Algemenewerking 2008 - Centrum voor gelijkheid van kansen en ...

diversiteit.be

Algemenewerking 2008 - Centrum voor gelijkheid van kansen en ...

INLEIDINGJozef De Witte, directeurEdouard Delruelle, adjunct-directeurCentrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding


De activiteiten van het Centrum voor gelijkheid vankansen en voor racismebestrijding (hierna ‘het Centrum’)vloeien voort uit bij wet toegekende opdrachten. Zezijn ook sterk afhankelijk van de actualiteit en uitdagingendie onze gediversifieerde samenleving met zichmeebrengt. Dat is ook de reden waarom het Centrumverschillende manieren van werken en bemiddelen heeftontwikkeld.In de loop der jaren heeft het Centrum zich gespecialiseerdin de volgende drie ‘functies’: individuelemeldingen behandelen (vragen over discriminatie ofproblemen in verband met de grondrechten van vreemdelingen),mensen informeren, vormen en sensibiliserenover materies waarvoor het bevoegd is en adviezen enaanbevelingen formuleren voor de betrokken actoren inonze samenleving en in het bijzonder voor de overheid.Het Centrum wil zich met andere woorden ten dienstestellen van de burgers, maatschappelijke actoren en overheden.Daarbij streeft het naar een optimaal evenwichttussen discussie en actie.Via deze drie functies oefent het Centrum de opdrachtenuit die door de wetgever zijn toevertrouwd: “HetCentrum heeft als opdracht het bevorderen van de gelijkheidvan kansen en het bestrijden van elke vorm vanonderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grondvan: nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomstof nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuelegeaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing,burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging,huidige of toekomstige gezondheidstoestand,fysieke of genetische eigenschap en sociale afkomst. HetCentrum heeft eveneens tot opdracht te waken over hetrespect van de grondrechten van de vreemdelingen en deoverheid te informeren over de aard en de grootte van demigratiestromen. Het heeft ook tot taak het overleg ende dialoog te ontwikkelen tussen alle overheidsactorenen de private actoren die betrokken zijn bij het opvangenintegratiebeleid van de immigranten. Bovendien heefthet Centrum de opdracht de bestrijding van de mensenhandel(en de mensensmokkel) te stimuleren.”Het activiteitenverslag 2008 biedt een overzicht vande dagelijkse werkzaamheden van het Centrum en vande activiteiten die uit zijn opdrachten voortvloeien.Het schetst ook een beeld van de manier waarop hetCentrum zijn drie ‘functies’ in zijn structuur en werkingintegreert.We herinneren eraan dat dit jaarverslag slechts één vande vier verslagen is die het Centrum over het werkingsjaar2008 publiceert. Sinds vorig jaar is immers beslistom naast het algemene activiteitenverslag ook driethemaverslagen uit te brengen. Daarin analyseert hetCentrum de ontvangen meldingen en bespreekt het deopmerkelijke dossiers van dat jaar, om zo zicht te krijgenop de algemene toestand in België voor elk van debehandelde domeinen: de bestrijding van discriminatieen het bevorderen van diversiteit (jaarverslag ‘Discriminatie/Diversiteit’),de bescherming van de grondrechtenvan vreemdelingen en de analyse van migratiestromen(jaarverslag ‘Migratie’) en de strijd tegen mensenhandelen -smokkel (jaarverslag ‘Mensenhandel en -smokkel’).Dit activiteitenverslag vervolledigt het geheel. Hetbeperkt zich tot informatie over de algemene organisatieen de activiteiten van het Centrum 1 .2008 was voor het Centrum een jaar van vernieuwingen herstructurering, met twee nieuwe diensten. Zowerd in juni 2008 de ‘eerstelijnsdienst’ ingevoerd omde behandeling van de individuele meldingen efficiënterte laten verlopen. Verder werd ook de cel ‘Adviezen enaanbevelingen’ in het leven geroepen om de formuleringen follow-up van adviezen en aanbevelingen binnen hetCentrum te coördineren.Maar 2008 was ook een overgangsjaar. De gemeenschappenen gewesten hebben heel wat wetgevend werkverricht om de Europese richtlijnen over gelijke behandelingen de bestrijding van discriminatie om te zetten.De nieuwe decreten en ordonnanties vervolledigen deantidiscriminatiewetgeving en bieden de slachtoffersvan discriminatie een betere bescherming. Ze vormenbovendien de volgende stap naar een ‘interfederaal’Centrum. De onderhandelingen over een samenwerkingsakkoordtussen de federale staat, de gewesten en degemeenschappen die voorzien in de omvorming van hethuidige federale Centrum naar een gemeenschappelijke,interfederale dienst, zijn nog niet afgerond. Maar depositieve dynamiek is er. We mogen deze unieke kansniet laten liggen. Belangrijk is dat het Centrum ook alsinterfederale instelling nauw blijft samenwerken met alleactoren voor discriminatiebestrijding, zowel openbareals parastatale organisaties en instellingen.1 Op basis van de werkzaamheden van zijn overleggroepen maakt ook het Steunpunttot de bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluitingeen tweejaarlijks verslag op. Het Steunpunt is opgericht door de federale staat,de gemeenschappen en de gewesten en maakt deel uit van het Centrum.4


