13.07.2015 Views

KURKDROOG! - Chiro - Chirojeugd Vlaanderen

KURKDROOG! - Chiro - Chirojeugd Vlaanderen

KURKDROOG! - Chiro - Chirojeugd Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4Er zijn meer meisjesgroepen dan jongensgroepen. Je zoudus verwachten dat er meer meisjesleiding is, maar dat isniet zo. Betekent het dat meisjegroepen minder leidinghebben? Of dat in gemengde groepen meer jongens zittendan meisjes?GroepenIn 2006-2007 waren er 967 Chirogroepen aangesloten. Datzijn er 8 minder dan het jaar voordien. Verdwijnen groepen,of komt het door het fusioneren van groepen? Het afgelopenjaar waren er 4 jongensgroepen en 4 meisjesgroependie samengingen. Dat betekent dat er vier groepen minderbestaan. Bovendien zijn er 6 Chirogroepen écht gestopt.Dat is natuurlijk zeer jammer. Gelukkig zijn er ook tweegroepen opgericht.Het aantal groepen is gedaald van 1 111 in 1994-1995 tot967 in 2006-2007. De afgelopen 13 jaar stopten er gemiddeld7,4 groepen per jaar. In de jaren ’90 lag het aantal wathoger, de laatste jaren lag het wat lager. De uitzonderingwas 2005-2006, met 10 groepen die ophielden te bestaan.Tussen 1998 en 2002 was er een piek in het samensmeltenvan groepen tot gemengde groepen. Op het hoogtepuntbesloten 40 groepen om met hun partnergroep gemengddoor het leven te gaan. De laatste jaren is het aantal fusiesminder geworden.Ons aantal groepen daalt dus doordat er groepen stoppenen doordat groepen fusioneren. Bij elke fusie blijft er ééngroep minder over.In 1994 was nog 33,7% van onze groepen een jongensgroep,40,2% was een meisjesgroep en 26,1% was eengemengde groep. In 2006 is dat anders. De jongensgroepenmaken nog 27,9% uit van het totaal, de meisjesgroepenhebben een aandeel van 33,7% en het deel gemengdegroepen is 38,4%.Soorten Chirogroepen 2006-2007Leden en leiding in de groep?Het gemiddelde aantal leiding per groep is 15 personen, VB,proost en freelancers meegerekend. Als we die niet meetellen,blijven er gemiddeld 13,7 leid(st)ers over. Dat aantalstijgt zeer langzaam. Dat betekent niet noodzakelijk dat erook in héél de Chiro meer leiding is. Er zijn ook steeds mindergroepen. Het zou kunnen betekenen dat de groepenmet minder leiding als eerste stoppen, wat een logischeverklaring kan zijn.Het gemiddeld aantal leden per groep is nu 84. Dat zijntien leden meer per groep dan 10 jaar geleden. Er zijn dussteeds minder groepen maar ze zijn wel groter.Hoe groot is de hele Chirofamilie?Ribbels: 11373Speelclub: 19244Rakwi’s: 18219Tito’s: 13398Keti’s: 10834Aspi’s: 6893Leiding: 15417Kadermensen 1139Totaal: 96 517OproepAantal Chirogroepen: 967Je zit in de Chiro en je moet binnenkort een thesisof een eindwerk schrijven? Dan is de Chiro voorjou hét onderwerp. Heb je zelf nog geen concreetidee, neem dan contact op met de mensen van decel Documentatie. Zij helpen je graag verder opweg, zowel bij het verfijnen van je onderwerp als bijde verdere uitwerking. Heb je wel al een concreetidee? Dan is het nog altijd interessant om eenscontact op te nemen!En er is meer. In 2008-2009 viert de Chiro haar 75-jarigbestaan. In de loop van dat jaar willen we onderandere een studiedag houden, waarbij we onderandere een plaatsje reserveren voor alle eindwerkenen thesissen over de