alles wat u moet weten over werk vinden - Uwv

uwv.nl

alles wat u moet weten over werk vinden - Uwv

een uitgave van cwi, uwv en gemeenten - 11|06alles wat u moet wetenover werk vinden5


Handiger en sneller met de computerwerkblad november 2006Alles regelen via werk.nlKlagen helptAl meer dan de helft van alleinschrijvingen bij cwi en aanvragenvoor een ww-uitkeringkomt binnen via de websitevan cwi: www.werk.nl. Devoor de len zijn groot, ook voorwie thuis geen computerheeft. Hoe werkt het?Het grote voordeel van eendigitale inschrijving: ukunt thuis op uw gemakalles invullen en cwi kan, doordatuw gegevens digitaal binnenkomen,uw aanvraag sneller en efficiënter verwerken.Als u thuis geen computerhebt, kunt u gratis de computers opde cwi-vestiging gebruiken. Onlineinschrijven is niet moeilijk als debenodigde papieren bij de hand zijn.De belangrijkste stappen kort opeen rij.1 3aanvragen digid (duur: gemiddeld 30 minuten)afspraak makenvoor een intakegesprekOm u online te kunnen inschrijven bijcwi, hebt u een DigiD (digitale identificatie)nodig. Dat is een soort elektronischehandtekening, waarmee overheidsdienstenuw identiteit kunnen controleren. EenDigiD bestaat uit een gebruikersnaam eneen wachtwoord. De eerste keer moetu uw DigiD aanvragen via werk.nl ofwww.digid.nl. Houd uw sofinummer bij dehand en bedenk alvast een gebruikersnaam(minimaal 4 karakters) en wachtwoord(minimaal 8 letters en 1 cijfer). Het sofi -nummer vindt u op uw paspoort, identiteitsbewijs,rijbewijs of belastingaangifte.U begint door op het inschrijvingsschermte klikken op:Vervolgens vult u uw persoonlijke gegevensin, de door u gekozen gebrui kers naamplus wachtwoord. Bewaar uw gebruikersnaamen wachtwoord goed; u hebt zesteeds weer nodig bij het inloggen.Als alles goed is ingevuld, krijgt u meteeneen tijdelijke DigiD om verder te gaan. Aanhet einde van de DigiD-aanvraag klikt udaarvoor op ‘terug naar de webdienst’. Uhoeft dus niet te wachten tot u uw definitieveactiveringscode hebt – u kunt meteenaan de slag. De definitieve activeringscodekrijgt u binnen vijf dagen per brief thuismet daarbij de datum waarop u uw DigiDuiterlijk moet activeren. Doet u dat zo snelmogelijk, anders moet na verloop van tijdAls u alle vragen hebt beantwoord en uwgegevens zijn digitaal verstuurd, verschijntop het scherm het telefoonnummer enadres van de dichtstbijzijnde cwi-vestiging.Daarmee moet u binnen twee werk -dagen contact opnemen voor een intake -gesprek. Uw online verstrekte gegevensworden dan in het systeem verwerkt enalle gegevens worden gecontroleerd. Uhebt daarvoor uw officiële documentenen kopieën daarvan nodig. Pas na hetintakegesprek op het cwi-kantoor zijnuw inschrijving en aanvraag definitief.log in en start uw inschrijving als werkzoekendeOp het volgende scherm klikt u meteen op:aanvragen van een DigiD-gebruikersnaamopnieuw een DigiD worden aangevraagd.vragen?2inschrijven & ww aanvragen (duur: gemiddeld 45 minuten)Met uw (tijdelijke) DigiD kunt u op werk.nlverder gaan met inschrijven en het even -tueel aanvragen van een ww-uitkering.Zorg dat u de volgende gegevens bij dehand hebt:Gegevens van uw werkgevers of uitzendbureausSollicitatiegegevens: overzicht van werk -gevers, functies en data, waar u hebt gesolliciteerdvoor de eerste werkloosheidsdag,inclusief datum sollicitatie, naam bedrijf,contactpersoon, adres, telefoonnummers,reden afwijzing.van de afgelopen 14 maanden (enbij voorkeur ook van daarvoor), inclusiefnaam, adres, aantal uren per week, begineneinddatum.Gegevens van uw opleidingen: naam,studierichting, datum en eventuelediploma’s.In acht stappen wordt u door de aanvraaggeloodst. Weet u een antwoord niet enmoet u nog iets opzoeken, dan kunt u deaanvraag tijdelijk stoppen. De gegevensworden tussentijds opgeslagen. Logt uopnieuw in dan bent u auto matisch waar uwas gebleven.Snapt u iets niet of loopt u vast?Klik dan in de balk rechtsonder op vragen.U kunt ook gratis bellen naar 0800-80 01.Hebt u weinig ervaring met de computer,dan kunt naar een cwi-vestiging gaan omdaar met hulp van een medewerker dedigitale intake te doen.nieuwe ontwikkelingencwi is continu bezig om werk.nl te verbe -teren en gebruikersvriendelijker te maken.De site is binnenkort helemaal vernieuwd,zodat u nog sneller en gemakkelijker kuntvinden wat u zoekt. In 2007 wordt hetmogelijk om via de site ook een bijstands -uitkering en een uitkering volgens de Wetinkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte werkloze werknemers(ioaw) aan te vragen. Meer en meerzult u zien dat gegevens van u die al bekendzijn van tevoren worden ingevuld.Woedend na een telefoontje? Geïrriteerd over een formulier? U kunt omallerlei redenen ontevreden zijn over hoe u wordt behandeld door uwv,cwi of de sociale dienst – maar zég het. Uw klacht kan het verschil maken.Als u uw klacht niet kwijt sociale dienst verschillen, maar de meestekunt of wilt bij degene sociale diensten werken met een klachtenformulier.Ze reageren doorgaans binnendie – in uw ogen – eenfout heeft gemaakt, dan zes weken schriftelijk op uw klacht.zijn er andere manieren.Informeer bij de sociale dienst in uwcwi, uwv