13.07.2015 Views

Gemeente-info (2010-3) - Gemeente Kinrooi

Gemeente-info (2010-3) - Gemeente Kinrooi

Gemeente-info (2010-3) - Gemeente Kinrooi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JAARGANG 29 - NR 3 - JUNI <strong>2010</strong>gemeente-<strong>info</strong>www.kinrooi.be


2inhoud2dienstnota’s3 - 8 - 10 - 11verkiezingen4 - 5 - 6 - 7vacature8 - 9politie8lokale economie9milieu & duurzaamheid12 - 13jubilea14ocmw nieuws15 - 16 -17uit de raad18stand van zaken19jeugd & sport20 - 21in de kijker22 - 23 - 24 - 25VVV <strong>info</strong>dienst26 - 27werken in uitvoering28 - 29onderwijs30nuttige <strong>info</strong>31evenementenkalender32gemeente-<strong>info</strong> <strong>Kinrooi</strong>jaargang 29 nummer 3juni <strong>2010</strong>voorwoordBeste mensen van <strong>Kinrooi</strong>,Als schepen van toerisme, kom ik vaak in contact met mensen die onze gemeenteontdekken. Mensen van buiten <strong>Kinrooi</strong>, maar zeker ook eigen inwoners stellenvaak verrast vast hoe mooi het hier is en hoeveel troeven onze rustige, maar ookopwindende gemeente heeft.Deze zomer trekken we voluit de kaart van het toerisme. U heeft wellicht algehoord van Kessenich Smakelijk Grensgeval. Met dit belevenisvol evenement -elke zondag in juli en augustus - willen we onze gemeente laten bruisen. Hoe wedit willen doen, zal u in eind juni in een extra gazètje te weten komen. Ik kanu wel al vertellen dat het deugd doet om te zien met hoeveel enthousiasme ensamenhang de voorbereidingen door alle betrokken verenigingen en vrijwilligersgetroffen worden. Ik ben ervan overtuigd dat het evenement zal afstralen oponze hele gemeente en ik doe graag een beroep op al onze inwoners om alsambassadeur voor <strong>Kinrooi</strong> te fungeren en een stukje fierheid uit te dragen.Niet nieuw, maar al een jarenlange traditie, zijn de grabbel- en swappasactiviteitenen de speelpleinwerking. Ons team zal er met het gekende enthousiasme weervoor zorgen dat de kinderen van <strong>Kinrooi</strong> zich niet hoeven te vervelen in de grotevakantie.Voor onze nieuwe subsidie voor buurtfeesten kwamen ondertussen al heel wataanvragen binnen, waarmee bevestigd wordt dat in <strong>Kinrooi</strong> de buren elkaar nogkennen en opzoeken, en graag wat tijd samen doorbrengen. En zo’n initiatievenwillen wij graag ondersteunen.Ik wens iedereen een prachtige zomer toe om na een jaar van hard studeren ofwerken van een deugddoende vakantie te kunnen genieten !colofonSylvie Vanmontfortschepen van jeugd, cultuur en toerismeredactie-adresverantwoordelijke uitgevergemeente <strong>Kinrooi</strong>Hubert Brounsdienst communicatie Weertersteenweg 170Breeërsteenweg 1463640 <strong>Kinrooi</strong>3640 <strong>Kinrooi</strong> tel. 089 70 26 42tel. 089 70 03 00 toestel 334 fax 089 70 33 22fax 089 70 24 21 e-mail hubert.brouns@kinrooi.bee-mail eddy.smeets@kinrooi.be


dienstnota’sJaarlijks onderhoudaanplakzuilenDe technische dienst zalvan 14 tot 25 juni alle gemeentelijkeaanplakzuilenreinigen. Gelieve hiermeerekening te houden wanneeru reclame wil makenvoor uw activiteit.Op verzoek van diverse hulpdienstenHet is hoog tijd om dat nieuwehuisnummerbordje op te hangenEind 2009 en begin <strong>2010</strong> kregen 4.627 <strong>Kinrooi</strong>se woningen gratiseen nieuw huisnummerbordje in de bus. Met deze campagnestreeft de gemeente <strong>Kinrooi</strong> ernaar dat àlle woningen snel engemakkelijk terug te vinden zijn in geval van noodsituaties.Vanaf juli kan u de volgendezuilen opnieuw gebruiken alsreclamebord:- aan het gemeenschapshuiste Geistingen;- op de parking Oude Kerkstraatin Molenbeersel;- op de parking sporthalDe Belder Ophoven;- aan het VVV-kantoorMaasstraat Ophoven;- aan De Borg KerkstraatKessenich;- aan de hoofdbibliotheek ophet Dorpsplein te <strong>Kinrooi</strong>.Info bij de technische dienst,089 70 22 75 of per mailwerner.verlaak@kinrooi.beDe campagne voor de nieuwe huisnummerbordjes was één van de actiepuntenin het lokaal sociaal beleidsplan. In geval van nood kan een huisnummerimmers van levensbelang zijn ! De minuten of seconden dateen dokter, ambulance of brandweer moet zoeken - vaak ’s nachts of bijslecht weer - kan men best vermijden. Ook voor de postbode of eenpakjesdienst is het makkelijker werken als het huisnummer duidelijk tezien is. Om het de inwoners makkelijk te maken, kreeg iedere woning eennieuw huisnummerbordje inclusief bevestigingsmateriaal thuisbezorgd.U moe(s)t het enkel nog zelf monteren... De periode dat u hetnieuwe huisnummerplaatje ontving, was misschien niet zo gunstig ombuiten te werken. Nu die tijd terug aangebroken is, willen we nogmaalsvragen om uw huisnummerbordje te bevestigen. Vanzelfsprekend isdit bericht niet voor u van toepassing, als u dit al deed !Is uw brievenbus goed bereikbaar ?Op verzoek van de bedelers van onze gemeentelijke publicaties willen weiedereen vragen om eens na te gaan of uw brievenbus goed bereikbaar is?Is ze goed toegankelijk voor de bedelers? Staan er geen obstakels in deweg? Maken (loslopende) honden het niet extra moeilijk voor de bedelers?We gaan ervan uit dat iedereen graag de gemeentelijke <strong>info</strong>rmatieblijft ontvangen. Doe eventueel het nodige zodat onze publicaties goed enwel in uw brievenbus kunnen gedeponeerd worden!gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong> 3


verkiezingenZondag is het wéér zover...Op zondag 13 juni <strong>2010</strong> gaan we iets vroeger dan voorzien naarde stembus om te kiezen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigersen de Senaat. In dit nummer vindt u nuttige <strong>info</strong> over de verkiezingenvan dit jaar.StemplichtIn België geldt de stemplicht. Elke kiezer is dus bij wetverplicht om zijn stem uit te brengen. Een kiezer moetzijn stem persoonlijk uitbrengen in het stembureau datop de oproepingskaart is aangeduid. De identiteitskaarten de oproepingskaart moeten voorgelegdworden. In bepaalde gevallen kan de kiezer wel eenvolmacht geven. Niet gaan stemmen wordt bestraftmet een berisping of geldboete als men de afwezigheidniet kan verantwoorden. Kiezers die de stemplicht nietvervullen, dienen op eenvoudige oproep te verschijnenvoor de vrederechter.Wie gaat stemmen ?Om te kunnen kiezen moet u voldoen aan de volgendevoorwaarden:- Belg zijn op 7 mei <strong>2010</strong>, de datum waaropde kiezerslijst werd opgesteld;- op 13 juni <strong>2010</strong> tenminste 18 jaar oud zijn;- in het bevolkingsregister van de gemeente<strong>Kinrooi</strong> ingeschreven zijn op 7 mei <strong>2010</strong>.Tussen deze datum en de verkiezingsdatummag men niet ambtshalve afgevoerd zijn uithet register;- u niet bevinden in één van de gevallen van uitsluitingof schorsing van het kiesrecht ten laatsteop de dag van de verkiezingen.Iedere persoon die aan deze voorwaarden voldoet,heeft inmiddels per post een witte oproepingskaartontvangen. Op deze kaart staan de locatie (welkeschool) en het nummer van het stembureau waar umoet gaan stemmen.4gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>


zondag 13 juni <strong>2010</strong>Vier kieslocaties in <strong>Kinrooi</strong>Voor de verkiezingen van 13 juni <strong>2010</strong> worden volgendelocaties omgebouwd tot stembureaus:- gemeentelijke basisschool NelisveldNelisveld 5 te <strong>Kinrooi</strong>- gesubsidieerde vrije basisschool de HeesSchoolstraat 40, Kessenich- gemeentelijke basisschool de MaaskeiDe Belder 12, Ophoven- gesubsidieerde vrije basisschool de WiekenKleine Scheurestraat 1, MolenbeerselDeze stembureaus zijn open van 8u00 tot 13u00.<strong>Gemeente</strong>huis & technischedienst uitzonderlijkgesloten op maandag 14 juniOmdat de meerderheid van het gemeentepersoneelingezet wordt bij de verkiezingenzullen het gemeentehuis en de technischedienst de dag nadien - op maandag 14 juni2009 - uitzonderlijk gesloten zijn. Gelievehier rekening mee te houden !Inwoners van Kessenich opgeletZoals bij de verkiezingen in 2007 en 2009, gaan de inwonersvan Kessenich stemmen in het schooltje vande Hees (en niet in de basisschool in de Meierstraat).Inwoners van Ophoven opgeletTijdens het verkiezingsweekend zullen de werken aanDe Belder nog niet voltooid zijn. U kan de school danhet best bereiken via de Merrenhofstraat, de Leustraaten vervolgens via de Bongertestraat. Parkeren op hetgemeenteplein bij het Dorpshuis is wel mogelijk. Als ute voet of per fiets komt stemmen, hoeft u natuurlijkgéén wagen te parkeren !gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>5


