13.07.2015 Views

ruimtelijk verkenningsdocument.qxd - Gemeente Hengelo

ruimtelijk verkenningsdocument.qxd - Gemeente Hengelo

ruimtelijk verkenningsdocument.qxd - Gemeente Hengelo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ruimtelijk Verkenningsdocument<strong>Hengelo</strong> 2010/ 2030NotitieVerantwoording inspraakDecember 2004Afdeling PlanologieDienst SBO1


Inhoudsopgave1. Inleiding 52. Verslagen 72.1 Raadsatelier III 72.2 Klankbordgroep 103. Binnengekomen reacties 133.1 Uitslagen polls 133.2 Overzicht indieners 143.3 Overzicht reacties 154. Beantwoording reacties 254.1 Behandeling uitslagen polls 254.2 Behandeling reacties stellingen 274.3 Behandeling overige reacties 303


1. InleidingIn het proces om tot een structuurvisie <strong>Hengelo</strong> 2010-2030 te komen, heeft degemeente voor de eerste keer een website gebruikt om burgers te raadplegen.Het raadplegen via www.hengelo2030.nl geschiedde volgens trede 2 van de participatieladder.Bezoekers konden vanaf half september gedurende vijf weken hunstem uitbrengen op een poll. Dit is een vraag met gesloten antwoordcategorieën,waarbij stemmers de uitslag direct in beeld zien. Ook kon men reageren op destelling van de week of op onderdelen van het <strong>ruimtelijk</strong> <strong>verkenningsdocument</strong>. Dereacties werden op de site geplaatst. In totaal kwamen er ongeveer 130 reactiesbinnen. Wekelijks werd de website door zo'n 1500 mensen bezocht. Hiermee overtrofde website de verwachtingen van de afdeling planologie.In het vervolgproces zal het raadplegen via de website dan ook een vervolg krijgen.Het eerstvolgende moment is bij het opstellen van de voorkeursscenario's, begin2005.Gezien de nieuwe vorm van inspraak, heeft deze notitie van binnengekomen reactieseen andere vorm dan de gebruikelijke Nota verantwoording inspraak. Geziende aard van de reacties was het niet mogelijk om op elke reactie afzonderlijk tereageren. Vaak ging het namelijk om meningsuitingen. Daarom is het volgendegedaan. Uit de stemmingen op de polls zijn conclusies getrokken. De reacties op destellingen zijn samengevat en de hoofdlijn die daaruit naar voren kwam is beantwoord.Overige reacties, die geen betrekking hadden op de stellingen, zijn apartbehandeld.LeeswijzerHoofdstuk 2 bevat de verslagen van het derde raadsatelier en de eerste bijeenkomstvan de klankbordgroep. Hoofdstuk 3 bundelt de binnengekomen reacties: deuitslagen van de polls, een overzicht van indieners en alle reacties. In hoofdstuk 4worden de reacties beantwoord, te beginnen bij de polls. Daarna volgt behandelingvan de reacties op de stellingen en tot slot de behandeling van overige reacties.5


2. VerslagenIn dit hoofdstuk de verslagen van het derde raadsatelier en de eerste bijeenkomstvan de klankbordgroep. De resultaten uit deze twee bijeenkomsten zijn directmeegenomen bij het aanpassen van het <strong>ruimtelijk</strong> <strong>verkenningsdocument</strong> (RVD).2.1 Raadsatelier IIIIn navolging van twee eerdere raadsateliers, waarbij de SWOT-analyse gemaakt isen prikkelende inleiders de raad meenamen naar het jaar 2030, is er in het kadervan de discussie over het concept RVD op 5 oktober 2004 een derde raadsateliergehouden. Aan dit atelier hebben een beperkt aantal raadsleden deelgenomen. Naeen korte toelichting op het concept RVD is in vier workshops gediscussieerdover het document. Daarbij is met name ingegaan op de in hoofdstuk 4 beschrevenperspectieven en ambities. De resultaten van de workshops zijn plenairteruggekoppeld. De avond werd afgesloten met een toelichting op hetvervolgproces. In deze paragraaf een samenvatting en terugkoppeling.PerspectievenDe perspectieven zijn voor de raadsleden herkenbaar. De 'menselijke maat enschaal' en 'kansrijke economische structuur' worden als de belangrijksteperspectieven gezien. Het samenwerken in netwerken en de centrale liggingmoeten worden benut om deze twee perspectieven te bereiken.Men vraagt zich af hoe <strong>Hengelo</strong> de internationale aspecten te gelde kan maken,wat kunnen we grensoverschrijdend betekenen? <strong>Hengelo</strong> moet verder kijken danalleen Osnabrück en Münster; verschuivingen in kennis en werk moeten we inEuropees verband zien.Verder wordt opgemerkt dat de innovatieve industrie niet zonder maakindustriekan. Onderwijs en bedrijfsleven moeten beter worden afgestemd op demaakindustrie.De raad mist het perspectief 'de landschappelijke kwaliteit van het groeneommeland'. Het landelijk gebied biedt kansen voor recreatie, wonen en vormt eenhoogwaardige bedrijfsomgeving. Samenwerken met de Regio is hiervoornoodzakelijk.Opmerkingen van de raad aan de opstellers van het RVD:Bij 'samenwerking in netwerken' moet de achtergrond tot nu toe beschrevenworden. Goed samenwerken was namelijk niet altijd vanzelfsprekend. Ook deimpact van dit perspectief moet beschreven worden. De veranderende rol van deoverheid is te onduidelijk, te abstract geformuleerd.'hechte' sociale maatschappelijke structuur moet anders geformuleerd worden; dieis er wel maar staat onder druk. Maak van 'structuur' 'samenhang'.AmbitiesDe ambities worden door de raad als realistisch gezien. Eén groep vindt hetversterken van de sterke punten, de eerste overkoepelende ambitie, een opendeur. Wel leggen zij de nadruk op het versterken van de sterke punten met eensociaal gezicht. Een andere groep vindt het versterken van de zwakke puntenminstens zo belangrijk. Het ontbreken daarvan in het RVD zien zij als een grootgemis.De tweede overkoepelende ambitie, van groei naar kwaliteit, wordt door de raadonderschreven. Groei betekent niet groeien in inwonertal, maar het versterken vande regionale functie van de stad, door economische groei en meer stedelijkevoorzieningen. Vergelijk het met de levensfase: <strong>Hengelo</strong> moet groeien van eenpuber naar een volwassene.Kwaliteit moet zich richten op het intelligenter omgaan met groei en ruimte. Watis (<strong>ruimtelijk</strong>e) kwaliteit? Dit betekent voor 95% het handhaven van de menselijkemaat en voor 5% het creëren van stedelijkheid rond het stationsgebied. Ookmultifunctionaliteit wordt door de raad als <strong>ruimtelijk</strong>e kwaliteit gezien. Voorprojecten met meerwaarde op <strong>Hengelo</strong>se schaal (Hart van Zuid, architectuur),moet de ambitie hoger liggen.7


8Daarnaast wordt de vraag gesteld hoe belangrijk de centrale ligging in 2030eigenlijk nog is. Met de komst van de elektronische snelweg wordt deze steedsminder belangrijk.Economische ambitieWat heeft <strong>Hengelo</strong> op economisch gebied bereikt in 2030? <strong>Hengelo</strong> is dan eenstad in balans, waar iedereen passend werk heeft. Bovendien is de werkgelegenheidminder conjunctuurgevoelig. Het werkgelegenheidsniveau moet dan gelijk of bovenhet landelijke niveau liggen.<strong>Hengelo</strong> moet de technologie uitbuiten, door het opleidingsniveau aan te passenen een betere samenwerking tussen ROC, HBO en UT te stimuleren. Hightechindustriedie in <strong>Hengelo</strong> bestaat uit ontwikkeling + ontwerp + productie. NaastThales zijn vooral kleinere, specialistische bedrijven belangrijk. De gemeente moetdeze beter faciliteren door het aanbieden van huisvesting, één loket, ruimte,goedkope grond etc. Zorg en Technologie kan een onderdeel vormen, software kanbijvoorbeeld ontwikkeld worden in Enschede, <strong>Hengelo</strong> maakt vervolgens demachines.Waar moet deze economische groei plaatsvinden? Ten eerste rond het station.Diensten, handel en de (Eu)regionale bedrijfsomgeving rond Hart van Zuid vormende kracht van <strong>Hengelo</strong>. Ten tweede moeten bestaande terreinen geïntensiveerdworden met kleinschalige bedrijven. Ten derde moet de wijkeconomie gestimuleerdworden: multifunctionele woonwijken met bedrijven als architectenbureaus,reclame en assurantie.Een groep pleit voor een WTC in Netwerkstadverband, een andere groep zietliever een Marketing & Trade Center.De ambitie met betrekking tot de verbindingsmodaliteiten moet wordenuitgesplitst in personen en goederen. Verbindingsassen moeten op elkaar aansluitendoor middel van een intelligent transferium. Voor het verbeteren van de internebereikbaarheid moet het OV worden opgewaardeerd. Het vliegveld FMO moetmet snelle treinverbindingen goed bereikbaar zijn.Ruimtelijke ambitieDe omtrek van de stad is in 2030 hetzelfde; er is minder uitleg, de nadruk ligt opherstructurering. <strong>Hengelo</strong> is een compacte stad in het groen. Elke wijk heeft zijnvoorzieningenhart, goede verbindingen en fietsstructuur. We moeten opletten datbewoners niet naar omliggende kernen vertrekken.Het begrip "<strong>ruimtelijk</strong>e kwaliteit" is te vaag en te ruim te interpreteren. Groen(Weusthag)en water zijn belangrijk. Het centrum moet een extra prikkel krijgen eneen samenhangende, compacte structuur. Ook zou er controversiële architectuurin de binnenstad moeten komen. Tijdelijk moet er in het centrum voldaan wordenaan de vraag naar luxe appartementen.Bestuurlijke ambitieTegen samenwerken zegt de raad volmondig ja. De netwerkradencommissie is eengoed initiatief. Bestuurlijke samenwerking moet gericht zijn op een sterk,samenhangend, stimulerend, gelijkwaardig en zelfbewust partnerschap. <strong>Hengelo</strong>moet haar eigen zaken op orde hebben. Daarnaast is het een kwestie van 'zorgendat je buren het goed hebben, dan heb jij het ook goed'.Door gemeenschappelijke planning en afstemming kunnen gezamenlijkevoorzieningen in de netwerkstad gerealiseerd worden, zoals een shared servicecenter.De positie van <strong>Hengelo</strong> in Netwerkstad wordt bepaald door de centrale ligging,techniek en toerisme.Let wel: hoe groter het gebied, hoe minder de bevolking zich betrokken voelt.Daarom zijn wijkaanpak en cohesie belangrijk.Sociaal-maatschappelijke ambitieRust? Het centrum moet juist levendiger en gezelliger worden, door diversificatieen meer horeca. Horeca, shoppen en cultuur zijn nu gescheiden, die moetengemixt worden. Kunst en cultuur moeten bijdragen aan de uitstraling van hetcentrum. <strong>Hengelo</strong> is geen Amsterdam, maar er is wel voldoende te doen.