en sociale diensten heb-gemeente naar hun klachtenprocedure.ben eigen ‘klachtenprocedures’. Let wel:een klacht gaat over hoe u wordt behandeld,niet over een beslissing die met uwuitkering te maken heeft. Bent u het nieteens met zo’n beslissing, dan kunt ubezwaar maken. (Zie onderaan.) Eerst deklachtenprocedures op een rijtje.en wat dan?Opgebeld, formulier ingestuurd of briefgeschreven – en wat gebeurt er dan? uwvneemt direct na ontvangst van de klachttelefonisch contact met u op. Lost hetgesprek niets op, dan wordt de klacht verderonderzocht. Binnen drie weken moetklacht over uwv?het probleem uit de wereld zijn. Bij cwi1 Vul het klachtenformulier in opwww.uwv.nl. U kunt het onlinever sturen naar het Klachtenbureau.voert de contactpersoon of diens leidinggevendeeen gesprek met u. Lost dat nietsop, dan kunt u schriftelijk een klacht2 Of: bel naar het Klachtenbureau, tel.0900-898 25 25 –op werkdagen tussen09.00 en 17.00 uur à 3 cent per minuut.3 Of: schrijf een brief. Hoe? Dat staat in debrochure Ik heb een klacht (te vinden opuwv-vestigingen of op www.uwv.nl).indienen: u krijgt een bevestiging vanontvangst en daarna neemt de klachtenadviseurcontact met u op. Dezebespreekt de klacht met u en stuurt eenadvies naar de cwi Raadsman Ombuds -zaken. Uiterlijk binnen zes weken na ontvangstvan uw klacht, krijgt u schriftelijkklacht over cwiantwoord.1 Vertel het uw contactpersoon.2 Of: vertel het de leidinggevende van uwcontactpersoon.3 Of: neem de brochure Suggesties enklachten, te vinden op cwi-vestigingen,en vul het klachtenformulier in.De brochure is ook te downloaden viawww.werk.nlgeen klacht maar bezwaarBent u het niet eens met een beslissingvan uwv – uw uitkering wordt bijvoorbeeldverlaagd of stopgezet – dan kunt ueen bezwaarschrift indienen. Hoe datmoet, leest u in de brochure Daar benik het niet mee eens, te downloaden viawww.uwv.nl of te bestellen bijklacht over de sociale dienst?Ook als u van mening bent dat een medewerkervan de sociale dienst u niet correctheeft behandeld, kunt u een klacht indienen.Dat doet u bij de betreffende socialedienst. Klachtenprocedures kunnen per0900-92 94 tegen lokaal tarief. Ookwanneer u het niet eens bent met eenbeslissing van de sociale dienst over uwuitkerings(situatie), kunt een bezwaarschriftindienen. Vraag bij de socialedienst in uw gemeente naar de procedure.• 10 •• 11 •


werkblad november 2006wat is fietsned?Nieuw franchiseconcept verovert NederlandEigen baas bij FietsNedOnderweg een lekke band of de ketting eraf? Eéntelefoontje naar FietsNed en uw fiets (of rolstoel)wordt ter plaatse gerepareerd. Een aantrekkelijkeservice die ook nog eens een heleboel mensenaan werk helpt. FietsNed-pionier Ben van Kleefis een van hen.FietsNed is een soort wegenwachthulp voor fietsers,rolstoelers en mensen met een rollator.Klanten hoeven vooralsnog geen abonnement tehebben om de hulp van FietsNed in te roepen. Eentelefoontje is genoeg om de ‘reddende’ bus op teroepen, onderweg, thuis of op het werk. FietsNed isal actief in Kampen-Zwolle, Heerenveen en Rijssen.Valkenswaard is bijna klaar voor vertrek en innegen andere regio’s bereiden zich nieuwe ondernemersvoor. FietsNed blijft de dienstverlening uitbreiden.Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een‘scholierenabonnement’ waarmee schoolgaandekinderen de reparatiedienst kunnen oproepen zondervoorrijkosten. Ook is er overleg met zorginstellingenover onderhoudscontracten voor rolstoelenen rollators. Een van de prioriteiten is een landelijkinbelnummer voor alle gebruikers van FietsNed.tarievenWie FietsNed belt, betaalt vijf euro voorrijkosten.Dit tarief geldt voor een reisafstand van minderdan 15 km. Is de afstand groter, dan geldt een toeslagvan € 0,30 per km. Een band vervangen kost€ 8,95, remblokken monteren en afstellen € 7,95.Kijk voor meer tarieven op www.fietsned.nl.Ben van Kleef zat twintig jaarin het fietsenvak toen hijvan de ene op de andere dagop straat kwam te staan. Delaatste rijwielhandel waartors, maar ook met de werving van nieuwefietsenmakers voor andere regio’s. Deanimo is groot.gestrande scholier • Net terug uitEn als het een keer niet lukt om een fiets ofrolstoel meteen te repareren, biedt hij eenlift aan in de bus. ‘We hebben voor fietsersook een leenfiets paraat. Die ruilen we danna de reparatie weer om.’samen via cwi • Ben van Kleef is ookactief in het aantrekken en begeleiden vannieuwe collega-ondernemers. Dat doet hijsamen met FietsNed-directeur MartinLeemans. Van Kleef liep al een hele tijddie verwachten hun werk te zullen verliezen.En dat zijn er nogal wat. De investeringenvoor een rijwielzaak zijn hoog enveel ondernemers gaan over de kop. VanKleef: ‘In het tweewielervak zit je na tienhij als bedrijfsleider werkzaam was, gingZwolle vertelt Van Kleef dat een dame opHet ligt voor de hand dat klanten blij zijnrond met het idee om zijn diensten mobieljaar wel aan je top. Op vaktechnischfailliet. Een nieuwe baan vinden, bleek nietweg naar de stad problemen had gekregenmet FietsNed, maar Van Kleef is zelf ookaan te bieden toen hij via cwi in contactgebied, maar ook financieel. Zulke mensenzo simpel, want