13.07.2015 Views

Toekomstvisie Schiedamse zwembaden - Gemeente Schiedam

Toekomstvisie Schiedamse zwembaden - Gemeente Schiedam

Toekomstvisie Schiedamse zwembaden - Gemeente Schiedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Toekomstvisie</strong><strong>zwembaden</strong><strong><strong>Schiedam</strong>se</strong>gemeente <strong>Schiedam</strong>Datum18 september 2012Referentie1233MVIn opdracht vangemeente <strong>Schiedam</strong>


2.1.3 Technische staatZwembad Zuid is een gedateerd bad met veel achterstallig onderhoud. In 2011 is begonnen met hetwegwerken van het achterstallig onderhoud. oud. In 2012 en 2013 wordt het zwembad gerenoveerd op zodanigewijze, dat het nog tien jaar op veilige manier kan openblijven. Dit betekent ook dat de technische levensduurvan het zwembad over tien jaar tot het uiterste zal zijn opgerekt. Een verlenging van het gebruik na die tijd zalalleen na ingrijpende renovatie mogelijk zijn. Waarschijnlijk zal de renovatie tegen die tijd zo ingrijpend zijn, datnieuwbouw doelmatiger zal blijken.2.2 Sport- en recreatiebad Groenoord2.2.1 Historie2.2.2 AanbodGroenoord beschikt over de volgende voorzieningen:• wedstrijdbad van 25 x 15 meter met beweegbare bodem;• recreatiebad van 254 m²;• glijbaan van 70 meter met apart uitzwembad van 19 m²;• waterspeeltuin van 21 m²;• peuterbadje van 18 m²;• twee bubbelbaden van elk 6 m²;• uitzwembad van 65 m²;• peuterbadje (buiten) van 50 m²;• zonnebank;• uitgebreide horeca;• ligweide;• de verenigingen beschikken over een aparte ruimte met eigen horeca.Sport- en Recreatiebad Groenoord rd is gelegen aan de Prinses Beatrixlaan, op de rand van de wijken Groenoorden Kethel, net boven de A20. Het bad is in 1994 gebouwd. In augustus 2007 heeft er een fikse brand gewoed,waardoor het bad flink moest worden vernieuwd. Groenoord heeft een grotere re omvang en uitstraling danZwembad Zuid. Vanzelfsprekend zijn de meeste bezoekers uit de omliggende wijken afkomstig, maar het badricht zich op de gehele gemeente. In tegenstelling tot Zwembad Zuid wordt Groenoord door Sportfondsen-<strong>Schiedam</strong> B.V. geëxploiteerd.Het zwembad biedt een breed scala aan activiteiten aan op het gebied van recreatief zwemmen,sportbeoefening, les zwemmen en doelgroepen. Daarnaast wordt het zwembad aan verenigingen verhuurd.2.2.3 Technische staatHet zwembad is van redelijk recente datum. Daarbij is na de brand in 2007 intern vrij veel vernieuwd. Hetzwembad heeft eft voor de komende jaren relatief beperkte onderhoudskosten. In 2018 zullen deonderhoudskosten voor het eerst stijgen. Vooral vanaf 2020 zullen er enige tijd fors hogere onderhoudskostenzijn. Dit is een normale piek in de betreffende kosten, die zich in elk gebouw voordoet. Het is wenselijk om hierin de planvorming op te anticiperen, zodat te zijner tijd een optimale afweging kan worden gemaakt.<strong>Toekomstvisie</strong> <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> - gemeente <strong>Schiedam</strong>Drijver en Partners5


