PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

bnpparibas.ip.com

PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVESTR.C.S. B 33.363JaarverslagGecontroleerd per 28 februari 2011Bevek met verschillende compartimenten naar Luxemburgs rechtGecontroleerd jaarverslag per 28 februari 2011


PA R V ESTJAARVERSLAGper 28 februari 2011(gecontroleerd)Er mag geen enkele inschrijving worden aanvaard op basis van definanciële rekeningen. De inschrijvingen zijn slechts geldig indien zeplaatsvinden op basis van het laatste geldende prospectus, vergezeld vanhet recentste jaarverslag en het recentste halfjaarverslag, indien datrecenter is dan het jaarverslag.


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)InhoudsopgavePARVEST....................................................................................................................................................................................................................................Organisatie van de sicav 6Verslag ....................................................................................................................................................................................................................................van de Raad van Bestuur 9Auditverslag .................................................................................................................................................................................................................................... 13Staat ....................................................................................................................................................................................................................................van de nettoactiva 15Staat ....................................................................................................................................................................................................................................van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva 36Toelichtingen ....................................................................................................................................................................................................................................bij de jaarrekening 56(Niet-gecontroleerde) ....................................................................................................................................................................................................................................rendementen van de compartimenten 712


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Aandelencompartimenten"Multi-stylesbeheer"....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN 78PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY AUSTRALIA 81PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY BRAZIL 83PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY BRIC 86PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY CHINA 91PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY EURO 94PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY EURO SMALL CAP 97PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY EUROPE CONVERGING 100PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY EUROPE EMERGING 101PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY EUROPE LS30 103PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY EUROPE MID CAP 106PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY EUROPE SMALL CAP 109PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY FRANCE 113PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY GERMANY 115PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY INDIA 117PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY JAPAN 119PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY JAPAN SMALL CAP 122PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY LATIN AMERICA 126PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY RUSSIA 130PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY SOUTH KOREA 132PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY SWITZERLAND 134PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY TURKEY 136PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY UK 138PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY USA MID CAP 140PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY USA 143PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY WORLD 147PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY WORLD EMERGING 149"Valuebeheer"....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST EQUITY EUROPE VALUE 152PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY USA SMALL CAP 155PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY USA VALUE 159"Groeibeheer"....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA 162PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY EUROPE GROWTH 164Thematisch/sectoraal beheer....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES 168PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY EUROPE FINANCE 170PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE 172PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY GLOBAL BRANDS 174PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY WORLD NEXT GENERATION 176PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY WORLD RESOURCES 179PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS 182PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................GLOBAL ENVIRONMENT 184PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................REAL ESTATE SECURITIES EUROPE 186PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................SUSTAINABLE EQUITY EUROPE 187PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) 190PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................STEP 80 WORLD EMERGING (USD) 192PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................STEP 90 EURO 193Absolute Return-strategieën....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS 195Flexibel beheer....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE 197ObligatiecompartimentenStaatsleningen....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST BOND EURO GOVERNMENT 200PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND EURO LONG TERM 2043


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Privé-leningen....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST BOND EURO CORPORATE 206PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND EUROPE HIGH YIELD 214PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND USA HIGH YIELD 218PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND WORLD CORPORATE 224PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND WORLD HIGH YIELD 228PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................ENHANCED CASH 18 MONTHS 234PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................ENHANCED CASH 1 YEAR 239PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................ENHANCED CASH 6 MONTHS 244Gemengde leningen....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST BOND EURO 249PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND EUROPE 253PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND EURO MEDIUM TERM 256PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND EURO SHORT TERM 261PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND JPY 264PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND USD 265PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND WORLD 267PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND WORLD EMERGING 272Converteerbare obligaties....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA 274PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................CONVERTIBLE BOND EUROPE 278PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP 282Thematisch beheer....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED 285PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND EURO PREMIUM 288PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND WORLD ABS 290PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................BOND WORLD INFLATION-LINKED 292PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE 294Absolute Return-strategieën....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND 299PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) 303Flexibel beheer....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE 308Kortetermijncompartimenten....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST SHORT TERM CHF 312PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................SHORT TERM EURO 313PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................SHORT TERM EURO PREMIUM 316PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................SHORT TERM GBP 318PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................SHORT TERM USD 319Gediversifieerde compartimentenBeheer op basis van een benchmark....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE 321PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................DIVERSIFIED DYNAMIC 323Target Return-beheer....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) 325PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................TARGET RETURN PLUS (USD) 327Absolute Return-strategieën....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST MULTI ASSETS 4 329PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................MULTI ASSETS 4 (USD) 334Thematisch beheer....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS 339Andere compartimenten4


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)....................................................................................................................................................................................................................................PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 341PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................COMMODITIES ARBITRAGE 347PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................WORLD AGRICULTURE 349PARVEST ....................................................................................................................................................................................................................................WORLD AGRICULTURE (USD) 352Geografische ....................................................................................................................................................................................................................................spreiding van de effectenportefeuille per 28/02/20113545


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)OprichtingPARVEST is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, opgericht voor onbepaalde duur op 27 maart 1990conform de bepalingen van deel I van de wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging.De vennootschap is momenteel onderworpen aan de bepalingen van deel I van de wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voorcollectieve belegging, evenals aan de Europese richtlijn 85/611/EEG zoals gewijzigd door de richtlijnen 2001/107/EG en 2001/108/EG (UCITS III)De statuten van de SICAV zijn neergelegd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar elke geïnteresseerde ze kanraadplegen en er een kopie kan van krijgen. Ze werden voor de laatste keer gewijzigd d.d. 8 februari 2006 en werden gepubliceerd in de Mémorial,Recueil des Sociétés et Associations op 25 april 2006.De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B 33.363.De statuten, het prospectus en de periodieke verslagen kunnen gratis worden verkregen in de zetel van de vennootschap en bij de plaatselijkeagenten. Ze kunnen ook worden geraadpleegd via internet, op het volgende adres: www.bnpparibas-ip.com.Het minimumkapitaal bedraagt EUR 1.250.000.Het kapitaal van de vennootschap is op elk ogenblik gelijk aan de som van de waarde van de nettoactiva van de compartimenten van devennootschap en wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De kapitaalwijzigingen gebeuren van rechtswegeen zonder de maatregelen voor bekendmaking en inschrijving in het Luxemburgse Registre de Commerce et des Sociétés die zijn voorzien voorkapitaalverhogingen en -verlagingen van naamloze vennootschappen.NoteringDe aandelen van de distribuerende klasse van de categorie "Classic" van elk compartiment van de vennootschap zijn genoteerd op de beurs vanLuxemburg.Informatie aan de aandeelhouders1. Periodieke verslagenDoor de accountant gecertificeerde jaarverslagen op de laatste dag van de maand februari, niet-gecertificeerde halfjaarlijkse verslagen op 31augustus, evenals de lijst van wijzigingen (aan- en verkopen van effecten) in de samenstelling van de effectenportefeuilles worden gratis terbeschikking van aandeelhouders gesteld aan de loketten van de depothoudende bank, bij de domiciliëringsagent, de vertegenwoordiger inZwitserland en andere instellingen die door de bank zijn aangesteld, evenals op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Die rapporten zullentegelijk betrekking hebben op elk van de compartimenten en op de activa van de vennootschap in zijn geheel.De financiële rekeningen van elk compartiment worden opgesteld in de munteenheid van het compartiment, maar de geconsolideerde rekeningenzullen worden uitgedrukt in euro ("EUR"). De jaarverslagen worden gepubliceerd binnen de vier maanden na de afsluiting van het boekjaar. Dehalfjaarverslagen worden gepubliceerd binnen de twee maanden volgend op het einde van het beschouwde halfjaar.2. Beschikbare informatiea) Netto-inventariswaardeDe netto-inventariswaarden van de aandelen van elk compartiment zijn elke bankwerkdag beschikbaar op de maatschappelijke zetel van devennootschap. De Raad van Bestuur zal later kunnen beslissen om deze nettowaarden te publiceren in kranten in landen waar de aandelen van devennootschap worden aangeboden of verkocht.Zij zijn ook verkrijgbaar bij de domiciliëringsagent en de banken die instaan voor de financiële dienst.b) Uitgifte- en terugkoopprijsDe uitgifte- en terugkoopprijzen van de aandelen van elk compartiment van de vennootschap worden dagelijks gepubliceerd bij de administratiefagent en in de banken die de financiële dienst verzorgen.c) Kennisgevingen aan de aandeelhoudersDe andere informatie bestemd voor de aandeelhouders zal worden gepubliceerd in de "Mémorial" in Luxemburg, als die publicatie verplicht isvolgens de statuten of het huidige prospectus. Overigens kunnen ze worden gepubliceerd in een regelmatig verspreide Luxemburgse krant.8


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Monetair beleidDe grote centrale banken hielden hun rente ongewijzigd. In de loop van 2010 stelde de Fed zich minder agressief op wat groei en inflatie betreft. Inaugustus besloot de Fed om de betalingen uit haar enorme portefeuille van door hypotheek gedekte effecten te herbeleggen. Jaarlijks wordt voor circaUSD 200 miljard aan schatkistpapier aangekocht. Dit moet voorkomen dat de balans van de Fed krimpt, dat zou immers neerkomen op eenverstrakking van het monetaire beleid. In een toespraak op een conferentie van centrale bankiers in augustus stelde Fed-voorzitter Bernanke dat de Fedklaarstond om nog meer staatsobligaties te kopen als de vooruitzichten verder zouden achteruitgaan. Uit de persverklaring van september van hetcomité voor monetair beleid van de Fed bleek dat de inflatie gevaarlijk laag was, wat steun bood aan de bereidheid van de Fed om nieuwestimuleringsmaatregelen te nemen. Op 3 november, net na het afsluiten van de verslagperiode, deed de Fed ook wat ze had aangekondigd. Zij zoutegen het einde van het tweede kwartaal van 2011 voor USD 600 miljard aan staatsobligaties kopen. De stijgende aardolieprijzen, de toenemendeinflatie en de aansterkende economie hebben de Fed echter van mening doen veranderen. Hoewel er geen duidelijke consensus is binnen de Fed zijnde meeste leden het er blijkbaar over eens dat de hogere aardolieprijzen een grotere bedreiging voor de groei vormen dan de inflatie.De ECB heeft de uitgang voor haar exitstrategie gevonden. Aan het begin van 2010 zette de ECB een verstrakking in van de normen voor leningenaan handelsbanken. De looptijden werden verkort, waarbij de leningen op 6 maanden en 1 jaar geleidelijk vervangen werden door leningen op 3maanden. De banken konden nog steeds onbeperkte bedragen lenen, maar de rente die de ECB daarvoor aanrekende, ging van vast naar variabel. DeECB moest echter gas terugnemen toen de banksector getroffen werd door de staatsobligatiecrisis. Door de onzekerheid over de blootstelling van deindividuele banken aan de schulden van de perifere landen liep de interbancaire markt vast, en de banken moesten bij de ECB aankloppen voorliquiditeit. De interbancaire rente steeg (zij het lang niet zo sterk als tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis) en de banken bewaardenrecordbedragen in contanten bij de ECB. Bovendien begon de ECB staatsobligaties op te kopen van landen waarvan de obligatiemarkten het lietenafweten. Deze aankopen stegen tot zo'n EUR 70 miljard in mei en juni, toen de ECB ingreep om de schuldenmarkten te stabiliseren. Bij circa 5% vande uitstaande schuld van Portugal, Griekenland, Ierland en Spanje was dit een significante ingreep. Van juni tot oktober vielen de aankopen terug totbijna nul. Toen de schuldenproblemen echter de Ierse kust bereikten en de staatsobligatiecrisis ook Portugal en Spanje dreigde te besmetten, voerde deECB haar aankoopprogramma op, hoewel niet tot de niveaus van mei en juni. De ECB blijft zich op dit vlak zeer terughoudend opstellen. Zij richtzich op het vlot krijgen van vastgelopen markten, in tegenstelling tot de programma's van de Fed en de BoE, die bedoeld zijn als economischestimulansen via een grootschalige liquiditeitsverstrekking. Ondanks de staatsschuldencrisis kondigde ECB-voorzitter Trichet in maart 2011 nauwelijksverholen aan dat de rente binnenkort zou worden opgetrokken. Hoewel de kerninflatie nog steeds bescheiden is, is de algemene inflatie gestegen tothet streefcijfer van 2% van de ECB.ValutamarktenDe euro werd sterker ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de Japanse yen, maar verzwakte tegenover het Britse pond. De euro zette deverslagperiode in op 1,36 Amerikaanse dollar voor 1 euro. Aan het einde was dat 1,38 dollar. Het afgelopen jaar is de evolutie van de euro tenopzichte van de dollar grotendeels bepaald door de staatsschuldencrisis in de eurozone en door de verwachtingen inzake het monetair beleid. Tot beginjuni 2010 steeg de dollar toen de staatsschuldencrisis een eerste piek bereikte. Toen het stof wat ging liggen in de zomer en de Amerikaanse economietekenen van vertraging vertoonde, haalde de euro de bovenhand. De Ierse redding vormde opnieuw een tegenvaller voor de euro, maar door de soepeleFed, die een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling inzette, en de strakkere ECB won de euro weer aan waarde.Een jaar geleden werd de Japanse yen verhandeld bij 88,9 voor een Amerikaanse dollar. Daarna daalde hij eerst toen de VS-economie tekenen vanverzwakking vertoonde. Het keerpunt kwam op hetzelfde moment als voor de euro, en om dezelfde reden: de soepele Fed. De yen werd alsmaarsterker en tegen medio augustus was hij gestegen tot niveaus die geleden waren van het midden van de jaren negentig. Toen bleek dat de VS en deeurozone hun rente voorlopig niet zouden optrekken, daalden de obligatieopbrengsten en verminderde het renteverschil met Japan. Bovendienrepatrieerden risicoaverse beleggers hun kapitaal naar Japan. De autoriteiten besloten dat 82 yen per Amerikaanse dollar nu wel welletjes was, enverkochten in september voor USD 20 miljard aan yens. Dit zorgde slechts voor een tijdelijke verzwakking van de yen. De koers van de Japanse muntging al snel weer omhoog, om 2010 af te sluiten op net geen 82 yen voor 1 dollar. Na de aardbeving en de tsunami steeg de yen aanvankelijk sterk,vooral door de verwachting van een aanzienlijke repatriëring van kapitaal. Een gecoördineerde interventie van de centrale banken van de grotewereldeconomieën bracht echter soelaas.ObligatiemarktenTijdens de verslagperiode daalden de obligatieopbrengsten met 20 basispunten naar 3,4% in de US, maar stegen ze met 5 basispunten naar 3,2% inDuitsland. De opbrengsten lagen aan het begin van de verslagperiode sowieso reeds laag vanuit historisch perspectief. Ook de monetaire autoriteitenhielden hun rentevoeten zo laag mogelijk, wat een stevige verankering vormde om te voorkomen dat de obligatieopbrengsten zouden klimmen.Bovendien bleef ook de inflatie beperkt. Tijdens de eerste maanden van de verslagperiode daalden de opbrengsten in de VS en Duitsland in parallel.Diverse factoren droegen bij tot deze dalingen. De Fed maakte duidelijk dat zij klaarstond om het stimulerende beleid door te trekken. In augustusbesloot de Fed om de terugbetalingen uit haar portefeuille van door hypotheek gedekte effecten te herbeleggen, om een inkrimping van de balans tevoorkomen. In september stelde de Fed dat de inflatie gevaarlijk laag was, en dat zij klaarstond voor een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling.Dit leidde tot de verwachting van een langere periode van ongewijzigd monetair beleid en lage obligatieopbrengsten. De Duitse obligatie-opbrengstenbereikten eind augustus een dieptepunt van iets meer dan 2%. In de VS werd het diepste punt met 2,4% bereikt in oktober. Daarna stegen deopbrengsten aanzienlijk door de betere vooruitzichten, de grote en aanhoudende begrotingstekorten in de VS en de aanzienlijke stijging van deaardolieprijzen en de inflatie.AandelenmarktenDe afgelopen twaalf maanden gingen de ontwikkelde aandelenkoersen er 19,3% op vooruit, hun opkomende tegenhangers zelfs 18,4%. DeAmerikaanse economie deed het beter dan de Europese, omdat de eurozone afgeremd werd door de staatsschuldencrisis. Tijdens het eerste deel van deverslagperiode, tot midden april 2010, klommen de aandelenmarkten weer op tot hun hoogtepunten van na de recessie, dankzij de solidewinstresultaten. De bedrijfswinsten namen toe, zowel in kwaliteit als in kwantiteit, omdat ze meer te danken waren aan een verbeterde verkoop danaan kostenbesparingen. De markten gingen in de uitverkoop in mei en juni door de bezorgdheid bij de beleggers over de vorm van het wereldwijdeherstel, de spanningen op de staatsobligatiemarkten en in de banksector in Europa en de vrees voor een mogelijke vertraging in China. In juli was ereen nieuwe opleving dankzij de gunstige bedrijfswinsten, maar deze boost was minder sterk dan die van het voorgaande kwartaal. In augustus gingende aandelen opnieuw in de uitverkoop toen door de ongunstige indicatoren in de VS de vrees ontstond dat het land op een dubbelediprecessieafstevende. Het keerpunt kwam er toen de Fed eind augustus de mogelijkheid van een nieuwe ronde monetaire stimulansen ter sprake bracht. Deaandelenmarkten boekten dan ook hun sterkste septemberrendement van de afgelopen decennia, en trokken die winst de rest van het jaar door. Devrees voor een aanzienlijke vertraging in de VS ebde weg en dat leidde tot een hogere risicobereidheid onder de beleggers. De Ierse redding innovember veroorzaakte uiteindelijk slechts een korte correctie in de solide haussetrend. De opleving op de ontwikkelde markten hield aan tot februari2011. De markten werden toen geconfronteerd met aanzienlijke tegenwind, zoals de politieke onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, hogereaardolieprijzen en een mogelijke renteverhoging door de ECB. De natuurramp in Japan maakte het allemaal nog erger. De markten corrigeerden danook scherp begin maart. Aan het einde van de verslagperiode hadden de aandelenmarkten een herstel ingezet na deze correctie. Het inflatierisico waseen groter risico voor de aandelen van de opkomende markten, die een piek bereikten rond de jaarwisseling en sindsdien zijn achtergebleven bij hunontwikkelde tegenhangers.10


P A R V E SP A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Als gevolg van het besluit van de Raad op 7 januari 2011, vraagt de Raad aan de vergadering van aandeelhouders om deze maandelijkse en driemaandelijksedividenden goed te keuren, evenals de tussentijdse jaarlijkse dividenden gestort op 14, 21 en 22 maart 2011.Compartimenten Klasse Valuta Dividend BetaaldatumParvest Bond Euro Classic D EUR 3,45 14 maartParvest Bond Euro Corporate Classic D EUR 4,00 14 maartParvest Bond Euro Government Classic D EUR 8,10 14 maartParvest Bond Euro Inflation-Linked Classic D EUR 1,30 14 maartParvest Bond Euro Short Term Classic D EUR 2,30 14 maartParvest Bond Europe Classic D EUR 4,10 14 maartParvest Enhanced Cash 6 Months Classic D EUR 0,40 14 maartParvest Equity High Dividend Europe Classic D EUR 2,85 14 maartParvest Short Term Euro Classic D EUR 0,40 14 maartParvest Short Term USD Classic D USD 0,30 14 maartParvest Sustainable Equity Europe Classic D EUR 2,45 14 maartParvest Equity Latin America Classic D USD 16,85 21 maartParvest Equity Brazil Classic D USD 4,65 21 maartParvest Equity Japan Classic D JPY 50,00 22 maartDe Raad vraagt aan de vergadering van aandeelhouders om te beslissen over de storting d.d. 30 juni 2011 van de volgende jaarlijkse dividenden:Compartimenten Klasse Valuta DividendParvest Absolute Return Europe Bond Classic D EUR 0Parvest Absolute Return World Bond (USD) Classic D USD 0Parvest Bond Euro Long Term Classic D EUR 4,65Parvest Bond Euro Medium Term Classic D EUR 3,41Parvest Bond Europe High Yield Classic D EUR 4,98Parvest Bond JPY Classic D JPY 158,00Parvest Bond World ABS Classic D EUR 0Parvest Bond World High Yield Classic D USD 7,42Parvest Bond World Corporate Classic D USD 4,09Parvest Bond World Inflation-linked Classic D EUR 1,16Parvest Convertible Bond Europe Classic D EUR 3,65Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic D EUR 3,67Parvest Diversified Conservative Classic D EUR 1,92Parvest Diversified Dynamic Classic D EUR 2,72Parvest Enhanced Cash 1 Year Classic D EUR 0Parvest Enhanced Cash 18 Months Classic D EUR 0Parvest Environmental Opportunities Classic D EUR 1,59Parvest Equity Asia ex-Japan Classic D USD 6,07Parvest Equity Australia Classic D AUD 18,91Parvest Equity BRIC Classic D USD 2,15Parvest Equity China Classic D USD 1,69Parvest Equity Euro Classic D EUR 2,78Parvest Equity Euro Small Cap Classic D EUR 3,51Parvest Equity Europe Alpha Classic D EUR 2,93Parvest Equity Europe Converging Classic D EUR 2,78Parvest Equity Europe Emerging Classic D EUR 3,05Parvest Equity Europe Finance Classic D EUR 1,52Parvest Equity Europe Growth Classic D EUR 4,93Parvest Equity Europe LS 30 Classic D EUR 2,17Parvest Equity Europe Mid Cap Classic D EUR 6,81Parvest Equity Europe Value Classic D EUR 3,23Parvest Equity France Classic D EUR 9,30Parvest Equity Germany Classic D EUR 3,19Parvest Equity Global Brands Classic D USD 4,39Parvest Equity India Classic D USD 1,73Parvest Equity Japan Small Cap Classic D JPY 54,00Parvest Equity Russia Classic D USD 1,3311


P A R R V V E E S S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Compartimenten Klasse Valuta DividendParvest Equity South Korea Classic D USD 1,40Parvest Equity Switzerland Classic D CHF 11,95Parvest Equity Turkey Classic D EUR 2,66Parvest Equity UK Classic D GBP 3,47Parvest Equity USA Classic D USD 1,12Parvest Equity USA Mid Cap Classic D USD 2,02Parvest Equity USA Small Cap Classic D USD 5,61Parvest Equity USA Value Classic D USD 1,45Parvest Equity World Classic D USD 2,44Parvest Equity World Emerging Classic D USD 6,93Parvest Equity World Next Generation Classic D EUR 2,77Parvest Equity World Resources Classic D USD 4,41Parvest Equity World Technology Innovators Classic D USD 1,07Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic D EUR 1,59Parvest Flexible Equity Europe Classic D EUR 3,59Parvest Global Environment Classic D EUR 2,31Parvest Real Estate Securities Europe Classic D EUR 2,24Parvest Short Term CHF Classic D CHF 0Parvest Short Term GBP Classic D GBP 0Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic D EUR 4,06Parvest Target Return Plus (Euro) Classic D EUR 0Parvest Target Return Plus (USD) Classic D USD 0Luxemburg, 4 mei 2011De Raad van BestuurToelichting: De informatie in dit rapport wordt vermeld voor historische doeleinden en vomt geen indicatie voor toekomstige resultaten.12


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)AuditverslagAan de aandeelhouders vanPARVESTOvereenkomstig het mandaat toegekend door de algemene aandeelhoudersvergadering van 17 juni 2010, hebben we de audit van de bijgevoegde financiële statenvan PARVEST uitgevoerd en van elk van zijn compartimenten, waaronder de staat van de nettoactiva en de staat van de effectenportefeuille tot 28 februari 2011,evenals de staat van de verrichtingen en de variaties van de nettoactiva voor het boekjaar dat werd afgesloten op deze datum en de bijlage met een samenvattingvan de voornaamste boekhoudmethodes en andere verklarende toelichtingen bij de financiële staten.Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de sicav voor de jaarrekeningDe Raad van Bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor de opstelling en de eerlijke voorstelling van deze jaarrekening, conform de geldende wettelijke enreglementaire voorschriften betreffende de opstelling en presentatie van de jaarrekening in Luxemburg, evenals voor de interne controle die hij nodig acht om dejaarrekening te kunnen opstellen vrij van significante onregelmatigheden als gevolg van fraude of fouten.Verantwoordelijkheid van de erkende accountantHet is onze verantwoordelijkheid om op basis van onze controle een opinie uit te drukken over deze jaarrekening. We hebben onze controle uitgevoerd volgens deinternationale controlenormen (International Standards on Auditing) voor Luxemburg van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze normenvereisen dat we de ethische regels respecteren en dat we de controle plannen en realiseren om redelijkerwijze te garanderen dat de jaarrekening geen significanteonregelmatigheden bevat.Een controle impliceert het gebruik van procedures om de bewijskrachtige elementen te verzamelen betreffende de bedragen en de informatie die in de jaarrekeningworden gegeven. De keuze van de procedures is de verantwoordelijkheid van de erkende accountant, evenals de waardering van de risico's dat de jaarrekeningensignificante onregelmatigheden bevatten, ongeacht of die voortvloeien uit fraude of fouten. Bij deze evaluatie houdt de erkende accountant rekening met de internecontrole die in de entiteit wordt gevoerd met betrekking tot het opstellen en de presentatie van de jaarrekeningen om aan de situatie aangepaste controleprocedureste definiëren, en niet met de bedoeling een opinie uit te drukken over de efficiënte werking van de interne controle van de entiteit. Een controle omvat tevens dewaardering van het geschikte karakter van de gebruikte boekhoudkundige methodes en het redelijke karakter van de boekhoudkundige ramingen van de Raad vanBestuur van de sicav, evenals de waardering van de presentatie van de jaarrekening.We achten de bewijskrachtige elementen die we hebben verzameld, voldoende en geschikt om onze opinie te vormen.OpinieOns inziens geeft deze jaarrekening een trouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van PARVEST en van elk van zijn compartimenten op 28februari 2011, evenals van het resultaat van zijn verrichtingen en van de variaties in de nettoactiva voor het boekjaar dat op die datum werd afgesloten, conform dewettelijke en reglementaire voorschriften betreffende de opstelling en de presentatie van de financiële staten die gelden in Luxemburg.Zonder terug te komen op onze mening, vestigen we uw aandacht op de inhoud van toelichting 3.4) van de financiële staten inzake de waardering van de activa/schuldinstrumenten in het compartiment PARVEST BOND WORLD ABS. Deze toelichting verklaart waarom bepaalde activa van dit compartiment, bij gebrekaan een liquide markt, werden gewaardeerd op basis van hetzij een beleid van "fair value", hetzij een bron waarvan de prijs louter indicatief is.PricewaterhouseCoopers SARL., 400, route d’Esch. 1443, L- 1014 LuxemburgT: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.luErkend revisorenkantoor. Accountant (gouvernementele toelating nr. 00123693)R.C.S. Luxemburg B 65.477 - Aandelenkapitaal EUR 516.950 - BTW LU1756444713


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Ander onderwerpAanvullende informatie die in dit jaarverslag is opgenomen, werd gecontroleerd in het kader van onze missie, maar niet aan bijzonderecontroleprocedures onderworpen volgens de normen die hiervoor zijn beschreven. Bijgevolg uiten wij daarover geen mening. Niettemin roept dezeinformatie geen toelichtingen van onzentwege op tegen de achtergrond van de jaarrekening in haar geheel beschouwd.PricewaterhouseCoopers SARL Luxemburg, 1 juni 2011Vertegenwoordigd doorDidier Prime14


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/20111.2.3.4.5.6.7.8.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.ActivaEffectenportefeuille tegenwaarderingswaarde (toelichting 3.4)BanktegoedenDividenden en interestente ontvangen (toelichting 3.5)Te ontvangen op valuta-/renteswapsNiet-gerealiseerde meerwaarde op financiële instrumenten(toelichtingen 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12)Diverse te ontvangen posten (toelichting 3.11)Totaal activaPassiva9.10. Bankschulden11. Te betalen kosten12. Te betalen dividenden en interesten (toelichting 3.5)13. Te betalen op valuta-/renteswaps14. Niet-gerealiseerde minderwaarde op financiële instrumenten(mededeling 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12)15. Totaal passivaNettoactivain % van totaalAantal aandelen in omloopper 28 februari 2011Classic DClassic CClassic H EURIDICNXDXCPrivilegeNetto-inventariswaarde per aandeelClassic DClassic CClassic H EURIDICNXDXCPrivilegeNettoactiva per 28 februari 2010Netto-inventariswaarde per aandeelClassic DClassic CClassic H EURIDICNXDXCPrivilegeNettoactiva per 28 februari 2009Netto-inventariswaarde per aandeelClassic DClassic CClassic H EURIDICNXDXCPrivilegeD e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen15


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYEUROPE LS30PARVEST EQUITYEUROPE MID CAPPARVEST EQUITYEUROPE SMALLCAPPARVEST EQUITYFRANCEPARVEST EQUITYGERMANYEUREUREUREUREUR1.2.30 957 205207 442 90228 673 10568 636 19352 254 1133.4.788 20055 8086 835 55640 800281 31813 320437 92615 267608 831-5.6.-165 212---18----7.-----8.31 966 425214 319 25828 967 76169 089 38652 862 9449.10.11.12.13.14.312 20927 251----329 655151--207 00928 314----101 765----68 707369--15.16.17.18.339 46031 626 9650,16329 806213 989 4521,11235 32328 732 4380,15101 76568 987 6210,3669 07652 793 8680,2719.20.21.22.23.24.25.26.27.11 148,3372 784,72--342,011,34--0,024 396,59482 960,09--20,256 887,47-2 711,0012,66-16 463,94--276,983 701,12--164,532 951,34154 117,21--49,44854,96--58,11384,64528 507,88--0,0121 400,54--74,3928.29.30.31.32.33.34.35.36.37.69,4072,80--74 717,5772,40--599,3330 404 298301,92426,78--121 580,43392,75-502,93952,58289 615 968-94,74--96 408,8492,63--767,1527 479 374271,21411,35--89 476,37378,38--750,4776 461 445115,8895,15--99 308,00112,27--788,707 985 27838.39.40.41.42.43.44.45.46.47.61,3762,34--63 346,7462,34--509,3349 695 713261,84362,52--102 255,04336,14-420,44803,3676 134 571-75,73--76 237,4774,60--609,026 796 009247,32360,85--77 716,86334,44--653,6575 999 328-76,13--78 360,00---624,307 742 00048.49.50.51.52.53.54.55.56.45,9345,93--46 239,3645,90-46,58370,81184,82247,91--69 273,63231,59-283,08545,5148,0848,08--48 232,5647,72-48,34386,05191,01265,63--56 675,62248,04-307,20477,8254,2254,22--55 049,0054,22-55,44439,36D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen18


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYINDIAPARVEST EQUITYJAPANPARVEST EQUITYJAPAN SMALL CAPPARVEST EQUITYLATIN AMERICAPARVEST EQUITYRUSSIAUSDJPYJPYUSDUSD1.2.200 960 48754 786 047 0374 520 431 900426 545 60190 468 6193.4.2 096 084-349 589 20835 112 971298 900 3205 830 63515 460 4091 673 7113 416 435-5.6.---15 830 224-100 069----7.1 110 849----8.204 167 42055 186 579 4404 825 262 924443 679 72193 885 0549.10.11.12.13.14.798 380312 006----65 876 930345 363---7 317 778----481 916112--369 368140 294---15.16.17.18.1 110 386203 057 0340,7666 222 29355 120 357 1472,537 317 7784 817 945 1460,22482 028443 197 6931,67509 66293 375 3920,3519.20.21.22.23.24.25.26.27.9 792,84761 200,06--245,8088 605,29-57 181,943 006,6046 328,003 741 600,754 083 449,33-6 187,00265 944,22-48 487,4745 636,607 414,90852 082,3641 467,47-233,2449 257,77-190,002 180,045 125,64117 935,54--605,5910 980,00--1 326,7225 233,03755 825,67--123,4142 410,68--1 519,0228.29.30.31.32.33.34.35.36.37.161,75168,71--178 248,20162,41-185,891 402,95239 836 4482 580,003 050,006 274,00-2 290 002,002 795,00-3 572,0063 191,0047 257 034 3283 157,003 771,006 412,00-4 039 181,003 470,00-4 566,0092 276,003 222 723 044689,69892,11--526 740,73829,09--4 791,66617 684 33094,2697,22--99 503,5695,15--788,6640 343 78838.39.40.41.42.43.44.45.46.47.150,06155,11--162 057,51150,46-167,781 281,8699 528 5162 554,002 958,006 584,00-2 199 180,002 732,00-3 409,0060 855,0042 473 353 7832 595,003 038,005 574,00-3 216 246,002 816,00-3 603,0073 767,002 953 999 172616,37776,88--453 952,15727,46-912,564 142,44166 553 61870,2871,50--72 165,0070,50--575,5713 930 27048.49.50.51.52.53.54.55.56.71,5673,07--75 517,8071,41-77,64599,372 029,002 292,005 355,00-1 688 277,002 133,00-2 601,0046 828,002 069,002 369,004 533,002 359 041,002 481 254,002 213,00-2 755,0057 104,00306,38375,44--217 332,99354,20-434,281 987,9926,5626,56--26 659,0026,38-26,69213,11D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen19


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYUSAPARVEST EQUITYWORLDPARVEST EQUITYWORLD EMERGINGPARVEST EQUITYEUROPE VALUEPARVEST EQUITYUSA SMALL CAPUSDUSDUSDEURUSD1.2.1 725 977 86164 984 636324 495 22869 449 726239 861 4603.4.11 247 9631 573 6003 513 725104 6815 676 694553 948970 777292 86111 579 237208 4585.6.-2 312 582-----33 996-198 7877.-188---8.1 741 112 00668 603 230330 725 87070 747 360251 847 9429.10.11.12.13.14.-2 116 177----93 504---9 535 289401 9571 699---115 000----379 941---15.16.17.18.2 116 1771 738 995 8296,5493 50468 509 7260,269 938 945320 786 9251,21115 00070 632 3600,37379 941251 468 0010,9519.20.21.22.23.24.25.26.27.99 536,5511 074 645,06759 858,38-3 994,53639 898,17-1 000,26100 139,55258,32413 836,15--138,0614 064,31-4 822,81991,2321 266,38331 659,90--418,0011 171,14-15 838,572 920,1510 992,65544 684,79--0,013 722,77--50,221 142,87255 104,9455 389,86-288,296 658,49-56 339,167 278,3928.29.30.31.32.33.34.35.36.37.63,0385,49132,70-135 208,7978,48-100,15945,971 338 972 823105,37134,29--73 493,4691,12-157,53725,9459 495 056317,54375,77--404 140,69354,45-427,333 338,25325 059 430103,12126,67--135 896,00120,12--1 045,71350 126 650443,31497,54150,63-228 918,82460,84-599,131 768,88430 147 93538.39.40.41.42.43.44.45.46.47.50,9367,76104,75-106 104,4262,67-78,12744,481 065 265 46091,91114,22--61 891,4978,09-131,86612,9941 824 320274,27317,73--338 178,24301,97-355,172 802,17222 166 96892,79110,17--116 648,00105,26--902,98184 455 330352,45391,07118,00-177 894,12364,96-461,621 379,96305 129 28348.49.50.51.52.53.54.55.56.37,1949,1772,11-76 220,9645,83-55,82536,5367,7381,27--43 628,8855,98-92,40433,15156,26175,74--185 297,28168,27-193,451 539,0769,6278,46--81 887,0075,52-86,58638,60244,04269,0176,75-121 049,87252,93-311,46942,18D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen21


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYUSA VALUEPARVEST EQUITYEUROPE ALPHAPARVEST EQUITYEUROPE GROWTHPARVESTENVIRONMENTALOPPORTUNITIESPARVEST EQUITYEUROPE FINANCEUSDEUREUREUREUR1.2.234 051 750392 605 217603 685 910228 496 34140 538 5813.4.928 500305 2342 553 160611 60626 032 664534 1526 463 14869 829345 93511 0055.6.-772 526--------7.-----8.236 058 010395 769 983630 252 726235 029 31840 895 5219.10.11.12.13.14.-328 442----581 183----913 885--188 9505 337 638401 231---113 40149 759---15.16.17.18.328 442235 729 5680,89581 183395 188 8002,051 102 835629 149 8913,275 738 869229 290 4491,19163 16040 732 3610,2119.20.21.22.23.24.25.26.27.1 005,49909 898,36392 341,72-957,1014 143,78--35 192,0870 040,522 589 182,26--701,66118 298,58-52 475,3410 682,9931 095,302 903 599,31--228,114 511,61--678,5925 831,941 245 235,94--851,52---3 387,7616 119,77389 341,35--119,5849 492,79--2 260,4828.29.30.31.32.33.34.35.36.37.81,8089,9086,58-96 380,0885,87--750,73378 556 83893,44108,32--114 089,92104,17-118,02901,16725 186 319157,27203,86--134 806,70188,77--1 096,36232 704 07897,17104,68--109 780,92---869,60207 258 05550,6073,24--58 838,5267,35--456,8626 429 70638.39.40.41.42.43.44.45.46.47.70,7576,2373,41-80 793,2873,36--631,76225 795 82985,4195,83--99 938,7392,86-102,76791,65361 736 004131,30164,85--107 935,97153,80--880,38258 793 49889,0593,02--96 393,57---764,97-46,7665,96--52 434,9661,14--408,6117 173 11048.49.50.51.52.53.54.55.56.39,6042,0738,58-44 108,3740,79-45,66346,0863,6669,25--71 544,1867,61-73,12568,0996,66117,07--75 935,85110,04-135,06620,86---------28,2937,58--29 587,9535,09-43,18231,14D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen22


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYHIGH DIVIDENDEUROPEPARVEST EQUITYGLOBAL BRANDSPARVEST EQUITYWORLD NEXTGENERATIONPARVEST EQUITYWORLDRESOURCESPARVEST EQUITYWORLDTECHNOLOGYINNOVATORSEURUSDEURUSDUSD1.2.843 938 17130 114 04456 489 727161 741 384124 272 8673.4.13 142 0772 125 744541 22219 0481 143 04211 0604 632 693252 9801 349 08120 2535.6.-------3 303--7.-----8.859 205 99230 674 31457 643 829166 630 360125 642 2019.10.11.12.13.14.-1 234 778----44 312---70488 0251 093--2 181 906213 124338--536 889151 549---15.16.17.18.1 234 778857 971 2144,4644 31230 630 0020,1289 82257 554 0070,302 395 368164 234 9920,62688 438124 953 7630,4719.20.21.22.23.24.25.26.27.350 736,0511 001 653,41--816,13200 041,34-26 104,473 075,95836,2179 518,38--0,084 125,84-143,542 214,726 203,38354 451,18--106,86---1,0019 034,85384 296,30--70,5640 369,13--9 315,837 141,43432 854,14--283,4246 077,86--26 807,9528.29.30.31.32.33.34.35.36.37.45,5969,36--75 081,8264,19-82,60866,12733 249 498273,38323,20--188 380,88298,71-379,391 534,8317 955 716119,75122,60--124 986,36---997,2552 166 251227,62276,91--295 108,94256,17--2 396,05131 532 620103,46115,10--135 829,81107,12--1 154,9642 327 81338.39.40.41.42.43.44.45.46.47.43,5461,94--66 394,4157,76-72,60768,10425 892 869207,76241,42--139 324,94224,82-278,891 138,0414 462 443108,85108,85--109 629,00---876,66-184,16218,16--230 209,20203,35-96,761 874,4754 794 78776,2283,96--98 128,9478,74--836,7921 719 76648.49.50.51.52.53.54.55.56.34,1545,18--47 979,5942,4549,7152,16556,41136,98154,77--88 451,50145,20-176,05724,42---------124,99143,76--150 279,68135,00-166,531 226,5847,1651,10--59 184,5048,28-58,49505,87D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen23


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST GLOBALENVIRONMENTPARVEST REALESTATESECURITIESEUROPEPARVESTSUSTAINABLEEQUITY EUROPEPARVEST STEP 80WORLD EMERGING(EUR)PARVEST STEP 80WORLD EMERGING(USD)EUREUREUREURUSD1.2.39 061 72711 850 22887 865 13973 492 4284 351 6223.4.1 247 35826 300345 339-1 387 041160 693672 653285798 8618 4295.6.-------2 431 022--7.----24 4638.40 335 38512 195 56789 412 87376 596 3885 183 3759.10.11.12.13.14.-37 856----18 332----96 485----113 164321---7 527117--15.16.17.18.37 85640 297 5290,2118 33212 177 2350,0696 48589 316 3880,46113 48576 482 9030,407 6445 175 7310,0219.20.21.22.23.24.25.26.27.650,0039 930,79--325,733 448,33--622,775 541,43170 102,06--0,014 392,42---27 409,61452 583,98--531,17808,70--44,41-681 670,41--------51 682,25-------28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.99,80105,92--107 780,16104,28--860,3235 386 75855,5568,07--70 841,0065,94---13 840 65379,4187,21--89 551,2185,63--711,7582 043 746-112,20---------100,15--------38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.88,2891,58--92 146,8990,84--738,616 080 73748,6156,79--58 500,4855,43--467,2013 163 77870,5674,92--76 166,4474,10--606,9823 625 885--------------------48.49.50.51.52.53.54.55.56.66,0766,07--66 224,8066,00-66,37530,4737,4640,22--41 047,6439,55-41,54328,6051,8952,65--53 090,7952,44-53,42424,78------------------D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen24


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST STEP 90EUROPARVESTABSOLUTE RETURNEUROPE LSPARVEST FLEXIBLEEQUITY EUROPEPARVEST BONDEUROGOVERNMENTPARVEST BONDEURO LONG TERMEUREUREUREUREUR1.2.471 662 98518 174 930326 469 079768 956 18321 383 3313.4.80 047 66454 9811 422 397-32 991 405505 95630 137 77414 791 623444 425477 7355.6.---294 869-----2907.-8 397---8.551 765 63019 900 593359 966 440813 885 58022 305 7819.10.11.12.13.14.1 925 976746 0372 31454 98127 740 02125 2216 546201--2 828 958574 893--433 633-438 6942 413-102 470-9 659---15.16.17.18.30 469 329521 296 3012,7131 96819 868 6250,103 837 484356 128 9561,85543 577813 342 0034,229 65922 296 1220,1219.20.21.22.23.24.25.26.27.-405 862,46--------50,56--200,01---1,0024 735,922 882 365,30--200,01---1,0023 107,24764 056,44--1 704,1091 414,58-4 112,84185 444,321 385,2526 358,37--125,019 538,00-4 000,003 225,8328.29.30.31.32.33.34.35.36.37.-1 284,42-------470 394 053-99,34--99 309,05---798,9119 464 368114,57114,57--115 263,75---925,0782 396 603201,11300,36--153 714,74284,98-328,721 563,03790 792 378100,67114,33--117 175,50112,91-104,97929,3925 551 76738.39.40.41.42.43.44.45.46.47.-1 277,48-------62 027 677-97,67--97 310,14---781,3327 421 256101,10101,10--101 189,89---810,44-211,01304,08--154 642,41289,97-329,791 576,42745 665 467105,41114,71--116 824,76113,85-104,36928,9334 040 85948.49.50.51.52.53.54.55.56.-1 120,89-------98,2098,20--97 925,3698,07-98,20784,55---------205,45284,64--143 792,36272,79-305,741 470,51102,56106,37--107 607,55106,10-107,57858,37D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen25


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST BONDEURO CORPORATEPARVEST BONDEUROPE HIGHYIELDPARVEST BOND USAHIGH YIELDPARVEST BONDWORLDCORPORATEPARVEST BONDWORLD HIGHYIELDEUREURUSDUSDUSD1.2.748 872 803181 185 186358 965 63461 041 53939 895 9043.4.46 176 74116 084 5973 2823 712 46610 984 6646 896 521563 744877 7831 915 432786 4255.6.---227 578-2 275 955----7.-----8.811 134 141185 128 512379 122 77462 483 06642 597 7619.10.11.12.13.14.-549 731214-131 8974 942 707196 457----387 728----28 13981-537 258134 45612 160--115 94215.16.17.18.681 842810 452 2994,215 139 164179 989 3480,93387 728378 735 0461,42565 47861 917 5880,23262 55842 335 2030,1619.20.21.22.23.24.25.26.27.2 648 152,521 868 898,20--924,14112 468,19-174 977,3477 622,11100 118,50986 684,62--361,0576 621,09--2 730,332 079 244,55251 815,93599 998,07-49,989 832,53-365 662,351 043,776 678,22147 700,31--206,496 662,26-129 689,00-2 600,00228 107,10--69,9817 996,71---28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.102,74142,22--150 258,83135,56-157,371 171,52466 978 06179,83117,72--123 027,28114,67--965,88217 772 50886,44183,82169,52-197 866,62175,11-103,241 562,0140 733 388103,25123,83--125 030,40122,36-125,74-79 528 604111,31133,03--133 366,42131,56---15 336 45938.39.40.41.42.43.44.45.46.47.104,61139,56--146 531,70133,69128,73153,001 145,59240 050 21477,76103,77--107 616,42101,6478,81-846,95268 972 91183,21161,87147,59-172 853,00154,97--1 368,1821 923 952-117,93--118 365,19117,12-118,69-64 146 504-114,64--114 800,74113,95-103,00-26 056 65848.49.50.51.52.53.54.55.56.92,31117,96-103 561,91123 090,98113,57113,27128,15965,0052,5762,34--64 066,6761,3650,9064,91505,9765,96117,72100,79-124 536,63113,27-130,26989,5797,3397,33--97 392,8397,15-97,50780,4181,1881,18--81 226,6181,08-81,27651,03D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen26


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVESTENHANCED CASH 18MONTHSPARVESTENHANCED CASH 1YEARPARVESTENHANCED CASH 6MONTHSPARVEST BONDEUROPARVEST BONDEUROPEEUREUREUREUREUR1.2.274 951 303175 454 164193 105 035572 408 13783 660 2563.4.2 475 7161 649 201672 077686 1746 915 3131 087 87310 191 1109 324 2887 762 9121 291 8905.6.202 872-88 705-156 108---10 093-7.102 25015 9026 976--8.279 381 342176 917 022201 271 305591 923 53592 725 1519.10.11.12.13.14.4 703 945112 4865 185186 434946 24910 415 21171 282-99 626206 898378 48464 878471153 831167 572-397 301--378 670-77 5861 01912 00037 77415.16.17.18.5 954 299273 427 0431,4210 793 017166 124 0050,86765 236200 506 0691,04775 971591 147 5643,07128 37992 596 7720,4819.20.21.22.23.24.25.26.27.100 202,201 592 458,56--180,6328 367,61-280 253,2916 866,6851 168,13534 170,53--323,8428 971,56-278 116,7340 646,1095 838,56666 396,33--669,6258 484,20-236 574,9317 179,7993 738,131 938 645,99--1 001,58102 996,98--37 615,6633 531,96224 274,47--111,9724 296,77-0,924 607,3128.29.30.31.32.33.34.35.36.37.101,35117,96--120 958,39115,23-122,34949,39455 714 273101,64107,62--108 106,78106,45-108,66864,08156 875 549101,74107,59--108 068,11106,45-108,33863,79182 979 277104,03177,83--170 988,67168,30--1 277,35652 017 447112,08299,91--83 456,98283,43-332,321 159,98129 985 18738.39.40.41.42.43.44.45.46.47.100,75116,88--119 547,31114,59-120,63940,09344 094 313101,50107,12--107 371,44106,35-107,67859,6758 192 109101,49106,98--107 224,38106,23-107,23858,4992 232 566107,05177,62--169 741,05168,96-195,231 271,86642 284 577115,10297,54--82 277,01282,61-326,091 146,7577 652 96648.49.50.51.52.53.54.55.56.97,18108,79-98 904,14110 806,00107,12-111,73874,16103,80105,69--105 852,30105,38-105,82848,01103,84105,58--105 733,34105,29-105,65847,06100,94160,90--152 785,53153,82-175,281 148,39110,24276,25--75 883,59263,70-299,471 061,00D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen27


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST BONDEURO MEDIUMTERMPARVEST BONDEURO SHORT TERMPARVEST BOND JPYPARVEST BOND USDPARVEST BONDWORLDEUREURJPYUSDUSD1.2.889 386 289577 448 7028 890 404 137109 620 80836 700 7713.4.1 002 02514 469 99015 793 7999 927 393126 044 69223 820 000414 251687 6301 411 235498 2065.6.700 038695 715-----46 361--7.10 873-24 546--8.906 264 930603 169 8949 040 293 375110 769 05038 610 2129.10.11.12.13.14.-586 528-69 444-1 894379 9196 707---5 484 962---1593 514---48 06130 818223-135 96315.16.17.18.655 972905 608 9584,70388 520602 781 3743,135 484 9629 034 808 4130,4193 529110 675 5210,42215 06538 395 1470,1419.20.21.22.23.24.25.26.27.575 651,843 825 501,19--373,25309 541,70-248,43111 969,51122 236,363 040 348,65--1 036,93532 232,58-88 754,2938 660,264 254,0070 754,03--424,352 888,76--70 716,6117 298,01204 716,6514 770,38-33,3617 580,81-1 250,005 597,8814 451,71736 451,23--11,9314 099,46--1 246,9228.29.30.31.32.33.34.35.36.37.102,26159,40--158 416,31151,22-171,111 169,73945 713 337101,18117,50--120 419,02114,11-122,15950,151 201 559 82111 488,0020 803,00--3 254 972,0019 749,00--85 917,0011 392 911 421120,29412,50143,81-182 890,07390,64-457,521 515,65120 226 16318,7345,41--188 500,6842,97--1 468,2745 012 60838.39.40.41.42.43.44.45.46.47.105,19159,56--157 900,57152,13-170,131 168,52714 676 663102,91117,43--119 836,38114,62-121,26947,66288 983 88611 520,0020 581,00--3 200 139,0019 637,00--84 704,0012 696 184 506120,56401,25138,06-176 789,90381,90-440,931 469,15149 940 17617,9242,51--175 288,6440,43--1 369,5850 420 08248.49.50.51.52.53.54.55.56.99,29144,91--142 796,35138,86-153,471 059,18101,26112,12--113 928,27109,98-115,00903,0111 287,0019 977,00--3 083 565,0019 157,00-22 035,0081 931,00124,03392,83126,12-171 884,66375,76-427,521 433,3116,4537,16--152 074,6235,51-38,441 192,94D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen28


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST BONDWORLD EMERGINGPARVESTCONVERTIBLEBOND ASIAPARVESTCONVERTIBLEBOND EUROPEPARVESTCONVERTIBLEBOND EUROPESMALL CAPPARVEST BONDEURO INFLATION-LINKEDUSDUSDEUREUREUR1.2.134 813 645356 777 302428 391 22743 975 67574 968 4113.4.1 132 0601 970 7011 222 4282 289 95410 509 4544 253 414307 200333 693-924 0035.6.-----282 501----7.---2 604-8.137 916 406360 289 684443 436 59644 619 17275 892 4149.10.11.12.13.14.5 491 889200 3762 126---411 820286-57 4852 187 138486 307209--690 60350 023--5 4101 480 94060 46448-96 28915.16.17.18.5 694 391132 222 0150,50469 591359 820 0931,352 673 654440 762 9422,29746 03643 873 1360,231 637 74174 254 6730,3919.20.21.22.23.24.25.26.27.437 641,37200 057,54--1,2229 083,84-4 847,76943,3283 443,82580 344,16--417,0549 691,01--5 500,70118 427,542 429 013,32--382 490,52223 167,97-16 204,9418 972,8913 532,46216 591,31--31,7178 317,05--341,0053 980,62420 064,34--15,0164 297,94-46 610,312 301,3328.29.30.31.32.33.34.35.36.37.119,25333,81--251 640,41314,97-387,642 018,8861 489 601189,21358,40--259 673,55337,20--1 997,33279 959 68695,76133,60--145,72125,28-154,79985,74416 167 428117,91128,72--131 608,30125,97--1 054,4917 536 921105,42121,04--126 385,41117,09-129,11989,05106 007 60338.39.40.41.42.43.44.45.46.47.116,86306,84--229 116,64290,99-350,751 844,4324 127 884179,62330,86--237 982,93313,02--1 834,6491 744 81387,13119,24--129,13112,43-136,41875,49297 107 75498,96106,38--108 111,62104,68--867,8611 967 237107,26121,58--126 057,61118,21-128,49990,0082 042 24648.49.50.51.52.53.54.55.56.88,28215,35--159 043,88205,24-242,561 287,40142,28246,67--175 682,06234,53-271,691 360,9773,1892,32-98,0399,1087,49-104,28674,5777,8779,47--80 328,5878,62-81,65644,90100,77111,94--115 299,25109,37-117,26908,29D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen29


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST BONDEURO PREMIUMPARVEST BONDWORLD ABSPARVEST BONDWORLD INFLATION-LINKEDPARVESTSUSTAINABLE BONDEURO CORPORATEPARVESTABSOLUTE RETURNEUROPE BONDEUREUREUREUREUR1.2.24 418 4172 458 39376 754 837109 738 457114 157 8073.4.56 128-462 69819 4081 456 379418 8413 076 5332 201 6851 024 210608 5995.6.---11 139-1 678 035--9 977-7.727---4 2978.24 475 2722 951 63880 308 092115 016 675115 804 8909.10.11.12.13.14.-21 327--26 322-2 785---324 56569 284----75 440746-93 9901 299 94572 7111 62513 104296 45815.16.17.18.47 64924 427 6230,132 7852 948 8530,02393 84979 914 2430,42170 176114 846 4990,601 683 843114 121 0470,5919.20.21.22.23.24.25.26.27.-232 250,09--0,015 389,59--1,0015,5331 241,86--0,019 051,13--1,0026 882,98451 446,12--28,56157 474,48--222,9214 375,37599 831,78--344,2014 349,83-12 000,00720,7256 763,62570 010,76--178,396 574,04-172 347,116 708,4328.29.30.31.32.33.34.35.36.37.-102,85--105 937,0099,95--848,2217 454 74559,8273,48--75 166,1571,90--599,818 170 897112,31120,77--123 552,64118,29--986,0562 159 936100,69115,56--117 848,94113,61-100,72944,63112 634 803101,21109,54--111 378,95107,87-112,63887,0793 340 36038.39.40.41.42.43.44.45.46.47.-104,58--106 888,00102,14--856,4548 262 15556,0168,33--69 456,2667,20--553,4249 145 998107,84114,29--116 192,83112,51-117,41929,8361 248 909102,23113,08--114 596,07111,74--921,0848 681 85099,81107,66--108 893,01106,43-109,68868,89234 598 70648.49.50.51.52.53.54.55.56.-101,52--103 281,1699,64-104,82826,1449,8156,51-51 884,6357 253,5055,82-57,49455,9399,58103,31--104 326,52102,21-104,99837,5189,5393,78--94 401,3193,12-94,01759,8694,8098,71--99 392,5798,07-99,76794,31D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen30


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVESTABSOLUTE RETURNWORLD BOND (USD)PARVEST FLEXIBLEBOND EUROPECORPORATEPARVEST SHORTTERM CHFPARVEST SHORTTERM EUROPARVEST SHORTTERM EUROPREMIUMUSDEURCHFEUREUR1.2.11 728 169249 696 572149 130 7391 228 003 95675 028 4333.4.7 993 03453 85114 152 1855 498 59213 300 00059-1 334 565330 889-5.6.------1 760---7.47 772-27 720565 1514708.19 822 826269 347 349162 458 5181 229 905 43275 359 7929.10.11.12.13.14.-80 062--40 905-245 123--438 39910 638 7159 412---68 650 191330 94372 308--22 538--3 478 04015.16.17.18.120 96719 701 8590,07683 522268 663 8271,4010 648 127151 810 3910,6168 983 4491 160 921 9836,033 500 57871 859 2140,3719.20.21.22.23.24.25.26.27.-6 841,59--163,79---1,00205 025,342 019 541,24--540,9654 976,71--1 273,508 625,76417 076,38--10,0338 658,43--5 841,69567 336,413 590 966,17--3 242,74211 799,30-131 037,0957 234,17-467 357,11--2,6265 656,82--12 233,3428.29.30.31.32.33.34.35.36.37.-115,45--115 457,96---922,9617 681 51049,88113,64--40 792,88107,28--762,26102 594 301255,08307,81--176 767,77304,66--1 314,69163 312 848103,64207,55--70 764,09202,29-218,85975,211 408 614 559-113,50--115 189,71111,93--912,4685 559 48638.39.40.41.42.43.44.45.46.47.-104,58--104 452,00--100,38834,5125 033 69848,13106,92--38 083,60101,44--714,27242 843 844255,61307,67--176 648,36304,56--1 313,96206 547 695103,63206,86--70 367,40201,72-217,43971,061 620 328 368-113,34--114 887,51111,83--910,72135 651 88448.49.50.51.52.53.54.55.56.99,7499,74--100 012,3099,71-100,18798,0238,8983,48--29 510,7279,60-90,17555,46259,20307,11--176 246,37304,01-313,721 311,32106,89205,81--69 696,78201,03-215,27964,87-112,26--113 582,78111,00-113,02901,46D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen31


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST SHORTTERM GBPPARVEST SHORTTERM USDPARVESTDIVERSIFIEDCONSERVATIVEPARVESTDIVERSIFIEDDYNAMICPARVEST TARGETRETURN PLUS(EURO)GBPUSDEUREUREUR1.2.39 328 166533 228 63434 199 89580 697 584112 103 8103.4.5 100 0007 52436 603 25224 7211 046 50554 3112 030 40254 1625 141 5685 7035.6.-----89 915-924 787-668 7377.48 666441 071149-70 2348.44 484 356570 297 67835 390 77583 706 935117 990 0529.10.11.12.13.14.880 47914 803----108 042---35 29740 658---665 33296 431---173146 901---15.16.17.18.895 28243 589 0740,27108 042570 189 6362,1475 95535 314 8200,18761 76382 945 1720,43147 074117 842 9780,6119.20.21.22.23.24.25.26.27.1 914,00194 747,89--1,3726 980,77--1 444,1818 355,292 417 727,81--348,5457 427,16--32 060,411 842,86199 858,40--9,2159 624,55--165,6014 626,38395 112,58--1,8015 643,48-0,53603,1034 568,57798 407,07--129,4273 946,09--97,8228.29.30.31.32.33.34.35.36.37.100,62195,81--84 206,40153,82--690,2845 763 803103,85203,71--94 069,70196,60--988,79664 976 20890,02132,76--122 456,07122,91--965,0936 062 682127,27196,18--112 705,90181,82-220,71865,2790 891 560102,72113,75--118 456,45108,88--941,28142 595 70938.39.40.41.42.43.44.45.46.47.101,06195,40--83 814,77153,65--688,1446 700 122103,87203,25--93 744,32196,25-100,07986,28721 272 01387,75126,90--116 320,70118,32--918,7538 896 490121,18181,77--103 741,60169,65-201,54797,8783 051 34299,03109,29--112 927,20105,34--899,26204 441 84248.49.50.51.52.53.54.55.56.105,62194,85--83 245,89153,49-202,99685,44106,45202,92--93 389,87196,27-213,59984,0483,03115,02--104 879,00107,94-124,04829,50108,98156,54--88 834,80147,06-171,84684,1687,9296,95--99 511,1694,07-101,89793,65D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen32


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST TARGETRETURN PLUS (USD)PARVEST MULTIASSETS 4PARVEST MULTIASSETS 4 (USD)PARVESTDIVERSIFIED EUROINFLATION PLUSPARVESTABSOLUTE RETURNWORLD CURRENCY10USDEURUSDEUREUR1.2.29 529 382226 668 33773 459 8849 904 74237 064 5553.4.729 4411682 961 479238 468798 20074 74225 971588952 2509015.6.---19 431---134 782-536 6337.15 19128 18915 90610 59522 8368.30 274 182229 915 90474 348 73210 076 67838 577 1759.10.11.12.13.14.62 48039 236--226 364147 674126 243545--1 032 88244 03356-259 355-4 949---2 46557 631---15.16.17.18.328 08029 946 1020,11274 462229 641 4421,191 336 32673 012 4060,274 94910 071 7290,0560 09638 517 0790,2019.20.21.22.23.24.25.26.27.969,81120 821,38--13,374 851,37--333,85-944 985,48--1 228,017 079,51-8 000,003 962,67-59 601,13--647,01---333,59-0,10--100,000,10----247 558,88--118,51262,32--1,0028.29.30.31.32.33.34.35.36.37.135,95224,85--94 705,28209,57--1 090,2423 143 205-103,17--103 658,48102,01-104,18831,5365 160 216-102,97--102 935,69---824,8355 874 330-100,80--100 717,09100,80-----104,69--106 094,36102,49--849,245 138 78438.39.40.41.42.43.44.45.46.47.127,13209,74--87 645,95196,87--1 011,3527 269 295-103,05--103 205,37102,29-103,42827,4525 167 671-102,74--102 357,75---821,1538 881 282-----------101,95--102 321,27100,09--821,384 872 81748.49.50.51.52.53.54.55.56.114,81184,82--76 688,63174,60-206,44886,46100,52100,52--100 500,48100,27-100,60805,4599,3099,30--99 175,0398,93-99,40794,79---------97,6897,68--97 413,4397,67-97,68780,51D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen33


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de nettoactiva per 28/02/2011PARVESTCOMMODITIESARBITRAGEPARVEST WORLDAGRICULTUREPARVEST WORLDAGRICULTURE(USD)USDEURUSD1.2.26 743 760342 422 354112 849 7873.4.2 073 2614 45550 172 8881 591 8579 185 5985 4525.6.-2 035 070-27 636 094-9 801 4647.2 129219 79031 7168.30 858 675422 042 983131 874 0179.10.11.12.13.14.-89 882---1 190 364518 456981 561 500--136 971---15.16.17.18.89 88230 768 7930,123 270 418418 772 5652,17136 971131 737 0460,5019.20.21.22.23.24.25.26.27.-1 094,86--298,90-----2 370 674,61--775,90132 182,56--24 620,36-875 267,07--237,0155 761,01-151 622,88111,8428.29.30.31.32.33.34.35.36.37.-101,96--102 568,34------121,94--126 154,7196,32--774,93322 792 313-99,01--101 263,6297,15-102,69815,61104 010 00938.39.40.41.42.43.44.45.46.47.-----------85,16--87 280,0867,73--537,44260 756 702-68,24--69 182,8167,43-69,77556,9975 292 97048.49.50.51.52.53.54.55.56.----------79,05--80 258,7463,21-95,44495,39-62,45--62 755,5062,11-62,93502,86D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen34


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/20111.2.3.4.InkomensNettodividenden en -interesten(toelichting 3.5)Andere inkomsten (toelichting 3.11)Totaal van de inkomsten5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.KostenBeheers- en prestatieprovisies(toelichting 8, 9)Provisie van de depothoudende bank(toelichting 4)Administratiekosten (toelichting 4)Taxe d'abonnement (toelichting 5)BankkostenBankrenteBuitenlandse belastingen (toelichting 3.16)Diverse kostenTotaal van de kosten15.Nettowinst/(-verlies) op de beleggingen16.17.18.Nettomeer-/(-minder)waarde gerealiseerd op:verkopen van effecten en optiesAndere gerealiseerde resultaten19.20.21.22.Gerealiseerde (netto)winst/-verlies van hetboekjaar/de periodeVerschil van de niet-gerealiseerde nettomeer-/(-minderwaarde) op:Effectenportefeuille en optiesFinanciële instrumenten23.24.25.26.27.Verhoging / (vermindering) van denettoactiva uit de verrichtingen van desicavTotaal aantal inschrijvingen tijdens hetboekjaar/de periodeTotaal aantal terugkopen tijdens hetboekjaar/de periodeDividendenNettoactiva aan het begin van het boekjaar/de periode28.Nettoactiva aan het einde van hetboekjaar/de periodeD e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen36


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVESTGECONSOLIDEERDPARVEST EQUITYASIA EX-JAPANPARVEST EQUITYAUSTRALIAPARVEST EQUITYBRAZILPARVEST EQUITYBRICEURUSDAUDUSDUSD1.2.443 974 5708 080 1587 585 43923 242 66212 623 1043.6 793 2188 448--89 5074.450 767 7888 088 6067 585 43923 242 66212 712 6115.6.178 729 4773 175 3702 862 47110 258 04011 757 7777.7 519 607190 380123 114414 553380 2928.9.10.11.12.13.13 895 5257 344 8482268 024668 36237 147 484318 33986 556-3 846-435 854210 65392 680-1 253-596 202681 250258 633-693-1 933 861647 818353 932-22 72084 2381 858 06514.245 573 3294 210 3453 886 37313 547 03015 104 84215.205 194 4593 878 2613 699 0669 695 632(2 392 231)16.17.18.566 742 698108 343 25049 507 3386 070 7679 254 425(302 775)43 132 17016 138 00070 423 1103 209 37819.880 280 40759 456 36612 650 71668 965 80271 240 25720.21.22.657 347 60933 460 419(7 310 912)-(16 226 497)-23 237 5326 56725 908 033(50 654)23.1 571 088 43552 145 454(3 575 781)92 209 90197 097 63624.15 292 596 82097 480 219176 686 818544 748 352335 091 45925.(16 307 763 639)(342 064 368)(222 927 707)(615 079 066)(522 566 051)26.27.(23 675 388)18 723 327 612(22 842)337 569 631(283 262)221 892 384(314 723)789 737 023(242 649)633 821 40128.19 255 573 840145 108 094171 792 452811 301 487543 201 796D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen37


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYCHINAPARVEST EQUITYEUROPARVEST EQUITYEURO SMALL CAPPARVEST EQUITYEUROPECONVERGINGPARVEST EQUITYEUROPE EMERGINGUSDEUREUREUREUR1.2.7 154 3505 050 005526 9752 288 2082 272 2593.-234 24222 36712 8588 3484.7 154 3505 284 247549 3422 301 0662 280 6075.6.6 071 8742 534 737528 3881 153 7051 989 4567.204 366122 68216 91343 60972 6618.9.10.11.12.13.346 344196 555-25 050-1 172 244206 07973 776-277-411 03829 12013 973---81 61375 12336 308-3 059-232 906124 47660 07725 081-374 64514.8 016 4333 348 589670 0071 544 7102 626 39815.(862 083)1 935 658(120 665)756 356(345 791)16.17.18.28 893 674(561 347)4 015 408(289 802)3 381 252(746)6 250 842773 34215 322 5055 208 28419.27 470 2445 661 2643 259 8417 780 54020 184 99820.21.22.(8 598 542)101 96023 194 947(5 110)2 187 152-1 671 707-8 526 749-23.18 973 66228 851 1015 446 9939 452 24728 711 74724.290 875 17246 880 03216 824 98732 155 91639 347 93525.(227 480 030)(155 827 295)(22 390 610)(43 052 053)(52 000 885)26.27.(358 653)336 103 922(129 298)270 560 401(12 069)30 540 313(45 364)81 757 240(10 450)121 282 32728.418 114 073190 334 94130 409 61480 267 986137 330 674D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen38


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYEUROPE LS30PARVEST EQUITYEUROPE MID CAPPARVEST EQUITYEUROPE SMALLCAPPARVEST EQUITYFRANCEPARVEST EQUITYGERMANYEUREUREUREUREUR1.2.733 5124 395 299547 8651 734 570273 1923.5 224157 23010 498140 577-4.738 7364 552 529558 3631 875 147273 1925.6.243 6284 403 937205 6511 069 365257 2597.15 860175 00713 55045 3945 3218.9.10.11.12.13.25 1915 586-436-56 658301 639143 958-542-600 10521 0283 389-158-55 15376 96633 502-62-153 9159 1919 716-390-49 94814.347 3595 625 188298 9291 379 204331 82515.391 377(1 072 659)259 434495 943(58 633)16.17.18.1 872 0991 404 28127 501 3895 965 1122 993 580511 210284 660248 9711 191 824(22 358)19.3 667 75732 393 8423 764 2241 029 5741 110 83320.21.22.1 015 631126 58011 955 763283 4002 775 402188 162 964(47 730)2 532 472-23.4 809 96844 633 0056 539 6449 144 8083 643 30524.4 342 44881 031 95222 699 14543 366 58345 199 48025.(7 904 255)(201 261 463)(27 985 725)(59 953 438)(4 034 195)26.27.(25 494)30 404 298(30 010)289 615 968-27 479 374(31 777)76 461 445-7 985 27828.31 626 965213 989 45228 732 43868 987 62152 793 868D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen39


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYINDIAPARVEST EQUITYJAPANPARVEST EQUITYJAPAN SMALL CAPPARVEST EQUITYLATIN AMERICAPARVEST EQUITYRUSSIAUSDJPYJPYUSDUSD1.2.3 436 697785 034 79158 824 59411 759 743499 6813.21 9819 059 5462 963-4754.3 458 678794 094 33758 827 55711 759 743500 1565.6.3 579 480513 908 37457 139 9894 898 341885 6167.133 39024 739 5901 833 129283 52420 6858.9.10.11.12.13.223 826105 966-5 308-652 63541 647 56816 716 382-3 909 553-84 318 6063 141 1251 509 052-26 098-7 295 389454 945109 731-3 489-1 058 86734 91829 948-3 496-170 17814.4 700 605685 240 07370 944 7826 808 8971 144 84115.(1 241 927)108 854 264(12 117 225)4 950 846(644 685)16.17.18.43 437 341(596 556)(3 860 092 555)(1 144 002 528)(613 226 638)(24 071 341)46 477 56114 406 5096 499 508(166 169)19.41 598 858(4 895 240 819)(649 415 204)65 834 9165 688 65420.21.22.(13 438 564)-4 982 584 005112 505 3481 270 559 6952 139 1859 779 8486 56711 682 549-23.28 160 294199 848 534623 283 67675 621 33117 371 20324.257 629 41538 857 984 5394 596 817 212128 081 46380 389 15725.(322 556 940)(31 186 562 529)(3 623 695 990)(378 098 124)(44 723 390)26.27.(12 183)239 836 448(7 947 725)47 257 034 328(1 182 796)3 222 723 044(91 307)617 684 330(5 366)40 343 78828.203 057 03455 120 357 1474 817 945 146443 197 69393 375 392D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen40


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYSOUTH KOREAPARVEST EQUITYSWITZERLANDPARVEST EQUITYTURKEYPARVEST EQUITYUKPARVEST EQUITYUSA MID CAPUSDCHFEURGBPUSD1.2.510 6811 313 150935 813621 5983 214 2823.-59 61753868863 9674.510 6811 372 767936 351622 2863 278 2495.6.778 4391 018 3261 354 679278 6314 894 4837.20 02240 49429 86411 764155 4608.9.10.11.12.13.24 17929 056-1-126 39169 52934 166-37-154 63851 58341 890-2 328-280 20120 0819 820-647-46 544258 296127 290-390-731 97214.978 0881 317 1901 760 545367 4876 167 89115.(467 407)55 577(824 194)254 799(2 889 642)16.17.18.4 318 16062 306(1 417 233)93 37411 431 897(4 694 387)1 825 44653 41913 728 996(2 582 637)19.3 913 059(1 268 282)5 913 3162 133 6648 256 71720.21.22.4 523 760-4 451 705-(8 262 435)-165 509-67 799 3322 028 16423.8 436 8193 183 423(2 349 119)2 299 17378 084 21324.75 757 55843 667 955176 230 92012 402 000608 941 43925.(18 241 466)(47 708 131)(136 827 244)(18 419 167)(319 317 508)26.27.(34 053)20 102 072(33 813)74 029 129(15 394)42 673 413(4 924)23 122 975(8 612)217 169 83728.86 020 93073 138 56379 712 57619 400 057584 869 369D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen41


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYUSAPARVEST USA LS30(1)PARVEST EQUITYWORLDPARVEST EQUITYWORLD EMERGINGPARVEST EQUITYEUROPE VALUEUSDUSDUSDUSDEUR1.2.9 424 96326 2341 050 7306 330 8133 619 2463.358 64011747 16668 192-4.9 783 60326 3511 097 8966 399 0053 619 2465.6.16 023 3666 657844 3193 645 7181 838 9927.727 8792 79032 986179 79586 7368.9.10.11.12.13.1 217 181526 482-1 754-3 086 5571 230393-4-89 03356 01728 270-861-142 227291 40999 869-23 363838 905751 084149 13542 384-76-164 92814.21 583 219100 1071 104 6805 830 1432 282 25115.(11 799 616)(73 756)(6 784)568 8621 336 99516.17.18.25 645 189(3 350 468)509 259(115 818)5 957 341(799 360)53 508 572(702 258)(781 195)(6 701 421)19.10 495 105319 6855 151 19753 375 176(6 145 621)20.21.22.303 685 772454 813(38 090)24 0125 205 5173 9564 655 288-26 553 64331 29623.314 635 690305 60710 360 67058 030 46420 439 31824.1 204 056 205284 34214 668 907205 297 66448 848 78625.(1 118 528 556)(12 193 562)(16 014 242)(267 443 321)(348 737 813)26.27.(140 333)1 338 972 823-11 603 613(665)59 495 056(157 312)325 059 430(44 581)350 126 65028.1 738 995 829-68 509 726320 786 92570 632 360D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen42


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYUSA SMALL CAPPARVEST EQUITYUSA VALUEPARVEST EQUITYEUROPE ALPHAPARVEST EQUITYEUROPE GROWTHPARVESTENVIRONMENTALOPPORTUNITIESUSDUSDEUREUREUR1.2.3 326 9742 763 16916 077 6028 825 5662 529 8183.13-766 686264 126129 9804.3 326 9872 763 16916 844 2889 089 6922 659 7985.6.4 481 4843 783 1868 790 6547 505 0604 450 9917.218 903164 887396 534242 563141 6818.9.10.11.12.13.356 136113 405---703 149278 08484 747-1 574-410 930675 882276 540-2 197-1 304 585416 138274 444-1 204-1 156 167235 81290 512-466-463 76014.5 873 0774 723 40811 446 3929 595 5765 383 22215.(2 546 090)(1 960 239)5 397 896(505 884)(2 723 424)16.17.18.65 504 001(254 558)(10 847 384)(9 992 894)67 634 12820 612 97426 684 6415 518 3434 368 53510 143 39019.62 703 353(22 800 517)93 644 99831 697 10011 788 50120.21.22.21 586 617165 18038 430 943(179 883)(11 519 179)11 07069 287 707(146 060)7 664 156-23.84 455 15015 450 54382 136 889100 838 74719 452 65724.241 414 779197 761 852118 417 982617 734 676289 675 79725.(504 527 452)(356 037 905)(530 327 430)(321 984 934)(286 968 723)26.27.(22 411)430 147 935(1 760)378 556 838(224 960)725 186 319(142 676)232 704 078(127 337)207 258 05528.251 468 001235 729 568395 188 800629 149 891229 290 449D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen43


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYEUROPE FINANCEPARVEST EQUITYHIGH DIVIDENDEUROPEPARVEST EQUITYGLOBAL BRANDSPARVEST EQUITYWORLD NEXTGENERATIONPARVEST EQUITYWORLDRESOURCESEUREURUSDEURUSD1.2.643 11027 510 781313 711218 5002 027 2063.9 911687 4102 19023 01454 8544.653 02128 198 191315 901241 5142 082 0605.6.396 04611 614 807314 911838 2031 686 9627.14 512440 55010 40631 50568 4928.9.10.11.12.13.25 02812 969-116-80 910755 427386 466-620-1 830 10617 95411 309-120-52 89154 18419 271-5 019-115 766116 64157 178-2 567-316 58514.529 58115 027 976407 5911 063 9482 248 42515.123 44013 170 215(91 690)(822 434)(166 365)16.17.18.(459 014)292 72328 318 129(9 043 564)1 107 456336 6354 623 535306 8772 791 441(1 121 747)19.(42 851)32 444 7801 352 4014 107 9781 503 32920.21.22.2 694 829-56 019 9282 023 6724 689 952-1 903 41464 02128 447 0053 30323.2 651 97890 488 3806 042 3536 075 41329 953 63724.31 528 097245 037 96126 255 88144 102 050105 420 37225.(19 850 526)(209 715 204)(19 622 966)(44 774 918)(102 583 356)26.27.(26 894)26 429 706(1 089 421)733 249 498(982)17 955 716(14 789)52 166 251(88 281)131 532 62028.40 732 361857 971 21430 630 00257 554 007164 234 992D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen44


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST EQUITYWORLDTECHNOLOGYINNOVATORSPARVEST GLOBALENVIRONMENTPARVEST REALESTATESECURITIESEUROPEPARVESTSUSTAINABLEEQUITY EUROPEPARVEST STEP 80WORLD EMERGING(EUR)USDEUREUREUREUR1.2.267 854478 905403 0032 053 7286803.18 380-8 67080 63726 7324.286 234478 905411 6732 134 36527 4125.6.818 712302 760188 982857 535542 0947.24 42022 0157 16243 209-8.9.10.11.12.13.41 71029 383-72-170 86934 3416 223-137-74 00212 3616 168-203-26 88671 03224 484-103-156 770-13 696-914-145 81814.1 085 166439 478241 7621 153 133702 52215.(798 932)39 427169 911981 232(675 110)16.17.18.8 662 629319 961788 9392 401 715(360 656)(230 994)(957 435)746 6945 681 858(5 700 205)19.8 183 6583 230 081(421 739)770 491(693 457)20.21.22.8 929 798(3 360)1 554 922-2 644 996-11 333 433-(1 473 759)2 431 02123.17 110 0964 785 0032 223 25712 103 924263 80524.138 027 76943 247 0952 031 08135 683 70593 196 59025.(72 507 897)(43 121 262)(5 909 613)(40 444 050)(16 977 492)26.27.(4 018)42 327 813(65)35 386 758(8 143)13 840 653(70 937)82 043 746--28.124 953 76340 297 52912 177 23589 316 38876 482 903D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen45


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST STEP 80WORLD EMERGING(USD)PARVEST STEP 90EUROPARVESTABSOLUTE RETURNEUROPE LSPARVEST FLEXIBLEEQUITY EUROPEPARVEST BONDEUROGOVERNMENTUSDEUREUREUREUR1.2.19 3583 384 86574 2234 899 51233 580 3633.24 4631 021 296325882253 3874.43 8214 406 16174 5484 900 39433 833 7505.6.47 0628 222 12832 7311 871 8233 978 2017.-271 4594 48886 327195 1848.9.10.11.12.13.-2 227-169-9 412432 255237 342-5 246-958 9404 4881 931-723-21 096147 090127 972-9 916-608 938564 087334 382-4 223-1 401 85514.58 87010 127 37065 4572 852 0666 477 93215.(15 049)(5 721 209)9 0912 048 32827 355 81816.17.18.258 836(6 257)5 209 340(7 150 543)63 609124 49810 319 622(7 324 394)15 767 878(2 633 384)19.237 530(7 662 412)197 1985 043 55640 490 31220.21.22.(65 465)-43 375 453(33 483 985)(62 268)273 11024 266 597(27 919)(48 624 669)(84 760)23.172 0652 229 056408 04029 282 234(8 219 117)24.11 422 526290 570 604858 955271 992 667790 361 17925.(6 418 860)(241 897 412)(862 738)(27 542 548)(759 196 089)26.27.---470 394 053-19 464 368-82 396 603(396 348)790 792 37828.5 175 731521 296 30119 868 625356 128 956813 342 003D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen46


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST BONDEURO LONG TERMPARVEST BONDEURO CORPORATEPARVEST BONDEUROPE HIGHYIELDPARVEST BOND USAHIGH YIELDPARVEST BONDWORLDCORPORATEEUREUREURUSDUSD1.2.1 120 35127 046 47011 439 19810 786 6953 370 0963.9 302199 1956 5485824 2034.1 129 65327 245 66511 445 74610 787 2773 374 2995.6.89 0104 031 2991 506 1921 657 952222 0307.4 016139 82732 09115 0939 6228.9.10.11.12.13.11 1375 931-281-32 367409 421307 121-1 925-1 101 59892 82255 979-13 370-289 20844 51780 862-220-309 89226 54813 809-560-79 94614.142 7425 991 1911 989 6622 108 536352 51515.986 91121 254 4749 456 0848 678 7413 021 78416.17.18.750 784(38 103)513 5452 256 742(14 650 215)(8 439 938)3 772 373(2 747 193)4 857 950(2 335 834)19.1 699 59224 024 761(13 634 069)9 703 9215 543 90020.21.22.(1 526 220)1 600(12 871 647)(1 070 212)26 564 6215 519 3465 429 5642 259 622(1 508 703)(568 830)23.174 97210 082 90218 449 89817 393 1073 466 36724.11 227 596730 473 880167 424 379450 371 95857 200 63225.(14 654 378)(390 371 875)(222 648 025)(121 074 620)(78 278 015)26.27.(3 835)25 551 767(6 710 669)466 978 061(1 009 412)217 772 508(8 688 787)40 733 388-79 528 60428.22 296 122810 452 299179 989 348378 735 04661 917 588D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen47


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST BONDWORLD HIGHYIELDPARVEST CREDITSTRATEGIES (2)PARVESTENHANCED CASH 18MONTHSPARVESTENHANCED CASH 1YEARPARVESTENHANCED CASH 6MONTHSUSDEUREUREUREUR1.2.1 871 44952 7308 737 1103 520 0583 753 4103.10-93 67324 79529 1664.1 871 45952 7308 830 7833 544 8533 782 5765.6.32 37023 7121 219 415479 513493 1337.2 8871 42496 54430 91133 0998.9.10.11.12.13.4 2139 145---40 6414 1671 222-166-31 292107 105149 006-24 133-353 28827 40774 801-3 924-183 41527 92155 921-3 574-176 98714.89 25661 9831 949 491799 971790 63515.1 782 203(9 253)6 881 2922 744 8822 991 94116.17.18.903 169(349 166)(55 522)(7)(3 672 714)(1 185 069)(1 591 509)(45 735)(1 560 119)130 54419.2 336 206(64 782)2 023 5091 107 6381 562 36620.21.22.1 305 778(121 275)20 690-1 099 480887 04039 497(98 193)(50 728)(132 753)23.3 520 709(44 092)4 010 0291 048 9421 378 88524.38 303 61622 373188 172 235298 150 405206 888 59425.(14 825 581)(6 033 659)(374 396 634)(289 934 006)(190 740 040)26.27.-15 336 459-6 055 378(72 860)455 714 273(16 885)156 875 549(647)182 979 27728.42 335 203-273 427 043166 124 005200 506 069D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen48


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST BONDEUROPARVEST BONDEUROPEPARVEST BONDEURO MEDIUMTERMPARVEST BONDEURO SHORT TERMPARVEST BOND JPYEUREUREUREURJPY1.2.23 227 8134 175 08333 763 66237 332 858131 604 9863.209 94742 397293 101371 081-4.23 437 7604 217 48034 056 76337 703 939131 604 9865.6.3 607 404800 7604 595 8134 768 26149 975 4937.143 34529 694258 758308 4482 845 7448.9.10.11.12.13.413 869250 045-5 333-1 101 09185 98249 517-1 563-235 919756 293479 831---1 829 755899 297472 766-6 707-3 193 2618 222 9574 743 837-4 883-15 632 48014.5 521 0871 203 4357 920 4509 648 74081 425 39415.17 916 6733 014 04526 136 31328 055 19950 179 59216.17.18.6 999 0855 088 6233 889 340(2 352 619)6 528 0056 886 077(10 944 942)2 407 850233 595 671879 97119.30 004 3814 550 76639 550 39519 518 107284 655 23420.21.22.(27 336 750)(1 478 995)(2 609 576)(464 700)(37 289 956)(3 962 519)(18 292 940)(927 581)(49 040 402)(120 000)23.1 188 6361 476 490(1 702 080)297 586235 494 83224.373 114 655138 357 376589 383 948540 426 34611 046 406 39125.(434 834 580)(177 064 268)(626 188 125)(1 138 875 078)(13 639 194 279)26.27.(338 594)652 017 447(158 013)129 985 187(1 598 122)945 713 337(627 301)1 201 559 821(809 952)11 392 911 42128.591 147 56492 596 772905 608 958602 781 3749 034 808 413D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen49


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST BOND USDPARVEST BONDWORLDPARVEST BONDWORLD EMERGINGPARVESTCONVERTIBLEBOND ASIAPARVESTCONVERTIBLEBOND EUROPEUSDUSDUSDUSDEUR1.2.4 301 0331 345 4777 566 9438 196 86713 042 9503.-22 3888378 411131 4034.4 301 0331 367 8657 567 0268 275 27813 174 3535.6.982 428294 9831 565 6283 237 5554 114 9407.36 31510 82921 107121 412187 7218.9.10.11.12.13.105 58667 147-190-259 35231 52619 133-5 819-67 36461 60757 331-16 112-248 725201 021133 713-3 570-681 956300 610182 623-7 271-860 86214.1 451 018429 6541 970 5104 379 2275 654 02715.2 850 015938 2115 596 5163 896 0517 520 32616.17.18.2 221 861(545 481)135 310750 4503 890 008(266 656)12 831 291131 68915 752 3408 485 67719.4 526 3951 823 9719 219 86816 859 03131 758 34320.21.22.257 026121 9081 297 248(467 551)(3 224 643)(262)3 253 04236 38014 847 801(597 522)23.4 905 3292 653 6685 994 96320 148 45346 008 62224.202 502 23125 783 940298 581 385547 556 414274 592 65925.(216 854 645)(35 048 722)(231 368 933)(487 420 485)(295 803 590)26.27.(103 557)120 226 163(6 347)45 012 608(2 475 001)61 489 601(423 975)279 959 686(202 177)416 167 42828.110 675 52138 395 147132 222 015359 820 093440 762 942D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen50


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVESTCONVERTIBLEBOND EUROPESMALL CAPPARVEST BONDEURO INFLATION-LINKEDPARVEST BONDEURO PREMIUMPARVEST BONDWORLD ABSPARVEST BONDWORLD INFLATION-LINKEDEUREUREUREUREUR1.2.703 5741 892 60110 98969 9121 464 4623.5 05531 71310 159--4.708 6291 924 31421 14869 9121 464 4625.6.194 453591 291144 76622 708529 4047.7 74425 0604 8641 00918 0298.9.10.11.12.13.13 33311 171-1 228-61 95772 95239 535-2 408-171 44014 28111 572-304-40 1242 7721 197-323-9 81352 61135 163-2 365-211 06814.289 886902 686215 91137 822848 64015.418 7431 021 628(194 763)32 090615 82216.17.18.2 052 286549 568804 442(10 893)1 523 215(3 700 464)(2 128 501)(451 076)2 586 997(533 210)19.3 020 5971 815 177(2 372 012)(2 547 487)2 669 60920.21.22.1 052 166(5 410)(1 816 557)(114 389)2 227 486(436 814)2 997 508(16 753)(1 118 233)1 876 20723.4 067 353(115 769)(581 340)433 2683 427 58324.55 185 83142 724 57113 200 9812 279 138108 582 62725.(32 903 748)(74 279 730)(5 646 763)(7 934 333)(94 239 310)26.27.(13 221)17 536 921(82 002)106 007 603-17 454 745(117)8 170 897(16 593)62 159 93628.43 873 13674 254 67324 427 6232 948 85379 914 243D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen51


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVESTSUSTAINABLE BONDEURO CORPORATEPARVESTABSOLUTE RETURNEUROPE BONDPARVESTABSOLUTE RETURNWORLD BOND (USD)PARVEST FLEXIBLEBOND EUROPECORPORATEPARVEST SHORTTERM CHFEUREURUSDEURCHF1.2.4 670 4312 860 1761 346 9355 791 138198 9103.59 643-47 86029 252-4.4 730 0742 860 1761 394 7955 820 390198 9105.6.686 500517 60257 7991 118 75850 5037.23 15014 5071 91623 2907 9738.9.10.11.12.13.66 86843 502-319-164 01224 39933 590-3 246-135 0232 6992 187-710-44 70167 81967 364-110-271 4207 97314 678-96-37 13914.984 351728 367110 0121 548 761118 36215.3 745 7232 131 8091 284 7834 271 62980 54816.17.18.89 786896 498(2 403 111)(1 342 008)(241 727)457 919(19 460 072)585 3876 180-19.4 732 007(1 613 310)1 500 975(14 603 056)86 72820.21.22.(2 185 352)(265 260)2 422 6361 432 288600 294(70 954)20 928 854621 299(19 429)-23.2 281 3952 241 6142 030 3156 947 09767 29924.167 415 013108 272 96025 811 323342 531 20768 530 69025.(167 449 071)(89 732 460)(25 821 289)(183 343 030)(80 093 742)26.27.(35 641)112 634 803(1 427)93 340 360-17 681 510(65 748)102 594 301(6 704)163 312 84828.114 846 499114 121 04719 701 859268 663 827151 810 391D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen52


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVEST SHORTTERM EUROPARVEST SHORTTERM EUROPREMIUMPARVEST SHORTTERM GBPPARVEST SHORTTERM USDPARVESTDIVERSIFIEDCONSERVATIVEEUREURGBPUSDEUR1.2.10 032 60049 536277 1942 918 366608 6473.101 08816 582--1 2304.10 133 68866 118277 1942 918 366609 8775.6.2 941 198189 124131 533580 930340 6147.249 0123 9034 658135 57916 9938.9.10.11.12.13.275 469128 948-4 471-1 021 7793 90337 799-348-36 2029 3174 467-105-41 093236 52760 778-2 959-512 68927 39311 914-76-111 19714.4 620 877271 279191 1731 529 462508 18715.5 512 811(205 161)86 0211 388 904101 69016.17.18.77 194(14 299)8 829 067(9 641 959)1 376-120 756(2 887)530 584(158 965)19.5 575 706(1 018 053)87 3971 506 773473 30920.21.22.(641 056)-5 195 484(4 069 740)3 154-(6 864)5 986686 356365 69823.4 934 650107 69190 5511 505 8951 525 36324.1 085 217 90333 708 90224 465 310409 570 37610 888 97125.(1 337 546 465)(47 516 865)(26 728 413)(505 851 131)(13 156 788)26.27.(298 664)1 408 614 559-85 559 486(2 177)45 763 803(11 712)664 976 208(5 408)36 062 68228.1 160 921 98371 859 21443 589 074570 189 63635 314 820D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen53


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVESTDIVERSIFIEDDYNAMICPARVEST TARGETRETURN PLUS(EURO)PARVEST TARGETRETURN PLUS (USD)PARVEST MULTIASSETS 4PARVEST MULTIASSETS 4 (USD)EUREURUSDEURUSD1.2.1 263 27527 1372 7351 060 9161 166 9973.33 2482 9789 451129 5625 7804.1 296 52330 11512 1861 190 4781 172 7775.6.964 9411 586 055360 108560 467205 3377.45 69866 18712 29711 39814 8398.9.10.11.12.13.73 53031 219-269-167 018106 40430 077-948-119 63519 6247 139-1 189-48 57016 54633 522-3 848-155 62715 16511 242-957-74 34414.1 282 6751 909 306448 927781 408321 88415.13 848(1 879 191)(436 741)409 070850 89316.17.18.3 566 863(2 446 624)2 847 207(1 241 236)842 536(276 792)(810 335)419 444(139 042)1 766 99819.1 134 087(273 220)129 00318 1792 478 84920.21.22.2 610 5562 982 8233 463 3121 571 0872 124 230(158 506)(445 130)185 9631 203 307(3 396 177)23.6 727 4664 761 1792 094 727(240 988)285 97924.32 591 63344 755 21017 264 573228 417 45464 902 77625.(47 210 746)(74 256 887)(12 555 971)(63 695 240)(48 050 679)26.27.(54 741)90 891 560(12 233)142 595 709(432)23 143 205-65 160 216-55 874 33028.82 945 172117 842 97829 946 102229 641 44273 012 406D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen54


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011PARVESTDIVERSIFIED EUROINFLATION PLUSPARVESTABSOLUTE RETURNWORLD CURRENCY10PARVESTCOMMODITIESARBITRAGEPARVEST WORLDAGRICULTUREPARVEST WORLDAGRICULTURE(USD)EUREURUSDEURUSD1.2.19 81570 67319 3495 825 809307 4903.-3-298 553-4.19 81570 67619 3496 124 362307 4905.6.22 493121 13197 3214 399 4021 127 5247.-1 314-156 25148 7938.9.10.11.12.13.-624---5 3981 3146 233-4 214-24 866-1 591---5 535241 340140 944-2 346-685 51275 42037 134-304-217 03714.28 515159 072104 4475 625 7951 506 21215.(8 700)(88 396)(85 098)498 567(1 198 722)16.17.18.-(22 475)7 129144 52020(1 404 273)905 67181 550 261525 44626 657 38319.(31 175)63 253(1 489 351)82 954 49925 984 10720.21.22.(31 898)134 782(137 305)525 8892842 035 0712 776 78445 873 71935 22015 253 88323.71 709451 837546 004131 605 00241 273 21024.10 000 02035 229 49136 181 505319 654 357112 610 25925.-(2 303 033)(5 958 716)(355 279 107)(126 156 432)26.27.---5 138 784---322 792 313-104 010 00928.10 071 72938 517 07930 768 793418 772 565131 737 046(1) geliquideerd op 09/08/2010(2) gefuseerd op 01/09/2010D e bijgevoegde toelichtingen m aken integraal deel uit van deze financiële rekeningen55


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Toelichtingen bij de jaarrekening op28 februari 2011Toelichting 1. AlgemeenSinds 1 maart 2010 heeft de vennootschap de volgende veranderingen doorgevoerd:1) Wijziging van compartimentnamen:1 september 2010 PARVEST ABS wordt PARVEST BOND WORLD ABSPARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 wordt PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND wordt PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BONDPARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD) wordt PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD)PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 wordt PARVEST MULTI ASSETS 4PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) wordt PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD)PARVEST AGRICULTURE wordt PARVEST WORLD AGRICULTUREPARVEST AGRICULTURE (USD) wordt PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD)PARVEST ASIA wordt PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPANPARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND wordt PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIAPARVEST AUSTRALIA wordt PARVEST EQUITY AUSTRALIAPARVEST BRAZIL wordt PARVEST EQUITY BRAZILPARVEST BRIC wordt PARVEST EQUITY BRICPARVEST CHINA wordt PARVEST EQUITY CHINAPARVEST CONVERGING EUROPE wordt PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGINGPARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES wordt PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATEPARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) wordt PARVEST DIVERSIFIED DYNAMICPARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) wordt PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVEPARVEST EMERGING MARKETS wordt PARVEST EQUITY WORLD EMERGINGPARVEST EMERGING MARKETS BOND wordt PARVEST BOND WORLD EMERGINGPARVEST EMERGING MARKETS EUROPE wordt PARVEST EQUITY EUROPE EMERGINGPARVEST ENHANCED EONIA wordt PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHSPARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR wordt PARVEST ENHANCED CASH 1 YEARPARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS wordt PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHSPARVEST EONIA PREMIUM wordt PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUMPARVEST EURO BOND wordt PARVEST BOND EUROPARVEST EURO CORPORATE BOND wordt PARVEST BOND EURO CORPORATEPARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT wordt PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATEPARVEST EURO EQUITIES wordt PARVEST EQUITY EUROPARVEST EURO GOVERNMENT BOND wordt PARVEST BOND EURO GOVERNMENTPARVEST EURO INFLATION-LINKED BOND wordt PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKEDPARVEST EURO LONG TERM BOND wordt PARVEST BOND EURO LONG TERMPARVEST EURO MEDIUM TERM BOND wordt PARVEST BOND EURO MEDIUM TERMPARVEST EURO PREMIUM wordt PARVEST BOND EURO PREMIUMPARVEST EURO SHORT TERM BOND wordt PARVEST BOND EURO SHORT TERMPARVEST EURO SMALL CAP wordt PARVEST EQUITY EURO SMALL CAPPARVEST EUROPE ALPHA wordt PARVEST EQUITY EUROPE ALPHAPARVEST EUROPE DIVIDEND wordt PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPEPARVEST EUROPE FINANCIALS wordt PARVEST EQUITY EUROPE FINANCEPARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES wordt PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPEPARVEST EUROPE GROWTH wordt PARVEST EQUITY EUROPE GROWTHPARVEST EUROPE LS 30 wordt PARVEST EQUITY EUROPE LS30PARVEST EUROPE MID CAP wordt PARVEST EQUITY EUROPE MID CAPPARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES wordt PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPEPARVEST EUROPE SMALL CAP wordt PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAPPARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT wordt PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPEPARVEST EUROPE VALUE wordt PARVEST EQUITY EUROPE VALUEPARVEST EUROPEAN BOND wordt PARVEST BOND EUROPEPARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND wordt PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPEPARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND wordt PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELDPARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND wordt PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAPPARVEST FRANCE wordt PARVEST EQUITY FRANCEPARVEST GERMAN EQUITIES wordt PARVEST EQUITY GERMANYPARVEST GLOBAL BOND wordt PARVEST BOND WORLDPARVEST GLOBAL BRANDS wordt PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDSPARVEST GLOBAL CORPORATE BOND wordt PARVEST BOND WORLD CORPORATEPARVEST GLOBAL EQUITIES wordt PARVEST EQUITY WORLDPARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND wordt PARVEST BOND WORLD HIGH YIELDPARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND wordt PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKEDPARVEST GLOBAL RESOURCES wordt PARVEST EQUITY WORLD RESOURCESPARVEST GLOBAL TECHNOLOGY wordt PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORSPARVEST INDIA wordt PARVEST EQUITY INDIAPARVEST JAPAN wordt PARVEST EQUITY JAPANPARVEST JAPAN SMALL CAP wordt PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAPPARVEST JAPAN YEN BOND wordt PARVEST BOND JPYPARVEST LATIN AMERICA wordt PARVEST EQUITY LATIN AMERICAPARVEST NEXT GENERATION wordt PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATIONPARVEST RUSSIA wordt PARVEST EQUITY RUSSIAPARVEST SHORT TERM (CHF) wordt PARVEST SHORT TERM CHFPARVEST SHORT TERM (DOLLAR) wordt PARVEST SHORT TERM USDPARVEST SHORT TERM (EURO) wordt PARVEST SHORT TERM EUROPARVEST SHORT TERM (STERLING) wordt PARVEST SHORT TERM GBPPARVEST SOUTH KOREA wordt PARVEST EQUITY SOUTH KOREA56


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)PARVEST SWITZERLAND wordt PARVEST EQUITY SWITZERLANDPARVEST TURKEY wordt PARVEST EQUITY TURKEYPARVEST UK wordt PARVEST EQUITY UKPARVEST US DOLLAR BOND wordt PARVEST BOND USDPARVEST US HIGH YIELD BOND wordt PARVEST BOND USA HIGH YIELDPARVEST US MID CAP wordt PARVEST EQUITY USA MID CAPPARVEST US SMALL CAP wordt PARVEST EQUITY USA SMALL CAPPARVEST US VALUE wordt PARVEST EQUITY USA VALUEPARVEST USA wordt PARVEST EQUITY USA2) Fusie:Op 5 augustus 2010Op 1 september 2010fuseerden UEB Multi Bond Portfolio (EUR Reference) en UEB Multi Bond Portfolio (CHF Reference) met PARVEST EUROPREMIUM, UEB Multi Bond Portfolio (USD Reference) en UEB Incremental Portfolio (USD Reference) met PARVESTTARGET RETURN PLUS (USD) en UEB Multi Bond Portfolio (GBP Reference) en UEB Incremental Portfolio (EURReference) met PARVEST EONIAfuseerde PARVEST CREDIT STRATEGIES met PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS3) Lanceringen van compartimenten:Op 17 september 2010PARVEST COMMODITIES ARBITRAGEPARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUSPARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) door opname van het compartiment PARWORLD Emerging STEP 80(Euro)PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD)4) Vereffening:Op 9 augustus 2010PARVEST USA LS305) Internationale registratie:Men kan officieel inschrijven op PARVEST en een beroep doen op het openbare spaarwezen in de landen waar het een toelating tot commercialiseringheeft gekregen:- Luxemburg (op 27 maart 1990),- Frankrijk (op 20 september 1990),- België (op 25 september 1990),- Zwitserland (op 18 december 1990),- Zweden (op 29 december 1999),- Taiwan (op 6 maart 2000),- Libanon (op 23 juni 2000),- Bahrein (op 22 juli 2000),- Malta (op 6 april 2005),- Verenigd Koninkrijk (op 22 april 2005),- Turkije (op 2 juni 2006),- Singapore (op 29 juni 2007),- Nederland (op 1 mei 1991), - Noorwegen (op 27 juli 2000), - Macao (op 26 september 2007),- Duitsland (op 17 augustus 1993), - Portugal (10 augustus 2000), - Cyprus (op 7 april 2008),- Italië (op 12 januari 1996), - Jersey (op 8 januari 2001), - Slowakije (op 9 april 2008).- Oostenrijk (op 30 december 1996), - Finland (op 18 juli 2001), - Denemarken (op 15 februari 2011)- Spanje (op 23 september 1997), - Liechtenstein (op 30 augustus 2001),- Hongkong (op 2 april 1998), - Tsjechische Republiek (op 21 december 2001),- Griekenland (op 3 maart 1999), - Hongarije (op 10 mei 2003),Het is nodig om, vóór elke inschrijving in een land waarin PARVEST is geregistreerd, na te gaan welke compartimenten, categorieën enaandelencategorieën zijn toegelaten tot commercialisering.6) Verenigbaarheid met de ASP:Doordat ze in aanmerking komen voor de Franse aandelenspaarplannen (ASP), beleggen de hierna weergegeven compartimenten van de SICAVPARVEST permanent ten minste 75% van hun nettoactiva in effecten en rechten die in aanmerking komen voor ASP uitgegeven door ondernemingendie gevestigd zijn in Frankrijk, een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap of in IJsland en Noorwegen, en die onderworpen zijn aanvennootschapsbelasting of een gelijkwaardig regime.PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGINGPARVEST EQUITY EUROPARVEST EQUITY EURO SMALL CAPPARVEST EQUITY EUROPE ALPHAPARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPEPARVEST EQUITY EUROPE FINANCEPARVEST EQUITY EUROPE GROWTHPARVEST EQUITY EUROPE LS30PARVEST EQUITY EUROPE MID CAPPARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPEPARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAPPARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPEPARVEST EQUITY EUROPE VALUEPARVEST EQUITY FRANCEPARVEST EQUITY GERMANYPARVEST EQUITY UKPARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPEToelichting 2. Aandelen van de vennootschapHet kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de activa van de verschillende compartimenten van de vennootschap.De inschrijvingen worden belegd in de activa van het betrokken compartiment.De Raad van Bestuur heeft beslist dat de volgende aandelencategorieën vanaf 1 september 2010 een nieuwe naam zullen aannemen.In elk compartiment zal de vennootschap aandelen kunnen uitgeven van de volgende categorieën, die zich met name onderscheiden door verschillenderechten en commissies:57


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Aandelencategorie Kapitalisatieklasse Distributieklasse Aangeboden aanVroegere naamNieuwe naamClassic Ja Ja Natuurlijke personen en rechtspersonenClassic Hedged EUR Classic H EUR Ja Nee Natuurlijke personen en rechtspersonenClassic Hedged USD Classic H USD Ja Nee Natuurlijke personen en rechtspersonenClassic Hedged JPY Classic H JPY Ja Nee Natuurlijke personen en rechtspersonenInstellingen I Ja Nee Institutionele klanten en ICBInstitutions Hedged EUR IH EUR Ja Nee Institutionele klanten en ICBInstitutions Hedged USD IH USD Ja Nee Institutionele klanten en ICBInstitutions Hedged JPY IH JPY Ja Nee Institutionele klanten en ICBPrivilege Privilege Ja Nee Natuurlijke personen en rechtspersonenPrivilege Hedged EUR Privilege H EUR Ja Nee Natuurlijke personen en rechtspersonenPrivilege Hedged USD Privilege H USD Ja Nee Natuurlijke personen en rechtspersonenPrivilege Hedged JPY Privilege H JPY Ja Nee Natuurlijke personen en rechtspersonenL N Ja Nee Natuurlijke personen en rechtspersonenM X (*) Ja Ja Beheerders, institutionele klanten en ICBDe voormelde begrippen werden als volgt gedefinieerd:"Institutionele klanten": voorbehouden aan rechtspersonen die binnen het kader van een collectieve spaarregeling of een vergelijkbare regeling voor i)eigen rekening of ii) voor rekening van natuurlijke personen inschrijven."Beheerders":de beheerders, de vennootschappen waarmee zij zijn verbonden en de portefeuillebeheerders verrichten enkel in het kadervan het geïndividualiseerde portefeuillebeheer onder mandaat inschrijvingen voor hun institutionele klanten. Die entiteiten enhun institutionele klanten moeten speciaal erkend zijn door de SICAV."ICB":de speciaal door de SICAV erkende ICB's.(*)Alle inschrijvers op aandelen van de categorie X moeten speciaal erkend zijn door de SICAV.Het is mogelijk dat bepaalde compartimenten momenteel niet alle categorieën of alle aandelencategorieën aanbieden zoals hierboven beschreven. Voor meerinformatie daarover worden de beleggers uitgenodigd om het beknopte prospectus van het betrokken compartiment te raadplegen.Aanvullende informatie over bepaalde aandelencategorieën:"Classic H EUR": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in USD of JPY. Voor die compartimenten onderscheidt decategorie "Classic H EUR" zich van de categorie "Classic" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van de referentievaluta(d.w.z. de USD of JPY) in vergelijking met de EUR."Classic H USD": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in EUR.Voor die compartimenten onderscheidt de categorie "Classic H USD" zich van de categorie "Classic" door het gebruik van technieken voor de dekking van dewisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de EUR) in vergelijking met de USD."Classic H JPY": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in EUR.Voor die compartimenten onderscheidt de categorie "Classic H JPY" zich van de categorie "Classic" door het gebruik van technieken voor de dekking vanwisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de EUR) in vergelijking met de JPY."IH EUR": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in USD of JPY. Voor die compartimenten onderscheidt decategorie "IH EUR" zich van de categorie "I" door het gebruik van technieken voor de dekking van de wisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. deUSD of JPY) in vergelijking met de EUR."IH USD": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in EUR. Voor deze compartimenten onderscheidt de categorie "IHUSD" zich van de categorie "I" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de EUR) invergelijking met de USD."IH JPY": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in EUR. Voor deze compartimenten onderscheidt de categorie "IHJPY" zich van de categorie "I" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de EUR) in vergelijkingmet de JPY."Privilege": Deze categorie onderscheidt zich van de categorie "Classic" door een specifieke beheersprovisie en een minimuminleg."Privilege H EUR": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in USD of JPY. Voor deze compartimenten onderscheidtde categorie "Privilege H EUR" zich van de categorie "Privilege" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van dereferentievaluta (d.w.z. de USD of JPY) in vergelijking met de EUR."Privilege H USD": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in EUR. Voor deze compartimenten onderscheidt decategorie "Privilege H USD" zich van de categorie "Privilege" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van de referentievaluta(d.w.z. de EUR) in vergelijking met de USD."Privilege H JPY": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in EUR. Voor deze compartimenten onderscheidt decategorie "Privilege H JPY" zich van de categorie "Privilege" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van de referentievaluta(d.w.z. de EUR) in vergelijking met de JPY."N": Deze categorie onderscheidt zich van de categorie "Classic" door haar rechten en commissiestructuur.Voor de categorieën "Classic H", "IH" en "Privilege H":(i) De dekking is eveneens van toepassing in geval van positieve of negatieve variatie in de referentievaluta in vergelijking met de munteenheid van debetrokken categorie. De bescherming van de aandeelhouder zal in brede mate optreden indien de referentievaluta devalueert in vergelijking met demunteenheid van de betrokken categorie. In geval van herwaardering van de munteenheid in vergelijking met de munteenheid van de betrokkencategorie zal de aandeelhouder daarentegen worden uitgesloten van de winst die daaruit voortvloeit.(ii) Om te garanderen dat de wisselkoersrisico's gedekt zijn, zal de beheerder een beroep kunnen doen op alle types instrumenten die worden toegelaten doorde wet en het prospectus.(iii) In normale omstandigheden zal de beheerder proberen om tussen 80% en 100% van de nettoactiva van de betrokken categorie "H" te dekken. Indien dewaarde van de portefeuille wijzigt of er inschrijvingen en terugkopen gebeuren, kan het dekkingspercentage lager liggen dan 80% of hoger dan 100%van de nettoactiva. In dat geval zal de beheerder proberen om het dekkingspercentage opnieuw tussen 80% en 100% te brengen.58


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Toelichting 3. Voornaamste boekhoudmethodes1) Globalisering van de verschillende compartimentenDe (geconsolideerde) jaarrekeningen van PARVEST zijn uitgedrukt in EUR, waarbij de jaarrekening van de compartimenten uitgedrukt in anderevaluta's dan de EUR werd omgezet tegen de geldende wisselkoersen aan het einde van het boekjaar.2) Conversie van de valuta'sDe rekeningen van elk van de compartimenten worden gehouden in de munteenheid waarin hun respectieve netto-inventariswaarde luidt, en definanciële rekeningen zijn uitgedrukt in deze munteenheid.De aankoopprijs van de effecten die worden aangekocht in een andere munteenheid dan die van het compartiment, wordt omgezet in de munteenheidvan het compartiment op basis van de geldende wisselkoersen op de datum van aankoop van de effecten.De inkomsten en lasten uitgedrukt in een andere munteenheid dan die van het compartiment, worden omgezet in de munteenheid van het compartimentop basis van de geldende wisselkoersen op de datum van de transactie.Op de datum van afsluiting worden de waarderingen van de effecten (bepaald volgens de hierna beschreven wijze), de vorderingen, de bankdeposito'sen schulden uitgedrukt in een andere munteenheid dan die van het compartiment, omgerekend in de munteenheid van het compartiment op basis vande op deze datum geldende wisselkoersen. De wisselkoersverschillen als gevolg van de omrekening van de effecten, vorderingen, bankdeposito's enschulden worden daarbij opgenomen in het nettoresultaat van het boekjaar.3) Presentatie van de jaarrekeningDe jaarrekening wordt voorgesteld op basis van de laatst berekende netto-inventariswaarde tijdens het boekjaar. In overeenstemming met hetprospectus werden de netto-inventariswaarden berekend op basis van de laatste bekende koers op het moment van de berekening. De koersen en dewisselkoersen zijn die van 28 februari 2011. Dat principe werd op uniforme en consistente manier toegepast voor alle compartimenten. Ter informatie,de indicatieve prijzen van bepaalde illiquide effecten zijn niet beschikbaar vóór een bepaalde termijn, zodat het voor die effecten in wezen onmogelijkwas om de koersen van 28 februari 2011 te gebruiken voor de laatste netto-inventariswaarde van het boekjaar. De gebruikte netto-inventariswaardenverschilden niettemin niet aanzienlijk van de waarden die werden weergegeven in het jaarverslag.4) Waardering van de effectenportefeuilleDe waardering van de roerende waarden die zijn toegelaten tot een officiële beursnotering of worden verhandeld op een gereglementeerde markt dieregelmatig functioneert, erkend is en openstaat voor het publiek, is gebaseerd op de laatste bekende koers en, indien die roerende waarde opverscheidene markten wordt verhandeld, op basis van de laatste bekende koers van de belangrijkste markt voor die waarde. Als de laatste bekendeslotkoers van de gegeven waarderingsdag niet representatief is, zal de waardering worden gebaseerd op de vermoedelijke realisatiewaarde dievoorzichtig en te goeder trouw wordt geraamd door de Raad van Bestuur van de vennootschap.De effecten die niet genoteerd zijn of niet verhandeld worden op een gereglementeerde markt, worden gewaardeerd op basis van de vermoedelijkerealisatiewaarde, die voorzichtig en te goeder trouw wordt geraamd.De Raad van Bestuur heeft beslist om op 28 augustus 2007 een "fairvaluebeleid" in te stellen voor bepaalde activa/schuldinstrumenten die zijnopgenomen in het compartiment PARVEST BOND WORLD ABS. Dat "fairvaluebeleid" maakt het mogelijk om bepaalde activa / schuldinstrumentendagelijks te waarderen, rekening houdend met verschillende informatie / prijsbronnen, zoals het rendement van de indexen ABX, de prijzen ontvangenvan makelaars of databanken of interne waarderingsmodellen.Op 28 februari 2011 werd 24,49% van de portefeuille van het compartiment PARVEST BOND WORLD ABS gewaardeerd op basis van dat"fairvaluebeleid". Deze effecten worden geïdentificeerd door een asterisk (*) in de portefeuilles zelf van dit compartiment.De evaluatie van bepaalde effecten die zijn opgenomen in het compartiment PARVEST BOND WORLD ABS (17,84%) is niet gebaseerd op een"fairvaluebeleid", maar op een bron waarvan de prijs louter indicatief is. Op 28 februari 2011 werden al de effecten die als illiquide werden beschouwdrekening houdend met de huidige marktomstandigheden geïdentificeerd door twee asterisken (**) binnen de portefeuille van dit compartiment.Sindsdien kunnen zich afwijkingen voordoen in de waardering tijdens de effectieve verkoop van de hierboven vermelde effecten. Hetwaarderingsproces van die effecten wordt echter op een constante manier en overeenkomstig de principes beschreven in het prospectus toegepast.5) Waardering van de verhandelbare schuldinstrumenten uitgegeven met zwevende rentevoetDe verhandelbare schuldinstrumenten uitgegeven met zwevende rentevoet worden in de portefeuille opgenomen aan hun nominale waarde. De nietvervallenopgelopen interesten en de dagelijkse prorata berekening van het verschil tussen de aankoopwaarde en de nominale waarde wordenopgenomen onder de post "Te ontvangen dividenden en interesten" in "de staat van de nettoactiva", evenals onder de post "Dividenden en nettointeresten"in "de staat van de verrichtingen en van de variaties van de nettoactiva".6) Waardering van de valutatermijncontractenValutatermijncontracten die nog open staan op het moment van de afsluiting worden gewaardeerd refererend aan de termijnwisselkoers dieovereenstemt met de resterende levensduur van het contract. Alle latente meer- en minderwaarden worden geboekt bij de vaststelling van het resultaatvan de verrichtingen. Voor de berekening van de nettoposities per munteenheid worden de posities omgerekend tegen de termijnwisselkoers dieovereenstemt met de resterende levensduur van het contract.7) Evaluatie van de financiële instrumentenDe "financiële futures" worden gewaardeerd tegen de laatste bekende marktkoers. De andere financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen dekoersen waartegen de positie zou kunnen worden vereffend op basis van de geldende marktsituatie op de waarderingsdatum.De daaruit voortvloeiende gerealiseerde en latente winsten of verliezen worden opgenomen in de "Staat van de verrichtingen en variaties van denettoactiva".Voor de berekening van de nettoposities per munteenheid op financiële instrumenten, worden de posities omgerekend tegen de geldende wisselkoersenop de datum van afsluiting. De onderliggende waarden van de futurecontracten op beursindexen worden berekend in navolging van deeffectenportefeuilles aan de nominale waarde van het contract.8) Waardering van Credit Default SwapsDe waarde van een Credit Default Swap wordt berekend in vergelijking met de waarde van de tak van de swap betreffende de bescherming en dewaarde van de tak van de swap betreffende de premie. De waarde van de tak van de swap betreffende de premie wordt verkregen door de toekomstigegeldstromen verbonden aan de premies te actualiseren met behulp van de gepaste actualiseringsrentevoeten die werden aangepast om rekening tehouden met de risico's. De waarde van de tak van de swap die verband houdt met de bescherming vertegenwoordigt de huidige waarde van hetinherente verlies van het contract. De standaardmogelijkheden die worden gebruikt voor de berekening van het verwachte verlies worden afgeleid vande structuur van vergelijkbare rentevoeten die we zien op de markt. De vergelijkbare swaprentes die we zagen op de markt worden bekomen op basisvan een staal van tegenpartijen.9) Waarderingen van de Total Return Swaps en performance swapsDe vennootschap kan Total Return Swaps ("TRS") en performance-swapcontracten aangaan waarbij de vennootschap en de tegenpartij akkoord gaanom betalingen uit te wisselen waarvoor één of beide partijen de rendementen betalen die een activakorf of een index genereren. De betalingen die devennootschap uitvoert aan de tegenpartij en vice versa worden berekend door referentie aan een specifiek effect, een specifieke index of een bepaaldnominaal bedrag op een financieel instrument.Elk onderliggend effect of instrument moet zijn roerende waarde zijn en elke index moet een index zijn uit een gereglementeerde markt. De evaluatievan die TRS en performance swaps zal op elk ogenblik het verschil weerspiegelen tussen de laatst gekende koers van de onderliggende waarde en dewaardering waarmee rekening wordt gehouden tijdens het opstellen van de transactie.De details over de onderliggende effecten is op aanvraag beschikbaar bij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.59