voor de meeste rijwielza-met haar rolstoel. Hij kon het euvel meteenenthousiast over zijn onderneming: ‘Geenkwam met Martin Leemans, toen nogkomen moeilijk weer aan de bak, dus voorken was hij ‘overgekwalificeerd’ en dus teverhelpen en heeft op de terugweg nogdag is hetzelfde. Je komt steeds anderehoofd coaching van imk Intermediar.hen zou FietsNed ideaal kunnen zijn.’duur. Om zelf een zaak te beginnen, moesteven de band geplakt van een gestrandemensen tegen op de meest uiteenlopendeLeemans was al een tijdje bezig met eenhij investeringen doen die voor hem veel tescholier. Straks rukt hij uit voor een fietslocaties. Het is heel anders werken danfranchiseconcept voor mobiele fietsenma-goed samenwerken • Toch is niet elkehoog waren.met weigerende remmen – die reparatievanaf een vaste werkplaats. Je moet vaakkers. ‘We hebben onze verschillende vak-werkloze fietsenmaker per definitieToch is Van Kleef nu weer volop aan devoert Van Kleef uit op het werk van deinventief en flexibel zijn en het leuk vindenbekwaamheden naast elkaar gelegd en datgeschikt voor het ondernemerschap. Enslag: hij is de eerste mobiele fietsenmakerklant.om mensen te helpen. Als dat je ligt, is hetis FietsNed geworden’, aldus Leemans.ook mensen met een andere achtergrondvan Nederland. Zijn complete werkplaatsHet klinkt bijna te mooi om waar te zijn,heel dankbaar werk.’Het streven van FietsNed is binnen driekunnen in aanmerking komen. Leemans:zit in een ingenieus ingerichte bus waar-maar voor de mobiele fietsenmaker is hetjaar landelijke dekking te hebben en daar‘Mechanisch-technisch inzicht is wel eenmee hij de regio Zwolle-Kampen bedient.inmiddels dagelijks werk. ‘De klanten zijnzijn nog veel nieuwe ondernemers voorvereiste, maar dat hebben monteurs uit deVan Kleef heeft het heel druk – met hetdolenthousiast’, zegt hij. ‘Ze zien me graagnodig. De voorkeur gaat uit naar mensenauto- of motorenbranche ook. Wie geenrepareren van fietsen, rolstoelen en rolla-komen want ik help ze altijd weer op weg.’uit de branche die een uitkering hebben ofervaring heeft met het ondernemerschap,• 12 •• 13 •


Fotografie: Kato Tanwerkblad november 2006Meedenken en meepratenAls klant van CWI, UWV of de socialedienst kunt u meedenken en meepratenover de dienstverlening van de instantiewaarmee u te maken hebt. Dat gebeurt viade cliëntenraad.uwv, cwi en gemeenten kennen allemaalcliëntenraden die de belangen van bij-hun eigen cliëntenraden die – gevraagd ofstandsgerechtigden behartigen. Dezeongevraagd – hun mening geven aan de lei-cliëntenraden houden zich bezig met deding van die instanties. De cliëntenradendienstverlening van de sociale dienst.zijn volwaar dige gesprekspartners en erDaarnaast is er nog een overkoepelendewordt serieus naar hen geluisterd. CliëntenLandelijke Cliëntenraad. Deze vertegen-organisatie zoals een vakbond, een patiën-weten als geen ander hoe de dienstverle-woordigt alle mensen die met sociale zeker-ten- of cliëntenorganisatie. Vervolgensning van deze organisaties uitpakt. Deheid te maken hebben: van werkzoekendenvindt benoeming plaats door cwi, gemeen-organisaties willen dan ook graag wetentot chronisch zieken en van mensen metten of uwv.wat er onder hun cliënten speelt, zodat ereen ww-uitkering tot gepensioneerden enVoor deelname aan de cliëntenraad vansamengewerkt kan worden aan een beterebijstandsgerechtigden.cwi komt daar als voorwaarde bij dat u bijdienstverlening.De minister van Sociale Zaken en Werk -cwi staat ingeschreven. En voor uwv geldtgelegen heid moet ten minste één keer perdat u een uitkering moet hebben.kunnen we bijspijkeren op het gebied vanadministratie en bedrijfsvoering, maarBen van Kleef: ‘Ze zien me graag komenwant ik help ze altijd weer op weg.’centraal, regionaal en landelijkcwi heeft een centrale cliëntenraad enregionale cliëntenraden. uwv kent eencentrale cliëntenraad die met de raad vanjaar met deze Landelijke Cliëntenraad overleggen.Ook de bestuurders van uwv, cwi,Sociale Verzekeringsbank en de Verenigingvan Nederlandse Gemeenten overleggenHebt u belangstelling voor het cliëntenraadswerk,bijvoorbeeld bij uwv, vraag danbij uwv Telefoon (0900-92 94) naar debrochure Voor u en door u/De cliëntenraadiemand moet wel goed kunnen samenwer-bestuur spreekt, twee landelijke cliënten -met de Landelijke Cliëntenraad.van uwv. Op de website www.clienten-ken. Je opereert dan wel zelfstandig, maarraden (ww en ag, arbeidsgeschiktheid)raad-uwv.nl kunt u eveneens informatieals franchiser heb je met regels te makendie met divisiedirecteuren overleggen enzelf lid worden van een cliënten-vinden over de cliëntenraad van uwv.