13.07.2015 Views

Bestuursvoorstel - Gemeente Rijssen-Holten

Bestuursvoorstel - Gemeente Rijssen-Holten

Bestuursvoorstel - Gemeente Rijssen-Holten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

openbaar 12345 BEN W BEN W H.G. T ukker H.G. T ukker r.tukker@rijssen- hol ten.nl r.tukker@rijssenholten.nl r.tukker@rijssen-holten.nl j.mensink@rijssen-holten.nl g.tenberge@rijssen-holten.nlNoort van den H. 0548 854 428 M ens en Wer k Bel eid h.vandennoort@rijssenholten.nl h.vandennoort@rijssen-holten.nl m m H erman van den N oort Her man van den Noort H er man van den N oort H erman van den N oorten schenking doo r d e Oranjev ereniging <strong>Rijssen</strong> v an een aantal AED's voor d e <strong>Rijssen</strong>se g emeensch apingekomen op:registratienummer: D2010038349<strong>Bestuursvoorstel</strong>29-06-2010ROUTINGFORMULIER BESTUURSVOORSTEL aanvaarddatum 29-06-2010 openbaaronderwerp<strong>Bestuursvoorstel</strong> behandelenzaaktypeIPaanvaarden schenking door de Oranjevereniging <strong>Rijssen</strong> van een aantal AED'svoor de <strong>Rijssen</strong>se gemeenschapadviseur: H. van den Noortafdeling/team: Mens en Werk / Beleidrechtstreeks doorkiesnummer en indien noodzakelijk mobiel nummer: (0548) 854 428geraadpleegde collega’s:Rick TukkerJohan MensinkGiel ten Bergebijlagen:persuitnodiging met persbericht en informatieover de donateursactiekopie via mail aan: afdelingshoofd geraadpleegdenGezondhei dsbel eid ontwi kkel enbehandeling in/door datum aard behandeling/karakter van het voorstel college commissie raad burgemeester Ondernemingsraad Georganiseerd OverlegbesluitvormendInformerendn.v.tn.v.tn.v.tn.v.tportefeuillehouder:contact tussen portefeuillehouder & adviseur:Jan Ligtenbergneenee BehandelingCollege CN=Jan Ligtenberg/OU=BS/O=RSNSecretaris Burgemeester Stegeman Ligtenberg Wolterink Ter Keurstakkoord x x x x x xbesprekendatum 30 juni 2010 1 juli 2010 1 juli 2010 30 juni 2010 1 juli 2010 1 juli 2010g:\word\cie maatschappelijke dienstverlening\agenda\2010\6 september\info b, aanvaarden schenking aeds\bvs, schenking aeds.doc


Voorstel aan het collegeonderwerpaanvaarden schenking door de Oranjevereniging <strong>Rijssen</strong> van een aantal AED'svoor de <strong>Rijssen</strong>se gemeenschapTe besluiten tot c.q. beslispunten:1. als gemeente de schenking van de Oranjevereniging <strong>Rijssen</strong> in de vorm van 8 AED-apparatenen een budget voor onderhoud (groot ??) te aanvaarden in het belang van het "hartsafemaken" van de gemeenschap;2. het bestuur van de Oranjevereniging te bedanken voor deze schenking;3. het jaarlijkse budget voor het onderhoud van de AED-apparaten met ingang van 2011structureel te verhogen met een bedrag van 1.500,-- om jaarlijkse de noodzakelijkevervanging van accu's en elektroden te kunnen uitvoeren;4. (uitgaande van instemming met beslispunt 1) in te stemmen met het voorbereiden van eennieuwe verdeelplan van de nu beschikbare AED's over de kern <strong>Rijssen</strong>, waarbij gestreefdwordt de AED's onder te brengen in plekken/plaatsen die 24 uur bereikbaar zijn maarwaarvoor geen AED-kasten noodzakelijk zijn (portieken van woongebouwen/appartementen);5. (als het geschonken onderhoudsbudget onvoldoende is)eenmalig een budget beschikbaar testellen voor de aankoop van ophangbeugels/kasten voor de geschonken AED's ( 2.680excl. BTW);6. de kosten van aanschaf van ophangbeugels/kasten via het agendapunt begrotingswijzigingenten laste te brengen van de post onvoorzien;7. dit bestuursvoorstel informatief ter kennis te brengen aan de commissie MaatschappelijkeDienstverlening en de commissie ABZM.1. inleidingZoals uw college wellicht nog weet heeft de Oranjevereniging <strong>Rijssen</strong> in april 2009 eendonateuractie gehouden waarbij gelijktijdig geld is ingezameld voor de aanschaf van extra AED'svoor de <strong>Rijssen</strong>se gemeenschap (“Een warm hart voor <strong>Rijssen</strong>”) . Als gemeente hebben wij aandie actie medewerking verleend door voorafgaand aan de wekelijkse persconferentie aandacht tebesteden aan dit initiatief van de Oranjevereniging (zie bijgevoegde persuitnodiging metpersbericht).De actie heeft zoveel geld opgebracht dat de Oranjevereniging de gemeente 8 AED-apparatenkan schenken en een beperkt budget voor onderhoud aan deze apparaten ( ???? nog nietbekend). In dit voorstel wordt ingegaan op de consequenties van een dergelijke schenking2. beoogd effectDe bedoeling van dit voorstel is om de gemeente de schenking van de 8 AED-apparaten en hetbeperkte onderhoudsbudget te laten aanvaarden en de consequenties van die schenking in beeldte brengen en de daaraan verbonden consequenties inhoudelijk en financieel te vertalen.3. argumenten1. Met het AED-project van de gemeente uit 2005 heeft de gemeente een voorbeeld willenstellen om particulieren warm te maken voor “het hartsafe maken van de gemeente” (overalbinnen een loopafstand van 3 minuten een AED beschikbaar). Particulieren bedenken envoeren acties uit waardoor dat doel beter is te bereiken. De actie van de Oranjevereniginglevert 8 extra AED’s op waardoor de kern <strong>Rijssen</strong> meer “hartsafe” wordt dan voorheen.2. <strong>Gemeente</strong> stond in april 2009 positief tegenover deze actie en verleende haar medewerkingaan deze actie. Nu de uitslag van deze actie bekend is moeten de gevolgen daarvan wordengeaccepteerd (onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzien).