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)10) Voorlegging van optiesDe te goeder trouw verhandelde optiecontracten worden gewaardeerd tegen de koersen waartegen de positie zou kunnen worden vereffend op basis vande geldende marktsituatie op de waarderingsdatum. De vereffeningswaarde van de optiecontracten die worden verhandeld op de gereglementeerdemarkten zal worden gebaseerd op de laatst beschikbare betalingsprijs van die contracten op de gereglementeerde markten waarop de optiecontractenworden verhandeld door de SICAV; voor zover een optiecontract niet kan worden vereffend op de dag waarop de nettoactiva worden gewaardeerd, zal debasis voor het bepalen van de vereffeningswaarde van dat contract op redelijke en juiste manier worden bepaald door de Raad van Bestuur. De optiesworden opgenomen in "de staat van de effectenportefeuille" onder de titel "Opties".11) Waardering van de effectenleningen en repo- en reverse repocontractenDe effectenleningen geven recht op een vergoeding ten gunste van het compartiment volgens de contracten en worden geboekt onder "de staat van deverrichtingen en van de variaties van de nettoactiva" in "Andere inkomsten". De effectenleningen kunnen op elk ogenblik worden opgezegd.De effecten die het onderwerp van een lening vormen, staan bij de nettoactiva van het betrokken compartiment en worden weergegeven aan hunmarktwaarde.De repoverrichtingen (of reverse repocontracten) zijn vergelijkbaar met leningen gegarandeerd door onderliggende effecten. Het gaat om verrichtingenwaarbij de cedent het eigendomsrecht van effecten overdraagt op een andere persoon (de cessionaris) en waardoor de cedent en de cessionaris zichrespectievelijk en onherroepelijk verbinden om ze terug te nemen of terug af te staan voor een overeengekomen prijs en op een overeengekomen datum.De reverse repocontracten worden gewaardeerd aan hun aankoopprijs uitgedrukt in de oorspronkelijke valuta, zonder rekening te houden met demarktwaarde van de onderliggende effecten, de prorata van de opgelopen interesten sinds de aankoopdatum weergegeven onder de post "Diverse teontvangen posten".De effecten in reverse repo's worden gewaardeerd aan hun marktwaarde.12) Waardering van de renteswapsDe renteswaps worden gewaardeerd aan hun marktwaarde die is opgesteld met referentie aan de geldende rentecurve.13) VergelijkingWat de compartimenten betreft die tijdens de periode hebben gefuseerd en die op 28 februari 2011 nog steeds beschikbaar zijn, werden de fusies doorabsorptie van de nettoactiva van de compartimenten of de geabsorbeerde fondsen in de boeken opgenomen door de tussenpersoon van een inschrijving inde absorberende compartimenten op de fusiedata. Bijgevolg geeft het onderdeel "Totaal aantal inschrijvingen tijdens het boekjaar/de periode" in "de staatvan de verrichtingen en variaties van de nettoactiva" de nettoactiva van de compartimenten of geabsorbeerde fondsen weer op de fusiedata.14) Geografische spreidingDe geografische spreiding van de effectenportefeuille is gebaseerd op het land van de emittent.15) AfkortingenPositie A: A = aankoopPositie V: V = verkoopZC = nulcouponFLR = variabele rente16) Toelichting over het Indiase belastingstelselElk compartiment kan in bepaalde landen waarin het belegt, onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting. De meerwaarden die worden bekomen tijdensde overdracht van bepaalde Indische effecten binnen een compartiment zijn onderworpen aan de belasting op meerwaarde in India, waarbij devoorgelegde meerwaarde, in voorkomend geval, wordt opgenomen in de "Staat van de verrichtingen en variaties van de nettoactiva" onder de rubriek"Belastingen en buitenlandse belastingen". De belastingen worden berekend op basis van de gerealiseerde nettomeerwaarden, en de gerealiseerdewaardeverminderingen die hoger zijn dan de meerwaarden kunnen, in bepaalde omstandigheden, een jaar worden uitgesteld om daarna te wordenafgehouden van de toekomstige winsten. Het Indische fiscale recht eist een belasting op de nettomeerwaarden uit de overdracht van Indische effecten dieworden verkocht binnen een termijn van een jaar na de datum van hun aankoop. Rekening houdend met haar intentie om de effecten langer dan een jaarin de portefeuille te houden, treft de vennootschap geen voorziening voor een schuld door uitgestelde belastingen die verbonden zijn aan denettomeerwaarden die niet werden verkregen uit Indische effecten.Als de vennootschap bij de afsluiting een totale minderwaarde noteert bij de verkoop van effecten, zal ze de belasting die ze tijdens het boekjaar betaaldekrachtens gerealiseerde meerwaarden terugkrijgen, op voorwaarde dat ze daartoe binnen de drie maanden een aanvraag indient bij de fiscaleadministratie. Op 28 februari 2011 had het compartiment PARVEST India een totale minderwaarde op korte termijn geregistreerd tijdens het boekjaar.Bijgevolg was dit compartiment geen enkele belasting schuldig bij de afsluiting. Aangezien dit compartiment tijdens het boekjaar echter al is vrijgesteldvan belastingen krachtens de gerealiseerde meerwaarden uit de verkoop van effecten op korte termijn, kan ze de terugbetaling van die belastingen eisenin haar belastingaangifte voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 2011, die vóór 30 september 2011 zal worden ingediend. Dat invorderbarebedrag vertegenwoordigt 0,55% van de nettoactiva van het compartiment bij afsluiting en wordt weergegeven in de staat van de nettoactiva onder derubriek "Diverse te ontvangen posten". Op 28 februari 2011 hebben de compartimenten PARVEST BRIC en PARVEST Emerging Markets het jaarafgesloten met gerealiseerde waardeverminderingen.Toelichting 4. Provisies voor de depothoudende bank en administratieve dienstenDe provisies voor de depothoudende bank en administratieve diensten moeten maandelijks worden betaald en berekend op basis van het gemiddelde van denetto-inventariswaarden van de activa van de verschillende compartimenten of van een aandelencategorie van de vennootschap voor de periode waarop deprovisie betrekking heeft.Toelichting 5. Taxe d’abonnement (abonnementstaks)De vennootschap is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving.Volgens de van kracht zijnde wetgeving en reglementen is de vennootschap onderworpen aan de abonnementstaks. Op de datum van het huidige rapportbedraagt de jaarlijkse rentevoet 0,05% (met uitzondering van de compartimenten en aandelencategorieën die de belastingen aan het verminderde tarief van0,01% blijven genieten, namelijk de kortetermijncompartimenten PARVEST SHORT TERM CHF, PARVEST SHORT TERM USD, PARVEST SHORTTERM EURO en PARVEST SHORT TERM GBP, van de categorie "X", evenals de aandelencategorieën die enkel aan de institutionele verenigingen en ICB'svan verschillende compartimenten worden aangeboden, zoals uiteengezet in het prospectus). Deze belasting moet driemaandelijks worden betaald op basis vande waarde van de netto-activa van de compartimenten aan het einde van het kwartaal waarop de belasting betrekking heeft (met uitzondering van de reeds aandeze belasting onderworpen activa: Luxemburgse ICBE).Toelichting 6. "Softdollarcommissie"De makelaardijprovisies op portefeuilleverrichtingen voor de vennootschap kunnen door de portefeuillebeheerders, met het oog op een zo goed mogelijkeuitvoering, worden toegekend aan de makelaars als tegenprestatie voor hun onderzoek en hun diensten in het kader van het uitvoeren van transacties.De onderzoeks-, informatie- en andere diensten maken het de portefeuillebeheerders mogelijk om hun eigen onderzoeken en analyses te verbeteren en geven huntoegang tot informatie van medewerkers uit andere ondernemingen.Die diensten houden geen rekening met de kosten voor verplaatsingen, hosting, ontspanning, algemene goederen/administratieve diensten, uitrustingen vankantoren en lokalen, lidmaatschapskosten, salarissen en rechtstreekse betalingen ten laste van de beheerders.Tijdens het boekjaar dat werd afgesloten op 28 februari 2011 heeft met de vennootschap "softdollarregelingen" afgesloten.60


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Toelichting 7. Transacties met verbonden partijenDe hieronder vermelde verbonden partijen kunnen, in hun hoedanigheid van portefeuillebeheerders, ook verrichtingen uitvoeren of beleggen in valuta's ofandere financiële producten voor rekening van elk compartiment waarvoor de verbonden partijen als makelaar of voor hun eigen rekening of als tegenpartijvoor hun klanten handelen, ook als de verbonden partijen of hun klanten de kans hebben om de transacties terzelfder tijd voor eigen rekening als voor rekeningvan elk compartiment uit te voeren.Tijdens het afhandelen van de aankopen en verkopen van effecten voor elk compartiment, kunnen de verbonden partijen ook hebben opgetreden als tegenpartijbinnen de beste marktsituatie.De vennootschap neemt aan dat de commissies, de vermeerderingen en kortingen die de verbonden partijen factureren concurrerend zijn, hoewel de verbondenpartijen een gunstig provisietarief wensen te bekomen, evenals vermeerderingen en kortingen voor elk compartiment.De verbonden partijen zijn: BNP Paribas London Branch, BNP Paribas Arbitrage, BNP Paribas Securities Services Luxembourg, BNP Paribas PeregrineSecurities, BNP Paribas Luxembourg, BNP Paribas Brokerage Securities, BNP Paribas Peregrine Securities Corée, BNP Paribas Securities Services/BEF NL,Fortis Bank (Nederland), BNP Paribas Securities Services Madrid, BNP Paribas Securities Services Grande Bretagne, BNP Paribas SecuritiesLuxembourg/FDS Assurances, BNP Paribas Securities Services GB/Witan Investment Trust Pl en Paribas Capital Market.De compartimenten die worden gedistribueerd in Hongkong en waarvoor er geen transacties met de verbonden partijen gebeurden, zijn:- PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN- PARVEST EQUITY AUSTRALIA- PARVEST EQUITY CHINA- PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING- PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA- PARVEST BOND WORLD- PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED- PARVEST EQUITY JAPAN- PARVEST EQUITY RUSSIA- PARVEST EQUITY TURKEY- PARVEST BOND USD- PARVEST EQUITY USA MID CAP- PARVEST EQUITY USA SMALL CAP- PARVEST EQUITY USA VALUE- PARVEST EQUITY USA- PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD)Toelichting 8. Beheerscommissie (*)AandelencompartimentenAandelentypesClassic en N ClassicH EURClassic H USDen ClassicH JPYPrivilegePrivilege HEURPrivilege HUSD enPrivilege H JPYII H EURI H USDen I H JPYPrestatieprovisie"Multi-stylesbeheer"PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN 1,50% 1,50% - 0,80% 0,80% - 0,75% 0,75% - NEEPARVEST EQUITY AUSTRALIA ** 1,50% - - 0,80% - - 0,60% - - NEEPARVEST EQUITY BRAZIL 1,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,75% 0,75% - NEEPARVEST EQUITY BRIC 1,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,75% 0,75% - NEEPARVEST EQUITY CHINA 1,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,75% 0,75% - NEEPARVEST EQUITY EURO 1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% NEEPARVEST EQUITY EURO SMALL CAP 1,75% - 1,75% 1,00% - 1,00% 0,70% - 0,70% NEEPARVEST EQUITY EUROPE1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% NEECONVERGINGPARVEST EQUITY EUROPE EMERGING 1,75% - 1,75% 1,00% - 1,00% 0,75% - 0,75% NEEPARVEST EQUITY EUROPE LS30 1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% JAPARVEST EQUITY EUROPE MID CAP 1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% NEEPARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP 1,75% - 1,75% 1,00% - 1,00% 0,70% - 0,70% NEEPARVEST EQUITY FRANCE 1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% NEEPARVEST EQUITY GERMANY ** 1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% NEEPARVEST EQUITY INDIA 1,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,75% 0,75% - NEEPARVEST EQUITY JAPAN 1,50% 1,50% - 0,80% 0,80% - 0,60% 0,60% - NEEPARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP ** 1,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,70% 0,70% - NEEPARVEST EQUITY LATIN AMERICA 1,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,75% 0,75% - NEEPARVEST EQUITY RUSSIA 1,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,75% 0,75% - NEEPARVEST EQUITY SOUTH KOREA 1,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,75% 0,75% - NEEPARVEST EQUITY SWITZERLAND 1,50% - - 0,80% - - 0,60% - - NEEPARVEST EQUITY TURKEY 1,75% - 1,75% 1,00% - 1,00% 0,75% - 0,75% NEEPARVEST EQUITY UK 1,50% - - 0,80% - - 0,60% - - NEEPARVEST EQUITY USA MID CAP ** 1,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,70% 0,70% - NEEPARVEST EQUITY USA 1,50% 1,50% - 0,80% 0,80% - 0,60% 0,60% - NEEPARVEST EQUITY WORLD 1,50% 1,50% - 0,80% 0,80% - 0,60% 0,60% - NEEPARVEST EQUITY WORLD EMERGING 1,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,75% 0,75% - NEEPARVEST USA LS301,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,70% 0,70% - JA(geliquideerd op 09/08/2010)(*) De jaarlijkse maximale beheersprovisie die maandelijks moet worden betaald en wordt berekend op basis van het gemiddelde van de nettoactiva van de afgelopen maand voor elke aandelencategorie vanelk compartiment. Voor bepaalde compartimenten werd een beperkte beheerscommissie toegepast in de loop van het boekjaar/de periode.61


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)"Valuebeheer"PARVEST EQUITY EUROPE1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% NEEWAARDE **PARVEST EQUITY USA SMALL CAP ** 1,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,70% 0,70% - NEEPARVEST EQUITY USA VALUE ** 1,75% 1,75% - 1,00% 1,00% - 0,70% 0,70% - NEE"Groeibeheer"PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA 1,50% - 1,50% 0,80%PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH 1,50% - 1,50% 0,80%--0,80%0,80%0,60%0,60%--0,60%0,60%NEENEEThematisch/sectoraal beheerPARVEST ENVIRONMENTALOPPORTUNITIES 2,20% - 2,20% 1,20% - 1,20% 1,10% - 1,10% NEEPARVEST EQUITY EUROPE FINANCE 1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% NEEPARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% NEEEUROPEPARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS 1,50% 1,50% - 0,80% 0,80% - 0,60% 0,60% - NEEPARVEST EQUITY WORLD NEXT1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% NEEGENERATIONPARVEST EQUITY WORLD RESOURCES 1,50% 1,50% - 0,80% 0,80% - 0,60% 0,60% - NEEPARVEST EQUITY WORLDTECHNOLOGY INNOVATORS** 1,50% 1,50% - 0,80% 0,80% - 0,60% 0,60% - NEEPARVEST GLOBAL ENVIRONMENT 1,75% - 1,75% 1,00% - 1,00% 0,70% - 0,70% NEEPARVEST REAL ESTATE SECURITIESEUROPE 1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% NEEPARVEST SUSTAINABLE EQUITYEUROPE 1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% NEEPARVEST STEP 80 WORLD EMERGING(EUR)1,50% (1) - - - - - - - - NEEPARVEST STEP 80 WORLD EMERGING(USD)1,50% (1) - - - - - - - - NEEPARVEST STEP 90 EURO 1,50% (1) - - - - - - - - NEEAbsolute Return-strategieënPARVEST ABSOLUTE RETURNEUROPE LS 1,50% (1) - 1,50% 0,90% - 0,90% 0,80% - 0,80% JAFlexibel beheerPARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE 1,75% - 1,75% 1,00% - 1,00% 0,70% - 0,70% NEEObligatiecompartimentenStaatsleningenPARVEST BOND EURO GOVERNMENT 0,70% - 0,70% 0,30%PARVEST BOND EURO LONG TERM 0,70% - 0,70% 0,30%--0,30%0,30%0,25%0,25%--0,25%0,25%NEENEEPrivéleningenPARVEST BOND EURO CORPORATE 0,75% - 0,75% 0,40% - 0,40% 0,30% - 0,30% NEEPARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD 1,20% - 1,20% 0,70% - 0,70% 0,60% - 0,60% NEEPARVEST BOND USA HIGH YIELD 1,20% 1,20% - 0,70% 0,70% - 0,60% 0,60% - NEEPARVEST BOND WORLD CORPORATE 0,75% 0,75% - 0,40% 0,40% - 0,30% 0,30% - NEEPARVEST BOND WORLD HIGH YIELD 1,20% 1,20% - 0,70% 0,70% - 0,60% 0,60% - NEEPARVEST CREDIT STRATEGIES0,90% - 0,90% 0,50% - 0,50% 0,45% - 0,45% NEE(gefuseerde op 01/09/2010)PARVEST ENHANCED CASH 180,50% - 0,50% 0,30% - 0,30% 0,25% - 0,25% NEEMONTHSPARVEST ENHANCED CASH 1YEAR 0,50% - 0,50% 0,30% - 0,30% 0,25% - 0,25% NEEPARVEST ENHANCED CASH 60,50% - 0,50% 0,30% - 0,30% 0,25% - 0,25% NEEMONTHSGemengde leningenPARVEST BOND EURO 0,75% - 0,75% 0,40% - 0,40% 0,30% - 0,30% NEEPARVEST BOND EUROPE 0,75% - 0,75% 0,40% - 0,40% 0,30% - 0,30% NEEPARVEST BOND EURO MEDIUM TERM 0,50% - 0,50% 0,30% - 0,30% 0,25% - 0,25% NEEPARVEST BOND EURO SHORT TERM 0,50% - 0,50% 0,30% - 0,30% 0,25% - 0,25% NEEPARVEST BOND JPY 0,75% 0,75% - 0,40% 0,40% - 0,30% 0,30% - NEEPARVEST BOND USD 0,75% 0,75% - 0,40% 0,40% - 0,30% 0,30% - NEEPARVEST BOND WORLD 0,75% 0,75% - 0,40% 0,40% - 0,30% 0,30% - NEEPARVEST BOND WORLD EMERGING ** 1,50% 1,50% - 0,80% 0,80% - 0,60% 0,60% - NEEConverteerbare obligatiesPARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA 1,20% 1,20% - 0,70% 0,70% - 0,60% 0,60% - NEEPARVEST CONVERTIBLE BONDEUROPE 1,20% - 1,20% 0,70% - 0,70% 0,60% - 0,60% NEEPARVEST CONVERTIBLE BONDEUROPE SMALL CAP 1,20% - 1,20% 0,70% - 0,70% 0,60% - 0,60% NEE(1) Enkel voor de categorie "Classic"62


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Thematisch beheerPARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED 0,75% - 0,75% 0,40% - 0,40% 0,30% - 0,30% NEEPARVEST BOND EURO PREMIUM 0,75% - 0,75% 0,30% - 0,30% 0,25% - 0,25% NEEPARVEST BOND WORLD ABS 0,75% - 0,75% 0,30% - 0,30% 0,25% - 0,25% NEEPARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED 0,75% - 0,75% 0,40% - 0,40% 0,30% - 0,30% NEEPARVEST SUSTAINABLE BOND EUROCORPORATE 0,75% - 0,75% 0,40% - 0,40% 0,30% - 0,30% NEEAbsolute Return-strategieënPARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEBOND 0,80% - 0,80% 0,45% - 0,45% 0,40% - 0,40% JAPARVEST ABSOLUTE RETURN WORLDBOND (USD) 0,90% 0,90% - 0,50% 0,50% - 0,45% 0,45% - JAFlexibel beheerPARVEST FLEXIBLE BOND EUROPECORPORATE 0,90% - 0,90% 0,50% - 0,50% 0,45% - 0,45% NEEKortetermijncompartimentenPARVEST SHORT TERM CHF 0,50% - - 0,30% - - 0,20% - - NEEPARVEST SHORT TERM EURO 0,50% - 0,50% 0,30% - 0,30% 0,20% - 0,20% NEEPARVEST SHORT TERM EURO0,50%PREMIUM- 0,50% 0,30% - 0,30% 0,25% - 0,25% NEEPARVEST SHORT TERM GBP 0,50% - - 0,30% - - 0,20% - - NEEPARVEST SHORT TERM USD 0,50% 0,50% - 0,30% 0,30% - 0,20% 0,20% - NEEPARVEST SHORT TERM CHF 0,50% - - 0,30% - - 0,20% - - NEEGediversifieerde compartimentenBeheer op basis van een benchmarkPARVEST DIVERSIFIEDCONSERVATIVE 1,00% - 1,00% 0,60% - 0,60% 0,50% - 0,50% NEEPARVEST DIVERSIFIEDDYNAMIC 1,10% - 1,10% 0,60% - 0,60% 0,50% - 0,50% NEETarget Return-beheerPARVEST TARGET RETURNPLUS (EURO) 1,30% - 1,30% 0,75% - 0,75% 0,60% - 0,60% NEEPARVEST TARGET RETURNPLUS (USD) 1,30% 1,30% - 0,75% 0,75% - 0,60% 0,60% - NEEAbsolute Return-strategieënPARVEST MULTI ASSETS 4 1,00% - 1,00% 0,60% - 0,60% 0,50% - 0,50% JAPARVEST MULTI ASSETS 4(USD) 1,00% 1,00% - 0,60% 0,60% - 0,50% 0,50% - JAThematisch beheerPARVEST DIVERSIFIED EUROINFLATION PLUS 0,90% - 0,90% 0,60% - 0,60% 0,50% - 0,50% NEEAndere compartimentenPARVEST ABSOLUTE RETURN WORLDCURRENCY 10 1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,75% - 0,75% JAPARVEST COMMODITIES ARBITRAGE 1,50% 1,50% - 0,80% 0,80% - 0,60% 0,60% - NEEPARVEST WORLDAGRICULTURE 1,50% - 1,50% 0,80% - 0,80% 0,60% - 0,60% NEEPARVEST WORLDAGRICULTURE (USD) 1,50% 1,50% - 0,80% 0,80% - 0,60% 0,60% - NEEEr wordt geen enkele beheersprovisie afgehouden voor de klasse "X".Het percentage van de beheerskosten of de officiële bruto TER's die worden vergoed op het niveau van de ICBE's en/of ICB's waarin de vennootschapbelegt, varieert tussen 0,04% en 5,64%.** Er werd een bijkomende adviescommissie afgehouden ter bezoldiging van de gedelegeerd beheerder.63


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Toelichting 9. Prestatieprovisie: berekeningsmodaliteiten en samenvattende tabelBNP Paribas Investment Partners Luxembourg zal een prestatievergoeding ontvangen indien voor de desbetreffende referentieperiode (1) het rendement vande aandelencategorie van het compartiment :- enerzijds positief is,- anderzijds groter is dan het rendement van de referentie-index of van de Hurdlerate die wordt vermeld in de tabel hierna, na toepassing van het "HighWater Mark-principe" (HWM): het High Water Mark komt overeen met de laatste netto-inventariswaarde van het laatste boekjaar dat een betaling vanprestatievergoeding tot gevolg had (referentiewaarde). Dat principe betekent voor de compartimenten die een prestatievergoeding verbonden aan eenreferentie-index voorzien, dat de prestatievergoeding zal kunnen worden geïnd als de aandelencategorie in kwestie een hoger rendement heeft bekomendan het rendement van de referentie-index en als de netto-inventariswaarde per aandeel hoger is dan de referentiewaarde, met dien verstande dat denetto-inventariswaarde van voormelde aandelencategorie op dat ogenblik geen nieuwe historische maximumwaarde heeft bereikt.Wat de compartimenten betreft die een prestatievergoeding met referentie aan een Hurdlerate voorzien, betekent dat principe dat de prestatievergoedingenkel kan worden geïnd als:- de aandelencategorie in kwestie een hoger rendement heeft behaald dan de Hurdlerate en,- als de netto-inventariswaarde van voormelde aandelencategorie een nieuwe historische maximumwaarde heeft bereikt.Omwille van de berekening:- zal de prestatievergoeding voorlopig worden toegekend aan elke berekening van de netto-inventariswaarde. De jaarlijkse commissie zal overeenkomenmet de resultaten die worden behaald na toevoeging van de sommen die zo werden toegekend tijdens het boekjaar. De prestatievergoeding zal wordenbetaald nadat de afsluiting van het sociale boekjaar is afgerond.- Als aandelen van de categorie worden teruggekocht in de loop van het boekjaar, zal het aandeel van de voorziene prestatievergoeding dat overeenkomtmet het teruggekochte bedrag voor de categorie in kwestie definitief verworven en betaald zijn aan het einde van het maatschappelijk boekjaar.- De berekening van de prestatievergoeding van de distribuerende aandelencategorieën zal worden aangepast aan eventuele dividenduitkeringen. In dat gevalzal het High Water Mark van de distribuerende aandelencategorieën worden aangepast aan het einde van het maatschappelijk boekjaar op basis van dedividendbedragen die werden betaald tijdens het boekjaar.- Wijzigingen in de referentie-index (of de Hurdlerate) en het tarief van de prestatievergoeding kunnen slechts aan het einde van het sociale boekjaarplaatsvindenSamenvattende tabel van de compartimenten met prestatievergoedingDe prestatievergoeding zal gelden voor alle aandelencategorieën, behalve de categorie "XCompartimenten Jaarlijkse van prestatievergoeding Referentie-index (1) Hurdlerate (2)PARVEST EQUITY EUROPE LS30 10% MSCI Europe -PARVEST USA LS30 (geliquideerd op 09/08/2010) 10% S&P 500 -PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS 20% - EONIAPARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND 10% - EONIAPARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) 10% - Libor USD overnightPARVEST MULTI ASSETS 4 10% - EONIAPARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) 10% - Libor USD overnightPARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 20% - EONIAPARVEST COMMODITIES ARBITRAGE 15% - Libbor USD 3M Capi(1) Voor de categorieën "H" van die compartimenten zal de gehedgede versie van de referentie-index in aanmerking worden genomen;(2) Voor de categorieën "H" van die compartimenten zal men rekening houden met:– De EONIA voor de categorieën "H Euro"– De Libor USD overnight voor de categorieën "H USD"– De Libor JPY overnight voor de categorieën "H JPY".Samenvattende tabel van het "High Water Mark" per compartimentHWM op 28/02/2011Classic Kap. Classic Dis. I N PrivilegePARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND 107,79 99,76 108.139,01 107,53 865,37PARVEST EQUITY EUROPE LS30 86,96 84,05 87.053,04 86,96 696,78PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 101,95 NVT 100.000,00 100,09 800,00PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS 100,00 NVT 100.000,00 NVT 800,00PARVEST MULTI ASSETS 4 100,00 NVT 100.000,00 102,29 827,45PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) 100,00 NVT 102.357,75 NVT 821,15PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) 104,58 NVT 104.452,00 NVT 834,51PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE 100,00 NVT 100.000,00 NVT NVT(1) De referentieperiode wordt gedefinieerd als het boekjaar van de SICAV, behalve als de netto-inventariswaarde van de aandelencategorie aan het begin van hetmaatschappelijk boekjaar kleiner is dan de referentiewaarde of HWM. In dat geval zal de begindatum van de referentieperiode die van het HWM zijn. Voor decompartimenten die tijdens het boekjaar een prestatievergoeding toepassen, zal de eerste referentieperiode van start gaan op de dag van implementatie en eindigen aan heteinde van het lopende boekjaar.64


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Toelichting 10. Wisselkoers op 28 februari 2011De wisselkoersen die worden gebruikt voor de omzetting van "de staat van de nettoactiva" en "de staat van de verrichtingen en variaties van denettoactiva" van de SICAVin andere valuta's dan de EUR zijn de volgende:1 AUSTRALISCHE DOLLAR (AUD) 0,737272828 EUR1 ZWITSERSE FRANK (CHF) 0,778967868 EUR1 DEENSE KROON (DKK) 0,134122870 EUR1 POND STERLING (GBP) 1,177578898 EUR1 JAPANSE YEN (JPY) 0,008836912 EUR1 ZWEEDSE KROON (SEK) 0,114381141 EUR1 AMERIKAANSE DOLLAR (USD) 0,724008109 EUR1 KOREAANSE WON (KRW) 0,000641482 EUR1 HONGKONGSE DOLLAR (HKD) 0,092950625 EUR1 INDONESISCHE ROEPIE (IDR) 0,000082073 EUR1 TAIWANESE DOLLAR (TWD) 0,024338865 EUR1 MALEISISCHE RINGGIT (MYR) 0,237340833 EUR1 SINGAPORESE DOLLAR (SGD) 0,569703185 EUR1 FILIPPIJNSE PESO (PHP) 0,016609502 EUR1 THAISE BAHT (THB) 0,023679736 EUR1 NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR (NZD) 0,544025243 EUR1 BRAZILIAANSE REAL (BRL) 0,436624023 EUR1 TURKSE LIRE (TRY) 0,452447742 EUR1 TSJECHISCHE KROON (CZK) 0,041013022 EUR1 EGYPTISCHE LIRE (EGP) 0,122900702 EUR1 INDISCHE ROEPIE (INR) 0,015994869 EUR1 CHILEENSE PESO (CLP) 0,001519908 EUR1 MEXICAANSE PESO (MXN) 0,059837780 EUR1 ZUID-AFRIKAANSE RAND (ZAR) 0,104337846 EUR1 HONGAARSE FORINT (HUF) 0,003693444 EUR1 MARROKAANSE DIRHAM (MAD) 0,088955309 EUR1 POOLSE ZLOTY (PLN) 0,252254525 EUR1 ARGENTIJNSE PESO (ARS) 0,179833474 EUR1 ROEMEENSE LEU (RON) 0,237882843 EUR1 NOORSE KROON (NOK) 0,129280811 EUR1 COLOMBIAANSE PESO (COP) 0,000379698 EUR1 URUGUAYAANSE PESO (UYU) 0,037223984 EUR1 RUSSISCHE ROEBEL (RUB) 0,025091584 EUR1 CHINESE YUAN (CNY) 0,110172199 EUR1 CANADESE DOLLAR (CAD) 0,742914453 EUR1 PERUAANSE NUEVO SOL (PEN) 0,260997795 EURToelichting 11. Effectenleningen en geleverde repocontractenOp 28 februari 2011 wordt het totaal van de geleende effecten voor de betrokken compartimenten opgenomen in de respectieve portefeuilles.Op 28 februari 2011 werden er geen reverse repo's van effecten afgesloten.De waarde van het onderpand dat men ontving ter compensatie van de geleende effecten bedraagt EUR 2.451.586.520,57.Toelichting 12. Gebeurtenissen na afsluitingOp 9 maart 2011 zullen 10 compartimenten van de SICAV BNP Paribas L1 fuseren met 10 compartimenten van PARVEST.Op 16 maart 2011 zullen 8 compartimenten van de SICAV BNP Paribas L1 fuseren met 7 compartimenten van PARVEST.Toelichting 13. Totale kostenratio (TER)De Total Expense Ratio komt overeen met de som van de beheersprovisie en andere kosten van de periode toegepast op het gemiddelde van de nettoactivavan de aandelencategorie. De beheersprovisie wordt berekend op het gemiddelde van de nettoactiva van de afgelopen maand voor elke aandelencategorie.De andere kosten omvatten alle andere kosten (controleur, publicatie van de netto-inventariswaarde, abonnementstaks…) en commissies (bewaarhouder,administratief agent…) met uitzondering van de kosten en provisies gekoppeld aan de transacties.Voor de compartimenten PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC, PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE, PARVEST EQUITY WORLD NEXTGENERATION, PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR), PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD), PARVEST COMMODITIESARBITRAGE, PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) en PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD), houden de berekende TER's ookrekening met de andere kosten, de kosten van de onderliggende fondsen zonder de retrocessies van beheerskosten die werden teruggestort door debeheersbedrijven van die fondsen.In het bijzondere geval van compartimenten of aandelencategorieën die werden gelanceerd tijdens het boekjaar, werden de TER's berekend op basis van debeheersprovisie en andere kosten die werden vastgesteld sinds de lancering van het compartiment/de categorie, geëxtrapoleerd over een periode van 12maanden, overeenkomstig de Zwitserse reglementering.65


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)1. Fonds zonder prestatievergoedingAandelencompartimentenClassic Classic HEURI N (*) X Privilege"Multi-stylesbeheer"PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN 1,9037% - 0,9769% 2,6453% 0,3136% 1,2058%PARVEST EQUITY AUSTRALIA 1,9685% - 0,9901% 2,7218% 0,3249% 1,2833%PARVEST EQUITY BRAZIL 2,1552% - 1,0475% 2,9057% - 1,4107%PARVEST EQUITY BRIC 2,1555% - 1,0471% 2,9066% 0,3548% 1,4101%PARVEST EQUITY CHINA 2,0500% - 1,0086% 2,7814% 0,3237% 1,2603%PARVEST EQUITY EURO 1,9015% - 0,9170% 2,6517% 0,3171% 1,2005%PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP 2,1509% - 1,0241% 2,9014% - 1,4029%PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING 1,9019% - 0,9158% 2,6518% - 1,2007%PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING 2,0253% - 1,0141% 2,7749% 0,4354% 1,3114%PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP 1,9038% - 0,9151% 2,6538% 0,3212% 1,2003%PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP 2,1074% - 1,0012% 2,8246% - 1,3866%PARVEST EQUITY FRANCE 1,9042% - 0,9155% 2,6531% - 1,2043%PARVEST EQUITY GERMANY 1,9406% - 0,5809% 2,8030% - 1,1923%PARVEST EQUITY INDIA 2,1570% 1,0479% 2,9067% 0,3206% 1,4057%PARVEST EQUITY JAPAN 1,9058% 1,9047% 0,9244% 2,6554% 0,3454% 1,2077%PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP 2,3055% 2,3034% 1,1642% 3,0551% 0,2833% 1,5542%PARVEST EQUITY LATIN AMERICA 2,0202% - 0,9955% 2,7735% 0,3508% 1,3209%PARVEST EQUITY RUSSIA 2,0423% - 1,0585% 2,7686% - 1,3125%PARVEST EQUITY SOUTH KOREA 1,9037% - 0,8944% 2,7520% 0,2296% -PARVEST EQUITY SWITZERLAND 1,9049% - 0,9162% 2,6549% - 1,2044%PARVEST EQUITY TURKEY 2,1561% - 1,0682% 2,9057% - 1,4035%PARVEST EQUITY UK 1,9046% - 0,9233% 2,6534% - 1,2056%PARVEST EQUITY USA MID CAP 2,3061% 2,3059% 1,1674% 3,0550% - 1,5612%PARVEST EQUITY USA 1,9051% 1,9092% 0,9202% 2,6560% 0,3370% 1,2066%PARVEST EQUITY WORLD 1,9061% - 0,9198% 2,6559% 0,3178% 1,1894%PARVEST EQUITY WORLD EMERGING 2,0375% - 0,9960% 2,7987% 0,3174% 1,3371%"Valuebeheer"PARVEST EQUITY EUROPE VALUE 2,0043% - 0,9697% 2,7546% - 1,3158%PARVEST EQUITY USA SMALL CAP 2,3030% 2,3050% 1,1758% 3,0534% 0,3198% 1,5558%PARVEST EQUITY USA VALUE 2,2979% 2,3078% 1,1659% 3,0468% - 1,5539%"Groeibeheer"PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA 1,9034% - 0,9179% 2,6533% 0,3194% 1,2069%PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH 1,9076% - 0,9209% 2,6585% - 1,2069%Thematisch/sectoraal beheerPARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES 2,6062% - 1,4159% - - 1,6076%PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE 1,9038% - 0,9103% 2,6543% - 1,2034%PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE 1,9048% - 0,9233% 2,6505% 0,3280% 1,3331%PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS 1,9080% - 0,9142% 2,6562% 0,3199% 1,2130%PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION 2,4454% - 1,4628% - - 1,4772%PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES 1,9051% - 0,9181% 2,6549% 0,3096% 1,2206%PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS 2,0065% - 1,0361% 2,7578% - 1,3257%PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT 2,1294% - 0,9758% 2,8671% - 1,3968%PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE 1,9039% - 0,9139% 2,6508% - 1,2201%PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE 1,9048% - 0,9196% 2,6470% - 1,2214%PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) 2,1055% - - - - -PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD) 1,8753% - - - - -PARVEST STEP 90 EURO 1,8316% - - - - -Flexibel beheerPARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE 1,2306% - 0,5980% - - 0,4077%ObligatiecompartimentenStaatsleningenPARVEST BOND EURO GOVERNMENT 1,0351% - 0,4067% 1,5417% 0,1385% 0,6616%PARVEST BOND EURO LONG TERM 1,0350% - 0,4142% 1,5239% 0,1367% 0,6637%PrivéleningenPARVEST BOND EURO CORPORATE 1,0599% - 0,4440% 1,5643% 0,1425% 0,7124%PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD 1,5342% - 0,7563% 2,0987% 0,1717% 1,0075%PARVEST BOND USA HIGH YIELD 1,5109% 1,5058% 0,7372% 2,0140% 0,1340% 0,9953%PARVEST BOND WORLD CORPORATE 1,0349% - 0,4306% 1,5463% 0,1407% -PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD 0,3577% - 0,2483% 0,8598% 0,1529% -PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS 0,5605% - 0,3119% 0,9223% 0,0685% 0,4911%PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR 0,5425% - 0,3146% 0,8950% 0,0811% 0,4886%PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS 0,5316% - 0,3132% 0,8889% 0,0781% 0,4408%Gemengde leningenPARVEST BOND EURO 1,0211% - 0,4211% 1,5235% 0,0000% 0,6917%PARVEST BOND EUROPE 1,0576% - 0,4340% 1,5530% 0,0000% 0,7074%PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM 0,8095% - 0,3903% 1,3099% 0,1446% 0,6124%PARVEST BOND EURO SHORT TERM 0,8093% - 0,3851% 1,3126% 0,1372% 0,6118%PARVEST BOND JPY 1,0620% - 0,4351% 1,5612% - 0,7106%PARVEST BOND USD 1,0587% 1,0598% 0,4333% 1,5595% 0,1361% 0,7127%PARVEST BOND WORLD 1,0606% - 0,4020% 1,5552% - 0,7006%PARVEST BOND WORLD EMERGING 1,7389% - 0,7687% 2,2219% 0,1424% 1,0877%* Er wordt een distributieprovisie afgehouden voor de categorie "N".66


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Gemengde leningenPARVEST BOND EURO 1,0211% - 0,4211% 1,5235% 0,0000% 0,6917%PARVEST BOND EUROPE 1,0576% - 0,4340% 1,5530% 0,0000% 0,7074%PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM 0,8095% - 0,3903% 1,3099% 0,1446% 0,6124%PARVEST BOND EURO SHORT TERM 0,8093% - 0,3851% 1,3126% 0,1372% 0,6118%PARVEST BOND JPY 1,0620% - 0,4351% 1,5612% - 0,7106%PARVEST BOND USD 1,0587% 1,0598% 0,4333% 1,5595% 0,1361% 0,7127%PARVEST BOND WORLD 1,0606% - 0,4020% 1,5552% - 0,7006%PARVEST BOND WORLD EMERGING 1,7389% - 0,7687% 2,2219% 0,1424% 1,0877%Converteerbare obligatiesPARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA 1,5148% - 0,7909% 2,0686% - 1,0253%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE 1,4802% - 0,7634% 2,0254% 0,2121% 0,9910%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP 1,3632% - 0,6675% 1,9678% - 0,7947%Thematisch beheerPARVEST BOND EURO INFLATION- LINKED 1,0597% - 0,4373% 1,5595% 0,1364% 0,7155%PARVEST BOND EURO PREMIUM 0,9473% - 0,1311% 1,4075% - 0,1939%PARVEST BOND WORLD ABS 0,8368% - 0,3467% 1,3626% - 0,1221%PARVEST BOND WORLD INFLATION- LINKED 1,0591% - 0,4326% 1,5603% 0,0000% 0,7288%PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE 1,0584% - 0,4386% 1,5604% 1,0584% 0,7074%Flexibel beheerPARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE 1,2133% - 0,5660% 1,7135% - 0,8097%KortetermijncompartimentenPARVEST SHORT TERM CHF 0,0761% - 0,0508% 0,0843% - 0,0681%PARVEST SHORT TERM EURO 0,4105% - 0,1813% 0,4605% 0,0988% 0,3196%PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM 0,3492% - 0,2276% 0,3993% - 0,2987%PARVEST SHORT TERM GBP 0,4121% - 0,1542% 0,5113% - 0,3132%PARVEST SHORT TERM USD 0,2444% - 0,1234% 0,2943% 0,0896% 0,2161%Gediversifieerde compartimentenBeheer op basis van een benchmarkPARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE 1,4941% - 0,8844% 2,1942% - 1,0936%PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC 1,7094% - 1,1144% 2,4087% 0,2664% 1,2348%Target Return-beheerPARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) 2,1852% - 1,4071% 2,8784% - 1,6356%PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) 2,1888% - 1,3892% 2,8906% - 1,6407%Thematisch beheerPARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS 0,0000% - 0,6300% 0,0000% - -Andere compartimenten »PARVEST WORLD AGRICULTURE 1,8580% - 0,9147% 2,5486% - 1,1553%PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) 1,7385% - 0,8719% 2,4497% 0,3158% 1,1040%2. Fonds met prestatievergoedingAandelencompartimenten »Classic Classic HEURI N (*) X Privilege"Multi-stylesbeheer"PARVEST EQUITY EUROPE LS30Prestatievergoeding 0,0000% - 0,0000% 0,0000% - 0,0000%TER met prestatievergoeding 1,9058% - 0,9181% 2,4071% - 0,0000%Absolute Return-strategieënPARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LSPrestatievergoeding 0,8796% - 0,0000% - - 0,0000%TER met prestatievergoeding 1,4863% - 0,3105% - - 0,1105%ObligatiecompartimentenAbsolute Return-strategieënPARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BONDPrestatievergoeding 0,0000% - 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%TER met prestatievergoeding 1,0492% - 0,5093% 1,4062% 0,1149% 0,6995%PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD)Prestatievergoeding 0,5380% - 0,5037% 1,4066% 0,0000% 1,0690%TER met prestatievergoeding 0,8895% - 0,7237% 3,1369% 0,1175% 1,1232%* Er wordt een distributieprovisie afgehouden voor de categorie "N".67


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Gediversifieerde compartimentenAbsolute Return-strategieënPARVEST MULTI ASSETS 4Prestatievergoeding 0,0001% - 0,0127% 0,0121% 0,0000% 0,0528%TER met prestatievergoeding 0,8499% - 0,3749% 1,0831% 0,0772% 0,5888%PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD)Prestatievergoeding 0,0007% - 0,0163% - - 0,1839%TER met prestatievergoeding 0,8365% - 0,4320% - - 0,7534%Andere compartimentenPARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10Prestatievergoeding 0,2271% - 0,0000% 0,2861% - 0,5257%TER met prestatievergoeding 1,3538% - 0,4530% 1,3253% - 0,7393%PARVEST COMMODITIES ARBITRAGEPrestatievergoeding 0,0000% - 0,7735% - - -TER met prestatievergoeding 0,3991% - 0,9412% - - -68


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Portfolio Turnover Ratio(niet-gecontroleerd)De omzetsnelheid van de portefeuille van een compartiment wordt als volgt berekend:((Totaal van de aankopen + Totaal van de verkopen) - (Totaal van de inschrijvingen + Totaal van de terugkopen)) / degemiddelde nettoactiva van het compartiment. De omzetsnelheid wordt berekend op basis van de voorbije twaalf maanden.De PTR voorspelt niet de omloopsnelheid van de toekomstige portefeuille. Het beleggingsbeleid van de compartimenten op korte termijn voorzietbeleggingen in instrumenten op korte termijn, wat een aanzienlijke rotatie inhoudt voor de effecten in portefeuille. Bijgevolg kan de rotatiesnelheid vandie portefeuilles slechts een representatief gegeven vormen voor de belegger.Aandelencompartimenten"Multi-stylesbeheer"PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN 119,18%PARVEST EQUITY AUSTRALIA 67,47%PARVEST EQUITY BRAZIL -3,90%PARVEST EQUITY BRIC 24,35%PARVEST EQUITY CHINA -13,46%PARVEST EQUITY EURO 146,86%PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP 48,37%PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING 215,32%PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING 206,76%PARVEST EQUITY EUROPE LS30 243,89%PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP 207,33%PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP 23,76%PARVEST EQUITY FRANCE 14,73%PARVEST EQUITY GERMANY 41,67%PARVEST EQUITY INDIA -70,07%PARVEST EQUITY JAPAN -4,17%PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP -16,18%PARVEST EQUITY LATIN AMERICA 53,31%PARVEST EQUITY RUSSIA -27,62%PARVEST EQUITY SOUTH KOREA 172,06%PARVEST EQUITY SWITZERLAND 37,86%PARVEST EQUITY TURKEY 276,84%PARVEST EQUITY UK 2,52%PARVEST EQUITY USA MID CAP -118,13%PARVEST EQUITY USA 1,68%PARVEST EQUITY WORLD 206,33%PARVEST EQUITY WORLD EMERGING 238,06%"Valuebeheer"PARVEST EQUITY EUROPE VALUE 7,99%PARVEST EQUITY USA SMALL CAP -82,54%PARVEST EQUITY USA VALUE -30,94%"Groeibeheer"PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA 221,45%PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH -14,80%Thematisch/sectoraal beheerPARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES -43,91%PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE 23,77%PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE 152,74%PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS 109,73%PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION 277,24%PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES 146,95%PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS -15,77%PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT 81,64%PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE 31,66%PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE 57,94%PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) 160,49%PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD) 56,72%PARVEST STEP 90 EURO 259,40%Absolute Return-strategieënPARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS -0,39%Flexibel beheerPARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE 223,10%PTR69


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)ObligatiecompartimentenStaatsleningenPARVEST BOND EURO GOVERNMENT -13,88%PARVEST BOND EURO LONG TERM -8,75%PrivéleningenPARVEST BOND EURO CORPORATE -62,17%PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD 123,62%PARVEST BOND USA HIGH YIELD 115,31%PARVEST BOND WORLD CORPORATE 176,20%PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD 130,88%PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS 293,87%PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR 136,23%PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS 170,96%Gemengde leningenPARVEST BOND EURO 1,12%PARVEST BOND EUROPE -15,62%PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM -25,94%PARVEST BOND EURO SHORT TERM -35,10%PARVEST BOND JPY 124,34%PARVEST BOND USD 150,50%PARVEST BOND WORLD 275,50%PARVEST BOND WORLD EMERGING -111,10%Converteerbare obligatiesPARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA -140,85%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE 141,42%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP -26,26%Thematisch beheerPARVEST BOND EURO INFLATION- LINKED 360,29%PARVEST BOND EURO PREMIUM 184,25%PARVEST BOND WORLD ABS -44,51%PARVEST BOND WORLD INFLATION- LINKED 491,43%PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE -167,42%Absolute Return-strategieënPARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND 338,90%PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) 819,35%Flexibel beheerPARVEST FLEXIBLE BOND EURO CORPORATE 376,12%Kortetermijncompartimenten »PARVEST SHORT TERM CHF-80,32%PARVEST SHORT TERM EURO-181,06%PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM307,41%PARVEST SHORT TERM GBP-113,32%PARVEST SHORT TERM USD-105,03%Gediversifieerde compartimenten »Beheer op basis van een benchmarkPARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE 100,37%PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC 237,97%Target Return-beheerPARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) 226,61%PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) 245,91%Absolute Return-strategieënPARVEST MULTI ASSETS 4 -50,73%PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) -50,00%Thematisch beheerPARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS -92,27%Andere compartimentenPARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 -206,55%PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE -160,70%PARVEST WORLD AGRICULTURE -124,03%PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) -137,57%70


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)AandelencompartimentenRendementen van de compartimenten(Niet-gecontroleerde)Compartimenten Categorie Rendement op 31/12 (na aftrek van kosten)2006 2007 2008 2009 2010"Multi-stylesbeheer"PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN Classic 32,55% 35,12% -50,84 % 45,98% 12,49%PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN I 33,80% 36,41% -50,37 % 47,36% 13,53%PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN Privilege 33,21% 36,10% -50,49 % 47,01% 13,32%PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN N 31,56% 34,10% -51,20 % 44,90% 11,64%PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN X 34,61% 37,23% -50,07 % 48,25% 14,27%PARVEST EQUITY AUSTRALIA Classic 25,82% 15,07% -42,56 % 53,17% -3,89%PARVEST EQUITY AUSTRALIA I 27,01% 16,17% -42,02 % 54,62% -2,96%PARVEST EQUITY AUSTRALIA Privilege 26,60% 15,71% -42,16 % 54,26% -3,20%PARVEST EQUITY AUSTRALIA N 24,89% 14,21% -42,99 % 52,03% -4,61%PARVEST EQUITY AUSTRALIA X 28,17% 16,92% -41,56 % 55,74% -2,29%PARVEST EQUITY BRAZIL Classic - 53,24% -53,82 % 122,27% 7,21%PARVEST EQUITY BRAZIL I - 54,72% -53,32 % 124,72% 8,40%PARVEST EQUITY BRAZIL Privilege - 54,12% -53,48 % 123,96% 8,01%PARVEST EQUITY BRAZIL N - 52,07% -54,17 % 120,61% 6,41%PARVEST EQUITY BRAZIL X - 55,95% -52,83 % - -PARVEST EQUITY BRIC Classic - 57,93% -60,75 % 89,39% 10,17%PARVEST EQUITY BRIC I - 59,69% -60,32 % 91,46% 11,40%PARVEST EQUITY BRIC Privilege - 59,17% -60,45 % 90,81% 11,00%PARVEST EQUITY BRIC N - 56,77% -61,04 % 87,97% 9,34%PARVEST EQUITY BRIC X - 61,23% -60,04 % 92,82% -PARVEST EQUITY CHINA Classic 84,63% 52,15% -54,70 % 53,19% -2,44%PARVEST EQUITY CHINA I 86,37% 53,60% -54,27 % 54,64% -1,45%PARVEST EQUITY CHINA Privilege 85,56% 52,96% -54,38 % 54,27% -1,74%PARVEST EQUITY CHINA N 83,24% 51,00% -55,04 % 52,04% -3,16%PARVEST EQUITY CHINA X 87,49% 54,52% -54,00 % 55,57% -0,80%PARVEST EQUITY EURO Classic 18,86% 9,19% -46,40 % 23,10% 0,81%PARVEST EQUITY EURO I 19,99% 10,23% -45,90 % 24,27% 1,79%PARVEST EQUITY EURO Privilege 19,46% 9,77% -46,03 % 23,98% 1,51%PARVEST EQUITY EURO N 17,98% 8,38% -46,80 % 22,20% 0,05%PARVEST EQUITY EURO X 20,70% 10,89% -45,58 % 25,02% 2,40%PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP Classic 24,53% 0,58% -47,76 % 42,02% 19,29%PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP I 25,89% 1,66% -47,18 % 43,66% 20,66%PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP Privilege 25,36% 1,20% -47,27 % 43,09% 20,16%PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP N 23,61% -0,17 % -48,15 % 40,96% 18,39%PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP X 27,26% 2,72% -46,62 % - -PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING Classic 31,49% 9,37% -56,32 % 38,04% 12,92%PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING I 32,72% 10,41% -55,91 % 39,36% 14,03%PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING Privilege 32,14% 9,96% -56,02 % 39,03% 13,71%PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING N 30,50% 8,55% -56,65 % 37,02% 12,07%PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING X 33,74% 11,08% -55,65 % - -PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING Classic 26,04% 19,96% -66,29 % 84,12% 21,58%PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING I 27,23% 21,17% -65,97 % 85,86% 22,82%PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING Privilege 26,67% 20,61% -66,06 % 85,41% 22,46%PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING N 25,10% 19,06% -66,54 % 82,73% 20,67%PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING X 28,49% 22,28% -65,73 % 87,04% -PARVEST EQUITY EUROPE LS30 Classic - -3,76 % -44,92 % 21,57% 11,16%PARVEST EQUITY EUROPE LS30 I - -3,78 % -44,62 % 22,71% 12,25%PARVEST EQUITY EUROPE LS30 Privilege - -3,76 % -44,69 % 23,38% 11,80%PARVEST EQUITY EUROPE LS30 N - -3,76 % -44,92 % 21,66% 10,62%PARVEST EQUITY EUROPE LS30 X - -3,76 % -44,35 % - -PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP Classic 28,88% -0,73 % -48,50 % 39,88% 15,01%PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP I 30,10% 0,21% -48,01 % 41,20% 16,14%PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP Privilege 29,54% -0,04 % -48,03 % 40,89% 15,82%PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP N 27,92% -1,47 % -48,88 % 38,83% 14,15%PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP X 30,88% 0,82% -47,66 % 42,13% 16,84%PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP B1 27,60% -1,72 % - - -PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP Classic - -1,52 % -49,53 % 53,23% 26,69%PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP I - -1,45 % -49,43 % 53,72% 27,96%PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP Privilege - -1,41 % -49,42 % 53,47% 27,47%PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP N - -1,53 % -49,86 % 52,13% 25,77%PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP X - -1,40 % -49,36 % - -PARVEST EQUITY FRANCE Classic 18,91% 4,27% -40,44 % 20,68% 0,22%PARVEST EQUITY FRANCE I 20,07% 5,26% -39,88 % 21,82% 1,21%PARVEST EQUITY FRANCE Privilege 19,93% 5,31% -40,00 % 21,53% 0,94%PARVEST EQUITY FRANCE N 18,03% 3,49% -40,88 % 19,78% -0,52%PARVEST EQUITY FRANCE X 21,13% 6,22% -39,32 % - -71


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)PARVEST EQUITY GERMANY Classic - - 11,30% 19,98% 17,55%PARVEST EQUITY GERMANY I - - 11,37% 21,76% 19,05%PARVEST EQUITY GERMANY Privilege - - 11,32% 21,56% 18,77%PARVEST EQUITY GERMANY N - - 11,28% - -PARVEST EQUITY GERMANY X - - 11,38% - -PARVEST EQUITY INDIA Classic 42,71% 72,08% -64,73 % 86,14% 21,07%PARVEST EQUITY INDIA I 44,05% 73,98% -64,34 % 88,18% 22,43%PARVEST EQUITY INDIA Privilege 43,77% 73,60% -64,46 % 87,55% 21,82%PARVEST EQUITY INDIA N 41,76% 70,79% -64,99 % 84,74% 20,16%PARVEST EQUITY INDIA X 45,33% 75,67% -64,05 % 89,51% 23,31%PARVEST EQUITY JAPAN Classic 5,33% -9,90 % -50,80 % 12,44% -0,27%PARVEST EQUITY JAPAN I 6,33% -9,05 % -50,34 % 13,47% 0,72%PARVEST EQUITY JAPAN Privilege 5,86% -9,42 % -50,45 % 13,21% 0,45%PARVEST EQUITY JAPAN N 4,55% -10,56 % -51,17 % 11,56% -0,99%PARVEST EQUITY JAPAN X 6,97% -8,50 % -50,03 % 14,18% 1,35%PARVEST EQUITY JAPAN Classic H EUR 21,80% -2,83 % -63,76 % 14,47% -19,94%PARVEST EQUITY JAPAN B1 4,30% -10,75 % - 13,47% -PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP Classic -13,49 % -19,04 % -49,87 % 16,94% 6,09%PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP I -12,56 % -18,16 % -49,32 % 18,21% 7,31%PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP Privilege -12,99 % -18,52 % -49,50 % 17,81% 6,90%PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP N -14,14 % -19,65 % -50,25 % 16,05% 5,33%PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP X -11,92 % -17,54 % -48,86 % 19,25% 8,28%PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP Classic H EUR 0,64% -11,85 % -61,77 % 19,86% -14,12%PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic 45,40% 38,30% -51,98 % 108,31% 12,29%PARVEST EQUITY LATIN AMERICA I 46,77% 39,62% -51,53 % 110,27% 13,43%PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Privilege 46,13% 39,05% -51,64 % 109,77% 13,09%PARVEST EQUITY LATIN AMERICA N 44,32% 37,27% -52,34 % 106,76% 11,45%PARVEST EQUITY LATIN AMERICA X 47,96% 40,86% -51,21 % 111,54% -PARVEST EQUITY RUSSIA Classic - - -71,36 % 154,53% 28,60%PARVEST EQUITY RUSSIA I - - -71,27 % 155,93% 30,25%PARVEST EQUITY RUSSIA Privilege - - -71,29 % 155,47% 29,47%PARVEST EQUITY RUSSIA N - - -71,51 % 152,58% 27,66%PARVEST EQUITY RUSSIA X - - -71,22 % - -PARVEST EQUITY SOUTH KOREA Classic - - -51,76 % 71,73% 24,24%PARVEST EQUITY SOUTH KOREA I - - -51,75 % 72,25% 25,19%PARVEST EQUITY SOUTH KOREA Privilege - - -51,60 % - -PARVEST EQUITY SOUTH KOREA N - - -51,89 % 70,78% 23,32%PARVEST EQUITY SOUTH KOREA X - - -51,60 % 72,49% -PARVEST EQUITY SWITZERLAND Classic 22,83% 3,05% -41,38 % 23,54% 3,50%PARVEST EQUITY SWITZERLAND I 23,99% 4,03% -40,83 % 24,71% 4,52%PARVEST EQUITY SWITZERLAND Privilege 23,45% 3,60% -40,97 % 24,41% 4,23%PARVEST EQUITY SWITZERLAND N 21,92% 2,29% -41,83 % 22,62% 2,72%PARVEST EQUITY SWITZERLAND X 24,73% 4,87% -40,30 % - -PARVEST EQUITY TURKEY Classic - 49,25% -58,92 % 98,57% 30,05%PARVEST EQUITY TURKEY I - 50,47% -58,47 % 100,76% 31,53%PARVEST EQUITY TURKEY Privilege - 49,80% -58,61 % 100,07% 31,03%PARVEST EQUITY TURKEY N - 48,13% -59,23 % 97,07% 29,08%PARVEST EQUITY TURKEY X - 50,80% -58,02 % - -PARVEST EQUITY UK Classic 15,24% 6,92% -31,53 % 26,62% 10,07%PARVEST EQUITY UK I 16,32% 7,94% -30,88 % 27,81% 11,15%PARVEST EQUITY UK Privilege 15,82% 7,61% -31,04 % 27,50% 10,84%PARVEST EQUITY UK N 14,38% 6,12% -32,04 % 25,67% 9,24%PARVEST EQUITY UK X 17,02% 8,59% -30,47 % - -PARVEST EQUITY USA MID CAP Classic - 8,88% -42,73 % 54,37% 22,16%PARVEST EQUITY USA MID CAP I - 10,08% -42,10 % 56,07% 23,54%PARVEST EQUITY USA MID CAP Privilege - 10,01% -42,25 % 55,54% 23,09%PARVEST EQUITY USA MID CAP N - 8,06% -43,16 % 53,23% 21,25%PARVEST EQUITY USA MID CAP X - 11,47% -41,36 % - -PARVEST EQUITY USA MID CAP Classic H EUR - 19,17% -47,75 % 56,37% 13,05%PARVEST EQUITY USA Classic 8,50% 8,96% -42,29 % 29,97% 16,89%PARVEST EQUITY USA I 9,65% 10,11% -41,68 % 31,31% 18,04%PARVEST EQUITY USA Privilege 9,05% 9,54% -41,88 30,87% 17,71%PARVEST EQUITY USA N 7,70% 8,14% -42,71 % 28,98% 16,01%PARVEST EQUITY USA B1 7,45% 7,87% - - -PARVEST EQUITY USA X 10,19% 10,66% -41,39 % 31,98% 18,78%PARVEST EQUITY USA Classic H EUR 17,90% 18,96% -45,82 % 31,56% 8,39%PARVEST EQUITY WORLD Classic 14,15% 6,13% -44,19 % 26,70% 8,57%PARVEST EQUITY WORLD I 15,23% 7,14% -43,66 % 27,91% 9,63%PARVEST EQUITY WORLD Privilege 15,08% 7,15% -43,77 % 27,60% 9,34%PARVEST EQUITY WORLD N 13,31% 5,33% -44,61 % 25,76% 7,76%PARVEST EQUITY WORLD X 16,07% 7,97% -43,32 % 28,67% 10,29%PARVEST EQUITY WORLD EMERGING Classic 30,75% 32,68% -53,71 % 69,63% 15,55%PARVEST EQUITY WORLD EMERGING I 31,98% 33,94% -53,28 % 71,24% 16,72%PARVEST EQUITY WORLD EMERGING Privilege 31,61% 33,46% -53,39 % 70,83% 16,38%PARVEST EQUITY WORLD EMERGING N 29,78% 31,68% -54,06 % 68,37% 14,68%PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X 32,76% 34,75% -53,00 % 72,26% 17,48%72


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)"Valuebeheer"PARVEST EQUITY EUROPE VALUE Classic 21,07% -3,08 % -49,83 % 27,35% 5,15%PARVEST EQUITY EUROPE VALUE I 22,22% -2,16 % -49,15 % 29,23% 6,56%PARVEST EQUITY EUROPE VALUE Privilege 21,68% -2,56 % -49,42 % 28,24% 5,90%PARVEST EQUITY EUROPE VALUE N 20,17% -3,81 % -50,21 % 26,39% 4,37%PARVEST EQUITY EUROPE VALUE X 23,38% -1,40 % -48,80 % - -PARVEST EQUITY USA SMALL CAP Classic 4,14% 16,49% -34,91 % 21,64% 20,94%PARVEST EQUITY USA SMALL CAP I 5,28% 17,77% -34,20 % 22,98% 22,30%PARVEST EQUITY USA SMALL CAP Privilege 4,77% 17,22% -34,42 % 22,56% 21,85%PARVEST EQUITY USA SMALL CAP N 3,37% 15,61% -35,40 % 20,74% 20,04%PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X 6,02% 18,80% -33,63 % 24,03% 23,35%PARVEST EQUITY USA SMALL CAP Classic H EUR 13,12% 27,62% -39,24 % 23,31% 12,22%PARVEST EQUITY USA VALUE Classic 14,41% -15,59 % -46,49 % 33,04% 13,14%PARVEST EQUITY USA VALUE I 15,74% -14,67 % -45,91 % 34,50% 14,43%PARVEST EQUITY USA VALUE Privilege 15,11% -15,07 % -46,09 % 34,04% 14,00%PARVEST EQUITY USA VALUE N 13,56% -16,23 % -46,89 % 32,06% 12,30%PARVEST EQUITY USA VALUE X 16,49% -13,98 % -45,25 % - -PARVEST EQUITY USA VALUE Classic H EUR 24,47% -7,11 % -49,20 % 33,69% 4,48%"Groeibeheer"PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA Classic 19,15% 6,03% -44,71 % 24,57% 7,94%PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA I 20,27% 7,03% -44,19 % 25,75% 9,00%PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA Privilege 20,01% 6,73% -44,32 % 25,44% 8,70%PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA N 18,26% 5,23% -45,12 % 23,64% 7,13%PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA X 21,09% 7,68% -43,86 % 26,51% 9,66%PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH Classic 18,48% 5,39% -43,49 % 23,15% 18,39%PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH I 19,59% 6,39% -42,96 % 24,31% 19,55%PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH Privilege 19,07% 6,19% -43,08 % 24,01% 19,22%PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH N 17,60% 4,60% -43,91 % 22,22% 17,51%PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH X 20,33% 7,02% -42,57 % - -Thematisch/sectoraal beheerPARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES Classic - - - 6,59% 13,02%PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES I - - - 6,75% 14,36%PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES Privilege - - - 6,73% 14,16%PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE Classic 19,38% -12,34 % -59,33 % 36,71% -5,66%PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE I 20,54% -11,51 % -58,95 % 38,01% -4,67%PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE Privilege 20,28% -11,63 % -58,96 % 37,68% -5,01%PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE N 18,48% -12,99 % -59,64 % 35,71% -6,40%PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE X 21,25% -10,84 % -58,61 % - -PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE Classic 22,61% -1,62 % -38,53 % 25,09% 4,41%PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE I 23,77% -0,69 % -37,95 % 26,26% 5,44%PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE Privilege 23,30% -1,10 % -38,09 % 25,96% 5,14%PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE N 21,71% -2,37 % -38,99 % 24,15% 3,65%PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE X 24,52% -0,05 % -37,57 % 27,00% 6,08%PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS Classic 20,48% -4,41% -39,32% 36,38% 27,07%PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS I 21,62% -3,50% -38,73% 37,73% 28,32%PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS Privilege 21,44% -3,66% -38,79% 37,34% 28,02%PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS N 19,59% -5,13% -39,78% 35,37% 26,12%PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS X 22,36% -2,91% -38,38% 38,51% 29,10%PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION Classic - - - 8,85% 10,38%PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION I - - - 9,63% 11,76%PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION Privilege - - - 9,58% 11,53%PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES Classic 21,91% 34,02% -44,76 % 43,76% 10,97%PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES I 23,06% 35,27% -44,24 % 45,11% 12,07%PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES Privilege 22,87% 34,85% -44,35 % 44,77% 11,76%PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES N 21,01% 33,01% -45,17 % 42,68% 10,15%PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES X 23,85% 36,32% -43,71 % - -PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGYClassic 14,41% -1,80 % -47,73 % 63,63% 25,98%INNOVATORSPARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGYI 15,48% -0,87% -47,25 % 65,13% 27,20%INNOVATORSPARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGYPrivilege 14,99% -1,19% -47,36 % 64,74% 26,85%INNOVATORSPARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGYN 13,55% -2,53% -48,12 % 62,40% 25,04%INNOVATORSPARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGYX 16,33% -0,19% -46,65 % - -INNOVATORSPARVEST GLOBAL ENVIRONMENT Classic - - -29,15 % 29,85% 16,47%PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT I - - -29,01 % 30,26% 17,70%PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT Privilege - - -28,94 % 30,45% 17,21%PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT N - - -29,17 % 28,99% 15,59%PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X - - -28,91 % - -PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE Classic - -27,64 % -47,11 % 25,80% 10,88%PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE I - -27,05 % -46,60 % 26,97% 11,99%PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE Privilege - -27,08 % -46,52 % 26,67% -PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE N - -28,18 % -47,50 % 24,86% 10,08%PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE X - -26,64 % -46,28 % - -PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Classic - 4,41% -41,32 % 27,91% 6,51%PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE I - 4,69% -41,06 % 28,93% 7,56%PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Privilege - 4,81% -41,08 % 28,38% 7,28%PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE N - 4,81% -41,49 % 27,00% 5,73%PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE X - 4,86% -40,84 % - -73


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) (1) (2) Classic - - - - 3,36%PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD) (1) (2) Classic - - - - 3,60%PARVEST STEP 90 EURO Classic 9,54% 3,07% -2,78 % - -3,44%Absolute Return-strategieënPARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS Classic - - -1,66% -1,12% 2,79%PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS I - - -1,82% -1,33% 3,10%PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS Privilege - - -1,72% -1,10% 3,31%PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS N - - -1,66% - -PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS X - - -1,53% - -Flexibel beheerPARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE Classic - - - 5,99% 6,34%PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE I - - - 6,04% 6,74%PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE Privilege - - - 6,08% 7,11%ObligatiecompartimentenStaatsleningenPARVEST BOND EURO GOVERNMENT Classic -1,09 % 0,82% 8,96% 4,83% 0,74%PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I -0,41 % 1,50% 9,68% 5,54% 1,38%PARVEST BOND EURO GOVERNMENT Privilege -0,84 % 1,09% 9,33% 5,20% 1,11%PARVEST BOND EURO GOVERNMENT N -1,58 % 0,32% 8,41% 4,31% 0,23%PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X -0,12 % 1,79% 10,01% 5,86% 1,67%PARVEST BOND EURO LONG TERM Classic - - 13,39% 0,58% 3,60%PARVEST BOND EURO LONG TERM I - - 14,12% 1,26% 4,26%PARVEST BOND EURO LONG TERM Privilege - - 13,78% 0,93% 3,98%PARVEST BOND EURO LONG TERM N - - 13,19% 0,08% 3,09%PARVEST BOND EURO LONG TERM X - - 14,06% -9,53% 4,55%PrivéleningenPARVEST BOND EURO CORPORATE Classic -0,63 % -1,12 % -2,48 % 12,57% 4,08%PARVEST BOND EURO CORPORATE I -0,02 % -0,50 % -1,87 % 13,26% 4,73%PARVEST BOND EURO CORPORATE Privilege -0,10 % -0,56 % -2,14 % 12,95% 4,45%PARVEST BOND EURO CORPORATE N -1,14 % -1,61 % -2,97 % 12,01% 3,56%PARVEST BOND EURO CORPORATE X 0,69% -0,21 % -1,58 % 13,59% 5,05%PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD Classic 8,30% -3,25% -41,59 % 63,36% 12,31%PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD I 9,16% -2,37 % -41,06 % 64,83% 13,20%PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD Privilege 8,76% -2,86 % -41,26 % 64,26% 12,91%PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD N 7,81% -3,74 % -41,88 % 62,53% 11,71%PARVEST BOND USA HIGH YIELD Classic 8,45% 0,44% -22,16 % 43,67% 11,45%PARVEST BOND USA HIGH YIELD I 9,43% 1,35% -21,47 % 45,02% 12,37%PARVEST BOND USA HIGH YIELD Privilege 9,22% 1,29% -21,56 % 44,46% 12,05%PARVEST BOND USA HIGH YIELD N 7,92% -0,06 % -22,57 % 42,96% 10,90%PARVEST BOND USA HIGH YIELD X 10,15% 1,99% -20,85 % - -PARVEST BOND USA HIGH YIELD Classic H EUR 19,05% 9,84% -24,05 % 44,94% 4,11%PARVEST BOND WORLD CORPORATE Classic - - -1,66 % 17,61% 6,01%PARVEST BOND WORLD CORPORATE I - - -1,64 % 17,95% 6,62%PARVEST BOND WORLD CORPORATE Privilege - - -1,51 % - -PARVEST BOND WORLD CORPORATE N - - -1,77 % 17,02% 5,49%PARVEST BOND WORLD CORPORATE X - - -1,56 % 18,13% 6,91%PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD Classic - - -23,42 % 47,94% 14,26%PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD I - - -23,38 % 48,04% 14,38%PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD N - - -23,44 % 47,20% 13,69%PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD X - - -23,28 % 32,64% -PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS Classic 2,60% 2,98% 1,91% 4,91% 0,90%PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS I 2,90% 3,38% 2,32% 5,35% 1,18%PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS Privilege 2,70% 3,08% 2,01% 5,01% 0,97%PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS N 2,37% 2,72% 1,65% 4,50% 0,51%PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS X 3,10% 3,49% 2,41% 5,43% 1,39%PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Classic - 4,17% 4,51% 1,67% 0,60%PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR I - 4,65% 4,61% 1,76% 0,79%PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Privilege - 4,91% 4,71% 1,70% 0,64%PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR N - 4,40% 4,24% 1,28% 0,21%PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR X - 4,40% 4,59% 2,07% 1,01%PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS Classic - 4,40% 4,43% 1,58% 0,69%PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I - 4,65% 4,53% 1,65% 0,89%PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS Privilege - 5,00% 4,64% 1,59% 0,74%PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS N - 4,52% 4,20% 1,16% 0,31%PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X - 4,40% 4,48% 1,73% 1,10%74


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Gemengde leningenPARVEST BOND EURO Classic -1,18 % 0,73% 6,96% 7,89% 1,94%PARVEST BOND EURO I -0,48 % 1,41% 7,66% 8,58% 2,57%PARVEST BOND EURO Privilege -0,94 % 0,99% 7,32% 8,24% 2,26%PARVEST BOND EURO N -1,68 % 0,23% 6,43% 7,35% 1,43%PARVEST BOND EURO X -0,22 % 1,71% 7,96% 8,88% 2,83%PARVEST BOND EURO B1 -2,17 % -0,26 % - - -PARVEST BOND EUROPE Classic -0,73 % 0,14% 4,17% 5,32% 3,45%PARVEST BOND EUROPE I -0,06 % 0,81% 4,87% 6,03% 4,11%PARVEST BOND EUROPE Privilege -0,48 % 0,41% 4,54% 5,69% 3,82%PARVEST BOND EUROPE N -1,22 % -0,36 % 3,65% 4,80% 2,94%PARVEST BOND EUROPE X 0,35% 1,22% 5,35% 6,48% 4,59%PARVEST BOND EUROPE B1 -1,71 % -0,86 % - - -PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM Classic 0,09% 2,42% 5,69% 8,47% 1,94%PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM I 0,53% 2,86% 6,15% 8,94% 2,38%PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM Privilege 0,23% 2,54% 5,90% 8,69% 2,15%PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM N -0,42 % 1,91% 5,17% 7,93% 1,43%PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM X 0,84% 3,18% 6,41% 9,21% 2,63%PARVEST BOND EURO SHORT TERM Classic 0,98% 2,81% 5,77% 4,97% 0,81%PARVEST BOND EURO SHORT TERM I 1,42% 3,25% 6,22% 5,43% 1,23%PARVEST BOND EURO SHORT TERM Privilege 1,09% 2,93% 5,97% 5,19% 1,01%PARVEST BOND EURO SHORT TERM N 0,49% 2,30% 5,24% 4,46% 0,31%PARVEST BOND EURO SHORT TERM X 1,72% 3,55% 6,31% 5,64% 1,48%PARVEST BOND JPY Classic -1,07 % 1,52% 1,03% 1,70% 1,94%PARVEST BOND JPY I -0,33 % 2,30% 1,78% 2,46% 2,59%PARVEST BOND JPY Privilege -0,58 % 2,04% 1,38% 2,05% 2,30%PARVEST BOND JPY N -1,58 % 1,02% 0,52% 1,18% 1,43%PARVEST BOND JPY X 0,28% 2,81% 2,32% - -PARVEST BOND USD Classic 1,64% 8,44% 11,91% -2,53% 4,70%PARVEST BOND USD I 2,35% 9,21% 12,70% -1,85% 5,37%PARVEST BOND USD Privilege 1,90% 8,73% 12,31% -2,19% 5,07%PARVEST BOND USD N 1,13% 7,90% 11,36% -3,02% 4,18%PARVEST BOND USD X 2,65% 9,52% 13,01% -1,58% 5,68%PARVEST BOND USD Classic H EUR 11,02% 17,69% 7,21% 0,46% -1,86%PARVEST BOND WORLD Classic 3,47% 8,88% 6,51% 3,70% 6,17%PARVEST BOND WORLD I 4,24% 9,70% 7,29% 4,50% 6,90%PARVEST BOND WORLD Privilege 3,94% 9,38% 6,97% 4,08% 6,55%PARVEST BOND WORLD N 2,94% 8,33% 5,95% 3,21% 5,64%PARVEST BOND WORLD X 3,42% 8,33% 7,10% - -PARVEST BOND WORLD EMERGING Classic 9,13% 5,85% -16,69 % 37,75% 11,16%PARVEST BOND WORLD EMERGING I 10,36% 7,03% -15,77 % 39,27% 12,22%PARVEST BOND WORLD EMERGING Privilege 9,60% 6,62% -16,08 % 38,51% 11,81%PARVEST BOND WORLD EMERGING N 8,60% 5,31% -17,10 % 37,06% 10,60%PARVEST BOND WORLD EMERGING X 10,73% 7,47% -15,45 % 39,80% 12,88%Converteerbare obligatiesPARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA Classic 14,23% 31,48% -32,41 % 38,99% 10,07%PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA I 15,40% 32,85% -31,72 % 40,43% 10,88%PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA Privilege 14,63% 31,97% -32,07 % 39,69% 10,62%PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA N 13,66% 30,82% -32,75 % 38,30% 9,48%PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA X 15,71% 33,16% -31,53 % - -PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE Classic 11,61% -2,87 % -28,78 % 31,39% 8,05%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE I 12,62% -1,96 % -28,12 % 32,60% 8,84%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE Privilege 11,99% -2,51 % -28,43 % 32,04% 8,58%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N 11,06% -3,36 % -29,14 % 30,75% 7,47%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE X 12,87% -1,75 % -27,98 % 33,05% 9,42%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL Classic - 1,41% -26,35 % 39,11% 19,58%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL I - 1,85% -25,95 % 39,87% 20,27%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL Privilege - 1,85% -25,74 % 40,00% 20,05%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL N - 0,91% -26,72 % 38,38% 18,95%PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL X - 2,42% -25,21 % - -Thematisch beheerPARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED Classic - 0,75% 3,70% 7,16% -1,80%PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I - 1,44% 4,30% 7,84% -1,10%PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED Privilege - 1,01% 4,07% 7,53% -1,45%PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED N - 0,24% 3,19% 6,62% -2,29%PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED X - 1,74% 4,60% 8,10% -0,88%PARVEST BOND EURO PREMIUM Classic 0,28% 1,73% 2,96% -3,19% 0,38%PARVEST BOND EURO PREMIUM I 0,71% 2,16% 3,40% -2,77% 1,11%PARVEST BOND EURO PREMIUM Privilege 0,74% 1,93% 3,34% -2,61% 1,06%PARVEST BOND EURO PREMIUM N -0,22% 1,22% 2,44% -3,66% -0,12%PARVEST BOND EURO PREMIUM X 0,53% 3,03% 4,20% - -PARVEST BOND WORLD ABS Classic 2,71% -6,64% -39,35 % 8,06% 14,17%PARVEST BOND WORLD ABS I 3,03% -6,33% -39,16 % 8,44% 14,72%PARVEST BOND WORLD ABS Privilege 2,88% -6,44% -39,20 % 8,52% 14,99%PARVEST BOND WORLD ABS N 2,39% -6,87% -39,51 % 7,66% 13,59%PARVEST BOND WORLD ABS X 3,11% -6,22% -39,16 % - -PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED Classic - 5,13% -0,98 % 8,77% 4,46%PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED I - 5,44% -0,39 % 9,51% 5,12%PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED Privilege - 5,63% -0,24 % 9,17% 4,83%PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED N - 4,70% -1,48 % 8,24% 3,93%PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED X - 5,60% -0,09 % 9,93% -75


P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Classic - -0,79% -2,22 % 14,29% 3,91%PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I - -0,63% -1,84% 15,08% 4,56%PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Privilege - -0,38% -1,54 % 15,03% 4,27%PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE N - -1,01% -2,63 % 13,75% 3,39%PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X - -0,79% -2,05 % - -Absolute Return-strategieënPARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND Classic - 5,79% -0,78 % 2,60% 1,70%PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND I - 5,96% -0,32 % 3,06% 2,22%PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND Privilege - 5,98% -0,43 % 2,90% 2,04%PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND N - 5,71% -1,27 % 2,08% 1,30%PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND X - 5,91% 0,05% 3,42% 2,62%PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND Classic - - 0,04% 4,27% 10,85%(USD)PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND I - - 0,29% 4,05% 10,89%(USD)PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND Privilege - - 0,00% 4,23% 10,83%(USD)PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND N - - 0,04% - -(USD)PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND(USD)X - - 0,40% - -KortetermijncompartimentenPARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE Classic 4,07% -3,61 % -37,18 % 22,34% 8,63%PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I 4,85% -2,89 % -36,71 % 23,29% 9,48%PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE Privilege 4,33% -3,35 % -36,93 % 22,84% 9,06%PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE N 3,55% -4,10 % -37,49 % 21,73% 8,09%PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X 5,29% -2,52 % -36,46 % - -PARVEST SHORT TERM CHF Classic 1,25% 2,15% 2,28% 0,34% 0,04%PARVEST SHORT TERM CHF I 1,29% 2,21% 2,33% 0,39% 0,07%PARVEST SHORT TERM CHF Privilege 1,26% 2,17% 2,30% 0,36% 0,06%PARVEST SHORT TERM CHF N 1,25% 2,15% 2,28% 0,35% 0,03%PARVEST SHORT TERM CHF X 1,30% 2,31% 2,37% - -PARVEST SHORT TERM EURO Classic 2,19% 3,38% 3,81% 0,81% 0,26%PARVEST SHORT TERM EURO I 2,69% 4,00% 4,43% 1,32% 0,48%PARVEST SHORT TERM EURO Privilege 2,34% 3,54% 4,01% 0,96% 0,35%PARVEST SHORT TERM EURO N 1,94% 3,12% 3,55% 0,62% 0,21%PARVEST SHORT TERM EURO X 2,81% 4,01% 4,44% 1,35% 0,57%PARVEST SHORT TERM EURO B1 1,19% 2,36% - - -PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM Classic 2,46% 3,32% 4,80% 1,98% 0,07%PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM I 2,75% 3,63% 5,17% 2,20% 0,18%PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM Privilege 2,56% 3,42% 4,91% 2,05% 0,11%PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM N 1,95% 3,05% 4,54% 1,73% 0,02%PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM X 2,40% 3,60% 5,15% - -PARVEST SHORT TERM GBP Classic 4,05% 5,08% 4,52% 0.50% 0,19%PARVEST SHORT TERM GBP I 4,56% 5,63% 5,04% 0.94% 0,45%PARVEST SHORT TERM GBP Privilege 4,34% 5,25% 4,72% 0.63% 0,28%PARVEST SHORT TERM GBP N 3,79% 4,82% 4,25% 0.30% 0,09%PARVEST SHORT TERM GBP X 4,35% 5,65% 5,17% - -PARVEST SHORT TERM USD Classic 4,51% 4,77% 2,13% 0,20% 0,21%PARVEST SHORT TERM USD I 5,03% 5,31% 2,64% 0,47% 0,32%PARVEST SHORT TERM USD Privilege 4,67% 4,94% 2,32% 0,29% 0,23%PARVEST SHORT TERM USD N 4,26% 4,51% 1,87% 0,00% 0,16%PARVEST SHORT TERM USD X 4,93% 5,28% 2,74% 0,00% -Beheer op basis van een benchmarkPARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE Classic 2,13% 3,61% -9,95 % 6,57% 4,56%PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE I 2,67% 4,16% -9,48 % 7,12% 5,20%PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE Privilege 2,38% 3,89% -9,60 % 6,98% 4,98%PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE N 1,47% 2,93% -10,54 % 5,87% 3,85%PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE X 3,13% 4,78% -9,08 % - -PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC Classic 3,36% 3,37% -21,02 % 10,76% 6,08%PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC I 3,97% 3,96% -20,57 % 11,40% 6,75%PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC Privilege 3,67% 3,69% -20,67 % 11,24% 6,57%PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC N 2,70% 2,69% -21,54 % 10,04% 5,36%PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC X 4,51% 4,81% -20,03 % 11,93% 7,49%Target Return-beheerPARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) Classic 4,89% 2,26% -16,31 % 13,16% 0,57%PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) I 5,67% 2,95% -15,76 % 13,90% 1,34%PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) Privilege 5,85% 2,74% -15,89 % 13,73% 1,13%PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) N 4,23% 1,60% -16,85 % 12,41% -0,12%PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) X 2,57% 3,66% -15,32 % - -PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) Classic - 4,71% -14,57 % 13,77% 2,69%PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) I - 5,45% -13,96 % 14,58% 3,50%PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) Privilege - 5,14% -14,11 % 14,38% 3,26%PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) N - 4,03% -15,12 % 13,04% 1,99%PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) X - 6,19% -13,45 % - -76


Gediversifieerde compartimentenP A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Absolute Return-strategieënPARVEST MULTI ASSETS 4 Classic - - 0,06% 2,74%0,70%PARVEST MULTI ASSETS 4 I - - 0,12% 2,83% 0,96%PARVEST MULTI ASSETS 4 Privilege - - 0,26% 2,88% 1,06%PARVEST MULTI ASSETS 4 N - - -0,15 % 2,31% 0,25%PARVEST MULTI ASSETS 4 X - - 0,19% 2,94% 1,23%PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) Classic - - -0,73 % 3,31% 0,74%PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) I - - -0,76 % 2,95% 1,00%PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) Privilege - - -0,61 % 3,08% 0,94%PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) N - - -0,91 % - -PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) X - - -0,61 % - -Andere compartimentenPARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS (1) (2) Classic - - - - 0,20%PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS (1) (2) I - - - - 0,13%PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS (1) (2) N 0,20%PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Classic - - -3,58 % 4,49% 3,85%PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLDI - - -3,85 % 4,83% 5,10%CURRENCY 10PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLDPrivilege - - -3,76 % 5,06% 4,82%CURRENCY 10PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLDN - - -3,58 % - -CURRENCY 10PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLDX - - -3,58 % - -CURRENCY 10PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE (1) (2) Classic - - - - -4,10%PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE (1) (2) I - - - - -3,70%PARVEST WORLD AGRICULTURE Classic - - 5,00% 3,25% 27,79%PARVEST WORLD AGRICULTURE I - - 5,04% 4,22% 29,00%PARVEST WORLD AGRICULTURE Privilege - - 5,03% 3,97% 28,69%PARVEST WORLD AGRICULTURE N - - -31,18 % 2,70% 26,97%PARVEST WORLD AGRICULTURE X - - 5,09% - -PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) Classic - - -32,37 % 4,77% 30,07%PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) I - - -32,13 % 5,71% 31,21%PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) Privilege - - -32,07 % 6,22% 31,40%PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) N - - -32,66 % 4,08% 29,20%PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) X - - -32,01 % 6,31% 31,95%De prestaties voor de vijf laatste bestaansjaren van de compartimenten zijn weergegeven.De prestaties houden geen rekening met de eventuele commissies en kosten die kunnen worden geïnd tijdens de emissie of terugkoop van aandelen.Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties.Voor de aandelenklassen die in de loop van het jaar zijn gelanceerd of waarop werd ingeschreven, is het rendement bij afsluiting niet berekend.(1) Voor compartimenten die minder dan een jaar bestaan wordt het rendement niet geannualiseerd.(2) Lanceringen van compartimenten op 17 september 2010:PARVEST COMMODITIES ARBITRAGEPARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUSPARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR)PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD)77


P A R V E S T E Q U IT Y A S IA E X -JA P A NU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLandbouwIDR 135 500PERUS.ROKOK TJAP GUDANG GARAM561 415 0,39VoedingHKD 283 000 CHINA YURUN FOOD895 597 0,61TWD 429 000 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES544 416 0,381 440 013 0,99VerzekeringenHKD 773 000 CHINA LIFE INSURANCE S.H2 942 477 2,03HKD 84 600 CHINA TAIPING INSURANCE230 801 0,163 173 278 2,19BankenHKD 415 600 BANK OF CHINA219 294 0,15HKD 443 500 BOC HONGKONG HOLDINGS1 375 054 0,95HKD 4 705 550 CHINA CONSTRUCTION BANK S.H4 114 019 2,83HKD 5 761 925 ICBC H4 423 618 3,04IDR 2 025 500 BANK CENTRAL ASIA1 446 540 1,00IDR 534 000 PT BANK DANAMON INDONESIA CL.A387 417 0,27MYR 777 200 CIMB GROUP HOLDINGS2 053 510 1,42SGD 174 000 DBS GROUP HOLDINGS1 941 470 1,34SGD 248 000 OVERSEA-CHINESE BANKING1 797 283 1,24THB 157 500 KASIKORNBANK PUBLIC NVDR605 274 0,42THB 260 100 SIAM COMMERCIAL BK PUBLIC NVDR867 709 0,60DrankenSGD 89 000FRASER AND NEAVE19 231 188 13,26392 878 0,27ScheepswervenKRW 11 340SteenkoolIDR 60 500HYUNDAI HEAVY INDUSTRIESINDO TAMBANGRAYA4 370 620 3,01313 422 0,22ChemieHKD 910 000 HUABAO INTL1 148 428 0,79KRW 2 152 HONAM PETROCHEMICAL592 985 0,41TWD 627 000 FORMOSA PLASTICS2 097 237 1,45TWD 1 660 000 NAN YA PLASTICS4 782 399 3,298 621 049 5,94LuchtvaartmaatschappijenTWD 692 000 EVA AIRWAYS623 444 0,43Elektrische onderdelen en uitrustingenKRW 9 538 SAMSUNG ELECTRONICS7 800 093 5,38TWD 158 000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL655 965 0,45TWD 1 026 000 WALSIN LIHWA CORP.OF TAIWAN543 231 0,378 999 289 6,20AutoconstructeursKRW 23 205 HYUNDAI MOTOR3 659 673 2,52TWD 154 000 YULON MOTOR302 336 0,213 962 009 2,73Distributie/GroothandelHKD 336 000 LI FUNG2 044 686 1,41KRW 16 420 SAMSUNG C AND T979 104 0,673 023 790 2,08ElektriciteitHKD 390 000 CHINA RESOURCES POWER HOLD.653 908 0,45HKD 322 000 CLP HOLDINGS2 622 988 1,813 276 896 2,26ElektronicaTWD 318 000 UNIMICRON TECHNOLOGY587 959 0,40TWD 280 000 WINTEK537 466 0,37TWD 327 000 WPG HOLDINGS560 628 0,391 686 053 1,16Diverse fabricagesKRW 11 118 CHEIL INDUSTRIAL INC.1 182 085 0,81TWD 28 000 LARGAN PRECISION763 371 0,53IJzer/StaalKRW 8 102POSCO1 945 456 1,343 302 104 2,2878


U S DP A R V E S T E Q U IT Y A S IA E X -JA P A NGasHKD 70 000Kleding/TextielTWD 815 000ENN ENERGY HOLDINGSPOU CHEN208 045 0,14710 971 0,49VerblijfHKD 256 000 SHANGRI LA ASIA600 136 0,41KRW 27 510 KANGWON LAND610 575 0,42MYR 221 400 GENTING725 057 0,501 935 768 1,33Onroerend goedHKD 108 000 CHEUNG KONG HOLDINGS1 680 487 1,16HKD 211 000 SUN HUNG KAI PROPERTIES3 407 784 2,355 088 271 3,51InformaticaHKD 420 000 LENOVO GROUP253 968 0,18TWD 286 000 ACER690 315 0,48TWD 863 240 HON HAI PRECISION INDUSTRY3 163 115 2,17TWD 65 750 HTC2 353 977 1,626 461 375 4,45Engineering en constructieKRW 6 465 DAELIM INDUSTRIAL561 925 0,39KRW 6 350 SAMSUNG ENGINEERING1 007 088 0,691 569 013 1,08InternetHKD 81 700 TENCENT HOLDINGS2 160 718 1,49KRW 2 800 NCSOFT560 670 0,392 721 388 1,88BouwmaterialenIDR 305 500 SEMEN GRESIK299 561 0,21THB 43 900 SIAM CEMENT PUBLIC NVDR446 538 0,30746 099 0,51Metaal-fabriek/MateriaalHKD 325 000 JIANGXI COPPER H1 020 167 0,70Aardolie en gasHKD 1 918 000 CNOOC4 353 512 3,00HKD 182 000 KUNLUN ENERGY270 108 0,19HKD 2 304 000 PETROCHINA CL.H3 135 431 2,16KRW 24 997 SK ENERGY3 875 847 2,67THB 132 500 PTT PUBLIC NVDR1 460 425 1,0113 095 323 9,03MijnbouwproductenHKD 738 000 ZIJIN MINING GROUP H605 433 0,42GezondheidsproductenHKD 130 500 HENGAN INTL GROUP962 519 0,66HKD 88 000 SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL216 917 0,151 179 436 0,81HalfgeleidersTWD 161 000 EPISTAR549 350 0,38TWD 2 355 307 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG5 582 047 3,85Commerciële dienstenHKD 674 000COSCO PACIFIC6 131 397 4,231 297 956 0,89Diverse financiële dienstenHKD 250 000 CHINA EVERBRIGHT INTL520 595 0,36HKD 7 000 HKG EXCHANGES AND CLEARING151 428 0,10KRW 46 460 DAEWOO SECURITIES ORD.948 835 0,65KRW 24 620 HANA FINANCIAL GROUP981 615 0,68KRW 46 950 SHINHAN FINANCIAL GROUP1 959 284 1,34TWD 1 593 000 CHINA TRUST FINANCIAL HOLDINGS1 242 398 0,86TWD 847 452 FUBON FINANCIAL HOLDING1 069 749 0,74TWD 1 737 000 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS896 324 0,627 770 228 5,35Gediversifieerde holdingmaatschappijenHKD 157 000 BEIJ.ENTERPR.HOLD.870 748 0,60HKD 230 000 CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL971 477 0,67HKD 191 000 HUTCHISON WHAMPOA ORD2 248 597 1,55KRW 13 219 LG908 868 0,63MYR 245 300 IJM CORPORATION486 499 0,34MYR 310 200 SIME DARBY911 127 0,63SGD 481 000 KEPPEL4 261 757 2,9310 659 073 7,35TelecommunicatieHKD 554 000 CHINA MOBILE5 195 638 3,57HKD 268 400 FOXCONN INTL HOLDINGS189 864 0,1379


P A R V E S T E Q U IT Y A S IA E X -JA P A NU S DKRW 5 979 SK TELECOM863 489 0,60TWD 483 927 CHUNGHWA TELECOM1 433 219 0,997 682 210 5,29TransportHKD 29 000 ORIENT OVERSEAS (INTL)233 440 0,16DetailhandelHKD 808 000 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS1 402 481 0,96HKD 283 501 PARKSON RETAIL GROUP401 093 0,28KRW 4 344 SHINSEGAE960 287 0,662 763 861 1,90TOTAAL AANDELEN 136 802 358 94,27EffectenleningenAandelenBankenHKD 100 000Onroerend goedHKD 100 000Aardolie en gasHKD 210 000Diverse financiële dienstenHKD 150 000BOC HONGKONG HOLDINGSCHEUNG KONG HOLDINGSPETROCHINA CL.HHKG EXCHANGES AND CLEARING310 046 0,211 556 007 1,07285 781 0,203 244 891 2,24Gediversifieerde holdingmaatschappijenHKD 4 000 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS22 185 0,02HKD 14 000 HUTCHISON WHAMPOA ORD164 818 0,11187 003 0,13TelecommunicatieHKD 142 600 FOXCONN INTL HOLDINGS100 874 0,07DetailhandelHKD 115 499PARKSON RETAIL GROUP163 406 0,11TOTAAL AANDELEN 5 848 008 4,03TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 5 848 008 4,03TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 142 650 366 98,30Andere effecten en geldmarktinstrumentenAandelenVastgoedbeleggingsmaatschappijenHKD 532 500THE LINK REIT1 637 322 1,13TOTAAL AANDELEN 1 637 322 1,13TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 1 637 322 1,13TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE144 287 688 99,4380


A U DP A R V E S T E Q U IT Y A U S T R A L IAStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeAUD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingAUD 194 000 AAQ HOLDINGS3 686 0,00AUD 248 366 WOOLWORTHS6 676 078 3,896 679 764 3,89BankenAUD 520 947 AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD12 570 451 7,32AUD 251 124 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA13 337 196 7,75AUD 316 549 NATIONAL AUSTRALIA BANK8 166 964 4,75AUD 345 185 WESTPAC BANKING8 122 203 4,73DrankenAUD 893 867FOSTER'S GROUP42 196 814 24,555 112 919 2,98Behandeling en containersAUD 575 312IJzer/StaalAUD 1 428 970VerblijfAUD 580 576Engineering en constructieAUD 788 201BouwmaterialenAUD 195 244AMCORONESTEELCROWNMAP GROUP UNITJAMES HARDIE CHESS UNITS FRGN3 981 159 2,323 858 219 2,254 847 810 2,822 435 541 1,421 288 610 0,75MediaAUD 4 049 216 AUSTAR UNITED COMMUNICATIONS4 656 599 2,71AUD 240 107 NEWS CL.B VTG CDI4 288 311 2,50NZD 739 230 SKY NETWORK TELEVISION2 934 625 1,7111 879 535 6,92Aardolie en gasAUD 1 543 580 AWE2 570 061 1,50AUD 236 860 ORIGIN ENERGY3 955 562 2,30AUD 536 924 SANTOS7 699 490 4,4814 225 113 8,28MijnbouwproductenAUD 335 752 BHP BILLITON15 481 525 9,00AUD 152 652 ORICA3 933 842 2,29AUD 178 416 RIO TINTO15 152 871 8,82Farmaceutische productenAUD 558 378PHARMAXIS34 568 238 20,111 384 777 0,81GezondheidsproductenAUD 1 430 908GezondheidsdienstenAUD 1 356 355RESMED CDIPRIMARY HEALTH CARE4 450 124 2,594 394 590 2,56Commerciële dienstenAUD 507 244 BRAMBLES3 596 360 2,09AUD 881 225 TRANSURBAN UNIT4 705 741 2,748 302 101 4,83Diverse financiële dienstenAUD 71 657 ASX2 609 748 1,52AUD 73 820 MACQUARIE GROUP2 795 563 1,635 405 311 3,15VastgoedbeleggingsmaatschappijenAUD 495 678 WESTFIELD GROUP STAPLED UNITS4 832 861 2,81TelecommunicatieAUD 1 304 150TransportAUD 1 040 819SINGAPORE TELEC.CHESS UNITSASCIANO UNIT2 986 504 1,741 821 433 1,06DetailhandelAUD 154 305 JB HI-FI3 018 206 1,7681


P A R V E S T E Q U IT Y A U S T R A L IAA U DAUD 624 821 MYER HOLDINGS2 049 413 1,195 067 619 2,95TOTAAL AANDELEN 169 719 042 98,79TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 169 719 042 98,79TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE169 719 042 98,7982


U S DP A R V E S T E Q U IT Y B R A Z ILStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLuchtvaart/DefensieBRL 351 840EMBRAER2 972 676 0,37VoedingBRL 1 800 BRAS REPR 1 SHS CL.A24 956 0,00BRL 172 331 BRASIL.DIST.PAO ACUCAR PF A6 422 677 0,79BRL 852 048 BRF - BRASIL FOODS14 849 988 1,83BRL 522 157 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO8 184 112 1,01BRL 2 226 018 JBS8 376 787 1,03BRL 308 800 MINERVA1 199 299 0,15USD 42 055 BRASIL.DIST.ADR PF1 585 894 0,20USD 30 059 BRF - BRASIL FOODS ADR SPONS.535 351 0,07USD 318 970 COSAN CL.A4 389 027 0,54VerzekeringenBRL 413BRASIL INSURANCE PARTICIPACOES45 568 091 5,62473 225 0,06BankenBRL 2 902 143 BANCO BRADESCO PREF.56 005 797 6,91BRL 50 543 BANCO BRADESCO PREF.NOUV.10975 383 0,12BRL 619 009 BANCO DO BRASIL ORD.NOM.11 105 756 1,37BRL 547 383 BANCO SANTANDER BRASIL UNIT6 631 861 0,82BRL 29 767 BCO ESTADO RIO GRANDE SUL PF B326 716 0,04BRL 1 927 336 ITAU UNIBANCO HOLDING PF43 005 436 5,30USD 632 311 BANCO BRADESCO ADR SPONSORED12 380 649 1,53USD 48 000 BANCO SANTANDER BRASIL ADR584 640 0,07USD 1 147 321 ITAU UNIBANCO HOLDING ADR PF25 493 473 3,14156 509 711 19,30DrankenBRL 1 036 357 AMBEV-CIA BEBIDAS AMERICAS PF27 624 591 3,41USD 202 434 AMBEV-CIA BEBIDAS ADR PREF.5 467 742 0,6733 092 333 4,08ChemieBRL 99 492 BRASKEM PREF.A1 216 803 0,15BRL 229 571 FERTILIZANTES FOSFATADOS PREF.2 454 652 0,30BRL 279 620 ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF.4 416 395 0,55USD 46 026 BRASKEM ADR SPONSORED1 122 114 0,149 209 964 1,14LuchtvaartmaatschappijenBRL 38 952 GOL LINHAS PF517 263 0,06BRL 17 164 TAM ORD.361 250 0,04BRL 259 700 TAM PF5 489 391 0,686 367 904 0,78WoningbouwersBRL 904 941 EVEN CONSTRUCT.INCORPORADORA4 093 038 0,50BRL 520 037 GAFISA3 211 430 0,40BRL 545 024 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES4 341 928 0,53BRL 272 336 TECNISA1 583 238 0,20USD 61 429 GAFISA ADR775 848 0,1014 005 482 1,73Cosmetica/HygiëneBRL 73 314 NATURA COSMETICOS1 866 236 0,23WaterBRL 77 326SABESP SANAEMENTO BASICO1 901 212 0,23ElektriciteitBRL 521 614 CEMIG-CIA ENERGETICA MINAS PF8 697 783 1,07BRL 449 997 CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS ORD.6 377 371 0,79BRL 263 511 CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS PF B4 808 746 0,59BRL 36 004 CENTRAIS ELET.BRAS.NV 11 PF B662 239 0,08BRL 93 159 CENTRAIS ELETR.BRASIL.NV 111 303 398 0,16BRL 176 965 CESP PREF.B2 913 495 0,36BRL 176 463 LIGHT2 905 230 0,36BRL 394 593 PARANAENSE ENERGIA PREF.B9 946 948 1,22USD 110 706 PARANAENSE ADR2 825 217 0,3540 440 427 4,98IJzer/StaalBRL 697 242 GERDAU PREF.9 246 406 1,1483


P A R V E S T E Q U IT Y B R A Z ILU S DBRL 771 850 METALURGICA GERDAU PREF.12 027 895 1,48BRL 1 033 899 SIDERURGICA NACIONAL16 616 498 2,05BRL 261 141 USINAS SIDER.MINAS GERAIS4 223 748 0,52BRL 494 325 USINAS SIDER.MINAS GERAIS PF A5 664 093 0,70USD 355 559 GERDAU ADR SPONSORED4 800 047 0,59USD 73 829 SIDERURGICA NACIONAL ADR SPONS1 201 198 0,1553 779 885 6,63GasBRL 2 098 HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO2 372 295 0,29BRL 239 147 QGEP PART3 128 158 0,395 500 453 0,68Onroerend goedBRL 221 300 BR MALLS PARTICIPACOES2 115 314 0,26BRL 473 033 BRASIL BROKERS PARTICIPA ORD.2 210 840 0,27BRL 141 674 CYRELA BRAZIL1 414 010 0,17BRL 233 750 DIRECIONAL ENGENHARIA1 522 438 0,19BRL 3 549 268 PDG REALTY EMPREEN.PARTICIP.19 456 597 2,40BRL 481 656 ROSSI RESIDENCIAL3 747 062 0,46BRL 135 200 SIERRABRASIL1 842 677 0,2332 308 938 3,98Engineering en constructieBRL 83 987 MULTIPLAN EMPREEND.IMOBILIAR.1 644 087 0,20BouwmaterialenBRL 648 036DURATEX6 526 492 0,80Aardolie en gasBRL 2 183 088 OGX PETROLEO E GAS PARTICIP.25 606 784 3,16BRL 1 306 409 PETROLEO BRASILEIRO25 683 899 3,17BRL 1 744 957 PETROLEO BRASILEIRO PREF.30 075 382 3,71USD 353 786 PETROLEO BRASILEIRO ADR14 091 296 1,74USD 49 162 PETROLEO BRASILEIRO ADR PF1 729 028 0,2197 186 389 11,99Aardolie en gas - dienstenBRL 191 900 LUPATECH1 902 571 0,23Houtproducten en papierBRL 333 856 FIBRIA CELULOSE4 832 086 0,60BRL 1 757 936 KLABIN PREF.6 530 523 0,79BRL 205 837 SUZANO PAPEL CELULOSE PF A1 763 932 0,22USD 223 530 FIBRIA CELULOSE SPONSORED ADR3 221 067 0,4016 347 608 2,01MijnbouwproductenBRL 780 466 VALE DO RIO DOCE26 498 823 3,27BRL 990 841 VALE DO RIO DOCE PREF.A29 638 065 3,65USD 183 974 VALE6 297 430 0,78USD 276 365 VALE ADR SPONSORED PF8 282 659 1,02Farmaceutische productenBRL 823 761HYPERMARCAS70 716 977 8,729 438 849 1,16GezondheidsdienstenBRL 187 496DIAGNOSTICOS DA AMERICA2 272 753 0,28Commerciële dienstenBRL 82 573 ANHANGUERA EDUCA.PARTICIPA ORD1 852 444 0,23BRL 429 257 CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS12 011 565 1,47BRL 725 468 CIELO5 744 433 0,71BRL 805 131 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA6 214 994 0,77BRL 405 711 MILLS ESTRUTURAS SERVICOS4 607 139 0,5730 430 575 3,75Diverse financiële dienstenBRL 4 173 021 BM&F BOVESPA28 462 784 3,51BRL 328 406 REDECARD4 258 079 0,52Gediversifieerde holdingmaatschappijenBRL 1 631 275INVESTIMENTOS ITAU PREF.32 720 863 4,0311 942 907 1,47BeleggingsmaatschappijenBRL 790 639BRADESPAR PREF.20 588 517 2,54TelecommunicatieBRL 78 340 BRASIL TELECOM772 441 0,10BRL 640 985 BRASIL TELECOM PREF.4 851 274 0,60BRL 54 500 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES1 191 430 0,15BRL 460 905 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES PREF.7 212 951 0,89BRL 7 700 TELECOMUNICACOES SAO PAULO PF189 459 0,02BRL 26 400 TELEMAR NORTE LESTE PREF.A768 821 0,09BRL 2 088 574 TIM PARTICIPACOES PF7 947 736 0,9884


U S DP A R V E S T E Q U IT Y B R A Z ILBRL 272 905 VIVO PART9 825 395 1,21USD 26 572 TIM PARTIC.ADR PF1 028 868 0,13USD 122 111 VIVO PART.ADR SPONSORED PF4 494 906 0,5538 283 281 4,72TransportBRL 326 716 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA2 717 057 0,33BRL 285 094 JULIO SIMOES LOGISTICA1 925 619 0,244 642 676 0,57DetailhandelBRL 859 443 LOJAS AMERICANAS PREF.6 945 221 0,85BRL 112 560 LOJAS RENNER3 461 931 0,4310 407 152 1,28TOTAAL AANDELEN 759 048 234 93,56Coupons/Rechten/WarrantsTelecommunicatieBRL 52 666 TELE NORTE LESTE PART.DS111 270 0,00BRL 482 704 TELE NORTE LESTE PART.DS11 PF8 734 0,00BRL 49 TELEMAR NORTE LESTE DS 11 OBL0 0,00BRL 23 464 TELEMAR NORTE LESTE DS 11 PF A1 132 0,0011 136 0,00TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 11 136 0,00TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 759 059 370 93,56Deelbewijzen van andere ICB'sUSD 412 ISHARES MSCI BRASIL (FREE)30 435 0,00TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S 30 435 0,00TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE759 089 805 93,5685


P A R V E S T E Q U IT Y B R ICU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLandbouwHKD 560 000 CHINA AGRI-INDUSTRIES568 687 0,10INR 1 260 000 ITC4 704 295 0,875 272 982 0,97VoedingBRL 16 323 BRASIL.DIST.PAO ACUCAR PF A608 349 0,11BRL 86 457 BRF - BRASIL FOODS1 506 823 0,28BRL 106 730 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO1 672 851 0,31BRL 317 277 JBS1 193 953 0,22HKD 375 000 CHINA YURUN FOOD1 186 744 0,22HKD 618 000 YASHILI INTERNATIONAL205 493 0,04USD 7 658 BRASIL.DIST.ADR PF288 783 0,05USD 31 528 COSAN CL.A433 825 0,087 096 821 1,31VerzekeringenHKD 1 463 000 CHINA LIFE INSURANCE S.H5 569 009 1,03HKD 191 000 CHINA TAIPING INSURANCE521 076 0,10HKD 860 000 PICC PROPERTY CASUALTY CL.H1 087 536 0,20HKD 574 000 PING AN INS.GRP CO.CHINA H5 887 996 1,0813 065 617 2,41BankenBRL 434 651 BANCO BRADESCO PREF.8 387 931 1,54BRL 9 008 BANCO BRADESCO PREF.NOUV.10173 837 0,03BRL 51 108 BANCO DO BRASIL ORD.NOM.916 938 0,17BRL 669 765 ITAU UNIBANCO HOLDING PF14 944 740 2,74HKD 10 449 100 BANK OF CHINA5 513 528 1,02HKD 1 195 000 BANK OF COMMUNICATIONS H1 152 170 0,21HKD 1 575 000 CHINA CITIC BANK CORP.H1 033 262 0,19HKD 8 512 040 CHINA CONSTRUCTION BANK S.H7 442 000 1,37HKD 556 500 CHINA MERCHANTS BANK H1 331 742 0,25HKD 10 533 580 ICBC H8 086 974 1,49INR 149 327 AXIS BANK4 037 584 0,74INR 35 400 BANK BARODA DEMAT.681 058 0,13INR 127 000 HDFC BANK5 757 994 1,06INR 504 000 ICICI BANK10 811 527 1,99INR 154 976 KOTAK MAHINDRA BANK1 387 816 0,26INR 80 000 PUNJAB NATIONAL BANK1 876 946 0,35INR 30 000 STATE BANK INDIA1 744 393 0,32INR 45 000 UNION BANK OF INDIA312 162 0,06USD 5 703 BANCO BRADESCO ADR SPONSORED111 665 0,02USD 99 558 ITAU UNIBANCO HOLDING ADR PF2 212 179 0,41USD 5 926 831 SBERBANK20 980 982 3,8598 897 428 18,20DrankenBRL 183 844 AMBEV-CIA BEBIDAS AMERICAS PF4 900 450 0,90USD 3 827 AMBEV-CIA BEBIDAS ADR PREF.103 367 0,02ScheepswervenHKD 1 531 00086CHINA RONGSHENG5 003 817 0,921 356 229 0,25SteenkoolHKD 732 000 CHINA COAL ENERG.H1 043 141 0,19HKD 622 000 CHINA SHENHUA ENGY2 579 300 0,47HKD 334 500 MONGOLIAN MINING424 289 0,08HKD 1 470 000 YANZHOU COAL MINING S.H4 387 823 0,81USD 208 700 RASPADSKAYA1 611 164 0,3010 045 717 1,85ChemieHKD 440 000 CHINA BLUECHEMICAL H340 627 0,06INR 455 000 RELIANCE INDUSTRIES9 699 592 1,79INR 194 270 TATA CHEMICALS1 372 743 0,25USD 107 961 URALKALIY GDR SPONSORED4 412 366 0,8115 825 328 2,91LuchtvaartmaatschappijenBRL 2 754 TAM ORD.57 963 0,01BRL 28 889 TAM PF610 639 0,11HKD 340 000 AIR CHINA317 338 0,06