én met andere franchisenemers.’iets voor u?recht op starterskrediet?regionale cliëntenraden (zes voor ww enraad? • Dat kan. U moet daarvoor welDe website van de Landelijke CliëntenraadEen andere voorwaarde is een flexibelezes voor ag). Ook in veel gemeenten zijn ervoorgedragen worden door een belangen -is: www.landelijkecliëntenraad.nl en servicegerichte instelling: de mobieleFietsNed is een samenwerkingsverband van zelf-Een eigen bedrijf starten kost geld en lang nietfietsenmaker moet ook wel eens ergensstandige, mobiele rijwielherstellers.iedereen heeft dat klaar liggen. Hebt u een goed’s avonds voorrijden. Leemans: ‘VoorFranchisenemers zijn zelf verantwoordelijk voorbedrijfsplan, maar geen eigen geld? Dan komt ukort nieuwsiedereen die dat in zich heeft, is het eenfantas tische kans om een goed bestaan opte bouwen. Een rijwielhersteller kan alshet reilen en zeilen van hun bedrijf, maar FietsNedgeeft ze wel een aardige voorsprong. Het is eensterke commerciële formule in een duidelijkwellicht in aanmerking voor een starterskredietvan cwi, uwv of sociale dienst. Informatie vindt uin de brochure Kan ik ook voor mezelf beginnen?,Indivuele re-integratieovereenkomst slaat aanFietsNed-ondernemer zijn inkomen aan-afgebakend verzorgingsgebied met volop omzet -te verkrijgen bij cwi, sociale dienst of viaCliënten blijken zeer tevreden over de rege-arbeidsongeschiktheidsuitkering zelf eenCliënten die voor een re-integratieover -zienlijk verbeteren.’moge lijkheden. De organisatie biedt bovendienwww.uwv.nl. U kunt ook aankloppen bij een bank.ling voor een individuele re-integratieover-re-integratiebedrijf kiezen en in overlegeenkomst kiezen, lijken vaker aan de slagde nodige bijscholing en ondersteuning bij deOm dat te stimuleren, begint de overheid in 2007eenkomst (iro)*. Ze waarderen de vrijheidmet uwv zelf een re-integratieplante komen dan cliënten met een gewoonfinanciering. Door een uitgekiende leasecon -een proef: de overheid staat borg voor leningen vanbij het kiezen van een re-integratiebedrijfopstellen.re-integratietraject.structie blijft de investering onder de grens vanuitkeringsgerechtigden met een levensvatbaarmet een gemiddeld rapportcijfer van 8,2.Tot en met april 2006 zijn er 39.842 aan-het starterskrediet van € 31.113,- waar veel uitke-bedrijfsplan.Met een individuele re-integratieovereen-vragen ingediend voor een iro, waarvan* Bron: Derde Voortgangsrapportage iro,ringsgerechtigden voor in aanmer king komen.komst kunnen mensen met een ww- ofinmiddels 38.878 trajecten zijn gestart.oktober 2006Kijk voor meer informatie op www.fietsned.nlof bel 06-20 10 02 94.• 14 •• 15 •


werkblad november 2006Steeds meer vacaturesWaar zit het werk?Veel mensen nodig inde zorg, op kantoor enin de detailhandeldelilah dijkshoorn (28)Wie werk zoekt, heeft de wind inde rug. De economie trekt aanen het aantal vacatures stijgt. Deverwachting is zelfs dat het volgendjaar nog beter zal gaan.De rekenmeesters van hetCentraal Planbureau(cpb) voorspellen datde economie dit jaar envolgend jaar rond dedrie procent zal groeien. De Nederlandseeconomie groeit zelfs harder dan die in demeeste andere Europese landen. Gunstigaantal banen sterker dan de beroepsbevolking,waardoor het aantal werklozen dit envolgend jaar met 90.000 personen zal dalen.uitschieters • De werkgelegenheidgroeit niet in alle sectoren even hard.Uitschieters zijn de sector zakelijke dienstverlening(ict, uitzendbureaus, advies -Fotografie: Bas BeentjesIk heb een zwak voor de mensen hier’Werkt bij:psychogeriatrisch centrum Stadzicht in RotterdamAls: ziekenverzorgende/verpleegkundigeVooropleiding:mavosoneel en de beroepsgroep verzorgend enverpleegkundig personeel. Er zijn dus veelmensen nodig op kantoren, in zieken-, verzorgings-en bejaardenhuizen. Vooral devraag naar hoogopgeleiden stijgt. Voorlaagopgeleiden zijn er kansen in productieenonderhoudswerk. De banengroei zitdaar vooral in de bouw en de onderhouds-Toch zijn de vooruitzichten nietgunstig voor mensen met eenlagere opleiding, voor langdurigwerklozen en voor ouderen.is ook dat het aantal banen weer stijgt. Datis de afgelopen vijf jaar niet gebeurd. In2006 gaat de banengroei nog niet zo hard(+66.000), maar in 2007 komen er naar verwachting162.000 banen bij. Die groei houdtook de jaren daarna aan.Doordat er meer werk is, voorziet cpb in debureaus en dergelijke), zorg/welzijn en dedetailhandel. In die drie sectoren samenkomen er dit jaar 63.000 en volgend jaar87.000 banen bij. Dat is ongeveer driekwartvan de totale banengroei. In deindustrie daalt de werkgelegenheid daarentegen,maar verwacht wordt dat zich inOpleiding:opleiding ziekenverzorgende, deelkwalificaties verpleegkunde,opleiding tot eerstverantwoordelijke verzorger, opleiding vooromgang met dementerenden. Alle opleidingen zijn in dienst vanStadzicht gevolgd en voor het grootste deel door de werkgeverbetaald.sector.meer ouderen • Sommigen profiterenmeer van de groei dan anderen. Zo zullenhoogopgeleiden sneller aan de slag komendan laagopgeleiden. In 2007 zal ongeveerde helft van alle bij cwi ingeschreventoekomst minder werklozen. Tussen 20012007 een zeer lichte stijging voordoet.werkzoekenden bestaan uit mensen metBanengroei naarberoepsgroepen opleidings niveauin 2006 *Middelbaar opgeleidadministratief enbeleidsadviserendpersoneelen 2005 steeg het aantal mensen dat bij cwi De grootste banengroei is dit jaar en volgendals werkzoekende staat ingeschreven nogjaar te vinden in de beroepsgroepmet 6,6 procent per jaar. Maar nu stijgt het administratief en beleidsadviserend per -Middelbaar opgeleidverzorgend en ver -plegend personeelLager opgeleidpersoneel in de