Wel moeten er vaker activiteiten boven 'braderie-niveau' georganiseerd worden ophet marktplein. Alleen met een levendiger centrum trek je studenten.De raad is niet zo bang voor een onevenwichtige bevolkingsopbouw. Wel moet dearbeidsparticipatie van de zwakkere, lage middenklasse, in het oog gehoudenworden. Is er voor die grote groep voldoende werk? De gemeente moet faciliterenin:- Maakindustrie + kennis en innovatie ROC;- Kleine startende bedrijfjes, MKB ondersteunen, gelieerd aan MBO;- Dienstverlening, met name zorg;- Winkels, perifere detailhandel.- Waar moet de gemeente ruimte creëren? In oude gebouwen, Hart van Zuid-ROC en in vrijgekomen gebouwen bij het Twentekanaal.Een vraag die hierbij rijst: wat doen we met het minderwaardigheidscomplex, hetfeit dat mensen vaak negatief naar de eigen stad kijken?VervolgprocesNa de plenaire terugkoppeling is een toelichting gegeven op het vervolgproces,zoals dat ook is opgenomen in het RVD. Daarbij is vooral ingegaan op:- de wijze waarop de samenleving betrokken wordt bij het proces van detotstandkoming van het RVD;- de wijze en samenstelling van de klankbordgroep. Hierbij is aangegeven datpersonen die daarin een bijdrage kunnen leveren nog aan de klankbordgroeptoegevoegd kunnen worden;- de betrokkenheid van de raad bij de besluitvorming van het RVD en hetvervolgproces.<strong>Hengelo</strong> moet niet forceren om hoger opgeleiden direct terug te halen na vertrekuit Twente, maar moet dit pas doen wanneer ze een gezin vormen. Voor die groepbiedt Twente een prettig woon-werkklimaat.Pas op om op regionaal niveau de boot niet te missen. Op wijk- en stadsniveaumoet er een compleet pakket met brede kwaliteit bestaan. Daarnaast is hetverenigingsleven belangrijk.IdentiteitWat bepaalt de identiteit van <strong>Hengelo</strong>? Zaken die genoemd werden, zijn:- Industriële monumenten; Hart van Zuid- <strong>Hengelo</strong>: Modern, innovatief, bruisend, waar je graag wilt wonen en werken,door innovatieve technologie en toerisme (architectuur).- Zie Duitsland: herbouw van oude stratenpatroon en architectuur- Leefsfeer- Gemengde wijken- Korte lijnen als in dorpse- Mooie natuur- Stedelijke voorzieningen- Korte afstanden/ compact9


102.2 KlankbordgroepAanwezig: dhr. R. Alberti (Regio Twente), dhr. C.R. Bais (Metropool),dhr. R.J. Beerkens (Tuns en Horsting), dhr. J. Hos (Akzo-<strong>Hengelo</strong>),mevr. Kranenborg (organisatiedeskundige), dhr. E.J. Krouwel(monumentencommisie), dhr. H. Leever (ROC-Twente),mevr. B.W.H. van den Nieuwboer (bestuurder),dhr. J.H. Noltes (Heartpool), dhr. P. Pinkhaar (woningbouwcorporatie),dhr. A.J. Smit (Thales), dhr. B.H.J. Schwering(Bleekergroep), dhr. R. van der Velde (waterschap Regge en Dinkel)en dhr. G.A.T. Weber (wethouder <strong>Hengelo</strong>).Afwezig(mkg):Dhr. A.H. Hilbers (gezondheidszorg), mevr. E. Roelink (pastor) enmevr. M.M.L. de Waal (oud-wethouder <strong>Hengelo</strong>).InleidingIn de eerste klankbordgroep d.d. 14 oktober 2004 heeft het concept RuimtelijkVerkenningsDocument (RVD) d.d. 01-08-'04 centraal gestaan. Na een kortetoelichting van wethouder Weber op het RVD vond de discussie plaats aan dehand van de thema's perspectieven en ambities. De resultaten van de beideworkshops leverden een verrassend eensluidend beeld op. In beide workshops zijnde demografische ontwikkelingen aan de orde gekomen en met name de kansendaarbij voor de stad. Daarnaast is ingegaan op de economische en <strong>ruimtelijk</strong>eperspectieven, waarbij ook aandacht is besteed aan de te scheppen bestuurlijkevoorwaarden om deze kansen te benutten. Daarbij is ook het thema identiteit aande orde gekomen.PerspectievenIn het algemeen wordt het landelijke verwachte krimpscenario voor de verwachteomvang van de bevolking ook als toekomstperspectief voor Twente onderschreven.Deze verwachting hoeft echter niet lijdzaam afgewacht te worden. Twente is eenaantrekkelijke regio, waarbij het Twentse landschap een belangrijke kwaliteit voorhet wonen in de steden vormt. Verwacht wordt dat er in de toekomst - mede alsgevolg van de vergrijzing en de economische ontwikkelingen - een heroriëntatievan het platteland naar de steden zal gaan plaatsvinden. Vanuit deze context zou<strong>Hengelo</strong> zich in kunnen zetten voor een relatief beperkt groeiperspectief voor deomvang van de bevolking.AmbitiesDe keuze voor de overkoepelende ambitie "van groei naar kwaliteit" wordtalgemeen onderschreven. Het aspect kwaliteit zou nader uitgewerkt moetenworden in het RVD, bij voorkeur op een tot de verbeelding sprekende "bruisende"manier. Bij de overkoepelende ambitie om bij het maken van keuzes in te zetten opde aanwezige sterke punten, wordt een aanvullende kanttekening gemaakt. Vanuiteen nadere analyse zou gekeken moeten worden welke zwakke punten versterktzouden kunnen worden. Dat is een kans om iets in beweging te zetten in <strong>Hengelo</strong>.De aangegeven ambities zijn omvangrijk en bestrijken een breed terrein. Dit "teveelvan alles" spreekt weinig aan. Maak keuzes! De <strong>Hengelo</strong>se kernkwaliteiten moetenduidelijker worden aangegeven, waarbij gekozen moet worden voor een beperktaantal speerpunten ("menselijke maat"). <strong>Hengelo</strong> moet niet "over ambitieus" zijn.De volgende speerpunten worden naar voren gebracht:Hart van Zuidhet station en de stationsomgeving / centrumhet groene Twentse landschap rondom de stadinnovatie en kenniszorg en technologielogistiek centrumDaarbij wordt opgemerkt dat de keuze voor zorg en technologie in het RVD nietstatistisch onderbouwd is. Er worden direct conclusies getrokken, die nietverifieerbaar zijn en daardoor ook niet krachtig zijn uit te dragen.Rondom de speerpunten moet meer aan 'image building' worden gedaan. Despeerpunten moeten levend worden uitgebeeld en vast op het netvlies komen testaan.


Door tot de verbeelding sprekende verhalen over de speerpunten neer te zettenen deze steeds overal te herhalen en in te brengen.De speerpunten moeten realistisch zijn, waarbij meetbare doelstelling wordennagestreefd. Bijvoorbeeld de vestiging van een vooraf vastgesteld aantal nieuwebedrijven en arbeidsplaatsen.Voorts wordt het belang van aanvullende, algemeen ondersteunende ambities, zoalsbreedbandaansluitingen, naar voren gebracht.Bestuurlijke ambitie: samenwerken in netwerkenEr wordt nog een gemis aan bestuurlijke samenwerking in netwerken gevoeld.Daarbij moet ook de rol van de eigen gemeentelijke overheid duidelijker worden.Er is behoefte aan een bestuurlijke trekker met durf en ambitie. Waarbij deaandacht gericht moet zijn op de daadwerkelijke uitvoering van visies.De samenwerking op Euregionaal niveau is zinnig en wordt onderschreven. Vooralook omdat samenwerken verder gaat dan louter de grenzen van een netwerkstad.De samenwerking in de Euregio komt echter nog onvoldoende uit de verf. Terwijler wel mogelijkheden zijn. De economische samenwerking kan bijvoorbeeldgestalte worden gegeven door afspraken te maken tussen het Duitse enNederlandse deel van de Euregio over de logistiek en distributie. Daarbij zou de in<strong>Hengelo</strong> te realiseren containeroverslag ook door het Duitse deel van de Euregiokunnen worden gebruikt. Andersom zouden er afspraken gemaakt kunnen wordenover het gebruik van de Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) door hetNederlandse deel van de Euregio.IdentiteitIn het RVD is terecht gesignaleerd dat <strong>Hengelo</strong> in een identiteitscrises verkeerd. Eris in de loop van de tijd een vacuüm ontstaan waar de stad niet uitkomt. Datspeelt ook een rol van betekenis bij de samenwerking met de andere steden in deNetwerkstad Twente. De vraag die zich daarbij voordoet is of de netwerkstad ééngeheel wordt of dat iedere stad iets "eigens" houdt. En wat is dan dat "eigens", dieeigen identiteit van <strong>Hengelo</strong>? In het RVD is de identiteit thans nog teveel een aaneenschakelingvan elementen. Werk die nader uit en maak daarbij keuzes.Sociaal-maatschappelijke ambitieConform het RVD zijn de bijzondere kwaliteiten van <strong>Hengelo</strong> met betrekking totde sociaal maatschappelijke ambitie nog onvoldoende uitgewerkt. Deze aspectenhebben echter te weinig "smoel". Naast de aandacht voor de reeds optredendevergrijzing zou juist ook moeten worden ingegaan op het behouden van de jongerenin de stad, dit uitgewerkt in de daarvoor benodigde voorzieningen.Economische ambitieBij het kiezen van ambities moet er een goede balans zijn tussen een maakbare enbetaalbare samenleving. Welke economische ontwikkelingen zijn er nodig om eenbetaalbare samenleving tot stand te brengen? De samenleving moet zelf het geldgenereren waarmee de gewenste ambities gerealiseerd kunnen worden.De volgende economische ontwikkelingen worden van belang geacht voor hetlange termijn perspectief van <strong>Hengelo</strong>:De samenwerking tussen de steden in de netwerkstad Twente moet verderworden uitgebouwd en gestalte krijgen. Er moeten scherpere keuzes wordengemaakt waarvoor <strong>Hengelo</strong> "gaat" in netwerkstad verband. Bijvoorbeeld voor de<strong>Hengelo</strong>se kernkwaliteit als infrastructureel knooppunt. Daaraan kunnenvervolgens ook speerpunten als het Hart van Zuid en het station c.q. destationsomgeving worden gerelateerd. Een vraagpunt was waarom in het RVD nietnader is ingegaan op de mogelijkheden die ontstaan door het wegvallen van hetvliegveld Twente.de realisatie van Westermaatde ontwikkeling van het middengebied tussen <strong>Hengelo</strong> en Enschedede verbreding van de markt met het Duitse achterlandhet inspelen op de behoefte van de zorgsectorhet inspelen op de behoefte van de ouderenhet inspelen op de behoefte van de jongeren11