U S DP A R V E S T E Q U IT Y B R ICHKD 1 562 000 CHINA EASTERN AIRLINES H687 835 0,13USD 10 670 TAM SP.ADR PREF.228 658 0,041 902 433 0,35Elektrische onderdelen en uitrustingenHKD 167 000 BYD COMPANY658 209 0,12HKD 346 000 HARBIN POWER EQUIPMENT S.H410 003 0,08INR 70 000 BHARAT HEAVY ELECTRICALS3 093 901 0,574 162 113 0,77AutoconstructeursHKD 786 000 DONGFENG MOTOR H1 362 276 0,25INR 265 134 MAHINDRA AND MAHINDRA3 597 011 0,67INR 62 953 MARUTI SUZUKI INDIA1 678 236 0,31INR 134 720 TATA MOTORS3 219 707 0,59INR 37 250 TATA MOTORS495 363 0,0910 352 593 1,91WoningbouwersBRL 196 973 EVEN CONSTRUCT.INCORPORADORA890 906 0,17BRL 55 321 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES440 714 0,08BRL 48 787 TECNISA283 626 0,051 615 246 0,30Cosmetica/HygiëneBRL 8 174 NATURA COSMETICOS208 072 0,04ElektriciteitBRL 42 064 CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS PF B767 615 0,14BRL 51 603 LIGHT849 575 0,16BRL 113 977 PARANAENSE ENERGIA PREF.B2 873 146 0,53HKD 288 000 CHINA RESOURCES POWER HOLD.482 886 0,09HKD 1 306 000 HUANENG POWER S.H729 359 0,13INR 301 451 JSW ENERGY495 481 0,09INR 627 275 NTPC2 353 752 0,43USD 23 000 000 INT.DISTRIBUTION GRID CO.4 025 000 0,74USD 983 565 RUSHYDRO ADR5 035 853 0,93USD 45 000 000 WGC-11 665 000 0,31USD 32 624 547 WGC-21 304 982 0,24USD 17 000 000 WGC-41 547 000 0,28Uitrustingen-diverse werktuigenHKD 483 000CSR CORPORATION H22 129 649 4,07535 759 0,10IJzer/StaalBRL 102 986 GERDAU PREF.1 365 739 0,25BRL 140 809 METALURGICA GERDAU PREF.2 194 255 0,40BRL 22 700 USINAS SIDER.MINAS GERAIS367 154 0,07BRL 48 879 USINAS SIDER.MINAS GERAIS PF A560 067 0,10INR 99 780 JINDAL STEEL1 452 778 0,27INR 3 197 JSW STEEL61 390 0,01INR 251 580 TATA STEEL3 374 499 0,62USD 3 118 GERDAU ADR SPONSORED42 093 0,01USD 303 501 MAGNITOGORSK GDR4 385 589 0,81USD 76 111 MECHEL SPONSORED ADR2 316 058 0,43USD 147 980 NOVOLIPETSK IRON GDR SPONSORED6 792 283 1,2522 911 905 4,22GasBRL 532 HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO601 554 0,11BRL 44 002 QGEP PART575 567 0,11INR 407 279 GAIL3 853 246 0,715 030 367 0,93Onroerend goedBRL 114 362 BRASIL BROKERS PARTICIPA ORD.534 500 0,10BRL 434 691 PDG REALTY EMPREEN.PARTICIP.2 382 916 0,44BRL 100 482 ROSSI RESIDENCIAL781 704 0,14BRL 24 100 SIERRABRASIL328 465 0,06HKD 1 282 240 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT2 126 869 0,39HKD 136 000 CHINA RESOURCES LAND220 696 0,04HKD 351 200 GUANGZHOU R AND F PROPERTIES470 721 0,09HKD 819 000 LONGFOR PROPERTIES1 156 606 0,21HKD 855 000 POLY INVESMENT681 658 0,13HKD 1 114 000 SINOFERT HOLDINGS594 960 0,11INR 152 946 DLF716 496 0,13USD 250 000 LSR GROUP GDR2 487 500 0,46USD 35 758 TERRITORY GEN.GDR SPONSORED74 377 0,0112 557 468 2,31InformaticaINR 273 000 TATA CONSULTANCY6 712 365 1,2487


P A R V E S T E Q U IT Y B R ICU S DEngineering en constructieHKD 447 500 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION500 403 0,09HKD 1 145 000 CHINA RAILWAY H727 645 0,13INR 643 457 JAIPRAKASH ASSOCIATES1 101 688 0,21INR 100 000 VOLTAS363 636 0,07InternetHKD 279 30088TENCENT HOLDINGS2 693 372 0,507 386 642 1,36SoftwareINR 217 600 INFOSYS TECHNOLOGIES14 407 790 2,66INR 53 811 MPHASIS512 669 0,09INR 196 381 WIPRO1 901 986 0,3516 822 445 3,10Vrije tijdINR 76 000 BAJAJ AUTO2 129 476 0,39INR 50 000 HERO HONDA MOTORS1 618 192 0,303 747 668 0,69Goederen/ConsumptiegoederenINR 546 736 HINDUSTAN UNILEVER3 407 360 0,63BouwmaterialenBRL 111 654 DURATEX1 124 488 0,21HKD 126 000 ANHUI CONCH CEMENT S.H602 568 0,11HKD 506 000 BBMG CORPORATION674 306 0,12HKD 522 000 CHINA NATIONAL BUILDING1 281 348 0,24INR 24 000 GRASIM INDUSTRIES1 207 290 0,224 890 000 0,90Metaal-fabriek/MateriaalHKD 413 000 JIANGXI COPPER H1 296 396 0,24INR 991 994 STERLITE INDUSTRIES(INDIA)LTD3 583 143 0,66USD 36 160 TMK SPONS.GDR REG-S723 200 0,135 602 739 1,03Aardolie en gasBRL 258 566 OGX PETROLEO E GAS PARTICIP.3 032 880 0,56BRL 704 910 PETROLEO BRASILEIRO13 858 476 2,55BRL 851 190 PETROLEO BRASILEIRO PREF.14 670 771 2,70HKD 4 200 000 CHINA PETROLEUM CHEMICAL S.H4 281 330 0,79HKD 3 908 000 CNOOC8 870 451 1,63HKD 632 000 KUNLUN ENERGY937 959 0,17HKD 4 404 000 PETROCHINA CL.H5 993 245 1,10INR 100 000 BHARAT PETROLEUM DEMAT.1 222 688 0,23INR 796 660 OIL AND NATURAL GAS4 763 414 0,88USD 1 337 421 GAZPROM OAO ADR SPONS.39 346 926 7,23USD 194 283 LUKOIL HOLDING ADR SPONSORED13 745 522 2,53USD 69 467 NOVATEK GDR REG-S9 023 763 1,66USD 1 180 PETROLEO BRASILEIRO ADR PF41 501 0,01USD 556 419 ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S5 252 595 0,97USD 860 000 TNK BP HOLDINGS2 605 800 0,48127 647 321 23,49Aardolie en gas - dienstenHKD 446 000 CHINA OILFIELD SERVICES888 660 0,16USD 85 092 EURASIA DRILLING GDR SPONSORED2 722 944 0,503 611 604 0,66Houtproducten en papierBRL 74 446 FIBRIA CELULOSE1 077 499 0,20BRL 241 352 KLABIN PREF.896 594 0,17HKD 1 072 000 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS1 190 473 0,21USD 20 761 FIBRIA CELULOSE SPONSORED ADR299 166 0,063 463 732 0,64MijnbouwproductenBRL 356 123 VALE DO RIO DOCE12 091 290 2,22BRL 449 488 VALE DO RIO DOCE PREF.A13 445 099 2,47GBP 357 241 PETROPAVLOVSK6 298 500 1,16HKD 988 000 ALUMINUM CORP. OF CHINA -H-975 421 0,18HKD 131 000 ZHAOJIN MINING INDUSTRY H556 683 0,10HKD 352 000 ZIJIN MINING GROUP H288 770 0,05INR 34 767 HINDALCO INDUSTRIES154 230 0,03INR 109 112 SESA GOA629 626 0,12USD 47 647 MING METALG.CO.NORILSK ADR1 150 675 0,21USD 76 094 POLYUS GOLD ADR SPONSORED2 558 280 0,47USD 6 596 VALE225 781 0,04USD 14 506 VALE ADR SPONSORED PF434 745 0,0838 809 100 7,13Farmaceutische productenBRL 127 051 HYPERMARCAS1 455 780 0,27HKD 470 000 SINOPHARM GROUP H1 707 628 0,31


U S DP A R V E S T E Q U IT Y B R ICINR 64 181 DR REDDYS LABORATORIES2 193 553 0,40INR 173 329 GLENMARK PHARMACEUTICALS964 194 0,18INR 296 691 LUPIN2 498 586 0,46INR 117 452 RANBAXY LAB.1 125 738 0,219 945 479 1,83Commerciële dienstenBRL 57 305 CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS1 603 521 0,30BRL 131 298 CIELO1 039 650 0,19BRL 143 361 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA1 106 637 0,20BRL 74 008 MILLS ESTRUTURAS SERVICOS840 414 0,15HKD 638 000 COSCO PACIFIC1 228 629 0,235 818 851 1,07Diverse financiële dienstenBRL 524 642 BM&F BOVESPA3 578 408 0,66HKD 564 000 CHINA EVERBRIGHT INTL1 174 462 0,22HKD 623 000 CHONGQING RURAL H486 296 0,09INR 464 000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE6 449 766 1,18INR 144 362 POWER FINANCE792 850 0,1512 481 782 2,30Gediversifieerde holdingmaatschappijenHKD 266 000 CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL1 123 535 0,21HKD 302 000 CHINA RESOURCES ENTERPRISE1 101 119 0,20INR 168 887 LARSEN TOUBRO5 701 262 1,057 925 916 1,46BeleggingsmaatschappijenBRL 93 400 BRADESPAR PREF.2 432 169 0,44INR 468 114 INFRASTRUCTURE DEV.FINANCE1 500 570 0,283 932 739 0,72TelecommunicatieBRL 70 609 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES PREF.1 104 998 0,20BRL 309 418 TIM PARTICIPACOES PF1 177 441 0,22BRL 32 817 VIVO PART1 181 510 0,22HKD 937 590 CHINA MOBILE8 793 101 1,62HKD 4 544 000 CHINA TELECOM CORP2 671 854 0,49HKD 854 000 CHINA UNICOM (HONG KONG )1 425 313 0,26HKD 240 000 O-NET COMMUNICATIONS GROUP179 326 0,03HKD 158 800 ZTE S.H731 904 0,13INR 315 884 BHARTI AIRTEL2 310 596 0,43USD 521 555 MOBILE TELESYSTEMS ADR9 820 881 1,82USD 8 480 TELE N.LESTE PART. ADR SP.PREF133 899 0,02USD 8 553 TIM PARTIC.ADR PF331 172 0,06USD 311 994 VIMPELCOM DEPOSITARY RECEIPT4 405 355 0,81USD 17 267 VIVO PART.ADR SPONSORED PF635 598 0,1234 902 948 6,43TransportBRL 60 031 JULIO SIMOES LOGISTICA405 469 0,07HKD 2 523 000 CHINA SHIPPING CONTAINER LINES1 094 820 0,21HKD 112 000 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT S.H122 365 0,02HKD 681 500 COSCO DEVELOPMENT H727 069 0,13USD 60 000 OJSC TRANS.GDR588 000 0,112 937 723 0,54DetailhandelBRL 113 904 LOJAS AMERICANAS PREF.920 467 0,17BRL 336 RAIA4 802 0,00925 269 0,17TOTAAL AANDELEN 541 634 599 99,71Coupons/Rechten/WarrantsTelecommunicatieBRL 68 234TELE NORTE LESTE PART.DS11 PF1 234 0,00TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 1 234 0,00TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 541 635 833 99,71TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE541 635 833 99,7189


P A R V E S T E Q U IT Y B R ICU S DFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenUSDEngagementen invalutaBRL V 40 BOVESPA IND DLY 04/11 68 086,000 (26 559) (2 723 440)HKD A 188 HS CEI INDEX 03/11 12 509,000 (257 049) 117 584 587USD V 943 SGX S&P CNX NIFTY INDEX 03/11 5 343,000 362 474 (10 076 898)TOTAAL 78 866Een totaal bedrag van USD 1 865 479 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementenvoor futurescontracten.90


U S DP A R V E S T E Q U IT Y C H IN AStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLandbouwHKD 1 532 000CHINA AGRI-INDUSTRIES1 555 765 0,37VoedingHKD 4 307 000 AUSNUTRIA DAIRY CORP1 227 543 0,29HKD 1 968 000 YASHILI INTERNATIONAL654 386 0,161 881 929 0,45VerzekeringenHKD 4 588 215 CHINA LIFE INSURANCE S.H17 465 352 4,18HKD 522 600 CHINA TAIPING INSURANCE1 425 730 0,34HKD 2 800 000 PICC PROPERTY CASUALTY CL.H3 540 814 0,85HKD 1 854 500 PING AN INS.GRP CO.CHINA H19 023 153 4,54Automobiel - onderdelen en uitrustingenHKD 274 000WEICHAI POWER H41 455 049 9,911 822 171 0,44BankenHKD 50 894 543 BANK OF CHINA26 854 799 6,42HKD 5 828 000 BANK OF COMMUNICATIONS H5 619 121 1,34HKD 7 063 000 CHINA CITIC BANK CORP.H4 633 605 1,11HKD 21 084 755 CHINA CONSTRUCTION BANK S.H18 434 210 4,41HKD 2 057 500 CHINA MERCHANTS BANK H4 923 735 1,18HKD 3 500 000 CHINA MINSHENG H3 051 032 0,73HKD 26 470 832 ICBC H20 322 524 4,8683 839 026 20,05DrankenHKD 288 000 TSINGTAO BREWERY S.H1 321 836 0,32ScheepswervenHKD 4 649 500 CHINA RONGSHENG4 118 739 0,99HKD 1 744 000 GUANGZHOU SHIPYARD INTL S.H3 403 290 0,817 522 029 1,80SteenkoolHKD 3 303 000 CHINA COAL ENERG.H4 706 959 1,13HKD 2 866 500 CHINA SHENHUA ENGY11 886 756 2,84HKD 127 000 MONGOLIAN MINING161 090 0,04HKD 3 892 000 YANZHOU COAL MINING S.H11 617 286 2,78ChemieHKD 3 092 000CHINA BLUECHEMICAL H28 372 091 6,792 393 678 0,57LuchtvaartmaatschappijenHKD 5 296 000 AIR CHINA4 943 007 1,19HKD 2 862 000 CHINA EASTERN AIRLINES H1 260 296 0,30HKD 4 998 000 CHINA SOUTHERN AIRLINES H2 361 310 0,568 564 613 2,05Elektrische onderdelen en uitrustingenHKD 669 000 BYD COMPANY2 636 777 0,63HKD 246 800 DONGFANG ELECTRIC S.H947 382 0,23HKD 950 000 HARBIN POWER EQUIPMENT S.H1 125 730 0,274 709 889 1,13AutoconstructeursHKD 2 618 000 DONGFENG MOTOR H4 537 455 1,09MilieucontroleHKD 6 675 300Cosmetica/HygiëneHKD 2 077 000RecreatieHKD 24 372 000CHINA EVERBRIGHT INTLVINDA INTERNATIONAL HOLDINGSSMI CORPORATION3 153 752 0,751 927 896 0,461 095 136 0,26ElektriciteitHKD 792 000 CHINA RESOURCES POWER HOLD.1 327 936 0,32HKD 3 770 000 HUANENG POWER S.H2 105 424 0,50Uitrustingen-diverse werktuigenHKD 1 323 000CSR CORPORATION H3 433 360 0,821 467 515 0,3591


P A R V E S T E Q U IT Y C H IN AU S DIJzer/StaalHKD 1 442 000 ANGANG STEEL ACT.H1 984 582 0,48HKD 2 164 000 MAANSHAN IRON AND STEEL CL.H1 105 730 0,263 090 312 0,74Kleding/TextielHKD 1 217 000 CHINA LILANG1 529 615 0,36HKD 1 729 000 PEAK SPORT PRODUCTS CO.1 074 359 0,262 603 974 0,62Onroerend goedHKD 4 984 380 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT8 267 659 1,97HKD 1 934 000 CHINA RESOURCES LAND3 138 430 0,75HKD 2 717 600 GUANGZHOU R AND F PROPERTIES3 642 461 0,87HKD 2 391 000 LONGFOR PROPERTIES3 376 612 0,81HKD 2 342 000 POLY INVESMENT1 867 185 0,45HKD 7 504 000 SHUN TAK HOLDINGS4 132 939 0,99HKD 3 048 000 SINOFERT HOLDINGS1 627 860 0,3926 053 146 6,23Engineering en constructieHKD 3 593 000 CHINA CIONS CONSTRUCTION H2 689 272 0,64HKD 1 225 500 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION1 370 378 0,33HKD 3 500 000 CHINA RAILWAY H2 224 242 0,53InternetHKD 603 140TENCENT HOLDINGS6 283 892 1,5015 951 232 3,82BouwmaterialenHKD 932 000 ANHUI CONCH CEMENT S.H4 457 087 1,07HKD 2 275 000 BBMG CORPORATION3 031 710 0,73HKD 2 868 000 CHINA NATIONAL BUILDING7 040 052 1,67HKD 6 500 000 GKC HOLDINGS0 0,00Metaal-fabriek/MateriaalHKD 825 000JIANGXI COPPER H14 528 849 3,472 589 654 0,62Aardolie en gasHKD 11 491 650 CHINA PETROLEUM CHEMICAL S.H11 714 177 2,80HKD 11 825 883 CNOOC26 842 609 6,42HKD 2 000 000 KUNLUN ENERGY2 968 224 0,71HKD 14 370 982 PETROCHINA CL.H19 556 953 4,6861 081 963 14,61Aardolie en gas - dienstenHKD 1 220 000 CHINA OILFIELD SERVICES2 430 863 0,58Houtproducten en papierHKD 2 560 000NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS2 842 922 0,68MijnbouwproductenHKD 2 570 000 ALUMINUM CORP. OF CHINA -H-2 537 279 0,61HKD 175 690 CITIC DAMENG HOLDINGS56 615 0,01HKD 301 500 ZHAOJIN MINING INDUSTRY H1 281 221 0,31HKD 2 491 000 ZIJIN MINING GROUP H2 043 542 0,495 918 657 1,42Farmaceutische productenHKD 667 200 SINOPHARM GROUP H2 424 105 0,58Commerciële dienstenHKD 1 772 000COSCO PACIFIC3 412 431 0,82Diverse financiële dienstenHKD 1 602 000 CHINA EVERBRIGHT INTL3 335 971 0,80HKD 1 839 000 CHONGQING RURAL H1 435 470 0,344 771 441 1,14Gediversifieerde holdingmaatschappijenHKD 162 000 BEIJ.ENTERPR.HOLD.898 478 0,21HKD 738 000 CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL3 117 175 0,75HKD 1 192 000 CHINA RESOURCES ENTERPRISE4 346 137 1,04HKD 6 174 000 CITIC RESOURCES HOLDINGS1 188 959 0,289 550 749 2,28TelecommunicatieHKD 2 773 220 CHINA MOBILE26 008 388 6,22HKD 11 487 740 CHINA TELECOM CORP6 754 745 1,62HKD 3 190 436 CHINA UNICOM (HONG KONG )5 324 787 1,27HKD 739 000 O-NET COMMUNICATIONS GROUP552 174 0,13HKD 435 200 ZTE S.H2 005 821 0,4840 645 915 9,72TransportHKD 5 431 000 CHINA SHIPPING CONTAINER LINES2 356 707 0,56HKD 1 764 000 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT S.H1 927 245 0,4692


U S DP A R V E S T E Q U IT Y C H IN AHKD 1 867 500 COSCO DEVELOPMENT H1 992 372 0,486 276 324 1,50DetailhandelHKD 1 130 000 ANTA SPORTS PRODUCTS1 807 613 0,43HKD 11 903 000 MAOYE INTERNATIONAL HOLDINGS4 645 569 1,12HKD 2 358 000 TRINITY2 106 987 0,508 560 169 2,05TOTAAL AANDELEN 418 069 788 99,99TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 418 069 788 99,99Andere effecten en geldmarktinstrumentenAandelenMijnbouwproductenHKD 1 600 000RNA HOLDINGS0 0,00TOTAAL AANDELEN 0 0,00TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 0 0,00TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE418 069 788 99,9993


P A R V E S T E Q U IT Y E U R OE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingEUR 102 507 DANONE4 656 892 2,46EUR 161 275 JERONIMO MARTINS ESCRITURAIS1 874 016 0,98EUR 319 516 KONINKLIJKE AHOLD3 108 252 1,63EUR 75 811 METRO4 017 983 2,1113 657 143 7,18VerzekeringenEUR 52 448 ALLIANZ FINANCIAL BV5 475 571 2,87EUR 556 306 ING GROEP5 055 153 2,66EUR 45 514 VIENNA INSURANCE GROUP1 894 065 1,0012 424 789 6,53BankenEUR 993 349 BANCO SANTANDER8 875 573 4,66EUR 129 731 BNP PARIBAS7 340 180 3,86EUR 79 455 DEUTSCHE BANK3 701 014 1,94EUR 1 036 384 INTESA SANPAOLO2 532 923 1,33PLN 202 653 POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI2 146 535 1,13TRY 548 245 AKBANK1 855 431 0,97DrankenEUR 136 001ANHEUSER-BUSH INBEV SA26 451 656 13,895 496 480 2,89ChemieEUR 79 142 AKZO NOBEL3 899 326 2,05EUR 98 586 BASF NOM.5 940 792 3,12EUR 112 137 BAYER6 299 857 3,3116 139 975 8,48AutoconstructeursEUR 107 145 DAIMLER5 469 752 2,87ElektriciteitEUR 163 031 FORTUM3 660 046 1,92EUR 48 084 RED ELECTRICA CORPORACION1 875 276 0,995 535 322 2,91ElektronicaEUR 87 281 KON.PHILIPS ELECTRONICS2 065 068 1,08Uitrustingen-diverse werktuigenEUR 189 015Diverse fabricagesEUR 7GasEUR 218 065TOGNUMSIEMENSGDF SUEZ3 441 963 1,81683 0,006 405 659 3,37Engineering en constructieEUR 55 764 ADP3 581 722 1,88EUR 40 222 LINDE4 448 553 2,348 030 275 4,22SoftwareEUR 132 300 AMADEUS IT HOLDING1 863 446 0,98EUR 127 777 SAP5 586 410 2,937 449 856 3,91BouwmaterialenEUR 243 170 CRH4 063 371 2,13Manuele werktuigenEUR 51 456SCHNEIDER ELECTRIC S.A6 169 574 3,24Aardolie en gasEUR 119 294 REPSOL YPF2 902 423 1,52EUR 182 450 TOTAL8 102 605 4,26Aardolie en gas - dienstenEUR 44 414TECHNIP11 005 028 5,783 177 378 1,67Farmaceutische productenEUR 57 011FRESENIUS3 768 997 1,9894


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R OReclameEUR 279HalfgeleidersEUR 103 387PUBLICIS GROUPEASML HOLDING11 532 0,013 252 038 1,71Commerciële dienstenEUR 141 495 ATLANTIA2 348 817 1,23EUR 70 116 BUREAU VERITAS3 922 990 2,076 271 807 3,30VoedingsdienstenEUR 63 282 SODEXO3 155 557 1,66Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 132 034 GEA GROUP2 956 901 1,55EUR 49 062 LVMH MOET HENNESSY VUITTON5 605 334 2,95VastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 26 757UNIBAIL RODAMCO8 562 235 4,503 898 495 2,05TelecommunicatieEUR 230 690 DEUTSCHE TELEKOM2 248 074 1,18EUR 195 778 KONINKLIJKE KPN2 298 434 1,21EUR 137 841 SES2 571 424 1,35EUR 184 381 TELEFONICA3 392 610 1,78SEK 30 328 MILLICOM INTL SDR1 927 002 1,0112 437 544 6,53TOTAAL AANDELEN 178 342 177 93,70Coupons/Rechten/WarrantsBankenEUR 49BANCO SANTANDER DO 117 0,00TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 7 0,00EffectenleningenAandelenDiverse fabricagesEUR 38 600ReclameEUR 101 100SIEMENSPUBLICIS GROUPE3 766 974 1,984 178 969 2,19TOTAAL AANDELEN 7 945 943 4,17TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 7 945 943 4,17TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 186 288 127 97,87TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE186 288 127 97,8795


P A R V E S T E Q U IT Y E U R OE U RFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 137 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 3 013,000 (71 040) 4 127 810TOTAAL (71 040)Een totaal bedrag van EUR 307 784 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.96


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O S M A L L C A PStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingEUR 4 650 ARYZTA156 705 0,52EUR 18 705 CSM NOM.481 747 1,58EUR 56 141 EBRO FOODS891 799 2,93EUR 11 616 NUTRECO622 618 2,05EUR 22 209 VISCOFAN571 215 1,882 724 084 8,96VerzekeringenEUR 7 133 EULER HERMES488 611 1,61EUR 21 680 FBD HOLDINGS170 188 0,56EUR 31 024 GRUPO CATALANA OCCIDENTE474 667 1,561 133 466 3,73Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 10 127 PLASTIC OMNIUM531 060 1,75EUR 17 051 VALEO769 000 2,531 300 060 4,28BankenEUR 70 105 BANCA GENERALI715 070 2,35EUR 73 753 CREDITO EMILIANO369 503 1,22EUR 45 104 POHJOLA BANK CL.A447 432 1,47EUR 142 641 SNS REAAL536 188 1,76BiotechnologieEUR 15 668MORPHOSYS2 068 193 6,80308 190 1,01ChemieEUR 37 479 RHODIA781 624 2,57EUR 26 582 SYMRISE505 457 1,661 287 081 4,23Elektrische onderdelen en uitrustingenEUR 1 PRYSMIAN15 0,00Behandeling en containersEUR 41 848 HUHTAMAKI421 827 1,39EUR 2 803 MAYR-MELNHOF231 388 0,76Distributie/GroothandelEUR 39 353DCC653 215 2,15914 957 3,01RecreatieEUR 46HuishoudapparatuurEUR 5 446TIPP24SEB1 340 0,00388 136 1,28Uitrustingen-diverse werktuigenEUR 8 191 ANDRITZ501 207 1,65EUR 118 DEMAGCRANES4 116 0,01EUR 3 850 PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY373 412 1,23EUR 12 161 RHEINMETALL ORD.714 459 2,35EUR 43 612 TOGNUM794 174 2,612 387 368 7,85Kleding/TextielEUR 6 891 HUGO BOSS PF374 870 1,23EUR 10 014 TOD'S GROUP741 537 2,44Onroerend goedEUR 56 639LAMDA DEVELOPMENT1 116 407 3,67218 060 0,72InformaticaEUR 12 061 ALTEN320 159 1,05EUR 22 206 ATOS ORIGIN931 431 3,07Engineering en constructieEUR 37 149OBRASCON HUARTE1 251 590 4,12894 919 2,94InternetEUR 18 998 MEETIC310 237 1,02EUR 19 551 SELOGER.COM740 006 2,431 050 243 3,4597


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O S M A L L C A PE U RSoftwareEUR 5 554 SOFTWARE649 541 2,14EUR 15 509 UNIT 4377 799 1,24MediaEUR 13 526PROSIEBEN SAT.1 MEDIA PF1 027 340 3,38317 117 1,04Aardolie en gasEUR 5 361FUCHS PETROLUB PREF.541 461 1,78Farmaceutische productenEUR 27 016 MEDIQ362 014 1,19EUR 103 075 RECORDATI IND.CHIMICA FARMAC.698 333 2,30EUR 6 092 VIRBAC673 471 2,211 733 818 5,70ReclameEUR 242 995 HAVAS993 850 3,27GezondheidsproductenEUR 22 288 DIASORIN727 480 2,40EUR 8 062 DRAGERWERK PREF.478 722 1,57EUR 321 218 SORIN590 399 1,941 796 601 5,91HalfgeleidersEUR 19 883 ASM INTERNATIONAL584 858 1,92Commerciële dienstenEUR 1 456 KAPSCH TRAFFICCOM95 368 0,31EUR 14 209 PROSEGUR580 864 1,91676 232 2,22Diverse financiële dienstenEUR 5 038 BOLSAS MERCADOS ESPANOLES111 214 0,37Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 31 914IMTECH834 711 2,74TelecommunicatieEUR 136 538TransportEUR 1 740DetailhandelEUR 8 975JAZZTELCONST.AUX.FERROCARRILESRUBIS527 037 1,73694 086 2,28728 770 2,40TOTAAL AANDELEN 28 264 419 92,94EffectenleningenAandelenVerzekeringenEUR 35 000BankenEUR 30 000BiotechnologieEUR 1 000Elektrische onderdelen en uitrustingenEUR 19 689Behandeling en containersEUR 1 000Uitrustingen-diverse werktuigenEUR 13 000FBD HOLDINGSCREDITO EMILIANOMORPHOSYSPRYSMIANMAYR-MELNHOF KARTONDEMAGCRANES274 750 0,90150 300 0,4919 670 0,06301 242 1,0082 550 0,27453 440 1,50TOTAAL AANDELEN 1 281 952 4,22TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 1 281 952 4,22TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 29 546 371 97,1698


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O S M A L L C A PAndere effecten en geldmarktinstrumentenAandelenBiotechnologieEUR 78 400DEVGEN STRIP VVPR0 0,00TOTAAL AANDELEN 0 0,00TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 0 0,00TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE29 546 371 97,1699


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E C O N V E R G IN GE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLandbouwPLN 60 931KERNEL HOLDING1 274 183 1,59VoedingPLN 14 667 EMPERIA421 779 0,53PLN 53 073 EUROCASH420 380 0,52VerzekeringenPLN 35 919POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN842 159 1,053 147 698 3,92BankenCZK 18 883 KOMERCNI BANKA3 291 408 4,10HUF 181 139 OTP BANK3 933 877 4,90PLN 70 551 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE1 664 002 2,07PLN 641 635 BANK MILLENNIUM906 390 1,13PLN 153 460 BANK POLSKA KASA OPIEKI6 364 085 7,93PLN 23 239 BRE BANK1 821 954 2,27PLN 477 047 GETIN HOLDING1 574 011 1,96PLN 5 200 ING BANK SLASKI1 118 244 1,39PLN 618 673 POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI6 553 089 8,17RON 1 BANCA TRANSILVANIA0 0,0027 227 060 33,92SteenkoolPLN 29 075 BOGDANKA861 047 1,07RecreatiePLN 28 351CINEMA CITY INTERNATIONAL275 268 0,34ElektriciteitCZK 212 939 CESKE ENERGETICKE ZAVODY7 073 949 8,81PLN 286 087 ENEA1 580 452 1,97PLN 625 580 PGE POLSKA GRUPA3 572 714 4,45PLN 1 635 204 TAURON POLSKA ENERGIA2 545 049 3,17Onroerend goedPLN 192 314GLOBE TRADE CENTRE14 772 164 18,401 025 545 1,28Engineering en constructiePLN 19 405PBG969 210 1,21MediaPLN 163 803 CYFROWY POLSAT648 312 0,81PLN 411 680 TVN1 796 572 2,242 444 884 3,05Aardolie en gasHUF 44 850 MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIP.S.A3 942 493 4,92PLN 93 469 GRUPA LOTOS949 485 1,18PLN 291 193 POLSKI KONCERN ORLEN3 349 537 4,17PLN 2 522 467 POLSKIE GORNICTWO NAFT I GAZ2 481 584 3,09MijnbouwproductenPLN 156 875KGHM POLSKA MIEDZ10 723 099 13,366 944 961 8,65Farmaceutische productenHUF 20 667RICHTER GEDEON2 898 342 3,61TelecommunicatieCZK 122 000 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC2 001 435 2,49HUF 704 052 MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNIC.1 432 808 1,79PLN 748 849 TELEKOMUNIKACJA POLSKA3 266 091 4,076 700 334 8,35TOTAAL AANDELEN 80 105 954 99,80TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 80 105 954 99,80TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE80 105 954 99,80100


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E E M E R G IN GStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLandbouwPLN 63 680KERNEL HOLDING1 331 670 0,97VoedingTRY 48 099 BIM BIRLESIK MAGAZALAR1 094 643 0,80USD 25 639 WIMM BILL DANN SPONS.ADR 144A601 065 0,44USD 38 883 X5 RETAIL GROUP GDR REG.S1 131 694 0,82VerzekeringenPLN 15 694POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN2 827 402 2,061 375 316 1,00BankenCZK 7 853 KOMERCNI BANKA1 368 820 1,00HUF 111 057 OTP BANK2 411 875 1,76PLN 65 219 BANK POLSKA KASA OPIEKI2 704 674 1,97PLN 10 513 BRE BANK824 227 0,60PLN 222 991 GETIN HOLDING735 756 0,54PLN 322 975 POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI3 421 005 2,49TRY 813 975 GARANTI BANKASI 500 TRL2 607 431 1,90TRY 462 139 TURKIYE IS BANKASI S.C1 041 287 0,76USD 5 157 228 SBERBANK13 217 917 9,62USD 763 024 VTB BANK GDR SPONSORED3 828 378 2,79DrankenTRY 151 501ANADOLU EFES BIRACILIK MALT32 161 370 23,431 480 600 1,08ChemieUSD 96 300LuchtvaartmaatschappijenTRY 184 986URALKALIY GDR SPONSOREDTURK HAVA YOLLARI2 849 537 2,07374 960 0,27ElektriciteitCZK 41 200 CESKE ENERGETICKE ZAVODY1 368 687 1,00PLN 95 302 ENEA526 484 0,38PLN 233 854 PGE POLSKA GRUPA1 335 550 0,97PLN 1 289 154 TAURON POLSKA ENERGIA2 006 452 1,46USD 949 000 RUSHYDRO ADR3 517 868 2,56USD 17 000 000 WGC-41 120 041 0,829 875 082 7,19IJzer/StaalTRY 289 510 EREGLI DEMIR CELIK647 081 0,47USD 29 162 EVRAZ GROUP SA GDR SPONSORED831 873 0,61USD 160 000 MAGNITOGORSK GDR1 673 907 1,21USD 56 677 MECHEL SPONSORED ADR1 248 683 0,91USD 39 178 NOVOLIPETSK IRON GDR SPONSORED1 301 962 0,955 703 506 4,15Onroerend goedPLN 133 258 GLOBE TRADE CENTRE710 620 0,52TRY 850 249 EML KONUT REIT965 580 0,70USD 163 159 LSR GROUP GDR1 175 378 0,86USD 12 882 TERRITORY GEN.GDR SPONSORED19 399 0,01Engineering en constructieTRY 472 064TAV HAVALIMANLARI HOLDING2 870 977 2,091 379 755 1,00MediaPLN 98 741Metaal-fabriek/MateriaalUSD 98 000TVNTMK SPONS.GDR REG-S430 906 0,311 419 056 1,03Aardolie en gasHUF 22 162 MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIP.S.A1 948 128 1,42PLN 166 823 POLSKI KONCERN ORLEN1 918 933 1,40PLN 857 566 POLSKIE GORNICTWO NAFT I GAZ843 667 0,61TRY 94 311 TUPRAS TURKIY PETROL RAFINER.1 698 298 1,24USD 137 503 AO TATNEFT GDR SPONSORED4 156 350 3,03USD 441 060 GAZPROM OAO ADR SPONS.9 394 719 6,85USD 189 900 LUKOIL HOLDING ADR SPONSORED9 727 356 7,09101


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E E M E R G IN GE U RUSD 47 811 NOVATEK GDR REG-S4 496 560 3,27USD 42 903 ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S293 226 0,2134 477 237 25,12Aardolie en gas - dienstenUSD 77 790 EURASIA DRILLING GDR SPONSORED1 802 259 1,31MijnbouwproductenGBP 161 157 PETROPAVLOVSK2 057 162 1,50PLN 57 578 KGHM POLSKA MIEDZ2 549 017 1,86USD 316 955 MING METALG.CO.NORILSK ADR5 541 893 4,03USD 65 000 POLYMETAL891 797 0,65Diverse financiële dienstenTRY 1 062 942TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI11 039 869 8,041 264 835 0,92Gediversifieerde holdingmaatschappijenTRY 235 715KOC HOLDING714 546 0,52TelecommunicatieTRY 265 490 TURK TELEKOMUNIKASYON855 257 0,62USD 282 100 MOBILE TELESYSTEMS ADR3 845 890 2,80USD 46 650 SISTEMA GDR REG-S860 924 0,63USD 207 152 VIMPELCOM DEPOSITARY RECEIPT2 117 714 1,547 679 785 5,59DetailhandelUSD 123 000 MAGNIT GDR SPONSORED2 529 105 1,84TOTAAL AANDELEN 123 587 773 89,99EffectenleningenAandelenEngineering en constructieTRY 27 900TAV HAVALIMANLARI HOLDING81 546 0,06Aardolie en gasTRY 10 000 TUPRAS TURKIY PETROL RAFINER.180 074 0,13USD 150 000 GAZPROM OAO ADR SPONS.3 195 048 2,33USD 1 126 147 ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S7 696 806 5,6011 071 928 8,06MijnbouwproductenGBP 10 643 PETROPAVLOVSK135 857 0,10Gediversifieerde holdingmaatschappijenTRY 274 851KOC HOLDING833 184 0,61TOTAAL AANDELEN 12 122 515 8,83TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 12 122 515 8,83TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 135 710 288 98,82TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE135 710 288 98,82102


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E L S 3 0Staat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingCHF 35 226 NESTLE NOM.1 443 341 4,57EUR 42 383 JERONIMO MARTINS ESCRITURAIS492 490 1,56EUR 41 323 KONINKLIJKE AHOLD401 990 1,27EUR 12 909 METRO684 177 2,16VerzekeringenGBP 65 457PRUDENTIAL3 021 998 9,56548 430 1,73BankenCHF 1 JULIUS BAER GRUPPE32 0,00EUR 111 489 BANCO SANTANDER996 154 3,15EUR 15 161 BNP PARIBAS857 809 2,71EUR 155 074 INTESA SANPAOLO379 001 1,20GBP 172 676 HSBC HOLDINGS1 378 643 4,36NOK 36 776 DNB NOR BANK411 734 1,30PLN 41 447 POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI439 014 1,39TRY 80 823 AKBANK273 530 0,864 735 917 14,97DrankenDKK 7 721 CARLSBERG S.B595 448 1,89EUR 12 549 ANHEUSER-BUSH INBEV SA507 168 1,601 102 616 3,49ChemieCHF 169 GIVAUDAN NOM.121 904 0,39EUR 13 005 BAYER730 621 2,31852 525 2,70AutoconstructeursEUR 10 890 DAIMLER555 935 1,76ElektriciteitGBP 91 964Uitrustingen-werktuigenSEK 41 049Diverse fabricagesGBP 17 769GasEUR 19 484INTERNATIONAL POWERATLAS COPCO CAT.ASMITHS GROUPGDF SUEZ362 030 1,14747 011 2,36279 759 0,88572 343 1,81Engineering en constructieEUR 5 338 ADP342 860 1,08EUR 5 923 LINDE655 084 2,08997 944 3,16SoftwareEUR 20 684 AMADEUS IT HOLDING291 334 0,92EUR 10 883 SAP475 805 1,51767 139 2,43Goederen/ConsumptiegoederenGBP 17 884 RECKITT BENCKISER GROUP667 596 2,11BouwmaterialenEUR 29 384MediaGBP 56 103Metaal-fabriek/MateriaalGBP 28 674CRHWPPJOHNSON MATTHEY ORD.493 210 1,56559 246 1,77626 357 1,98Manuele werktuigenCHF 7 966 SCHINDLER HOLDING BP649 691 2,05EUR 7 305 SCHNEIDER ELECTRIC S.A875 869 2,771 525 560 4,82Aardolie en gasEUR 11 209 TOTAL497 792 1,57GBP 60 461 BG GROUP1 065 472 3,37GBP 63 804 ROYAL DUTCH SHELL CL.B1 651 826 5,233 215 090 10,17103


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E L S 3 0E U RAardolie en gas - dienstenEUR 7 144MijnbouwproductenGBP 30 169TECHNIPBHP BILLITON511 082 1,62864 534 2,73Farmaceutische productenCHF 6 752 ROCHE HOLDING BJ736 868 2,33EUR 8 809 FRESENIUS582 363 1,84GBP 46 105 GLAXOSMITHKLINE641 192 2,031 960 423 6,20GezondheidsproductenCHF 6 011 SYNTHES597 003 1,89Commerciële dienstenCHF 443 SGS NOM.557 999 1,76GBP 73 001 EXPERIAN670 522 2,121 228 521 3,88Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 4 109 LVMH MOET HENNESSY VUITTON469 453 1,48TelecommunicatieEUR 11 332 TELENET GROUP HOLDING368 290 1,16GBP 486 521 VODAFONE GROUP998 594 3,16SEK 7 352 MILLICOM INTL SDR467 137 1,481 834 021 5,80DetailhandelCHF 2 356 SWATCH GROUP POR.725 841 2,29GBP 120 113 KINGFISHER359 830 1,141 085 671 3,43TOTAAL AANDELEN 30 181 414 95,43Coupons/Rechten/WarrantsBankenEUR 59BANCO SANTANDER DO 118 0,00TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 8 0,00EffectenleningenAandelenBankenCHF 11 860ChemieCHF 542JULIUS BAER GRUPPEGIVAUDAN NOM.384 786 1,22390 958 1,23TOTAAL AANDELEN 775 744 2,45TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 775 744 2,45TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 30 957 166 97,88Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 0,283 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS39 0,00TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 39 0,00TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE30 957 205 97,88104


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E L S 3 0Futurescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR V 6 CAC 40 03/11 4 110,000 2 130 (246 600)EUR V 4 DAX INDEX 03/11 7 275,500 (13 650) (727 550)EUR A 3 DJ TRAVEL 600 03/11 129,800 (465) 19 470EUR A 30 DJ UTILITIES 600 03/11 329,900 16 175 494 850EUR V 16 DJS AUTO 03/11 346,300 5 370 (277 040)EUR V 2 DJS BASIC RESOURCES 03/11 617,200 80 (61 720)EUR V 4 DJS CHEMICALS 03/11 566,500 (1 455) (113 300)EUR A 12 DJS CONSTRUCTION 03/11 291,700 6 175 175 020EUR V 2 DJS FOOD BEVERAGE 03/11 349,200 (120) (34 920)EUR A 3 DJS HEALTH CARE 03/11 388,100 1 225 58 215EUR A 72 DJS IND GOOD & SERV. 03/11 335,500 23 575 1 207 800EUR V 17 DJS MEDIA 03/11 190,000 (2 445) (161 500)EUR A 12 DJS OIL&GAS 03/11 361,200 1 075 216 720EUR V 8 DJS PERSONAL & HOUSE 03/11 410,400 (2 330) (164 160)EUR V 6 DJS RETAIL 03/11 265,500 810 (79 650)EUR V 19 DJS TECHNO 03/11 233,700 (13 455) (222 015)EUR V 32 DJS TELECOMMUNIC. 03/11 282,700 (90) (452 320)EUR V 2 EOE 03/11 369,200 0 0EUR A 13 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 3 013,000 20 870 391 690CHF A 17 FSMI INDEX (SUISSE) 03/11 6 590,000 18 610 1 120 300GBP V 1 FTSE INDEX 100 03/11 5 973,500 (159) (59 735)EUR V 5 FTSE MIB FUT 03/11 22 478,000 1 225 (561 950)EUR A 2 IBEX35 PLUS 03/11 10 849,500 (2 770) 216 990SEK A 50 OMXS30 INDEX 03/11 1 130,250 (172) 5 651 250TOTAAL 60 209Een totaal bedrag van EUR 545 819 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Total Return Swap-contracten per 28/02/2011Aan-/verkoopAantal lijnen in deaandelenkorf*Engagementen in valuta tegenmarktwaardeValutaTegenpartijLatent resultaatEURAankoop 9 662 326 CHF Crédit Suisse(1 857)Verkoop 14 (910 774) CHF Crédit Suisse30 688Aankoop 1 515 175 DKK Crédit Suisse(575)Verkoop 4 (1 790 408) DKK Crédit Suisse(3 671)Aankoop 81 4 270 729 EUR Crédit Suisse(35 720)Verkoop 94 (5 021 466) EUR Crédit Suisse60 222Aankoop 50 2 391 605 GBP Crédit Suisse45 646Verkoop 28(1 090 885) GBP 23 972Aankoop 2 1 017 247 NOK Crédit Suisse(2 092)Verkoop 8 (6 298 074) NOK Crédit Suisse(3 271)Aankoop 15 4 056 230 SEK Crédit Suisse1 652Verkoop 6 (2 863 257) SEK Crédit Suisse(9 991)105 003(*) De effecten in de aandelenkorf zijn "Blue-chipaandelen" toegelaten voor officiële notering aan een effectenbeurs.De details over de onderliggende effecten zijn op aanvraag beschikbaar bij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.105


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E M ID C A PE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLuchtvaart/DefensieEUR 120 878SAFRAN PROV.ECHANGE3 116 235 1,46LandbouwSEK 251 521SWEDISH MATCH5 753 852 2,69VoedingCHF 79 229 ARYZTA2 678 511 1,25EUR 167 754 KERRY GROUP CL.A4 411 930 2,067 090 441 3,31VerzekeringenEUR 61 982 CNP ASSURANCES996 051 0,47EUR 153 156 SCOR SE REGPT3 261 457 1,524 257 508 1,99Automobiel - onderdelen en uitrustingenGBP 1 091 254 GKN2 697 294 1,26BankenEUR 423 793 DEXIA1 340 457 0,63EUR 147 678 KBC GROUPE4 474 642 2,08EUR 534 964 NATIXIS2 310 510 1,08EUR 172 761 POHJOLA BANK CL.A1 713 789 0,80EUR 16 111 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL700 829 0,33SEK 461 465 SKANDINAVISKA ENSKILDA A3 040 295 1,4213 580 522 6,34DrankenEUR 66 382 HEINEKEN2 480 032 1,16ChemieCHF 33 074 CLARIANT NOM.394 698 0,18EUR 42 422 ARKEMA2 245 821 1,05EUR 149 051 SYMRISE2 834 205 1,335 474 724 2,56HuishoudapparatuurEUR 35 786 SEB2 550 468 1,19Uitrustingen-diverse werktuigenEUR 38 145 ANDRITZ2 334 093 1,09EUR 109 636 METSO4 106 965 1,92GBP 228 001 WEIR GROUP GBP 0,1254 601 903 2,14SEK 205 108 HEXAGON B3 277 430 1,5314 320 391 6,68Diverse fabricagesCHF 4 929 SULZER553 277 0,26GBP 668 380 INVENSYS2 797 247 1,31GBP 218 335 SMITHS GROUP3 437 517 1,606 788 041 3,17Kleding/TextielEUR 29 567 CHRISTIAN DIOR3 088 273 1,44EUR 7 757 HERMES INTERNATIONAL1 223 667 0,57GBP 278 627 BURBERRY GROUP3 933 982 1,848 245 922 3,85InformaticaEUR 112 644 GEMALTO4 058 000 1,90Engineering en constructieEUR 46 227ADP2 969 160 1,39SoftwareCHF 83 730 TEMENOS GROUP NOM.2 299 110 1,08GBP 422 608 PLAYTECH1 842 565 0,864 141 675 1,94BouwmaterialenCHF 79 SIKA122 462 0,06MediaEUR 56 471 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING2 229 475 1,04GBP 859 746 INFORMA4 400 984 2,06GBP 4 142 274 ITV4 253 489 1,9910 883 948 5,09106


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E M ID C A PMetaal-fabriek/MateriaalGBP 171 296Manuele werktuigenCHF 68 687JOHNSON MATTHEY ORD.SCHINDLER HOLDING BP3 741 805 1,755 601 970 2,62Aardolie en gasGBP 1 152 530 AFREN2 172 869 1,02NOK 733 047 NORSK HYDRO4 368 847 2,046 541 716 3,06Aardolie en gas - dienstenGBP 383 449 AMEC5 255 942 2,45GBP 131 653 PETROFAC2 159 593 1,01NOK 220 707 ACERGY4 105 925 1,9211 521 460 5,38MijnbouwproductenEUR 33 713 UMICORE1 230 693 0,58GBP 394 627 AQUARIUS PLATINUM1 873 688 0,88GBP 172 259 KAZAKHMYS2 929 134 1,36GBP 187 457 PETROPAVLOVSK2 392 880 1,12GBP 6 108 VEDANTA RESOURCES173 271 0,088 599 666 4,02Farmaceutische productenCHF 57 206 ACTELION2 297 152 1,07EUR 86 970 FRESENIUS5 749 587 2,69EUR 73 750 UCB1 986 825 0,9310 033 564 4,69ReclameGBP 1 257 608 AEGIS GROUP2 111 810 0,99GezondheidsproductenEUR 113 167HalfgeleidersEUR 245QIAGENAIXTRON NOM.1 698 637 0,797 319 0,00Commerciële dienstenCHF 1 314 ADECCO64 024 0,03EUR 70 183 BUREAU VERITAS3 926 739 1,84GBP 260 568 AGGREKO4 439 966 2,06GBP 1 002 186 G4S3 115 604 1,4611 546 333 5,39Diverse financiële dienstenGBP 305 662 IG GROUP HOLDINGS1 613 256 0,75GBP 381 162 INVESTEC2 121 257 1,003 734 513 1,75Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 226 289 GEA GROUP5 067 742 2,37VastgoedbeleggingsmaatschappijenGBP 573 138BRITISH LAND CO.R.E.I.T.3 938 130 1,84TelecommunicatieEUR 245 881 SES4 586 911 2,14SEK 42 774 MILLICOM INTL SDR2 717 805 1,27SEK 210 654 TELE2 S.B3 481 705 1,6310 786 421 5,04TransportCHF 3 398 KUEHNE UND NAGEL330 602 0,15EUR 447 058 GROUPE EUROTUNNEL3 263 076 1,533 593 678 1,68DetailhandelCHF 9 643 DUFRY NOM.788 717 0,37TOTAAL AANDELEN 187 844 156 87,78EffectenleningenAandelenVoedingCHF 9 569BankenEUR 26 330ChemieCHF 203 950ARYZTARAIFFEISEN BANK INTERNATIONALCLARIANT NOM.323 501 0,151 145 355 0,542 433 896 1,13107


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E M ID C A PE U RUitrustingen-diverse werktuigenSEK 6 300Diverse fabricagesCHF 20 000BouwmaterialenCHF 1 500Aardolie en gas - dienstenNOK 57 623HEXAGON BSULZERSIKASUBSEA 7100 668 0,052 244 985 1,052 325 219 1,091 071 990 0,50MijnbouwproductenGBP 44 000 AQUARIUS PLATINUM208 912 0,10GBP 50 830 VEDANTA RESOURCES1 441 939 0,671 650 851 0,77HalfgeleidersEUR 58 713 AIXTRON NOM.1 754 051 0,82Commerciële dienstenCHF 43 712TransportCHF 34 455DetailhandelCHF 13 035ADECCOKUEHNE UND NAGELDUFRY NOM.2 129 843 1,003 352 233 1,561 066 154 0,50TOTAAL AANDELEN 19 598 746 9,16TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 19 598 746 9,16TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 207 442 902 96,94TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE207 442 902 96,94108


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E S M A L L C A PStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingDKK 16 142 CHR.HANSEN HOLDING271 709 0,95EUR 15 622 CSM NOM.402 345 1,40EUR 34 098 EBRO FOODS541 647 1,89EUR 12 086 NUTRECO647 809 2,24EUR 22 465 VISCOFAN577 799 2,01VerzekeringenCHF 1 615HELVETIA HOLDING NOM.2 441 309 8,49501 326 1,74Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 15 016VALEO677 222 2,36BankenCHF 771 BANQUE CANTONALE VAUDOISE NOM.310 202 1,08DKK 17 533 JYSKE BANK547 917 1,91EUR 29 881 BANCA GENERALI304 786 1,06EUR 33 006 POHJOLA BANK CL.A327 420 1,141 490 325 5,19ChemieCHF 4 846 CLARIANT NOM.57 831 0,20EUR 3 185 ARKEMA168 614 0,59EUR 23 747 RHODIA495 244 1,73GBP 24 091 CRODA INTERNATIONAL449 366 1,56GBP 96 001 FILTRONA339 146 1,181 510 201 5,26LuchtvaartmaatschappijenGBP 69 817 EASYJET293 919 1,02Behandeling en containersEUR 39 823HUHTAMAKI401 416 1,40Distributie/GroothandelEUR 24 645 DCC572 996 1,99GBP 78 427 INCHCAPE358 518 1,25RecreatieGBP 218 380LADBROKES931 514 3,24348 709 1,21HuishoudapparatuurEUR 5 919 SEB421 847 1,47GBP 269 512 GALIFORM366 882 1,28788 729 2,75Uitrustingen-diverse werktuigenEUR 10 584 ANDRITZ647 635 2,25EUR 7 476 RHEINMETALL ORD.439 215 1,53EUR 37 636 TOGNUM685 351 2,38GBP 8 010 SPIRAX-SARCO ENGINEERING172 707 0,601 944 908 6,76Diverse fabricagesGBP 37 654 CHARTER INTERNATIONAL336 323 1,17GBP 82 362 COOKSON GROUP634 300 2,21GBP 110 378 MELROSE395 006 1,371 365 629 4,75IJzer/StaalGBP 3 609 FERREXPO17 828 0,06Kleding/TextielEUR 9 982Onroerend goedSEK 41 345HUGO BOSS PFFABEGE543 021 1,89323 943 1,13InformaticaEUR 11 392 ATOS ORIGIN477 837 1,66GBP 68 782 COMPUTACENTER338 402 1,18GBP 21 734 DOMINO PRINTING SCIENCES166 870 0,58GBP 214 327 LOGICA348 042 1,211 331 151 4,63Engineering en constructieEUR 7 062 BILFINGER BERGER429 087 1,49109


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E S M A L L C A PE U REUR 23 488 OBRASCON HUARTE565 826 1,97InternetGBP 36 065RIGHTMOVE994 913 3,46378 190 1,32SoftwareCHF 11 299 TEMENOS GROUP NOM.310 255 1,08EUR 3 628 SOFTWARE424 294 1,47GBP 17 828 MICRO FOCUS INTERNATIONAL59 413 0,21GBP 47 468 PLAYTECH206 960 0,721 000 922 3,48Aardolie en gasGBP 323 909 AFREN610 667 2,13MijnbouwproductenGBP 38 571PETROPAVLOVSK492 357 1,71Farmaceutische productenEUR 22 737 MEDIQ304 676 1,06EUR 48 176 RECORDATI IND.CHIMICA FARMAC.326 392 1,14ReclameEUR 112 839HAVAS631 068 2,20461 512 1,61GezondheidsproductenEUR 13 429 DIASORIN438 323 1,53EUR 5 267 DRAGERWERK PREF.312 754 1,09EUR 177 236 SORIN325 760 1,131 076 837 3,75GezondheidsdienstenGBP 31 494 SYNERGY HEALTHCARE320 429 1,12HalfgeleidersEUR 10 564ASM INTERNATIONAL310 740 1,08Commerciële dienstenEUR 3 716 KAPSCH TRAFFICCOM243 398 0,85EUR 8 054 PROSEGUR329 248 1,15SEK 36 798 LOOMIS S.B388 280 1,34960 926 3,34Diverse financiële dienstenGBP 45 886 IG GROUP HOLDINGS242 182 0,84GBP 146 104 INTERMEDIATE CAPITAL GROUP552 964 1,93GBP 125 925 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE492 905 1,72GBP 35 744 PROVIDENT FINANCIAL434 804 1,511 722 855 6,00Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 18 756 IMTECH490 563 1,71VastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 3 997WERELDHAVE294 139 1,02TelecommunicatieEUR 84 178 JAZZTEL324 927 1,13EUR 10 704 TELENET GROUP HOLDING347 880 1,21GBP 306 588 TALK TALK TELECOM GROUP538 659 1,881 211 466 4,22TransportCHF 12 004 GATEGROUP HOLDING454 445 1,58EUR 1 188 CONST.AUX.FERROCARRILES473 894 1,65928 339 3,23DetailhandelEUR 5 410 RUBIS439 292 1,53GBP 110 579 BROWN GROUP348 978 1,21788 270 2,74TOTAAL AANDELEN 27 585 343 96,00EffectenleningenAandelenVerzekeringenCHF 53BankenCHF 465ChemieCHF 39 208HELVETIA HOLDING NOM.BANQUE CANTONALE VAUDOISE NOM.CLARIANT NOM.16 452 0,06187 087 0,65467 900 1,63110


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E S M A L L C A PIJzer/StaalGBP 65 934SoftwareCHF 3 300FERREXPOTEMENOS GROUP NOM.325 710 1,1390 613 0,32TOTAAL AANDELEN 1 087 762 3,79TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 1 087 762 3,79TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 28 673 105 99,79TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE28 673 105 99,79111


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E S M A L L C A PE U RTermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenEUREUREUR 266 917 DKK 1 990 000 18 266 917 02/03/2011TOTAAL 18 266 917112


E U RP A R V E S T E Q U IT Y F R A N C EStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingEUR 47 079 CARREFOUR1 675 071 2,43EUR 73 190 DANONE3 325 022 4,82VerzekeringenEUR 156 128AXA5 000 093 7,252 376 268 3,44Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 13 748 FAURECIA387 350 0,56EUR 10 794 MICHELIN636 846 0,93EUR 11 334 VALEO511 163 0,741 535 359 2,23BankenEUR 96 831 BNP PARIBAS5 478 697 7,95EUR 115 557 CREDIT AGRICOLE1 469 885 2,13EUR 80 023 NATIXIS345 619 0,50EUR 63 238 SOCIETE GENERALE A3 221 976 4,67DrankenEUR 12 359PERNOD RICARD10 516 177 15,25825 705 1,20ChemieEUR 33 996AutoconstructeursEUR 14 040Cosmetica/HygiëneEUR 13 948WaterEUR 36 714ElektronicaEUR 32 087HuishoudapparatuurEUR 67 902AIR LIQUIDEPEUGEOTL'OREALVEOLIA ENVIRONNEMENTREXELSAINT-GOBAIN3 189 165 4,62407 371 0,591 174 980 1,70874 895 1,27561 523 0,812 941 854 4,26IJzer/StaalEUR 3 133 APERAM93 880 0,14EUR 2 676 ARCELORMITTAL71 249 0,10GasEUR 127 197GDF SUEZ165 129 0,243 736 412 5,42VerblijfEUR 26 400InformaticaEUR 13 383Engineering en constructieEUR 47 694MediaEUR 112 711Manuele werktuigenEUR 29 746ACCORCAP GEMINIVINCIVIVENDISCHNEIDER ELECTRIC S.A899 580 1,30566 636 0,822 080 412 3,022 328 609 3,383 566 545 5,17Aardolie en gasEUR 41 726 ROYAL DUTCH SHELL CL.A1 087 588 1,58EUR 160 200 TOTAL7 114 481 10,31Aardolie en gas - dienstenEUR 24 529TECHNIP8 202 069 11,891 754 805 2,54Farmaceutische productenEUR 87 364ReclameEUR 1 006SANOFI AVENTISPUBLICIS GROUPE4 368 200 6,3341 583 0,06113


P A R V E S T E Q U IT Y F R A N C EE U RGezondheidsproductenEUR 19 218HalfgeleidersEUR 58 420Commerciële dienstenEUR 28 547ESSILOR INTLSTMICROELECTRONICSEDENRED994 532 1,44543 657 0,79545 105 0,79Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 29 687LVMH MOET HENNESSY VUITTON3 391 740 4,92VastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 4 047UNIBAIL RODAMCO589 648 0,85TelecommunicatieEUR 45 094 ALCATEL-LUCENT161 752 0,23EUR 75 553 FRANCE TELECOM1 211 115 1,761 372 867 1,99TransportEUR 97 229 GROUPE EUROTUNNEL709 674 1,03TOTAAL AANDELEN 65 260 593 94,60Coupons/Rechten/WarrantsAardolie en gasEUR 90ROYAL DUTCH DO11 CL.A0 0,00TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 0 0,00EffectenleningenAandelenIJzer/StaalEUR 60 000ReclameEUR 30 000TelecommunicatieEUR 150 000ARCELORMITTALPUBLICIS GROUPEALCATEL LUCENT1 597 500 2,311 240 050 1,80538 050 0,78TOTAAL AANDELEN 3 375 600 4,89TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 3 375 600 4,89TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 68 636 193 99,49TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE68 636 193 99,49114


E U RP A R V E S T E Q U IT Y G E R M A N YStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLuchtvaart/DefensieEUR 4 492MTU AERO ENGINES HOLDINGS217 031 0,41VoedingEUR 11 587METRO614 111 1,16VerzekeringenEUR 36 991 ALLIANZ FINANCIAL BV3 861 861 7,32EUR 15 935 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG1 927 338 3,655 789 199 10,97BankenEUR 127 557 COMMERZBANK796 721 1,51EUR 53 339 DEUTSCHE BANK2 484 531 4,713 281 252 6,22ChemieEUR 70 176 BASF NOM.4 228 805 8,00EUR 66 311 BAYER3 725 352 7,06EUR 16 343 K&S914 391 1,738 868 548 16,79LuchtvaartmaatschappijenEUR 46 053 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM.682 275 1,29Elektrische onderdelen en uitrustingenEUR 2 242VOSSLOH208 842 0,40AutoconstructeursEUR 28 058 BMW1 649 249 3,12EUR 73 202 DAIMLER3 736 962 7,08EUR 12 271 VOLKSWAGEN PRIV.1 508 106 2,866 894 317 13,06Cosmetica/HygiëneEUR 11 272 BEIERSDORF NOM.490 332 0,93ElektriciteitEUR 101 928 E.ON NOM.2 423 338 4,59EUR 46 501 RWE2 274 364 4,314 697 702 8,90Uitrustingen-diverse werktuigenEUR 8 026 MAN ORD.738 472 1,40Diverse fabricagesEUR 49 619IJzer/StaalEUR 32 028Kleding/TextielEUR 18 761Engineering en constructieEUR 15 783SoftwareEUR 58 106Goederen/ConsumptiegoederenEUR 13 418BouwmaterialenEUR 14 085SIEMENSTHYSSENKRUPPADIDAS NOM.LINDESAPHENKEL PFHEIDELBERGCEMENT4 842 318 9,17965 004 1,83872 387 1,651 745 600 3,312 540 394 4,81585 830 1,11714 532 1,35Farmaceutische productenEUR 10 154 FRESENIUS671 281 1,27EUR 5 500 MERCK KGAA360 305 0,68GezondheidsproductenEUR 15 510FRESENIUS MEDICAL CARE1 031 586 1,95744 092 1,41HalfgeleidersEUR 143 679Diverse financiële dienstenEUR 20 752INFINEON TECHNOLOGIESDEUTSCHE BOERSE1 139 087 2,161 154 641 2,19115


P A R V E S T E Q U IT Y G E R M A N YE U RTelecommunicatieEUR 240 613TransportEUR 82 151DEUTSCHE TELEKOMDEUTSCHE POST NOM.2 344 774 4,441 091 787 2,07TOTAAL AANDELEN 52 254 113 98,98TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 52 254 113 98,98TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE52 254 113 98,98116


U S DP A R V E S T E Q U IT Y IN D IAStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLandbouwINR 2 135 000ITC7 971 166 3,93VoedingINR 530 000SHREE RENUKA SUGARS831 912 0,41BankenINR 180 000 AXIS BANK4 866 937 2,40INR 140 000 BANK BARODA DEMAT.2 693 448 1,33INR 1 993 BANK OF INDIA19 331 0,01INR 180 000 HDFC BANK8 160 937 4,01INR 689 000 ICICI BANK14 780 043 7,27INR 244 000 KOTAK MAHINDRA BANK2 185 029 1,08INR 82 000 PUNJAB NATIONAL BANK1 923 870 0,95INR 30 000 STATE BANK INDIA1 744 393 0,86INR 87 000 UNION BANK OF INDIA603 512 0,30USD 60 000 ICICI BANK ADR2 601 600 1,2839 579 100 19,49SteenkoolINR 200 000 COAL INDIA1 447 917 0,71ChemieINR 750 000 RELIANCE INDUSTRIES15 988 338 7,88INR 314 000 TATA CHEMICALS2 218 775 1,09USD 30 000 RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A1 277 700 0,6319 484 813 9,60Elektrische onderdelen en uitrustingenINR 85 000 BHARAT HEAVY ELECTRICALS3 756 880 1,85INR 80 000 SIEMENS LTD1 495 194 0,745 252 074 2,59AutoconstructeursINR 274 000 MAHINDRA AND MAHINDRA3 717 294 1,83INR 92 000 MARUTI SUZUKI INDIA2 452 587 1,21INR 210 420 TATA MOTORS5 028 880 2,4811 198 761 5,52ElektriciteitINR 633 069 NTPC2 375 494 1,17INR 25 000 TATA POWER DEMAT.637 716 0,313 013 210 1,48IJzer/StaalINR 190 000 JINDAL STEEL2 766 363 1,36INR 398 078 TATA STEEL5 339 511 2,638 105 874 3,99GasINR 490 000 GAIL4 635 864 2,28VerblijfINR 605 000InformaticaINR 328 000Engineering en constructieINR 477 000IND.HOTELS DEMAT.TATA CONSULTANCYVOLTAS1 052 551 0,528 064 673 3,971 734 545 0,85SoftwareINR 300 000 INFOSYS TECHNOLOGIES19 863 680 9,79INR 34 590 MPHASIS329 547 0,16INR 281 666 WIPRO2 727 987 1,34USD 140 900 WIPRO ADR1 854 244 0,9124 775 458 12,20Vrije tijdINR 136 000 BAJAJ AUTO3 810 642 1,87INR 23 000 HERO HONDA MOTORS744 368 0,37Goederen/ConsumptiegoederenINR 525 852HINDUSTAN UNILEVER4 555 010 2,243 277 207 1,61BouwmaterialenINR 31 000 GRASIM INDUSTRIES1 550 684 0,77117


P A R V E S T E Q U IT Y IN D IAU S DINR 26 857 ULTRATECH CEMENT551 617 0,27Metaal-fabriek/MateriaalINR 1 772 000STERLITE INDUSTRIES(INDIA)LTD2 102 301 1,046 400 571 3,15Aardolie en gasINR 153 000 BHARAT PETROLEUM DEMAT.1 870 713 0,92INR 471 000 CAIRN INDIA3 529 507 1,74INR 1 160 000 OIL AND NATURAL GAS6 935 906 3,4212 336 126 6,08MijnbouwproductenINR 263 000 HINDALCO INDUSTRIES1 166 693 0,58INR 180 000 SESA GOA1 038 683 0,512 205 376 1,09Farmaceutische productenINR 53 000 DIVI'S LABORATORIE690 293 0,34INR 64 000 DR REDDYS LABORATORIES2 187 367 1,08INR 518 910 LUPIN4 370 007 2,15INR 200 000 RANBAXY LAB.1 916 933 0,949 164 600 4,51Diverse financiële dienstenINR 650 000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE9 035 233 4,45INR 206 000 POWER FINANCE1 131 372 0,5610 166 605 5,01Gediversifieerde holdingmaatschappijenINR 247 000 LARSEN TOUBRO8 338 190 4,11TelecommunicatieINR 720 000BHARTI AIRTEL5 266 583 2,59TOTAAL AANDELEN 200 960 487 98,97TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 200 960 487 98,97TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE200 960 487 98,97118


JP YP A R V E S T E Q U IT Y JA P A NStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeJPY% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVerzekeringenJPY 508 200MS AD INSURANCE1 090 089 000 1,98Automobiel - onderdelen en uitrustingenJPY 664 300 BRIDGESTONE1 112 038 200 2,02JPY 886 800 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES1 059 726 000 1,922 171 764 200 3,94BankenJPY 2 446 960 MITSUBISHI UFJ FCIAL GROUP1 108 472 880 2,01JPY 2 535 000 RESONA HOLDINGS1 130 610 000 2,05JPY 1 491 000 SHIZUOKA BANK1 146 579 000 2,08JPY 2 278 000 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK1 182 282 000 2,144 567 943 880 8,28ChemieJPY 1 910 000 ASAHI KASEI1 077 240 000 1,96JPY 2 478 000 TOKUYAMA1 065 540 000 1,932 142 780 000 3,89AutoconstructeursJPY 300 800 HONDA MOTOR1 066 336 000 1,93JPY 5 156 000 MAZDA MOTOR1 082 760 000 1,96JPY 1 365 400 NISSAN MOTOR1 140 109 000 2,083 289 205 000 5,97WoningbouwersJPY 1 066 000 DAIWA HOUSE INDUSTRY1 115 036 000 2,02JPY 1 676 000 SEKISUI CHEMICAL1 077 668 000 1,962 192 704 000 3,98Distributie/GroothandelJPY 1 280 000 ITOCHU1 082 880 000 1,96JPY 1 740 000 MARUBENI1 087 500 000 1,98JPY 460 700 MITSUBISHI1 041 642 700 1,89JPY 724 800 MITSUI1 077 052 800 1,954 289 075 500 7,78ElektronicaJPY 571 600 HOYA1 115 191 600 2,02JPY 49 065 KEYENCE1 091 205 600 1,98JPY 4 355 000 NEC979 875 000 1,78JPY 841 500 NIPPON ELECTRIC GLASS1 146 123 000 2,08HuishoudapparatuurJPY 979 817PANASONIC4 332 395 200 7,861 078 778 517 1,96Uitrustingen-diverse werktuigenJPY 1 265 000KUBOTA1 060 070 000 1,92Diverse fabricagesJPY 370 800 FUJIFILM HOLDINGS1 060 488 000 1,92JPY 1 460 500 KONICA MINOLTA HOLDINGS1 095 375 000 1,992 155 863 000 3,91IJzer/StaalJPY 430 775 JFE HOLDINGS1 109 245 625 2,01JPY 3 550 000 NIPPON STEEL1 050 800 000 1,912 160 045 625 3,92Kleding/TextielJPY 1 047 000 ASICS1 145 418 000 2,08JPY 976 600 KURARAY1 126 019 800 2,042 271 437 800 4,12InternetJPY 372 500 DENA1 175 237 500 2,13JPY 35 268 YAHOO JAPAN1 084 491 000 1,97Speelgoed/Spellen/Vrije tijdJPY 47 200NINTENDO2 259 728 500 4,101 131 384 000 2,05BouwmaterialenJPY 984 000 ASAHI GLASS1 119 792 000 2,03JPY 575 700 JS GROUP1 144 491 600 2,07JPY 8 498 000 TAIHEIYO CEMENT1 028 258 000 1,87Aardolie en gasJPY 1 857 140JX HOLDINGS3 292 541 600 5,971 064 141 220 1,93119


P A R V E S T E Q U IT Y JA P A NJP YHoutproducten en papierJPY 2 714 000OJI PAPER PROV.ECHANGE1 101 884 000 2,00Farmaceutische productenJPY 328 639 ASTELLAS PHARMA1 053 287 995 1,91JPY 755 000 MITSUBISHI TANABE PHARMA1 045 675 000 1,90JPY 269 000 TAKEDA PHARMACEUTICAL1 093 485 000 1,983 192 447 995 5,79HalfgeleidersJPY 418 000 SUMCO627 000 000 1,14Commerciële dienstenJPY 954 000 DAI NIPPON PRINT.1 050 354 000 1,91JPY 265 100 SECOM1 090 886 500 1,972 141 240 500 3,88Diverse financiële dienstenJPY 125 890 ORIX1 151 893 500 2,09TelecommunicatieJPY 2 014 KDDI1 067 420 000 1,94JPY 273 800 NIPPON TELEGRAPH TELEPHONE1 092 462 000 1,982 159 882 000 3,92TransportJPY 2 004 000 MITSUI OSK LINES1 084 164 000 1,97JPY 3 166 000 NIPPON EXPRESS1 114 432 000 2,022 198 596 000 3,99DetailhandelJPY 385 746 AEON397 318 380 0,72TOTAAL AANDELEN 53 520 209 417 97,09EffectenleningenAandelenElektronicaJPY 119 000BouwmaterialenJPY 1 000 000HalfgeleidersJPY 308 000DetailhandelJPY 636 954NECTAIHEIYO CEMENTSUMCOAEON26 775 000 0,05121 000 000 0,22462 000 000 0,84656 062 620 1,19TOTAAL AANDELEN 1 265 837 620 2,30TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 1 265 837 620 2,30TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 54 786 047 037 99,39TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE54 786 047 037 99,39120


JP YP A R V E S T E Q U IT Y JA P A NTermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenJPYJPYEUR 217 400 000 JPY 24 577 830 900 22 418 442 24 600 249 342 04/03/2011EUR 8 060 000 JPY 912 351 700 (309 337) 912 042 363 04/03/2011JPY 844 608 800 EUR 7 520 000 (6 278 881) 844 608 800 04/03/2011TOTAAL 15 830 224 26 356 900 505121


P A R V E S T E Q U IT Y JA P A N S M A L L C A PJP YStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeJPY% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenAutomobiel - onderdelen en uitrustingenJPY 110 000 JIDOSHA BUHIN KOGYO59 070 000 1,23JPY 50 000 KASAI KOGYO28 600 000 0,59JPY 130 000 KAYABA INDUSTRY92 690 000 1,92JPY 71 000 NHK SPRING67 876 000 1,41JPY 20 000 NIFCO44 060 000 0,91JPY 60 000 NIHON PLAST53 160 000 1,10JPY 160 000 TBK91 360 000 1,90JPY 245 000 TOKYO RADIATOR MFG152 390 000 3,16JPY 32 000 UNIPRES65 856 000 1,37BankenJPY 22 000MUSASHINO BANK655 062 000 13,5961 732 000 1,28ChemieJPY 19 400 C UYEMURA69 743 000 1,45JPY 28 000 EBARA-UDYLITE72 156 000 1,50JPY 115 000 FUJIKURA KASEI72 680 000 1,51JPY 23 000 FUSO CHEMICAL58 075 000 1,21JPY 85 000 HODOGAYA CHEMICAL30 430 000 0,63JPY 26 000 LINTEC60 242 000 1,25JPY 100 000 NIPPON SHOKUBAI96 500 000 1,99JPY 30 000 TODA KOGYO25 740 000 0,53JPY 120 000 TOYO INK SC HOLDINGS49 920 000 1,04JPY 110 000 ZEON91 850 000 1,90627 336 000 13,01Elektrische onderdelen en uitrustingenJPY 80 000 ONAMBA54 400 000 1,13JPY 20 000 SHIN-KOBE ELECTRIC MACHINERY20 080 000 0,42JPY 14 000 SUNCALL CORP5 852 000 0,12JPY 60 000 TAKAOKA ELECTRIC MANUFACTURING27 900 000 0,58108 232 000 2,25Behandeling en containersJPY 31 000 FUJIMORI KOGYO41 571 000 0,86Cosmetica/HygiëneJPY 6 000PIGEON14 592 000 0,30Distributie/GroothandelJPY 10 000 DOSHISHA18 750 000 0,39JPY 100 000 INABATA58 100 000 1,20JPY 47 000 INNOTECH29 375 000 0,61JPY 30 000 NAGASE31 800 000 0,66JPY 5 000 TOMEN ELECTRONICS6 735 000 0,14144 760 000 3,00ElektronicaJPY 12 000 AOI ELECTRONICS14 580 000 0,30JPY 10 000 DAI-ICHI SEIKO48 500 000 1,01JPY 100 000 DAINIPPON SCREEN MANUFACTURING79 000 000 1,63JPY 83 000 DAISHINKU37 350 000 0,78JPY 151 000 ENOMOTO47 414 000 0,98JPY 27 000 IRISO ELECTRONICS41 850 000 0,87JPY 19 000 MARUWA53 295 000 1,11JPY 7 000 MICRONICS JAPAN7 700 000 0,16JPY 100 000 NIPPON CHEMI-CON57 600 000 1,20JPY 118 000 SANYO DENKI76 228 000 1,58JPY 65 000 SHIBAURA ELECTRONICS103 545 000 2,14567 062 000 11,76HuishoudapparatuurJPY 25 000 FOSTER ELECTRIC54 900 000 1,14Uitrustingen-diverse werktuigenJPY 55 000 CKD49 830 000 1,03JPY 26 000 FUJI MACHINE MFG51 922 000 1,08JPY 20 000 HIRANO TEXIDO25 300 000 0,53JPY 21 000 NABTESCO40 698 000 0,84JPY 175 000 NITCHITSU40 950 000 0,85208 700 000 4,33122


JP YP A R V E S T E Q U IT Y JA P A N S M A L L C A PDiverse fabricagesJPY 31 000 JSP47 988 000 1,00JPY 150 000 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL75 300 000 1,56IJzer/StaalJPY 140 000DAIDO STEEL123 288 000 2,5676 440 000 1,59Kleding/TextielJPY 270 000 FUJIBO HOLDINGS47 520 000 0,99JPY 35 200 HAGIHARA INDUSTRIES32 736 000 0,6880 256 000 1,67Onroerend goedJPY 1 800 HOOSIERS78 660 000 1,63JPY 40 000 IIDA HOME MAX39 040 000 0,81JPY 31 000 SANEI ARCHITECTURE PLANNING43 276 000 0,90160 976 000 3,34InformaticaJPY 37 000 DTS34 447 000 0,71JPY 51 000 FERROTEC71 859 000 1,50JPY 6 500 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS18 778 500 0,39JPY 25 000 NS SOLUTIONS45 775 000 0,95170 859 500 3,55InternetJPY 25 800 PROTO87 978 000 1,83Vrije tijdJPY 153BouwmaterialenJPY 300 000Metaal-fabriek/MateriaalJPY 19 000Manuele werktuigenJPY 130 000MijnbouwproductenJPY 80 000KOSHIDAKASINKO INDUSTRIESTOCALOORIGIN ELECTRICNIPPON DENKO88 434 000 1,8490 900 000 1,8928 728 000 0,6073 970 000 1,5447 680 000 0,99Farmaceutische productenJPY 9 000 SAWAI PHARMACEUTICAL69 030 000 1,44JPY 21 000 TSUMURA55 629 000 1,15GezondheidsdienstenJPY 190MESSAGE124 659 000 2,5944 175 000 0,92HalfgeleidersJPY 250 FUETREK41 775 000 0,87JPY 11 000 FURUYA METAL54 450 000 1,13JPY 88 000 YAC62 040 000 1,28158 265 000 3,28Commerciële dienstenJPY 245 PRESTIGE INTERNATIONAL34 618 500 0,72JPY 400 SBI VERITRANS23 640 000 0,4958 258 500 1,21VoedingsdienstenJPY 48 000 WARABEYA NICHIYO51 312 000 1,07TelecommunicatieJPY 246TransportJPY 54 500MTIALPS LOGISTICS39 532 200 0,8254 336 500 1,13DetailhandelJPY 12 000 ABC-MART39 060 000 0,81JPY 45 000 ARC LAND SAKAMOTO45 630 000 0,95JPY 13 000 DON QUIJOTE37 037 000 0,77JPY 18 000 NIHON CHOUZAI59 580 000 1,24JPY 22 000 SAIZERIYA34 276 000 0,71JPY 635 SERIA130 175 000 2,69JPY 18 000 SUNDRUG43 992 000 0,91JPY 964 WONDER67 287 200 1,40457 037 200 9,48TOTAAL AANDELEN 4 501 031 900 93,42123


P A R V E S T E Q U IT Y JA P A N S M A L L C A PJP YEffectenleningenAandelenElektronicaJPY 4 000DAI-ICHI SEIKO19 400 000 0,40TOTAAL AANDELEN 19 400 000 0,40TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 19 400 000 0,40TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 4 520 431 900 93,82TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE4 520 431 900 93,82124


P A R V E S T E Q U IT Y L A T IN A M E R IC AU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLuchtvaart/DefensieBRL 19 100EMBRAER161 375 0,04VoedingBRL 40 754 BRASIL.DIST.PAO ACUCAR PF A1 518 878 0,34BRL 155 162 BRF - BRASIL FOODS2 704 254 0,61BRL 99 030 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO1 552 163 0,35BRL 730 805 JBS2 750 111 0,62CLP 500 111 CENCOSUD3 393 426 0,77MXN 218 706 GRUPO BIMBO S.A1 702 902 0,38USD 13 708 BRASIL.DIST.ADR PF516 929 0,12USD 92 025 COSAN CL.A1 266 264 0,29USD 100 PILGRIM S PRIDE771 0,00VerzekeringenBRL 650BRASIL INSURANCE PARTICIPACOES15 405 698 3,48744 785 0,17Automobiel - onderdelen en uitrustingenBRL 243 774 MARCOPOLO PREF.837 966 0,19BRL 138 936 RANDON IMPLEMENTOS E PART.PF942 609 0,211 780 575 0,40BankenBRL 792 141 BANCO BRADESCO PREF.15 286 803 3,45BRL 15 384 BANCO BRADESCO PREF.NOUV.10296 882 0,07BRL 114 947 BANCO DO BRASIL ORD.NOM.2 062 286 0,47BRL 171 736 BANCO SANTANDER BRASIL UNIT2 080 681 0,47BRL 101 200 BCO ESTADO RIO GRANDE SUL PF B1 110 749 0,25BRL 1 130 989 ITAU UNIBANCO HOLDING PF25 236 219 5,68MXN 569 741 COMPARTAMOS1 098 561 0,25MXN 1 210 953 GRUPO FINANCIERO BANORTE S.O5 500 549 1,24MXN 366 833 GRUPO FINANCIERO INBURSA S.O1 541 064 0,35USD 248 142 BANCO BRADESCO ADR SPONSORED4 858 620 1,10USD 26 734 BANCO SANTANDER CHILE SPONS.ADR2 222 932 0,50USD 30 471 BANCOLOM.ADR SPONS1 734 714 0,39USD 6 325 BCO MACRO BANSUD ADR CL.B264 701 0,06USD 69 684 CREDICORP6 999 758 1,58USD 309 033 ITAU UNIBANCO HOLDING ADR PF6 866 713 1,5577 161 232 17,41DrankenBRL 303 915 AMBEV-CIA BEBIDAS AMERICAS PF8 100 999 1,82MXN 311 903 GRUPO MODELO S.C1 887 475 0,43USD 46 960 AMBEV-CIA BEBIDAS ADR PREF.1 268 390 0,29USD 19 905 COCA COLA FEMSA ADR SPONSORED1 454 259 0,33USD 102 833 FOMENTO ECONOMICO MEX.ADR SP5 782 300 1,3018 493 423 4,17ChemieBRL 157 100 BRASKEM PREF.A1 921 358 0,43BRL 63 540 FERTILIZANTES FOSFATADOS PREF.679 392 0,15BRL 107 722 ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF.1 701 391 0,38USD 65 791 QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B3 486 265 0,79USD 60 000 ULTRAPAR ADR SP.PF959 400 0,228 747 806 1,97LuchtvaartmaatschappijenBRL 69 900 GOL LINHAS PF928 237 0,21BRL 6 961 TAM ORD.146 508 0,03BRL 30 670 TAM PF648 285 0,15USD 40 000 GOL LINHAS AEREAS ADR SPONS.538 400 0,12USD 95 900 TAM SP.ADR PREF.2 055 137 0,464 316 567 0,97WoningbouwersBRL 241 966 EVEN CONSTRUCT.INCORPORADORA1 094 409 0,25BRL 193 830 GAFISA1 196 975 0,27BRL 166 135 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES1 323 513 0,30BRL 114 448 TECNISA665 349 0,15USD 75 635 DESARROLLADORA HOMEX ADR2 059 541 0,466 339 787 1,43126


U S DP A R V E S T E Q U IT Y L A T IN A M E R IC ACosmetica/HygiëneBRL 14 279NATURA COSMETICOS363 477 0,08ElektriciteitBRL 32 557 CEMIG-CIA ENERGETICA MINAS PF542 880 0,12BRL 107 523 CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS ORD.1 523 819 0,34BRL 18 600 CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS PF B339 427 0,08BRL 23 250 CENTRAIS ELETR.BRASIL.NV 11325 293 0,07BRL 88 121 CESP PREF.B1 450 796 0,33BRL 21 079 LIGHT347 038 0,08BRL 171 746 PARANAENSE ENERGIA PREF.B4 329 394 0,98BRL 1 600 TRACTEBEL ENERGIA25 088 0,01CLP 352 484 E.CL910 161 0,21USD 70 607 CEMIG SP.ADR PF1 190 434 0,27USD 104 754 EMPRESA NAC.ELECTR.ADR SPONS.5 467 110 1,23USD 116 250 ENERSIS ADR SPONS.2 361 038 0,53USD 76 686 PARANAENSE ADR1 957 027 0,4420 769 505 4,69IJzer/StaalBRL 91 295 GERDAU PREF.1 210 700 0,27BRL 278 957 METALURGICA GERDAU PREF.4 347 042 0,98BRL 73 765 MMX MINERACAO METALICOS433 730 0,10BRL 118 850 SIDERURGICA NACIONAL1 910 120 0,43BRL 115 564 USINAS SIDER.MINAS GERAIS PF A1 324 160 0,30USD 123 240 GERDAU ADR SPONSORED1 663 740 0,38USD 80 880 SIDERURGICA NACIONAL ADR SPONS1 315 918 0,30USD 221 363 TERNIUM ADR7 977 922 1,7920 183 332 4,55GasBRL 1 321 HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO1 493 709 0,34BRL 130 770 QGEP PART1 710 535 0,383 204 244 0,72Onroerend goedBRL 193 289 BR MALLS PARTICIPACOES1 847 569 0,42BRL 280 167 BRASIL BROKERS PARTICIPA ORD.1 309 432 0,30BRL 108 745 CYRELA BRAZIL1 085 354 0,24BRL 122 222 DIRECIONAL ENGENHARIA796 044 0,18BRL 1 284 249 PDG REALTY EMPREEN.PARTICIP.7 040 076 1,59BRL 59 333 ROSSI RESIDENCIAL461 583 0,10BRL 71 400 SIERRABRASIL973 130 0,22USD 21 302 IRSA INVER.REPRESENTACION.GDR310 796 0,0713 823 984 3,12Engineering en constructieMXN 544 129 EMPRESAS ICA S.A.B. DE C.V1 252 896 0,28MXN 968 827 OHL MEXICO1 761 574 0,40USD 35 288 GPO AEROPORTUARIO PACIF.ADR S.B1 342 356 0,304 356 826 0,98BouwmaterialenBRL 346 525 DURATEX3 489 919 0,78MXN 327 675 CORPORACION GEO CL.B922 401 0,21USD 131 196 CEMEX ADR SPONSORED OPC A-B1 179 452 0,275 591 772 1,26MediaUSD 91 880 GRUPO TELEVISA SPONSORED ADR2 170 206 0,49Aardolie en gasBRL 585 046 OGX PETROLEO E GAS PARTICIP.6 862 365 1,55BRL 879 560 PETROLEO BRASILEIRO17 292 081 3,90BRL 1 110 566 PETROLEO BRASILEIRO PREF.19 141 273 4,32USD 40 348 ECOPETROL SPONSORED ADR1 688 967 0,38USD 104 940 PETROLEO BRASILEIRO ADR4 179 760 0,9449 164 446 11,09Houtproducten en papierBRL 33 109 FIBRIA CELULOSE479 205 0,11BRL 243 227 KLABIN PREF.903 559 0,20BRL 187 550 SUZANO PAPEL CELULOSE PF A1 607 220 0,36MXN 153 700 KIMBERLY-CLARK MEXICO S.A.B CV894 926 0,20USD 206 168 FIBRIA CELULOSE SPONSORED ADR2 970 881 0,686 855 791 1,55MijnbouwproductenBRL 508 908 VALE DO RIO DOCE17 278 732 3,90BRL 643 263 VALE DO RIO DOCE PREF.A19 241 301 4,34GBP 40 600 ANTOFAGASTA929 109 0,21MXN 2 907 502 GRUPO MEXICO S.B11 041 742 2,49USD 65 257 MINAS BUENAVENTURA ADR SPONS.3 045 544 0,69USD 67 171 SOUTHERN PERU COPPER2 842 677 0,64127


P A R V E S T E Q U IT Y L A T IN A M E R IC AU S DUSD 43 495 VALE1 488 834 0,34USD 77 416 VALE ADR SPONSORED PF2 320 158 0,5258 188 097 13,13Farmaceutische productenBRL 300 150 HYPERMARCAS3 439 190 0,78MXN 199 007 GENOMMA LAB INTERNACIONAL B439 971 0,103 879 161 0,88GezondheidsdienstenBRL 138 670 DIAGNOSTICOS DA AMERICA1 680 903 0,38Commerciële dienstenBRL 62 442 ANHANGUERA EDUCA.PARTICIPA ORD1 400 825 0,32BRL 109 287 CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS3 058 093 0,69BRL 57 743 CIELO457 223 0,10BRL 317 496 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA2 450 826 0,55BRL 216 664 MILLS ESTRUTURAS SERVICOS2 460 375 0,56BRL 22 942 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL767 456 0,1710 594 798 2,39Diverse financiële dienstenBRL 1 366 155 BM&F BOVESPA9 318 088 2,11BRL 4 949 REDECARD64 168 0,019 382 256 2,12Gediversifieerde holdingmaatschappijenBRL 1 250 265 INVESTIMENTOS ITAU PREF.9 153 453 2,06CLP 115 088 EMPRESAS COPEC1 932 541 0,44BeleggingsmaatschappijenBRL 280 820BRADESPAR PREF.11 085 994 2,507 312 651 1,65TelecommunicatieBRL 33 249 BRASIL TELECOM327 839 0,07BRL 195 419 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES PREF.3 058 217 0,69BRL 5 800 TELEMAR NORTE LESTE PREF.A168 908 0,04BRL 321 101 TIM PARTICIPACOES PF1 221 899 0,28BRL 44 575 VIVO PART1 604 833 0,36MXN 5 400 AXTEL OPC3 097 0,00USD 569 894 AMERICA MOVIL ADR S.L32 723 314 7,39USD 1 700 TELE N.LESTE PART. ADR SP.PREF26 843 0,01USD 13 107 TELEC.ARGENT.STET ADR SPONS.309 194 0,07USD 13 138 TELEFONOS DE MEXICO ADR S.L237 666 0,05USD 53 036 TIM PARTIC.ADR PF2 053 554 0,46USD 54 338 VIVO PART.ADR SPONSORED PF2 000 182 0,4543 735 546 9,87TransportBRL 169 200 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA1 407 113 0,32BRL 126 864 JULIO SIMOES LOGISTICA856 881 0,192 263 994 0,51DetailhandelBRL 273 049 LOJAS AMERICANAS PREF.2 206 529 0,50BRL 9 507 LOJAS RENNER292 400 0,07CLP 172 968 EMPRESAS LA POLAR1 004 837 0,23CLP 203 797 FALABELLA1 967 036 0,44MXN 494 400 GRUPO COMERCIAL CHEDRUI S.B1 528 207 0,34MXN 26 370 GRUPO ELEKTRA1 100 327 0,25MXN 3 733 916 WAL-MART DE MEXICO S.V10 683 748 2,4118 783 084 4,24TOTAAL AANDELEN 426 541 315 96,24Coupons/Rechten/WarrantsTelecommunicatieBRL 223 152 TELE NORTE LESTE PART.DS11 PF4 037 0,00BRL 5 155 TELEMAR NORTE LESTE DS 11 PF A249 0,004 286 0,00TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 4 286 0,00128


U S DP A R V E S T E Q U IT Y L A T IN A M E R IC AObligatiesMijnbouwproductenBRL 10 800VALE DO RIO DOCEFLRPERP0 0,00TOTAAL OBLIGATIES 0 0,00TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 426 545 601 96,24TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE426 545 601 96,24129


P A R V E S T E Q U IT Y R U S S IAU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenBankenUSD 27 000 BANK VOZROZHDENIYE1 080 000 1,16USD 2 275 477 SBERBANK8 055 189 8,629 135 189 9,78SteenkoolUSD 140 000 KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA KOMPANI1 078 000 1,15USD 100 000 RASPADSKAYA772 000 0,831 850 000 1,98ChemieUSD 1 600 SILVINIT PREF616 000 0,66USD 44 055 URALKALIY GDR SPONSORED1 800 528 1,93Distributie/GroothandelUSD 61 472 611INTERR.DISTRIB.2 416 528 2,59662 060 0,71ElektriciteitUSD 9 500 000 INT.DISTRIBUTION GRID CO.1 662 500 1,78USD 110 000 000 INTER.DIS.GRID638 000 0,68USD 26 500 000 INTER.DISTRIB.1 189 850 1,27USD 567 724 RUSHYDRO ADR2 906 747 3,11USD 33 500 000 WGC-11 239 500 1,33USD 23 210 553 WGC-21 172 133 1,26USD 36 711 482 WGC-43 340 745 3,5812 149 475 13,01IJzer/StaalGBP 279 892 FERREXPO1 909 717 2,05USD 46 271 EVRAZ GROUP SA GDR SPONSORED1 823 077 1,95USD 201 253 MAGNITOGORSK GDR2 908 106 3,11USD 56 759 MECHEL SPNSORED ADR PFF SH568 158 0,61USD 92 954 MECHEL SPONSORED ADR2 828 590 3,03USD 73 390 NOVOLIPETSK IRON GDR SPONSORED3 368 601 3,61USD 230 094 SEVERSTAL GDR SPONSORED4 387 892 4,7017 794 141 19,06Onroerend goedUSD 108 508 LSR GROUP GDR1 079 655 1,15USD 158 100 PIK GROUP GDR SPONSORED705 126 0,76InformaticaEUR 46 000IBS GROUP HLDG GDR REP.1 ACT.1 784 781 1,911 374 584 1,47Engineering en constructieUSD 136 646MediaUSD 48 182Metaal-fabriek/MateriaalUSD 38 100MOSTOTRESTCTC MEDIATMK SPONS.GDR REG-S1 095 901 1,171 013 749 1,09762 000 0,82Aardolie en gasUSD 18 783 AO TATNEFT GDR SPONSORED784 190 0,84USD 184 114 GAZPROM OAO ADR SPONS.5 416 634 5,79USD 2 500 000 JSC SURGUTNEFTEGAZ PREF.1 450 000 1,55USD 100 000 NOVATEK1 080 000 1,16USD 32 386 NOVATEK GDR REG-S4 206 941 4,51USD 393 480 ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S3 714 451 3,98USD 1 112 345 TNK BP HOLDINGS3 370 405 3,6120 022 621 21,44Aardolie en gas - dienstenUSD 51 683 EURASIA DRILLING GDR SPONSORED1 653 856 1,77MijnbouwproductenGBP 200 192 PETROPAVLOVSK3 529 576 3,78HKD 864 000 UNITED COMPANY RUSAL1 453 095 1,56USD 123 037 MING METALG.CO.NORILSK ADR2 971 344 3,18USD 134 139 POLYMETAL GDR2 531 203 2,7110 485 218 11,23TelecommunicatieUSD 73 703 COMSTAR UNITED GDR SPONSORED501 549 0,54USD 143 907 MOBILE TELESYSTEMS1 223 210 1,31130


U S DP A R V E S T E Q U IT Y R U S S IAUSD 46 620 SISTEMA GDR REG-S1 188 344 1,27USD 60 037 VIMPELCOM DEPOSITARY RECEIPT847 722 0,913 760 825 4,03TransportUSD 92 400 GLOBALTRANS INVESTMENT GDR1 570 800 1,68USD 145 749 OJSC TRANS.GDR1 428 340 1,532 999 140 3,21DetailhandelUSD 53 118 MAGNIT GDR SPONSORED1 508 551 1,62TOTAAL AANDELEN 90 468 619 96,89TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 90 468 619 96,89TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE90 468 619 96,89131


P A R V E S T E Q U IT Y S O U T H K O R E AU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLandbouwKRW 6 154KT G312 430 0,36VoedingKRW 6 304CJ CHEILJEDANG1 114 294 1,30VerzekeringenKRW 49 827 HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE1 198 602 1,39KRW 4 243 SAMSUNG FIRE MARINE INSURANCE840 217 0,982 038 819 2,37Automobiel - onderdelen en uitrustingenKRW 32 770 HANKOOK TIRE860 878 1,00KRW 15 115 HYUNDAI MOBIS3 515 428 4,09KRW 17 921 S AND T DAEWOO454 118 0,534 830 424 5,62BankenKRW 98 437 BUSAN BANK1 181 785 1,37ScheepswervenKRW 5 858 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES2 257 769 2,63KRW 19 550 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES630 505 0,732 888 274 3,36ChemieKRW 3 216 HONAM PETROCHEMICAL886 170 1,03KRW 25 440 KP CHEMICAL513 917 0,60KRW 8 244 LG CHEMICAL2 717 200 3,16KRW 3 245 OCI COMPANY1 069 543 1,24KRW 54 310 SONG WON INDUSTRY697 732 0,815 884 562 6,84LuchtvaartmaatschappijenKRW 34 434 KOREAN AIR LINES1 876 304 2,18Elektrische onderdelen en uitrustingenKRW 12 935 LG ELECTRONICS (NEW)1 272 126 1,48KRW 9 798 SAMSUNG ELECTRONICS8 012 718 9,309 284 844 10,78AutoconstructeursKRW 21 633 HYUNDAI MOTOR3 411 752 3,96KRW 34 117 KIA MOTORS1 735 096 2,025 146 848 5,98Distributie/GroothandelKRW 22 600 HYUNDAI575 688 0,67KRW 5 412 LOTTE SHOPPING CENTER1 879 683 2,18KRW 28 210 SAMSUNG C AND T1 682 127 1,964 137 498 4,81RecreatieKRW 57 040 CJ CGV1 238 187 1,44ElektronicaKRW 9 997 HANSOL TECHNICS430 031 0,50KRW 53 075 LG DISPLAY1 683 502 1,96KRW 19 230 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS2 197 909 2,55KRW 4 202 SAMSUNG SDI619 885 0,724 931 327 5,73Uitrustingen-diverse werktuigenKRW 11 260 STX ENGINE257 893 0,30Diverse fabricagesKRW 8 633 CHEIL INDUSTRIAL INC.917 875 1,07KRW 10 259 SODIFF ADVANCED MATERIALS942 594 1,091 860 469 2,16IJzer/StaalKRW 16 750 HYUNDAI STEEL1 921 876 2,23KRW 5 995 POSCO2 443 361 2,844 365 237 5,07Engineering en constructieKRW 12 196 DAELIM INDUSTRIAL1 060 052 1,23KRW 4 523 GS ENGINEERING CONSTRUCTION397 939 0,46KRW 25 330 HANJIN HEAVY INDUSTRY684 504 0,80KRW 27 946 HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION ORD.1 844 661 2,153 987 156 4,64132


U S DP A R V E S T E Q U IT Y S O U T H K O R E AInternetKRW 4 864 NCSOFT973 964 1,13KRW 27 232 NEOWIZ GAMES1 117 124 1,30KRW 3 666 NHN615 520 0,722 706 608 3,15Metaal-fabriek/MateriaalKRW 22 720 HYUNDAI HYSCO553 582 0,64KRW 42 608 T K726 712 0,851 280 294 1,49Aardolie en gasKRW 6 518 S OIL620 817 0,72KRW 16 261 SK ENERGY2 521 309 2,93MijnbouwproductenKRW 2 847KOREA ZINC3 142 126 3,65842 509 0,98Farmaceutische productenKRW 5 278ReclameKRW 85 560DONG A PHARMACEUTICALCHEIL WORLDWIDE479 329 0,561 053 723 1,22HalfgeleidersKRW 168 076 HYNIX SEMICONDUCTOR4 221 817 4,91KRW 26 774 NEPES CORP.505 282 0,594 727 099 5,50Diverse financiële dienstenKRW 28 760 DAEWOO SECURITIES ORD.587 355 0,68KRW 57 164 HANA FINANCIAL GROUP2 279 165 2,65KRW 32 988 KB FINANCIAL GROUP1 613 377 1,88KRW 41 897 SHINHAN FINANCIAL GROUP1 748 415 2,03KRW 144 360 WOORI FINANCIAL HOLDINGS1 745 903 2,037 974 215 9,27Gediversifieerde holdingmaatschappijenKRW 16 227 GS HOLDINGS999 226 1,16KRW 24 433 LG1 679 884 1,96KRW 16 372 LS1 334 536 1,554 013 646 4,67TelecommunicatieKRW 13 087 KOREA TELECOM453 375 0,53TransportKRW 49 240HANJIN SHIPPING CO.1 535 682 1,79DetailhandelKRW 3 314 CJ39 SHOPPING697 653 0,82KRW 2 158 SHINSEGAE477 049 0,551 174 702 1,37TOTAAL AANDELEN 84 719 659 98,49TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 84 719 659 98,49TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE84 719 659 98,49133


P A R V E S T E Q U IT Y S W IT Z E R L A N DC H FStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeCHF% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingCHF 29 460 ARYZTA1 278 564 1,75CHF 16 CHOCOLADEFAB.LINDT465 440 0,64CHF 109 888 NESTLE NOM.5 780 109 7,907 524 113 10,29VerzekeringenCHF 1 BALOISE HOLDING100 0,00CHF 12 158 SCHWEIZ.RUCKVERS.691 790 0,95CHF 1 ZURICH FINANCIAL SERVICES270 0,00692 160 0,95BankenCHF 57 076 CREDIT SUISSE GROUP2 453 126 3,35CHF 1 JULIUS BAER GRUPPE42 0,00CHF 366 738 UBS NOM.6 766 315 9,259 219 483 12,60ChemieCHF 1 GIVAUDAN NOM.926 0,00CHF 9 LONZA GROUP NOM.707 0,00CHF 2 723 SYNGENTA NOM.847 943 1,16Engineering en constructieCHF 154 105ABB LTD NOM.849 576 1,163 501 266 4,79BouwmaterialenCHF 12 GEBERIT NOM.2 406 0,00CHF 547 HOLCIM NOM.37 305 0,0539 711 0,05Manuele werktuigenCHF 25 004 SCHINDLER HOLDING BP2 617 919 3,58Farmaceutische productenCHF 16 191 ACTELION834 646 1,14CHF 7 NOVARTIS365 0,00CHF 36 392 ROCHE HOLDING BJ5 098 519 6,975 933 530 8,11GezondheidsproductenCHF 3 881 SONOVA HOLDING NOM.479 692 0,66CHF 1 241 STRAUMANN HOLDING NOM.283 320 0,39CHF 11 169 SYNTHES1 424 047 1,942 187 059 2,99Commerciële dienstenCHF 398 ADECCO24 895 0,03CHF 673 SGS NOM.1 088 241 1,491 113 136 1,52Diverse financiële dienstenCHF 13 333 GAM HOLDING223 994 0,31TelecommunicatieCHF 2 715TransportCHF 205SWISSCOM NOM.KUEHNE UND NAGEL1 113 693 1,5225 605 0,04DetailhandelCHF 80 042 CIE FINANCIERE RICHEMONT4 254 232 5,82CHF 6 859 SWATCH GROUP NOM.495 220 0,68CHF 6 829 SWATCH GROUP POR.2 700 870 3,697 450 322 10,19TOTAAL AANDELEN 42 491 567 58,10EffectenleningenAandelenVoedingCHF 589 ARYZTA25 563 0,03CHF 22 CHOCOLADEFAB.LINDT639 980 0,88665 543 0,91VerzekeringenCHF 16 849 BALOISE HOLDING NOM.1 691 640 2,31134


C H FP A R V E S T E Q U IT Y S W IT Z E R L A N DCHF 49 200 SOURCE 200459 S&P GSCI PRE.MET2 799 480 3,83CHF 13 052 ZURICH FINANCIAL SERVICES3 520 123 4,828 011 243 10,96BankenCHF 45 877 JULIUS BAER GRUPPE1 910 777 2,61ChemieCHF 2 064 GIVAUDAN NOM.1 911 264 2,61CHF 8 483 LONZA GROUP NOM.666 764 0,91CHF 8 000 SYNGENTA NOM.2 491 200 3,415 069 228 6,93BouwmaterialenCHF 6 504 GEBERIT NOM.1 304 052 1,78CHF 20 909 HOLCIM NOM.1 425 994 1,95Farmaceutische productenCHF 111 490NOVARTIS2 730 046 3,735 808 629 7,94GezondheidsproductenCHF 10 949SONOVA HOLDING NOM.1 353 296 1,85Commerciële dienstenCHF 10 890 ADECCO681 170 0,93CHF 562 SGS NOM.908 754 1,24Diverse financiële dienstenCHF 51 792GAM HOLDING1 589 924 2,17870 106 1,19TelecommunicatieCHF 125TransportCHF 18 079SWISSCOM NOM.KUEHNE UND NAGEL51 275 0,072 258 067 3,09TOTAAL AANDELEN 30 318 134 41,45TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 30 318 134 41,45TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 72 809 701 99,55TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE72 809 701 99,55135


P A R V E S T E Q U IT Y T U R K E YE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingTRY 178 130BIM BIRLESIK MAGAZALAR4 053 904 5,09BankenTRY 1 972 923 AKBANK6 676 981 8,38TRY 2 307 983 GARANTI BANKASI 500 TRL7 393 230 9,28TRY 463 300 TURKIYE HALK BANKASI2 431 581 3,05TRY 2 787 204 TURKIYE IS BANKASI S.C6 280 100 7,88TRY 1 667 136 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI2 919 110 3,66TRY 1 169 591 YAPI VE KREDI BANKASI2 360 137 2,9628 061 139 35,21DrankenTRY 401 040 ANADOLU EFES BIRACILIK MALT3 919 312 4,91TRY 66 446 COCA COLA ICECEK532 121 0,674 451 433 5,58ChemieTRY 10 801 BAGFAS BANDIRMA GUBRE860 092 1,08TRY 125 008 GUBRE FABRIKALARI822 942 1,03TRY 836 398 PETKIM PETROKIMYA HOLDING874 165 1,10LuchtvaartmaatschappijenTRY 590 459TURK HAVA YOLLARI2 557 199 3,211 196 840 1,50AutoconstructeursTRY 140 478 FORD OTOMOTIV SANAYI861 224 1,08TRY 460 997 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI1 610 215 2,022 471 439 3,10Distributie/GroothandelTRY 339 732 AYGAZ1 300 395 1,63TRY 71 625 BIZIM TOP SAT818 266 1,032 118 661 2,66HuishoudapparatuurTRY 237 228 ARCELIK796 413 1,00HuishoudtoestellenTRY 1 197 926Uitrustingen-diverse werktuigenTRY 94 956Diverse fabricagesTRY 632 986IJzer/StaalTRY 1 231 647Onroerend goedTRY 1 371 785TURK SISE CAMTURK TRAKTOR VE ZIRAATTRAKYA CAM SANAYIIEREGLI DEMIR CELIKEML KONUT REIT1 501 337 1,881 071 918 1,34827 676 1,042 752 844 3,451 557 859 1,95Engineering en constructieTRY 436 556 ENKA INSAAT VE SANAYI1 042 899 1,31TRY 544 339 TAV HAVALIMANLARI HOLDING1 591 001 1,992 633 900 3,30Aardolie en gasTRY 244 181 TUPRAS TURKIY PETROL RAFINER.4 397 070 5,52MijnbouwproductenTRY 100 833 KOZA ALTIN IZLETMELERI855 406 1,07TRY 442 514 KOZA ANADOLU872 935 1,101 728 341 2,17Diverse financiële dienstenTRY 2 000 563 TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI2 380 545 2,99Gediversifieerde holdingmaatschappijenTRY 1 350 036 HACI OMER SABANCI HOLDING3 921 469 4,93TRY 1 154 585 KOC HOLDING3 500 009 4,397 421 478 9,32VastgoedbeleggingsmaatschappijenTRY 1 461 068 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI1 150 240 1,44TRY 444 363 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM379 986 0,481 530 226 1,92136


E U RP A R V E S T E Q U IT Y T U R K E YTelecommunicatieTRY 934 298 TURK TELEKOMUNIKASYON3 009 774 3,77TRY 97 939 TURKCELL ILETISIM HIZMET397 038 0,503 406 812 4,27TransportTRY 76 639 CELEBI HAVA SERVISI783 658 0,98TRY 1 REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK1 0,00783 659 0,98DetailhandelTRY 260 627 BOYNER BUYUK MAGAZACILIK456 351 0,57TOTAAL AANDELEN 78 157 044 98,05TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 78 157 044 98,05TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE78 157 044 98,05137


P A R V E S T E Q U IT Y U KG B PStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeGBP% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLuchtvaart/DefensieGBP 46 583 BAE SYSTEMS153 211 0,79GBP 23 200 ROLLS ROYCE143 144 0,74296 355 1,53LandbouwGBP 22 278 BRITISH AMERICAN TOBACCO548 484 2,82GBP 12 925 IMPERIAL TOBACCO GROUP255 140 1,32803 624 4,14VoedingGBP 123 541 TESCO499 353 2,57GBP 21 577 UNILEVER393 564 2,03892 917 4,60VerzekeringenGBP 2 540 ADMIRAL GROUP42 901 0,22GBP 81 128 AVIVA378 381 1,95GBP 36 889 RSA INSURANCE GROUP51 718 0,27473 000 2,44BankenGBP 141 349 BARCLAYS452 105 2,33GBP 215 238 HSBC HOLDINGS1 459 313 7,53GBP 297 758 LLOYDS BANKING GROUP184 491 0,95GBP 580 096 ROYAL BANK SCOTLAND GROUP261 971 1,35GBP 25 925 STANDARD CHARTERED421 800 2,172 779 680 14,33DrankenGBP 31 028 DIAGEO372 957 1,92GBP 8 411 SABMILLER174 318 0,90Elektrische onderdelen en uitrustingenGBP 102 162LAIRD547 275 2,82163 664 0,84MilieucontroleGBP 181 290SHANKS GROUP208 484 1,07ElektriciteitGBP 19 240 INTERNATIONAL POWER64 319 0,33GBP 42 564 NATIONAL GRID243 040 1,25GBP 11 550 SCOTTISH SOUTHERN ENERGY143 105 0,74450 464 2,32Diverse fabricagesGBP 4 936 SMITHS GROUP65 994 0,34Onroerend goedGBP 28 866Goederen/ConsumptiegoederenGBP 7 688LAND SECURITIES REITRECKITT BENCKISER GROUP221 258 1,14243 710 1,26MediaGBP 27 792 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP218 723 1,13GBP 42 131 WPP356 639 1,84575 362 2,97Aardolie en gasGBP 65 413 BG GROUP978 906 5,05GBP 197 375 BP976 414 5,03GBP 54 139 CAIRN ENERGY231 228 1,19GBP 71 987 ROYAL DUTCH SHELL CL.B1 582 633 8,16GBP 23 538 TULLOW OIL338 006 1,744 107 187 21,17Aardolie en gas - dienstenGBP 23 134 AMEC269 280 1,39MijnbouwproductenGBP 14 932 ANGLO AMERICAN497 758 2,57GBP 29 276 BHP BILLITON712 432 3,67GBP 14 405 KAZAKHMYS208 008 1,07GBP 20 667 PETROPAVLOVSK224 030 1,15GBP 24 686 RIO TINTO ORD.1 063 844 5,49GBP 43 907 XSTRATA616 893 3,183 322 965 17,13138


P A R V E S T E Q U IT Y U S A M ID C A PU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLandbouwUSD 166 400BUNGE12 009 088 2,05VerzekeringenUSD 364 625CINCINNATI FINANCIAL12 415 481 2,12Automobiel - onderdelen en uitrustingenUSD 147 700BORG WARNER11 462 997 1,96BiotechnologieUSD 479 500DrankenUSD 320 300CHARLES RIVER LABORATORIESMOLSON COORS B17 472 980 2,9914 647 319 2,50ChemieUSD 103 800 FMC8 038 272 1,37USD 257 700 SIGMA-ALDRICH16 464 453 2,8224 502 725 4,19LuchtvaartmaatschappijenUSD 1 406 800 SOUTHWEST AIRLINES16 642 444 2,85Elektrische onderdelen en uitrustingenUSD 512 900 MOLEX14 325 297 2,45USD 218 850 MOLEX NON VOTING CL.A5 037 927 0,8619 363 224 3,31ElektronicaUSD 477 500 JABIL CIRCUIT10 232 825 1,75USD 183 200 PERKINELMER4 854 800 0,8315 087 625 2,58Uitrustingen-diverse werktuigenUSD 319 000 ZEBRA TECHNOLOGIES CL.A11 905 080 2,04InformaticaUSD 422 150 LEXMARK INTERNATIONAL CL.A15 843 290 2,71USD 447 410 UNISYS16 625 755 2,8432 469 045 5,55Engineering en constructieUSD 409 500 CHICAGO BRIDGE IRON NY REGIST.14 545 440 2,49USD 229 900 URS10 697 247 1,83InternetUSD 501 400AKAMAI TECHNOLOGIES25 242 687 4,3218 817 542 3,22Speelgoed/Spellen/Vrije tijdUSD 455 965SoftwareUSD 819 300MATTELSCANSOFT11 426 483 1,9515 288 138 2,61MediaUSD 40 700 FACTSET RESEARCH SYSTEMS4 268 616 0,73USD 984 600 GANNETT16 255 746 2,78USD 530 000 MC GRAW HILL COMPANIES ORD.20 500 400 3,51USD 2 052 250 NEW YORK TIMES CL.A21 343 400 3,64USD 490 570 PEARSON ADR SPONSORED8 423 087 1,4470 791 249 12,10Aardolie en gasUSD 347 100 DENBURY RESOURCES8 410 233 1,44Aardolie en gas - dienstenUSD 248 700 CGG-VERITAS ADR SPONSORED9 234 231 1,58USD 170 300 FMC TECHNOLOGIES16 016 715 2,74Farmaceutische productenUSD 453 750FOREST LABORATORIES25 250 946 4,3214 701 500 2,51ReclameUSD 1 187 700INTERPUBLIC GROUP OF COS15 677 640 2,68GezondheidsproductenUSD 199 300 BECKMAN COULTER16 567 809 2,83USD 3 815 800 BOSTON SCIENTIFIC27 321 128 4,67140