2.2.4 Contract Sportfondsen-<strong>Schiedam</strong> B.V.De huidige beheer- en exploitatieovereenkomst voor Groenoord loopt op 1 januari 2014 af. Dit betekent dathet beheer en de exploitatie van het bad per die datum opnieuw moeten zijn aanbesteed. Omdat eenzorgvuldige aanbesteding, inclusief voorbereiding, ruim een jaar duurt, is het noodzakelijk om uiterlijk inoktober 2012 te starten.2.3 Bezetting en animoSamen hadden de <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> in 2011 ruim 300.000 bezoekers. Het overgrote deel van diebezoekers werd ontvangen in een binnenbad, slechts een beperkt deel komt voor de buitenbassins vanGroenoord en Zuid.Het bezoek aan de <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> ligt ongeveer 15% lager dan het landelijk gemiddelde bezoek.Echter, dat geldt voor alle grootstedelijke gebieden in Nederland. Als <strong>Schiedam</strong> als grootstedelijk gebied wordtbeschouwd, ligt het bezoek juist circa 15% boven het verwachte bezoek. Het huidige bezoek lijkt goed tekloppen met de positie van <strong>Schiedam</strong> aan de rand van een grootstedelijk gebied.In relatie tot de beschikbare hoeveelheid zwemwater, water, is een totaal aantal van ruim 300.000 bezoekers vrijhoog. Er is zonder meer sprake van een doelmatig gebruik van het beschikbare water. Weliswaar is er nog eniggroeipotentieel, maar dat is beperkt. Een groei van 15%, in lijn met de bovengenoemde landelijkegemiddelden, zal slechts met grote moeite te accommoderen zijn.De beschikbare bare hoeveelheid water is daarmee krap, maar zal voldoen. De functionaliteit van het beschikbarewater sluit echter niet goed aan op de vraag. Idealiter zou er meer diep water moeten zijn, terwijl met minderrecreatief water kan worden volstaan.2.4 SpreidingIn de praktijk wordt uitgegaan van een maximale reistijd van 20 minuten voor het bereiken van een zwembad.Beide <strong>zwembaden</strong> zijn vanuit de hele gemeente in 20 minuten per fiets bereikbaar. Groenoord is zelfs binnen15 minuten per fiets bereikbaar. Het bad ligt dan ook redelijk centraal. Een zwembad op een nog centralereplaats zou vanuit de hele gemeente binnen 12 minuten bereikbaar zijn.De spreiding van de <strong>zwembaden</strong> is in de huidige situatie ruim voldoende. Eén zwembad op een centrale plaatszou ook voldoende bereikbaar zijn.2.5 Trends en ontwikkelingenOp verschillende niveaus doen zich enkele trends en ontwikkelingen voor, die vooral invloed hebben op devraag naar activiteiten in <strong>zwembaden</strong>. Daarbij gaat het om algemene, landelijke trends, ontwikkelingen op hetgebied van zwemactiviteiten en lokale ontwikkelingen in <strong>Schiedam</strong> en omgeving:<strong>Toekomstvisie</strong> <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> - gemeente <strong>Schiedam</strong>Drijver en Partners6