Bij de overkoepelende ambities is in het RVD aangegeven dat bij het maken vankeuzes wordt ingezet op het versterken van de sterke punten van <strong>Hengelo</strong>;hierdoor worden ook de zwakke punten versterkt. Vanuit de klankbordgroepwordt benadrukt dat er ook specifiek gekeken zou moeten worden naar andere teversterken punten. Daarbij wordt met name gedacht aan het belang van de jeugdvoor de stad. De jeugd heeft nieuwe economische ideeën en deze kunnen insamenwerking met de ouderen "maakbaar" worden gemaakt. Er moet opaansprekende wijze duidelijk worden waarom <strong>Hengelo</strong> aantrekkelijk is en wordtvoor jongeren.Ruimtelijk ambitie<strong>Hengelo</strong> moet in 2030 een echt knooppunt zijn. Een goed functionerendeinfrastructuur is daarbij essentieel. De A1 moet meer capaciteit hebben. In <strong>Hengelo</strong>zelf moet meer eenheid op verkeersgebied zijn ontstaan, omdat er thans sprake isvan een (te) grote verscheidenheid aan verkeersstijlen en oplossingen. De nieuweinfrastructuur voor de oosttangent en Agglolijn moet zijn gerealiseerd. Daarnaastmoet ook de bestaande weginfrastructuur worden verbeterd, zodat er sprake isvan een goede ontsluiting en doorstroming in alle richtingen van de stad.Bijvoorbeeld om de auto's uit het straatbeeld te laten verdwijnen à la Montepellier.Of om een groot metronetwerk aan te leggen. Als we dergelijke toekomstwensenhebben, moeten die nu al worden benoemd om er bij de huidige planontwikkelingenal rekening mee te kunnen houden.VervolgafsprakenAfgesproken wordt dat de leden van de klankbordgroep een verslag van hetoverleg krijgen toegestuurd. Dit verslag zal ook worden gebruikt bij de aanpassingvan het concept RVD.De leden van de klankbordgroep verzoeken de stuurgroep <strong>Hengelo</strong> 2030 omnauwkeurig aan te geven wat er van hen wordt verwacht. Met name waar het gaatom de adviserende rol. Daarbij moet de haalbaarheid van de van de voorstellenniet uit het oog verloren worden. Het toepassen van ken- en normgetallen en hetverrichten van onderzoek naar de financiële haalbaarheid zijn van belang. Tenslottewordt ook verzocht om nadere informatie over de volgende momenten waarop deklankbordgroep ingeschakeld gaat worden.Voor de knooppuntfunctie van <strong>Hengelo</strong> is verder het benutten van decentrumfunctie van de stad van wezenlijk belang. Daarbij wordt met name gedachtaan het upgraden van het centrum en de verdere ontwikkeling van echtecentrumfuncties. Bij het upgraden van het centrum moet ook aandacht bestaanvoor de wederopbouw van markante architectuur van <strong>Hengelo</strong>. Dit kan eenbelangrijk identiteitsbepalend aspect van de stad zijn tezamen met het industriëleerfgoed. De realisatie van Hart van Zuid biedt volop kansen bij deze benutting vande centrumfunctie.De knooppuntfunctie van <strong>Hengelo</strong> is niet strijdig met de parkfunctie voor recreatierond de stad en de dorpsfunctie voor wonen in de stad.12Aanbevolen wordt ook na te denken over de mogelijkheden van toekomstgerichtgrote <strong>ruimtelijk</strong>e ingrepen in de stad. Is daar draagvlak voor in <strong>Hengelo</strong>?


3. Binnengekomen reactiesDit hoofdstuk biedt een overzicht van alle binnengekomen reacties. In paragraaf 3.1wordt begonnen met de uitslagen van de pollvragen. Daarna volgt in paragraaf 3.2een overzicht van alle indieners, met de daarbij behorende reactienummers en eenverwijzing naar de beantwoording. In paragraaf 3.3 tot slot een overzicht van allebinnengekomen reacties.3.1 Polls: uitslagenOp de website www.hengelo2030.nl konden bezoekers in de periode van 14september tot en met 18 oktober 2004 elke week op een ander pollvraagstemmen. Dit is een vraag met gesloten antwoordcategorieën, waarbij stemmersde uitslag direct in beeld zien. Te constateren valt dat het aantal stemmers elkeweek minder werd, met een lichte stijging in de laatste week. Deze stijging werdvermoedelijk veroorzaakt door het plaatsen van een banner op de website van deTwentsche Courant Tubantia.Week 1. 14-09/ 21-09aantal stemmers/ percentage<strong>Hengelo</strong> is in 2030 een… 150- superdorp: groen, veilig en men kent elkaar 60%- bruisende stad waar altijd wat te doen is 40%Week 2. 21-09/ 28-09Het centrum van <strong>Hengelo</strong> is in 2030… 111- herkenbaar, gezellig en compact 60%- stedelijk met spraakmakende architectuur 20%- een levendig uitgaanscentrum 20%Week 3. 28-09/ 05-10Waar moet <strong>Hengelo</strong> in de toekomst op inzetten? 82- mooie laagbouw in de bestaande stad 33%- aansprekende hoogbouw in de bestaande stad 33%- aantrekkelijk wonen in het groen (aan de rand van de stad) 33%Week 4. 05-10/ 11-10Ik wil dat het centrum van <strong>Hengelo</strong> in 2030 goedbereikbaar is, door.. 42- beter openbaar vervoer en meer fietspaden 67%- meer (auto)wegen en betere benutting van bestaande wegen 33%Week 5. 11-10/ 18-10Als ik in 2030 gebruik maak van de gezondheidszorg, wil ik: 52- een deel van de zorg dichtbij huis aantreffen 64%- dat alle zorg geconcentreerd is in één gezondheidspark 36%13


143.2 Overzicht van indienersNaam Plaats Reactienummer Nummer behandelingAggelen, J. van <strong>Hengelo</strong> 54 S2Baars, Alfons <strong>Hengelo</strong> 62 S3Berg, Henny van den Gronau 14, 73 S1, S4Berkhoff, Dennis <strong>Hengelo</strong> 47 S2Bomas, Rob <strong>Hengelo</strong> 55, 70, 77, 80-83 S2, S3, S4, S5Boudrie, Esther <strong>Hengelo</strong> 41 S2Bree, Edo van Lattrop 4, 5, 38, 39 S1, S2Brouwer, Jeroen <strong>Hengelo</strong> 112, 113 S8Deubel, Roelof <strong>Hengelo</strong> 13 S1De visie Onbekend 128 S13Duikersloot, Otto <strong>Hengelo</strong> 65 S3Elzinga, R. W. W. <strong>Hengelo</strong> 22-24, 45, 46, 60, 72, 121 S1, S2, S3, S6Fok, Richard <strong>Hengelo</strong> 25, 26 S1Fontein, Jeroen <strong>Hengelo</strong> 108-110 S5Gambler <strong>Hengelo</strong> 87 S5Gorans Onbekend 118 S14Hanni <strong>Hengelo</strong> 2, 3, 58, 71, 111 S1, S2, S3, S6Hemmelder, Anita <strong>Hengelo</strong> 8-10 S1Horst, R. G. J. Ter <strong>Hengelo</strong> 102-104 S5Jan Jaap Onbekend 33 S1Janneke Onbekend 16, 17, 79 S1, S4Jong, L. de <strong>Hengelo</strong> 29 S1Jong, Leo de <strong>Hengelo</strong> 86 S5Kamp, Ton <strong>Hengelo</strong> 1 S1Keeler, Rita Heerlen 114 S6Kissing- de Roo, <strong>Hengelo</strong> 52 S2HesterKleef-Leurink, Ilse van <strong>Hengelo</strong> 69 S3Koerselman, Gert <strong>Hengelo</strong> 34 S1Kolkman, J. F. Onbekend 66, 67, 122 S3, S7Krabbe, A. P. <strong>Hengelo</strong> 78 S4Kuiper, Rene <strong>Hengelo</strong> 15 S1Kuipers, Esther <strong>Hengelo</strong> 92-95 S5Leferink, Gerda <strong>Hengelo</strong> 53 S2Lichtenberg, Gerrit <strong>Hengelo</strong> 7 S1Lydall, Lesley-Anne <strong>Hengelo</strong> 40 S2Marjon, Dirk Onbekend 56 S2Meenhuis, Johan <strong>Hengelo</strong> 11, 12 S1Mekelenkamp, Jan <strong>Hengelo</strong> 30, 31 S1Mentink, Henk <strong>Hengelo</strong> 68 S3Meulenbroek, Benno <strong>Hengelo</strong> 49 S2Mombarg, Jozien <strong>Hengelo</strong> 51 S2Mook, Maarten van Enschede 64, 124 S3, S9, S11Mulder, Wim <strong>Hengelo</strong> 119, 120 S11, S10Ouden, L. den <strong>Hengelo</strong> 32 S1Robert Onbekend 115, 116 S6Rudie, Natasja Onbekend 6 S1Ruiter, T. <strong>Hengelo</strong> 20, 21 S1Sabi, Thom Enschede 18, 19 S1Schippers, Krisje Borne 89, 127 S5, S12Senci, Kristian <strong>Hengelo</strong> 48 S2Spijker, Henk <strong>Hengelo</strong> 74, 75, 84, 85 S4, S5Stempher, J. W. <strong>Hengelo</strong> 117 S9Swart, Rints Zwolle 36, 125, 126 S1, S7, P4Theunissen, Rudi <strong>Hengelo</strong> 63 S3Timmermans, Twan Enschede 61, 90, 91 S2, S5Uitslag, Ine <strong>Hengelo</strong> 88 S5Vink-Schreurs, Diane <strong>Hengelo</strong> 37, 42-44 S1, S2Visser, Richard <strong>Hengelo</strong> 123 S7Vries, Piet de <strong>Hengelo</strong> 50 S2Voorde, Martijn v.d. Enschede 105-107 S5Weghe, Marcel van de <strong>Hengelo</strong> 57 S2Wendels, Maik <strong>Hengelo</strong> 97-101 S5Weustink, Paul <strong>Hengelo</strong> 35 S1Wierik, Harry te <strong>Hengelo</strong> 96 S5Wilmink, Jan <strong>Hengelo</strong> 27, 28, 59 S1, S2Wolters, Mark van den Borne 76 S4


