Print 0025.64 nieuwsbrief.cncpt - Deerns

deerns.nl

Print 0025.64 nieuwsbrief.cncpt - Deerns

Dit is een uitgave van Deerns raadgevende ingenieurs bvFebruari 2004DeernsDiversIn dit nummer o.a.: Eerste materialen bij Anton de Kom universiteitSuriname -- Vroeg-natuurijsbaan haalbaar -- Column Jan Karel Mak: Bonje in de bouw --Nieuwe kengetallen beschikbaar -- Vraag en Antwoord met Alex Jansen, unitmanagergezondheidszorg DeernsVroeg-natuurijsbaanis technisch haalbaarDeerns heeft samen met energiebedrijf EssentN.V., TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie(MEP) uit Apeldoorn en DHV-AIB B.V. uitEindhoven de haalbaarheid van een vroegnatuurijsbaanvan 5 kilometer lang onderzocht.Dit in opdracht van de Stichting HendrickAvercamp nu, waarvan schaatser Jan MaartenHeideman voorzitter is. De stichting wil met deresultaten van het onderzoek investeerders,eigenaren, exploitanten en schaatsliefhebbersinteresseren voor een dergelijke baan.Nederland beschikt over de technologische kennisen ervaring om een vroeg-natuurijsbaan vanzo’n 5 kilometer lang en zo’n 5 meter breed terealiseren. De baan kan in het schaatsseizoenvan december tot en met februari op economischewijze tenminste 75 dagen in stand tehouden. Dat concluderen Deerns en de collegaonderzoekersin het rapport ‘Een land vol kennisvoor een Nieuwe IJstijd’. Een vroeg-natuurijsbaanis een baan die in een natuurlijk gezienaantrekkelijke omgeving ligt en waar de natuur