• de aandacht voor gezond leven en bewegen blijft onverminderd groot. Vooral 55-plussers blijkenaanzienlijk vaker deel te nemen aan sportieve (doelgroep)activiteiten dan in het verleden. Delandelijke aandacht voor gezond leven en bewegen komt ook in het sportbeleid van de gemeente<strong>Schiedam</strong> tot uiting. Daarin wordt sport niet alleen als doel op zich beschouwd, maar ook als middelvoor het realiseren van maatschappelijke doelen, onder meer op het gebied van gezondheid en socialecohesie. De missie van het sportbeleid is om door intensieve samenwerking met alle partijen,waaronder verenigingen en andere sportaanbieders, voor iedere <strong>Schiedam</strong>mer een passendsportaanbod te realiseren, waardoor men een leven lang kan sporten en bewegen;• in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is door menige gemeente fors geïnvesteerd inrecreatieve <strong>zwembaden</strong> (subtropische zwemparadijzen) en combibaden. In de afgelopen 10 jaar heefteen verschuiving van recreatief zwemmen naar begeleide activiteiten plaatsgevonden. De meesteaccommodaties hebben onvoldoende op de veranderende behoefte kunnen inspelen. Dit speelt ookin Groenoord;• aqua-sportactiviteiten zijn in de afgelopen jaren in Nederland populair geweest en zullen dat dekomende jaren ook blijven, mits het aanbod aantrekkelijk en afwisselend is. In de komende jarenzullen deze activiteiten belangrijker worden, zeker voor mensen van boven de 50. Gezien dedemografische ontwikkeling worden deze bezoekers in <strong>Schiedam</strong> bovendien steeds belangrijker voorde <strong>zwembaden</strong>. Zij stellen meer en andere eisen dan jongere bezoekers, onder andere op gebied vanhygiëne;• les zwemmen blijft een kerntaak van <strong>zwembaden</strong> en ook aan deze activiteit stellen bezoekers steedshogere eisen. De vraag naar zwemlessen zal in de komende jaren flink toe gaan nemen als gevolg vanhet verminderen van het schoolzwemmen. Hierdoor verschuift een deel van de zwemlessen van derustige uren overdag, naar de drukkere middag- en avonduren. De vraag naar instructiewater zal erdoor toenemen. Het zal nog een opgave zijn om die vraag met het huidige aanbod te accommoderen;• in Vlaardingen zijn plannen voor de realisatie van een buitenbad, vermoedelijk bij De Kulk. Dit zou eenextra concurrent in de zomerperiode betekenen. Hierdoor zal de vraag naar recreatief water afnemen;• de aanleg van de verlengde A4 zal leiden tot verschuivingen van de sport in <strong>Schiedam</strong>, die van invloedkunnen zijn op de situatie van de sportaccommodaties;• het ontwikkelen en van commerciële functies rondom <strong>zwembaden</strong> is sinds de start van economischecrisis sterk teruggelopen. Vooral fitness en wellness waren geliefde activiteiten, die goed aansluiten bijde exploitatie van <strong>zwembaden</strong>. Daarbij waren de marges en de vraag in beide branches hoog. Ditmaakte het eenvoudig en relatief risicoloos om winstgevend in wellness en fitness te investeren. Nustaan beide markten sterk onder druk. Daar waar er nog wordt geïnvesteerd, gebeurt dat op veelkleinere schaal dan voorheen en vergt het veel aandacht en inzet om de investeringen ook te latenrenderen;• investeringen door private partijen in maatschappelijke voorzieningen komen sinds de kredietcrisisnauwelijks meer voor. Enerzijds omdat private partijen nog maar mondjesmaat toegang hebben totkrediet, anderzijds omdat veel investeringen gerelateerd waren aan vastgoedtransacties. Die liggendoor diezelfde kredietschaarste op een veel lager niveau, terwijl ook hier de winstverwachtingen veellager zijn. Deze mogelijkheid is in de afgelopen tijd verkend. Dit heeft geen (concrete) belangstellingvanuit het bedrijfsleven opgeleverd.<strong>Toekomstvisie</strong> <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> - gemeente <strong>Schiedam</strong>Drijver en Partners7