Chiro. Ook jouw onderzoekkan daar een plaats krijgen, en wil je er zelf nog watuitleg bij geven, dan ben je meer dan welkom!Stuur een mail naar documentatie@chiro.be vooralle informatie. Of neem al eens een kijkje op www.chiro.be/thesisonderwerpen.Als je’t mij vraagt:CHIROKurkdroog!Chirojeugd-Vlaanderen vzwKipdorp 30 | 2000 Antwerpen[ Tel.] 03-231 07 95 [ Fax ] 03-232 51 62[ Email ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.beN O TABENEbelgië-belgiqueoktober 2007 | Nota Bene verschijnt tweemaal per jaar als bijlage bij de nieuwsbrief voor kaderleiding | een uitgave van Chirojeugd-Vlaanderen vzw. | VU: Bart Boone, Afzendadres: Kipdorp 30, 2000 AntwerpenElk jaar in september zetten we de administratie weerop “nul”. Alle gegevens in ons administratieprogrammaworden verzameld en apart gezet in de databank.De aansluitingen (en dus ook de verzekeringen)blijven natuurlijk wel geldig, maar het programmawordt klaargemaakt om de nieuwe aansluitingen teverwerken. De gegevens die we zo verzamelen, gebruikenwe dan om cijfermateriaal uit te halen. In deze Nota Benekrijg je een aantal algemene gegevens en trends. We leggenook nog eens uit hoe bepaalde gegevens berekend wordenGTP en de strijd tegen de vieze cijfers!GTP-cijfers zijn als kernenergie. Als je ze juist interpreteerten gebruikt, helpen ze je om problemen in Chirogroepen tevoorkomen. Als je ze verkeerd gebruikt, maken ze veel kapot.De GTP-cijfers worden verspreid naar alle gewesten en verbonden.Normaal krijgen groepen de cijfers niet. Zij wetenimmers zelf hoeveel leden ze hebben, en hoeveel leiding zede volgende jaren zullen hebben.Wat is een GTP-cijfer?GTP staat voor Gezond Toekomst Perspectief. We bekijkenhoeveel leden elke afdeling in een groep heeft, hoeveelleiding en extra personen, en daarmee berekenen we eencijfer. Dat cijfer geeft aan of een groep in de toekomst(leidings)problemen kan krijgen. Hoe lager het GTP-cijfer vaneen groep, hoe groter de kans is dat die groep een leidingstekortgaat kennen.P.B.2099 Antwerpen X8/1849Afgiftekantoor2099 Antwerpen XP2A8304en waarvoor je ze kunt gebruiken. Wiegeïnteresseerd is in de gegevens zelf kan terecht bij bij de celDocumentatie (documentatie@chiro.be).adreskleverAls het GTP-cijferx Hoger ligt dan 100, dan zit detoekomst van de groep veilig, alleen een ramp kan onheilbrengen;x Tussen 80 en 100 bedraagt, dan kan je groep tegen eenstootje;x Tussen 60 en 80 ligt, kan de toekomst vele richtingen uit, eris geen onmiddellijke dreiging;x Tussen 40 en 60 zit, dan moet je toch alles eens goed bekijken;x Lager ligt dan 40, dan is er wel wat werk aan de winkel,wees voorzichtig.Denk zelf!Jij weet als verbonds- of gewestleiding best hoe een groeper voor staat. De GTP-cijfers zijn er enkel om je te helpen. AlsColofonSamenstelling: Bart Boone & Merijn Gouweloose (cel Documentatie)Taalnazicht: Bart Boone | Vormgeving: Jan Van BostraetenChirojeugd-Vlaanderen vzw | Cel Documentatie,Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, 03-231 07 95documentatie@chiro.be1