D E E L 1DEPARTEMENTENEN DIENSTEN


83. Raad van Bestuur op 31 december 2008Het Centrum wordt bestuurd door een Raad vanBestuur die pluralistisch is samengesteld. De raad issamengesteld uit 21 effectieve leden en 21 plaatsvervangers.Deze worden benoemd voor een periode van zesjaar. Onder de leden zijn er kandidaten voorgedragen uitde federale regering, gemeenschaps- en gewestregeringen.Hervé Hasquin werd benoemd als voorzitter en AnnVerreth als ondervoorzitster van de Raad van Bestuurvan het Centrum.Ref: Belgisch Staatsblad 28-07-2008, 18 JULI 2008 -Koninklijk Besluit ter benoeming van de leden van deRaad van Bestuur van het Centrum voor gelijkheid vankansen en voor racismebestrijdingRaad van Bestuur sinds juli 2008Effectieve ledenHervé Hasquin (Voorzitter)Ann Verreth (Ondervoorzitter)Bernard BleroJan BoulogneAnne-Emmanuelle BourgauxEddy BoutmansNaima Charkaoui HajriDiane CulerClaude DebrulleEugène DimmockBadra DjaitAfaf HemamouLaura IkerCarine JansenVéronique LefrancqEric LemmensAlexander MiesenLiesbet StevensSoetkin SuetensRenaat VandeveldeSteven VansteenkisteRegeringscommissarisFernand Van HemelrijckPlaatsvervangersIsabelle MazzaraTinneke HuygheFatima ShabanAnne-MarieVangeenbergheAhmed LaaouejKurt De MeesterHakim BoutkaboutChico KebsiZakia KhattabiMachteld OryJochen SoetensMohammed TijjiniFabien PalmansAlain JacobéusBenoît DrèzeGisèle MarlièreIngrid InselbergerKarin Van MosseveldeKhadija ZamouriIna VandenbergheLieve DecockDe Raad van Bestuur keurde dit jaarverslag goed.


10Wanneer het Centrum om advies wordt gevraagd,dan kan het gaan om een interpretatie van wettekstenof rechterlijke beslissingen of om standpunten diehet Centrum inneemt ten opzichte van een bepaaldeproblematiek.Naast adviezen formuleert het Centrum ook beleidsaanbevelingen:suggesties en raadgevingen voor deoverheden (administratie, minister, parlement,...) bij deinterpretatie van bepaalde nationale of internationalewetsbepalingen, de toepassing van de principes vangelijke behandeling en de bestrijding van discriminatieen/of de beleidsaanpak op dat vlak. In tegenstelling totde adviezen, vragen de aanbevelingen om een reactie vande betrokken overheid en een follow-up.