3.3 Overzicht reactiesStelling 1'<strong>Hengelo</strong>, Enschede, Almelo en Borne zijn in 2030 met elkaar vergroeid.Van Almelo tot en met Enschede is het een grote huizenzee.'Anita Hemmelder, <strong>Hengelo</strong>8. Het zal een groot stedelijk gebied zijn. S19. Laten we Deurningen niet vergeten, dat zit al sneller aan S1ons vast.Reactie- Indienernummer reactieBeantwoordingTon Kamp, <strong>Hengelo</strong>1. Nee! S110. Samenwerking is noodzakelijk om economisch mee te kunnen S1doen. Blijft <strong>Hengelo</strong> zich daartegen verzetten, dan zullen weonze financiële voorsprong ten opzicht van de twee anderegemeenten snel verliezen. Ik hoop ook van harte datsamenwerking ruim voor 2030 rond is.Hanni, <strong>Hengelo</strong>2. Ik ben bang van wel, ik moet er niet aan denken dat S1we allemaal aan elkaar groeien: vreselijk.3. Het zuidelijke gedeelte van <strong>Hengelo</strong> heeft al zo weinig S1groen, en de binnenstad al helemaal niet, in tegenstellingtot de parken in Enschede en Almelo.Johan Meenhuis, <strong>Hengelo</strong>11. Er wordt binnen Twente al teveel aan woningbouw gedaan. S112. Een grote stad lijkt mij geen optie voor onze regio. S1Roelof Deubel, <strong>Hengelo</strong>13. Ik vind dat men afzonderlijk moet blijven. S1Edo, Lattrop4. Eens, en niet onlogisch. S15. Wel zullen de groene gebieden ook groen moeten blijven. S1Henny van den berg, Gronau14. Enschede, <strong>Hengelo</strong>, Almelo en Borne zullen inderdaad wat S1betreft de aanleg van nieuwe woongebieden dicht tegen elkaarzijn aangegroeid.Rudie, Natasja6. Zelden een slechter idee gehoord! S1Gerrit Lichtenberg, <strong>Hengelo</strong>7. <strong>Hengelo</strong> is in 2030 een bebouwd gebied. Waarschijnlijk ook S1een stad. Indien nee, dan hebben wij de boot gemist en moetenonze kinderen voor scholing, werkgelegenheid etc. hun heilergens anders zoeken.Rene Kuiper, <strong>Hengelo</strong>15. Dit zal tegen die tijd de facto wel zo zijn, echter plaatsen zullen S1hun eigen identiteit en cultuur behouden.Janneke16. Ik hoop het niet! Wonen moet kunnen, maar groen is ook S2belangrijk. We moeten zeker niet een grote stad worden.15


17. Het word dan onoverzichtelijk en onbestuurbaar S1Thoma Sabi, <strong>Hengelo</strong> West18. <strong>Hengelo</strong> moet samen met Borne fuseren om tot de G26 te S1behoren.19. <strong>Hengelo</strong> moet tot 2010 4900 woningen realiseren en het S1centrum uitbreiden; het centrum van <strong>Hengelo</strong> moet groterworden dan dat van buurgemeente Enschede.T. de Ruiter, <strong>Hengelo</strong>20. Ja, terwijl ik hier juist ben blijven wonen vanwege de rust en S1de ruimte.21. Langzaam maar zeker lijkt <strong>Hengelo</strong> op elke willekeurige S1westerse stad.Rinze Elzinga, <strong>Hengelo</strong>22. Ik mag het niet hopen, laten we een beetje natuur houden. S123. Dan maar een grens aan de groei en nu nog open plekken S1binnen de stad benutten.24. Samen is beter dan alleen, maar zorg voor een onafhankelijk S1voorzitterschap om een optimaal resultaat te behalen, zonderdat men weer probeert elkaar te snel af te zijn.Richard Fok, <strong>Hengelo</strong>25. Het groene Twente wordt beton. Het karakter, de naoberschap, S1de zorg waar de regering zo op hamert, en de leefbaarheidverdwijnen.26. Om in de natuur te komen moet je een kwartier fietsen: S1dus auto maar pakken.Jan Wilmink, <strong>Hengelo</strong>27. Niet mee eens. Een goed bouw -en vooral groen beleid kan S1dit voorkomen.28. De laatste tijd is er helaas meer aandacht voor bouwen dan S1voor groen.L. de Jong, <strong>Hengelo</strong>29. Een trieste toekomstontwikkeling voor ons mooie Twentse S1landschap.Jan Mekelenkamp, <strong>Hengelo</strong>30. In 2000 heeft 92% van de bewoners zich uitgesproken tegen S1samengaan van Enschede en <strong>Hengelo</strong>. De oproep van hetactiecomité om samenwerking tot stand te brengen heeft nogweinig resultaat gehad. De bevolking heeft er recht op dat dehanden nu snel ineen worden geslagen.31. Twente is meer dan de Netwerkstad. Dat bevordert de S1tweedeling in Twente. We moeten naar een regiostad toe.<strong>Hengelo</strong> neem het voortouw!L. den Ouden, <strong>Hengelo</strong>32. Een akelig vooruitzicht. De laatste 10-20 jaar is die trend in S1Twente gezet, door uitbreiding met woonwijken, industrie enbedrijventerrein. De 'grens' is (nagenoeg) bereikt. Voor deleefbaarheid is ruimte voor fauna en flora tussen maar ook inde steden onontbeerlijk.16


Jan Jaap33. Tuulk NIE wa dagt ie da va soasel hertme gammelke deurningn S1zendern etc loat goan!Gert Koerselman, <strong>Hengelo</strong>34. Aan elkaar groeien, daar is niets op tegen. Voldoende groen S1voor landbouw, veeteelt en recreatie is vereist om te kunnenleven.Paul Weustink, <strong>Hengelo</strong>35. Waardeloos. Als ik een Randstad wil ga ik daar toch wel wonen? S1Laten we het groene buitengebied zo groot mogelijk houden.Rints Swart, Zwolle36. De Netwerkstad bestaat uit een aaneenschakeling van stedelijke S1milieus, doorsneden met groene lobben.Diane Vink-Schreurs, <strong>Hengelo</strong> OV37. Uitbreiding van <strong>Hengelo</strong>, zodat het aan alle kanten grenst aan S1onze buurgemeenten, is niet nodig. Bouw leegstaandekantoorpanden om tot (zorg-)appartementen voor devergrijzende bevolking. De woningen die zij verlaten, kunnenworden herbezet door nieuwe gezinnen. Daarvoor zijn dan geennieuwbouwwijken meer nodig.Stelling 2'In 2030 bezoek ik het centrum van <strong>Hengelo</strong> omdat…'Reactie- Indienernummer reactieBeantwoordingEdo Lattrop38. Er zal wat moeten veranderen, de uitstraling is beperkt, het S2winkelaanbod (op een enkele uitzondering na) treurig en goedecafés zijn er nauwelijks.39. Een stad aantrekkelijk maken is niet alleen taak van de overheid, S2maar ook van ondernemers en burgers.Lesley-Anne Lydall, <strong>Hengelo</strong>40. Ik ben benieuwd of het nog wat geworden is. Het oude centrum S2had veel meer uitstraling! Ik denk dat ik er tegen die tijd nietmeer woon, vandaar dat ik het op kom zoeken.Esther Boudrie, <strong>Hengelo</strong>41. Ik hoop dat het dan een gezellige centrum met eigenzinnige en S2originele winkeltjes en leuke terrasjes is. Dus niet zo'n standaardcentrum dat overal in Nederland te vinden is.Diane Vink-Schreurs, <strong>Hengelo</strong>42. Dan ben ik 70 en kom ik winkelen. Er zijn dan echte lindes om S2het marktplein en in de winkelstraten. Naast het wederopbouwpandvan de marktmeester is het groen met bankjes en een vijver.43. Met de bus vanaf het groene stationsplein ga ik naar de S2voormalige leegstaande kantoorgebouwen op de Westermaat,die zijn omgebouwd tot zorgappartementen.17