2.6 OmgevingNaast de twee gemeentelijke <strong>zwembaden</strong> in <strong>Schiedam</strong> zijn er in de directe omgeving vijf <strong>zwembaden</strong> aanwezig,die ook goed bereikbaar zijn vanuit <strong>Schiedam</strong>.2.6.1 <strong>Schiedam</strong>Het therapiebad van Frankeland: dit 15-meterbad maakt onderdeel uit van woon-zorgcomplex Frankeland. Hetis een eenvoudig therapiebad in een rustige omgeving en staat primair ten dienste van de bewoners vanFrankeland. Daarnaast kan het gebruikt worden door ‘gerelateerde doelgroepen’.2.6.2 RotterdamSportcentrum West: het sportcentrum beschikt over een bad van 25 bij 10 meter met beweegbare bodem eneen instructiebad met recreatieve elementen. Hier worden alle gangbare activiteiten aangeboden.Zwembad Overschie: het gedateerde bad in Overschie is L-vormig en 10 meter breed en 20 meter lang. Ookhier worden alle gangbare activiteiten aangeboden. Er zijn verregaande plannen voor vervanging.2.6.3 VlaardingenDe Kulk: dit is een echt ‘allround’ zwembad. Het bad beschikt over een wedstrijdbad, een instructiebad metbeweegbare bodem en een uitgebreid recreatief aanbod.Zwemschool Arons: deze particuliere zwemschool beschikt over een klein badje in eigen beheer. Dit badjeheeft een diepte van 1,10 meter. Verder maakt zij gebruik van De Kulk. Arons biedt zwemlessen, snorkellessenen een beperkt aantal doelgroepactiviteiten aan.Bij een recente verkenning is gebleken dat deze <strong>zwembaden</strong> allemaal een redelijk hoge bezetting hebben. Zijkunnen dan ook maar weinig zwemmers uit <strong>Schiedam</strong> accommoderen. De ruimte die wel beschikbaar is in deandere <strong>zwembaden</strong>, voornamelijk bij De Kulk in Vlaardingen, beperkt zich tot incourante uren.2.7 ConclusiesIn de komende jaren is er voldoende aanbod van zwemwater in de gemeente <strong>Schiedam</strong>. De <strong>zwembaden</strong> zijn nahet opknappen van Zwembad Zuid weer op aanbestedingswaardig niveau gebracht. Echter, vanaf 2020 zijnandermaal grote vervanging- en onderhoudsinvesteringen noodzakelijk. Om te kunnen anticiperen op deonderhoudssituatie zal er in 2018 een nieuw plan voor de toekomst van de <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> moetenzijn.De spreiding van de <strong>zwembaden</strong> is ruim voldoende. De inwoners van <strong>Schiedam</strong> kunnen binnen een redelijkereistijd een gemeentelijk zwembad bereiken. Overigens zou ook met één zwembad, centraal in de gemeente,de bereikbaarheid ruimschoots voldoende zijn, zeker gelet op de baden in omliggende gemeenten.<strong>Toekomstvisie</strong> <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> - gemeente <strong>Schiedam</strong>Drijver en Partners8


