Views
3 years ago

Putten in S e an ... - CBF

Putten in S e an ... - CBF

Inleiding1.1 Corporate governance en interne beheersing1.1.1 Algemene ontwikkelingenDe laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor corporate governance en interne beheersing.De belangrijkste rapporten die aan deze toegenomen aandacht hebben bijgedragen zijn:" Internal Control- Integrated Raamwerk, US 1992/1994 (COSO-rapport);" The Financial Aspects of Corporate Governance, UK 1992 (Cadbury-rapport);Ol Corporate Governance in Nederland, NL, 1996, (Rapport-Peters).Deze rapporten zijn voornamelijk gericht op ondernemingen waarbij de belangen van de aandeelhoudersvoorop staan. Door de scheiding tussen leiding en kapitaal verschaffing is er bij de aandeelhoudersbehoefte aan transparante informatie omtrent de wijze waarop het management met hun verantwoordelijkhedenen zeggenschap omgaat en over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurden processen worden beheerst.De aanbevelingen hieromtrent die in het Rapport-Peters worden gedaan zijn niet alleen van toepassingop ondernemingen: het speelt op vele plaatsen in de samenleving zowel in de private als in de publiekesector 2 •1.1.2 Ontwikkelingen in de not-for-profitsedorEr is dan ook niet alleen bij ondernemingen aandacht voor corporate governance. Opvallend is datmet name in de not-for-profitsector een aantal specifieke rapporten op dit gebied zijn verschenen. Zozijn er publicaties geschreven met betrekking tot woningbouwcorporaties 3 , de gezondheidszorg 4 enhet hoger onderwijss. Deze aandacht is te verklaren door het maatschappelijk belang dat dergelijkeorganisaties hebben en de daarmee samenhangende verwachting van een effectieve en efficiënte bestedingvan de ontvangen middelen. Dat wordt veroorzaakt doordat ook bij dit type organisatiessprake is van scheiding tussen kapitaalverschaffing en leiding.Een overeenkomende mening in de verschenen rapporten is: I door de maatschappelijke taak van notfor-profitorganisatieshebben de belanghebbenden recht op verantwoording over de realisatie van dedoelstellingen, de kwaliteit en de prestaties, maar ook over de opzet en werking van de interne beheersingsmaatregelendie een effectieve en efficiënte besteding van het belastinggeld moeten waarborgen'.De eerste doelstelling van interne beheersing volgens de definitie van COS06 'Effectiveness and efficiencyof operations' neemt bij not-for-profitorganisatie derhalve een bijzondere plaats in.1.2 Fondsenwervende instellingen1.2.1 AlgemeenFondsenwervende instellingen maken een belangrijk deel uit van de not-for-profitsector 7 • Fondsenwervendeinstellingen (nader te noemen FWI) zijn particuliere organisaties die:" Qua doelstelling niet op winst zijn gericht, maar op het leveren van goederen en/of diensten tenbehoeve van het bevorderen van een maatschappelijk nut;2 Commissie Corporate Governance, 1996, pagina 93 Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties, Naar professioneel toezicht4 Commissie Health Care Governance, Health Care Governance, aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording inde Nederlandse gezondheidszorg5 Commissie Transparant Toezicht Hogescholen, De raad van toezicht in het hbo, transparant, onafhankelijk en deskundig toezicht6 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, Internal Control-Integrated Raamwerk,7 Herremans, J.H.H.M. e.a., 1993, pagina 24 en 258

