rtf 1 16 01 prostaat-brachytherapie _2 - Instituut Verbeeten

verbeeten.nl

rtf 1 16 01 prostaat-brachytherapie _2 - Instituut Verbeeten

TUMOREN VAN DE PROSTAATbrachytherapie van prostaatkanker


Deze folder geeft informatie over deinwendige bestraling van de prostaat.De behandeling maakt een opnamevan enkele dagen nodig op de afdelingInwendige Bestraling van het InstituutVerbeeten. De verpleegkundigebehandeling is daarbij in handen vanhet TweeSteden Ziekenhuis.Tijdens het kennismakingsgesprek metde radiotherapeut is uw behandelingsplandoorgesproken. Die informatiehebben wij voor u op een rijtje gezet.Wat is inwendige bestraling?Bij deze vorm van inwendigebestraling worden er radioactievejodiumzaadjes in de prostaatingebracht. Deze zaadjes geven zeerlokaal straling af waardoor dekankercellen vernietigd worden. Hetomliggende weefsel, met name deblaas en de endeldarm, wordtdaardoor zoveel mogelijk gespaard.De radioactiviteit vervalt in de periodena de ingreep. De zaadjes hoeven nietverwijderd te worden.VoorbereidingTer voorbereiding op de plaatsing vande zaadjes vindt een proefliggingplaats. Hierbij wordt een echografievan de prostaat gemaakt. Op basishiervan wordt bepaald hoeveel zaadjeser nodig zijn, waarna deze besteldkunnen worden.BehandelingHet inbrengen van de zaadjes vindtplaats in de operatiekamer van hetTweeSteden Ziekenhuis. Eerst wordteen blaaskatheter ingebracht om eengoede afvloed van de urine tegaranderen. Vervolgens wordt metbehulp van een echo en eencomputerprogramma bepaald waar dezaadjes het best kunnen wordengeplaatst. Dit alles gebeurt onderalgehele narcose. Bij uitzondering enop indicatie wordt een ruggenprikgegeven.Na de behandeling wordt u via deuitslaapkamer naar uw kamer op deafdeling Inwendige Bestralinggebracht. De verpleging brengt u eten,drinken en medicatie, maar zal nietonnodig lang in de kamer blijven.Meestal wordt na een dag deblaaskatheter weer verwijderd. U hoeftniet in bed te blijven maar magrondlopen in de kamer. Er bestaat eenmogelijkheid dat een zaadje via deurine uw lichaam verlaat. Dit kan geenkwaad voor de behandeling wel wordtde urine gedurende uw opnamebewaard en gecontroleerd opradioactiviteit.U mag bezoek ontvangen, echter nietvan zwangere vrouwen of personenjonger dan 18 jaar.Mogelijke bijwerkingen na deingreepMeteen na de ingreep kunt u nog watbloedverlies bemerken achter hetscrotum en deze plek kan enigszinsgevoelig zijn. Als de pijn of hetbloedverlies te ernstig is dient ucontact op te nemen met de polikliniekurologie. Na de ingreep krijgt uantibiotica om een infectie tevoorkomen. Deze antibiotica dient uvolgens voorschrift op te maken. Bijeen allergische reactie moet u contactopnemen met de polikliniek urologie.Het is normaal dat urine na de ingreepsoms wat rood verkleurd is en eenenkele maal een bloedstolsel bevat.Instituut Verbeeten - 2 -


Dit verdwijnt meestal na enkeledagen. Het advies is na de ingreepveel te drinken om op die manier deblaas goed schoon te spoelen.Aangezien alcohol het plassen kanbemoeilijken is het beter de eerste 6weken geen alcohol te gebruiken. Nahet verwijderen van de katheter is hetbelangrijk dat het goed lukt om teplassen. Mocht dit niet het geval zijndan dient u contact op te nemen metde polikliniek urologie van hetTweeSteden Ziekenhuistel: 013-4655400 en buitenkantooruren met de SpoedeisendeHulp, 013-4655216.Afspraken na ontslagEen dag na de implantatie zal eenröntgenfoto worden gemaakt om deligging van de zaadjes te controlerenen het aantal zaadjes nogmaals tetellen. Na een maand wordt er een CTscangemaakt, deze afspraak krijgt umee. Bij deze CT-scan wordt eenkatheter geplaatst om de plasbuiszichtbaar te maken. De röntgenfoto ende CT-scan worden beiden in hetInstituut Verbeeten gemaakt.Ongeveer zes weken na de ingreepkomt u voor controle bij de uroloog.De radiotherapeut ziet u ongeveer 3maanden na de ingreep.Maatregelen na de opnameVeel mensen zijn bezorgd over deveiligheid van de behandeling omdater gewerkt wordt met radioactiviteit.De radioactieve zaadjes hebbenslechts een zeer lage energie zodat destraling de buitenkant van het lichaamvrijwel niet bereikt. Verder loopt deactiviteit van de zaadjes terugnaarmate zij langer in het lichaamaanwezig zijn. Ze doven uit. Het risicovoor andere mensen in de omgeving isdaarmee zeer klein. Omdat hetmogelijk is dat u na de ingreep eenradioactief zaadje uitplast verzoekenwij u de eerste 4 weken de urine tecontroleren op aanwezigheid vanradioactieve zaadjes. Hierbij dient udoor een zeefje te plassen. Eenradioactief zaadje is zilverkleurig enheeft de grootte van een rijstkorrel.Als u een radioactief zaadje tegenkomtis het beter om dit niet met de vingersvast te pakken. U wordt verzocht ommet een pincet het zaadje te pakkenen dit in een loodpotje te bewaren.Het loodpotje, de pincet en het zeefjekrijgt u bij ontslag uit het ziekenhuismee. Mocht u een zaadje in het potjedoen dan dient dit buiten het bereikvan andere mensen te wordenbewaard en te worden ingeleverd bijhet Instituut Verbeeten als u bij deradiotherapeut op controle komt. Ukunt ook bellen naar het Instituut envragen naar de brachylaborant of deklinisch fysisch medewerker. Indieneen arts, in verband met klachten aande prostaat, rectaal onderzoek wildoen dan moet u verzoeken dit uit testellen tot tenminste 6 weken na deimplantatie dit om verplaatsing van dezaadjes te voorkomen. Bijonduidelijkheid kunt u het bestecontact opnemen met de behandelenduroloog.Maatregelen met betrekking totmensen in uw omgevingHet is geen bezwaar in hetzelfde bedte slapen als uw partner, tenzij zij inverwachting is of jonger dan 45 jaar.Vanaf 4 weken na de implantatieproceduremag u weer geslachts-Instituut Verbeeten - 3 -