detailhandel,bouw enhorecaHoger opgeleidverkoop, bedienenden commercieelpersoneelIllustratie: CovermechanicsWaarom dit vak:‘Omdat mijn oma in Stadzicht zat, kwam ik hier regelmatig opbezoek. Het werk sprak me erg aan. Het is een vak waar je je toegeroepen moet voelen. Ik heb een zwak voor de mensen hier. Ze zijnallemaal verschillend, hebben een andere geschiedenis, een anderziektebeeld en hun eigen gekke dingen. Ik vind het leuk om ze teverzorgen. Ze zijn blij met kleine dingen: een praatje, een kopjekoffie. Zo geef je ze het gevoel dat ze niet alleen zijn.’Carrièreperspectief: ‘Ik heb hier al verschillende opleidingengevolgd. De hoogst haalbare functie is die van afdelingshoofd.Daarvoor moet je hbo-Verzorging doen. Dan word je leidinggevendeen sta je wat verder van de bewoners af, dus dat moet je liggen.Op termijn gaat mijn interesse meer uit naar de psychiatrie, misschieniets met jongeren. Maar dat is voor later: ik ben net moedergeworden.’Salaris:1250 euro netto per maand voor 24 uur per week(inclusief onregelmatigheidstoeslag).een lage opleiding. Het aantal oudere werkzoekenden(45-plus) neemt maar eenbeetje af. In 2007 is één op de vijf werkzoekendenouder dan 55 jaar. Ook zijn ersteeds meer langdurig werklozen. Meer dan60 procent van de werkzoekenden die bijcwi staan ingeschreven, is langer dan eenjaar werkloos. Wie door de gunstige economiesnel werk vindt, is meestal maar kortwerkloos geweest.De werkgelegenheid trekt niet in alleregio’s evenveel aan. In de grote stedenblijft de banengroei achter bij het landelijkgemiddelde. In de regio’s Flevoland enNoord-Holland-noord is de banengroeijuist hoger dan in de rest van Nederland,terwijl in Zuid-Limburg en in de Gooi- enVechtstreek het aantal banen zich zeermatig ontwikkelt. * cwi Arbeidsmarktprognose 2006-2011• 16 •• 17 •


werkblad november 2006Stefan Bogaerd werkt nu in BelgiëEuropa biedt meer kansenWerken over de grens‘Ik zie alleenmaar voordelen’Zes weken na zijn ontslag in Nederlandkon Stefan Bogaerd uit Hulst in Zeelandaan de slag in België. Daar heeft hij tienmaanden later nog altijd geen spijt van.‘Ik zie alleen maar voordelen’, zegt hij.Stefan Bogaerd zat nog geen twee wekenthuis of cwi Zeeland belde. Via eureswaren vacatures binnengekomen vooronder anderen maga zijn mede werkers inhet Belgische Kallo. Eerst werd Bogaerduitgebreid voorgelicht; zijn angst voornaheffingen door de Belastingdienstwerd al meteen ontzenuwd. Want sinds2003 wordt bij grenswerkers in Belgiëmeteen belasting ingehouden. Een voordeelis dat de ziektekostenpremie lageris én dat België vier extra nationale feestdagenkent. Ook over het werk zelf, opruim dertig kilometer van zijn woonplaats,is Bogaerd zeer te spreken. ‘Ik hadniet verwacht dat het zo zou meevallen.’Fotografie: Jacqueline de HaasZoeken met behoud van uitkeringWie werk wil zoeken in het buitenland, kandat maximaal drie maanden doen metbehoud van een ww-uitkering. Dit zijn debelangrijkste voorwaarden: u bent vier weken ingeschreven bij cwi; u bent volledig werkloos (en werkt dus niet inNederland); u gaat naar het buitenland (andereEU-lidstaat) om werk te zoeken.Voor vragen over werken met behoud vanuitkering in het buitenland, kunt u bellenmet (0113) - 75 03 50. Via www.uwv.nl is debrochure Werk zoeken in het buitenland meten ww-uitkering te downloaden.Sommige sociale diensten ondersteunenmensen (onder bepaalde voorwaarden)financieel bij het vinden van werk in eenEU-land. Bijvoorbeeld door een aanvullendeopleiding gedeeltelijk te financieren wanneermensen niet aan alle opleidingseisen van debuitenlandse werkgever voldoen. Informeerbij de sociale dienst in uw gemeente naar uwmogelijkheden.Geen werk in Nederland?Misschien is over de grens eenbaan te vinden. Het lijkt eenflinke stap, maar de organisatieeures helpt.Eén op de tien Nederlandersdenkt er wel eens over om inhet buitenland te gaan werken;ongeveer de helft daarvanzoekt echt een baan overde grens. Daar is niets vreemds aan. Sindsde Europese eenwording zijn vrijwel alleformele obstakels om over de grens inbij de grens en werken even verderop in hetbuurland. Vanuit Nederland wordt voornamelijkover de grens in Duitsland en Belgiëgewerkt.Over de grens kijken, vergroot de kans opwerk – dat is duidelijk. Maar het geeft welrompslomp, alleen al vanwege een vreemdetaal, een andere cultuur en andere wetgeving.het vrije verkeer van werknemers binnenEuropa gemakkelijker te maken.pensioen, aow... • eures biedt allerleipraktische hulp bij het zoeken van werk inhet buitenland. Jeannette van Yperen:‘Werken in het buitenland heeft natuurlijkgevolgen voor onder andere belastingen,buitenland vertaalt. En bij het omgaan metcultuurverschillen. Want ook dat is eenbelangrijk aspect.’Van Yperen noemt het zeer de moeitewaard om je te oriënteren op een baan inhet buitenland. ‘Je vergroot je kansen opwerk aanzienlijk, want het aantal vacatureswaaruit je kunt kiezen, is natuurlijk velevasthoudendheid worden zeer gewaar -deerd door buitenlandse werkgevers’, aldusJeannette van Yperen. Ze benadrukt datiedereen, ongeacht leeftijd of opleiding, bijeures terechtkan met vragen over wonenen werken in andere landen van Europa.Wie interesse heeft, kan via cwi wordendoorverwezen.een eu-land te werken weggenomen.