. F 2.50 PER JAAR - GIRO 21876 - LOSSE NUMMERS Th CTS


jouwsel,ite met olensen nan handje,et verledenedeling-nietde gelegen*oer eens t. eL, terwijl zij;r van nabijider opper'd het gevalze volksge'en wij vanr ook, d*rtndheid zul'or een nie'land nadefder onder*r aanweziguit de staden om ietse vacantifi'mn verblijfvil om huflonwennig 6:ste bedoe'•> zullen /ÜUiteraarden meisjesmgen. DatbedoelingüdsbetooO'Isjeugd zalloeren vdO!len dienenIe gezondegd te zijnn., als proe\' etsnede. Dez ede van AaAvervaardig^plaatsruimteS. Hoèktti*n Overbcek'de daarop lo „Arbeid"'-HERLEEFDELangs de liniaalrechte baan van Boxtelnaar Eindhoven stuift menig toeristen hij slaat geen acht op Acht, eenklein en bescheiden dorp aan de rechter*kant. En toch is het de moeite waardin de buurt van Acht een lek bandjete krijgen: tien tegen één komt gij danterecht bij G. W. Pas, in rijwielen, n>assmachines, landbouwwerktuigen en daar:enböven een zeer merkwaardig man.Nogmaar enkele jaren geleden wasde zaak van Pas een zaak als dievan zoveel plattelandssmeden. Er wer»den fietsen verkocht en fietsen gemaakt,men kon er machines bestellen en zijnhuishoudelijke artikelen bestellen eneigenlijk was het meer een winkel daneen smederij, ook al hing dan nog ergenseen getuigschrift met „Rijksgediplomeerdhoefsmid"Waren er niet veel meer fietsers danpaarden en verdiende men niet meer aanhet „omzetten" van machines, die kanten klaar van de fabriek kwamen, danaan het nieuw maken van gereedschap,dat enkele eigenzinnige boeren toch nogwel wilden hebben?Zo dacht Pas, en zo dachten vele Bra=bantse smeden met hem. Zeker, zenoemden zich nog „grof», hoef* enkachelsmid" en ze verstonden hun vak,omdat zij het jong hadden geleerd dóóren dóór, maar ze kwamen er eenvoudigOiet meer aan toe.Toen kwam op een goede dag — eenzeer goede dag, zegt Pas — een archi»tect langs de baan van Boxtel naarEindhoven. Hij stopte, stapte uit enWandelde de smederij binnen en begoneen praatje. Niet over de glimmendefietsen en wasmachines, niet over destofzuigers of het porselein en aarde»Werk, dat men ook al in de smederij konbetrekken, maar over ijzer en voor»hamers en over het aloude ambacht vanden smid.Pas luisterde en hij vond veel waars inde woorden van den architect. „Zeker,net was een mooi en goed ambacht. Envroeger werden er inderdaad mooie din»ARBEIDSVREUGDEgen gemaakt. Grote hekken, met mooiuitgesmede motieven, vuurkorven. Ja, hijhad er nog wel aan gesmeed. Maar datwas nu voorbij. Fietsen en stofzuigers,dat was het nu. Je kon het er zelf nietvoor maken. Die fabrieken...."„Natuurlijk, die fabrieken", zei architectValk, want hij was het, dien men inBrabant niet ten onrechte „den vadervan de ambachten" noemt: „die fabrie»ken kunnen het heel goedkoop. Maardat kunnen ze niet....!" En hij greepvan de muur een oud werkstuk, dat daaral jaren hing„D.at heb ik zelf nog gesmeed", zei Pas.„Zou je dat nog kunnen?"„Maar wie vraagt er naar?",.Dat komt vanzelf wel l"Architect Valk liet den smid niet weerlos. De auto stopte elke week minstenseen keer voor de smederij en dan werdhet gesprek opnieuw begonnen. Pas her»innerde zich veel van het oude ambachten al sprekend met den architect kwamhem telkens méér in de gedachte. Danstapten architect en smid naar het vuur,een staaf ijzer werd gloeiend gemaakten de smeedhamer sloeg ar met dave»rende slagen op, tot Pas had gemaakt,wat hij zich nog herinnerde.„Maar is dat niet prachtig?"De smid moest het toegeven.„Man, je kunt nog van alles maken. Zieje niet, hoe het ijzer levend wordt onderje handen? Zie je niet het onderscheidtussen dit ding — en de architect greepeen van de mooie glanzende lampen uitde winkel — en die staaf, die je daarnet hebt gesmeed. Zie je, wat jij hebtgemaakt, dat lééft! Als je die staaf ge»bruikte als onderdeel van een lamp, danzou je er elke dag met plezier naarkijken, omdat je kunt zien, dat hetmaken moeite heeft gekost, dat een. am»bachtsman met niets anders dan eenhamer en de gloed van het louterendevuur er die schone vorm aan gegevenheeft. Omdat het eerlijk handwerk is enniet een dood enduet!"Zo sprak architectzielloos massa«pro=Valk. En als hij's avonds weg was, dan dacht de smidnog lang over zijn woorden na. Tot hijop een goede -nacht de slaap niet vattenkon en opstond.„Jij bent een gelukkig man, jij kuntiets maken", had de architect gezegd.Zou hij het dan maar niet eens pro»beren? „Laat je maar eens gaan, als jede hamer in je hand hebt!"En zo kwam het, dat de smid, die hetoverdag zo druk had met stofzuigersverkopen en met bandjes plakken, inhet holle van de nacht aan het smedentrok. Erg veel geloof in de zin van datnachtelijk werk had hij aanvankelijk nogniet. Maar hij smeedde en het oude ple»zier in zijn ambacht herleefde. Hij legdegloeiend ijzer op elkaar en. welde hetaan elkaar. Hij torste zijn staven naarrechts en naar links en smeedde krul»len,. zo gaaf en zo sterk, dat het eenlust was voor de ogen. Hij splitste hetijzer in het vuur en hij trok anderestaven door de openingen, met het ge«mak. waarmee kinderen papieren matjesvlechten en hij had schik in wat hij metdat ijzer nog allemaal kon doen. Zoging het die nacht en zo ging het nogvele nachten.Toen architect Valk wéér kwam, liet Paszijn werkstuk zien en beiden hadden erhun vreugde aan. Herleefde in dit nieu»we werk niet het oude ambacht? Blekenniet alle geheimen van het vak levendte vorden, voor wie de hamer terhand nam? Bloemen van ijzer bloeidenopen onder de slagen, die Pas gaf enal smedend vond hij de mooiste ver»sieringen. Het zuivere materiaal vraagtin het handwerk om een zuivere enedele verfraaiing en als vanzelf kwamenop de einden van de gevlochten stavenvan de vuurkorf kleine duivelkopjes dewereld in kijken, zo goed als de boch»tige buiken onder de korf echte duivel»buiken waren, gekromd in de vreugdevan het vuur, met kwispelende duivel»staarten.„Elk ding", zegt Pas, „vraagt zijn eigenversiering en het gebruik wijst ons deweg. Wat wij als ambachtslieden tedoen hebben, is slechts te kijken naarwaar ons werk voor nodig is. Wij sme*De smid uit Acht laat zien, hoe eenstaaf ijzer „getorst" wordt. Zoals menziet wordt de steekvlam van de modernetechniek ook gebruikt. Herlevingvan het oude ambacht wil nietzeggen, dat men alleen met ouderwetsemiddelen mag werken. Waar de modernetechniek processen Tcan versnellenof vergemakkelijken, gebruikt deambachtsman haar gaarne!2 Een oververfijnde roos, product vaneen collega van den Smid van Acht.3 Een hanger voor een ijzeren bel wordtgemonteerd.(Foto's: „Arbeid")den voor stallen, voor huiskamers, voorkerken en voor raadhuizen. Wij kunnennatuurlijk ook naar tekeningen werken,maar architect Valk heeft mij geleerd,dat dat niet het ware is. Wij moeten ver»trouwen op ons ambacht en wij moetenniet iets namaken. Zo ben ik, toen ikde opdracht kreeg om voor het raad»huis van Oirschot een ijzeren kroon temaken, naar Oirschot gegaan en daarheb ik de zaal precies opgenomen. Toenben ik voor het aambeeld gaan staan enik heb de kroon gemaakt. Zij was denburgemeester best naar 't zin."Driehonderd uren heeft Pas aan die kroongesmeed en wat hij typerend voor Oir»schot vond, heeft hij ornamentaal in diekroon verwerkt. In Oirschot leeft noghet oude stoelenmakersambacht: de Oir»schotse stoel is dus te vinden in diekroon, zo goed als de ploeg, waarmee deOirschotse boeren het land bewerken.Een meesterwerk van smidskunst!Over stofzuigers en fietsen spreekt Pasniet meer zoveel als vroeger. Dat is „dewinkel". En hoofdzaak voor hem is nuen voor altijd: de smederij.Daarvoor leeft hij, daarin vindt hij zijnarbeidsvreugde, daarin gevoelt hij zicheen vrij en scheppend mens.Zoals Pas zijn er thans al velen in onsland. Iemand heeft hen slechts uit desleur hoeven te wekken, iemand heefthen slechts aan hoeven te zetten totzelfstandige arbeid en zij hervonden devoldoening, die het oude ambacht kangeven. De man, die in Brabant daarbijtientallen heeft geholpen en ter zijdeheeft gestaan, is architect Valk, „Devader van het ambacht".


