Jaarverslag OCMW-Leuven 2010 - Erik Vanderheiden

erikvanderheiden.be

Jaarverslag OCMW-Leuven 2010 - Erik Vanderheiden

De zorg in beeld en cijfersJaarverslag2010


Inhoud3 Voorwoord4 OCMW-beleid6 Sociale Dienst20 Ouderenzorg34 Thuiszorg40 Facilitaire Diensten44 Personeel & Organisatie54 Staf & Beleid58 Financiële gegevensColofonAndreas Vesaliusstraat 473000 Leuvenwww.ocmw-leuven.beT 016 24 80 11secretariaat@ocmw-leuven.beVerantwoordelijke uitgever: Koen WuytsHoofd- en eindredactie: Iris PierletOpmaak: Nelson nvMet dank aan:De personeelsleden van het OCMW die meewerktenaan de totstandkoming van dit jaaroverzicht.


VoorwoordWij stellen u het jaarverslag 2010 voor. Het bevat een selectie van de vele daadkrachtige inspanningen die elke daggeleverd worden door onze medewerkers om een kwalitatieve en resultaatsgerichte dienstverlening aan te biedenaan de Leuvense burger. Dagelijks wordt er enthousiast en vol overgave geïnvesteerd in mensen, projecten eninfrastructuur om adequaat te reageren op de steeds wijzigende behoeften van de vele hulpvragers en op de snelveranderende maatschappelijke tendensen.2010 werd uitgeroepen tot Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Daardoor werden een aantalprojecten speciaal in de kijker geplaatst. Daarnaast werd de dienstverlening op een solide basis verder uitgebouwd,met veel aandacht voor duurzaamheid, diversiteit, opleiding en kwaliteit.We wensen u veel leesplezier.Koen WuytssecretarisErik VanderheidenvoorzitterJaarverslag 2010 - OCMW Leuven 2 - 3


OCMW-beleidDe OCMW-beleidsorganen in een notendopRaad voor Maatschappelijk WelzijnDe Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Leuven bestaat uit 13 leden.Erik Vanderheiden (voorzitter)Chris BexVera BillenSabine Bovend’aerdeErik BucquoyeNora TossynLiesbeth DyckmansLuc HaineLouis DebruyneThomas LeysIzzy Van AelstLiesbet StevensGriet ValgaerenDe OCMW-raad regelt alles wat tot de bevoegdheid vanhet OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt,of tenzij de Raad zelf bevoegdheden heeft gedelegeerdaan andere bestuursorganen of budgethouders. De vergaderingenvan de Raad zijn openbaar, uitgezonderd alshet om personen gaat. De Raad diende in 2010 over 385agendapunten te beslissen.Vast BureauDe Raad richt in zijn midden een Vast Bureau op datbelast is met het afhandelen van de zaken van dagelijksbestuur. Het Vast Bureau komt bijna wekelijks samen.De voorzitter van het OCMW is van rechtswege ookvoorzitter van het Vast Bureau. Volgende leden makener deel van uit: Erik Vanderheiden (voorzitter), ChrisBex (plaatsvervangend voorzitter), Vera Billen, LiesbetStevens en Koen Wuyts (secretaris). Van 26.07.2010 toten met 21.10.2010 werd Liesbet Stevens tijdelijk vervangendoor Liesbeth Dyckmans.In 2010 werden 1.293 agendapunten op het Vast Bureaubehandeld. Over een deel hiervan hadden zij beslissingsbevoegdheid,het andere deel werd geadviseerden voor beslissing doorverwezen naar de Raad.Bijzondere ComitésNaast het Vast Bureau heeft het OCMW Leuven verschillendeBijzondere Comités opgericht waaraan welomschrevenbevoegdheden worden toevertrouwd. Dediverse comités behandelenden 335 agendapunten.De lijst van comités en samenstelling ervan wordt opde volgende pagina in een tabel weergegeven.


01Sociale DienstEen toegankelijke dienstverleningOnthaal VesaliusstraatIn 2009 hervormden we het onthaal van de cliëntengrondig met enkele duidelijke criteria voor ogen. Dedienstverlening moet klantgericht, laagdrempelig enresultaatgericht zijn. Het onthaal moest bereikbaar,efficiënt en effectief zijn. Er moest ook plaats zijn voorkennisdeling en informatie-uitwisseling.“Yvonne, een 73-jarige vrouw,vertelt dat ze via een vriendingehoord heeft over verwarmingstoelages.Ze wil meer informatieen meldt zich aan bij het onthaal.”WelzijnsbureausDit resulteerde in november 2009 in de opening vaneen geheel vernieuwd onthaal in het WelzijnsbureauVesaliusstraat. De permanentie gebeurt centraal in deAndreas Vesaliusstraat maar men richt zich tot alle inwonersvan Groot Leuven.In 2010 werkten we het onthaalconcept verder uit. Debaliemedewerkers en de cliënten raakten vertrouwdmet de nieuwe manier van aanmelding en steeds meermensen vonden de weg naar het OCMW.Een onthaalteam van 7 maatschappelijk werkers en 7baliemedewerkers zorgt voor de dagelijkse permanentie.Ze vangen nieuwe cliënten op die zich aanbieden zonderafspraak. De vraag en bijbehorende hulpverlening is zeerdivers. Van oplading budgetmeter (2.742 opladingen in2010) tot daklozenopvang.DoorverwijzingGepaste hulpverlening betekent ook een goede doorverwijzing.Iedere inwoner van Leuven kan voor socialedienstverlening namelijk terecht in een welzijnsbureauin zijn buurt. In totaal zijn er drie welzijnsbureaus enéén contactpunt met elk een specifiek werkingsgebied:- welzijnsbureau Vesaliusstraat (Leuven-zuid, Heverleecentrum,Terbank en Egenhoven);- welzijnsbureau Ridderstraat (Leuven-noord, Wilselewest);- welzijnsbureau Warandelaan (Kessel-Lo, Wilsele-oost,Wijgmaal en een deel van Heverlee);- contactpunt Bosstraat (Wilsele-Putkapel).Door de vertegenwoordiging van het OCMW in de verschillendewijken willen we een decentraal aanbod vanhulp- en dienstverlening verzekeren. Basisbegeleiding,doorverwijzing en integrale begeleiding voor complexearmoedesituaties zijn de centrale doelstellingen.Het onthaalteam van het OCMW Leuven informeertuiteraard over het aanbod van de andere welzijnsorganisatiesin het Leuvense. In het kader van hetlokaal sociaal beleid is er een goede samenwerking metde dienst Welzijn van de stad Leuven en het CAW RegioLeuven.Het onthaal wil naast hulpverlening ook een ontmoetingsplaatsbieden. Cliënten kunnen er het internetraadplegen en andere diensten kunnen gebruik makenvan de polyvalente ruimte. In 2010 organiseerden weer diverse activiteiten: lessen Open School, onthaalklasvreemdelingen, cliëntoverleg, infosessie schuldhulpverlening,groepswerking RVA-geschorsten.GroepswerkingMidden 2010 startten we met de uitwerking vaneen groepswerking rond cliëntparticipatie. Viadeze groepswerking willen we bijdragen tot eenpositieve binding tussen hulpvrager en hulpverlener.Kortom, een klimaat van erkenning creëren.Dit betekent respect en openheid hebben voor deleefwereld van de cliënt door aandacht te hebbenvoor participatie. Als bestuur luisteren we naar deervaringen van de gebruikers met het aanbod vande Sociale Dienst van het OCMW Leuven.


Recht op een menswaardig bestaanEen menswaardig bestaan is niet mogelijk zonder een basisinkomen. Iedereen heeft recht op maatschappelijke integratievia de toekenning van een leefloon of als een subsidie voor sociale tewerkstelling. De toekenning is gebondenaan een aantal voorwaarden zoals nationaliteit, leeftijd en inkomen.Indien men niet voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van een leefloon kan er financiële steun gegeven wordenonder de vorm van leefgeld. Leefgeld wordt toegekend aan vreemdelingen die legaal in België verblijven maargeen inschrijving hebben in het bevolkingsregister.2009 2010gewoon leefloon e 3.915.910 e 3.563.261persoon niet ingeschreven in het bevolkingsregister e 1.124.762 e 1.573.198leefloon aan dakloze e 215.166 e 175.717leefloon aan student e 325.999 e 339.361installatiepremie e 78.631 e 73.923leefgeld e 2.064.153 e 2.800.377gemiddeld aantal cliënten met leefloon per maand 867 805gemiddeld aantal cliënten met leefgeld per maand 293 370ActiveringToekenning van leefloon (leefgeld) is niet vrijblijvend. Tegenover het recht op leefloon staan ook plichten. In overlegmet de hulpvrager werken we een globaal hulpverleningstraject op maat uit. Als je mensen kansen wil geven, gaat ditverder dan activering op de arbeidsmarkt. Het volgen van een opleiding, het voltooien van studies, arbeidsbemiddelingenz. moeten mensen aanzetten tot verhoging van hun maatschappelijke participatie.2009 2010leefloon met integratieproject e 41.521 e 14.523geactiveerd leefloon e 88.664 e 61.920geactiveerd leefgeld e 45.088 e 56.963Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 6 - 7


01Sociale DienstVoor leefloners jonger dan 25 jaar wordt een hulpverleningstraject omgezet in een ‘geïndividualiseerd projectmaatschappelijke integratie’ of ‘integratiecontract’.Mannen - vrouwen jonger dan 25 jaarleefloon (BM)leefgeld (W65)- 25 jaar - 25 jaarman vrouw totaal man vrouw totaaljanuari 125 128 253 28,82% 54 16 70 22,73%februari 116 133 249 29,05% 59 22 81 24,40%maart 120 125 245 28,26% 53 23 76 23,38%april 123 122 245 28,82% 53 23 76 22,62%mei 128 126 254 28,90% 64 25 89 23,99%juni 118 119 237 27,40% 60 25 85 22,61%juli 106 99 205 24,67% 64 27 91 23,33%augustus 97 97 194 24,22% 58 24 82 22,47%september 104 117 221 26,59% 62 27 89 24,12%oktober 101 116 217 26,30% 65 26 91 25,14%november 100 117 217 26,63% 70 24 94 26,11%december 114 117 231 27,76% 74 26 100 25,45%Financiële steunBepaalde inkomens zijn vaak onvoldoende om een menswaardig leven te kunnen leiden of om volwaardig te kunnendeelnemen aan de maatschappij. In dergelijk geval kan het OCMW financiële steun geven in de vorm van aanvullendesteun. De toekenning is afhankelijk van de persoon die het aanvraagt (gezinsamenstelling, leeftijd kinderen, inkomen).Aanvullende steun is in principe niet terugvorderbaar door het OCMW.Het gaat over steun voor wonen (huisvesting en nutsvoorzieningen), medische- en zorgkosten, opleiding, economischeen sociaal-culturele participatie.De belangrijkste aanvullende financiële steun is de tussenkomst in de woonkosten.Het OCMW kan aan de toekenning van financiële steun bepaalde voorwaarden koppelen. Dit is bijvoorbeeld het gevalbij tussenkomst in de woonkosten waarbij aan de hulpvrager kan worden gevraagd zich in te schrijven bij de socialehuisvestingsmaatschappij.2009 2010tussenkomst woonkosten e 324.964 e 342.322tussenkomst medische en farmaceutische kosten e 265.196 e 223.895geldsteun e 71.049 e 61.821tussenkomst in de energiekosten e 8.720 e 5.403


Terugvorderbare steunHet OCMW kan hulpvragers een terugvorderbaar voorschot toestaan.Enerzijds om eenmalige uitgaven te spreiden in de tijd. Een klassiek voorbeeld is hier de toekenning van een huurwaarborg.Een terugvorderbaar voorschot is eigenlijk een renteloze lening die de hulpvrager dient terug te betalen. Bij deterugbetaling houden we rekening met de financiële draagkracht van de persoon.Anderzijds kan het OCMW voorschotten uitkeren op achterstallige sociale uitkeringen. Deze bedragen kan het OCMWrechtstreeks terugvorderen van de uitbetalingsinstelling.2009 2010voorschot kinderbijslag / geboortepremie e 49.817 e 51.982voorschot werkloosheidsuitkering e 3.360 e 5.043voorschot pensioenen e 4.157 e 725persoonlijk voorschot huurwaarborg e 273.321 e 232.642andere persoonlijke voorschotten e 95.397 e 94.442Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 8 - 9


Van energiegids tot kilowattuurtjeDe energiegids die in 2008 voor het eerst werd uitgegeven,werd in 2010 geactualiseerd. De gids is opgebouwdrond drie pijlers: gedrag, factuur en huisvesting. Telkensmet één doelstelling: besparen op energiekosten,het verbruik verminderen en de kosten verminderen. Detweede, geactualiseerde druk, kwam er omwille van deblijvende vraag naar de gids.Via de GEL-actie (Goedkopere EnergieLeverancier) wil deSociale Dienst cliënten ondersteunen bij het vergelijkenvan de energieprijzen bij verschillende leveranciers enbij het omschakelen naar goedkopere tarieven. In hetkader van deze actie kregen het afgelopen jaar alle cliëntendie daarvoor in aanmerking kwamen, attestenvoor de aanvraag van het sociaal maximumtarief bijhun huidige leverancier.Verder opteerde de werkgroep energie ervoor om zoveelmogelijk mensen te informeren. Hiervoor werden er inde loop van 2010 twee workshops gegeven waarbij telkensde nadruk lag op laagdrempelige besparingsmogelijkheden.Injuli organiseerden we een workshop rondelektriciteit. Deze workshop geeft via een bordspel (viaEco-Life) informatie over het verbruik van elektronischetoestellen en verlichting. Tijdens een andere workshopwerd er via visuele tipkaarten aan de deelnemers getoondhoeveel je kan besparen als je je gewoonten aanpastof als je kleine energiebesparende investeringen(zoals radiatorfolie plaatsen) uitvoert.LAC – Lokale Adviescommissie Elektriciteit, Gasen WaterDe LAC formuleert bindende adviezen over aanvragenvoor afsluiting en heraansluiting van elektriciteit, aardgasen water. Ze speelt een belangrijke rol in het voorkomenvan energieschorsingen en waterafsluiting. HetOCMW staat in voor het voorzitterschap en het secretariaatvan de LAC.De LAC-energie (elektriciteit en aardgas) vergaderde opaanmelding van Eandis als sociale leverancier. De SocialeDienst tracht de cliënt in elk dossier te contacterenvóór de LAC-vergadering om de situatie te onderzoekenen te bemiddelen naar een oplossing. In een aantalsituaties is het LAC-dossier het startpunt voor verderehulpverlening (zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening).Bij het formuleren van de adviezen let de LAC erop datde klant nog de mogelijkheid krijgt om de situatie rechtte zetten en schorsing van energie te vermijden.LAC Leuven (energie)2009 2010aantal vergaderingen 12 12aantal dossiers 516 410aantal aanvragen 971 1.071aantal gehoorde cliënten 32 20De LAC-water vergaderde op vraag van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.LAC Leuven (water)2009 2010aantal vergaderingen 1 3aantal dossiers 119 218aantal gehoorde cliënten 0 15Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 10 - 11


01Sociale DienstWonenWonen is net zoals voeding, kleding en energie een basisbehoefte. We worden echter geconfronteerd met stijgendehuurprijzen en het feit dat ons cliënteel niet makkelijk terecht kan op de private huurmarkt. In 2010 werden er 1321contacten geregistreerd met als aanmeldingsreden huisvesting. In het totaal ging dit over 597 mensen.Leeftijd hulpaanvragers< 25j 5925j - 30j 10431j - 40j 16341j -50j 4651j - 60j 42> 61j 26onbekend 157De voornaamste taken van het OCMW Leuven op hetvlak van wonen zijn:- Preventie, voorkomen dat mensen dakloos worden;- Sociale begeleiding en doorverwijzing naar anderediensten;- Onderhandelen bij huurachterstal.Het Team Wonen (2 maatschappelijk werkers) werdin 2010 omwille van organisatorische redenen toegevoegdaan het onthaalteam dat instaat voor de daklozenpermanentie.Twee maatschappelijk werkers zijnverantwoordelijk voor de opvolging van de 5 doorgangswoningen.Noodopvang: cijfers en evolutieIn 2010 kwamen er 277 personen met de melding datze dakloos waren. Verschillende redenen kunnen daarvande oorzaak zijn: brand, ontploffing, uithuiszetting,relationele problemen, … De oplossingen waren zeeruiteenlopend. Een aantal mensen verwezen we doornaar familie, anderen konden terecht in crisisopvang ofin een nachtasiel. Sommigen wensten niet in te gaanop een aanbod en een laatste categorie kon terecht inde één van de vijf doorgangswoningen van het OCMW.Er werden 8 alleenstaanden, 5 koppels en 17 gezinnenopgenomen in doorgangswoningen. In totaal ging hetom 86 personen waarvan 49 minderjarigen.Informatie en bemiddellingIn 2010 kwamen 157 mensen informatie vragen overhet sociaal verhuurkantoor het Spit of over sociale woningen,waarna er 127 effectief ingeschreven werdenbij het sociaal verhuurkantoor.64 mensen vroegen informatie over wonen. Het betrofhier zowel informatie over wetgeving als over financiëletussenkomsten in woonkosten.In 132 situaties werd bemiddeld door ons onthaalteambij het zoeken naar woningen.Daarnaast kunnen cliënten gebruik maken van het internetin de wachtruimte om het aanbod op de woningmarktna te kijken. Tevens kunnen zij er gratis naar dehuisbaas bellen.Het Team Wonen heeft een overeenkomst met de socialehuisvestingsmaatschappij waardoor zij op de hoogtegebracht worden bij huurachterstal. Het OCMW schrijfteen standaardbrief met advies naar de cliënt. Bij hogehuurachterstal wordt er aanklampend gewerkt. In totaalwerden er 463 brieven verstuurd.Het OCMW wordt door de gerechtsdeurwaarder verwittigdvan een gerechtelijke uithuiszetting. Ook hier