2een groep een zeer laag GTPcijferheeft, moet je je eerstafvragen of je weet hoe datkomt. Is er te weinig leiding?Of zijn er geen aspi’s of keti’s?Je moet je groepen kennen.Wie zijn of haar groepenniet kent, kan de GTP-cijferseigenlijk niet gebruiken. Dekans dat je dan een fouteinterpretatie maakt, is zeergroot! De GTP-cijfers zijneigenlijk een alarm. Als het cijfer te laag wordt, moet je diegroep wat grondiger bekijken dan andere groepen.Chiro in cijfersSinds 1994 werkt de Chiro met een elektronische database.Die heet Kipadmin en is gemaakt op maat van de Chiro. Decijfers die we daar uit kunnen halen gaan van 1994 tot hetChirojaar 2006-2007.Leden?Het aantal Chiroleden bleef van 1994 tot 2005 vrij constant:tussen 78 000 en 79 000. De laatste twee Chirojaren is dathoger. Er waren het afgelopen jaar 79 961 leden aangesloten.Daarbij zaten 35 824 jongens en 44 137 meisjes.Een GTP-cijfer zegt namelijk enkel iets over detoekomstkansen van een groep. Het zegt niets overde kwaliteit in een groep. Een groep met een laagGTP-cijfer kan een kleine, goed draaiende Chirogroepzijn. Een fout imago, lokalenproblemen of eenfinancieel probleem zijn zeker even bepalend als hetaantal leden en leiding.Voorbeeld: Chiro Kolderflupken heeft een GTP-cijfer van120. Hoera, geen enkel probleem! Twee weken laterstopt drie kwart van de leidingsploeg, door een hoogoplopendeen aanslepende ruzie over drugs. En nu heeftChiro Kolderflupken wél een probleem! Aan het GTP-cijfer kun jedus niet zien of een groep goed bezig is of niet.Traditioneel (of toch minstens sinds 1994) waren er altijd meermeisjes Chirolid dan jongens. Tussen 2002 en 2004 leek datverschil te verkleinen, maar dat is niet blijven duren. De meisjeszijn nog altijd met 8313 meer dan de jongens.Per afdelingSinds 2002 zijn de ribbels officieel erkend als afdeling. Onzecijfers zijn vanaf dan ook opgesplitst. Dat verklaart wel deplotse daling van het aantal speelclubbers in 2002. Door de opsplitsing is het moeilijk om over de jaren heen te vergelijken.Daarom tellen we alle -12j-jarigen samen.Van 1994 tot 2000 steeg het aantal leden jonger dan 12 jaartot 50 079. Nadien daalde het aantal tot 47 551 in 2003.Sindsdien ging het enkel beter, tot 48 836 het afgelopen jaar.Wat wel opvalt, is dat het aantal rakwi’s blijft dalen.Lange tijd leefde de overtuiging dat de overgang van rakwinaar tito een gevaarlijk moment is . Op die leeftijd zoudenHet totaal aantal -12-jarigen stijgt,maar het aantal rakwi’s blijft dalen. Paniek?honderden leden stoppen met Chiro. De Titocommissieonderzocht het in 2006, maar hun conclusie was dat er nietopvallend meer leden stoppen bij de tito’s dan bij andere afdelingen.Het aantal tito’s bleef de laatste drie jaren gelijk, rond13 900. Behalve het afgelopen werkjaar, toen waren er plots600 tito’s minder.Uit het tito-onderzoek blijkt: We moeten niet te vlug panikeren!Het is niet zo dat er opvallend meer tito’s dan leden van andereafdelingen de Chiro verlaten. Toch merken Chirogroepen dater een daling is in het aantal leden vanaf tito’s. Enkele verklaringen:In vele groepen zit een lid drie jaar bij de speelcluben drie jaar bij de rakwi’s. Vanaf tito’s is dat slechts twee jaar,een minder grote groep is dus het logische gevolg. Bovendienworden er over het algemeen veel meer wervingsacties gedaanom de speelclub- en rakwi-afdeling te vergroten.