'(Vragen voor deze rwbn'efc richte men totden medischen medewerker van hetweekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam).•tJ. W. v. O. te R. Kinderen met adenoïde,vegetaties ondervinden vaak een gunstigeinvloed van een verblijf aan zee. Wat devoeding betreft, is het vooral van belangcm alle brood iri de vorm van bruinbroodte gebruiken en zoveel mogelijk versegroenten op tafel te brengen. Het opnieuwuitgroeien van de geknipte keelamandelen!.


en het vlees>od, hetgeenschaaltje op:nkele wekensant, dat hijlustte en dit;fje uit zijni"•n en ik zouan, of bij ";er door eenïden in devangen dooriter nu eenitientalaanemwaarvansich dus nietn verwijzen?11 vari haar-;e leeftijd al;hte haardosr de oren enis gebleven,nauwelijksleeft ii.l. geivloedenbe-. in handenst op dit geookzo goedind van u*u raden, belangennaarm; het zouigerwijze dem uw vrowWdaarom zelflak met eengelegenheiddan lukraakragen.l veeli helei weli tuintabak,ffinls,bloejehele'uilen,tuin,goed:n nui denduur,toetendicht;e afzeker? bol-^ridia,vanal init hetbloemaar:1, dateft ze:n geinden, dieaffen.:, daterlan->oedigdaar-ÓÓRUIT ZIENVOORKOMT ZORGDat geldt voor het werk en dat geldtvoor het gezin. - Vooruit zien beteekentbesef voor een toekomst die deredelijke rechten en de waarachtigewaarde van Uw werk zal erkennen.Vooruit zien beteekent evenzeer hetvoorkomen van noodelooze zorgendoor het afsluiten van een passendelevensverzekering bij „De Centrale".Vraag eens om een bezoek van onzenvertrouwden agent die U alle inlichtingenen zeker een geschikt advieskan geven.Solide(CoulantVERZEKERT WERKEND NEDERLANDDE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG


IN FABRIEK O F WE RKPL A AT S


De Commissie voor Aanmaak en Verspreidingvan Veiligheidsplaten, kortwegde Platen-Commissie geheten, hee'ftkortelings weer een vijftal nieuwe platenin omloop gebracht. Ofschoon men overde aesthetische waarde van deze afbeel-. dingen verschillend kan oordelen, zal welniemand het nut van deze uitgave willenbetwisten. De platenreeks heeft nu reedshet respectabele aantal van 114 bereikt enzij bestrijkt de meest uiteenlopende gevarenmogelijkheden,waaraan de arbeiderzich bloot gesteld zje t, hetzij door nu eenmaalonvermijdelijke gevarerikansen, hetzijdoor eigen onvoorzichtigheid. DeVeiligheidswet behoort al mede tot onzeoudste sociale wetten. Zij dateert in haaroorspronkelijke lezing uit het jaar 1895en onderging in 1934 een grondige vernieuwing.Met haar richtige naleving iseen groot maatschappelijk belang gemoeid.Bedrijfsongevallen betekenen altijd, naastmenselijk leed, een economisch verlies.Daarom :is het reeds uit een oogpunt vanaakelijke bedrij f sexploitatie van bijzonderebetekenis, dat in redelijkheid alles geschiedtom de veiligheid van de arbeid tevergroten. Daarnaast heeft de arbeider eruiteraard een niet geringer belane bij omonder zo beveiligd mogelijke verhoudingenzijn taak te verrichten. Werkgever en'werknemer handelen dan ook in hun welbegrepeneigenbelang, indien zij beidenalles ondernemen om het peil van de ongevallenstatistiekte drukken.Uit dit natuurlijke samenvloeien der belangenis de Platencommissie geboren,die, naast vertegenwoordigers van werkgeversen werknemers, ook vertegenwoordigersvan hiervoor in aanmerking komendeoverheidsorganen in haar midden telt.Het behoort tot de taak dezer commissiebij voortduring de aandacht te vestigenop de gevaren, die de arbeiders kunnenvermijden door het betrachten van eengrotere mate van voorzichtigheid of doorhet achterwege laten van onjuiste bednjfspractijken.Ook de nieuwe platen, waarvan .wij erhierbij een viertal afbeelden, beantwoorifoto's:„Arbeid'')tien geheel aan dit doel. Ruim 30 pet. van£'!le ongevallen zijn handverwondingen.Onvoorzichtig werken met slechte moersleutelskan gemakkelijk dergelijke verwondingenteweeg brengen. Daarom deraad: gebruik een goed passende moersleuteïen oefen steeds een trekkendekracht op de sleutel uit. Uitschieten vande sleutel levert bij het toepassen van eenduwende kracht n.l. een groter gevaar op.De verkeersongevallen vormen een onderwerpop zichzelf, dat in zijn volheid buitenhet arbeidsbereik van de Platencommissieligt." Maar toch niet geheel. Want deftraatongevallen op de weg van het werkraar huis en omgekeerd bedragen zes pet.%an het totale aantallen ongevallen Voorsommige bedrijfsgroepen is dit percentagezelfs belangrijk hoger. Voor de bedrijfsgroepkleding en reiniging behoort 20 pet.der ongevallen tot de groep „ongevallen opweg van of naar huis", terwijl voor detextielnijverheid dit percentage op tienban worden gesteld. Neemt men hierbijnog in aanmerking, dat, wanneer zulk eenongeval aan eigen roekeloosheid ol na-Jatig'heid is te wijten, de uitkering krachtensde Ongevallenwet aan den arbeiderkan worden ontzegd, dan blijkt wel heelduidelijk, dat ook hier een waarschuwingallerminst, misplaatst mag heten. Vandaarde plaat, die er aan herinnert, dateen fietser, die door een lood verkeerslichtrijdt, zichzelf en ook zijn uitkeringir. gevaar brengt.Alleen dp groep transport van personenen goederen neemt 23 pet. van alle ongevallen,met 32 pet. van het totale lastenbedragvoor haar rekening. Het levendigstwordt hiertoe bijgedragen door degenen,«die met sjouwwerk zijn belast. Alweer eenreden tot het geven van een bijzonderewaarschuwing. De plaat „Haak de haakgoed, of haakt u naar een ongeval?" leertden bootwerker de haak in de kist teslaan en niet op liet bovenvlak, waaruitallerlei narigheid kan voortkomen.Ze dragen ook deze nieuwe platen wedenom bij tot het verder ingang doen vindenva.n het begrip: „Veiligheid voorop!"