“Joeri is dakloos en slaapt momenteel in de parking vanKinepolis. Heeft geen familie of vrienden waar hij terechtkan en meldt zich aan met de vraag tot huisvesting. Erwordt een opname in crisisopvang geregeld.”wordt de cliënt aangeschreven. In het totaal vertrokkener 179 brieven.Regelmatig vraagt de cliënt ons om contact op te nemenmet de verhuurder om een afbetalingsplan te bekomen.Structurele samenwerkingsverbandenEr is een samenwerking met het CAW, meer in het bijzondervoor de crisisopvang. Na de kantooruren en tijdenshet weekend organiseert het KOC de noodopvangvoor daklozen. Daarnaast wordt er één noodkamer terbeschikking gesteld waarop de politie, het OCMW ende Leuvense ziekenhuizen een beroep kunnen doenvoor nachtopvang. In 2010 boden 95 mensen zich aanwaarvan uiteindelijk 44 mensen terecht konden in denoodkamer.Deze samenwerking wordt op regelmatige basis geëvalueerd.Met wie werken we nog samen?- Samenwerking met de huurdersbond. Het OCMWheeft een collectief lidmaatschap. Hierdoor kunnencliënten er gratis terecht voor advies.- Samenwerking met de dienst huisvesting van destad. Het Team Wonen biedt bij onbewoonbaarverklaringeneen intensieve begeleiding aan. Het teammaakt deel uit van de Leuvense woonraad.- Contacten met de confederatie van immobiliënkantorenom de werking van de stad en het OCMW uitte leggen.Op zoek naar een structurele oplossingHet OCMW Leuven besteedt veel aandacht aan het samenop zoek gaan naar een aangepaste huisvesting oplangere termijn. Dit door middel van:- Het kenbaar maken van het aanbod op de privatewoningmarkt;- Inschrijvingen in het sociaal verhuurkantoor vanhet Spit;- Doorverwijzing naar de sociale huisvestingsmaatschappijen;- Aanvraag en tegemoetkoming in de huurprijs en deinstallatiepremie bij Wonen Vlaanderen.We willen voorkomen dat mensen opnieuw dakloos worden.Dit doen we door de situatie in samenwerking metandere diensten op te volgen.SolvabiliteitsfondsHet OCMW heeft een overeenkomst met het sociaalverhuurkantoor het Spit die er uit bestaat dat het SVKeen financiële garantie heeft voor verhuringsrisico vanwoningen aan maatschappelijk zwakkere huurders.Deze overeenkomst richt zich tot de verhuring aanmensen in een achterstellingsituatie:- met een laag inkomen, zowel alleenstaanden alsgezinnen;- met eventueel nog andere kansarmoede kenmerkenzoals: lage scholing, zwakke gezondheid, werkloosheid,nationaliteit, gezinssamenstelling, psychosocialeproblemen;- die een onderverhuringsovereenkomst hebben metde woonbegeleider;- die in Leuven wonen.De begeleiding bestaat uit:- het aanbieden van huurdersbegeleiding aan dedoelgroep: naleven van het huurcontract, omgangmet buren, onderhoud van de woning;- het uitvoeren van regelmatige huisbezoeken ter opvolgingvan de situatie;- het volgen van de garantieprocedure voor een aanvraagvan een tussenkomst in het garantiefonds.In 2010 werd het garantiefonds aangesproken voor eenbedrag van 5.374 euro.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 12 - 13


werkstelling meer kans maakt op een reguliere tewerkstelling.In 2010 werkten 244 personen in een art. 60 § 7-statuut(132 tewerkstellingen liepen door van 2009, 112 nieuwetewerkstellingen werden opgestart). Meer specifiek zijndeze personen tewerkgesteld bij:- privé werkgevers (8)- stad Leuven (23)- vzw’s (34)- OCMW Leuven (73)- sociale economie initiatieven (106)TaaltrajectenDoor de verkleuring van het cliëntenbestand wordtOCMW Leuven steeds meer geconfronteerd met cliëntendie niet over voldoende kennis van het Nederlandsbeschikken om in een job of opleiding te stappen. Detaalleerkrachten oriënteren deze mensen naar de taalinitiatieven,volgen de evolutie van de kennis van hetNederlands op en geven, indien nodig, op individuelebasis of in kleine groepen Nederlandse les. 224 cliëntenvolgden een taaltraject. 35 cliënten verwezen we doorvoor begeleiding naar werk.NetwerkingOmdat activering een ruime en complexe materie is enOCMW Leuven streeft naar een aanbod op maat, heefthet Team Tewerkstelling ook in 2010 aan netwerkinggedaan. Zowel binnen de Werkwinkel als daarbuitenstartten we op cliënt- en projectniveau samenwerkingenop. Daarbij hebben de maatschappelijk werkers nieuwemethodieken leren kennen en toepassen, zoals hetcompetentiedenken en het registreren in dossiermanagervan VDAB.In het kader van de proeftuin (samenwerking VDAB –OCMW) werden de afspraken verder geconcretiseerd opbasis van vastgestelde knelpunten bij werkzoekendendossiers.In het kader van de Werkwinkel werd in 2010de lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werkingLokale Werkwinkel ondertekend. Hierin werden demissie, de gezamenlijke doelstellingen en de verbintenissenvan de verschillende partners opgenomen.Supporteren voor sociale, culturele en sportieve participatieIn 2010 verleende het fonds voor Maatschappelijke Participatie steun aan de OCMW’s om de maatschappelijkeparticipatie en de culturele en sportieve ontplooiing van hun gebruikers te bevorderen. We hebben deze subsidiegespreid over verschillende thema’s.Ondersteuning van individuele aanvragenCliënten die deelnemen aan sociale, culturele en sportieveverenigingen of activiteiten kunnen de uitgavendaarvoor terugbetaald krijgen van het OCMW. Per gezinslidheeft men recht op maximum € 50 per jaar.Daarnaast kunnen cliënten dankzij allerhande samenwerkingsverbandengratis een bezoek brengen aan MuseumM, Cinema Zed, Sportoase, de winterspeeltuin,ploeterzwembad Provinciaal Domein, …Een aantal kinderen krijgt ook de kans om zich gratis inte schrijven voor de lokale zomerspeelpleinen.Cliënten kunnen ook op het OCMW terecht voor hetverkrijgen van de Leuvense Sportcheque die door desportdienst van Stad Leuven verdeeld wordt.In totaal werd er 53.139 euro besteed aan middelen omde sociale, culturele en sportieve participatie van onzecliënten te verhogen.GroepsevenementenOnze cliënten kregen de kans deel te nemen aan eenaantal groepsevenementen.- 498 personen kwamen naar het 7de sinterklaasfeest,een recordopkomst,- 282 cliënten waren paraat op de tweede OCMWgezinsdag(een bezoek aan de Zoo van Antwerpen),- 71 namen deel aan jeugdfestival ‘De Rode Hond’van cultuurcentrum 30 CC,- 30 gingen naar De Memorial van Damme,- 25 gingen op daguitstap naar Scherpenheuvel,- 12 gingen naar een voorstelling van Nigel Williams,- 15 gingen naar de Kreuners,- 30 gingen naar Zap Mama- en ten slotte waren er 28 inschrijvingen voor deMusical ‘The Beatles’.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 14 - 15


01Sociale DienstLeuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie (LFV)Het Leuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie wil mensen diein armoede leven meer en volwaardig laten participerenaan cultuur, sport en jeugdactiviteiten door bestaandedrempels te verlagen. Via een financiële tussenkomstin de deelnameprijs van mensen in armoede willen wevrijetijdsactiviteiten betaalbaar maken. Sinds 2009 ontvangtLeuven jaarlijks een bedrag van € 34.732 voor eenperiode van 5 jaar.We werken voor en met mensen in armoede die lid ofcliënt zijn van een private welzijnsorganisatie of verenigingin Leuven. Omdat zij heel moeilijk detecteerbaarzijn, kozen we voor samenwerking met de lokale organisatiesdie dagelijks met deze mensen werken en eensterke vertrouwensband genieten. Deze organisatiesstaan in voor de omkadering en de toeleiding. Niet alleleden of cliënten van deze organisaties komen daaromautomatisch in aanmerking voor deze regeling. Deze inschattinglaten we over aan de betrokken organisaties.In 2010 waren 21 Leuvense organisaties lid van het LFV(tegenover 18 in 2009). Deze 21 organisaties deden inhet totaal 196 aanvragen, zowel voor groepsactiviteitenals voor individuele activiteiten. Voor het LFV werdeen website ontwikkeld waar de organisaties onlineaanvragen kunnen ingeven.Openbare Computerruimtes (OCR)Om de digitale kloof te dichten beschikt het OCMWLeuven ook over enkele openbare computerruimtes(OCR’s). In 2007 opende de eerste OCR. Het aanbod ismet de jaren gegroeid tot 4 locaties in 2010:- Openbare Computerruimte Leuven- Openbare Computerruimte Ruelenspark- Openbare Computerruimte Ter Vlierbeke- Openbare Computerruimte Ter PutkapelleIn de OCR staan computers gratis ter beschikking. Jekan via het internet werk zoeken of een nieuwe woonst,of gewoon wat surfen.Je kan er ook voor de eerste keer komen kennis makenmet een computer. In de OCR is altijd iemand aanwezigdie hulp biedt als je vragen hebt.OCR Leuven is de grootste OCR, deze beschikt momenteelover 14 PC’s. In 2010 werden er 7.307 bezoekengeregistreerd, met een bezettingsgraad van 70%. Dedrie andere OCR’s zijn recenter opgestart en ook mindervaak open. Hier liggen de bezoekcijfers nog relatieflaag.Hiernaast vindt u de cijfers van het aantal bezoekers perOCR, per maand.


Aantal bezoekers per OCRjan. feb. maa. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.Leuven 523 567 640 508 449 606 596 669 624 719 667 739Ruelenspark 3 2 2 2 2 1 1 2 4 5 4 5Ter Vlierbeke 24 21 27 28 26 32 36 38 23 16 29 17Ter Putkapelle 8 8 1 0 9 21 15 8Structureel overleg maatschappelijk werk enetnisch-culturele minderheden in LeuvenIn opdracht van de Sociale Dienst van OCMW Leuven organiseerde het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid enSamenleving van de KULeuven) een structureel overleg met als thema etnisch-culturele minderheden. Dit structureeloverleg betrok verschillende partijen. Het ging om de sociale medewerkers van OCMW Leuven, organisaties die metdeze doelgroep werken en mensen uit de doelgroep zelf.Door al deze perspectieven met elkaar in dialoog tebrengen over het thema ‘OCMW en etnisch-cultureleminderheden’, wilden we komen tot een meer passendzorgaanbod dat maximaal aansluit bij de noden vandeze doelgroep. De effectiviteit en de kwaliteit van dehulp- en dienstverlening aan etnisch-culturele minderhedenbinnen OCMW Leuven is daarmee de centralefocus van dit overleg.Op 28 oktober 2010 werd de publicatie “Focus op:maatschappelijk werk en etnisch-culturele minderhedenin Leuven” voorgesteld in de ‘Al Ishaan’-moskee. De belangrijksteaanbevelingen en voorstellen gingen over:- Gebruik van de bestaande expertise in huis;- Voorstellen om de taalbarrière te doorbreken;- Voorstellen voor een transparantere dienstverlening;- Leren omgaan met culturele en religieuze diversiteit;- Investeren in perspectiefbepaling;- Werk en sociale contacten met Belgen als toegangtot integratie.De verschillende aanbevelingen die vooral focussen ophet hulpverleningsproces en de relatie tussen hulpverleneren de hulpvrager, zullen verder binnen de SocialeDienst worden opgevolgd en uitgewerkt tot werkbareinstrumenten, zoals intervisie, gebruik van ‘trajecten’binnen de dienstverlening, afstemming met het onthaalbureau,...Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 16 - 17


01Sociale DienstStrijd tegen kinderarmoedeIn het kader van het Europees jaar ter bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting werd in juni 2010 door dePOD Maatschappelijke Integratie € 33.543 ter beschikking gesteld aan het OCMW Leuven om in 2010 te investeren inde strijd tegen kinderarmoede. Voor de besteding van deze middelen werd in september 2010 het Leuvens Fonds terBestrijding van Kinderarmoede opgericht (LFBK).Het LFBK richtte zich tot de Leuvense basisscholenen kinderopvanginitiatieven die dagelijks werken metkansarme kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze organisatieskonden financiële steun aanvragen bij het fonds voorcollectieve acties die de maatschappelijke integratievan achtergestelde kinderen bevordert. Enkel actiesopgezet in 2010 kwamen in aanmerking en werden gefinancierdvolgens de 80/20-regel.26 organisaties maakten zich lid van het fonds, waarvan13 kinderopvanginitiatieven, 12 basisscholen enhet LOP. In totaal werden 38 aanvragen ingediend. Vande 38 aanvragen werden er 30 goedgekeurd. Er werdgeen tussenkomst gegeven voor acties die pas in 2011zullen opstarten, voor personeelskosten en vrijwilligersvergoedingenof wanneer de organisatie voor het ingediendeproject reeds andere subsidies had ontvangen.De meerderheid van de aanvragen betrof de aankoopvan boeken, educatief spelmateriaal, laptops en knutselmateriaal.Het materiaal wordt enerzijds via verteltassen,spel-o-theek en holiday-bags uitgeleend aankansarme kinderen. Anderzijds wordt het ter plaatse inde school of kinderopvang gebruikt d.m.v. het inrichtenvan een leeshoek of huiswerkklas. Op deze manier willende organisaties hun werking afstemmen op kansarmekinderen; zij willen de taalvaardigheid ondersteunenen ontwikkelen, alsook de interactie tussen oudersen kinderen d.m.v. spel en voorlezen bevorderen.De leden zetten ook zeer verscheiden acties op in destrijd tegen kinderarmoede. Zo liet een organisatie kostenwijzersbijdrukken om meer mensen te informerenover de bestaande tegemoetkomingen rond onderwijs.Een kinderdagopvangplaats kocht één fiets met kinderstoelenen fietshelmen aan om uit te lenen. Op dezemanier wil men het fietsen stimuleren en het gezin opeen goedkope manier mobieler maken.Een aantal kinderwerkingen kocht voeding en keukenmateriaalaan om samen met de kinderen te koken. Erwerden ook diverse buitenschoolse crea-namiddagenen daguitstappen met middelen uit het LFBK georganiseerd.Met deze acties bereikten we ongeveer 1.200kansarme kinderen.Omwille van het succes van deze campagne en om eenduidelijk signaal te geven dat het OCMW van Leuven deinitiatieven in de strijd tegen kinderarmoede vanuit onderwijsen kinderopvang maximaal wil ondersteunen,besliste het Vast Bureau eind december 2010 om hetbudget nog te verhogen.Samen tegen armoede. Ik ook!Armoede is niet het probleem van één land. Daarom werd 2010 uitgeroepen tot “het Europees Jaar tegen armoedeen sociale uitsluiting”. Ook in ons land is armoede voor velen een realiteit. In 2010 beschikte 14,7% van de Belgischebevolking over een inkomen dat lager lag dan de armoedegrens, hetzij 899 euro per maand voor een alleenstaandeen 1.888 euro voor een gezin (2 volwassenen en 2 kinderen). M.a.w. er leefden in 2010 ongeveer 1.600.000 Belgen inarmoede.Via lokale acties en activiteiten wilden we in 2010 hetbrede publiek sensibiliseren rond de problematiek vanarmoede en sociale uitsluiting. We wilden het taboe rondarmoede bespreekbaar maken en drempels verlagen. Armoedegaat immers niet enkel om weinig geld hebben.Armen krijgen op verschillende gebieden minder kansen.In het najaar van 2010 werden heel wat acties ondernomendie kaderden in het project ‘Samen tegen armoede.Ik ook’. Via verschillende kanalen (wijkkranten, destreekkrant, website en folders) werden onderstaandelokale acties bekend gemaakt.


