Streekhuis Esenkasteel - Meetjesland.be

meetjesland.be

Streekhuis Esenkasteel - Meetjesland.be

Streekhuis Esenkasteel


De Westhoek, een woordje uitleg…2 september '05 streekwerking Esenkasteel 2


De streek: twee deelgebiedeneen uitgesproken plattelandsgebied• vele kleine kernen• lage bevolkingsdichtheid• 85 % open ruimte• kleine stedelijke kernende kust• verstedelijkt•toerisme2 september '05 streekwerking Esenkasteel 3


2 september '05 streekwerking Esenkasteel 4


18 gemeenten, 102 kernen2 september '05 streekwerking Esenkasteel 5


210.000 inw / 118.275 haTwee knelpunten:1/ stedelijke kernenkunnencentrumfuncties nietopnemen;2/ kleine kernenkampen metbestuurskrachtproblemen2 september '05 streekwerking Esenkasteel 6


Kenmerken Westhoek evolutie bevolking :* sterke groei aan de kust* lichte groei rond de steden en deoostelijke gemeenten* stagnatie tot daling aan de grens vergrijzing: oververtegenwoordiging + 65 sterk verspreid en lage bevolkingsdichtheid metproblemen op het vlak van voorzieningen verouderd woningenbestand met laag comfort2 september '05 streekwerking Esenkasteel 7


Tewerkstelling* groei 1987-1997 even groot als inVlaanderen : + 18 %* hoog aandeel tewerkstelling landbouw,maar sterke terugval van aantallandbouwers: gemiddeld 8,6% van detotale tewerkstelling met uitschieterarrondissement Diksmuide 14%* toeristische tewerkstelling: hoog inarrondissement Veurne* industrie : bouw, voeding* diensten: hoog aandeel overheid2 september '05 streekwerking Esenkasteel 8


Van achtergestelde regio naar eenzelfbewuste streek!Steunend op:Verschillende ontwikkelingsprogramma’ssinds de jaren ’60 ondersteund vanuitEuropa, Vlaamse Overheid, en deProvincie.Samenwerking tussen de lokale besturenen socio-economische sector (voorbeeldin Vlaanderen)2 september '05 streekwerking Esenkasteel 9


De toekomst?De Westhoek wenst een socio-economischeontwikkeling te realiseren met behoud van zijntroeven als plattelandsgebied (toerisme,landbouw en recreatie) en zijn ruimtelijke enecologische kwaliteiten (open ruimte,aantrekkelijk landschap, geconcentreerdebebouwing en industrie).2 september '05 streekwerking Esenkasteel 10


Het Streekhuis Esenkasteel…2 september '05 streekwerking Esenkasteel 11


Een netwerkorganisatie• Omschrijving.– De interbestuurlijke samenwerking in de Westhoek is eennetwerkorganisatie waarin mensen en middelen worden samengebrachtnadat ze uit traditionele hiërarchische structuren werden weggehaald,waardoor ze een meerwaarde betekenen, vanuit hun eigencompetenties, t.a.v. de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van lokalebesturen en de Provincie West-Vlaanderen.• Principes.– Onafhankelijkheid en eigenheid van betrokken partners;– Ingebrachte competenties zijn complementair;– Openheid van informatiedoorstroming;– Gericht op het bieden van een meerwaarde t.a.v. partners;– Vorming van een overkoepelend wij-gevoel.2 september '05 streekwerking Esenkasteel 12


Partners in de netwerkorganisatie• Autonome beleidsinstanties:– 18 steden en gemeenten;– Provincie West-Vlaanderen.• Uitvoerende streekinstanties:– Westhoekoverleg;– West-Vlaamse Intercommunale (wvi).• Bevoorrechte streekpartners:– RESOC;– Westtoer;– Welzijnsraden;– Regionale landschappen;– SOW;– RTC.• Coördinatie streekwerking: Gemeenten (via Westhoekoverleg enwvi), de Provincie (via de gebiedswerking), en het RESOC.2 september '05 streekwerking Esenkasteel 13


Functies van de netwerkorganisatie:ondersteuning gemeentenWesthoekoverlegProvincieWvi en Provincie•Interface tussen besturen•Ervaringsuitwisseling•Intergemeentelijke samenwerkingstimuleren (bv. interlokale verenigingWesthoekpersoneel)•Beleidsvernieuwing•Algemene en/of specifiekeondersteuning voor kleine landelijkegemeenten.2 september '05 streekwerking Esenkasteel 14


Functies van de netwerkorganisatie:structurering bovengemeentelijke thema’s• Informatiedoorstroming optimaliseren voorbestaande bovengemeentelijke thema’s. (bvb.Integraal waterbeleid)• Verkenning van nieuwe bovengemeentelijkethema’s.• Betrokken actoren:– Het Vlaamse Gewest;– De Provincie West-Vlaanderen;– De Westhoekgemeenten.2 september '05 streekwerking Esenkasteel 15