Dam-RübnekIn de tegenwoordige wedstrijdpartijenkomen opsluitingen niet zo heel veelmeer voor. De beginnende dammers moetenzich echter vertrouwd maken met deverschillende vormen van deze spelsoort,want het is altijd mogelijk, dat zij metzo'n stelling rekening moeten houden.Die opsluitingen zijn rijk aan verrassingenen een sterke speler wil het er nogeens op wagen, wegens de kans om departij in korte tijd te kunnen beslissen.Ook hier geldt: Wie waagt, die wint.Hier volgt zo'n verrassing en nog welheel kort in de spelopening.We spelen nu in de aanvangsstelling alsTOlgt:WITZWART1. 33—28 . 16—212. 31—26 11—16Zwart weet heel goed, dat wit in dezeopsluiting van zwart's rechtervleugel debeste kansen heeft. Maar zwart plaatsthier combinatiespel tegenover.3. 39—334. 36—317—11Deze laatste zet is een fout. Het bestewas voor wit 44—39 en later 37—31 omdan op het goede ogenblik op 27 te spelen.Na 36—31 van wit is de stand alsvolgt:ZwartWitZwart: 20 sch. op l t/m, 6, 8 t/m 21.Wit: 20 sch. op 26, 28, 31 t/m 35, 37, 38,40 t/m 50.Het vervolg is nu:WITZWART4 18—22Zwart dreigt nu op twee manieren. Inde eerste plaats met 22—27, wit 31 x 22.twart 19—23, Wit 28 x 19, zwart 17 x 30.Maar daarnaast ook met 21—27, wit832x21 en zwart 16x36. Wit is er dusniet mee af, als hij bijv. 44—39 speelt.Tegen deze dubbele dreiging heeft witmaar één zet en die geeft alleen nogmaar uitstel, n.l.:5. 31—276. 41—367. 32 x 2122x3121—2716x27En nu is de kracht van zwart, dat witniet 37—32 kan spelen. Want dan volgtzwart 31—37, wit 42 x 22, zwart 19—23,met een bijzondere vorm van de „groenzet."Als wit iets anders speelt, volgtnatuurlijk zwart 27—32, waardoor dezede gewonnen schijf in veiligheid brengt.Zoals gezegd, openingen, waarin deze opsluitingwordt aanvaard, komen tegenwoordigniet veel meer voor. Maar devorm komt wel voor, als het spel al opde helft van de partij is gekomen. Omdit dus goed te kunnen behandelen, moetmen er wel degelijk van op de hoogtezijn.De vraagstukken van 9 MeiKlasse A.No. 3. 34—29 (23x34) 40x20 (15x24)28—§3 (18x29 gedwongen) 27—22 (17x28)32x14 (9x20) 35—30 (24x35)^33x15.Wit wint met doorbraak naar dam, wantzwart kan hem niet tegenhouden wegens:zwart 3—9, wit 15—10. zwart 9—14, wit10 x 19, zwart 13 x 24, wit 45—40 en 38 x 20.No. 4. 27-^22 (18x27) 33—29 (24x31)30—25 (27 x 38), 25 x 5) 23 x 32) 5x1.Klasse B.No. 3. 32—28 (23x21) 26x17 (12x21)34x1.No. 4. 33—28 (22x44) 27—22 (18x27)32x21 (16x27) 43—39 - (44 x 33) 38x16 enwit wint een schijf door 26—21.De cijfers tussen haakjes zijn de zettenvan zwart.De prijswinnaarsDe prijzen zijn toegekend aan: J. v. d.Doe, Donkerslootstraat lb., Rotterdam-Zuid en Joh. P. v. d. Doorn, Engelenburgstraat111, Den Haag. Zij ontvangeneen lijstje, waaruit zij een boekwerkkunnen kiezen.Onze 4-weekseHier volgen de laatste vraagstukken vanonze 4-weekse wedstrijd. Zoals gemeld,kan men in één klasse de serie van 8oplossingen inzenden en wel tegelijk. Deacht oplossingen worden ingewacht totuiterlijk 30 Juni.De voorgaande vraagstukken zijn verschenenin de nummers van „Arbeid"van 23 Mei, 30 Mei en 6 Juni.In klasse A. is nummer 7 van V. Parent,no. 8 van P. Kleute'Jr. In klasse B. isno. 7 van A. Buquet en no. 8 van H. J.A. v. Gelder. Het spreekt vanzelf, dat ingeval van verwisselbaarheid van de zetten,het voldoende is een winnende spelgangaan te geven. Zo kan het voorkomen,dat bijv. de tweede en de derde zetzouden kunnen worden omgewisseld enwit in beide gevallen wint. Het is dusvoldoende, als men een winstgang aangeeft,waar niets aan hapert.De 'vorm, waarin men noteert is bij deoplossing niet van belang. De hoofdzaakis, dat de oplosser aantoont, dat zijn spelgangwerkelijk winst geeft en dus bewijst,deze winst ook werkelijk te hebbengevonden.Na 30 Juni beginnen wij onmiddellijkmet het nazien van de oplossingen.KLASSE A.No. 7.ZwartWitZwart: 11 sch. 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25,26, 27 en 28.Wit: 11 sch. op 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39,42, 44, 47 en 48.WitZwart: 9 sch. op 13, 14, 19, 20, 23, 24, 26,29 en 45.Wit: 9 sch. op 25, 31, 34, 35, 40, 42, 44,49 en 50.PUZZLERUBRIEKPuzzle no. 23In de cirkels van nevenstaande figuurmoeten letters worden ingevuld, zodat,van buiten naar binnen gelezen, woor*den, die alle op een L eindigen, van devolgende betekenis ontstaan:I. wapen van sommige insecten; 2. adres»kaartje aan postpaketten enz.; 3. vrucht;4. eivormig; 5. gelijkmatig; 6. deel vande vinger; 7. schoonmaakgerei; 8. ge»wicht; 9. insect; 10. liefkozingswoord;II. vrucht van een boom; 12. dient tothet afvoeren van regenwater; 13. meubel»stuk; 14. vorm; 15. zo gevuld, dat erniets meer bij kan; 16. damp, mist.Bij juiste invulling zullen de letters inde buitenste kring van cirkels eenspreekwoord vormen.Oplossingen van deze puzzle wordeningewacht tot uiterlijk 26 Juni. Adresseren:Redactie „Arbeid", Postbus 100,Amsterdam. Op de omslag duidelijk ver:melden: Puzzle nummer 23.Als prijzen voor goede oplossingenworden wederom enige fraaie boekenbeschikbaar gesteld.Voor beide vraagstukken geldt: „Witgint en wint."KLASSE B.No. 7ZwartWitZwart: 5 sch. op 14, 16, 19, 20 en 36.Wit: 5 sch. op 23, 27. 