Views
3 years ago

Putten in S e an ... - CBF

Putten in S e an ... - CBF

3.2.2 Relatie

3.2.2 Relatie effectiviteit en efficiency ................................................................................................ 203.2.3 Inputs ............................................................................................................................................ 213.2.4 Transformatie .............................................................................................................................. 223.2.5 Outputs en outcomes .................................................................................................................. 223.2.6 Doelstelling .................................................................................................................................. 233.3 Effectiviteit: een complex begrip ............................................................................................................ 243.3.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 243.3.2 Outputgericht .............................................................................................................................. 243.4 Model Jägers en Jansen .......................................................................................................................... 253 .4.1 Effectiviteitcriteria ....................................................................................................................... 253.4.2 Interrelaties ., ................................................................................................................................ 263.4.3 Operationalisatie van de criteria ............................................................................................... 263.5 Model Keuning en Eppink ..................................................................................................................... 263.6 Visie van Van Helden/Jansen op prestatiemeting .................................................................................. 273.6.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 273.6.2 Meerdere belanghebbenden ...................................................................................................... 273.6.3 Omgeving van de organisatie ................................................................................................... 283.6.4 Mate van decentralisatie ............................................................................................................ 283.7 Model CCAF .......................................................................................................................................... 293.8 Conclusie ................................................................................................................................................ 304 Elementen verantwoording over effectiviteit en efficiency ............................................................... 314.1 Inleiding ................................................................................................................................................. 314.2 Dimensies raamwerk. ............................................................................................................................. 314.2.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 314.2.2 Objectives and activities ............................................................................................................. 314.2.3 Systems and processes ...........................,.................................................................................... 314.2.4 Economy en efficiency ................................................................................................................ 324.2.5 Program outcomes ...................................................................................................................... 324.2.6 Flexibility ...................................................................................................................................... 334.2.7 Working environment ................................................................................................................ 334.2.8 Protection of assets ...................................................................................................................... 334.2.9 Financial results ........................................................................................................................... 344.3 Raamwerk effectiviteit FWI - gericht op de bestedingen ....................................................................... 344.3.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 344.3.2 Prestatie-indicatoren en kengetallen [§ nog herschrijven, zie ook § 3.4.3] .......................... 354.3.3 Normen ......................................................................................................................................... 364.4 Rapportagevorm [ nog herschrijven / herzien] ...................................................................................... 374.4.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 374.4.2 Objectives en activities ............................................................................................................... 374.4.3 Systems and processes ................................................................................................................ 374.4.4 Economy en efficiency ................................................................................................................ 374.4.5 Program outcomes ...................................................................................................................... 384.4.6 Flexibility ...................................................................................................................................... 384.4.7 Financial results ........................................................................................................................... 394.5 Conclusie ................................................................................................................................................ 395

5 Systeem van interne beheersing ............................................................................................................. 415.1 Inleiding ................................................................................................................................................. 415.2 Management con trol of internal control? .............................................................................................. 415.3 Internal control nader belicht ................................................................................................................ 425.3.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 425.3.2 Concentratie op één categorie ................................................................................................... 435.4 Componenten van het internal con trol systeem van het COSO-rapport ..............................................435.4.1 Controlomgeving ........................................................................................................................ 435.4.2 Risicobeoordeling ........................................................................................................................ 435.4.3 IC-procedures .............................................................................................................................. 445.4.4 Informatie en communicatie ...................................................................................................... 445.4.5 Bewaking ...................................................................................................................................... 445.5 Rapportering over het systeem van interne beheersing ........................................................................ .446 De accountant als assurance provider? .................................................................................................. 457 Afstemming betrokkenen ........................................................................................................................ 458 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen .......................................................................................... 45Literatuurlijst (voorlopig) ................................................................................................................................ 46Geraadpleegde internetsites ............................................................................................................................ 50Overige informatiebronnen ............................................................................................................................. 50Figuren en tabellen ............................................................................................................................................ 51Figuren .............................................................................................................................................................. 51Tabellen .............................................................................................................................................................. 51Afkortingen ......................................................................................................................................................... 52Bijlage 1 Lijst fondsenwervende instellingen - internationale hulp ....................................................... 53Bijlage 2 INI

Page 1 Page 2 M E H R Z W E C K K A T A S T E R Vortr'age an der ...
J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 - CBF
J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 - CBF
1 B esch rijvin g op leid in gen E S F S ectorp roject D etailh an d el ...
R A A D S P R E S I D I U M - Bestuurlijke informatie van de ...
V E R S L A G O V E R H E T J A A R 2 0 0 7 - CBF
F I N A N C I E L E J A A R S T U K K E N 2 0 0 6 - CBF
b bib Ca blio ata va oth talo an he og de ek gus e k D s Die est t
J a a r g a n g 0 2 , n u m m e r 0 2 S - Technische Universiteit ...
R A N G S tarter H u n d R asse V erb an d O rtsgru p p e W els W els ...