verkiezingenEén volmacht geven of krijgenOmdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om zijn ofhaar stem persoonlijk uit te brengen, kan men beroepdoen op de volmachtprocedure. Let wel: u kan maaraan één persoon een volmacht geven of maar van éénpersoon een volmacht krijgen. Indien u zich in één vande onderstaande situaties bevindt, kan u aan een anderepersoon een volmacht geven. Dit kan voor onderstaanderedenen. We vermelden telkens in het cursiefwelk attest u moet toevoegen bij de volmacht:- ziekte of invaliditeitmedisch attest;- beroeps- of dienstredenenattest van de werkgever of overheid;- beroep van schipper, marktkramerof kermisreiziger (ook de gezinsleden)attest uitgereikt door de dienst bevolking;- vrijheidsberovingattest van de directie van de inrichting;- geloofsovertuigingattest van de religieuze overheid;- studieredenenattest van de schooldirectie;- verblijf in buitenland om privéredenenbewijs waaruit blijkt dat u niet in België zal zijn op13 juni <strong>2010</strong> (huurcontract, reisovereenkomst,factuur, vliegtuigticket, ....) en dat vóór 12 juni <strong>2010</strong>op de dienst burgerzaken goedgekeurd is.ofIndien u niet kan aantonen dat u op 13 juni <strong>2010</strong> inhet buitenland verblijft en u wenst alsnog eenvolmacht te geven, kan u een verklaring op erewoordafleggen bij de dienst burgerzaken.Formulieren voor volmachtDe volmachtformulieren zijn kosteloos beschikbaaraan de balie van de dienst bevolking in het gemeentehuistijdens de openingsuren. U kan deze blancoformulieren ook aanvragen:- via telefoon 089 70 03 00;- via fax 089 70 12 37;- via brief naar Breeërsteenweg 146 3640 <strong>Kinrooi</strong>;- via mail naar wendy.vanderkerken@kinrooi.be;- via download op www.ibz.rrn.fgov.be.De volmachtformulieren zijn kosteloos te verkrijgenop de dienst bevolking tot en met zondag 13 juni <strong>2010</strong>(van 8u00 tot 12u30).De volmachtdrager moet de eigen identiteitskaart,eigen oproepingskaart en het volmachtformulier methet vereiste attest en de oproepingskaart van de volmachtgevermeebrengen. Hij of zij moet gaan stemmenin het stembureau van de volmachtgever.6gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>


Hoe geldig stemmen ?Geldig stemmen doet u:- door het bolletje boven één ganse lijstrood te kleuren (lijststem);of- door het bolletje rood te kleurenvan één kandidaat of van meerderekandidaten (maar binnen dezelfde lijst)(naamstemmen);of- door het bolletje rood te kleurenvan één opvolger of van meerdereopvolgers (maar binnen dezelfde lijst)(naamstemmen);of- door het bolletje rood te kleuren van éénof meer kandidaten en één of meeropvolgers (maar binnen dezelfde lijst)(naamstemmen);Wanneer stemt u ongeldig !Als u één van onderstaande zaken in het stemhokjedoet, zal u stem ongeldig verklaard worden:- op het stembiljet voor meer dan één lijst stemmen- krabbels, aantekeningen maken of ietsbijschrijven op het stembiljet- op het stembiljet geen stem uitbrengen,de zogenaamde blanco-stem.Ongeldige en blanco stemmen worden - in tegenstellingtot wat velen denken - niet bijgeteld bij de grootstepartij. Het zijn gewoon verloren stemmen.Kiezers met beperkte mobiliteitBij de keuze van de gebouwen en de lokalen waar gestemdzal worden, is rekening gehouden met kiezers diebeschikken over een beperkte mobiliteit. Alle plaatsenzijn gemakkelijk bereikbaar. Alle stemlokalen wordengelijkvloers ingericht en zijn probleemloos toegankelijk.Daarenboven voorzien we enkele voorbehoudenparkeerplaatsen dicht bij de ingang van de gebouwen.In ieder stembureau is één stemhokje voorzien metbrede toegang en een lager tablet. Kiezers met een beperktemobiliteit kunnen dus probleemloos hun stemuitbrengen.Bijstand in het stembureauAls u als kiezer moeilijkheden ondervindt bij het uitbrengenvan uw stem, kan u zich laten bijstaan door devoorzitter of door een bijzitter van het stembureau.Kan u wegens een fysieke handicap niet alleen in hetstemhokje gaan of zelf uw stem uitbrengen, dan kan devoorzitter u laten vergezellen door uw begeleider ofhelper. De naam van deze persoon wordt vermeld inhet proces-verbaal. Het is aangeraden om een medischattest bij te hebben waaruit blijkt dat u wegens eenfysieke handicap niet alleen in het stemhokje kan gaanof zelf uw stem kan uitbrengen.Open op zondag 13 juni !Op zondag 13 juni <strong>2010</strong>, de dag van de verkiezingen, ishet gemeentehuis open van 8u00 tot 12u30 (enkelvoor verkiezingsaangelegenheden). U kan er danpersoonlijk of telefonisch via 089 70 03 00 terecht voorinlichtingen, volmachtformulieren en voor antwoordenop bepaalde vragen of problemen. Wie nog meer <strong>info</strong>wenst over de verkiezingen, kan contact nemen metde dienst bevolking in het gemeentehuis tijdens deopeningsuren (zie kaft gemeente-<strong>info</strong> achteraan). Wiemeer wil weten over de verkiezingen, verwijzen wenaar de site www.ibz.rrn.fgov.be.Informatie bij burgerzaken - verkiezingen,tel. 089 70 03 00 toestel 338e-mail wendy.vanderkerken@kinrooi.begemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>7


diensnota’sZomerregeling diverse dienstenAndere openingsurenin juli en augustusJobstudenten gezocht voor debuitenschoolse kinderopvangDe laatste maand voor de zomervakantie staatvoor de deur. Bij deze gelegenheid willen we eriedereen alvast attent op maken dat sommigediensten in juli en augustus andere openingsurenhebben.<strong>Gemeente</strong>huis & ‘t AnkerpuntIn juli en augustus zijn zowel het gemeentehuis als ‘tAnkerpunt voor jeugd, sport, cultuur en welzijn geslotenop woensdagnamiddag. De overige openingsurenblijven gehanteerd, ook bij een eventuele zomerregelingwegens uitzonderlijke hitte.Bibliotheek & uitleenpostenDe uitleenposten van de bib hebben al enkele jareneen zomerregeling waarbij één van de twee openingsdagenwegvalt. Vanaf dit jaar zal ook de hoofdbibliotheekandere openingsuren hanteren in juli en augustus:openingsuren hoofdbibliotheek (juli & augustus)maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag8 gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>van 10u00 tot 12u00van 15u30 tot 19u00van 10u00 tot 12u00van 10u00 tot 12u00van 10u00 tot 12u00van 15u30 tot 19u00van 10u00 tot 12u00van 9u00 tot 12u00openingsuren uitleenposten (juli & augustus)KessenichOphovenMolenbeerseldinsdag van15u30 tot 18u00vrijdag van 17u00 tot 19u00zaterdag van 10u00 tot 12u00Alle openingsuren in één klik !Wil u snel weten of een gemeentelijke dienst al danniet geopend is ? Op www.kinrooi.be vindt u rechtseen knop Openingsuren. Eén klik en u heeft de gevraagde<strong>info</strong>. U kan dit ook op andere plaatsen vinden: achteraanin iedere gemeente-<strong>info</strong> en vooraan in degemeentegids-agenda.TaakomschrijvingAls jobstudent bij de gemeentelijke dienst voor buitenschoolsekinderopvang werk je eigenlijk net zoals alleandere begeleidsters bij ‘t Speel-nestje. Je zorgt dagelijksevoor de opvang en begeleiding van kinderen. Jevoornaamste taak is kids van 2,5 tot 12 jaar creatiefbezig houden. Vanzelfsprekend moet je goed met kinderenoverweg kunnen...VereistenVoor deze functie van jobstudent moet je minstens 18jaar zijn en minstens het diploma kinderzorg op zakhebben. Daarnaast is een bewijs van goed zedelijk gedrag(model 2) een vereiste voor wie met kinderenwerkt. Tot slot dien je deel te nemen aan een schriftelijkeen mondelinge proef op woensdag 23 juni <strong>2010</strong>.Wij bieden...Een boeiende vakantiejob met een wettelijke verloningop basis van de toegelaten werkduur van maximum 23arbeidsdagen. De BKO zoekt één jobstudent voor demaand juli en één voor de maand augustus.Info & sollicitatiesUitgebreide <strong>info</strong> over deze job kan je opvragen viatel. 089 70 03 00 toestel 347. Je brief met uitgebreidcv, een kopie van het diploma (kinderzorg), een bewijsvan goed zedelijk gedrag én het formulier hiernaastmoet vòòr 18 juni <strong>2010</strong> (poststempel geldt als bewijs)verstuurd worden naar het college van burgemeesteren schepenen, Breeërsteenweg 146 te 3640 <strong>Kinrooi</strong>.Kandidaturen kunnen ook tegen ontvangstbewijs toten met 17 juni <strong>2010</strong> (uiterlijk tot 11u30) binnengebrachtworden bij de personeelsdienst. Sollicitaties pere-mail worden niet aanvaard.