D E E L 2ACTIVITEITENIN 2008 –DE 3 TAKEN VANHET CENTRUM


121. Individuele meldingenBehandelingsprocedure van meldingenFormulering van een individuele melding:Onder individuele melding verstaan we een vraag om informatie of bijstand of klacht. Soms zijn al deze elementen aanwezig in éénzelfdemelding. De melding dient niet onder één bepaalde vorm te gebeuren. Het Centrum wordt aangesproken via de telefoon (centrale, rechtstreeksnummer, groen nummer), fax, post, e-mails (met inbegrip van de klachten die via het formulier op de website binnenkomen) of via een bezoek(permanenties op het Centrum of in de lokale diensten of na afspraak). Soms neemt het Centrum zelf het initiatief. In het geval van een telefonischeklacht vraagt het Centrum gewoonlijk om deze te bevestigen via een brief, e-mail of tijdens een afspraak.Principe: een antwoord op elke meldingHet Centrum werkt volgens het principe dat iedere aanvrager recht heeft op een antwoord. Alle meldingen en vragen komen terecht bij deeerstelijnsdienst, die ze analyseert en de eenvoudige vragen beantwoordt. In sommige gevallen vraagt een dossier verdere behandeling en wordthet doorgegeven aan de gespecialiseerde diensten binnen het Centrum (‘tweede lijn’). Is het Centrum niet bevoegd, dan wordt de aanvragerdoorverwezen naar andere diensten of instellingen. Het Centrum behandelt geen anonieme, duidelijk verzonnen of onsamenhangendeaanvragen, beledigende brieven of herhaalde oproepen die meer weg hebben van pesterijen.Het Centrum is niet bevoegdGemotiveerde verklaring en doorverwijzing naar de bevoegde diensten of instanties:› Administratie;› Gespecialiseerde (privé of openbare) dienst van de eerste of tweede lijn;› Politiediensten;› Advocaten (het Centrum geeft geen namen van advocaten, maar lijsten in functie van specialisatie)Het Centrum is bevoegdVraag naar informatieHet Centrum geeft de gevraagde informatie of een doorverwijzing naar een juridische of sociale dienst voorindividuele hulp.Vraag om bijstandIn principe komt het Centrum niet tussen in individuele administratieve of gerechtelijke procedures. Het Centrumheeft geen mandaat om dit soort dossiers te steunen of vooruit te helpen. Het geeft echter wel zijn principiëlestandpunten en niet-vertrouwelijke adviezen, waarnaar de persoon die ons contacteerde kan verwijzen tijdens delopende procedures. Desgevallend een doorverwijzing naar een juridische of sociale dienst voor individuele hulp.Uitzonderingen: Het Centrum informeert regelmatig naar de stand van zaken in een dossier.KlachtDossieronderzoek› Vraag naar bijkomende informatie, precisering, voorgeschiedenis, verzamelde bewijzen, enz.› Bepaling van de precieze verwachtingen van de klager (met welk resultaat zou hij/zij tevreden zijn?)› Externe stappen (advocaat, getuigen, personen of instellingen die in vraag gesteld worden, politie, andere diensten, enz.) met de instemmingvan de klager om nog meer informatie of verklaringen te krijgen› Verklaring van de mogelijke gevolgen voor de klager (eventueel de aandacht vestigen op bepaalde risico’s)1. Klacht niet gegrond: De gemotiveerde beslissingwordt aan de klager bezorgd.2. Onvoldoende elementen: Het dossier wordtgeklasseerd – Niet (voldoende) bewijzen en/of relevanteinformatie.3. Verzoening – Informele bemiddeling:Contactname met de in vraag gestelde persoon of instantie.Er wordt een bevredigende oplossing gezocht voor de klager.4. Formele bemiddeling: Het Centrum wordt gezien alseen neutrale actor die het vertrouwen van alle partijen geniet.De bemiddeling gebeurt onder strikte voorwaarden die dooriedereen gekend zijn. Ze impliceert een engagement vanwegehet Centrum om later niet in recht op te treden over eenconflict waarvoor een bemiddeling gebeurde.5. Verwittiging en herinnering aan de wet6. Bevoegde overheidsinstantie inlichten:Hiërarchie, interne of externe controlerende instanties, disciplinaireinstantie.7. Burgerrechtelijke of strafrechtelijke actie:(heeft enkel betrekking op de diensten Racisme en Niet-racialediscriminaties) Eenvoudige klacht, burgerlijke partijstelling,rechtstreekse dagvaarding of, op burgerrechtelijk vlak,vordering tot staking.