Beheer en exploitatie van Groenoord moeten vòòr 2014 opnieuw `worden geregeld. Een zorgvuldigeaanbesteding vergt al gauw een jaar tijd en daardoor is het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk met hetvoorbereiden van de aanbesteding te beginnen.Gelet op de tekst van het amendement, is het goed om op te merken dat het realiseren van aanvullende,commerciële functies en commerciële samenwerking nog maar heel beperkt tot een verbetering van deexploitatie leidt. Er bestaat vanuit de markt ook nauwelijks belangstelling voor.<strong>Toekomstvisie</strong> <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> - gemeente <strong>Schiedam</strong>Drijver en Partners9


Hoofdstuk 3Relevant beleidDe <strong>zwembaden</strong> hebben een rol binnen verschillende beleidsvelden. De belangrijkste zijn het sportbeleid en devigerende ‘<strong>Toekomstvisie</strong> Zwembaden 2007 en verder’. Op basis hiervan is in dit hoofdstuk onderzocht aanwelk soort zwemwater water de gemeente behoefte heeft. Daarnaast heeft de ontwikkeling van de gemeentelijkeorganisatie invloed op de wijze waarop beheer en exploitatie van de <strong>zwembaden</strong> worden vormgegeven.3.1 SportHet Sportbeleid 2009 – 2014 ‘Een leven lang sporten en bewegen’ benoemt de <strong>zwembaden</strong> als belangrijkefaciliteiten voor sport in <strong>Schiedam</strong>. Daarbij worden de volgende doelen benoemd:• ontwikkelen van zwemvaardigheid;• belangstelling ling creëren voor de zwemsport;• ruimte geven voor de zwemsport;• doelgroepactiviteiten voor mensen met een beperking en allochtone vrouwen en meisjes.3.1.1 ZwemvaardigheidDe ontwikkeling van de zwemvaardigheid kent veel vormen en die komen ook terug in ‘Een leven lang sportenen bewegen’. Te beginnen met baby- en peuterzwemmen, maar ook schoolzwemmen, zwemlessen voorkinderen, voor volwassenen en zwemlessen in verenigingsverband.3.1.2 BelangstellingHet promoten en beoefenen van de zwemsport wordt als een belangrijk doel van <strong>zwembaden</strong> benoemd. Debeoefening krijgt zowel in verenigingsverband als individueel vorm. In <strong>Schiedam</strong> wordt in georganiseerdverband wedstrijd zwemmen, reddend zwemmen, waterpolo, verschillende aquasporten en sportduikenbeoefend. De individuele zwemsport krijgt vooral vorm in banen zwemmen: nog steeds een van debelangrijkste vormen van ongeorganiseerde sportbeoefening in Nederland.3.1.3 DoelgroepactiviteitenDe sportnota legt ook nadruk op doelgroepactiviteiten voor senioren, en, mensen met een beperking enallochtone vrouwen en meisjes. Zwemmen biedt immers mogelijkheden voor deze groepen, die elders nietworden gevonden.3.1.4 TarievenIn ‘Een leven lang sporten en bewegen’ wordt ook aandacht aan het tarievenbeleid besteed. De <strong>zwembaden</strong>hanteren voor particulieren en verenigingen tarieven, die onder de kostprijs liggen. Daarnaast wordt een aantalverenigingen gesubsidieerd.In het <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> sportbeleid wordt geen aandacht aan recreatief zwemmen besteed. De belangrijkste doelenvereisen instructie-, sport- en doelgroepenwater, maar geen recreatief water.<strong>Toekomstvisie</strong> <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> - gemeente <strong>Schiedam</strong>Drijver en Partners10