Verdere uitdagingen t.a.v.streekwerking als netwerkorganisatie• Betrokkenheid Vlaamse Gewestverbeteren (legislatuurconvenant, decreetinterbestuurlijke samenwerking, …).• Open partnership: betrokkenheid burgeren middenveld.2 september '05 streekwerking Esenkasteel 16


Een aantal projecten bij wijze vanvoorbeeld…2 september '05 streekwerking Esenkasteel 17


Kwaliteitsverbetering van heteconomische weefsel2 september '05 streekwerking Esenkasteel 18


Toeristisch recreatief actieplanoverleg en coördinatie:sinds1998 : gemeenschappelijkepromotiecampagnes: folders,gemeenschappelijke gidsuitbouw van bezoekerscentra Diksmuideen Ieperthematische uitbouw: oorlog en vrede,kleine cultuurhistorische steden, couleurlocale, ecomuseum2 september '05 streekwerking Esenkasteel 19


Toerisme: fietsroutenetwerk2 september '05 streekwerking Esenkasteel 20


Toeristisch recreatief actieplanrecreatief medegebruik met nadruk op dewaardevolle landschappen engroengebiedenbegeleiding en ondersteuning particulierinitiatief met als accenten milieu, onthaal,nieuwe productenVerantwoordelijke: Westtoer2 september '05 streekwerking Esenkasteel 21


Landbouw ondersteuning landbouwers op het vlak vanmilieu- en watermanagement Westhoek Hoeveproducten vzw:kwaliteitscriteria, gemeenschappelijke promotie,begeleiding Onthaal op de hoeve: netwerk vanonthaalboerderijen Boerenlandschap vzw: vereniging vanlandbouwers die tegen een vergoeding hetbeheer van hagen op zich nemenVerantwoordelijke: Provincie West-Vlaanderen2 september '05 streekwerking Esenkasteel 22


Streekproducten2 september '05 streekwerking Esenkasteel 23


Onthaalboerderijen2 september '05 streekwerking Esenkasteel 24


Boerenlandschap2 september '05 streekwerking Esenkasteel 25


Leefbaarheid in de knelpuntdorpen leefbaarheidsonderzoek in de kernen metminder dan 1500 inwoners 4 dorpstypesdynamische dorpen met stijgende bevolking enweinig of geen leegstand. Ze liggen in de omgevingvan de steden of hebben hoge landschappelijke ofarchitecturale kwaliteit.in oude centra en kleine kernen laat de kwaliteit vande woningvoorraad te wensen over en is er veelleegstand. Zij liggen vooral tegen de Franse grensaan2 september '05 streekwerking Esenkasteel 26


Leefbaarheid: aanpak• dorpskernvernieuwing• uitbouw dorpshuizen• toeristische-recreatieve uitbouw van dorpen• beleid voor vervoersafhankelijken d.w.z.bejaarden, kansarmen die geenvervoersmogelijkheden hebben• dorpsdiensten : de uitbouw van eenvrijwilligersnetwerk in de driehoek Veurne,Diksmuide, PoperingeVerantwoordelijke: Gemeenten en Provincie2 september '05 streekwerking Esenkasteel 27


Leefbaarheid2 september '05 streekwerking Esenkasteel 28


2 september '05 streekwerking Esenkasteel 29


2 september '05 streekwerking Esenkasteel 30


Woningenbeleidoverlegplatformkwaliteitsverbetering van de woningendoor het ondersteunen van de gemeentenuitbouw van projecten voor de zwakstebewonersgroepen: sociale huisvesting,sociale verhuurkantoren (huren enopknappen woningen), studiewoonproblematiek bejaardenVerantwoordelijke: wvi & Provincie2 september '05 streekwerking Esenkasteel 31


Een kwaliteitsvol landschapRegionaal Landschap « West-VlaamseHeuvels » en « IJzer en Polder ».Samenwerkingsverbanden provincie -gemeenten :• Landschapswachten• gemeenschappelijk beheer en inrichtingprioritaire gebieden• agrarisch natuurbeheer: pilootprojecten,landschapsbedrijfsplannen2 september '05 streekwerking Esenkasteel 32


Kwaliteitsvol landschapcampagnes : plantacties, dag van denatuurnatuur- en milieueducatie: educatieveprogramma’s voor scholen, campagnes‘week van de zee’de intergemeentelijke milieudienst binnenhet WVIAandacht voor erfgoedVerantwoordelijke:Gemeenten en Provincie2 september '05 streekwerking Esenkasteel 33


2 september '05 streekwerking Esenkasteel 34


Oorlog en vrede in de Westhoek• Wetenschappelijk onderzoek• Zorg voor het erfgoed encultuurtoeristische valorisatie• Leren uit oorlog• Bekendmaking van ‘Oorlog en Vrede in deWesthoek’2 september '05 streekwerking Esenkasteel 35


2 september '05 streekwerking Esenkasteel 36


Grensoverschrijdendesamenwerking2 september '05 streekwerking Esenkasteel 37

More magazines by this user
Similar magazines