vacatureKandidatuur jobstudentbuitenschoolse kinderopvangAls je interesse hebt voor de hiernaast vermelde functie van jobstudent bij de dienstvoor buitenschoolse kinderopvang ‘t Speel-nestje, gebruik je best dit formulier.naam ....................................................................................................adres ....................................................................................................telefoonnummer ....................................................................................................e-mail ....................................................................................................geboorteplaats ....................................................................................................geboortedatum ....................................................................................................rekeningnummer ....................................................................................................studierichting ....................................................................................................studiejaar ....................................................................................................beschikbaarheidGeef hier de periode aan dat je beschikbaar bent als jobstudent.Bij een eventuele aanstelling wordt er rekening gehouden met jekeuze. Kleur de bolletjes van je keuze:oovan 1 juli tot en met 23 juli- 21 juli is een betaalde feestdag- in week 30 is de dienst voor buitenschoolse kinderopvang geslotenvan 2 augustus tot en met 31 augustusandere nuttige <strong>info</strong> ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bezorg dit formulier samen met je sollicitatieformulier, je cv, een kopie van het diploma en eenuittreksel uit het strafregister (model 2) vòòr 18 juni aan de personeelsdienst in het gemeentehuis.gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>9


dienstnota’sDeze zomer op vakantie met de kids ?Vraag - indien nodig - op tijd de kids-ID aanAls de toetsen voorbij zijn eind deze maand, beginnen de twee maanden verlof voor de kids.Veel gezinnen trekken er dan op uit voor een leuke vakantie. Een reis zonder zorgen begint methet tijdig aanvragen van de kids-ID. Check hiernaast als dit nodig is voor uw kind(eren) en doeindien nodig zo snel mogelijk de aanvraag. Dat is alvast een zorg minder voor het vertrek !Wat is de kids-ID ?De kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen onderde twaalf jaar met de Belgische nationaliteit. Tot nutoe bestaat dit kaartje nog niet voor niet-Belgen. Ditdocument vervangt dus het witte kartonnen kinderpasjeen is drie jaar geldig. Wanneer uw kind een kartonnenkaartje heeft dat nog geldig is voor de volledigeperiode van uw vakantie, hoeft u dit niet te latenvervangen.Denk aan de drie weken levertijd !De kids-ID is verplicht als u op reis gaat buiten onzelandsgrenzen. Vraag deze dus tijdig aan bij de dienstburgerzaken. Het duurt immers drie weken voordatde kids-ID afgeleverd kan worden. Controleer daaromnu of het kartonnen kinderpasje nog geldig is tijdensde volledige vakantieperiode. Als dit niet het geval is,aarzel dan niet en vraag de kids-ID aan. Dit moetgebeuren door één van de ouders. Om de aanvraagvlot te laten verlopen, moet u enkele voorwaarden inacht nemen:- Neem een recente pasfoto mee van uw kind methet hoofd in vooraanzicht. Bovendien moet dezefoto een witte achtergrond hebben en moet hethoofdje tussen de 2,5 en 4 cm groot zijn.- Het kind moet zelf aanwezig zijn bij de aanvraag.Zo kan de baliebediende zien dat de kids-ID dieaangevraagd wordt voor het betreffende kind is.Opgelet: De kids-ID is geldig in alle Europese landen,maar slechts in enkele niet-Europese landen. Wanneeru buiten Europa reist, moet u dus eerst controleren ofde kids-ID er geldig is. Zo niet, moet u een reispasaanvragen (zie kaderstuk rechts). Soms heeft u ookeen visum nodig. Welke documenten u nodig heeft omnaar een bepaald land te reizen, vindt u terug op dewebsite www.diplomatie.belgium.be.Jonas kwam de kids-ID al afhalen met zijn mama.Meer dan een identiteitsbewijsDe kids-ID is meer dan alleen maar een identiteitsbewijs.Na uw aanvraag van een kids-ID zal u enkeleweken later een pin- en pukcode ontvangen. Die zijnnodig om de kaart te activeren. Bovendien kan u dekaart gebruiken voor bepaalde elektronische toepassingenen diensten. Door de kids-ID kan uw kind zichbijvoorbeeld identificeren op het internet. Nog eenander voordeel van de kids-ID is de toepassing HalloOuders. Deze toepassing biedt extra bescherming aanuw kinderen en kan gratis geactiveerd worden op dewebsite www.halloouders.be. Hier kan u zeven telefoonnummersin volgorde van hun belangrijkheidopgeven die moeten gebeld worden wanneer uw kindverloren loopt of in moeilijkheden verkeert.10gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>


niet-Belgkartonnenkinderpas- aanvragen bij de dienst burgerzaken- onmiddelijke aflevering indien ueen foto van uw kind bij heeften 1,20 euro betaalt.Ik ga op reis:Belgkids-IDgewone procedure- aanvraag bij de dienst burgerzaken dooréén van de personen die het ouderlijkgezag uitoefent (ouder, voogd, ...) énhet kind zelf (geschikte pasfoto en3 euro meebrengen)- twee tot drie weken wachten- afhalenspoedprocedure- aflevering na één dag kost 170 euro- aflevering na twee dagen kost 106 eurokartonnenkinderpasindien niet meer geldig voor de volledigevakantieperiode: kids-ID aanvragenindien wél nog geldig voor de volledigevakantieperiode moet het kinderpasjeniet vervangen worden door een kids-IDOf heeft u een reispas nodig?In vele niet-Europese landen is enkel een identiteitskaartniet voldoende. Om naar die landen tekunnen reizen, heb je ook – of enkel – een reispasnodig. Iedereen moet zo’n reispas hebben, zelfseen pasgeboren baby. De reispas vraagt u aan bijde dienst burgerzaken. Uw kind moet altijd aanwezigzijn bij de aanvraag. Vergeet zeker niet tweepasfoto’s en uw identiteitskaart mee te nemen envooral: hou rekening met de wachttijd! Na je aanvraagmoet je ongeveer nog anderhalve weekwachten voordat u uw reispas kan afhalen. Erbestaat wel een spoedprocedure, maar die is vrijduur. De normale prijs voor een reispas voorvolwassenen is 80 euro. Voor minderjarigen is dit41 euro. Een spoedprocedure voor hen kost respectievelijk250 en 210 euro.Jill kwam twee keer langs voor de aanvraag van haarkids-ID. De eerste keer met oma ging het helaasniet want één van de ouders moet bij de aanvraagaanwezig zijn...gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong> 11