Kinderen zijn de toekomst- T–shirtwedstrijd (in samenwerking met buurtwerk’t Lampeke).Kinderen en jongeren werden opgeroepen om eenT-shirtontwerp te maken in het teken van armoedeen sociale uitsluiting. Het winnende ontwerp werdgebruikt om een T-shirt te maken die gedragen werdtijdens de lokale actie in het kader van de dag vande armoede op 13 oktober.- Kinderen op straat (in samenwerking met LerenOndernemen vzw).Op 13 oktober verzamelden alle kinderen van hetbasisonderwijs om 12 uur op de speelplaats. Op éénzelfdemoment werden in alle scholen veelkleurigeballonnen met bijhorende boodschappen tegen uitsluitingvan de kinderen de wereld ingestuurd. Hetoplaten van de ballonnen was het startschot vooreen wervelende dag van de armoede. De scholierenwerden hier goed op voorbereid. De basisscholenontvingen van Leren Ondernemen vzw een lijst metbeschikbare boeken, films en vormingspakkettenrond het thema armoede en sociale uitsluiting. LerenOndernemen vzw en Buurthuis ’t Lampeke vzwboden aan de basisscholen ook een gezelschapsspelaan, waarbij elke pion staat voor het levensverhaalvan een persoon die in armoede leeft.Recht op cultuurIn dit kader werden 2 theatervoorstellingen georganiseerd.In Don Quichot liet Cie Tartaren een eerste zonderlinguit de wereldliteratuur aan het woord. Leren Ondernemenspeelde INTWIT: Five easy pieces and one difficult. Zesvrouwen werkten intensief samen rond de eigen herinneringen,daaruit volgden bewegingsimprovisaties enbelevingsverhalen uit hun eigen wereld. De voorstellingenvonden plaats begin oktober.Op 8 oktober speelde de voorstelling voor een derdekeer tijdens de Vrouwenagora van Flora in het mooieAfrikamuseum in Tervuren.Recht op gezonde en betaalbare voedingGezond eten is belangrijk, dat weten we allemaal. Hetproject “Groente zoekt kok” wou aan de hand van kooklessengezonde en betaalbare voeding te promoten inLeuvense organisaties en wijkwerkingen die werkenmet mensen in armoede. Op 5 plaatsen in de stad werdenkooklessen georganiseerd, waar een kok de deelnemersgezond, betaalbaar en vooral lekker leerde koken.Er werd afgesloten met een feestelijk kookmomentwaar iedereen kon komen proeven.Recht op sportHet aanbod van buurtsport met een lage instapdrempelwerd uitgebreid en eind oktober was er een grootscheepsesporthappening in de Leuvense binnenstad.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 18 - 19


02OuderenzorgVerbetering infrastructuur woonzorgcentraOpening woonzorgcentrum Ter PutkapelleOp 2 maart opende het gloednieuwe woonzorgcentrumTer Putkapelle in de deelgemeente Wilsele-Putkapelzijn deuren. De bewoners kwamen uit 2 woonzorgcentra:het Kapucijnenhof campus Kapucijnenvoer dat zijndeuren definitief sloot en de oude vleugel van EdouardRemy dat zo het aantal bewoners in de oude infrastructuurkon afbouwen.Het ging dus niet om een uitbreiding van woongelegenheden,maar om een vernieuwing van de infrastructuur.Ook de medewerkers kwamen uit andere woonzorgcentravan het OCMW. Zowel de bewoners als de medewerkerswaren aangenaam verrast en zeer opgetogen over denieuwbouw met ruime kamers en alle faciliteiten voorcomfortabel wonen en werken. Door de grote inzet enhet enthousiasme van de medewerkers liep het leven,wonen en verzorgd worden in Ter Putkapelle in eenmum van tijd op wieltjes.


Start lokaal dienstencentrum Ter PutkapelleEén maand later, op 1 april 2010, schoot ook het lokaaldienstencentrum uit de startblokken. Door een goedevoorbereiding en een warm onthaal van de buurt, ontdektende ouderen uit de omgeving, de vrijwilligers ende lesgevers al gauw de talrijke cursussen, infosessies,ontspannende activiteiten, het middagrestaurant, decafetaria, etc.Dit bracht ook een proces van integratie van buiten enbinnen, van jong en oud, van ontspanning, vorming,dienstverlening en zorg met zich mee.De zorgsite Ter Putkapelle met zijn serviceflatgebouw,lokaal dienstencentrum en woonzorgcentrum werd opkorte tijd een baken in het dorpscentrum waar ouderenelkaar ontmoeten, een netwerk uitbouwen, zich aangenaambezighouden, wonen, leven en zich laten verzorgen.Zij is ook helemaal ingeburgerd in de wijk.Voor meer info over het gebouw zelf verwijzen we naarhet hoofdstuk Facilitaire Diensten.Modernisering woonzorgcentrum Edouard RemyIn 2010 kreeg het OCMW van Leuven groen licht van de Vlaamse overheid voor de bouw van 90 woongelegenhedendie de oudste kamers van het woonzorgcentrum zullen vervangen. In het hoofdstuk Facilitaire Diensten lichten we hetnieuwbouwproject “zorgsite OCMW Leuven” verder toe.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 20 - 21


02OuderenzorgPubliek-private samenwerking (PPS) voor derealisatie van een woonzorgcentrum in WijgmaalHet OCMW wil in Wijgmaal een woonzorgcentrumrealiseren met 120 woongelegenheden. Dit kadert ineen verdere decentralisatie van het zorgaanbod en eenverdere vernieuwing van de infrastructuur. In woonzorgzorgcentrumEdouard Remy zullen alle verouderdekamers uit gebruik genomen worden. Er zullen nog uitsluitendéénpersoonskamers aangeboden worden. Omdeze vernieuwing te kunnen realiseren, startte de CentraleAankoopdienst met een uitgebreid dossier waarinhet OCMW Leuven besloot om samen te werken meteen private partner. Hierbij stelt het OCMW Leuveneen bouwgrond in Wijgmaal ter beschikking, terwijl deprivate partner zal instaan voor het ontwerpen, bouwen,exploiteren, financieren en onderhouden van hetwoonzorgcentrum met vergunning en erkenning doorde Vlaamse Overheid. Daartoe werkt het OCMW aaneen PPS-project. In het voorjaar van 2010 voltooidenwe alle voorbereidingen van het bestek en het ontwerpcontractvoor dit PPS-project.Half juni konden we dit bezorgen aan de kandidaten dieuit de kwalitatieve selectie waren gekomen. Deze kregentijd tot eind 2010 om hun voorstel in te dienen.Renovatiewerken Booghuys en RuelensparkIn woonzorgcentrum Booghuys vonden in 2010 ingrijpendeverbouwingen plaats. Hinder voor bewoners enmedewerkers werd zoveel mogelijk beperkt. Bij de inrichtingstonden klantvriendelijkheid, huiselijkheid engebruikscomfort voor bewoners en medewerkers centraal.De centrale gang op het gelijkvloers kreeg een nieuwevloer. Op elk van de drie afdelingen werd telkens eengemeenschappelijke badkamer grondig verbouwd omde plaatsing mogelijk te maken van een nieuw en hypermodernhoog-laagbad met ingebouwde licht– enklankinstallatie. Een nieuwe luchtbehandelingsmoduleop de zes badkamers verbeterde in hoge mate het comfortvoor bewoners en medewerkers. Op één afdelingmaakten de aanpassingen aan de badkamer ook verbouwingennoodzakelijk aan de verpleegwacht en deaanpalende sanitaire ruimtes.In serviceflatgebouw en lokaal dienstencentrum Ruelensparkwerden de verwarmingsketels vervangen enwerd de ontmoetingsruimte heringericht. Ook de badkamersvan de flats werden gerenoveerd.DiversiteitDag van de intergenerationele solidariteitOm de kloof tussen jong en oud te verkleinen, organiseerdende 3 lokale dienstencentra intergenerationeleprojecten die ertoe moeten bijdragen dat generatieselkaar leren kennen en waarderen.Zo speelden de leerlingen van Sancta Maria en de seniorenvan Ruelenspark samen een levensloopspel. Viadit spel werden er verhalen en anekdotes uitgewisseldover vroeger en nu. Het was een unieke ervaring om deandere generatie beter te leren kennen.In Ter Vlierbeke kregen jong en minder jong de kans omsamen iets lekkers klaar te maken. Wederzijdse ervaringenuitwisselen, leuke contacten en samen proevenstonden centraal.“Toen het eenmaal tijd was om te vertrekken vond ik dit zeer spijtig wantde mensen waar we mee praatten waren fantastisch, ze wilden ons allesvertellen wat zij wisten en omgekeerd wilden wij graag alles vertellenmaar ook vragen. Als ik ooit de kans kreeg om dit opnieuw te doen, zou ikzo weer mee doen!”leerling van Sancta Maria naar aanleiding vande dag van de intergenerationele solidariteit


Afrika FilmfestivalIn lokaal dienstencentrum Ter Vlierbeke werd inhet kader van het Afrika Filmfestival de film “Piècesd’identitées” vertoond. Dit werd georganiseerd i.s.m.de stad leuven, Afrika Filmfestival, Vormingplus Oost-Brabant, Bevrijdingsfilms en het Beosiercomité (eenbuurtcomité van een naburige straat van lokaal dienstencentrumTer Vlierbeke. De bedoeling was om naastde buurtbewoners en gebruikers van het lokaal dienstencentrumook de allochtone bevolking waaronderook die van Afrikaanse origine te bereiken.HolebihuisIn 2010 startte het holebihuis in Leuven met een tweedeproject dat zich richt op holebi’s boven de 45 en de holebisenioren.Samen met de lokale dienstencentra werd rond hetthema diversiteit een samenwerking opgestart. Waardergelijke onderwerpen vroeger taboe waren, kwamener pittige gesprekken aan bod tijdens de tentoonstellingvan poëzie en foto’s, en de filmnamiddag.WereldkleurWereldkleur is een initiatief van de Leuvense Integratiediensti.s.m. Kleur Bekennen. Zij organiseren intercultureleworkshops. Wereldkleur is een kleurrijke groepvrouwen en mannen uit het Leuvense, afkomstig uitalle hoeken van de wereld. Zij werken op een kwaliteitsvollemanier aan een positieve en actieve invulling vaninterculturele dialoog en wederzijdse beeldvorming. De3 lokale dienstencentra organiseerden interculturelekookworkshops in samenwerking met Wereldkleur. Degebruikers leerden de traditionele gerechten van China,Indonesië, enz. kennen. Nadien was er een momentom dit lekkers te proeven en te praten over de anderecultuur.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 22 - 23


02OuderenzorgNaar buiten tredenVergroting van de bekendheid van de lokaledienstencentraIn 2010 zetten we verschillende stappen om de naamsbekendheidvan de lokale dienstencentra te vergroten.Via verschillende kanalen probeerden we de toekomstigegebruikers te informeren. Zo stonden de 3 lokaledienstencentra op de thuiszorgbeurs in Kessel-Lo.Om hun werking extra in de kijker te zetten trokken dedrie centrumleiders in november 2010 naar de vrijdagmarktin Leuven centrum. Deze markt trekt heel watsenioren aan en is dus een ideale plaats om het aanbodvoor te stellen.Naar aanleiding van de opening van het lokaal dienstencentrumTer Putkapelle werd een massale verzendingvan het LDC-nieuws (het tweemaandelijks informatiemagazinevan de lokale dienstencentra) georganiseerdin de maand september 2010. Alle Leuvenaars vanaf 60jaar kregen dit tweemaandelijks informatiemagazinevan de lokale dienstencentra in de bus.OHL (Oud-Heverlee Leuven)Ook in 2010 kregen bewoners van de woonzorgcentra 15keer de kans om een thuismatch van voetbalclub OHLbij te wonen. Het vervoer werd gesponsord door de stadLeuven en gebeurde met het stadsbusje. Bij elke matchbegeleidde een personeelslid de bewoners. Een aantalOHL-vrijwilligers zorgde ervoor dat onze mindermobielebewoners -over het algemeen rolstoelgebruikers- zo vlotmogelijk naar de bezoekersloge werden gebracht waarplaatsen voor hen waren voorbehouden. De inkom bijelke match was zowel voor de begeleiders als voor onzebewoners gratis.ZorgprojectenDementieDementie is een ziektebeeld dat verschillende verschijningsvormenkan hebben, maar bijna altijd gepaardgaat met geheugenproblemen. Dementie hangt in demeeste gevallen ook samen met een hoge leeftijd. Aangezienmensen steeds ouder worden is het dan ook nietverwonderlijk dat het aantal personen met dementievoortdurend toeneemt. Uit onderzoeken is geblekendat er momenteel wereldwijd ongeveer 35 miljoen personenmet dementie zijn. Tegen 2030 zal dat aantal oplopentot 65 miljoen.De woonzorgcentra van het OCMW Leuven ondervindendeze evolutie ook. Vandaag heeft 31% van onze bewonerseen vorm van dementie. En dat aantal zal in dekomende jaren ongetwijfeld blijven stijgen.Personen met dementie vragen om aangepaste zorg,een geschikte omgeving en ook een meer geïndividualiseerdebenadering door de medewerkers. Wij willenbewoners met dementie blijven verzorgen in hun vertrouwdeomgeving. Pas als het echt niet anders meerkan, zullen wij bewoners opvangen op een gespecialiseerdeafdeling.De woonzorgcentra van OCMW Leuven besteden ruimeaandacht aan al deze aspecten en nemen verschillendeinitiatieven om de zorg voor de bewoners met dementieverder uit te bouwen en hun levenskwaliteit en privacyte garanderen. Dat vraagt om bijkomende kennis enkunde van al de medewerkers.