30, 37 en 47.No. 8ZwartWitZwart: 5 sch. op 4, 7, 8, 17 en 21.op 3.Wit: 6 sch. op 14, 28, 29, 30, 38 en46.Dam op 20.Voor beide vraagstukken geldt: „Wit bgint en wint."Oplossingen der vraagstukkenl tot en met 8 (zie ook de rubrieken23 Mei, 30 Mei en 6 Juni) wordenwacht tot uiterlijk 30 Juni. Er zijnfraaie boekprijzen beschikbaar.zende slechts voor één klasse in, dU*klasse A of B. De namen der goede op"lossers worden gepubliceerd. ,Adresseren : Redactie Weekblad „Arbeid•Postbus 100, Amsterdam.Op adres duidelijk Damrubriekden.Verdere bijzonderheden over dezestrijd vindt men in de bovengenoemd*nummers van „Arbeid."OplossingPuzzle nummer 20De oplossing van het zeslioekenraadsel,verschenen inArbeid" van23 Mei, is als volgt:1. verlo] — 2. mortel — 3. vinger —4. teller — 5. letter — 6. Vasten —7. Petten — S. tengel — 9. gelaat— 10. altoos — 11. legaat — 12. talmen— 13. totaal — 14. — taster —15. gering — 16. aantal — 17. arnaat— 18. anderf — 19. marmer— 20. aarden — 21. iemand —22. tenger — 23. medium.Toegekend gijn wederom drie boekprijzenen wel aan: H. v. Amersfoort,Chéribonstraat 12, Haarlem,'B. J. Pennings, De Perponcherstraat22A, Den Haag; S. Schilp,Militaireweg 67, Krommenie..De prïjswinna'.irs kunnen een keuzedoen uit een boekenlijstje, dat hunzal worden toegesonden.Mededeling van het N.V.V-RECTIFICATIE'Onder de 16e verantwoording„Winter hulp Nederland" m het vori0 enummer van „Arbeid" werd de bvan de Nederlandse Vereniging van ,en Tramwegpersoneel abusievelijk vals f 20,98. Dit bedrag had moeten ztf*V erschillendemij gevraagitellen over de „bereiden van j;•Pórop stellenue verse produdan de verctaardbeien of betoestand zal ongoede komen c*e er van kokiBende maanden«aarom willenals ge weinig gekopen van vrucde toekomst, rfruit in de tijd,gebrachtoaar volle w;v ruchten zóóvet dagelijks ]Pas denken ovOe huisvrouwa nders voor stde stad. Als 2s chikt over aa*an op een giw el eens zoalles in versegebruikt en daz 'jn, dat ze &wintervoorraaciiaken."C huisvrouw"moeilijkheden,Jambereiding"loeten overw"aar is in dev an ons suikgeen ruim getjes. Een jarrnueenmaalsuiker bevattede smaak, dminder zoet 2gaat om de lPen van suikire n" mogelijkbinder te ne* e houden aïSuiker, n.l. Of(H pond) surMet die eis ;'ijkheid tot h*el Zij n buitc^° eig is hèSu iker in krisda §elijks leveiar >dere suikeiderfwerendeD aarbij beho glucosesb 'anke strooitotnu toes Preekt welOv crvloed va


:ldt: „Wit W20 en 36.f en 47.en 21. Dal»30, 38 en * 5 'Idt: „Wit Wenubrieken v»"worden ing 6 "Er zijn acltfkbaar. Me"isse in, & aSer goede op"lad „Arbeid"'riek verro^'r deze w«d'irengenoerod 8'.slioekenbetd"vanvinger —•fastcn —9. gelaat-12. taltaster—-17. OTmarmernand —rie boetc-. Amers-.'-laarlem:poncher-. Scfiilp.ïe..en keuzedat hunt N.V.Vgstichtinthet vori9 ede bijdrag 1' van spoorlijk vermei*noeten 2'7*VOO/? DE VROUWf Wat de pot schaft lJet* ovet /ietmaken van jamX/erschillende van de lezeressen hebben dienste stond, deed ons naar geen vers' mij gevraagd om eens wat te ver» clere aanvulling verlangen.• e llen over deinmaak", vooral over het Nu is de toestand echter anders, nu-.„,_.», van jam.moeten we het middel gaan toepassen,Voorop stellen we de overtuiging, dat dat de jamfabrikant reeds lang .voore verse producten altijd hoger staan zijn „huishoudjam" gebruikte: nu moetenQan de verduurzaamde: de portie we met glucosestroop leren werken!aardbeien of bessen in hun natuurlijke We moeten nauwkeurig wegen en meten.gestand zal onze gezondheid meer ten U hebt misschien geen weegschaal?Soëde komen dan het potje jam, dat Als u de vruchten koopt, is dat niet erg,c er van koken om het voor de vol» •want dan krijgt u ze al per kilo of perSende maanden op te bergen. Ik zou pond; haalt u ze uit uw eigen tuin, dan"flarom willen beginnen met de raad: zal het het beste zim, dat u met een*' s ge weinig geld kunt missen voor het bepaalde vruchtensoort een kommetjeö pen van vruchten, denk dan niet aan of een schaaltje vult en deze hoeveel»: toekomst, maar gebruik elke soort heid even bij uw kruidenier of uw b_ak'' u 't in de tijd, waarin ze aan de marktgebracht en waarin ze dus op**Ult in rlp turf WSl^rin 7f> a-jrt Af* morL'f I-Al* laof Xïmr(G« * il «roof Avn rï.nt f>m-b 'aar volle waarde is. Kunt ge aany ïuchten zooveel geld besteden, dat er|*teer kan worden ingekocht dan voor"et dagelijks gebruik nodig is, ga danPas denken over het koken van jam."£ huisvrouw buiten zal er enigszins*nders voor staan, dan de huisvrouw in" e stud. Als zij "in haar eigen tuin be»^hikt over aardbeien, kersen of bessen,* a n op een gegeven ogenblik de oogst^eleens zo ruim uitvallen, p duurzaam is, moet7111eenmaal een zekere hoeveelheidSuiker bevatten: 't gaat hierbij niet om" e smaak, die misschien gerust wat-'ninder zoet zou kunnen zijn, maar het8aat om de bederfwerende eigenschap»Pen v an suiker. Hier is geen „schippe»te n" mogelijk door enige lepels suiker'"'nder te nemen, Her dient men zich• houden aan een vaste hoeveelheid* u 'ker, n.l. op elk kilo vruchten f kiloM pond) suiker.t die eis zou dan meteen de moge»'Jkheid tot het inmaken van jam vrij»)?*l zijn buitengesloten.^ó eig is het echter niet. Behalve deSuiker in kristalvorm, zoals we die in 'ta öe!ijks leven gebruiken, bestaan er nogndere suikersoorten met eveneens be»er *\verende eigenschappen.aa rbij behoort de glucose of druiven»ll "ker, die in de jamfabrieken reeds: pert jaren dienst doet voor de be»e 'ding van „huishoudjam" en die in hetagelijks leven bekend is onder de naam1glucosestroop, aardappelstroop ofa nke stroop. In de huishouding was zenu toe weinig in gebruik en datPreekt wel haast vanzelf, want deVe rvloed van kristalsuiker, die ons tenker laat wegen; u weet dan, dat eengevuld kommetje van die bepaalde vruch»ten zoveel weegt en ukunt dus heel preciestelkens voor dezelfdevruchten die maat. ge»bruiken. Wat de glucose»stroop betreft, die wordtdoor den kruidenier injampotjes verkocht meteen inhoud van 500 gr.