44. Ik mijmer over mijn werkzame leven op school, in die goede S2oude tijd toen de gemeente nog geld over had voor conciërgesen onderwijsondersteunend personeel.Hester Kissing-de Roo, <strong>Hengelo</strong>52. Hopelijk in goede gezondheid, nog tevreden in <strong>Hengelo</strong> woon, S2samen met mijn (klein)kinderen.R.W.W. Elzinga, <strong>Hengelo</strong>45. In 2030 staan we met beide benen op de grond en is het weerecht <strong>Hengelo</strong>: kleinschalig, groen, veel modezaken, en eencompact centrum.S2Gerda Leferink, <strong>Hengelo</strong>53. Het centrum dan veel groen en bomen heeft (groen marktplein), S2zodat ik de leegte en kilheid van "de oude metaalstad" nietmeer hoef te voelen!46. Dan zal ook hopelijk het aantal parkeerplaatsen voldoende zijn S2en rijdt er elke 10 minuten openbaar vervoer van de wijkennaar het centrum.Dennis Berkhoff, <strong>Hengelo</strong>47. Ik de vooruitgang nu al goed zie, als ik kijk naar de S2Oldenzaalsestraat.Kristian Senci, <strong>Hengelo</strong>48. Er moet veel veranderen: in aantrekkelijkheid, meer en grotere S2uitgaansactiviteiten, groter en origineler winkelaanbod en meerjongerenactiviteiten door de week.Benno Meulenbroek, <strong>Hengelo</strong>49. Helemaal niet meer.Piet de vries, <strong>Hengelo</strong>50. Laten we eerst eens zorgen dat we een echt centrum krijgen, S2waarom is Enschede wel gezellig?Jozien Mombarg, <strong>Hengelo</strong>51. Het marktplein moet ELKE dag wat te bieden hebben en S2LEVEN: een kunst-, boeken-, speciale fashion- ofspecialiteitenmarkt en evenementen.J.van Aggelen, <strong>Hengelo</strong>54. Het "plein" de ontmoetingsplaats van <strong>Hengelo</strong> is. S2Rob, <strong>Hengelo</strong>55. Het centrum kan NU al met weinig middelen aantrekkelijk S2gemaakt worden, door:- Het aankleden van de vernieuwde staten.- Het vervangen van de ongezellige verlichting boven dewinkelstraten door sierlijke lantaarnpalen (zoals Pastoriestraat).- Verlichting van mooie gebouwen in het centrum(zoals gemeentehuis).- Het planten van bomen in de winkelstraten.- Herinrichting van het stadhuisplein, met een fontein uit een grootkunstwerk met daaromheen groen en bankjes. Geen grijzebestrating maar een gezellige kleur zoals bruin,rood en/of geel.- Terrassen moeten beter aansluiten aan het plein en meer ruimtekrijgen.Marjon, Dirk56. Dan bezoek ik <strong>Hengelo</strong> niet, omdat het nu al een lelijke stad is. S218


Marcel van de Weghe, <strong>Hengelo</strong>57. Drie zaken wil ik in het centrum van <strong>Hengelo</strong> zien: een compact S2en gezellig winkel- en uitgaansgebied met mooie architectuur. Dathoeven geen wolkenkrabbers te zijn. Ook met wat kleineregebouwen kan men indruk maken.In 2030 ben ik 78 jaar, dus ook denken aan de toegankelijkheidvoor bejaarden.Hanni, <strong>Hengelo</strong>58. Het centrum is kaal, ongezellig en heeft een aardige cent gekost. S2De oude dingen die <strong>Hengelo</strong> vroeger nog had, zijn bijna allemaalweg.Jan Wilmink, <strong>Hengelo</strong>59. Maak van het kioskgebouwtje op de markt een thee- of S2koffiehuis met een terras.R.W.W. Elzinga, <strong>Hengelo</strong>60. Laten we aan de toekomst denken, maar de kortere termijn niet S2vergeten. Straks is de binnenstad alleen nog gevuld met landelijkeketens, die het langer uit kunnen zingen dan wij speciaalzaken!<strong>Gemeente</strong> denk mee en help <strong>Hengelo</strong> positief te verkopen.T. Timmermans, Enschede61. Voor dagelijkse boodschappen, eenvoudige kledingaankopen en S2een kopje koffie. Het is dan rustig en groen.Stelling 3'Het aantal arbeidsplaatsen in de traditionele grote bedrijven neemt af.In welke sectoren moet <strong>Hengelo</strong> nieuwe werkgelegenheid creëren?'Reactie- Indienernummer reactieBeantwoordingAlfons Baars, <strong>Hengelo</strong>62. Meer recreatie: Stadspark maken van kleigaten rientjes slangen- S3politiegat, castorbad Weusthag, Twentebad en de Houtmaat.Rudi Theunissen, <strong>Hengelo</strong>63. <strong>Hengelo</strong> moet gaan investeren in onderwijs + techniek. Deze S3combinatie levert werkgelegenheid op.Maarten van Mook, Enschede, eerder <strong>Hengelo</strong>64. Loopbaanadvisering; als mensen beter op de hoogte zijn van hun S2kwaliteiten en de kans krijgen deze te benutten, heeft <strong>Hengelo</strong>het belangrijkste economische en sociale doel bereikt.Otto Duikersloot, <strong>Hengelo</strong> (O)65. Innovatieve, technische zelf scheppende bedrijven, om de S2kaalslag die momenteel gaande is om te buigen.Kolkman, J.F.66. Inkomend toerisme, congressen, manifestaties, nieuwe, S2geavanceerde techniek, handel en transport.67. Ontwikkel de infrastructuur hiervoor, zoals een goede regionale S2luchthaven, steun EAT!Henk Mentink, <strong>Hengelo</strong>68. Uiteindelijk is het de industrie die (ook secundair) banen schept. S2Unieke, goede producten staan aan de basis van alles!19


Ilse van Kleef-Leurink, <strong>Hengelo</strong>69. Investeer in mensen die het echte ouderwetse, specialistische S2handwerk leren, zoals smeden, schilders en coupeuses dieaansluiten bij de modezaken.Rob Bomas, <strong>Hengelo</strong>70. Om nieuwe bedrijven te trekken en om grote bedrijven als S2Thales in <strong>Hengelo</strong> te houden moet de Luchthaven Twentebehouden blijven.Hanni, <strong>Hengelo</strong>71. Hoogwaardige technologie. Nieuwe bedrijven vestigen zich S2meestal in Enschede omdat er in <strong>Hengelo</strong> te lang gezeurd wordt.Rinze Elzinga, <strong>Hengelo</strong>72. Een gemeente kan alleen zorgen voor de juiste S2randvoorwaarden. De markt bepaald de rest. Een goedewoonomgeving, goed onderwijs en bereikbaarheid beïnvloedende vestigingsplaatskeuze van bedrijven.Stelling 4'<strong>Hengelo</strong> heeft in 2030 ruimte voor één groot stadspark, waarvoorkleinere parken en grote tuinen zijn opgeofferd.'Reactie- Indienernummer reactieBeantwoordingHenk Spijker, <strong>Hengelo</strong>74. Een groot park èn meerdere kleinere voorzieningen. S475. De lokale overheid heeft tot taak om een goede balans te vinden S4bij het maken van leefbare, dus ook groene voorzieningen diebereikbaar zijn voor alle burgers.Mark van den Wolters, Borne76. JUIST. Zoals een ECHTE STAD !! S4Rob, <strong>Hengelo</strong>77. Helemaal mee eens. <strong>Hengelo</strong> heeft behoefte aan een groot S4stadspark, bijvoorbeeld op Hart van Zuid. Kleine parkjes mogenverdwijnen om plaats te maken voor woningbouw.A.P. Krabbe, <strong>Hengelo</strong>78. De plannen voor het Weusthagpark (van acht jaar geleden) S4moeten versneld worden uitgevoerd.Janneke, <strong>Hengelo</strong>79. Ouderen, die volgens de huidige regering op zich zelf moeten S4wonen, verdeeld over de stad, moeten met hun scootmobielnaar het park komen. Lijkt mij niets. Laat gewoon iedere wijkzijn park houden, zodat iedereen dichtbij wat groen heeft!20Henny van den Berg, Gronau73. Het is niet of maar en! In het centrum van <strong>Hengelo</strong> past een S4mooi stadspark waar men tussen de middag kan wandelen,moeders met kinderen eendjes voeren, jongeren kunnenrecreëren. Dat mag niet koste gaan van het groen in deomliggende wijken.


Stelling 5'Het enige punt waar <strong>Hengelo</strong> zich in 2030 mee kan profileren isde centrale ligging als infrastructureel knooppunt.'Reactie- Indienernummer reactieBeantwoording85. De gezamenlijke gemeentebesturen hebben een grote S5verantwoordelijkheid op zich genomen door de Dubbelstad niette vormen. <strong>Hengelo</strong> is als tafellaken (veel) te klein en voor eenservet net te groot. Bij het verwerven van grote, innovatieveprojecten is <strong>Hengelo</strong> niet interessant genoeg. De netwerkstad iste gekunsteld om van nut te zijn.Rob, <strong>Hengelo</strong>80. Zeker niet! <strong>Hengelo</strong> is via de snelwegen de best bereikbare stad S5van Twente, dat moet zo blijven.81. Er dient een nieuwe snelweg aangelegd te worden vanaf de A1 S5bij de Hasseler Es langs Groot Driene naar de A35 bij deBoeldershoek, waardoor er een rondweg ontstaat. Deze moetdoorgetrokken worden naar Arnhem om de A1 en A50 teontlasten.Leo De Jong, <strong>Hengelo</strong>86. Volgens mij slaat Henk Spijker hem precies op zijn kop.Gambler, <strong>Hengelo</strong>87. Goed plan, maar <strong>Hengelo</strong> moet ook meer stad worden. Kijk S5naar Enschede, dat is uitgegroeid tot een ware stad die zich kanparen met andere grote steden in Nederland. Word eens wakker!Dat gekoester om een stom dorp in Twente te blijven.Kom op de kaart!82. De bereikbaarheid per trein is goed, alleen laat het aansluitende S5busvervoer te wensen over, vooral in de avonduren en zondags.Naast de bereikbaarheid moet <strong>Hengelo</strong> zich profileren als veiligeen gezellige stad waar veel te doen is.83. Als centrale stad moet <strong>Hengelo</strong> veel sneller groeien dan nu het S5geval is. Het kennispark Twente moet in <strong>Hengelo</strong> komen langs deA1 en zeker niet in een slecht bereikbare uithoek als Enschede.Ine Uitslag, <strong>Hengelo</strong>88. In de naam <strong>Hengelo</strong> zit het woord Engel. Het is tijd om te S5werken aan een positief beeld van <strong>Hengelo</strong>. <strong>Hengelo</strong> wordtvoorbeeldstad voor Nederland: Stad van vrede en gerechtigheid.<strong>Hengelo</strong>: De ENGEL van Twente.Het symbool van <strong>Hengelo</strong> wordt een engelenbeeldje, op hetmarktplein komt een engelenbeeld te staan. Ook kunnen we eenengelenpoort ontwerpen.Henk Spijker, <strong>Hengelo</strong>84. <strong>Hengelo</strong> is méér dan een doorgangsstad. Maar wanneer <strong>Hengelo</strong> S5doorgaat op de ingeslagen weg -proberen als stad, met weinigeigen gezicht een vreemd soort zelfstandigheid te blijft koesterenis <strong>Hengelo</strong> niet meer dan het knooppunt van wegen en beken.Krisje Schippers, Borne89. HENGELO kan uitgroeien tot een SUPERSTAD, maar dan S5moeten ze er echt voor gaan. <strong>Hengelo</strong> moet zich niet profilerenals centrale stad, het kan meer functies hebben.21