‘Daarom is het zo belangrijk om je goed tepensioen, aow en ziektekostenverzekerin-malen groter. In een land als Ierland isDesondanks is het aantal ‘grensoverschrij-oriënteren’, benadrukt Jeannette van Yperen,gen. eures kent de problemen en heeftbijvoorbeeld het tekort aan geschooldeKijk voor meer informatie opders’ nog niet heel hoog, ongeveer 2,5%landelijk manager van eures, Europeanintensief contact met de Belasting dienst enarbeidskrachten zeer nijpend.’www.eures.infovan de totale Europese beroepsbevolkingEmployment Services. eures is een netwerkde Sociale Verzekeringsbank. Ook helpenEen goede voorbereiding is om allerleiwerkt buiten het geboorteland. Dezevan Europese werkgeversorganisaties, vak-we bij het opstellen van een cv, je presenta-redenen cruciaal. ‘Want als je de barrières‘grensoverschrijders’ vestigen zich in hetbonden en instellingen voor arbeidsvoorzie -tie op een sollicitatie gesprek en hoe je deweet te overwinnen, is dat in het buiten-land waar ze werken, of ze wonen al vlakning zoals cwi. De organisatie is bedoeld omwaarde van je Nederlandse opleiding in hetland een enorme pre. Doortastendheid en• 18 •• 19 •


werkblad mei 2006werkblad november 2006Tijdig hulp zoekenIllustratie: Sieb PosthumaUit de schuldenSchuldenzijn snel gemaakt. ‘Koop nu! Betaal later!’ is een veel -gehoorde kreet. Maar wat als de schuld zo oploopt dat terug -betalen onmogelijk wordt? Dan is er schuldhulpverlening.SchuldhulpDe meeste mensen zoekente laat hulp. Dat isde ervaring van Joke deKock, hoofd van hetbureau schuldhulpverleningvan de gemeente Tilburg. ‘Er rustzo’n taboe op. Mensen denken dat schuldeneen teken zijn van onverantwoord leven eneen laag inkomen. Maar schulden komenvoor bij allerlei inkomens en leefwijzen. Enin iemands leven kan altijd van alles veranderen,bijvoorbeeld door scheiding, ziekte,veranderingen in de economie... We wetennooit hoe we er over vijf jaar voor staan.’Vaak is sprake van een sneeuwbaleffect.‘Mensen vullen het ene gat met het anderetot het echt niet langer gaat. En dan zijn deaanmaningen al fors opgelopen. Of er zijnzelfs al kosten van incassobureaus of deurwaardersbij gekomen. Een rekening van100 euro wordt dan al snel 700 euro. Hetzou mooi zijn als mensen eerder om hulpvragen.’Wie schuldhulp zoekt, kan terecht bij particuliereschuldhulporganisaties, krediet- ofstadsbanken en gemeentelijke afdelingenzoals die van De Kock. De aanpak verschilt.Krediet- of stadsbanken nemen het beheervan iemands budget helemaal over omdaaruit de schulden betalen. Gemeenten,zoals Tilburg, bieden budgetbegeleiding enschuldbemiddeling. De Kock: ‘Mensenbeheren samen met ons hun geld. Wij lerenze weer de waarde ervan en helpen ze dejuiste keuzes te maken.’niet pinnen • Schuldhulpverleners hebbenook eenvoudige tips. Zoals: pin niet bijelke boodschap, haal liever 50 euro contanten doe daarmee de boodschappen vooreen hele week. ‘Wij kijken ook altijd of erregelingen zijn waarop mensen recht hebben,huur- of zorgtoeslag bijvoorbeeld. Datweten mensen vaak zelf niet’, vertelt DeKock.Met schuldeisers kunnen allerlei regelingenworden getroffen. Is er écht geen zicht opafbetaling – bijvoorbeeld vanwege chronischeziekte – dan volgt sanering. In datgeval wordt een lening afgesloten bij dekredietbank om schuldeisers een deel vanhet openstaande bedrag te betalen en derest te laten kwijtschelden. De Kock: ‘Daarmoeten schuldeisers eerst mee akkoordgaan. Een schuldeiser kan ook redenerendat iemand over een paar jaar misschien welgeld genoeg heeft om de hele schuld af telossen.’ In zo’n geval kan worden gekozenvoor schuldbemiddeling. Over een periodevan bijvoorbeeld drie jaar moet elke maandgeld betaald worden aan de bemiddelendeinstantie. Is het inkomen hoger, dan gaatook het aflossingsbedrag omhoog. Elk jaarworden daarover afspraken gemaakt en aanhet eind van die drie jaar krijgt de schuldeiserwat er is binnengekomen.werken • Wie jarenlang schulden moetaflossen, kan het gevoel krijgen dat werkengeen zin heeft: het geld gaat immers tochnaar de schuldeiser? ‘Maar als je werkt’,werpt Joke de Kock tegen, ‘ben je veel eerdervan je schuld af.’ En schuldeisers accepterenbovendien veel sneller een schikkingals ze zien dat de aflosser zich duidelijkinzet. De Kock: ‘Hoe kunnen wij eenschuldeiser het voorstel doen om vijftigprocent kwijt te schelden als jij doodleukblijft zeggen: ik ga niet werken? Vandaardat we juist bij re-integratie vaak meteeneen schuldenregeling treffen. Dan heb je deschuldeisers ook iets te bieden.’ Voor wie?Voor iedereen die veel onbetaalde rekeningenheeft en niet meer weet hoe zebetaald moeten worden.Wanneer?Lukt het niet meer om zelf afsprakenmet schuldeisers te maken, dan volgtloonbeslag – dat betekent dat een deelvan uw loon of salaris automatisch naarde schuldeiser gaat. Is het inkomendaarvoor te laag, dan helpen schuldhulpverlenerseen andere regeling tetreffen.Waar?Schuldhulpverleners zijn te vinden bijde afdeling sociale zaken van degemeente, bij kredietbanken en bij hetmaatschappelijk werk.Hoe werkt het?1 Schuldhulpverleners maken eersteen overzicht van uw schulden.2 Ze onderzoeken uw bestedings -gedrag.3 Ze treffen een regeling met deschuldeiser(s).Meer informatiewww.schuldenvrijleven.nlwww.nooitmeerrood.nlwww.nibud.nlwww.schulden.nl• 20 •• 21 •