15Gedetailleerde informatie over de meldingen omtrent migratieEen groot deel van het werk van het Centrum in verband met de rechten van vreemdelingen, betreft de behandelingvan meldingen die niet systematisch leiden tot een dossier. In sommige gevallen handelt de eerstelijnsdienst de aanvraagof melding af. In andere gevallen is een verdere behandeling door het departement Migratie nodig. Het Centrumformuleert adviezen en aanbevelingen of verwijst de aanvrager door, indien nodig. Hieronder volgt een overzicht vanalle verzoeken van 2008 met betrekking tot migratie, d.w.z. ook van de aanvragen waarvoor geen dossier werd opgemaakt.Uit de cijfers kunnen we de belangrijkste tendensen afleiden wat betreft de redenen om contact op te nemenmet het Centrum, de herkomst en het verblijfsstatuut van de aanvragers.Redenen van contactname in 200827%17,1%9,3%8,2%5,9%5,6%4,7%3,2%3%2%1,7%0,6%0,3%0,2%11,1%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%Net zoals in 2007 hadden de meeste vragen die het Centrum in 2008 ontving over migratie, betrekking op regularisatieprocedures(27%), gezinshereniging (17,1%) of huwelijken (9,3%).


16Ook wat de herkomst van de aanvragers betreft, is de top drie dezelfde als in 2007, met in de eerste plaats mensen uitSub Sahara Afrika (23%), Belgen (21,6%) en personen van Noord-Afrikaanse origine (18,3%).Herkomst van de bezoekers in 20080,5%0,3%0,2%0,2%2,6%2,4%4,3%0% 5% 10% 15% 20% 25%Bekijken we het verblijfsstatuut van de mensen die zich in 2008 met hun vragen of problemen omtrent migratie tothet Centrum richtten, dan stellen we vast dat het in de eerste plaats gaat om mensen die onwettig in het land verblijven,met of zonder bevel om het grondgebied te verlaten (resp. 23,1% en 13,4%). De Belgen zijn goed voor 17,6%.Verblijfsstatuut: grondig onderzochte dossiers in 20084%9,3%13,4%18,3%21,6%23%23,1%17,6%13,4%8,6%6,7%5,7%3,6%3,4%18%0% 5% 10% 15% 20% 25%