3.2 Zwembaden 2007 en verderDe ‘<strong>Toekomstvisie</strong> <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> Zwembaden 2007 en verder’ stelt voor om de beide <strong>zwembaden</strong> te privatiserenen onder te brengen bij Sportfondsen-<strong>Schiedam</strong> B.V. Hiertoe zou geen aparte aanbesteding plaatsvinden, maarwerd een ontwikkelmodel gehanteerd. De gedachte was dat Zwembad Zuid in toenemende mate metzwembad Groenoord zou gaan samenwerken.Er is een start gemaakt met dit groeimodel tot een nadere samenwerking. ng. Echter, het College heeft in 2009aangegeven eerst een onderzoek naar de levensvatbaarheid van Zwembad Zuid te willen uitvoeren. Na hetbesluit van de raad om Zwembad Zuid voor tenminste 10 jaar open te houden, is een vervolg gegeven aan hetoptimaliseren van de exploitatie en het op orde brengen van de bouwtechnische staat van Zwembad Zuid. MetSportfondsen is een kortlopend contract aangegaan met betrekking tot Groenoord, om zodoende beide<strong>zwembaden</strong> in 2014 op een dusdanig niveau te brengen, dat uitvoering aan een nadere samenwerking vanbeide <strong>zwembaden</strong> kan worden gegeven.In gezamenlijkheid moeten de baden aan een maatschappelijke opgave voldoen. Dit laat zich het meestdoelmatig realiseren als er een goede coördinatie tussen en over de beide baden is. Tegelijkertijd zijn er doorsamenwerking belangrijke schaalvoordelen te behalen. Deze voordelen liggen niet alleen in gezamenlijkeinkoop, maar zeker ook in het versterken van het management en de flexibiliteit van de organisatie, alsmedehet beperken van de overheadkosten. Het is voor de doelmatigheid en doelgerichtheid van het beheer en deexploitatie van de <strong>zwembaden</strong> zeer wenselijk om deze in één hand te leggen, ongeacht of dat de gemeente ofeen private partij is.3.3 RegiegemeenteIn de Zomernota 2013 stelt de gemeente <strong>Schiedam</strong> zich te willen ontwikkelen tot een regiegemeente, diestuurt op uitkomsten en zorgt voor optimale maatschappelijke waarde, waarbij de uitvoering zo veel mogelijkbij maatschappelijke partners wordt ondergebracht. Aangezien de eisen die het openbaar bestuur aan eengemeentelijke organisatie stelt heel anders zijn dan de eisen van een marktgerichte exploitatie, ligt het voor dehand om het gemeentelijk apparaat beleid te laten maken en een zwembadexploitant de uitvoering te latenverzorgen.Binnen de exploitatieopdracht aan een marktpartij is het uitgangspunt, dat de maatschappelijke doelenworden gewaarborgd. Evenzeer zal de (rechts)positie van de gebruikers en de medewerkers dienen te wordengeborgd. Dit is tevens een van de voorwaarden binnen de aanbestedingsprocedure.Het amendement roept op tot het vinden van samenwerkingsmogelijkheden met lokale en bovenlokalepartijen. Deze samenwerking moet leiden tot een reductie van kosten, dan wel een toename van het financiëleen maatschappelijk resultaat. Het aanboren van alternatieve inkomstenbronnen is de afgelopen jaren nietmakkelijker geworden, zoals ook beschreven in de trends en ontwikkelingen in het vorige hoofdstuk. Bedrijvenhebben minder kapitaal voor handen, marktaandeel veroveren eren is een strijd geworden en winstverwachtingenzijn dramatisch verlaagd. Het ontwikkelen van mogelijkheden om externe inkomstenbronnen te genereren, isbij uitstek een taak die past bij een exploiterende marktpartij en veel minder bij een gemeente. Een dergelijkeontwikkelopdracht past prima binnen de exploitatieopdracht aan een marktpartij, al liggen ook voormarktpartijen de mogelijkheden niet meer voor het oprapen.<strong>Toekomstvisie</strong> <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> - gemeente <strong>Schiedam</strong>Drijver en Partners11