interessante siteswerkblad november 2006U bent of wordt werkloos en zoekt een (andere) baan. Het internet is een goede plek om uwWat merkt u ervan?zoektocht te beginnen. Hebt u thuis geen computer? Geen probleem. Bij alle cwi-vestigingenkunt u gratis op het wereldwijde web surfen. Hierbij een selectie van nuttige vacaturesites.De nieuweww-regelswww.cwinet.nlwww.meesterbaan.nlwww.stepstone.nlsite van cwi voor werkgevers enwerkzoekendenwww.werk.nlactuele vacatures en informatie oversolliciteren, loopbaan, beroepen et cetera(kijk ook op www.werk.nl/jongeren)www.vacature.pagina.nlvacatures in het onderwijswww.careerkangaroo.comvacaturezoekmachine die in de tiengrootste vacaturebanken zoektwww.askjim.nlzoekmachine die op alle vacaturebankennaar het ingegeven beroep zoektsite met meer dan 100.000 Europesevacatureswww.europa.eu.int/jobs/eureswerken in Europa, vacatures eureswww.talent4europe.comvacaturesites van twaalf EuropesedagbladenWie na 1 oktober 2006 werkloos is geworden,krijgt te maken met nieuwe ww-regels.Wat wordt er anders en wat merkt u daarvan?Een kort overzicht.Fotografie: Lennaert Ruinenoverzicht van vacaturebanken, werving-www.allevacaturesites.nlwww.arbeitsamt.deen- selectiebureaus, sites met sollicitatie-alle vacaturesites op een rijtjesite van de Duitse arbeidsbureausen loopbaanadvies et ceterawww.intermediair.nlwww.vdab.bewww.vacaturebank.nlvacaturebank (per regio)www.jobnews.nlvacatures voor hoogopgeleidenwww.abu.nlAlgemene Bond Uitzendorganisaties (abu)site van de Belgische (Vlaamse) arbeids -bureauswww.jobinderegio.nlKorter in de wwww anders berekendOntslag in zicht?Meld het zo vroeg mogelijkvacatures, arbeidsmarktnieuws,www.flexwerker.nlsite van vacaturekrant Job in de RegioDe wekeneis blijft bestaan, maar wie alleenEen ww-uitkering hangt altijd af van uwsolliciterenorganisaties op het gebied van uitzenden,www.vakantiejobs.nlaan deze eis (26 van de laatste 36 wekeneerdere loon. Sinds 1 januari 2006 telt voorHet is gemakkelijker om van de ene baan inwww.jobbingmall.nldetacheren, interim-professionals,vakantiejobs, parttime jobs, bijbaantjes,gewerkt) voldoet, heeft voortaan nog rechtde vaststelling van uw uitkering ál het loonde andere te stappen dan werk te zoekenidemfreelancenstageplaatsenop drie maanden in plaats van zes maandenmee dat u in het jaar voordat u werkloosvanuit de ww. Daarom raden cwi en uwvwww.monsterboard.nlwww.waobank.nlthuiswerk.pagina.nlww. Dit is de basisuitkering. Een langerwerd hebt verdiend. Ook eventuele bonus-u aan om zo vroeg mogelijk een dreigendidemcv’s van wao’ers invoeren, zoeken ensite-overzicht over thuiswerkendurende uitkering krijgt u als u in vier vansen en overwerkvergoeding. Hebt u meer-ontslag te melden. Bij cwi kunt u infor -www.jobbox.nlinformatie over rea-subsidieswww.englishlanguagejobs.comde vijf voorafgaande jaren in elk jaar mini-dere banen gehad in dat jaar, dan tellen demeren wat uw mogelijkheden zijn, ookvacatures uit de media voor mbo, hbo, wowww.midlife.nljobsite for non-Dutch speakers who wantmaal 52 dagen loon ontving. Dit is de jaren -inkomsten daaruit ook mee. Uit het totaalals uw ontslag nog niet zeker is. Zijn erwww.jobtrack.nlvacaturesites voor 50-plussersto continue their career in The Netherlandseis. Als u aan de jareneis voldoet, wordtwordt een dagloon berekend.vacatures beschikbaar? Of komt u in aan-vacatures regionale dagbladenwww.oudstanding.nlwww.zoekcollega.nlbekeken wat u totaal aan arbeidsverledenDe ww-uitkering bedraagt de eerste tweemerking voor omscholing? uwv wordtwww.datavac.nlidemvacatureplatform gericht op regionalehebt opgebouwd. Het jaar waarin u 18 bentmaanden 75 procent van dat dagloon; vanafingeschakeld als er meer hulp nodig is,vacatures (uit vnu-media), tests,www.flexhunter.nlarbeidsmarktgeworden, geldt hierbij als vertrekpunt. Perde derde maand 70 procent. Er geldt welbijvoorbeeld een re-integratiecursus.solliciterenmeer dan 2000 links naar bemiddelaars,jaar arbeidsverleden komt u voor ééneen maximumdagloon, namelijk € 170,33www.volkskrantbanen.nlbedrijven, vacaturebanken en werk -maand uitkering in aanmerking. Bij een(peil per 1 juli 2006).vacatures en info over carrière enpersoonlijke ontwikkelinggerelateerde sitestotaal arbeidsverleden van bijvoorbeeld zesjaar, bedraagt uw uitkering dus zes maan-Ontslag aanvechten hoeft nietden. Dat is inclusief de basisuitkering vankort nieuwsSofinummer wordt burgerservicenummer (bsn)drie maanden. Wie aan de weken eis én dejareneis voldoet, krijgt nog maximaal driejaar en twee maanden ww. Dit was voorheenvijf jaar.Wie ontslag krijgt, hoeft hier niet meertegen te protesteren. Vroeger moest eenontslagen werknemer vaak het ontslag aanvechtenom recht te hebben op een wwuitkering.Deed een ontslagen werknemermeer weten:Op de cwi-vestiging ligt debrochure over de nieuwe ww.U kunt deze ook downloadenHet sofinummer