U S DP A R V E S T E Q U IT Y U S A M ID C A PUSD 267 900 KINETIC CONCEPTS13 119 063 2,24USD 139 750 VARIAN MEDICAL SYSTEMS9 681 880 1,6666 689 880 11,40GezondheidsdienstenUSD 263 000 LINCARE HOLDINGS7 716 420 1,32Commerciële dienstenUSD 1 794 800 BLOCK (H.AND R.)27 263 012 4,66USD 163 930 MANPOWER10 409 555 1,78Diverse financiële dienstenUSD 438 200EATON VANCE N.VTG37 672 567 6,4413 715 660 2,35TelecommunicatieUSD 236 600HARRIS11 039 756 1,89TransportUSD 431 100 CNF14 036 616 2,40USD 591 977 WERNER ENTERPRISES13 941 058 2,3827 977 674 4,78TOTAAL AANDELEN 558 396 383 95,47TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 558 396 383 95,47Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002USD 165 000 ISHARES TRUST RUSSELL MIDCAP17 776 490 3,04TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 17 776 490 3,04TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE576 172 873 98,51141


P A R V E S T E Q U IT Y U S A M ID C A PU S DTermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenUSDUSDEUR 78 600 000 USD 106 054 980 2 503 360 108 558 340 04/03/2011TOTAAL 2 503 360 108 558 340142


U S DP A R V E S T E Q U IT Y U S AStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLuchtvaart/DefensieUSD 419 723UNITED TECHNOLOGIES35 063 659 2,02VerzekeringenUSD 536 893 ACE NOM.33 958 482 1,95USD 571 999 AFLAC33 667 861 1,94ChemieUSD 668 700DU PONT DE NEMOURS67 626 343 3,8936 691 569 2,11Elektrische onderdelen en uitrustingenUSD 272 800MilieucontroleUSD 381 451Distributie/GroothandelUSD 250 854ENERGIZER HOLDINGSSTERICYCLEGRAINGER (W.W.)18 231 224 1,0532 964 995 1,9033 416 261 1,92ElektronicaUSD 589 682 AMPHENOL CL.A33 894 921 1,95USD 403 176 THERMO FISHER SCIENTIFIC22 505 284 1,29USD 448 500 WATERS37 247 926 2,1593 648 131 5,39Uitrustingen-werktuigenUSD 382 000 JOY GLOBAL37 199 160 2,14Uitrustingen-diverse werktuigenUSD 366 900DEERE33 076 035 1,90Diverse fabricagesUSD 563 100 DOVER36 179 175 2,08USD 317 900 EATON ORD.35 216 962 2,03USD 634 300 HONEYWELL INTERNATIONAL36 732 313 2,10USD 1 INGERSOLL-RAND45 0,00USD 584 735 ITT33 873 699 1,95142 002 194 8,16Kleding/TextielUSD 616 800 COACH33 874 656 1,95InformaticaUSD 97 900 APPLE34 579 259 1,98USD 564 580 HEWLETT PACKARD24 632 625 1,42USD 202 000 IBM32 699 760 1,88USD 598 400 NETWORK APPLIANCE30 913 344 1,78122 824 988 7,06InternetUSD 53 520 GOOGLE CL.A32 829 168 1,89USD 77 100 PRICELINE.COM34 994 148 2,0167 823 316 3,90SoftwareUSD 949 790 ADOBE SYSTEMS32 767 756 1,89USD 528 959 ORACLE17 402 751 1,00USD 541 173 RED HAT22 339 621 1,2872 510 128 4,17Vrije tijdUSD 697 539 ROYAL CARIBBEAN CRUISES30 545 233 1,76MediaUSD 310 900FACTSET RESEARCH SYSTEMS32 607 192 1,88Aardolie en gasUSD 320 796 CIMAREX ENERGY37 254 040 2,14USD 418 400 EXXON MOBIL35 785 752 2,06USD 652 476 SOUTHWESTERN ENERGY25 759 752 1,4898 799 544 5,68Aardolie en gas - dienstenUSD 521 370 BAKER HUGHES ORD.37 043 339 2,13USD 762 000 HALLIBURTON35 768 280 2,06USD 491 250 NATIONAL OILWELL VARCO39 088 762 2,24111 900 381 6,43143


P A R V E S T E Q U IT Y U S AU S DFarmaceutische productenUSD 895 600 AMERISOURCEBERGEN33 952 196 1,95USD 540 057 EXPRESS SCRIPTS30 362 005 1,75GezondheidsproductenUSD 499 300VARIAN MEDICAL SYSTEMS64 314 201 3,7034 591 504 1,99GezondheidsdienstenUSD 788 400HalfgeleidersUSD 911 600UNITEDHEALTH GROUPTEXAS INSTRUMENTS33 570 072 1,9332 462 076 1,87Diverse financiële dienstenUSD 1 900 AMERICAN EXPRESS82 783 0,00USD 607 400 INVESCO16 302 616 0,9416 385 399 0,94TelecommunicatieUSD 1 509 311 CORNING34 804 712 2,00USD 597 300 QUALCOMM35 587 134 2,05TransportUSD 335 900UNION PACIFIC ORD.70 391 846 4,0532 048 219 1,84DetailhandelUSD 133 500 AUTOZONE34 436 325 1,98USD 513 291 BED BATH AND BEYOND24 714 962 1,42USD 460 959 COSTCO WHOLESALE34 475 124 1,98USD 1 351 650 GAMESTOP CL.A26 965 418 1,55USD 679 200 TARGET35 691 959 2,05USD 621 528 TJX COS30 995 601 1,78USD 642 800 YUM BRANDS32 352 124 1,86219 631 513 12,62TOTAAL AANDELEN 1 604 199 839 92,25EffectenleningenAandelenVerzekeringenUSD 7 401MilieucontroleUSD 1 549AFLACSTERICYCLE435 623 0,03133 865 0,01ElektronicaUSD 8 018 AMPHENOL CL.A460 875 0,03USD 221 290 THERMO FISHER SCIENTIFIC12 352 407 0,7112 813 282 0,74InformaticaUSD 248 222 HEWLETT PACKARD10 829 926 0,62SoftwareUSD 13 110 ADOBE SYSTEMS452 295 0,03USD 527 869 ORACLE17 366 890 1,00USD 270 420 RED HAT11 162 938 0,6428 982 123 1,67Aardolie en gasUSD 1 304 CIMAREX ENERGY151 434 0,01USD 310 924 SOUTHWESTERN ENERGY12 275 279 0,70Aardolie en gas - dienstenUSD 10 030BAKER HUGHES ORD.12 426 713 0,71712 632 0,04Farmaceutische productenUSD 58 775Diverse financiële dienstenUSD 720 000TelecommunicatieUSD 12 154EXPRESS SCRIPTSAMERICAN EXPRESSCORNING3 304 331 0,1931 370 399 1,79280 271 0,02DetailhandelUSD 168 609 BED BATH AND BEYOND8 118 523 0,47USD 2 341 COSTCO WHOLESALE175 083 0,01USD 400 000 GAMESTOP CL.A7 980 000 0,46USD 40 018 TJX COS1 995 698 0,11144


U S DP A R V E S T E Q U IT Y U S AUSD 44 100 YUM BRANDS2 219 553 0,1320 488 857 1,18TOTAAL AANDELEN 121 778 022 7,00TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 121 778 022 7,00TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 1 725 977 861 99,25TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE1 725 977 861 99,25145


P A R V E S T E Q U IT Y U S AU S DTermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenUSDUSDEUR 72 610 000 USD 97 972 673 2 312 582 100 285 255 04/03/2011TOTAAL 2 312 582 100 285 255146


U S DP A R V E S T E Q U IT Y W O R L DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLuchtvaart/DefensieGBP 154 401 BAE SYSTEMS825 963 1,21USD 16 060 RAYTHEON822 433 1,20LandbouwHKD 828 000CHAODA MODERN AGRIICULTURE1 648 396 2,41530 444 0,77VerzekeringenJPY 34 200 MS AD INSURANCE895 386 1,31USD 26 000 LOEW'S1 124 500 1,64USD 20 800 METLIFE985 088 1,443 004 974 4,39BankenEUR 12 300 SOCIETE GENERALE A865 577 1,26GBP 407 570 LLOYDS BANKING GROUP410 734 0,60JPY 162 000 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK1 026 218 1,50USD 15 200 JPMORGAN CHASE709 688 1,04WoningbouwersJPY 123 000DAIWA HOUSE INDUSTRY3 012 217 4,401 570 341 2,29Cosmetica/HygiëneJPY 51 000SHISEIDO1 034 566 1,51ElektriciteitUSD 79 540 HUANENG POWER INTL ADR SPONS.1 788 855 2,61USD 24 400 NRG ENERGY487 756 0,712 276 611 3,32Energie-vervangingsbronnenEUR 14 580 AREVA CI710 868 1,04KantooruitrustingUSD 37 300Diverse fabricagesJPY 30 000Kleding/TextielJPY 67 000PITNEY BOWES ORD.FUJIFILM HOLDINGSWACOAL939 214 1,371 047 236 1,53906 091 1,32InformaticaEUR 77 680 INDRA SISTEMAS S.A1 512 812 2,21USD 23 700 WESTERN DIGITAL724 746 1,062 237 558 3,27Speelgoed/Spellen/Vrije tijdJPY 4 200 NINTENDO1 228 781 1,79SoftwareUSD 57 400 COMPUTER ASSOCIATES INTL1 422 372 2,08USD 60 600 ELECTRONIC ARTS1 139 280 1,66USD 49 440 MICROSOFT1 314 115 1,92Goederen/ConsumptiegoederenUSD 18 000KIMBERLY CLARK3 875 767 5,661 186 200 1,73MediaEUR 62 000 WOLTERS KLUWER1 466 061 2,14USD 37 100 VIACOM CL.B1 656 886 2,423 122 947 4,56Aardolie en gasCAD 1 SUNCOR ENERGY47 0,00GBP 96 620 BP777 420 1,13USD 12 500 APACHE1 557 749 2,28USD 3 725 NOBLE ENERGY345 159 0,50USD 21 400 ROY.DUTCH SHELL SPONSORED ADR1 546 150 2,26Aardolie en gas - dienstenEUR 8 000TECHNIP4 226 525 6,17790 488 1,15Houtproducten en papierEUR 148 000STORA ENSO CL.R1 669 070 2,44147


P A R V E S T E Q U IT Y W O R L DU S DMijnbouwproductenUSD 30 400 ANGLOGOLD ASHANT ADR SPONS.1 484 736 2,17USD 40 760 BARRICK GOLD2 152 942 3,13USD 83 900 GOLD FIELDS ADR SPONSORED1 502 649 2,19USD 25 160 IVANHOE MINES710 770 1,04USD 21 400 NEWMONT MINING1 182 778 1,73ZAR 21 400 IMPALA PLATINUM HOLDINGS633 759 0,937 667 634 11,19Farmaceutische productenEUR 20 000 SANOFI AVENTIS1 381 200 2,01USD 24 550 MERCK799 594 1,17USD 23 500 NOVARTIS ADR SPONSORED1 322 345 1,93GezondheidsdienstenUSD 19 400AETNA3 503 139 5,11724 784 1,06HalfgeleidersJPY 19 000Commerciële dienstenJPY 97 000ROHMDAI NIPPON PRINT.1 335 775 1,951 303 515 1,90TelecommunicatieEUR 35 300 BELGACOM1 324 954 1,93EUR 170 980 NOKIA1 483 069 2,16EUR 1 284 110 TELECOM ITALIA1 700 894 2,48USD 276 340 ALCATEL-LUCENT ADR SPONSORED1 354 066 1,98USD 38 000 SK TELECOM ADR SPONSORED668 420 0,986 531 403 9,53TransportHKD 8 000 GUANGSHEN RAILWAY S.H3 020 0,00USD 11 600 UNION PACIFIC ORD.1 106 756 1,621 109 776 1,62DetailhandelGBP 615 118 HOME RETAIL GROUP2 206 042 3,22JPY 8 600 SEVEN AND I HOLDINGS239 011 0,35USD 20 130 WALGREEN872 434 1,273 317 487 4,84TOTAAL AANDELEN 60 511 807 88,32EffectenleningenAandelenEnergie-vervangingsbronnenEUR 1 620AREVA CI78 985 0,12Aardolie en gasCAD 29 199 SUNCOR ENERGY1 368 041 1,99USD 3 945 NOBLE ENERGY365 544 0,531 733 585 2,52TelecommunicatieUSD 70 000 SK TELECOM ADR SPONSORED1 231 300 1,80TransportHKD 800 000GUANGSHEN RAILWAY S.H301 958 0,44DetailhandelGBP 1 172 HOME RETAIL GROUP4 203 0,01JPY 40 400 SEVEN AND I HOLDINGS1 122 798 1,641 127 001 1,65TOTAAL AANDELEN 4 472 829 6,53TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 4 472 829 6,53TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 64 984 636 94,85TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE64 984 636 94,85148


U S DP A R V E S T E Q U IT Y W O R L D E M E R G IN GStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingHKD 8 091 000 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS2 711 138 0,85HKD 1 706 000 CHINA YURUN FOOD5 398 894 1,68ZAR 376 538 SHOPRITE HOLDINGS PROV.DIV.5 230 995 1,6313 341 027 4,16VerzekeringenHKD 993 600 CHINA PACIFIC INSURANCE H4 018 195 1,25HKD 925 500 PING AN INS.GRP CO.CHINA H9 493 625 2,9613 511 820 4,21BankenBRL 130 682 ITAU UNIBANCO HOLDING PF2 915 961 0,91HKD 3 707 810 CHINA CONSTRUCTION BANK S.H3 241 705 1,01HKD 941 139 CHINA MINSHENG H820 413 0,26IDR 10 890 421 BANK MANDIRI7 160 283 2,23INR 58 399 HDFC BANK2 647 725 0,83USD 346 505 ITAU UNIBANCO HOLDING ADR PF7 699 341 2,40USD 1 339 651 SBERBANK4 742 365 1,48USD 512 092 VTB BANK GDR SPONSORED3 548 798 1,11ScheepswervenKRW 327 450SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES32 776 591 10,2310 560 563 3,29SteenkoolIDR 841 500INDO TAMBANGRAYA4 359 411 1,36ChemieHKD 2 976 000 CHINA BLUECHEMICAL H2 303 876 0,72KRW 1 LG HAUSSYS65 0,00TWD 1 439 000 NAN YA PLASTICS4 145 706 1,29USD 60 637 QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B3 213 155 1,009 662 802 3,01LuchtvaartmaatschappijenUSD 40 313 LAN AIRLINES ADR SPONS.1 092 885 0,34Elektrische onderdelen en uitrustingenKRW 12 964SAMSUNG ELECTRONICS10 601 845 3,30AutoconstructeursHKD 1 994 000 DONGFENG MOTOR H3 455 953 1,08KRW 33 841 HYUNDAI MOTOR5 337 082 1,66USD 160 599 TATA MOTORS ADR3 953 947 1,2312 746 982 3,97Cosmetica/HygiëneKRW 9 573 LG HOUSEHOLD HEALTHCARE3 036 490 0,95Distributie/GroothandelINR 350 371ADANI ENTERPRISES4 730 180 1,47ElektriciteitINR 2 604 975 LANCO INFRATECH2 195 509 0,68USD 29 924 EMPRESA NAC.ELECTR.ADR SPONS.1 561 734 0,493 757 243 1,17Uitrustingen-diverse werktuigenHKD 2 288 000 SHANGHAI ELECTRIC GROUP1 339 460 0,42IJzer/StaalINR 224 906 TATA STEEL3 016 715 0,94KRW 34 462 HYUNDAI STEEL3 954 130 1,23USD 63 612 EVRAZ GROUP SA GDR SPONSORED2 506 313 0,78USD 340 590 GERDAU ADR SPONSORED4 597 964 1,44USD 75 151 MECHEL SPONSORED ADR2 286 845 0,71USD 111 663 TERNIUM ADR4 024 335 1,2620 386 302 6,36Onroerend goedBRL 454 295 BR MALLS PARTICIPACOES4 342 416 1,35BRL 576 916 BR PROPERTIES6 158 147 1,93HKD 567 000 EVERGRANDE REAL ESTATE266 424 0,0810 766 987 3,36InformaticaINR 212 076 TATA CONSULTANCY5 201 751 1,62TWD 806 829 HON HAI PRECISION INDUSTRY2 956 412 0,92149


P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D E M E R G IN GU S DTWD 288 002 HTC10 311 028 3,2218 469 191 5,76Engineering en constructieINR 340 806 OBEROI REALTY1 645 490 0,51TRY 2 ENKA INSAAT VE SANAYI7 0,001 645 497 0,51InternetHKD 462 400 TENCENT HOLDINGS12 229 084 3,82KRW 34 278 NCSOFT6 863 800 2,14USD 41 109 BAIDU SPONSORED ADR CL.A4 980 766 1,55USD 95 912 MAIL.RU GROUP GDR3 476 810 1,0827 550 460 8,59BouwmaterialenHKD 3 972 000 CHINA RESOURCES CEMENT3 029 037 0,94IDR 3 185 000 SEMEN GRESIK3 123 080 0,98MXN 1 CEMEX OPC A-B1 0,00MediaZAR 34 957NASPERS CL.N6 152 118 1,922 014 829 0,63Metaal-fabriek/MateriaalTWD 966 000CATCHER TECHNOLOGY4 026 760 1,26Aardolie en gasBRL 422 426 OGX PETROLEO E GAS PARTICIP.4 954 895 1,54HKD 3 313 500 CNOOC7 521 045 2,35INR 455 595 CAIRN INDIA3 414 067 1,06USD 232 214 GAZPROM OAO ADR SPONS.6 831 736 2,13USD 185 791 PETROLEO BRASILEIRO ADR7 400 056 2,32USD 209 553 PETROLEO BRASILEIRO ADR PF7 369 979 2,30USD 554 576 ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S5 235 197 1,6342 726 975 13,33Aardolie en gas - dienstenHKD 1 568 000 CHINA OILFIELD SERVICES3 124 256 0,97MijnbouwproductenBRL 161 458 VALE DO RIO DOCE5 481 913 1,71HKD 9 572 000 IRC1 929 351 0,60HKD 796 000 UNITED COMPANY RUSAL1 338 731 0,42THB 137 950 BANPU UNITS NVDR3 275 607 1,02USD 144 000 MING METALG.CO.NORILSK ADR3 477 600 1,08USD 111 678 VALE3 822 738 1,1919 325 940 6,02HalfgeleidersTWD 2 010 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG4 763 674 1,48Commerciële dienstenBRL 201 216LOCALIZA RENT A CAR2 851 639 0,89Diverse financiële dienstenBRL 474 123 BM&F BOVESPA3 233 835 1,01INR 380 120 RURAL ELECTRIFICATION1 978 907 0,62KRW 93 331 SHINHAN FINANCIAL GROUP3 894 821 1,20KRW 171 220 WOORI FINANCIAL HOLDINGS2 070 751 0,6511 178 314 3,48TelecommunicatieINR 865 139 BHARTI AIRTEL6 328 231 1,97MXN 1 633 244 AMERICA MOVIL S.L4 681 254 1,46TransportKRW 16 180GLOVIS11 009 485 3,432 028 503 0,63DetailhandelBRL 275 034 LOJAS AMERICANAS PREF.2 222 570 0,69HKD 2 070 000 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS3 592 989 1,125 815 559 1,81TOTAAL AANDELEN 315 353 788 98,31EffectenleningenAandelenBankenHKD 1 798 361LuchtvaartmaatschappijenUSD 139 000CHINA MINSHENG BANKING HLAN AIRLINES ADR SPONS.1 567 673 0,493 768 290 1,17150


U S DP A R V E S T E Q U IT Y W O R L D E M E R G IN GOnroerend goedHKD 7 025 000MijnbouwproductenHKD 300 000EVERGRANDE REAL ESTATEUNITED COMPANY RUSAL3 300 930 1,03504 547 0,16TOTAAL AANDELEN 9 141 440 2,85TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 9 141 440 2,85TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 324 495 228 101,16TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE324 495 228 101,16151


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E V A L U EE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLuchtvaart/DefensieEUR 14 055 MTU AERO ENGINES HOLDINGS679 067 0,96GBP 224 300 BAE SYSTEMS868 727 1,23LandbouwGBP 76 200IMPERIAL TOBACCO GROUP1 547 794 2,191 771 300 2,51VoedingEUR 13 980 DELHAIZE GROUP783 579 1,11EUR 99 500 KONINKLIJKE AHOLD967 936 1,37GBP 1 623 300 PREMIER FOODS521 283 0,742 272 798 3,22VerzekeringenEUR 134 646 AEGON749 844 1,06EUR 15 750 ALLIANZ FINANCIAL BV1 644 300 2,33EUR 121 620 ING GROEP1 105 161 1,56EUR 10 900 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG1 318 355 1,87GBP 196 974 AVIVA1 081 826 1,535 899 486 8,35Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 24 465 FAURECIA689 301 0,98GBP 291 300 GKN720 018 1,01SEK 45 270 HALDEX LIBRE500 975 0,711 910 294 2,70BankenCHF 82 064 UBS NOM.1 179 420 1,67DKK 42 300 DANSKE BANK719 954 1,02EUR 27 311 BNP PARIBAS1 545 257 2,20EUR 35 862 KBC GROUPE1 086 619 1,54EUR 24 010 SOCIETE GENERALE A1 223 310 1,73EUR 433 021 UNICREDIT806 718 1,14GBP 381 200 BARCLAYS1 435 785 2,03GBP 1 531 000 LLOYDS BANKING GROUP1 117 060 1,58NOK 66 000 DNB NOR BANK738 917 1,059 853 040 13,96ChemieCHF 47 700 CLARIANT NOM.569 242 0,81EUR 19 695 KONINKLIJKE DSM NOM.838 120 1,18LuchtvaartmaatschappijenGBP 204 070EASYJET1 407 362 1,99859 103 1,22AutoconstructeursEUR 22 800Distributie/GroothandelGBP 164 870RENAULTINCHCAPE1 012 662 1,43753 680 1,07ElektriciteitEUR 254 600 EDP ENERGIAS PORTUGAL699 641 0,99EUR 74 900 E.ON NOM.1 780 747 2,522 480 388 3,51ElektronicaEUR 48 000 REXEL840 000 1,19HuishoudapparatuurEUR 23 200Diverse fabricagesGBP 66 806IJzer/StaalEUR 28 300InformaticaEUR 18 200Engineering en constructieEUR 34 100SAINT-GOBAINCOOKSON GROUPTHYSSENKRUPPCAP GEMINIBOUYGUES1 005 140 1,42514 497 0,73852 679 1,21770 588 1,091 142 521 1,62152


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E V A L U EVrije tijdGBP 280 100BouwmaterialenEUR 39 200THOMAS COOK GROUPCRH623 727 0,88657 972 0,93MediaEUR 16 735 LAGARDERE545 728 0,77EUR 51 940 VIVENDI1 073 081 1,52GBP 156 900 INFORMA803 161 1,142 421 970 3,43Metaal-fabriek/MateriaalSEK 17 837 HOGANAS S.B452 928 0,64Aardolie en gasEUR 73 800 ENI1 304 046 1,85EUR 19 200 OMV591 360 0,84GBP 409 000 BP2 382 622 3,37GBP 102 379 ROYAL DUTCH SHELL CL.B2 650 498 3,756 928 526 9,81Aardolie en gas - dienstenEUR 35 200 CGG-VERITAS (GLE GEOPH.VERITAS)946 176 1,34Houtproducten en papierEUR 56 983SMURFIT KAPPA GROUP512 847 0,73MijnbouwproductenGBP 34 400 RIO TINTO ORD.1 745 723 2,47GBP 70 460 XSTRATA1 165 760 1,652 911 483 4,12Farmaceutische productenCHF 53 505 NOVARTIS2 171 459 3,07CHF 17 050 ROCHE HOLDING BJ1 860 724 2,63EUR 30 789 SANOFI AVENTIS1 539 450 2,18GBP 69 700 ASTRAZENECA2 459 035 3,498 030 668 11,37Commerciële dienstenGBP 409 800 RENTOKIL INITIAL438 417 0,62Diverse financiële dienstenEUR 22 060VastgoedbeleggingsmaatschappijenGBP 94 000KBC ANCORABRITISH LAND CO.R.E.I.T.316 340 0,45645 890 0,91TelecommunicatieEUR 76 522 FRANCE TELECOM1 226 648 1,74EUR 668 800 TELECOM ITALIA757 082 1,07EUR 818 600 TELECOM ITALIA785 037 1,11GBP 1 177 437 VODAFONE GROUP2 416 712 3,42NOK 74 000 TELENOR888 276 1,266 073 755 8,60TransportGBP 172 600 FIRSTGROUP741 456 1,05DetailhandelCHF 1 390 VALORA HOLDING NOM.362 726 0,51EUR 79 300 AUTOGRILL812 825 1,16EUR 4 436 PPR487 960 0,69GBP 586 830 ENTERPRISE INNS657 869 0,93GBP 22 900 NEXT GROUP532 859 0,752 854 239 4,04TOTAAL AANDELEN 69 449 726 98,33TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 69 449 726 98,33TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE69 449 726 98,33153


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E V A L U EE U RFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 9 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 3 013,000 14 780 271 170TOTAAL 14 780Een totaal bedrag van EUR 20 219 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagEUR 694 848 GBP 582 000 9 489 694 848 15/03/2011EUR 787 270 GBP 673 000 (5 251) 787 270 15/03/2011EUR 2 314 218 GBP 1 938 000 33 480 2 314 218 15/06/2011GBP 1 255 000 EUR 1 496 597 (18 502) 1 478 095 15/03/2011TOTAAL 19 216 5 274 431154


U S DP A R V E S T E Q U IT Y U S A S M A L L C A PStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingUSD 44 600 FLOWERS FOODS1 186 360 0,47USD 22 817 J AND J SNACK FOODS1 003 263 0,40USD 23 100 LANCASTER COLONY1 333 332 0,53USD 106 392 RUDDICK3 904 587 1,557 427 542 2,95VerzekeringenUSD 24 800 ALLMERICA FINANCIAL1 152 456 0,46USD 36 303 HARLEYSVILLE GROUP1 326 875 0,53USD 14 000 HCC INSURANCE HOLDINGS435 960 0,17USD 12 300 INFINITY PROPERTY AND CASUALTY746 733 0,30USD 22 900 RENAISSANCE RE HOLDINGS1 534 758 0,61USD 28 100 RLI1 613 221 0,64USD 27 700 SAFETY INSURANCE GROUP1 332 924 0,53USD 25 800 VALIDUS HOLDINGS798 510 0,328 941 437 3,56BankenUSD 41 100 BANK HAWAII1 938 276 0,77USD 23 200 BOK FINANCIAL1 191 320 0,47USD 44 700 CULLEN FROST BANKERS2 617 632 1,05USD 23 936 FIRST FINANCIAL1 201 587 0,48USD 27 000 WESTAMERICA BANCORPORATION1 392 660 0,55DrankenUSD 20 926BOSTON BEER CL.A8 341 475 3,321 942 351 0,77ChemieUSD 36 902 BALCHEM1 328 472 0,53USD 83 451 INTREPID POTASH3 221 209 1,28USD 64 300 RPM INTERNATIONAL1 476 971 0,59USD 36 432 SENSIENT TECHNOLOGIES1 216 100 0,48Behandeling en containersUSD 43 800SILGAN HOLDINGS7 242 752 2,881 597 824 0,64MilieucontroleUSD 111 600DARLING INTERNATIONAL1 550 124 0,62Distributie/GroothandelUSD 19 732 MWI VETERINARY SUPPLY1 365 849 0,54USD 29 600 UNITED STATIONERS1 995 632 0,803 361 481 1,34WaterUSD 31 400 AMERICAN STATES WATER1 053 156 0,42USD 60 100 AQUA AMERICA1 353 452 0,54USD 31 700 PICO HOLDINGS941 807 0,373 348 415 1,33ElektronicaUSD 6 888 AMERICAN SCIENCE ENGINEERING647 472 0,26USD 38 500 BADGER METER1 513 435 0,60USD 64 300 GENTEX1 947 004 0,77USD 7 914 ROFIN SINAR TECHNOLOGIES306 905 0,12USD 56 646 TRIMBLE NAVIGATION2 784 151 1,117 198 967 2,86Sparen en lenenUSD 59 800 WESTFIELD FINANCIAL542 984 0,22HuishoudtoestellenUSD 18 028Uitrustingen-werktuigenUSD 590TOROJOY GLOBAL1 124 947 0,4557 454 0,02Uitrustingen-diverse werktuigenUSD 30 000 AG GROWTH INTERNATIONAL1 656 435 0,66USD 14 900 APPLIED INDUSTRIAL TECHN.477 396 0,19USD 13 178 CHART INDUSTRIES598 149 0,24USD 24 000 GRACO977 040 0,39USD 23 500 LINDSAY1 659 335 0,66USD 31 500 NORDSON3 430 665 1,35155


P A R V E S T E Q U IT Y U S A S M A L L C A PU S DUSD 36 500 ROBBINS MYERS1 555 995 0,62USD 57 100 WABTEC3 240 996 1,29USD 53 577 ZEBRA TECHNOLOGIES CL.A1 999 494 0,8015 595 505 6,20Diverse fabricagesUSD 127 000 APTARGROUP6 117 590 2,43USD 99 500 CLARCOR4 093 430 1,63USD 59 100 DONALDSON3 327 330 1,32USD 52 100 LSB INDUSTRIES1 577 588 0,63USD 28 095 MATTHEWS INTERNATIONAL CL.A1 043 729 0,42USD 34 489 RAVEN INDUSTRIES1 871 373 0,7418 031 040 7,17GasUSD 41 200 NEW JERSEY RESOURCES1 723 396 0,69USD 19 500 NORTHWEST NATURAL GAS916 500 0,36USD 30 700 SOUTH JERSEY INDUSTRIES1 684 202 0,67USD 30 300 WGL HOLDINGS1 151 400 0,465 475 498 2,18InformaticaUSD 42 600 HENRY JACK AND ASSOCIATES1 359 366 0,54USD 92 000 MICROS SYSTEMS4 382 880 1,75USD 38 900 NCI INC. CLASS A890 810 0,35USD 2 100 SYNTEL110 565 0,046 743 621 2,68Engineering en constructieUSD 43 328 EXPONENT1 704 957 0,68USD 43 000 LAYNE CHRISTENSEN1 434 910 0,573 139 867 1,25SoftwareUSD 81 331 BLACKBAUD2 164 218 0,86USD 45 600 MANTECH INTERNATIONAL CL.A1 969 920 0,78USD 23 894 QUALITY SYSTEMS1 909 131 0,76USD 105 549 SOLERA HOLDINGS5 391 442 2,1511 434 711 4,55Vrije tijdUSD 28 900 POLARIS INDUSTRIES2 180 505 0,87Goederen/ConsumptiegoederenUSD 75 300MediaUSD 25 800Metaal-fabriek/MateriaalUSD 24 300Manuele werktuigenUSD 9 093CHURCH AND DWIGHTFACTSET RESEARCH SYSTEMSVALMONT INDUSTRIESLINCOLN ELECTRIC HOLDINGS5 680 632 2,262 705 904 1,082 480 544 0,99649 058 0,26Aardolie en gasCAD 90 000 LEGACY OIL GAS CLASS A1 534 860 0,61CAD 28 602 PETROMINERALES1 186 869 0,47USD 86 500 BRIGHAM EXPLOR.CO.3 164 171 1,26USD 45 000 CABOT OIL GAS2 054 700 0,82USD 67 600 CONCHO RESOURCE7 200 753 2,86USD 121 383 DENBURY RESOURCES2 941 110 1,17USD 55 600 GULFPORT ENERGY1 645 204 0,65USD 80 400 KODIAK OIL & GAZ608 628 0,24USD 48 000 NORTHERN OIL AND GAS1 524 960 0,61USD 46 300 PETROBANK ENERGY RESOURCES1 189 447 0,47USD 92 200 RESOLUTE ENERGY1 671 586 0,66USD 36 100 SM ENERGY2 616 167 1,0427 338 455 10,86Aardolie en gas - dienstenUSD 34 700 CARBO CERAMICS4 301 759 1,71USD 34 896 LUFKIN INDUSTRIES2 727 122 1,08USD 91 655 NATURAL GAS SERVICES1 772 608 0,70USD 62 900 OCEANEERING INTERNATIONAL5 260 327 2,1014 061 816 5,59MijnbouwproductenCAD 66 800 ALAMOS GOLD1 139 208 0,45USD 70 500 COMPASS MINERALS INTERNATIONAL6 589 634 2,62USD 43 200 MAJOR DRILLING GRP1 956 982 0,78Farmaceutische productenUSD 38 100156VCA ANTECH9 685 824 3,85954 024 0,38GezondheidsproductenUSD 40 800 ABAXIS1 082 016 0,43


U S DP A R V E S T E Q U IT Y U S A S M A L L C A PUSD 113 205 AMERICAN MEDICAL SYSTEMS HLDGS2 480 322 0,99USD 32 000 DENTSPLY INTERNATIONAL1 195 840 0,48USD 54 900 HAEMONETICS3 384 585 1,34USD 41 600 IDEXX LABORATORIES3 232 320 1,28USD 56 000 IMMUCOR1 090 320 0,43USD 53 500 MERIDIAN BIOSCIENCE1 153 995 0,46USD 62 600 PATTERSON COMPANIES2 089 588 0,83USD 49 800 PSS WORLD MEDICAL1 295 796 0,52USD 49 400 SCHEIN HENRY3 407 612 1,35USD 47 900 SCHICK TECHNOLOGIES2 417 034 0,96USD 15 800 TECHNE1 132 702 0,45USD 30 056 WEST PHARM.SCES1 235 602 0,49USD 800 WRIGHT MEDICAL GROUP12 664 0,0125 210 396 10,02GezondheidsdienstenUSD 41 100 AMSURG971 193 0,39USD 93 100 ICON ADR1 851 759 0,732 822 952 1,12HalfgeleidersUSD 143 668 GT SOLAR INTERNATIONAL1 535 811 0,61Commerciële dienstenCAD 86 200 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS2 185 624 0,87USD 22 962 CAPELLA EDUCATION1 324 219 0,53USD 40 902 FORRESTER RESEARCH1 479 834 0,59USD 116 074 HEALTHCARE SERVICES2 062 635 0,82USD 55 326 HILLENBRAND1 203 341 0,48USD 8 606 LANDAUER541 317 0,22USD 78 400 PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.2 153 648 0,86USD 147 975 ROLLINS2 903 269 1,14USD 15 800 STRAYER EDUCATION INCORPORATED2 171 552 0,8616 025 439 6,37Diverse financiële dienstenUSD 14 800 EATON VANCE N.VTG463 240 0,18USD 45 600 FEDERATED INVESTORS CL.B1 256 736 0,50USD 14 089 GREENHILL1 012 013 0,40USD 17 900 WADDELL AND REED FINANCIAL A722 802 0,293 454 791 1,37TransportUSD 34 200 FORWARD AIR1 013 346 0,40DetailhandelUSD 65 100 BRINKER INTERNATIONAL1 538 964 0,61USD 56 600 COPART2 377 766 0,95USD 39 700 HIBBETT SPORTING GOODS1 246 977 0,50USD 24 600 MSC INDUSTRIAL DIRECT CL.A1 554 474 0,62USD 23 462 PETMED EXPRESS349 349 0,14USD 103 300 SALLY BEAUTY HOLDINGS1 339 801 0,53USD 49 100 TRACTOR SUPPLY2 556 637 1,0110 963 968 4,36TOTAAL AANDELEN 239 861 460 95,38TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 239 861 460 95,38TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE239 861 460 95,38157


P A R V E S T E Q U IT Y U S A S M A L L C A PU S DTermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenUSDUSDEUR 6 270 000 USD 8 460 111 199 696 8 659 806 04/03/2011USD 537 713 EUR 390 000 (909) 537 713 04/03/2011TOTAAL 198 787 9 197 519158


U S DP A R V E S T E Q U IT Y U S A V A L U EStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLuchtvaart/DefensieUSD 177 350NORTHROP GRUMMAN11 825 698 5,02VerzekeringenUSD 92 336 ACE NOM.5 840 252 2,48USD 273 450 ALLSTATE8 690 240 3,68USD 194 000 AXIS CAPITAL7 046 080 2,99USD 356 549 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL4 938 204 2,09USD 87 050 HARTFORD FINANCIAL SCES GROUP2 576 680 1,09USD 113 500 TORCHMARK7 405 874 3,14USD 153 258 WILLIS GROUP HOLDINGS5 960 204 2,5342 457 534 18,00BankenUSD 29 850 GOLDMAN SACHS GROUP4 888 833 2,07USD 106 375 JPMORGAN CHASE4 966 649 2,11USD 80 731 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP4 981 103 2,11USD 109 450 STATE STREET4 894 604 2,08USD 378 925 UBS NOM.7 521 660 3,19DrankenUSD 60 400MOLSON COORS B27 252 849 11,562 762 092 1,17ChemieUSD 80 700 P.P.G.INDUSTRIES7 132 266 3,02USD 57 900 SHERWIN-WILLIAMS4 754 748 2,0211 887 014 5,04Cosmetica/HygiëneUSD 86 200 AVON PRODUCTS2 397 222 1,02ElektriciteitUSD 161 496ElektronicaUSD 131 500EDISONTYCO ELECTRONICS5 994 732 2,544 739 260 2,01InformaticaUSD 377 458 DELL5 975 160 2,53USD 265 700 HEWLETT PACKARD11 592 491 4,9217 567 651 7,45SoftwareUSD 241 750 COMPUTER ASSOCIATES INTL5 990 565 2,54USD 178 926 MICROSOFT4 755 853 2,0210 746 418 4,56Goederen/ConsumptiegoederenUSD 56 225 FORTUNE BRANDS ORD.3 478 079 1,48BouwmaterialenUSD 445 645MASCO6 056 316 2,57Aardolie en gasUSD 360 950 BANK OF AMERICA5 157 976 2,19USD 151 675 BP ADR SPONSORED7 351 687 3,12USD 122 725 EXXON MOBIL10 496 669 4,45USD 30 900 ROY.DUTCH SHELL SPONSORED ADR2 232 525 0,95USD 64 525 VALERO ENERGY1 818 315 0,77Farmaceutische productenUSD 204 925FOREST LABORATORIES27 057 172 11,486 639 570 2,82ReclameUSD 140 250OMNICOM GROUP7 138 725 3,03GezondheidsproductenUSD 61 550 BECTON DICKINSON4 924 000 2,09USD 100 225 JOHNSON AND JOHNSON6 157 824 2,61USD 78 475 ZIMMER HOLDINGS4 892 132 2,0815 973 956 6,78GezondheidsdienstenUSD 125 675 AETNA4 695 218 1,99USD 53 825 LABORATORY CORP AMERICA HOLDGS4 851 247 2,069 546 465 4,05159


P A R V E S T E Q U IT Y U S A V A L U EU S DCommerciële dienstenUSD 80 450APOLLO GROUP CL.A3 641 167 1,54Diverse financiële dienstenUSD 1 094 153 CITIGROUP5 120 636 2,18USD 166 375 MORGAN STANLEY4 938 010 2,0910 058 646 4,27DetailhandelUSD 195 400 PENNEY (J.C.)6 831 184 2,90TOTAAL AANDELEN 234 051 750 99,29TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 234 051 750 99,29TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE234 051 750 99,29160


U S DP A R V E S T E Q U IT Y U S A V A L U ETermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenUSDUSDEUR 23 900 000 USD 32 248 270 761 199 33 009 469 04/03/2011EUR 780 000 USD 1 065 970 11 327 1 077 297 04/03/2011TOTAAL 772 526 34 086 766161


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E A L P H AE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingCHF 451 535 NESTLE NOM.18 501 064 4,68EUR 544 189 JERONIMO MARTINS ESCRITURAIS6 323 476 1,60EUR 528 667 KONINKLIJKE AHOLD5 142 873 1,30EUR 160 707 METRO8 517 471 2,16VerzekeringenGBP 840 878PRUDENTIAL38 484 884 9,747 045 274 1,78BankenCHF 44 178 JULIUS BAER GRUPPE1 433 312 0,36EUR 1 435 246 BANCO SANTANDER12 823 924 3,25EUR 197 745 BNP PARIBAS11 188 412 2,83EUR 1 994 652 INTESA SANPAOLO4 874 929 1,23GBP 2 213 946 HSBC HOLDINGS17 676 112 4,47NOK 470 500 DNB NOR BANK5 267 585 1,33PLN 532 251 POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI5 637 692 1,43TRY 1 036 777 AKBANK3 508 774 0,8962 410 740 15,79DrankenDKK 99 059 CARLSBERG S.B7 639 495 1,93EUR 160 996 ANHEUSER-BUSH INBEV SA6 506 653 1,6514 146 148 3,58ChemieCHF 9 101 GIVAUDAN NOM.6 564 772 1,66EUR 166 462 BAYER9 351 835 2,3715 916 607 4,03AutoconstructeursEUR 118 583 DAIMLER6 053 662 1,53ElektriciteitGBP 1 182 156Uitrustingen-werktuigenSEK 525 620Diverse fabricagesGBP 226 558GasEUR 249 591INTERNATIONAL POWERATLAS COPCO CAT.ASMITHS GROUPGDF SUEZ4 653 730 1,189 565 254 2,423 566 981 0,907 331 736 1,86Engineering en constructieEUR 68 390 ADP4 392 690 1,11EUR 75 967 LINDE8 401 950 2,1312 794 640 3,24SoftwareEUR 265 359 AMADEUS IT HOLDING3 737 582 0,95EUR 139 175 SAP6 084 731 1,549 822 313 2,49Goederen/ConsumptiegoederenGBP 229 215 RECKITT BENCKISER GROUP8 556 424 2,17BouwmaterialenEUR 376 870MediaGBP 475 760Metaal-fabriek/MateriaalGBP 318 680CRHWPPJOHNSON MATTHEY ORD.6 297 498 1,594 742 473 1,206 961 274 1,76Manuele werktuigenCHF 99 211 SCHINDLER HOLDING BP8 091 444 2,05EUR 93 739 SCHNEIDER ELECTRIC S.A11 239 306 2,8419 330 750 4,89Aardolie en gasEUR 116 430 TOTAL5 170 656 1,31GBP 775 148 BG GROUP13 660 021 3,46GBP 817 118 ROYAL DUTCH SHELL CL.B21 154 428 5,3539 985 105 10,12162


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E A L P H AAardolie en gas - dienstenEUR 91 313MijnbouwproductenGBP 386 461TECHNIPBHP BILLITON6 532 532 1,6511 074 574 2,80Farmaceutische productenCHF 86 532 ROCHE HOLDING BJ9 443 531 2,39EUR 113 072 FRESENIUS7 475 190 1,89GBP 590 385 GLAXOSMITHKLINE8 210 606 2,0825 129 327 6,36GezondheidsproductenCHF 77 010 SYNTHES7 648 510 1,94Commerciële dienstenCHF 5 SGS NOM.6 298 0,00GBP 959 385 EXPERIAN8 812 062 2,238 818 360 2,23Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 52 745 LVMH MOET HENNESSY VUITTON6 026 116 1,52TelecommunicatieEUR 145 871 TELENET GROUP HOLDING4 740 808 1,20GBP 5 707 359 VODAFONE GROUP11 714 468 2,96SEK 94 239 MILLICOM INTL SDR5 987 826 1,5222 443 102 5,68DetailhandelCHF 17 143 SWATCH GROUP POR.5 281 446 1,34GBP 1 547 591 KINGFISHER4 636 212 1,179 917 658 2,51TOTAAL AANDELEN 375 255 672 94,96EffectenleningenAandelenBankenCHF 108 124MediaGBP 243 113Manuele werktuigenCHF 2 646Commerciële dienstenCHF 5 714DetailhandelCHF 13 000JULIUS BAER GRUPPEWPPSCHINDLER HOLDING BPSGS NOM.SWATCH GROUP POR.3 507 976 0,892 423 400 0,61215 802 0,057 197 304 1,834 005 063 1,01TOTAAL AANDELEN 17 349 545 4,39TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 17 349 545 4,39TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 392 605 217 99,35TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE392 605 217 99,35163


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E G R O W T HE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingCHF 480 568 NESTLE NOM.19 690 654 3,13EUR 986 769 JERONIMO MARTINS ESCRITURAIS11 466 256 1,82EUR 815 854 KONINKLIJKE AHOLD7 936 628 1,26GBP 2 282 736 TESCO10 865 307 1,7349 958 845 7,94VerzekeringenEUR 336 278 SCOR SE REGPT7 161 040 1,14EUR 243 230 VIENNA INSURANCE GROUP10 122 016 1,6117 283 056 2,75BankenEUR 1 996 626 BANCO SANTANDER17 839 853 2,83EUR 255 262 BNP PARIBAS14 442 724 2,30EUR 4 520 911 INTESA SANPAOLO EPAR.NCV9 593 373 1,52GBP 3 150 335 HSBC HOLDINGS25 152 226 3,99GBP 14 659 535 LLOYDS BANKING GROUP10 696 006 1,70NOK 1 021 507 DNB NOR BANK11 436 505 1,8289 160 687 14,16DrankenDKK 150 440 CARLSBERG S.B11 602 030 1,84EUR 197 243 ANHEUSER-BUSH INBEV SA7 971 576 1,2719 573 606 3,11ChemieEUR 198 126 AKZO NOBEL9 761 668 1,55EUR 218 434 BAYER12 271 622 1,9522 033 290 3,50ElektriciteitEUR 170 989 RED ELECTRICA CORPORACION6 668 571 1,06GBP 1 747 537 INTERNATIONAL POWER6 879 435 1,09HuishoudapparatuurEUR 21 483RATIONAL13 548 006 2,153 306 234 0,53Uitrustingen-werktuigenSEK 761 478Diverse fabricagesGBP 814 269GasGBP 2 253 136ATLAS COPCO CAT.ASMITHS GROUPCENTRICA13 857 407 2,2012 820 038 2,049 023 688 1,43Engineering en constructieEUR 128 598 ADP8 259 850 1,31EUR 109 359 LINDE12 095 105 1,9320 354 955 3,24SoftwareEUR 434 070 AMADEUS IT HOLDING6 113 876 0,97EUR 272 205 SAP11 900 803 1,89GBP 282 760 AUTONOMY CORP.5 470 733 0,87GBP 310 097 AVEVA GROUP5 820 709 0,9329 306 121 4,66Vrije tijdGBP 97 698 BETFAIR GROUP998 609 0,16BouwmaterialenCHF 4 SIKA6 201 0,00EUR 700 009 CRH11 749 651 1,87EUR 183 965 HEIDELBERGCEMENT9 332 544 1,4821 088 396 3,35Manuele werktuigenCHF 101 639 SCHINDLER HOLDING BP8 289 467 1,32EUR 109 460 SCHNEIDER ELECTRIC S.A13 124 254 2,0821 413 721 3,40Aardolie en gasGBP 940 883 BG GROUP16 580 681 2,64GBP 239 719 PREMIER OIL5 882 883 0,94GBP 13 636 ROYAL DUTCH SHELL CL.A355 111 0,06GBP 1 225 328 ROYAL DUTCH SHELL CL.B31 722 604 5,0354 541 279 8,67164


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E G R O W T HAardolie en gas - dienstenEUR 104 656MijnbouwproductenGBP 365 593TECHNIPRIO TINTO ORD.7 487 090 1,1918 553 027 2,95Farmaceutische productenCHF 173 612 ROCHE HOLDING BJ18 946 868 3,01DKK 785 NOVO-NORDISK CL.B71 647 0,01EUR 168 118 FRESENIUS11 114 281 1,7730 132 796 4,79ReclameEUR 776 PUBLICIS GROUPE32 076 0,01GezondheidsproductenCHF 3 802 SYNTHES377 609 0,06EUR 291 281 LUXOTTICA GROUP6 556 735 1,046 934 344 1,10Commerciële dienstenGBP 1 292 059 EXPERIAN11 867 711 1,89GBP 254 841 INTERTEK GROUP5 413 721 0,8617 281 432 2,75VoedingsdienstenGBP 990 334 COMPASS GROUP6 454 897 1,03Diverse financiële dienstenEUR 112 327DEUTSCHE BOERSE6 249 874 0,99Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 104 552LVMH MOET HENNESSY VUITTON11 945 066 1,90TelecommunicatieEUR 571 428 TELEFONICA10 514 275 1,67EUR 203 442 TELENET GROUP HOLDING6 611 865 1,05GBP 521 368 VIRGIN MEDIA10 234 579 1,63GBP 4 420 200 VODAFONE GROUP9 072 549 1,4436 433 268 5,79DetailhandelCHF 235 526 SWATCH GROUP NOM.13 246 331 2,11GBP 4 017 243 KINGFISHER12 034 699 1,9125 281 030 4,02TOTAAL AANDELEN 565 052 838 89,81Coupons/Rechten/WarrantsAardolie en gasEUR 13 636ROYAL DUTCH DO11 CL.A0 0,00TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 0 0,00EffectenleningenAandelenSoftwareGBP 67 300 AUTONOMY CORP.1 302 095 0,21GBP 14 096 AVEVA GROUP264 590 0,04Vrije tijdGBP 110 037BETFAIR GROUP1 566 685 0,251 124 731 0,18BouwmaterialenCHF 2 440Farmaceutische productenDKK 120 000ReclameEUR 244 202SIKANOVO-NORDISK CL.BPUBLICIS GROUPE3 782 356 0,6010 952 474 1,7410 094 090 1,60165


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E G R O W T HE U RGezondheidsproductenCHF 111 890SYNTHES11 112 736 1,77TOTAAL AANDELEN 38 633 072 6,14TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 38 633 072 6,14TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 603 685 910 95,95TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE603 685 910 95,95166


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E G R O W T HFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 745 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 3 013,000 (188 950) 22 446 850TOTAAL (188 950)Een totaal bedrag van EUR 1 613 717 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementenvoor futurescontracten.167


P A R V E S T E N V IR O N M E N T A L O P P O R T U N IT IE SE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenAutomobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 910 829LANDI RENZO2 577 646 1,12BiotechnologieDKK 23 804NOVOZYMES B2 412 055 1,05Elektrische onderdelen en uitrustingenDKK 133 274 VESTAS WIND SYSTEMS3 326 555 1,45EUR 186 861 ZUMTOBEL3 903 525 1,70GBP 6 872 000 TURBO POWER SYSTEM76 877 0,03HKD 1 925 560 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION1 940 165 0,85USD 313 448 SUNPOWER CL.B3 830 729 1,6713 077 851 5,70Behandeling en containersEUR 29 510 MAYR-MELNHOF2 436 051 1,06MilieucontroleAUD 4 833 816 TRANSPACIFIC INDUSTRIES4 419 162 1,93CAD 705 800 BIOTEQ ENVIRONMENT524 349 0,23CAD 416 340 NEWALTA4 076 640 1,78EUR 57 708 BWT1 154 160 0,50EUR 489 478 FLUIDRA1 272 643 0,56EUR 235 392 LASSILA AND TIKAN.2 996 540 1,31EUR 46 697 SECHE ENVIRONNEMENT3 113 756 1,36GBP 560 308 CAMCO INTERNAT.107 219 0,05GBP 2 881 822 SHANKS GROUP3 902 609 1,70HKD 8 583 816 CHINA EVERBRIGHT INTL2 936 166 1,28JPY 161 130 KURITA WATER INDUSTRIES3 300 581 1,44NOK 554 502 TOMRA SYSTEMS AS2 831 615 1,23USD 101 325 CLEAN HARBORS6 740 327 2,94USD 484 906 METALICO2 232 843 0,97USD 339 890 NALCO HOLDINGS6 292 344 2,74USD 57 830 STERICYCLE3 618 353 1,58USD 183 470 TETRA TECH3 121 594 1,3652 640 901 22,96Distributie/GroothandelUSD 338 500 LKQ5 823 023 2,54ElektriciteitUSD 218 724ORMAT TECHNOLOGIES3 966 867 1,73ElektronicaCHF 7 340 LEM HOLDING NOM.3 401 986 1,48GBP 218 699 DIALIGHT1 673 980 0,73JPY 259 930 HORIBA5 859 593 2,56KRW 118 320 SEOUL SEMICONDUCTOR3 199 189 1,40USD 98 449 BADGER METER2 801 933 1,22USD 112 DIONEX9 554 0,00USD 118 363 ITRON4 859 807 2,12USD 138 900 SEMILEDS1 573 838 0,69USD 169 230 WATTS WATER TECHNOLOGIES CL.A4 791 909 2,0928 171 789 12,29Energie-vervangingsbronnenCAD 450 068 BALLARD POWER SYS.705 504 0,31EUR 1 082 618 EDP RENOVAVEIS4 709 389 2,05GBP 773 148 CERES POWER HOLDGS730 630 0,32GBP 1 343 357 GREENKO GROUP2 926 531 1,28GBP 612 500 POLYFUEL25 244 0,01HKD 6 291 360 CHINA LONGYUAN S.H4 099 349 1,79USD 401 820 HEADWATERS1 474 969 0,6414 671 616 6,40Uitrustingen-diverse werktuigenCAD 315 650 GLV CL.A SUB.VOTING1 784 552 0,78USD 233 320 HOLLYSYS AUTOMAT.2 542 330 1,114 326 882 1,89Diverse fabricagesCAD 278 820 PURE TECHNOLOGIES1 087 482 0,47GBP 119 000 AMIAD FILTR.SYST.314 596 0,14168


E U RP A R V E S T E N V IR O N M E N T A L O P P O R T U N IT IE SGBP 3 926 637 HANSEN TRANSMISSION INT.2 151 975 0,94GBP 702 481 PORVAIR938 902 0,41USD 137 877 CLARCOR4 106 762 1,79USD 160 710 PALL6 325 077 2,76USD 171 360 PENTAIR4 600 368 2,0119 525 162 8,52InformaticaUSD 298 411 TELVENT GIT6 246 063 2,72Engineering en constructieEUR 234 249 ABENGOA4 758 769 2,07EUR 107 935 GRONTMIJ1 731 817 0,76GBP 499 167 RICARDO2 145 501 0,948 636 087 3,77SoftwareHKD 2 703 985 CHINA ITS (HOLDINGS) CO.1 128 504 0,49BouwmaterialenCHF 18 443 GEBERIT NOM.2 880 484 1,26EUR 95 883 CENTROTEC SUSTAINABLE1 888 416 0,82EUR 703 590 KINGSPAN GROUP4 925 130 2,15SEK 587 121 NIBE INDUSTRIER B6 614 823 2,8816 308 853 7,11Metaal-fabriek/MateriaalUSD 410 750 MUELLER WATER -A-1 207 389 0,53USD 312 405 SIMS METAL ADR SPONSORED4 322 371 1,885 529 760 2,41Manuele werktuigenEUR 118 048 VACON5 034 747 2,20USD 137 270 REGAL BELOIT7 250 106 3,1612 284 853 5,36Houtproducten en papierHKD 10 235 130 LEE AND MAN PAPER MFG4 823 404 2,10MijnbouwproductenCAD 299 660GezondheidsproductenCAD 386 2005N PLUSTSO32 019 179 0,88456 193 0,20HalfgeleidersTWD 1 917 106 EPISTAR4 736 009 2,07USD 53 230 POWER INTEGRATIONS1 535 392 0,676 271 401 2,74Commerciële dienstenGBP 1 719 903 RPS GROUP4 036 466 1,76JPY 316 860 DAISEKI4 547 304 1,98USD 161 870 ICF INTERNATIONAL2 656 815 1,1611 240 585 4,90TOTAAL AANDELEN 224 574 725 97,94Coupons/Rechten/WarrantsDiverse financiële dienstenUSD 918 930 CLSA FIN2 791 186 1,22USD 1 019 690 WCIVRCL1 130 430 0,493 921 616 1,71TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 3 921 616 1,71TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 228 496 341 99,65Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 0,0004 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS0 0,00TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 0 0,00TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE228 496 341 99,65169


P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E F IN A N C EE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVerzekeringenCHF 1 133 BALOISE HOLDING88 610 0,22CHF 9 148 SCHWEIZ.RUCKVERS.405 469 1,00CHF 1 ZURICH FINANCIAL SERVICES210 0,00EUR 92 631 AEGON515 862 1,27EUR 14 940 ALLIANZ FINANCIAL BV1 559 737 3,82EUR 38 432 ASSICURAZIONI GENERALI ORD.629 900 1,55EUR 59 239 AXA901 618 2,21EUR 4 944 CNP ASSURANCES79 450 0,20EUR 1 984 HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NOM83 705 0,21EUR 126 081 ING GROEP1 145 698 2,80EUR 6 203 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG750 253 1,84EUR 12 262 SAMPO A275 037 0,68EUR 5 638 SCOR SE REGPT120 061 0,29EUR 10 273 VIENNA INSURANCE GROUP427 511 1,05GBP 24 768 ADMIRAL GROUP492 618 1,21GBP 125 053 AVIVA686 820 1,69GBP 153 704 LEGAL AND GENERAL GROUP215 026 0,53GBP 354 401 OLD MUTUAL548 796 1,35GBP 83 574 PRUDENTIAL700 223 1,72GBP 100 694 RSA INSURANCE GROUP166 242 0,41GBP 58 623 STANDARD LIFE164 920 0,409 957 766 24,45BankenCHF 32 882 CREDIT SUISSE GROUP1 100 891 2,70CHF 1 JULIUS BAER GRUPPE32 0,00CHF 119 768 UBS NOM.1 721 301 4,23DKK 14 944 DANSKE BANK254 350 0,62EUR 57 688 AGEAS132 682 0,33EUR 42 487 BANCO POPOLARE107 492 0,26EUR 21 184 BANCO POPULAR ESPANOL92 807 0,23EUR 33 161 BANCO SABADELL104 325 0,26EUR 270 844 BANCO SANTANDER2 419 991 5,93EUR 24 857 BANK CYPRUS69 600 0,17EUR 31 456 BANQUE NATIONALE DE GRECE NOM.213 272 0,52EUR 71 068 BCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA68 652 0,17EUR 140 631 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA1 258 085 3,09EUR 68 872 BCP BANCO COMERCIAL44 491 0,11EUR 31 536 BNP PARIBAS1 784 307 4,38EUR 22 206 COMMERZBANK138 699 0,34EUR 31 606 CREDIT AGRICOLE402 028 0,99EUR 30 652 DEUTSCHE BANK1 427 770 3,51EUR 6 221 ERSTE GROUP BANK237 953 0,58EUR 253 506 INTESA SANPAOLO619 569 1,52EUR 31 122 INTESA SANPAOLO EPAR.NCV66 041 0,16EUR 11 967 KBC GROUPE362 600 0,89EUR 24 114 NATIXIS104 148 0,26EUR 4 546 POHJOLA BANK CL.A45 096 0,11EUR 21 698 SOCIETE GENERALE A1 105 513 2,71EUR 15 981 UBI BANCA116 981 0,29EUR 443 867 UNICREDIT826 924 2,03GBP 373 816 BARCLAYS1 407 973 3,46GBP 443 701 HSBC HOLDINGS3 542 501 8,69GBP 1 416 797 LLOYDS BANKING GROUP1 033 735 2,54GBP 779 353 ROYAL BANK SCOTLAND GROUP414 456 1,02GBP 76 773 STANDARD CHARTERED1 470 910 3,61NOK 58 079 DNB NOR BANK650 236 1,60SEK 106 445 NORDEA BANK876 622 2,15SEK 58 419 SKANDINAVISKA ENSKILDA A384 885 0,94SEK 16 107 SVENSKA HANDELSBANKEN S.A393 892 0,97SEK 16 916 SWEDBANK A215 738 0,53RisicokapitaalGBP 32 3233I GROUP25 216 548 61,90118 870 0,29170


E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E F IN A N C EOnroerend goedEUR 27 240 IMMOFINANZ87 168 0,21EUR 3 050 KLEPIERRE86 208 0,21GBP 16 606 LAND SECURITIES REIT149 888 0,37323 264 0,79Diverse financiële dienstenCHF 26 999 GAM HOLDING353 327 0,87EUR 21 866 CRITERIA CAIXACORP114 687 0,28EUR 6 416 DEUTSCHE BOERSE356 986 0,88EUR 12 464 MEDIOBANCA95 599 0,23GBP 64 949 ASHMORE GROUP256 446 0,63GBP 92 658 MAN GROUP313 479 0,77GBP 8 SCHRODERS169 0,00Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 2 654GROUPE BRUXELLES LAMBERT1 490 693 3,66176 756 0,43BeleggingsmaatschappijenGBP 47 755 RESOLUTION162 632 0,40SEK 11 247 INVESTOR SIE B187 435 0,46SEK 6 000 KINNEVIK INVESTMENT B97 453 0,24447 520 1,10VastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 739 FONCIERE DES REGIONS58 137 0,14EUR 3 218 UNIBAIL RODAMCO468 863 1,16GBP 25 668 BRITISH LAND CO.R.E.I.T.176 369 0,43GBP 20 655 HAMMERSON R.E.I.T.113 369 0,28816 738 2,01TOTAAL AANDELEN 38 548 155 94,63Coupons/Rechten/WarrantsOnroerend goedEUR 27 240IMMOFINANZ DS110 0,00TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 0 0,00EffectenleningenAandelenVerzekeringenCHF 5 339BankenCHF 15 915Diverse financiële dienstenGBP 16 710ZURICH FINANCIAL SERVICESJULIUS BAER GRUPPESCHRODERS1 121 659 2,75516 346 1,27352 421 0,87TOTAAL AANDELEN 1 990 426 4,89TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 1 990 426 4,89TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 40 538 581 99,52TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE40 538 581 99,52171


P A R V E S T E Q U IT Y H IG H D IV ID E N D E U R O P EE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLandbouwGBP 773 022 BRITISH AMERICAN TOBACCO22 411 448 2,61GBP 1 167 586 IMPERIAL TOBACCO GROUP27 141 012 3,1749 552 460 5,78VoedingCHF 407 493 NESTLE NOM.16 696 500 1,95EUR 974 709 UNILEVER21 302 265 2,48GBP 3 306 722 TESCO15 739 249 1,8353 738 014 6,26VerzekeringenEUR 245 140 ALLIANZ FINANCIAL BV25 592 615 2,99GBP 260 957 ADMIRAL GROUP5 190 254 0,60GBP 1 791 423 PRUDENTIAL15 009 391 1,75NOK 695 000 GJENSID FORSIKR6 078 364 0,7151 870 624 6,05BankenCHF 399 772 CREDIT SUISSE GROUP13 384 382 1,56EUR 358 921 BNP PARIBAS20 307 751 2,37GBP 5 428 987 HSBC HOLDINGS43 344 951 5,04NOK 851 009 DNB NOR BANK9 527 657 1,11SEK 477 264 SVENSKA HANDELSBANKEN S.A11 671 342 1,36DrankenGBP 1 938 366BRITVIC98 236 083 11,448 320 000 0,97ChemieEUR 339 082 BASF NOM.20 433 081 2,38EUR 386 119 BAYER21 692 166 2,5342 125 247 4,91AutoconstructeursEUR 187 993 DAIMLER9 597 043 1,12ElektriciteitEUR 446 281 E.ON NOM.10 610 331 1,24GBP 2 944 739 NATIONAL GRID19 800 352 2,30GBP 904 982 SCOTTISH SOUTHERN ENERGY13 203 871 1,54ElektronicaEUR 997 763KON.PHILIPS ELECTRONICS43 614 554 5,0823 607 073 2,75Diverse fabricagesEUR 89 411GasEUR 2 483 134InformaticaEUR 80 360SIEMENSSNAM RETE GASWINCOR NIXDORF8 725 619 1,029 843 143 1,154 879 459 0,57Engineering en constructieEUR 274 548 KON.BOSKALIS WESTMINSTER10 346 341 1,21EUR 253 170 KONINKLIJKE BAM GROEP1 179 519 0,14EUR 362 315 VINCI15 804 181 1,84Manuele werktuigenEUR 1KONECRANES A27 330 041 3,1932 0,00Aardolie en gasEUR 354 994 TOTAL15 765 284 1,84GBP 6 065 938 BP35 337 018 4,12GBP 1 984 158 ROYAL DUTCH SHELL CL.B51 368 009 5,98NOK 13 545 SEADRILL373 687 0,04NOK 939 741 STATOIL17 931 995 2,09120 775 993 14,07Aardolie en gas - dienstenEUR 107 339 FUGRO6 543 386 0,77NOK 1 422 895 BW OFFSHORE2 612 133 0,30NOK 183 330 FRED.OLSEN ENERGY5 579 227 0,65NOK 782 861 PROSAFE4 271 016 0,5019 005 762 2,22172


E U RP A R V E S T E Q U IT Y H IG H D IV ID E N D E U R O P EMijnbouwproductenGBP 291 990BHP BILLITON8 367 377 0,98Farmaceutische productenCHF 101 875 NOVARTIS4 134 518 0,48CHF 23 606 ROCHE HOLDING BJ2 576 203 0,30EUR 384 946 UCB10 370 445 1,2117 081 166 1,99Commerciële dienstenEUR 301 834 SBM OFFSHORE5 494 888 0,64Diverse financiële dienstenEUR 370 571DEUTSCHE BOERSE20 618 570 2,40TelecommunicatieEUR 2 111 094 KONINKLIJKE KPN24 784 244 2,89EUR 2 642 620 NOKIA16 595 654 1,93EUR 594 820 SES11 096 367 1,29EUR 664 027 TELEFONICA12 218 097 1,42GBP 15 703 995 VODAFONE GROUP32 232 763 3,7796 927 125 11,30TransportEUR 1 100 706 DEUTSCHE POST NOM.14 628 383 1,70DetailhandelNOK 696 700 STATOIL FUEL RETAIL4 890 798 0,57SEK 688 691 HENNES MAURITZ S.B16 306 065 1,9021 196 863 2,47TOTAAL AANDELEN 755 535 519 88,06Coupons/Rechten/WarrantsVoedingEUR 1 124 709UNILEVER DO 090211 CERT0 0,00TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 0 0,00EffectenleningenAandelenVoedingEUR 150 000DrankenGBP 4 832Engineering en constructieEUR 639 579Manuele werktuigenEUR 174 331Aardolie en gasNOK 325 373UNILEVERBRITVICKONINKLIJKE BAM GROEPKONECRANES ASEADRILL3 278 250 0,3820 740 0,002 979 799 0,355 662 271 0,668 976 561 1,05Aardolie en gas - dienstenNOK 13 769 FRED.OLSEN ENERGY419 028 0,05NOK 255 323 PROSAFE1 392 953 0,161 811 981 0,21Farmaceutische productenCHF 718 000 NOVARTIS29 139 474 3,40CHF 309 882 ROCHE HOLDING BJ33 818 475 3,9362 957 949 7,33DetailhandelSEK 114 673 HENNES MAURITZ S.B2 715 101 0,32TOTAAL AANDELEN 88 402 652 10,30TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 88 402 652 10,30TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 843 938 171 98,36TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE843 938 171 98,36173


P A R V E S T E Q U IT Y G L O B A L B R A N D SU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenAutomobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 9 729 VALEO606 041 1,97JPY 1 BRIDGESTONE20 0,00JPY 1 DENSO37 0,00USD 5 297 AUTOLIV396 692 1,301 002 790 3,27AutoconstructeursEUR 12 510 DAIMLER882 083 2,88EUR 3 394 VOLKSWAGEN PRIV.576 130 1,88JPY 9 700 HONDA MOTOR419 706 1,37JPY 138 000 ISUZU MOTORS618 162 2,02JPY 1 MITSUBISHI MOTORS1 0,00JPY 64 400 NISSAN MOTOR656 341 2,14JPY 1 SUZUKI MOTOR24 0,00JPY 34 800 TOYOTA MOTOR1 622 557 5,31KRW 3 346 HYUNDAI MOTOR527 699 1,72USD 18 697 FORD MOTOR281 390 0,92USD 15 478 GENERAL MOTORS518 977 1,696 103 070 19,93Distributie/GroothandelHKD 2 ESPRIT HOLDINGS10 0,00HKD 94 000 LI FUNG572 025 1,86USD 9 047 GENUINE PARTS476 686 1,561 048 721 3,42RecreatieAUD 1 TABCORP HOLDINGS8 0,00AUD 1 TATTS GROUP2 0,0010 0,00HuishoudapparatuurJPY 1 PANASONIC13 0,00JPY 24 000 SONY876 749 2,86876 762 2,86Kleding/TextielUSD 7 902 COACH433 978 1,42USD 9 360 NIKE CL.B833 321 2,721 267 299 4,14VerblijfHKD 1 SHANGRI LA ASIA2 0,00HKD 179 600 WYNN MACAU486 517 1,59USD 13 927 LAS VEGAS SANDS649 555 2,12USD 16 811 MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A659 160 2,151 795 234 5,86InternetJPY 13 400 DENA516 014 1,69USD 1 AMAZON COM173 0,00516 187 1,69Vrije tijdJPY 27 200 SEGA SAMMY616 507 2,01USD 11 742 ROYAL CARIBBEAN CRUISES514 182 1,681 130 689 3,69MediaAUD 1 FAIRFAX MEDIA1 0,00USD 11 815 CABLEVISION SYST.NY GRP CL.A435 383 1,42USD 36 354 CBS CL.B867 406 2,83USD 2 570 COMCAST CL.A66 203 0,22USD 22 111 DIRECTV CL.A1 016 443 3,32USD 21 047 DISNEY WALT - DISNEY920 596 3,01USD 12 025 TIME WARNER459 355 1,50USD 9 985 TIME WARNER CABLE720 717 2,35USD 19 630 VIACOM CL.B876 676 2,86Commerciële dienstenUSD 1APOLLO GROUP CL.A5 362 780 17,5145 0,00Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 5 030LVMH MOET HENNESSY VUITTON793 745 2,59174


U S DP A R V E S T E Q U IT Y G L O B A L B R A N D STelecommunicatieUSD 15 716VIRGIN MEDIA428 104 1,40DetailhandelCHF 12 387 CIE FINANCIERE RICHEMONT708 345 2,32EUR 7 829 INDITEX567 272 1,85EUR 3 744 PPR568 833 1,86GBP 1 MARKS SPENCER GROUP NEW6 0,00JPY 1 FAST RETAILING156 0,00USD 7 450 ABERCROMBIE AND FITCH CL.A427 407 1,40USD 1 BED BATH AND BEYOND48 0,00USD 12 647 DARDEN RESTAURANTS596 053 1,95USD 30 540 FOOT LOCKER606 830 1,98USD 1 GAP23 0,00USD 13 760 HOME DEPOT515 587 1,68USD 11 688 LIMITED BRANDS374 250 1,22USD 16 675 MACY S398 533 1,30USD 4 615 MCDONALDS349 263 1,14USD 13 414 PETSMART548 230 1,79USD 19 494 STARBUCKS642 912 2,10USD 11 084 TARGET582 464 1,90USD 9 905 YUM BRANDS498 519 1,637 384 731 24,12TOTAAL AANDELEN 27 710 167 90,48EffectenleningenAandelenAutoconstructeursJPY 2 900 HONDA MOTOR125 479 0,41USD 32 000 FORD MOTOR481 600 1,57607 079 1,98MediaUSD 46 390 COMCAST CL.A1 195 006 3,90TOTAAL AANDELEN 1 802 085 5,88TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 1 802 085 5,88TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 29 512 252 96,36Deelbewijzen van andere ICB'sUSD 15 287 CONSUMER DISCRETIONARY SELT601 792 1,96TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S 601 792 1,96TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE30 114 044 98,32175


P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D N E X T G E N E R A T IO NE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenLandbouwUSD 9 893ANDERSONS344 092 0,60VoedingDKK 30 935 CHR.HANSEN HOLDING520 711 0,91EUR 9 515 DANONE432 266 0,75GBP 64 078 TATE LYLE437 650 0,76Automobiel - onderdelen en uitrustingenUSD 16 681JOHNSON CONTROLS1 390 627 2,42492 749 0,86SteenkoolUSD 1 129ALPHA NATURAL RESOURCES44 320 0,08ChemieCHF 2 297 SYNGENTA NOM.557 185 0,97USD 8 699 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS579 429 1,01USD 8 937 FMC501 072 0,87USD 16 962 INTREPID POTASH474 032 0,82USD 13 066 MOSAIC812 131 1,40USD 6 492 QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B249 067 0,433 172 916 5,50Elektrische onderdelen en uitrustingenEUR 24 432 SAFT GROUPE677 866 1,19EUR 1 374 SMA SOLAR TECHNOLOGY105 743 0,18USD 8 168 AMERICAN SUPERCONDUCTOR156 831 0,27USD 81 757 A123 SYSTEMS561 147 0,97USD 13 103 EMERSON ELECTRIC565 975 0,98USD 55 938 SUNTECH POWER ADR384 746 0,672 452 308 4,26MilieucontroleJPY 21 026 KURITA WATER INDUSTRIES430 695 0,75USD 38 048 CECO ENVIRONMENTAL163 630 0,28594 325 1,03ElektronicaJPY 27 117 NGK INSULATORS356 331 0,62USD 12 421 ITRON509 987 0,89USD 15 466 WATTS WATER TECHNOLOGIES CL.A437 935 0,761 304 253 2,27Energie-vervangingsbronnenUSD 199 FIRST SOLAR21 236 0,04Uitrustingen-diverse werktuigenEUR 6 659 PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY645 856 1,11USD 15 042 CNH GLOBAL527 646 0,92USD 9 880 WABTEC406 016 0,711 579 518 2,74Diverse fabricagesGBP 299 844 HANSEN TRANSMISSION INT.164 328 0,29USD 11 096 COOPER IND. CL.A516 962 0,90USD 41 127 GENERAL ELECTRIC622 920 1,08Kleding/TextielEUR 8 533TOD'S GROUP1 304 210 2,27631 869 1,10InformaticaUSD 4 809Engineering en constructieUSD 3 901InternetUSD 32 408SoftwareUSD 8 997IBMSHAW GROUPEBAYVMWARE CLASS A563 627 0,98112 183 0,19786 150 1,37544 888 0,95Aardolie en gasCAD 29 200 CANADIAN NATURAL RESOURCES1 061 444 1,83GBP 44 597 BG GROUP785 909 1,37176


E U RP A R V E S T E Q U IT Y W O R L D N E X T G E N E R A T IO NNOK 123 169 NORSK HYDRO734 068 1,282 581 421 4,48MijnbouwproductenGBP 12 567 RIO TINTO ORD.637 747 1,11GBP 33 824 XSTRATA559 618 0,97USD 7 338 FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD281 311 0,491 478 676 2,57Farmaceutische productenEUR 20 375 STADA ARZNEIMITTEL590 569 1,03USD 23 288 MEAD JOHNSON NUTRITION1 009 114 1,75USD 8 823 NEOGEN238 844 0,41ReclameEUR 13 282STROEER OUT OF HOME MEDIA1 838 527 3,19324 944 0,56GezondheidsproductenGBP 100 804 SMITH NEPHEW844 584 1,47USD 1 878 INTUITIVE SURGICAL445 909 0,771 290 493 2,24GezondheidsdienstenEUR 5 067 BIOMERIEUX390 919 0,68HalfgeleidersEUR 748CENTROTHERM24 385 0,04Commerciële dienstenEUR 73 WIRECARD AG879 0,00USD 19 776 QUANTA SERVICES326 594 0,57327 473 0,57TOTAAL AANDELEN 23 596 109 40,99EffectenleningenAandelenSteenkoolUSD 13 300ALPHA NATURAL RESOURCES522 101 0,91Elektrische onderdelen en uitrustingenEUR 8 092 SMA SOLAR TECHNOLOGY622 760 1,08USD 10 731 AMERICAN SUPERCONDUCTOR206 043 0,36Energie-vervangingsbronnenUSD 4 813FIRST SOLAR828 803 1,44513 603 0,89Diverse fabricagesGBP 433 337Engineering en constructieUSD 7 000HalfgeleidersEUR 25 000Commerciële dienstenEUR 63 500HANSEN TRANSMISSION INT.SHAW GROUPCENTROTHERMWIRECARD AG237 488 0,41201 303 0,35815 000 1,42764 858 1,33TOTAAL AANDELEN 3 883 156 6,75TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 3 883 156 6,75TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 27 479 265 47,74Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 722,676 ALTEANE RESPONSIBLE FUND I FCP670 058 1,16EUR 16 994,59 AWF FRAML.JUN.ENERGY F C.32 163 412 3,76EUR 3 664,467 BAER(J)SAM SUSTAIN.WATER FD C.570 081 0,99USD 118 978,81 BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-$D21 450 625 2,52EUR 9 172,381 BNPP L1-EQ EU ENRGY-CC2 012 054 3,50USD 61 985,69 BRGF WORLD ENERGY D2 USD CAP.1 360 705 2,36USD 1 521,758 DEXIA EQUITIES L-BIOTECHN-I1 165 535 2,03EUR 15 621,739 DWS INVEST GLBAL AGRIBUSN-FC2 044 261 3,55EUR 5 832,0989 ECOSPHERE I FCP 3DEC579 944 1,01USD 19 126,937 FIRST ST.GR.CHINA GRW FD CL.I779 230 1,35177


P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D N E X T G E N E R A T IO NE U REUR 60 GOLDSPHERE-I1 115 852 1,94EUR 59 975,861 GSSI GS DJ UBS ENH.STR.PF C C742 231 1,29EUR 60 606,603 JBM SAM SMART ENERGY FD C C.1 177 586 2,05EUR 13 318,2395 LEO.IN.LEO.INF.FD EUR.I C.1 272 025 2,21EUR 746 LFP ACTIONS NOUVAUX ENJEUX - I1 081 514 1,88EUR 4 565 LYXOR ETF CHIN.ENT.A(HSCEI)FCP523 113 0,91USD 4 906 PICTET DIGITAL COMM.CL.I USD563 842 0,98USD 3 671,738 PICTET FUNDS BIIOTECH876 969 1,52EUR 18 487,7031 PICTET SECURITY CL.I EUR C.1 853 392 3,22USD 12 745,0749 PICTET TIMBER CL.I USD1 178 726 2,05EUR 23 219 PICTET-CLEAN ENERGY1 414 269 2,46EUR 6 524,5114 PICTET-WATER1 029 633 1,79USD 9 008 RDX SOURCE ETF1 389 310 2,4127 014 367 46,94TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 27 014 367 46,94Deelbewijzen van andere ICB'sEUR 2 076 CAMGESTION EMERG PERSPECTIVES O197 386 0,34SEK 7 527,4116 EAST CAPITAL RUSSIAN FUND CAP.1 293 359 2,25USD 4 971 SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC505 350 0,881 996 095 3,47TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S 1 996 095 3,47TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE56 489 727 98,15178


U S DP A R V E S T E Q U IT Y W O R L D R E S O U R C E SStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenSteenkoolUSD 17 729ALPHA NATURAL RESOURCES961 266 0,59ChemieCAD 17 392 AGRIUM1 643 989 1,00CAD 31 516 POTASH CORP.OF SASKATCHEWAN1 935 812 1,18CHF 87 GIVAUDAN NOM.86 678 0,05EUR 28 069 BASF NOM.2 336 214 1,42EUR 11 637 SOLVAY1 366 207 0,83JPY 246 000 MITSUI CHEMICALS915 782 0,56JPY 42 100 NITTO DENKO2 530 728 1,54USD 24 268 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS2 232 656 1,36USD 38 477 CELANESE SER.A1 594 872 0,97USD 88 064 DOW CHEMICAL3 272 457 1,99USD 21 484 FMC1 663 721 1,01USD 38 830 MONSANTO2 791 489 1,70Behandeling en containersUSD 43 618BALL22 370 605 13,611 574 610 0,96IJzer/StaalEUR 3 023 APERAM125 115 0,08EUR 4 403 ARCELORMITTAL161 918 0,10EUR 19 087 VOESTALPINE882 500 0,54JPY 942 000 KOBE STEEL2 563 969 1,56KRW 1 POSCO408 0,00USD 18 268 CLIFFS NATURAL RESOURCES1 773 275 1,08USD 28 903 RELIANCE STEEL AND ALUMINUM1 599 203 0,977 106 388 4,33Engineering en constructieEUR 10 708 LINDE1 635 762 1,00BouwmaterialenEUR 34 811LAFARGE2 112 918 1,29Aardolie en gasAUD 1 WOODSIDE PETROLEUM43 0,00CAD 1 389 CANADIAN NATURAL RESOURCES69 739 0,04CAD 1 CENOVUS ENERGY39 0,00CAD 4 840 ENCANA156 839 0,10CAD 1 IMPERIAL OIL52 0,00CAD 9 684 SUNCOR ENERGY453 718 0,28CAD 1 TALISMAN ENERGY25 0,00EUR 96 384 REPSOL YPF3 238 945 1,97EUR 104 044 TOTAL6 381 964 3,88GBP 375 998 BP3 025 339 1,84GBP 20 866 ROYAL DUTCH SHELL CL.A750 538 0,46GBP 232 019 ROYAL DUTCH SHELL CL.B8 296 532 5,04JPY 379 INPEX2 641 389 1,61JPY 229 900 JX HOLDINGS1 607 869 0,98USD 19 744 ANADARKO PETROLEUM1 615 652 0,98USD 26 244 APACHE3 270 527 1,99USD 41 954 CHEVRON4 352 728 2,65USD 15 639 CIMAREX ENERGY1 816 157 1,11USD 36 611 DEVON ENERGY3 347 710 2,04USD 28 749 ENSCO ADR REP.1 ACT CL.A1 612 819 0,98USD 174 456 EXXON MOBIL14 921 221 9,08USD 20 683 HESS1 800 041 1,10USD 1 LUKOIL HOLDING71 0,00USD 30 211 MURPHY OIL2 221 415 1,35USD 21 375 NEWFIELD EXPLORATION1 555 886 0,95USD 46 361 OCCIDENTAL PETROLEUM4 727 431 2,8867 864 689 41,31Aardolie en gas - dienstenEUR 16 576 TECHNIP1 637 892 1,00USD 44 579 COOPER CAMERON2 635 956 1,60USD 102 597 HALLIBURTON4 815 904 2,94179


P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D R E S O U R C E SU S DUSD 26 664 NATIONAL OILWELL VARCO2 121 654 1,29USD 9 785 SCHLUMBERGER914 115 0,56USD 68 245 WEATHERFORD INTERNATIONAL1 650 164 1,0013 775 685 8,39PipelinesUSD 91 229 SPECTRA ENERGY2 440 376 1,49Houtproducten en papierUSD 57 108 INTERNATIONAL PAPER1 586 460 0,97ZAR 1 MONDI9 0,001 586 469 0,97MijnbouwproductenAUD 104 573 BHP BILLITON4 910 203 2,99CAD 11 695 AGNICO EAGLE MINES819 627 0,50CAD 40 430 BARRICK GOLD2 127 390 1,30GBP 1 ANGLO AMERICAN54 0,00GBP 108 856 BHP BILLITON4 308 542 2,62GBP 95 151 RIO TINTO ORD.6 669 401 4,05USD 69 781 FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD3 694 904 2,25USD 53 130 GOLDCORP2 540 145 1,55USD 20 262 NEWMONT MINING1 119 881 0,6826 190 147 15,94TOTAAL AANDELEN 147 618 915 89,88Coupons/Rechten/WarrantsAardolie en gasEUR 19 389ROYAL DUTCH DO11 CL.A0 0,00TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 0 0,00EffectenleningenAandelenSteenkoolUSD 7 841ALPHA NATURAL RESOURCES425 139 0,26ChemieCAD 15 500 POTASH CORP.OF SASKATCHEWAN952 059 0,58CHF 1 129 GIVAUDAN NOM.1 124 815 0,682 076 874 1,26Behandeling en containersUSD 14 240 BALL514 064 0,31IJzer/StaalEUR 55 000 ARCELORMITTAL2 022 594 1,23EUR 13 000 VOESTALPINE601 064 0,372 623 658 1,60Aardolie en gasCAD 52 516 CANADIAN NATURAL RESOURCES2 636 709 1,61CAD 66 379 ENCANA2 150 989 1,31CAD 61 020 SUNCOR ENERGY2 858 930 1,75USD 6 830 CHEVRON708 613 0,43USD 551 OCCIDENTAL PETROLEUM56 185 0,038 411 426 5,13TOTAAL AANDELEN 14 051 161 8,56TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 14 051 161 8,56TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 161 670 076 98,44Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002USD 482,1789 BNP PARIBAS INSTICASH I USD71 308 0,04TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 71 308 0,04TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE161 741 384 98,48180


U S DP A R V E S T E Q U IT Y W O R L D R E S O U R C E STermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenUSDUSDCAD 800 000 USD 817 563 3 303 820 866 02/03/2011TOTAAL 3 303 820 866181


P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D T E C H N O L O G Y IN N O V A T O R SU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenElektrische onderdelen en uitrustingenEUR 57 400 SAFT GROUPE2 199 648 1,76USD 27 000 SUNPOWER460 890 0,37MilieucontroleSGD 800 850HYFLUX2 660 538 2,131 209 923 0,97ElektriciteitUSD 5 440ENERNOC104 883 0,08ElektronicaUSD 60 880 DOLBY LABORATORIES CL.A3 078 702 2,47USD 98 146 IMAX2 601 850 2,085 680 552 4,55Energie-vervangingsbronnenEUR 74 180 SOLAR MILLENNIUM1 690 547 1,35USD 23 670 FIRST SOLAR3 488 722 2,795 179 269 4,14Diverse fabricagesUSD 50 650 STR HOLDINGS917 272 0,73InformaticaTWD 100 200 HTC3 587 354 2,87USD 19 025 APPLE6 719 820 5,38USD 26 842 COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CL.A2 063 345 1,65USD 60 729 NETWORK APPLIANCE3 137 260 2,51USD 32 498 RESEARCH IN MOTION2 149 418 1,7217 657 197 14,13InternetHKD 361 900 ALIBABA.COM674 628 0,54HKD 57 800 TENCENT HOLDINGS1 528 636 1,22USD 80 020 AKAMAI TECHNOLOGIES3 003 150 2,40USD 12 790 AMAZON COM2 216 379 1,77USD 59 293 EBAY1 986 612 1,59USD 23 569 F5 NETWORKS2 781 377 2,23USD 10 639 GOOGLE CL.A6 525 962 5,22USD 20 270 MERCADOLIBRE1 333 361 1,07USD 2 818 NETFLIX582 396 0,4720 632 501 16,51SoftwareUSD 76 259 ARIBA2 360 216 1,89USD 80 856 CHECK POINT SOFTWARE TECHN.4 029 862 3,23USD 77 062 CONCUR TECHNOLOGIES4 009 536 3,21USD 41 061 INFORMATICA1 930 278 1,54USD 180 755 PARAMETRIC TECHNOLOGY4 283 893 3,43USD 43 563 RED HAT1 798 281 1,44USD 14 520 SALESFORCE.COM1 920 560 1,54USD 33 464 VMWARE CLASS A2 799 264 2,2423 131 890 18,52Manuele werktuigenEUR 16 500 SCHNEIDER ELECTRIC S.A2 732 497 2,19HalfgeleidersEUR 249 AIXTRON NOM.10 275 0,01GBP 113 375 ARM HOLDINGS1 137 756 0,91TWD 356 030 RICHTEK TECHNOLOGY2 800 653 2,24TWD 1 624 868 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG3 850 916 3,08USD 51 192 ALTERA2 142 897 1,71USD 105 830 BROADCOM CL.A4 362 313 3,5014 304 810 11,45TelecommunicatieUSD 71 271 ARUBA NETWORKS2 170 202 1,74USD 86 731 CISCO SYSTEMS1 609 727 1,29USD 143 681 NICE SYSTEMS ADR SPONSORED4 977 829 3,98USD 80 840 QUALCOMM4 816 447 3,8513 574 205 10,86TOTAAL AANDELEN 107 785 537 86,26182


U S DP A R V E S T E Q U IT Y W O R L D T E C H N O L O G Y IN N O V A T O R SEffectenleningenAandelenElektrische onderdelen en uitrustingenUSD 120 000MilieucontroleSGD 799 150ElektriciteitUSD 105 000Energie-vervangingsbronnenEUR 10 000Diverse fabricagesUSD 66 200SUNPOWERHYFLUXENERNOCSOLAR MILLENNIUMSTR HOLDINGS2 048 400 1,641 207 354 0,972 024 400 1,62227 898 0,181 198 882 0,96InternetHKD 800 000 ALIBABA.COM1 491 301 1,20USD 5 552 NETFLIX1 147 432 0,922 638 733 2,12SoftwareUSD 1 745 PARAMETRIC TECHNOLOGY41 357 0,03HalfgeleidersEUR 43 751 AIXTRON NOM.1 805 313 1,45USD 16 238 ALTERA679 723 0,542 485 036 1,99TelecommunicatieUSD 98 582 CISCO SYSTEMS1 829 682 1,46TOTAAL AANDELEN 13 701 742 10,97TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 13 701 742 10,97TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 121 487 279 97,23Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002USD 18 835,8597 BNP PARIBAS INSTICASH I USD2 785 588 2,23TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 2 785 588 2,23TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE124 272 867 99,46183


P A R V E S T G L O B A L E N V IR O N M E N TE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenAutomobiel - onderdelen en uitrustingenHKD 1 113 900 XINYI GLASS HOLDINGS657 464 1,63JPY 86 200 STANLEY ELECTRIC1 141 851 2,84USD 28 400 JOHNSON CONTROLS838 923 2,082 638 238 6,55ChemieHKD 1 643 500 YINGDE GASES GROUP CO846 315 2,10JPY 300 AIR WATER2 868 0,01849 183 2,11Elektrische onderdelen en uitrustingenTWD 233 162 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL700 850 1,74USD 23 400 EMERSON ELECTRIC1 010 747 2,511 711 597 4,25MilieucontroleAUD 441 765 TRANSPACIFIC INDUSTRIES403 870 1,00JPY 31 000 KURITA WATER INDUSTRIES635 003 1,58USD 68 100 NALCO HOLDINGS1 260 727 3,13USD 41 915 REPUBLIC SERVICES898 569 2,23Distributie/GroothandelUSD 51 300LKQ3 198 169 7,94882 485 2,19WaterEUR 47 404 VEOLIA ENVIRONNEMENT1 129 637 2,80GBP 48 136 SEVERN TRENT842 890 2,09USD 28 800 AMERICAN WATER WORKS578 419 1,44USD 14 814 CALIFORNIA WATER SERVICE GRP.378 394 0,942 929 340 7,27ElektronicaEUR 39 033 KON.PHILIPS ELECTRONICS923 520 2,29HKD 786 000 CHINA AUTOMATION GROUP451 506 1,12JPY 21 800 HORIBA491 437 1,22JPY 48 000 YAMATAKE878 036 2,18KRW 24 778 SEOUL SEMICONDUCTOR669 959 1,66USD 11 450 ITRON470 120 1,17USD 38 700 PERKINELMER742 507 1,84USD 27 250 THERMO FISHER SCIENTIFIC1 101 284 2,73USD 32 400 WATTS WATER TECHNOLOGIES CL.A917 437 2,286 645 806 16,49Energie-vervangingsbronnenEUR 105 081 EDP RENOVAVEIS457 102 1,13HuishoudapparatuurEUR 9 581SAINT-GOBAIN415 097 1,03Uitrustingen-diverse werktuigenEUR 18 356 ANDRITZ1 123 204 2,79USD 4 100 FLOWSERVE370 965 0,921 494 169 3,71Diverse fabricagesAUD 31 544 CAMPBELL BROTHERS984 682 2,44EUR 11 956 SIEMENS1 166 786 2,90GBP 568 901 HANSEN TRANSMISSION INT.311 783 0,77GBP 109 975 INVENSYS460 258 1,14USD 13 300 COOPER IND. CL.A619 646 1,54USD 22 500 INGERSOLL-RAND737 945 1,83USD 35 000 PALL1 377 498 3,42USD 18 400 3M1 228 665 3,05GasHKD 615 300184ENN ENERGY HOLDINGS6 887 263 17,091 324 007 3,29Engineering en constructieCHF 74 045 ABB LTD NOM.1 310 459 3,26EUR 5 543 LINDE613 056 1,52USD 35 400 AECOM TECHNOLOGY734 040 1,82USD 34 600 MASTEC466 444 1,16USD 12 600 URS424 470 1,053 548 469 8,81


E U RP A R V E S T G L O B A L E N V IR O N M E N TMetaal-fabriek/MateriaalAUD 64 905SIMS METAL MANAGEMENT900 588 2,23Manuele werktuigenEUR 7 287 SCHNEIDER ELECTRIC S.A873 711 2,17USD 18 700 REGAL BELOIT987 667 2,451 861 378 4,62Houtproducten en papierHKD 1 301 900 LEE AND MAN PAPER MFG613 533 1,52GezondheidsproductenJPY 300HalfgeleidersTWD 268 000Commerciële dienstenJPY 82 400Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 38 347SHIMADZUEPISTARDAISEKIGEA GROUP1 922 0,00662 066 1,641 182 534 2,93858 781 2,13TOTAAL AANDELEN 39 061 727 96,93TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 39 061 727 96,93TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE39 061 727 96,93185


P A R V E S T R E A L E S T A T E S E C U R IT IE S E U R O P EE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenGesloten fondsenEUR 57 141PROLOGIS EURO.PROPERTIES A1 C.285 762 2,35Meubelopslag/PakhuizenGBP 164 137SAFESTORE HOLDINGS278 329 2,29Onroerend goedCHF 1 719 PSP SWISS PROPERTY NOM.99 223 0,81CHF 1 776 SWISS PRIME SITE94 974 0,78EUR 22 371 CA IMMOBILIEN ANLAGEN278 855 2,29EUR 62 408 CITYCON199 706 1,64EUR 25 470 CONWERT IMMOBILIEN INVEST308 187 2,53EUR 5 296 DEUTSCHE WOHNEN PORT.57 647 0,47EUR 22 282 DIC ASSET230 619 1,89EUR 25 367 KLEPIERRE716 998 5,90EUR 370 SILIC34 628 0,28EUR 38 921 SPONDA153 738 1,26EUR 69 961 TECHNOPOLIS276 346 2,27GBP 64 915 DEVELOPMENT SECURITIES157 472 1,29GBP 284 579 GRAINGER338 800 2,78GBP 87 811 LAND SECURITIES REIT792 594 6,52GBP 144 501 UNITE GROUP341 003 2,80NOK 337 619 NORWEGIAN PROPERTY435 604 3,58SEK 10 737 CASTELLUM111 267 0,91SEK 21 934 FABEGE171 855 1,41SEK 31 173 KLOEVERN117 665 0,97SEK 10 813 WIHLBORGS FASTIGHETER226 335 1,865 143 516 42,24VastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 370 ALTAREA49 210 0,40EUR 1 970 ANF66 783 0,55EUR 452 675 BENI STABILI336 338 2,76EUR 11 222 CORIO539 273 4,43EUR 1 686 FONCIERE DES REGIONS132 638 1,09EUR 4 312 ICADE350 307 2,88EUR 2 585 TERREIS NV.JCE 01011133 786 0,28EUR 2 728 TOUR EIFFEL172 546 1,42EUR 8 067 UNIBAIL RODAMCO1 175 361 9,64EUR 12 843 VASTNED OFFICES INDUSTRIAL156 685 1,29EUR 5 979 VASTNED RETAIL309 114 2,54EUR 2 883 WERELDHAVE212 160 1,74GBP 98 093 BIG YELLOW GROUP373 105 3,06GBP 79 270 BRITISH LAND CO.R.E.I.T.544 678 4,47GBP 65 574 CAPITAL SHOPP.CENTRE GRP REIT305 245 2,51GBP 17 934 DERWENT LONDON REIT358 596 2,94GBP 77 398 HAMMERSON R.E.I.T.424 814 3,49GBP 158 759 SEGRO REIT601 982 4,946 142 621 50,43TOTAAL AANDELEN 11 850 228 97,31TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 11 850 228 97,31TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE11 850 228 97,31186


E U RP A R V E S T S U S T A IN A B L E E Q U IT Y E U R O P EStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingEUR 38 959 DANONE1 769 907 1,98EUR 24 968 METRO1 323 304 1,48GBP 89 465 UNILEVER1 921 623 2,155 014 834 5,61VerzekeringenEUR 195 137 AEGON1 086 718 1,22EUR 14 371 ALLIANZ FINANCIAL BV1 500 332 1,68EUR 133 742 AXA2 035 554 2,27EUR 208 962 ING GROEP1 898 838 2,12EUR 6 613 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG799 842 0,907 321 284 8,19BankenCHF 27 296 CREDIT SUISSE GROUP913 871 1,02EUR 136 432 BANCO SANTANDER1 219 020 1,36EUR 41 408 BNP PARIBAS2 342 864 2,62EUR 20 450 SOCIETE GENERALE A1 041 928 1,17GBP 465 568 BARCLAYS1 753 555 1,96GBP 286 240 HSBC HOLDINGS2 285 336 2,56GBP 655 968 LLOYDS BANKING GROUP478 613 0,5410 035 187 11,23ChemieEUR 13 509 ARKEMA715 166 0,80EUR 32 050 BASF NOM.1 931 333 2,16EUR 29 054 BAYER1 632 254 1,834 278 753 4,79AutoconstructeursEUR 18 580 BMW1 092 132 1,22EUR 23 318 RENAULT1 035 669 1,16Cosmetica/HygiëneEUR 7 136L'OREAL2 127 801 2,38601 137 0,67WaterEUR 61 221SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY961 170 1,08ElektriciteitEUR 30 468 EDF ELECTRICITE DE FRANCE984 573 1,10EUR 47 581 FORTUM1 068 194 1,20EUR 89 492 IBERDROLA565 858 0,632 618 625 2,93ElektronicaEUR 52 502 KON.PHILIPS ELECTRONICS1 242 197 1,39Energie-vervangingsbronnenEUR 633 878HuishoudapparatuurEUR 30 223Uitrustingen-diverse werktuigenSEK 116 062Diverse fabricagesEUR 4 683GasEUR 58 259VerblijfEUR 45 860InformaticaEUR 37 224ENEL GREEN POWERSAINT-GOBAINVOLVO S.BSIEMENSGDF SUEZACCORCAP GEMINI1 085 199 1,221 309 411 1,471 454 973 1,63457 014 0,511 711 358 1,921 562 680 1,751 576 064 1,76Engineering en constructieCHF 89 496 ABB LTD NOM.1 583 914 1,78EUR 28 760 VINCI1 254 511 1,402 838 425 3,18SoftwareEUR 48 461 SAP2 118 715 2,37187


P A R V E S T S U S T A IN A B L E E Q U IT Y E U R O P EE U RGoederen/ConsumptiegoederenGBP 48 081RECKITT BENCKISER GROUP1 794 828 2,01MediaEUR 44 380 VIVENDI916 891 1,03GBP 98 280 WPP979 675 1,091 896 566 2,12Aardolie en gasEUR 87 461 ENI1 545 436 1,73GBP 137 419 BG GROUP2 421 662 2,71GBP 107 299 ROYAL DUTCH SHELL CL.B2 777 871 3,11NOK 2 259 STATOIL43 106 0,056 788 075 7,60Aardolie en gas - dienstenEUR 5 036 SAIPEM184 318 0,21MijnbouwproductenGBP 47 458 ANGLO AMERICAN1 862 944 2,09GBP 35 734 BHP BILLITON1 024 007 1,15GBP 41 977 RIO TINTO ORD.2 130 239 2,385 017 190 5,62Farmaceutische productenCHF 2 990 NOVARTIS121 347 0,14CHF 17 606 ROCHE HOLDING BJ1 921 403 2,15EUR 38 906 SANOFI AVENTIS1 945 299 2,18ReclameGBP 118 004AEGIS GROUP3 988 049 4,47198 156 0,22GezondheidsproductenEUR 1 769HalfgeleidersEUR 74 632QIAGENSTMICROELECTRONICS26 553 0,03694 525 0,78Commerciële dienstenCHF 407 SGS NOM.512 654 0,57EUR 79 769 ATLANTIA1 324 165 1,491 836 819 2,06TelecommunicatieDKK 131 975 TDC B797 424 0,89EUR 80 066 DEUTSCHE TELEKOM780 243 0,87EUR 54 265 FRANCE TELECOM869 868 0,97EUR 64 150 NOKIA402 862 0,45EUR 120 531 TELEFONICA2 217 771 2,49GBP 853 986 VODAFONE GROUP1 752 823 1,97TransportEUR 48 394TNT6 820 991 7,64921 180 1,03DetailhandelEUR 20 655 CFAO553 554 0,62GBP 387 717 KINGFISHER1 161 507 1,301 715 061 1,92TOTAAL AANDELEN 80 197 138 89,79Coupons/Rechten/WarrantsTransportEUR 48 494TNT DO 2202110 0,00TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 0 0,00EffectenleningenAandelenDiverse fabricagesEUR 7 530Aardolie en gasNOK 68 722Aardolie en gas - dienstenEUR 35 000Farmaceutische productenCHF 51 700SIEMENSSTATOILSAIPEMNOVARTIS734 853 0,821 311 343 1,471 281 000 1,432 098 203 2,36188


E U RP A R V E S T S U S T A IN A B L E E Q U IT Y E U R O P EReclameGBP 456 449GezondheidsproductenEUR 50 081HalfgeleidersEUR 62 329Commerciële dienstenCHF 107TransportEUR 504AEGIS GROUPQIAGENSTMICROELECTRONICSSGS NOM.TNT766 482 0,86751 716 0,84580 034 0,65134 776 0,159 594 0,01TOTAAL AANDELEN 7 668 001 8,59TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 7 668 001 8,59TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 87 865 139 98,38TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE87 865 139 98,38189


P A R V E S T S T E P 8 0 W O R L D E M E R G IN G (E U R )E U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaDeelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 51 937,7208 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS7 226 890 9,45EUR 190 678 EASY ETF DJ BRIC 50 C EUR9 160 171 11,98EUR 108 291 EASY ETF DJ INDIA 15 CLS C EUR3 990 523 5,22EUR 45 908 EASYETF BNP PARIBAS NEXT 11 EMER4 292 857 5,61EUR 56 292 EASYETF DJ BRAZIL 15 EUR CAP4 744 290 6,20EUR 146 703 EASYETF DJ RUSS TITAN 10 EUR5 297 445 6,93EUR 416 667 EASYETF DJS.KOR.TI.30 EUR FCP10 179 175 13,31EUR 31 186 EASYETF FTSE X.CHIN.25 EUR FCP4 345 457 5,68EUR 51 642 EASYETF TSEC TAIWAN EUR FCP2 741 157 3,58EUR 95 977 EASYETF TURKEY TIT 20 EUR FCP4 735 505 6,19EUR 4 779,542 KLE GESTION EURIBOR 3D5 048 774 6,6061 762 244 80,75TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 61 762 244 80,75DerivaatmarktenOptiesVariaUSD 14 400 ISHARES MSCI EMER CALL 40 01/128 314 509 10,88USD 2 900 ISHARES MSCI EMER CALL 43 01/121 238 778 1,62USD 300 ISHARES MSCI EMER CALL 43 06/1191 768 0,12USD 5 060 ISHARES MSCI EMER CALL 45 01/121 730 995 2,26USD (2 900) ISHARES MSCI EMER CALL 52 01/12(350 637) (0,46)USD (12 460) ISHARES MSCI EMER CALL 55 01/12(875 051) (1,14)USD (11 700) ISHARES MSCI EMER PUT 33 09/11(448 957) (0,59)USD 11 700 ISHARES MSCI EMER PUT 43 09/112 028 779 2,6511 730 184 15,34TOTAAL OPTIES 11 730 184 15,34TOTAAL DERIVAATMARKTEN 11 730 184 15,34TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE73 492 428 96,09190


E U RP A R V E S T S T E P 8 0 W O R L D E M E R G IN G (E U R )Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenEUREUREUR 12 219 947 USD 16 520 000 257 360 12 219 947 18/03/2011USD 600 000 EUR 433 517 1 058 434 574 18/03/2011TOTAAL 258 418 12 654 521Performanceswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag51 630 318 EUR Euribor 3 mois - 0,34% (*)BNP PARIBAS 2 172 604Panier de fonds de fondsTOTAAL 2 172 60405/09/2011(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de dakfondskorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartimentontvangt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,34%.De dakfondskorf is samengesteld uit de volgende effecten:Valuta Hoeveelheid BenamingEUR 45 908 EASYETF BNP PARIBASEUR 416 667 EASYETF DJ S. KOR T30EUR 95 977 EASYETF TURKEYEUR 51 642 EASYETF TSEC TAIEUR 31 186 EASYETF XINHUA EUREUR 190 678 EASYETF DJ BRIC 50EUR 56 292 EASYETF DJ BRAZILEUR 146 703 EASYETF DJ RUSSIA TITANS 10EUR 108 291 EASYETF DJ INDIA191


P A R V E S T S T E P 8 0 W O R L D E M E R G IN G (U S D )U S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesSoevereine landenUSD 970 000 US TREASURY BILL0,875 31/05/2011 971 705 18,78USD 970 000 US TREASURY BILL0,875 30/04/2011 971 099 18,76USD 970 000 US TREASURY BILL0,875 31/03/2011 970 531 18,752 913 335 56,29TOTAAL OBLIGATIES 2 913 335 56,29TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 2 913 335 56,29Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002USD 4 494,6594 BNP PARIBAS INSTICASH I USD664 704 12,84TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 664 704 12,84DerivaatmarktenOptiesVariaUSD 701 ISHARES MSCI EMER CALL 40 01/12559 047 10,80USD 150 ISHARES MSCI EMER CALL 43 01/1288 500 1,71USD 13 ISHARES MSCI EMER CALL 43 06/115 493 0,11USD 240 ISHARES MSCI EMER CALL 45 01/12113 400 2,19USD (150) ISHARES MSCI EMER CALL 52 01/12(25 050) (0,48)USD (591) ISHARES MSCI EMER CALL 55 01/12(57 327) (1,11)USD (480) ISHARES MSCI EMER PUT 33 09/11(25 440) (0,49)USD 480 ISHARES MSCI EMER PUT 43 09/11114 960 2,22773 583 14,95TOTAAL OPTIES 773 583 14,95TOTAAL DERIVAATMARKTEN 773 583 14,95TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE4 351 622 84,08192


E U RP A R V E S T S T E P 9 0 E U R OStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVerzekeringenEUR 4 123 918 ASSICURAZIONI GENERALI ORD.67 591 016 12,97EUR 7 182 256 ING GROEP65 265 160 12,52EUR 175 592 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG21 237 852 4,07154 094 028 29,56BankenEUR 343 938 SOCIETE GENERALE A17 523 641 3,36EUR 25 591 813 UNICREDIT47 677 548 9,15DrankenEUR 923 896ANHEUSER-BUSH INBEV SA65 201 189 12,5137 339 257 7,16AutoconstructeursEUR 340 426BMW20 010 240 3,84ElektriciteitEUR 817 997 E.ON NOM.19 447 879 3,73EUR 372 509 RWE18 219 415 3,50Diverse fabricagesEUR 170 850SIEMENS37 667 294 7,2316 673 252 3,20SoftwareEUR 1 052 771Aardolie en gasEUR 889 382TelecommunicatieEUR 1 015 239SAPENIFRANCE TELECOM46 027 148 8,8315 715 380 3,0116 274 281 3,12TOTAAL AANDELEN 409 002 069 78,46ObligatiesBankenEUR 18 327 000RABOBANK NEDERLANDFLR 28/06/201118 100 167 3,47TOTAAL OBLIGATIES 18 100 167 3,47TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 427 102 236 81,93Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 1,7903 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS249 0,00TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 249 0,00DerivaatmarktenOptiesVariaEUR 16 000 EURO STOXX 50 CALL 2700 12/1159 856 000 11,49EUR (16 000) EURO STOXX 50 CALL 3200 12/11(16 368 000) (3,14)EUR (5 500) EURO STOXX 50 PUT 1800 12/11(1 122 000) (0,22)EUR 2 750 EURO STOXX 50 PUT 2400 12/112 194 500 0,4244 560 500 8,55TOTAAL OPTIES 44 560 500 8,55TOTAAL DERIVAATMARKTEN 44 560 500 8,55TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE471 662 985 90,48193


P A R V E S T S T E P 9 0 E U R OE U RRenteswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag9 327 000 EUR Euribor 3 mois + 0.54% BNP PARIBAS146 493 28/06/20119 327 000 Euribor 6 mois + 0.50%09 000 000 EUR Euribor 3 mois + 0.52% BNP PARIBAS152 748 28/06/20119 000 000 Euribor 6 mois + 0.50%0TOTAAL 299 241Performanceswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag80 000 000 EUR Euribor 3 mois - 0,26% (*)panier d'actionsBNP PARIBAS (1 926 162)100 000 000 EUR Euribor 3 mois - 0,28% (**)BNP PARIBAS (726 100)panier d'actions200 000 000 EUR Euribor 3 mois - 0,12% (***)BNP PARIBAS (25 387 000)panier d'actionsTOTAAL (28 039 262)03/05/201218/01/201312/06/2015(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartimentontvangt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,26%.De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten:Valuta Hoeveelheid BenamingEUR 1 015 239 FRANCE TELECOMEUR 889 382 ENIEUR 1 752 643 ING GROEPEUR 170 850 SIEMENS AGEUR 343 938 SOCIETE GENERALE(**) Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartimentontvangt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,28%.De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten:Valuta Hoeveelheid BenamingEUR 340 426 BMWEUR 1 342 282 ASSICURAZIONIEUR 372 509 RWEEUR 175 592 MUNCHENER RUCKVERSEUR 817 997 EON(***) Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartimentontvangt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,12%.De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effectenValuta Hoeveelheid BenamingEUR 923 896 AB INBEVEUR 5 429 613 ING GROEPEUR 25 591 813 UNICREDITOEUR 1 052 771 SAP AGEUR 2 781 636 ASSICURAZIONI194


E U RP A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N E U R O P E L SStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaGeldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 700 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 03/03/2011 699 073 3,52EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 07/04/2011 1 998 278 10,06EUR 5 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 28/04/2011 4 992 258 25,13EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 14/04/2011 1 997 440 10,05EUR 5 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 12/05/2011 4 992 128 25,13EUR 3 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 31/03/2011 3 495 753 17,5918 174 930 91,48TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 18 174 930 91,48TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 18 174 930 91,48TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE18 174 930 91,48195


P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N E U R O P E L SE U RFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR V 14 CAC 40 03/11 4 110,000 3 530 (575 400)EUR V 8 DAX INDEX 03/11 7 275,500 (30 438) (1 455 100)EUR A 6 DJ TRAVEL 600 03/11 129,800 (930) 38 940EUR A 63 DJ UTILITIES 600 03/11 329,900 32 925 1 039 185EUR V 34 DJS AUTO 03/11 346,300 10 650 (588 710)EUR V 4 DJS BASIC RESOURCES 03/11 617,200 (295) (123 440)EUR V 8 DJS CHEMICALS 03/11 566,500 (2 775) (226 600)EUR A 26 DJS CONSTRUCTION 03/11 291,700 12 985 379 210EUR V 5 DJS FOOD BEVERAGE 03/11 349,200 (295) (87 300)EUR A 5 DJS HEALTH CARE 03/11 388,100 2 575 97 025EUR A 154 DJS IND GOOD & SERV. 03/11 335,500 52 615 2 583 350EUR V 36 DJS MEDIA 03/11 190,000 (5 130) (342 000)EUR A 26 DJS OIL&GAS 03/11 361,200 2 320 469 560EUR V 17 DJS PERSONAL & HOUSE 03/11 410,400 (4 975) (348 840)EUR V 14 DJS RETAIL 03/11 265,500 1 610 (185 850)EUR V 39 DJS TECHNO 03/11 233,700 (30 755) (455 715)EUR V 67 DJS TELECOMMUNIC. 03/11 282,700 (355) (947 045)EUR V 3 EOE 03/11 369,200 1 290 (221 520)CHF A 34 FSMI INDEX (SUISSE) 03/11 6 590,000 38 138 2 240 600GBP V 2 FTSE INDEX 100 03/11 5 973,500 (1 584) (119 470)EUR V 10 FTSE MIB FUT 03/11 22 478,000 2 451 (1 123 900)EUR A 5 IBEX35 PLUS 03/11 10 849,500 (5 325) 542 475SEK A 100 OMXS30 INDEX 03/11 1 130,250 (755) 11 302 500TOTAAL 77 477Een totaal bedrag van EUR 1 078 533 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementenvoor futurescontracten.Total Return Swap-contracten per 28/02/2011Aan-/verkoopAantal lijnen in deaandelenkorf*Engagementen in valuta tegenmarktwaardeValutaTegenpartijLatent resultaatEURAankoop 9 1 404 887 CHF Crédit Suisse(3 275)Verkoop 14 (1 933 606) CHF Crédit Suisse62 951Aankoop 1 1 093 134 DKK Crédit Suisse(1 181)Verkoop 4 (3 804 074) DKK Crédit Suisse(7 732)Aankoop 81 9 067 083 EUR Crédit Suisse(70 216)Verkoop 94 (10 659 616) EUR Crédit Suisse120 414Aankoop 50 5 076 719 GBP Crédit Suisse95 546Verkoop 28 2 159 753 GBP Crédit Suisse49 152Aankoop 2 2 159 763 NOK Crédit Suisse(4 199)Verkoop 8 (13 369 417) NOK Crédit Suisse(7 062)Aankoop 15 8 612 663 SEK Crédit Suisse3 663Verkoop 6 (6 078 597) SEK Crédit Suisse(20 669)217 392(*) De effecten in de aandelenkorf zijn "Blue-chipaandelen" toegelaten voor officiële notering aan een effectenbeurs.De details over de onderliggende effecten zijn op aanvraag beschikbaar bij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.196