Twan Timmermans, Enschede90. Elke vitale regio heeft een grote stad nodig. Op Twentse schaal is S5het ridicuul om twee of drie complete steden te maken. Enschedemoet de grote stad worden. <strong>Hengelo</strong> en Almelo moeten hunpositie scherper definiëren op een deelterrein. <strong>Hengelo</strong>: laat degrote stad aan Enschede, wordt een prachtig superdorp!91. Elke stad moet voldoende voorzieningen voor zijn eigen S5inwoners herbergen. Het is inderdaad zo, dat niet elke stad ineen compleet aanbod bovenlokale voorzieningen moet voorzien.Esther Kuipers, <strong>Hengelo</strong>92. Als centrale stad in Twente groeit <strong>Hengelo</strong> veel te langzaam. De S5ambitie van Almelo (snel groeien naar 100.000 inwoners) is veelgroter. <strong>Hengelo</strong> stelt over een aantal jaren als DERDE stad vanTwente weinig meer voor.93. <strong>Hengelo</strong> heeft wel veel arbeidsplaatsen maar die worden S5grotendeels gevuld door mensen van buiten <strong>Hengelo</strong> waardoorde leefbaarheid verslechtert en voorzieningen op den duur nietmeer betaald kunnen worden.94. Nieuwbouwprojecten komen, in vergelijking met Enschede enAlmelo, moeizaam van de grond. <strong>Hengelo</strong> heeft veel geschikteplaatsen voor woningbouw binnen en buiten de stad (tussen deHasseler Es en de A1, langs de spoorlijn naar Zutphen).95. Voordat men ten noorden van Dalmeden gaat bouwen moet er S5eerst ten zuiden van de A35 en in een gedeelte van Wooldegebouwd worden zodat er niet een tweede <strong>Hengelo</strong> ontstaatten noorden van de A1.Harry te Wierik, <strong>Hengelo</strong>96. <strong>Hengelo</strong> moet ambitieus zijn en geen grijze muis. Als ik in een S5groen dorp wil wonen, ga ik wel verhuizen.Maik Wendels, <strong>Hengelo</strong>97. Ik ben het er absoluut niet mee eens dat Enschede de grote S5stad is in Twente en <strong>Hengelo</strong> een superdorp. <strong>Hengelo</strong> kan weldegelijk een bruisende stad te worden, kijk naar de ligging langsde A1 en A35, gunstig gelegen als toegangspoort tot andereEuropese landen. Een bruisende stad hoeft geen grote stad te zijn.98. Ik ben blij met Hart van Zuid, hierdoor krijgt <strong>Hengelo</strong> een veel S5stadser karakter.99. Om het groen te behouden is het van groot belang om in de S5hoogte te bouwen, zodat je meer ruimte krijgt om parken aante leggen.100. De gemeente moet niet wachten tot 2030, we hebben algenoeg verloren aan Enschede (Hoge School, ziekenfonds).<strong>Hengelo</strong> is te afwachtend.101. Het marktplein is een kale boel. Waarom wordt de Thiemsbrug S5niet gesloopt om daar een nieuw winkelcentrum te plaatsen?Alle winkels die aan het marktplein zitten kun je daaronderbrengen, rondom het marktplein kan horeca gevestigdworden met terrassen.R.G.J. ter Horst, <strong>Hengelo</strong>102. Begin vandaag of liever gezegd gisteren met het maken van S5een bruisende stad.22


103. De laatste jaren is het er niet beter op geworden, kijk naar het S5parkeerbeleid, de kale ongezellige vlaktes in de stad, deleegstand van winkelpanden, het tegenwerken van de horeca.104. In veel opzichten liep Enschede achter t.o.v. <strong>Hengelo</strong>. Nu moet S5<strong>Hengelo</strong> moet oppassen anders wordt zij van alle kanteningehaald. <strong>Hengelo</strong> moet weer op de kaart staan zodat"Helemaal <strong>Hengelo</strong>" recht doet spreken.Martijn v/d Voorde, Enschede105. <strong>Hengelo</strong> moet een groot dorp blijven. De mensen die S5grootstedelijkheid (en de daarbij behorende problemen) willen,moeten naar Enschede verhuizen.106. <strong>Hengelo</strong> moet zich concentreren op "gezond wonen"; ruime, S5niet gestapelde woningbouw.107. <strong>Hengelo</strong> moet het kleine, goedkope en veilige broertje van S5Enschede blijven.Jeroen Fontein, <strong>Hengelo</strong>Voorkom collectieve armoede:108. Voorzieningen moeten in <strong>Hengelo</strong> blijven (uitbreiden), anders S5houden inwoners <strong>Hengelo</strong> voor gezien.109. Een slecht bereikbare stad verliest haar aantrekkingskracht op S5bezoekers, bedrijven en bewoners. Laat een tram onzewoonwijken met het grootste gemak kunnen bereiken!110. Hou <strong>Hengelo</strong> en omgeving groen! Dat is de kracht van onze S5stad: stedelijk, met een natuurlijke omgeving.Overige reactiesHanni, <strong>Hengelo</strong>111. De voornemens klinken goed, maar er is hier nog nooit iets S6bijzonders gepresteerd. Er wordt zolang gewacht totdat eenander met de eer strijkt (Enschede). <strong>Hengelo</strong> moet beter,sneller denken en doen. Anders lopen we er weer achteraan.Jeroen Brouwer, <strong>Hengelo</strong>(<strong>Hengelo</strong>se brandweerman en adviseur risicomanagement MKB)112. Helaas heb ik het gevoel dat de raad de voorkeur geeft aanprestige en ambitie, boven de fysieke veiligheid van burgers.Op zich begrijpelijk, want een project als Hart van Zuidspreekt meer tot de verbeelding dan uitbreiding van hetbrandweerkorps om een inhaalslag te plegen op het gebied vanpreventie en handhaving.113. Heel bestuurlijk Nederland loopt zich het vuur uit de sloffen S8om na Enschede en Volendam de veiligheid te verbeteren.Kennelijk wil het oog ook wat.Rita Keeler, Heerlen114. Gefeliciteerd met jullie nieuwe website, waarin veel informatie S6staat die tot nadenken en meedenken stemt. Leuk dat de burgerkan reageren op vlot geschreven visies.Robert115. Kijk eens op http://www.enschede-stad.nl/forum/ S6viewtopic.php?t=226116. <strong>Hengelo</strong> afbreken en teruggeven aan de natuur!J.W. Stempher, <strong>Hengelo</strong>117. In de jaren 60 was de toekomstvisie dat <strong>Hengelo</strong> in 1985 S9105.000 inwoners zou tellen. Kunnen we nu wel voorspellenhoe de situatie in 2030 is?S823


Gorans118. Bredere wegen, het liefst 4-baans. Niet zoals nu, de straten S14versmallen voor een busbaan en een stoep. Dit vermeerdertook de drukte en veroorzaakt files in de stad!Wim Mulder, <strong>Hengelo</strong>119. Een langetermijnplan is een nuttig instrument. S11120. Komt er ook een langetermijnplan op het gebied van sociaal S10beleid? De sociale infrastructuur is belangrijk en er gaanbehoorlijke bedragen in om. Dat vraagt om afstemming ensamenwerking.R.W.W. Elzinga, <strong>Hengelo</strong>121. Het meer publiek maken van de wekelijkse stellingen is niet S6verkeerd. Kranten worden over het algemeen slecht gelezen.Bezorg eens een A4-tje huis aan huis met daarop uitdagendestellingen over onze stad in 2030.J. Kolkman122. De <strong>Hengelo</strong>se politiek moet, samen met de buurgemeenten, S7ervoor zorgen dat de luchthaven Twente groeit naar eenvolwaardige regionale luchthaven. Ophouden met het gezeurover geluids- en milieuhinder. Bedrijven en burgers trekkenhier profijt van, een luchthaven is goed voor de ontwikkelingvan <strong>Hengelo</strong>.Richard Visser, <strong>Hengelo</strong>123. Ook uit uw tekst blijkt dat de snelwegen en de luchthaven S7Osnabrück/ Münster belangrijk zijn. Terecht blijft Twente Airportbuiten beschouwing.Maarten van Mook124. De wereld is technologisch gezien veel veranderd (Internet, S9, S11telecommunicatie, vliegwereld); afstanden zijn kleiner geworden.Het toekomstbeeld dat wij van <strong>Hengelo</strong> 2030 kunnenvisualiseren voldoet aan wensen of korte termijn perspectief.Door exponentiële groei qua technologie en bewustzijn, is hetrealistisch om niet verder te kijken dan 2007/ 2008. <strong>Hengelo</strong>zoals wij dat nu kennen, bestaat niet meer in 2030.Rints Swart, Zwolle125. Graag een leuk kaveltje van 1.500 m2 in het groen, met vrij S7uitzicht over de velden van Twente.Rints Swart, Zwolle126. Het station bij de binnenstad van <strong>Hengelo</strong> is het Centraal P4Station van Twente, waar regionale en (inter)nationale treinensamenkomen. Met de realisering van de Laan van Hart van Zuidis dit station straks ook goed bereikbaar met de auto vanaf hetrijkswegennet.Krisje Schippers, Borne127. Misschien kan mijn dorp (Borne) samensmelten met <strong>Hengelo</strong>. S12De visie128. Zo'n eenzijdige poll kan niet alle toekomstige mogelijkheden S13dekken. <strong>Hengelo</strong> is over 30 jaar nog een grotere rotzooi, metmeer aso`s, verderf en minder justitiële controle. We zijn telinks en sommige mensen bij de overheid leven te ver weg vande realiteit. <strong>Hengelo</strong> gaat net als de rest van dit land de verkeerdekant op. Onmiddellijk ingrijpen is noodzakelijk.24