Wij hebben daarom per woonzorgcentrum een referentiepersoonen per afdeling een aandachtspersoon dementie.Al deze personen hebben een aangepaste opleidinggekregen. Zij vormen samen een supportteamdat in de verschillende woonzorgcentra projecten zalopstarten en uitwerken.Wij richten in woonzorgcentrum Booghuys voor de aandachtspersoneneen stage in op één van onze gespecialiseerdeafdelingen. Een zogenaamde reminiscentiekofferdie wij hebben samengesteld, helpt om aan de handvan oude voorwerpen gesprekken aan te knopen metbewoners met dementie en biedt de mogelijkheid omaan de hand hiervan aangepaste activiteiten voor henuit te werken. Ook onze vrijwilligers hebben een opleidinggekregen over dementie.Wij willen dementie nog meer bespreekbaar maken enrichten daarom, in samenwerking met het Dementieexpertisecentrum Memo, jaarlijks een dementiecafé inop de site van één van onze woonzorgcentra. In 2010organiseerden wij een dementiecafé in woonzorgcentrumBooghuys met een aantal workshops voor familieledenmet als thema “Op bezoek bij een persoon metdementie: wat kunnen we dan samen doen?”. Ook depraatgroepen voor familieleden van bewoners met dementiein woonzorgcentrum Ter Vlierbeke en Booghuysspelen een grote rol in het bespreekbaar maken van ditonderwerp.Informatieverstrekking is een ander belangrijk aspectvan ons project. Eind november 2010 nodigden wijdaarom professor Van Broeckhoven uit voor een lezingover Alzheimerdementie voor bewoners, families, medewerkersen vrijwilligers.In november 2010 diende het OCMW samen met destad ook een project in bij de Koning Boudewijnstichtingin het kader van “dementievriendelijke gemeente”.Met dit project willen OCMW en stad meer thuiswonendeouderen met dementie laten participeren aan hetsocio-cultureel leven. Een 40-tal ouderen met dementiezullen de kans krijgen om, eventueel met begeleiding,deel te nemen aan een vijftal evenementen naar keuzeen op maat van elk individu apart. Tot het aanbod behoortfilm, museum, sport, bibliotheekbezoek, theater,concert, kleinkunst, cultureel erfgoed, een optreden ineen lokaal dienstencentrum en zo meer.VerwenzorgDe lokale dienstencentra Ter Vlierbeke en Ter Putkapellestartten het project verwenzorg op en dit in samenwerkingmet de aanpalende woonzorgcentra en diversethuiszorgdiensten voor gezinszorg.Deze nieuwe dienstverlening speelt in op het ondersteunenom zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnenblijven wonen en de groeiende vraag naar verwenactiviteitenvoor hulpbehoevende ouderen. Thuiszorggebruikerskunnen onder begeleiding van hun verzorgendeeen verwenbad nemen in de aangepaste badkamer ofgebruik maken van het kapsalon in het woonzorgcentrum.Daarnaast kunnen cliënten en eventueel ook hunmantelzorger gebruik maken van het aanbod van hetlokaal dienstencentrum. Denk maar aan een pedicureof manicure behandeling, een lekker middagmaal inhet middagrestaurant, een bezoek aan de cafetaria ofeen deelname aan een ontspannende activiteit. Hetproject ging 1 oktober van start. Er werd in 2010 vooralwerk gemaakt van het bekend maken van dit nieuwaanbod, ondermeer door het ontwerpen van een folderen affiche.Op 25 oktober kon men in lokaal dienstencentrum TerVlierbeke de eerste cliënt verwelkomen. Enkele reactiesvan de thuiszorgdienst nadien: “Wat ons vooral bijblijftvan die dag is: de luxe van het aangepaste bad, de waterpretvan de spuitende streamer wanneer mevrouwhaar voet erop zette en het ontspannen gezicht van mevrouwna het bad.”StertelefoonStertelefoon werd opgestart in oktober 2009 door dedrie lokale dienstencentra. Doel: eenzame senioren eengezellige babbel aanbieden, hun veiligheidsgevoel verhogenen informatie verstrekken waar nood aan is.Er werden wekelijks 11 personen gebeld door 6 vrijwilligers.In totaal is er 782 keer gebeld.In oktober 2010 hebben we de vrijwilligers en de seniorendie opgebeld worden samengebracht om naderkennis met elkaar te maken. Dit werd een aangenameverrijkende namiddag voor beide partijen. De band dieze telefonisch hadden opgebouwd, werd nu nog sterkerwant ze hebben elkaar nu in levende lijven gezien en datbracht veel innerlijke vreugde met zich mee! We organiseerdenook een samenkomst met de vrijwilligers om ervaringenmet elkaar uit te wisselen en nuttige tips doorte geven, zeker als het gaat om moeilijke gesprekken.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 24 - 25


02OuderenzorgNaadloze zorgVoor de meeste ouderen is de stap naar het woonzorgcentrum een grote stap. Wij willen die stap kleiner helpenmaken. Veel ouderen kregen voor de opname thuiszorg. Wij nodigen de medewerkers van de Thuiszorg uit in onswoonzorgcentrum om de thuiszorg samen met hun cliënt af te ronden, afscheid te nemen, te zien waar hun cliënt nuwoont en alle nuttige informatie aan de medewerkers van het woonzorgcentrum door te geven. Zo proberen we deovergang van thuiszorg naar het woonzorgcentrum naadloos te maken.Observatie – en Oriëntatiecentrum Thuiszorg (OOT) in stroomversnellingEnkele partners uit de ouderenzorg in Leuven werken al jaren samen rond de ontwikkeling van een concept voor eennieuwe voorziening nl. een observatie- en oriëntatiecentrum Thuiszorg (OOT). Doel: ouderen tijdelijk opvangen totdatde thuiszorg (her)opgebouwd is en de ouderen terug naar huis kunnen. In 2010 kwam dit dossier in een stroomversnelling.Na lang zoeken werd een piste gevonden die door een combinatie van overheidssubsidies en een bijdrage vanmeerdere partners de realisatie van dit project slaagkansen biedt. Het concept werd versneld verfijnd zodat het overniet al te lange tijd operationeel zou kunnen worden. Het wordt een uniek project waar een residentiële setting metthuiszorginstrumenten wordt gerealiseerd.


InspraakBevraging middagrestaurantBegin 2010 kregen de gebruikers van het middagrestaurant de mogelijkheid om aan de hand van een bevraging hunmening te geven over het middagrestaurant. We peilden naar hun profiel en hun reden waarom ze gebruik maken vandeze dienstverlening. Daarnaast werd hun gevraagd wat ze vonden van de organisatie, de kwaliteit van de voeding ofde bediening.Uit de meting blijkt dat de gebruikers tevreden zijn over dit aanbod.Afvaardiging Seniorenraad in centrumraadMinstens vier keer per jaar organiseert elk lokaal dienstencentrum een centrumraad. De centrumraad heeft als opdrachtadvies uit te brengen over de algemene werking van het centrum, meer bepaald over alle vormen van dienstverlening,over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag. Sinds 2010 zetelen ook enkele afgevaardigden vande Seniorenraad Leuven in de centrumraad. De inbreng van de vertegenwoordigers van de Seniorenraad Leuven is vangroot belang voor de wisselwerking tussen de seniorenverenigingen en het lokaal dienstencentrum. De beide organisatiesleren op deze manier elkaar beter kennen waardoor de samenwerking groeit en hechter wordt.BudgetSplitsing van opname in het woonzorgcentrum en tussenkomst in de verblijfskosten door het OCMWTot april 2010 werd de financiële tussenkomst van het OCMW Leuven in de verblijfskost van bewoners van de woonzorgcentravan het OCMW in deze woonzorgcentra geregeld. Vanaf mei 2010 neemt het departement Sociale Dienstvan het OCMW dit van hen over zoals ze dat ook vroeger al deed voor Leuvenaars in andere woonzorgcentra. De woonzorgcentraregelen de opname en voor financiële steun kunnen bewoners met onvoldoende middelen zich wendentot de Sociale Dienst.Diversificatie dagprijs woonzorgcentraEind 2010 voerde het OCMW een onderscheid in tussen de dagprijs voor een éénpersoonskamer en een tweepersoonskamerdoor de prijs voor tweepersoonskamers niet te indexeren. Er bestond al een verschil in prijs tussen oude ennieuwe infrastructuur en tussen Leuvenaars en niet-Leuvenaars.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 26 - 27


02OuderenzorgVrijwilligersSituering en aantalIn 2010 telden onze instellingen in totaal 241 vrijwilligers versus 214 vrijwilligers in 2009.Verdeeld volgens instelling of campus geeft dat:Woonzorgcentrum Edouard RemyWoonzorgcentrum + lokaal dienstencentrum Ter VlierbekeWoonzorgcentrum BooghuysWoonzorgcentrum + lokaal dienstencentrum Ter PutkapelleLokaal dienstencentrum Ruelenspark81 vrijwilligers65 vrijwilligers24 vrijwilligers35 vrijwilligers36 vrijwilligersNaast een erkenning- en waarderingsbeleid waren onze vrijwilligers ook in 2010 verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheiden ongevallen en kregen alle vrijwilligers de mogelijkheid om een opleidingavond te volgen rond het thema“Hoe omgaan met bewoners met dementie”, gebracht door Cyriel Konings, verpleegkundige en referentiepersoondementie van woonzorgcentrum Booghuys.Vrijwilligers in palliatieve zorgIn 2010 stapte woonzorgcentrum Ter Vlierbeke samenmet 3 andere woonzorgcentra in Vlaams-Brabant meein een proefproject waarbij vrijwilligers stapsgewijswerden ingeschakeld in de palliatieve zorg in het woonzorgcentrum.Het initiatief werd genomen door PANAL(Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven) dat hiervoorsamen met de woonzorgcentra een stappenplanuitwerkte, gaande van een principieel standpunt overpalliatieve zorg tot de praktische voorbereidingen en deeigenlijke start. De idee werd mee gedragen door hetpalliatief supportteam van woonzorgcentrum Ter Vlierbekeen werd mee ingepast in de werking van vroegtijdigezorgplanning. Hierbij maken we reeds van bijde opname met bewoner en familie afspraken over degewenste zorg in zijn leven. Naast professionele hulpverleningkunnen vrijwilligers aanvullend en ondersteunendwerken rond het aanbod van palliatieve zorg. Zijkunnen extra aandacht, ondersteuning en tijd aan debewoner en de familie bieden. 6 vrijwilligers wenstenmee te stappen in dit project en zij volgden een uitgebreideopleiding vanaf november 2010. De opleidingwerd afgerond in februari 2011 en er werd op dat momentsuccesvol gestart met de eigenlijke inschakelingvan de vrijwilligers in palliatieve zorg.Serve the CityServe the City is een internationale vereniging van buitenlandsestudenten die zich willen integreren in hetleven van de stad -in het gastland- waar ze studeren.Naast het verrijken van taalkennis en het beleven vanandere culturen, behoort sociaal en dienstbaar engagementook tot hun visie en missie. In die context krijgende woonzorg(diensten)centra regelmatig studentenover de vloer voor vrijwilligerswerk. In 2010 bestondenhun diensten o.a. uit transfer verzorgen van bewonersnaar en van activiteiten, uitstappen en feestjes mee begeleidentot zelfs het geven van een relaxatiesessie inwoonzorg(diensten)centrum Ter Putkapelle. Dit relaxatie-programmawerd verzorgd door 12 Zuid-Afrikaansemeisjesstudenten.


Getuigenis van een vrijwilliger over ‘vrijwilliger zijn’Na het overlijden van de vrijwilliger die het winkeltjeopenhield, vroeg de directie of ik voortaan in duomet een andere vrijwilliger deze taak op mij wildenemen. Dat winkeltje is nu stilaan mijn tweede levenen passie geworden. Ik voel me niet alleen dewinkeljuf maar eveneens de toeverlaat van vele bewoners.Ook al vraagt dit winkeltje een grote inzet,de voldoening en appreciatie die ik eruit terugkrijg,is nog groter. Ervoor zorgen dat de bewoners in dewinkel hun snoep, koekjes of hebbedingetjes kunnenkomen kopen. Ik kan dit winkeltje als het wareniet meer missen, mede door de sociale rol die eraanverbonden is. Het doet zo´n deugd om mee te kunnenleven met het lief en leed dat de bewoners openhartigaan het winkeltje komen vertellen. Ze lief envriendelijk helpen, een goed woordje voor hen klaarhebben, dat schouderklopje, dat luisterend oor, geeftaan al die winkelproducten een meerwaarde. En datgevoel om inderdaad op die momenten het verschilte maken, doet ook mij als mens nog groeien.“Mijn naam is Paula Mertens. Ik ben 82 jaar endoe vrijwilligerswerk in woonzorgcentrum EdouardRemy van het OCMW Leuven. 15 jaar geleden ben inhet vrijwilligerswerk terechtgekomen en dat doe iknog steeds met evenveel plezier en goesting.In het begin begeleidde ik bijna dagelijks bewonersnaar consultaties in ziekenhuizen. Met het ouderworden en door gezondheidsproblemen heb ik ditengagement moeten stopzetten.Maar bij de pakken blijven zitten ligt niet in mijnaard. Nadien hielp ik op de RVT-afdeling de zorgkundigenmet het eten geven aan de bewoners, zoweltijdens het middagmaal als bij het avondeten. Omde onderbroken tijd tussen de maaltijden in te vullen,ging ik de bewoners gezelschap houden of henbijstaan in de animatiedienst.Naast de bewoners passeren ook familieleden enandere bezoekers veelvuldig mijn winkeltje en als ikhen dan ook nog eens wegwijs kan maken in het wonenen leven in het woonzorgcentrum en hun signalenvan appreciatie opvang, dan krijg ik –ook zonderRedbull- vleugels. Mijn vrijwilligerswerk geeft mijtoch zo´n goed gevoel, het maakt mij zo gelukkig enhet helpt enorm om mijn eigen zorgen te vergeten.En omdat ik het goed gevoel dat ik erbij heb ook wiloverdragen aan de bewoners, engageer ik me eveneensom, naast het winkeltje, ook nog op zaterdagmee de transfer van de bewoners te verzorgen naarde cinemazaal zodat zoveel mogelijk bewoners kunnengenieten van de wekelijkse filmvertoning.Onlangs las ik in een boekje over positieve beeldvormingin rusthuizen dat het leven voorwaarts geleefdwordt maar achterwaarts geëvalueerd. Wel, als iknu op mijn hoge leeftijd achterom kijk, zie ik dat,sinds ik vrijwilliger werd, in mij een nieuwe mensgeboren werd.”Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 28 - 29


02OuderenzorgWoonzorgcentrawoonzorgcentrumTer Vlierbekealgemeenaantal bedden rustoord 30, vanaf 1.10.2010: 29 30woonzorgcentrumTer Putkapelleaantal bedden rust- en verzorgingstehuis 60, vanaf 1.10.2010: 61 60aantal ligdagen 32.695 32.850bezettingsgraad 99,53 % 100 %aantal nieuwe bewoners 27 22aantal bewoners overleden 22 20aantal bewoners vrijwillig vertrek 0 1percentage Leuvenaars 97,80 90aantal bewoners per leeftijdscategorie op 31.12.2010gemiddelde leeftijd 87 jaar, 3 maanden 85 jaar, 8 maanden< 60 jaar 1 560 - 69 jaar 3 270 - 79 jaar 10 1480 - 89 jaar 38 5190 - 99 jaar 32 21< 100 jaar 6 1graad van zorgbehoevendheid percentage percentagelichtzorgbehoevend (katzschaal O en A) 27,72 21zwaarzorgbehoevend (katzschaal B en C) 44,38 43dementerend (katzschaal Cd) 27,90 25wachtlijstgemiddeld aantal mensen licht zorgbehoevend 93 78gemiddeld aantal mensen zwaar zorgbehoevend 31 38kostprijs Leuvenaars Niet-Leuvenaars Leuvenaars Niet-Leuvenaarsdagprijs éénpersoonskamer nieuwe infrastructuur e 45,55 e 52,86 e 45,55 e 52,86dagprijs éénpersoonskamer oude infrastructuurdagprijs tweepersoonskamer nieuwe infrastructuurdagprijs tweepersoonskamers oude infrastructuurbetaalwijze percentage percentagevia eigen middelen 93 86via eigen middelen en onderhoudsplichtigen 6 13en/of OCMW Leuvenvia ander OCMW 1 1


woonzorgcentrum BooghuyswoonzorgcentrumEdouard Remycentrum voor kortverblijfDe Passereljan-feb: 21 / maart-dec: 10 rustoord: jan-feb: 1439ma-sept: 124okt-dec: 120jan-feb: 112 / maart-dec: 63 jan-feb: 176-ma-sept: 165okt-dec: 16929.845 106.058 2.58098,98 % 98,88 % 79 %32 110 11227 78 164 64 11094 89 70aantal81 jaar, 9 maanden 85 jaar, 10 maanden 77 jaar, 7 maanden3 211 1611 6433 14113 611 1percentagepercentage10 2911 4779 2421 1532 23Leuvenaars Niet-Leuvenaars Leuvenaars Niet-Leuvenaarse 45,55 e 52,86 e 43,34 e 50,29e 45,03 e 52,25 e 42,76 e 49,62percentagepercentage79 6118 83 11Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 30 - 31


02OuderenzorgServiceflatsTer Vlierbekealgemeen (op 31.12.2010)bezettingsgraad 100%aantal wooneenheden 25aantal bewoners 28profiel22 alleenstaanden, 3 koppelsmannen 7vrouwen 21gemiddelde leeftijd82 jaarjongste bewoner59 jaaroudste bewoner98 jaarwachtlijst (op 31.12.2010)aantal mensen op wachtlijst 133actieve wachtlijst Leuvenaars 39actieve wachtlijst niet-Leuvenaars 6niet-actieve wachtlijst Leuvenaars 79niet-actieve wachtlijst niet-Leuvenaars 9kostprijs (op 31.12.2010) Leuvenaars Niet-Leuvenaarsdagprijs studio - -dagprijs eenslaapkamerflat e 28,25 e 31,25dagprijs tweeslaapkamerflat - -Lokale dienstencentraAan de serviceflats zijn ook lokale dienstencentra verbonden. OCMW Leuven beschikt over 3 lokale dienstencentra(LDC’s): Ter Vlierbeke in Kessel-Lo, Ruelenspark in Heverlee en Ter Putkapelle in Wilsele. In deze centra kunnen ouderenterecht met vragen over de hulp- en dienstverlening. Ze bieden ook een ruime waaier aan activiteiten. Het aanbod kanonderverdeeld worden in 4 categorieën: ontspanning, vorming, informatie en dienstverlening.