milieu & duurzaamheidzaterdag 26 juni om 13u30 in het containerparkDemo Pesticidenvrij beheer van verhardingenMilieutipBij de inrichting van uw tuin heeft uwellicht gekozen voor verhardingen:een terras, een oprit of tuinpaadjes. Ukreeg vast en zeker al te maken metonkruiden. Al te vaak grijpen we dannaar bestrijdingsmiddelen om datonkruid te doen verdwijnen. Maardeze middelen zijn schadelijk voor degezondheid, ze vervuilen de bodemen komen uiteindelijk in ons drink- engrondwater terecht. Op zaterdag 26juni kan u deze schadelijke producteninruilen voor een milieuvriendelijkeonkruidborstel !Het bestrijden van verhardingen kan ookzonder bestrijdingsmiddelen. De provincieLimburg, Limburg.net en de gemeente<strong>Kinrooi</strong> organiseren samen een demonstratievan alternatieve beheermethodenvoor uw verhardingen. U krijgt er tips dieniet alleen het gewenste resultaat geven,maar die bovendien ook geen gevareninhouden voor mens en dier!Deze demonstratie duurt twee uur envindt plaats in het containerpark (Breeërsteenweg318 te <strong>Kinrooi</strong>) op zaterdag 26juni <strong>2010</strong> vanaf 13u30. Deelname aandeze demonstratie is gratis. Tevens kan uop deze dag uw bestrijdingsmiddelen voorparticulier gebruik inruilen tegen een gratisonkruidborstel. Dit kan van 13u30 tot16u30, zolang de voorraad strekt.Wist u dat de actie Met Belgerinkel naar de winkel nogtot en met 12 juni loopt ? Wie al fietsend boodschappendoet bij de deelnemende handelaars, krijgt zijn spaarkaartmakkelijk vol. Per volgestempelde kaart maakt u kans opleuke tombolaprijzen waaronder een fiets. Met een spaarkaartén 20 euro kan u zich een exclusieve, grote fietstasbestellen van Walter van Beirendonck. Haal de max uit uwfiets !Kippenactie <strong>2010</strong> - BonWij hebben een deal !Zij het afval, ik het eiVOORNAAM: ...................................NAAM: ....................................................STRAAT: .............................................................................. NUMMER: ...........POSTCODE: ...........GEMEENTE: .........................................................................TELEFOONNUMMER: . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DATUM AANKOOP: ...........................................................AANTAL KIPPEN:................HANDTEKENING KLANT:HANDTEKENING OF STEMPEL HANDELAAR:-9 euroKorting Bij aanKoopvan drie Kippen(3 euro per Kip)geldig t.e.m. 30 juni <strong>2010</strong>Koop uw kippen aan via deze bon en maak kans op een aankoopbon van 150 euro bij bovenstaandehandelaar.• De korting is geldig mits afgifte van deze ingevulde bon aan de kassa t.e.m. 30/06/<strong>2010</strong> bij de deelnemende handelaars in Limburg en Diest.Korting van 3 euro per kip, met een max. van 9 euro voor 3 kippen. De korting is enkel geldig voor kippen, niet voor ander pluimvee of reedsgekochte kippen. Niet omruilbaar in geld. Niet geldig met terugwerkende kracht. Niet cumuleerbaar. Enkel originele bonnen worden aanvaarden bonnen gedownload van de website www.limburg.net, geen kopieën. Max. 1 bon per klant en per kassaticket. Deelnemende handelaars:zie www.limburg.net.• Uw gegevens worden NIET gebruikt voor verdere promotionele of commerciële doeleinden.• Met deze bon doet u automatisch mee aan een tombola. U maakt kans op een aankoopbon van 150 euro te gebruiken bij de handelaar waar uuw kippen kocht. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.GEM12 gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>


Duurzame ontwikkeling... wat is dat ook alweer?Duurzame ontwikkeling is een abstract begrip, dat we op duizend en één manieren in ons dagelijksleven concreet kunnen invullen. Het draait om respect voor de medemens in Vlaanderen maar ookin de rest van de wereld, voor de natuur en de draagkracht van de aarde, voor de huidige generatiemaar zeker ook voor de mensen die na ons komen. Duurzame ontwikkeling tracht met anderewoorden de ontwikkeling van onze planeet in goede banen te leiden. Dit kan het best geïllustreerdworden met enkele voorbeelden.Het regenwoud beschermenHet regenwoud bevat een enorme rijkdom aan plantendie nog dagelijks voor nieuwe medicijnen zorgen.De ongecontroleerde houtkap zorgt er echter voordat de wouden in een recordtempo verdwijnen. Willenonze kinderen nog kunnen genieten van de vele voordelendie de mens uit het regenwoud haalt, dan zalwerk moeten gemaakt worden van de beschermingvan het regenwoud.Alternatieve energieDe olie- en gasvoorraden worden steeds schaarsermet dure brandstofprijzen tot gevolg. Om onze huidigelevensstandaard te kunnen handhaven, zal werk moetengemaakt worden van alternatieve energiebronnen(bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie, …) en meerenergiezuinige apparaten.Minder water verspillen en vervuilenZonder water kunnen we niet leven. Ons bestaan enonze economische activiteiten zijn geheel afhankelijkvan deze kostbare hulpbron. Ondanks het grote belangvan water in ons leven gaan we er nog steeds teonzorgvuldig en respectloos mee om. Zo wordt nogteveel water verspild en vervuild. De uitdaging voordeze generatie bestaat erin om ervoor te zorgen datde kinderen van morgen, net als onze grootouders,opnieuw in de rivieren zullen kunnen zwemmen.<strong>Gemeente</strong> geeft goede voorbeeld !Ook de gemeente <strong>Kinrooi</strong> draagt haar steentje bij aanduurzame ontwikkeling door onder andere diversegemeentelijke subsidies aan te bieden:- voor energiezuinige investeringen zoals:fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers,warmtepomp en/of warmtepompboiler;- voor het milieuverantwoord productgebruikte stimuleren, meer bepaald de aankoop engebruik van natuurverven;- voor het aanplanten van lijnvormige elementen(streekeigen planten in landbouwgebied);- voor het uitvoeren van milieubeheerswerkendoor verenigingen;- voor de aankoop van een mulchmaaieren/of fluisterhakselaar (in het kadervan afvalpreventie);Verder promoot het gemeentebestuur duurzaamtransport door het betalen van een fietsvergoedingen een trouwe deelname aan de Autoluwe werkdag.Ook aan andere campagnes zoals de Nacht van deduisternis en Earth hour wordt jaarlijks meegewerkt.Verder gebruiken de gemeentelijke diensten gerecycleerdeproducten, milieuverantwoorde kantoormaterialen,milieuvriendelijke poetsmaterialen en FSCgelabeldhout. Van de aangekochte elektriciteit is30% groene stroom en ook nieuwe gemeentelijkevoertuigen beantwoorden aan milieuvriendelijkenormen. Sinds enkele jaren is het gebruik pesticidenook afgebouwd. Kortom: de gemeente <strong>Kinrooi</strong> geeftzeker het goede voorbeeld !gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong> 13


ocmw nieuwsOntmoetingsplaats voor iedereen die met kanker te maken heeftInloophuis voor mensen met kanker en hun naastenOndanks de vorderingen in de strijd tegen kanker eist deze ziekte nog elke dag nieuwe slachtoffers.In Limburg krijgen jaarlijks ruim 3000 mensen te horen dat zij kanker hebben. Bij vrouwen gaat hetdan vooral om borstkanker (31%) en bij mannen om prostaatkanker (28%) en longkanker (19%). Drieop vier van hen overleeft de ziekte. In tegenstelling tot vroeger betekent de behandeling niet noodzakelijkeen langdurig verblijf in het ziekenhuis. Steeds meer mensen met kanker krijgen ambulantehulp waarbij ze thuis medicatie nemen en enkele keer per week voor radiotherapie of chemo naarhet ziekenhuis gaan. Tijdens die bezoeken wordt de klemtoon op de behandeling zelf gelegd. De psychischenazorg komt minder aan bod maar daar kan het Inloophuis iets aan doen !Door de ontwikkeling van de geneeskunde en de verschuivingnaar meer thuisverzorging wordt er eenhypotheek gelegd op de psychische nazorg van depatiënt. Ondanks alle inspanningen rest er nog weinigtijd en ruimte voor dit erg belangrijk sluitstuk van debehandeling. Hierdoor wordt veel meer zorg en steunvan de onmiddellijke omgeving verwacht, terwijl de gezinsledenhet meestal zelf al erg moeilijk hebben.De patiënt is dus vooral aangewezen op familie, vriendenof kennissen om doorheen deze moeilijke periodete geraken. Vooral na de medische behandeling krijgende patiënten het moeilijk met de verwerking, ook depatiënten die een goede prognose hebben en met goedresultaat zijn behandeld. Er wordt geschat dat twintigtot dertig procent van de vooralsnog genezen patiëntenvastlopen in de verwerking van hun ziekteen de behandeling.Er worden reeds vele waardevolle initiatieven binnenen buiten het ziekenhuis genomen. Desondanks is ernog een grote nood aan opvang en <strong>info</strong>rmatie voormensen met kanker en hun omgeving. Een Inloophuisvoor mensen met kanker en hun familie is bedoeld omaan deze behoefte tegemoet te komen.Het Inloophuis is een ontmoetingsplaats en wegwijzervoor mensen die willen praten over hun ziekte ofdie op zoek zijn naar <strong>info</strong>rmatie. Een afspraak makenhoeft niet: je kunt er zo binnen lopen elke werkdag van10u00 tot 18u00 en zaterdag van 12u00 tot 16u00.Vrijwilligers bieden er een luisterend oor voor angst,pijn en verdriet en schenken persoonlijke aandacht aanonzekerheid, zorgen en twijfel. Alles draait om zorg ofcare. Er wordt dus geen medische assistentie verleend.In een Inloophuis wordt trouwens niet gesproken vanpatiënten maar van gasten. De opvang gebeurt doorvrijwilligers: de gastvrouwen en gastheren. Deze vrijwilligerszijn erg gemotiveerde mensen die een degelijkeopleiding achter de rug hebben. Zij worden op hunbeurt begeleid en gecoacht door professionele hulpverleners.De vrijwilligers zorgen voor de individuelebegeleiding van de gasten.Groepsactiviteiten - een praatgroep lotgenotenborstkanker, een themacafé, zwemmen, relaxatie, ... -kunnen eenzaamheid en sociaal isolement doorbreken,met een verhoogde sociale steun als gevolg.16 gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>