(Dubbelpunt, september 2006)De keti’s waren in 1994 nog met 11 000. Na een terugval tot9386 in 1999, is het aantal keti’s nu weer gestegen tot 10 834.Het aantal aspi’s zat de afgelopen zes jaren in de lift. In 2001zaten we aan een dieptepunt, met “maar” 5505 aspi’s. Ondertussenzijn dat er 6893, het hoogste aantal aspi’s sinds we degegevens zijn beginnen bijhouden in 1994!Het aantal groepen met aspi’s is vanaf de lancering van deAlive-campagne in 2001 beginnen stijgen. Daaruit kondenwe afleiden dat de Alive-campagne waarschijnlijk succes had.Helaas blijft dat niet duren, want de laatste twee jaren daaldehet aantal groepen met aspi’s met 19.“Het aantal aspi’s was nog nooit zo hoog de afgelopen13 jaar.”“Op twee jaar tijd 19 groepen minder die aspi’shebben”Zijn we aan het verkleuteren?Nee, want kleuters zijn niet toegelaten in de Chiro.Het aandeel -12-jarigen ligt meestal rond 60%, en dus is 40%van de leden en leiding ouder dan 12 jaar. Rond 2000 was dieverhouding wat verstoord, en waren er meer leden (64%) jongerdan 12 jaar. Vanaf dan zijn de percentages weer opgeschovenrichting de verhouding 60/40, behalve het afgelopen jaar.Het begin van een nieuwe verschuiving?We verkleuteren niet, maar we mogen niet vergeten dat ons ledenbestandniet aansluit bij de bevolkingscijfers in Vlaanderen.In verhouding heeft de Chiro te veel leden jonger dan 12 jaar,en te weinig leden ouder dan 12 jaar. We zijn een spiegelbeeld:in Vlaanderen zijn er 40% jongeren tussen 6 en 12 jaar, en 60%tussen 12 en 25.M/V met korte broek/rok?Chiro telt meer vrouwen dan mannen. Er zijn 44 137 meisjeslid van de Chiro, en ‘maar’ 35 824 jongens. Dat overwicht vanmeisjes ging op voor alle afdelingen, behalve voor de aspiranten.Er waren (voor zover we weten) altijd meer jongens aspidan meisjes. Tot 2005-2006. Sindsdien zijn er evenveel meisjesaspi. Zowel het aantal meisjesaspi’s als jongensaspi’s stijgt,maar het aantal meisjes groeit veel sneller dan het aantal jongens.Vandaar dat er evenveel meisjes als jongens aspi zijn.Voor eerst evenveel meisjes als jongens aspirantEn in Vlaanderen?In de krant staat soms dat er nergens ter wereld zo veel mensenlid zijn van een jeugdvereniging. Wat betekent dat voor deChiro? We kunnen de bevolkingscijfers niet helemaal vergelijkenmet de ledencijfers van de Chiro. We hebben namelijkbevolkingscijfers voor jongeren van 0 tot 25 jaar oud. Maar inde Chiro zitten ook een aantal mensen ouder dan 25. Daaromrekenen we VB’s en proosten niet mee, die zijn meestal eenstukje ouder. Van alle jongeren tussen 6 en 25 jaar, zat 5,67% inde Chiro in 2006. Dat is iets meer dan de jaren daarvoor, toenwas niet meer dan 5,6% lid van de Chiro.Van de kinderen tussen 6 en 12 jaar zit ongeveer 10% in deChiro. Over de oudere leden is het moeilijk om uitspraken tedoen. Het enige dat we kunnen zeggen is dat van alle jongerentussen 12 en 18 jaar, ongeveer 6% in de Chiro zit.Leiding?We hebben pas duidelijke cijfers over leiding vanaf 1998. Voordienwerden VB’s en proosten samen met de leiding geteld.In 2001-2002 bereikte het aantal Chiroleid(st)ers een dieptepunt.Ze waren toen nog met 12 720. Sindsdien is het aantalleid(st)ers weer gestegen tot 13 384. Het aantal jongensleidingt.o.v. het aantal meisjesleiding is een 50/50-verhouding.3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!