gemeenschap hebben. U moet dangebruik maken van een condoomomdat het een enkele keer voorkomtdat een radioactief zaadje in hetsperma meekomt. Het sperma kandonker verkleurd zijn. Dit is normaalen een gevolg van de implantatie. Na12 weken is het niet meer nodig eencondoom te gebruiken. Gedurende deeerste 8 weken na de ingreep is hetongewenst dat kinderen en zwangerevrouwen onnodig lang dicht bij u in debuurt zijn. Verder is het gedurende 16weken ongewenst kinderen op schootte nemen. Na deze 16 weken is ergeen enkele beperking meer.Dagelijkse activiteitenVoorkom de eerste dagen zwaar tillenof zware inspanning. Na enkele dagenkunt u uw normale activiteitengeleidelijk aan weer hervatten Ditlevert geen problemen op voor deomgeving. De dingen die U aanraaktof gebruikt worden niet radioactiefbesmet. Lakens, kleren, bestek enalles wat u gebruikt kunnen zonderproblemen ook door anderen wordengebruikt. Uw urine en ontlasting zijnniet radioactief. Ook bevelen wij u aande eerste 6 weken niet te fietsen, u zitdan namelijk precies op de prostaatdie op dat moment nog bestraaldwordt. Door de druk van het zadel kandit lokale klachten veroorzaken.Wat de behandeling betreft hoeft ugeen speciaal dieet te volgen. Als uom een andere reden wel een dieethebt kunt u daar meestal gewoon meedoorgaan. Bespreek dit echter wel metuw behandelend arts.Late bijwerkingenNa een aantal weken kunnen zichbijwerkingen ontwikkelen die hetgevolg zijn van de bestraling. U kuntlast hebben van vaker plassen, meeraandrang, een branderig gevoel bij hetplassen en een zwakkere straal. Somsgaat het plassen dermate moeizaamdat een blaascatheter geplaatst moetworden. Het kan zijn dat u vooral ’snachts vaker moet plassen. Door debestraling kan de prostaat namelijkwat zwellen. Het kan ook zijn dat uwat urine verliest. Veel drinken en hetvermijden van cafeïne is raadzaam omde klachten zoveel mogelijk teverzachten. De klachten zijn meestalna ruim een half jaar geheelverdwenen. Een andere bijwerking isimpotentie. De bestraling kan namelijkeen zenuw raken die betrokken is bijde erectie. Deze bijwerking kan zelfsna enkele jaren optreden. Dehoeveelheid sperma bij een zaadlozingkan door de bestraling aanzienlijkteruglopen. Indien u veel last blijfthouden van deze klachten, kunt ucontact opnemen met de behandelenduroloog of radiotherapeut.Indien er nog vragen zijn kunt u dienatuurlijk tijdens het spreekuur stellenaan de uroloog of de radiotherapeuten indien dringend per telefoon.Instituut Verbeeten - 4 -


ContactAls u vragen hebt over de behandeling, kunt u die stellen aan de medewerkersvan ons instituut.U kunt hiervoor, tijdens kantooruren, contact opnemen met telefoonnummer013-594 77 77.Bij specifieke vragen aan de uroloog verwijzen we u naar het secretariaatUrologie (telefoonnummer: 013-465 54 00)Instituut VerbeetenBrugstraat 105042 SB Tilburg 013-594 77 77versie: juli 2010

More magazines by this user
Similar magazines