3.4 ConclusieHet maatschappelijk belang van de <strong>zwembaden</strong> ligt in het aanbieden van instructiewater, tiewater, sportwater endoelgroepenwater.Beheer en exploitatie van de beide <strong>zwembaden</strong> zouden in één hand moeten liggen bij een partij met specifiekekennis van het exploiteren van <strong>zwembaden</strong>. Dit leidt tot schaalvoordelen op inkoop, management enoverhead.Het exploiteren van <strong>zwembaden</strong> is geen gemeentelijke kerntaak en laat zich eenvoudig privatiseren. Hiermeebestaat in <strong>Schiedam</strong> ook al ruime ervaring. Dit is ook in lijn met de weg die de gemeente in 2007 is ingeslagenen de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.Binnen de opdracht aan de exploitant zal bijzondere aandacht aan het waarborgen van de (rechts)positie vanmedewerkers en gebruikers worden besteed. De maatschappelijke doelen van de gemeente zijn hetuitgangspunt van de opdracht.<strong>Toekomstvisie</strong> <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> - gemeente <strong>Schiedam</strong>Drijver en Partners12


Hoofdstuk 4Uitgangspunten en acties4.1 UitgangspuntHet uitgangspunt van deze zwembadvisie is, dat de gemeente <strong>Schiedam</strong> streeft naar het realiseren van eenoptimale maatschappelijke waarde tegen minimale maatschappelijke kosten. Dit uitgangspunt bestaat uit tweeelementen, die beide nadere toelichting behoeven.4.1.1 Optimale maatschappelijke waardeDe nadruk van deze zwembadvisie ligt op het voor les zwemmen en doelgroepactiviteiten benodigdezwemwater.Gezien de te verwachten hoge onderhoudskosten van zwembad Groenoord in 2020, zal in 2018 voor de<strong>zwembaden</strong> een nieuw toekomstplan moeten worden opgesteld. Op dat moment moet worden bepaald wat inde toekomst nodig is om de optimale maatschappelijke waarde te realiseren. Op dat moment kan ook wordeningespeeld op de veranderingen in de maatschappelijke behoefte, de mogelijkheden die ontstaan door deontwikkeling van de sportparken in het project Park A4 en Ontwikkellocaties en het gewenstevoorzieningenniveau (in relatie tot de beschikbare middelen).Om de ruimte te houden om rond 2020 in te spelen op de ontwikkelingen, zal de exploitatie voor een periodevan zes jaar moeten worden aanbesteed. Deze periode is voor de markt een acceptabele termijn. Een kortereperiode is voor marktpartijen niet aantrekkelijk en laat geen ruimte voor investeringen. Een langere periodeheeft weinig meerwaarde, gelet op de onderhoudssituatie van de beide baden.4.1.2 Minimale kostenDe gemeente <strong>Schiedam</strong> biedt zwemwater aan onder de kostprijs. Zou zij dat niet doen, dan zou zwemmen teduur worden voor de meeste gebruikers. Dit past dan ook binnen het beleid van de gemeente om haarinwoners in de gelegenheid te stellen een leven lang te sporten en te bewegen. Het laat echter onverlet dat degemeente streeft naar een zo doelmatig mogelijke exploitatie.In de afgelopen twee jaar zijn al aanzienlijke verbeteringen in de bedrijfsvoering van Zwembad Zuiddoorgevoerd. Met Sportfondsen-<strong>Schiedam</strong><strong>Schiedam</strong> B.V., de exploitant van Groenoord, is een bezuinigingsdoelstellingovereengekomen voor de resterende periode van de exploitatieovereenkomst, die loopt tot en met 31december 2013.Verdere besparingen zijn mogelijk door schaalvergroting en meer samenwerking tussen de <strong>zwembaden</strong> en hunomgeving en mogelijk door aanvullende functies te ontwikkelen. Deze besparingen zijn het beste te realiserendoor een zelfstandige exploitant, die beide <strong>zwembaden</strong> beheert en exploiteert.<strong>Toekomstvisie</strong> <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> - gemeente <strong>Schiedam</strong>Drijver en Partners13


4.2 Concrete actiesMet het openhouden van Zwembad Zuid voor minstens 10 jaar is het aanbod aan zwemwater voor dekomende jaren in principe bekend. Van dit aanbod is vastgesteld dat het in omvang weliswaar voldoet, maardat het functioneel niet goed bij de vraag aansluit. Onder invloed van maatschappelijke en beleidsmatigeveranderingen zal dit gebrek aan aansluiting in toenemende mate gaan wringen. Dit zal er binnen een aantaljaren toe leiden, dat de wens om een aanpassing van het aanbod aan zwemwater actueel wordt.Per 1 januari 2014 zal de exploitatie van Groenoord opnieuw moeten worden aanbesteed. Het verdient devoorkeur om bij die aanbesteding ook de exploitatie van Zwembad Zuid aan te besteden. Dit is in lijn met hetstaande zwembadbeleid, zoals verwoord in de ‘<strong>Toekomstvisie</strong> <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> 2007 en verder’. Eenexploitatieperiode van zes jaar is voor de markt een acceptabele termijn. Een kortere periode is voormarktpartijen niet aantrekkelijk en laat geen ruimte voor investeringen. Een langere periode heeft weinigmeerwaarde, gelet op de onderhoudssituatie van de beide baden. Daarna heeft de gemeente de vrijheid omeen aanbod vorm te geven, dat bij de dan ontstane situatie past.Per 2020 zal de toekomstige behoefte aan zwemwater opnieuw moeten zijn afgewogen. Deze behoefte zalmoeten worden gerelateerd aan an de maatschappelijke doelen van de <strong>zwembaden</strong>, de actueleonderhoudssituatie, eventuele ontwikkelingen in het kader van het project Park A4 en Ontwikkellocaties, definanciële mogelijkheden van de gemeente <strong>Schiedam</strong> en het gewenste voorzieningenniveau. Op basis daarvankunnen dan keuzes worden gemaakt over de wijze waarop en de mate waarin de gemeente <strong>Schiedam</strong> aan dievraag wil gaan voldoen.In de aanbestedingsprocedure van de beide exploitaties zal bijzondere aandacht naar het realiseren vankostenvoordelen, synergie tussen de baden, de maatschappelijke functie van de <strong>zwembaden</strong> en hetwaarborgen van de (rechts)positie van medewerkers en gebruikers moeten uitgaan.<strong>Toekomstvisie</strong> <strong><strong>Schiedam</strong>se</strong> <strong>zwembaden</strong> - gemeente <strong>Schiedam</strong>Drijver en Partners14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!