172. Informeren, vormen en sensibiliserenOm de bevolking en beleidsmakers te informeren ensensibiliseren over diversiteit, discriminatie en migratie,organiseert het Centrum verschillende studiedagen,acties, informatiecampagnes en vormingen voorspecifieke sectoren. Hieronder volgt een overzicht van debelangrijkste activiteiten in 2008.2.1. VormingenAl meer dan 10 jaar organiseert het Centrum vormingen,trainingen en workshops over thema’s die onder zijnbevoegdheid vallen. De vormingen zijn bestemd voorvolwassenen en duren 1 tot 5 dagen. De vormingsdienstvan het Centrum werkt op aanvraag: de vormingen zijnop maat gemaakt en aangepast aan de reële situatie ineen bedrijf of instelling. De modules helpen de deelnemersnadenken over situaties uit de dagelijkse praktijk,de mogelijke problemen rond culturele diversiteit enhoe je hiermee kan omgaan. Elke vormingsmodule isaangepast aan de context en de doelstellingen van deopdrachtgever.2.2. Sensibiliseringsacties omtrent discriminatieen diversiteitMensen sensibiliseren rond diversiteit en discriminatie isniet eenvoudig. Het doelpubliek is immers heel divers. Jekan moeilijk een onderscheid maken tussen enerzijds demensen die discrimineren en die je bewust moet makenvan en informeren over hun verplichtingen en anderzijdsde (mogelijke) slachtoffers van discriminatie die je overhun rechten moet informeren. Bovendien vragen de verschillendediscriminatiegronden waarvoor het Centrumbevoegd is, vaak een andere aanpak in de communicatie.Het komt er met andere woorden op aan om het typeboodschap, het communicatiekanaal en het doelpubliekzo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.Mensen informeren en sensibiliseren over diversiteit endiscriminatie doet het Centrum voornamelijk op de volgendedrie manieren: via de pers (door persmededelingente publiceren, samen te werken met of op te treden in demedia), de publicatie van themabrochures of verslagenen communicatiecampagnes of -acties. We geven u hiergraag een overzicht van de belangrijkste acties uit 2008.› E-cards cyberhate (21 maart 2008)Naar aanleiding van de internationale dag tegen racisme(21 maart) besloot het Centrum een sensibiliseringscampagneop te zetten om de verspreiding van haat op hetinternet (cyberhate) onder de aandacht te brengen. Opdie manier wilde het Centrum jongeren aanmoedigenom alert te reageren op haatuitlatingen in kettingmails,op discussiefora of websites. Het deed dit op een ludiekemanier, namelijk via e-cards die jongeren van op dewebsite konden versturen. Daar konden ze ook achtergrondinformatievinden en een brochure downloadenover de verschillende vormen van racisme en haat op hetinternet.› Studie over de leeftijd in vacatures (1 mei 2008)Naar aanleiding van het Feest van de Arbeid publiceerdehet Centrum in verschillende kranten en op een aantalwebsites de resultaten van een analyse waaruit bleekdat leeftijd vaak nog een criterium vormt in vacatures.Hoewel niet al die zoekertjes per se discriminerend zijn,hebben ze soms toch de uitsluiting van bepaalde groepenkandidaat-werknemers tot gevolg. Deze studie vormdeook het uitgangspunt voor de sensibiliseringstool overdiscriminatie op de arbeidsmarkt die het Centrum in2009 via zijn website lanceerde.› Festival International du Film Francophone deNamur (‘Internationaal Filmfestival van de Franstaligefilm van Namen’ 27 september - 3 oktober2008)2008 was niet het eerste jaar dat het Centrum en het‘Festival International du Film Francophone de Namur’de handen in elkaar sloegen. Voor de 23 ste editie organiseerdehet Centrum in samenwerking met het KoninklijkMuseum voor Midden-Afrika en de Naamse ombudsdienst,een reeks jongerendebatten over de film ‘Retourà Christopolis’ van Klaus Pas. Aansluitend was er ookde tentoonstelling ‘La discrimination nous interpelle!’(‘Discriminatie is een zaak van iedereen’) met Belgischeen buitenlandse affiches over verschillende vormen vandiscriminatie. Op deze manier wilde het Centrum eenaantal vooroordelen en clichés de wereld uit helpen.