RuelensparkTer Putkapelle100% 100 %48 2749 3047 alleenstaanden, 1 koppel 24 alleenstaanden, 3 koppels10 739 2380 jaar 79 jaar64 jaar 62 jaar94 jaar 91 jaar111 6539 255 1056 2611 4Leuvenaars Niet-Leuvenaars Leuvenaars Niet-Leuvenaarse 15,94 e 17,71 - -e 17,04 e 18,93 e 28,25 e 31,25- - e 30,95 e 34,25Aanbod lokale dienstencentra’sactiviteiten 2010LDCTer VlierbekeLDCRuelensparkontspannende activiteiten 201 236 217vormende activiteiten 199 203 11informatieve activiteiten 13 13 15LDCTer Putkapellevanaf 1 april 2010dienstverlening 2010LDCTer VlierbekeLDCRuelensparkwas- of droogbeurten 1.207 1.960 330pedicurebehandelingen 246 351 117manicurebehandelingen 15 58 16maaltijden in het middagrestaurant 3.674 1.695 1.127LDCTer Putkapellevanaf 1 april 2010Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 32 - 33


03ThuiszorgThuiszorgOok in 2010 werden opnieuw belangrijke stappen gezet om de verschillende doelstellingen van het departementThuiszorg te realiseren.MedewerkersbeleidMedio 2010 startte de nieuwe hoofdmaatschappelijkwerker. Zij stuurt het team maatschappelijk werkersaan en is een luisterend oor voor diverse vragen en suggesties.Verder begeleidt zij de acties ter optimalisatievan de dienstverlening. Ook werd de centrale intakeceluitgebreid, zodat potentiële cliënten nog sneller methun vragen bij de Thuiszorg terecht kunnen en zo efficiëntverder geholpen worden. De nieuwe aanvragen vangezinszorg, poetsdienst, maaltijden en oppashulp wordendoor de centrale intakecel behandeld. Voor dezedienstverleningen is het wachtlijstbeheer ook gecentraliseerden wordt een degelijk prioriteitenbeleid (op basisvan de zorgbehoevendheid van de cliënt) toegepast.De centrale intakecel ondersteunt zo de begeleidendemaatschappelijk werkers zodat deze meer planmatigkunnen werken aan cliëntencontacten en het begeleidenvan de medewerkers.Het kader betreffende maatschappelijk werk en administratiewerd in de loop van 2010 verder ingevuld. Voorde functie van verzorgenden en medewerkers poetsdienstworden er regelmatig selectiegesprekken georganiseerd.Het wordt meer en meer een uitdaging omvoldoende gemotiveerde (en geschoolde) medewerkerste vinden. Beide functies behoren dan ook tot de knelpuntberoepen.In het kader van het eenvormig strategisch VTO-beleidkregen alle verzorgenden en medewerkers in de poetsdienstook in 2010 diverse opleidingen. Er werden zowelopleidingen met interne als externe docenten georganiseerd.De opleiding haartooi (enkel voor verzorgenden)en (hand)hygiëne werden door medewerkers vanandere departementen die gespecialiseerd zijn binnendat domein gegeven. In het kader van de uitwerkingvan een degelijk onthaalbeleid, werd de opleiding rondpeter- en meterschap opgestart door de arbeidspsycholoogvan OCMW Leuven.Verder werd het grote opleidingstraject rond ergonomieopgestart (externe docenten). Er werd met een kleinerepresentatieve groep verzorgenden en medewerkerspoetsdienst een risico-analyse opgesteld.Deze info werd gebruikt om de opleiding zelf te documenterenen op maat van onze dienst te maken. Daarwaar in 2009 alle medewerkers van de Thuiszorg debasisopleiding betreffende omgaan met cliënten metpsychische/psychiatrische of ouderdomsaandoeningengevolgd hebben, werden in 2010 enkele referentiepersonenuit elk team van verzorgenden en medewerkerspoetsdienst opgeleid. Zij specialiseren zich binnen ditdomein zodat collega’s met vragen betreffende bepaaldecliëntsituaties steeds bij deze referentiepersonente rade kunnen gaan. Verder zullen deze medewerkersmee werken aan het uitbouwen van een beleid ronddeze specifieke cliëntsituaties.De maatschappelijk werkers vervolgden de mini-management-opleiding.Verder volgden zij de opleidingbetreffende “tegemoetkomingen aan personen meteen handicap”. In het kader van het nieuwe aanwezigheidsbeleidvolgden zij ook de opleiding rond verzuimgesprekken.Dit laatste thema werd ook voor al de medewerkersvan het OCMW toegelicht.In het kader van dit positieve aanwezigheidsbeleid,werd ook met de voorbereiding gestart van het creërenvan de mogelijkheid tot loopbaancoaching. Voorverzorgenden en medewerkers in de poetsdienst treedthet OCMW faciliterend op door de mogelijkheid aan tebieden gedeeltelijk een basispakket van 6 uur tijdensde werkuren te volgen. Tijdens de loopbaancoachingzal men zijn persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden endrijfveren in kaart brengen, zodat men inzicht krijgt inhet eigen functioneren om zo de eigen loopbaan op eenpositieve manier in handen te nemen.Ook dit jaar werd opnieuw de dag van de thuiszorg gevierdmet al de medewerkers van het departement.KwaliteitszorgDaar de Thuiszorg kwaliteit hoog in het vaandel draagt,werd er ook in 2010 weer heel wat gerealiseerd.


ProcesoptimalisatieIn 2009 werd de bijdrageberekening geüniformiseerden in 2010 werden deze nieuwe richtlijnen door al demaatschappelijk werkers in gebruik genomen. Daardoorwerden een aantal interpretatiemogelijkheden inde regelgeving uitgeschakeld.In het najaar werden al de cliëntendossiers aan eengrondige screening onderworpen en werden onvolledigedossiers aangevuld met de ontbrekende info.Voor de werking van de centrale intakecel werden verschillendestandaarddocumenten ontwikkeld. Enerzijdskunnen we hierdoor op een kwaliteitsvolle geüniformiseerdemanier met al onze cliënten communiceren eneen degelijk dossier opbouwen. Dit werkt anderzijdsook efficiëntieverhogend omdat zo meer dossiers opeen snellere maar toch kwaliteitsvolle manier kunnensamengesteld worden. Ook voor onze medewerkerswerden praktische richtlijnen voor het invullen van allerleidocumenten ontwikkeld. Verder werd de laatste handgelegd aan de voorbereiding van de procedure rond uniformeregistratie van aan- en afwezigheden.In het najaar 2010 werd het kwaliteitshandboek in samenwerkingmet de kwaliteitscoördinator geactualiseerden werd een nieuwe serverstructuur voorbereid.Om de werking van de diensten te optimaliseren, werdende wekelijkse vergaderingen van de poetsdienstgerationaliseerd. De start van deze rationalisering ginggepaard met de 2-jaarlijkse cliëntenwissel, die voor deverschillende diensten poetsdienst voor het eerst gelijktijdigplaatsvond. In diezelfde periode werd ook hetdienstenchequebedrijf gereorganiseerd. Deze wijzigingenwerden allen in dezelfde periode gerealiseerd, zodat decliënten in deze korte periode minimale hinder ondervondenvan deze wijzigingen, die de dienstverleninguiteindelijk ten goede moesten komen.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 34 - 35


03ThuiszorgDe wijzigende wetgeving binnen de Thuiszorg wordtvoortdurend opgevolgd en er wordt ook in 2010 actiefdeelgenomen aan de stuurgroep Thuiszorg van de VVSGen aan het Regionaal Overlegplatform.Om in tijden van economische crisis op een efficiënteen doordachte wijze met de ter beschikking gesteldemiddelen om te gaan, werd een besparingsplan opgesteld.Hierin werd getracht om de kosten te beheersenen de opbrengsten te optimaliseren, zonder aan de bestaandedienstverlening te raken. De functie van SELzorgcoördinator vanuit de Thuiszorg werd afgebouwd.Dit neemt niet weg dat er nog steeds SEL-overlegmomentenworden gepland voor onze cliënten, maar danmet een externe coördinator.In 2010 werd het beschikbare urencontingent voor degezinszorg uitgebreid, wat wil zeggen dat we meercliënten kunnen hulp bieden. Ook voor 2011 werd opnieuween uitbreiding aangevraagd.Om de planning van de dienstverlening te optimaliseren,werd de zoektocht naar een degelijk planningssysteemverder gezet. Er werd uitgeschreven aan welkecriteria een planningssysteem in de Thuiszorg moetvoldoen en de eerste stappen werden gezet om in 2011effectief tot actie over te gaan.Om de continuïteit van dienstverlening te kunnen waarborgen,werden eerste denkpistes betreffende onregelmatigeprestaties van onze medewerkers bewandeld.In het voorjaar verklaarde het Bijzonder Comité van deThuiszorg zich akkoord met het principe van zaterdagwerk,werken tijdens feestdagen en lange weekends.De concretisering hiervan zal in 2011 plaatsvinden.Werkgroepen en samenwerkingsverbandenDe samenwerking met Seniorama wat betreft OppasenGezelschapsdienst (vroegere benaming was Mantel)werd bestendigd, alsook de samenwerking met vzw ISISwat betreft oppashulp en met vzw Wonen en WerkenOpleiding voor klusjesdienst.De Thuiszorg had een erkenning als lokale diensteneconomiemet een toewijzing van 6 FTE doelgroepmedewerkers.In 2010 werd een eerste doelgroepmedewerker aangeworvenbinnen de poetsdienst van de Thuiszorg. Doorrecruteringsproblemen verloren we de erkenning van deoverige 5 FTE doelgroepmedewerkers die ondanks alleinspanningen niet aangeworven konden worden.De medewerkers van de Thuiszorg zorgen voor een informatiedoorstromingover het aanbod van de lokaledienstencentra naar cliënten van de Thuiszorg, bijvoorbeelddoor de verdeling van het LDC-nieuws.De Thuiszorg participeert in verschillende projecten. Omde overgang van de thuissituatie naar een woonzorgcentrumvan het OCMW Leuven te vergemakkelijken,werd voor de gebruikers van de Thuiszorg het projectnaadloze zorg opgericht. Verder startte in het voorjaar2010 het project PIOT (Psychotherapeutische interventiesaan ouderen en mantelzorgers in de thuiszorg),een project waarin de maatschappelijk werkers van deThuiszorg cliënten met psychische of psychiatrischeproblemen kunnen doorverwijzen om gratis beroep tedoen op psychotherapie aan huis. Ook het project “dementievriendelijkegemeente” werd in 2010 goedgekeurden voorbereid, om van start te gaan in 2011.Verder werd in samenwerking met de lokale dienstencentraen woonzorgcentra van het OCMW een overeenkomstafgesloten betreffende verwenzorg. Ook rondhet project “hygiënische zorg” in samenwerking metde woonzorgcentra werd in 2010 gebrainstormd.De Thuiszorg participeert ook in verschillende werkgroepen,onder andere in een werkgroep over informatieveiligheid,werkgroep diversiteit, ouderenmis(be)handeling,het OOR, verschillende doktersvergaderingen,centra van diensten,… Verder verleende de Thuiszorghaar medewerking aan de thuiszorgbeurs, de Open Bedrijvendag,…Ook deed de Thuiszorg mee aan de simulatiesen enquêtes uitgestuurd door de VVSG, om zo onssteentje bij te dragen aan een realistische uitwerkingvan de nieuwe wetgeving en vooral de bijdrageschaaldie in 2013 zal ingevoerd worden.CommunicatieIn 2010 werden de cliëntenmappen en de checklists effectiefin gebruik genomen. Dit instrument wordt bijelke cliënt van gezinszorg en poetsdienst gebruikt voorde planning, registratie en opvolging van de dienstverlening.Voor de gezinszorg dient dit dus als zorgdossier,voor de poetsdienst is dit het onderhoudsplan. Ook eenluik voor communicatie met andere hulpverleners enzorgafspraken is voorzien. In de loop van het jaar werdhet instrument door de medewerkers geëvalueerd enwerden de bemerkingen gebruikt voor de optimalisatievan de herdruk voor 2011. Voor 2011 werd een kalenderaan de cliëntenmap toegevoegd, waarop de cliënt kan


aanduiden wanneer zij of hij hulp mag verwachten,maar waar ook de afspraken met andere hulpverlenersop genoteerd kunnen worden om zo afstemming met anderedienstverleners voor de cliënt op een overzichtelijkemanier in kaart te kunnen brengen.In 2010 werd ook de tevredenheidsmeting voor cliëntenvoorbreid, die in 2011 zal plaatsvinden. We willen eendegelijke enquête ontwikkelen, die we verschillende jarenkunnen hergebruiken. Hierdoor zullen we trends inde dienstverlening kunnen meten om op een gegrondemanier bijsturingen te kunnen doen.In 2010 startten we ook met de centrale agenda. Dithoudt in dat de agenda voor de wekelijkse (voor verzorgenden)of 2 wekelijkse vergaderingen (voor medewerkerspoetsdienst) centraal door 1 persoon wordt voorbereid,zodat iedereen op hetzelfde ogenblik dezelfdeactuele informatie doorkrijgt. In het verslag van de diversevergaderingen worden ook de actuele aandachtspuntenvan de cliënten genoteerd, zodat deze kostbareinformatie niet verloren gaat, en hiermee rekening kanworden gehouden in de planning.Om de stap naar een lokaal dienstencentrum in de buurtte verkleinen, organiseert de Thuiszorg jaarlijks in samenwerkingmet de lokale dienstencentra een collectiefontmoetingsmoment voor haar cliënten.Sinds het najaar van 2010 worden de contacten metscholen systematisch uitgebouwd, en worden er meer enmeer stageplaatsen aangeboden zowel voor studentenmaatschappelijk werk en sociale verpleegkunde, als voorstudenten binnen de verzorging. Ook konden we onze samenwerkingmet VDAB bestendigen in het aanbieden vanstageplaatsen voor administratieve medewerkers. Dit zalook leiden tot een betere beeldvorming van de Thuiszorgen mogelijk tot een grotere instroom van goed opgeleidemedewerkers. Verder werden de eerste contacten gelegdmet studenten van de huisartsen opleiding om de Thuiszorgbij jonge huisartsen beter bekend te maken.Mobiliteit in de ThuiszorgSamen met twee partners (Spit en vzw Wonen en Werken)diende het OCMW eind 2009 een pendelfondsdossierin om financieel ondersteund te worden in hetmobiliteitsproject om medewerkers te engageren hunwoonwerkverkeer op een duurzame manier te organiseren.Dit kan mogelijk worden door onder andere hetbieden van alternatieve vervoersmiddelen voor de dagelijksedienstverplaatsingen. Eind 2010 werd dit dossiergoedgekeurd, hoewel niet alles werd weerhouden.In 2011 zal er een mobiliteitsdeskundige aangesteldworden om samen een beleid rond duurzame mobiliteituit te stippelen. We willen een mobiliteitsplan opstellenwaarbij de klemtoon ligt op duurzaamheid, milieuvriendelijkheid,dat cliëntgericht, innovatief maar realistischis en dat de kwaliteit van de dienstverlening niet in hetgedrang brengt.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 36 - 37


03ThuiszorgCijfers gezinszorg in 2008, 2009 en 20102008 2009 2010aantal geholpen cliënten 380 377 364gemiddeld aantal geholpen cliënten per maand 274 289 271aantal gepresteerde uren bij cliënten 97.137,16 102.983,43 100.337,01aantal uren bijscholing 1.565,78 1.987,70 2.262,52gemiddelde bijdrage per cliënt per uur 3,32 4,09 4,60aantal verzorgenden (VTE op 31.12) 93,4 88 90,40Cijfers poetsdienst in 2008, 2009 en 20102008 2009 2010aantal geholpen cliënten 637 558 506gemiddeld aantal geholpen cliënten per maand 520 456 415aantal gepresteerde uren bij cliënten 51.926,95 44.469,70 41.623,84aantal uren bijscholing 659,70 1090 946,96gemiddelde bijdrage per cliënt per uur 6,32 6,63 7,14aantal poetshulpen (VTE op 31.12) 44,80 39,50 36,50Cijfers dienstenchequebedrijf in 2008, 2009 en 20102008 2009 2010aantal geholpen cliënten 230 225 215gemiddeld aantal geholpen cliënten per maand 188 194 177aantal gepresteerde uren bij cliënten 20.550 21.391 20.470aantal uren bijscholing 252 424 354bijdrage per cliënt per uur 6,7 of 7 7 of 7,5 7,50aantal huishoudhulpen (VTE op 31.12) 21,80 17,75 17,3Cijfers dienst maaltijden aan huis in 2008, 2009 en 20102008 2009 2010gemiddeld aantal geholpen cliënten per maand 238 250 252aantal maaltijden 56.817 59.102 57.983gemiddelde bijdrage per cliënt per maaltijd 5,98 6,30 6,85


