13.07.2015 Views

Breng de natuur naar ons bedrijf - Natuurpunt

Breng de natuur naar ons bedrijf - Natuurpunt

Breng de natuur naar ons bedrijf - Natuurpunt

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Een aanbeveling van:Breng de natuurnaar ons bedrijfMet het bijenhotel en het bijhorendebloemenmengsel van Natuurpunt kan ons bedrijfop een makkelijke manier mens en natuur helpen.Het bijenhotel is het ideale nest voor solitairebijen, nuttige beestjes die bovendien niet prikken.Wilde bijen zorgen voor de bestuiving van heelwat bloemen en landbouwgewassen. Maar doorhet verdwijnen van natuur, ziektes en het gebruikvan pesticiden gaat het er niet goed mee. Laatvoorbijgangers, klanten en het personeel zien datons bedrijf zich inzet voor de natuur.Heel wat andere bedrijven gingen ons al voor: vandrukkerij De Bie tot Janssen Pharmaceutica.Plaats dus ook een bijenhotel en voorzie een mooiebloementuin. Een bijenhotel wordt op ons bedrijf algeïnstalleerd vanaf 220 euro.Bestellen tussen september en januari is geplaatsttussen februari en april!Bestellen en info:www.natuurpunt.be/bijenhotelsof contacteer Joris Frederickx0476 82 00 34bijenhotel@natuurpunt.be


Breng de natuurnaar ons bedrijfmet de bijenhotels van Natuurpuntwww.natuurpunt.be/bijenhotels

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!