een handje wordt geholpen. Op die manier kan erook bij lichte vorst of temperaturen boven hetvriespunt geschaatst worden.Grote droomHet blijkt momenteel financieel, koeltechnisch enveiligheidstechnisch gezien het aantrekkelijkst eenvroeg-natuurijsbaan aan te leggen op bestaandeof nieuwe wegen, paden en verhardingen.Hiervoor is ook veel minder dik ijs nodig dan opwaterwegen. De vroeg-natuurijsbaan is op bedrijfseconomischewijze zelfstandig te exploiteren.Natuurijs is voor de meeste Nederlandse schaatserseen grote droom. Ze trekken er zelfs voor naarhet buitenland. Een vroeg-natuurijsbaan is in deogen van Jan Maarten Heideman zeer vernieuwenden kan naar zijn oordeel dan ook een ‘NieuweIJstijd’ inluiden in Nederland. Hij zelf wil ervooral graag het eeuwenoude wintergevoel vannatuurijs mee oproepen.Jan Maarten Heideman ontvangt het rapportvan Rinus van de Gevel van EssentCOLUMN2004: Bonje in de bouwHet zijn barre tijden in de bouw- en installatiewereld. Het commercieel vastgoed zit onderin zijn varkenscyclus,dramatische leegstandspercentages, daar bovenop de algemene economische teruggang in onsland. Maar bovenal: de parlementaire enquête laat zijn sporen na. Het besluit tot vervolging van vieraannemingsbedrijven en de veroordeling door de NMa van een reeks ondernemingen tot hoge boetes zijnde eerste schermutselingen van een langdurig verbitterd gevecht, vrezen we. Dat dezelfde NMa ook driegrote installatiebedrijven boetes heeft opgelegd wegens het weigeren van medewerking aan kartelonderzoek,is een teken aan de wand. Na de rijksoverheid en de NMa zullen ook gemeenten zich latenhoren. Er wordt niet geschikt, alle wapens komen uit de kast.ir J. K. Mak,algemeen directeurDe naweeën van dieparlementaire enquêtelaten zich nog op eenandere manier voelen.Een prijzenslag islosgebarsten waarbijde supermarktoorlogafsteekt als een spelletjemens-erger-je-niet. We maken verwoestendconcurrentiegedrag mee dat reminiscentiesoproept aan de Amerikaanse spoorwegoorlogenvan weleer. De afgelopen maanden waren we herhaaldelijkde onthutste getuige van aanbiedingendie tot 40 of zelfs 50 procent beneden onze – echtniet ruimhartige – directiebegrotingen lagen. Envan venijnige, maar vruchteloze juridischegevechten tussen aanbieders over de rechtmatigheidvan aanbestedingen.Hoe dramatisch slecht moet de markt zijn dat eeninstallateur zelfs voor minder dan zijn variabelekosten aanbiedt? Zijn dit wanhopige kortetermijnmanoeuvresvan capaciteitsspelers diedenken zo de storm te kunnen uitrijden?Hoe dan ook, de installateurs lijden en onzeopdrachtgevers (nota bene: zelf vaak overheidsensemi-overheidsinstanties) kopen daar bitterweinig voor. Want niet zodra is een project tegendit soort prijzen aanbesteed, of wij moeten onsschrap zetten. Vanaf dag één: touwtrekken overmeerwerk en napluizen van het bestek op elkonvolledig detail. Bij bouwaannemers maken weal mee hoe in het werk het absolute minimumwordt geleverd om de verliezen te beperken, begeleiddoor een waterval van claims en aansprakelijkheidsstellingenvoor vermeende tekortkomingenvan de architect, opdrachtgever, of wie dan ook…Nee, 2004 wordt geen gemakkelijk jaar. Debouw- en installatiebranche is hardhandig duidelijkgemaakt dat ze moet leren concurreren zonderoverleg, en dat gaat met veel pijn.Wij richten ons in dat gewoel op twee dingen.Eén: met onze opdrachtgevers samen tot een zoverstandig mogelijk aanbestedingsbeleid komenwaarin een normale realisatie enigszins kan wordengewaarborgd. Dat kan leiden tot onorthodoxestappen.Twee: onze adviseurs en uitvoeringscoördinatorentrainen in het weerbaar tegemoet treden van eensterk ‘gejuridiseerde’ en gepolariseerde atmosfeerin het bouwteam. Want zij moeten onzeopdrachtgevers ondersteunen door het tijdigidentificeren en neutraliseren van de sprongen diekatten in het nauw van een te krappe prijs makenen blijven uitdragen dat samenwerking in iedersbelang is.Het moge idealistisch klinken, maar bij dat allesblijven we op zoek naar mogelijkheden tot structureleverbetering van het bouwproces, in nauwesamenwerking met opdrachtgever, projectmanagers,architect en anderen. Installateurs die hetkunnen opbrengen hierin mee te werken, komenwellicht het minst gehavend het jaar 2004 uit.


Eerste materialen bijAnton de Kom unin SurinameDeerns vierde afgelopen jaar zijn 75-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvanheeft Deerns besloten adviesuren en middelen te schenken aan de Anton deKom universiteit van Suriname. De laboratoria van deze universiteit zijn nietgecertificeerd en zijn daarbij ook nog eens onveilig. De inspanningen vanDeerns moeten dan ook leiden tot een aanzienlijke verbetering hiervan. Veelrelaties van Deerns hebben naar aanleiding van de berichtgeving over de Anton deKom Universiteit geld of middelen geschonken ter ondersteuning van het goededoel . Inmiddels zijn de eerste containers met goederen al in Suriname gearriveerd.In juni 2003 bracht Deerns een inventarisatiebezoekaan de universiteit. Hierbij is gekekenwelke apparatuur de universiteit nodig heeft enwelke werkzaamheden verricht moeten worden.Met een groot deel van de bouwkundige werkzaamhedenzijn medewerkers van de universiteitinmiddels begonnen.Volle containersDe inzameling van materialen heeft inmiddels drievolle containers opgeleverd met werktuigbouwkundigeen elektrotechnische materialen en kantoor-en laboratoriummeubilair. Deze containerskomen eind januari aan in Suriname. Deernsbegeleidt de medewerkers, die het materiaal uitladenen plaatsen, in eerste instantie per telefoon ene-mail.Persoonlijke begeleidingIn maart van dit jaar gaat een delegatie naarSuriname voor persoonlijke begeleiding en controle.Tegen die tijd hoopt Deerns ook aanvullendematerialen toe te kunnen sturen. Zo is er momenteelnog behoefte aan elektromotoren, koeltechnischeapparatuur, brandblusapparatuur en klein installatiemateriaal.De universiteit is zeer gelukkig metde ruime ondersteuning die ze uit Nederland- niet alleen van Deerns, maar ook van onze relaties- ontvangt. Zowel de kennis die wordt aangedragenals de middelen die ze ontvangt, zou ze anders