Cijfers klusjesdienst in 2008, 2009 en 20102008 2009 2010gemiddeld aantal geholpen cliënten per maand 27 40 39aantal gepresteerde uren bij cliënten 2.043,90 2.746,62 2.124,68aantal gepresteerde uren werk OCMW 353,76 183,80 377,15gemiddelde bijdrage per cliënt per uur 12,16 8,10 13,28aantal klusjesmannen (VTE op 31.12) 3 3 3Soort klussen bij cliënten in 2008, 2009 en 2010aard van de klusCijfers oppashulp i.s.m ISIS De Leuning 2009 en 20102008 2008 2009 2009 2010 2010aantalurenaantalklussenaantalurenaantalklussenaantalurenschilderen en behangen 400,18 30 802,77 57 519,69 43loodgieterij 181,44 50 164,72 63 102,95 47elektriciteit 32,15 13 17,63 7 30,37 14schrijnwerkerij 75,79 26 53,37 21 45,77 11tuinwerk 452,77 111 729,17 176 742,01 206verhuis en vervoer 780,26 96 686,55 103 413,21 79veiligheid en comfort 40,06 16 71,41 38 152,54 44opruimen 16,32 3 97,85 19 20,8 3allerlei 64,93 21 123,15 18 97,34 21totaal 2.043,90 366 2.746,62 502 2.124,68 4682009 2010aantal geholpen cliënten 17 8gemiddeld aantal geholpen cliënten per maand 11 7aantal gepresteerde uren bij cliënten 2.386,25 1.862,75gemiddelde bijdrage per cliënt per uur 6,25 6,25aantalklussenCijfers wonen en werken 2008, 2009 en 20102008 2009 2010aantal klussen bij cliënten 19 64 55aantal gepresteerde uren bij cliënten 297,50 993,25 1.288,95Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 38 - 39


04Facilitaire DienstenMaatschappelijk verantwoord bouwen, verbouwen en aankopenDe Facilitaire Dienst kreeg in 2009 de formele goedkeuring van de Raad om vanaf dan zijn werkzaamheden te kaderenbinnen het model van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Sindsdien nemen we op systematischewijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering op.Bouwproject Ter PutkapelleOp 2 maart 2010 namen de bewoners hun intrek in hetnieuwe woonzorgcentrum Ter Putkapelle. Omdat debouw van dit woonzorgcentrum een project met eenbelangrijke groene factor was, benadrukken we dathieronder graag nog even.Zo gebruikten we duurzame materialen en werd hetgebouw o.a. voorzien van een zeer goede isolatie engasgestookte condensatieketels met hoog rendement.Verder gebruiken we een warmtekrachtkoppeling(WKK) voor de productie van warm water voor sanitairen centrale verwarming. Dat is uniek. Bij het gebruikvan de WKK wordt er zowel warmte als elektriciteit geproduceerd,waardoor de kosten voor elektriciteit aanzienlijkminder zijn. Met de installatie van deze WKK ineen woonzorgcentrum behoort OCMW Leuven tot eenselecte pioniersgroep in België.Voor luchtverversing van dagzalen, EKA-zaal, collectievelokalen en sanitair werd een gebalanceerde ventilatievoorzien, waarbij pulsie en extractie volledig wordengecontroleerd. Nadat de warmte uit de afblaaslucht isgerecupereerd, wordt deze gepulseerd in de parkingruimtedie dus met herbruikte lucht wordt geventileerd.


Koeling en preventie van opwarming gebeuren op eenmilieuvriendelijke manier door free-cooling, nachtventilatieen zonnewering langs de buitenzijde van alle ramen.Om te vermijden dat in bepaalde lokalen het licht blijftbranden, werden deze uitgerust met bewegingsmelders.Dit geldt voor bergingen, technische lokalen, kelder, parkingen traphallen. De buitenverlichting wordt gestuurddoor middel van lichtsensoren en een schakelklok.Tenslotte is het ook vermeldenswaardig dat de toilettenmet regenwater worden gespoeld, wat niet alleen eenkostensparende, maar tevens een belangrijke milieusparendefactor is.Nieuwbouwproject Zorgsite OCMW LeuvenDe voorbereiding van het nieuwbouwproject ZorgsiteOCMW Leuven, met de integratie van een woonzorgcentrumvoor 90 bewoners en het Departement Thuiszorgin één gebouw, werd in 2010 grondig verder uitgewerkt.Zo zullen in de toekomst blokken A en C vanwoonzorgcentrum Edouard Remy worden afgebroken.Langs de Andreas Vesaliusstraat komt er een nieuw, heldergebouw, gekenmerkt door grote glaspartijen en eeninspringend gedeelte weg van de straatzijde, wat hetruimtegevoel voor het gebouw ten goede komt. Hierzal ook de hoofdingang van het gebouw komen met ophet gelijkvloers het gemeenschappelijk onthaal, departementThuiszorg, polyvalente ruimtes, administratie, …Op de bovenliggende verdiepingen bevinden zich perverdieping twee afdelingen met enkele gezamenlijkefuncties waaronder de zit- en eetruimte, de verpleegposten de toiletruimtes. Zo ontstaat de mogelijkheid omleefgroepoverschrijdend te werken. Per afdeling wordteen badkamer voorzien, een vuile en propere utility eneen grote bergruimte.Nog volgens het huidige ontwerpconcept komt de verpleegpostop elke verdieping tegenover de leefruimte,vlak naast de lift en trappenhal. Op die manier heb jevanuit de verpleegpost een goed zicht over de leefruimteen komen bezoekers die uit de lift of trappenhal stappenmeteen aan de verpleegpost terecht.De leefruimtes zelf lopen over de gehele breedte vanhet verdiep, waarbij de eetruimte op de binnentuin isgericht en bijgevolg een rustig karakter heeft. Het zitgedeelteechter is aan de straatkant georiënteerd, zodatbewoners er kunnen genieten van een panoramisch gezichtop het levendige straatgebeuren.Start groen nieuwbouwproject passiefkantoorWelzijnsbureau FonteinstraatHet groene bouwproject Welzijnsbureau Fonteinstraatging na een grondige voorbereidingsfase effectief vanstart op 19 april 2010. Wat dit bouwproject zo bijzondermaakt, is dat het om een passiefkantoor gaat. Ditwil zeggen dat het gebouw zeer energiezuinig zal zijn,onder meer door een specifieke constructiestandaardwaarbij een aangenaam binnenklimaat gedurende zowelwinter als zomer voorop staat. Hiertoe worden tijdensde realisatie van de bouw hoge eisen gesteld aanthermische isolatie en luchtdichtheid van het gebouw.Daardoor zullen de warmteverliezen zo beperkt zijndat er slechts een klein verwarmingsvermogen nodigis, waardoor het totale energieverbruik gemiddeld 75% lager zal liggen dan in een traditioneel gebouw. Alsgevolg hiervan kunnen hernieuwbare energiebronnenworden aangewend om aan de overblijvende energiebehoeftetegemoet te komen. In dit geval hebben wegeopteerd om een systeem van energiepalen in combinatiemet een warmtepomp te installeren. Dit systeemneemt energie op uit de bodem om te verwarmen of tekoelen via een klimaatplafond en laat seizoensgebondenenergieopslag onder het gebouw toe.Verder zal een gebalanceerde ventilatie met hoge matevan warmterecuperatie een bijdrage leveren aan hetbinnenklimaat.Vanuit energiebesparend standpunt zullen de verlichtingstoestellenin zones met veel daglichttoetredingworden uitgerust met een individuele automatischedimming.Hierbij zal elk toestel zijn lampen zo aansturen dat erexact een instelbaar lichtniveau wordt bereikt.Bovendien wordt er in alle lokalen gebruik gemaakt vanaanwezigheidsdetectie, zodat de lampen niet onnodigblijven branden. De lampen zelf zullen TL-16 mm lampenzijn, die bekend staan voor hun hoge efficiëntie engeringe energieverbruik.Energiebesparing voor sanitair wordt voornamelijkvoorzien via een hydrofoorinstallatie die de toilettenen urinoirs in eerste instantie spoelt met regenwater,waardoor het ecologisch etiket van dit project extrawordt benadrukt.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 40 - 41


04Facilitaire DienstenStudieopdracht voor kantoorinrichting vanWelzijnsbureau FonteinstraatIn het vooruitzicht van de realisatie van WelzijnsbureauFonteinstraat schreef de Centrale Aankoopdienst een studieopdrachtvoor kantoorinrichting uit, die de noden enwensen van de Sociale Dienst in een concept kon vertalen.Belangrijk in deze studieopdracht was de aandacht voorde geplande nieuwe manier van werken. Om daartoete komen, werden de medewerkers eerst bevraagdnaar storende factoren in hun huidige werkomgeving,waarna werd gepolst naar het gewenste eindresultaat.Zo wilden we afstappen van het traditionele werkplaatsprincipeen ons richten op een werkomgeving die beteris afgestemd op de activiteiten van de dienst en zijnmedewerkers.Het resultaat van de studieopdracht is een voorstel vanopen-space bureau met flexdesks geworden, zodat dewerkomgeving flexibel en bevorderlijk is voor zowel formeleals informele communicatie en de concentratieen samenwerking op een positieve manier wordt beïnvloed.Talrijke renovatieprojectenOmdat het OCMW Leuven een hoge comfortvriendelijkeomgeving nastreeft voor zowel cliënten als medewerkers,is het bestaande patrimonium voortdurendonderwerp van renovatie- en verbeterprojecten. Ook in2010 hebben we weer verscheidene projecten voorbereid,opgestart en gerealiseerd.‘t Werkt als volwaardig lidvan de Technische DienstHet project ’t Werkt stelt cliënten van de Sociale Diensttewerk die weinig kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarktof de gekregen kansen daar niet hebben kunnenwaarmaken. Het doel is om hen een positieve werkervaringen -attitude bij te brengen, zodat ze achteraf hunkansen op werk in het reguliere circuit kunnen verhogen.Na hun overheveling vanuit de Sociale Dienst naar deFacilitaire Dienst kwam ’t Werkt in een meer technischeomgeving terecht en dat vertaalde zich in 2010 zowel inmeer taakmogelijkheden, als in meer werkvolume. Deuitbreiding van taakmogelijkheden was een gevolg vanhet gebruik van technische gereedschappen in het technischmagazijn, zoals hoge drukreiniger, hakselaar, enz.Ook de aanschaf van eigen gereedschap en stockagemogelijkhedenbrachten een verbetering met zich mee.Vanaf maart hebben we binnen ‘t Werkt twee teamsgecreëerd: de Klussenploeg en de Groenploeg, waarbijde Klussenploeg zich vooral richt op het voormalige takenpakketvan ’t Werkt (zoals papier- en kartonophaling,algemene opruim- en opkuiswerken, sneeuwruimen,...),terwijl de Groenploeg specifiek instaat voor het onderhoudenvan het groenpatrimonium van het OCMW Leuven.Milieuvriendelijke onderhoudsproductenVoor het nieuwe raamcontract van onderhoudsproductendat in 2010 werd opgesteld, hebben we hoge milieuenecologische voorwaarden gesteld met betrekking totde verpakking en etikettering enerzijds en biologischeafbreekbaarheid anderzijds. De inschrijvers dienden bijhun offerte een gedetailleerde toelichting met betrekkingtot die vooropgestelde milieu- en ecologische eisenvan de aangeboden goederen te voorzien.Startschot voor een milieuvriendelijkerwagenparkVoor de aanschaf van drie stadswagens stond betaalbaremilieuvriendelijkheid voorop in de criterialijst vanhet bestek. De milieuvriendelijkheid van de voertuigenwordt beoordeeld aan de hand van hun ecoscore, hierbijhouden we enerzijds rekening met de emissie vanbroeikasgassen (voornamelijk CO 2 ), en anderzijds metemissies die een rechtstreeks negatieve impact hebbenop de gezondheid van mensen (zoals fijn stof, stikstofoxiden,e.a.). Ook de impact van bepaalde emissies opecosystemen wordt in rekening gebracht, en in minderemate ook de geluidsproductie. De toegepaste milieuevaluatielaat toe deze verschillende effecten te combinerenin één enkele indicator.Nieuwe werkkledijVanaf maart konden onze medewerkers over nieuwewerkkledij beschikken. Bij het kiezen van de nieuwewerkkledij schonken we specifieke aandacht aan puntenzoals draagcomfort, uitstraling, pasvorm en veiligheid.Zo werd er aangepaste kledij voorzien voor medewerkersdie bijzondere werkzaamheden uitvoeren, bijvoorbeeldvoor de medewerkers van Technische Dienst. Bijde keuze van de overige werkkledij hielden we rekening


met het aansluiten van de kleding op het concept vande geïntegreerde zorg, waarin de huiselijke sfeer centraalstaat. Daarom werd het klassieke ‘ziekenhuispak’verruild voor een hedendaags designmodel met eenfrisse kleurencombinatie. Verder kozen we doelbewustom in de instellingen één type kledij voor de verschillendedisciplines te voorzien. Op die manier laten weaan de bewoners zien dat we als één team garant staanvoor een optimale dienstverlening.De basiskledij wordt geproduceerd door een specialistin bedrijfskleding en gehuurd van en onderhouden dooreen externe firma. In overeenkomst met deze laatstewerd er een systeem op punt gesteld dat elk personeelslidde gelegenheid verschaft om elke dag fris gewassenkleding te kunnen dragen.Gerealiseerde verkoop onroerende goederenOm ons ten volle te kunnen concentreren op onze kerntakengingen we ook in 2010 verder met de verkoop vanonroerende goederen. Op die manier werd € 5.695.922,57geïnd. De vrijgekomen liquide middelen herinvesterenwe in kerntaakgebonden aangelegenheden.Onroerende goederenOppervlakte m² Schattingsprijs VerkoopprijsBouwgrond 20.129 e 2.377.300 e 3.367.405Landbouwgrond 915.673 e 1.218.280,20 e 1.868.761,57Woning/hoeve 6.110 e 250.000 e 455.000Overige 1.910 e 4.756 e 4.756Totaal 943.822 e 3.850.336,20 e 5.695.922,57Verkaveling met archeologisch onderzoekHet OCMW Leuven verkavelt sommige gronden voordat ze worden verkocht. Hierbij worden soms bijkomende onderzoekenopgelegd. Onder meer de verkavelde bouwpercelen naast de pachthoeve ‘Zeven Slapers’ aan de Goedestraatin Meerbeek ondergingen een voorafgaand archeologisch onderzoek. De kosten voor de opgravingen werden mee gedragendoor een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant. In maart 2010 vond over het hele project een afsluitendetentoonstelling plaats in het gemeentehuis van Kortenberg.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 42 - 43


05Personeel & OrganisatieRecruterenAls moderne en steeds groeiende overheidsinstellingwil OCMW Leuven zijn personeelsbestand steeds aanpassenaan de noden. Daarbij maken we zowel gebruikvan interne als externe selectieprocedures. De interneprocedures, die interne personeelsmobiliteit mogelijkmaken, beheren onze medewerkers volledig zelfstandig.Voor het openstellen van externe vacatures, werken wijnauw samen met externe partners. Aan elke dergelijkevacature koppelen we een examenprocedure.Hieronder volgt een overzicht van de verschillende soorten selecties die plaatsvonden in 2009 en 2010, met daarbijhet aantal kandidaten en geslaagden:soort selectie 2009 kandidaten2009geslaagden20092010 kandidaten2010geslaagden2010statutair (examen) 12 266 30 6 94 18contractueel (examen) 5 113 12 8 121 21statutair + contractueel 2 595 31 2 55 11(examen)verkorte selectie 14 66 26 29 233 82(contractueel)interne selectie 8 16 6 12 10 8(contractueel)via Flexpunt - - - 4 7 4Totaal 41 1.056 105 61 520 144In 2010 werd voor de volgende functies gerecruteerd:functietitelaantalselectiesAnimator 2Boekhouder 1Directeur WZC 2Doelgroepmedewerker 2Hoofd maatschappelijk werker 1Stafmedewerker P&O 1Teamcoördinator Sociale Dienst 1Maatschappelijk werkerSociale DienstMaatschappelijk werkerThuiszorg12functietitelaantalselectiesHoofdverpleegkundige 4Jurist 1Ergotherapeut 2Kinesitherapeut 1Poetsers/huishoudhulp 4Verpleegkundige 13Verzorgende 5Zorgkundige 4Bode 1Maatschappelijk werker 1ouderenzorg