(l pond), dat is dus al»weer een gewicht waar»aan we houvast hebbenen dat we b.v. gemakke»lijk op het oog in tweehalve ponden kunnenverdelen, als dat nodig is.Tenslotte nog de gewonekristalsuiker, waarvan wetoch altijd een kleinehoeveelheid in onze„huishoudjam" moetengebruiken: daarvan staat100 gram of l ons gelijkmet een klein theekopje,zó-dat we ook hier de(Foto: „Arbeid") weegschaal wel kunnenmissen.We willen nu een soort grondreceptlaten volgen, dat eigenlijk op allesappige vruchten kan worden toegepasten waaraan we ons in de volgendezomermaanden dus steeds kunnen hou»den.Ik vertelde u al, dat bij gebruik vankristalsuiker het recept luidt: l kg.vruchten met ï kg. (li pond) suiker.Vervingen we de suiker geheel doorglucosestroop dan zouden we moetenrekenen: l kg. vruchten met 1250 gram(2z pond) glucosestroop.Onze jam zou dan echter in smaakachterstaan bij het gebruikelijke pro»duet, want glucose zoet minder dansuiker; daarom bereiken we meer succesals we .nemen: l kg. vruchten, 750 gram(U pond) glucosestroop, 250 gram(2 pond) gewone suiker, wat dan tochaltijd een suikerbesparing meebrengt vanl pond suiker per kg. vruchten.Uit dat kilo vruchten met de bijbe»horende glucosestroop en suiker makenwe ongeveer 3 potjes jam. De glucose»stroop kost (op 't ogenblik) bij een be»kende kruideniersfirma 18 ets per pond,terwijl de suiker 27 et per pond zalkosten: vóór de drie potjes jam komtons dat op 27 et aan glucosestroop en13i et aan suiker, samen dus ruim 40 et,dat is per potje ongeveer 14 et. Tellenwe daarbij op wat we aan de vruchtenmoeten betalen (per potje een derdekg.), dan kunnen we van tevoren na»gaan of onze „eigen gemaakte" jam alof niet voordelig afsteekt bij de ge»kochte. Zou bv. l kg. aardbeien 30 etkosten (ik noem maar eens een prijs!),dan zou het potje aardbeienjam ons14+10=24 et. kosten — waarbij natuur»lijk het gebruik van brandstof nog bijmoet worden opgeteld.Juist dat brandstofgebruik vormt indeze tijd voor menige huisvrouw eenbezwaar, een moeilijkheid, die we alleenkunnen oplossen dtior te bezuinigen oponze middagmaalbereiding b„. , fc „„. om „ zodoendeons gasrantsoen niet te boven te gaan(een „sla»dag" b.v. stelt ons daartoe instaat).Onze beschouwing in algemene trekkenrlla, als d& kippen hetgeheetejaatdan was Garantoloverbodig! Nu echteris het zaak, intijden van overvloedvoor den winter tezorgen door eieren,die over zijn, in Garantolin te leggen.Dat is practisch, goedngemakkelijk,want•••••••> ^i


„Ben je nog niet klaar? Jullie vrouwenmoeten ook altijd en overal te laatkomen. Een half uur geleden heb je algezegd, dat je mee gin" en nu sta iknóg te wachten"' ., zo moppert deman tegen zijn vrouw, als zij samen eensuit zullen gaan.Mijnheer zit dan op z'n gemak in eenstoel en doet niets anders dan zijnvrouw, die nog even dit en nog evendat verzorgt, opjagenHoe komt het toch, dat een huisvrouwzich altijd op het laatste nippertje nogzo moet reppen om op tijd te kunnenkomen?Dit kan natuurlijk verschillende oor=zaken hebben. Eén ervan is deze, dateen vrouw over het algemeen, ook alszij weet. dat zij uit moet, tot het laatstemoment nog door huishoudelijke be»slommeringen wordt beziggehouden, Eenvrouw kan nu eenmaal niet zo gemat'kelijk alles in de steek laten en er tus«senuit trekken als de man.De mannen kunnen in dit opzicht ookveel gemakkelijker zijn dan de vrouwen.Zit de man te lezen — als hij ziet, dathet tijd is om weg te 'aan, wordt dekrant opgevouwen of het boek wordtdichtgeklapt en neergelegd. De vrouwzorgt er dan wel voor. dat het boek ofdie krant op de plaats komen waar zijbehoren. De vrouw wil. als zij weg isgeweest, niet in de rommel thuiskomen.Als de kinderen slapen, zal zij ook nietvertrekken zonder er zich van te heb»ben overtuigd, dat de kleinen goedonder de dekens liggen. Zij zal nagaanof de gaskranen wel dicht zijn, of erwel geld in de electrische muntmeter//et op het nippertjeis, zodat degeen, die moet oppassen,niet plotseling in het donker komt tezitten. De huisvrouw heeft, voor zij dedeur uitgaat, duizend en één dingen teverzorgen.Wij geven dk allemaal gaarne toe, of»schoon er meermalen nog kleinighedenworden gedaan, die best konden wach»ten.Laat de vrouw er 's middags al op reke»nen, dat zij 's avonds uitgaat. Zij kan erzich op instellen en vroeger met hetwerk stoppen, zodat een half uurtje eer«der met de inspectietocht kan wordenbegonnen.Als het niet anders kan, "doordat mennoodgedwongen laat eet, is het helemaalniet erg, als dé man zijn vrouw voordie ene keer een handje helpt. Hij kanb.v. de kinderen nog even toestoppenen de gaskraan controleren. Dan zal hijzich niet aan het lange wachten behoe*ven te ergeren. Bovendien zal de vrouwniet met een rood hoofd van het haas»ten, naast een ontevreden man voortmoeten rennen om toch nog zoveelmogelijk op tijd te komen.De huisvrouw zal dubbel zoveel genoe*gen van haar uitgaansavondje beleven,als zij rustig en op tijd \- n vertrekken,Het zijn soms zulke kleinigheden, diehet leven zoveel mooier en aangenamermaken.Wij zullen er heus niet voor pleiten, dateen man, die een hele dag hard moetwerken, 's avonds nog eens opnieuw voorzijn vrouw moet beginnen. Maar eenkleine handreiking op z'n tijd zal dooreen vrouw zeker worden gewaardeerd.LET OP DE PRIJZENEr zijn goede en er zijn slechte win*keliers.... fatsoenlijke en onfatsoen>'ijke Onder slechte