iversiteitnooit gekregen hebben. Op deze manier hoopt deuniversiteit dat de laboratoria worden gecertificeerd,waardoor ze externe opdrachten kanbinnenhalen die dan weer inkomsten bieden. Decontainers waar de spullen in zitten, wordeneigendom van de universiteit. Door deze te verhandelen,kunnen er ook weer aanvullende materialenaangeschaft worden.Het is de bedoeling eind 2004 een laatste bezoekaan de universiteit te brengen, waarin het projectwordt opgeleverd. De dank van Deerns gaat uit naarde vele relaties die een bijdrage hebben geleverd.Hun namen staan vermeld op www.deerns.nl.Eerstebrandstofcelvoor zorgcomplexinKlazienaveenDeerns is betrokken bij de renovatieen nieuwbouw van het verzorgingshuisDillehof en het aangrenzende -verpleeghuis De Weegbree inKlazienaveen. Dit gebeurt in opdrachtvan Woningstichting Inter Pares enZorggroep Tangenborgh. In verbandmet de uitbreiding van het aantalzorgplaatsen worden diverse installatiesin het zorgcomplex vervangen ofuitgebreid.Eind januari zijn drie containers met goederen gearriveerd.De bouwkundige werkzaamheden zijn begonnen.Tijdens het ontwerptraject is de zorgvoorzieningdoor Deerns bij Gasunie Research voorgedragenals proeflocatie voor het plaatsen van een brandstofcel.In het zorgcomplex zal de brandstofcel dethermische energie leveren aan de nieuwe warmtapwaterinstallatie;de elektrische energie wordtteruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Koppelingaan de warmtapwaterinstallatie is nodig om eencontinue warmtevraag te waarborgen.Gasunie Research gaat de komende anderhalfjaar een proef houden met een kleine brandstofcelmet een thermisch vermogen van 10 kW en eenelektrisch vermogen van 4 kW. Dit gebeurt insamenwerking met Vaillant op elf locaties inNederland. De brandstofcellen worden gedurendede proefperiode gecontroleerd en gemeten. Deresultaten van de proef dienen als basis voor deverdere ontwikkeling van de brandstofcel.Veel relaties stelden goederen beschikbaar.