4. Behandeling reactiesInleidingIn dit hoofdstuk worden de reacties behandeld. Paragraaf 4.1 behandelt deuitslagen van de polls. In paragraaf 4.2 wordt reactie gegeven op de uitkomsten vande wekelijkse stellingen. Paragraaf 4.3 beantwoordt de overige reacties. Elke reactieonzerzijds is voorzien van een nummer, te vinden tussen vierkante haken. Ditnummer correspondeert met het nummer in de derde kolom van het overzichtvan reacties in paragraaf 3.3.4.1 Behandeling uitslagen polls[P1] Conclusie pollvraag 1Het merendeel van de stemmers is voor een 'superdorp'. In het <strong>ruimtelijk</strong><strong>verkenningsdocument</strong> is aangegeven dat de gemeente <strong>Hengelo</strong> inzet op behoud enversterking van de kernkwaliteiten rust, ruimte en veiligheid. Deze kernkwaliteitenkomen met name tot uitdrukking in de woonwijken.Daarnaast is aangegeven dat het centrum een bovenlokale functie vervult en datingezet wordt op versterking van deze functie en uitstraling, door middel vanvoorzieningen, een bruisend uitgaansleven en daghoreca. De centrumfunctie wordtversterkt door de ontwikkelingen in Hart van Zuid. In de stationsomgeving en hetgebied direct aansluitend op het centrum wordt een hoogstedelijke milieuontwikkeld met bovenregionale functies en voorzieningen. Het draagvlak van hetcentrum wordt door deze dynamische ontwikkeling vergroot, er ontstaat zo een18-uurs economie. Hierdoor combineert <strong>Hengelo</strong> beide zaken: rustig wonen in hetsuperdorp met een centrum waar altijd wat te doen is.[P2] Conclusie pollvraag 2Zestig procent van de stemmers wil een herkenbaar, gezellig en compact centrum.Het centrum is altijd compact geweest, dit is een van de kernkwaliteiten van<strong>Hengelo</strong>. Uitbreiding buiten het centrum is dan ook niet de bedoeling. In het<strong>ruimtelijk</strong> <strong>verkenningsdocument</strong> wordt aangegeven dat het centrum ten aanzienvan de functionele ontwikkeling en inrichting op zoek moet naar toevoeging vannieuwe functies. Het centrum moet in 2030 op een andere manier functionerendan nu; het moet meer naar een funshopping-centrum toe. De 'fun' moet versterktworden door toevoeging van speciale branchering in combinatie met daghoreca,cultuur, kunst, evenementen en een bruisend uitgaansleven. In Hart van Zuid wordteen zone voor stedelijk uitgaan ontwikkeld, met een cultuur en leisure plein. Ookde openbare ruimte moet worden aangepast; deze moet gericht zijn op de verblijfsfunctie.Dat betekent het verhogen van de attractiviteit en een versterking vande identiteit. Ten aanzien van de spraakmakende architectuur geeft het <strong>ruimtelijk</strong><strong>verkenningsdocument</strong> aan dat ingezet wordt op de samenhang tussen centrum enindustrieel erfgoed. Herkenbaarheid vormt de opgave: het smeden van eenheidtussen Hart van Zuid, tuindorp `t Lansink en het centrum. Het centrum zelf kan deaanwezige kwaliteiten van de wederopbouwarchitectuur, kenmerkend voor destructuur en architectuur, benutten. Dit biedt goede aanknopingspunten voor deherkenbaarheid en identiteit van het centrum.[P3] Conclusie pollvraag 3De conclusie uit de stemming luidt dat <strong>Hengelo</strong> een gedifferentieerdwoningbouwaanbod moet kennen, van stedelijk wonen tot ruim wonen in hetgroen. Zowel het <strong>ruimtelijk</strong> <strong>verkenningsdocument</strong> als de Nota Wonen geven aandat ingezet wordt op een gedifferentieerd woningbouwaanbod. Dit geldt niet alleenvoor nieuwe woonwijken, maar ook voor bestaande woningmilieus. Een van debestaande kernkwaliteiten van <strong>Hengelo</strong> is het gedifferentieerd woningaanbod perwijk. De gemeente <strong>Hengelo</strong> wil dit handhaven en verbeteren. Het versterken vandie kwaliteit vormt dan ook een belangrijk uitgangspunt in het <strong>ruimtelijk</strong><strong>verkenningsdocument</strong>.[P4] Conclusie pollvraag 4Tweederde van de stemmers is voorstander van verbeterde bereikbaarheid doormiddel van openbaar vervoer en fiets. Eenderde zet liever in op de bereikbaarheidper auto. In het <strong>ruimtelijk</strong> <strong>verkenningsdocument</strong> is aangegeven dat voorverbetering van de interne bereikbaarheid ingezet wordt op een verdererealisering van het Agglolijnconcept.25


Dit gebeurt door middel van verbetering van de doorstroming van het openbaarvervoer en verbetering van de fietsbereikbaarheid. Uitgangspunt hierbij zijn de inhet GVVP aangegeven maatregelen: het versterken van Centraal Station Twente,doorstroomassen, voorstadhaltes en stadsfietsroutes.Ten aanzien van de autobereikbaarheid wordt voornamelijk ingezet op maatregelenter optimalisatie van het bestaande wegennet door ICT technieken zoalsdoseersystemen. Slechts beperkt wordt ingezet op uitbreiding van het bestaandehoofdwegennet.[P5] Conclusie pollvraag 5Een grote meerderheid van de stemmers prevaleert zorg dichtbij huis. Een centraalgezondheidspark wordt eveneens als belangrijk ervaren.Woonzorg-, onderwijs- en jeugdvoorzieningen zullen zich op wijkniveau blijvenontwikkelen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk tot één centralewelzijnsvoorziening per wijk te komen.Het gezondheidspark is bestemd voor voorzieningen die met name gericht zijn opde groeiende particuliere markt in de gezondheidszorg, cure en care. Hiermee ishet gezondheidspark de plek voor aanvullende voorzieningen, niet alleen op lokaal,maar ook op bovenlokaal en regionaal niveau. Door zich te richten op departiculiere markt onderscheidt het gezondheidspark zich van anderevoorzieningen in de Netwerkstad Twente. Daarnaast is het de enige locatie inTwente waar een concentratie van voorzieningen voortkomend uit de spin-off vande UT plek kan krijgen.26


4.2 Behandeling reacties stellingenIn deze paragraaf worden de wekelijkse stellingen behandeld. Per stelling wordende binnengekomen reacties eerst samengevat. De hoofdlijnen die daaruit naarvoren komen, worden vervolgens beantwoord. Het nummer van de beantwoordingbetreft de code tussen vierkante haken. In de derde kolom van het overzicht vanindieners (paragraaf 3.1) wordt hiernaar verwezen.Stelling 1'<strong>Hengelo</strong>, Enschede, Almelo en Borne zijn in 2030 metelkaar vergroeid. Van Almelo tot en met Enschede is heteen grote huizenzee.'SamenvattingOp de eerste stelling kwamen 25 reacties binnen. Het merendeel van de mensen ishet met de stelling oneens en vindt één grote huizenzee een verschrikkelijkegedachte. De meest voorkomende specifieke argumenten die men daarvooraandraagt, zijn:- Eén grote huizenzee is onoverzichtelijk;- Eén aan elkaar gegroeid gebied is onbestuurbaar;- De kwaliteit van de leefomgeving vermindert, doordat het groen, de rust en deruimte ver te zoeken zijn.Een aantal mensen denkt dat het aaneengroeien van de verschillende stedenonvermijdelijk is. Ook denken deze mensen dat er een voordeel is in deschaalvergroting:- De bestuurlijke slagkracht aanmerkelijk wordt vergroot, onder voorwaarde dat:- de eigen identiteit en cultuur van de afzonderlijke plaatsen moetbehouden blijven;- ook moet er voldoende aandacht zijn voor groen.[S1] BeantwoordingUit de samenvatting van alle binnengekomen reacties blijkt dat het merendeel vande mensen het met de stelling oneens is. Te constateren valt dat er enige angstbestaat voor één grote, onoverzichtelijke huizenzee en daarbij verlies van eigenidentiteit, herkenbaarheid en veiligheid.Het samenwerken in netwerken wordt steeds belangrijker, zoals aangegeven inH4.2 van het <strong>ruimtelijk</strong> <strong>verkenningsdocument</strong>. Samenwerken hoeft echter niet tebeteken dat het gebied ook <strong>ruimtelijk</strong> gezien aan elkaar groeit. Doel van deNetwerkstad Twente is het vormen van een stedelijk gebied dat op twee plaatsendoorsneden wordt door groene longen: het middengebied tussen <strong>Hengelo</strong> enEnschede (Driene en Tweckelo) en Almelo en Borne (Zendersche Es). De krachtvan de Netwerkstad Twente is de balans tussen verstedelijking en groen. Degroene tussengebieden moeten groen blijven, omdat ze van essentieel belang zijnvoor de kwaliteit en leefbaarheid van het stedelijk gebied.De gemeente <strong>Hengelo</strong> blijft uitgaan van een compacte structuur. In het <strong>ruimtelijk</strong><strong>verkenningsdocument</strong> heeft inbreiding (herstructurering) de prioriteit bovenstadsuitleg. Indien er toch incidenteel uitleg plaatsvindt, zal dat zijn om eengedifferentieerd woningaanbod te realiseren en om bij te dragen aankwaliteitsverbetering van de overgang tussen stad en landelijk gebied. Concreetbetekent dit dat de fietsafstand van het centrum tot het groene buitengebiedmaximaal 10 minuten bedraagt.Wat de bestuurlijke samenwerking betreft is er een charter gevormd. Hetsamenwerken in de Netwerkstad Twente vergroot de slagkracht van de regioaanmerkelijk. Het geheel is meer dan de som der delen. De kern bestaat uitsamenwerking met behoud van eigen identiteit. Besloten is om eerst op basis vanprojecten samen te werken. Zo zijn er voor elke gemeente een aantalboegbeeldprojecten geformuleerd, die eraan bijdragen dat de netwerkstad alsgeheel aan slagkracht wint.27