winkeliers verstaanwe de categorie, die misbruik maaktvan de omstandigheden, door voor som»mige artikelen meer te vragen, dan ge»oorloofd is.Men vindt dit soort neringdoenden inalle plaatsen en dorpen — in de grotesteden het meest, omdat daar de over*hcids* en publieke controle uit de aardder zaak minder intensief gevoerd kanworden.Onder onze grote lezerskring zullenheel wat vrouwen zijn, die reeds hetslachtoffer van dergelijke winkeliers zijngeworden. Vaak misschien ook, zonderdat zij zich bewust waren, dat zij te veelbetaalden En laten we maar ronduitzeggen dat er ook vrouwen zijn, die ergra-\t, een paar centen extra voor overhadden, als zij een bepaald artikel maarkonden bemachtigen. De slimmewinkelier kent zijn pappenheimers'De overheid heeft weliswaar prijsopdrij*ving verboden, maar alle bepalingenmissen haar doeltreffendheid, wanneerde kopers, inzonderheid de vrouwen,niet li-tdewerkenHet bepaalde in art 8 van de Prijsop*drijvings» en Hamsterwet is een nieuwmiddel om prijsopdrijving tegen te gaan.Dit artikel bepaalt, dat een ieder, diegoeueren, ten aanzien waarvan maxi'muinprijzen zijn vastgesteld, in het kleinte xoop aanbiedt of verkoopt, verplichtis, die goederen op voor het publ'ekzichtbare wijze te prijzenDe/c bepaling geldt niet alleen voor degoederen, welke in de etalages van dewinkelbedrijven zijn uitgestald, maareveneens voor die goederen, welke inde winkel onder het oog van het publiekvoor rechtstreekse verkoop zijn gereedgelegdKort en krachtig gezegd is dus bepaald,dat alles, wat zich in etalages, op toon»banken, stellages en in vitrines bevindt,geprijsd moet zijnDa? men in enkele dagen tijds in ;illewinkels de prijsaanduidingen zag vsr»schijnen, is begrijpelijk als men weet.dai hij, die dit voorschrift niet naleeft,wordt gestraft met hechtenis van tenhoogste een jaar ot geldboete van tenhoogste vijfduizend gulden'De prijzen, waarvoor de winkelier thanszijn waren verkoopt staan derhalvevoortaan onder voortdurende controlevan het publiek en het is duidelijk, dat1Odaardoor art. 8 der Prijsopdrijvings* enHamsterwet van grote betekenis kanworden geacht. NCi zal de winkelier weloppassen, Kogere prijzen te vragen, danhem is toegestaan.Zeker, er is nog een leemte, doordat dewinkelier die producten, welke hij lieverniet met prijzen etaleert, op voor hetpubliek onzichtbare wijze kan opbergen.Hier staat echter tegenover, dat hij dezeverborgen goederen niet zo gemakkelijkzal verkopen. Natuurlijk kan dit juistz'n bedoeling zijn, ten einde er hogereprijzen voor t-.-, bedingen.Vrouwen, die deze methode in de handwerken, zijn het helaas niet waard, datde overheid alles doet om haar tegenonsociale handelingen van neringdoen»den te beschermen.De arbeidersvrouw die haar plichttegenover de maatschappij en haar gezinbegrijpt, zal echter aan allen door deoverheid tegen prijsopdrijving getroffenmaatregelen haar volle steun verlenen.•1-jelpt elLa.a.tGeen roestend ijzerSmeedijzeren voorwerpen, die neigingvertonen om te gaan roesten, moet menmet een doekje, dat met een weiniglijnolie is bevochtigd, flink afwrijven.Men zal er dan geen last meer van heb'ben, dat het ijzer gaat roesten. Dezeraad wordt gegeven aan een lezeres uitRotterdam.InktvlekkenEen lezeres uit Zaai.dijk, die ons om eenmiddel verzoekt om uit een tafellakeneen inktvlek te verwijderen, kunnen wijhet volgende aanraden:Het stukje damast, waar de inktvlek inzit, houdt men strak over een beker ofschaaltje gespannen, dan legt men eenpaar stukjes citroenzuur op de vlek engkt hier langzaam heet water over.Daar het hier een oude vlek betreft, zalde bewerking nog wel eens herhaaldmoeten wordenAls de vlek verdwenen is, moet het nat»gemaakte stukje in schoon water wordenuitgespoeld.Babbeltjevan Oom NiekBeste neven en nichten,Nu is het dan toch eindelijk zomer geworden:we hrebben mooi, fris groen aande bomen — we kunnen uitgaan en wandelenzender jas of mantel aan — dekachel is, naar we hopen, voor lange tijdnaar zolder — we kunnen zwemmen in eenbuitenzwembad... we kunnen kano-varenen zeilen... ja, wat kunnen we al nietmeer?... En het duurt niet zo heel lang,of we hebben vacantie óók. Nog een kleinrukje en dan zijn de repetities en examensweer voorbij — dan kunnen we echt vande vrijheid genieten.We staan er goed op, zou ik zo zeggen.Die lange zomeravonden hebben óók eenbezwaar — voor kleine kinderen is het nietzo gemakkelijk in slaap te komen, als hetbuiten nog zo volop dag is. Oom Niek werdtenminste even voor hij aan zijn babbeltjebegon door Tante Cor naar boven gestuurdmet het verzoek, eens naar Reg en Tonte gaan kijken. „Ze zijn hun bed uit", zeitante Cor, die een scherp gehoor heeft.Toch had tante het mis. Het tweetal zatheel lief bij elkaar in bed — met con boek„We zitten te werken", verklaarde Ronniein zijn kromme taaltje. Dat hoort-ie'natuurlijk van de groteren. Die verbeeldenzich altijd, dat ze zitten te werken, als zeeen boek voor hun neus hebben.Maar laat ik het nu, met die warmte,niet.over werken hebben. Liever vertel ikjullie het kano-verhaal, dat me deze weekoverkwam. Een kano-verhaal is het eigenlijkniet — het staat wél in verband metde kano. Dan moet "je weten, dat m'noudste zoon zou gaaii kano-varen. Hij hadz'n vader gevraagd, met hem mee te gaan,maar die had — net als Ron — nog wat tewerken en bedankte dus voor de eer.Even later werd er gebeld: een jongetjedeelde mede, dat er een kano was omgeslagenen dat hem was verzocht, dit evente komen vertellen. Oom Niek nam het gevalnogal gemakkelijk op, maar hij konuit het verhaal van het jongetje niet al tebest wijs worden.