&Vraag AntwoordAlex Jansen werkt sinds januari 2003 bij Deerns. Hij begon als manager businessdevelopment, per 1 januari jongstleden werkt hij als unitmanagergezondheidszorg. Alex studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft envolgde een executive MBA opleiding. Hij begon zijn carrière bij Corus(Hoogovens) waarna hij in 1996 bij KPN Mobile aan de slag ging. Daar hield hijzich bezig met de landelijke roll-out van het GSM-netwerk en nieuwe mobiele telefoondiensten. Zijn laatstefunctie vóór Deerns was commercieel directeur Multimedia Diensten bij KPN Xantic.1 Waarmee heb je je het afgelopen jaar bijDeerns bezig gehouden?2 Hoe kijk je aan tegen de activiteiten vanDeerns in het buitenland?3 Waarom maak je de overstap naarunitmanager gezondheidszorg?4 Wat zijn je belangrijkste speerpunten in 2004?5 Wat doe je als je niet werkt?1 “Met de dienstverbreding van Deerns in hetalgemeen en het aangaan dan wel uitbouwenvan samenwerkingsrelaties met buitenlandsepartners. Een van de resultaten hiervan is de jointventure i.o. Deernsroberts, die zich vanuit Oxfordricht op de Engelse ziekenhuismarkt.”2 “Activiteiten in het buitenland en met name inWest Europa zijn voor Deerns een must. Door dejuiste partners te kiezen vergroot Deerns nietalleen zijn mogelijkheden klanten internationaalte bedienen, maar kunnen we door expertiseuitwisselingen dienstpakketverbreding ook onzeNederlandse klanten van dienst zijn.”3 “Het is een enorme uitdaging om de grootstebusiness unit van Deerns te leiden. De sterkveranderende regelgeving initieert de komendejaren grote veranderingen binnen de Nederlandsegezondheidszorgmarkt. Dit betekent veranderendeklantbehoeften en het ontstaan van nieuwediensten in deze sector zoals kostenmanagement,beheer & onderhoud, maar ook commerciëlezorgontwikkeling. Al met al een zeer dynamischemarktomgeving. Ik vind het leuk om daarin dekoers van Deerns mede te bepalen.”4 “Als technische organisatie hebben we van huisuit minder affiniteit met processen en procesmanagement.Dit is nog te vaak onze achilleshiel.Het komende jaar zal de nadruk liggen op verbeteringhiervan. Op het technisch inhoudelijkgebied zal de aandacht uitgaan naar: kwaliteitverhogen/borgen, efficiënter werken en haalbareinnovatieve en integrale concepten aanbieden.”5 “Mijn tweede kind is in december geboren, dus datbetekent ‘hectische tijden’ thuis. Als de tijd het toelaat,sport ik graag zoals squash, hockey en schaatsenin de winter en tennis en golf in de zomer.”


Seminar ‘Ondernemendzet mensen aan heIn het Nederlands Architectuurinstituut inRotterdam vond vorig jaar oktober het seminar‘Ondernemend beheren’ plaats. Deze coproductievan Deerns samen met de Brinkgroep werd door dezeventig bezoekers hoog gewaardeerd.Onderhoudsbeheer heeft zich ontwikkeld vanuitde techniek; tools etc. zijn ontwikkeld vanuit dewens de techniek te ondersteunen en het managementte informeren. In de driehoek beleid- financiëntechniekheeft de techniek zich het sterkst ontwikkeldom het complexe systeem van onderhoud overmeerdere jaren te kunnen beheersen. De techniekinformeert beleid en financiën, maar laat weinigtot geen ruimte aan interactieve communicatieover gevolgen van keuzes vanuit deze hoek. In dezesituatie heeft de techniek een positie verworvendie niet in balans is met de rol die de techniekhoort te spelen.In dit seminar werd voor de bezoekers duidelijkdat de visie van Brink/Deerns zich richt op hetorganiseren van het gebouwbeheer gestuurd vanuitstrategie en beleid. Met ondernemend beherenwordt hier bedoeld: de gebouwbeheerder (ondernemer)aan het stuur, de techniek volgt en voertuit. Onderhoudsbeleid dient te worden ingezet opNieuwe kengetallenbeschikbaarEind 2002 kwam de Deerns kostenkengetallen CDuit. Inmiddels werken we aan een nieuwe digitaleversie, die dit jaar op het internet verschijnt. Op ditmoment beschikken wij al over een gedrukteversie van “Vormfactoren en kostenkengetallen”,gebaseerd op kostenfactoren per oktober 2003.Deerns beschikt over de recentste kengetallendoor een groot aantal projecten te analyseren envast te leggen in een database. Op basis van onzeschat aan ervaring in het omgaan met installatiekosten,kunnen we u adequaat adviseren. Uwbelang is namelijk ook ons belang: het kunnenrealiseren van een project binnen de financiëlekaders en vastgestelde kwaliteit. Onze kengetallenmoeten vooral gezien worden als een hulpmiddelin de eerste fase van het project om een richtingaan te geven.Wilt u ook gebruik maken van dit hulpmiddelom inzicht te verschaffen in factoren die dekosten beïnvloeden, dan kunt u mailen naarbkm@deerns.nl.Activiteiten Deernin artikel EindhoDe opening dit najaar van het kantoor van Deernsin Eindhoven vormde een mooie gelegenheid omhet Brabantse bedrijfsleven te informeren over deactiviteiten van Deerns. In het Eindhovens Dagbladgaf vestigingsdirecteur Erik Lousberg eind novemberin een paginabreed achtergrondartikel aan hoeDeerns zich door regionale spreiding bijzonderpositioneert in een steeds krimpende markt.In het interview met journalist Bas Bierkensvertelt Erik Lousberg over de groei van deEindhovense vestiging in de afgelopen jaren.Uiteraard staat hij ook stil bij interessante casesin het Brabantse land, zoals de Philips High TechCampus in Eindhoven en het St. Elisabeth-ziekenhuisin Tilburg om maar eens twee prestigieuze projectente noemen. “Technische voorzieningen zijn tegenwoordigeen dominant onderdeel van het bouwproces.We zitten dan ook vaak vanaf de eerstedag in het bouwproces en denken integraal meemet architect en constructeur”, vertelt Lousbergin het Eindhovens Dagblad.