uit de raadSamenwerking met katholiek onderwijsvoor een nieuwe sporthal in <strong>Kinrooi</strong>Onder het motto samen sterk gaat het gemeentebestuur en de vzw Katholiek SecundairOnderwijs Maaseik <strong>Kinrooi</strong> (KaSO) een nieuwe sporthal bouwen in <strong>Kinrooi</strong>. De enige middelbareschool in de gemeente – het Instituut Heilig Graf dat samen met onder andere Sint-Jansberg inMaaseik onder KaSO opereert – heeft hiervoor reeds een subsidiedossier ingediend. De gemeentedeed als inrichtende macht van basisschool 3K Nelisveld hetzelfde. In mei sloot de gemeenteraadeen samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen af zodat er ook voor de verenigingen meersportmogelijkheden ontstaan in de toekomst.De turnzaal van Instituut Heilig Graf, alsook de sportzaalin <strong>Kinrooi</strong>, hebben hun beste tijd gehad. Als de betrokkenoverheden – enerzijds de vzw Katholiek SecundairOnderwijs Maaseik-<strong>Kinrooi</strong> (KaSO) en anderzijds hetgemeentebestuur van <strong>Kinrooi</strong> – de budgetten samenleggen,ontstaat er een mooi project.Het bouwprogramma heeft een totale ruimte van 2.500 m2 waarvan 1.250 m2 sportvloer.Verder zijn volgende zaken voorzien:- sanitaire en kleedruimtes (700 m2);- een berging (240 m2);- een gevechtssportzaal met verende sportvloer (170 m2);- een cafetaria, EHBO-lokaal en beheerlokaal;- een tribune;- diverse omgevingswerken.De gemeente zal de grond aankopen die rechts van dekleuterschool gelegen is. Het administratief luik omtrentde bouwwerken ligt in handen van KaSO, omdat zij reedseen verbintenis met een ontwerper hebben. De gemeenteraadbesloot om die overeenkomst tussen KaSO en hetIngenieursbureau STABO en architecten-vennootschapAR-TE over te nemen voor de verdere invulling van ditproject. Indien alles naar wens blijft verlopen, zal in 2012met de bouwwerken kunnen gestart worden.18gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>Rechts van de kleuterschool zal wellicht in 2012 gestartworden met de bouw van een nieuwe sporthal voor <strong>Kinrooi</strong>.


stand van zakenEnkele lopende dossiersFietspad WeertersteenwegSinds begin dit jaar communiceert hetgemeentebestuur in iedere gemeente<strong>info</strong>over de Stand van zaken van sommigedossiers. Zo ook deze keer ...Het gemeentebestuur is altijd vragende partij om de gewestwegengoed te onderhouden. Zo werd onlangs de Weertersteenwegtussen <strong>Kinrooi</strong> en Molenbeersel voorzien vaneen nieuwe overlaging en - voor een fietspad - een extragrindlaag in rode kleur. Over dit laatste maken veel fietserszich zorgen: de losliggende steentjes zijn niet ideaal en opsommige plaatsen zelfs gevaarlijk om op te fietsen. Hetgemeentebestuur heeft bij Afdeling Wegen & Verkeer aangedrongenom dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.Nieuw politiekantoor<strong>Kinrooi</strong> behoort samen met Bree, Bocholt enMeeuwen-Gruitrode tot de politiezone Noordoost-Limburg(POL NOL). De vier besturensamen zijn onlangs gestart met de bouw van eennieuw centraal politiegebouw, naast het ziekenhuisin Bree. In dit gebouw zullen àlle politiedienstenvan de zone, uitgezonderd de wijkdienstenvan Bocholt, Meeuwen-Gruitrode en <strong>Kinrooi</strong>,hun onderkomen vinden. De totale kostprijs vanhet project bedraagt 7,2 miljoen euro waarvan<strong>Kinrooi</strong> 20,56 % zal betalen.Als alles meezit, zal denieuwbouw tegen het bouwverlof van 2011gebruiksklaar zijn.Rechts van het ziekenhuis in Bree is al duidelijkwaar de nieuwbouw voor POL NOL zal komen.Uitbreiding woonzorgcentrumIn ‘t gazètje van maart <strong>2010</strong> kon u uitvoerig lezen over degeplande uitbreiding van woonzorgcentrum Zorgvlied.Om de beste werkwijze te kunnen hanteren voor dit ingrijpendproject - in eerste instantie nieuwe kamers bouwen ennadien de bestaande kamers renoveren - moest het OCMWhet zorgstrategisch plan aanpassen. De Vlaamse overheidkeurde in april dit plan goed zodat de nodige subsidies voorde uitbreiding met 64 rusthuiskamers is verzekerd. De aankoopvan bijkomende grond (rechts van het rusthuis) en hetaanduiden van een ontwerper zijn de eerstvolgende stappenom de uitbreiding te verwezenlijken.Nieuw containerparkLimburg.net, de intercommunale die in alle Limburgse gemeenteninstaat voor de inzameling van huishoudelijk afval, trachtook het beheer van alle containerparken in handen tenemen. Het is de bedoeling dat op termijn alle containerparkenop dezelfde wijze zijn uitgebouwd en dat de dienstverleningoveral op dezelfde manier aangerekend wordt. In<strong>Kinrooi</strong> verklaarde het schepencollege zich akkoord omLimburg.net een nieuw containerpark te laten bouwen.Dit zal in de buurt van het gemeentehuis en naast het SociaalHuis komen te liggen. Limburg.net is momenteel bezig met hetuitwerken van mogelijke inrichtingsplannen.gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong> 19


jeugd & sportSpeelpleinwerking <strong>2010</strong>Deze zomer zal de gemeente opnieuw speelpleinwerking organiseren in Kessenich, Ophoven,<strong>Kinrooi</strong> en Molenbeersel. Kinderen van 4 tot 14 jaar kunnen op één van de volgendespeelpleinen van 13u00 tot 17u00 komen spelen met hun vriendjes:SPW Molenbeersel- speelplein gelegen achter Villa Pax- bij slecht weer in de lokalen van ’t Speelnestje- op maandag, woensdag en vrijdagSPW Kessenich- in en rond de klaslokalen van De Hees- op maandag, woensdag en vrijdagSPW Ophoven- op het speelplein Merrenhof- aanmelden voor SPW aan het Dorpshuis- op maandag, dinsdag en donderdagSPW <strong>Kinrooi</strong>- op speelplein Zielderveld/Natterveld- bij slecht weer in de voormalige chirolokalenSpeelpleinwerking start op 5 juli op alle pleinenen is volledig gratis. Op woensdag 21 juli is ergéén SPW. De afsluiting voor de kids is geplandop vrijdag 13 augustus.Info bij de jeugddienst in ‘t Ankerpunt,tel. 089 30 08 4320


Kalender zomer <strong>2010</strong>Op zaterdag 12 juni om 10u00 starten deinschrijvingen voor de activiteiten van grabbelpasen swappas tijdens de zomervakantie.Wie al een pasje heeft, zal weer online kunnen inschrijvenvia www.e-grabber.be/grabswapkinrooi. Opzaterdag 12 juni kan je je ook tussen 10u00 en12u00 bij de jeugddienst in ’t Ankerpunt (Breeersteenweg122 bus 2, op 200 meter van hetgemeentehuis, boven het PWA-DOK) inschrijven.Wie een grabbel- of swappas heeft, zal het programmaal thuis hebben ontvangen. Wie nog geenpasje heeft, kan een pasje aanschaffen bij de jeugddienstvoor 2,50 euro. Het overzicht van de activiteiten:activiteiten grabbelpas - 5 tot 12 jaar7 juli Côte d’or12 juli Bokrijk (workshops + speeltuin)15 juli Dippie Doe29 juli Monde Sauvage (dierenpark)4 augustus Action Day5 augustus Maïslabyrint10 augustus Kookworkshop12 augustus Ontdek- en speurdag19 augustus Kernie Amusementspark24 augustus Smulsprookje ism met de bib (4 tot 7 jaar)25 augustus Klein Zwitserland26 augustus Photoshoot, een creatieve activiteitactiviteiten grabswappers - 10 tot 14 jaar8 juli Graffitiworkshop20 juli Lasergamen en filmactiviteiten swappas - 12 tot 16 jaar13 juli Walibi14 juli Paintball27 juli Action Park9 augustus Karten11 augustus Freerun17 augustus MovieparkMeer <strong>info</strong> is te verkrijgen bij de jeugddienst via089 30 08 43 of sabrina.lauria@kinrooi.be17, 18, 19 en 20 augustus <strong>2010</strong>Ski- en snowboard vierdaagseOp dinsdag 17, woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 augustusvindt de jaarlijkse ski- en snowboardvierdaagse plaats. Jongerenvan 10 tot 18 jaar kunnen aan deze sportieve dagen meedoen.De kostpijs bedraagt 55 euro voor de vier dagen. Inschrijven kanbij de sport- of jeugddienst in ’t Ankerpunt vanaf 12 juni <strong>2010</strong>.Wie een grabbel- of swappas heeft kan ook online inschrijvenvia www.e-grabber.be/grabswapkinrooi !gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong> 21