Stelling 2'In 2030 bezoek ik het centrum van <strong>Hengelo</strong> omdat…'SamenvattingOp de open vraag van de tweede week kwamen 20 reacties binnen. Uit debinnengekomen reacties blijkt, dat een aantrekkelijk centrum van groot belang isvoor de stad.Ideeën die men aandraagt om het centrum gezelliger en aantrekkelijker te maken:- Verbeter de aankleding door sfeervolle verlichting, groen en bomen,herinrichting van het stadhuisplein en terrassen;- Zorg dat er op het marktplein iedere dag van de week iets te beleven is;- Zorg voor een combinatie van een compact en gezellig winkel- en uitgaansgebiedmet mooie architectuur;- Breng meer originaliteit door middel van eigenzinnige winkels, voorkom dat heteen standaard centrum wordt;- Vroeger was het beter: kleinschalig, compact, groen en veel keus in modezaken.[S2] BeantwoordingDe gemeente <strong>Hengelo</strong> streeft naar een aantrekkelijk centrum, dat zo veel mogelijktegemoet komt aan de wensen van bewoners, bezoekers en ondernemers. Deambitie hierin is inzetten op kwaliteit. Daarmee niet de massa volgend om eenstandaard centrum te creëren, maar onderscheiden van andere binnensteden doorkwaliteit te bieden. Dat geldt zowel voor het winkelaanbod, de inrichting van deopenbare ruimte als voor het aanbod aan activiteiten. De hoofdstukken 5.4(voorzieningen) en 5.5 (identiteit) van het <strong>ruimtelijk</strong> <strong>verkenningsdocument</strong> zijnhierop bijgesteld.Een aantrekkelijk centrum wordt echter vooral gevormd door de mensen zelf. Hetzijn de bezoekers, ondernemers en bewoners die het centrum aantrekkelijk maken.Stelling 3'Het aantal arbeidsplaatsen in de traditionele grote bedrijvenneemt af. In welke sectoren moet <strong>Hengelo</strong> nieuwewerkgelegenheid creëren?'SamenvattingOp de vraag van de derde week kwamen tien reacties binnen. Hoogwaardige, nieuwe,geavanceerde technologie werd daarbij het meest genoemd als kansrijke nieuweeconomische sector. Daarnaast noemden de bezoekers de volgende sectoren:- De combinatie van onderwijs en techniek;- Handel;- Ouderwets handwerk;- Industrie;- Toerisme en recreatie, congressen en manifestaties;- Transport;- Loopbaanadvisering.[S3] BeantwoordingZoals in H4.2 van het <strong>ruimtelijk</strong> <strong>verkenningsdocument</strong> is aangegeven, wil <strong>Hengelo</strong>een bijdrage leveren aan de regionale werkgelegenheid door de aanwezigekennisinnovatieve bedrijvigheid te versterken door samenwerking metkennisinstituten als het ROC en door verbreding van de werkgelegenheid metdiensten, handel, zorg en technologie en toerisme.<strong>Hengelo</strong> zet met name in op intensieve werkgelegenheid, mede gelet op debeperkte ruimte. Transport hoort daar niet toe.Een aantal van de genoemde categorieën is onder te brengen onder de sectordiensten, zoals loopbaanadvisering.28


Stelling 4'<strong>Hengelo</strong> heeft in 2030 ruimte voor één groot stadspark,waarvoor kleinere parken en grote tuinen zijn opgeofferd.'SamenvattingOp de vierde stelling van de week kwamen zes reacties binnen. Drie mensen zijnvan mening dat er naast een groot stadspark ook ruimte moet zijn voor kleinereparken op wijkniveau. Twee mensen pleiten voor één groot stadspark, 'zoals in eenechte stad.'[S4] BeantwoordingDe gemeente <strong>Hengelo</strong> wil zowel op stads- als op wijkniveau adequate groenvoorzieningenbieden. Daarnaast moeten er goede verbindingen van het groen in destad met het hoogwaardige Twentse landschap tot stand gebracht worden.Stelling 5'Het enige punt waar <strong>Hengelo</strong> zich in 2030 mee kan profilerenis de centrale ligging als infrastructureel knooppunt.'SamenvattingOp de vijfde stelling van de week kwamen dertien reacties binnen. De algemenetendens die uit de reacties spreekt, is dat de ligging en bereikbaarheid weliswaarbelangrijk zijn, maar dat <strong>Hengelo</strong> méér is. <strong>Hengelo</strong> moet zich profileren als meerdan alleen een infrastructureel knooppunt. De kreet die naar voren komt: 'Kom opde kaart, profileer je als stad met een eigen gezicht!’[S5] BeantwoordingDe identiteit van de stad wordt bepaald door meerdere facetten. Het betreftzowel <strong>ruimtelijk</strong>-fysieke, economische als sociaal-maatschappelijke componenten. Inhet kader van de <strong>ruimtelijk</strong>e ontwikkeling zet <strong>Hengelo</strong> met name in op het versterkenvan de <strong>ruimtelijk</strong>e kwaliteit. Dit komt in het <strong>ruimtelijk</strong> <strong>verkenningsdocument</strong>tot uitdrukking door:- Versterking van de <strong>ruimtelijk</strong>e kwaliteit in het centrum;- Herstructurering van bestaande woonwijken en bedrijventerreinen;- Het smeden van stedenbouwkundige en architectonische samenhang tussen hetcentrum, Hart van zuid en tuindorp Het Lansink;- Versterking van de groen-blauwe structuur.29


4.3 Behandeling overige reactiesEr kwamen in totaal 15 reacties binnen die niet van toepassing waren op destellingen, maar betrekking hadden op het <strong>ruimtelijk</strong> <strong>verkenningsdocument</strong>, hetproces, specifieke gebieden of complimenteus van aard waren.30[S6]Er zijn vele reacties binnengekomen met betrekking tot de voortvarendheidwaarmee initiatieven ontwikkeld en projecten uitgevoerd worden. Daarbij wordtnogal eens de vergelijking gemaakt met de wijze waarop buurgemeenten handelen.De gemeente <strong>Hengelo</strong> stelt de structuurvisie <strong>Hengelo</strong> 2010-2030 in een drietalfasen op. Dit gebeurt middels een brede inspraak van de bevolking ombetrokkenheid tot stand brengen. De gemeente creëert de mogelijkheid om visiesen denkbeelden voor de gewenste <strong>ruimtelijk</strong>e ontwikkeling in te brengen.[S7]Veel reacties hebben betrekking op gebiedsspecifieke aspecten, zoals de luchthaven,groengebieden etc. Het <strong>ruimtelijk</strong> <strong>verkenningsdocument</strong> gaat nog niet in opdefinitieve keuzes met betrekking tot locaties in de stad. Deze afwegingen enkeuzes komen aan de orde in het vervolgtraject, bij het opstellen van scenario's enhet voorkeursscenario. De gemaakte opmerkingen zullen in dat kader meegewogenworden.[S8]Het <strong>ruimtelijk</strong> <strong>verkenningsdocument</strong> is aangevuld met een paragraaf over integraleveiligheid.[S9]Voorspellen kan de gemeente <strong>Hengelo</strong> niet. Wat betreft de getallen is hetvoortborduren op onderkende trends en ontwikkelingen. Of die trends ookwerkelijkheid worden, is afhankelijk van vele factoren. Een structuurvisie schept<strong>ruimtelijk</strong>e randvoorwaarden, zodat er bij het werkelijkheid worden van tendenseneen gewenste <strong>ruimtelijk</strong>e ontwikkeling ontstaat.[S10]Paragraaf 2.1, waarin recente nota's zijn samengevat, is aangevuld metsamenvattingen van sociale nota's. Het sociale beleid is hierin nader toegelicht.[S11]Een stad ontwikkelt zich altijd. Wat de gemeente <strong>Hengelo</strong> probeert te doen, iszodanig plannen en sturen, dat gewenste ontwikkelingen ontstaan, geleid engefaciliteerd worden. Een structuurvisie is daarbij een hulpmiddel.[S12]Wat de bestuurlijke structuur betreft vormt het uitgangspunt samenwerken engeen fusie. Ten aanzien van de <strong>ruimtelijk</strong>e ontwikkeling vormt de nota"Netwerkstad Twente, Ruimtelijke Oriëntatie 2030" het uitgangspunt.[S13]Ook de <strong>ruimtelijk</strong>e ordening kan een bijdrage leveren aan begrip, cohesie enverdraagzaamheid. Het kan een handvat bieden voor, maar kan ongewensteontwikkelingen niet voorkomen. In dat kader wordt er in het <strong>ruimtelijk</strong><strong>verkenningsdocument</strong> veel belang gehecht aan de <strong>ruimtelijk</strong>e en socialesamenstelling van wijken, en de daarin na te streven woningdifferentiatie envoorzieningenstructuur op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg enwelzijn.[S14]Voor de plannen met betrekking tot verkeer en vervoer, zie het <strong>Gemeente</strong>lijkVerkeers- en Vervoersplan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!