E U RP A R V E S T F L E X IB L E E Q U IT Y E U R O P EStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVoedingCHF 335 072 NESTLE NOM.13 729 143 3,86EUR 408 642 JERONIMO MARTINS ESCRITURAIS4 748 420 1,33EUR 455 173 KONINKLIJKE AHOLD4 427 923 1,24EUR 138 856 METRO7 359 368 2,07VerzekeringenGBP 1 026 449PRUDENTIAL30 264 854 8,508 600 076 2,41BankenCHF 132 232 JULIUS BAER GRUPPE4 290 137 1,20EUR 1 144 222 BANCO SANTANDER10 223 624 2,87EUR 145 447 BNP PARIBAS8 229 391 2,31EUR 1 636 946 INTESA SANPAOLO4 000 696 1,12GBP 1 677 408 HSBC HOLDINGS13 392 400 3,76NOK 350 329 DNB NOR BANK3 922 185 1,10PLN 466 255 POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI4 938 651 1,39TRY 1 041 200 AKBANK3 523 743 0,9952 520 827 14,74DrankenDKK 70 237 CARLSBERG S.B5 416 723 1,52EUR 152 377 ANHEUSER-BUSH INBEV SA6 158 317 1,7311 575 040 3,25ChemieCHF 7 280 GIVAUDAN NOM.5 251 241 1,47EUR 142 759 BAYER8 020 200 2,2613 271 441 3,73AutoconstructeursEUR 131 078 DAIMLER6 691 532 1,88ElektriciteitGBP 864 552Uitrustingen-werktuigenSEK 370 322Diverse fabricagesGBP 242 738GasEUR 223 267INTERNATIONAL POWERATLAS COPCO CAT.ASMITHS GROUPGDF SUEZ3 403 435 0,966 739 134 1,893 821 723 1,076 558 468 1,84Engineering en constructieEUR 60 816 ADP3 906 212 1,10EUR 63 742 LINDE7 049 865 1,9810 956 077 3,08SoftwareEUR 224 800 AMADEUS IT HOLDING3 166 308 0,89EUR 186 379 SAP8 148 490 2,2911 314 798 3,18Goederen/ConsumptiegoederenGBP 202 837 RECKITT BENCKISER GROUP7 571 753 2,13BouwmaterialenEUR 324 711MediaGBP 649 658Metaal-fabriek/MateriaalGBP 285 112CRHWPPJOHNSON MATTHEY ORD.5 450 274 1,536 475 924 1,826 228 012 1,75Manuele werktuigenCHF 80 645 SCHINDLER HOLDING BP6 577 240 1,85EUR 66 975 SCHNEIDER ELECTRIC S.A8 030 302 2,2514 607 542 4,10Aardolie en gasEUR 156 747 TOTAL6 961 134 1,95GBP 603 351 BG GROUP10 632 534 2,99GBP 667 255 ROYAL DUTCH SHELL CL.B17 274 613 4,8534 868 281 9,79197


P A R V E S T F L E X IB L E E Q U IT Y E U R O P EE U RAardolie en gas - dienstenEUR 75 582MijnbouwproductenGBP 292 554TECHNIPBHP BILLITON5 407 136 1,528 383 539 2,35Farmaceutische productenCHF 38 991 ROCHE HOLDING BJ4 255 220 1,19EUR 81 216 FRESENIUS5 369 190 1,51GBP 651 364 GLAXOSMITHKLINE9 058 654 2,5518 683 064 5,25GezondheidsproductenCHF 52 445 SYNTHES5 208 754 1,46Commerciële dienstenCHF 4 836 SGS NOM.6 091 382 1,71EUR 33 200 PROSEGUR1 357 216 0,38GBP 695 199 EXPERIAN6 385 483 1,7913 834 081 3,88Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 50 513 LVMH MOET HENNESSY VUITTON5 771 110 1,62TelecommunicatieEUR 115 178 TELENET GROUP HOLDING3 743 285 1,05GBP 5 155 767 VODAFONE GROUP10 582 315 2,98SEK 57 383 MILLICOM INTL SDR3 646 043 1,0217 971 643 5,05DetailhandelCHF 21 592 SWATCH GROUP POR.6 652 103 1,87EUR 4 629 INDITEX242 837 0,07GBP 1 574 738 KINGFISHER4 717 538 1,3211 612 478 3,26TOTAAL AANDELEN 327 790 996 92,04TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 327 790 996 92,04Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 0,893 BNP PARIBAS EURO LONG VOL O FCP8 283 0,00TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 8 283 0,00DerivaatmarktenOptiesVariaEUR (5 800) EURO STOXX 50 PUT 2850 03/11(748 200) (0,21)EUR (3 000) EURO STOXX 50 PUT 2900 03/11(582 000) (0,16)(1 330 200) (0,37)TOTAAL OPTIES (1 330 200) (0,37)TOTAAL DERIVAATMARKTEN (1 330 200) (0,37)TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE326 469 079 91,67198


E U RP A R V E S T F L E X IB L E E Q U IT Y E U R O P EFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 45 CAC 40 03/11 4 110,000 (16 200) 1 849 500TOTAAL (16 200)Een totaal bedrag van EUR 10 104 880 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementenvoor futurescontracten.Performanceswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag9 000 000 EUR MSCI Daily Net Total Return Europe Euro (*)Euribor 1 mois + 0,15%DEUTSCHE BANK 016 179 569 EUR BNP Paribas Euro Long Vol (**)CREDIT SUISSE (417 433)Euribor 3 mois + 1%TOTAAL (417 433)17/02/201207/11/2011(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index MSCI Daily Net Total Return Europe Euro en ontvangt het maandelijksde positieve rendementen. Het compartiment betaalt maandelijks het vaste tarief van Euribor 1 maand + 0,15%.(**) Via deze rendementsswap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de activa voor het institutionele gedeelte van het fonds BNP Paribas Euro Long Volen ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden + 1%.199


P A R V E S T B O N D E U R O G O V E R N M E N TE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesBankenEUR 10 000 000 ALLIED IRISH BANKS P.L.C.3,25 04/02/2013 8 801 000 1,08EUR 1 999 960 CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EMTN3,875 12/12/2011 1 994 840 0,25EUR 12 000 000 CAJA AHORROS DE VALENCIA3,125 21/01/2015 11 278 920 1,39EUR 1 500 000 CAJA AHORROS DE VALENCIA3 27/10/2014 1 414 665 0,17EUR 6 000 000 CAJA DE AHORROS DE GALICIA3,25 17/04/2012 5 989 320 0,74EUR 5 000 000 CAJA DE AHORROS GALICIA3 03/11/2014 4 713 100 0,58EUR 9 550 000 CAJA MADRID3,875 30/11/2013 9 360 051 1,15EUR 5 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL2,625 21/01/2014 4 975 250 0,61EUR 2 000 000 DUESSELDORFER HYPOBANK1,875 13/12/2013 1 982 720 0,24EUR 2 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND3 17/04/2012 2 031 580 0,25EUR 16 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND3,375 19/05/2014 16 436 160 2,02EUR 5 000 000 ING BANK3,375 03/03/2014 5 130 450 0,63EUR 4 000 000 INSTITUT CREDITO OFICIAL3,75 28/07/2015 3 820 080 0,47EUR 8 000 000 INSTITUT CREDITO OFICIAL4,125 28/09/2017 7 456 320 0,92EUR 10 000 000 KOMMUNEKREDIT4,375 02/10/2012 10 338 300 1,27EUR 1 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU3,5 04/07/2015 1 034 440 0,13EUR 5 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU3,875 21/01/2019 5 176 400 0,64EUR 4 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU3,125 25/02/2014 4 101 440 0,50EUR 1 200 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU3,375 18/01/2021 1 181 160 0,15EUR 10 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU2,25 21/09/2017 9 489 900 1,17EUR 2 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV) 3,125 04/07/2016 2 025 380 0,25EUR 3 500 000 LANDWIRTSHAFTLICHE RENTENBANK4,375 27/11/2017 3 755 255 0,46EUR 20 000 000 NIBC BANK N.V.3,5 07/04/2014 20 631 598 2,54EUR 4 300 000 NORDRHEIN WEST BANK4,25 14/05/2013 4 498 918 0,55147 617 247 18,16GemeentenEUR 12 000 000 BUNDESLAENDER SCHATZ4,25 02/05/2014 12 664 080 1,56Soevereine landenEUR 1 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND5,5 04/01/2031 1 250 080 0,15EUR 1 100 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND6,25 04/01/2024 1 421 959 0,17EUR 1 500 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND3,5 04/07/2019 1 552 215 0,19EUR 4 300 000 FADE5 17/06/2015 4 313 674 0,53EUR 7 700 000 FINLAND3,5 15/04/2021 7 718 711 0,95EUR 8 471 902 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT3,5 25/04/2020 8 496 640 1,04EUR 1 400 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4,5 25/04/2041 1 513 624 0,19EUR 200 000 FRANCE-EMPRUNT D'ETAT- OAT5,75 25/10/2032 250 162 0,03EUR 2 000 000 IRLANDE - EMPRUNT D'ETAT -4,4 18/06/2019 1 470 120 0,18EUR 32 000 KINGDOM OF SPAIN4,85 31/10/202031 081 0,00EUR 4 853 000 KINGDOM OF SPAIN4,2 31/01/2037 3 728 560 0,46EUR 88 000 KINGDOM OF SPAIN3,8 31/01/201784 232 0,01EUR 129 000 KINGDOM OF SPAIN4,1 30/07/2018 122 576 0,02EUR 39 000 KINGDOM OF SPAIN2,5 31/10/201338 050 0,00EUR 28 200 000 PORTUGAL5 15/06/2012 28 414 038 3,50EUR 4 000 000 PORTUGAL4.375 16/06/2014 3 777 440 0,46EUR 9 300 000 PORTUGAL6,4 15/02/2016 9 023 883 1,11EUR 3 600 000 REPUBLIC OF GREECE5,9 20/04/2017 2 440 440 0,30EUR 15 000 000 REPUBLIC OF GREECE4,1 20/08/2012 13 320 000 1,64EUR 2 000 000 REPUBLIC OF GREECE4,3 20/03/2012 1 856 000 0,23EUR 8 100 000 REPUBLIC OF GREECE6,1 20/08/2015 6 002 100 0,74EUR 4 000 000 REPUBLIC OF GREECE5,25 18/05/2012 3 718 320 0,46EUR 11 400 000 REPUBLIC OF GREECE4,6 20/05/2013 9 373 080 1,15EUR 13 960 000 REPUBLIC OF GREECE6 19/07/2019 9 509 831 1,17EUR 3 850 000 REPUBLIC OF GREECE5,5 20/08/2014 2 919 686 0,36EUR 10 000 000 REPUBLIC OF ITALY5 01/03/2025 9 843 100 1,21EUR 500 000 REPUBLIC OF ITALY3,5 01/06/2014 501 855 0,06EUR 5 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,5 01/08/2018 5 041 400 0,62137 732 857 16,93Regio's (staten, provincies)EUR 7 100 000 C.E.E.2,375 22/09/2017 6 773 187 0,83EUR 10 000 000 C.E.E.3,25 07/11/2014 10 256 801 1,2617 029 988 2,09Diverse financiële dienstenEUR 9 000 000 IRISH LIFE & PERMANENT4 10/03/2015 6 899 400 0,85200


E U RP A R V E S T B O N D E U R O G O V E R N M E N TEUR 7 200 000 LEASEPLAN CORPORATION N.V.3,25 22/05/2014 7 357 392 0,9014 256 792 1,75TOTAAL OBLIGATIES 329 300 964 40,49EffectenleningenObligatiesBankenEUR 40 CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EMTN3,875 12/12/201140 0,00EUR 1 000 000 CAJA AHORROS DE VALENCIA3 27/10/2014 943 110 0,12EUR 5 000 000 KA FINANZ2,25 24/03/2014 4 944 250 0,61EUR 6 800 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU3,375 18/01/2021 6 693 240 0,82EUR 9 500 000 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK4,375 27/11/2017 10 192 835 1,25EUR 1 000 000 NRW BANK4,25 14/05/2013 1 046 260 0,1323 819 735 2,93Soevereine landenEUR 6 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -5 28/03/2035 6 371 820 0,78EUR 7 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -3,5 28/03/2015 7 070 700 0,87EUR 8 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -4 28/03/2017 8 102 320 1,00EUR 8 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -3,75 28/09/2015 8 114 719 1,00EUR 12 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND5,625 04/01/2028 14 943 120 1,84EUR 8 400 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND4,75 04/07/2040 10 105 200 1,24EUR 4 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND3,25 04/01/2020 4 051 200 0,50EUR 9 100 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND6,25 04/01/2024 11 763 479 1,45EUR 7 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND5,5 04/01/2031 8 750 560 1,08EUR 10 300 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT5,75 25/10/2032 12 883 343 1,58EUR 10 400 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4,5 25/04/2041 11 244 064 1,38EUR 6 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4 25/04/2060 5 962 380 0,73EUR 34 874 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT3,5 25/04/2020 34 975 831 4,29EUR 7 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4,25 25/10/2017 7 512 750 0,92EUR 4 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1,8 25/07/2040 4 516 794 0,56EUR 1 000 000 IRLANDE - EMPRUNT D'ETAT -5,4 13/03/2025 713 700 0,09EUR 5 237 000 KINGDOM OF SPAIN4,2 31/01/2037 4 023 587 0,49EUR 5 461 000 KINGDOM OF SPAIN2,5 31/10/2013 5 327 916 0,66EUR 3 768 000 KINGDOM OF SPAIN4,85 31/10/2020 3 659 745 0,45EUR 22 912 000 KINGDOM OF SPAIN3,8 31/01/2017 21 930 908 2,70EUR 12 871 000 KINGDOM OF SPAIN4.1 30/07/2018 12 230 024 1,50EUR 500 000 KINGDOM OF SPAIN5,75 30/07/2032 488 355 0,06EUR 5 000 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT-4,5 15/07/2017 5 461 850 0,67EUR 3 400 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -4 15/07/2019 3 591 998 0,44EUR 3 000 000 PORTUGAL5,45 23/09/2013 2 986 050 0,37EUR 3 000 000 PORTUGAL4,75 14/06/2019 2 525 370 0,31EUR 4 000 000 PORTUGAL4.375 16/06/2014 3 777 440 0,46EUR 2 500 000 REPUBLIC OF ITALY5 01/09/2040 2 318 525 0,29EUR 26 000 000 REPUBLIC OF ITALY3,5 01/06/2014 26 096 460 3,20EUR 13 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,5 01/03/2026 12 068 160 1,48EUR 12 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,25 01/08/2014 12 312 001 1,51EUR 8 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,5 01/02/2020 7 932 640 0,98EUR 1 500 000 REPUBLIC OF ITALY5,25 01/11/2029 1 479 450 0,18EUR 10 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,25 01/02/2019 9 880 200 1,21EUR 18 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,25 01/02/2015 18 429 122 2,27EUR 18 000 000 REPUBLIC OF ITALY3,75 15/12/2013 18 265 861 2,25EUR 12 000 000 REPUBLIC OF ITALY6 01/05/2031 12 755 639 1,57EUR 20 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,5 01/03/2019 20 024 800 2,46EUR 18 500 000 REPUBLIC OF ITALY5,75 01/02/2033 19 099 215 2,35EUR 3 800 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED2,55 15/09/2041 3 412 649 0,42EUR 5 000 000 REPUBLIQUE D'AUTRICHE4,3 15/07/2014 5 341 200 0,66EUR 10 000 000 REPUBLIQUE D'AUTRICHE3,8 20/10/2013 10 494 000 1,29EUR 12 000 000 REPUBLIQUE D'AUTRICHE4,3 15/09/2017 12 840 240 1,58415 835 385 51,12TOTAAL OBLIGATIES 439 655 120 54,05TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 439 655 120 54,05TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 768 956 084 94,54201


P A R V E S T B O N D E U R O G O V E R N M E N TE U RDeelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 0,7093 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS99 0,00TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 99 0,00TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE768 956 183 94,54202


E U RP A R V E S T B O N D E U R O G O V E R N M E N TFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 101 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 117,180 33 570 11 835 180EUR A 34 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 (6 460) 4 220 080EUR A 124 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (129 580) 13 399 440TOTAAL (102 470)Een totaal bedrag van EUR 218 500 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementenvoor futurescontracten.203


P A R V E S T B O N D E U R O L O N G T E R ME U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesMultinationaalEUR 200 000BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT4 15/10/2037196 126 0,88Soevereine landenEUR 300 000 FINLAND3,5 15/04/2021 300 729 1,35EUR 450 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4,5 25/04/2041 486 522 2,18EUR 3 000 KINGDOM OF SPAIN4,85 31/10/20202 914 0,01EUR 400 000 KINGDOM OF SPAIN4,2 31/01/2037 307 320 1,38EUR 500 000 KINGDOM OF SPAIN4,65 30/07/2025 446 245 2,00EUR 1 000 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -5,500 15/01/2028 1 223 330 5,49EUR 900 000 REPUBLIC OF GREECE5,3 20/03/2026 555 687 2,49EUR 220 000 REPUBLIC OF GREECE6 19/07/2019 149 868 0,67EUR 200 000 REPUBLIC OF ITALY5,750 01/02/2033 206 478 0,93EUR 1 000 000 REPUBLIC OF ITALY5 01/09/2040 927 410 4,16EUR 1 200 000 REPUBLIQUE D'AUTRICHE3,5 15/09/2021 1 186 188 5,325 792 691 25,98TOTAAL OBLIGATIES 5 988 817 26,86EffectenleningenObligatiesMultinationaalEUR 300 000BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT4 15/10/2037294 189 1,32Soevereine landenEUR 800 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -5,5 28/03/2028 891 368 4,00EUR 1 100 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND4,75 04/07/2040 1 323 300 5,94EUR 800 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND4,75 04/07/2034 930 264 4,17EUR 1 800 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND6,25 04/01/2024 2 326 842 10,44EUR 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4 25/04/2060 496 865 2,23EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4,75 25/04/2035 2 225 340 9,98EUR 300 000 IRLANDE - EMPRUNT D'ETAT -5,4 13/03/2025 214 110 0,96EUR 397 000 KINGDOM OF SPAIN4,85 31/10/2020 385 594 1,73EUR 1 400 000 KINGDOM OF SPAIN5,75 30/07/2032 1 367 394 6,13EUR 200 000 PORTUGAL4,75 14/06/2019 168 358 0,76EUR 1 000 000 REPUBLIC OF ITALY5 01/08/2039 930 770 4,17EUR 1 800 000 REPUBLIC OF ITALY5,25 01/11/2029 1 775 340 7,96EUR 2 000 000 REPUBLIC OF ITALY5,75 01/02/2033 2 064 780 9,2615 100 325 67,73TOTAAL OBLIGATIES 15 394 514 69,05TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 15 394 514 69,05TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 21 383 331 95,91TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE21 383 331 95,91204


E U RP A R V E S T B O N D E U R O L O N G T E R MFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR V 3 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 4 470 (372 360)EUR A 4 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (4 180) 432 240TOTAAL 290Een totaal bedrag van EUR 6 360 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.205


P A R V E S T B O N D E U R O C O R P O R A T EE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesLuchtvaart/DefensieEUR 4 000 000SAFRAN4 26/11/20144 010 200 0,49LandbouwEUR 1 500 000 IMPERIAL TOBACCO GROUP7,25 15/09/2014 1 690 905 0,21EUR 5 500 000 IMPERIAL TOBACCO GROUP8,375 17/02/2016 6 626 730 0,828 317 635 1,03VoedingEUR 1 000 000 AUCHAN2,875 15/11/2017 961 440 0,12EUR 4 150 000 CASINO GROUP5,500 30/01/2015 4 443 239 0,55EUR 4 300 000 CASINO GUICHARD-PERRACHON4,481 12/11/2018 4 328 294 0,53EUR 5 200 000 KRAFT FOODS6,25 20/03/2015 5 763 264 0,7115 496 237 1,91VerzekeringenEUR 1 800 000 ALLIANZ FIN. II6,125 31/05/2022 1 858 500 0,23EUR 950 000 ASSICURAZIONI GENERALI4,875 11/11/2014 990 575 0,12EUR 5 000 000 AVIVAFLR 02/10/2023 5 075 265 0,63EUR 2 640 000 AXA2,5 01/01/2014 3 450 959 0,43EUR 6 000 000 AXAFLR 16/04/2040 5 547 900 0,68EUR 7 500 000 CNP ASSURANCESFLR 14/09/2040 7 275 525 0,89EUR 1 500 000 HANNOVER FINANCEFLR 14/09/2040 1 434 150 0,18EUR 1 000 000 ING VERZEKERINGEN6,25 21/06/2021 942 500 0,12EUR 2 700 000 OLD MUTUAL4,5 18/01/2017 2 628 137 0,3229 203 511 3,60Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 50 000 BOSCH GMBH3,75 12/06/201351 459 0,01EUR 2 000 000 MICHELIN LUXEMBOURG8,625 24/04/2014 2 314 340 0,28EUR 1 600 000 PIRELLI5,125 22/02/2016 1 634 688 0,204 000 487 0,49BankenEUR 3 300 000 ABBEY NATIONAL3,375 20/10/2015 3 146 352 0,39EUR 1 000 000 ABN AMRO BANK3,375 21/01/2014 1 004 790 0,12EUR 1 900 000 ABN AMRO BANK2,75 29/10/2013 1 878 188 0,23EUR 2 600 000 ABN AMRO BANK3,625 06/10/2017 2 489 006 0,31EUR 5 200 000 BANK OF AMERICA4,75 03/04/2017 5 182 372 0,64EUR 6 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELFLR 19/12/2016 5 821 140 0,72EUR 6 200 000 BANQUE POSTALEFLR 12/12/2016 6 048 410 0,75EUR 2 300 000 BARCLAYS BANK4,5 04/03/2019 2 249 722 0,28EUR 1 100 000 BAYERISCHE HYPO & VEREINSBANK AG6 05/02/2014 1 147 817 0,14EUR 2 000 000 BBVA SUBORDINATED CAPITALFLR 24/10/2016 1 930 224 0,24EUR 450 000 BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA3,25 23/04/2015 423 360 0,05EUR 8 500 000 BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA2,75 10/09/2012 8 418 825 1,04EUR 400 000 BCO POPULAR6 05/11/2020 382 440 0,05EUR 4 500 000 BNP PARIBAS3,25 27/03/2012 4 559 985 0,56EUR 3 000 000 BNP PARIBAS5,25 17/12/2012 3 124 170 0,39EUR 2 500 000 BPCE3,75 21/07/2017 2 426 725 0,30EUR 2 000 000 BPCEFLR 17/03/2049 2 005 000 0,25EUR 300 000 CAISSE NATIONALE CAISSE D'EPARGNE &5,25 12/05/2016 261 000 0,03PREVOYANCEEUR 4 100 000 CREDIT AGRICOLE3,9 19/04/2021 3 711 607 0,46EUR 3 000 000 CREDIT AGRICOLEFLR 11/09/2049 2 550 000 0,31EUR 1 300 000 CREDIT AGRICOLE4,2 04/05/2018 1 260 493 0,16EUR 5 180 000 CREDIT AGRICOLE5,2 06/03/2014 5 364 097 0,66EUR 3 800 000 CREDIT SUISSE GROUP3,625 23/01/2018 3 775 756 0,47EUR 2 000 000 CREDIT SUISSE LONDON3,875 25/01/2017 1 990 700 0,25EUR 700 000 DEUTSCHE BANK3,625 09/03/2017 689 066 0,09EUR 3 000 000 DEXIA C.L.F.FLR 09/07/2017 2 436 489 0,30EUR 900 000 DEXIA C.L.F.5,375 21/07/2014 920 763 0,11EUR 2 000 000 FORTIS BANKFLR 17/01/2017 1 905 280 0,24EUR 2 000 000 FORTIS BANK5,757 10/04/2017 2 107 500 0,26EUR 6 000 000 FORTIS BANKFLR 23/03/2021 5 844 360 0,72EUR 400 000 FORTIS BANK (CV)FLR PERP 392 715 0,05EUR 2 000 000 FORTIS BANK NEDERLANDFLR 22/06/2015 1 792 500 0,22EUR 6 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND4 03/02/2015 6 050 820 0,75EUR 2 500 000 GS GRP4,375 16/03/2017 2 453 775 0,30EUR 3 000 000 HBOS SUB.EMTN4,375 30/10/2019 2 668 230 0,33206


E U RP A R V E S T B O N D E U R O C O R P O R A T EEUR 2 500 000 HSBC6,25 19/03/2018 2 729 850 0,34EUR 5 000 000 HSBC4,875 15/01/2014 5 257 150 0,65EUR 2 750 000 HSBC BANK3,125 15/11/2017 2 624 325 0,32EUR 200 000 HSBC HOLDINGS EMTN6 10/06/2019 215 212 0,03EUR 2 000 000 HSBC HOLDINGS SUBORD.3,625 29/06/2020 1 927 400 0,24EUR 1 300 000 ING BANK3,375 03/03/2015 1 287 377 0,16EUR 3 000 000 ING BANK4.625 15/03/2019 2 960 220 0,37EUR 2 100 000 INTESA SANPAOLO4 08/11/2018 1 971 396 0,24EUR 1 500 000 INTESA SANPAOLO4,125 14/04/2020 1 407 510 0,17EUR 1 500 000 INTESA SANPAOLOFLR 01/06/2040 1 488 750 0,18EUR 3 000 000 INTESA SANPAOLOFLR PERP 2 917 500 0,36EUR 3 600 000 INTESA SANPAOLO4,75 15/06/2017 3 598 488 0,44EUR 1 000 000 INTESA SANPAOLO SPAFLR 02/03/2020 910 120 0,11EUR 2 500 000 JPMORGAN CHASE6,125 01/04/2014 2 709 025 0,33EUR 2 500 000 JPMORGAN CHASE3,875 23/09/2020 2 357 600 0,29EUR 5 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU4,375 11/10/2013 5 291 600 0,65EUR 3 000 000 LLOYDS TSB CAPITAL3,75 07/09/2015 2 904 990 0,36EUR 1 900 000 NATIXIS BANQUE4.375 20/06/2013 1 934 827 0,24EUR 3 300 000 NATIXIS BANQUEFLR 26/01/2017 3 177 785 0,39EUR 2 000 000 NATIXIS EMTN4,375 24/07/2018 1 909 480 0,24EUR 1 000 000 NATIXIS EMTN4,5 14/05/2019 947 030 0,12EUR 4 000 000 NORDEA HYPOTEK2,75 11/08/2015 3 883 440 0,48EUR 4 200 000 RABOBANK3,75 09/11/2020 3 826 788 0,47EUR 2 800 000 RABOBANK NEDERLAND5,875 20/05/2019 3 017 784 0,37EUR 8 500 000 RABOBANK NEDERLAND3 16/02/2015 8 492 860 1,04EUR 6 000 000 RBS GROUP5,5 23/03/2020 5 842 200 0,72EUR 2 500 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND6,934 09/04/2018 2 413 650 0,30EUR 1 500 000 SANTANDER4,5 30/09/2019 1 345 035 0,17EUR 3 950 000 SANTANDER ISSUANCESFLR 24/10/2017 3 804 522 0,47EUR 4 600 000 SEB2,5 01/09/2015 4 386 100 0,54EUR 6 200 000 SOCIETE GENERALE4,75 02/03/2021 6 185 430 0,76EUR 400 000 SOCIETE GENERALE5,125 19/12/2013 421 736 0,05EUR 3 000 000 SOCIETE GENERALEFLR 15/03/2016 2 972 250 0,37EUR 2 900 000 SVENSKA HANDELSBANKEN4 20/04/2016 2 903 248 0,36EUR 2 500 000 UBS AG5,625 19/05/2014 2 686 250 0,33EUR 2 300 000 UBS JERSEY EMTN4,125 25/09/2018 2 307 199 0,28EUR 5 000 000 UNICREDITO ITALIANO S.P.A.FLR 20/09/2016 4 868 350 0,60208 298 154 25,71DrankenEUR 7 000 000 ANHEUSER-BUSH INBEV SA6,57 27/02/2014 7 713 510 0,95EUR 1 000 000 ANHEUSER-BUSH INBEV SA4 26/04/2018 1 012 440 0,12EUR 1 900 000 CARLSBERG INDX RTG3,375 13/10/2017 1 827 686 0,2310 553 636 1,30ChemieEUR 5 000 000 AIR LIQUIDE3,889 09/06/2020 4 978 800 0,61EUR 5 000 000 AKZO NOBEL7,75 31/01/2014 5 629 750 0,70EUR 2 000 000 BASF FINANCE5 26/09/2014 2 147 520 0,2612 756 070 1,57AutoconstructeursEUR 2 000 000 BMW FINANCE4 17/09/2014 2 070 420 0,26EUR 3 500 000 BMW FINANCE3,25 28/01/2016 3 499 930 0,43EUR 1 650 000 BMW FINANCE EMTN6,125 02/04/2012 1 721 874 0,21EUR 3 200 000 BMW US6,375 23/07/2012 3 382 080 0,42EUR 2 800 000 DAIMLER CHRYSLER4,625 02/09/2014 2 949 128 0,36EUR 2 700 000 DAIMLER CHRYSLER4,375 21/03/2013 2 802 168 0,35EUR 3 000 000 VOLVO TREASURY9,875 27/02/2014 3 564 481 0,44EUR 1 000 000 VOLVO TREASURY5 31/05/2017 1 050 580 0,1321 040 661 2,60RecreatieEUR 1 500 000 LOTTOMATICA5,375 02/02/2018 1 482 675 0,18EUR 2 600 000 LOTTOMATICA5,375 05/12/2016 2 627 456 0,334 110 131 0,51WaterEUR 2 100 000 SUEZ4,875 08/04/2014 2 221 338 0,27EUR 2 000 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT5,25 24/04/2014 2 135 040 0,26EUR 1 990 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT6,75 24/04/2019 2 347 722 0,306 704 100 0,83ElektriciteitEUR 1 350 000 EDISON3,875 10/11/2017 1 287 725 0,16EUR 800 000 EDISON3,25 17/03/2015 781 440 0,10EUR 1 500 000 ELIA SYSTEM OPERATOR4,75 13/05/2014 1 571 385 0,19EUR 600 000 ELIA SYSTEM OPERATOR4,5 22/04/2013 620 658 0,08EUR 2 000 000 EON INTL. FINANCE6,375 29/05/2017 2 292 600 0,28EUR 3 050 000 EON INTL. FINANCE4,88 28/01/2014 3 234 128 0,40207


P A R V E S T B O N D E U R O C O R P O R A T EE U REUR 1 650 000 EUROGRID3,875 22/10/2020 1 592 679 0,20EUR 1 200 000 NAT. GRID ELECT.6,625 28/01/2014 1 324 356 0,16EUR 2 000 000 RTE EDF TRANSPORT5,125 12/09/2018 2 169 520 0,27EUR 700 000 RWE FINANCE BV5,125 23/07/2018 750 015 0,09EUR 4 000 000 VATTENFALL5,75 05/12/2013 4 325 920 0,5319 950 426 2,46Energie-vervangingsbronnenEUR 2 300 000 AREVA3,5 22/03/2021 2 101 050 0,26EUR 2 450 000 AREVA3,875 23/09/2016 2 447 158 0,304 548 208 0,56HuishoudapparatuurEUR 1 708 000 SAINT-GOBAIN7,25 16/09/2013 1 890 824 0,23EUR 6 000 SAINT-GOBAIN8,25 28/07/20146 960 0,00EUR 5 600 000 SAINT-GOBAIN4,75 11/04/2017 5 803 280 0,72EUR 1 044 000 ST GOBAIN8,25 28/07/2014 1 210 998 0,158 912 062 1,10Uitrustingen-diverse werktuigenEUR 1 000 000 ALSTOM4,125 01/02/2017 1 004 710 0,12EUR 1 200 000 ALSTOM4 23/09/2014 1 229 052 0,15EUR 300 000 ALSTOM2,875 05/10/2015 290 835 0,042 524 597 0,31IJzer/StaalEUR 7 102 000 ARCELOR8,25 03/06/2013 7 881 942 0,97EUR 3 500 000 THYSSENKRUPP4,375 18/03/2015 3 571 435 0,4411 453 377 1,41GasEUR 5 800 000 GAS NATURAL CAPITAL MKTS S.A.4,375 02/11/2016 5 583 776 0,69EUR 1 500 000 GDF SUEZ5,625 18/01/2016 1 661 130 0,20EUR 1 000 000 GDF SUEZ6,375 18/01/2021 1 179 890 0,158 424 796 1,04Onroerend goedEUR 100 000 GECINA4,5 19/09/2014 101 500 0,01EUR 2 000 000 GECINA4,25 03/02/2016 1 986 720 0,25EUR 3 300 000 KLEPIERRE4,25 16/03/2016 3 339 963 0,41EUR 800 000 KLEPIERRE4 13/04/2017 787 992 0,106 216 175 0,77Engineering en constructieEUR 5 000 000 BOUYGUES4,75 24/05/2016 5 295 600 0,65EUR 2 050 000 BOUYGUES3,641 29/10/2019 1 971 034 0,24EUR 700 000 BOUYGUES4 12/02/2018 701 799 0,097 968 433 0,98SoftwareEUR 1 500 000 SAP AG3,5 10/04/2017 1 461 180 0,18BouwmaterialenEUR 5 250 000 LAFARGE7,625 27/05/2014 5 831 228 0,72EUR 1 000 000 LAFARGE5,375 29/11/2018 990 520 0,12EUR 129 000 LAFARGE5 13/04/2018 125 367 0,02EUR 2 000 000 LAFARGE5,5 16/12/2019 1 982 120 0,248 929 235 1,10MediaEUR 4 000 000 VIVENDI7,75 23/01/2014 4 508 359 0,56EUR 550 000 VIVENDI4,25 01/12/2016 560 148 0,07EUR 323 000 WPP (CV)6,625 12/05/2016 362 474 0,045 430 981 0,67Manuele werktuigenEUR 3 800 000 SCHNEIDER ELECTRIC S.A5,375 08/01/2015 4 124 406 0,51Aardolie en gasEUR 2 200 000ENI S.P.A.4,125 16/09/2019 2 185 106 0,27Farmaceutische productenEUR 150 000 MERCK3,375 24/03/2015 150 987 0,02EUR 4 500 000 PFIZER4,75 03/06/2016 4 800 510 0,594 951 497 0,61Commerciële dienstenEUR 900 000 ASF4,125 13/04/2020 882 909 0,11EUR 3 800 000 AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE5 12/01/2017 3 873 606 0,48EUR 677 000 COFIROUTE5,875 09/10/2016 751 389 0,095 507 904 0,68VoedingsdienstenEUR 1 007 000 SODEXO6,25 30/01/2015 1 111 859 0,14Diverse financiële dienstenEUR 3 900 000 BANQUE PSA3,875 14/01/2015 3 897 660 0,48EUR 1 000 000 BANQUE PSA FINANCE3,625 17/09/2013 1 008 500 0,12EUR 1 350 000 BARCLAYS BANK6 14/01/2021 1 331 600 0,16EUR 150 000 BAT INTL FINANCE4 07/07/2020 146 738 0,02EUR 8 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER4 12/01/2018 7 693 440 0,96FRANCE208


E U RP A R V E S T B O N D E U R O C O R P O R A T EEUR 4 100 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER3,750 22/01/2015 4 054 449 0,50FRANCEEUR 1 200 000 CHROME FUNDING LTDFLR 27/04/2014 1 114 080 0,14EUR 1 100 000 CL CAPITAL TRUSTFLR PERP 1 080 750 0,13EUR 1 300 000 CREDIT LOGEMENTFLR 15/06/2017 1 250 899 0,15EUR 5 000 000 CREDIT SUISSE GROUP2,875 24/09/2015 4 878 850 0,60EUR 5 000 000 FINMECCANICA FINANCE SA8,125 03/12/2013 5 607 950 0,69EUR 2 400 000 GE CAPITAL4,25 01/03/2017 2 442 384 0,30EUR 2 400 000 GE CAPITAL2,875 28/10/2014 2 387 904 0,29EUR 5 000 000 GLENCORE FINANCE EUROPE5,25 22/03/2017 5 067 950 0,63EUR 1 500 000 GOLDMAN SACHS4 02/02/2015 1 504 605 0,19EUR 700 000 IBERDROLA FINA.3,5 13/10/2016 670 299 0,08EUR 5 400 000 IBERDROLA FINA.3,875 10/02/2014 5 439 582 0,67EUR 4 500 000 LASER COFINOGA4,75 04/10/2016 4 414 905 0,54EUR 1 800 000 RCI BANQUE3,25 17/01/2014 1 800 702 0,22EUR 5 800 000 RENAULT CREDIT INTERNATIONALFLR 04/07/2015 5 507 100 0,68S.A.BANQUEEUR 3 200 000 SANTANDER3,75 28/02/2013 3 196 288 0,39EUR 50 000 SANTANDER3,5 10/03/201548 180 0,01EUR 5 000 000 SCHLUMBERGER4,5 25/03/2014 5 259 600 0,65EUR 1 600 000 SG CAPITAL5.419 PERP 1 480 000 0,18EUR 700 000 SYNGENTA4 30/06/2014 725 683 0,09EUR 7 500 000 VOLKSWAGEN CREDIT5,625 09/02/2012 7 757 101 0,97EUR 1 500 000 VOLKSWAGEN CREDIT6,875 15/01/2014 1 665 525 0,21EUR 2 700 000 VOLKSWASEN LEASING2,75 13/07/2015 2 652 939 0,3384 085 663 10,38Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 1 750 000 EADS FINANCE4,625 12/08/2016 1 837 360 0,23EUR 3 800 000 LVMH MOET HENNESSY VUITTON4,375 12/05/2014 3 971 152 0,49EUR 1 450 000 VOTORANTIM5,25 28/04/2017 1 448 406 0,187 256 918 0,90VastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 1 000 000 CORIO N.V.4,625 22/01/2018 1 012 040 0,12TelecommunicatieEUR 300 000 AMERICA MOVIL S.A.3,75 28/06/2017 299 285 0,04EUR 1 000 000 BELGACOM EMTN4,375 23/11/2016 1 039 690 0,13EUR 500 000 BELGACOM INDX3,875 07/02/2018 502 615 0,06EUR 300 000 BRITISH TELECOM6,125 11/07/2014 326 796 0,04EUR 300 000 DEUTSCHE TELEKOM5,75 14/04/2015 327 195 0,04EUR 4 000 000 DEUTSHE TELEKOM6 20/01/2017 4 461 960 0,55EUR 1 750 000 EUTELSAT4,125 27/03/2017 1 740 008 0,21EUR 4 800 000 FRANCE TELECOM5,630 22/05/2018 5 350 801 0,67EUR 750 000 FRANCE TELECOM3,875 09/04/2020 738 398 0,09EUR 1 150 000 FRANCE TELECOM5 22/01/2014 1 220 966 0,15EUR 2 500 000 FSE RADIOTELEPHONE3,375 18/07/2012 2 536 050 0,31EUR 2 000 000 KONINKLIJKE KPN6,25 16/09/2013 2 165 660 0,27EUR 2 100 000 KONINKLIJKE KPN3,75 21/09/2020 1 996 386 0,25EUR 1 800 000 KONINKLIJKE KPN6,5 15/01/2016 2 036 826 0,25EUR 1 000 000 KONINKLIJKE KPN NV6,25 04/02/2014 1 091 560 0,13EUR 1 000 000 PORTUGAL TELECOM INTL5,625 08/02/2016 998 040 0,12EUR 550 000 PORTUGAL TELECOM INTL6 30/04/2013 570 933 0,07EUR 1 600 000 TDC3,5 23/02/2015 1 604 208 0,20EUR 4 500 000 TDC5,875 16/12/2015 4 894 200 0,61EUR 1 200 000 TDC4,375 23/02/2018 1 213 560 0,15EUR 2 050 000 TELECOM ITALIA5,25 10/02/2022 1 971 177 0,24EUR 800 000 TELECOM ITALIA8,25 21/03/2016 924 240 0,11EUR 600 000 TELEFONICA5,431 03/02/2014 630 330 0,08EUR 4 000 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U4,75 07/02/2017 4 048 200 0,50EUR 1 600 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U.4,674 02/07/2014 1 648 464 0,20EUR 1 500 000 VODAFONE GROUP6,25 15/01/2016 1 696 740 0,21EUR 2 000 000 VODAFONE GROUP5 04/06/2018 2 130 940 0,2648 165 228 5,94DetailhandelEUR 2 000 000 SA RALLYE5,875 24/03/2014 2 047 480 0,26EUR 400 000 SA RALLYE7,625 04/11/2016 430 844 0,052 478 324 0,31TOTAAL OBLIGATIES 571 189 237 70,48209


P A R V E S T B O N D E U R O C O R P O R A T EE U REffectenleningenObligatiesLuchtvaart/DefensieEUR 1 000 000SAFRAN4 26/11/20141 002 550 0,12VoedingEUR 800 000 AUCHAN2,875 15/11/2017 769 152 0,09EUR 2 350 000 CASINO GROUP5,5 30/01/2015 2 516 051 0,323 285 203 0,41VerzekeringenEUR 2 150 000 ASSICURAZIONI GENERALI4,875 11/11/2014 2 241 827 0,28EUR 1 000 000 ING VERZEKERINGENFLR 07/05/2027 912 500 0,113 154 327 0,39Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 800 000 BOSCH GMBH3,75 12/06/2013 823 336 0,10BankenEUR 2 000 000 ABN AMRO3,375 21/01/2014 2 009 580 0,25EUR 3 000 000 ABN AMRO BANK3,625 06/10/2017 2 871 930 0,35EUR 3 850 000 BBVA SENIOR FIN.3,25 23/04/2015 3 622 080 0,45EUR 500 000 BBVA SUBORDINATED CAPITAL SAFLR 24/10/2016 482 556 0,06EUR 1 600 000 BCO POPULAR6 15/11/2020 1 529 760 0,19EUR 3 000 000 BCP FINANCE BANK6,250 29/03/2011 2 968 500 0,37EUR 2 000 000 BPCEFLR 17/03/2049 2 005 000 0,25EUR 2 000 000 BPCE12,5 30/12/2012 2 230 000 0,28EUR 2 700 000 BPCE5,25 12/05/2016 2 349 000 0,29EUR 1 000 000 CREDIT AGRICOLE3,9 19/04/2021 905 270 0,11EUR 2 300 000 DEUTSCHE BANK3,625 09/03/2017 2 264 074 0,28EUR 3 600 000 FORTIS BANQUEFLR PERP 3 534 437 0,44EUR 3 000 000 HSBC HOLDINGS EMTN6 10/06/2019 3 228 180 0,40EUR 2 400 000 ING BANK NV3,375 03/03/2015 2 376 696 0,29EUR 3 500 000 INTESA SAN PAOLO4,125 14/04/2020 3 284 190 0,41EUR 1 000 000 INTESA SANPAOLO5 23/09/2019 976 830 0,12EUR 500 000 RABOBANK3 16/02/2015 499 580 0,06EUR 5 000 000 RABOBANK NEDERLAND4,375 05/05/2016 5 176 751 0,63EUR 400 000 RABOBANK NEDERLAND5,875 20/05/2019 431 112 0,05EUR 2 000 000 SANTANDER4,5 30/09/2019 1 793 380 0,22EUR 3 000 000 SOCIETE GENERALE3 31/03/2015 2 940 450 0,36EUR 4 000 000 SOCIETE GENERALE5,25 28/03/2013 4 199 960 0,5151 679 316 6,37ChemieEUR 1 000 000 AIR LIQUIDE3,889 09/06/2020 995 760 0,12EUR 2 000 000 BASF FINANCE5 26/09/2014 2 147 520 0,273 143 280 0,39AutoconstructeursEUR 1 300 000 BMW FINANCE3,25 28/01/2016 1 299 974 0,16EUR 1 000 000 BMW FINANCE4 17/09/2014 1 035 210 0,132 335 184 0,29WaterEUR 1 400 000 SUEZ4,875 08/04/2014 1 480 892 0,18EUR 1 000 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT6,75 24/04/2019 1 179 760 0,152 660 652 0,33ElektriciteitEUR 1 000 000 EDISON3,25 17/03/2015 976 800 0,12EUR 5 800 000 RWE FINANCE5,125 23/07/2018 6 214 410 0,777 191 210 0,89Energie-vervangingsbronnenEUR 2 500 000 AREVA3,875 23/09/2016 2 497 100 0,31HuishoudapparatuurEUR 292 000SAINT GOBAIN7,250 16/09/2013 323 256 0,04Uitrustingen-diverse werktuigenEUR 1 700 000 ALSTOM2,875 05/10/2015 1 648 065 0,20EUR 1 800 000 ALSTOM4 23/09/2014 1 843 578 0,233 491 643 0,43IJzer/StaalEUR 500 000 THYSSENKRUPP4,375 18/03/2015 510 205 0,06GasEUR 1 000 000Onroerend goedEUR 6 200 000GDF SUEZGECINA6,375 18/01/2021 1 179 890 0,154,5 19/09/2014 6 293 000 0,78Engineering en constructieEUR 500 000 BOUYGUES3,641 29/10/2019 480 740 0,06210


E U RP A R V E S T B O N D E U R O C O R P O R A T EEUR 3 600 000 LINDE FINANCE6,75 08/12/2015 4 150 080 0,514 630 820 0,57BouwmaterialenEUR 1 071 000 LAFARGE5 13/04/2018 1 040 841 0,13MediaEUR 1 000 000 VIVENDI7,75 23/01/2014 1 127 090 0,14EUR 677 000 WPP (CV)6,625 12/05/2016 759 736 0,091 886 826 0,23Manuele werktuigenEUR 1 200 000 SCHNEIDER ELECTRIC S.A5,375 08/01/2015 1 302 444 0,16Aardolie en gasEUR 1 300 000Farmaceutische productenEUR 1 000 000ENI S.P.A.ROCHE4,125 16/09/2019 1 291 199 0,165,625 04/03/2016 1 107 100 0,14Commerciële dienstenEUR 800 000 ASF4,125 13/04/2020 784 808 0,10EUR 500 000 AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE5 12/01/2017 509 685 0,06EUR 2 323 000 COFIROUTE5,875 09/10/2016 2 578 251 0,323 872 744 0,48VoedingsdienstenEUR 3 143 000 SODEXO6,25 30/01/2015 3 470 281 0,43EUR 1 100 000 SODEXO4,5 28/03/2014 1 147 102 0,144 617 383 0,57Diverse financiële dienstenEUR 2 000 000 BAT4 07/07/2020 1 956 500 0,24EUR 2 400 000 CL CAPITAL TRUSTFLR PERP 2 358 000 0,29EUR 100 000 GE CAPITAL2,875 28/10/201499 496 0,01EUR 2 500 000 LEASEPLAN CORP3,75 07/08/2013 2 525 650 0,31EUR 3 000 000 MORGAN STANLEY4,5 23/02/2016 2 979 120 0,37EUR 650 000 RCI BANQUE8,125 15/05/2012 692 588 0,09EUR 5 000 000 SANTANDER2,875 20/09/2013 4 867 100 0,59EUR 1 000 000 SANTANDER INTERNATIONALFLR 20/06/2011 994 550 0,12EUR 3 800 000 SANTANDER INTERNATIONAL3,5 10/03/2015 3 661 642 0,45EUR 1 500 000 SG CAPITALFLR PERP 1 387 500 0,17EUR 1 000 000 VOLKSWAGEN CREDIT6,875 15/01/2014 1 110 350 0,1422 632 496 2,78Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 750 000 EADS FINANCE4,625 12/08/2016 787 440 0,10VastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 1 600 000UNIBAIL3,375 11/03/2015 1 603 168 0,20TelecommunicatieEUR 2 700 000 AMERICA MOVIL S.A.3,75 28/06/2017 2 693 569 0,33EUR 1 500 000 BELGACOM3.875 07/02/2018 1 507 845 0,19EUR 1 500 000 DEUTSCHE TELEKOM5,75 14/04/2015 1 635 975 0,20EUR 2 550 000 FRANCE TELECOM3,875 09/04/2020 2 510 552 0,31EUR 1 500 000 KONINKLIJKE KPN3,75 21/09/2020 1 425 990 0,18EUR 800 000 KONINKLIJKE KPN N.V.6,5 15/01/2016 905 256 0,11EUR 2 800 000 TELECOM ITALIA5,125 25/01/2016 2 873 976 0,35EUR 2 200 000 TELECOM ITALIA8,25 21/03/2016 2 541 660 0,31EUR 3 300 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U4,674 02/07/2014 3 399 956 0,4219 494 779 2,40DetailhandelEUR 1 000 000 PPR3,75 08/04/2015 1 007 400 0,12EUR 4 000 000 PPR8,625 03/04/2014 4 620 280 0,57EUR 1 000 000 SA RALLYE5,875 24/03/2014 1 023 740 0,13EUR 2 100 000 SA RALLYE7,625 04/11/2016 2 261 931 0,288 913 351 1,10TOTAAL OBLIGATIES 162 750 743 20,08TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 162 750 743 20,08TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 733 939 980 90,56Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 228,4056 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS31 782 0,00211


P A R V E S T B O N D E U R O C O R P O R A T EE U REUR 39 917,327 BNP PARIBAS OBLI CREDIT10 872 681 1,3510 904 463 1,35TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 10 904 463 1,35Deelbewijzen van andere ICB'sUSD 46,2252 BNP PARIB.HILAL INST.USD CL.I3 991 903 0,49TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S 3 991 903 0,49DerivaatmarktenOptiesVariaEUR 55 000 000 ITRAXX CALL1.1 03/11 OTC38 014 0,00EUR (55 000 000) ITRAXX PUT 1.4 03/11 OTC(1 557) 0,0036 457 0,00TOTAAL OPTIES 36 457 0,00TOTAAL DERIVAATMARKTEN 36 457 0,00TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE748 872 803 92,40212


E U RP A R V E S T B O N D E U R O C O R P O R A T EFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 650 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 117,180 (196 700) 76 167 000EUR A 18 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 (20 880) 2 234 160TOTAAL (217 580)Een totaal bedrag van EUR 701 160 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementenvoor futurescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagEUR 4 068 384 USD 5 500 000 85 683 4 068 384 18/03/2011TOTAAL 85 683 4 068 384213


P A R V E S T B O N D E U R O P E H IG H Y IE L DE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesVoedingEUR 800 000 AGROKOR DD10 07/12/2016 864 000 0,48EUR 250 000 CAMPOFRIO FOOD8,25 31/10/2016 259 375 0,14EUR 1 550 000 FOODCORP8,75 01/03/2018 1 550 000 0,86EUR 500 000 FOODCORP8,875 15/06/2012 508 750 0,28EUR 2 250 000 PICARD BONDCO9 01/10/2018 2 435 625 1,35EUR 2 800 000 R&R ICE CREAM8,375 15/11/2017 2 919 000 1,63EUR 1 620 000 TEREOS EUROPE6,375 15/04/2014 1 684 800 0,94USD 250 000 FAGE DAIRY9,875 01/02/2020 173 536 0,1010 395 086 5,78Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 1 500 000 HELLA KG HUECK CO.7,25 20/10/2014 1 653 750 0,92EUR 1 100 000 PIRELLI5,125 22/02/2016 1 123 848 0,62EUR 1 000 000 TRW AUTOMOTIVE6,375 15/03/2014 1 055 000 0,593 832 598 2,13DrankenEUR 150 000 REMY COINTREAU5,18 15/12/2016 152 400 0,08SteenkoolEUR 350 000NEW WORLD RESOURCES7,875 01/05/2018 376 250 0,21ChemieEUR 2 500 000 INEOS7,875 15/02/2016 2 456 250 1,36EUR 500 000 INEOS9,25 15/05/2015 550 000 0,31EUR 1 400 000 KERLING10.625 02/01/2017 1 589 000 0,88EUR 2 182 500 LBI ESCROW8 01/11/2017 2 433 488 1,35EUR 1 650 000 NALCO CO6,875 15/01/2019 1 732 500 0,96EUR 750 000 OXEA FINANCE9,625 15/07/2017 840 900 0,47EUR 400 000 ROCKWOOD SPECIALITIES GROUP7,625 15/11/2014 406 500 0,23EUR 800 000 SPCM8,25 15/06/2017 861 000 0,4810 869 638 6,04LuchtvaartmaatschappijenGBP 2 050 000 BRITISH AIRWAYSFLR 23/08/2016 2 534 111 1,41Elektrische onderdelen en uitrustingenEUR 550 000NEXANS5,75 02/05/2017 561 000 0,31Behandeling en containersEUR 750 000 ARDAGH GLASS7,125 15/06/2017 729 375 0,41EUR 2 850 000 ARDAGH GLASS7,375 15/10/2017 2 942 625 1,63EUR 2 200 000 ARDAGH GLASS9,25 15/10/2020 2 343 000 1,30EUR 1 450 000 CROWN7,125 15/08/2018 1 544 250 0,86EUR 600 000 OI EUROPEAN GROUP6,75 15/09/2020 618 000 0,34EUR 1 500 000 OI EUROPEAN GROUP6,875 31/03/2017 1 561 875 0,87EUR 1 350 000 REXAM6,75 29/06/2067 1 319 625 0,7311 058 750 6,14AutoconstructeursEUR 950 000 PEUGEOT5 28/10/2016 966 293 0,54EUR 1 000 000 PEUGEOT4 28/10/2013 1 004 730 0,56EUR 1 250 000 PEUGEOT5,625 29/06/2015 1 307 975 0,73EUR 550 000 PEUGEOT4 28/10/2013 552 602 0,31EUR 750 000 RENAULT S.A.5,625 22/03/2017 781 590 0,43EUR 5 650 000 RENAULT S.A.5,625 30/06/2015 5 920 408 3,2810 533 598 5,85RecreatieEUR 1 150 000 CODERE FINANCE LUXEMBOURG8,25 15/06/2015 1 184 500 0,66EUR 1 500 000 LOTTOMATICA8,25 31/03/2066 1 541 250 0,852 725 750 1,51ElektronicaEUR 400 000 NXP8,625 15/10/2015 422 480 0,23EUR 1 087 000 NXP10 15/07/2013 1 303 039 0,72EUR 1 900 000 REXEL8,25 15/12/2016 2 090 000 1,173 815 519 2,12Diverse fabricagesEUR 1 700 000 BOMBARDIER6,125 15/05/2021 1 651 125 0,91EUR 1 200 000 MARK IV EUROPE SCA8,875 15/12/2017 1 293 000 0,72USD 450 000 BOMBARDIER7,5 15/03/2018 351 868 0,203 295 993 1,83214


P A R V E S T B O N D E U R O P E H IG H Y IE L DE U REUR 1 750 000 SMURFIT7,25 15/11/2017 1 855 000 1,03EUR 1 500 000 TVN FINANCE CORPORATION II AB10,75 15/11/2017 1 702 665 0,95EUR 1 800 000 UPC GERMANY8,13 01/12/2017 1 937 250 1,08EUR 1 750 000 UPCB FINANCE II LTD6,375 01/07/2020 1 723 750 0,96EUR 1 910 000 ZIGGO BOND CO.8 15/05/2018 2 048 475 1,14GBP 2 500 000 FCE BANK5,125 16/11/2015 2 870 348 1,5925 267 160 14,05Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 1 350 000 STENA6,125 01/02/2017 1 302 750 0,72GBP 650 000 PIPE HOLDINGS9,5 01/11/2015 807 525 0,452 110 275 1,17TelecommunicatieEUR 750 000 MAGYAR TELECOM BV9,5 15/12/2016 780 083 0,43EUR 850 000 SUNRISE COM.7 31/12/2017 903 125 0,50EUR 2 320 000 SUNRISE COM.8,5 31/12/2018 2 517 200 1,40EUR 1 800 000 TELENET FINANCE III LUX6,625 15/02/2021 1 795 500 1,00EUR 2 228 783 TIM HELLAS TELECOMMUNICATIONSFLR 15/07/20151 337 0,00EUR 3 550 000 WIND ACQUISITION11,75 15/07/2017 4 082 499 2,27EUR 3 600 000 WIND ACQUISITION7,375 15/02/2018 3 726 000 2,07EUR 2 000 000 ZIGGO BOND CO.6,125 15/11/2017 2 045 000 1,14GBP 300 000 CABLE WIRELESS8,625 25/03/2019 369 980 0,21GBP 2 900 000 VIRGIN MEDIA FINANCE P.L.C.8,875 15/10/2019 3 876 001 2,15GBP 1 300 000 VIRGIN MEDIA FINANCE P.L.C.7 15/01/2018 1 649 494 0,92USD 850 000 VIP FIN IRELAND6,493 02/02/2016 635 174 0,3522 381 393 12,44DetailhandelEUR 3 585 000 EDCON HOLDINGSFLR 15/06/2014 3 190 650 1,77EUR 1 300 000 EDCON HOLDINGS9,5 01/03/2018 1 287 000 0,72GBP 950 000 DFS FURNITURE9,75 15/07/2017 1 157 854 0,64GBP 950 000 DIXONS GROUP6,125 15/11/2012 1 132 684 0,636 768 188 3,76TOTAAL OBLIGATIES 181 180 621 100,66TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 181 180 621 100,66DerivaatmarktenOptiesVariaEUR 17 000 000 ITRAXX S145YR CALL 5 03/11 OTC2 282 0,00EUR 17 000 000 ITRAXX S145YR CALL 5 16/03/11 OTC2 283 0,004 565 0,00TOTAAL OPTIES 4 565 0,00TOTAAL DERIVAATMARKTEN 4 565 0,00TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE181 185 186 100,66216


E U RP A R V E S T B O N D E U R O P E H IG H Y IE L DTermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenEUREUREUR 21 305 714 GBP 17 950 000 167 856 21 305 714 18/03/2011EUR 1 010 269 GBP 850 000 9 312 1 010 269 18/03/2011EUR 1 175 351 GBP 1 000 000 (2 246) 1 175 351 18/03/2011EUR 2 500 207 USD 3 380 000 52 656 2 500 207 18/03/2011TOTAAL 227 578 25 991 541217


P A R V E S T B O N D U S A H IG H Y IE L DU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenMediaUSD 13DEX ONE69 0,00Diverse financiële dienstenUSD 68 000 ALLY52 530 0,01USD 100 GMAC95 303 0,03147 833 0,04TOTAAL AANDELEN 147 902 0,04ObligatiesLuchtvaart/DefensieUSD 1 625 000 BE AEROSPACE8,5 01/07/2018 1 795 625 0,47USD 1 400 000 TRIUMPH GROUP8,625 15/07/2018 1 543 500 0,413 339 125 0,88VoedingUSD 1 575 000 B AND G FOODS7,625 15/01/2018 1 681 313 0,44USD 1 725 000 BLUE MEGER7,625 15/02/2019 1 742 250 0,46USD 1 725 000 DEL MONTE FOODS7,625 15/02/2019 1 748 719 0,46USD 1 595 000 INGLES MARKETS8,875 15/05/2017 1 714 625 0,45USD 2 140 000 MICHAEL FOODS9,75 15/07/2018 2 343 299 0,63USD 1 200 000 SMITHFIELD FOODS INC7,75 01/07/2017 1 299 000 0,34USD 480 000 SMITHFIELD FOODS INC10 15/07/2014 566 400 0,15USD 500 000 SUPERVALU7,5 15/05/2012 516 250 0,14USD 1 275 000 SUPERVALU8 01/05/2016 1 268 625 0,33USD 1 050 000 SUPERVALU7,5 15/11/2014 1 052 625 0,2813 933 106 3,68VerzekeringenUSD 950 000 AIGFLR 15/05/2068 1 033 125 0,27USD 650 000 BANK OF AMERICA6,25 15/03/2037 591 500 0,161 624 625 0,43Automobiel - onderdelen en uitrustingenUSD 2 600 000 AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS9,25 15/01/2017 2 925 000 0,77USD 175 000 AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS7,875 01/03/2017 181 125 0,05USD 1 965 000 DANA HOLDING CORP6,5 15/02/2019 1 984 650 0,52USD 2 110 000 TENNECO6,875 15/12/2020 2 189 125 0,587 279 900 1,92BankenUSD 1 230 000 BANK OF AMERICA8 15/12/2026 1 254 600 0,33DrankenUSD 1 705 000COTT BEVERAGE8,125 01/09/2018 1 835 006 0,48SteenkoolUSD 250 000 CONSOL ENERGY8 01/04/2017 271 250 0,07USD 2 450 000 CONSOL ENERGY8,25 01/04/2020 2 701 125 0,712 972 375 0,78ChemieUSD 1 240 000 HEXION US FINANCE9 15/11/2020 1 319 050 0,35USD 600 000 HUNTSMAN8,625 15/03/2020 666 000 0,18USD 1 230 000 HUNTSMAN8,625 15/03/2021 1 365 300 0,36USD 1 310 000 LBI ESCROW8 01/11/2017 1 474 562 0,39USD 1 950 000 LYONDEL CHEMICAL11 01/05/2018 2 237 625 0,58USD 1 630 000 NOVA CHEMIC.8,375 01/11/2016 1 788 925 0,47USD 1 170 000 RHODIA6,875 15/09/2020 1 197 788 0,32USD 1 160 000 SOLUTIA INC.8,75 11/01/2017 1 283 250 0,3411 332 500 2,99LuchtvaartmaatschappijenUSD 953 000 DELTA AIR9,5 15/09/2014 1 038 770 0,27USD 775 000 DELTA AIR11,75 15/03/2015 887 375 0,23USD 1 040 000 UNITED AIR LINES INC.12 01/11/2013 1 146 600 0,30USD 1 749 000 UNITED AIR LINES INC.8,875 01/08/2013 1 902 038 0,514 974 783 1,31Behandeling en containersUSD 1 575 000 ARDAGH PACKAGING7,375 15/10/2017 1 677 375 0,44USD 1 830 000 GRAHAM PACKAGING8,25 01/10/2018 1 971 825 0,523 649 200 0,96218


U S DP A R V E S T B O N D U S A H IG H Y IE L DAutoconstructeursUSD 1 350 000 FORD MOTOR CREDIT CO.7,45 16/07/2031 1 469 394 0,39USD 2 570 000 NAVISTAR INTERNATIONAL CO.8,250 01/11/2021 2 846 275 0,754 315 669 1,14MilieucontroleUSD 2 065 000 ALERIS INTERN7,625 15/02/2018 2 101 138 0,55USD 1 996 000 DARLING INTERNATIONAL IN8,5 15/12/2018 2 153 185 0,574 254 323 1,12RecreatieUSD 1 485 000 AMER CASINO & ENTERTAINMENT11 15/06/2014 1 577 813 0,42USD 2 220 000 PENN NATIONAL GAMING INC REGD8,75 15/08/2019 2 475 300 0,66USD 350 000 PENN NATIONAL GAMING INC REGD10,75 15/08/2017 417 896 0,11USD 1 325 000 PINNACLE ENTERTAINMENT8,75 15/05/2020 1 412 781 0,37USD 1 100 000 PINNACLE ENTERTAINMENT7,5 15/06/2015 1 116 500 0,29USD 100 000 POKAGON GAMING AUTHORITY10.375 15/06/2014 104 250 0,037 104 540 1,88ElektriciteitUSD 1 060 000 CALPINE7,875 31/07/2020 1 120 950 0,30USD 1 010 000 CALPINE7,5 15/02/2021 1 032 725 0,27USD 1 430 000 CALPINE7,25 15/10/2017 1 497 925 0,40USD 2 655 000 MIRANT NORTH AMERICA8,5 10/01/2021 2 801 025 0,73USD 1 000 000 NORTH AMER.ENERGY ALLIANCE LLC10.875 06/01/2016 1 130 000 0,30USD 900 000 NRG ENERGY8,25 01/09/2020 947 250 0,25USD 750 000 NRG ENERGY7,375 15/01/2017 790 313 0,21USD 1 260 000 NRG ENERGY7,625 15/01/2018 1 311 975 0,35USD 1 220 000 NRG ENERGY7,375 01/02/2016 1 262 700 0,3311 894 863 3,14ElektronicaUSD 1 760 000 VIASYSTEMS12 15/01/2015 1 993 200 0,53HuishoudtoestellenUSD 1 740 000LIBBEY GLASS10 15/02/2015 1 900 950 0,50Uitrustingen-diverse werktuigenUSD 1 275 000 CASE NEW HOLLAND7,75 01/09/2013 1 396 125 0,37USD 1 330 000 CASE NEW HOLLAND7,875 01/12/2017 1 486 275 0,392 882 400 0,76Diverse fabricagesUSD 200 000 BOMBARDIER7,5 15/03/2018 215 000 0,06USD 1 255 000 BOMBARDIER7,75 15/03/2020 1 361 675 0,36USD 1 260 000 KOPPERS INC. (PA)7,875 01/12/2019 1 367 100 0,36USD 2 480 000 POLYPORE INTERNATIONAL7,5 15/11/2017 2 566 800 0,68USD 1 500 000 RBS GLOBAL & REXNORD COR8,5 01/05/2018 1 633 125 0,437 143 700 1,89IJzer/StaalUSD 1 655 000 STEEL DYNAMICS7,375 01/11/2012 1 758 438 0,46GasUSD 3 090 000Kleding/TextielUSD 2 060 000FRAC TECHS SVCS LLCLEVI STRAUSS7,125 15/11/2018 3 198 150 0,847,625 15/05/2020 2 132 100 0,56VerblijfUSD 2 100 000 HARRAH'S OPERATING COMPANY11,25 06/01/2017 2 383 500 0,63USD 250 000 MGM MIRAGE11.125 15/11/2017 288 125 0,08USD 2 130 000 MGM MIRAGE9 15/03/2020 2 327 025 0,61USD 1 170 000 MTR GAMING GROUP INC12.625 15/07/2014 1 246 050 0,336 244 700 1,65InformaticaUSD 455 000 SUNGARD DATA SYSTEMS7,375 15/11/2018 469 788 0,12USD 390 000 SUNGARD DATA SYSTEMS7,625 15/11/2020 402 675 0,11USD 170 000 UNISYS14,25 15/09/2015 202 725 0,05USD 2 250 000 UNISYS12,5 15/01/2016 2 525 625 0,673 600 813 0,95Engineering en constructieUSD 1 750 000 AGUILA7,875 31/01/2018 1 815 625 0,48USD 2 130 000 TUTOR PERINI7,625 01/11/2018 2 207 213 0,584 022 838 1,06InternetUSD 725 000 GXS WORLD9,75 15/06/2015 737 688 0,19Speelgoed/Spellen/Vrije tijdUSD 1 165 000TOYS7,375 01/09/2016 1 227 619 0,32SoftwareUSD 450 000 FIDELITY7,875 15/07/2020 499 500 0,13USD 525 000 FIDELITY7,625 15/07/2017 578 813 0,15219


P A R V E S T B O N D U S A H IG H Y IE L DU S DUSD 1 585 000 MEDASSETS8 15/11/2018 1 628 587 0,432 706 900 0,71Vrije tijdUSD 2 380 000 EASTON BELL9,75 01/12/2016 2 677 500 0,70USD 1 300 000 NAI ENTER HOLDINGS LLC8,25 15/12/2017 1 397 500 0,37USD 1 000 000 NCL CORP.LTD9,5 15/11/2018 1 082 500 0,29USD 2 180 000 NCL CORP.LTD11,75 15/11/2016 2 575 125 0,68USD 375 000 ROYAL CARRIBEAN CRUISES11.875 15/07/2015 465 000 0,128 197 625 2,16Goederen/ConsumptiegoederenUSD 400 000 ACCO10.625 15/03/2015 452 000 0,12USD 725 000 JARDEN CORP.7,5 15/01/2020 764 875 0,20USD 675 000 JARDEN CORP.6,125 15/11/2022 657 281 0,17USD 275 000 PRESTIGE BRANDS IN8,25 01/04/2018 293 922 0,08USD 1 770 000 PRESTIGE BRANDS IN8,25 01/04/2018 1 891 792 0,50USD 1 575 000 REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD7,125 15/04/2019 1 614 375 0,43USD 195 000 YCC HOLDINGS10,25 15/02/2016 200 850 0,055 875 095 1,55BouwmaterialenUSD 2 105 000 BUILDING6,875 15/08/2018 2 157 625 0,57USD 2 725 000 CEMEX FINANCE 9,5%09-1412169,5 14/12/2016 2 923 925 0,77USD 195 000 PLY GEM INDUSTRIES8,25 15/02/2018 199 631 0,05USD 750 000 USG8,375 15/10/2018 787 028 0,216 068 209 1,60MediaUSD 1 525 000 CCO HOLDINGS8,125 30/04/2020 1 645 094 0,43USD 1 150 000 CCO HOLDINGS7 15/01/2019 1 170 125 0,31USD 3 465 000 CEQUEL8,63 15/11/2017 3 664 237 0,98USD 1 740 000 CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HLDGS9,25 15/12/2017 1 935 750 0,51USD 900 000 CSC HOLDINGS7,875 15/02/2018 1 003 500 0,26USD 1 120 000 GANNETT7,125 01/09/2018 1 139 600 0,30USD 180 000 LIN TELEVISON6,5 15/05/2013 180 900 0,05USD 2 100 000 LIN TELEVISONFLR 15/04/2018 2 283 750 0,60USD 2 665 000 MCCLATHY11,5 15/02/2017 3 024 774 0,80USD 1 395 000 MEDIACOM9,125 15/08/2019 1 482 188 0,39USD 520 000 MEDIACOM BROADBAND8,5 15/10/2015 540 800 0,14USD 1 350 000 ONO FINANCE II PLC10.875 15/07/2019 1 451 250 0,38USD 3 175 000 POSTMEDIA NETWORK12,5 15/07/2018 3 659 187 0,98USD 2 293 000 SALEM COMMUNICATIONS CORP.9,625 15/12/2016 2 516 568 0,66USD 1 025 000 SINCLAIR TELEVISION GROUP INC.9,25 11/01/2017 1 158 250 0,31USD 1 120 000 SINCLAIR TELEVISION GROUP INC.8,375 15/10/2018 1 184 400 0,31USD 1 700 000 SIRIUS8,75 01/04/2015 1 884 875 0,50USD 1 205 000 UPC HOLDING9,875 15/04/2018 1 337 550 0,3531 262 798 8,26Aardolie en gasUSD 2 250 000 BERRY PETROLEUM6,75 01/11/2020 2 317 500 0,61USD 2 145 000 BREITBURN ENERGY8,625 15/10/2020 2 254 931 0,60USD 775 000 CHESAPEAKE6,875 15/08/2018 825 375 0,22USD 1 750 000 CHESAPEAKE6,625 15/08/2020 1 837 500 0,49USD 1 000 000 CHESAPEAKE ENERGY6,5 15/08/2017 1 072 500 0,28USD 892 000 COFFEYVILLE9 01/04/2015 972 280 0,26USD 1 290 000 COFFEYVILLE10.875 01/04/2017 1 460 925 0,39USD 2 300 000 CONCHO RESOURCES7 15/01/2021 2 409 249 0,63USD 2 215 000 CONNACHER10,25 15/12/2015 2 342 363 0,62USD 1 915 000 CONTINENTAL RESOURCES7,125 01/04/2021 2 039 475 0,54USD 1 640 000 DENBURY RESOURCES8,25 15/02/2020 1 824 500 0,48USD 1 450 000 LINN ENERGY7,75 01/02/2021 1 540 625 0,41USD 1 570 000 LINN ENERGY8.625 15/04/2020 1 750 550 0,46USD 200 000 LINN ENERGY11,75 15/05/2017 233 000 0,06USD 720 000 PRECISION DRILLING CORP6,625 15/11/2020 743 400 0,20USD 1 845 000 VENOCO INC8,875 15/02/2019 1 872 675 0,4925 496 848 6,74Aardolie en gas - dienstenUSD 1 825 000 BASIC ENERGY7,75 15/02/2019 1 893 438 0,50USD 2 602 000 STALLION10,5 15/02/2015 2 823 170 0,754 716 608 1,25PipelinesUSD 2 330 000 MARKWEST ENERGY6,75 01/11/2020 2 388 250 0,63Houtproducten en papierUSD 2 450 000 APPLETON10,5 15/06/2015 2 535 749 0,68USD 1 150 000 BOISE PAPER9 01/11/2017 1 282 250 0,34USD 285 000 BOISE PAPER8 01/04/2020 314 213 0,08USD 2 250 000 CASCADES7,875 15/01/2020 2 348 438 0,62USD 190 000 CASCADES7,75 15/12/2017 198 788 0,05220


U S DP A R V E S T B O N D U S A H IG H Y IE L DUSD 1 215 000 CLEARWATER PAPER7,125 01/11/2018 1 260 563 0,33USD 1 250 000 DOMTAR10,75 01/06/2017 1 597 500 0,42USD 1 390 000 SAPPI PAPIER6,75 15/06/2012 1 449 075 0,38USD 1 000 000 VERSO PAPER HOLDING11.375 01/08/2016 1 062 500 0,28USD 2 290 000 VERSO PAPER HOLDING8,75 01/02/2019 2 393 049 0,6314 442 125 3,81MijnbouwproductenUSD 2 545 000 FMG RESOURCES6,875 01/02/2018 2 608 625 0,69USD 1 095 000 FMG RESOURCES7 01/11/2015 1 136 063 0,30USD 2 405 000 NOVELIS8,75 15/12/2020 2 651 512 0,706 396 200 1,69Farmaceutische productenUSD 1 835 000 ENDO PHARMACEUTICAL7 15/12/2020 1 915 281 0,51USD 1 305 000 MYLAN7,875 15/07/2020 1 458 338 0,39USD 3 000 000 PATHEON8,625 15/04/2017 3 120 000 0,81USD 1 290 000 VALEANT PHARM6,875 01/12/2018 1 341 600 0,35USD 1 155 000 VALEANT PHARM7 01/10/2020 1 193 981 0,32USD 2 510 000 WARNER CHILCOTT7,75 15/09/2018 2 641 775 0,7011 670 975 3,08ReclameUSD 1 850 000 LAMAR MEDIA7,875 15/04/2018 1 988 750 0,53USD 1 120 000 LAMAR MEDIA6,625 15/08/2015 1 145 200 0,303 133 950 0,83GezondheidsproductenUSD 2 150 000 BAUSCH LOMB9,875 01/11/2015 2 327 375 0,61GezondheidsdienstenUSD 250 000 APRIA HEALTH11,25 01/11/2014 279 336 0,07USD 1 605 000 APRIA HEALTH11,25 01/11/2014 1 737 413 0,46USD 1 390 000 COMMUNITY HEALTH SERVICE8,875 15/07/2015 1 473 400 0,39USD 1 270 000 HCA9,25 15/11/2016 1 371 600 0,36USD 1 290 000 HCA SR SECD.7,25 15/09/2020 1 391 588 0,37USD 3 135 000 HEALTHNET6,375 01/06/2017 3 197 699 0,85USD 2 740 000 HEALTHSOUTH8,125 15/02/2020 2 972 899 0,79USD 1 625 000 LIFEPOINT6,625 01/10/2020 1 663 594 0,44USD 2 175 000 UHS ESCROW7 01/10/2018 2 229 374 0,5916 316 903 4,32HalfgeleidersUSD 290 000 ADVANCED MICRO DEVICES INC.8,125 15/12/2017 321 307 0,08USD 300 000 ADVANCED MICRO DEVICES INC.7,75 01/08/2020 313 500 0,08USD 2 055 000 AMKOR TECHNOLOGIES INC7,375 05/01/2018 2 155 181 0,58USD 1 200 000 FREESCALE10.125 15/03/2018 1 374 000 0,364 163 988 1,10Commerciële dienstenUSD 1 785 000 BRICKMAN9,125 01/11/2018 1 918 875 0,51USD 1 940 000 CARRIAGE7,875 15/01/2015 1 969 099 0,52USD 1 130 000 CENVEO8,875 01/02/2018 1 154 784 0,30USD 1 915 000 DE LUXE7,375 01/06/2015 1 996 387 0,54USD 990 000 GEO GROUP6,625 15/02/2021 992 475 0,26USD 1 525 000 GREAT LAKES DREDGE&DOCK7,375 01/02/2019 1 559 313 0,41USD 1 340 000 PHH9,25 01/03/2016 1 453 900 0,38USD 750 000 PHH7,125 01/03/2013 781 875 0,21USD 970 000 SERVICE CORP INTERNATIONAL7 15/05/2019 1 001 525 0,26USD 1 090 000 SERVICE CORP INTERNATIONAL7,5 01/04/2027 1 065 475 0,28USD 1 825 000 TRANSUNION11.375 15/06/2018 2 121 562 0,57USD 1 265 000 VALASSIS COMMUNICATION6,625 01/02/2021 1 249 188 0,3317 264 458 4,57Diverse financiële dienstenUSD 1 045 000 ALLY7,5 15/09/2020 1 142 969 0,30USD 445 000 ALLY8 15/03/2020 501 181 0,13USD 1 990 000 BUMBLE BEE9 15/12/2017 2 149 199 0,57USD 610 000 CITIGROUP7 01/05/2015 618 388 0,16USD 990 000 CITIGROUP7 01/05/2016 998 663 0,26USD 1 505 000 CITIGROUP7 01/05/2017 1 516 287 0,40USD 250 000 FIREKEEPERS13,875 01/05/2015 297 813 0,08USD 575 000 FORD MOTOR CREDIT CO.5,75 01/02/2021 567 652 0,15USD 1 050 000 FORD MOTOR CREDIT CO.5,625 15/09/2015 1 100 547 0,29USD 735 000 FORD MOTOR CREDIT CO.8,709 01/10/2014 838 201 0,22USD 1 410 000 FORD MOTOR CREDIT CO.6,625 15/08/2017 1 499 634 0,40USD 3 255 000 GRIFOLS8,25 01/02/2018 3 344 512 0,89USD 1 025 000 HEXION US FINANCE8,875 01/02/2018 1 100 594 0,29USD 1 790 000 KRATON POLYMERS6,75 01/03/2019 1 825 799 0,48USD 1 120 000 UNITYMEDIA8,125 01/12/2017 1 201 200 0,32USD 2 255 000 VANGUARD HEALTH7,75 01/02/2019 2 294 462 0,6120 997 101 5,55221


P A R V E S T B O N D U S A H IG H Y IE L DU S DGediversifieerde holdingmaatschappijenUSD 1 000 000 REYNOLDS GROUP7,75 15/10/2016 1 065 000 0,28USD 1 075 000 REYNOLDS GROUP6,875 15/02/2021 1 077 688 0,29USD 845 000 SUSSER HOLD8,5 15/05/2016 917 881 0,243 060 569 0,81TelecommunicatieUSD 800 000 AVAYA7 01/04/2019 792 000 0,21USD 1 640 000 CINCINNATI8,375 15/10/2020 1 619 500 0,43USD 1 000 000 CINCINNATI8,25 15/10/2017 1 010 000 0,27USD 1 525 000 CLEARSWIRE12 01/12/2015 1 662 250 0,44USD 960 000 COMMSCOPE8,25 15/01/2019 996 000 0,26USD 640 000 ESCR.WIND11,75 15/07/20170 0,00USD 1 025 000 FRONTIER COMMUNICATION8,25 15/04/2017 1 132 625 0,30USD 1 495 000 FRONTIER COMMUNICATION9 15/08/2031 1 573 488 0,42USD 1 000 000 FRONTIER COMMUNICATION7,875 15/04/2015 1 107 500 0,29USD 525 000 FRONTIER COMMUNICATION8,5 15/04/2020 582 750 0,15USD 3 315 000 GLOBAL CROSSING12 15/09/2015 3 803 962 1,01USD 2 190 000 INTELSAT7,25 15/10/2020 2 250 224 0,59USD 205 000 NEXTEL7,375 01/08/2015 205 662 0,05USD 950 000 NEXTEL5,95 15/03/2014 954 750 0,25USD 1 925 000 NII CAPITAL CORP10 15/08/2016 2 180 063 0,58USD 240 000 NII CAPITAL CORP8,875 15/12/2019 265 200 0,07USD 240 000 QWEST CORP7,125 15/11/2043 232 800 0,06USD 1 895 000 SPRINT CAPITAL8,75 15/03/2032 1 970 800 0,52USD 2 825 000 SPRINT CAPITAL8,375 15/08/2017 3 132 218 0,84USD 2 150 000 SPRINT NEXTEL6 01/12/2016 2 144 625 0,57USD 2 570 000 VIASAT INC.8,875 15/09/2016 2 743 474 0,72USD 685 000 VIRGIN MEDIA8,375 15/10/2019 776 619 0,21USD 1 225 000 WEST11 15/10/2016 1 333 719 0,35USD 1 300 000 WEST8,625 01/10/2018 1 378 000 0,36USD 975 000 WIND ACQUISITION7,25 15/02/2018 1 006 688 0,27USD 640 000 WIND ACQUISITION11,75 15/07/2017 734 400 0,19USD 850 000 WINDSTREAM8,125 01/09/2018 909 500 0,24USD 1 170 000 WINDSTREAM7,75 15/10/2020 1 212 413 0,32USD 1 940 000 WINDSTREAM8,625 01/08/2016 2 051 550 0,5439 762 780 10,51TransportUSD 700 000 KANSAS CITY SOUTHERN8 01/02/2018 764 750 0,20USD 746 000 RAILAMERICA INC.9,25 01/07/2017 826 195 0,22USD 2 425 000 TEEKAY CORP.8,5 15/01/2020 2 609 906 0,694 200 851 1,11DetailhandelUSD 2 320 000 DAVE & BUSTER'S INC11 06/01/2018 2 598 399 0,69USD 1 575 000 DINEEQUITY9,5 30/10/2018 1 704 937 0,45USD 1 475 000 FERRLLGAS8,625 15/06/2020 1 604 063 0,42USD 695 000 FERRLLGAS6,5 01/05/2021 677 625 0,18USD 1 505 000 HANESBRAND8 15/12/2016 1 629 163 0,43USD 385 000 INERGY6,875 01/08/2021 393 663 0,10USD 800 000 INERGY7 01/10/2018 829 000 0,22USD 450 000 MICHAELS STORES INC.11.375 01/11/2016 491 625 0,139 928 475 2,62TOTAAL OBLIGATIES 356 985 294 94,26TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 357 133 196 94,30Andere effecten en geldmarktinstrumentenObligatiesBouwmaterialenUSD 1 685 000 USG9,75 01/08/20141 832 438 0,48TOTAAL OBLIGATIES 1 832 438 0,48TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 1 832 438 0,48TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE358 965 634 94,78222


U S DP A R V E S T B O N D U S A H IG H Y IE L DTermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenUSDUSDEUR 71 460 000 USD 96 420 978 2 275 955 98 696 933 04/03/2011TOTAAL 2 275 955 98 696 933223


P A R V E S T B O N D W O R L D C O R P O R A T EU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesLuchtvaart/DefensieEUR 350 000 THALES4,375 02/04/2013 499 929 0,81USD 500 000 NORTHROP GRUMMAN3,5 15/03/2021 464 366 0,75964 295 1,56LandbouwEUR 300 000 IMPERIAL TOBACCO GROUP7,25 15/09/2014 467 096 0,76USD 250 000 ALTRIA9,25 06/08/2019 324 049 0,52USD 350 000 PHILIP MORRIS4,5 26/03/2020 361 302 0,581 152 447 1,86VoedingUSD 600 000 KRAFT FOODS5,375 02/10/2020 638 500 1,03USD 1 025 000 SAFEWAY3,95 15/08/2020 971 705 1,571 610 205 2,60VerzekeringenEUR 750 000 ASIF III (JERSEY) LIMITED4,75 09/11/2013 1 070 863 1,74EUR 400 000 ASSICURAZIONI GENERALIFLR 20/07/2022 571 507 0,92EUR 300 000 AVIVAFLR 02/10/2023 420 597 0,68EUR 500 000 AVIVAFLR 25/11/2034 602 410 0,97EUR 450 000 CNP ASSURANCESFLR 14/09/2040 602 937 0,97USD 725 000 ACE INA HOLDINGS INC2,6 23/11/2015 712 681 1,15USD 950 000 AON5 30/09/2020 966 952 1,56USD 300 000 CNA FINANCIAL CORP5,75 15/08/2021 309 379 0,50USD 350 000 PRUDENTIAL5,375 21/06/2020 367 208 0,59USD 300 000 TEACHERS INS.6,85 16/12/2039 340 538 0,555 965 072 9,63BankenEUR 300 000 ABBEY NATIONAL3,375 20/10/2015 395 067 0,64EUR 300 000 ABN AMRO BANK3,625 06/10/2017 396 671 0,64EUR 500 000 BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA2,75 10/09/2012 684 005 1,10EUR 500 000 CREDIT SUISSE LONDON3,875 25/01/2017 687 389 1,11EUR 300 000 FORTIS BANK5,757 10/04/2017 436 632 0,71EUR 500 000 FORTIS BANK4,625 PERP 604 275 0,98EUR 400 000 FORTIS BANK NEDERLAND4 03/02/2015 557 160 0,90EUR 250 000 HSBC6,25 19/03/2018 377 047 0,61EUR 300 000 INTESA SANPAOLO3,375 19/01/2015 405 298 0,65EUR 500 000 NORDEA HYPOTEK2,75 11/08/2015 670 476 1,08EUR 500 000 RCI BANQUE8,125 15/05/2012 735 848 1,19EUR 380 000 ROYAL BANK OF CANADA5,25 15/05/2013 542 071 0,88EUR 250 000 SEB2,5 01/09/2015 329 244 0,53EUR 400 000 UBS LONDON6,25 09/03/2013 596 253 0,96USD 700 000 BANK OF AMERICA8 15/12/2026 714 000 1,15USD 850 000 COMERICA BK5,2 22/08/2017 894 534 1,45USD 650 000 GOLDMAN SACHS GROUP INC3,625 07/02/2016 649 624 1,05USD 500 000 JPMORGAN CHASE4,25 15/10/2020 481 404 0,78USD 1 000 000 KEYBANK5,45 03/03/2016 1 075 154 1,75USD 700 000 NORDEA BANK4,875 27/01/2020 711 634 1,15USD 400 000 PNC FUNDING4,375 11/08/2020 401 831 0,65USD 500 000 SVENSKA HANDELSBANKEN5,125 30/03/2020 520 599 0,84USD 450 000 UNION BANK OF CALIFORNIA2,125 16/12/2013 454 105 0,73USD 775 000 US BANCORP3,442 01/02/2016 769 942 1,24USD 500 000 U.S. BANCORPFLR 29/04/2020 516 333 0,83USD 600 000 WELLS FARGO4,75 09/02/2015 637 863 1,0315 244 459 24,63BiotechnologieUSD 700 000 BIO RAD LABORATORIES4,875 15/12/2020 689 764 1,11USD 850 000 BIOGEN RATING6,875 01/03/2018 967 605 1,571 657 369 2,68DrankenEUR 200 000 CARLSBERG INDX RTG6 28/05/2014 299 041 0,48EUR 300 000 CARLSBERG INDX RTG3,375 13/10/2017 398 589 0,64USD 550 000 ANHEUSER-BUSH INBEV SA4,375 15/02/2021 551 722 0,901 249 352 2,02ChemieUSD 550 000 DOW CHEMICAL2,5 15/02/2016 530 337 0,86MilieucontroleUSD 450 000224WASTE MGNT4,75 30/06/2020 459 667 0,74


U S DP A R V E S T B O N D W O R L D C O R P O R A T EDistributie/GroothandelUSD 900 000WaterUSD 500 000GLENCORE FDGVEOLIA ENVIRONNEMENT6 15/04/2014 963 000 1,566 01/06/2018 556 864 0,90ElektriciteitEUR 150 000 EUROGRID3,875 22/10/2020 199 983 0,32USD 500 000 ALABAMA POWER6 03/01/2039 542 988 0,88USD 900 000 ENEL5,7 15/01/2013 953 380 1,54USD 500 000 EXELON GENERATION4 01/10/2020 461 732 0,75USD 500 000 NISOURCE FINANCE CORP6,125 03/01/2022 544 273 0,88USD 550 000 PROGRESS ENERGY4,4 15/01/2021 547 578 0,883 249 934 5,25ElektronicaUSD 550 000 THERMO FISHER SCIENTIFIC4,5 01/03/2021 562 663 0,91Diverse fabricagesUSD 550 000GasEUR 500 000Onroerend goedEUR 200 000BouwmaterialenEUR 500 000HONEYWELL INTERNATIONALGAS NATURAL CAPITAL MKTS S.A.GECINALAFARGE4,25 01/03/2021 557 814 0,904,375 02/11/2016 664 854 1,074,5 19/09/2014 280 384 0,455,375 29/11/2018 684 053 1,10MediaEUR 77 000 WPP (CV)6,625 12/05/2016 119 350 0,19USD 500 000 COMCAST5,15 03/01/2020 521 384 0,84USD 600 000 DIRECTV HOLDING5,2 15/03/2020 618 967 1,00USD 250 000 NBC5,15 30/04/2020 258 938 0,42USD 850 000 TIME WARNER CABLE4,125 15/02/2021 797 601 1,292 316 240 3,74Aardolie en gasUSD 500 000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD.5,7 15/05/2017 555 915 0,89USD 300 000 NOBLE ENERGY6 01/03/2041 307 129 0,50863 044 1,39PipelinesUSD 250 000 ONEOK PARTNERS LP8,625 01/03/2019 310 740 0,50USD 500 000 PLAINS ALL AMER8,75 01/05/2019 629 569 1,02USD 500 000 TRANSCANADA3,8 01/10/2020 477 668 0,77USD 300 000 WILLIAMS PARTNER.6,3 15/04/2040 310 146 0,501 728 123 2,79Houtproducten en papierUSD 750 000 ROCK-TENN8,2 15/08/2011 771 006 1,25MijnbouwproductenUSD 650 000GezondheidsproductenUSD 825 000Commerciële dienstenEUR 500 000RIO TINTOCOVIDIEN INTL FINANCE SAAUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE3,5 02/11/2020 608 443 0,986 15/10/2017 933 564 1,515 12/01/2017 703 977 1,14Diverse financiële dienstenEUR 500 000 BANQUE PSA3,875 14/01/2015 690 186 1,11EUR 250 000 BARCLAYS BANK6 14/01/2021 340 594 0,55EUR 300 000 BAT INTL FINANCE4 07/07/2020 405 348 0,65EUR 300 000 CITIGROUP3,95 10/10/2013 418 491 0,68EUR 300 000 IBERDROLA FINA.3,875 10/02/2014 417 397 0,67EUR 400 000 INTERNATIONAL POWER LTD. (CV)7,25 11/05/2017 642 678 1,04EUR 400 000 SANTANDER2,875 20/09/2013 537 795 0,87USD 750 000 BANK OF AMERICA7,3 20/08/2013 845 533 1,38USD 400 000 BARCLAYS BANK5,14 14/10/2020 378 315 0,61USD 600 000 CITIGROUP5,5 11/04/2013 643 338 1,04USD 300 000 GECC5,3 11/02/2021 308 748 0,50USD 300 000 GECC5,3 11/02/2021 298 941 0,48USD 800 000 GECC4,625 07/01/2021 795 568 1,28USD 447 000 HSBC FINANCE6,676 15/01/2021 466 941 0,75USD 350 000 JPMORGAN CHASE6 15/01/2018 389 121 0,63USD 700 000 MBNA CREDIT CARD7,125 15/11/2012 762 453 1,23USD 300 000 MORGAN STANLEY5,5 24/07/2020 303 600 0,49USD 500 000 PEARSON FUNDING II 4%10-1705164 17/05/2016 506 140 0,829 151 187 14,78225


P A R V E S T B O N D W O R L D C O R P O R A T EU S DBeleggingsmaatschappijenEUR 200 000XSTRATA6,25 27/05/2015 304 886 0,49VastgoedbeleggingsmaatschappijenUSD 275 000 HCP5,375 01/02/2021 280 914 0,45USD 275 000 HCP3,75 01/02/2016 277 359 0,45558 273 0,90TelecommunicatieEUR 500 000 BELGACOM INDX3,875 07/02/2018 694 212 1,12EUR 150 000 KONINKLIJKE KPN7,5 04/02/2019 252 211 0,41EUR 350 000 PORTUGAL TELECOM INTL5,625 08/02/2016 482 473 0,78EUR 500 000 TDC5,875 16/12/2015 751 096 1,21USD 250 000 AMERICA MOVIL S.A.5 16/10/2019 257 701 0,42USD 500 000 VIRGIN6,5 15/01/2018 547 500 0,882 985 193 4,82TransportUSD 650 000 UNION PACIFIC SR.4 01/02/2021 638 740 1,03DetailhandelUSD 600 000WALGREEN5,25 15/01/2019 662 331 1,07TOTAAL OBLIGATIES 58 577 776 94,61EffectenleningenObligatiesOnroerend goedEUR 200 000GECINA4,5 19/09/2014280 384 0,45MediaEUR 423 000Diverse financiële dienstenEUR 500 000WPP (CV)LEASEPLAN CORP6,625 12/05/2016 655 649 1,063,75 07/08/2013 697 685 1,13TOTAAL OBLIGATIES 1 633 718 2,64TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 1 633 718 2,64TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 60 211 494 97,25Andere effecten en geldmarktinstrumentenObligatiesMediaUSD 740 000 COX COMMUNICATIONS INC6,25 01/06/2018823 396 1,33TOTAAL OBLIGATIES 823 396 1,33TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 823 396 1,33DerivaatmarktenOptiesVariaUSD 10 000 000 ITRAX CDXIG515 CALL 1.2 09/11 OTC7 617 0,01USD (10 000 000) ITRAX CDXIG515 PUT 1.5 09/11 OTC(968) 0,006 649 0,01TOTAAL OPTIES 6 649 0,01TOTAAL DERIVAATMARKTEN 6 649 0,01TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE61 041 539 98,59226


U S DP A R V E S T B O N D W O R L D C O R P O R A T EFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenUSDEngagementen invalutaEUR A 7 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 117,180 (3 577) 820 260EUR A 2 BUXL LONG TERM 30 YRS 03/11 105,200 (7 017) 210 400EUR A 14 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 (11 852) 1 737 680EUR A 48 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (2 983) 5 186 879USD A 17 US T.BONDS 06/11 120,344 2 656 2 045 844USD V 136 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 (31 875) (16 190 375)USD V 6 US T.NOTES 5YRS 06/11 116,938 (1 781) (701 625)USD A 23 US ULTRA BOND 06/11 123,594 15 813 2 842 656TOTAAL (40 616)Een totaal bedrag van USD 182 118 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenUSDEngagementUSDVervaldagEUR 700 000 USD 964 964 1 717 966 681 18/03/2011USD 23 414 700 EUR 17 320 000 (498 359) 23 414 700 18/03/2011TOTAAL (496 642) 24 381 381227


P A R V E S T B O N D W O R L D H IG H Y IE L DU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesLuchtvaart/DefensieUSD 260 000 BE AEROSPACE6,875 01/10/2020 271 050 0,64USD 95 000 TRIUMPH GROUP8,625 15/07/2018 104 738 0,25375 788 0,89VoedingEUR 100 000 FOODCORP8,75 01/03/2018 138 120 0,33EUR 150 000 PICARD BONDCO9 01/10/2018 224 272 0,53EUR 150 000 TEREOS EUROPE6,375 15/04/2014 215 467 0,51USD 125 000 B AND G FOODS7,625 15/01/2018 133 438 0,32USD 115 000 BLUE MEGER7,625 15/02/2019 116 150 0,27USD 250 000 MICHAEL FOODS9,75 15/07/2018 273 750 0,64USD 100 000 SMITHFIELD FOODS INC10 15/07/2014 118 000 0,28USD 50 000 SUPERVALU8 01/05/201649 750 0,121 268 947 3,00Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 100 000 HELLA KG HUECK CO.7,25 20/10/2014 152 277 0,36USD 250 000 AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS9,25 15/01/2017 281 250 0,66USD 20 000 DANA HOLDING CORP6,75 15/02/202120 250 0,05USD 140 000 DANA HOLDING CORP6,5 15/02/2019 141 400 0,33USD 200 000 TENNECO7,75 15/08/2018 215 250 0,51USD 195 000 TENNECO6,875 15/12/2020 202 313 0,481 012 740 2,39SteenkoolUSD 165 000 ARCH COAL7,25 01/10/2020 175 312 0,41USD 50 000 CONSOL ENERGY8 01/04/201754 250 0,13USD 125 000 CONSOL ENERGY8,25 01/04/2020 137 813 0,33367 375 0,87ChemieEUR 150 000 INEOS9,25 15/05/2015 227 898 0,54EUR 150 000 SGL CARBONFLR 16/05/2015 204 177 0,48EUR 300 000 SPCM8,25 15/06/2017 445 954 1,05USD 300 000 HUNTSMAN8,625 15/03/2020 333 000 0,79USD 100 000 LBI ESCROW8 01/11/2017 112 562 0,27USD 125 000 LYONDEL CHEMICAL11 01/05/2018 143 438 0,34USD 115 000 METHANEX6 15/08/2015 111 145 0,26USD 100 000 NOVA CHEMIC.6,5 15/01/2012 103 000 0,24USD 275 000 NOVA CHEMIC.8,375 01/11/2016 301 813 0,711 982 987 4,68LuchtvaartmaatschappijenUSD 250 000 UNITED AIR LINES INC.8,875 01/08/2013 271 875 0,64USD 125 000 UNITED AIR LINES INC.12 01/11/2013 137 813 0,33409 688 0,97Elektrische onderdelen en uitrustingenEUR 150 000 NEXANS5,75 02/05/2017 211 324 0,50Behandeling en containersEUR 150 000 ARDAGH GLASS9,25 01/07/2016 227 639 0,54USD 300 000 OWENS ILLINOIS7,8 15/05/2018 327 000 0,77554 639 1,31AutoconstructeursEUR 50 000 PEUGEOT5 28/10/201670 244 0,17EUR 50 000 PEUGEOT4 28/10/201369 387 0,16EUR 250 000 PEUGEOT5,625 29/06/2015 361 315 0,85EUR 300 000 RENAULT S.A.5,625 30/06/2015 434 191 1,03USD 440 000 FORD MOTOR CREDIT CO.7,45 16/07/2031 478 914 1,13USD 200 000 NAVISTAR INTERNATIONAL CO.8,250 01/11/2021 221 500 0,521 635 551 3,86MilieucontroleUSD 145 000 ALERIS INTERN7,625 15/02/2018 147 538 0,35RecreatieUSD 250 000 PENN NATIONAL GAMING INC REGD8,75 15/08/2019 278 750 0,66USD 175 000 PINNACLE ENTERTAINMENT7,5 15/06/2015 177 625 0,42456 375 1,08ElektriciteitUSD 525 000 CALPINE7,25 15/10/2017 549 937 1,31USD 175 000 CALPINE7,875 31/07/2020 185 063 0,44USD 350 000 MIRANT NORTH AMERICA8,5 10/01/2021 369 250 0,87USD 125 000 NORTH AMER.ENERGY ALLIANCE LLC10.875 06/01/2016 141 250 0,33228


U S DP A R V E S T B O N D W O R L D H IG H Y IE L DUSD 90 000 NRG ENERGY7,625 15/01/201893 713 0,22USD 200 000 NRG ENERGY7,375 01/02/2016 207 000 0,49USD 150 000 NRG ENERGY8,25 01/09/2020 157 875 0,371 704 088 4,03ElektronicaEUR 34 000 NXP10 15/07/201356 294 0,13EUR 150 000 REXEL8,25 15/12/2016 227 898 0,54284 192 0,67HuishoudtoestellenUSD 300 000 LIBBEY GLASS10 15/02/2015 327 750 0,77Uitrustingen-diverse werktuigenUSD 125 000 CASE NEW HOLLAND7,75 01/09/2013 136 875 0,32USD 345 000 CASE NEW HOLLAND7,875 01/12/2017 385 538 0,91522 413 1,23Diverse fabricagesUSD 125 000 BOMBARDIER7,5 15/03/2018 134 375 0,32USD 175 000 BOMBARDIER7,75 15/03/2020 189 875 0,45USD 325 000 POLYPORE INTERNATIONAL7,5 15/11/2017 336 375 0,79660 625 1,56IJzer/StaalUSD 200 000 STEEL DYNAMICS7.625 15/03/2020 215 000 0,51USD 125 000 STEEL DYNAMICS7,375 01/11/2012 132 813 0,31347 813 0,82GasUSD 175 000 FRAC TECHS SVCS LLC7,125 15/11/2018 181 125 0,43VerblijfUSD 100 000 HARRAH'S OPERATING COMPANY11,25 06/01/2017 113 500 0,27USD 150 000 MGM MIRAGE9 15/03/2020 163 875 0,39277 375 0,66InformaticaUSD 150 000 SUNGARD DATA SYSTEMS7,375 15/11/2018 154 875 0,37USD 50 000 SUNGARD DATA SYSTEMS7,625 15/11/202051 625 0,12USD 225 000 UNISYS14,25 15/09/2015 268 313 0,63474 813 1,12Engineering en constructieUSD 135 000 TUTOR PERINI7,625 01/11/2018 139 894 0,33InternetUSD 75 000SoftwareUSD 50 000GXS WORLDFIDELITY9,75 15/06/2015 76 313 0,187,625 15/07/2017 55 125 0,13Vrije tijdEUR 150 000 CARLSON WAGONLITFLR 01/05/2015 204 590 0,48EUR 150 000 CIRSA8,75 15/05/2018 215 467 0,51EUR 100 000 CIRSA8,75 15/05/2018 143 645 0,34USD 100 000 EASTON BELL9,75 01/12/2016 112 500 0,27USD 200 000 NAI ENTER HOLDINGS LLC8,25 15/12/2017 215 000 0,51USD 300 000 NCL CORP.LTD11,75 15/11/2016 354 375 0,84USD 95 000 ROYAL CARRIBEAN CRUISES7,25 15/06/2016 102 125 0,24USD 100 000 ROYAL CARRIBEAN CRUISES11.875 15/07/2015 124 000 0,291 471 702 3,48Goederen/ConsumptiegoederenUSD 100 000 JARDEN CORP.7,5 15/01/2020 105 500 0,25USD 75 000 JARDEN CORP.6,125 15/11/202273 031 0,17USD 120 000 PRESTIGE BRANDS IN8,25 01/04/2018 128 257 0,30USD 75 000 PRESTIGE BRANDS IN8,25 01/04/201880 161 0,19USD 395 000 REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD7,125 15/04/2019 404 875 0,96791 824 1,87BouwmaterialenEUR 100 000 HEIDELBERG CEMENT8 31/01/2017 152 070 0,36EUR 100 000 PERI5,625 15/12/2011 140 678 0,33USD 225 000 BUILDING6,875 15/08/2018 230 625 0,54USD 125 000 CEMEX FINANCE 9,5%09-1412169,5 14/12/2016 134 125 0,32USD 255 000 USG8,375 15/10/2018 267 590 0,64925 088 2,19MediaEUR 200 000 NARA CABLE FUNDINGS8,875 01/12/2018 287 289 0,67USD 125 000 A.H.BELO CORP.8 15/11/2016 135 938 0,32USD 125 000 CCO HOLDINGS7,25 30/10/2017 131 250 0,31USD 150 000 CCO HOLDINGS8,125 30/04/2020 161 813 0,38USD 70 000 CCO HOLDINGS7 15/01/201971 225 0,17USD 375 000 CEQUEL8,63 15/11/2017 396 562 0,93USD 150 000 CSC HOLDINGS7,875 15/02/2018 167 250 0,40USD 150 000 LIN TELEVISONFLR 15/04/2018 163 125 0,39USD 150 000 MCCLATHY11,5 15/02/2017 170 250 0,40229


P A R V E S T B O N D W O R L D H IG H Y IE L DU S DUSD 200 000 MEDIACOM BROADBAND8,5 15/10/2015 207 999 0,49USD 247 000 POSTMEDIA NETWORK12,5 15/07/2018 284 667 0,67USD 114 000 SALEM COMMUNICATIONS CORP.9,625 15/12/2016 125 115 0,30USD 70 000 SIRIUS8,75 01/04/201577 613 0,18USD 50 000 UNIVISION COMMN7,875 01/11/202053 625 0,13USD 150 000 XM SATELLITE7,625 01/11/2018 159 000 0,382 592 721 6,12Soevereine landenUSD 50 000 US TREASURY BONDS7,375 01/04/2020 52 875 0,12Aardolie en gasUSD 175 000 BERRY PETROLEUM8,25 01/11/2016 184 844 0,44USD 75 000 BERRY PETROLEUM6,75 01/11/202077 250 0,18USD 350 000 BREITBURN ENERGY8,625 15/10/2020 367 937 0,87USD 325 000 CHESAPEAKE9,5 15/02/2015 402 999 0,95USD 75 000 CHESAPEAKE7,625 15/07/201383 625 0,20USD 150 000 CHESAPEAKE ENERGY6,5 15/08/2017 160 875 0,38USD 68 000 COFFEYVILLE9 01/04/201574 120 0,18USD 125 000 COFFEYVILLE10.875 01/04/2017 141 563 0,33USD 140 000 CONCHO RESOURCES7 15/01/2021 146 650 0,35USD 125 000 CONCHO RESOURCES8,625 01/10/2017 137 813 0,33USD 225 000 CONNACHER10,25 15/12/2015 237 937 0,56USD 80 000 CONTINENTAL RESOURCES7,125 01/04/202185 200 0,20USD 125 000 DENBURY RESOURCES8,25 15/02/2020 139 063 0,33USD 100 000 LINN ENERGY8.625 15/04/2020 111 500 0,26USD 186 000 LINN ENERGY11,75 15/05/2017 216 689 0,51USD 135 000 VENOCO INC8,875 15/02/2019 137 025 0,322 705 090 6,39Aardolie en gas - dienstenUSD 210 000 BASIC ENERGY7,75 15/02/2019 217 875 0,52USD 55 000 KEY ENERGY8,375 01/12/201459 813 0,14USD 68 000 STALLION10,5 15/02/201573 780 0,17351 468 0,83PipelinesUSD 175 000 MARKWEST ENERGY6,75 01/11/2020 179 375 0,42USD 100 000 MARKWEST ENERGY8,75 15/04/2018 109 500 0,26288 875 0,68Houtproducten en papierEUR 150 000 PE PAPER11,75 01/08/2014 238 516 0,56USD 75 000 BOISE PAPER8 01/04/202082 688 0,20USD 100 000 BOISE PAPER9 01/11/2017 111 500 0,26USD 125 000 CASCADES7,875 15/01/2020 130 469 0,31USD 200 000 EXOPACK11,25 01/02/2014 207 250 0,49USD 380 000 VERSO PAPER HOLDING8,75 01/02/2019 397 099 0,941 167 522 2,76MijnbouwproductenUSD 225 000 FMG RESOURCES6,875 01/02/2018 230 625 0,54USD 460 000 FMG RESOURCES7 01/11/2015 477 250 1,13USD 160 000 NOVELIS8,75 15/12/2020 176 400 0,42884 275 2,09Farmaceutische productenUSD 175 000 ENDO PHARMACEUTICAL7 15/12/2020 182 656 0,43USD 150 000 PATHEON8,625 15/04/2017 156 000 0,37USD 150 000 VALEANT PHARM7 01/10/2020 155 063 0,37USD 315 000 VALEANT PHARM6,875 01/12/2018 327 600 0,77USD 500 000 WARNER CHILCOTT7,75 15/09/2018 526 250 1,241 347 569 3,18ReclameUSD 150 000 LAMAR MEDIA7,875 15/04/2018 161 250 0,38GezondheidsdienstenGBP 150 000 PRIORY GROUP7 15/02/2018 249 765 0,59USD 325 000 COMMUNITY HEALTH SERVICE8,875 15/07/2015 344 499 0,81USD 260 000 DAVITA6,375 01/11/2018 263 575 0,62USD 200 000 HCA9,25 15/11/2016 216 000 0,51USD 325 000 HCA8,5 15/04/2019 363 999 0,86USD 105 000 HCA9,875 15/02/2017 118 125 0,28USD 175 000 HCA SR SECD.7,25 15/09/2020 188 781 0,45USD 322 000 HEALTHSOUTH7,75 15/09/2022 335 283 0,79USD 125 000 HEALTHSOUTH7,25 01/10/2018 129 688 0,312 209 715 5,22HalfgeleidersUSD 100 000 AMKOR TECHNOLOGIES INC7,375 05/01/2018 104 875 0,25USD 125 000 FREESCALE10.125 15/03/2018 143 125 0,34248 000 0,59Commerciële dienstenUSD 215 000 AVIS7,75 15/05/2016 224 138 0,53230


U S DP A R V E S T B O N D W O R L D H IG H Y IE L DUSD 170 000 CARRIAGE7,875 15/01/2015 172 550 0,41USD 150 000 DE LUXE7,375 01/06/2015 156 375 0,37USD 140 000 GEO GROUP6,625 15/02/2021 140 350 0,33USD 190 000 GREAT LAKES DREDGE&DOCK7,375 01/02/2019 194 275 0,46USD 500 000 HERTZ7,5 15/10/2018 529 374 1,24USD 250 000 PHH7,125 01/03/2013 260 624 0,62USD 250 000 SERVICE CORP INTERNATIONAL7 15/05/2019 258 125 0,61USD 125 000 SERVICE CORP INTERNATIONAL7,375 01/10/2014 136 406 0,32USD 75 000 TRANSUNION11.375 15/06/201887 188 0,21USD 150 000 VALASSIS COMMUNICATION6,625 01/02/2021 148 125 0,352 307 530 5,45Diverse financiële dienstenEUR 200 000 UPC GERMANY8,13 01/12/2017 297 302 0,70USD 195 000 BUMBLE BEE9 15/12/2017 210 600 0,50USD 225 000 CITIGROUP7 01/05/2016 226 969 0,54USD 100 000 FORD MOTOR CREDIT CO.6,625 15/08/2017 106 357 0,25USD 100 000 FORD MOTOR CREDIT CO.12 15/05/2015 126 287 0,30USD 190 000 FORD MOTOR CREDIT CO.8,125 15/01/2020 216 868 0,51USD 265 000 GRIFOLS8,25 01/02/2018 272 288 0,64USD 265 000 HEXION US FINANCE8,875 01/02/2018 284 544 0,671 741 215 4,11Gediversifieerde holdingmaatschappijenUSD 100 000 REYNOLDS GROUP6,875 15/02/2021 100 250 0,24USD 150 000 REYNOLDS GROUP7,75 15/10/2016 159 750 0,37260 000 0,61TelecommunicatieEUR 100 000 SUNRISE COM.8,5 31/12/2018 149 860 0,35EUR 150 000 VIRGIN9,5 15/08/2016 237 739 0,56EUR 200 000 WIND ACQUISITION7,375 15/02/2018 285 908 0,68EUR 50 000 ZIGGO BOND CO.6,125 15/11/201770 614 0,17USD 50 000 CINCINNATI8,375 15/10/202049 375 0,12USD 260 000 CINCINNATI8,25 15/10/2017 262 600 0,62USD 175 000 CLEARSWIRE12 01/12/2015 190 750 0,45USD 410 000 FRONTIER COMMUNICATION9 15/08/2031 431 524 1,02USD 190 000 GEOEYE8,625 01/10/2016 202 113 0,48USD 50 000 GEOEYE9,625 01/10/201556 375 0,13USD 310 000 GLOBAL CROSSING12 15/09/2015 355 725 0,84USD 270 000 INTELSAT7,25 15/10/2020 277 425 0,66USD 225 000 INTELSAT9,5 15/06/2016 237 938 0,56USD 400 000 NEXTEL7,375 01/08/2015 401 291 0,95USD 350 000 NEXTEL5,95 15/03/2014 351 750 0,83USD 118 000 NII CAPITAL CORP8,875 15/12/2019 130 390 0,31USD 250 000 NII CAPITAL CORP10 15/08/2016 283 125 0,67USD 100 000 SPRINT CAPITAL8,75 15/03/2032 104 000 0,25USD 100 000 SPRINT CAPITAL6,875 15/11/202890 125 0,21USD 150 000 VIASAT INC.8,875 15/09/2016 160 125 0,38USD 30 000 WINDSTREAM7,75 15/10/202031 088 0,07USD 100 000 WINDSTREAM8,625 01/08/2016 105 750 0,25USD 250 000 WINDSTREAM7,75 15/10/2020 259 063 0,614 724 653 11,17TransportUSD 175 000 KANSAS CITY SOUTHERN8 01/02/2018 191 188 0,45USD 77 000 RAILAMERICA INC.9,25 01/07/201785 278 0,20USD 350 000 TEEKAY CORP.8,5 15/01/2020 376 687 0,89653 153 1,54DetailhandelEUR 100 000 EDCON HOLDINGS9,5 01/03/2018 136 739 0,32USD 75 000 BON TON DEPT STORES INC.10,25 15/03/201476 969 0,18USD 250 000 DAVE & BUSTER'S INC11 06/01/2018 279 999 0,66USD 180 000 DINEEQUITY9,5 30/10/2018 194 850 0,46USD 25 000 FERRLLGAS6,5 01/05/202124 375 0,06USD 100 000 FERRLLGAS9,125 01/10/2017 110 500 0,26USD 175 000 HANESBRAND8 15/12/2016 189 438 0,45USD 225 000 INERGY7 01/10/2018 233 156 0,55USD 50 000 INERGY6,875 01/08/202151 125 0,12USD 100 000 MICHAELS STORES INC.11.375 01/11/2016 109 250 0,261 406 401 3,32TOTAAL OBLIGATIES 39 765 404 93,93TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 39 765 404 93,93231


