Document direct downloaden - Kwaliteitskoepel

kwaliteitskoepel.nl

Document direct downloaden - Kwaliteitskoepel

InleidingGliomen zijn primaire tumoren van het zenuwstelsel, uitgaande van het gliaweefsel. Een glioom iseen ernstige aandoening, niet alleen omdat schade aan de hersenen het wezen van de patiënt aantast,maar ook omdat doorgaans patiënten met een glioom niet curatief te behandelen zijn.Ondanks belangrijke vooruitgang op het gebied van diagnostiek (beeldvorming, moleculairegenetica) en behandeling (neurochirurgie: neuronavigatie, radiotherapie: conformatieradiotherapie, chemotherapie: nieuwe chemotherapeutica, chemotherapie in combinatie metradiotherapie) is de prognose voor de meeste patiënten met een glioom nog steeds slecht.Behandeling van patiënten met een glioom vereist een multidisciplinaire aanpak, waarbij neuroloog,neurochirurg, radioloog, patholoog, radiotherapeut en internist-oncoloog betrokken kunnen zijn. Hetopstellen van een richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het glioom geschiedt dan ook onderauspiciën van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie waarin alle bij de behandeling van hetglioom betrokken specialismen vertegenwoordigd zijn. Deze richtlijn beperkt zich tot astrocytomen,oligodendrogliomen en oligo-astrocytomen (ook wel samengevat als de “diffuse” gliomen) bij devolwassen patiënt. Ependymomen, gliomatosis cerebri, gliomen op ruggenmergniveau en gliomendie vooral op de kinderleeftijd voorkomen zoals het pilocytair astrocytoom worden buitenbeschouwing gelaten.Bij het samenstellen van de werkgroep is zoveel mogelijk rekening gehouden met de geografischeverspreiding van de werkgroepleden en een evenredige vertegenwoordiging van de verschillendedisciplines. De werkgroepleden zijn gemandateerd door hun vereniging.De richtlijn is voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijkonderzoek. De kwaliteit van de wetenschappelijke bewijsvoering wordt in deze richtlijn aangegevenin klassen:A1A2BCDSystematische reviews die ten minste enkele onderzoeken van A2-niveau betreffen,waarbij de resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijnGerandomiseerd vergelijkend onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang enconsistentieGerandomiseerde klinische trials van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of andervergelijkend onderzoek (niet-gerandomiseerd, vergelijkend cohortonderzoek,patiëntcontroleonderzoek)Niet-vergelijkend onderzoekMening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepledenNiveau van bewijs van de conclusiesIIIIIIIVtenminste één systematische review (A1) of twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerdeonderzoeken van niveau A2tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau Btenminste één onderzoek van niveau A2, B of Cmeningen van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepledenDe richtlijnen zijn niet bindend en kunnen niet gebruikt worden om behandeling dwingend in testellen. Bewijsklasse I ontbreekt vaak waar het therapie van gliomen betreft en de behandeling isbovendien sterk geïndividualiseerd, waardoor in de richtlijn verschillende behandelingsoptiesgenoemd zullen worden. Alleen als er bewijsklassen I en II zijn zullen deze specifiek in de tekstgenoemd worden. Indien u afwijkt van een voorkeursbehandeling is het in het algemeen raadzaamuw handelswijze te beargumenteren en te noteren.RICHTLIJN VOOR “DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN PATIЁNTEN MET EEN GLIOOM”Versie 19-04-07 TP/MvdK4/24

More magazines by this user
Similar magazines