ClClVoor het realiseren van de doelstellingen een beroep doen op de publieke offervaardigheid;Gebruik maken van gelden en/of goederen die vrijwillig zijn afgestaan, geen of geen evenredigetegenprestatie voor geleverde goederen of diensten vormen en waaraan geen rechten voor zorg ofhulp worden ontleend 8 / 9In Nederland wordt toezicht uitgeoefend op FWI door het Centraal Bureau Fondsenwerving (nader tenoemen CBF). Het is haar 10 taak om een verantwoorde fondsenwerving en -besteding te bevorderendoor middel van het beoordelen van FWI en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstantiesen het publiek. FWI die door het CBF als 'betrouwbaar' worden beoordeeld mogen het CBFkeurmerkvoeren. Dit keurmerk laat zien dat de organisatie zich op een verantwoorde wijze bezighoudt met het inzamelen van geld voor een 'goed doel'.1.2.2 Charity governanceFondsenwerving is gefundeerd op maatschappelijk vertrouwen, heeft een publiek karakter en kentvele belanghebbenden. Inzicht in de wijze van beheer en toezicht van de fondsenwerving en -besteding is van belang. De donateur wil zekerheid hebben dat zijn gift effectief en efficiënt wordt besteed.Omdat hij geen directe controlemiddelen ter beschikking heeft moet hij vertrouwen hebben inde FWI. De FWI moet de donateur ervan overtuigen dat zij een adequaat beheer en toezicht uitoefentom te waarborgen dat de ontvangen middelen effectief en efficiënt worden besteed. Van deze wijzevan beheer en toezicht zal de FWI verantwoording moeten afleggen.1.2.3 Verantwoording effectiviteit en efficiencyDe controle op de bestedingen van fondsenwervende instellingen gaat momenteel niet verder danaccountantscontrole. Een verklaring van de accountant dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft,zegt nog niets over de effectiviteit en efficiency van de uitgevoerde activiteiten.In de periode 2001-2002 heeft het CBF onderzocht 11 hoe de criteria voor het keurmerk op het punt vande bestedingen kunnen worden aangescherpt. Vanaf het verslagjaar 2004 gelden er voor FWI scherperecriteria voor het verkrijgen en behouden van het CBF-keurmerk. Zij moeten kunnen aantonen datzij voor zichzelf een systematisch antwoord hebben op met name de volgende vragen:Cl Hoe en waaraan wordt het geld besteed?Cl Hoe worden de bestedingen gemonitord en geëvalueerd?co Hoe meet de organisatie de resultaten?Cl Hoe communiceert de organisatie over de doelstellingen en de realisatie daarvan?Concreet betekent dit laatste punt dat de FWI door middel van een rapportage met het publiek moetcommuniceren over hoe effectief haar activiteiten zijn geweest en hoe efficiënt de ontvangen middelendaarvoor zijn ingezet.1.3 Rol van de accountantHet opstellen van een verantwoording over effectiviteit en efficiency is echter alleen zinvol als hetmaatschappelijk verkeer hier waarde aan kan toekennen. Het moet zekerheden bieden ten aanzienvan de getrouwheid. Als onafhankelijke deskundige is de accountant wellicht de juiste persoon om inzijn rol als assurance provider een dergelijk verslag te beoordelen. Hij zou door zijn deskundigheid ophet gebied van onder andere externe verslaggeving en interne beheersing een oordeel kunnen geven8 Raad voor de jaarverslaggeving, Richtlijn 650.107 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, aangepast 20009 Izeboud, C. en Karman, M., 1997, pagina 104710 Centraal Bureau Fondsenwerving, Doel en taken, pagina 211 Centraal Bureau Fondsenwerving, 'Controle op de kwaliteit van de besteding voor het goede doel', persbericht Amsterdam, 30 mei 20029

Page 1 Page 2 M E H R Z W E C K K A T A S T E R Vortr'age an der ...
J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 - CBF
J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 - CBF
1 B esch rijvin g op leid in gen E S F S ectorp roject D etailh an d el ...
R A A D S P R E S I D I U M - Bestuurlijke informatie van de ...
b bib Ca blio ata va oth talo an he og de ek gus e k D s Die est t
F I N A N C I E L E J A A R S T U K K E N 2 0 0 6 - CBF
V E R S L A G O V E R H E T J A A R 2 0 0 7 - CBF
J a a r g a n g 0 2 , n u m m e r 0 2 S - Technische Universiteit ...
R A N G S tarter H u n d R asse V erb an d O rtsgru p p e W els W els ...