P A R V E S T B O N D W O R L D H IG H Y IE L DU S DAndere effecten en geldmarktinstrumentenObligatiesBouwmaterialenUSD 120 000 USG9,75 01/08/2014130 500 0,31TOTAAL OBLIGATIES 130 500 0,31TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 130 500 0,31TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE39 895 904 94,24232


U S DP A R V E S T B O N D W O R L D H IG H Y IE L DTermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenUSDUSDUSD 124 563 EUR 90 000 303 124 563 18/03/2011USD 5 461 628 EUR 4 040 000 (116 245) 5 461 627 18/03/2011TOTAAL (115 942) 5 586 190233


P A R V E S T E N H A N C E D C A S H 1 8 M O N T H SE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesVoedingEUR 1 000 000CARREFOURFLR 21/06/2012998 940 0,37BankenEUR 4 600 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA3,5 15/03/2011 4 604 485 1,68EUR 1 000 000 BANQUE ACCORDFLR 16/06/2011 1 001 216 0,37EUR 4 600 000 BBVA SENIOR FINANCEFLR 16/07/2012 4 600 046 1,68EUR 2 000 000 BCA NAZIONALE LAVOROFLR 06/03/2013 1 985 918 0,73EUR 2 000 000 BFCMFLR 24/09/2012 1 995 676 0,73EUR 1 000 000 BFCMFLR 24/01/2013 999 891 0,37EUR 12 000 000 BNP PARIBASFLR 16/09/2013 12 013 427 4,38EUR 6 000 000 BPCEFLR 29/12/2011 6 002 370 2,19EUR 5 000 000 CMAFLR 02/07/2012 5 004 510 1,83EUR 2 750 000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA5,875 29/07/2011 2 800 837 1,02EUR 15 000 000 CREDIT FONCIER DE FRANCEFLR 06/02/2012 15 000 149 5,48EUR 1 000 000 FORTIS BANQUEFLR 01/02/2012 998 306 0,37EUR 3 500 000 HSBC FRANCEFLR 01/08/2012 3 504 603 1,28EUR 4 400 000 INTESA SANPAOLOFLR 11/05/2012 4 358 332 1,59EUR 4 040 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV)FLR 18/01/2012 4 042 020 1,48EUR 3 000 000 LLOYDS TSB CAPITALFLR 18/01/2013 3 016 872 1,10EUR 4 500 000 RABOBANKFLR 14/01/2013 4 501 319 1,65EUR 3 000 000 SOCIETE GENERALEFLR 31/03/2012 3 000 906 1,10EUR 900 000 SOCIETE GENERALEFLR 14/01/2013 901 596 0,33EUR 1 480 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLCFLR 14/09/2012 1 471 663 0,54EUR 1 390 000 UNIONE DI BANCHEFLR 06/05/2011 1 391 925 0,51EUR 1 000 000 WESTPAC BANKINGFLR 29/10/2013 1 001 039 0,3784 197 106 30,78AutoconstructeursEUR 12 500 000 BMW FINANCEFLR 01/04/2011 12 500 125 4,57EUR 2 740 000 SCANIA CVFLR 17/12/2012 2 748 083 1,0115 248 208 5,58Cosmetica/HygiëneEUR 4 500 000 PROCTER4,875 24/10/2011 4 595 211 1,68ElektriciteitEUR 6 300 000HuishoudapparatuurEUR 2 600 000HypotheekgroepEUR 600 000MultinationaalEUR 4 000 000Manuele werktuigenEUR 4 000 000ENELSAINT GOBAINPROMETHEUS CAPITALEUROFIMASCHNEIDER ELECTRIC S.A4,125 20/05/2011 6 339 633 2,32FLR 11/04/2012 2 593 638 0,95FLR 29/06/2012 22 200 0,01FLR 18/01/2012 3 996 000 1,46FLR 18/07/2011 4 002 012 1,46Soevereine landenEUR 1 500 000 CASSA DEPOSITI PRESTITIFLR 13/07/2012 1 506 887 0,55EUR 3 700 000 FONDO REESTR.ORD4,5 03/02/2014 3 722 193 1,36EUR 7 000 000 KINGDOM OF SPAINFLR 28/09/2012 7 000 070 2,56EUR 7 000 000 PORTUGALFLR 25/01/2013 7 004 388 2,57EUR 200 000 REPUBLIC OF ITALY5,25 01/08/2011 203 260 0,07EUR 3 500 000 SWEDISH HOUSING FIN CORPFLR 01/02/2013 3 501 260 1,2822 938 058 8,39Commerciële dienstenEUR 3 300 000 MONTE PASCHIFLR 19/10/2012 3 300 033 1,21Diverse financiële dienstenEUR 4 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIERFLR 15/07/2011 4 000 040 1,46FRANCEEUR 6 000 000 CIF EUROMORTGAGE5,265 10/07/2021 6 601 170 2,41EUR 2 000 000 DIAGEO FINANCEFLR 22/05/2012 1 999 340 0,73EUR 3 000 000 LASER COFINOGAFLR 04/05/2011 2 999 628 1,10EUR 15 000 000 RCI BANQUEFLR 15/09/2011 15 000 150 5,49EUR 2 000 000 RODAMCO4,125 21/04/2011 2 007 688 0,73EUR 2 000 000 SANTANDER2,875 20/09/2013 1 948 610 0,71234


E U RP A R V E S T E N H A N C E D C A S H 1 8 M O N T H SEUR 4 000 000 SANTANDER5,625 14/02/2012 4 100 368 1,50EUR 3 000 000 SANTANDERFLR 01/02/2013 3 000 030 1,10EUR 4 700 000 SANTANDERFLR 30/06/2012 4 700 047 1,7246 357 071 16,95TelecommunicatieEUR 2 650 000 BELGACOM EMTN4,125 23/11/2011 2 698 885 0,99EUR 2 185 000 TELECOM. ITALIA FIN.7,5 20/04/2011 2 202 801 0,81EUR 4 016 000 TELSTRA CORP LTD6,375 29/06/2011 4 081 971 1,498 983 657 3,29TOTAAL OBLIGATIES 203 571 767 74,45EffectenleningenObligatiesBankenEUR 2 600 000 SOCIETE GENERALEFLR 14/01/2013 2 604 610 0,95EUR 2 200 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLCFLR 14/09/2012 2 187 607 0,804 792 217 1,75Soevereine landenEUR 5 800 000 REPUBLIC OF ITALY5,25 01/08/2011 5 894 540 2,16TOTAAL OBLIGATIES 10 686 757 3,91TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 10 686 757 3,91TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 214 258 524 78,36Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenBankenEUR 2 500 000 BANK OF CHINAzc 23/05/2011 2 491 593 0,91EUR 12 000 000 BNP PARIBASzc 22/06/2011 11 868 508 4,34EUR 3 000 000 N.E.(CSSE REG.CRED)EONIA+0,43 30/09/2011 3 001 277 1,10EUR 4 500 000 RABOBANK NEDERLANDEURIB.+0,10 18/07/2011 4 500 000 1,6521 861 378 8,00Soevereine landenEUR 3 100 000 KINGDOM OF SPAINzc 22/07/2011 3 075 360 1,12EUR 3 000 000 KINGDOM OF SPAINzc 18/03/2011 2 994 853 1,10EUR 4 200 000 PORTUGALzc 18/03/2011 4 195 151 1,5310 265 364 3,75Diverse financiële dienstenEUR 3 600 000 PASS(SOCIETE DES P)EUR3M-FRN 09/12/2011 3 600 000 1,32TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 35 726 742 13,07TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 35 726 742 13,07Andere effecten en geldmarktinstrumentenObligatiesBankenEUR 12 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUELFLR 09/03/201112 000 120 4,39TOTAAL OBLIGATIES 12 000 120 4,39TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 12 000 120 4,39Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 102 BNP PARIBAS CASH INVEST FCP I5 734 128 2,10EUR 68 PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME7 032 191 2,57INST C12 766 319 4,67TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 12 766 319 4,67235


P A R V E S T E N H A N C E D C A S H 1 8 M O N T H SE U RDerivaatmarktenOptiesVariaUSD 12 400 000 USD/CNY PUT 6.40 101011 OTC59 966 0,02USD 9 360 000 USD/CNY PUT 6.40 101011 OTC45 265 0,02USD 750 000 USD/SGD PUT 1.20 050811 OTC94 367 0,03199 598 0,07TOTAAL OPTIES 199 598 0,07TOTAAL DERIVAATMARKTEN 199 598 0,07TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE274 951 303 100,56236


E U RP A R V E S T E N H A N C E D C A S H 1 8 M O N T H SFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaAUD V 314 AUS. 10YR FUT 03/11 95,742 (330 420) (30 063 060)CAD A 164 CANADA 10Y BOND 06/11 120,240 163 523 19 719 360EUR V 359 EURIBOR LIFFE 03/11 98,855 (29 763) (88 722 363)EUR A 359 EURIBOR LIFFE 03/12 97,865 (28 575) 87 833 838EUR V 10 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 600 (1 241 200)CHF V 309 EUROSWISS 3M 06/11 99,740 (252 756) (77 049 150)JPY V 124 JPN 10Y MINI (SIM) 03/11 139,550 (54 346) (1 730 420 000)JPY A 5 JPN 10YR BOND/TSE 03/11 139,540 (1 767) 697 700 000GBP A 89 LONG GILT 06/11 116,680 51 001 10 384 520EUR V 52 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (780) (5 619 120)GBP V 263 SHORT GILT 06/11 107,560 (61 941) (28 288 280)CHF V 59 SWISS EUREX 10YRS 03/11 135,650 10 251 (8 003 350)USD A 491 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 199 962 58 452 016USD V 152 US T.NOTES (2YRS) 06/11 109,148 (32 671) (33 181 125)TOTAAL (367 682)Een totaal bedrag van EUR 2 249 115 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementenvoor futurescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagCAD 8 049 906 AUD 8 070 000 35 366 5 985 158 07/03/2011EUR 900 000 AUD 1 212 390 6 459 900 000 03/03/2011EUR 592 322 AUD 810 000 (4 654) 592 322 03/03/2011EUR 420 000 CAD 566 950 (1 179) 420 000 03/03/2011EUR 277 634 CAD 380 000 (4 663) 277 634 03/03/2011EUR 1 027 463 CHF 1 330 000 (8 612) 1 027 463 03/03/2011EUR 1 560 000 CHF 2 032 040 (22 968) 1 560 000 03/03/2011EUR 3 130 000 GBP 2 656 431 1 835 3 130 000 03/03/2011EUR 2 044 393 GBP 1 750 000 (16 376) 2 044 393 03/03/2011EUR 2 040 000 JPY 228 077 100 24 435 2 040 000 03/03/2011EUR 1 342 449 JPY 150 800 000 9 798 1 342 449 03/03/2011EUR 2 250 082 NOK 17 750 000 (44 329) 2 250 082 03/03/2011EUR 6 700 000 NOK 52 859 650 (132 776) 6 700 000 03/03/2011EUR 3 480 000 SEK 30 588 156 (18 294) 3 480 000 03/03/2011EUR 2 990 000 USD 4 088 048 30 166 2 990 000 02/03/2011EUR 2 990 000 USD 4 127 426 1 628 2 990 000 03/03/2011NOK 26 903 430 EUR 3 420 000 57 744 3 477 744 03/03/2011NZD 6 710 000 EUR 3 786 361 (136 545) 3 649 816 03/03/2011NZD 10 143 302 EUR 5 760 000 (242 684) 5 517 317 03/03/2011SEK 60 029 640 EUR 6 820 000 45 704 6 865 704 03/03/2011SEK 20 180 000 EUR 2 287 476 20 549 2 308 025 03/03/2011SGD 3 390 000 EUR 1 934 435 (3 015) 1 931 419 03/03/2011SGD 5 094 285 EUR 2 940 000 (37 581) 2 902 419 03/03/2011USD 12 200 142 EUR 8 970 000 (136 616) 8 833 385 02/03/2011USD 3 380 000 EUR 2 451 025 (3 718) 2 447 306 03/03/2011USD 5 066 938 EUR 3 720 000 (51 258) 3 668 742 03/03/2011USD 6 120 000 JPY 500 677 200 6 598 4 431 038 07/03/2011TOTAAL (624 986) 83 762 416Renteswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag4 200 000 EUR EONIA BNP PARIBAS0 21/06/20114 200 000 0,585041 000 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 01/06/201141 000 000 0,58226 89017 200 000 EUR 0,915 SOCIETE GENERALE0 31/05/201117 200 000 EONIA3 5134 626 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 24/10/20114 626 000 0,759 404237


P A R V E S T E N H A N C E D C A S H 1 8 M O N T H SE U R1 940 000 EUR EONIA CREDIT AGRICOLE CIB0 20/09/20131 940 000 1,25704 090 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 14/02/20124 090 000 0,81902 700 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 23/11/20112 700 000 0,7716 6122 500 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 23/05/20112 500 000 0,7940TOTAAL 46 419238


E U RP A R V E S T E N H A N C E D C A S H 1 Y E A RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesBankenEUR 559 000 AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD3,375 01/03/2011 559 015 0,34EUR 2 000 000 BBVA SENIOR FINANCEFLR 16/07/2012 2 000 020 1,20EUR 1 000 000 BBVA SENIOR FINANCEFLR 29/06/2012 982 234 0,59EUR 2 000 000 BCA NAZIONALE LAVOROFLR 06/03/2013 1 985 918 1,20EUR 1 000 000 BFCMFLR 24/01/2013 999 891 0,60EUR 2 000 000 BFCMFLR 24/09/2012 1 995 676 1,20EUR 4 000 000 BPCEFLR 29/12/2011 4 001 580 2,41EUR 4 000 000 CMAFLR 02/07/2012 4 003 607 2,42EUR 2 000 000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA5,875 29/07/2011 2 036 972 1,23EUR 2 100 000 CREDIT AGRICOLEFLR 01/02/2012 2 100 021 1,26EUR 2 000 000 CREDIT FONCIER DE FRANCEFLR 12/04/2011 1 999 770 1,20EUR 1 500 000 CREDIT FONCIER DE FRANCEFLR 11/12/2011 1 500 015 0,90EUR 1 800 000 CREDIT SUISSEFLR 07/01/2013 1 807 096 1,09EUR 3 000 000 FORTIS BANQUEFLR 01/02/2012 2 994 918 1,80EUR 3 200 000 INTESA SANPAOLOFLR 11/05/2012 3 169 696 1,91EUR 1 000 000 LLOYDS TSB CAPITALFLR 18/01/2013 1 005 624 0,61EUR 3 300 000 RABOBANKFLR 14/01/2013 3 300 967 1,99EUR 500 000 ROYAL BANK OF CANADA5,75 25/07/2011 509 054 0,31EUR 3 000 000 SKANDINAVISKAFLR 21/09/2012 3 039 126 1,83EUR 1 000 000 SOCIETE GENERALEFLR 31/03/2012 1 000 302 0,60EUR 2 000 000 SOCIETE GENERALEFLR 05/03/2012 1 996 388 1,20EUR 2 500 000 SOCIETE GENERALEFLR 14/01/2013 2 504 433 1,51EUR 1 000 000 SVENSKA HANDELSBANKEN5,375 02/09/2011 1 020 214 0,61EUR 2 640 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLCFLR 14/09/2012 2 625 129 1,58EUR 830 000 UNIONE DI BANCHEFLR 06/05/2011 831 150 0,5049 968 816 30,09AutoconstructeursEUR 2 320 000 SCANIA CVFLR 17/12/2012 2 326 844 1,40Cosmetica/HygiëneEUR 2 000 000PROCTER4,875 24/10/2011 2 042 316 1,23ElektriciteitEUR 1 000 000 BELGELEC FINANCE S.A.FLR 03/05/2011 1 000 086 0,60EUR 134 000 ENELFLR 14/03/2012 133 393 0,08EUR 1 500 000 ENEL4,125 20/05/2011 1 509 436 0,912 642 915 1,59HuishoudapparatuurEUR 2 400 000 SAINT GOBAINFLR 11/04/2012 2 394 127 1,44Diverse fabricagesEUR 1 000 000GasEUR 61 000MediaEUR 3 000 000Manuele werktuigenEUR 2 000 000SIEMENSGDF SUEZVIVENDISCHNEIDER ELECTRIC S.A5,25 12/12/2011 1 028 245 0,624,375 16/01/2012 62 432 0,04FLR 03/10/2011 3 004 512 1,81FLR 18/07/2011 2 001 006 1,20Soevereine landenEUR 1 500 000 CASSA DEPOSITI PRESTITIFLR 13/07/2012 1 506 887 0,91EUR 2 500 000 FONDO REESTR.ORD4,5 03/02/2014 2 514 995 1,51EUR 3 600 000 KINGDOM OF SPAINFLR 28/09/2012 3 600 036 2,16EUR 2 500 000 PORTUGALFLR 25/01/2013 2 501 567 1,51EUR 100 000 REPUBLIC OF ITALY5,25 01/08/2011 101 630 0,06EUR 3 500 000 SWEDISH HOUSING FIN CORPFLR 01/02/2013 3 501 260 2,1113 726 375 8,26Aardolie en gasEUR 1 000 000 DONG ENERGY4,625 21/06/2011 1 010 129 0,61Commerciële dienstenEUR 1 800 000MONTE PASCHIFLR 19/10/2012 1 800 018 1,08Diverse financiële dienstenEUR 2 000 000 BARCLAYS BANKFLR 28/01/2013 2 011 404 1,21239


P A R V E S T E N H A N C E D C A S H 1 Y E A RE U REUR 2 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIERFLR 14/02/2012 1 985 550 1,20FRANCEEUR 1 000 000 DESJARDINS DU QUEBEC(CSE CENT)FLR 12/03/2012 1 002 936 0,60EUR 1 000 000 DIAGEO FINANCEFLR 22/05/2012 999 670 0,60EUR 1 000 000 LASER COFINOGAFLR 04/05/2011 999 876 0,60EUR 1 000 000 RCI BANQUEFLR 15/09/2011 1 000 010 0,60EUR 870 000 RODAMCO4,125 21/04/2011 873 344 0,53EUR 1 000 000 SANTANDER2,875 20/09/2013 974 305 0,59EUR 1 900 000 SANTANDERFLR 30/06/2012 1 900 019 1,14EUR 2 000 000 SANTANDERFLR 30/01/2012 1 983 172 1,19EUR 1 000 000 SANTANDERFLR 26/04/2012 991 329 0,60EUR 2 400 000 SANTANDERFLR 01/02/2013 2 400 024 1,45EUR 600 000 VOLKSWAGEN CREDITFLR 19/11/2012 601 288 0,3617 722 927 10,67TelecommunicatieEUR 4 600 000 BELGACOM EMTN4,125 23/11/2011 4 684 856 2,82EUR 1 769 000 DEUTSCHE TELEKOMFLR 28/03/2012 1 769 350 1,07EUR 1 000 000 VODAFONE GROUPFLR 13/01/2012 1 001 012 0,607 455 218 4,49TOTAAL OBLIGATIES 107 185 880 64,53EffectenleningenObligatiesElektriciteitEUR 366 000ENELFLR 14/03/2012364 342 0,22GasEUR 2 000 000Soevereine landenEUR 2 400 000TelecommunicatieEUR 1 000 000GDF SUEZREPUBLIC OF ITALYVODAFONE GROUP4,375 16/01/2012 2 046 950 1,235,25 01/08/2011 2 439 120 1,47FLR 13/01/2012 1 001 012 0,60TOTAAL OBLIGATIES 5 851 424 3,52TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 5 851 424 3,52TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 113 037 304 68,05Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenBankenEUR 500 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,53 01/09/2011 500 362 0,30EUR 3 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,51 05/12/2011 3 000 380 1,81EUR 500 000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,51 05/12/2011 500 063 0,30EUR 2 000 000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,51 22/11/2011 2 000 384 1,20EUR 1 500 000 CAISSE REGIONALEEONIA+0,52 28/10/2011 1 501 276 0,90EUR 1 500 000 CIC ET UNION EUROPEENNEEONIA+0,51 21/11/2011 1 500 300 0,90EUR 1 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNEEONIA+0,53 01/09/2011 1 000 725 0,60EUR 3 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNEEONIA+0,51 05/12/2011 3 000 380 1,82EUR 2 000 000 CREDIT FONCIEREONIA+0,06 09/12/2011 2 000 000 1,20EUR 500 000 CREDIT LYONNAISEONIA+0,43 01/04/2011 500 125 0,30EUR 1 000 000 CREDIT LYONNAISEONIA+0,52 02/09/2011 1 001 008 0,60EUR 2 000 000 DEXIA CREDIT LOCALEUR3M-FRN 12/08/2011 2 000 000 1,20EUR 2 500 000 LLOYDS TSB BANKzc 10/06/2011 2 485 573 1,50EUR 2 000 000 NATEXIS BANQUEEONIA+0,4 21/07/2011 2 000 686 1,20EUR 2 000 000 N.E.(CSSE REG.CRED)EONIA+0,43 30/09/2011 2 000 847 1,20EUR 5 000 000 NORMANDIE (CRCAM)EONIA+0,34 29/06/2011 5 001 901 3,02EUR 3 000 000 RABOBANK NEDERLANDEURIB.+0,10 18/07/2011 3 000 000 1,81EUR 1 000 000 SOCIETE GENERALEEONIA+0,45 03/10/2011 1 000 147 0,6033 994 157 20,46Soevereine landenEUR 2 600 000 KINGDOM OF SPAINzc 22/07/2011 2 577 187 1,55EUR 2 000 000 KINGDOM OF SPAINzc 18/03/2011 1 996 356 1,20EUR 4 500 000 PORTUGALzc 18/03/2011 4 494 935 2,719 068 478 5,46Diverse financiële dienstenEUR 1 000 000 CA CONSUMER FINANCEEONIA+0,575 01/09/2011 1 001 290 0,60240


E U RP A R V E S T E N H A N C E D C A S H 1 Y E A REUR 1 400 000 CRCAM CHARENTE-PEREONIA+0,51 01/06/2012 1 400 741 0,84EUR 3 000 000 CREDIT AGRICOLEEONIA+0,3 07/06/2011 3 001 052 1,81EUR 1 000 000 LASER COFINOGAEONIA+0,34 27/04/2011 1 000 157 0,60EUR 2 000 000 NORD EUROPE (CSE)EONIA+0,57 12/08/2011 2 001 960 1,21EUR 3 600 000 PASS(SOCIETE DES P)EUR3M-FRN 09/12/2011 3 600 000 2,1712 005 200 7,23TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 55 067 835 33,15TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 55 067 835 33,15Andere effecten en geldmarktinstrumentenObligatiesBankenEUR 300 000 CAIXA GENERAL DE DEPOSITOSFLR 21/05/2011 300 003 0,18EUR 1 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL FLR 09/03/2011 1 000 010 0,60EUR 500 000 CREDIT FONCIER DE FRANCEFLR 18/05/2011 500 005 0,30EUR 1 000 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLCFLR 13/07/2011 1 000 010 0,60EUR 1 200 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLCFLR 08/04/2011 1 200 012 0,734 000 040 2,41TOTAAL OBLIGATIES 4 000 040 2,41TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 4 000 040 2,41Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 25 BNP PARIBAS CASH INVEST FCP I1 405 424 0,85EUR 18 PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME1 858 712 1,11INST C3 264 136 1,96TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 3 264 136 1,96DerivaatmarktenOptiesVariaUSD 10 000 000 USD/CNY PUT 6.40 101011 OTC48 360 0,03USD 290 000 USD/SGD PUT 1.20 050811 OTC36 489 0,0284 849 0,05TOTAAL OPTIES 84 849 0,05TOTAAL DERIVAATMARKTEN 84 849 0,05TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE175 454 164 105,62241


P A R V E S T E N H A N C E D C A S H 1 Y E A RE U RFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaAUD V 66 AUS. 10YR FUT 03/11 95,389 (49 682) (6 295 666)CAD A 35 CANADA 10Y BOND 06/11 120,240 35 043 4 208 400EUR V 189 EURIBOR LIFFE 03/11 98,855 (15 663) (46 708 988)EUR A 189 EURIBOR LIFFE 03/12 97,865 (15 050) 46 241 213EUR V 2 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 120 (248 240)CHF V 56 EUROSWISS 3M 06/11 99,740 (46 621) (13 963 600)JPY V 26 JPN 10Y MINI (SIM) 03/11 139,550 (7 122) (362 830 000)JPY A 1 JPN 10YR BOND/TSE 03/11 139,540 (353) 139 540 000GBP A 38 LONG GILT 06/11 116,680 20 101 4 433 840EUR V 35 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (525) (3 782 100)GBP V 125 SHORT GILT 06/11 107,560 (29 439) (13 445 000)CHF V 12 SWISS EUREX 10YRS 03/11 135,650 2 150 (1 627 800)USD A 134 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 54 572 15 952 281USD V 40 US T.NOTES (2YRS) 06/11 109,148 (8 598) (8 731 875)TOTAAL (61 067)Een totaal bedrag van EUR 614 573 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagCAD 4 768 098 AUD 4 780 000 20 948 3 545 112 07/03/2011EUR 60 000 AUD 80 826 431 60 000 03/03/2011EUR 321 755 AUD 440 000 (2 528) 321 755 03/03/2011EUR 30 000 CAD 40 496 (84) 30 000 03/03/2011EUR 153 429 CAD 210 000 (2 577) 153 429 03/03/2011EUR 130 000 CHF 169 337 (1 914) 130 000 03/03/2011EUR 563 946 CHF 730 000 (4 727) 563 946 03/03/2011EUR 210 000 GBP 178 227 123 210 000 03/03/2011EUR 1 121 495 GBP 960 000 (8 983) 1 121 495 03/03/2011EUR 736 211 JPY 82 700 000 5 373 736 211 03/03/2011EUR 130 000 JPY 14 534 325 1 557 130 000 03/03/2011EUR 340 000 NOK 2 682 430 (6 738) 340 000 03/03/2011EUR 1 233 425 NOK 9 730 000 (24 300) 1 233 425 03/03/2011EUR 230 000 SEK 2 021 631 (1 209) 230 000 03/03/2011EUR 1 180 000 USD 1 613 343 11 905 1 180 000 02/03/2011EUR 2 630 000 USD 3 630 478 1 432 2 630 000 03/03/2011NOK 1 730 630 EUR 220 000 3 715 223 715 03/03/2011NZD 669 176 EUR 380 000 (16 010) 363 990 03/03/2011NZD 3 680 000 EUR 2 076 574 (74 886) 2 001 688 03/03/2011SEK 11 060 000 EUR 1 253 691 11 262 1 264 953 03/03/2011SEK 3 168 720 EUR 360 000 2 413 362 413 03/03/2011SGD 1 860 000 EUR 1 061 371 (1 654) 1 059 717 03/03/2011SGD 329 223 EUR 190 000 (2 429) 187 571 03/03/2011USD 6 786 924 EUR 4 990 000 (76 000) 4 914 001 02/03/2011USD 1 850 000 EUR 1 341 537 (2 035) 1 339 502 03/03/2011USD 326 899 EUR 240 000 (3 307) 236 693 03/03/2011USD 3 220 000 JPY 263 428 200 3 471 2 331 363 07/03/2011TOTAAL (166 751) 26 900 979Renteswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlener242ValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag4 600 000 EUR EONIA CREDIT AGRICOLE CIB0 11/04/20114 600 000 0,7130530 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 25/07/2011530 000 0,78301 000 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 21/04/20111 000 000 0,67602 000 000 EUR EONIA BNP PARIBAS0 26/04/20112 000 000 0,645291


E U RP A R V E S T E N H A N C E D C A S H 1 Y E A R1 000 000 EUR EONIA CREDIT AGRICOLE CIB0 21/04/20111 000 000 0,636562 100 000 EUR EONIA BNP PARIBAS0 29/07/20112 100 000 0,7304 000 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 01/06/20114 000 000 0,5822 5576 500 000 EUR 0,915 SOCIETE GENERALE0 31/05/20116 500 000 EONIA1 3131 030 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 02/09/20111 030 000 0,7191 3732 056 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 24/10/20112 056 000 0,754 079970 000 EUR EONIA CREDIT AGRICOLE CIB0 20/09/2013970 000 1,25704 700 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 23/11/20114 700 000 0,77111 251TOTAAL 20 920243


P A R V E S T E N H A N C E D C A S H 6 M O N T H SE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesVoedingEUR 2 000 000 CARREFOURFLR 21/06/2012 1 997 880 1,00EUR 1 000 000 CARREFOUR4,375 15/06/2011 1 009 286 0,503 007 166 1,50BankenEUR 1 000 000 AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD3,375 01/03/2011 1 000 027 0,50EUR 2 200 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA3,5 15/03/2011 2 202 145 1,10EUR 2 000 000 BBVA SENIOR FINANCEFLR 16/07/2012 2 000 020 1,00EUR 1 000 000 BCA NAZIONALE LAVOROFLR 06/03/2013 992 959 0,50EUR 1 000 000 BFCMFLR 24/01/2013 999 891 0,50EUR 2 000 000 BFCMFLR 24/09/2012 1 995 676 1,00EUR 6 800 000 BNP PARIBASFLR 16/09/2013 6 807 608 3,39EUR 4 500 000 BPCEFLR 29/12/2011 4 501 777 2,24EUR 1 000 000 CMAFLR 02/07/2012 1 000 902 0,50EUR 1 940 000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA5,875 29/07/2011 1 975 863 0,99EUR 2 500 000 CREDIT AGRICOLEFLR 01/02/2012 2 500 025 1,25EUR 2 000 000 CREDIT FONCIER DE FRANCEFLR 11/12/2011 2 000 020 1,00EUR 2 000 000 CREDIT FONCIER DE FRANCEFLR 12/04/2011 1 999 770 1,00EUR 2 000 000 CREDIT SUISSE5,125 04/04/2011 2 007 398 1,00EUR 2 000 000 CREDIT SUISSE AGFLR 04/06/2012 1 994 970 0,99EUR 2 500 000 DANSKE BANK5,875 23/06/2011 2 535 543 1,26EUR 3 000 000 FORTIS BANQUEFLR 01/02/2012 2 994 918 1,49EUR 2 500 000 HSBC FRANCEFLR 01/08/2012 2 503 288 1,25EUR 4 500 000 HSBC FRANCEFLR 10/02/2012 4 495 077 2,23EUR 3 100 000 INTESA SANPAOLOFLR 11/05/2012 3 070 643 1,53EUR 2 300 000 LLOYDS TSB CAPITALFLR 18/01/2013 2 312 935 1,15EUR 1 000 000 RABOBANKFLR 14/01/2013 1 000 293 0,50EUR 3 000 000 RABOBANK NEDERLANDFLR 08/10/2012 2 999 238 1,50EUR 1 000 000 SOCIETE GENERALEFLR 31/03/2012 1 000 302 0,50EUR 1 800 000 SOCIETE GENERALEFLR 14/01/2013 1 803 191 0,90EUR 2 000 000 SVENSKA HANDELSBANKEN5,375 02/09/2011 2 040 428 1,02EUR 1 820 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLCFLR 14/09/2012 1 809 748 0,90EUR 770 000 UNIONE DI BANCHEFLR 06/05/2011 771 066 0,38EUR 1 500 000 WESTPAC BANKINGFLR 27/06/2011 1 500 596 0,7564 816 317 32,32ChemieEUR 1 500 000 BASF4 21/04/2011 1 506 105 0,75AutoconstructeursEUR 1 470 000Cosmetica/HygiëneEUR 2 500 000SCANIA CVPROCTERFLR 17/12/2012 1 474 337 0,744,875 24/10/2011 2 552 895 1,27ElektriciteitEUR 266 000 ENELFLR 14/03/2012 264 795 0,13EUR 2 000 000 ENEL4,125 20/05/2011 2 012 582 1,012 277 377 1,14HuishoudapparatuurEUR 1 700 000 SAINT GOBAINFLR 11/04/2012 1 695 840 0,85Manuele werktuigenEUR 3 000 000SCHNEIDER ELECTRIC S.AFLR 18/07/2011 3 001 509 1,50Soevereine landenEUR 1 500 000 CASSA DEPOSITI PRESTITIFLR 13/07/2012 1 506 887 0,75EUR 1 400 000 FONDO REESTR.ORD4,5 03/02/2014 1 408 397 0,70EUR 2 200 000 KINGDOM OF SPAINFLR 28/09/2012 2 200 022 1,09EUR 2 000 000 PORTUGALFLR 25/01/2013 2 001 254 1,00EUR 200 000 REPUBLIC OF ITALY5,25 01/08/2011 203 260 0,10EUR 2 000 000 SWEDISH HOUSING FIN CORPFLR 01/02/2013 2 000 720 1,009 320 540 4,64Aardolie en gasEUR 790 000 DONG ENERGY4,625 21/06/2011 798 002 0,40Commerciële dienstenEUR 1 900 000MONTE PASCHIFLR 19/10/2012 1 900 019 0,95244


E U RP A R V E S T E N H A N C E D C A S H 6 M O N T H SDiverse financiële dienstenEUR 1 500 000 BARCLAYS BANKFLR 28/01/2013 1 508 553 0,75EUR 2 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIERFLR 15/07/2011 2 000 020 0,99FRANCEEUR 1 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIERFLR 14/02/2012 992 775 0,50FRANCEEUR 500 000 DESJARDINS DU QUEBEC(CSE CENT)FLR 12/03/2012 501 468 0,25EUR 2 000 000 DIAGEO FINANCEFLR 22/05/2012 1 999 340 1,00EUR 1 000 000 LASER COFINOGAFLR 04/05/2011 999 876 0,50EUR 1 500 000 RCI BANQUEFLR 15/09/2011 1 500 015 0,75EUR 1 000 000 RODAMCO4,125 21/04/2011 1 003 844 0,50EUR 2 200 000 SANTANDERFLR 30/06/2012 2 200 021 1,09EUR 1 000 000 SANTANDER2,875 20/09/2013 974 305 0,49EUR 2 000 000 SANTANDERFLR 26/04/2012 1 982 658 0,99EUR 2 000 000 SANTANDERFLR 01/02/2013 2 000 020 0,99EUR 500 000 VOLKSWAGEN CREDITFLR 19/11/2012 501 074 0,2518 163 969 9,05TelecommunicatieEUR 1 200 000 BELGACOM EMTN4,125 23/11/2011 1 222 136 0,61EUR 1 500 000 DEUTSCHE TELEKOMFLR 28/03/2012 1 500 297 0,75EUR 1 560 000 SES4 15/03/2011 1 561 442 0,784 283 875 2,14TOTAAL OBLIGATIES 114 797 951 57,25EffectenleningenObligatiesChemieEUR 500 000BASF4 21/04/2011502 035 0,25ElektriciteitEUR 734 000Soevereine landenEUR 1 800 000TelecommunicatieEUR 1 000 000ENELREPUBLIC OF ITALYBELGACOM EMTNFLR 14/03/2012 730 674 0,365,25 01/08/2011 1 829 340 0,924,125 23/11/2011 1 018 447 0,51TOTAAL OBLIGATIES 4 080 496 2,04TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 4 080 496 2,04TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 118 878 447 59,29Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenBankenEUR 2 000 000 BANK OF CHINAzc 23/05/2011 1 993 347 0,99EUR 2 100 000 BANK OF SCOTLANDEONIA+0,38 10/08/2011 2 100 274 1,05EUR 1 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,53 01/09/2011 1 000 725 0,50EUR 5 500 000 BNP PARIBASzc 22/06/2011 5 481 430 2,72EUR 2 000 000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,51 22/11/2011 2 000 384 1,00EUR 1 500 000 CIC ET UNION EUROPEENNEEONIA+0,51 21/11/2011 1 500 300 0,75EUR 1 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNEEONIA+0,51 07/09/2011 1 000 606 0,50EUR 2 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,58 07/09/2011 2 001 951 1,00EUR 3 000 000 CREDIT AGRICOLEEONIA+0,34 11/08/2011 3 000 654 1,49EUR 2 500 000 CREDIT LYONNAISEONIA+0,52 02/09/2011 2 502 520 1,25EUR 500 000 CREDIT LYONNAISEONIA+0,43 01/04/2011 500 125 0,25EUR 2 000 000 DEXIA CREDIT LOCALEUR3M-FRN 12/08/2011 2 000 000 1,00EUR 2 000 000 NATIXISEONIA+0,39 22/08/2011 2 000 153 1,00EUR 1 000 000 N.E.(CSSE REG.CRED)EONIA+0,43 30/09/2011 1 000 424 0,50EUR 2 000 000 RABOBANK NEDERLANDEURIB.+0,10 18/07/2011 2 000 000 1,00EUR 3 000 000 SEBzc 31/08/2011 2 981 409 1,4933 064 302 16,49Soevereine landenEUR 1 800 000 KINGDOM OF SPAINzc 22/07/2011 1 785 693 0,89EUR 1 000 000 KINGDOM OF SPAINzc 18/03/2011 998 284 0,50EUR 4 000 000 PORTUGALzc 18/03/2011 3 995 499 1,996 779 476 3,38Diverse financiële dienstenEUR 2 000 000 BNP PARIBAS PERSONEONIA+0,22 04/05/2011 2 000 248 1,00245


P A R V E S T E N H A N C E D C A S H 6 M O N T H SE U REUR 1 000 000 CA CONSUMER FINANCEEONIA+0,575 01/09/2011 1 001 290 0,50EUR 1 000 000 CRCAM CHARENTE-PEREONIA+0,51 01/06/2012 1 000 529 0,50EUR 2 500 000 CREDIT AGRICOLEEONIA+0,32 04/07/2011 2 500 751 1,25EUR 1 500 000 LASER COFINOGAEONIA+0,34 27/04/2011 1 500 235 0,75EUR 3 000 000 NORD EUROPE (CSE)EONIA+0,57 12/08/2011 3 002 941 1,49EUR 2 000 000 PASS(SOCIETE DES P)EUR3M-FRN 09/12/2011 2 000 000 1,0013 005 994 6,49TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 52 849 772 26,36TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 52 849 772 26,36Andere effecten en geldmarktinstrumentenObligatiesBankenEUR 600 000 CAIXA GENERAL DE DEPOSITOSFLR 21/05/2011 600 006 0,30EUR 1 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL FLR 09/03/2011 1 000 010 0,50EUR 1 000 000 CREDIT FONCIER DE FRANCEFLR 18/05/2011 1 000 010 0,50EUR 1 500 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLCFLR 13/07/2011 1 500 015 0,75EUR 1 800 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLCFLR 08/04/2011 1 800 018 0,895 900 059 2,94TOTAAL OBLIGATIES 5 900 059 2,94TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 5 900 059 2,94Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 232 BNP PARIBAS CASH INVEST FCP I13 042 330 6,51EUR 23 PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME2 375 022 1,18INST C15 417 352 7,69TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 15 417 352 7,69DerivaatmarktenOptiesVariaUSD 3 000 000 USD/CNY PUT 6.40 101011 OTC14 508 0,01USD 3 300 000 USD/CNY PUT 6.40 101011 OTC15 958 0,01USD 230 000 USD/SGD PUT 1.20 050811 OTC28 939 0,0159 405 0,03TOTAAL OPTIES 59 405 0,03TOTAAL DERIVAATMARKTEN 59 405 0,03TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE193 105 035 96,31246


E U RP A R V E S T E N H A N C E D C A S H 6 M O N T H SFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaAUD V 73 AUS. 10YR FUT 03/11 95,586 (67 177) (6 977 810)CAD A 38 CANADA 10Y BOND 06/11 120,240 38 104 4 569 120EUR V 114 EURIBOR LIFFE 03/11 98,855 (9 450) (28 173 675)EUR A 114 EURIBOR LIFFE 03/12 97,865 (9 075) 27 891 525EUR V 2 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 120 (248 240)CHF V 36 EUROSWISS 3M 06/11 99,740 (30 088) (8 976 600)JPY V 27 JPN 10Y MINI (SIM) 03/11 139,550 (10 568) (376 785 000)JPY A 1 JPN 10YR BOND/TSE 03/11 139,540 (353) 139 540 000GBP A 32 LONG GILT 06/11 116,680 17 569 3 733 760EUR V 19 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (285) (2 053 140)GBP V 100 SHORT GILT 06/11 107,560 (23 552) (10 756 000)CHF V 14 SWISS EUREX 10YRS 03/11 135,650 2 462 (1 899 100)USD A 127 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 51 721 15 118 953USD V 62 US T.NOTES (2YRS) 06/11 109,148 (13 326) (13 534 406)TOTAAL (53 898)Een totaal bedrag van EUR 568 806 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagCAD 1 915 219 AUD 1 920 000 8 414 1 423 978 07/03/2011EUR 150 000 AUD 202 065 1 077 150 000 03/03/2011EUR 168 190 AUD 230 000 (1 322) 168 190 03/03/2011EUR 70 000 CAD 94 492 (196) 70 000 03/03/2011EUR 80 368 CAD 110 000 (1 350) 80 368 03/03/2011EUR 285 836 CHF 370 000 (2 396) 285 836 03/03/2011EUR 260 000 CHF 338 673 (3 828) 260 000 03/03/2011EUR 520 000 GBP 441 324 305 520 000 03/03/2011EUR 572 430 GBP 490 000 (4 585) 572 430 03/03/2011EUR 340 000 JPY 38 012 850 4 072 340 000 03/03/2011EUR 374 782 JPY 42 100 000 2 735 374 782 03/03/2011EUR 628 755 NOK 4 960 000 (12 387) 628 755 03/03/2011EUR 1 130 000 NOK 8 915 135 (22 394) 1 130 000 03/03/2011EUR 580 000 SEK 5 098 026 (3 049) 580 000 03/03/2011EUR 945 000 USD 1 292 042 9 534 945 000 02/03/2011EUR 990 000 USD 1 366 606 539 990 000 03/03/2011NOK 4 483 905 EUR 570 000 9 624 579 624 03/03/2011NZD 1 870 000 EUR 1 055 215 (38 053) 1 017 162 03/03/2011NZD 1 690 550 EUR 960 000 (40 447) 919 553 03/03/2011SEK 10 122 300 EUR 1 150 000 7 707 1 157 707 03/03/2011SEK 5 640 000 EUR 639 314 5 743 645 058 03/03/2011SGD 950 000 EUR 542 098 (845) 541 253 03/03/2011SGD 831 720 EUR 480 000 (6 136) 473 864 03/03/2011USD 3 917 102 EUR 2 880 000 (43 863) 2 836 136 02/03/2011USD 940 000 EUR 681 646 (1 034) 680 612 03/03/2011USD 844 490 EUR 620 000 (8 543) 611 457 03/03/2011USD 1 290 000 JPY 105 534 900 1 391 933 993 07/03/2011TOTAAL (139 287) 18 915 758Renteswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag6 400 000 EUR EONIA CREDIT AGRICOLE CIB0 11/04/20116 400 000 0,71302 000 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 21/04/20112 000 000 0,67601 400 000 EUR EONIA BNP PARIBAS0 21/06/20111 400 000 0,585014 000 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 01/06/201114 000 000 0,5828 951247


P A R V E S T E N H A N C E D C A S H 6 M O N T H SE U R17 000 000 EUR 0,915 SOCIETE GENERALE0 31/05/201117 000 000 EONIA3 4322 060 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 02/09/20112 060 000 0,7192 7462 570 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 24/10/20112 570 000 0,755 098970 000 EUR EONIA CREDIT AGRICOLE CIB0 20/09/2013970 000 1,25702 250 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 23/11/20112 250 000 0,7715 3862 000 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 23/05/20112 000 000 0,7940TOTAAL 25 613248


E U RP A R V E S T B O N D E U R OStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesVoedingEUR 3 800 000CASINO GROUP5,500 30/01/20154 068 508 0,69VerzekeringenEUR 6 000 000 ALLIANZ FIN. II6,125 31/05/2022 6 195 000 1,05EUR 3 157 275 AXA2,5 01/01/2014 4 127 132 0,70EUR 5 500 000 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG6,75 21/06/2023 5 816 250 0,9816 138 382 2,73BankenEUR 4 400 000 ALLIED IRISH BANKS P.L.C.4 19/03/2015 3 391 564 0,57EUR 1 350 000 BANK OF AMERICA4,625 07/08/2017 1 330 938 0,23EUR 3 850 000 BANK OF SCOTLANDFLR 29/03/2016 3 272 538 0,55EUR 3 300 000 BANQUE POSTALEFLR 12/12/2016 3 219 315 0,54EUR 13 200 000 BNP PARIBASFLR 17/10/2016 13 014 937 2,20EUR 2 500 000 CREDIT AGRICOLE5.971 01/02/2018 2 693 425 0,46EUR 4 500 000 CREDIT AGRICOLE3,9 19/04/2021 4 073 715 0,69EUR 9 300 000 DEUTSCHE BANK3,625 09/03/2017 9 154 735 1,55EUR 3 000 000 DEXIA C.L.F.5,375 21/07/2014 3 069 210 0,52EUR 300 000 DEXIA MUNICIPAL3,875 12/03/2014 306 906 0,05EUR 4 500 000 FORTIS BANK NEDERLAND4 03/02/2015 4 538 115 0,77EUR 3 700 000 HSBC6,25 19/03/2018 4 040 178 0,68EUR 300 000 HSBC BANKFLR 29/03/2016 299 850 0,05EUR 3 000 000 HSBC FRANCE5,750 19/06/2013 3 204 510 0,54EUR 3 400 000 INTESA SANPAOLOFLR 01/06/2040 3 374 500 0,57EUR 4 200 000 JPMORGAN CHASE6,125 01/04/2014 4 551 162 0,77EUR 10 000 000 NATIXIS BANQUE4.375 20/06/2013 10 183 301 1,72EUR 1 600 000 RABOBANK NEDERLAND5,875 20/05/2019 1 724 448 0,29EUR 3 000 000 SOCIETE GENERALE3,75 21/08/2014 3 046 680 0,52EUR 5 000 000 SOCIETE GENERALE4,75 02/03/2021 4 988 250 0,84EUR 3 700 000 UBS JERSEY4,75 07/06/2017 3 854 327 0,65EUR 4 100 000 UBS JERSEY EMTN4,125 25/09/2018 4 112 833 0,7091 445 437 15,46AutoconstructeursEUR 2 600 000 BMW FINANCE4 17/09/2014 2 691 546 0,46ElektriciteitEUR 3 100 000 EON INTL. FINANCE4,88 28/01/2014 3 287 147 0,56EUR 2 900 000 VATTENFALL6,75 31/01/2019 3 442 561 0,58EUR 1 600 000 VATTENFALL5,75 05/12/2013 1 730 368 0,298 460 076 1,43HuishoudapparatuurEUR 19 000 SAINT-GOBAIN8,25 28/07/2014 22 039 0,00Onroerend goedEUR 3 000 000 GECINA4,25 03/02/2016 2 980 080 0,50EUR 7 950 000 KLEPIERRE4,25 16/03/2016 8 046 274 1,3711 026 354 1,87BouwmaterialenEUR 171 000 LAFARGE5 13/04/2018 166 185 0,03Soevereine landenEUR 3 800 000 FONDO REESTR.ORD4,5 03/02/2014 3 821 242 0,65EUR 1 700 000 FRANCE EMPRUNT D'ETAT OAT -4,25 25/10/2023 1 789 709 0,30EUR 49 000 KINGDOM OF SPAIN4,1 30/07/201846 560 0,01EUR 40 000 KINGDOM OF SPAIN4,2 31/01/203730 732 0,01EUR 4 800 000 PORTUGAL4,2 15/10/2016 4 173 840 0,71EUR 2 000 000 REPUBLIC OF GREECE4,1 20/08/2012 1 776 000 0,30EUR 6 300 000 REPUBLIC OF GREECE5,9 20/04/2017 4 270 770 0,72EUR 1 500 000 REPUBLIC OF GREECE4 20/08/2013 1 172 655 0,20EUR 5 550 000 REPUBLIC OF GREECE6,25 19/06/2020 3 858 804 0,65EUR 18 600 000 REPUBLIC OF GREECE5,5 20/08/2014 14 105 496 2,38EUR 4 700 000 REPUBLIC OF ITALY3,75 01/03/2021 4 317 514 0,7339 363 322 6,66Aardolie en gasEUR 2 300 000 BP CAPITAL MARKETS PLC3,1 07/10/2014 2 302 852 0,39249


P A R V E S T B O N D E U R OE U RFarmaceutische productenEUR 2 200 000PFIZER4,75 03/06/2016 2 346 916 0,40Diverse financiële dienstenEUR 4 900 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER3,750 22/01/2015 4 845 561 0,82FRANCEEUR 3 800 000 CITIGROUP3,625 30/11/2017 3 534 000 0,60EUR 3 000 000 CREDIT LOGEMENTFLR 01/01/2049 2 497 500 0,42EUR 5 000 000 CREDIT LOGEMENT4,604 01/01/2049 4 066 450 0,69EUR 8 800 000 CREDIT LOGEMENTFLR 15/06/2017 8 467 624 1,43EUR 8 800 000 CRH5 25/10/2013 9 342 872 1,58EUR 20 600 000 CRH4,25 25/10/2014 21 534 003 3,6454 288 010 9,18Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 1 800 000 LVMH MOET HENNESSY VUITTON4,375 12/05/2014 1 881 072 0,32VastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 3 200 000TelecommunicatieEUR 1 200 000UNIBAILKONINKLIJKE KPN3,375 11/03/2015 3 206 336 0,544 22/06/2015 1 230 360 0,21TOTAAL OBLIGATIES 238 637 395 40,37EffectenleningenObligatiesVoedingEUR 1 700 000CASINO GROUP5,5 30/01/20151 820 122 0,31BankenEUR 2 500 000 CREDIT AGRICOLE5,971 01/02/2018 2 693 425 0,46EUR 11 000 000 DEXIA MUNICIPAL3,875 12/03/2014 11 253 220 1,90EUR 2 900 000 HSBC BANKFLR 29/03/2016 2 898 550 0,49EUR 1 200 000 RABOBANK NEDERLAND5,875 20/05/2019 1 293 336 0,2218 138 531 3,07ElektriciteitEUR 1 700 000 VATTENFALL6,75 31/01/2019 2 018 053 0,34HuishoudapparatuurEUR 3 331 000BouwmaterialenEUR 1 029 000MultinationaalEUR 5 700 000ST GOBAINLAFARGEBANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT8,25 28/07/2014 3 863 827 0,655 13/04/2018 1 000 023 0,174 15/10/2037 5 589 591 0,95Soevereine landenEUR 7 800 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -3,75 28/09/2015 7 911 851 1,34EUR 10 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -4,25 28/09/2014 10 406 000 1,76EUR 12 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND4 04/07/2016 12 909 719 2,18EUR 10 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4 25/10/2013 10 554 201 1,79EUR 6 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4 25/04/2055 6 456 775 1,09EUR 4 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4,25 25/10/2023 4 737 465 0,80EUR 7 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT5,5 25/04/2029 8 973 975 1,52EUR 11 000 000 FRANCE-EMPRUNT D'ETAT - OAT4,000 25/10/2038 10 985 260 1,86EUR 3 908 000 KINGDOM OF SPAIN4,2 31/01/2037 3 002 516 0,51EUR 4 951 000 KINGDOM OF SPAIN4.1 30/07/2018 4 704 440 0,80EUR 7 000 000 KINGDOM OF SPAIN3 31/12/2012 6 708 030 1,13EUR 20 000 000 KINGDOM OF SPAIN3,15 31/01/2016 18 962 000 3,21EUR 14 000 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -3,25 15/07/2015 14 511 280 2,45EUR 4 000 000 PORTUGAL4,2 15/10/2016 3 478 200 0,59EUR 6 000 000 REPUBLIC OF ITALY5,25 01/08/2017 6 356 940 1,08EUR 37 000 000 REPUBLIC OF ITALY3,75 01/08/2016 36 768 010 6,22EUR 40 000 000 REPUBLIC OF ITALY4 01/02/2017 39 915 201 6,75EUR 44 000 000 REPUBLIC OF ITALY3,75 01/08/2015 44 061 600 7,44251 403 463 42,52Farmaceutische productenEUR 1 000 000 PFIZER4,75 03/06/2016 1 066 780 0,18Diverse financiële dienstenEUR 1 600 000 CRH4,25 25/10/2014 1 672 544 0,29EUR 1 000 000 JPMORGAN CHASE6,125 01/04/2014 1 083 610 0,182 756 154 0,47Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 100 000 LVMH MOET HENNESSY VUITTON4,375 12/05/2014 104 504 0,02250


E U RP A R V E S T B O N D E U R OVastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 1 300 000UNIBAIL3,375 11/03/2015 1 302 574 0,22TelecommunicatieEUR 2 300 000 KONINKLIJKE KPN4 22/06/2015 2 358 190 0,40EUR 1 450 000 TELECOM ITALIA5,125 25/01/2016 1 488 309 0,253 846 499 0,65TOTAAL OBLIGATIES 292 910 121 49,55TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 292 910 121 49,55TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 531 547 516 89,92Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EffectenleningenVerhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 12 000 000FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -2,5 15/01/201512 087 682 2,04TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 12 087 682 2,04TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 12 087 682 2,04TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 12 087 682 2,04Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 174 BNP PARIBAS OBLI CDT DYNAMIQUE7 622 406 1,29EUR 36 894,062 BNP PARIBAS OBLI CREDIT10 049 942 1,70EUR 3 579 BNP PARIBAS OBLIPAR D11 100 591 1,8828 772 939 4,87TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 28 772 939 4,87TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE572 408 137 96,83251


P A R V E S T B O N D E U R OE U RFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR V 145 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 117,180 269 460 (16 991 100)EUR A 385 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 (670 600) 47 786 200EUR V 21 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 22 470 (2 269 260)TOTAAL (378 670)Een totaal bedrag van EUR 816 200 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementenvoor futurescontracten.252


E U RP A R V E S T B O N D E U R O P EStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesBankenEUR 600 000 DEUTSCHE INDUSTRIABANK2,875 27/01/2012 607 932 0,66EUR 2 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV) 4,375 04/07/2018 2 140 260 2,31EUR 1 100 000 SFEF3 07/04/2014 1 121 483 1,21GBP 1 100 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU5,375 29/01/2014 1 406 373 1,525 276 048 5,70Soevereine landenDKK 3 200 000 KINGDOM OF DENMARK4,5 15/11/2039 498 577 0,54DKK 2 500 000 KINGDOM OF DENMARK4 15/11/2017 357 974 0,39DKK 2 000 000 KINGDOM OF DENMARK7 11/10/2024 368 921 0,40EUR 150 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -3,75 28/09/2015 152 151 0,16EUR 3 200 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -3,25 28/09/2016 3 134 049 3,37EUR 1 800 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -2 28/03/2012 1 807 506 1,95EUR 400 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -4 28/03/2022 390 664 0,42EUR 1 200 000 BELGIQUE -EMPRUNT D'ETAT-4 28/03/2018 1 209 924 1,31EUR 400 000 BELGIQUE -EMPRUNT D'ETAT-5 28/03/2035 424 788 0,46EUR 90 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND3,25 04/07/201593 932 0,10EUR 297 000 EFSF2,75 18/07/2016 294 894 0,32EUR 2 300 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT3,75 25/10/2019 2 362 997 2,55EUR 300 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4,5 25/04/2041 324 348 0,35EUR 100 000 FRANCE-EMPRUNT D'ETAT- OAT5,75 25/10/2032 125 081 0,14EUR 1 580 000 KINGDOM OF SPAIN6 31/01/2029 1 592 814 1,72EUR 12 000 KINGDOM OF SPAIN4,85 31/10/202011 655 0,01EUR 18 000 KINGDOM OF SPAIN2,5 31/10/201317 561 0,02EUR 900 000 KINGDOM OF SPAIN3,25 30/04/2016 850 671 0,92EUR 9 000 KINGDOM OF SPAIN3,8 31/01/20178 615 0,01EUR 2 400 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -2,5 15/01/2012 2 429 280 2,62EUR 700 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -4 15/01/2037 732 613 0,79EUR 1 000 000 REPUBLIC OF ITALY3,750 15/12/2013 1 014 770 1,10EUR 1 200 000 REPUBLIC OF ITALY5 01/03/2025 1 181 172 1,28EUR 2 500 000 REPUBLIC OF ITALY4,75 01/02/2013 2 594 175 2,80EUR 2 000 000 REPUBLIC OF ITALY5 01/08/2034 1 881 880 2,03EUR 2 400 000 REPUBLIC OF ITALY4,5 01/03/2019 2 402 976 2,60EUR 600 000 SWEDISH EXPORT CREDIT CORP.3,625 27/05/2014 618 468 0,67GBP 1 000 000 REPUBLIC OF ITALY6 08/04/2028 1 184 644 1,28GBP 1 500 000 UNITED KINGDOM4 07/09/2016 1 878 497 2,03GBP 1 460 000 UNITED KINGDOM4,75 07/09/2015 1 886 017 2,04GBP 750 000 UNITED KINGDOM4,75 12/07/2038 938 348 1,01GBP 1 450 000 UNITED KINGDOM5 03/07/2012 1 778 555 1,92GBP 400 000 UNITED KINGDOM4,25 12/07/2049 464 781 0,50GBP 2 550 000 UNITED KINGDOM4,5 07/09/2034 3 053 184 3,29GBP 1 500 000 UNITED KINGDOM4,5 07/03/2019 1 896 532 2,05GBP 2 000 000 UNITED KINGDOM4,75 07/12/2030 2 487 918 2,69SEK 3 500 000 KINGDOM OF SWEDEN3 12/07/2016 397 660 0,43SEK 5 000 000 KINGDOM OF SWEDEN5 12/01/2020 650 079 0,7043 498 671 46,97Diverse financiële dienstenEUR 2 900 000 LEASEPLAN CORPORATION N.V.3,25 22/05/2014 2 963 394 3,20TOTAAL OBLIGATIES 51 738 113 55,87EffectenleningenObligatiesSoevereine landenEUR 2 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -4 28/03/2014 2 067 340 2,23EUR 800 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -3,25 28/09/2016 783 512 0,85EUR 400 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -5 28/03/2035 424 788 0,46EUR 1 100 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND3,25 04/07/2042 1 032 130 1,11EUR 400 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND4,75 04/07/2034 465 132 0,50EUR 1 650 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND4 04/01/2018 1 773 832 1,92EUR 300 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND6,25 04/01/2024 387 807 0,42EUR 600 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND5,5 04/01/2031 750 048 0,81253


P A R V E S T B O N D E U R O P EE U REUR 3 000 000 FRANCE- EMPRUNT D'ETAT - OAT4 25/10/2014 3 187 740 3,44EUR 4 900 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OATzc 25/04/2022 3 234 931 3,49EUR 1 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4 25/10/2013 1 583 130 1,71EUR 400 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4 25/04/2055 397 340 0,43EUR 1 700 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT5,75 25/10/2032 2 126 377 2,30EUR 2 482 000 KINGDOM OF SPAIN2,5 31/10/2013 2 421 514 2,62EUR 2 211 000 KINGDOM OF SPAIN3,8 31/01/2017 2 116 325 2,29EUR 1 348 000 KINGDOM OF SPAIN4,85 31/10/2020 1 309 272 1,41EUR 900 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -4 15/07/2018 954 108 1,03EUR 1 400 000 REPUBLIC OF ITALY5,25 01/11/2029 1 380 820 1,49EUR 1 700 000 REPUBLIC OF ITALY3,5 01/06/2014 1 706 307 1,84EUR 1 900 000 REPUBLIC OF ITALY4,25 01/09/2019 1 859 055 2,0129 961 508 32,36TOTAAL OBLIGATIES 29 961 508 32,36TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 29 961 508 32,36TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 81 699 621 88,23Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EffectenleningenVerhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 2 000 000FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -2 12/07/20151 960 635 2,12TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 1 960 635 2,12TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 1 960 635 2,12TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 1 960 635 2,12DerivaatmarktenOptiesVariaEUR 370 EURIBOR LIFFE CALL 98.75 06110 0,00EUR (740) EURIBOR LIFFE CALL 98.875 06110 0,00EUR 370 EURIBOR LIFFE CALL 99.000 06110 0,000 0,00TOTAAL OPTIES 0 0,00TOTAAL DERIVAATMARKTEN 0 0,00TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE83 660 256 90,35254


E U RP A R V E S T B O N D E U R O P EFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 14 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 117,180 (3 050) 1 640 520EUR A 13 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 5 570 1 613 560GBP A 14 LONG GILT 06/11 116,680 6 924 1 633 520EUR V 40 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (350) (4 322 400)TOTAAL 9 094Een totaal bedrag van EUR 96 838 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Renteswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag15 400 000 SEK 3.1725% MORGAN STANLEY(29 682) 13/01/201615 400 000 STI 3M01 600 000 GBP LIB 6M MORGAN STANLEY14 026 11/01/20161 600 000 2.7625%0TOTAAL (15 656)Performanceswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag2 200 000 EUR EUR 221 990 (*)Indice des Prix à la consommation non révisé horstabacUBS (31 212)TOTAAL (31 212)28/01/2016(*)Via die performance swap betaalt het compartiment het rendement van de Indice des Prix à la Consommation Non Révisé Hors Tabac (niet-gecontroleerde index van deconsumptieprijzen uitgezonderd tabak) op de vervaldag en ontvangt het een vast bedrag van EUR 221 990,60 op de vervaldag. Het vast bedrag komt overeen met deactualisering van de voet van 1,941250% tijdens de levensduur van de swap.255


P A R V E S T B O N D E U R O M E D IU M T E R ME U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesBankenEUR 9 000 000 ABN AMRO BANK3,75 15/07/2014 9 245 970 1,02EUR 6 000 000 ALLIED IRISH BANKS P.L.C.3,25 04/02/2013 5 280 600 0,58EUR 2 000 000 ALLIED IRISH BANKS P.L.C.4 19/03/2015 1 541 620 0,17EUR 2 000 000 BANCO ESPANOL2,75 07/09/2012 1 975 360 0,22EUR 5 000 000 BANCO PASTOR3 02/03/2012 4 980 050 0,55EUR 400 000 BANK OF AMERICA4,625 07/08/2017 394 352 0,04EUR 2 000 000 BANK OF SCOTLANDFLR 29/03/2016 1 700 020 0,19EUR 11 050 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELFLR 19/12/2016 10 720 599 1,18EUR 2 900 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELFLR 21/05/2017 2 778 287 0,31EUR 600 000 BANQUE POSTALEFLR 12/12/2016 585 330 0,06EUR 2 000 000 BARCLAYS BANKFLR 20/04/2016 1 998 120 0,22EUR 3 995 000 BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTE3,875 21/02/2013 4 135 145 0,46EUR 3 000 000 BNP PARIBASFLR 15/07/2014 3 137 100 0,35EUR 6 000 000 BNP PARIBASFLR 17/10/2016 5 915 880 0,65EUR 2 800 000 BNP PARIBAS2,875 13/07/2015 2 748 060 0,30EUR 6 396 000 BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR3,625 16/06/2014 6 551 998 0,72EUR 1 500 000 CAIXA CATALUNYA3 29/10/2014 1 412 130 0,16EUR 2 000 000 CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EMTN4,625 28/06/2012 1 974 100 0,22EUR 10 000 000 CAJA AHOROS MONTE MADRID3,625 05/10/2016 8 814 600 0,97EUR 11 500 000 CAJA AHORROS DE VALENCIA3,125 21/01/2015 10 808 965 1,19EUR 18 000 000 CAJA DE AHORROS GALICIA3 03/11/2014 16 967 160 1,87EUR 9 050 000 CAJA MADRID3,875 30/11/2013 8 869 996 0,98EUR 2 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL 5,375 09/05/2011 2 013 320 0,22EUR 3 000 000 CREDIT AGRICOLE SA5,1 30/01/2012 3 062 370 0,34EUR 500 000 DANSKE BANK6 20/03/2016 506 015 0,06EUR 5 400 000 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG3,125 15/09/2014 5 410 638 0,60EUR 2 600 000 DEXIA C.L.F.5,375 21/07/2014 2 659 982 0,29EUR 3 000 000 DEXIA C.L.F.FLR 09/07/2017 2 436 489 0,27EUR 10 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL2,625 21/01/2014 9 950 500 1,10EUR 4 000 000 DUESSELDORFER HYPOBANK1,875 13/12/2013 3 965 440 0,44EUR 5 000 000 FORTIS BANKFLR 14/02/2018 4 659 735 0,51EUR 4 100 000 FORTIS BANKFLR 17/01/2017 3 905 824 0,43EUR 2 500 000 FORTIS BANKFLR 21/06/2016 2 423 050 0,27EUR 3 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND4 03/02/2015 3 025 410 0,33EUR 19 750 000 FORTIS BANK NEDERLAND3,375 19/05/2014 20 288 384 2,24EUR 10 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND3 17/04/2012 10 157 900 1,12EUR 5 150 000 HSBC4,875 15/01/2014 5 414 864 0,60EUR 2 600 000 HSBC FRANCE5,750 19/06/2013 2 777 242 0,31EUR 4 000 000 ING BANK3,375 03/03/2014 4 104 360 0,45EUR 5 000 000 ING BANK NV5,5 04/01/2012 5 100 800 0,56EUR 3 000 000 INSTITUT CREDITO OFICIAL3,75 28/07/2015 2 865 060 0,32EUR 3 000 000 INSTITUT CREDITO OFICIAL4,125 28/09/2017 2 796 120 0,31EUR 6 000 000 INTESA SANPAOLO5,75 28/05/2018 5 990 400 0,66EUR 1 000 000 INTESA SANPAOLO2,625 04/12/2012 993 110 0,11EUR 2 600 000 JPMORGAN CHASE6,125 01/04/2014 2 817 386 0,31EUR 5 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU3,125 25/02/2014 5 126 800 0,57EUR 4 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU3,5 04/07/2015 4 137 760 0,46EUR 10 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU4,375 11/10/2013 10 583 200 1,17EUR 1 700 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV) 3,125 04/07/2016 1 721 573 0,19EUR 261 000 NATIXISFLR 11/04/2016 254 626 0,03EUR 8 000 000 NATIXIS BANQUEFLR 26/01/2017 7 703 720 0,85EUR 12 000 000 NATIXIS BANQUEFLR 06/07/2017 11 337 600 1,25EUR 6 000 000 NEDERLANDSE WATERS4,25 21/11/2013 6 293 101 0,69EUR 20 000 000 NIBC BANK N.V.3,5 07/04/2014 20 631 598 2,29EUR 700 000 NORDEA BANK6,25 10/09/2018 734 937 0,08EUR 3 000 000 RABOBANK4,125 14/01/2020 2 955 450 0,33EUR 7 000 000 RABOBANK NEDERLAND4,375 05/05/2016 7 247 451 0,80EUR 1 400 000 RBS GROUP5,380 30/09/2019 1 358 378 0,15EUR 5 700 000 ROYAL BANK OF CANADA4,5 05/11/2012 5 922 870 0,65EUR 2 000 000 SANTANDER ISSUANCESFLR 23/03/2017 1 874 820 0,21EUR 5 847 000 SFEF3,25 16/01/2014 6 004 694 0,66EUR 10 183 000 SOCIETE GENERALEFLR 15/03/2016 10 088 807 1,11EUR 600 000 SOCIETE GENERALE SCF4 07/07/2016 620 766 0,07256


E U RP A R V E S T B O N D E U R O M E D IU M T E R MEUR 6 150 000 UNCREDITO ITALIANO4,25 29/07/2016 6 145 388 0,68EUR 4 000 000 UNIT CREDITO ITALIANO S.P.A6 16/03/2011 4 004 280 0,44334 607 660 36,94AutoconstructeursEUR 2 600 000 BMW FINANCE4 17/09/2014 2 691 546 0,30WaterEUR 650 000SUEZ4,875 08/04/2014 687 557 0,08ElektriciteitEUR 1 600 000 NAT. GRID ELECT.6,625 28/01/2014 1 765 808 0,19EUR 1 300 000 VATTENFALL5,75 05/12/2013 1 405 924 0,163 171 732 0,35HuishoudapparatuurEUR 9 000 SAINT-GOBAIN8,25 28/07/201410 440 0,00EUR 750 000 SAINT-GOBAIN6 20/05/2013 802 170 0,09812 610 0,09HypotheekgroepEUR 2 000 000 OMEGA CAPITALFLR 20/06/2014 1 909 546 0,21Onroerend goedEUR 900 000BouwmaterialenEUR 800 000KLEPIERRELAFARGE4 13/04/2017 886 491 0,104,25 23/03/2016 772 520 0,09Soevereine landenEUR 5 346 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED1,75 15/04/2020 5 908 800 0,65EUR 2 500 000 FADE5 17/06/2015 2 507 950 0,28EUR 2 300 000 FONDO REESTR.ORD4,5 03/02/2014 2 312 857 0,26EUR 1 000 000 FONDO REESTR.ORD.B.3 19/11/2014 942 560 0,10EUR 39 000 KINGDOM OF SPAIN3,8 31/01/201737 330 0,00EUR 1 000 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -4 15/07/2016 1 067 450 0,12EUR 7 100 000 PARPUBLICA - PARTICIP.PUBLICASOBL3,5 08/07/2013 6 557 844 0,72EUR 9 500 000 PORTUGAL4.375 16/06/2014 8 971 420 0,99EUR 14 500 000 PORTUGAL5 15/06/2012 14 610 055 1,61EUR 7 400 000 PORTUGAL6,4 15/02/2016 7 180 294 0,79EUR 2 000 000 REPUBLIC OF GREECE4,3 20/03/2012 1 856 000 0,20EUR 27 300 000 REPUBLIC OF GREECE4,1 20/08/2012 24 242 399 2,69EUR 5 000 000 REPUBLIC OF GREECE4,5 20/05/2014 3 640 650 0,40EUR 4 000 000 REPUBLIC OF GREECE6,5 11/01/2014 3 169 720 0,35EUR 9 250 000 REPUBLIC OF GREECE4,6 20/05/2013 7 605 350 0,84EUR 500 000 REPUBLIC OF ITALY3,5 01/06/2014 501 855 0,06EUR 3 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,5 01/03/2019 3 003 720 0,33EUR 11 000 000 SWEDISH EXPORT CREDIT CORP.3,625 27/05/2014 11 338 581 1,25105 454 835 11,64Aardolie en gasEUR 3 500 000 BP CAPITAL MARKETS PLC3,1 07/10/2014 3 504 340 0,39Farmaceutische productenEUR 1 250 000PFIZER4,75 03/06/2016 1 333 475 0,15Regio's (staten, provincies)EUR 4 200 000 C.E.E.3,625 06/04/2016 4 337 130 0,48EUR 4 300 000 C.E.E.2,375 22/09/2017 4 102 071 0,45EUR 6 000 000 C.E.E.3,25 07/11/2014 6 154 081 0,6814 593 282 1,61Diverse financiële dienstenEUR 8 000 000 BNP PARIBAS4,75 28/05/2013 8 399 440 0,93EUR 4 100 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER3,750 22/01/2015 4 054 449 0,45FRANCEEUR 4 000 000 CREDIT AGRICOLE COV BOND2,625 28/01/2014 3 984 560 0,44EUR 7 100 000 CREDIT LOGEMENTFLR 15/06/2017 6 831 833 0,75EUR 2 300 000 CRH5 25/10/2013 2 441 887 0,27EUR 5 500 000 CRH4,25 25/10/2014 5 749 370 0,63EUR 1 500 000 CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITAT-4,100 25/10/2015 1 555 485 0,17EUR 10 800 000 IRISH LIFE & PERMANENT4 10/03/2015 8 279 280 0,91EUR 11 700 000 LEASEPLAN CORPORATION N.V.3,25 22/05/2014 11 955 762 1,32EUR 2 000 000 SANTANDER5,625 14/02/2012 2 050 980 0,23EUR 4 000 000 VAUBAN MOBILIS.3,75 29/07/2013 4 056 400 0,4559 359 446 6,55TelecommunicatieEUR 1 280 000 FRANCE TELECOM5,25 22/05/2014 1 375 258 0,15TOTAAL OBLIGATIES 531 160 298 58,65257


P A R V E S T B O N D E U R O M E D IU M T E R ME U REffectenleningenObligatiesBankenEUR 2 100 000 BANK OF AMERICA4,625 07/08/2017 2 070 348 0,23EUR 3 000 000 BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SAFLR 03/04/2017 2 771 520 0,31EUR 1 000 000 BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTE3,875 21/02/2013 1 035 080 0,11EUR 1 604 000 BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR3,625 16/06/2014 1 643 121 0,18EUR 2 200 000 CAJA AHORROS DE VALENCIA3 27/10/2014 2 074 842 0,23EUR 2 000 000 HSBC4,875 15/01/2014 2 102 860 0,23EUR 5 000 000 INTESA SANPAOLO2.625 04/12/2012 4 965 550 0,55EUR 7 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU3,5 04/07/2015 7 241 080 0,80EUR 8 300 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU3,125 04/07/2016 8 405 327 0,94EUR 1 000 000 NORDEA BANKFLR 10/09/2018 1 049 910 0,12EUR 1 000 000 RBS CAPITAL TRUST3,75 15/07/2014 1 027 330 0,11EUR 8 153 000 SFEF3,25 16/01/2014 8 372 887 0,92EUR 1 000 000 SOCIETE GENERALE4 07/07/2016 1 034 610 0,11EUR 1 700 000 SOCIETE GENERALE SCF5 27/03/2019 1 844 670 0,2045 639 135 5,04HuishoudapparatuurEUR 2 491 000 ST GOBAIN8,25 28/07/2014 2 889 460 0,32Onroerend goedEUR 1 000 000BouwmaterialenEUR 1 700 000KLEPIERRELAFARGE4 13/04/2017 984 990 0,114,25 23/03/2016 1 641 605 0,18Soevereine landenEUR 5 500 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -3,75 28/09/2015 5 578 869 0,62EUR 8 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -4,25 28/09/2014 8 324 800 0,92EUR 5 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -3,5 28/03/2015 5 050 500 0,56EUR 10 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND4,25 04/07/2014 10 749 500 1,19EUR 54 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXEDFLR 15/04/202059 685 0,01EUR 17 600 000 FRANCE- EMPRUNT D'ETAT - OAT4 25/10/2014 18 701 407 2,06EUR 14 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT3,25 25/04/2016 14 374 780 1,59EUR 8 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4 25/04/2014 8 478 560 0,94EUR 4 000 000 KINGDOM OF SPAIN3,25 30/04/2016 3 780 760 0,42EUR 4 000 000 KINGDOM OF SPAIN4,4 31/01/2015 4 062 880 0,45EUR 9 961 000 KINGDOM OF SPAIN3,8 31/01/2017 9 534 470 1,05EUR 4 500 000 KINGDOM OF SPAIN3,3 31/10/2014 4 423 365 0,49EUR 3 000 000 PORTUGAL5,45 23/09/2013 2 986 050 0,33EUR 67 000 000 REPUBLIC OF ITALY3,5 01/06/2014 67 248 572 7,42EUR 40 000 000 REPUBLIC OF ITALY3,75 15/12/2013 40 590 802 4,47EUR 13 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,25 15/04/2013 13 361 530 1,48EUR 15 000 000 REPUBLIQUE D'AUTRICHE4,3 15/07/2014 16 023 599 1,76233 330 129 25,76Regio's (staten, provincies)EUR 3 300 000 C.E.E.3,625 06/04/2016 3 407 745 0,38TOTAAL OBLIGATIES 287 893 064 31,79TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 287 893 064 31,79TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 819 053 362 90,44Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 5 895 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -2,5 12/01/20145 989 511 0,66TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 5 989 511 0,66EffectenleningenVerhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 22 105 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -2,5 12/01/2014 22 459 398 2,48EUR 18 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -zc 12/07/2015 17 634 243 1,95258


E U RP A R V E S T B O N D E U R O M E D IU M T E R MEUR 24 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -zc 15/01/2015 24 175 363 2,6764 269 004 7,10TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 64 269 004 7,10TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 64 269 004 7,10TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 70 258 515 7,76Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 534,7774 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS74 412 0,01TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 74 412 0,01TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE889 386 289 98,21259


P A R V E S T B O N D E U R O M E D IU M T E R ME U RFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 973 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 117,180 (1 381 290) 114 016 140EUR V 332 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 355 240 (35 875 920)TOTAAL (1 026 050)Een totaal bedrag van EUR 992 460 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementenvoor futurescontracten.Renteswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag25 000 000 EUR 4,67 BNP PARIBAS0 30/09/201325 000 000 EUR3M1 589 16720 000 000 EUR 2,852 SOCIETE GENERALE0 23/01/201420 000 000 EUR3M353 96220 000 000 EUR 1,746 SOCIETE GENERALE0 22/11/201320 000 000 EUR3M(221 364)TOTAAL 1 721 765260


E U RP A R V E S T B O N D E U R O S H O R T T E R MStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesVoedingEUR 4 000 000CASINO GUICHARD-PERRACHON4,875 10/04/20144 191 560 0,70BankenEUR 6 000 000 ALLIED IRISH BANKS P.L.C.3,25 04/02/2013 5 280 600 0,88EUR 10 000 000 BANCO PASTOR3 02/03/2012 9 960 099 1,64EUR 8 500 000 BBVA4,125 13/01/2014 8 512 665 1,41EUR 3 000 000 BBVA SENIOR FINANCE3,625 14/05/2012 3 016 890 0,50EUR 6 400 000 BFCMFLR 24/01/2013 6 397 056 1,06EUR 850 000 BNP PARIBAS5 16/12/2013 899 326 0,15EUR 4 500 000 BNP PARIBAS5,25 17/12/2012 4 686 255 0,78EUR 4 500 000 BNP PARIBAS3,25 27/03/2012 4 559 985 0,76EUR 2 500 000 CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EMTN4,625 28/06/2012 2 467 625 0,41EUR 3 750 000 CAJA MADRID3,875 30/11/2013 3 675 413 0,61EUR 3 450 000 CAJA MADRID3,125 20/02/2012 3 429 783 0,57EUR 2 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL 5,375 09/05/2011 2 013 320 0,33EUR 5 250 000 DEUTSCHE BANK5.125 31/01/2013 5 450 235 0,90EUR 2 500 000 DEXIA C.L.F.5,375 21/07/2014 2 557 675 0,42EUR 4 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL2,625 21/01/2014 3 980 200 0,66EUR 3 000 000 DEXIA CREDIT LOCALFLR 06/02/2012 2 997 210 0,50EUR 9 000 000 FINANCEMENT FONCIER4 25/10/2012 9 265 230 1,54EUR 5 000 000 FINANCEMENT FONCIER -CIE-4,25 29/01/2014 5 204 350 0,86EUR 5 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND3,375 19/05/2014 5 136 300 0,85EUR 5 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND4 03/02/2015 5 042 350 0,84EUR 5 000 000 ING BANK3,375 03/03/2014 5 130 450 0,85EUR 4 500 000 INTESA SANPAOLO5 28/04/2011 4 523 580 0,75EUR 5 000 000 INTESA SANPAOLO2,625 04/12/2012 4 965 550 0,82EUR 5 000 000 KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU3,875 04/07/2013 5 242 950 0,87EUR 4 900 000 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK3,25 12/03/2014 5 037 053 0,84EUR 5 000 000 NIBC BANK N.V.3,5 07/04/2014 5 157 900 0,86EUR 5 000 000 NORDEA BANK3 06/08/2012 5 056 550 0,84EUR 5 000 000 NRW BANK3,375 18/03/2014 5 125 350 0,85EUR 2 100 000 SNS BANK NEDERLAND3,500 10/03/2014 2 170 203 0,36EUR 6 000 000 SOCIETE GENERALE3,75 21/08/2014 6 093 360 1,01EUR 1 300 000 SOCIETE GENERALE5,125 19/12/2013 1 370 642 0,23EUR 6 500 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLCFLR 18/07/2012 6 512 220 1,08EUR 1 000 000 UNICREDITO ITALIANO S.P.A.FLR 05/04/2011 999 810 0,17151 918 185 25,20AutoconstructeursEUR 1 600 000 BMW FINANCE EMTN6,125 02/04/2012 1 669 696 0,28EUR 3 000 000 DAIMLER CHRYSLER4,625 02/09/2014 3 159 780 0,524 829 476 0,80WaterEUR 1 500 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT5,25 24/04/2014 1 601 280 0,27ElektriciteitEUR 1 500 000 EDISON4,25 22/07/2014 1 524 360 0,26EUR 1 400 000 VATTENFALL4,25 19/05/2014 1 460 298 0,242 984 658 0,50HuishoudapparatuurEUR 6 000 SAINT-GOBAIN8,25 28/07/2014 6 960 0,00BouwmaterialenEUR 3 100 000LAFARGE7,625 27/05/2014 3 443 201 0,57Soevereine landenEUR 2 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND3,5 04/01/2016 2 105 000 0,35EUR 5 000 000 FRANCE-EMPRUNT D'ETAT-BTANzc 12/07/2013 5 313 865 0,88EUR 1 146 000 FRANCE-EMPRUNT ETAT-OAT5 25/04/2012 1 194 785 0,20EUR 6 500 000 KINGDOM OF SPAIN4,25 31/01/2014 6 622 720 1,10EUR 6 100 000 KINGDOM OF SPAIN2,5 31/10/2013 5 951 343 0,99EUR 7 100 000 PARPUBLICA - PARTICIP.PUBLICASOBL3,5 08/07/2013 6 557 844 1,09EUR 2 298 309 PORTUGAL6,4 15/02/2016 2 230 072 0,37EUR 4 500 000 REPUBLIC OF GREECE6,5 11/01/2014 3 565 935 0,59EUR 5 000 000 REPUBLIC OF GREECE4,3 20/03/2012 4 640 000 0,77EUR 5 200 000 REPUBLIC OF GREECE4,1 20/08/2012 4 617 600 0,77EUR 6 300 000 REPUBLIC OF GREECE4,6 20/05/2013 5 179 860 0,86261


P A R V E S T B O N D E U R O S H O R T T E R ME U REUR 10 000 000 REPUBLIC OF GREECE3,9 20/08/2011 9 864 000 1,63EUR 2 700 000 REPUBLIC OF ITALY3 15/06/2015 2 623 698 0,44EUR 20 000 000 REPUBLIC OF ITALY3 01/03/2012 20 198 200 3,34EUR 500 000 REPUBLIC OF ITALY3,5 01/06/2014 501 855 0,08EUR 8 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,25 01/09/2011 8 111 120 1,3589 277 897 14,81Farmaceutische productenEUR 400 000 MERCK2,125 26/03/2012 401 228 0,07EUR 3 000 000 ROCHE4,625 04/03/2013 3 132 150 0,523 533 378 0,59Diverse financiële dienstenEUR 2 100 000 BANQUE PSA FINANCE3,750 11/03/2011 2 100 945 0,35EUR 8 000 000 BNP PARIBAS4,75 28/05/2013 8 399 440 1,39EUR 2 250 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER6,125 16/10/2012 2 345 760 0,39FRANCEEUR 12 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER2,625 23/09/2011 12 013 081 2,00FRANCEEUR 12 000 000 CRH5 25/10/2013 12 740 280 2,12EUR 10 000 000 CRH4,25 25/10/2014 10 453 400 1,73EUR 10 000 000 GCE COVERED BONDS2,250 04/02/2013 9 973 500 1,65EUR 4 000 000 IRISH LIFE & PERMANENT4 10/03/2015 3 066 400 0,51EUR 500 000 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS4 05/04/201165 000 0,01EUR 2 000 000 SANTANDER5,625 14/02/2012 2 050 980 0,34EUR 5 400 000 SANTANDER3,75 28/02/2013 5 393 736 0,89EUR 2 700 000 SCHLUMBERGER4,5 25/03/2014 2 840 184 0,47EUR 5 000 000 VAUBAN MOBILIS.5,25 30/07/2012 5 169 950 0,86EUR 13 500 000 VOLKSWAGEN CREDIT2,875 31/08/2011 13 581 001 2,26EUR 2 450 000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL5,375 15/11/2013 2 617 457 0,4392 811 114 15,40TelecommunicatieEUR 1 500 000 FRANCE TELECOM7,250 28/01/2013 1 634 580 0,27EUR 2 200 000 TELECOM ITALIA7,25 24/04/2012 2 327 644 0,38EUR 1 000 000 TELECOM ITALIA6,75 21/03/2013 1 069 760 0,185 031 984 0,83TOTAAL OBLIGATIES 359 629 693 59,67EffectenleningenObligatiesBankenEUR 1 000 000 BNP PARIBAS5 16/12/2013 1 058 030 0,18EUR 950 000 CAJA MADRID3,125 20/02/2012 944 433 0,16EUR 6 500 000 DEXIA4,125 05/06/2013 6 702 410 1,11EUR 2 000 000 DEXIA CREDIT LOCALFLR 06/02/2012 1 998 140 0,33EUR 13 000 000 DEXIA MUNICIPAL3,875 12/03/2014 13 299 260 2,21EUR 10 000 000 FORTIS BANK NEDERLANDFLR 03/02/2012 9 972 500 1,65EUR 900 000 SNS BANK NEDERLAND3,5 10/03/2014 930 087 0,1534 904 860 5,79AutoconstructeursEUR 2 400 000 BMW FINANCE EMTN6,125 02/04/2012 2 504 544 0,42HuishoudapparatuurEUR 1 094 000ST GOBAIN8,25 28/07/2014 1 268 996 0,21Soevereine landenEUR 10 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND0,5 15/06/2012 9 904 100 1,64EUR 3 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND3,5 04/01/2016 3 157 500 0,52EUR 20 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND4,25 04/01/2014 21 373 398 3,54EUR 5 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4 25/10/2013 5 277 100 0,88EUR 3 854 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT5 25/04/2012 4 018 065 0,67EUR 10 000 000 KINGDOM OF SPAIN4,75 30/07/2014 10 326 600 1,71EUR 4 951 691 PORTUGAL6,4 15/02/2016 4 804 675 0,80EUR 13 500 000 REPUBLIC OF ITALY3,5 01/06/2014 13 550 085 2,25EUR 12 500 000 REPUBLIC OF ITALY4,25 15/04/2013 12 847 625 2,13EUR 18 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,25 15/10/2012 18 513 180 3,07EUR 10 500 000 REPUBLIC OF ITALY5 01/02/2012 10 790 430 1,79EUR 8 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,25 01/08/2013 8 227 440 1,36EUR 2 100 000 REPUBLIQUE D'AUTRICHE3,8 20/10/2013 2 203 740 0,37124 993 938 20,73Farmaceutische productenEUR 1 200 000 MERCK2,125 26/03/2012 1 203 684 0,20Diverse financiële dienstenEUR 2 000 000 BNP PARIBAS COVERED4,75 28/05/2013 2 099 860 0,35EUR 8 000 000 CIF EUROMORTGAGE4,625 11/10/2012 8 313 440 1,38262


E U RP A R V E S T B O N D E U R O S H O R T T E R MEUR 7 000 000 CIF EUROMORTGAGE1,875 30/04/2012 6 999 930 1,16EUR 5 000 000 RCI BANQUE2,75 10/09/2012 4 992 600 0,8322 405 830 3,72TelecommunicatieEUR 3 000 000 TELECOM ITALIA7,875 22/01/2014 3 332 130 0,55EUR 2 800 000 TELECOM ITALIA7,25 24/04/2012 2 962 456 0,496 294 586 1,04TOTAAL OBLIGATIES 193 576 438 32,11TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 193 576 438 32,11TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 553 206 131 91,78Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 2 105 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -2,5 12/01/2014 2 138 703 0,35EUR 2 917 000 FRANCE-EMPRUNT D'ETAT- BTAN4,5 12/07/2012 3 040 192 0,515 178 895 0,86TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 5 178 895 0,86EffectenleningenVerhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 1 083 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -4,5 12/07/2012 1 128 738 0,19EUR 7 895 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -2,5 12/01/2014 8 021 407 1,33EUR 10 000 000 REPUBLIC OF ITALYzc 30/09/2011 9 913 531 1,6419 063 676 3,16TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 19 063 676 3,16TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 19 063 676 3,16TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 24 242 571 4,02TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE577 448 702 95,80263


P A R V E S T B O N D JP YJP YStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeJPY% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesBankenJPY 500 000 000BANK OF AMERICAFLR 20/09/2012499 748 000 5,53Soevereine landenJPY 400 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -2,5 20/09/2035 431 508 000 4,78JPY 570 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -2,3 20/06/2027 606 519 900 6,71JPY 1 000 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -0,7 20/06/2014 1 009 920 000 11,18JPY 550 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -1,5 20/06/2019 568 887 000 6,30JPY 200 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -2,3 20/03/2040 207 590 000 2,30JPY 630 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -1,2 20/12/2020 626 478 300 6,93JPY 600 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -0,5 20/12/2014 601 026 000 6,65JPY 360 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -2,1 20/03/2024 383 479 200 4,24JPY 260 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -1,3 20/12/2019 263 536 000 2,92JPY 2 000 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -0,2 15/01/2013 1 998 680 000 22,12JPY 400 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -1,1 20/06/2020 396 452 000 4,39JPY 700 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -1,9 20/12/2028 695 835 000 7,707 789 911 400 86,22Diverse financiële dienstenJPY 300 000 000 GENERAL ELECTRIC1,45 10/11/2011 300 788 100 3,33TOTAAL OBLIGATIES 8 590 447 500 95,08TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 8 590 447 500 95,08Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenJPY 300 000 000 JAPON TREASURY DISC BILLzc 28/03/2011299 956 637 3,32TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 299 956 637 3,32TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 299 956 637 3,32TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE8 890 404 137 98,40264


U S DP A R V E S T B O N D U S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesBankenUSD 5 000 000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA3,625 25/06/2014 5 292 934 4,78USD 700 000 DANSKE BANK2,5 10/05/2012 714 010 0,65USD 2 500 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU3,25 14/10/2011 2 541 463 2,30USD 1 000 000 SFEF2,25 11/06/2012 1 020 902 0,929 569 309 8,65Soevereine landenUSD 2 500 000 KINGDOM OF DENMARK2,75 15/11/2011 2 541 375 2,30USD 5 600 000 US TREASURY BILL1,25 31/08/2015 5 439 874 4,92USD 4 820 000 US TREASURY BILL1,875 31/10/2017 4 566 198 4,13USD 1 270 000 US TREASURY BILL3,875 15/08/2040 1 140 221 1,03USD 3 000 000 US TREASURY BILL1,875 30/09/2017 2 847 423 2,57USD 13 200 000 US TREASURY BILL2.625 31/12/2014 13 712 529 12,38USD 700 000 US TREASURY BILL2,125 15/02/2040 738 636 0,67USD 4 500 000 US TREASURY BILL2,5 30/04/2015 4 637 813 4,19USD 6 000 000 US TREASURY BILL4,625 15/02/2040 6 136 872 5,54USD 13 300 000 US TREASURY BILL0,5 30/11/2012 13 279 218 11,99USD 11 190 000 US TREASURY BILL3.125 31/10/2016 11 623 613 10,50USD 1 800 000 US TREASURY BILL INDEXEDFLR 15/01/2021 1 821 718 1,65USD 5 830 000 US TREASURY BONDS3,875 15/05/2018 6 227 169 5,63USD 7 280 000 US TREASURY BONDS3,75 15/11/2018 7 683 246 6,94USD 6 400 000 US TREASURY BONDS6,25 15/08/2023 7 987 002 7,22USD 1 260 000 US TREASURY BONDS5,25 15/02/2029 1 426 950 1,2991 809 857 82,95Diverse financiële dienstenUSD 2 500 000 CADES4 15/07/2011 2 533 525 2,29USD 4 000 000 MACQUARIE BANK LTD3,3 17/07/2014 4 194 872 3,79USD 1 500 000 NET WORK5,25 09/05/2011 1 513 245 1,378 241 642 7,45TOTAAL OBLIGATIES 109 620 808 99,05TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 109 620 808 99,05TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE109 620 808 99,05265


P A R V E S T B O N D U S DU S DFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenUSDEngagementen invalutaUSD V 17 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 (1 725) (2 023 797)TOTAAL (1 725)Een totaal bedrag van USD 36 720 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenUSDEngagementUSDVervaldagEUR 1 540 000 USD 2 077 922 49 048 2 126 970 04/03/2011USD 54 281 EUR 40 000 (962) 54 281 04/03/2011TOTAAL 48 086 2 181 251266


U S DP A R V E S T B O N D W O R L DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesVerzekeringenUSD 280 000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL5,375 08/05/2013 302 711 0,79USD 290 000 METROPOLITAN LIFE2,875 17/09/2012 296 553 0,77599 264 1,56BankenEUR 290 000 BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTE4,375 04/07/2013 420 595 1,10EUR 150 000 CREDIT SUISSE6,125 08/05/2013 222 771 0,58EUR 1 000 000 LLOYDS TSB CAPITAL3,75 17/11/2011 1 403 853 3,65EUR 700 000 SFEF2,125 20/05/2012 974 043 2,54GBP 260 000 BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTE2,625 12/10/2013 428 676 1,12USD 1 000 000 BANK OF ENGLAND2,375 19/03/2012 1 019 770 2,65USD 430 000 BARCLAYS BANK7.375 PERP 427 850 1,11USD 250 000 BARCLAYS BANK8,55 PERP 252 356 0,66USD 280 000 BRH BKG4,75 01/10/2012 294 441 0,77USD 1 150 000 DBS BANKFLR 16/05/2017 1 127 170 2,93USD 700 000 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK4,375 15/01/2013 743 603 1,94USD 920 000 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK5 15/02/2013 991 162 2,58USD 250 000 LLOYDS TSB CAPITAL6,375 21/01/2021 258 703 0,67USD 150 000 U.S. BANCORP2,125 15/02/2013 152 430 0,408 717 423 22,70ChemieUSD 270 000 PRAXAIR INC.2,125 14/06/2013 275 462 0,72ElektriciteitUSD 200 000 MIDAMERICAN ENERGY5,65 15/07/2012 212 200 0,55USD 430 000 SOUTHERN CO.2,375 15/09/2015 424 326 1,11636 526 1,66HypotheekgroepEUR 379 880 ALBAFLR 15/06/2038 451 892 1,18EUR 350 000 CAPITAL ONE MULTIFLR 17/08/2017 464 542 1,21USD 200 000 BANK OF AMERICA4,767 07/10/2043 203 428 0,53USD 250 000 BEAR STEARNS5,761 09/11/2038 249 396 0,65USD 150 000 CCIAL 2006-C7FLR 06/10/2046 152 536 0,40USD 220 000 CITIGROUPFLR 15/03/2049 224 693 0,59USD 220 000 COMMERZBANK5,209 06/10/2044 227 682 0,59USD 200 000 GS MTG5,622 11/10/2039 193 172 0,50USD 220 000 ML-CFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST5,485 07/12/2046 213 250 0,56USD 210 000 ML-CFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUSTFLR 12/06/2046 211 685 0,55USD 150 000 WACHOVIAFLR 15/05/2043 155 186 0,40USD 240 000 WACHOVIA BANK5,362 15/12/2044 243 632 0,632 991 094 7,79MultinationaalEUR 700 000 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT5,375 15/10/2012 1 025 305 2,67EUR 1 000 000 INTERNATIONAL BANK RECON & DEVELOP3,875 20/05/2019 1 436 703 3,74USD 500 000 ADB-ASIAN DEVELOPMENT BANK2,125 15/03/2012 509 052 1,33USD 500 000 ADB-ASIAN DEVELOPMENT BANK1,625 15/07/2013 506 490 1,32USD 940 000 ADB-ASIAN DEVELOPMENT BANK2,75 21/05/2014 974 871 2,544 452 421 11,60Soevereine landenCAD 205 000 CANADA GOVERNMENT5 06/01/2037 254 002 0,66CAD 220 000 CANADA GOVERNMENT4,25 06/01/2018 243 428 0,63CAD 200 000 CANADA GOVERNMENT5 01/06/2014 222 718 0,58DKK 1 995 000 KINGDOM OF DENMARK4 15/11/2017 394 928 1,03EUR 420 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -4 28/03/2019 580 075 1,51EUR 240 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND4 04/01/2037 348 825 0,91EUR 170 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND6,5 04/07/2027 316 845 0,83EUR 10 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND3,5 04/07/201914 292 0,04EUR 705 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND4,75 04/07/2028 1 107 539 2,88EUR 110 000 EFSF2,75 18/07/2016 151 070 0,39EUR 240 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4,5 25/04/2041 357 990 0,93EUR 65 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4 25/04/205589 055 0,23EUR 760 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT2,5 25/10/2020 961 169 2,50EUR 670 000 KINGDOM OF SPAIN4 30/04/2020 848 827 2,21EUR 250 000 NEDERLAND -EMPRUNT D'ETAT-4 15/07/2018 366 001 0,95EUR 1 710 000 REPUBLIC OF ITALY4,25 01/03/2020 2 289 342 5,96GBP 120 000 UNITED KINGDOM4,25 12/07/2049 192 395 0,50267


P A R V E S T B O N D W O R L DU S DGBP 260 000 UNITED KINGDOM2,75 22/01/2015 430 156 1,12GBP 275 000 UNITED KINGDOM4,25 07/09/2039 438 960 1,14GBP 310 000 UNITED KINGDOM INDEXED1.875 22/11/2022 639 343 1,67JPY 20 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -2,1 20/12/2029 248 600 0,65JPY 55 350 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -2,3 20/12/2036 701 701 1,83E.25JPY 211 700 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -2,2 20/09/2026 2 728 353 7,11E.90PLN 790 000 POLAND GOVERNMENT BOND6,25 24/10/2015 281 220 0,73SEK 2 255 000 KINGDOM OF SWEDEN4,25 12/03/2019 380 777 0,99SGD 270 000 SINGAPOUR2,5 06/01/2019 213 397 0,56USD 110 000 US TREASURY BILL2,625 15/11/2020 102 798 0,27USD 345 000 US TREASURY BILL4,5 15/05/2038 347 372 0,90USD 230 000 US TREASURY BILL2,125 15/02/2040 242 695 0,63USD 510 000 US TREASURY BILL2,625 15/08/2020 479 400 1,25USD 550 000 US TREASURY BILL INDEXEDFLR 15/01/2021 556 636 1,4516 529 909 43,04Aardolie en gasUSD 70 000 SHELL INTERNATIONAL FIN3,1 28/06/2015 71 922 0,19MijnbouwproductenUSD 120 000ANGLO AMERICAN CAPITAL2,15 27/09/2013 121 115 0,32Diverse financiële dienstenEUR 140 000 ABB INTL FINANCE LTD4,625 06/06/2013 202 148 0,53EUR 200 000 CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCEFLR 24/05/2013 275 718 0,72*GBP 540 000 MBNA CREDIT CARD5,45 17/02/2016 868 447 2,25USD 380 000 JPMORGAN CHASE4,987 09/12/2037 380 001 0,99USD 120 000 MERRILL LYNCH6,15 25/04/2013 129 641 0,34USD 170 000 MORGAN STANLEYFLR 03/12/2044 171 264 0,45USD 110 000 MORGAN STANLEY5,3 01/03/2013 117 279 0,312 144 498 5,59TelecommunicatieUSD 160 000 VERIZON COMMUNICATIONS3,75 20/05/2011 161 137 0,42TOTAAL OBLIGATIES 36 700 771 95,59TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 36 700 771 95,59TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE36 700 771 95,59268


U S DP A R V E S T B O N D W O R L DFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenUSDEngagementen invalutaAUD V 2 AUS. 10YR FUT 03/11 94,906 (949) (189 812)EUR A 11 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 117,180 (32 652) 1 288 980CAD V 3 CANADA 10Y BOND 06/11 120,240 (2 442) (360 720)EUR V 20 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 20 967 (2 482 400)JPY A 3 JPN 10YR BOND/TSE 03/11 139,540 (30 880) 418 619 937GBP V 1 LONG GILT 06/11 116,680 (1 106) (116 680)EUR V 5 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 207 (540 300)USD A 4 US T.BONDS 06/11 120,344 2 875 481 375USD A 10 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 1 453 1 190 469USD V 8 US T.NOTES (2YRS) 06/11 109,148 (2 775) (1 746 375)USD V 4 US T.NOTES 5YRS 06/11 116,938 (797) (467 750)TOTAAL (46 099)Een totaal bedrag van USD 137 448 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenUSDEngagementUSDVervaldagAUD 345 000 CAD 338 500 2 515 349 855 13/04/2011AUD 345 000 NZD 446 837 14 907 350 664 13/04/2011AUD 616 920 USD 612 594 12 370 624 963 13/04/2011AUD 315 849 USD 313 634 6 333 319 967 13/04/2011AUD 273 000 USD 274 139 2 421 276 560 13/04/2011CAD 333 761 AUD 340 000 (2 055) 344 174 13/04/2011CAD 280 855 EUR 209 000 (473) 288 198 13/04/2011CAD 161 165 NZD 215 000 4 254 165 806 13/04/2011CAD 757 871 USD 761 590 15 517 777 107 13/04/2011CAD 240 919 USD 242 101 4 933 247 034 13/04/2011CHF 486 025 EUR 370 000 12 474 523 518 13/04/2011CHF 269 656 EUR 205 000 7 312 290 458 13/04/2011CHF 275 107 EUR 213 000 2 134 296 329 13/04/2011CHF 59 130 EUR 45 000 1 537 63 691 13/04/2011CHF 275 958 EUR 215 000 288 297 246 13/04/2011CHF 535 252 EUR 430 000 (17 373) 576 543 13/04/2011CHF 288 387 GBP 190 000 1 524 310 554 13/04/2011CHF 324 150 GBP 214 000 1 001 349 066 13/04/2011CHF 313 433 GBP 210 000 (4 034) 337 525 13/04/2011CHF 171 295 USD 181 340 3 032 184 372 13/04/2011EUR 436 000 CHF 552 682 7 138 601 774 13/04/2011EUR 210 000 CHF 274 833 (5 850) 289 845 13/04/2011EUR 210 000 CHF 275 394 (6 454) 289 845 13/04/2011EUR 262 000 GBP 219 467 4 930 361 887 13/04/2011EUR 207 000 GBP 174 303 2 420 285 918 13/04/2011EUR 252 000 GBP 214 316 (504) 348 074 13/04/2011EUR 245 000 GBP 209 475 (2 299) 338 406 13/04/2011EUR 213 000 NOK 1 686 905 (6 420) 294 799 13/04/2011EUR 213 000 SEK 1 911 640 (7 307) 294 700 13/04/2011EUR 389 000 USD 521 094 15 949 537 043 13/04/2011EUR 322 000 USD 429 831 14 713 444 544 13/04/2011EUR 321 000 USD 428 716 14 447 443 164 13/04/2011EUR 380 000 USD 512 415 12 203 524 618 13/04/2011EUR 415 000 USD 563 392 9 546 572 938 13/04/2011EUR 213 000 USD 284 716 9 346 294 062 13/04/2011EUR 190 000 USD 253 442 8 867 262 309 13/04/2011EUR 424 000 USD 576 579 8 784 585 363 13/04/2011EUR 225 000 USD 303 514 7 115 310 629 13/04/2011EUR 199 000 USD 268 521 6 213 274 734 13/04/2011EUR 344 424 USD 470 283 5 220 475 503 13/04/2011EUR 108 000 USD 144 967 4 135 149 102 13/04/2011EUR 643 000 USD 883 868 3 840 887 708 13/04/2011EUR 97 000 USD 130 193 3 722 133 916 13/04/2011EUR 205 000 USD 280 094 2 924 283 017 13/04/2011EUR 237 000 USD 324 650 2 546 327 196 13/04/2011EUR 80 000 USD 108 026 2 420 110 446 13/04/2011EUR 205 000 USD 281 919 1 098 283 017 13/04/2011269


P A R V E S T B O N D W O R L DU S DEUR 23 000 USD 31 015 738 31 753 13/04/2011EUR 21 000 USD 28 318 674 28 992 13/04/2011EUR 5 000 USD 6 697 206 6 903 13/04/2011EUR 1 000 USD 1 340 41 1 381 13/04/2011GBP 213 000 CHF 323 481 (1 785) 346 252 13/04/2011GBP 175 000 CHF 269 830 (5 834) 284 479 13/04/2011GBP 179 961 EUR 209 000 4 166 292 837 13/04/2011GBP 210 702 EUR 250 000 (2 440) 342 860 13/04/2011GBP 210 110 EUR 250 000 (3 403) 341 897 13/04/2011GBP 362 403 USD 559 551 29 722 589 272 13/04/2011GBP 374 418 USD 581 601 27 209 608 809 13/04/2011GBP 178 000 USD 288 363 1 068 289 431 13/04/2011JPY 69 039 052 USD 835 000 8 033 843 033 13/04/2011JPY 27 628 920 USD 330 000 7 376 337 376 13/04/2011JPY 23 459 268 USD 280 000 6 460 286 460 13/04/2011JPY 22 594 140 USD 270 000 5 896 275 896 13/04/2011JPY 19 261 120 USD 230 000 5 197 235 197 13/04/2011JPY 23 316 440 USD 280 000 4 716 284 716 13/04/2011JPY 16 097 473 USD 193 000 3 566 196 566 13/04/2011JPY 16 256 292 USD 195 000 3 505 198 505 13/04/2011JPY 23 523 330 USD 285 000 2 242 287 242 13/04/2011JPY 11 614 316 USD 140 000 1 822 141 822 13/04/2011JPY 23 484 627 USD 285 000 1 770 286 770 13/04/2011JPY 16 510 700 USD 200 000 1 611 201 611 13/04/2011JPY 7 086 110 USD 85 000 1 528 86 528 13/04/2011JPY 7 002 744 USD 84 000 1 510 85 510 13/04/2011JPY 23 436 804 USD 285 000 1 186 286 186 13/04/2011JPY 12 037 729 USD 146 000 992 146 992 13/04/2011JPY 11 624 040 USD 141 000 941 141 941 13/04/2011JPY 836 857 USD 10 000 219 10 219 13/04/2011JPY 2 228 963 USD 27 000 218 27 218 13/04/2011JPY 1 733 676 USD 21 000 170 21 170 13/04/2011JPY 496 479 USD 6 000 62 6 062 13/04/2011JPY 496 457 USD 6 000 62 6 062 13/04/2011JPY 23 296 327 USD 285 000 (530) 284 471 13/04/2011JPY 665 927 553 USD 8 170 890 (39 276) 8 131 613 13/04/2011MXN 3 822 402 USD 309 480 4 987 314 467 13/04/2011MYR 609 018 USD 197 579 1 483 199 062 13/04/2011NOK 2 681 721 USD 455 959 21 835 477 794 13/04/2011NOK 512 617 USD 87 157 4 174 91 331 13/04/2011NZD 358 199 AUD 274 000 (9 173) 269 847 13/04/2011NZD 376 716 AUD 289 000 (10 498) 283 796 13/04/2011NZD 373 000 CAD 278 022 (5 586) 279 697 13/04/2011NZD 298 000 CAD 226 873 (9 340) 223 457 13/04/2011SEK 7 723 958 USD 1 149 480 68 403 1 217 883 13/04/2011SEK 870 548 USD 135 000 2 265 137 265 13/04/2011SGD 367 594 EUR 210 000 (524) 289 528 13/04/2011USD 66 972 AUD 68 000 (1 866) 66 972 13/04/2011USD 211 711 AUD 215 000 (5 940) 211 711 13/04/2011USD 69 000 CAD 68 801 (1 508) 69 000 13/04/2011USD 42 000 CHF 39 591 (597) 42 000 13/04/2011USD 400 000 CHF 374 440 (2 869) 400 000 13/04/2011USD 452 000 CHF 426 381 (6 754) 452 000 13/04/2011USD 350 000 CHF 332 269 (7 497) 350 000 13/04/2011USD 146 694 DKK 819 093 (4 875) 146 694 13/04/2011USD 282 802 EUR 205 000 (64) 282 802 13/04/2011USD 6 754 EUR 5 000 (145) 6 754 13/04/2011USD 24 549 EUR 18 000 (288) 24 549 13/04/2011USD 58 611 EUR 43 000 (722) 58 611 13/04/2011USD 33 270 EUR 25 000 (1 226) 33 270 13/04/2011USD 95 196 EUR 70 000 (1 392) 95 196 13/04/2011USD 143 192 EUR 105 000 (1 690) 143 192 13/04/2011USD 743 404 EUR 540 000 (1 706) 743 404 13/04/2011USD 146 837 EUR 107 963 (2 134) 146 837 13/04/2011USD 302 487 EUR 221 000 (2 457) 302 487 13/04/2011USD 183 607 EUR 135 000 (2 671) 183 607 13/04/2011USD 223 516 EUR 164 000 (2 777) 223 516 13/04/2011USD 282 999 EUR 208 000 (4 007) 282 999 13/04/2011USD 230 331 EUR 170 000 (4 241) 230 331 13/04/2011USD 313 564 EUR 231 000 (5 178) 313 564 13/04/2011USD 565 799 EUR 415 000 (6 832) 565 799 13/04/2011USD 279 812 EUR 208 000 (7 193) 279 812 13/04/2011270


U S DP A R V E S T B O N D W O R L DUSD 391 561 EUR 290 000 (8 591) 391 561 13/04/2011USD 2 712 359 EUR 2 034 000 (94 223) 2 712 358 13/04/2011USD 3 197 161 EUR 2 397 553 (111 064) 3 197 160 13/04/2011USD 80 737 GBP 50 000 (527) 80 737 13/04/2011USD 425 623 GBP 262 236 (584) 425 623 13/04/2011USD 282 839 GBP 175 000 (1 585) 282 839 13/04/2011USD 1 253 104 GBP 811 596 (65 966) 1 253 103 13/04/2011USD 356 000 JPY 29 026 816 1 761 356 000 13/04/2011USD 286 000 JPY 23 321 870 1 384 286 000 13/04/2011USD 564 000 JPY 46 107 000 1 317 564 000 13/04/2011USD 286 000 JPY 23 328 877 1 298 286 000 13/04/2011USD 23 000 JPY 1 880 102 56 23 000 13/04/2011USD 17 000 JPY 1 410 095 (209) 17 000 13/04/2011USD 306 000 JPY 25 291 818 (2 657) 306 000 13/04/2011USD 270 000 JPY 22 389 480 (3 238) 270 000 13/04/2011USD 268 000 JPY 22 241 856 (3 436) 268 000 13/04/2011USD 357 000 JPY 29 725 605 (5 767) 357 000 13/04/2011USD 504 000 JPY 41 803 272 (6 161) 504 000 13/04/2011USD 280 000 JPY 23 472 120 (6 450) 280 000 13/04/2011USD 569 000 JPY 47 333 459 (8 650) 569 000 13/04/2011USD 392 105 NZD 519 661 3 021 392 105 13/04/2011USD 279 657 NZD 375 000 (1 116) 279 657 13/04/2011USD 176 424 SEK 1 185 483 (10 412) 176 424 13/04/2011USD 160 000 SEK 1 107 699 (14 576) 160 000 13/04/2011USD 54 755 SGD 70 777 (924) 54 755 13/04/2011USD 285 000 SGD 364 866 (2 035) 285 000 13/04/2011USD 165 961 ZAR 1 193 877 (4 901) 165 961 13/04/2011ZAR 1 193 877 USD 165 000 5 977 170 977 13/04/2011TOTAAL (89 864) 56 505 713271