4. kanttekeningen1. Aanvaarden van de schenking van deze extra 8 AED’s door de gemeente heeft alsconsequentie dat:a) structureel meer budget beschikbaar moet komen voor het noodzakelijke onderhoud aandeze apparatenb) incidenteel geld beschikbaar moet worden gesteld voor het “ophangen” in de wijken.c) De kern <strong>Rijssen</strong> opnieuw ingedeeld moet worden doordat meer apparaten beschikbaarkomen.2. In een tijd van bezuiniging is het in zijn algemeenheid niet logisch om als gemeente extrakosten te accepteren. Ondanks de genoemde extra kosten zijn wij van mening dat dezeschenking geaccepteerd moet worden. Immers het initiatief is vanaf de start door degemeente ondersteunt en afwijzing van dit initiatief op dit moment geeft een verkeerd signaalaf aan de gemeenschap.5. aanpak / uitvoeringVoorgesteld wordt de schenking te accepteren en het geschonken geld voor onderhoud aan tewenden voor de aankoop van de goedkoopste vorm van “ophangmateriaal” voor de geschonkenAED’s (beugels in plaats van kasten). Hiervoor kiezen we omdat extra apparaten geen zin hebbenals ze niet beschikbaar worden gesteld aan de gemeenschap. Hiervoor zijn kasten of beugelsnodig.Het aanwenden van het geschonken onderhoudbudget voor de aanschaf van “ophangmateriaal”heeft als consequentie dat geen financiële middelen beschikbaar zijn voor het onderhoud aan degeschonken apparaten. Het jaarlijks beschikbaar onderhoudsbudget ( 4.600 per jaar) isontoereikend om 8 extra apparaten in de toekomst te onderhouden. Ingeschat wordt dat ditbudget met 1.500,-- structureel moet worden verhoogd. Voorgesteld wordt hiertoe over te gaanmet ingang van 2011.Het accepteren van de schenking brengt al met zich mee dat de verdeling van de beschikbareapparaten over de kern <strong>Rijssen</strong> opnieuw onder de loep moet worden genomen. Daarbij kanzoveel mogelijk worden geprobeerd de AED’s die nu in kasten in de open lucht hangen onder tebrengen in portieken/gemeenschappelijke ruimten van woon- en kantoorgebouwen. De danvrijkomende kasten kunnen worden benut voor die locaties die nodig voor de “3 minuten-grens” enwaarbinnen geen woon- of kantoorgebouwen aanwezig zijn of waar de eigenaren niet bereid zijntoestemming te verlenen voor het ophangen van een gemeentelijke AED in hun pand.Het bestuur van de Oranjevereniging wil de apparaten aanbieden aan het gemeentebestuur opdonderdag 1 juli 2010 voorafgaande aan de raadsvergadering.6. communicatieVoorgesteld wordt het bestuur van de Oranjevereniging <strong>Rijssen</strong> mondeling te bedanken voor dezeschenking tijdens de aanbieding voorafgaande aan de raadsvergadering van 1 juli 20107. financiënInvesteringjaBenodigde krediet 2.680,00Bijdragen van derden 0,00ExploitatiejaKapitaallasten van investeringen 0,00Structurele lasten 1500Incidentele lasten 2.680,00 ja jaTe betalen uit: onvoorzien8. samenvatting websiteDe Oranjevereniging <strong>Rijssen</strong> heeft april 2009 een donateuractie gehouden waarbij gelijktijdig geldis ingezameld voor de aanschaf van extra AED's voor de <strong>Rijssen</strong>se gemeenschap (“Een warmhart voor <strong>Rijssen</strong>”) .


De actie is onlangs beëindigd en heeft zoveel geld opgebracht dat de Oranjevereniging degemeente 8 AED-apparaten kan schenken en een beperkt budget voor onderhoud aan dezeapparaten ( ??,--) . In dit voorstel wordt voorgesteld de schenking te aanvaarden en ingegaan opde consequenties van een dergelijke schenkingoverzicht besluiten college/commissie:parafenbesluit college d.d.: 1 juli 2010behandeld in collegevergadering d.d.: O NO agenda nr.:besluit: conform; conform +::behandeld in de vergadering van de commissie: ABZM GR MD taakveld:d.d.:agenda nr.:besluit: conform; conform + :

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!