wordt vervangen doorWaarschijnlijk wordt het burgerservice-sofi nummer staat daar voortaan burger -dat niet, dan was hij of zij ‘verwijtbaarvia www.uwv.nlhet burgerservicenummer (bsn). Dit num-nummer per 1 januari 2007 ingevoerd.servicenummer of bsn. Het zal dus steedswerkloos’. Nu is iemand alleen verwijtbaarmer is gelijk aan het sofinummer, maar veelDe definitieve invoeringsdatum hangtvaker voorkomen dat u gevraagd wordt omwerkloos als hij of zij zélf en zonder acutebreder toepasbaar, bijvoorbeeld ook in deaf van de behandeling door de Eersteuw bsn in te vullen of op te geven. U kuntnoodzaak ontslag neemt, of om een ‘drin-zorg en het onderwijs. Het voordeel is dat uKamer. Maar dat het bsn er binnenkortdan gewoon uw sofinummer opgeven ofgende reden’ ontslag krijgt. Van een drin-straks niet langer steeds opnieuw uw gege-komt, is zeker. Daarom werkt uwv vanafinvullen.gende reden is sprake als een werknemervens hoeft te verstrekken. Als u al een sofi -1 januari 2007 met het bsn. Vanaf diezich bij zijn werkgever ernstig heeft mis-nummer hebt, dan wijzigt dit automatischdatum zal uwv de oude formulieren enVoor meer informatie:dragen.in een bsn. U hoeft daar niets voor te doen.documenten vervangen. In plaats vanwww.programmabsn.nl• 22 •• 23 •


‘Ik voel me nuttig’Naam: Radmila VukomanovicLeeftijd: 31 jaarVroeger: vluchtelingenstatus, administratief werkNu: beleidsmedewerker ministerie van Sociale Zaken & WerkgelegenheidDaarom stapte ik naar Emplooi, arbeidsbemiddelingsbureauvoor vluchtelingen, maarze weigerden me in te schrijven want ik hadgeen vluchtelingenstatus meer. Inmiddelswas ik getrouwd en had ik het Nederlandsstaatsburgerschap. Na zes maanden aandringen,gingen ze overstag en schreven me tochin. Kort daarop kon ik op gesprek bij de universiteitvoor een baan als onderzoeker. Maarde functie bleek toch niet helemaal aan mijnverwachtingen te voldoen.Gelukkig kwam uaf Job Support toen met devraag of ze mijn cv mochten presenteren aanhet ministerie van Sociale Zaken en Werk -gelegenheid. Al snel werd ik uitgenodigd énaangenomen als beleidsmedewerker van hetproject intersectorale arbeidsmobiliteit. Ditproject bevordert de integratie van ouderewerknemers die door een psychische of lichamelijkeaandoening moeten uitkijken naarander werk. Ik beoordeel rapportages, orga -niseer bijeenkomsten en houd contact metonderzoeksbureaus. Het bevalt hartstikkegoed. Ik voel me nuttig door mijn werk, hebleuke collega’s en hoop op deze manier eenbijdrage te leveren aan een betere samen -leving.’‘In 1992 vluchtte ik samen met mijnmoeder uit Bosnië naar Nederland,vlak na het uitbreken van de oorlog.Maar een maand later ben ik teruggegaan ommijn zieke vader te verzorgen. Later is hijnaar Nederland gegaan; ik bleef alleen achter.Ik heb de middelbare opleiding economieafgemaakt en me ingeschreven voor tweeuniversitaire studies: landbouwkunde eneconomie. Maar de situatie in mijn woonplaatsBanja Luka verslechterde. Er wasgeen water, geen elektriciteit en de fysiekebedreiging was groot. Daarom ben ik in 1994alsnog illegaal naar Nederland gekomen.Na anderhalf jaar in asielzoekerscentra kreegik via Vluchtelingenwerk zelfstandigewoon ruimte in Amsterdam. Eindelijk kon ikeen cursus Nederlands beginnen. Het niveauwas alleen zo laag, dat ik zelfstudie ben gaandoen. Drie maanden later slaagde ik voor hetstaatsexamen en weer drie maanden latervoor het voorbereidend jaar voor anderstaligenaan de Vrije Universiteit. Na toelatingsexamensin Engels en wiskunde begon ik in1998 met de studie sociaal-culturele wetenschappen.Het eerste jaar was het moeilijkst,vanwege de taalbarrière. Elk vijfde woordvan de docent ging langs me heen. Intussenmoest ik ook voor mijn één jaar oude zoonzorgen. Een studieadviseur raadde me aan testoppen, maar daar wilde ik niets van weten.In 2005 ben ik afgestudeerd.Na 45 sollicitaties en evenveel afwijzingen,meestal wegens gebrek aan werkervaring,bood uitzendbureau Vedior me een baan aanals administratief medewerkster bij eenbank. Nee, mijn droombaan was het niet,maar ik wilde ergens beginnen. Tegen hetmoment dat de verveling toesloeg, nodigdeuaf Job Support me uit voor een netwerkbijeenkomstmet potentiële werkgevers; zijhelpen hoogopgeleide vluchtelingen bij hetvinden van een baan. Het leverde bemoedigendecontacten op, maar geen baan.Tips van RadmilaVraag jezelf in alle eerlijkheid af: wat maakt mijgelukkig?Visualiseer vervolgens waar je over tien jaar benten maak een plan om je doel te bereiken (maarwees flexibel en stel niet te hoge eisen aanjezelf).Zelfkennis en zelfkritiek zijn erg belangrijk.Zet kleine stapjes, zodat je gemotiveerd blijft.Banenoffensief voor vluchtelingenuaf Job Support is onderdeel van de Stichtingvoor Vluchtelingen Studenten uaf. Samen metVluchtelingenwerk Nederland, cwi en Emplooistartte uaf eind 2005 het BanenoffensiefVluchtelingen. Het Banenoffensief wil in driejaar 2500 vluchtelingen aan werk helpen doormiddel van advies, begeleiding, bemiddeling enre-integratietrajecten.Kijk op www.banenoffensiefvluchtelingen.nlFotografie: Bas Beentjes• 24 •

More magazines by this user
Similar magazines