18› Wedstrijd ‘Diversité et ressources humaines dedemain’ (oktober 2008 - april 2009)Van oktober 2008 tot april 2009 organiseerde Ethiasin het Franstalige secundaire onderwijs de wedstrijd‘Diversité et ressources humaines de demain’, die dewerkkrachten van morgen liet nadenken over diversiteitop het werk. De verzekeraar werkte hiervoor samen metverschillende openbare diensten en instellingen, waaronderhet Centrum, het Instituut voor de Gelijkheid vanVrouwen en Mannen, het Ministerie van Onderwijs ende Directie Gelijke Kansen van de Franstalige Gemeenschap,alsook de vzw CRECCIDE (Carrefour régional etcommunautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie),een overkoepelend orgaan van de kinder- en jongerengemeenteradenin het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap.De wedstrijd richtte zich tot leerlingen uit het vijfde jaarsecundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs uit allenetten in de Franstalige Gemeenschap. Aan de leerlingenwerd gevraagd om een filmpje te maken over diversiteitop het werk. Ze moesten een of meerdere sketches inelkaar steken over de bestaande vooroordelen of clichésten aanzien van bepaalde groepen van personen.De prijsuitreiking vond plaats op 27 mei 2009.De winnaars vindt u op de website van het Centrum,www.diversiteit.be.› Conferentie: ‘Pas de deux’ - Gedeelde visie opintegratie in België? (november 2008)Vanuit het mandaat als Nationaal Contactpunt IntegratieBelgië, bracht het Centrum dit jaar de regionaleoverheden en actoren samen voor een tweedaagseconferentie ‘Pas de deux’ over de verschillende aspectenvan het integratiebeleid in België. Academici, politici enpraktijkdeskundigen gingen samen het integratiedebataan in het kader van de Europese gemeenschappelijkebasisbeginselen voor integratie. De uitdaging bestonderin om de evolutie van het integratieconcept in België teanalyseren en de uitdagingen van de verschillende landsdelenvoor het integratiebeleid te identificeren. Tevenswerd er stilgestaan bij de mate waarin de regionalebeleidsinitiatieven aansluiten bij de Europese visie eninitiatieven inzake integratie.› Studie ‘Evenementen voor allen: aangepaste ticketsen plaatsen voor personen met een handicap’(december 2008)Voor deze studie polste het Centrum bij verenigingenvoor personen met een handicap en evenementenorganisatorenhoe toegankelijk evenementen vandaagzijn voor personen met een handicap. Het resultaat iseen overzicht van de bestaande problemen en de goedepraktijken die aanbeveling verdienen.2.3. Sensibiliseringsacties omtrent migratieOp het gebied van migratie heeft het Centrum zichverder toegelegd op zijn dubbele opdracht (de analysevan migratiestromen en het formuleren van adviezen enaanbevelingen met betrekking tot de grondrechten vanvreemdelingen), waardoor het op dat vlak nog meer eenreferentiepunt is geworden. In 2008 kwam migratie opnationaal en internationaal niveau hoog op de politiekeagenda te staan. Het Centrum is nauwe banden blijvenonderhouden met de verschillende actoren op het gebiedvan migratie (de verschillende overheden, overheidsdiensten,verenigingen, individuen) en heeft tegelijkertijd hetdebat over specifieke uitdagingen, zoals het regularisatiebeleid,de economische migratie en gezinshereniging, opgang gebracht.In 2008 is het zich ook blijven inzetten voor de strijdtegen mensenhandel en mensensmokkel. Zo is het zijntaken binnen de Interdepartementale Coördinatiecel terbestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel,blijven vervullen. Juli 2008 was een belangrijk moment.Toen werd het Actieplan in de strijd tegen mensenhandelen mensensmokkel goedgekeurd. Dit werd opgestelddoor het Bureau van de Interdepartementale Cel.› Couleur Café - Informatiepanelen (juni 2008)In juni 2008 stond het Centrum op het Couleur Caféfestivalmet informatieve panelen over de migratieproblematiek.Negen panelen maakten de festivalgangers inhet Frans en het Nederlands bewust van de problemen,maar ook van de positieve gevolgen die immigratie metzich meebrengt. Deze staan zelden in de kijker. Daarbijwerden de volgende thema’s belicht: de oorsprong van