in de kijkerIn deze gemeente-<strong>info</strong> komt Marec uitgebreid in de kijker te staan. De intercommunale die dejachthavens de Spaanjerd (Ophoven) en Heerenlaak (Maaseik) uitbaat, haalde immers het nieuwsop diverse vlakken. Op donderdag 22 april doopte ere-gouverneur Hilde Houben-Bertrand er denieuwe rondvaartboot De Paep van Meinecom III. Deze nieuwe investering van 400.000 eurozal voortaan ingezet worden voor diverse tochten over de Maas en haar plassen.Op 29 april mocht Marec voor de vierde keer de Groene Sleutel in ontvangst nemen. Op 11 mei was hetopnieuw feest omdat Marec voor de vijftiende keer de Blauwe Vlag mocht hijsen. De sleutel is een milieulabelvoor de campings terwijl de vlag een gelijkaardig kwaliteitskeurmerk is voor milieubewuste jachthavens,stranden en zwemplassen. Beide initiatieven gaan uit van onder andere de Bond Beter Leefmilieu.Op 21 en 22 april waren 198 personen druk bezig om zwerfvuilop te ruimen in het kader van de actie Straat.net van afvalverenigingLimburg.net in samenwerking met de gemeentelijke technischedienst. Dankzij basisschoolIcarus Kessenich, de Wakkere Woef,de Zandmennekes, TafeltennisclubMolenbeersel, Ziekenzorg <strong>Kinrooi</strong>,beugelclub Kessenich, MaasvissersGeistingen, Ziekenzorg Molenbeersel,schutterij Sint-Martinus, Lagivoc(foto), FC de Apachen 09 en OnsVermaak Molenbeersel - ‘t Hasseltwerd maar liefst 179,4 km wegbermopgeruimd. In totaal verdienden zeer samen 2.691 euro mee voor declub- of schoolkas. Dank aan alle medewerkersom het <strong>Kinrooi</strong>s zwerfvuilop te ruimen !22 gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>


Op vrijdag 16 april verzamelden de <strong>Kinrooi</strong>se kampioenenin de raadzaal van het gemeentehuis voor dejaarlijkse kampioenenhulde.De zestien individuele kampioenen waren:- Ellen Bokken (ritmische gymnastiek)- Lien Truijen (ponyrijden)- Jolien Louis (zwemmen)- Sander Louis (zwemmen)- Silke Voets (zwemmen)- Jeroen Vanherck (zwemmen)- Remco Zuidam (taekwondo)- Rychon Van Putten (taekwondo)- Joris Smeets (taekwondo)- Marcel Keyers (taekwondo)- Gill Verstraeten (motorcross/quads)- Bart Vanhove (motorcross)- Peter Everts (motorcross)- Mathieu Segers (duivensport)- Guido Franssen (duivensport)- Leo Hovens (schaken)In het referendum sportvrouw van het jaar haalde de tienjarigeamazone Lien Truijen (foto boven) het van uittredendsportvrouw Yvette Vlaar en twirling-dame Ine Heijmans.Bij de mannen was de sportraad niet vergeten dat Pierre Denierals tijdelijk hoofdcoach van KRC Genk in 2009 de Bekervan België won. Squasher Wim van Asten en voetballer MarcWagemaekers konden als andere genomineerden de vasteKRC-waarde enkel feliciteren met zijn verkiezing tot sportmanvan het jaar.De vijf kampioenenploegen waren:- Revalma (Special Olympics)- G-voetbalteam Excelsior Ophoven- viertal ponyvereniging Sint-Servatius Ophoven- achttal ponyvereniging Sint-Servatius Ophoven- curvebowlsvereniging de MeanderDaarnaast werden ook drie sportvrijwilligers inde bloemetjes gezet: Mathieu Brouns, MathieuCraeghs en Christ Vleeschouwers, allen van tafelvoetbalverenigingMalpertuus.gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong> 23


in de kijkerTijdens het weekend van1 en 2 mei organiseerdeSailcenter Limburgopen dagen om het zeilenonder de aandacht tebrengen. Ondanks hetnatte weer genoten ongeveer115 personen vaneen vrijblijvende, gratiszeilinstructie. Jong en oudkon kennismaken methet zeilen: de jongstezeiler was 6 jaar, de oudste63 jaar ! Primeur voor<strong>2010</strong> was het zeilen metmindervaliden dat waarschijnlijknog een vervolg krijgt in de vorm vaneen nieuw project. In totaal kwamen er opzaterdag 400 en op zondag 250 bezoekers.Meer <strong>info</strong> over zeilen kan u vinden opwww.sailcenterlimburg.com.Eind 2009 verhuisde de dienst welzijnszakenvan het gemeentehuis naar de bovenverdiepingvan het PWA-DOK, naasthet Sociaal Huis. Hun nieuw onderkomenkreeg de naam ‘t Ankerpunt voorjeugd, sport, cultuur en welzijn.Jack Seerden, die met hamer en spierkrachten zonder verwarmen mooiecreaties in ijzer vervaardigt, had meteenvoldoende inspiratie voor onze collega’sen schonk hen twee prachtige ankersom in hun nieuw onderkomen te plaatsen.De bewoners van ‘t Ankerpunt willenlangs deze weg de naar Geistingen uitgewekenBieselair danken voor het mooiegebaar.24 gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>


Op 24 en 25 april organiseerde de Maasgalmkapelvoor de 28ste keer hun bekendeBlaaskapellenfestival. De Dom in Kessenichwerd omgetoverd tot een heuse muziektempel.Een schilderij van <strong>Kinrooi</strong>enaar Frans Costensdeed dienst als decor. Op het 12 meter bredepaneel stonden diverse gebouwen uitKessenich afgebeeld. Zowel zaterdag als zondagwas het talrijk opgekomen publiek in deban van de mooie muziekdeuntjes en indrukwekkendesolo’s. De Maasgalmkapel kan weeralfier terugblikken op een geslaagd festival.Geïnteresseerden kunnen nu al 16 en 17 april2011 noteren voor de volgende editie !Sinds januari 2009 zijn de Kriebeltjes iedere dinsdagvan 16u30 tot 19u30 (uitgezonderd vakantiedagen) actiefin polyvalente zaal de Vroenhof in Geistingen. Met ditinitiatief bieden Elke Coolen en Joke Schepens deallerkleinsten een leuke uitlaatklep aan. Kids van 2,5 tot7 jaar komen achtereenvolgens in drie leeftijdsgroepenaan de beurt voor één uur beweging. Wie meer wilweten of kids heeft die naar de Kriebeltjes willen gaan,kan contact nemen met Joke (0494 65 67 35) of met Elke(0485 36 49 06).U wil ook in de kijker komen ? Dat kan !Met deze rubriek wil de redactie voornamelijk verenigingen én mensen uit de gemeente <strong>Kinrooi</strong> in de kijker zetten.Hebt u iets speciaals te melden of iets georganiseerd voor een breed publiek ? Mail dan twee mooie sfeerfoto’s en een woordje uitlegerbij naar eddy.smeets@kinrooi.be. Misschien staat u de volgende keer dan in deze rubriek !Enkel foto’s in drukkwaliteit (minstens 300 dpi op ware grootte) komen in aanmerking voor deze rubriek. De redactieraadbeslist welke inzendingen al dan niet gepubliceerd worden. Foto’s mét mensen erop hebben een streepje voor !Wie in de kijker wil staan in de gemeente-<strong>info</strong> van oktober, kan tekst en foto’s opsturen tot 30 augustus <strong>2010</strong>.gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong> 25