In 2010 werden 14 jobstudenten tewerkgesteld. 5 onder hen werkten in het departement Thuisdiensten en 9 in hetdepartement Ouderenzorg.departement plaats van tewerkstelling aantal jobstudentenThuiszorg Thuiszorg 4Instellingen Ter Putkapelle 2Ter Vlierbeke 2Booghuys 1Edouard Remy 5Stagiaires zijn welkomWe stellen onze deuren ook graag open voor stagiaires. In januari 2010 legden we verkennende contacten met deverpleegsterschool van de Katholieke Hogeschool Leuven. Na een infosessie over de gewijzigde structuur in het HogerOnderwijs naar aanleiding van de Bologna-akkoorden en de gevolgen hiervan op de opleiding Bachelor Verpleegkunde,zetten we de eerste stappen in samenwerking op het vlak van het aanbieden van stageplaatsen. Op vraag van deschool boden we in september drie afdelingen aan als stageplaats in de woonzorgcentra.VormingIn 2010 werd gebruik gemaakt van een opleidingsbudgetvan 214.710,89 euro. Dit bedrag stemt overeen met 0,60%van de totale loonkost.Er werden 18.474,50 uren vorming gegeven. 95,2% vanalle personeelsleden heeft deelgenomen aan één ofmeer opleidingen.Gemiddeld heeft elke medewerker 17,80 uren opleidinggevolgd. Het budget dat per medewerker beschikbaarwerd gesteld, bedroeg 244,8 euro.Eén van de belangrijkste onderwerpen waarrond we gewerkthebben, is het leren voeren van verzuimgesprekken.In 2010 ontwikkelde en implementeerde het OCMWLeuven een nieuw aanwezigheidsbeleid. Doelstelling:het herstellen van de beschikbaarheids- en prestatiegraadvan de medewerkers. Het voeren van verzuimgesprekkenmaakt een belangrijk deel uit van dit beleid. Daaromvoorzagen we voor de leidinggevenden een specifiekeopleiding rond dit thema, waarin zij hun gespreksvaardighedenverder hebben kunnen ontwikkelen.Binnen de Sociale Dienst werd een grote inspanninggeleverd met betrekking tot morele oordeelsvorming.De medewerkers hebben via een specifieke opleidinginzicht gekregen in deze methodiek. De vorming maaktede deelnemers vertrouwd met een aantal hulpmiddelenom enerzijds zelf en anderzijds samen met anderen nate denken over concrete morele vragen uit de dagelijkseprofessionele praktijk. Centraal stond de ontwikkelingvan het individueel moreel oordeelsvermogen en hetverwerven van inzicht in de mogelijkheid tot het houdenvan een collegiaal moreel beraad. Daarnaast lietenwe zien hoe deze professionele verantwoordelijkheidin een organisatie ondersteund en verankerd wordt.Als belangrijkste aanbevelingen voor een tweede fasewerden twee bezorgdheden geuit door de medewerkers,namelijk “Hoe organiseren we dit praktisch?” en “Watmet de organisatiecontext?”.De beleidsaanbevelingen hebben we intussen vertaaldnaar een vervolgtraject met onder meer een workshop‘”Begeleiden van een collegiaal moreel leeroverleg”en de supervisie en coaching van de leidinggevenden.De introductie van een moreel handvest of moreelmanifest zal kaderen in de organisatiebrede opmaakvan een deontologische code.Naast de georganiseerde trajecten met betrekking totverzuimgesprekken en morele oordeelsvorming, organiseerdenwe vorming rond 205 verschillende onderwerpen.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 44 - 45


05Personeel & OrganisatieHieronder vindt u een overzicht van de vormingen:OnderwerpOpleidingen ICTECDLOutlook & TimemanagmentImplementatie van HR-beleidPeter-meterschapAanwezigheidsbeleidWet- en regelgevingRPRRMI-wetgevingTegemoetkomingen aan personen met een handicap.De recentste regelgeving rond pensioenregeling,arbeidsongevallen en beroepsziekte.Opleidingen management en leiderschapEvaluatiesysteemBegeleidingsopdracht voor coördinatoren ThuiszorgZiekteverzuimgesprekken voerenOnderwerpVaktechnische opleidingenMorele oordeelsvormingKorte toelichtingPC-vaardigheden door begeleide zelfstudie voorde volgende modules: Windows, Word, Excel enInternet/Outlook.Opleiding voor P&O-medewerkers ter verbeteringvan het tijd- en werkbeheer.Opleiding rond het doelgericht coachen vannieuwe medewerkers en het aanleren van denodige vaardigheden.Informatie over de invoering van de nieuwebeleidsnota betreffende het aanwezigheidsbeleid.Infosessies rond de wijzigingen in de rechtspositieregeling.Opleiding inzake de wetgeving “Recht opMaatschappelijke Integratie”, toepasbaar opde cliënten van de Sociale Dienst.Opleiding wetgeving voor de medewerkersvan de Sociale Dienst.Opleiding wetgeving voor medewerkers P&OOpleiding voor alle leidinggevenden over hetnieuwe evaluatiesysteem, naar aanleiding vande nieuwe RPR.Sensibilisering van de leidinggevenden rondkwaliteit, klantgerichtheid en klanttevredenheid.Opleiding over de verantwoordelijkheid en de rolvan de leidinggevende bij het uitvoeren van hetverzuimbeleid.Korte toelichtingOpleiding voor de medewerkers van de SocialeDienst om de morele competenties van demedewerkers te verhogen, zodat zij de eigenhulpverleningsvoorstellen kunnen verantwoorden.


OnderwerpVaktechnische opleidingenBeheer van gebouwenHaartooiHet levensverhaalOpleiding schilderen, behangen en soepele vloerbekledingOpleidingen welzijn en veiligheidJaarlijkse opleiding voor onze nijverheidswerkersEvacuatieoefeningen in de praktijkZelfevaluatie volgens het CAF-modelKorte toelichtingOpleiding voor de medewerkers Patrimoniumbeheer.Basistechnieken voor de medewerkers van deThuisdiensten.Training voor de medewerkers van de WZC's omhet levensverhaal te implementeren binnen dedagelijkse zorg.Professionele basisvaardigheden- en techniekenvoor de medewerkers van de klusjesdienst.Jaarlijks terugkerende EHBO-opleiding voor devaste groep van nijverheidswerkers.Training met als doel het verwerven van eenaantal vaardigheden die vereist zijn bij eenevacuatie in de WZC's.Opzetten en uitvoeren van een zelfevaluatie methet oog op het verbeteren van de werking.Er wèl-zijn“Er wèl-zijn” is een project dat wordt getrokken door dearbeidspsycholoog en dat het welzijn van de medewerkerwil verbeteren. Het project blijft niet beperkt tot hetwelzijn op de werkvloer (vb. ergonomie, veiligheid, …),maar richt zich op het algemeen welzijn van de medewerkerals persoon.Hoe iemand zich voelt, staat immers in direct verbandmet de manier waarop hij/zij functioneert. Wanneerde medewerker zich goed voelt, zal dit een positieveimpact hebben op de samenwerking binnen het teamen bijgevolg op de kwaliteit van de dienstverlening.De functie van arbeidspsycholoog wil grotendeels eenantwoord bieden op de nood aan opvolging en doorverwijzingin het geval van psycho-sociale oorzaken. Zekan worden aangesproken door elke medewerker dienood heeft aan een gesprek om weer vlotter te kunnenfunctioneren op het werk. Bovendien kan ze tussenkomenals bemiddelaar in geval van problemen metcollega’s, leidinggevenden of spanningen binnen eenteam. De inhoud van deze gesprekken valt onder hetberoepsgeheim en is uiteraard strikt vertrouwelijk. Dearbeidspsycholoog kan, indien nodig, ook medewerkersdoorverwijzen naar externe hulpverleners.Naast individuele begeleiding proberen we ieder jaareen aantal projecten rond welzijn op te starten of bestaandeprojecten verder uit te werken en te verfijnen.In 2010 lag de focus op de ontwikkeling en implementatievan het aanwezigheidsbeleid.Daarnaast hebben onder meer de volgende activiteitenplaatsgevonden: gezondheidsdag, peter- en meteropleidingen,vorming “op pensioen”, … .In wat volgt, worden deze punten ook afzonderlijk nadertoegelicht.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 46 - 47


05Personeel & OrganisatieGezondheidsdagOm optimaal te functioneren, blijven we streven naareen gezonde geest in een gezond lichaam. Tijdens dejaarlijkse gezondheidsdag proberen we dan ook telkensopnieuw de OCMW-medewerker te motiveren een gezonderelevensstijl aan te nemen.In 2010 waren we aan onze 5de editie toe en kozen weer dan ook voor met de slogan “Elke dag … gezondheidsdag”onze medewerkers extra te verwennen door ondermeer stoelmassage te voorzien en uiteraard opnieuween brede waaier aan diverse sportactiviteiten en workshopsrond stress en gezonde voeding aan te bieden.Voor deze feesteditie gaven we de medewerker opnieuwde mogelijkheid om, zoals tijdens de eerste gezondheidsdag,een aantal testen te doorlopen zoalsbloeddruk, gewicht, BMI-index, vetpercentage en longfunctiemeting.Hiervan werd opnieuw een kort verslagopgesteld dat de medewerkers met de huisarts kunnenbespreken voor mogelijk advies ter verbetering van hunlevensstijl.Peter/meter-opleidingPeter-/meterschap is een onderdeel van het onthaalbeleidbinnen het OCMW. Elke nieuwe medewerker wordtuitgenodigd voor onthaaldagen maar wordt ook begeleiddoor een ervaren collega. Deze collega helpt de medewerkerzijn/haar weg te vinden binnen de nieuwe jobmaar is ook een aanspreekpunt en vertrouwenspersoonbij wie hij/zij met zijn/haar vragen terecht kan.Door het peter-/meterschap kan de inwerkperiode vooreen nieuwe medewerker vlotter verlopen en anderzijdsbiedt deze taak aan de peter/meter zelf een nieuweuitdaging en de mogelijkheid om zijn/haar ervaring enkennis door te geven.


Om de peter/meters hierin te ondersteunen werdenalle kandidaat-peter/meters in 2010 door de arbeidspsycholoogopgeleid.Vorming ‘Op pensioen?’Als organisatie willen we voldoende aandacht bestedenaan de nieuwe medewerker maar willen we uiteraardook de nodige tijd vrijmaken voor de medewerker diezich jarenlang inzette voor een goede dienstverlening.Wanneer een medewerker met pensioen gaat, wordt hijvaak geconfronteerd met een niet zo makkelijke overgangsperiode.Hij/zij laat het vertrouwde levenspatroonachter zich en moet een andere invulling gevenaan de vrijgekomen tijd.Daarom krijgt elke medewerker vanaf 58 jaar de kansom zich in te schrijven voor een vorming rond pensioenen gezondheid. Tijdens deze tweedaagse, worden zeeruiteenlopende onderwerpen behandeld: het vindenvan nieuwe uitdagingen, gezond koken, aanleren vanrugsparende oefeningen, infosessies rond geestelijk enlichamelijk ouder worden, pensioenwetgeving, …EvaluatieIn het laatste kwartaal van 2010 lag de focus voornamelijkop het afsluiten van de evaluatiecyclus voor deperiode van 1 januari 2009 tot 31 december 2010.Voor de leidinggevenden organiseerden we in septembereen opleiding, waarin het voeren van evaluatiegesprekkennader werd toegelicht. In totaal hebben 62deelnemers elk 6,5 uren opleiding gevolgd.Het effectief voeren van de evaluatiegesprekken vondplaats in de periode van 1 oktober 2010 tot 31 december2010.De gesprekken werden gehouden tussen de medewerker,zijn/haar rechtstreeks leidinggevende (eerste evaluator)en in bepaalde gevallen zijn/haar indirect leidinggevende(twee evaluator).Inhoudelijk peilden we onder meer naar de realisatievan de vooropgestelde doelstellingen en het bereikenvan het vereiste competentieniveau. Op basis van dezeresultaten, waren er drie beoordelingen mogelijk:- Gunstig.- Ongunstig, te verbeteren.- Ongunstig, onvoldoende.Aan elke ongunstige beoordeling werd een verbetertrajectgekoppeld. Dit traject vormt zowel voor de medewerkerals de leidinggevende een belangrijke mogelijkheidom bij te sturen.De leidinggevende engageert zich om de medewerkernauw op te volgen en hem/haar voldoende handvatenaan te reiken zodat hij/zij aan de verbeterpuntenkan werken. Indien op het einde van het verbetertrajectblijkt dat er onvoldoende vooruitgang wordt vastgesteld,kan worden besloten om de samenwerking tebeëindigen.AanwezigheidsbeleidHet OCMW Leuven wil garant staan voor een kwalitatievedienstverlening voor haar cliënten en bewoners.Daarnaast hecht de organisatie veel belang aan hetalgemeen welzijn van haar medewerkers, zowel op alsnaast de werkvloer.Een belangrijke stap die we moeten nemen in de realisatievan deze doelstelling, is de inperking van hetziekteverzuim. Dit verzuim heeft namelijk een impactop zowel de organisatie als de medewerkers.In 2010 hebben we daartoe een nieuw aanwezigheidsbeleidontwikkeld. De wisselwerking tussen de organisatieen de verantwoordelijkheid van de medewerkers,staat hierin centraal.In de eerste plaats maakten we de medewerkers bewustvan de gevolgen van ziekteverzuim voor zichzelf en huncollega’s en voor de dienstverlening.Daarnaast willen we als organisatie inzicht verwervenin de oorzaken van het ziekteverzuim en willen we denodige acties ondernemen om deze oorzaken aan tepakken.Het schillenmodel op de volgende pagina toont aanwelke diensten van de organisatie bij het aanwezigheidsbeleidbetrokken zijn en uit welke onderdelen hetprecies bestaat.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 48 - 49


05Personeel & OrganisatieSchillenmodel- arbeidspsycholoog/SMT- gezondheidsdag- rookstopbegeleiding- alcohol- en drugbeleid- gezondheidsrubriek- ocmw weetjeswelzijn en gezondheidspromotiebegeleidinglangdurigziekenleeftijdsbewustpersoneelsbeleid- samenwerking met Vokans- samenwerkingsprojectmet studentenarbeidspsychologie- arbeidspsycholoogpsychosociaalwelzijncontrolebeleidziekteprotocolVISIEbeleidsoriënteringmeten iswetenergonomie- opleidingergonomie- ergonomischmateriaal- rondgangarbeidsgeneesheersociaalmedisch teamomgaan metverzuim voorleidinggevendenziektemelding- SMT-overleg- OCMW-aanwezigheidsbeleid- werkgroep ziekteverzuim- verzuimingsgesprekken voeren- opleiding leidinggevendenHet OCMW-personeel in cijfersOp 31 december 2010 waren er binnen het OCMW 830,98 voltijdse equivalenten tewerkgesteld.departement statutair contractueel totaalondersteunende diensten 39,95 13,1 53,05facilitaire diensten 60,1 41,4 101,5sociale dienst 34,4 36,9 71,3ouderenzorg 148,9 151,66 300,56thuiszorg 32 136,1 168,1sociale tewerkstelling 0 136,47 136,47totaal 315,35 515,63 830,98Ten opzichte van 31 december 2009 stellen we een groei vast van 41,98 voltijdse equivalenten.