eheren’t denken.basis van gewenste strategische keuzes (prioriteiten)en binnen vooraf gestelde financiële grenzen.De techniek informeert daarbij het beleid over degevolgen van de gestelde grenzen. Dit met betrekkingtot gebouwprestatie, levensduurverwachting eneventuele risico’s bij de gestelde voorwaarden.Vijf sprekers wisten onder leiding van Brinkgroepvoorzitter professor Hans de Jonge het publiekvan begin tot eind te boeien.Voor meer informatie over dit seminar en dehandouts van de sprekers:www.ondernemendbeheren.nls centraalvens DagbladDeerns werktintensief mee aaninnovatievekennisuitwisselingInnoverende ondernemers in het midden- enkleinbedrijf kunnen met natuurwetenschappelijkevragen voortaan in Delft terecht. De sitewww.kennistelefoon.nl garandeert binnen 48 uurantwoord van een gezaghebbende specialist.Luciano Rodrigues dos Santos, die bij Deernsde unit laboratoria, telecom en industrie leidt,is bestuurslid van deze organisatie.Bij www.kennistelefoon.nl zijn ruim tachtighightech instellingen en bedrijven uit de regioDelft aangesloten. Behalve Deerns zijn datonder meer TU Delft, TNO, IHE, hetNederlands Normalisatie Instituut en het WL(voorheen Waterloopkundig Laboratorium).Innoverende MKB-ers kunnen daardoor eenberoep doen op de kennis van ruim honderdspecialisten. Deze mensen zijn deskundig ophet gebied van biotechnologie, elektrotechniek,industrieel ontwerpen, klimaatbeheersing,natuurkunde, meetsystemen, offshore, optica,productontwikkeling, scheikunde, softwareontwikkelingen werktuigbouwkunde.De Kennistelefoon wil producten en productiemethodenhelpen verbeteren, maar kan ookspeur- en ontwikkelingswerk doen. DeKennistelefoon is een initiatief van Technet,vereniging van hightech instellingen en bedrijvenin de Randstad. Het wordt financieelgesteund door de gemeente Delft en de stichtingDelft Kennisstad. Delft wil door een betercontact met het MKB de Nederlandse kenniseconomiehelpen stimuleren.ColofonDeerns Divers is een uitgave vanDeerns raadgevende ingenieursHoofdredactie:Sjoerd Hora SiccamaEindredactie:André van den HulMarieke GoossensJoyce RiekerkErik LousbergOok vermeldt hij de aandacht die Deerns besteedaan het opleiden en trainen van de eigen medewerkers.“We zijn hartstikke trots op de manierwaarop we met opleidingen omgaan. We investerenveel in onze mensen (..) We hebben hier een jongeclub, vol enthousiasme. Dat straalt af op opdrachtgevers.”Ontwerp engrafische vormgeving:Ten Bosch designNiets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van deuitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd.

More magazines by this user
Similar magazines