VVV-<strong>info</strong>dienstZalig toeren in De Limburg BusNa het groot succes in 2009 organiseert ToerismeLimburg ook dit jaar weer dagvullende ontdekkingstoursin de Limburgse regio’s. Met DeLimburg Bus kunnen tot vijftig personen een heledag op exclusieve regioverkenning en Limburgontdekken zoals ze het nog nooit zagen...Onder leiding van professionele gidsen bezoekt u unieketoplocaties en gaan er deuren open die anders potdichtblijven. Dat is gegarandeerd nog eens een uitzonderlijkeervaring! Ook ideaal bij slecht weer. Want ook als het pijpenstelenregent, geraak je met De Limburg Bus droog naarunieke plekjes. Proeven van de Limburgse regio’s kan tijdensde maanden mei, juni en september. De stopplaatsenzijn echte smaakmakers, die goesting doen krijgen om destreek verder te ontdekken.Op zaterdag door het MaaslandElke zaterdag rijdt De Limburg Bus door het Maasland. Na het vertrek bij Toerisme Maasmechelen (Maasvinster),bezoekt u het schilderachtige Stokkem en het atelier van Frans Davids. Vervolgens is er in Ophoven een boottochtop de Maasplassen en de Grensmaas met de nieuwe rondvaartboot Paep van Meinecom III met lunch aan boord.Natuurlijk mag het magische Maaseik niet op het programma ontbreken want in deze cultuurstad kan u de belangrijkstekerkschat van Limburg bewonderen. Eindigen doet u in Maasmechelen Village outlet shopping waar tijdvoorzien is om te shoppen in hét merkendorp bij uitstek. Hieronder leest u beknopt welke gelijkaardige uitstappenop andere dagen mogelijk zijn met De Limburg Bus.Woensdagvertrek bij Toerisme Peer - exclusief bezoek aan de F16’s van Kleine-Brogel - busrit over Circuit Zolder & lunchop mijnsite in Heusden-Zolder - blitzbezoek aan het stadion van KRC Genk & het voetbalbelevingscentrumGoalmine - uitzonderlijk bezoek aan stoeterij van jumpingkampioen Ludo Phillipaerts.Donderdagvertrek aan Alden Biesen - bezoek aan wijnkasteel Genoelselderen - bezoek aan het vernieuwde Gallo-Romeinsmuseum met lunch - bezoek aan het koetshuis van het Kasteel Hex - kort bezoek aan de neo-gotische kapel inWellen.Zondagvertrek bij Toerisme Beringen - bezoek aan Vlaams Mijnmuseum - ludieke rondleiding door de kasteelbrouwerij TerDolen & lunch met abdijbier - stiltemoment aan het Duits militair kerkhof in Lommel - unieke rondrit over hetMilitair Domein van Leopoldsburg.Dit dagprogramma kost 40 euro per persoon (inclusief de toegang tot toeristische toplocaties, het vervoer in comfortabelebus gedurende de ganse dag, de begeleiding door een ervaren gids en een streeklunch op unieke locatie) Verblijf je in Limburg?Dan geniet je 10 euro korting per persoon op een zitje in De Limburg Bus. Vraag je uitbater zeker naar deze korting!De Limburg Bus boeken ? Surf naar www.toerismelimburg.be !26 gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>


Kessenich is één van de parels in het snoer vanMaasdorpen. In navolging van SchilderachtigLeut en de Smokkelmarkt in Stokkem verandertKessenich iedere zondag in juli en augustus van10u00 tot 14u00 in een bruisend dorp vol activiteiten.Késing kreeg hiervoor de naamKessenich Smakelijk Grensgeval of kortweg KSGaangemeten.Op de dijk achter de kerk komt een platform, waarmen kan brunchen en genieten van muzikale optredens.Er is animatie voorzien voor kinderen én volwassenen,op het strand én op het water.Wekelijks is er een streekproductenmarkt, een rommelmarkt,een toeristische rondleiding van 11u00 tot12u30 in het dorp en de kerk, muzikale optredens…U kan beugelen, darten en buksschieten waarmee ubovendien nog een bijzondere prijs kan winnen.Met een bebloemingsactie in de vier hoofdstraten kunnende inwoners Kessenich rood en geel doen kleuren.Ook de vlag van Kessenich is opnieuw te verkrijgen !Het gemeentebestuur geeft naar aanleiding van KessenichSmakelijk Grensgeval enkele extra gazètjes uit in Kessenich.Deze zijn terug te vinden op www.kinrooi.be of op eenvoudigverzoek verkrijgbaar bij de dienst communicatie in hetgemeentehuis.Grenzeloos fietsen doorhet snoer van MaasdorpjesHet snoer van kleine, gezellige Maasdorpjeszoals Kessenich, Aldeneik, Oud-Dilsen,Stokkem, Meeswijk, Leut en Oud-Rekemcharmeert door de middeleeuwse dorpskernenen de bijzondere sfeer. U kan dit al fietsendontdekken...De thema fietsroute Het snoer van Maasdorpen (2euro) is in <strong>2010</strong> opnieuw uitgegeven door ToerismeLimburg in samenwerking met de plaatselijke VVV’s.Er is terug gekozen voor een fietskaart met fietslussendie de mensen individueel kunnen doen.Alhoewel er een beperking is in fietslussen door devaste ligging van de veerponten/oversteekmogelijkheden,is er toch getracht de routes iets te veranderen.Zo is er gekozen om de rijrichting te veranderenen extra kleinere lussen als uitbreiding ofgezinslus toe te voegen. Bij deze themaroute wordenkortingbonnen aangeboden. Enkel de fietscafé’sdie langs de route liggen komen in aanmerking voorhet aanbieden van deze kortingen. Voor <strong>Kinrooi</strong>zijn dit De Spaenjerd en ’t Orgelhuys.© Dominic VERHULSTgemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong> 27


werken in uitvoeringHerinrichting gedeeltes van De Belder & GeistingenBegin april begon Wegenbouw Martin met de werken in de Belder en in de straat Geistingen. Deze twee werkenzitten samen in één project met dezelfde ontwerper (Libost Groep) en aannemer. Voor De Belder gaat het overhet eerste gedeelte vanaf de Venlosesteenweg tot en met het kruispunt met de Dikke Linde. Bij het ter perse gaanvan deze gemeente-<strong>info</strong> waren de nutsmaatschappijen bezig met het vernieuwen of ondergronds leggen van diverseleidingen in De Belder. Daarna begint Wegenbouw Martin met de wegeniswerken en de aanleg van de stoepen. Heteinde van de werken is voorzien omstreeks het begin van het bouwverlof (week 28). In Geistingen - daar is dewerkzone het gedeelte vanaf de Venlosesteenweg tot en met het kruispunt met de Beekstraat - werden de werkenvan de nutsmaatschappijen al uitgevoerd. In week 20 begon aannemer Wegenbouw Martin met de aanleg van destoepen. Als alles naar wens verliep, zouden deze werken twee weken in beslag nemen en met andere woorden ronddeze tijd afgerond zijn.Riolering in het BettestraatjeIn het Bettestraatje - de verbindingsweg tussen de Hagendorenstraaten de Neeroetersesteenweg - heeft aannemerHermans & co uit Lanaken riolering aangelegd.Dit gebeurde in functie van twee recente woningen.Dankzij de aanleg van 50 meter riolering kunnen zij ookaansluiten met hun afvalwater. Het regenwater wordtopgevangen in de bestaande grachten.De kosten voor dit project bedragen 21.305,50 eurowaarvan 13.991,63 ten laste is van de gemeente <strong>Kinrooi</strong>.Het overige wordt door Infrax gefinancierd.28 gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>


Werken aan Finse piste aan de Steenberg gestartVlakbij het dagstrand de Steenberg zijn de werken aan de Finse piste gestart. In vorige publicaties kondigden weal aan dat de gemeente <strong>Kinrooi</strong> een erg originele locatie heeft voor de sportievelingen en joggers onder u. Alsalles naar wens verloopt, is aannemer J&P Brouns uit <strong>Kinrooi</strong> voor het bouwverlof klaar met de aanleg van deFinse piste. De firma Spereco zal dan na het bouwverlof beginnen met de aanleg van de fit-o-meter.De kosten voor de aanleg van de Finse piste, de realisatie van de fit-o-meter en de aankoop van diverse materialenvoor de piste bedraagt 169.521,09 euro. De kosten voor de verlichting die Infrax na het bouwverlof zalplaatsen, bedragen 70.769,16 euro.donderdag 1 juli om 19u30 in het gemeentehuisHoorzitting aanleg riolering buitengebied GrootbroekDe Europese kaderrichtlijn Water legt aan alle gemeentebesturen de verplichting op om tegen afzienbaretijd alle afvalwaters van zijn burgers te zuiveren vooraleer het wordt geloosd in de waterlopenof ondergrond. Infrax is de rioolbeheerder in <strong>Kinrooi</strong> en ondersteunt het gemeentebestuur om dezeopdracht te volbrengen.Eén van de volgende initiatieven in dit verband is de aanleg van riolering in het buitengebiedGrootbroek te Molenbeersel (onder andere Grootbroekstraat, Winkelstraat, Eikelenbosstraat, Hoofstraat,Heggestraat, gedeelte Geerenstraat, gedeelte Makkestraat en Donkerdijk). Infrax en het gemeentebestuurnodigen u uit op een hoorzitting over dit project. Alle geïnteresseerden zijn welkom op donderdag 1 juliom 19u30 in zaal B7 van het gemeentehuis.gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong> 29