OCMW Leuven wil zijn medewerkers mee ondersteunenin het vinden van een evenwichtige combinatie tussenwerk en gezin.We willen dit bereiken door hen de mogelijkheid tebieden om te werken volgens een arbeidsregime datovereenstemt met hun persoonlijke situatie. Daartoebestaan er binnen de organisatie diverse vormen vanloopbaanonderbreking en –vermindering.Op 31 december 2010 genoten 320 van de 877 internemedewerkers van één van deze vormen. Dat stemt overeenmet ongeveer 36,49% van het totale personeelsbestand.Deze cijfers tonen aan dat de verschillende maatregelenen hun modaliteiten voldoende bekend zijn bijde medewerkers en dat het OCMW effectief open staatvoor de toepassing ervan.Het aantal medewerkers ligt dus aanzienlijk hoger danhet aantal voltijds equivalenten.Op 31 december 2010 telde het OCMW Leuven 1.015medewerkers, onder wie 395 statutairen en 620 contractuelen.Onderstaand schema geeft een gedetailleerdoverzicht van het aantal medewerkers per departement:departement statutair contractueel totaalondersteunende diensten 47 14 61facilitaire diensten 74 49 123sociale dienst 40 46 86ouderenzorg 185 182 367thuiszorg 49 191 240sociale tewerkstelling 0 138 138totaal 395 620 1.015toestand op 31 december 2010 -aantal medewerkers per departementtoestand op 31 december 2010 -voltijdse equivalenten per departement46,83 %30,8 %22,25 %11,9 %10,12 %18,73 %12,4 %29,35 % 2,25 %7,9 %7,41 %• ondersteunende diensten• facilitaire diensten• sociale dienst• ouderenzorg• thuiszorg• sociale tewerkstelling• ondersteunende diensten• facilitaire diensten• sociale dienst• ouderenzorg• thuiszorg• sociale tewerkstellingIntern (alle departementen met uitzondering van de sociale tewerkstelling) bij het OCMW Leuven werken in totaal877 personeelsleden, 748 vrouwen en 129 mannen.Wanneer we deze cijfers vergelijken met de situatie op 31 december 2009, stellen we vast dat het personeelsbestandin 2010 gegroeid is met 32 medewerkers.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 50 - 51


05Personeel & OrganisatieDe gemiddelde leeftijd van onze medewerkers bedraagt44,35 jaar. De gemiddelde leeftijd bij de vrouwelijkemedewerkers is 44,09 jaar en deze bij de mannelijkemedewerkers 45,91 jaar.Het OCMW heeft dus veel medewerkers in dienst metheel wat jaren ervaring. Dit betekent ook dat het personeelsbestandeen groot aantal oudere medewerkerstelt.Binnen de fysisch zware jobs blijkt dit niet altijd evident.Medewerkers krijgen lichamelijke problemen,collega’s worden zwaarder belast, vallen uit,... Daaromis het belangrijk hier bewust mee om te gaan en eenleeftijdsbewust personeelsbeleid uit te werken.In 2010 zijn we hiermee gestart in samenwerking meteen aantal studenten van de KULeuven. Dit project wasopgebouwd rond de vraag welke acties we als OCMWkunnen ondernemen om meer jonge verpleegkundigenaan te trekken. Op dat moment was de gemiddelde leeftijdbij aanwerving van verpleegkundigen namelijk 41 jaar.De studenten hebben in het kader van hun onderzoekeen bevraging gedaan bij enerzijds verpleegkundigentewerkgesteld binnen het OCMW Leuven en anderzijdsbij studenten Verpleegkunde.Dankzij deze bevraging hebben we inzicht gekregen inde verwachtingen van toekomstig verpleegkundigenten aanzien van hun toekomstige werkgever en in deervaringen van onze huidige medewerkers.


DiversiteitAls organisatie vinden we het belangrijk om een weerspiegeling te zijn van de verscheiden maatschappij waarin enwaarvoor we werken. Daarom engageren we ons ertoe om een diversiteitsbeleid te voeren.Dit beleid wordt concreet uitgewerkt door een interne werkgroep “Diversiteit”, die bestaat uit medewerkers van verschillendediensten en begeleid wordt door de externe partner TRACE.Het voorbije jaar werden een aantal thema’s geselecteerd waarrond gericht acties werden/worden uitgewerkt, zoals:- het herwerken van de vacatures zodat we een ruimer en divers doelpubliek aanspreken (duidelijkheid, lay-out,plaats van publicatie);- het vereenvoudigen van documenten voor cliënteel en personeel;- het onderzoeken van de mogelijkheid tot Nederlandse taallessen op de werkvloer;- het voorzien van betere ondersteuning van medewerkers binnen tewerkstelling artikel 60§7, zodat ze beter voorbereidzijn op de arbeidsmarkt en mogelijks ook binnen het OCMW makkelijker kunnen doorstromen.Loonkost personeel 2010In 2010 werd een totale loonkost uitbetaald van 35.880.948 euro. Onderstaande tabel geeft een vergelijking weer tenopzichte van 2009, rekening houdend met een onderverdeling tussen statutaire en contractuele medewerkers.2009 2010Statutair OCMW e 19.315.763 e 18.886.485Contractueel OCMW e 15.676.474 e 16.994.464Totaal e 34.992.237 e 35.880.949Ten opzichte van 2009, werd een extra loonkost van 888.712 euro betaald.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 52 - 53


06Staf & BeleidCommunicatie en imagoIedere organisatie die een modern beleid wil voeren, moet investeren in goede interne en externe communicatie.Goed ingelichte burgers vinden de weg naar het OCMW makkelijker, en alleen enthousiaste en goed geïnformeerdemedewerkers kunnen onze cliënten optimaal ten dienste staan.Externe communicatie moet er dan weer voor zorgen dat de burger geïnformeerd wordt over het ruime aanbod vandienst- en hulpverlening2010 werd uitgeroepen tot “het Europees Jaar tegen deArmoede”. In het najaar was er een nationale campagnemet als thema “Samen tegen armoede. Ik ook.” metals boegbeeld Miss België 2010. De doelstelling wasom armoede bespreekbaar te maken en het taboe ende clichés die er leven te doorbreken. Bovendien werder een sensibiliserende boodschap verspreid die opriepom stil te staan bij armoede en sociale uitsluiting.OCMW Leuven organiseerde 5 lokale acties die kaderdenin dit thema. Wij trokken de nationale campagneverder door in lokale media om zo de campagne nog teversterken.Brochures opmaken, ontwerpen, schrijven en vormgeven is een vak op zich en wordt uitgevoerd door dedienst communicatie. Vluchtige folders en affiches vanactiviteiten in de lokale dienstencentra worden echterdoor de medewerkers van de lokale dienstencentra zelfgemaakt. De dienst communicatie ontwikkelde daaromeen aantal sjablonen en organiseerde een opleidingPublisher. Op die manier kregen centrumleiders- enmedewerkers de beginselen van het opmaken van eengoede folder en affiche onder de knie. Dit bevorderdede uniformiteit en professionaliteit.Voor de tweede maal op rij nam het OCMW Leuvenook deel aan Open Bedrijvendag. Wij boden geïnteresseerdebezoekers een blik achter de schermen vanwoonzorg- en dienstencentrum Ter Putkapelle en alledepartementen stelden hun aanbod voor. Wij toondenonze bezoekers ook hoe wij in onze talrijke nieuw- enverbouwprojecten mikken op duurzame architectuurmet een prominente “groene toets”. Geïnteresseerdenkonden bijvoorbeeld een geleid bezoek brengen aan deWKK- installatie (warmtekrachtkoppeling-installatie).Onze deelname was opnieuw een onverhoopt succes.


Veilig omgaan met informatieDit jaar hebben we extra aandacht besteed aan sensibiliseren, specifiek voor eindgebruikers met toegang totpersoonsgegevens.Informatie opzoeken en delenAl onze maatschappelijk werkers genoten een opleidingom hen te wijzen op de gevolgen van misbruik vantoegang tot informatie. Iedere maatschappelijk werkermoet elke opzoeking professioneel kunnen verantwoorden.Elke burger kan tegenwoordig nagaan welke instantiegegevens over hem heeft gezocht op de kruispuntbank- en vervolgens via de bevoegde instanties vragen waaromdit gebeurd is.Ook met het delen van informatie met derden moetomzichtig omgesprongen worden (bv het beantwoordenvan telefonische vragen om inlichtingen).Software voor wachtwoordbeleidWe hebben speciaal software aangekocht zodat we eenwachtwoordbeleid per dienst konden invoeren. Dit programmalaat toe het wachtwoord te wijzigen.Om dit wachtwoordbeleid nog te verbeteren zijn wegestart met een marktonderzoek voor een SSO (Singlesign-on) oplossing.Plaatsing van papiervernietigersIn onze kantoren hebben we een 15-tal papiervernietigersgeplaatst.Het OCMW moet zorgen voor een goede beschermingvan privacygevoelige gegevens, ook op papierafval, rekeninghoudend met de geldende wetgeving. Wij willenons privacygevoelig papierafval beter verwerken, zodathet niet terecht komt op plaatsen waar het niet hoort.Dit is een aandachtspunt en opdracht voor iedereen.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 54 - 55


06Staf & BeleidDienst informaticaHet IT-team van OCMW Leuven bestaat uit 3 medewerkers. Ons computerpark bestond in 2010 uit 362 werkstations,30 laptops en 20 servers. In 2010 ging de upgrade en uitbreiding van het computerpark verder. Er werden 80 werkstationsvervangen. Er werden 5 servers aangekocht ter vervanging van afgeschreven toestellen. In samenwerking met decentrale aankoopdienst werd het dossier voor de single sign on opgestart. Het dossier voor de aankoop van computerhardware werd afgerond en het dossier voor de vernieuwing van de software voor tijdsregistratie werd verder gezet.Er werd bijkomende gestructureerde bekabeling bijgeplaatst in het woonzorgcentrum Edouard Remy, het woonzorgcentrumBooghuys en het centraal bestuur. De dienst informatica staat alle gebruikers bij met raad en daad. In 2010voerden ze 1650 interventies uit.De dienst informatica analyseert, implementeert, coördineert, optimaliseert en ondersteunt ook het hele gamma aansoftwaretoepassingen dat het OCMW Leuven rijk is. Verschillende pakketten of upgrades werden aangekocht, maar dedienst schrijft ook zelf programma’s, specifiek voor intern gebruik, of past bestaande programma’s aan.ZuiddagTijdens de Zuiddag gaan jongeren uit de derde graad secundair onderwijs één dag per jaar tijdens de schoolurenhelpen in een bedrijf of organisatie of bij iemand thuis. Hun “loon” voor die dag schenken de scholieren aan eenjongerenproject in het Zuiden. Het OCMW Leuven nam vol overtuiging deel aan de Zuiddag. Ongelijkheid en armoedekennen immers geen (gemeente)grenzen.In het OCMW Leuven gingen 32 leerlingen uit 4 Leuvense scholen aan de slag.Hun ‘loon’ voor die dag, minstens 40 euro per leerling en in totaal 1.320 euro, schonken de scholieren en hun werkgeversaan een jongerenproject in de Derde Wereld. In 2010 was het een project in Indonesië in samenwerking metNGO Vredeseilanden.Eén van de jongeren werd “OCMW-voorzitter voor 1 dag”. De anderen werden in diverse departementen tewerkgesteld.Een overzicht:- 3 leerlingen begeleidden activiteiten in de lokale dienstencentra;- 6 leerlingen werden een volledige dag en 9 leerlingen een halve dag ingeschakeld voor animatie en logistieketaken in de woonzorgcentra;- 9 leerlingen liepen een halve dag mee in de Thuiszorg;- 4 leerlingen gingen klussen met de medewerkers van Technische en Klusjesdienst;- 10 leerlingen werden ingezet bij het onderhoud van de woonzorgcentra.CAF (Common Assessment Framework)Het Common Assessment Framework is een zelfevaluatieinstrument voor overheden, dat medewerkers de mogelijkheidbiedt om hun organisatie onder de loep te nemen en verbetervoorstellen uit te werken.Binnen het OCMW Leuven vond de eerste CAF-oefening plaats in 2009 in het departement Sociale Dienst.In 2010 volgden de departementen Financiële Dienst, P&O, Facilitaire Diensten en Thuisdiensten. Het doel van de CAFoefeningenis dat de groepsleden een goed inzicht krijgen in de organisatie en hun plaats binnen het grotere geheel.Bovendien kunnen ze samen met collega’s op een constructieve en creatieve manier meewerken aan de optimalisatievan de werking van hun departement.


Naar een nieuwe mappenstructuurDe afgelopen jaren is de hoeveelheid aan mappen en submappen enorm gegroeid. In deze mappen werden vaak identiekebestanden meermaals bewaard. Door deze wildgroei aan mappen en bestanden én een gebrek aan periodiekeschoningsacties werden de netwerkschijven steeds voller.In 2010 werden de behoeften van de verschillende departementen geanalyseerd. Dit vormt de basis voor het implementerenvan een duidelijk gestructureerde mappenstructuur met specifieke toegangsrechten voor bepaalde groepenvan medewerkers.Interne controleHet OCMW-decreet geeft de Vlaamse OCMW’s de opdracht om een intern controlesysteem uit te werken, te implementeren,op te volgen, bij te sturen en erover te rapporteren. De departementen deden een risico- inventarisatie infunctie van de doelstellingen. Daarna werd, onder begeleiding van Deloitte een risico- evaluatie uitgevoerd door hetdirectiecomité, en werden de prioritaire risico’s vastgelegd. Per departement werden beheersmaatregelen voor dezerisico’s uitgewerkt.StrategiekaartenDe strategiekaarten, die per departement werden opgesteld in 2009, werden elk trimester opgevolgd. Zij bevatten dedoelstellingen, acties en voorziene middelen om het strategisch meerjarenplan van deze legislatuur te realiseren, enindicatoren om te meten in welke mate bepaalde doelstellingen bereikt worden. Waar nodig werden de doelstellingengeactualiseerd en de acties bijgestuurd.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 56 - 57


07Financiële gegevensIn 2010 bedroeg de gemeentelijke bijdrage in de werking van het OCMW Leuven 14.612.496 euro. Per inwoner bedraagtde tussenkomst van de stad 152 euro, wat 2 euro meer is dan het jaar voorheen.179 173 175 183 180 172 184 164 155 130 159 162 144 150 152200,00150,00100,0050,000,0096 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het resultaat van het boekjaar (geactualiseerde cijfers) van de voorbije10 jaar.Resultaat van het boekjaar, geactualiseerdcijfergeactualiseerd cijfer2000 e -12.826.600 e -15.940.8982001 e -13.119.972 e -15.960.4462002 e -14.021.456 e -16.413.5162003 e -13.495.433 e -15.938.1062004 e -13.916.768 e -16.107.2672005 e -10.318.130 e -11.612.0242006 e -12.074.634 e -13.309.8692007 e -12.293.458 e -13.305.2102008 e -14.779.738 e -15.183.2252009 e -14.669.320 e -15.080.0612010 e -12.530.342 e -12.530.342


Dankzij de verkoop van gronden en andere andere bezittingenvan het OCMW konden grote infrastructuur werken,zoals de bouw van woonzorgcentrum Ter Putkapelle, worden geprefinancierd. De meerwaarden op deverkoop van ons patrimonium zorgden bovendien vooreen mooi resultaat, nl 2.138.978 euro beter dan in 2009of het tweede beste resultaat van de laatste 10 jaar.Door de ingebruikname van het gloednieuwe woonzorgcentrumTer Putkapelle te Wilsele wordt het vergelijkenvan de cijfers van de diverse woonzorgcentra bemoeilijkt.De kosten en opbrengsten van de woonzorgcentrazijn gelijk gebleven indien we abstractie maken van demeerkost van de nieuwe faciliteit. Een nieuw woonzorgcentrumvraagt uiteraard iets meer personeel en ook denutsvoorzieningen (gas, elektriciteit) kunnen niet meerworden gedeeld. Bovendien moet een nieuw gebouwworden afgeschreven en ontvangt een nieuwe infrastructuurin de beginjaren een lagere RIZIV-subsidie.Dat de verschillende woonzorgcentra tegemoet komenaan de behoefte wordt geïllustreerd door de zeer hogebezettingsgraad die voor alle instellingen schommelttussen de 98,43% en de 99.53%.Het Centrum voor Kortverblijf “De Passerel” heeft 192meer gerealiseerde ligdagen dan in 2009. Samen meteen hogere RIZIV- dagforfait resulteerde dit in een resultaatdat bijna 50% beter is dan vorig jaar: -45.655 euro.Het resultaat van de serviceflats “Ruelenspark” te Heverleesluit af met een tekort van 34.150 euro. In 2009was er nog een positief resultaat van 8.942 euro. Deoorzaak moet voornamelijk worden gezocht in een stijgingvan de kosten van onderhoud. De serviceflats “TerVlierbeke” sluiten af met een tekort van 242.403 euro,een vergelijkbaar resultaat met 2009 (-238.753). Deserviceflats “Ter Putkapelle” hebben dan weer een beterresultaat dan in 2009, namelijk -232.780 euro, wat42.372 euro beter is.Sedert 1 maart 2010 beschikt het OCMW Leuven overeen derde lokaal dienstencentrum. Het resultaat vande 3 centra samen is 178.926 euro minder dan het jaarvoordien.Het tekort van de Thuiszorg steeg globaal slechts met35.690 euro. Het is vooral de gezinszorg waar het tekort116.762 euro hoger was. De maaltijden aan huis warendan weer 95.781 euro goedkoper, de poetsdienst was22.780 euro goedkoper, maar de klusjesdienst was danweer 37.489 euro duurder.SchenkingenSporadisch krijgt het OCMW Leuven schenkingen uitde nalatenschap via testament. In 2010 was dit tweemaal het geval. De schenkingen bedroegen 287.702,36en 110.370,15 euro netto. Deze waren allebei afkomstigvan personen die in één van onze woonzorgcentra hebbenverbleven.Jaarverslag 2010 - OCMW Leuven 58 - 59

More magazines by this user
Similar magazines