„Is die jongen nat... Is-ie kopje ondergegaan >'De knaap aan de deur schudde hethoofd. ,,Ze hebben me alleen gevraagd, hethier even te vertellen. Ik zag een heleboelmensen en ik zag er een met een dreglopen"...„Wat zeg je?" vroeg oom Niek verschrikt.De oudste zoon kan natuurlijk goed zwemmen,maar als een kano omslaat, kan ervan alles gebeuren... je kan klem in deboot komen te zitten — je kan met eenvoet verward raken in een touw — nu ja,er kan van alles gebeuren. Wat er evenwelprecies was gebeurd, scheen de kleinelongen aan de deur niet te weten en daarom ging oom Niek maar naar binnen enzei tegen tante Cor, dat hij even naar dekano ging, om te kijken, wat er was gebeurd...Hij schijnt omgeslagen te zijn...Geef maar wat schoon goed mee, aanzullen we eens zien, wat er aan het handjeis"Zo ging oom Niek, ofschoon hij die avondnog wat werken moest, toch op de fietsnaar de kanostalling.Fn geloof maar. dat-ie getrapt heett. Wanttelkens hoorde hij dien jongen weer zeggen:Ik zag er een met een dreg lopen!Maar bij de stalling was de eerste, dienoom Niek zag, z'n eigen zoon. die drukbezig was, de kano uit de loods te slepen.Hij had de boot nog niet eens te water enik dacht nota bene al. dat-ie was omgeslagen.„Hé", zei m'n zoon verbaasd. „Komt u tóennog?". IK dacht op z'n minst, dat je bibberendaaii de kant zou zitten" antwoordde oomNiek.„Bibberend aan de Kant?",.Ben je dan niet omgeslagen?... Ik hebschoon goed voor je bij me".Toen lachte die aap van een jongen z'nouden vader nog uit pok. „Ha-ha-ha",schaterde hij. „Nou begrijp ik het Ik wasniet omgeslagen... een kano in de vaart.Daar bent u óók langs gekomen... Ikdacht, dat u dat wel aardig zou vinden endaarom heb ik dien jongen gevraagd, heteven thuis te gaan vertellen!"Met z'n schone goed achterop is oom Nietlater weer thuis gekomen. Zo zie je, hoehalve of niet duidelijk overgebrachte boodschappeneen mens in de ongerustheidkunnen zetten. Er is een oud versje, datzegt: De mensheid lijdt het meest doorhet lijden dat hij vreest en dat toch nietzal komen... De neven en nichten, die ophet ogenblik „in de penarie'- zitten vooreen proefwerk, dat ze misschien wel onvoldoendezullen maken, moeten daar maareens aan denken.Nu gaan we over tot punt twee der agenda.Zo zegt de voorzitter van een vergade'het neei aen^. .varu.,iii zju ik ÓÓK '" ieens een keer deftig doen? Punt twee „|bij ons de oplossing der raadsels innummer van 23 Mei. *Dat kruiswoordraadsel — daar heb ik ^hele vracht goede oplossingen van -^ rrekenpuzzle, die heel wat gemakkeliJwas, werd lang niet door alle nevennichten goed opgelost. Ik kreeg weer ^hele serie verschillende getallen tussen36 en 2339 gelegen. Hoe jullie aan


een vergadert*z:,u ik ÓÓK f ' 1 'i? Punt t* ee jraadsels in " edaar heb ik ^ngen van - 't gemakkeliF• alle neven e jkreeg weer &tallen tussen »jullie aan*as 7711 j gB*°5|doodsimpejitkwam.: e met hetn de war LQ blijkbaar Poord-figuur '•E EIfi 1AIRft enig versin plaatsigevuld, wer;enberg gelBinnenwegiet kruiswoof»Deurloostr»*r oor de oP teatie.n: Mignon Vb, Rotterdaf'aardstraat 4 fik, j., 14 '"erdam; Fï#2aat 4, Rottf'., v. d. Moiw 6 "..sigarenzaKJ 6 *"omdat d e ',•enzakjes i°°,:el eenvoud»'pag. 11 bove»'werd gezonde''len, bestaat *ormt evenee" 1elijk, doch £wm Niek, P'100. Amste f '•ns Jansen a'/aak ziek e 'om te lez 6 "'', Hans, datt;''laar... er z'- 1 "mie kan vfeen van d'3 prijs. Ais J'wee* je &&(t idee' erv


vffRÏffÖiï . II ^^ § iEEN MUZIEK-, ZANG- EN OANSPROGRAMMAlM2t medewerking van; Gérara Lebon enzijn Nederlands Radio-Orkest; Bartoes,de populaire radio-humorist; Pantasio,de muzikale clown; Han en Black,vrolijke zangers: De Pico's. accordeonvirtuozenAlexandra en Norel. hetelegante danspaarDe toegangsprijs bedraagt 5O cent voorleden N.V.V en Huisgenoten en 75 centvoor niet-ledenMEI'I'ELVRIJDAG 13 JUNIZaai Ogterop; aanvang 7.30 uur n.m.Kaartverkoop: N.V V Districtskantoor„Ons Huis": J Hummel. Allee 2 en's avonds aan de zaalSMEEKZATERDAG 14 JUNIDe Harmonie; aanvang 7.30 uur n.m.Kaartverkoop: H Huisman; H Laskewitz,v d. Schalie; R. Huisman. S.Steegstra en 's avonds aan de zaalLEEUWARDEN ZONDAG 15 JUNIDe Harmonie; aanvang i.3t> uur n.m.Kaartverkoop: H. J M. Dekens, Nic.Tulpstraat 3; alle vakbondsafdelingenen s avonds aan de zaalGRONINGEN MAANDAG 16 JUNIDe Harmonie; aanvang 7.30 uur n.m.Kaartverkoop: W É Pleysier, Heymanslaan38a: Kantoor N.V.V DistrictGroningen. Jacob Ijnerstraat 8; Nederl.Bouwarbeldersbond, Oude Boteringestraat73; Transportarbeidersbond, Zuiderpark1; Handels- en Kantoorbedtendenbond„Mercurlus'. Zuiderpark 27;Bond van Kledmgiiidustne, Peperstraat35; Bureau van Rechtsbescherming.Kooykerpiem 4; Gebouw Arbeiderspers,Stoeldraaierstraat 19 en 's avonds aande zaalASSENDINSDAG 17 JUNIHet Concerthuis; aanvang v.3O uur u.m.Kaartverkoop: N.t V District Assen.Resedastraat 11; Brinkstraat 5; A.Lunshot, Vaart N.Z 84, J Bijlsma,Molenstraat 254 G- Buist, Talmastraat106; F Dekker, Rolde; A. Talens, Resedastraat28 eii 's avonds aan de zaal.AMSTERDAM 18, Li), W en 21 JUNIBedrijisbijeenkomsten In het ConcertgebouwMAASTRICH1 ZONDAG 22 JUNIStadsscuouwburg; aanvang 7.30 uur n.m.Kaartverkoop: L Sullot, Aert vanTriciitweg 36, J. L. Ruijters, Kesselkade40;' Brouwersweg 53; J. A. Verstappen.St. Antoniusstraat 19; L. Corsius. Hoog-. l'rankrijkstraat *2; J. Peenstra, Frankenstraat28; de boüen van de aangeslotenvakbonden en s avonds aan dezaalS1TTAKDMAANDAG Z3 JUNIOber