onderwijsKennismakingsdagenvoor het kleuteronderwijsKleuters die op 1 september <strong>2010</strong> voor de eerste keer naar school gaan, kunnen nog vòòrde vakantie eens samen met de ouders gaan piepen wat hen te wachten staat na de zomer!Daarvoor organiseren de scholen onderstaande kennismakingsdagen:maandag 14 juni, 10u40gesubsidieerde vrije basisschool KessenichMeierstraat 46, tel. 089 56 59 54dinsdag 15 juni, 10u40gesubsidieerde vrije basisschool GeistingenGeistingen 38, tel. 089 75 62 64woensdag 16 juni, van 9u00 tot 11u30gemeenschapsonderwijs Icarus KessenichKasteelstraat 3, tel. 089 56 20 18donderdag 17 juni, van 10u30 tot 12u00gemeentelijke basisschool 3K <strong>Kinrooi</strong>Nelisveld 5, tel. 089 70 25 46donderdag 17 juni, om 19u30(<strong>info</strong>rmatieavond: enkel voor de ouders)Basisschool De Wieken MolenbeerselKleine Scheurestraat 1, 089 70 15 54maandag 21 juni, van 10u30 tot 12u05gemeentelijke basisschool de Maaskei OphovenDe Belder 12, tel. 089 56 53 47maandag 25 augustus, van 10u30 tot 12u00basisschool De Wieken MolenbeerselKleine Scheurestraat 1, tel. 089 70 15 54donderdag 30 augustus, van 18u00 tot 19u00gemeentelijke basisschool de Maaskei OphovenDe Belder 12, tel. 089 56 53 47donderdag 30 augustus, om 19u00(<strong>info</strong>rmatieavond: enkel voor de ouders)gemeenschapsonderwijs Icarus KessenichKasteelstraat 3, tel. 089 56 20 18De instapdagen en kennismakingsdagen van het ganse schooljaar staan samen in een overzichtelijke folder dieverkrijgbaar is bij de dienst burgerzaken. Ouders van bijna 2,5-jarigen krijgen deze automatisch opgestuurd.30 gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong>


nuttige <strong>info</strong>gemeentehuisBreeërsteenweg 146tel. 089 70 03 00 - fax 089 70 24 21- iedere werkdag open van 9u00 tot 11u30- dinsdagnamiddag van 14u00 tot 18u30- woensdagnamiddag van 14u00 tot 16u00In juli en augustus is het gemeentehuis ook geslotenop woensdagnamiddag. Het archief is enkelgeopend op dinsdagnamiddag (en op woensdagnamiddagop afspraak en voor studenten).Nieuw vanaf21 december 2009 !‘t Ankerpuntvoor jeugd, sport, cultuur en welzijnBreeërsteenweg 122 bus 2122 - tel. 089 bus 30208 40op de bovenverdieping van PWA - DOK - Strijkwinkeltel. 089 30 08 40 - fax 089 30 83 63- iedere werkdag open van 9u00 tot 11u30- dinsdagnamiddag van 14u00 tot 18u30- woensdagnamiddag van 14u00 tot 16u00In juli en augustus is ‘t Ankerpunt ook geslotenop woensdagnamiddag.Voor dringende politiehulp beltu naar het noodnummer 101.wijkpolitieGrote Kerkstraat 15 bus 1tel. 089 56 43 36- maandag, donderdag en vrijdagvan 8u00 tot 12u00- dinsdag van 13u00 tot 19u00- woensdag van 13u00 tot 17u00pwa & dokBreeërsteenweg 122 - tel. 089 70 38 15- maandag, woensdag, donderdag envrijdag van 8u30 tot 11u30- dinsdag van 14u00 tot 18u30- woensdag van 14u00 tot 16u00VVV-<strong>info</strong>dienstMaasstraat 82 bus 1tel. 089 56 47 36 - fax 089 56 21 79- open van maandag tot en met vrijdag van9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00de postNeeroetersesteenweg 20tel. 089 70 24 84 - fax 089 70 21 30- maandag, dinsdag, woensdag, donderdagen vrijdag van 9u00 tot 12u30 en van14u00 tot 17u00- zaterdag van 9u00 tot 12u30containerparkBreeërsteenweg 318tel. 089 70 22 75- altijd gesloten op maandag- dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagen zaterdag open van 8u30 tot 11u45en van 13u00 tot 16u30technische dienstBreeërsteenweg 318tel. 089 70 22 75 - fax 089 70 22 92- maandag, dinsdag, woensdag, donderdagopen van 8u15 tot 11u45 en van 12u45tot 16u45- vrijdag open van 8u15 tot 11u45hoofdbibliotheekWeertersteenweg 155tel. 089 70 24 92fax 089 70 13 43- maandag van 15u30 tot 19u00- dinsdag van 15u30 tot 19u00- woensdag van 14u00 tot 17u00- donderdag van 15u30 tot 19u00- vrijdag van 15u30 tot 19u00- zaterdag 9u00 tot 12u00uitleenpost Kessenich De BorgKerkstraat 6 - tel. 089 56 43 50- dinsdag van 15u30 tot 18u00- zaterdag van 10u00 tot 12u00uitleenpost Molenbeersel Op SjeureSmeetsstraat 13 bus 2 - tel. 089 77 63 76- donderdag van 15u30 tot 18u00- zaterdag van 10u00 tot 12u00uitleenpost Ophoven DorpshuisDe Belder 11 - tel. 089 56 41 33- dinsdag van 15u30 tot 18u00- vrijdag 17u00 tot 19u00ocmw sociaal huisBreeërsteenweg 124 - tel. 089 70 14 14- elke werkdag open van 8u30 tot 12u00- op dinsdag open van 13u00 tot 18u30- op woensdag, donderdag en vrijdagopen van 13u00 tot 16u00spreekuren sociale dienstdinsdag van 8u30 tot 10u30 in OphovenTruus Dirkx in parochiezaal de Bongerdtel. 089 75 75 63dinsdag van 17u00 tot 18u30Kathleen Verstegen in het Sociaal Huistel. 089 70 14 14woensdag van 8u30 tot 10u30 in KessenichIlda Toppet in de Borgtel. 089 56 43 50donderdag van 8u30 tot 10u30 in <strong>Kinrooi</strong>Els Kesler in de hoofdbibliotheektel. 089 70 13 43vrijdag van 8u30 tot 10u30 in MolenbeerselKris Deckers in Villa Paxtel. 089 73 98 48spreekuur pensioenendonderdag van 8u30 tot 11u30Gerty Wetzels in het Sociaal Huistel. 089 70 14 14spreekuur juridische dienstwoensdag van 13u30 tot 16u00Mireille Van Caenenberghe in het Sociaal Huistel. 089 70 14 14ocmw villa paxWeertersteenweg 417 - tel. 089 73 98 43- elke werkdag open van 8u30 tot 12u00- op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagopen van 13u00 tot 16u00rusthuis & serviceflatsZandbosstraat 4 & 6tel. 089 70 36 40gemeente-<strong>info</strong> juni <strong>2010</strong> 31


evenementenkalenderZondag 6 juni, 14u00 tot 19u30Ijsfestijn KVLVSportzaal op Sjeure MolenbeerselOrganisatie KVLV MolenbeerselVrijdag 11 juni, 19u00 tot 21u30Op Bedevaart naar HeppeneertKerk HeppeneertOrganisatie KVG <strong>Kinrooi</strong>Informatie via Henri Vliegen, 089 70 14 74 ofvia Dinn Verstraeten, 089 56 70 48Zaterdag 12 juni, vanaf 18u30Vaderdag BBQParking DorpspleinOrganisatie van Gezinsbond OphovenInfo bij Sylvie Vanmontfort, 0478 40 59 58Zaterdag 19 en zondag 20 juni, 10u00 tot 18u00Open TuindagenVerschillende tuinen te Ophoven-GeistingenOrganisatie van Landelijke GildeInformatie bij Landelijke Gilde, 016 28 60 24Zaterdag 26 juni, 14u00Stadswandeling BreeOrganisatie van Vlaamse Diabetes Verenigingafdeling Bree - <strong>Kinrooi</strong>Informatie & inschrijven bij Albert Schrooten,089 47 18 13 of José Ceyssens, 089 46 21 43.Zaterdag 26 en zondag 27 juni, 10u00 tot 18u00Open TuindagenVerschillende tuinen te Ophoven-GeistingenOrganisatie van Landelijke GildeInformatie bij Landelijke Gilde, 016 28 60 24Zaterdag 26 en zondag 27 juni, 10u00 tot 17u00RommelmarktParochiezaal MolenbeerselOrganisatie van Fanfare Sint-IsidorusMolenbeerselInformatie via Marleen Stevens, 089 70 15 19Zondag 20 juni, 7u30Dauwwandeling MolenbeerselOrganisatie van Landelijke gilde MolenbeerselInformatie bij Fred Bakkers, 089 70 11 58Dinsdag 22 juni, 17u30 tot 20u00Bloedinzameling OphovenDorpshuis, De Belder te OphovenOrganisatie van Rode kruis VlaanderenInformatie via 015 44 33 22 ofvia <strong>info</strong>@rodekruis.beZondag 27 juni, 13u00Fietstocht BrookhookVertrek aan parochiezaal <strong>Kinrooi</strong>Organisatie van buurtvereniging BrookhookInformatie via René Lantmeeters,0473 88 53 72Zondag 27 juni, van 12u00 tot 22u00Bondskoningschieten &vrij schutterstreffenLokaal schutterij Sint-MartinusBelestraat <strong>Kinrooi</strong>Organisatie van Bond van SchutterijenMaas en KempenInformatie bij Peter Ressen, 089 70 29 50Maandag 5 juliPutvegenOrg. van schutterij Sint-Martinus Kessenich

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!