P A R V E S T B O N D W O R L D E M E R G IN GU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesBankenUSD 1 300 000 ALLIANCE BANK10,5 25/03/2017 1 242 835 0,94USD 840 000 BANCO DE CREDITO DEL PERU5,375 16/09/2020 806 400 0,61USD 2 000 000 BTA BANK10,75 01/07/2018 2 133 550 1,61USD 1 600 000 QATAR6,4 20/01/2040 1 653 333 1,255 836 118 4,41SteenkoolUSD 300 000 PT ADARO INDONESIA7,625 22/10/2019 329 250 0,25ChemieUSD 600 000ElektriciteitUSD 2 250 000Energie-vervangingsbronnenUSD 1 600 000BRAKSEMELEC DE CARACAS FIN BVKAZATOMPROM7 07/05/2020 619 500 0,478,5 04/10/2018 1 264 687 0,966,25 20/05/2015 1 721 712 1,30Onroerend goedUSD 500 000 FITA INTERNATIONAL7 10/02/2020 512 368 0,39USD 1 300 000 QATARI DIAR5 21/07/2020 1 269 752 0,961 782 120 1,35MediaUSD 55 903 EUROPEAN MEDIA10 01/02/201539 971 0,03USD 1 000 000 MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS6,375 28/07/2017 1 036 250 0,781 076 221 0,81MultinationaalUSD 350 000 EASTERN6,875 09/01/2016 330 159 0,25Soevereine landenBRL 4 303 000 BRESIL10 01/01/2012 2 545 764 1,93BRL 500 000 BRESIL12,5 01/05/2016 344 501 0,26BRL 605 000 BRESIL12,5 01/05/2022 429 069 0,32COP 682 000 000 COLOMBIE12 22/10/2015 450 482 0,34COP 1 165 000 000 COLOMBIE7,75 14/04/2021 643 231 0,49EUR 641 098 ARGENTINE7,82 31/12/2033 631 165 0,48EUR 891 126 REPUBLIC D'ARGENTINE7.82 31/12/2033 881 545 0,67IDR 14 500 000 000 INDONESIE10,5 15/08/2030 1 725 864 1,31TRY 200 000 TURQUIE11 06/08/2014 131 989 0,10TRY 369 922 TURQUIE16 07/03/2012 248 642 0,19USD 2 600 000 AFRIQUE DU SUD5,5 09/03/2020 2 736 499 2,07USD 400 000 BELARUS8,75 03/08/2015 393 206 0,30USD 1 600 000 BRESIL11 17/08/2040 2 152 000 1,63USD 1 543 889 BRESIL8 15/01/2018 1 810 210 1,37USD 1 069 000 BRESIL7,125 20/01/2037 1 261 420 0,95USD 1 600 000 CHILI3,875 05/08/2020 1 554 400 1,18USD 535 000 COLOMBIE8,125 21/05/2024 674 635 0,51USD 500 000 COTE D'IVOIREFLR 31/12/2032 188 488 0,14USD 922 000 EGYPTE6,875 30/04/2040 828 613 0,63USD 1 500 000 EL SALVADOR7,625 01/02/2041 1 482 500 1,12USD 407 000 EL SALVADOR7,375 01/12/2019 444 648 0,34USD 623 000 EL SALVADOR7,65 15/06/2035 629 230 0,48USD 2 336 000 INDONESIE6,625 17/02/2037 2 512 669 1,90USD 1 112 000 INDONESIE7,75 17/01/2038 1 334 400 1,01USD 805 000 INDONESIE11.625 03/04/2019 1 162 219 0,88USD 1 810 000 INDONESIE6,875 17/01/2018 2 054 350 1,55USD 1 705 000 LITUANIE7,375 02/11/2020 1 868 937 1,41USD 1 300 000 MEXIQUE5,95 19/03/2019 1 441 050 1,09USD 2 664 000 MEXIQUE5,625 15/01/2017 2 937 059 2,22USD 815 000 MEXIQUE6,625 03/03/2015 931 138 0,70USD 1 200 000 NATIONAL AGRICULTURAL CO.4,25 28/01/2016 1 205 976 0,91USD 1 375 000 PEROU7,35 21/07/2025 1 660 313 1,26USD 1 000 000 PEROU - EMPRUNT D'ETAT -8,75 21/11/2033 1 350 000 1,02USD 1 131 000 POLOGNE6,375 15/07/2019 1 257 669 0,95USD 2 200 000 REPUBLIC OF PANAMA6,7 26/01/2036 2 420 000 1,83USD 560 000 REPUBLIC OF PANAMA7,25 15/03/2015 650 160 0,49USD 867 000 REPUBLIC OF PANAMA9,375 04/01/2029 1 213 800 0,92272


U S DP A R V E S T B O N D W O R L D E M E R G IN GUSD 490 000 REPUBLIC OF PANAMA8,875 30/09/2027 660 765 0,50USD 2 547 500 REPUBLIC OF VENEZUELA6 12/09/2020 1 467 360 1,11USD 2 281 012 REPUBLIQUE D'ARGENTINE8,28 31/12/2033 1 961 671 1,48USD 1 796 682 REPUBLIQUE D'ARGENTINE7 03/10/2015 1 693 517 1,28USD 2 362 000 REPUBLIQUE D'ARGENTINE2.5 31/12/2038 992 040 0,75USD 509 223 REPUBLIQUE DOMINICAINE9,04 23/01/2018 566 511 0,43USD 1 367 000 REPUBLIQUE DOMINICAINE8,625 20/04/2027 1 462 690 1,11USD 700 000 RUSSIE11 24/07/2018 980 490 0,74USD 900 000 RUSSIE12,75 24/06/2028 1 559 070 1,18USD 3 784 111 RUSSIE7,5 31/03/2030 4 381 243 3,30USD 1 500 000 RUSSIE5 29/04/2020 1 497 549 1,13USD 180 000 SRI LANKA6,25 04/10/2020 177 300 0,13USD 1 026 000 TURQUIE7,375 02/05/2025 1 152 968 0,87USD 495 000 TURQUIE6,75 03/04/2018 540 788 0,41USD 680 000 TURQUIE7,5 14/07/2017 776 900 0,59USD 1 407 000 TURQUIE6,875 17/03/2036 1 438 658 1,09USD 2 013 000 TURQUIE7 05/06/2020 2 231 914 1,69USD 679 000 UKRAINE6,580 21/11/2016 668 476 0,51USD 1 800 000 UNITED MEXICAN STATES5,75 12/10/2050 1 611 000 1,22USD 2 200 000 URUGUAY7,625 21/03/2036 2 584 999 1,96USD 2 255 329 URUGUAY8 18/11/2022 2 781 947 2,10USD 500 000 URUGUAY9,25 17/05/2017 640 000 0,48USD 3 760 000 VENEZUELA12,75 23/08/2022 3 177 199 2,40USD 2 100 000 VENEZUELA9 07/05/2023 1 399 650 1,06USD 1 100 000 1MALAYSIA3,928 04/06/2015 1 146 422 0,87UYU 6 597 697 URUGUAY3,7 26/06/2037 345 599 0,2684 084 567 63,60Aardolie en gasPHP 30 000 000 PETRON7 10/11/2017 672 101 0,51USD 600 000 ENAP5,25 10/08/2020 588 875 0,45USD 344 000 GAZ CAPITAL SA9,25 23/04/2019 422 947 0,32USD 2 136 000 KAZMUNAIGAZ9,125 07/02/2018 2 583 614 1,94USD 923 000 KAZMUNAIGAZ7 05/05/2020 988 709 0,75USD 1 000 000 KAZMUNAIGAZ11,75 23/01/2015 1 250 970 0,95USD 800 000 KAZMUNAIGAZ6,375 09/04/2021 818 684 0,62USD 1 000 000 PACIFIC RUBIABLES8,75 10/11/2016 1 132 500 0,86USD 600 000 PEMEX5,5 21/01/2021 600 000 0,45USD 1 600 000 PETROLEOS4,9 28/10/2014 1 077 792 0,82USD 6 000 000 PETROLEOS5,5 12/04/2037 2 665 638 2,0112 801 830 9,68Regio's (staten, provincies)USD 1 000 000 KDB4,375 10/08/2015 1 025 192 0,78USD 1 000 000 PR BUENOS AIRES10.875 26/01/2021 934 443 0,71USD 1 000 000 PROVINCIA DE CORDOBA12,375 17/08/2017 1 037 500 0,782 997 135 2,27Diverse financiële dienstenUSD 600 000 BIZ FIN8,375 27/04/2015 620 352 0,47USD 800 000 CHINA OVERSEAS FIN5,5 10/11/2020 783 347 0,59USD 600 000 KUWAIT PROJECTS9,375 15/07/2020 636 428 0,48USD 600 000 NILE FINANCE5,25 05/08/2015 572 158 0,43USD 400 000 PCCW-HKT CAPITAL NO4 LTD4,25 24/02/2016 403 562 0,31USD 700 000 PSB FINANCE12,5 31/01/2018 768 419 0,58USD 2 000 000 RZD CAPITAL5,739 03/04/2017 2 064 860 1,57USD 1 000 000 SB CAPITAL5,499 07/07/2015 1 036 480 0,786 885 606 5,21TelecommunicatieUSD 650 000 TELEMAR NORTE5,5 23/10/2020 626 600 0,47TOTAAL OBLIGATIES 120 355 505 91,03TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 120 355 505 91,03Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002USD 141 000 BNPP BD CORP.WLD EMERG.CL.I C.14 458 140 10,93TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 14 458 140 10,93TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE134 813 645 101,96273


P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D A S IAU S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesLandbouwHKD 16 800 000 GLORY RIVER HOLDINGS LTD1 29/07/2015 2 289 823 0,64USD 4 000 000 CHAODA MODERN AGRICULTURE3,7 01/09/2015 3 779 000 1,05USD 7 000 000 WILMAR INTL (CV)zc 18/12/2012 8 599 283 2,3914 668 106 4,08VoedingUSD 12 000 000 OLAM INTERNATIONAL LTD (CV)6 15/10/2016 15 339 000 4,26BankenHKD 20 000 000SteenkoolCNY 27 000 000Elektrische onderdelen en uitrustingenCNY 34 000 000AutoconstructeursUSD 6 600 000MilieucontroleCNY 27 000 000TREASURE SOURCE (CV)HIDILI INDUSTRY INTL DEVCHINA HIGH SPEADTATA MOTORS (CV)SOUND GLOBAL LTD2 23/05/2011 2 889 697 0,801,5 19/01/2015 4 046 135 1,12zc 14/05/2011 5 594 506 1,55zc 07/12/2012 8 769 750 2,446 15/09/2015 4 195 893 1,17ElektriciteitUSD 12 000 000 JAIPRAKASH POWER VENTURE5 13/02/2015 11 710 800 3,25USD 16 000 000 TATA POWER CO.LTD (CV)1,75 21/11/2014 16 977 600 4,7228 688 400 7,97ElektronicaUSD 9 900 000 AU OPTRONICS (CV)zc 13/10/2015 9 909 405 2,75Energie-vervangingsbronnenUSD 8 500 000FIRST RESOURCES LTD (CV)5,625 22/09/2014 10 546 800 2,93IJzer/StaalUSD 7 500 000 JSW STEELzc 28/06/2012 10 026 248 2,79USD 11 815 000 TATA STEEL LTD (CV)4,5 21/11/2014 13 590 203 3,7723 616 451 6,56Onroerend goedCNY 10 000 000 SHUI ON LAND4,5 29/09/2015 1 610 033 0,45HKD 53 700 000 FAR EAST CONSORTIUM3,625 05/03/2015 6 825 247 1,90HKD 102 000 000 NEW WORLD DEVELOPMENT (CV) "SHERSON"zc 06/04/2014 14 624 617 4,05HKD 60 000 000 SOHO CHINA LTD (CV)3,75 02/07/2014 8 871 319 2,47SGD 1 000 000 CAPITALAND3,125 05/03/2018 814 155 0,23SGD 6 000 000 CAPITALAND (CV)2,875 03/09/2016 4 662 465 1,30SGD 3 000 000 KEPPEL LAND CV1,875 29/11/2015 2 263 435 0,63SGD 1 500 000 RUBY ASSETS (CV)1,6 01/02/2019 1 182 323 0,33SGD 11 500 000 YANLORD LAND GROUP LTD5,85 13/07/2014 9 141 849 2,5449 995 443 13,90InformaticaUSD 1 700 000 ACER INCzc 10/08/2015 1 779 451 0,49USD 500 000 ACER INCzc 10/08/2017 535 482 0,152 314 933 0,64Aardolie en gasHKD 20 000 000 CHINA PETROLEUM CHEMICAL (CV)zc 24/04/2014 2 991 413 0,83USD 5 000 000 SHIV-VANI OIL & GAS5 17/07/2015 4 549 650 1,277 541 063 2,10MijnbouwproductenAUD 2 250 000 WESTERN8 02/07/2012 2 465 356 0,69AUD 7 000 000 WESTERN AREAS NL6,4 02/07/2015 8 738 941 2,43AUD 2 675 000 WESTERN AREAS NL6,375 07/02/2014 3 087 665 0,86USD 2 000 000 PALADIN5 11/03/2013 2 137 500 0,59USD 10 000 000 SESA GOA LTD (CV)5 31/10/2014 10 617 499 2,9527 046 961 7,52HalfgeleidersUSD 300 000 EPISTARzc 27/01/2016 322 125 0,09USD 7 000 000 HYNIX (CV)2,65 14/05/2015 7 370 853 2,057 692 978 2,14Diverse financiële dienstenHKD 45 190 000 FAIR VANTAGE (CV)1 03/06/2013 7 456 913 2,08HKD 16 300 000 POWER REGAL GROUP LIMITED2,25 02/06/2014 2 534 199 0,70274


U S DP A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D A S IAUSD 2 500 000 CHINA OVERSEAS FINzc 14/05/2014 3 073 725 0,8513 064 837 3,63Gediversifieerde holdingmaatschappijenUSD 1 000 000 LARSEN AND TOUBRO LTD (CV)3,5 22/10/2014 1 149 450 0,32VastgoedbeleggingsmaatschappijenAUD 4 000 000COMMONWEALTH5,075 21/08/2014 3 989 783 1,11TelecommunicatieUSD 4 500 000 LG UPLUS (CV)FLR 29/09/2012 4 491 450 1,24USD 2 500 000 RELIANCE COMMUNICATIONS (CV)zc 01/03/2012 2 829 180 0,797 320 630 2,03TransportTHB 290 000 000 BTS GROUPFLR 25/01/2016 9 105 476 2,54USD 4 250 000 PB ISSUER NO 2 LTD1,75 12/04/2016 4 082 015 1,1313 187 491 3,67DetailhandelHKD 167 000 000 HENGDELI (CV)2,5 20/10/2015 24 966 912 6,94HKD 126 000 000 INTIME DEP. (CV)1,75 27/10/2013 17 221 784 4,7942 188 696 11,73TOTAAL OBLIGATIES 303 756 408 84,42EffectenleningenObligatiesLandbouwHKD 93 400 000GLORY RIVER HOLDINGS LTD1 29/07/201512 730 328 3,54AutoconstructeursUSD 2 600 000ElektronicaUSD 200 000TATA MOTORS (CV)AU OPTRONICS (CV)zc 31/12/2011 3 454 750 0,96zc 13/10/2015 200 190 0,06Onroerend goedSGD 6 500 000 CAPITALAND2,95 20/06/2022 4 777 546 1,33SGD 4 000 000 CAPITALAND3,125 05/03/2018 3 256 620 0,91SGD 750 000 RUBY ASSETS (CV)1,6 01/02/2019 591 162 0,16SGD 2 000 000 YANLORD LIMITED (CV)5,85 13/07/2014 1 589 887 0,4410 215 215 2,84InformaticaUSD 300 000 ACER (CV)zc 10/08/2015 314 021 0,09USD 1 000 000 ACER (CV)zc 10/08/2017 1 070 963 0,291 384 984 0,38Diverse financiële dienstenHKD 55 410 000 FAIR VANTAGE (CV)1,000 03/06/2013 9 143 341 2,54HKD 17 000 000 POWER REGAL GROUP LIMITED2,25 02/06/2014 2 643 029 0,73USD 3 000 000 CHINA OVERSEAS FINzc 14/05/2014 3 688 470 1,0315 474 840 4,30Gediversifieerde holdingmaatschappijenUSD 2 000 000 LARSEN AND TOUBRO LTD (CV)3,5 22/10/2014 2 298 900 0,64TransportUSD 2 000 000DetailhandelHKD 4 000 000PACIFIC BASININTIME DEP.(CV)1,75 12/04/2016 1 920 948 0,531,75 31/12/2011 546 723 0,15TOTAAL OBLIGATIES 48 226 878 13,40TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 48 226 878 13,40TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 351 983 286 97,82Andere effecten en geldmarktinstrumentenObligatiesDiverse financiële dienstenUSD 4 000 000 ENERCOAL (CV)9,25 05/08/20144 794 016 1,33TOTAAL OBLIGATIES 4 794 016 1,33TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 4 794 016 1,33275


P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D A S IAU S DTOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE356 777 302 99,15276


U S DP A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D A S IATermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenUSDUSDCNY 60 000 000 USD 9 158 907 (13 964) 9 144 943 31/03/2011KRW 5 000 000 000 USD 4 453 827 (31 721) 4 422 106 31/03/2011MYR 55 000 000 USD 18 065 364 (72 558) 17 992 806 31/03/2011SGD 30 000 000 USD 23 521 073 89 178 23 610 252 31/03/2011USD 8 034 640 AUD 8 000 000 (78 056) 8 034 640 31/03/2011USD 6 638 637 INR 300 000 000 49 636 6 638 637 31/03/2011TOTAAL (57 485) 69 843 384277


P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P EE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesVoedingEUR 1 500 000MARINE HARVEST4,5 23/02/20151 962 072 0,45Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 4 485 600FAURECIA (CV)4,5 01/01/2015 7 221 688 1,64BankenEUR 4 600 000 BES FINANCE LTD3 19/05/2015 4 181 906 0,95EUR 9 000 000 FORTIS BANK (CV)FLR 01/01/2049 5 118 750 1,16EUR 9 600 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV)1,5 30/07/2014 10 911 936 2,47EUR 9 800 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV)3,25 27/06/2013 10 088 316 2,2930 300 908 6,87LuchtvaartmaatschappijenEUR 9 055 485 AIR FRANCE-KLM (CV)4,97 01/04/2015 11 422 181 2,59GBP 1 100 000 BRITISH AIRWAYS (CV)5.8 13/08/2014 1 793 925 0,4113 216 106 3,00Elektrische onderdelen en uitrustingenEUR 2 923 250 NEXANS4 01/01/2016 3 851 978 0,87AutoconstructeursEUR 4 128 950PEUGEOT (CV)4,45 01/01/2016 5 544 809 1,26IJzer/StaalUSD 5 800 000 ARCELOR (CV)5 15/05/2014 6 195 821 1,41USD 2 500 000 EVRAZ GROUP7,25 13/07/2014 3 716 243 0,849 912 064 2,25InformaticaEUR 3 531 240 CAP GEMINI (CV)3,5 01/01/2014 4 763 223 1,08EUR 9 510 554 CAP GEMINI (CV)1 01/01/2012 11 824 490 2,6816 587 713 3,76Engineering en constructieEUR 4 000 000 ABENGOA (CV)4,5 03/02/2017 3 787 480 0,86InternetEUR 3 455 963SoftwareGBP 3 600 000ILIAD (CV)AUTONOMY CORP.P.L.C. (CV)2,2 01/01/2012 3 602 437 0,823,25 03/04/2015 4 758 512 1,08Vrije tijdGBP 8 700 000 TUI AG (CV)4,9 27/04/2017 10 165 640 2,31GBP 8 000 000 TUI TRAVEL (CV)6 05/10/2014 9 800 848 2,2219 966 488 4,53MediaGBP 4 600 000 WPP (CV)5,75 19/05/2014 8 320 231 1,89Soevereine landenEUR 9 500 000PARPUBLICA - PARTICIP.PUBLICASOBL5,25 28/09/2017 10 559 250 2,40Aardolie en gasEUR 9 438 000 MAUREL PROM (CV)7,125 31/07/2014 10 425 041 2,37USD 14 700 000 LUKOIL (CV)2,625 16/06/2015 12 732 912 2,89USD 15 600 000 SEADRILL3,625 08/11/2012 15 137 217 3,4238 295 170 8,68Aardolie en gas - dienstenEUR 931 161 CGG VERITAS1,75 01/01/2016 1 070 549 0,24EUR 11 164 485 TECHNIP OCEANE0,5 01/01/2016 12 526 179 2,84USD 15 300 000 ACERGY (CV)2,25 11/10/2013 13 818 630 3,1427 415 358 6,22MijnbouwproductenUSD 5 200 000 ANGLO AMERICAN (CV)4 05/07/2014 7 596 397 1,72USD 4 600 000 PETROPAVLOVSK (CV)4 18/02/2015 3 759 065 0,85USD 25 400 000 VEDANTA RESOURCES P.L.C. (CV)4 30/03/2017 19 341 846 4,40USD 5 000 000 VEDANTA RESOURCES P.L.C. (CV)5,5 13/07/2016 4 498 516 1,0235 195 824 7,99Farmaceutische productenEUR 6 750 000 UCB (CV)4,5 22/10/2015 7 447 275 1,69USD 15 700 000 SHIRE P.L.C (CV)2,75 09/05/2014 12 321 101 2,8019 768 376 4,49ReclameEUR 4 910 400 PUBLICIS GROUPE (CV)3,125 30/07/2014 7 444 844 1,69278


E U RP A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P EHalfgeleidersEUR 1 100 000INFINEON TECH HOLDINGS7,5 26/05/2014 3 981 692 0,90Diverse financiële dienstenEUR 7 300 000 CONTROLINVESTE INTERNATIONAL (CV)3 28/01/2015 6 689 355 1,52EUR 18 050 000 INTERNATIONAL POWER (CV)4,75 06/05/2015 20 182 084 4,58EUR 3 900 000 MNV ZRT4,4 25/09/2014 3 756 476 0,8530 627 915 6,95Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 7 100 000 INDUSTRIVARDE (CV)2,5 27/02/2015 8 778 014 1,99EUR 13 342 263 MISARTE3,25 01/01/2016 14 384 096 3,26EUR 10 953 636 TEM (CV)4,25 01/01/2015 12 403 380 2,8135 565 490 8,06VastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 4 300 000 BENI STABILI SPA3,875 23/04/2015 4 343 903 0,99EUR 8 796 821 UNIBAIL RODAMCO SE (CV)3,5 01/01/2015 11 806 123 2,6716 150 026 3,66TelecommunicatieEUR 9 719 968 ALCATEL-LUCENT (CV)5 01/01/2015 12 859 029 2,92TOTAAL OBLIGATIES 366 895 460 83,24EffectenleningenObligatiesBankenEUR 3 600 000BES FINANCE (CV)3 19/05/20153 272 796 0,74AutoconstructeursEUR 3 263 000PEUGEOT (CV)4,45 01/01/2016 4 381 916 0,99InformaticaEUR 7 324 446 CAP GEMINI1 01/01/2012 9 106 498 2,07EUR 1 126 760 CAP GEMINI3,5 01/01/2014 1 519 865 0,3410 626 363 2,41Aardolie en gasUSD 7 800 000 LUKOIL INT (CV)2,625 16/06/2015 6 756 239 1,53Aardolie en gas - dienstenEUR 1 051 215Farmaceutische productenEUR 50 000BeleggingsmaatschappijenEUR 8 565 825TECHNIP OCEANEUCB (CV)EURAZEO (CV)0,5 01/01/2016 1 179 428 0,274,5 22/10/2015 55 165 0,016,25 10/06/2014 10 671 104 2,43TOTAAL OBLIGATIES 36 943 011 8,38TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 36 943 011 8,38TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 403 838 471 91,62Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 8 000 000 REPUBLIC OF ITALYzc 29/04/20117 988 607 1,81TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 7 988 607 1,81TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 7 988 607 1,81Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 7 302 BNP PARIBAS CASH INVEST16 564 149 3,76TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 16 564 149 3,76279


P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P EE U RTOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE428 391 227 97,19280


E U RP A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P EFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR V 80 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 63 600 (9 929 600)EUR V 156 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 3 013,000 (125 600) (4 700 280)TOTAAL (62 000)Een totaal bedrag van EUR 520 070 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagCHF 9 530 000 EUR 7 388 834 36 264 7 425 098 08/03/2011CHF 2 000 000 EUR 1 541 605 16 652 1 558 258 08/03/2011CHF 1 000 000 EUR 764 415 14 714 779 129 08/03/2011EUR 10 979 268 GBP 9 250 000 86 499 10 979 268 18/03/2011EUR 9 039 210 USD 12 220 000 190 372 9 039 209 18/03/2011TOTAAL 344 501 29 780 962281


P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P E S M A L L C A PE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesVoedingEUR 300 000 MARINE HARVEST4,5 23/02/2015 392 414 0,89EUR 900 000 PESCANOVA (CV)6,75 03/05/2015 1 022 751 2,33GBP 800 000 SAINSBURY (CV)4,25 16/07/2014 1 152 586 2,632 567 751 5,85Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 299 040 FAURECIA (CV)4,5 01/01/2015 481 446 1,10EUR 600 000 NOKIAN RENKAATzc 27/06/2014 667 098 1,521 148 544 2,62BankenCHF 1 000 000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK (CV)2 08/05/2014 831 069 1,89ChemieEUR 600 000Elektrische onderdelen en uitrustingenEUR 531 500SGL CARBON (CV)NEXANS0,75 16/05/2013 591 084 1,354 01/01/2016 700 360 1,60RecreatieEUR 717 942 CLUB MEDITERRANEE6.11 01/11/2015 857 002 1,95EUR 700 000 INTRALOT LUXEMBOURG SA (CV)2,25 20/12/2013 667 275 1,521 524 277 3,47WaterGBP 800 000 PENNON (CV)4,625 20/08/2014 1 219 585 2,78ElektriciteitEUR 700 000Energie-vervangingsbronnenEUR 600 000HERAQ-CELLS INTERNATIONAL (CV)1,75 01/10/2013 748 041 1,715,75 26/05/2014 481 735 1,10IJzer/StaalEUR 300 000 KLOCKNER (CV)6 06/09/2014 431 667 0,98EUR 750 000 KLOCKNER (CV)2,5 22/12/2017 841 912 1,93USD 300 000 LONDON MINING JERSEY PLC8 15/02/2016 242 318 0,551 515 897 3,46VerblijfEUR 326 988 PIERRE & VACANCES4 01/10/2015 341 787 0,78EUR 800 000 SOL MELIA S.A. (CV)5 18/12/2014 935 784 2,131 277 571 2,91Onroerend goedCHF 1 000 000 SWISS PRIME SITE AG (CV)1,875 20/01/2015 815 592 1,86EUR 1 500 000 CONWERT (CV)1,5 12/11/2014 1 572 825 3,58EUR 1 300 000 IMMOFINANZ AG1,25 19/11/2017 1 380 093 3,153 768 510 8,59Engineering en constructieEUR 800 000 ABENGOA (CV)6,875 24/07/2014 922 392 2,10SoftwareGBP 500 000MISYS PLC2,5 22/11/2015 652 650 1,49Aardolie en gasEUR 552 387 MAUREL PROM (CV)7,125 31/07/2015 676 607 1,54USD 800 000 ALLIANCE OIL COMPANY (CV)7,25 16/07/2014 767 479 1,75USD 1 200 000 SALAMANDER EN. (CV)5 30/03/2015 1 003 311 2,292 447 397 5,58MijnbouwproductenEUR 450 000 NYRSTAR NV (CV)7 10/07/2014 754 676 1,72EUR 200 000 TALVIVAARA (CV)5,25 20/05/2013 218 404 0,50USD 600 000 AQUARIUS PLATINUM (CV)4 18/12/2015 531 510 1,21USD 500 000 HOCHSCHILD MINING PLC5,75 20/10/2014 601 843 1,372 106 433 4,80ReclameGBP 1 200 000 AEGIS GROUP CAPITAL2,5 20/04/2015 1 575 927 3,59HalfgeleidersEUR 350 000 ASM INTERNATIONAL N.V. (CV)6,5 06/11/2014 650 656 1,48EUR 581 400 SOITEC (CV)6,25 09/09/2014 712 722 1,631 363 378 3,11Commerciële dienstenEUR 459 900 ALTRAN TECHNOLOGIES (CV)6,72 01/01/2015 533 424 1,21282


E U RP A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P E S M A L L C A PEUR 344 000 USG PEOPLE (CV)3 18/10/2012 358 079 0,82891 503 2,03Diverse financiële dienstenEUR 200 000 CONTROLINVESTE INTERNATIONAL (CV)3 28/01/2015 183 270 0,42EUR 1 700 000 INTERNATIONAL POWER LTD. (CV)3,25 20/07/2013 1 865 763 4,24EUR 1 200 000 MTU AERO ENGINES FINANCE B.V. (CV)2,75 02/01/2012 1 321 878 3,01USD 1 400 000 PETROPLUS4 16/10/2015 968 290 2,21USD 700 000 QIAGEN EURO FINANCE (CV)3,25 16/05/2026 631 880 1,44USD 1 300 000 1ER OIL FINANCE (CV)2,875 27/06/2014 1 336 848 3,056 307 929 14,37VastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 1 450 000 BENI STABILI SPA3,875 23/04/2015 1 464 804 3,34EUR 1 200 000 WERELDHAVE (CV)4,375 16/09/2014 1 311 365 2,992 776 169 6,33TelecommunicatieUSD 600 000 INMARSAT P.L.C (CV)1,75 16/11/2017 535 543 1,22DetailhandelEUR 200 000 ARCANDOR AG8,875 11/07/20132 060 0,00EUR 300 000 BULGARI (CV)5,375 08/07/2014 512 865 1,17514 925 1,17TOTAAL OBLIGATIES 36 468 670 83,12EffectenleningenObligatiesAardolie en gas - dienstenUSD 1 300 000SUBSEA (CV)2,8 06/06/20111 016 950 2,32Commerciële dienstenEUR 426 000USG PEOPLE3 18/10/2012 443 435 1,01TOTAAL OBLIGATIES 1 460 385 3,33TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 1 460 385 3,33TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 37 929 055 86,45Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 4 000 000 REPUBLIC OF ITALYzc 29/04/20113 991 413 9,10TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 3 991 413 9,10TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 3 991 413 9,10Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 906 BNP PARIBAS CASH INVEST2 055 207 4,68TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 2 055 207 4,68TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE43 975 675 100,23283


P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P E S M A L L C A PE U RFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 7 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 340 868 840EUR A 45 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 3 013,000 (5 750) 1 355 850TOTAAL (5 410)Een totaal bedrag van EUR 118 057 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.284


E U RP A R V E S T B O N D E U R O IN F L A T IO N -L IN K E DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesSoevereine landenEUR 475 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED1,75 15/04/2020 525 006 0,71EUR 300 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED2,25 15/04/2013 341 044 0,46EUR 696 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXEDFLR 15/04/2016 806 014 1,09EUR 700 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -0,45 25/07/2016 700 448 0,94EUR 550 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT1,85 25/07/2027 570 498 0,77EUR 365 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1 25/07/2017 402 579 0,54EUR 15 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED3,15 25/07/203222 238 0,03EUR 1 900 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED3,4 25/07/2029 2 940 112 3,95EUR 27 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1,3 25/07/201928 124 0,04EUR 520 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1,8 25/07/2040 587 183 0,79EUR 465 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1,1 25/07/2022 458 548 0,62EUR 565 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED2,1 25/07/2023 643 830 0,87EUR 1 182 748 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1,6 25/07/2015 1 404 446 1,89EUR 300 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED3 25/07/2012 377 255 0,51EUR 265 000 FRANCE-EMPRUNT D'ETAT-OAT INDEXED2,25 25/07/2020 332 059 0,45EUR 500 000 REPUBLIC OF GREECE4,3 20/03/2012 464 000 0,62EUR 250 000 REPUBLIC OF GREECE5,9 20/04/2017 169 475 0,23EUR 1 450 000 REPUBLIC OF GREECE4,6 20/05/2013 1 192 190 1,61EUR 1 950 000 REPUBLIC OF ITALYFLR 15/09/2021 1 860 192 2,51EUR 20 000 REPUBLIC OF ITALY2,550 15/09/204117 961 0,02EUR 85 000 REPUBLIC OF ITALY2,35 15/09/201987 015 0,12EUR 2 440 000 REPUBLIC OF ITALY2,1 15/09/2016 2 467 728 3,31EUR 661 000 REPUBLIC OF ITALY2,15 15/09/2014 777 188 1,05EUR 60 000 REPUBLIC OF ITALY2,1 15/09/201765 018 0,09EUR 50 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED2,6 15/09/202351 478 0,07EUR 75 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED2,35 15/09/203574 869 0,10EUR 1 325 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED1,85 15/09/2012 1 465 607 1,9718 832 105 25,36TOTAAL OBLIGATIES 18 832 105 25,36EffectenleningenObligatiesSoevereine landenEUR 3 200 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXEDFLR 15/04/2016 3 705 811 4,99EUR 2 450 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXEDFLR 15/04/2013 2 785 191 3,75EUR 2 375 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXEDFLR 15/04/2020 2 625 028 3,54EUR 2 300 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1,6 25/07/2015 2 731 120 3,68EUR 4 900 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED2,25 25/07/2020 6 139 963 8,27EUR 1 870 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1,1 25/07/2022 1 844 052 2,48EUR 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED3 25/07/2012 628 758 0,85EUR 1 008 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1,3 25/07/2019 1 049 968 1,41EUR 4 600 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1 25/07/2017 5 073 601 6,83EUR 1 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED2,1 25/07/2023 1 709 282 2,30EUR 2 250 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED3,15 25/07/2032 3 335 634 4,49EUR 1 125 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1,8 25/07/2040 1 270 348 1,71EUR 3 200 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED2,5 25/07/2013 3 904 620 5,26EUR 1 530 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED2,55 15/09/2041 1 374 040 1,85EUR 4 300 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED2,15 15/09/2014 5 055 839 6,81EUR 3 350 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED2,35 15/09/2019 3 429 419 4,62EUR 3 400 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXEDFLR 15/09/2035 3 394 059 4,57EUR 2 000 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXEDFLR 15/09/2017 2 167 278 2,92285


P A R V E S T B O N D E U R O IN F L A T IO N -L IN K E DE U REUR 3 800 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXEDFLR 15/09/2023 3 912 295 5,2756 136 306 75,60TOTAAL OBLIGATIES 56 136 306 75,60TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 56 136 306 75,60TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 74 968 411 100,96TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE74 968 411 100,96286


E U RP A R V E S T B O N D E U R O IN F L A T IO N -L IN K E DInflatieswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEUR12 000 000 EUR TAUX INFLATIONEUROPE (HICP ex-Tobacco)2,5050%BNP PARIBAS (96 289)TOTAAL (96 289)Vervaldag07/04/2020287


P A R V E S T B O N D E U R O P R E M IU ME U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVerzekeringenEUR 22 466MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG2 717 263 11,12ChemieEUR 80 054 BASF NOM.4 824 054 19,76EUR 33 176 BAYER1 863 828 7,63AutoconstructeursEUR 90 601DAIMLER6 687 882 27,394 625 181 18,93ElektriciteitEUR 79 471TelecommunicatieEUR 416 857RWEDEUTSCHE TELEKOM3 886 927 15,914 062 271 16,63TOTAAL AANDELEN 21 979 524 89,98TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 21 979 524 89,98Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 28/04/2011 499 211 2,04EUR 990 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 14/04/2011 988 985 4,051 488 196 6,09TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 1 488 196 6,09TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 1 488 196 6,09Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 900 KLE GESTION EURIBOR 3D950 697 3,89TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 950 697 3,89TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE24 418 417 99,96288


E U RP A R V E S T B O N D E U R O P R E M IU MPerformanceswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag8 700 000 EUR Iboxx Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 (*)Euribor 3 mois + 0,09%SOCIETE GENERALE 10 0969 300 000 EUR Euribor 3 mois - 0,35% (**)SOCIETE GENERALE 267 942Panier d'actions12 800 000 EUR Euribor 3 mois - 0,33% (***)SOCIETE GENERALE (142 310)Panier d'actions16 200 000 EUR Iboxx Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 (****) SOCIETE GENERALE (162 050)Euribor 3 mois -0,10%TOTAAL (26 322)17/11/201117/11/201119/05/201119/05/2011(*) Via die performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 en ontvangt het de positieverendementen ervan. Het compartiment betaalt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden + 0,09%.(**) Via die performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen op de vervaldag. Hetcompartiment ontvangt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,35%.De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten:Valuta Hoeveelheid BenamingEUR 40 217 DAIMLEREUR 33 176 BAYEREUR 28 343 RWE AGEUR 35 346 BASFEUR 164 392 DEUTSCHE TELEKOM(***) Via die performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartimentontvangt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,33%.De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten:Valuta Hoeveelheid BenamingEUR 50 384 DAIMLEREUR 22 466 MUNCHENER RUECKVEREUR 51 128 RWE AGEUR 44 708 BASFEUR 252 465 DEUTSCHE TELEKOM(****) Via die performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 en ontvangt het de positieverendementen. Het compartiment betaalt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,10%.289


P A R V E S T B O N D W O R L D A B SE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesHypotheekgroepEUR 17 384 BAVARIAN SKY S.A.FLR 17/08/201517 181 0,58*EUR 100 000 BAVARIAN SKY S.A.FLR 15/01/2018 98 832 3,35*EUR 56 399 BBVA HIPOTECARIOFLR 21/11/2038 46 408 1,57*EUR 30 543 CELTIC RIMS N11FLR 14/12/2048 27 741 0,94*EUR 99 175 DIAMOND MORTGAGE FINANCING NVzc 16/09/2033 93 743 3,18*EUR 124 487 LEASIMPRESA FINANCE SRLFLR 22/12/2025 121 984 4,14*EUR 150 000 MOUND FINANCING PLCFLR 08/02/2042 145 468 4,93*EUR 76 418 SC GERMANYFLR 11/08/2015 75 733 2,57*USD 306 097 C BASSFLR 25/03/20361 255 0,04**628 345 21,30Soevereine landenEUR 120 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4,75 25/10/2012 126 306 4,28EUR 120 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -4,25 15/07/2013 127 194 4,32EUR 140 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -2,5 15/01/2012 141 700 4,81EUR 120 000 REPUBLIC OF ITALY2,5 01/07/2012 120 384 4,08EUR 120 000 REPUBLIC OF ITALY4,25 01/09/2011 121 650 4,13637 234 21,62Diverse financiële dienstenEUR 147 000 CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE5.375 04/10/2013 147 648 5,01**EUR 100 000 CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCEFLR 24/05/2013 95 210 3,23*USD 172 203 FNMAFLR 25/11/2032 127 760 4,33370 618 12,57TOTAAL OBLIGATIES 1 636 197 55,49TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 1 636 197 55,49Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 140 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -zc 12/01/2012 143 211 4,86EUR 100 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -zc 12/07/2011 100 975 3,42244 186 8,28TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 244 186 8,28TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 244 186 8,28Andere effecten en geldmarktinstrumentenObligatiesHypotheekgroepUSD 432 638 OPTIONFLR 25/11/2032 257 835 8,74**USD 955 076 WAMU MORTGAGEFLR 25/08/2046 119 392 4,05**377 227 12,79TOTAAL OBLIGATIES 377 227 12,79TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 377 227 12,79Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 1 442,9729 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS200 783 6,81TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 200 783 6,81TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE2 458 393 83,37290


E U RP A R V E S T B O N D W O R L D A B STermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenEUREUREUR 528 890 USD 715 000 11 139 528 890 18/03/2011TOTAAL 11 139 528 890291


P A R V E S T B O N D W O R L D IN F L A T IO N -L IN K E DE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesSoevereine landenAUD 381 004 REPUBLIC D'AUSTRALIE4 20/08/2020 460 918 0,58AUD 430 000 REPUBLIC D'AUSTRALIE3 20/09/2025 344 453 0,43CAD 665 000 CANADA GOVERNMENT4,25 01/12/2021 925 670 1,16CAD 1 494 000 CANADA GOVERNMENT1,5 01/12/2044 1 194 712 1,49EUR 798 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED2,25 15/04/2013 907 176 1,14EUR 763 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED1,75 15/04/2020 843 325 1,06EUR 1 140 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXEDFLR 15/04/2016 1 320 195 1,65EUR 750 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT4,000 25/10/2038 748 050 0,94EUR 440 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT8,25 25/04/2022 626 208 0,78EUR 120 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT1,85 25/07/2027 124 472 0,16EUR 2 288 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1,1 25/07/2022 2 256 251 2,82EUR 572 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED3,4 25/07/2029 885 129 1,11EUR 630 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED3,15 25/07/2032 933 978 1,17EUR 2 828 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED1,6 25/07/2015 3 358 090 4,20EUR 305 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED2,1 25/07/2023 347 554 0,43EUR 590 000 FRANCE-EMPRUNT D'ETAT-OAT3,5 25/04/2015 615 429 0,77EUR 1 367 000 REPUBLIC OF ITALY2,550 15/09/2041 1 227 655 1,54EUR 1 801 000 REPUBLIC OF ITALY2,1 15/09/2017 1 951 634 2,44EUR 945 000 REPUBLIC OF ITALY2,35 15/09/2019 970 520 1,21EUR 939 000 REPUBLIC OF ITALY2,15 15/09/2014 1 104 054 1,38EUR 1 422 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED2,6 15/09/2023 1 464 022 1,83GBP 1 512 000 UNITED KINGDOM0,5 22/03/2050 1 801 243 2,25GBP 524 000 UNITED KINGDOM0,625 22/11/2042 645 225 0,81GBP 1 280 000 UNITED KINGDOMFLR 22/11/2017 1 929 093 2,41GBP 1 075 000 UNITED KINGDOM1,25 22/11/2027 1 601 340 2,00GBP 526 000 UNITED KINGDOM INDEXED4.125 22/07/2030 1 663 943 2,08GBP 491 000 UNITED KINGDOM INDEXED6,12 16/04/2020 1 859 347 2,33GBP 743 000 UNITED KINGDOM INDEXED1,125 22/11/2037 1 075 771 1,35GBP 581 000 UNITED KINGDOM INDEXEDFLR 26/07/2016 2 170 300 2,72GBP 1 849 000 UNITED KINGDOM INDEXED1.875 22/11/2022 2 760 911 3,45GBP 1 297 000 UNITED KINGDOM INDEXED0,75 22/11/2047 1 721 557 2,15GBP 527 000 UNITED KINGDOM INDEXED2 26/01/2035 1 026 508 1,28GBP 430 000 UNITED KINGDOM INDEXED5,278 17/07/2024 1 433 882 1,79JPY 101 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -FLR 06/10/2018 887 821 1,11JPY 139 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -1,2 06/10/2017 1 232 555 1,54INDEXEDJPY 7 900 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -FLR 12/10/201769 728 0,09INDEXEDSEK 5 160 691 KINGDOM OF SWEDEN3,5 01/12/2028 968 407 1,21SEK 2 940 000 KINGDOM OF SWEDEN4 01/12/2020 539 626 0,68USD 5 890 000 US TREASURY BILLFLR 15/04/2015 4 473 398 5,60USD 3 140 000 US TREASURY BILL2,125 15/02/2040 2 398 862 3,00USD 1 920 000 US TREASURY BILL2,5 15/01/2029 1 593 725 1,99USD 8 278 000 US TREASURY BILL1,25 15/07/2020 6 201 342 7,77USD 1 500 000 US TREASURY BILL1,875 15/07/2013 1 397 273 1,75USD 2 599 000 US TREASURY BILL INDEXEDFLR 15/01/2015 2 338 650 2,93USD 1 620 000 US TREASURY BILL INDEXED2,375 15/01/2027 1 407 821 1,76USD 1 100 000 US TREASURY BILL INDEXED3 15/07/2012 1 038 046 1,30USD 820 000 US TREASURY BILL INDEXED3,625 15/04/2028 1 029 351 1,29USD 206 000 US TREASURY BILL INDEXED3,875 15/04/2029 264 035 0,33USD 1 200 000 US TREASURY BILL INDEXEDFLR 15/02/2041 903 062 1,13USD 2 820 000 US TREASURY BONDS1,75 15/01/2028 2 158 455 2,70USD 6 567 000 US TREASURY BONDS INDEXEFLR 15/01/2026 5 554 065 6,9676 754 837 96,05TOTAAL OBLIGATIES 76 754 837 96,05TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 76 754 837 96,05TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE76 754 837 96,05292


E U RP A R V E S T B O N D W O R L D IN F L A T IO N -L IN K E DFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 8 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 117,180 (960) 937 440GBP V 9 LONG GILT 06/11 116,680 (7 207) (1 050 120)USD V 17 US T.BONDS 06/11 120,344 (9 027) (2 045 844)USD A 4 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 0 0USD V 18 US T.NOTES (2YRS) 06/11 109,148 (4 521) (3 929 344)USD A 12 US T.NOTES 5YRS 06/11 116,938 2 462 1 403 250USD V 12 US ULTRA BOND 06/11 123,594 (11 575) (1 483 125)TOTAAL (30 828)Een totaal bedrag van EUR 121 538 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagEUR 641 255 AUD 852 853 15 734 641 255 13/04/2011EUR 1 880 209 CAD 2 458 627 54 691 1 880 209 13/04/2011EUR 120 796 CAD 161 778 677 120 796 13/04/2011EUR 74 639 CAD 101 370 (627) 74 639 13/04/2011EUR 18 588 485 GBP 15 699 853 101 309 18 588 485 13/04/2011EUR 913 063 GBP 768 108 8 587 913 063 13/04/2011EUR 495 000 GBP 418 355 2 371 495 000 13/04/2011EUR 336 358 GBP 284 131 1 783 336 358 13/04/2011EUR 362 778 GBP 307 000 1 274 362 778 13/04/2011EUR 89 804 GBP 75 738 620 89 804 13/04/2011EUR 240 000 GBP 203 794 25 240 000 13/04/2011EUR 402 881 GBP 345 000 (3 370) 402 881 13/04/2011EUR 3 206 810 JPY 349 064 438 120 431 3 206 810 13/04/2011EUR 1 352 124 SEK 12 107 664 (30 395) 1 352 124 13/04/2011EUR 29 518 875 USD 38 681 120 1 500 703 29 518 874 13/04/2011EUR 1 067 602 USD 1 450 858 16 691 1 067 602 13/04/2011EUR 761 820 USD 1 040 000 8 509 761 820 13/04/2011EUR 606 383 USD 825 748 8 263 606 383 13/04/2011EUR 413 377 USD 562 229 6 134 413 377 13/04/2011EUR 179 204 USD 239 355 5 831 179 204 13/04/2011EUR 185 273 USD 247 870 5 732 185 273 13/04/2011EUR 439 329 USD 600 000 4 727 439 329 13/04/2011EUR 124 257 USD 170 000 1 120 124 257 13/04/2011EUR 400 000 USD 552 166 46 400 000 13/04/2011GBP 363 706 EUR 425 000 3 491 428 491 13/04/2011GBP 33 462 EUR 39 774 (351) 39 423 13/04/2011GBP 678 099 EUR 814 831 (15 945) 798 886 13/04/2011JPY 39 950 000 EUR 370 961 (17 507) 353 455 13/04/2011JPY 70 480 187 EUR 659 316 (35 748) 623 568 13/04/2011USD 80 127 CAD 80 000 (1 347) 58 086 13/04/2011USD 235 030 EUR 170 000 332 170 332 13/04/2011USD 110 000 EUR 80 632 (913) 79 720 13/04/2011USD 246 951 EUR 180 000 (1 028) 178 972 13/04/2011USD 40 124 EUR 30 859 (1 780) 29 079 13/04/2011USD 50 809 EUR 38 712 (1 890) 36 822 13/04/2011USD 100 000 EUR 76 178 (3 706) 72 473 13/04/2011USD 400 000 EUR 299 282 (9 392) 289 890 13/04/2011USD 290 000 EUR 223 878 (13 708) 210 170 13/04/2011USD 475 000 EUR 366 755 (22 511) 344 244 13/04/2011TOTAAL 1 708 863 66 113 932293


P A R V E S T S U S T A IN A B L E B O N D E U R O C O R P O R A T EE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesVoedingEUR 1 350 000 CARREFOUR5,125 10/10/2014 1 441 976 1,26EUR 400 000 CASINO GROUP6,375 04/04/2013 428 336 0,371 870 312 1,63VerzekeringenEUR 2 500 000 ALLIANZ FIN. II6,125 31/05/2022 2 581 250 2,26EUR 1 000 000 AVIVAFLR 02/10/2023 1 015 053 0,88EUR 950 000 AXAFLR 16/04/2040 878 417 0,76EUR 1 500 000 CNP ASSURANCES5,75 11/04/2021 1 493 490 1,30EUR 1 150 000 CNP ASSURANCESFLR 14/09/2040 1 115 581 0,97EUR 1 500 000 GROUPAMA7,875 27/10/2039 1 462 500 1,27EUR 300 000 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG5,767 PERP 282 000 0,258 828 291 7,69Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 550 000 PIRELLI5,125 22/02/2016 561 924 0,49BankenEUR 700 000 ABBEY NATIONAL3,375 20/10/2015 667 408 0,58EUR 900 000 ABN AMRO BANK3,625 06/10/2017 861 579 0,75EUR 2 100 000 ABN AMRO BANKFLR 08/06/2015 1 791 653 1,56EUR 750 000 ABN AMRO BANK2,75 29/10/2013 741 390 0,65EUR 999 980 BANCO ESPIRITO SANTOFLR 25/02/2013 891 042 0,78EUR 1 000 000 BANK OF SCOTLAND3,875 07/02/2020 942 190 0,82EUR 1 000 000 BARCLAYS BANK4,5 04/03/2019 978 140 0,85EUR 2 000 000 BBVA SUBORDINATED CAPITALFLR 24/10/2016 1 930 224 1,68EUR 1 500 000 BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA2,75 10/09/2012 1 485 675 1,29EUR 1 500 000 BFCM4 22/10/2020 1 394 730 1,21EUR 700 000 BPCE5,2 19/07/2014 721 385 0,63EUR 1 000 000 BPCE3,75 21/07/2017 970 690 0,85EUR 600 000 CREDIT AGRICOLE3,9 19/04/2021 543 162 0,47EUR 800 000 DEXIA C.L.F.5,375 21/07/2014 818 456 0,71EUR 800 000 FORTIS BANK5,757 10/04/2017 843 000 0,73EUR 1 000 000 FORTIS BANK (CV)FLR PERP 981 788 0,85EUR 750 000 FORTIS BANK NEDERLAND4 03/02/2015 756 353 0,66EUR 3 000 000 HSBC HOLDINGS SUBORD.3,625 29/06/2020 2 891 100 2,53EUR 1 000 000 INTESA SANPAOLO4 08/11/2018 938 760 0,82EUR 750 000 INTESA SANPAOLOFLR PERP 729 375 0,64EUR 1 050 000 INTESA SANPAOLO4,75 15/06/2017 1 049 559 0,91EUR 500 000 JPMORGAN CHASE3,875 23/09/2020 471 520 0,41EUR 500 000 LLOYDS TSB CAPITAL6,5 24/03/2020 479 065 0,42EUR 1 150 000 LLOYDS TSB CAPITAL3,75 07/09/2015 1 113 580 0,97EUR 1 000 000 NATIXIS EMTN4,5 14/05/2019 947 030 0,82EUR 1 500 000 NORDEA HYPOTEK2,75 11/08/2015 1 456 290 1,27EUR 1 000 000 RABOBANK4,125 14/01/2020 985 150 0,86EUR 1 000 000 RABOBANK NEDERLAND3 16/02/2015 999 160 0,87EUR 1 000 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND6,934 09/04/2018 965 460 0,84EUR 750 000 SANTANDER ISSUANCESFLR 23/03/2017 703 057 0,61EUR 1 100 000 SOCIETE GENERALE4,75 02/03/2021 1 097 415 0,96EUR 204 000 SOCIETE GENERALE5,35 25/04/2013 213 561 0,19EUR 2 300 000 UNICREDIT4,875 12/02/2013 2 355 039 2,0534 713 986 30,24ChemieEUR 650 000 AKZO NOBEL7,75 31/01/2014 731 868 0,63EUR 600 000 AKZO NOBEL7,25 27/03/2015 683 562 0,601 415 430 1,23AutoconstructeursEUR 1 000 000 VOLVO TREASURY9,875 27/02/2014 1 188 160 1,03WaterEUR 700 000VEOLIA ENVIRONNEMENT4,247 06/01/2021 693 980 0,60ElektriciteitEUR 600 000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE4,5 17/07/2014 628 614 0,55EUR 350 000 EUROGRID3,875 22/10/2020 337 841 0,29EUR 400 000 NAT. GRID ELECT.6,625 28/01/2014 441 452 0,38EUR 400 000 RED ELECTRICA FINANCE BV4,75 16/02/2018 408 352 0,36294


E U RP A R V E S T S U S T A IN A B L E B O N D E U R O C O R P O R A T EEUR 600 000 VATTENFALL5,75 05/12/2013 648 888 0,572 465 147 2,15Energie-vervangingsbronnenEUR 450 000 AREVA3,875 23/09/2016 449 478 0,39HuishoudapparatuurEUR 10 000SAINT-GOBAIN8,25 28/07/2014 11 600 0,01Uitrustingen-diverse werktuigenEUR 300 000 ALSTOM2,875 05/10/2015 290 835 0,25EUR 350 000 ALSTOM4,125 01/02/2017 351 648 0,31642 483 0,56GasEUR 800 000 GAS NATURAL CAPITAL MKTS S.A.3,125 02/11/2012 801 792 0,69EUR 750 000 GAS NATURAL CAPITAL MKTS S.A.4,375 02/11/2016 722 040 0,63EUR 142 000 GDF SUEZ6,25 24/01/2014 155 819 0,141 679 651 1,46Engineering en constructieEUR 200 000 BOUYGUES4 12/02/2018 200 514 0,17EUR 1 000 000 BOUYGUES4,75 24/05/2016 1 059 120 0,931 259 634 1,10SoftwareEUR 343 000 SAP AG2,25 06/08/2013 338 713 0,29BouwmaterialenEUR 700 000MediaEUR 750 000MultinationaalEUR 1 200 000LAFARGEVIVENDIBANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT6,125 28/05/2015 725 669 0,633,875 15/02/2012 762 593 0,66zc 28/06/2012 1 221 168 1,06Manuele werktuigenEUR 200 000 SCHNEIDER ELECTRIC S.A2,875 20/07/2016 195 324 0,17EUR 1 500 000 SCHNEIDER ELECTRIC S.A5,375 08/01/2015 1 628 055 1,421 823 379 1,59Aardolie en gasEUR 500 000 ENI S.P.A.5 28/01/2016 530 720 0,46Farmaceutische productenEUR 400 000 MERCK4,875 27/09/2013 421 120 0,37EUR 350 000 MERCK3,375 24/03/2015 352 303 0,31EUR 800 000 ROCHE4,625 04/03/2013 835 240 0,721 608 663 1,40Commerciële dienstenEUR 1 000 000 ASF7,375 20/03/2019 1 214 830 1,06EUR 1 200 000 AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE7,5 12/01/2015 1 351 392 1,172 566 222 2,23Diverse financiële dienstenEUR 400 000 BANQUE PSA3,875 14/01/2015 399 760 0,35EUR 700 000 BARCLAYS BANK6 14/01/2021 690 459 0,60EUR 1 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER4 12/01/2018 961 680 0,84FRANCEEUR 1 000 000 CREDIT SUISSE GROUP2,875 24/09/2015 975 770 0,85EUR 1 400 000 GE CAPITAL2,875 28/10/2014 1 392 944 1,21EUR 600 000 GE CAPITAL4,25 01/03/2017 610 596 0,53EUR 550 000 IBERDROLA FINA.4,125 23/03/2020 514 431 0,45EUR 550 000 IBERDROLA FINA.3,5 13/10/2016 526 664 0,46EUR 1 000 000 JPMORGAN CHASE4,625 29/05/2017 994 920 0,87EUR 400 000 RCI BANQUE3,25 17/01/2014 400 156 0,35EUR 500 000 RCI BANQUE4 11/07/2013 510 170 0,44EUR 750 000 RENAULT CREDIT INTERNATIONALFLR 04/07/2015 712 125 0,62S.A.BANQUEEUR 1 200 000 SANTANDER2,875 20/09/2013 1 168 104 1,02EUR 1 100 000 SG CAPITAL5.419 PERP 1 017 500 0,8910 875 279 9,48VastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 100 000 UNIBAIL3,875 05/11/202096 441 0,08EUR 500 000 UNIBAIL3,375 11/03/2015 500 990 0,44597 431 0,52TelecommunicatieEUR 700 000 ERICSSON5,375 27/06/2017 752 136 0,65EUR 1 700 000 EUTELSAT4,125 27/03/2017 1 690 293 1,47EUR 1 042 000 FRANCE TELECOM7,250 28/01/2013 1 135 488 0,99EUR 1 000 000 FRANCE TELECOM5,630 22/05/2018 1 114 750 0,97EUR 1 500 000 FRANCE TELECOM5 22/01/2014 1 592 565 1,39EUR 400 000 TDC3,5 23/02/2015 401 052 0,35EUR 1 100 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U4,75 07/02/2017 1 113 255 0,97EUR 1 600 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U.4,674 02/07/2014 1 648 464 1,449 448 003 8,23295


P A R V E S T S U S T A IN A B L E B O N D E U R O C O R P O R A T EE U RDetailhandelEUR 400 000SA RALLYE7,625 04/11/2016 430 844 0,38TOTAAL OBLIGATIES 86 708 760 75,51EffectenleningenObligatiesVoedingEUR 1 150 000CARREFOUR5,125 10/10/20141 228 350 1,07Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 300 000BOSCH GMBH3,75 12/06/2013 308 751 0,27BankenEUR 20 BANCO ESPIRITO SANTOFLR 25/02/201318 0,00EUR 250 000 BBVA SUBORDINATED CAPITAL SAFLR 24/10/2016 241 278 0,21EUR 1 000 000 BCO POPULAR6 15/11/2020 956 100 0,83EUR 750 000 DEXIA CREDIT LOCALFLR 06/02/2012 749 302 0,65EUR 1 400 000 ING BANK NV3,375 03/03/2015 1 386 406 1,21EUR 500 000 LLOYDS.6,5 24/03/2020 479 065 0,42EUR 500 000 SOCIETE GENERALEFLR 30/12/2011 542 500 0,47EUR 1 250 000 SOCIETE GENERALE3 31/03/2015 1 225 187 1,07EUR 600 000 UNICREDIT5,75 26/09/2017 595 578 0,526 175 434 5,38WaterEUR 800 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT4,247 06/01/2021 793 120 0,69Energie-vervangingsbronnenEUR 1 000 000HuishoudapparatuurEUR 1 840 000Uitrustingen-diverse werktuigenEUR 1 200 000GasEUR 1 000 000Onroerend goedEUR 2 000 000SoftwareEUR 1 157 000BouwmaterialenEUR 300 000Aardolie en gasEUR 500 000AREVAST GOBAINALSTOMGDF SUEZGECINASAP AGLAFARGEENI S.P.A.3,875 23/09/2016 998 840 0,878,25 28/07/2014 2 134 326 1,862,875 05/10/2015 1 163 340 1,012,75 18/10/2017 957 370 0,834,5 19/09/2014 2 030 000 1,772,25 06/08/2013 1 142 538 0,996,125 28/05/2015 311 001 0,274,125 16/09/2019 496 615 0,43Diverse financiële dienstenEUR 600 000 GE CAPITAL2,875 28/10/2014 596 976 0,52EUR 400 000 SG CAPITALFLR PERP 370 000 0,32966 976 0,84VastgoedbeleggingsmaatschappijenEUR 400 000 UNIBAIL3,875 05/11/2020 385 764 0,34DetailhandelEUR 1 000 000 PPR8,625 03/04/2014 1 155 070 1,01EUR 100 000 SA RALLYE7,625 04/11/2016 107 711 0,091 262 781 1,10TOTAAL OBLIGATIES 20 355 206 17,72TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 20 355 206 17,72TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 107 063 966 93,23296


E U RP A R V E S T S U S T A IN A B L E B O N D E U R O C O R P O R A T EDeelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 9 800 BNP PARIBAS OBLI CREDIT2 669 520 2,32TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 2 669 520 2,32DerivaatmarktenOptiesVariaEUR 7 500 000 ITRAXX CALL 1.1 0311 OTC5 183 0,00EUR (7 500 000) ITRAXX CALL1.4 0311 OTC(212) 0,004 971 0,00TOTAAL OPTIES 4 971 0,00TOTAAL DERIVAATMARKTEN 4 971 0,00TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE109 738 457 95,55297


P A R V E S T S U S T A IN A B L E B O N D E U R O C O R P O R A T EE U RFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 26 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 117,180 (30 200) 3 046 680EUR A 12 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 (26 040) 1 489 440EUR A 37 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (36 485) 3 998 220TOTAAL (92 725)Een totaal bedrag van EUR 64 910 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Credit default swaps per 28/02/2011Aan-/verkoop van Nominale waardebescherming lenerNominale waardeontlenerValutaPremie (%)TegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldagAankoop 400 000 EUR 1,4 SOCIETE GENERALE (633) 20/12/2013FORTIS BANQUEAankoop 400 000 EUR 1,4 SOCIETE GENERALE (632) 20/12/2013FORTIS BANQUETOTAAL (1 265)298


E U RP A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N E U R O P E B O N DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesVoedingEUR 1 000 000CARREFOUR4,375 15/06/20111 008 190 0,88BankenEUR 1 000 000 BANCA NAZIONALE DEL LAVOROFLR 10/03/2011 999 910 0,88EUR 900 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA3,5 15/03/2011 900 477 0,79EUR 1 000 000 BBVA SENIOR FINANCEFLR 29/06/2012 978 630 0,86EUR 1 350 000 BCA NAZIONALE LAVOROFLR 06/03/2013 1 330 101 1,17EUR 2 000 000 BFCMFLR 24/09/2012 1 994 128 1,75EUR 1 000 000 BFCMFLR 24/01/2013 999 540 0,88EUR 6 000 000 BNP PARIBASFLR 16/09/2013 5 996 880 5,25EUR 1 500 000 BPCEFLR 29/12/2011 1 500 000 1,31EUR 1 500 000 BPCEFLR 20/07/2012 1 494 000 1,31EUR 1 000 000 CMAFLR 30/12/2011 1 000 580 0,88EUR 2 000 000 CMAFLR 02/07/2012 2 001 144 1,75EUR 5 000 000 CREDIT FONCIER DE FRANCEFLR 06/02/2012 5 000 050 4,38EUR 2 000 000 CREDIT SUISSEFLR 07/01/2013 2 007 086 1,76EUR 2 000 000 DANSKE BANKFLR 29/06/2012 1 992 040 1,75EUR 2 000 000 DEXIA CREDITLOCFLR 30/12/2011 2 000 220 1,75EUR 6 100 000 FORTIS BANQUEFLR 01/02/2012 6 078 102 5,33EUR 1 500 000 HSBC FRANCEFLR 01/08/2012 1 500 870 1,32EUR 1 350 000 LLOYDS TSB CAPITALFLR 18/01/2013 1 358 424 1,19EUR 2 900 000 RABOBANKFLR 14/01/2013 2 898 086 2,54EUR 2 000 000 SKANDINAVISKAFLR 21/09/2012 2 021 340 1,77EUR 1 500 000 SOCIETE GENERALEFLR 31/03/2012 1 499 910 1,31EUR 1 400 000 SOCIETE GENERALEFLR 14/01/2013 1 403 010 1,23EUR 1 130 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLCFLR 14/09/2012 1 122 700 0,98EUR 560 000 UNIONE DI BANCHEFLR 06/05/2011 560 532 0,49EUR 1 000 000 WESTPAC BANKINGFLR 09/06/2011 999 720 0,8849 637 480 43,51ChemieEUR 1 000 000 AIR LIQUIDE5,25 28/12/2011 1 030 380 0,90AutoconstructeursEUR 1 000 000 BMW FINANCEFLR 01/04/2011 1 000 000 0,88EUR 1 120 000 SCANIA CVFLR 17/12/2012 1 122 800 0,982 122 800 1,86Cosmetica/HygiëneEUR 1 000 000 PROCTER4,875 24/10/2011 1 020 760 0,89ElektriciteitEUR 1 200 000 EDISONFLR 19/07/2011 1 199 412 1,05EUR 1 000 000 ENEL4,125 20/05/2011 1 005 850 0,882 205 262 1,93HuishoudapparatuurEUR 1 200 000 SAINT GOBAINFLR 11/04/2012 1 191 348 1,04HypotheekgroepEUR 500 000 PROMETHEUS CAPITALFLR 29/06/2012 225 650 0,20EUR 400 000 PROMETHEUS CAPITALFLR 29/06/201214 800 0,01240 450 0,21MultinationaalEUR 1 000 000 EUROFIMAFLR 18/01/2012 998 500 0,87Manuele werktuigenEUR 2 312 000SCHNEIDER ELECTRIC S.AFLR 18/07/2011 2 308 809 2,02Soevereine landenEUR 1 000 000 CASSA DEPOSITI PRESTITIFLR 13/07/2012 1 002 100 0,88EUR 1 600 000 FONDO REESTR.ORD4,5 03/02/2014 1 608 944 1,41EUR 2 800 000 KINGDOM OF SPAINFLR 28/09/2012 2 800 028 2,45EUR 3 000 000 PORTUGALFLR 25/01/2013 3 001 881 2,63EUR 5 000 000 REPUBLIC OF ITALY4,25 01/09/2011 5 069 450 4,45EUR 1 800 000 SWEDISH HOUSING FIN CORPFLR 01/02/2013 1 800 486 1,5815 282 889 13,40Commerciële dienstenEUR 1 200 000 MONTE PASCHIFLR 19/10/2012 1 198 800 1,05299


P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N E U R O P E B O N DE U RDiverse financiële dienstenEUR 1 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIERFLR 15/07/2011 1 000 010 0,88FRANCEEUR 300 000 COFIDISFLR 27/02/2012 295 311 0,26EUR 5 000 000 RCI BANQUEFLR 15/09/2011 5 000 050 4,38EUR 500 000 RENAULT CREDIT INTERNATIONALFLR 24/01/2012 495 145 0,43S.A.BANQUEEUR 1 300 000 SANTANDERFLR 01/02/2013 1 300 013 1,14EUR 1 000 000 SANTANDERFLR 30/06/2012 1 000 010 0,88EUR 500 000 SANTANDER2,875 20/09/2013 486 710 0,439 577 249 8,40Gediversifieerde holdingmaatschappijenEUR 1 000 000 LVMH MOET HENNESSY VUITTON4,625 01/07/2011 1 009 230 0,88TelecommunicatieEUR 2 000 000 BELGACOM EMTN4,125 23/11/2011 2 033 880 1,79EUR 1 000 000 DEUTSCHE TELEKOMFLR 28/03/2012 998 150 0,87EUR 1 000 000 SES4 15/03/2011 1 000 720 0,88EUR 1 000 000 TELECOM. ITALIA FIN.7,5 20/04/2011 1 007 020 0,885 039 770 4,42TOTAAL OBLIGATIES 93 871 917 82,26TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 93 871 917 82,26Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenBankenEUR 2 000 000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,52 24/10/2011 2 000 924 1,75EUR 1 000 000 CAISSE REGIONALEEONIA+0,52 28/10/2011 1 000 854 0,88EUR 1 000 000 CRCAM LORRAINEEONIA+0,5 16/11/2011 1 000 167 0,88EUR 1 000 000 CREDIT FONCIEREONIA+0,55 10/11/2011 1 000 567 0,88EUR 2 000 000 FINISTERE(CRCAM)EONIA+0,5 25/10/2011 2 001 471 1,74EUR 1 000 000 RABOBANK NEDERLANDEURIB.+0,10 18/07/2011 1 000 060 0,888 004 043 7,01Soevereine landenEUR 1 300 000 KINGDOM OF SPAINzc 22/07/2011 1 288 653 1,13EUR 1 000 000 KINGDOM OF SPAINzc 18/03/2011 998 238 0,87EUR 1 800 000 PORTUGALzc 18/03/2011 1 797 974 1,584 084 865 3,58Diverse financiële dienstenEUR 1 000 000 LASER COFINOGAEONIA+0,34 27/04/2011 1 000 160 0,88EUR 1 600 000 PASS(SOCIETE DES P)EUR3M-FRN 09/12/2011 1 600 000 1,40EUR 2 000 000 SOFINCOEONIA+0,32 09/05/2011 2 000 607 1,754 600 767 4,03TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 16 689 675 14,62TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 16 689 675 14,62Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 44 BNP PARIBAS CASH INVEST FCP I2 473 545 2,16EUR 10 PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME1 034 146 0,91INST C3 507 691 3,07TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 3 507 691 3,07DerivaatmarktenOptiesVariaUSD 10 500 000 USD/CNY PUT 6.40 101011 OTC50 777 0,05USD 300 000 USD/SGD PUT 1.20 050811 OTC37 747 0,0388 524 0,08TOTAAL OPTIES 88 524 0,08TOTAAL DERIVAATMARKTEN 88 524 0,08TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE114 157 807 100,03300


E U RP A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N E U R O P E B O N DFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaAUD V 143 AUS. 10YR FUT 03/11 95,400 (109 004) (13 642 212)CAD A 75 CANADA 10Y BOND 06/11 120,240 74 945 9 018 000EUR V 152 EURIBOR LIFFE 03/11 98,855 (12 600) (37 564 900)EUR A 152 EURIBOR LIFFE 03/12 97,865 (12 100) 37 188 700EUR V 4 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 240 (496 480)CHF V 83 EUROSWISS 3M 06/11 99,740 (46 874) (20 696 050)JPY V 54 JPN 10Y MINI (SIM) 03/11 139,550 (13 503) (753 570 000)JPY A 2 JPN 10YR BOND/TSE 03/11 139,540 (707) 279 080 000GBP A 38 LONG GILT 06/11 116,680 21 844 4 433 840EUR V 22 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (330) (2 377 320)GBP V 112 SHORT GILT 06/11 107,560 (26 378) (12 046 720)CHF V 27 SWISS EUREX 10YRS 03/11 135,650 4 619 (3 662 550)USD A 218 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 88 781 25 952 219USD V 46 US T.NOTES (2YRS) 06/11 109,148 (9 887) (10 041 656)TOTAAL (40 954)Een totaal bedrag van EUR 979 771 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagCAD 5 107 251 AUD 5 120 000 22 438 3 797 275 07/03/2011EUR 170 000 AUD 229 007 1 220 170 000 03/03/2011EUR 453 382 AUD 620 000 (3 563) 453 382 03/03/2011EUR 80 000 CAD 107 990 (224) 80 000 03/03/2011EUR 211 878 CAD 290 000 (3 558) 211 878 03/03/2011EUR 290 000 CHF 377 751 (4 270) 290 000 03/03/2011EUR 795 705 CHF 1 030 000 (6 670) 795 705 03/03/2011EUR 590 000 GBP 500 733 346 590 000 03/03/2011EUR 1 577 103 GBP 1 350 000 (12 633) 1 577 103 03/03/2011EUR 1 036 214 JPY 116 400 000 7 563 1 036 214 03/03/2011EUR 380 000 JPY 42 484 950 4 552 380 000 03/03/2011EUR 1 280 000 NOK 10 098 560 (25 366) 1 280 000 03/03/2011EUR 1 735 416 NOK 13 690 000 (34 189) 1 735 416 03/03/2011EUR 650 000 SEK 5 713 305 (3 417) 650 000 03/03/2011EUR 1 270 000 USD 1 736 395 12 813 1 270 000 02/03/2011EUR 2 600 000 USD 3 589 066 1 416 2 600 000 03/03/2011NOK 5 034 560 EUR 640 000 10 806 650 806 03/03/2011NZD 1 901 869 EUR 1 080 000 (45 504) 1 034 497 03/03/2011NZD 5 180 000 EUR 2 923 003 (105 411) 2 817 593 03/03/2011SEK 15 570 000 EUR 1 764 916 15 855 1 780 770 03/03/2011SEK 11 442 600 EUR 1 300 000 8 712 1 308 712 03/03/2011SGD 2 620 000 EUR 1 495 050 (2 330) 1 492 719 03/03/2011SGD 953 013 EUR 550 000 (7 030) 542 970 03/03/2011USD 6 990 940 EUR 5 140 000 (78 285) 5 061 716 02/03/2011USD 2 600 000 EUR 1 885 404 (2 860) 1 882 543 03/03/2011USD 953 456 EUR 700 000 (9 645) 690 355 03/03/2011USD 3 460 000 JPY 283 062 600 3 730 2 505 129 07/03/2011TOTAAL (255 504) 36 684 783Renteswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag1 028 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 24/10/20111 028 000 0.750480 000 EUR EONIA CREDIT AGRICOLE CIB0 20/09/2013480 000 1.25705 250 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 28/09/20125 250 000 0.972501 040 000 EUR EONIA CALYON0 28/12/20111 040 000 0.7940301


P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N E U R O P E B O N DE U R2 050 000 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 23/11/20112 050 000 0.7710TOTAAL 0302


U S DP A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D B O N D (U S D )Staat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesBankenUSD 250 000WESTPAC BANKING1,900 14/12/2012253 347 1,29HypotheekgroepUSD 262 318 ACCREDITED MORTGAGE LOAN TRUSTFLR 25/12/2035 255 885 1,30USD 230 431 CS FIRST BOSTONFLR 25/12/2033 221 244 1,12USD 823 806 FNMA3,5 25/07/202372 317 0,37USD 338 367 GNMAzc 20/05/2040 281 831 1,43USD 288 548 GNMA4 16/04/204055 366 0,28USD 459 659 GNMA5 20/08/203558 941 0,30USD 232 863 GNMA5 20/10/203843 137 0,22USD 927 946 GNMA5 20/01/2037 130 309 0,66USD 470 949 GNMA5 20/09/203457 178 0,29USD 503 584 GNMA4,5 20/04/203674 837 0,38USD 467 562 GNMA5 16/06/203662 678 0,32USD 2 596 375 GNMAFLR 20/03/2036 330 976 1,68USD 788 021 SOCIETE GENERALEFLR 25/10/2035 741 456 3,76USD 196 574 STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MORTGAGE FLR 25/01/2035 193 478 0,982 579 633 13,09Soevereine landenAUD 600 000 AUSTRALIE4 20/08/2015 1 033 659 5,25GBP 140 000 UNITED KINGDOM INDEXED1.875 22/11/2022 288 735 1,47USD 800 000 FED HOME LN DISCOUNT NTzc 16/03/2011 799 964 4,06USD 521 000 FED HOME LN DISCOUNT NTzc 15/06/2011 520 832 2,64USD 250 000 US TREASURY BILL2,625 15/08/2020 235 000 1,19USD 160 000 US TREASURY BILL INDEXEDFLR 15/01/2021 161 930 0,823 040 120 15,43Diverse financiële dienstenUSD 25 875 528 FANNIE MAEFLR 25/12/203560 999 0,31USD 21 998 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGEFLR 15/10/203320 826 0,11USD 219 694 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE5 15/06/20283 778 0,02USD 14 971 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGEFLR 15/01/203514 751 0,07USD 33 603 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGEFLR 15/05/203431 730 0,16USD 286 184 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE4 15/07/202942 970 0,22USD 1 756 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGEFLR 01/12/20181 808 0,01USD 683 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGEFLR 01/10/2026704 0,00USD 767 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGEFLR 01/04/2018792 0,00USD 351 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGEFLR 01/03/2018365 0,00USD 633 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGEFLR 01/05/2018653 0,00USD 350 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGEFLR 11/01/2030360 0,00USD 321 976 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE4 15/10/202954 770 0,28USD 299 522 FNMA5 25/11/203758 817 0,30USD 31 018 280 FNMAFLR 25/11/2043 480 420 2,44USD 461 645 FNMA5 25/11/203797 864 0,50USD 423 151 FNMAFLR 25/04/203556 365 0,29USD 43 734 FNMAFLR 15/08/203543 152 0,22USD 500 000 MACQUARIE BANK LTD3,3 17/07/2014 524 359 2,66USD 1 444 954 VENDEE MORTGAGE TRUSTFLR 15/04/204028 657 0,151 524 140 7,74TOTAAL OBLIGATIES 7 397 240 37,55TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 7 397 240 37,55Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenUSD 600 000 US TREASURY BILLzc 07/04/2011 599 791 3,04303


P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D B O N D (U S D )U S DUSD 3 000 000 US TREASURY BILLzc 03/03/2011 2 999 982 15,233 599 773 18,27TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 3 599 773 18,27TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 3 599 773 18,27Andere effecten en geldmarktinstrumentenObligatiesSoevereine landenUSD 1 100 085 US DEPARTMENTFLR 15/09/202224 186 0,12USD 8 591 087 US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRSFLR 15/02/2027 134 695 0,68USD 11 340 030 US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRSFLR 15/02/2031 193 017 0,99USD 8 876 128 US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRSFLR 15/02/2026 126 893 0,64USD 5 366 993 US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRSFLR 15/09/202435 272 0,18USD 8 685 225 US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRSFLR 15/10/202373 150 0,37USD 3 727 126 US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRSFLR 15/10/2030 143 943 0,73731 156 3,71TOTAAL OBLIGATIES 731 156 3,71TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 731 156 3,71TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE11 728 169 59,53304


U S DP A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D B O N D (U S D )Futurescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenUSDEngagementen invalutaAUD V 12 AUS.3YR FUT 03/11 95,283 (7 306) (1 143 394)GBP V 2 LONG GILT 06/11 116,680 (2 212) (233 360)EUR V 4 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 152 (432 240)USD A 19 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 2 828 2 261 891USD V 28 US T.NOTES (2YRS) 06/11 109,148 (9 625) (6 112 313)USD V 16 US T.NOTES 5YRS 06/11 116,938 (3 422) (1 871 000)TOTAAL (19 585)Een totaal bedrag van USD 339 872 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenUSDEngagementUSDVervaldagAUD 354 000 CAD 347 331 2 581 358 981 13/04/2011AUD 289 000 CAD 286 215 (623) 293 067 13/04/2011AUD 355 000 NZD 459 771 15 352 360 828 13/04/2011AUD 349 000 USD 346 553 6 998 353 550 13/04/2011AUD 287 161 USD 285 147 5 758 290 905 13/04/2011AUD 291 000 USD 292 148 2 646 294 794 13/04/2011AUD 40 000 USD 39 720 802 40 522 13/04/2011BRL 298 270 USD 175 000 3 473 178 473 13/04/2011CAD 284 146 AUD 290 000 (2 302) 293 011 13/04/2011CAD 279 511 EUR 208 000 (471) 286 819 13/04/2011CAD 141 675 NZD 189 000 3 739 145 755 13/04/2011CAD 288 614 USD 290 030 5 909 295 939 13/04/2011CAD 240 788 USD 241 970 4 930 246 900 13/04/2011CAD 176 897 USD 177 765 3 622 181 387 13/04/2011CHF 486 025 EUR 370 000 12 474 523 518 13/04/2011CHF 269 656 EUR 205 000 7 312 290 458 13/04/2011CHF 280 273 EUR 217 000 2 174 301 894 13/04/2011CHF 59 130 EUR 45 000 1 537 63 691 13/04/2011CHF 282 375 EUR 220 000 294 304 158 13/04/2011CHF 553 924 EUR 445 000 (17 979) 596 655 13/04/2011CHF 331 730 GBP 219 000 1 032 357 229 13/04/2011EUR 439 000 CHF 556 485 7 187 605 915 13/04/2011EUR 209 000 CHF 273 524 (5 822) 288 465 13/04/2011EUR 209 000 CHF 274 083 (6 423) 288 465 13/04/2011EUR 264 000 GBP 221 142 4 968 364 649 13/04/2011EUR 247 000 GBP 210 064 (494) 341 168 13/04/2011EUR 218 000 NOK 1 726 674 (6 601) 301 719 13/04/2011EUR 217 000 SEK 1 947 540 (7 445) 300 234 13/04/2011EUR 420 000 USD 561 288 18 553 579 841 13/04/2011EUR 324 000 USD 434 017 13 288 447 306 13/04/2011EUR 290 000 USD 387 585 12 781 400 366 13/04/2011EUR 392 000 USD 528 596 12 588 541 184 13/04/2011EUR 244 000 USD 325 369 11 491 336 860 13/04/2011EUR 245 000 USD 327 046 11 195 338 240 13/04/2011EUR 240 000 USD 320 762 10 575 331 337 13/04/2011EUR 224 000 USD 298 815 10 433 309 248 13/04/2011EUR 219 000 USD 292 736 9 609 302 345 13/04/2011EUR 148 000 USD 197 664 6 661 204 325 13/04/2011EUR 120 000 USD 160 749 4 920 165 669 13/04/2011EUR 110 000 USD 147 651 4 212 151 863 13/04/2011EUR 650 000 USD 893 490 3 882 897 372 13/04/2011EUR 99 000 USD 132 878 3 799 136 677 13/04/2011EUR 80 000 USD 108 026 2 420 110 446 13/04/2011EUR 189 000 USD 258 898 2 030 260 928 13/04/2011EUR 24 000 USD 32 363 770 33 134 13/04/2011EUR 21 000 USD 28 318 674 28 992 13/04/2011EUR 125 911 ZAR 1 181 950 4 664 174 996 13/04/2011GBP 219 000 CHF 332 591 (1 833) 356 005 13/04/2011GBP 184 266 EUR 214 000 4 266 299 843 13/04/2011GBP 211 545 EUR 251 000 (2 449) 344 232 13/04/2011GBP 210 110 EUR 250 000 (3 403) 341 897 13/04/2011GBP 214 060 USD 330 508 17 556 348 064 13/04/2011305


P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D B O N D (U S D )U S DGBP 151 000 USD 233 144 12 384 245 528 13/04/2011GBP 175 000 USD 283 503 1 050 284 553 13/04/2011HUF 34 576 385 USD 170 000 5 409 175 409 13/04/2011JPY 52 502 752 USD 635 000 6 109 641 109 13/04/2011JPY 24 222 684 USD 292 000 3 782 295 782 13/04/2011JPY 24 162 328 USD 292 000 3 045 295 045 13/04/2011JPY 24 161 832 USD 292 000 3 039 295 039 13/04/2011JPY 17 088 574 USD 207 000 1 668 208 668 13/04/2011JPY 24 006 546 USD 292 000 1 143 293 143 13/04/2011JPY 12 449 980 USD 151 000 1 026 152 026 13/04/2011JPY 12 036 240 USD 146 000 974 146 974 13/04/2011JPY 2 311 517 USD 28 000 226 28 226 13/04/2011JPY 1 733 676 USD 21 000 170 21 170 13/04/2011JPY 23 925 896 USD 292 000 158 292 158 13/04/2011JPY 23 918 596 USD 292 000 69 292 069 13/04/2011JPY 48 040 330 USD 589 452 (2 833) 586 619 13/04/2011NOK 2 084 465 USD 354 410 16 972 371 382 13/04/2011NOK 1 715 122 USD 291 613 13 965 305 578 13/04/2011NZD 376 716 AUD 289 000 (10 498) 283 796 13/04/2011NZD 459 423 AUD 352 000 (12 346) 346 104 13/04/2011NZD 216 000 CAD 164 445 (6 770) 161 969 13/04/2011NZD 456 000 USD 344 070 (2 484) 341 586 13/04/2011SEK 4 011 604 USD 597 007 35 526 632 533 13/04/2011SEK 2 681 199 USD 399 016 23 745 422 761 13/04/2011SEK 2 320 951 USD 345 404 20 554 365 959 13/04/2011SEK 1 418 659 USD 220 000 3 689 223 689 13/04/2011SGD 358 842 EUR 205 000 (511) 282 635 13/04/2011USD 68 942 AUD 70 000 (1 921) 68 942 13/04/2011USD 217 619 AUD 221 000 (6 106) 217 619 13/04/2011USD 988 173 AUD 995 151 (19 246) 988 173 13/04/2011USD 175 041 BRL 298 270 (3 282) 175 041 13/04/2011USD 48 000 CHF 45 247 (683) 48 000 13/04/2011USD 203 333 CHF 192 308 (3 576) 203 333 13/04/2011USD 247 293 CHF 233 884 (4 349) 247 293 13/04/2011USD 300 000 CHF 284 802 (6 426) 300 000 13/04/2011USD 524 000 CHF 494 300 (7 830) 524 000 13/04/2011USD 6 754 EUR 5 000 (145) 6 754 13/04/2011USD 21 723 EUR 16 000 (355) 21 723 13/04/2011USD 54 746 EUR 40 000 (448) 54 746 13/04/2011USD 58 611 EUR 43 000 (722) 58 611 13/04/2011USD 95 196 EUR 70 000 (1 392) 95 196 13/04/2011USD 269 637 EUR 197 000 (2 190) 269 637 13/04/2011USD 220 790 EUR 162 000 (2 743) 220 790 13/04/2011USD 190 407 EUR 140 000 (2 770) 190 407 13/04/2011USD 289 801 EUR 213 000 (4 103) 289 801 13/04/2011USD 82 740 EUR 63 000 (4 190) 82 740 13/04/2011USD 290 541 EUR 214 000 (4 743) 290 541 13/04/2011USD 312 207 EUR 230 000 (5 155) 312 207 13/04/2011USD 281 157 EUR 209 000 (7 228) 281 157 13/04/2011USD 391 561 EUR 290 000 (8 591) 391 561 13/04/2011USD 231 736 EUR 178 000 (13 874) 231 736 13/04/2011USD 298 342 EUR 230 000 (19 020) 298 342 13/04/2011USD 311 191 EUR 240 000 (19 969) 311 191 13/04/2011USD 580 077 EUR 435 000 (20 151) 580 077 13/04/2011USD 638 751 EUR 479 000 (22 189) 638 751 13/04/2011USD 642 752 EUR 482 000 (22 328) 642 752 13/04/2011USD 575 331 EUR 438 000 (29 037) 575 330 13/04/2011USD 872 116 EUR 654 000 (30 296) 872 115 13/04/2011USD 255 409 GBP 165 420 (13 445) 255 409 13/04/2011USD 363 000 JPY 29 597 568 1 796 363 000 13/04/2011USD 325 745 JPY 26 548 241 1 755 325 745 13/04/2011USD 292 000 JPY 23 807 606 1 456 292 000 13/04/2011USD 291 000 JPY 23 729 595 1 408 291 000 13/04/2011USD 559 000 JPY 45 698 250 1 306 559 000 13/04/2011USD 283 000 JPY 23 084 168 1 284 283 000 13/04/2011USD 224 110 JPY 18 264 927 1 207 224 110 13/04/2011USD 22 000 JPY 1 798 359 53 22 000 13/04/2011USD 17 000 JPY 1 410 095 (209) 17 000 13/04/2011USD 34 000 JPY 2 815 608 (361) 34 000 13/04/2011USD 287 000 JPY 23 721 411 (2 492) 287 000 13/04/2011USD 267 000 JPY 22 158 864 (3 423) 267 000 13/04/2011USD 292 000 JPY 24 313 380 (4 717) 292 000 13/04/2011306


U S DP A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D B O N D (U S D )USD 292 000 JPY 24 344 916 (5 102) 292 000 13/04/2011USD 529 000 JPY 43 811 780 (5 672) 529 000 13/04/2011USD 518 000 JPY 42 974 264 (6 451) 518 000 13/04/2011USD 567 000 JPY 47 167 085 (8 620) 567 000 13/04/2011USD 200 155 NOK 1 177 210 (9 475) 200 155 13/04/2011USD 582 681 NZD 772 233 4 489 582 681 13/04/2011USD 197 277 NZD 261 453 1 520 197 277 13/04/2011USD 233 000 SEK 1 611 381 (20 958) 233 000 13/04/2011ZAR 1 181 951 USD 173 450 (4 182) 169 269 13/04/2011TOTAAL (21 320) 40 271 041307


P A R V E S T F L E X IB L E B O N D E U R O P E C O R P O R A T EE U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesLuchtvaart/DefensieEUR 4 000 000THALES4,375 02/04/20134 136 600 1,54LandbouwEUR 3 500 000 BAT INTL FINANCE5,875 12/03/2015 3 839 570 1,43EUR 4 500 000 IMPERIAL TOBACCO GROUP4,375 22/11/2013 4 660 605 1,738 500 175 3,16VoedingEUR 1 700 000 AUCHAN5 29/04/2013 1 789 335 0,67EUR 4 000 000 CASINO GUICHARD-PERRACHON4,875 10/04/2014 4 191 560 1,55EUR 1 800 000 FOODCORP8,75 01/03/2018 1 800 000 0,67EUR 4 000 000 KRAFT FOODS5,75 20/03/2012 4 152 400 1,55EUR 100 000 PICARD BONDCO9 01/10/2018 108 250 0,04EUR 1 200 000 R&R ICE CREAM8,375 15/11/2017 1 251 000 0,47EUR 1 500 000 TEREOS EUROPE6,375 15/04/2014 1 560 000 0,5814 852 545 5,53Automobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 2 500 000 PIRELLI5,125 22/02/2016 2 554 200 0,95BankenEUR 4 000 000 ABN AMRO BANKFLR 14/09/2016 3 500 000 1,30EUR 3 000 000 BANCA POPOLARE DI MILANO7,125 01/03/2021 2 990 820 1,11EUR 4 000 000 BCO POPULAR4,5 04/02/2013 4 001 372 1,49EUR 1 692 000 BES FINANCE LTDFLR 05/08/2032 1 150 560 0,43EUR 6 000 000 COMMERZBANKFLR 29/11/2017 5 414 999 2,03EUR 4 325 000 ING BANK3,5 16/09/2020 3 970 912 1,48EUR 3 600 000 INTESA SANPAOLO5,75 28/05/2018 3 594 240 1,34EUR 4 000 000 LLOYDS TSB CAPITALFLR 05/03/2018 3 848 920 1,43EUR 3 700 000 NATIXIS EMTN4,5 14/05/2019 3 504 011 1,30EUR 3 000 000 UBI BANCA SPCA3,875 28/02/2013 3 009 630 1,1234 985 464 13,03DrankenEUR 4 000 000 ANHEUSER-BUSH INBEV SA7,375 30/01/2013 4 358 880 1,63EUR 4 000 000 PERNOD-RICARD SA4,625 06/12/2013 4 120 120 1,53EUR 4 000 000 SABMILLER4,5 20/01/2015 4 164 320 1,5512 643 320 4,71RisicokapitaalEUR 3 000 000 3I GROUP PLC5,625 17/03/2017 3 028 710 1,13ChemieEUR 4 500 000 BASF FINANCE6 04/12/2013 4 905 720 1,82EUR 4 500 000 BAYER CAPITAL4,625 26/09/2014 4 748 850 1,779 654 570 3,59Behandeling en containersEUR 5 000 000 ARDAGH GLASS7,375 15/10/2017 5 162 500 1,92AutoconstructeursEUR 3 500 000 DAIMLER5 23/05/2012 3 621 695 1,34EUR 2 500 000 RENAULT S.A.5,625 30/06/2015 2 619 650 0,986 241 345 2,32RecreatieEUR 4 500 000 LOTTOMATICA5,375 02/02/2018 4 448 025 1,66ElektriciteitEUR 4 050 000 EDF5,625 23/01/2013 4 291 745 1,60EUR 3 800 000 RED ELECTRICA FINANCE BV4,75 18/09/2013 3 933 038 1,46EUR 4 000 000 VATTENFALL5,75 05/12/2013 4 325 920 1,6112 550 703 4,67HuishoudapparatuurEUR 3 113 000 SAINT-GOBAIN6 20/05/2013 3 329 541 1,24IJzer/StaalEUR 3 000 000Kleding/TextielEUR 3 400 000Onroerend goedEUR 5 700 000THYSSENKRUPPBOARDRIDERSGECINA8 18/06/2014 3 375 420 1,268,875 15/12/2017 3 680 500 1,374,25 03/02/2016 5 662 152 2,11308


E U RP A R V E S T F L E X IB L E B O N D E U R O P E C O R P O R A T EVrije tijdEUR 4 825 000ROYAL BANK OF SCOTLAND5,625 27/01/2014 4 897 375 1,82BouwmaterialenEUR 2 500 000 HEIDELBERGCEMENT7,5 31/10/2014 2 715 000 1,01EUR 300 000 LAFARGE5,375 29/11/2018 297 156 0,113 012 156 1,12Aardolie en gasEUR 3 000 000 DONG ENERGY4,875 07/05/2014 3 167 370 1,18EUR 3 000 000 ENI S.P.A.4 29/06/2015 3 056 820 1,146 224 190 2,32Farmaceutische productenEUR 3 500 000 ROCHE4,625 04/03/2013 3 654 175 1,36GezondheidsdienstenGBP 2 814 000Commerciële dienstenEUR 2 800 000PRIORY GROUPAUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE7 15/02/2018 3 392 408 1,265 12/01/2017 2 854 236 1,06Diverse financiële dienstenEUR 4 050 000 BANQUE PSA3,875 14/01/2015 4 047 570 1,51EUR 3 000 000 FCE BANK7,125 15/01/2013 3 161 250 1,18EUR 3 000 000 KBC IFIMA4 01/03/2013 3 024 330 1,13EUR 50 000 LEASEPLAN CORPORATION N.V.3,75 07/08/201350 513 0,02EUR 8 000 000 LEHMAN4,625 14/03/201940 000 0,01EUR 2 000 000 PHOENIX PIB FI.9,625 15/07/2014 2 210 000 0,82EUR 3 750 000 SMURFIT7,25 15/11/2017 3 975 000 1,48EUR 2 500 000 TVN FINANCE CORPORATION II AB10,75 15/11/2017 2 837 775 1,06EUR 4 000 000 VOLKSWAGEN CREDIT5,625 09/02/2012 4 137 120 1,5323 483 558 8,74TelecommunicatieEUR 3 600 000 AT AND T4,375 15/03/2013 3 730 140 1,39EUR 2 000 000 BRITISH TELECOM5,25 22/01/2013 2 093 480 0,78EUR 1 800 000 DEUTSCHE TELEKOM4,375 02/06/2014 1 875 636 0,70EUR 4 500 000 KONINKLIJKE KPN4,75 29/05/2014 4 733 865 1,76EUR 1 000 000 KPNQWEST8,875 01/02/20087 500 0,00EUR 1 400 000 SUNRISE COM.7 31/12/2017 1 487 500 0,55EUR 4 000 000 TDC5,875 16/12/2015 4 350 400 1,62EUR 2 500 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U4,75 07/02/2017 2 530 125 0,94EUR 1 500 000 WIND ACQUISITION7,375 15/02/2018 1 552 500 0,58EUR 2 600 000 ZIGGO BOND CO.6,125 15/11/2017 2 658 500 0,99USD 4 000 000 CINCINNATI8,25 15/10/2017 2 924 993 1,0927 944 639 10,40DetailhandelEUR 2 400 000 EDCON HOLDINGS9,5 01/03/2018 2 376 000 0,88TOTAAL OBLIGATIES 212 644 507 79,15EffectenleningenObligatiesVoedingEUR 2 300 000 AUCHAN5 29/04/2013 2 420 865 0,90EUR 2 900 000 PICARD BONDCO9 01/10/2018 3 139 250 1,17EUR 3 300 000 R&R ICE CREAM8,375 15/11/2017 3 440 250 1,29EUR 2 500 000 TEREOS EUROPE6,375 15/04/2014 2 600 000 0,9711 600 365 4,33AutoconstructeursEUR 500 000 DAIMLER NORTH5 23/05/2012 517 385 0,19EUR 500 000 RENAULT S.A.5,625 30/06/2015 523 930 0,201 041 315 0,39HuishoudapparatuurEUR 1 387 000 SAINT-GOBAIN6 20/05/2013 1 483 480 0,55IJzer/StaalEUR 1 000 000Vrije tijdEUR 4 000 000THYSSENKRUPPTHOMAS COOK8 18/06/2014 1 125 140 0,426,75 22/06/2015 4 056 560 1,51BouwmaterialenEUR 1 500 000 HEIDELBERG CEMENT7,5 31/10/2014 1 629 000 0,61EUR 2 700 000 LAFARGE5,375 29/11/2018 2 674 404 0,994 303 404 1,60309


P A R V E S T F L E X IB L E B O N D E U R O P E C O R P O R A T EE U RAardolie en gasEUR 1 000 000DONG ENERGY4,875 07/05/2014 1 055 790 0,39Diverse financiële dienstenEUR 4 100 000 LEASEPLAN CORP3,75 07/08/2013 4 142 066 1,54EUR 1 000 000 PHOENIX PIB FI.9,625 15/07/2014 1 105 000 0,415 247 066 1,95TelecommunicatieEUR 400 000 AT AND T4,375 14/03/2013 414 460 0,15EUR 1 000 000 BRITISH TELECOM5,25 22/01/2013 1 046 740 0,39EUR 2 200 000 DEUTSCHE TELEKOM4,375 02/06/2014 2 292 444 0,85EUR 1 100 000 SUNRISE COM7 30/12/2017 1 168 750 0,44EUR 1 500 000 WIND ACQUIS.7,375 15/02/2018 1 552 500 0,58EUR 400 000 ZIGGO BOND CO.6,125 15/11/2017 409 000 0,156 883 894 2,56TOTAAL OBLIGATIES 36 797 014 13,70TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 36 797 014 13,70TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 249 441 521 92,85Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 0,3575 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS50 0,00TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 50 0,00DerivaatmarktenOptiesVariaEUR 70 000 000 ITRAXX S145YR CALL 1.2 0311 OTC16 374 0,01EUR 100 000 000 ITRAXX S145YR CALL 1.2 0311 OTC23 391 0,01EUR 50 000 000 ITRAXX S145YR CALL 5.25 0311 OTC2 537 0,00EUR 80 000 000 PUT EUR/USD 1.25 230511154 720 0,05USD 100 000 000 PUT AUD/USD 0.85 16051157 979 0,02255 001 0,09TOTAAL OPTIES 255 001 0,09TOTAAL DERIVAATMARKTEN 255 001 0,09TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE249 696 572 92,94310


E U RP A R V E S T F L E X IB L E B O N D E U R O P E C O R P O R A T EFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR V 300 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 117,180 70 500 (35 154 000)EUR V 28 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 11 200 (3 475 360)EUR V 140 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 4 200 (15 128 400)TOTAAL 85 900Een totaal bedrag van EUR 1 234 360 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementenvoor futurescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagEUR 3 364 997 GBP 2 835 000 26 511 3 364 997 18/03/2011EUR 3 905 649 USD 5 280 000 82 256 3 905 649 18/03/2011EUR 3 073 076 USD 4 215 000 20 878 3 073 076 18/03/2011USD 3 375 000 EUR 2 438 531 5 949 2 444 480 18/03/2011USD 2 250 000 EUR 1 633 951 (4 298) 1 629 654 18/03/2011TOTAAL 131 296 14 417 856Credit default swaps per 28/02/2011Aan-/verkoop van Nominale waardebescherming lenerNominale waardeontlenerValutaPremie (%)TegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldagAankoop 4 000 000 EUR 1BNP PARIBAS 102 529 20/03/2016GLENCOREAankoop 4 000 000 EUR 1BNP PARIBAS (29 692) 20/03/2016CREDIT SUISSEAankoop 5 000 000 EUR 1CREDIT SUISSE 101 333 20/03/2016FINMAankoop 3 000 000 EUR 1GOLDMAN SACHS 39 195 20/03/2016CREDIT AGRICOLEAankoop 1 500 000 EUR 1GOLDMAN SACHS 19 598 20/03/2016CREDIT AGRICOLEAankoop 4 000 000 EUR 1GOLDMAN SACHS (71 198) 20/03/2016BERTELAankoop 5 000 000 USD 1JP MORGAN CHASE 24 349 20/03/2016BRESILAankoop 6 000 000 USD 1MERRILL LYNCH (46 469) 20/03/2016CHILIAankoop 4 000 000 EUR 1MORGAN STANLEY (15 461) 20/03/2016DEUTSCHE BANKAankoop 4 000 000 EUR 1MORGAN STANLEY (27 138) 20/03/2016EADS FINAankoop 2 500 000 EUR 5SOCIETE GENERALE (274 545) 20/12/2015WENDELAankoop 6 000 000 USD 1UBS LTD LONDON 34 236 20/12/2015CDS ITRAXXAankoop 4 000 000 EUR 5UBS LTD LONDON (512 332) 20/03/2014STORATOTAAL (655 595)311


P A R V E S T S H O R T T E R M C H FC H FStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeCHF% van denettoactivaGeldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenBankenCHF 10 000 000 BANCO SANTANDERzc 12/04/2011 9 995 626 6,58CHF 5 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELzc 29/04/2011 4 997 618 3,29CHF 8 000 000 BBVA SAzc 14/04/2011 7 994 003 5,27CHF 6 000 000 BGL BNP PARIBASzc 26/04/2011 5 997 624 3,95CHF 7 000 000 BNP PARIBAS FORTISzc 09/05/2011 6 998 142 4,61CHF 6 000 000 BPCEzc 15/03/2011 5 998 051 3,95CHF 3 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNEzc 21/03/2011 2 998 950 1,98CHF 4 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNEzc 29/04/2011 3 998 094 2,63CHF 14 000 000 CREDIT AGRICOLEzc 01/03/2011 13 996 502 9,23CHF 14 000 000 CREDIT AGRICOLEzc 01/06/2011 13 994 636 9,22CHF 6 500 000 CREDIT FONCIERzc 21/03/2011 6 498 164 4,28CHF 6 000 000 DEXIA CREDIT LOCALzc 22/03/2011 5 996 851 3,95CHF 6 000 000 INTESA SANPAOLOzc 13/04/2011 5 998 800 3,95CHF 5 000 000 LLOYDS TSB BANKzc 21/03/2011 4 998 610 3,29CHF 10 000 000 NATEXIS BANQUEzc 14/03/2011 9 995 452 6,58CHF 5 000 000 SOCIETE GENERALEzc 18/04/2011 4 998 610 3,29CHF 5 000 000 SOCIETE GENERALEzc 21/03/2011 4 998 750 3,29CHF 7 000 000 UBS AGzc 26/04/2011 6 999 300 4,61CHF 6 000 000 UNICREDITO ITALIANO S.P.A.zc 26/04/2011 5 994 637 3,95133 448 420 87,90Diverse financiële dienstenCHF 5 000 000 CREDIT AGRICOLEzc 31/03/2011 4 998 989 3,29TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 138 447 409 91,19TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 138 447 409 91,19Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002CHF 99 999,7152 BNP PARIBAS INSTICASH CHF CLASS C10 683 330 7,04TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 10 683 330 7,04TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE149 130 739 98,23312


E U RP A R V E S T S H O R T T E R M E U R OStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaGeldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenAutomobiel - onderdelen en uitrustingenEUR 20 000 000MICHELINzc 10/03/201119 986 241 1,72BankenEUR 20 000 000 ABBEY NATIONAL TREASURYzc 16/05/2011 19 946 640 1,72EUR 15 000 000 BANCO SANTANDERzc 27/04/2011 14 951 372 1,29EUR 10 000 000 BANCO SANTANDERzc 16/05/2011 9 966 723 0,86EUR 15 000 000 BANK OF CHINAzc 23/05/2011 14 950 105 1,29EUR 20 000 000 BANK OF SCOTLANDEONIA+0,25 17/05/2011 20 000 000 1,72EUR 20 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,11 02/05/2011 20 000 000 1,72EUR 20 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,4 01/06/2011 20 008 986 1,72EUR 20 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,2 01/03/2011 20 000 000 1,72EUR 10 000 000 BANQUE POPULAIREEONIA+0,36 09/08/2011 10 003 208 0,86EUR 10 000 000 BANQUE POPULAIREEONIA+0,43 04/05/2011 10 005 052 0,86EUR 10 000 000 BARCLAYS BANKzc 15/03/2011 9 979 038 0,86EUR 15 000 000 BARCLAYS BANKEONIA+0,42 28/07/2011 15 009 391 1,29EUR 20 000 000 BBVA SAzc 10/03/2011 19 940 162 1,72EUR 5 000 000 BBVA SAzc 18/04/2011 4 984 239 0,43EUR 20 000 000 BNP PARIBASzc 23/03/2011 19 959 622 1,72EUR 20 000 000 BNP PARIBAS FORTISzc 01/04/2011 19 945 244 1,72EUR 20 000 000 BPCEEONIA+0,6 03/05/2011 20 013 719 1,72EUR 15 000 000 BPCEEONIA+0,54 13/05/2011 15 009 881 1,29EUR 15 000 000 BPCEzc 08/04/2011 14 954 505 1,29EUR 19 000 000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,4 01/06/2011 19 008 537 1,64EUR 5 000 000 CAISSE REGIONALEEONIA+0,43 12/08/2011 5 003 129 0,43EUR 20 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNEEONIA+0,11 02/05/2011 20 000 000 1,72EUR 30 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNEEONIA+0,4 01/06/2011 30 013 479 2,60EUR 20 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNEEONIA+0,2 01/03/2011 20 000 000 1,72EUR 30 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,53 02/11/2011 30 014 279 2,60EUR 9 000 000 CRCAMEONIA+0,595 25/01/2012 9 011 309 0,78EUR 25 000 000 CRCAM ANJOU MAINEEONIA+0,37 29/08/2011 25 000 000 2,16EUR 20 000 000 CREDIT AGRICOLEEONIA+0,17 01/06/2011 20 000 000 1,72EUR 25 000 000 CREDIT AGRICOLEEONIA+0,42 01/09/2011 25 012 509 2,16EUR 20 000 000 CREDIT AGRICOLEEONIA+0,14 01/03/2011 20 000 000 1,72EUR 10 000 000 CREDIT AGRICOLEEONIA+0,4 02/05/2011 10 003 976 0,86EUR 15 000 000 CREDIT FONCIEREONIA+0,07 15/02/2012 15 000 000 1,29EUR 21 000 000 CREDIT LYONNAISEONIA+0,55 03/10/2011 21 023 783 1,81EUR 15 000 000 DEXIA CREDIT LOCALEUR3M-FRN 12/08/2011 15 000 000 1,29EUR 20 000 000 ING BANK N.VEONIA+0,4 16/08/2011 20 003 513 1,72EUR 20 000 000 INTESA SANPAOLOEONIA+0,34 10/06/2011 20 009 103 1,72EUR 20 000 000 INTESA SANPAOLOEONIA+0,27 08/04/2011 20 000 341 1,72EUR 20 000 000 LLOYDS TSB BANKzc 10/03/2011 19 951 108 1,72EUR 5 000 000 LLOYDS TSB BANKEONIA+0,36 26/04/2011 5 000 960 0,43EUR 15 000 000 NATEXIS BANQUEEONIA+0,43 12/04/2011 15 003 158 1,29EUR 7 000 000 N.E.(CSSE REG.CRED)EONIA+0,59 19/01/2012 7 008 512 0,60EUR 10 000 000 NORMANDIE (CRCAM)EONIA+0,37 29/08/2011 10 000 000 0,86EUR 20 000 000 PAS DE CAL(CAIS.R)zc 05/04/2011 19 959 562 1,72EUR 15 000 000 ROYAL BANK OF SCOTLANDEONIA+0,41 13/05/2011 15 005 873 1,29EUR 12 500 000 SOCIETE GENERALEEONIA+-0,02 01/03/2011 12 500 000 1,08748 161 018 64,45AutoconstructeursEUR 13 000 000 BMW FINANCE N.V.zc 18/04/2011 12 972 441 1,12EUR 20 000 000 BMW FINANCE N.V.zc 23/03/2011 19 947 860 1,7232 920 301 2,84KantooruitrustingEUR 30 000 000 ANTALISzc 09/03/2011 29 975 541 2,58HuishoudapparatuurEUR 20 000 000 SAINT GOBAINzc 11/04/2011 19 971 787 1,72EUR 20 000 000 SEB S.A.zc 09/05/2011 19 949 107 1,7239 920 894 3,44HypotheekgroepEUR 16 000 000 CREDIT MUTUEL MAINE ANJOUEONIA+0,39 08/12/2011 16 002 578 1,38Onroerend goedEUR 10 000 000KLEPIERREzc 29/03/2011 9 977 049 0,86313


P A R V E S T S H O R T T E R M E U R OE U RSoevereine landenEUR 5 100 000Regio's (staten, provincies)EUR 10 000 000FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -OSEO FINANCEMENTzc 17/03/2011 5 094 953 0,44zc 16/03/2011 9 979 785 0,86Diverse financiële dienstenEUR 16 000 000 BNP PARIBAS PERSONEONIA+0,22 04/05/2011 16 002 016 1,38EUR 20 000 000 BNP PARIBAS PERSONzc 23/03/2011 19 959 118 1,72EUR 10 000 000 COFIDISEONIA+0,34 19/04/2011 10 001 169 0,86EUR 15 000 000 CREDIT AGRICOLEEONIA+0,38 16/08/2011 15 005 649 1,29EUR 5 000 000 NORD EUROPE (CSE)EONIA+0,6 19/01/2012 5 003 553 0,43EUR 10 000 000 NORD EUROPE (CSE)EONIA+0,61 09/02/2012 10 007 288 0,86EUR 12 000 000 PSA FINANCE BANQUEzc 14/03/2011 11 966 482 1,03EUR 30 000 000 SOFINCOEONIA+0,43 01/09/2011 30 016 552 2,59EUR 12 000 000 SOFINCOEONIA+0,34 13/04/2011 12 002 935 1,03129 964 762 11,19TelecommunicatieEUR 20 000 000 DEUTSCHE TELEKOMzc 04/03/2011 19 993 235 1,72EUR 25 000 000 TELEFONICA EUROPEzc 22/03/2011 24 936 694 2,15EUR 20 000 000 TELEFONICA EUROPEzc 07/03/2011 19 971 683 1,7264 901 612 5,59TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 1 106 884 734 95,35EffectenleningenVerhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 14 900 000FRANCE - EMPRUNT D'ETAT -BTF-zc 17/03/201114 885 256 1,28TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 14 885 256 1,28TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 14 885 256 1,28TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 1 121 769 990 96,63Andere effecten en geldmarktinstrumentenObligatiesBankenEUR 10 000 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLCFLR 13/07/201110 000 100 0,86TOTAAL OBLIGATIES 10 000 100 0,86TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 10 000 100 0,86Deelbewijzen van andere ICB'sEUR 52 BNP PARIBAS EONIA PRIME I29 539 252 2,54EUR 6 692 KLE EONIA PRIME66 694 614 5,7596 233 866 8,29TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S 96 233 866 8,29TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE1 228 003 956 105,78314


E U RP A R V E S T S H O R T T E R M E U R ORenteswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag14 950 116 EUR EONIA SOCIETE GENERALE0 23/05/201114 950 116 0,7940TOTAAL 0315


P A R V E S T S H O R T T E R M E U R O P R E M IU ME U RStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktAandelenVerzekeringenEUR 92 774MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG11 221 015 15,62BankenEUR 259 029DEUTSCHE BANK12 065 571 16,79ChemieEUR 216 496 BASF NOM.13 046 049 18,15EUR 28 725 BAYER1 613 771 2,2514 659 820 20,40AutoconstructeursEUR 239 067 DAIMLER12 204 370 16,98ElektriciteitEUR 240 647TelecommunicatieEUR 160 807RWEDEUTSCHE TELEKOM11 770 045 16,381 567 064 2,18TOTAAL AANDELEN 63 487 885 88,35TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 63 487 885 88,35Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 5 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 26/05/20114 991 302 6,95TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 4 991 302 6,95TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 4 991 302 6,95Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 6 200 KLE GESTION EURIBOR 3D6 549 246 9,11TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 6 549 246 9,11TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE75 028 433 104,41316


E U RP A R V E S T S H O R T T E R M E U R O P R E M IU MPerformanceswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag8 000 000 EUR Eonia - 0,07%Panier d'actions (*)SOCIETE GENERALE 239 54452 000 000 EUR Eonia + 0,01%SOCIETE GENERALE (3 717 584)Panier d'actions (**)TOTAAL (3 478 040)17/11/201117/11/2011(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartimentontvangt driemaandelijks het variabele tarief van EONIA - 0,07%.De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten:Valuta Hoeveelheid BenamingEUR 28 839 DAIMLEREUR 29 907 RWE AGEUR 28 725 BAYEREUR 27 336 BASF SEEUR 160 807 DEUTSCHE TELEKOM(**) Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartimentontvangt driemaandelijks het variabele tarief van EONIA +0,01%.De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten:Valuta Hoeveelheid BenamingEUR 210 228 DAIMLEREUR 210 740 RWE AGEUR 92 774 MUNCHENER RUCKVERSEUR 189 160 BASF SEEUR 259 029 DEUTSCHE BANK AG317


P A R V E S T S H O R T T E R M G B PG B PStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeGBP% van denettoactivaGeldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenVoedingGBP 2 000 000NESTLE FINANCEzc 21/03/20111 997 609 4,58BankenGBP 2 000 000 BANCO SANTANDERzc 12/04/2011 1 989 545 4,56GBP 1 500 000 BANK OF WESTERNzc 11/04/2011 1 497 400 3,44GBP 2 000 000 BANK OF WESTERNzc 07/04/2011 1 996 405 4,58GBP 2 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELzc 05/04/2011 1 995 422 4,58GBP 2 000 000 BBVA SAzc 07/03/2011 1 995 423 4,58GBP 3 000 000 BGL BNP PARIBASzc 18/04/2011 2 994 696 6,88GBP 2 000 000 BNP PARIBAS FORTISzc 29/04/2011 1 996 918 4,58GBP 2 000 000 BPCEzc 17/03/2011 1 995 865 4,58GBP 1 000 000 CREDIT AGRICOLEzc 12/04/2011 995 813 2,28GBP 3 000 000 LLOYDS TSB BANKzc 10/05/2011 2 994 303 6,87GBP 2 000 000 LUXEMBOURG (BANQUE)zc 17/03/2011 1 997 291 4,58GBP 2 000 000 RABOBANK NEDERLANDzc 09/03/2011 1 993 776 4,57GBP 2 000 000 SOCIETE GENERALEzc 09/05/2011 1 996 405 4,58GBP 2 000 000 UBS AGzc 18/04/2011 1 996 813 4,5828 436 075 65,24MultinationaalGBP 2 000 000 B.E.I.zc 28/03/2011 1 996 905 4,58Diverse financiële dienstenGBP 1 000 000 BANQUE POSTALEzc 23/08/2011 994 740 2,28GBP 2 000 000 BARCLAYS BANK PLCzc 12/04/2011 2 000 753 4,59GBP 1 000 000 BARCLAYS BANK PLCzc 08/09/2011 995 208 2,28GBP 2 000 000 CREDIT AGRICOLEzc 30/06/2011 1 991 047 4,575 981 748 13,72TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 38 412 337 88,12TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 38 412 337 88,12Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002GBP 6 295,5308 BNP PARIBAS INSTICASH GBP803 339 1,84GBP 866,204 BNP PARIBAS INSTICASH GBP PRIV.CAPIT112 490 0,26915 829 2,10TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 915 829 2,10TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE39 328 166 90,22318