Bayern; aanvang 7.30 uur n.m.Kaartverkoop: wordt nader bekend gemaaktHEERLENDINSDAG 24 JUNISchouwburg; aanvang 7.30 uur n.m.Kaartverkoop: A. Jonker, Nieuwstraat 7,Heerlen, boden vakbondsafdelingen en's avonds aan de zaalKINDER VARIÉTÉVOORSTELLINGEN„Vreugde en Arbeid" brengt voor dekinderen „Nu eens wat anders". Eenaardig programma vol afwisseling, beschaafden grappig Met medewerkingvan: RENYO. de musicale clown; ALBOen ANITA. zeepbellenjongleurs; ROBBY,de rekenende hond; met tot slot hetoptreden van ' 100 . kleine mensen inHET EERSTE NEDERLANDSE MARIO-NETTE NTHE ATERDe toegangsprijzen bedragen 15 centvoor kinderen en 25 cent voor begeleiders.SDII1EDAMVKIJDAG 13 JUNIVolksgetouw, Tuinlaan 50; aanvang 5.3Ouur n.m.Kaartverkoop: Plaatselijk Bureau N.V.V.,Tuinlaan 5O; de secretariaten der aan-. gestoten organisaties; H. v. Hoogdalen,J A. Alb. Thijmstraat 85b en aan dezaalVLAARDINGEN ZATERDAG 14 JUNI„Harmonie"; aanvang 3 uur n.m.Kaartverkoop. P Broek. Nic. Beetsstraat43. A Borsboom, Havenstraat 87; A.Boogaart. Markt 8; G. v. Houwelingen,Oost Havenkade 31. Volksgebouw. Schiedamseweg.de boden der aangeslotenorganisaties en aan de zaalGCM DERAR MAANDAG 10 JUNIZaai Wed ö. Ooms, Dorpstraat 73; aanvang7.3O uur n.m.Kaartverkoop: J C. Vleggeert, Kerkhoflaan11. c. v. d. Stelt Gouderaksedijken aan de zaalHOERDENDINSDAG 17 JUNIHotej tiuys, Voorstraat; aanvang 6.3Ouur n.m.Kaartverkoop: A. V. Overbeek, Molenstraat21; S Eberwijn. Leliestraat 18;J van Rooyen, Rijn N.Z. 29-, A. Ultee,Nieuwendij k-58 en des avonds aan de•aalLEIDENWOENSDAG 18 JUNILeidse Schouwburg: aanvang 2.30 uurn.mKaartverkoop: J. A. N. den Tonkelaar.Bultenruststraat 3: Volksgebouw. Herengracht34; -H. J. v. d. Steen, Waardgracht105; W. Bodry. Levendaal173a; F. Bekooy, Lusthoflaan 16; J.DreeJ. Uiterste Gracht 58a; M. J. Koet,Tesselschadestraat 14; C. Pauw, Kortenaerstraat62; C. S. Poot, Hoge Morsweg29 en aan de zaalDELFTDONDERDAG 19 JUNIOns Huis; aanvang 6.30 uur n.m.Kaartverkoop: J. v d. Laar, Ternatestraat171; de secretariaten der aangeslotenorganisaties en aan de zaal.HAARLEMZaal Haarlemse4.45 uur n.m.VRIJDAG 20 JUNIKegelbond; aanvangKaartverkoop: Districtshuis N.V.V.,Kruisweg 74; Arbeiderspers, Kruisstraat17; de secretariaten der aangeslotenorganisaties en aan de zaal.^lichamelijke ontwikkelingGOEDKOOP ZWEMMEN VOOR LEDENVAN HET N.V.V. EN HUN HUIS-GENOTENAmersloort: Bisschops weg: Sportfondsenbad(iedere Dinsdagavond) van 8—1OAinMcrdam: Sportfondsenbad Oost (Linnaeusstraat);ledere Dinsdagavond:van 6— 8 uur: kindereu t/m 13 jaaren begeleiders;van 8—10 uur: personen boven 13 jaar.SportfondsenbaO West (bij de JanEvertsenstraat l:ledere Dinsdagavond,van 7— 8 uur: Kinderen t/m 13 jaaren begeleiders;van 8—1O uur: personen boven 13 jaar.Zuiderbad (Hobbemastraat):ledere Dinsdag- en Donderdagavond:van 7.15—8.15 uur: kinderen t/m 13jaar en begeleiders;van 8.30—10.30 uur: personen boven 13jaar.Eindhoven:' Sportfoudsehbad, Stratumsedijk(iedere Dinsdagavond):van 7— 8 uur: kinderen t/m 13 jaaren begeleiders;van 8—10 uur: personen boven lb jaar.Den Haag: Bosbad, Amalia san Solmstraat(iedere Woensdagavond);van 6—7 uur: kinderen t/m 13 jaar enbegeleiders;van 7—8 uur: personen boven 13 jaar.Haarlem: Sporttondsenbaa, Frederikspark(iedere Dinsdagavond):van 7— 8 uur: kinderen t/m 13 jaaren begeleiders;van 8—10 uur personen boven 13 jaar.Leiden: De overdekte Leidse Bad- eaZwemmrichtmg Haarlemmerstraat.Dagelijks toegankelijk voor leden N.V.V.en huisgenotenDe toegangsprijs bedraagt hier 15 centper lid en per badRotterdam, sportloiidsenbaa, v. Manenstraat(iedere Maandagavond):van 7.45—8.40 uur: Kinderen t/m 13jaar en begeleiders;van 8.40—9.35 uur: personen boven 13jaar,Oostelijk Zwembad. Vredenoordiaau(iedere Maandagavond):van 8.30—9.30 uurIedere Donderdagavond:van 7.30—8.30 uur.Venlo: Sportfondsenbad (iedere Dinsdagavond).van 7.30—8.45 uur neren;van 8.30—9.45 uur dames.IJitiiiidcn Oost: Overdekt Zwembad„Velserbad"ledere Dinsdagavond.van 20—21 uur: voor kinderen t/m 13jaar en begeleiders;van 21—22 uur: voor personen boven13 jaar.B.Groningen: Noorderbad, Oosterhamrikkade6 l iedere Dinsdagavond);van 18—19 uur: kinderen t/m 13 jaaren begeleiders;van 19—21 uur: personen boven 13 Jaar.Leeuwarden: Leeuwarder Overd. Zwembad,Jacob Catsstraat l (iedere Woensdagavond):van 19.3O—20.30 uur: Kinderen c/n, 13 'jaar en begeleiders,van 20.30—21.3vuur: volwassenen.De toegangsprijs voor georganiseerdenen hun Huisgenoten bedraagt voor deonder. A vermelde plaatsen 10 cent voorKinderen t/m 13 iaur en werklozen ea15 cent voor personen boven 13 ]aar eïivoor de onder B vermelde plaatsen respectievelijk12i en' 17j cent.Men diene badgoed, handdoek en zeepir ede te brengenMen wordt er • nogmaals nadrukkelijkopmerkzaam op gemaakt, geen waardevoorwerpenmede te brengen, aangezien„Vreugde en Arbeid' geen enkele verantwoordelijkheidop zich kan nemeöbij ontvreemding daarvantéuttuutfiiim vertoningente "PenVoor alle cuit jurfilm-voorstelllugen,welke onder auspiciën van de Cultuurfilmcentralezuilen plaats vinden m netStudio-Theater te Den Haag, geldt voor;de leden van net N.V.V eveneens d9bijzondere toegangsprijsregeling, d.w.z.op vertoon van net iidmaatschapsbewijs'kunnen de leden aan de kassa van nettheater tegen gereduceerde prijs toegangverkrijgen, in die zin, dat men een toegangsbewijszal ontvangen, dat rechtgeelt op een plaats sén rang Hoger dattwaarvoor men betaalt.MET, ,VREUGDE EN ARBEID" ER OP UITs

More magazines by this user
Similar magazines