Afleiden advieswaarden en gezondheidsbewaking bij inhalatoire ...

arbeidshygiene.nl

Afleiden advieswaarden en gezondheidsbewaking bij inhalatoire ...

TTA brochure NR2 2008.qxd 04-07-2008 10:07 Pagina 34kritisch effect, i.e. sensibilisatie, bediscussieerd.Sensibilisatie is weliswaar geen gezondheidsprobleem engeeft een toestand aan, maar is wel een biologisch effect datde kans op het ontwikkelen van een allergie sterk verhoogt.Op de vraag welke test het beste gebruikt kan worden omte onderzoeken of iemand allergisch is kan geen algemeenantwoord worden gegeven omdat de test altijd afhankelijk isvan het allergeen waaraan men wordt blootgesteld. Voor eenaantal allergenen zijn goede testmethoden beschikbaar:proefdierallergenen, bakkersmeel en latex. Voor isocyanatenzijn assays beschikbaar, maar deze hebben een lage validiteit.De dagvoorzitter, Marcel Van Raaij, poneerde de stellingdat als we goed in staat zijn om een gevoelige groep (bijv. atopici) te detecteren middels een aanstellingskeuring,we deze groep kunnen uitsluiten van werkzaamheden waarmet sensibiliserende stoffen (HMW-allergenen) wordtgewerkt, en hiermee het probleem beheerst zou kunnenworden. Deze stelling werd verworpen omdat ook niet atopicigesensibiliseerd kunnen worden en gezondheidseffectenkunnen krijgen en niet iedere atopicus klachten gaat ontwikkelen.Selectie van werknemers kan hiermee niet goedverdedigd worden. Vervolgens werd de mogelijkheid tot hetvaststellen van risicogetallen bediscussieerd. Er zijn relatiefveel humane data beschikbaar van hoog-moleculaire allergenen,maar niet van laag-moleculaire. Voor de laag-moleculaireallergenen zijn we afhankelijk van proefdieronderzoeken zal extrapolatie moeten plaatsvinden naar de mens. Totslot werd gevraagd naar het effect op onderzoeksresultatenvan een veranderende samenstelling van de beroepsbevolkingen gewijzigde werkmethoden. Omdat de samenstellingvan de onderzoeksgroepen in de literatuur waarop het rapportvan de gezondheidsraad is gebaseerd vergelijkbaar ismet de huidige situatie, neem je dit automatisch mee in hetadvies.Normstelling voor blootstelling aan allergenen blijkt eenonderwerp te zijn, dat de nodige discussie oproept. Die discussiezal ook na het verschijnen van dit rapport niet verstommenomdat ook tijdens de peiling na afloop van de bijeenkomst,een grote meerderheid van de aanwezigen nietverwacht dat er snel grenswaarden voor allergenen gaan verschijnen.LiteratuurGezondheidsraad. Preventie van werkgerelateerde luchtwegallergieën.Advieswaarden en periodieke screening. DenHaag: Gezondheidsraad 2008; Publicatienummer 2008/03.70Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (2008) nr 2

More magazines by this user
Similar magazines