13.07.2015 Views

De fiche (pdf) - Chiro

De fiche (pdf) - Chiro

De fiche (pdf) - Chiro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VEILIGHEIDSFICHEKABELBANENDe kabelbaan is één van de spectaculairste jeugdbewegingsactiviteiten;niet alleen omdat er bij de sprong zelf een serieuze stoot adrenalinedoor je lijf stroomt, maar ook omdat er bij de opstelling en deafbraak heel wat technieken en inzicht nodig zijn.Een kabelbaan voor iedereen lijkt dan ook een grote uitdaging. Wij gaanechter voor een veilige kick.Wil je toch graag een spectaculaire activiteit in de hoogte doen? Kies danvoor een vast touwenparcours. Bij Heibrand, het Chirohuis in Westmalle,staat er zo een. Je krijgt er twee begeleid(st)ers bij voor een zeer zachteChiroprijs en je bent ineens zeker dat alles op een verantwoorde maniergebeurt! Voor meer info en om te reserveren mail je naar de Dienst AvontuurlijkeActiviteiten via daa@chiro.be of kijk op www.chiro.be/daa.RICHTLIJNENGebruik de checklist uit de folder ‘Richtlijnen voor kabelbanenin het jeugdwerk’ vóór je de kabelbaan gebruikt.De onderstaande informatie komt ook uit die folder, je vindthem op www.chiro.be/veiligheid.x Maak een kabelbaan, géén deathride. Een kabelbaanheeft een hellingsgraad van minder dan 12° en moet aanminder grote veiligheidsvoorschriften voldoen.Dat wil zeggen: als de start van je kabelbaan op 3 mhoogte is, moet de afstand tot de grond minstens 14 mzijn. Bij 4 m moet dat 19 m of meer zijn, bij 5 m minstens23,5 m.x Volg degelijke en erkende vorming om een kabel baan opte zetten.x Een kabelbaan begeleid je met voldoende leid(st)ers:minstens twee.x Die richtlijnen betreffen tijdelijke, begeleide kabelbanen.Vaste kabelbanen vallen onder het KB van de speeltuigen.ORGANISATIEx Test je kabelbaan en ook de beide remmen altijd op voorhandmet een dood gewicht, bijvoorbeeld een zak zand.x Deelnemers noch begeleiding mogen de kabelbaangebruiken zonder beveiliging.x Breek de kabelbaan na gebruik onmiddellijk af. Wanneerdat door omstandigheden niet mogelijk is, moet je zegrondig afsluiten. Zorg ervoor dat je hele installatie opvaltals je ze achterlaat. Het looptouw kan gevaarlijk zijn.Je blijft verantwoordelijk voor je installatie. Een bordjemet “Betreden op eigen risico” verandert daar niets aan.x Ook het klimmen naar de start moet op een beveiligdemanier gebeuren.OMGEVINGx Als vertrekpunt kies je voor een stevige boom of eenwaardig alternatief. Hang nooit een kabelbaan aan eendode of jonge boom.x Het looptouw moet vrij hangen. Er mogen dus geen takkenin de weg hangen.MATERIAALGebruik enkel gekeurd, voldoende sterk en geschikt materiaal.Bij twijfel organiseer je geen kabelbaan!EMOTIONELE VEILIGHEIDx Groepsdruk is een belangrijk aspect bij een kabelbaanactiviteit,en het verdient al je aandacht. Soms is hetdapperder om een oefening te weigeren dan te begevenonder groepsdruk.x Geef aan alle deelnemers vooraf een duidelijke en aangepasteuitleg over de activiteit zodat ze van het vertrek totbij de landing weten wat hen te wachten staat.x De begeleid(st)ers van de kabelbaan hoeven zich niet alshelden voor te doen: voor hen gelden dezelfde (veiligheids)regelsals voor de deelnemers.


VERZEKERINGDe wijd verspreide ‘regel’ dat de Chiroactiviteiten tot 4 m boven de grond verzekerten hoger niet, is een fabel. Behalvedeltavliegen, benjispringen en sporttakkenmet motorvoertuigen zijn alle activiteitenverzekerbaar.Voor een aantal avontuurlijke activiteiten(zoals rotsklimmen, rappel, diepzeeduiken,speleologie, enz.) moet je wel een supplementbetalen – een kabelbaan valthier niet onder. Meer info vind je op www.chiro.be/verzekeringen.EXTRA INFORMATIEx ‘Richtlijnen voor kabelbanen in het jeugdwerk’, te downloadenop www.chiro.be/veiligheid.x Voor vragen over emotionele veiligheid kun je terecht bijde dienst Zin-d’erin(g) van de Chiro: www.zindering.bex TouwenparcoursInschrijven en informatie over beschikbaarheid voor eentouwenparcours gebeurt via Heibrand: www.heibrand.be.Voor meer info over het touwenparcours kun je ook mailennaar de Dienst Avontuurlijke Activiteiten via daa@chiro.be ofkijk op www.chiro.be/daa.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!