U S DP A R V E S T S H O R T T E R M U S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesBankenUSD 15 000 000DEXIA C.L.F.FLR 29/04/201115 000 150 2,63TOTAAL OBLIGATIES 15 000 150 2,63TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 15 000 150 2,63Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenBankenUSD 10 000 000 ABBEY NATIONAL TREASURYzc 20/06/2011 9 983 094 1,75USD 15 000 000 ABBEY NATIONAL TREASURYzc 28/04/2011 14 959 473 2,62USD 10 000 000 BANK OF WESTERNzc 03/05/2011 9 980 630 1,75USD 5 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELzc 22/06/2011 4 993 629 0,88USD 10 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELzc 10/03/2011 9 988 387 1,75USD 10 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELzc 02/03/2011 9 969 570 1,75USD 15 000 000 BBVA SAzc 26/04/2011 14 978 274 2,63USD 15 000 000 BGL BNP PARIBASzc 30/06/2011 14 976 510 2,63USD 5 000 000 BGL BNP PARIBASzc 31/05/2011 4 994 847 0,88USD 10 000 000 BGL BNP PARIBASzc 31/05/2011 9 981 698 1,75USD 10 000 000 BNP PARIBASzc 22/06/2011 9 988 853 1,75USD 15 000 000 BNP PARIBASzc 26/07/2011 14 968 875 2,63USD 12 000 000 BPCEzc 01/06/2011 11 985 237 2,10USD 15 000 000 BPCEzc 18/07/2011 14 965 586 2,62USD 10 000 000 CDC IXISzc 21/03/2011 9 980 187 1,75USD 10 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNEzc 23/05/2011 9 977 929 1,75USD 7 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNEzc 02/03/2011 6 978 699 1,22USD 10 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNEzc 22/06/2011 9 987 259 1,75USD 13 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUELzc 28/06/2011 12 967 595 2,27USD 5 000 000 CREDIT AGRICOLEzc 26/04/2011 4 989 874 0,88USD 10 000 000 CREDIT FONCIERzc 18/04/2011 9 989 259 1,75USD 6 000 000 DEXIA CREDIT LOCALzc 14/04/2011 5 995 283 1,05USD 5 000 000 INTESA SANPAOLOzc 27/05/2011 4 994 627 0,88USD 15 000 000 INTESA SANPAOLOzc 10/05/2011 14 973 902 2,63USD 10 000 000 LLOYDS TSB BANKzc 22/03/2011 9 977 324 1,75USD 20 000 000 LONDON BRANCH UNICzc 28/03/2011 19 972 030 3,50USD 10 000 000 LUXEMBOURG (BANQUE)zc 31/05/2011 9 993 615 1,75USD 20 000 000 NATEXIS BANQUEzc 21/03/2011 19 937 229 3,50USD 10 000 000 SANTANDER COMMERCIALzc 18/04/2011 9 983 645 1,75USD 5 000 000 SEBzc 31/05/2011 4 995 659 0,88USD 20 000 000 SOCIETE GENERALEzc 26/07/2011 19 953 781 3,50342 362 560 60,05AutoconstructeursUSD 10 000 000 BMWzc 17/05/2011 9 987 899 1,75USD 7 000 000 BMWzc 02/03/2011 6 991 959 1,2316 979 858 2,98InformaticaUSD 10 000 000 ACCOSSzc 10/03/2011 9 978 855 1,75Soevereine landenUSD 13 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT -zc 03/07/2011 12 996 866 2,28USD 15 000 000 SNCFzc 14/03/2011 14 987 185 2,6327 984 051 4,91Aardolie en gas - dienstenUSD 6 000 000 SCHLUMBERGER SAzc 29/04/2011 5 996 165 1,05Diverse financiële dienstenUSD 15 000 000 BANQUE POSTALEzc 16/05/2011 14 985 388 2,63USD 10 000 000 BRED BANQUE POPULAIREzc 31/05/2011 9 978 242 1,75USD 15 000 000 BRED BANQUE POPULAIREzc 19/07/2011 14 965 279 2,62USD 7 000 000 CREDIT AGRICOLEzc 31/05/2011 6 993 387 1,23USD 10 000 000 DES JARDINS DU QUEBECzc 20/05/2011 9 992 996 1,7556 915 292 9,98319


P A R V E S T S H O R T T E R M U S DU S DTransportUSD 10 000 000RESEAU FERRE FRA.zc 02/06/2011 9 985 045 1,75TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 470 201 826 82,47TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 470 201 826 82,47Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002USD 271 188,2698 BNP PARIBAS INSTICASH USD-M-33 024 196 5,79USD 12 308,763 FORTIS USD PREMIUM PLUS CAP.15 002 462 2,6348 026 658 8,42TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 48 026 658 8,42TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE533 228 634 93,52320


E U RP A R V E S T D IV E R S IF IE D C O N S E R V A T IV EStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesBankenEUR 1 700 000DEXIA CREDIT LOCALFLR 11/04/20111 697 620 4,81AutoconstructeursEUR 1 700 000BMW FINANCEFLR 01/04/2011 1 725 500 4,88TOTAAL OBLIGATIES 3 423 120 9,69TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 3 423 120 9,69Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 8 310,928 BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP735 850 2,08EUR 47 300,7198 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS6 581 672 18,65EUR 1 023,21 BNP PARIBAS MONEY PRIME EUR.IC1 202 479 3,41EUR 27 953 DB X-T.DBLCI-OY BALAN.ETF 1 C.982 280 2,78EUR 8 996 DB X-T.II ITRAXX CROSSOVER.ETF 1 C.1 112 458 3,15EUR 19 018 EASY ETF DJ BRIC 50 C EUR913 625 2,59EUR 83 812 EASY ETF DJ STOXX 6002 565 485 7,26EUR 4 995 EASY ETF FTSE EPRA EURO.EUR D.706 210 2,00EUR 6 574 EASY ETF ITRAXX CROSSOVER A EUR727 662 2,06EUR 18 698 EASY ETF RUSSELL 1000 EUR1 035 682 2,93EUR 17 515 EASY ETF TOPIX CAP EUR1 494 205 4,23EUR 21 627 EASYETF S&P 500985 975 2,79EUR 47 869 ISHARES BARCLAYS EURO CO.BOND (EUR)5 484 829 15,53EUR 25 850 ISHARES EURO CORPORATE BOND3 075 752 8,71EUR 8 743 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS274 978 0,78USD 25 732 JPMORGAN USD EMERGING MARKETS1 938 949 5,49EUR 9,984 PARWORLD ALPHA DERIVATIVES FUND958 684 2,7130 776 775 87,15TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 30 776 775 87,15TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE34 199 895 96,84321


P A R V E S T D IV E R S IF IE D C O N S E R V A T IV EE U RFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 19 BTP (EUREX) 03/11 109,110 (66 580) 2 073 090EUR A 17 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 (58 480) 2 110 040USD A 40 EUR/USD 03/11 1,380 198 016 6 900 500USD A 19 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 4 299 2 261 891TOTAAL 77 255Een totaal bedrag van EUR 256 865 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagEUR 1 373 773 JPY 154 000 000 12 660 1 373 773 15/03/2011TOTAAL 12 660 1 373 773322


E U RP A R V E S T D IV E R S IF IE D D Y N A M ICStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaDeelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 44 648,249 BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP3 953 156 4,77EUR 20 126,2639 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS2 800 475 3,38EUR 128 431 DB X-T.DBLCI-OY BALAN.ETF 1 C.4 513 117 5,44EUR 21 742 DB X-T.II ITRAXX CROSSOVER.ETF 1 C.2 679 556 3,23EUR 113 296 EASY ETF DJ BRIC 50 C EUR5 442 740 6,56EUR 375 190 EASY ETF DJ STOXX 60011 484 565 13,84EUR 10 564 EASY ETF FTSE EPRA EURO.EUR D.1 493 573 1,80EUR 19 991 EASY ETF ITRAXX CROSSOVER A EUR2 212 762 2,67EUR 67 492 EASY ETF RUSSELL 1000 EUR3 738 382 4,51EUR 89 052 EASY ETF TOPIX CAP EUR7 597 026 9,16EUR 98 567 EASYETF S&P 5004 493 670 5,42EUR 96 411 ISHARES BARCLAYS EURO CO.BOND (EUR)11 046 772 13,31EUR 37 369 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS1 175 300 1,42USD 84 746 JPMORGAN USD EMERGING MARKETS6 385 751 7,70EUR 42,934 PARWORLD ALPHA DERIVATIVES FUND4 122 608 4,9773 139 453 88,18EffectenleningenEUR 15 657 EASY ETF FTSE EPRA EURO.EUR D.2 213 638 2,67EUR 3 000 EASY ETF S&P 500 EUR FCP136 770 0,16EUR 26 000 EASYETF RUSSELL 1000 EUR1 440 140 1,74USD 50 000 JPMORGAN USD EMERGING MARKETS3 767 583 4,547 558 131 9,11TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 7 558 131 9,11TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 80 697 584 97,29TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE80 697 584 97,29323


P A R V E S T D IV E R S IF IE D D Y N A M ICE U RFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 32 BTP (EUREX) 03/11 109,110 (112 070) 3 491 520EUR A 32 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 (110 080) 3 971 840USD A 221 EUR/USD 03/11 1,380 1 094 040 38 125 262USD A 40 MINI SP 500 03/11 1 326,000 (22 083) 2 652 000USD A 40 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 9 050 4 761 875TOTAAL 858 857Een totaal bedrag van EUR 1 045 641 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementenvoor futurescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagEUR 7 154 326 JPY 802 000 000 65 930 7 154 326 15/03/2011TOTAAL 65 930 7 154 326324


E U RP A R V E S T T A R G E T R E T U R N P L U S (E U R O )Staat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaDeelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002USD 52 159 ABERDEEN EME.MKTS EQ.I2 C.3DEC2 332 654 1,98EUR 6 775 ADI CREDIT ARB ABSOLU FCP0 0,00EUR 3 810 ALLIANZ EURO HIGH YIELD 'I'FCP5 786 819 4,91EUR 39 315,162 AXA WLD US HIG.YI.BDS I C.35 994 383 5,09EUR 3 409,272 BNP PARIBAS EURO LONG VOL I FCP3 055 015 2,59EUR 42 596,8033 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS5 927 145 5,03USD 735 BNPP L1 OPPORTS USA CL.I CAP.6 126 815 5,20EUR 54 CARDIF CONVERTIBLE EUROPE I SI.6 275 657 5,33EUR 43 687,309 DB PLAT.DBX SYST.ALPHA I1CE C.4 755 800 4,04EUR 39 280 DWS INVEST CONVERTIBLES-FC5 695 207 4,83EUR 22 720 EASY ETF GS ULTR.ENERGY EUR A5 649 623 4,79EUR 7 749 983,835 EUROLAND BOND PORTFOLIO CL.C11 645 901 9,89EUR 200 FORTIS TRESORERIE JOUR824 911 0,70EUR 23,226 FUNDQUEST-TARGET RET PLS €-I2 350 320 1,99EUR 443 938,437 GS COMMODITY ALPHA-C€ HEDGED4 350 597 3,69EUR 350 000 GSSI GS ABS.RET.TRACK IDX C C.3 493 910 2,96USD 561 321,93 HSBC GIF-NEW WLD INC-L15 224 699 4,43GBP 0,001 MELCHIOR JAPAN ADVANTAGE GBP A0 0,00EUR 332 588,514 MM ALKEN PAN EUROPE EQUITY3 901 263 3,31JPY 428 770 MM JAPAN EQUITY AGGRESS 1-J4 589 164 3,89EUR 327 909,26 MM UNI GLOB PAN EUR EQ DEF13 964 423 3,36USD 0,011 MM US EQ.VALUE 2 FD G USD0 0,00EUR 4 000 NEXAR SH.B.UC.I-EUR FCP 3DEC3 603 160 3,06EUR 1 761 OBJECTIF SIGNAT.PRIV.C SI.2DEC6 231 263 5,29EUR 52 330 PIONEER ABS RETURN EQUITY-I€5 957 771 5,06107 736 500 91,42TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 107 736 500 91,42Deelbewijzen van andere ICB'sEUR 19 FUNDQUEST INTL ALPHA PLUS INC1 915 039 1,63EUR 166 FUNDQUEST PATRIMOINE FCP165 512 0,14EUR 10 000 MM EUROZONE EQ.EUR CL.D CAP.121 800 0,10EUR 20 PARWORLD DYNALLOCATION I2 164 959 1,844 367 310 3,71TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S 4 367 310 3,71TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE112 103 810 95,13325


P A R V E S T T A R G E T R E T U R N P L U S (E U R O )E U RFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR V 61 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 76 860 (7 571 320)EUR A 222 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 3 013,000 76 070 6 688 860GBP A 89 LONG GILT 06/11 116,680 36 682 10 384 520USD A 39 MINI SP 500 03/11 1 326,000 127 134 2 585 700EUR V 234 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (24 570) (25 286 040)USD A 41 US T.BONDS 06/11 120,344 6 075 4 934 094USD V 106 US T.NOTES (2YRS) 06/11 109,148 (22 400) (23 139 469)TOTAAL 275 851Een totaal bedrag van EUR 1 246 108 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementenvoor futurescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagCAD 7 620 000 EUR 5 667 829 (6 736) 5 661 093 18/03/2011EUR 4 664 598 JPY 530 000 000 (19 912) 4 664 598 18/03/2011EUR 19 920 289 USD 26 930 000 419 534 19 920 289 18/03/2011TOTAAL 392 886 30 245 980326


U S DP A R V E S T T A R G E T R E T U R N P L U S (U S D )Staat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaDeelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002USD 15 174 ABERDEEN EME.MKTS EQ.I2 C.3DEC937 298 3,13EUR 760 ALLIANZ EURO HIGH YIELD 'I'FCP1 594 355 5,32EUR 8 501,28 AXA WLD US HIG.YI.BDS I C.31 790 298 5,99EUR 787,043 BNP PARIBAS EURO LONG VOL I FCP974 107 3,25USD 1 459,8122 BNP PARIBAS INSTICASH I USD215 888 0,72USD 132 BNPP L1 OPPORTS USA CL.I CAP.1 509 560 5,04EUR 10 CARDIF CONVERTIBLE EUROPE I SI.1 595 470 5,33EUR 8 880,414 DB PLAT.DBX SYST.ALPHA I1CE C.1 335 236 4,46EUR 7 490 DWS INVEST CONVERTIBLES-FC1 499 949 5,01EUR 4 738 EASY ETF GS ULTR.ENERGY EUR A1 603 448 5,35EUR 1,915 FUNDQUEST-TARGET RET PLS €-I267 620 0,89EUR 90 063,696 GS COMMODITY ALPHA-C€ HEDGED1 219 081 4,07EUR 73 300 GSSI GS ABS.RET.TRACK IDX C C.1 010 658 3,37USD 119 956,849 HSBC GIF-NEW WLD INC-L11 542 165 5,15USD 40 JPM LIQ-USD LIQUIDITY-A531 784 1,78GBP 0,002 MELCHIOR JAPAN ADVANTAGE GBP A0 0,00EUR 70 527,58 MM ALKEN PAN EUROPE EQUITY1 142 651 3,82JPY 102 500 MM JAPAN EQUITY AGGRESS 1-J1 515 269 5,06EUR 70 286,75 MM UNI GLOB PAN EUR EQ DEF11 173 698 3,92EUR 800 NEXAR SH.B.UC.I-EUR FCP 3DEC995 337 3,32EUR 344 OBJECTIF SIGNAT.PRIV.C SI.2DEC1 681 248 5,61USD 140 475,781 PIMCOTOTAL RETURN BD INS ACC USD3 308 204 11,06EUR 10 610 PIONEER ABS RETURN EQUITY-I€1 668 418 5,5729 111 742 97,22TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 29 111 742 97,22Deelbewijzen van andere ICB'sEUR 3 FUNDQUEST INTL ALPHA PLUS INC417 640 1,39TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S 417 640 1,39TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE29 529 382 98,61327


P A R V E S T T A R G E T R E T U R N P L U S (U S D )U S DFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenUSDEngagementen invalutaEUR V 12 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 20 884 (1 489 440)EUR A 37 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 3 013,000 3 218 1 114 810GBP A 20 LONG GILT 06/11 116,680 11 385 2 333 601USD A 40 MINI SP 500 03/11 1 326,000 180 100 2 652 000JPY A 1 NIKKEI INDEX 225 (SGP) 03/11 10 620,000 2 349 5 309 999EUR V 47 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (6 816) (5 078 819)USD A 9 US T.BONDS 06/11 120,344 1 813 1 083 094USD V 22 US T.NOTES (2YRS) 06/11 109,148 (6 421) (4 802 531)TOTAAL 206 512Een totaal bedrag van USD 524 994 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenUSDEngagementUSDVervaldagCAD 1 550 000 USD 1 574 608 15 431 1 590 039 18/03/2011EUR 270 000 USD 372 200 662 372 862 18/03/2011USD 20 021 461 EUR 14 810 000 (426 137) 20 021 462 18/03/2011USD 1 502 765 JPY 125 000 000 (22 832) 1 502 765 18/03/2011TOTAAL (432 876) 23 487 128328


E U RP A R V E S T M U L T I A S S E T S 4Staat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktCoupons/Rechten/WarrantsMijnbouwproductenEUR 10 362 SOURCE 200459 S&P GSCI AGRIC.652 184 0,28EUR 40 067 SOURCE 200459 S&P GSCI PRE.MET552 524 0,241 204 708 0,52TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 1 204 708 0,52ObligatiesBankenEUR 3 150 000 BNP PARIBASzc 24/03/2011 3 149 698 1,37EUR 6 500 000 BPCEFLR 08/06/2011 6 502 145 2,83EUR 300 000 COMMERZBANK2,75 13/01/2012 303 480 0,13EUR 800 000 DEXIA CREDIT LOCALFLR 11/04/2011 798 880 0,35EUR 500 000 INDUSTRIEBANK DEUTSCHLAND2,25 29/04/2011 501 047 0,22EUR 7 550 000 RABOBANK NEDERLANDFLR 22/05/2011 7 557 247 3,30EUR 2 000 000 SFEF - LEASEPLANFLR 16/07/2012 2 000 030 0,87EUR 1 000 000 SOCIETE GENERALEFLR 18/08/2011 1 002 729 0,44EUR 4 000 000 UNICREDITO ITALIANO S.P.A.FLR 05/04/2011 3 998 548 1,7425 813 804 11,25AutoconstructeursEUR 1 000 000 BMW FINANCEFLR 01/04/2011 1 015 000 0,44MultinationaalEUR 37 085 000Soevereine landenEUR 995 000 000 000Diverse financiële dienstenEUR 2 000 000BEICADESSANTANDER4,25 15/10/2014 40 004 824 17,432,625 15/01/2015 19 989 899 8,70FLR 01/02/2013 2 000 000 0,87TOTAAL OBLIGATIES 88 823 527 38,69TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 90 028 235 39,21Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenBankenEUR 4 000 000 BANK OF SCOTLANDEONIA+0,165 25/04/2011 4 000 060 1,74EUR 2 000 000 BANK OF SCOTLANDEONIA+0,175 01/06/2011 2 000 060 0,87EUR 4 000 000 BANK OF SCOTLANDEONIA+0,19 18/04/2011 4 000 060 1,74EUR 1 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,31 03/05/2011 1 000 000 0,44EUR 2 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,17 31/05/2011 2 000 060 0,87EUR 3 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,19 17/03/2011 3 000 060 1,31EUR 2 000 000 BBVA SAzc 10/03/2011 1 994 018 0,87EUR 4 000 000 BBVA SAzc 18/04/2011 3 989 786 1,74EUR 5 000 000 BNP PARIBASEONIA+0,24 15/04/2011 5 000 060 2,17EUR 3 000 000 BNP PARIBASEONIA+0,13 23/05/2011 3 000 060 1,31EUR 4 000 000 BNP PARIBASEONIA+0,24 14/06/2011 4 000 060 1,74EUR 2 500 000 BPCEEONIA+0,21 26/04/2011 2 500 060 1,09EUR 1 000 000 BPCEEONIA+0,17 31/05/2011 1 000 060 0,44EUR 5 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,32 15/04/2011 5 000 060 2,17EUR 2 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,19 18/04/2011 2 000 060 0,87EUR 2 000 000 CREDIT AGRICOLEEONIA+0,19 11/04/2011 2 000 060 0,87EUR 3 000 000 CREDIT AGRICOLEEONIA+0,15 14/03/2011 3 000 000 1,31EUR 4 000 000 CREDIT AGRICOLEEONIA+0,20 18/04/2011 4 000 060 1,74EUR 3 000 000 CREDIT FONCIEREONIA+0,18 04/11/2011 3 000 000 1,31EUR 4 000 000 CREDIT FONCIEREONIA+0,22 18/04/2011 4 000 060 1,74EUR 3 000 000 INTESA SANPAOLOEONIA+0,29 17/03/2011 3 000 060 1,31EUR 4 000 000 NATEXIS BANQUEEONIA+0,24 18/04/2011 4 000 060 1,73EUR 3 000 000 ROYAL BANK OF SCOTLANDEONIA+0,07 17/03/2011 3 000 060 1,31EUR 2 000 000 SOCIETE GENERALEEONIA+0,14 07/03/2011 2 000 000 0,87329


P A R V E S T M U L T I A S S E T S 4E U REUR 3 000 000 SOCIETE GENERALEEONIA+0,26 15/04/2011 3 000 060 1,3175 484 944 32,87Soevereine landenEUR 6 210 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 26/05/2011 6 199 183 2,70EUR 6 000 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -zc 31/03/2011 5 996 587 2,61EUR 13 000 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -zc 29/04/2011 12 985 454 5,66EUR 7 000 000 US TREASURY BILLzc 17/03/2011 6 983 379 3,04EUR 5 000 000 US TREASURY BILLzc 19/05/2011 4 987 879 2,1737 152 482 16,18Diverse financiële dienstenEUR 5 000 000 BARCLAYS BANK PLCEONIA+0,17 15/03/2011 5 000 000 2,18EUR 4 000 000 CREDIT AGRICOLEEONIA+0,20 18/04/2011 4 000 060 1,74EUR 3 000 000 SOFINCOEONIA+0,22 11/04/2011 3 000 060 1,3112 000 120 5,23TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 124 637 546 54,28TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 124 637 546 54,28Andere effecten en geldmarktinstrumentenObligatiesBankenEUR 4 000 000 BNP PARIBASFLR 14/10/20113 999 884 1,74TOTAAL OBLIGATIES 3 999 884 1,74TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 3 999 884 1,74Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 500 000 ABSOLUTE RETURN TST REDPTG PRF427 500 0,19EUR 3 162,117 BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP279 974 0,12EUR 30 343,4824 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS4 222 153 1,83EUR 23 422 DB X-T.DBLCI-OY BALAN.ETF 1 C.823 058 0,36EUR 150 EASY ETF GS ULTR.ENERGY EUR A37 299 0,02EUR 13 516 EASYETF S-BOX BNPP GL AGRIBUSINE612 240 0,27EUR 83 316 LYXOR ETF MSCI EMERG.MAR.A FCP667 528 0,297 069 752 3,08TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 7 069 752 3,08Deelbewijzen van andere ICB'sUSD 9 250 IPATH S&P 500 VIX M/T FU ETN374 405 0,16TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S 374 405 0,16DerivaatmarktenOptiesVariaEUR (24) DJ STOX 600 TEL C300 0311(120) 0,00EUR (24) DJ STOX 600 TEL C300 0411(1 440) 0,00EUR 24 DJ STOX 600 TEL P270 04113 720 0,00EUR 24 DJ STOX 600 TEL P275 03111 920 0,00EUR (21) DJ STOX 600 UTIL CALL 350 0311(105) 0,00EUR (21) DJ STOX 600 UTIL CALL 350 0411(840) 0,00EUR 21 DJ STOX 600 UTIL PUT 310 04111 680 0,00EUR 21 DJ STOX 600 UTIL PUT 315 0311525 0,00EUR (19) DJ STOX600 OIL&GAS CALL 380 0311(1 140) 0,00EUR (19) DJ STOX600 OIL&GAS CALL 380 0411(2 660) 0,00EUR 19 DJ STOX600 OIL&GAS PUT 340 0311760 0,00EUR 19 DJ STOX600 OIL&GAS PUT 340 04112 755 0,00EUR 823 EURO STOXX 50 CALL 3050 0511533 305 0,22EUR (823) EURO STOXX 50 CALL 3150 0511(254 307) (0,12)EUR (823) EURO STOXX 50 CALL 3250 0511(100 406) (0,04)EUR 823 EURO STOXX 50 CALL 3400 051118 106 0,01EUR 694 SCHATZ CALL 107.8 05/1113 880 0,01EUR (694) SCHATZ CALL 108.2 05/11(6 940) 0,00330


E U RP A R V E S T M U L T I A S S E T S 4EUR (694) SCHATZ CALL 108.4 05/11(3 470) 0,00EUR 694 SCHATZ CALL 108.8 05/11(3 470) 0,00EUR 405 VSTOXX PUT 20 051136 450 0,02USD (25) AUDUSD P90 03/11(91) 0,00USD 50 AUDUSD P95 03/11181 0,00USD 907 EURO$2Y MIDC CALL 98.625 03/114 104 0,00USD (1 814) EURO$2Y MIDC CALL 98.875 03/11(8 208) 0,00USD 907 EURO$2Y MIDC CALL 99.000 03/114 104 0,00USD 135 SP 500 PUT 1125 0611102 139 0,04USD 135 SP 500 PUT 650 06112 199 0,00USD (270) SP 500 PUT 900 0611(37 630) (0,02)USD 267 T NOTES 5 A CALL 117.5 041163 430 0,03USD (267) T NOTES 5 A CALL 119 0411(9 061) 0,00USD 14 900 000 USD/JPY CALL 84.5 191011 OTC233 574 0,10USD (29 800 000) USD/JPY CALL 92 191011 OTC(103 019) (0,04)USD 14 900 000 USD/JPY CALL 96 191011 OTC23 673 0,01USD 132 VIX PUT 25 05/1144 917 0,02558 515 0,24TOTAAL OPTIES 558 515 0,24TOTAAL DERIVAATMARKTEN 558 515 0,24TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE226 668 337 98,71331


P A R V E S T M U L T I A S S E T S 4E U RFuturescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenEUREngagementen invalutaEUR A 116 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 117,180 (112 610) 13 592 880EUR A 16 BOBL DTB FUT. 5YRS 06/11 115,700 (760) 1 851 200EUR A 18 CAC 40 03/11 4 110,000 16 745 739 800EUR A 62 DJ UTILITIES 600 03/11 329,900 46 920 1 022 690EUR A 46 DJS FOOD BEVERAGE 03/11 349,200 (27 700) 803 160EUR A 57 DJS OIL&GAS 03/11 361,200 27 475 1 029 420EUR A 71 DJS TELECOMMUNIC. 03/11 282,700 18 095 1 003 585EUR A 149 EURIBOR LIFFE 03/12 97,865 (1 763) 36 454 713EUR V 149 EURIBOR LIFFE 09/12 97,535 3 650 (36 331 788)EUR A 13 EURO BUND 10Y FUT ECH 06/11 122,670 (900) 1 594 710EUR V 9 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 (7 220) (1 117 080)USD A 42 EURO E-MINI 03/11 1,380 118 629 3 622 763EUR V 58 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 3 013,000 (5 520) (1 747 540)GBP V 2 FTSE INDEX 100 03/11 5 973,500 77 (119 470)GBP A 4 LONG GILT 06/11 116,680 47 466 720USD A 112 MINI SP 500 03/11 1 326,000 58 789 7 425 600USD V 13 MSCI E-MINI EMER.MKT 03/11 1 107,100 8 283 (719 615)JPY A 23 NIKKEI INDEX 225 (SGP) 03/11 10 620,000 37 088 122 130 000EUR V 179 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (19 690) (19 342 740)USD A 1 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 34 119 047USD V 59 US T.NOTES 5YRS 06/11 116,938 (17 687) (6 899 313)TOTAAL 141 982Een totaal bedrag van EUR 926 014 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenEUREngagementEURVervaldagAUD 3 400 000 CAD 3 369 883 (2 077) 2 501 458 22/03/2011AUD 1 338 016 USD 1 343 850 10 854 983 812 23/03/2011AUD 1 338 016 USD 1 343 984 10 757 983 812 23/03/2011CAD 3 359 336 AUD 3 400 000 (4 779) 2 501 949 22/03/2011CAD 1 330 155 USD 1 346 134 13 233 987 845 23/03/2011CAD 1 325 811 USD 1 346 274 9 905 984 618 23/03/2011CHF 1 000 760 EUR 772 155 7 606 779 761 10/03/2011CHF 1 271 940 SEK 8 703 313 (3 250) 992 245 25/03/2011CHF 1 265 437 USD 1 346 274 11 242 985 955 23/03/2011CHF 1 261 556 USD 1 346 134 8 320 982 932 23/03/2011EUR 1 964 074 AUD 2 679 567 (5 827) 1 964 074 24/03/2011EUR 1 600 000 MXN 26 898 080 (6 430) 1 600 000 22/03/2011EUR 1 600 000 SGD 2 811 520 (2 084) 1 600 000 22/03/2011EUR 1 965 726 USD 2 679 884 25 059 1 965 726 23/03/2011EUR 1 965 521 USD 2 699 918 10 346 1 965 521 23/03/2011EUR 1 965 726 USD 2 703 994 7 600 1 965 726 23/03/2011EUR 982 762 USD 1 351 376 4 148 982 762 23/03/2011EUR 1 965 726 USD 2 709 075 3 920 1 965 726 23/03/2011EUR 982 762 USD 1 352 059 3 654 982 762 23/03/2011EUR 1 965 024 USD 2 717 746 (3 061) 1 965 024 23/03/2011EUR 982 863 USD 1 337 048 14 608 982 863 25/03/2011EUR 984 549 USD 1 351 500 5 828 984 549 25/03/2011EUR 984 549 USD 1 358 898 470 984 549 25/03/2011GBP 1 655 999 PLN 7 781 788 (8 646) 1 954 345 24/03/2011JPY 222 783 019 USD 2 684 288 25 713 1 969 159 23/03/2011JPY 219 944 653 USD 2 684 288 625 1 944 071 23/03/2011KRW 429 216 580 USD 387 747 (5 558) 275 174 10/03/2011MYR 1 172 978 USD 386 624 (1 708) 278 211 10/03/2011NOK 10 370 000 HUF 357 847 960 20 246 1 341 937 10/03/2011SEK 8 618 634 CHF 1 273 580 (7 486) 984 592 25/03/2011SEK 8 660 446 USD 1 346 274 14 814 989 527 25/03/2011SEK 8 629 347 USD 1 346 274 11 260 985 974 25/03/2011SEK 8 612 799 USD 1 348 584 7 697 984 083 25/03/2011SEK 8 606 113 USD 1 351 471 4 843 983 319 25/03/2011SGD 3 010 000 JPY 194 245 835 (1 667) 1 714 867 10/03/2011SGD 3 427 631 JPY 222 080 668 (9 611) 1 952 896 24/03/2011TRY 2 176 117 USD 1 346 274 6 201 980 914 23/03/2011332


E U RP A R V E S T M U L T I A S S E T S 4TRY 2 154 712 USD 1 346 274 (3 448) 971 265 23/03/2011TRY 4 324 368 USD 2 697 167 (3 504) 1 949 267 23/03/2011TWD 11 363 445 USD 394 427 (9 016) 276 553 10/03/2011USD 2 651 146 AUD 2 659 510 (35 387) 1 925 398 23/03/2011USD 2 697 167 CAD 2 651 490 (15 812) 1 954 018 23/03/2011USD 2 690 950 CHF 2 551 021 (38 931) 1 948 232 23/03/2011USD 1 040 000 EUR 767 868 (14 736) 753 132 10/03/2011USD 2 713 103 EUR 1 969 099 (3 811) 1 965 288 23/03/2011USD 1 352 790 EUR 984 549 (4 630) 979 919 23/03/2011USD 2 696 703 EUR 1 965 726 (12 318) 1 953 408 23/03/2011USD 1 346 754 EUR 985 997 (10 408) 975 589 25/03/2011USD 2 697 167 JPY 221 222 716 (1 998) 1 952 928 23/03/2011USD 2 690 950 JPY 223 887 040 (30 044) 1 948 426 23/03/2011USD 2 684 288 SEK 17 308 557 (33 695) 1 946 078 25/03/2011USD 1 346 134 TRY 2 166 535 (932) 979 312 23/03/2011USD 2 684 288 TRY 4 325 730 (4 347) 1 952 820 23/03/2011USD 1 346 134 TRY 2 174 208 (4 403) 979 312 23/03/2011USD 2 684 288 ZAR 19 386 196 (71 896) 1 950 817 24/03/2011TOTAAL (122 551) 77 294 500In het kader van de wisselkoerstransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Duitse staatslening met vervaldatum op 31/12/2011 voor eennominale waarde van EUR 234 884 aan de tegenpartij, Barclays.333


P A R V E S T M U L T I A S S E T S 4 (U S D )U S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktCoupons/Rechten/WarrantsMijnbouwproductenEUR 2 399 SOURCE 200459 S&P GSCI AGRIC.208 551 0,29EUR 9 209 SOURCE 200459 S&P GSCI PRE.MET175 402 0,24383 953 0,53TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 383 953 0,53ObligatiesBankenEUR 1 100 000 BNP PARIBASzc 24/03/2011 1 519 174 2,07EUR 500 000 BPCEFLR 08/06/2011 690 828 0,95EUR 1 000 000 INDUSTRIEBANK DEUTSCHLAND2,25 29/04/2011 1 384 091 1,89EUR 500 000 SFEF - LEASEPLANFLR 16/07/2012 690 610 0,95EUR 400 000 SOCIETE GENERALEFLR 18/08/2011 553 988 0,764 838 691 6,62AutoconstructeursEUR 1 200 000 BMW FINANCEFLR 01/04/2011 1 682 302 2,30Soevereine landenUSD 800 000CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS3 22/06/2012 821 808 1,13TOTAAL OBLIGATIES 7 342 801 10,05EffectenleningenObligatiesBankenEUR 500 000 COMMERZBANK2,75 13/01/2012 698 611 0,96EUR 800 000 DEXIA CREDIT LOCALFLR 11/04/2011 1 103 413 1,511 802 024 2,47TOTAAL OBLIGATIES 1 802 024 2,47TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 1 802 024 2,47TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 9 528 778 13,05Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenBankenEUR 500 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,31 03/05/2011 690 600 0,95USD 1 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELzc 29/04/2011 999 239 1,37USD 2 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELzc 26/04/2011 1 998 327 2,74USD 3 500 000 BBVA SAzc 29/04/2011 3 495 639 4,78USD 3 000 000 BPCEzc 02/05/2011 2 997 310 4,11USD 1 500 000 CDC IXISzc 10/03/2011 1 498 551 2,05USD 2 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNEzc 28/04/2011 1 998 433 2,74USD 3 000 000 CREDIT AGRICOLEzc 04/04/2011 2 997 308 4,11USD 1 500 000 DEXIA CREDIT LOCALzc 18/05/2011 1 498 378 2,05USD 2 000 000 INTESA BANK IRELANDzc 26/04/2011 1 997 732 2,74USD 2 000 000 INTESA BANK IRELANDzc 01/06/2011 1 997 500 2,74USD 3 000 000 LONDON BRANCH UNICzc 02/05/2011 2 996 711 4,10USD 2 000 000 NATEXIS BANQUEzc 26/04/2011 1 997 937 2,74USD 1 500 000 NATEXIS BANQUEzc 29/04/2011 1 498 507 2,05USD 1 000 000 SOCIETE GENERALEzc 29/04/2011 999 178 1,37USD 3 000 000 SOCIETE GENERALEzc 02/05/2011 2 997 384 4,1032 658 734 44,74Soevereine landenEUR 1 300 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 26/05/2011 1 792 432 2,45EUR 1 200 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 03/03/2011 1 657 055 2,27EUR 1 200 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -zc 29/04/2011 1 655 648 2,27EUR 1 000 000 US TREASURY BILLzc 17/03/2011 1 377 991 1,89334


U S DP A R V E S T M U L T I A S S E T S 4 (U S D )USD 14 000 000 US TREASURY BILLzc 19/05/2011 13 995 659 19,16USD 3 000 000 US TREASURY BILLzc 31/03/2011 2 998 260 4,11USD 2 000 000 US TREASURY BILLzc 14/04/2011 1 999 451 2,7425 476 496 34,89Diverse financiële dienstenUSD 2 000 000 CREDIT AGRICOLEzc 26/04/2011 1 998 140 2,73USD 2 000 000 CREDIT AGRICOLEzc 28/04/2011 1 998 134 2,743 996 274 5,47TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 62 131 504 85,10TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 62 131 504 85,10Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 550 000 ABSOLUTE RETURN TST REDPTG PRF649 510 0,90EUR 735,079 BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP89 894 0,12USD 504,2308 BNP PARIBAS INSTICASH I USD74 569 0,10EUR 5 178 DB X-T.DBLCI-OY BALAN.ETF 1 C.251 319 0,34EUR 69 EASY ETF GS ULTR.ENERGY EUR A23 698 0,03EUR 3 121 EASYETF S-BOX BNPP GL AGRIBUSINE196 456 0,27EUR 19 265 LYXOR ETF MSCI EMERG.MAR.A FCP213 190 0,291 498 636 2,05TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 1 498 636 2,05Deelbewijzen van andere ICB'sUSD 2 069 IPATH S&P 500 VIX M/T FU ETN115 864 0,16TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S 115 864 0,16DerivaatmarktenOptiesVariaEUR (6) DJ STOX 600 TEL C300 0311(41) 0,00EUR (6) DJ STOX 600 TEL C300 0411(497) 0,00EUR 6 DJ STOX 600 TEL P270 04111 285 0,00EUR 6 DJ STOX 600 TEL P275 0311663 0,00EUR (5) DJ STOX 600 UTIL CALL 350 0311(35) 0,00EUR (5) DJ STOX 600 UTIL CALL 350 0411(276) 0,00EUR 5 DJ STOX 600 UTIL PUT 310 0411552 0,00EUR 5 DJ STOX 600 UTIL PUT 315 0311173 0,00EUR (5) DJ STOX600 OIL&GAS CALL 380 0311(414) 0,00EUR (5) DJ STOX600 OIL&GAS CALL 380 0411(967) 0,00EUR 5 DJ STOX600 OIL&GAS PUT 340 0311276 0,00EUR 5 DJ STOX600 OIL&GAS PUT 340 04111 001 0,00EUR 196 EURO STOXX 50 CALL 3050 0511175 422 0,23EUR (196) EURO STOXX 50 CALL 3150 0511(83 651) (0,11)EUR (196) EURO STOXX 50 CALL 3250 0511(33 027) (0,05)EUR 196 EURO STOXX 50 CALL 3400 05115 956 0,01EUR 165 SCHATZ CALL 107.8 05/114 702 0,01EUR (165) SCHATZ CALL 108.2 05/11(2 337) 0,00EUR (165) SCHATZ CALL 108.4 05/11(1 172) 0,00EUR 165 SCHATZ CALL 108.8 05/11(1 123) 0,00EUR 94 VSTOXX PUT 20 051111 685 0,02USD (6) AUDUSD P90 03/11(30) 0,00USD 12 AUDUSD P95 03/1160 0,00USD 200 EURO$2Y MIDC CALL 98.625 03/111 250 0,00USD (400) EURO$2Y MIDC CALL 98.875 03/11(2 500) 0,00USD 200 EURO$2Y MIDC CALL 99.000 03/111 250 0,00USD 36 SP 500 PUT 1125 061137 620 0,05USD 36 SP 500 PUT 650 0611810 0,00USD (72) SP 500 PUT 900 0611(13 860) (0,02)USD 63 T NOTES 5 A CALL 117.5 041120 672 0,03USD (63) T NOTES 5 A CALL 119 0411(2 953) 0,00USD 3 500 000 USD/JPY CALL 84.5 191011 OTC75 781 0,10USD (7 000 000) USD/JPY CALL 92 191011 OTC(33 424) (0,05)USD 3 500 000 USD/JPY CALL 96 191011 OTC7 681 0,01335


P A R V E S T M U L T I A S S E T S 4 (U S D )U S DUSD 31 VIX PUT 25 05/1114 570 0,02185 102 0,25TOTAAL OPTIES 185 102 0,25TOTAAL DERIVAATMARKTEN 185 102 0,25TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE73 459 884 100,61336


U S DP A R V E S T M U L T I A S S E T S 4 (U S D )Futurescontracten per 28/02/2011Valuta Positie Hoeveelheid Benaming Waarderingskoers latente meer-/minderwaardenUSDEngagementen invalutaEUR A 25 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 117,180 (26 851) 2 929 500EUR A 4 BOBL DTB FUT. 5YRS 06/11 115,700 (262) 462 800EUR A 4 CAC 40 03/11 4 110,000 5 159 164 400EUR A 15 DJ UTILITIES 600 03/11 329,900 13 025 247 425EUR A 10 DJS FOOD BEVERAGE 03/11 349,200 (8 315) 174 600EUR A 14 DJS OIL&GAS 03/11 361,200 8 978 252 840EUR A 17 DJS TELECOMMUNIC. 03/11 282,700 4 351 240 295EUR A 35 EURIBOR LIFFE 03/12 97,865 (604) 8 563 186EUR V 35 EURIBOR LIFFE 09/12 97,535 1 209 (8 534 311)EUR A 3 EURO BUND 10Y FUT ECH 06/11 122,670 (249) 368 010EUR V 3 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124,120 (1 492) (372 360)USD A 4 EURO E-MINI 03/11 1,380 10 747 345 025EUR V 14 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 3 013,000 (6 160) (421 820)GBP V 1 FTSE INDEX 100 03/11 5 973,500 49 (59 735)GBP A 1 LONG GILT 06/11 116,680 16 116 680USD A 27 MINI SP 500 03/11 1 326,000 19 700 1 790 100USD V 3 MSCI E-MINI EMER.MKT 03/11 1 107,100 2 640 (166 065)JPY A 5 NIKKEI INDEX 225 (SGP) 03/11 10 620,000 10 630 26 549 996EUR V 43 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 108,060 (6 533) (4 646 579)USD A 1 US T.NOTES (10YR) 06/11 119,047 47 119 047USD V 5 US T.NOTES (2YRS) 06/11 109,148 (1 562) (1 091 484)USD V 12 US T.NOTES 5YRS 06/11 116,938 (4 969) (1 403 250)TOTAAL 19 554Een totaal bedrag van USD 292 895 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voorfuturescontracten.Termijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-/minderwaardenUSDEngagementUSDVervaldagAUD 800 000 CAD 792 914 (675) 812 944 22/03/2011AUD 312 760 USD 314 124 3 504 317 628 23/03/2011AUD 312 760 USD 314 155 3 473 317 628 23/03/2011CAD 790 432 AUD 800 000 (1 553) 813 104 22/03/2011CAD 311 356 USD 315 096 4 278 319 374 23/03/2011CAD 309 908 USD 314 691 3 198 317 889 23/03/2011CHF 223 832 EUR 172 702 2 350 240 885 10/03/2011CHF 297 315 SEK 2 034 393 (1 049) 320 351 25/03/2011CHF 295 795 USD 314 691 3 629 318 320 23/03/2011CHF 295 299 USD 315 096 2 690 317 786 23/03/2011EUR 459 101 AUD 626 347 (1 887) 635 936 24/03/2011EUR 400 000 MXN 6 724 520 (2 225) 553 543 22/03/2011EUR 400 000 SGD 702 880 (720) 552 359 22/03/2011EUR 459 487 USD 626 421 8 089 634 510 23/03/2011EUR 460 079 USD 631 983 3 344 635 327 23/03/2011EUR 459 487 USD 632 057 2 453 634 510 23/03/2011EUR 230 039 USD 316 322 1 341 317 663 23/03/2011EUR 459 487 USD 633 244 1 265 634 510 23/03/2011EUR 230 039 USD 316 482 1 181 317 663 23/03/2011EUR 456 813 USD 631 800 (983) 630 817 23/03/2011EUR 229 743 USD 312 533 4 715 317 248 25/03/2011EUR 229 064 USD 314 438 1 872 316 311 25/03/2011EUR 229 064 USD 316 160 151 316 311 25/03/2011GBP 387 089 PLN 1 818 989 (2 791) 630 970 24/03/2011JPY 52 075 421 USD 627 451 8 302 635 753 23/03/2011JPY 51 411 954 USD 627 451 202 627 653 23/03/2011KRW 98 641 270 USD 89 111 (1 764) 87 347 10/03/2011MYR 267 759 USD 88 256 (538) 87 717 10/03/2011NOK 2 400 000 HUF 82 819 200 6 472 428 964 10/03/2011SEK 2 012 005 CHF 297 315 (2 414) 317 471 25/03/2011SEK 2 024 376 USD 314 691 4 783 319 474 25/03/2011SEK 2 017 106 USD 314 691 3 635 318 326 25/03/2011SEK 2 003 844 USD 313 760 2 473 316 233 25/03/2011SEK 2 000 679 USD 314 179 1 555 315 734 25/03/2011SGD 700 000 JPY 45 173 450 (535) 550 831 10/03/2011SGD 801 206 JPY 51 911 178 (3 103) 630 501 24/03/2011337


P A R V E S T M U L T I A S S E T S 4 (U S D )U S DTRY 508 667 USD 314 691 2 002 316 693 23/03/2011TRY 503 663 USD 314 691 (1 113) 313 578 23/03/2011TRY 1 006 103 USD 627 520 (1 126) 626 394 23/03/2011TWD 2 610 851 USD 90 623 (2 861) 87 762 10/03/2011USD 619 704 AUD 621 659 (11 389) 619 704 23/03/2011USD 627 520 CAD 616 893 (5 078) 627 520 23/03/2011USD 628 198 CHF 595 532 (12 553) 628 198 23/03/2011USD 240 000 EUR 177 200 (4 696) 240 000 10/03/2011USD 16 053 522 EUR 11 800 000 (239 343) 16 053 521 15/03/2011USD 631 227 EUR 458 128 (1 224) 631 227 23/03/2011USD 314 739 EUR 229 064 (1 487) 314 739 23/03/2011USD 630 352 EUR 459 487 (3 975) 630 352 23/03/2011USD 314 398 EUR 230 180 (3 354) 314 398 25/03/2011USD 627 520 JPY 51 469 441 (642) 627 520 23/03/2011USD 628 198 JPY 52 266 073 (9 686) 628 198 23/03/2011USD 627 451 SEK 4 045 867 (10 864) 627 451 25/03/2011USD 315 096 TRY 507 131 (300) 315 096 23/03/2011USD 627 451 TRY 1 011 137 (1 397) 627 451 23/03/2011USD 315 096 TRY 508 927 (1 417) 315 096 23/03/2011USD 627 451 ZAR 4 531 514 (23 124) 627 451 24/03/2011TOTAAL (278 909) 41 031 940338


E U RP A R V E S T D IV E R S IF IE D E U R O IN F L A T IO N P L U SStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaGeldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 1 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 07/04/2011 1 495 384 14,85EUR 1 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 10/03/2011 1 496 795 14,86EUR 1 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 30/06/2011 1 495 092 14,84EUR 1 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 25/08/2011 1 492 275 14,82EUR 1 700 000 KINGDOM OF SPAINzc 21/04/2011 1 695 565 16,83EUR 1 500 000 REPUBLIC OF ITALYzc 31/05/2011 1 495 771 14,859 170 882 91,05TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 9 170 882 91,05TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 9 170 882 91,05Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 13 500 BNPP FL.I GLOBAL TAA I C.3DEC733 860 7,29TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 733 860 7,29TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE9 904 742 98,34339


P A R V E S T D IV E R S IF IE D E U R O IN F L A T IO N P L U SE U RTermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenEUREURGBP 163 058 CHF 243 000 2 546 191 835 11/05/2011TOTAAL 2 546 191 835Performanceswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag700 000 EUR 1,875% (*)Indice des Prix à la Consommation Non RéviséHors TabacCITIBANK (10 927)10 000 000 EUR Indice des Prix à la Consommation Non Révisé BNP PARIBAS 143 163Hors Tabac (**)EUR 281 960TOTAAL 132 23610/01/201602/08/2012(*)Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de Indice des Prix à la Consommation Non Révisé Hors Tabac op de vervaldag enontvangt het het vaste tarief van 1,875% op de vervaldag.(**) Via deze performance swap ontvangt het compartiment het positieve rendement van de Indice des Prix à la Consommation Non Révisé Hors Tabac op de vervaldag enbetaalt het een vast bedrag van EUR 281 960 op de vervaldag. Het vaste bedrag komt overeen met de actualisering van de voet van 1,40% tijdens de levensduur van deswap.340


E U RP A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D C U R R E N C Y 1 0Staat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaGeldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 6 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 17/03/2011 5 991 700 15,56EUR 4 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 03/03/2011 3 994 706 10,37EUR 4 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 31/03/2011 3 995 767 10,37EUR 3 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 26/05/2011 2 994 867 7,78EUR 5 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 12/05/2011 4 992 224 12,96EUR 7 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 28/04/2011 6 989 682 18,14EUR 5 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 14/04/2011 4 994 548 12,9733 953 494 88,15TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 33 953 494 88,15TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 33 953 494 88,15Deelbewijzen van andere ICB'sGBP 277,553 SINGL.CURRENCY OPT.PREF.GBP C.3 111 061 8,08TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S 3 111 061 8,08TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE37 064 555 96,23341


P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D C U R R E N C Y 1 0E U RTermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenEUREURARS 240 330 USD 59 188 54 42 907 31/03/2011AUD 11 114 490 EUR 8 280 233 (111 609) 8 168 625 31/03/2011AUD 719 995 GBP 450 000 (873) 529 037 31/03/2011AUD 1 300 000 JPY 105 950 780 18 621 954 898 31/03/2011AUD 1 140 000 JPY 92 810 022 17 218 837 372 31/03/2011AUD 1 190 000 JPY 97 015 583 16 781 874 099 31/03/2011AUD 1 080 000 JPY 88 113 960 14 645 793 300 31/03/2011AUD 1 310 000 JPY 107 376 901 13 363 962 244 31/03/2011AUD 920 000 JPY 74 998 952 13 015 675 774 31/03/2011AUD 890 000 JPY 72 525 566 12 836 653 738 31/03/2011AUD 1 089 288 JPY 89 167 541 12 157 800 123 31/03/2011AUD 900 000 JPY 73 441 980 12 083 661 083 31/03/2011AUD 1 295 000 JPY 106 397 719 10 998 951 226 31/03/2011AUD 1 281 350 JPY 105 477 801 9 101 941 199 31/03/2011AUD 900 000 JPY 73 934 820 7 728 661 083 31/03/2011AUD 1 300 000 JPY 107 185 520 7 709 954 898 31/03/2011AUD 859 925 JPY 70 623 373 7 554 631 647 31/03/2011AUD 1 450 000 JPY 120 098 425 3 780 1 065 079 31/03/2011AUD 400 000 JPY 33 142 600 937 293 815 31/03/2011AUD 400 000 JPY 33 235 473 116 293 815 31/03/2011AUD 2 180 000 USD 2 132 644 57 343 1 601 394 31/03/2011AUD 2 300 000 USD 2 268 481 47 146 1 689 544 31/03/2011AUD 1 780 000 USD 1 750 432 40 233 1 307 560 31/03/2011AUD 2 190 000 USD 2 169 061 38 322 1 608 740 31/03/2011AUD 1 724 800 USD 1 706 622 31 404 1 267 011 31/03/2011AUD 1 360 000 USD 1 348 055 23 032 999 035 31/03/2011AUD 2 400 000 USD 2 403 679 22 720 1 763 003 31/03/2011AUD 900 000 USD 884 455 20 773 661 126 31/03/2011AUD 2 410 000 USD 2 419 948 18 286 1 770 349 31/03/2011AUD 2 880 000 USD 2 902 910 13 873 2 115 603 31/03/2011AUD 2 200 000 USD 2 216 040 11 655 1 616 086 31/03/2011AUD 2 146 300 USD 2 163 498 10 249 1 576 639 31/03/2011AUD 424 000 USD 418 195 8 688 311 464 31/03/2011AUD 1 901 000 USD 1 919 495 6 715 1 396 445 31/03/2011BRL 3 009 650 USD 1 725 236 58 021 1 307 106 31/03/2011CAD 800 584 GBP 500 000 5 850 594 640 31/03/2011CAD 700 000 JPY 58 954 560 (1 217) 519 759 31/03/2011CAD 599 794 USD 600 000 10 979 445 384 31/03/2011CAD 646 545 USD 650 000 9 494 480 099 31/03/2011CHF 94 444 USD 100 057 1 149 73 591 31/03/2011CZK 35 373 635 EUR 1 400 000 51 412 1 451 412 31/03/2011CZK 34 519 724 EUR 1 371 870 44 506 1 416 375 31/03/2011CZK 35 174 584 EUR 1 400 000 43 245 1 443 245 31/03/2011CZK 35 036 974 EUR 1 400 000 37 598 1 437 598 31/03/2011CZK 32 393 568 EUR 1 305 600 23 537 1 329 137 31/03/2011CZK 29 538 215 EUR 1 200 000 11 979 1 211 979 31/03/2011CZK 36 440 745 EUR 1 500 000 (4 804) 1 495 196 31/03/2011CZK 36 389 283 EUR 1 500 000 (6 915) 1 493 085 31/03/2011CZK 36 135 000 EUR 1 500 131 (17 479) 1 482 651 31/03/2011EUR 2 482 675 AUD 3 340 000 29 298 2 482 675 31/03/2011EUR 35 325 CAD 47 096 351 35 325 31/03/2011EUR 851 854 CHF 1 080 101 10 083 851 854 31/03/2011EUR 1 500 000 CZK 36 038 400 22 281 1 500 000 31/03/2011EUR 1 500 000 CZK 36 489 164 3 798 1 500 000 31/03/2011EUR 1 500 000 CZK 36 562 668 784 1 500 000 31/03/2011EUR 1 300 000 CZK 31 763 778 (2 442) 1 300 000 31/03/2011EUR 1 350 000 CZK 33 183 122 (10 641) 1 350 000 31/03/2011EUR 1 305 600 CZK 32 543 869 (28 829) 1 305 600 31/03/2011EUR 1 400 000 CZK 35 061 838 (37 676) 1 400 000 31/03/2011EUR 1 350 000 CZK 34 145 314 (50 095) 1 350 000 31/03/2011EUR 1 400 000 CZK 35 555 185 (57 905) 1 400 000 31/03/2011EUR 7 453 196 GBP 6 306 894 26 165 7 453 196 31/03/2011EUR 1 660 000 GBP 1 389 566 23 640 1 660 000 31/03/2011EUR 1 780 000 GBP 1 496 547 17 658 1 780 000 31/03/2011EUR 1 330 000 GBP 1 114 537 17 515 1 330 000 31/03/2011EUR 3 310 413 GBP 2 800 000 13 118 3 310 413 31/03/2011EUR 2 150 000 GBP 1 814 998 12 649 2 150 000 31/03/2011EUR 1 770 000 GBP 1 492 907 11 946 1 770 000 31/03/2011342


E U RP A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D C U R R E N C Y 1 0EUR 1 420 000 GBP 1 199 183 7 836 1 420 000 31/03/2011EUR 1 420 000 GBP 1 201 860 4 684 1 420 000 31/03/2011EUR 1 780 000 GBP 1 507 603 4 639 1 780 000 31/03/2011EUR 1 670 000 GBP 1 414 729 4 008 1 670 000 31/03/2011EUR 600 000 GBP 507 709 2 119 600 000 31/03/2011EUR 1 640 000 GBP 1 391 410 1 468 1 640 000 31/03/2011EUR 1 430 000 GBP 1 216 428 (2 472) 1 430 000 31/03/2011EUR 400 000 GBP 342 644 (3 499) 400 000 31/03/2011EUR 1 639 000 GBP 1 395 363 (4 187) 1 639 000 31/03/2011EUR 500 000 GBP 431 138 (7 710) 500 000 31/03/2011EUR 2 000 000 GBP 1 705 512 (8 420) 2 000 000 31/03/2011EUR 1 637 000 GBP 1 398 209 (9 538) 1 637 000 31/03/2011EUR 979 680 GBP 840 574 (10 185) 979 680 31/03/2011EUR 1 666 680 GBP 1 430 371 (17 733) 1 666 680 31/03/2011EUR 1 320 000 GBP 1 138 126 (20 263) 1 320 000 31/03/2011EUR 1 964 400 JPY 212 502 702 85 873 1 964 400 31/03/2011EUR 1 310 000 JPY 141 432 709 59 733 1 310 000 31/03/2011EUR 1 310 000 JPY 141 875 358 55 820 1 310 000 31/03/2011EUR 1 318 800 JPY 142 981 790 54 839 1 318 800 31/03/2011EUR 2 000 000 JPY 220 087 200 54 426 2 000 000 31/03/2011EUR 982 800 JPY 106 811 490 38 585 982 800 31/03/2011EUR 657 720 JPY 71 728 509 23 639 657 720 31/03/2011EUR 1 991 000 JPY 223 522 601 15 057 1 991 000 31/03/2011EUR 996 132 JPY 111 426 528 11 120 996 132 31/03/2011EUR 1 430 000 JPY 160 779 905 8 703 1 430 000 31/03/2011EUR 2 140 000 JPY 241 294 630 6 952 2 140 000 31/03/2011EUR 2 140 000 JPY 241 682 826 3 520 2 140 000 31/03/2011EUR 1 420 000 JPY 161 229 640 (5 272) 1 420 000 31/03/2011EUR 4 260 000 JPY 482 902 950 (8 869) 4 260 000 31/03/2011EUR 1 970 000 USD 2 570 815 108 176 1 970 000 31/03/2011EUR 1 970 000 USD 2 595 497 90 301 1 970 000 31/03/2011EUR 1 716 691 USD 2 255 938 82 905 1 716 691 31/03/2011EUR 1 968 000 USD 2 604 497 81 782 1 968 000 31/03/2011EUR 1 464 400 USD 1 927 341 68 589 1 464 400 31/03/2011EUR 3 200 000 USD 4 357 024 44 575 3 200 000 31/03/2011EUR 3 210 000 USD 4 386 831 32 988 3 210 000 31/03/2011EUR 2 130 000 USD 2 897 546 31 552 2 130 000 31/03/2011EUR 2 500 000 USD 3 413 788 27 682 2 500 000 31/03/2011EUR 1 991 766 USD 2 714 428 25 935 1 991 766 31/03/2011EUR 600 000 USD 795 607 23 809 600 000 31/03/2011EUR 424 000 USD 555 966 21 361 424 000 31/03/2011EUR 300 000 USD 393 210 15 231 300 000 31/03/2011EUR 250 000 USD 327 723 12 658 250 000 31/03/2011EUR 1 160 000 USD 1 585 088 12 055 1 160 000 31/03/2011EUR 1 060 000 USD 1 447 984 11 347 1 060 000 31/03/2011EUR 1 174 000 USD 1 605 832 11 031 1 174 000 31/03/2011EUR 221 646 USD 291 642 10 434 221 646 31/03/2011EUR 1 065 000 USD 1 460 168 7 524 1 065 000 31/03/2011EUR 1 100 000 USD 1 509 462 6 824 1 100 000 31/03/2011EUR 1 200 000 USD 1 647 555 6 815 1 200 000 31/03/2011EUR 75 540 USD 100 778 2 555 75 540 31/03/2011EUR 2 500 000 USD 3 450 805 873 2 500 000 31/03/2011GBP 400 000 CHF 580 378 18 761 470 857 31/03/2011GBP 1 708 582 EUR 1 990 000 22 648 2 012 648 31/03/2011GBP 1 426 503 EUR 1 660 000 20 369 1 680 369 31/03/2011GBP 1 136 479 EUR 1 323 000 15 732 1 338 732 31/03/2011GBP 1 133 423 EUR 1 320 800 14 332 1 335 132 31/03/2011GBP 1 193 216 EUR 1 395 360 10 205 1 405 565 31/03/2011GBP 1 388 382 EUR 1 632 000 3 464 1 635 464 31/03/2011GBP 2 012 349 EUR 2 368 907 1 567 2 370 475 31/03/2011GBP 1 664 957 EUR 1 960 000 1 260 1 961 260 31/03/2011GBP 1 664 957 EUR 1 960 000 1 260 1 961 260 31/03/2011GBP 1 484 054 EUR 1 750 000 (1 837) 1 748 163 31/03/2011GBP 1 108 407 EUR 1 310 000 (4 337) 1 305 663 31/03/2011GBP 332 682 EUR 400 000 (8 113) 391 887 31/03/2011GBP 1 493 830 EUR 1 770 000 (10 321) 1 759 679 31/03/2011GBP 1 196 408 EUR 1 421 000 (11 674) 1 409 326 31/03/2011GBP 1 195 187 EUR 1 420 000 (12 113) 1 407 887 31/03/2011GBP 1 475 147 EUR 1 750 000 (12 330) 1 737 670 31/03/2011GBP 1 118 434 EUR 1 330 000 (12 525) 1 317 475 31/03/2011GBP 3 688 967 EUR 4 358 178 (12 708) 4 345 470 31/03/2011GBP 1 801 125 EUR 2 140 000 (18 340) 2 121 660 31/03/2011343


P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D C U R R E N C Y 1 0E U RGBP 2 000 000 JPY 261 179 200 46 579 2 354 596 31/03/2011GBP 701 985 JPY 88 739 460 42 263 826 446 31/03/2011GBP 820 000 JPY 105 582 052 32 365 965 384 31/03/2011GBP 560 880 JPY 71 345 385 29 850 660 323 31/03/2011GBP 940 000 JPY 123 086 890 18 952 1 106 660 31/03/2011GBP 1 260 000 JPY 165 983 958 16 610 1 483 396 31/03/2011GBP 1 120 000 JPY 147 509 488 15 046 1 318 574 31/03/2011GBP 570 000 JPY 74 346 012 14 071 671 060 31/03/2011GBP 700 000 JPY 91 734 720 13 457 824 109 31/03/2011GBP 426 807 JPY 55 713 337 10 145 502 479 31/03/2011GBP 560 000 JPY 73 717 952 7 848 659 287 31/03/2011GBP 750 000 JPY 99 288 750 5 568 882 974 31/03/2011GBP 750 000 JPY 100 133 325 (1 896) 882 974 31/03/2011GBP 600 000 JPY 80 538 060 (5 329) 706 379 31/03/2011GBP 600 000 JPY 80 682 720 (6 607) 706 379 31/03/2011GBP 2 510 200 USD 3 896 942 134 026 2 955 445 31/03/2011GBP 2 182 501 USD 3 400 169 107 870 2 569 620 31/03/2011GBP 1 300 000 USD 2 004 939 78 994 1 530 586 31/03/2011GBP 1 414 500 USD 2 191 366 78 829 1 665 396 31/03/2011GBP 1 113 500 USD 1 725 021 62 076 1 311 006 31/03/2011GBP 1 108 677 USD 1 723 895 57 213 1 305 327 31/03/2011GBP 1 091 000 USD 1 702 458 51 922 1 284 515 31/03/2011GBP 3 600 000 USD 5 785 686 49 663 4 238 546 31/03/2011GBP 1 272 000 USD 2 004 484 46 357 1 497 620 31/03/2011GBP 825 500 USD 1 279 391 45 633 971 922 31/03/2011GBP 1 400 000 USD 2 228 615 34 788 1 648 324 31/03/2011GBP 1 150 000 USD 1 824 480 33 042 1 353 980 31/03/2011GBP 1 162 800 USD 1 848 440 30 765 1 369 050 31/03/2011GBP 1 151 000 USD 1 833 312 27 825 1 355 157 31/03/2011GBP 1 140 000 USD 1 817 162 26 566 1 342 206 31/03/2011GBP 1 131 000 USD 1 809 275 21 680 1 331 610 31/03/2011GBP 1 820 000 USD 2 931 907 20 096 2 142 821 31/03/2011GBP 1 510 000 USD 2 428 245 19 766 1 777 835 31/03/2011GBP 1 210 000 USD 1 945 727 15 900 1 424 623 31/03/2011GBP 1 700 000 USD 2 743 061 15 538 2 001 536 31/03/2011GBP 400 000 USD 632 352 13 122 470 950 31/03/2011GBP 1 810 000 USD 2 925 557 12 920 2 131 047 31/03/2011GBP 1 190 000 USD 1 917 508 12 784 1 401 075 31/03/2011GBP 200 000 USD 308 230 12 314 235 475 31/03/2011GBP 1 120 000 USD 1 804 668 12 064 1 318 659 31/03/2011GBP 1 125 000 USD 1 816 328 9 509 1 324 546 31/03/2011GBP 1 800 000 USD 2 917 123 7 252 2 119 273 31/03/2011GBP 140 000 USD 225 154 1 819 164 832 31/03/2011GBP 36 930 USD 59 382 487 43 480 31/03/2011HUF 379 677 026 EUR 1 367 729 29 803 1 397 532 31/03/2011IDR 9 852 699 975 USD 1 083 199 20 642 804 887 31/03/2011INR 74 238 000 USD 1 607 592 17 742 1 181 651 31/03/2011INR 22 555 000 USD 500 004 (2 998) 359 009 31/03/2011JPY 120 292 848 AUD 1 440 000 5 925 1 067 598 31/03/2011JPY 99 782 287 AUD 1 210 000 (6 533) 885 567 31/03/2011JPY 52 880 982 AUD 645 480 (6 577) 469 318 31/03/2011JPY 105 865 914 AUD 1 290 000 (11 523) 939 559 31/03/2011JPY 74 233 159 AUD 910 000 (12 100) 658 819 31/03/2011JPY 107 560 048 AUD 1 312 000 (12 707) 954 594 31/03/2011JPY 72 439 503 AUD 890 000 (13 273) 642 900 31/03/2011JPY 105 369 568 AUD 1 287 230 (13 886) 935 154 31/03/2011JPY 105 373 677 AUD 1 288 430 (14 734) 935 190 31/03/2011JPY 106 227 921 AUD 1 298 880 (14 857) 942 772 31/03/2011JPY 110 520 808 AUD 1 360 000 (21 820) 980 871 31/03/2011JPY 170 395 401 AUD 2 090 000 (28 643) 1 512 258 31/03/2011JPY 167 990 436 AUD 2 070 000 (35 241) 1 490 914 31/03/2011JPY 240 666 570 EUR 2 130 000 (1 535) 2 128 465 31/03/2011JPY 240 665 124 EUR 2 131 000 (2 548) 2 128 452 31/03/2011JPY 187 045 978 EUR 1 660 000 (5 758) 1 654 242 31/03/2011JPY 241 219 730 EUR 2 140 000 (6 643) 2 133 357 31/03/2011JPY 199 333 506 EUR 1 770 000 (7 086) 1 762 914 31/03/2011JPY 200 463 066 EUR 1 780 000 (7 097) 1 772 904 31/03/2011JPY 117 788 580 EUR 1 050 000 (8 273) 1 041 727 31/03/2011JPY 112 058 500 EUR 1 000 000 (8 950) 991 050 31/03/2011JPY 222 731 347 EUR 1 990 000 (20 155) 1 969 845 31/03/2011JPY 85 520 832 EUR 776 973 (20 623) 756 350 31/03/2011JPY 106 380 516 EUR 978 640 (37 806) 940 834 31/03/2011344


E U RP A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D C U R R E N C Y 1 0JPY 106 766 674 EUR 982 800 (38 551) 944 249 31/03/2011JPY 106 617 976 EUR 982 800 (39 866) 942 934 31/03/2011JPY 181 984 306 EUR 1 660 000 (50 523) 1 609 477 31/03/2011JPY 140 124 140 EUR 1 300 000 (60 736) 1 239 264 31/03/2011JPY 174 665 760 EUR 1 620 240 (75 489) 1 544 751 31/03/2011JPY 422 453 557 EUR 3 845 119 (108 922) 3 736 196 31/03/2011JPY 100 800 525 GBP 750 000 8 089 891 273 31/03/2011JPY 80 400 600 GBP 600 000 4 351 710 898 31/03/2011JPY 80 279 777 GBP 601 000 2 105 709 830 31/03/2011JPY 79 973 880 GBP 600 000 578 707 125 31/03/2011JPY 36 694 644 GBP 280 000 (5 270) 324 452 31/03/2011JPY 92 542 450 GBP 700 000 (6 050) 818 256 31/03/2011JPY 56 266 489 GBP 430 000 (8 854) 497 505 31/03/2011JPY 73 505 544 GBP 560 000 (9 512) 649 932 31/03/2011JPY 92 121 190 GBP 700 000 (9 774) 814 531 31/03/2011JPY 111 914 400 GBP 850 000 (11 401) 989 541 31/03/2011JPY 165 627 630 GBP 1 260 000 (19 279) 1 464 471 31/03/2011JPY 87 249 032 GBP 680 000 (29 302) 771 451 31/03/2011JPY 214 779 484 GBP 1 640 000 (32 160) 1 899 069 31/03/2011JPY 70 551 851 GBP 559 930 (35 546) 623 816 31/03/2011JPY 261 212 800 GBP 2 000 000 (45 528) 2 309 630 31/03/2011MXN 21 767 241 USD 1 735 926 41 716 1 298 541 31/03/2011MXN 4 244 593 USD 350 000 (188) 253 214 31/03/2011PEN 139 875 USD 49 496 678 36 513 31/03/2011PEN 1 800 825 USD 650 005 (518) 470 091 31/03/2011PHP 35 907 300 USD 806 004 12 746 596 299 31/03/2011PHP 39 483 000 USD 900 000 4 073 655 680 31/03/2011PHP 39 408 300 USD 900 007 2 827 654 439 31/03/2011PHP 21 396 750 USD 488 198 1 869 355 328 31/03/2011PHP 39 207 267 USD 900 082 (566) 651 101 31/03/2011PLN 5 210 684 EUR 1 298 335 13 025 1 311 359 31/03/2011PLN 986 951 EUR 250 000 (1 617) 248 383 31/03/2011RON 1 720 278 EUR 397 106 10 367 407 473 31/03/2011RUB 40 409 325 USD 1 305 010 66 811 1 011 649 31/03/2011RUB 19 773 705 USD 638 804 32 536 495 036 31/03/2011SGD 907 401 USD 689 418 17 894 517 038 31/03/2011TRY 1 747 171 USD 1 100 000 (9 868) 786 541 31/03/2011TRY 1 612 280 USD 1 044 628 (30 504) 725 816 31/03/2011USD 402 972 AUD 400 000 (1 936) 292 973 31/03/2011USD 1 911 892 AUD 1 900 000 (10 813) 1 390 005 31/03/2011USD 491 076 AUD 500 000 (11 609) 357 028 31/03/2011USD 2 411 153 AUD 2 400 000 (16 472) 1 752 983 31/03/2011USD 896 169 AUD 910 000 (19 376) 651 543 31/03/2011USD 2 142 738 AUD 2 140 000 (19 927) 1 557 837 31/03/2011USD 1 693 096 AUD 1 701 000 (23 168) 1 230 933 31/03/2011USD 2 268 209 AUD 2 270 000 (24 551) 1 649 059 31/03/2011USD 1 318 833 AUD 1 340 000 (29 113) 958 833 31/03/2011USD 1 754 793 AUD 1 780 000 (36 556) 1 275 789 31/03/2011USD 1 774 777 AUD 1 800 000 (36 773) 1 290 318 31/03/2011USD 5 302 308 AUD 5 280 000 (37 858) 3 854 943 31/03/2011USD 2 557 593 AUD 2 593 800 (52 889) 1 859 449 31/03/2011USD 2 739 655 EUR 1 990 000 (5 132) 1 984 868 31/03/2011USD 2 186 544 EUR 1 590 000 (5 858) 1 584 142 31/03/2011USD 4 124 424 EUR 3 000 000 (11 873) 2 988 127 31/03/2011USD 1 429 717 EUR 1 050 000 (14 176) 1 035 824 31/03/2011USD 1 532 612 EUR 1 125 000 (14 630) 1 110 370 31/03/2011USD 1 627 690 EUR 1 200 000 (20 746) 1 179 254 31/03/2011USD 405 900 EUR 315 000 (20 928) 294 072 31/03/2011USD 1 590 752 EUR 1 174 000 (21 507) 1 152 493 31/03/2011USD 2 715 248 EUR 1 990 000 (22 815) 1 967 185 31/03/2011USD 3 660 205 EUR 2 680 000 (28 198) 2 651 802 31/03/2011USD 3 648 659 EUR 2 680 000 (36 562) 2 643 438 31/03/2011USD 2 881 100 EUR 2 130 000 (42 656) 2 087 344 31/03/2011USD 3 609 476 EUR 2 660 000 (44 950) 2 615 050 31/03/2011USD 1 954 307 EUR 1 476 000 (60 113) 1 415 887 31/03/2011USD 2 591 447 EUR 1 968 000 (90 508) 1 877 492 31/03/2011USD 2 584 046 EUR 1 970 001 (97 871) 1 872 130 31/03/2011USD 71 386 GBP 44 351 (520) 51 706 31/03/2011USD 160 918 GBP 100 000 (1 201) 116 557 31/03/2011USD 1 816 813 GBP 1 130 000 (14 703) 1 315 962 31/03/2011USD 2 824 743 GBP 1 750 000 (14 733) 2 046 030 31/03/2011USD 1 801 991 GBP 1 121 000 (14 840) 1 305 226 31/03/2011345


P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D C U R R E N C Y 1 0E U RUSD 2 400 968 GBP 1 490 000 (15 513) 1 739 079 31/03/2011USD 489 415 GBP 315 000 (16 442) 354 495 31/03/2011USD 2 398 750 GBP 1 490 000 (17 120) 1 737 472 31/03/2011USD 1 941 025 GBP 1 210 000 (18 939) 1 405 932 31/03/2011USD 2 441 564 GBP 1 520 000 (21 436) 1 768 484 31/03/2011USD 1 365 978 GBP 860 000 (23 307) 989 411 31/03/2011USD 1 801 951 GBP 1 130 000 (25 467) 1 305 197 31/03/2011USD 2 903 754 GBP 1 810 000 (28 158) 2 103 259 31/03/2011USD 2 882 086 GBP 1 800 000 (32 077) 2 087 565 31/03/2011USD 2 261 390 GBP 1 420 000 (34 183) 1 637 979 31/03/2011USD 5 001 188 GBP 3 110 000 (39 789) 3 622 482 31/03/2011USD 2 221 079 GBP 1 400 000 (39 829) 1 608 781 31/03/2011USD 1 246 895 GBP 806 059 (46 042) 903 156 31/03/2011USD 1 695 342 GBP 1 090 000 (55 583) 1 227 978 31/03/2011USD 3 654 983 GBP 2 300 000 (61 039) 2 647 393 31/03/2011USD 1 725 159 GBP 1 115 100 (63 544) 1 249 574 31/03/2011USD 1 748 844 GBP 1 130 400 (64 405) 1 266 730 31/03/2011USD 1 743 758 GBP 1 129 200 (66 676) 1 263 046 31/03/2011USD 2 626 681 GBP 1 694 400 (92 721) 1 902 569 31/03/2011USD 2 577 836 GBP 1 670 250 (99 662) 1 867 189 31/03/2011USD 3 385 512 GBP 2 180 000 (114 914) 2 452 209 31/03/2011USD 451 631 PEN 1 255 093 (533) 327 043 31/03/2011USD 847 993 PHP 36 726 880 5 089 615 104 31/03/2011USD 899 993 PHP 39 366 000 (1 027) 652 823 31/03/2011USD 824 993 PHP 36 658 875 (10 465) 598 421 31/03/2011USD 600 000 TRY 925 789 18 359 437 230 31/03/2011USD 1 100 000 TRY 1 743 808 12 607 801 589 31/03/2011TOTAAL 536 633 420 969 387346


U S DP A R V E S T C O M M O D IT IE S A R B IT R A G EStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaGeldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenBankenUSD 2 500 000 BANCO ESPANOL DE Czc 16/05/2011 2 495 710 8,11USD 2 500 000 BBVA SAzc 10/05/2011 2 500 000 8,12USD 1 500 000 CIC ET UNION EUROPEENNEzc 16/03/2011 1 500 000 4,88USD 1 500 000 DEXIA CREDIT LOCALzc 16/03/2011 1 500 000 4,88USD 2 700 000 INTESA SANPAOLOzc 17/05/2011 2 700 000 8,77USD 1 500 000 SOCIETE GENERALEzc 17/05/2011 1 500 000 4,88USD 2 500 000 UNICREDITO ITALIANO S.P.A.zc 24/05/2011 2 500 000 8,1214 695 710 47,76Soevereine landenUSD 3 500 000 US TREASURY BILLzc 03/03/2011 3 499 102 11,37USD 2 500 000 US TREASURY BILLzc 21/04/2011 2 499 370 8,12USD 2 000 000 US TREASURY BILLzc 05/05/2011 1 999 326 6,50USD 1 000 000 US TREASURY BILLzc 19/05/2011 999 784 3,25USD 2 000 000 US TREASURY BILLzc 28/04/2011 1 999 277 6,5010 996 859 35,74TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 25 692 569 83,50TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 25 692 569 83,50Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002USD 8 834,3225 BNP PARIBAS INSTICASH USD PRIV. CAPIT.1 051 191 3,42TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 1 051 191 3,42TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE26 743 760 86,92347


P A R V E S T C O M M O D IT IE S A R B IT R A G EU S DPerformanceswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatUSDVervaldag4 600 000 USD SG Voltarget 6% Momentum Long Short 19Excess Return (*)1,00%SOCIETE GENERALE 139 8106 100 000 USD UBS Bloomberg CMCI Essence T10 Excess UBS 560 102Return Index (**)-8 736 640 USD CS Custom 36 Excess Return Index (***) CREDIT SUISSE 683 5290,92%9 340 000 USD SG Alpha 1 Voltarget 8% Excess Return (****) SOCIETE GENERALE 651 6291,00%TOTAAL 2 035 07016/03/201116/03/201116/03/201116/03/2011(*) Via die performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index SG Voltarget 6% Momentum Long Short 19 Excess Return en ontvangt hetde positieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 1,00% op de vervaldag.(**) Via die performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index UBS Bloomberg CMCI Essence T10 Excess Return Index en ontvangt hetde positieve rendementen op de vervaldag.(***) Via die performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index CS Custom 36 Excess Return Index en ontvangt het de positieverendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,92% op de vervaldag.(****) Via die performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index SG Alpha 1 Voltarget 8% Excess Return en ontvangt het de positieverendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 1,00% op de vervaldag.In de context van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Duitse staatslening met vervaldatum op 30/12/11voor een nominale waarde van EUR 516 126 aan de tegenpartij, Crédit Suisse.In de context van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Amerikaanse staatslening met vervaldata op 30/12/11en 31/12/11 voor een nominale waarde van USD 603 804 aan de tegenpartij, UBS.348


E U RP A R V E S T W O R L D A G R IC U L T U R EStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeEUR% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesLandbouwUSD 711 000ETFS COM.SEC. PERP. COTTON8,625 PERP2 473 520 0,59BankenEUR 25 000 000Soevereine landenEUR 60 000 000SFEFFRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT2,375 10/03/2012 25 236 250 6,034,75 25/10/2012 63 153 000 15,08TOTAAL OBLIGATIES 90 862 770 21,70TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 90 862 770 21,70Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenBankenEUR 26 000 000 BANCO ESPANOLzc 23/03/2011 25 920 295 6,20EUR 12 000 000 BANCO SANTANDERzc 08/03/2011 11 967 687 2,86EUR 20 000 000 BANCO SANTANDERzc 29/04/2011 19 943 449 4,76EUR 25 000 000 BANK OF SCOTLANDzc 13/05/2011 24 937 822 5,96EUR 10 000 000 BBVA SAzc 10/03/2011 9 970 090 2,38EUR 20 000 000 BBVA SAzc 08/03/2011 19 953 055 4,76EUR 15 000 000 BPCEzc 21/04/2011 15 000 000 3,58EUR 22 000 000 DEXIA CREDIT LOCALzc 10/05/2011 22 000 000 5,25EUR 17 000 000 INTESA SANPAOLOzc 23/05/2011 16 955 854 4,05EUR 17 000 000 SOCIETE GENERALEzc 13/05/2011 16 958 132 4,05EUR 17 000 000 UNICREDITO ITALIANO S.P.A.zc 29/04/2011 16 955 652 4,05200 562 036 47,90Soevereine landenEUR 1 900 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -zc 14/04/2011 1 897 883 0,45TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 202 459 919 48,35EffectenleningenVerhandelbare schuldinstrumentenSoevereine landenEUR 8 100 000FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTFzc 14/04/20118 090 976 1,93TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 8 090 976 1,93TOTAAL LENING VAN EFFECTEN 8 090 976 1,93TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 210 550 895 50,28Andere effecten en geldmarktinstrumentenCoupons/Rechten/WarrantsLandbouwUSD 760 000 ETFS COMMODIT.SECUR.PERP.WHEATPERP1 415 673 0,34TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 1 415 673 0,34TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 1 415 673 0,34Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002EUR 232 921,7909 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS32 409 972 7,73349


P A R V E S T W O R L D A G R IC U L T U R EE U REUR 6 800 KLE GESTION EURIBOR 3D7 183 044 1,7239 593 016 9,45TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 39 593 016 9,45TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE342 422 354 81,77350


E U RP A R V E S T W O R L D A G R IC U L T U R ETermijncontracten per 28/02/2011Gekochte valuta's Bedrag Verkochte valuta's Bedrag latente meer-Engagement Vervaldag/minderwaardenEUREUREUR 2 076 610 USD 2 825 000 31 213 2 076 610 04/03/2011EUR 2 392 751 USD 3 270 000 25 157 2 392 751 04/03/2011EUR 1 449 576 USD 2 000 000 1 360 1 449 576 15/03/2011USD 2 825 000 EUR 2 059 293 (13 793) 2 045 500 04/03/2011TOTAAL 43 937 7 964 437Renteswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag60 000 000 EUR EUR3M - 0,355% SOCIETE GENERALE(3 153 000) 25/10/201260 000 000 4,75025 000 000 EUR EUR3M + 0,225% BNP PARIBAS(70 880) 10/03/201225 000 000 2,3750TOTAAL (3 223 880)Performanceswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatEURVervaldag72 100 000 EUR Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index (*)0,39%CREDIT SUISSE 8 244 54886 000 000 EUR UBS Custom Agriculture(**)UBS 10 309 5170,67%106 700 000 EUR BarCap Custom Agriculture (***)BARCLAYS BANK 12 869 5560,63%122 400 000 EUR MLCX Dow Jones-UBS Agriculture F3 Excess MERRILL LYNCH (607 584)Return (****)0,49%TOTAAL 30 816 03710/03/201110/03/201110/03/201110/03/2011(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index en ontvangt het de positieverendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,39% op de vervaldag.(**) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index UBS Custom Agriculture en ontvangt het de positieve rendementen. Hetcompartiment betaalt het vaste tarief van 0,67% op de vervaldag.(***) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index BarCap Custom Agriculture en ontvangt het de positieve rendementen.Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,63% op de vervaldag.(****) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index MLCX Dow Jones-UBS Agriculture F3 Excess Return en ontvangthet de positieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,49% op de vervaldag.In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Duitse staatslening met vervaldata op 15/05/11 en25/08/11 voor een nominale waarde van EUR 3 637 124 aan de tegenpartij, UBS.In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Duitse staatslening met vervaldata op 25/03/11,15/05/11 en 25/08/11 voor een nominale waarde van EUR 2 911 505 aan de tegenpartij, Barclays.In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Franse staatslening met vervaldata op 22/04/11 en25/08/11voor een nominale waarde van EUR 4 196 907 aan de tegenpartij, UBS.In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Franse staatslening met vervaldata op 25/04/11 en25/08/11voor een nominale waarde van EUR 4 531 911 aan de tegenpartij, Barclays.In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Franse staatslening met vervaldata op 15/05/11 en25/08/11 voor een nominale waarde van EUR 5 796 032 aan de tegenpartij, Crédit Suisse.In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Nederlandse staatslening met vervaldata op 15/05/11en 25/04/11 voor een nominale waarde van EUR 5 915 847 aan de tegenpartij, Barclays.In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Nederlandse staatslening met vervaldata op 25/04/11voor een nominale waarde van EUR 481 188 aan de tegenpartij, Merril Lynch.351


P A R V E S T W O R L D A G R IC U L T U R E (U S D )U S DStaat van de effectenportefeuille per 28/02/2011ValutaHoeveelheid ofnominale waardeBenamingRenteVervaldagWaarderingswaardeUSD% van denettoactivaEffecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerdemarktObligatiesLandbouwUSD 164 000ETFS COM.SEC. PERP. COTTON8,625 PERP788 036 0,60TOTAAL OBLIGATIES 788 036 0,60TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 788 036 0,60Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002Verhandelbare schuldinstrumentenBankenUSD 5 000 000 BANCO SANTANDERzc 04/05/2011 4 991 485 3,79USD 5 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELzc 16/05/2011 4 995 580 3,79USD 5 000 000 BBVA SAzc 26/04/2011 4 992 761 3,79USD 6 000 000 BBVA SAzc 13/05/2011 5 992 676 4,55USD 5 000 000 BPCE0,38 31/05/2011 5 000 000 3,80USD 4 000 000 BPCEzc 27/04/2011 3 996 004 3,03USD 5 000 000 CDC IXISzc 11/04/2011 4 997 784 3,79USD 5 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE0,335 24/05/2011 5 000 000 3,80USD 8 000 000 CREDIT AGRICOLEzc 21/03/2011 7 992 806 6,07USD 8 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL0,47 12/04/2011 8 000 001 6,08USD 4 000 000 INTESA SANPAOLOzc 07/03/2011 3 996 004 3,03USD 5 000 000 NATEXIS BANQUEzc 13/04/2011 4 995 604 3,79USD 4 000 000 RABOBANK NEDERLANDzc 07/04/2011 3 997 302 3,03USD 5 000 000 ROYAL BANK OF SCOTLANDzc 18/05/2011 4 996 294 3,79USD 4 000 000 SOCIETE GENERALEzc 29/04/2011 3 996 385 3,03USD 3 000 000 UBS AGzc 18/05/2011 2 998 073 2,28USD 4 000 000 UNICREDITO ITALIANO S.P.A.zc 21/03/2011 3 994 607 3,03USD 5 000 000 UNICREDITO ITALIANO S.P.A.zc 27/04/2011 4 993 758 3,7989 927 124 68,26Soevereine landenUSD 5 000 000 SNCFzc 10/03/2011 4 998 163 3,79Diverse financiële dienstenUSD 5 000 000BARCLAYS BANK PLCzc 24/05/2011 5 000 000 3,80TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN 99 925 287 75,85TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DELUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 99 925 287 75,85Andere effecten en geldmarktinstrumentenCoupons/Rechten/WarrantsLandbouwUSD 175 000 ETFS COMMODIT.SECUR.PERP.WHEATPERP450 240 0,34TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS 450 240 0,34TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 450 240 0,34Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002USD 98 212,3075 BNP PARIBAS INSTICASH USD PRIV. CAPIT.11 686 224 8,87TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN INDE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER2002 11 686 224 8,87TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE112 849 787 85,66352


U S DP A R V E S T W O R L D A G R IC U L T U R E (U S D )Performanceswapcontracten per 28/02/2011Nominale waarde lenerNominale waardeontlenerValutaTe ontvangen renteTe storten renteTegenpartijOnderliggendLatent resultaatUSDVervaldag22 700 000 USD Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index (*)0,21%SOCIETE GENERALE 2 629 13138 500 000 USD Dow Jones-UBS Agriculture F3 Excess Return SOCIETE GENERALE (179 804)(**)0,31%60 500 000 USD UBS Custom Agriculture (***)UBS 7 352 1370,38 %TOTAAL 9 801 46410/03/201110/03/201110/03/2011(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index en ontvangt het de positieverendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,21% op de vervaldag.(**) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index Dow Jones-UBS Agriculture F3 Excess Return en ontvangt het depositieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,31% op de vervaldag.(***) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index UBS Custom Agriculture en ontvangt het de positieve rendementen.Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,38% op de vervaldag.In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Amerikaanse staatslening met vervaldata op 15/06/11,10/01/12, 10/04/13 en 30/12/15 voor een nominale waarde van USD 5 373 710 aan de tegenpartij, UBS.353


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)Geografische spreiding van de effectenportefeuille per 28/02/2011% van de nettoactivaPARVEST EQUITY ASIA EX-JAPANRepubliek Korea 24,20Hongkong 21,69Taiwan 20,47China 11,68Singapore 5,78Bermuda 4,46Caymaneilanden 3,84Maleisië 2,89Thailand 2,33Indonesië 2,0999,43PARVEST EQUITY AUSTRALIAAustralië 89,50Verenigde Staten van Amerika 5,09Singapore 1,74Nieuw-Zeeland 1,71Nederland 0,7598,79PARVEST EQUITY BRAZILBrazilië 93,02Bermuda 0,5493,56PARVEST EQUITY BRICRusland 26,03India 24,73Brazilië 24,48China 13,89Hongkong 5,08Caymaneilanden 2,51Bermuda 1,83Verenigd Koninkrijk 1,1699,71PARVEST EQUITY CHINAChina 64,34Hongkong 22,38Caymaneilanden 9,62Bermuda 3,6599,99354


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST EQUITY EUROFrankrijk 31,67Duitsland 29,99Nederland 10,34Spanje 9,93België 2,89Italië 2,56Luxembourg 2,36Ierland 2,13Finland 1,92Polen 1,13Oostenrijk 1,00Portugal 0,98Turkije 0,9797,87PARVEST EQUITY EURO SMALL CAPFrankrijk 25,19Duitsland 18,19Italië 14,14Spanje 13,87Nederland 12,48Ierland 4,47Oostenrijk 2,99Finland 2,86Verenigd Koninkrijk 1,73Griekenland 0,72Zwitserland 0,5297,16PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGINGPolen 67,25Tsjechische Republiek 15,40Hongarije 15,22Luxembourg 1,59Nederland 0,3499,80PARVEST EQUITY EUROPE EMERGINGRusland 61,60Polen 14,11Turkije 11,08Hongarije 3,18Tsjechische Republiek 2,00Verenigd Koninkrijk 1,60Luxembourg 1,58Bermuda 1,54Caymaneilanden 1,31Nederland 0,8298,82355


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST EQUITY EUROPE LS30Verenigd Koninkrijk 31,63Zwitserland 15,84Frankrijk 13,04Duitsland 11,66Spanje 4,07België 2,76Zweden 2,36Jersey 2,12Denemarken 1,89Verenigde Staten van Amerika 1,89Ierland 1,56Portugal 1,56Luxembourg 1,48Polen 1,39Noorwegen 1,30Nederland 1,27Italië 1,20Turkije 0,8697,88PARVEST EQUITY EUROPE MID CAPVerenigd Koninkrijk 26,69Zwitserland 13,55Frankrijk 13,54Duitsland 8,25Zweden 7,32Luxembourg 5,83België 4,22Nederland 3,85Jersey 3,07Finland 2,72Ierland 2,06Noorwegen 2,04Oostenrijk 1,96Bermuda 0,98Britse Maagdeneilanden 0,8696,94PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAPVerenigd Koninkrijk 33,72Frankrijk 10,95Duitsland 9,85Spanje 8,67Nederland 8,51Zwitserland 8,34Italië 4,86Oostenrijk 3,10Denemarken 2,86Finland 2,54Zweden 2,47Ierland 1,99België 1,21Britse Maagdeneilanden 0,7299,79PARVEST EQUITY FRANCEFrankrijk 94,57Luxembourg 2,55Verenigd Koninkrijk 1,58Nederland 0,7999,49356


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST EQUITY GERMANYDuitsland 98,9898,98PARVEST EQUITY INDIAIndia 98,9798,97PARVEST EQUITY JAPANJapan 99,3999,39PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAPJapan 93,8293,82PARVEST EQUITY LATIN AMERICABrazilië 65,01Mexico 19,92Chili 5,14Bermuda 1,87Luxembourg 1,79Colombia 0,77Peru 0,69Verenigde Staten van Amerika 0,64Verenigd Koninkrijk 0,21Argentinië 0,2096,24PARVEST EQUITY RUSSIARusland 80,63Verenigd Koninkrijk 5,83Luxembourg 1,95Caymaneilanden 1,77Cyprus 1,68Jersey 1,56Eiland Man 1,47Verenigde Staten van Amerika 1,09Bermuda 0,9196,89PARVEST EQUITY SOUTH KOREARepubliek Korea 98,4998,49PARVEST EQUITY SWITZERLANDZwitserland 97,61Verenigde Staten van Amerika 1,9499,55PARVEST EQUITY TURKEYTurkije 98,0598,05357


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST EQUITY UKVerenigd Koninkrijk 99,6499,64PARVEST EQUITY USA MID CAPVerenigde Staten van Amerika 90,95Nederland 2,49Bermuda 2,05Frankrijk 1,58Verenigd Koninkrijk 1,4498,51PARVEST EQUITY USAVerenigde Staten van Amerika 94,60Zwitserland 1,95Liberia 1,76Bermuda 0,9499,25PARVEST EQUITY WORLDVerenigde Staten van Amerika 28,43Japan 17,09Verenigd Koninkrijk 8,43Frankrijk 7,56Canada 6,16Zuid-Afrika 5,29Finland 4,60China 3,05Republiek Korea 2,78Italië 2,48Spanje 2,21Nederland 2,14België 1,93Zwitserland 1,93Caymaneilanden 0,7794,85PARVEST EQUITY WORLD EMERGINGBrazilië 19,68Republiek Korea 15,05India 10,93Caymaneilanden 9,39China 9,16Taiwan 8,17Rusland 8,14Indonesië 4,57Chili 3,00Hongkong 2,95Zuid-Afrika 2,26Luxembourg 2,04Bermuda 1,68Mexico 1,46Britse Maagdeneilanden 1,08Thailand 1,02Jersey 0,58101,16358


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST EQUITY EUROPE VALUEVerenigd Koninkrijk 36,94Frankrijk 19,90Duitsland 8,89Zwitserland 8,69Italië 6,33Nederland 5,17België 3,10Noorwegen 2,31Ierland 1,66Zweden 1,35Jersey 1,14Denemarken 1,02Portugal 0,99Oostenrijk 0,8498,33PARVEST EQUITY USA SMALL CAPVerenigde Staten van Amerika 89,17Canada 4,55Bermuda 0,93Ierland 0,7395,38PARVEST EQUITY USA VALUEVerenigde Staten van Amerika 82,02Zwitserland 7,68Verenigd Koninkrijk 4,07Bermuda 2,99Ierland 2,5399,29PARVEST EQUITY EUROPE ALPHAVerenigd Koninkrijk 31,89Zwitserland 16,26Frankrijk 13,12Duitsland 11,62Spanje 4,20België 2,85Zweden 2,42Jersey 2,23Verenigde Staten van Amerika 1,94Denemarken 1,93Portugal 1,60Ierland 1,59Luxembourg 1,52Polen 1,43Noorwegen 1,33Nederland 1,30Italië 1,23Turkije 0,8999,35359


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST EQUITY EUROPE GROWTHVerenigd Koninkrijk 31,23Frankrijk 11,53Duitsland 10,54Zwitserland 10,17Spanje 6,53Denemarken 3,59Verenigde Staten van Amerika 3,46Nederland 2,81Italië 2,56België 2,32Zweden 2,20Jersey 1,89Ierland 1,87Noorwegen 1,82Portugal 1,82Oostenrijk 1,6195,95PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIESVerenigde Staten van Amerika 34,38Spanje 7,40Japan 5,98Verenigd Koninkrijk 5,91Canada 4,68Caymaneilanden 3,93Australië 3,81Finland 3,51Oostenrijk 3,26Zweden 2,88Zwitserland 2,74Denemarken 2,50Ierland 2,15Taiwan 2,07China 1,79Republiek Korea 1,40Frankrijk 1,36Eiland Man 1,28Hongkong 1,28Noorwegen 1,23Bermuda 1,22Italië 1,12Britse Maagdeneilanden 1,11België 0,94Duitsland 0,82Nederland 0,76Israël 0,1499,65360


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST EQUITY EUROPE FINANCEVerenigd Koninkrijk 30,27Zwitserland 13,04Frankrijk 12,55Duitsland 10,60Spanje 9,79Italië 6,21Zweden 5,29Nederland 4,07Oostenrijk 1,84België 1,65Noorwegen 1,60Finland 0,79Denemarken 0,62Griekenland 0,52Guernesey 0,40Cyprus 0,17Portugal 0,1199,52PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPEVerenigd Koninkrijk 34,66Duitsland 15,95Zwitserland 11,62Nederland 11,61Frankrijk 6,05Noorwegen 5,18Zweden 3,58Finland 2,59Spanje 1,42Bermuda 1,39Luxembourg 1,29België 1,21Italië 1,15Cyprus 0,6698,36PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDSVerenigde Staten van Amerika 58,31Japan 17,81Frankrijk 6,42Duitsland 4,76Zwitserland 2,32Bermuda 1,86Spanje 1,85Republiek Korea 1,72Liberia 1,68Caymaneilanden 1,5998,32361


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATIONLuxembourg 36,28Verenigde Staten van Amerika 21,61Frankrijk 9,86Duitsland 6,75Verenigd Koninkrijk 5,68Ierland 5,54Zweden 2,25Canada 1,83Japan 1,37Noorwegen 1,28Italië 1,10Zwitserland 0,97Nederland 0,92Denemarken 0,91België 0,70Caymaneilanden 0,67Chili 0,4398,15PARVEST EQUITY WORLD RESOURCESVerenigde Staten van Amerika 47,01Verenigd Koninkrijk 14,99Canada 11,20Japan 6,25Frankrijk 6,17Australië 2,99Duitsland 2,42Zwitserland 2,29Spanje 1,97Luxembourg 1,45Oostenrijk 0,91België 0,8398,48PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORSVerenigde Staten van Amerika 65,28Taiwan 8,19Israël 7,21Frankrijk 3,95Canada 3,80Duitsland 2,99Caymaneilanden 2,96Luxembourg 2,23Singapore 1,94Verenigd Koninkrijk 0,9199,46PARVEST GLOBAL ENVIRONMENTVerenigde Staten van Amerika 36,41Japan 10,76Caymaneilanden 9,66Duitsland 6,55Frankrijk 6,00Australië 5,67Taiwan 3,38Ierland 3,37Zwitserland 3,26Verenigd Koninkrijk 3,23Oostenrijk 2,79Nederland 2,29Republiek Korea 1,66Spanje 1,13België 0,7796,93362


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPEVerenigd Koninkrijk 37,09Frankrijk 22,44Nederland 10,00Finland 5,17Zweden 5,15Oostenrijk 4,82Noorwegen 3,58Italië 2,76Duitsland 2,36Luxembourg 2,35Zwitserland 1,5997,31PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPEVerenigd Koninkrijk 26,10Frankrijk 25,95Duitsland 13,84Zwitserland 8,17Nederland 8,07Italië 6,08Spanje 4,48Finland 1,65Zweden 1,63Noorwegen 1,52Denemarken 0,8998,38PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR)Frankrijk 40,97Luxembourg 39,78Verenigde Staten van Amerika 15,3496,09PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD)Verenigde Staten van Amerika 56,29Verenigde Staten van Amerika 14,95Luxembourg 12,8484,08PARVEST STEP 90 EURODuitsland 27,17Italië 25,13Nederland 15,99Duitsland 8,55België 7,16Frankrijk 6,4890,48PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LSFrankrijk 91,4891,48363


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPEVerenigd Koninkrijk 30,94Zwitserland 13,15Frankrijk 12,59Duitsland 11,62Spanje 4,21België 2,78Zweden 1,89Jersey 1,79Ierland 1,53Denemarken 1,52Verenigde Staten van Amerika 1,46Polen 1,39Portugal 1,33Nederland 1,24Italië 1,12Noorwegen 1,10Luxembourg 1,02Turkije 0,9991,67PARVEST BOND EURO GOVERNMENTItalië 22,06Duitsland 14,47Spanje 12,42Frankrijk 11,33Nederland 7,45Portugal 6,46Griekenland 6,05Oostenrijk 4,14België 3,65Ierland 2,20Luxembourg 2,09Denemarken 1,27Finland 0,9594,54PARVEST BOND EURO LONG TERMItalië 26,48Duitsland 20,55Frankrijk 14,39Spanje 11,25Nederland 5,49Oostenrijk 5,32België 4,00Griekenland 3,16Luxembourg 2,20Finland 1,35Ierland 0,96Portugal 0,7695,91364


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST BOND EURO CORPORATEFrankrijk 35,31Nederland 14,80Verenigd Koninkrijk 7,23Spanje 6,90Italië 5,80Verenigde Staten van Amerika 5,10België 3,43Duitsland 3,21Zweden 3,18Luxembourg 2,75Denemarken 1,19Ierland 1,09Guernesey 1,07Caymaneilanden 0,55Jersey 0,42Mexico 0,3792,40PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELDVerenigd Koninkrijk 19,40Luxembourg 15,67Nederland 13,97Frankrijk 12,11Ierland 7,85Duitsland 6,25Verenigde Staten van Amerika 5,16Zuid-Afrika 3,63Zweden 2,25Italië 2,17Spanje 2,03Australië 1,42Liberia 1,35Canada 1,11Bermuda 1,06Tsjechische Republiek 1,02Caymaneilanden 0,96Noorwegen 0,81Oostenrijk 0,66Finland 0,61Kroatië 0,48Hongarije 0,43België 0,26100,66PARVEST BOND USA HIGH YIELDVerenigde Staten van Amerika 82,27Canada 4,87Luxembourg 1,53Bermuda 1,01Australië 0,99Ierland 0,82Puerto Rico 0,70Marshalleilanden 0,69Oostenrijk 0,38Nederland 0,35Duitsland 0,32Frankrijk 0,32Verenigd Koninkrijk 0,21Mexico 0,20Liberia 0,1294,78365


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST BOND WORLD CORPORATEVerenigde Staten van Amerika 51,51Verenigd Koninkrijk 11,76Frankrijk 8,12Nederland 4,51Spanje 3,71Zweden 3,60Luxembourg 3,05België 2,81Denemarken 2,33Canada 2,15Jersey 1,74Italië 1,57Australië 0,98Mexico 0,42Duitsland 0,3398,59PARVEST BOND WORLD HIGH YIELDVerenigde Staten van Amerika 68,75Frankrijk 4,81Canada 4,31Luxembourg 3,07Duitsland 2,23Verenigd Koninkrijk 1,69Australië 1,67Bermuda 1,40Puerto Rico 1,24Ierland 1,21Marshalleilanden 0,89Nederland 0,78Zuid-Afrika 0,65Oostenrijk 0,56Liberia 0,53Mexico 0,4594,24PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHSFrankrijk 41,16Spanje 14,53Italië 9,27Nederland 7,87België 5,70Portugal 4,10Luxembourg 3,38Zweden 3,02Australië 2,88Verenigd Koninkrijk 1,83Verenigde Staten van Amerika 1,68Duitsland 1,48Zwitserland 1,46Ierland 1,22China 0,91Verenigde Staten van Amerika 0,07100,56366


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST ENHANCED CASH 1 YEARFrankrijk 46,29Spanje 13,18Italië 8,84Verenigd Koninkrijk 7,78Zweden 6,48Nederland 5,85België 4,62Portugal 4,40Ierland 2,41Luxembourg 1,71Australië 1,57Verenigde Staten van Amerika 1,23Denemarken 0,61Canada 0,60Verenigde Staten van Amerika 0,05105,62PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHSFrankrijk 44,34Spanje 8,84Verenigd Koninkrijk 7,19Italië 6,58België 5,33Zweden 4,75Nederland 4,00Portugal 3,29Ierland 2,59Australië 2,24Luxembourg 1,96Denemarken 1,66Verenigde Staten van Amerika 1,27Duitsland 1,00China 0,99Canada 0,25Verenigde Staten van Amerika 0,0396,31PARVEST BOND EUROFrankrijk 39,10Italië 23,04Nederland 6,41Spanje 6,32Duitsland 4,71Griekenland 4,25België 3,10Verenigde Staten van Amerika 2,36Verenigd Koninkrijk 2,16Jersey 1,35Portugal 1,30Zweden 1,21Luxembourg 0,95Ierland 0,5796,83367


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST BOND EUROPEFrankrijk 17,74Italië 16,43Verenigd Koninkrijk 15,53België 11,21Duitsland 9,35Spanje 9,00Nederland 7,64Zweden 1,80Denemarken 1,33Luxembourg 0,3290,35PARVEST BOND EURO MEDIUM TERMFrankrijk 29,87Italië 16,20Nederland 12,25Spanje 10,60Duitsland 7,02Portugal 4,66Griekenland 4,48België 3,31Luxembourg 2,00Ierland 1,87Oostenrijk 1,76Zweden 1,61Verenigd Koninkrijk 1,14Verenigde Staten van Amerika 0,73Canada 0,65Denemarken 0,0698,21PARVEST BOND EURO SHORT TERMFrankrijk 33,37Italië 21,26Duitsland 10,30Spanje 9,92Nederland 9,42Griekenland 4,62Portugal 2,67Ierland 1,39Zweden 1,08Luxembourg 0,87Verenigde Staten van Amerika 0,53Oostenrijk 0,3795,80PARVEST BOND JPYJapan 89,54Verenigde Staten van Amerika 8,8698,40PARVEST BOND USDVerenigde Staten van Amerika 80,65Australië 8,57Frankrijk 3,21Denemarken 2,95Duitsland 2,30Verenigd Koninkrijk 1,3799,05368


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST BOND WORLDVerenigde Staten van Amerika 25,44Verenigd Koninkrijk 15,25Japan 9,59Duitsland 9,18Frankrijk 6,20Italië 5,96Filippijnen 5,19Singapore 3,49Nederland 3,36Luxembourg 3,06Spanje 2,21Canada 1,87België 1,51Denemarken 1,03Zweden 0,99Polen 0,73Guernesey 0,5395,59PARVEST BOND WORLD EMERGINGLuxembourg 12,64Venezuela 8,36Brazilië 6,93Indonesië 6,90Rusland 6,35Argentinië 6,15Mexico 5,68Nederland 5,04Turkije 4,94Uruguay 4,80Panama 4,35Kazachstan 3,85Peru 2,28Qatar 2,21Zuid-Afrika 2,07Caymaneilanden 1,97El Salvador 1,94Republiek Korea 1,69Chili 1,63Ierland 1,57Dominicaanse Republiek 1,54Litouwen 1,41Colombia 1,34Oekraïne 0,98Polen 0,95Maleisië 0,87Canada 0,86Egypte 0,63Filippijnen 0,51Hongkong 0,39Britse Maagdeneilanden 0,31Wit-Rusland 0,30Kenia 0,25Ivoorkust 0,14Sri Lanka 0,13101,96369


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIACaymaneilanden 26,92India 23,90Singapore 19,95Britse Maagdeneilanden 11,32Australië 5,68Taiwan 3,92Republiek Korea 3,29Thailand 2,54China 0,83Hongkong 0,8099,15PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPEFrankrijk 39,60Verenigd Koninkrijk 18,88Luxembourg 6,91Nederland 5,32Duitsland 4,76Jersey 4,40Bermuda 3,42België 2,86Italië 2,80Portugal 2,40Zweden 1,99Caymaneilanden 1,69Spanje 0,86Hongarije 0,85Noorwegen 0,4597,19PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAPItalië 15,32Frankrijk 14,49Verenigd Koninkrijk 11,78Jersey 11,43Nederland 10,41Oostenrijk 6,73Spanje 6,56Luxembourg 6,29Bermuda 5,17Zwitserland 3,75Caymaneilanden 2,32Finland 2,02België 1,72Duitsland 1,35Noorwegen 0,89100,23PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKEDFrankrijk 48,68Italië 35,28Duitsland 14,54Griekenland 2,46100,96PARVEST BOND EURO PREMIUMDuitsland 89,98Frankrijk 9,9899,96370


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST BOND WORLD ABSVerenigde Staten van Amerika 25,40Frankrijk 12,56Italië 12,35Luxembourg 10,74Nederland 9,12Verenigd Koninkrijk 4,94Ierland 3,51België 3,18Spanje 1,5783,37PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKEDVerenigde Staten van Amerika 38,51Verenigd Koninkrijk 24,62Frankrijk 12,38Italië 8,40Duitsland 3,85Japan 2,74Canada 2,65Zweden 1,89Australië 1,0196,05PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATEFrankrijk 42,87Spanje 9,81Nederland 9,42Verenigd Koninkrijk 9,29Italië 7,15Zweden 4,15Verenigde Staten van Amerika 3,21Duitsland 2,77Ierland 2,26België 1,58Luxembourg 1,06Guernesey 0,85Portugal 0,78Denemarken 0,3595,55PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BONDFrankrijk 47,11Italië 10,78Spanje 9,96België 7,12Nederland 5,17Zweden 4,33Portugal 4,21Verenigd Koninkrijk 2,95Luxembourg 2,67Denemarken 1,75Ierland 1,26Verenigde Staten van Amerika 0,89Australië 0,88Zwitserland 0,87Verenigde Staten van Amerika 0,08100,03371


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD)Verenigde Staten van Amerika 48,86Australië 9,20Verenigd Koninkrijk 1,4759,53PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATEFrankrijk 19,39Nederland 17,73Verenigd Koninkrijk 14,16Italië 7,32Verenigde Staten van Amerika 7,07Duitsland 5,33Luxembourg 4,73Ierland 3,40Denemarken 3,19Zweden 2,67Spanje 2,43Liberia 1,82België 1,63Zuid-Afrika 1,55Caymaneilanden 0,43Duitsland 0,07Australië 0,0292,94PARVEST SHORT TERM CHFFrankrijk 54,98Spanje 11,85Luxembourg 10,99Italië 7,90België 4,61Zwitserland 4,61Verenigd Koninkrijk 3,2998,23PARVEST SHORT TERM EUROFrankrijk 77,14Verenigd Koninkrijk 8,60Nederland 8,43Spanje 4,30België 1,72Duitsland 1,72Italië 1,72China 1,29Ierland 0,86105,78PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUMDuitsland 88,35Frankrijk 16,06104,41372


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST SHORT TERM GBPFrankrijk 22,87Luxembourg 22,72Verenigd Koninkrijk 13,74Spanje 9,14Australië 8,02België 4,58Zwitserland 4,58Nederland 4,5790,22PARVEST SHORT TERM USDFrankrijk 50,94Verenigd Koninkrijk 13,13Luxembourg 10,17Spanje 4,38Duitsland 2,98Ierland 2,63Nederland 2,63België 2,28Australië 1,75Canada 1,75Zweden 0,8893,52PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVELuxembourg 33,94Ierland 30,51Frankrijk 27,51Nederland 4,8896,84PARVEST DIVERSIFIED DYNAMICFrankrijk 39,60Luxembourg 30,72Ierland 26,9797,29PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)Luxembourg 52,56Frankrijk 22,02Ierland 20,5595,13PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)Luxembourg 51,92Ierland 23,86Frankrijk 22,8398,61373


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST MULTI ASSETS 4Frankrijk 46,02Luxembourg 19,64Nederland 12,01Verenigd Koninkrijk 9,50België 5,21Spanje 3,48Italië 1,74Ierland 0,52Duitsland 0,35Verenigde Staten van Amerika 0,14Duitsland 0,1098,71PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD)Frankrijk 48,62Verenigde Staten van Amerika 26,01Ierland 6,01Verenigd Koninkrijk 5,16Spanje 4,78Nederland 4,57Duitsland 2,85België 1,89Luxembourg 0,47Verenigde Staten van Amerika 0,14Duitsland 0,11100,61PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUSFrankrijk 59,37Spanje 16,83Italië 14,85Luxembourg 7,2998,34PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10Frankrijk 88,15Ierland 8,0896,23PARVEST COMMODITIES ARBITRAGEVerenigde Staten van Amerika 35,74Italië 16,89Spanje 16,23Frankrijk 14,64Luxembourg 3,4286,92PARVEST WORLD AGRICULTUREFrankrijk 38,09Spanje 20,96Italië 8,10Luxembourg 7,73Verenigd Koninkrijk 5,96Jersey 0,9381,77374


P A R V E S T (b e le g g in g sv e n n o o tsc h a p m e t v e ra n d e rlijk k a p ita a l)PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD)Frankrijk 40,97Spanje 12,13Italië 9,85Luxembourg 8,87Verenigd Koninkrijk 7,59Nederland 3,03Zwitserland 2,28Jersey 0,9485,66375


Une présence globaleEuropeAllemagneAutricheBelgiqueEspagneFranceGrèceItalieLuxembourgPays BasPortugalRoyaume-UniSuisseAmérique du NordCanadaEtats-UnisAmérique LatineArgentineBrésilChiliColombieMexiqueUruguayAsie-PacifiqueAustralieBruneïChineCorée du SudHong KongIndeIndonésieJaponMalaisieSingapourTaïwanPays nordiquesDanemarkFinlandeNorvègeSuèdeEERMEATArabie SaouditeBahreïnEAUHongrieKoweïtMarocPologneRépublique TchèqueRussieTurquieToutes nos adresses sur www.bnpparibas-ip.com dans la rubrique « Qui sommes-nous ? »14, rue Bergère - 75009 Paris - FranceBNP Paribas Asset Management - Société par actions simplifiée au capital de 64 931 168 euros - Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris - RCS Paris 319 378 832 – Graphisme : Studio BNPP IP - P1011069

More magazines by this user
Similar magazines