19migratie (‘migratie is zo oud als de mens’), de situatievan migranten bij hun aankomst en wat hen te wachtenstaat, hun regularisatie, de situatie van vluchtelingen enmensen zonder papieren, gesloten centra en de gedwongenterugkeer van vreemdelingen, economische migratieen mensenhandel. Met dit soort initiatieven vervult hetCentrum zijn opdrachten inzake migratie (informerenover de aard en de grootte van de migratiestromenen waken over het respect van de grondrechten vanvreemdelingen), waarmee het zich niet alleen ten dienstestelt van de overheid, maar ook van de bevolking.› Conferenties over economische migratie i.s.m. deKoning Boudewijnstichting (maart, juni, december2008)In samenwerking met de Koning Boudewijnstichtingorganiseerde het Centrum in de loop van 2008 (op 7maart, 13 juni en 3 december) drie conferenties overeconomische migratie. Dit thema dat begin 2008 albehoorlijk actueel was in de politiek, zal in de toekomstwaarschijnlijk niet meer weg te denken zijn uit hetmigratiebeleid.Bij de eerste conferentie lag de klemtoon op het ‘ontvangendeland’. Het specifieke immigratiebeleid van eenaantal andere landen werd er belicht en ook werden desociale partners in België aan het woord gelaten. Tijdensde tweede conferentie stonden de visie en belangen vanhet herkomstland centraal. De derde conferentie werdgewijd aan de aspiraties en rechten van de migrantenzelf. Hiermee wilden de organisatoren duidelijk makendat het belangrijk is dat de mensen om wie het gaat,ook bij het debat worden betrokken. De redenen voormigratie en de rechten van migranten zijn essentiëlefactoren waarmee elk beleid m.b.t. economische migratiedient rekening te houden.Het verslag van de conferenties met de aanbevelingenvan het Centrum en de Stichting is beschikbaar op dewebsite van het Centrum, www.diversiteit.be.› Internationale Dag van de Migrant (18 december2008)De VN heeft 18 december uitgeroepen tot InternationaleDag van de Migrant. Voor de derde keer op rij maaktehet Centrum van die gelegenheid gebruik om een sensibiliseringscampagneop te zetten omtrent de uitdagingenvan migratie vandaag.De campagne van 2008 was opgebouwd rond de slogan‘We zijn allemaal kinderen van migranten’, waarmee hetCentrum duidelijk wilde maken dat migratie een fenomeenvan alle tijden is en dat het ook altijd zal blijvenbestaan. Onze visie op migranten mag niet oppervlakkigzijn, was de boodschap, want ieder van ons heeft wel eenouder of voorouder die zijn geboorteland heeft verlatenin de hoop elders een beter leven te kunnen opbouwen.De campagne draaide rond twee bekende gezichten,Geike Arnaert (Hooverphonic) en Alizée Poulicek (MissBelgië 2008), die aan de campagne wilden meewerken.Beiden lijken aan het archetype van de blonde Belg metblauwe ogen te beantwoorden maar ook zij hebbeneen voorouder van vreemde afkomst. Vandaar ook hunuitdagende vraag: ‘Ben ik een migrant?’. ‘Ja, alvast vooreen deel, want we zijn allemaal kinderen van migranten’,luidde het antwoord. Voor deze campagne verspreiddehet Centrum gedurende de maand december affiches inuniversiteiten en hogescholen over heel België. Op eenaantal culturele plaatsen waren ook postkaarten vande campagne terug te vinden. De campagne van 2008richtte zich voornamelijk tot een jong publiek. HetCentrum maakte dan ook van de gelegenheid gebruikom een oproep te lanceren om in het secundair onderwijsmeer aandacht te besteden aan de geschiedenis vande migratie.› Anti-Trafficking Day (18 oktober 2008)Naar aanleiding van de Europese Anti-Trafficking Day (18oktober) lanceerden het Centrum, de drie gespecialiseerdecentra voor de opvang van slachtoffers van mensenhandelPAG-ASA, Payoke en Sürya, evenals de Stichting Samiliade sensibiliseringscampagne: ‘Sommige mensen kunnenhun werk niet achter zich laten. Mensenhandel. Sluit er jeogen niet voor.’ Met deze campagne wilden de organisatieshet lot van alle slachtoffers mensenhandel opnieuw op depolitieke en justitiële agenda plaatsen.De campagne bestond uit:» vier campagnebeelden over sectoren waarin mensenhandelvaak voorkomt: de horeca, de bouw, huishoudelijkejobs en prostitutie;


20» de vertoning op tal van plaatsen (+ de verdeling ervanop DVD) van de film ‘10Min.’ van Jorge León. Dezefilm werd speciaal voor deze sensibiliseringscampagnegemaakt en werd door het Centrum geproduceerd;» de verdeling van postkaarten en affiches met decampagnebeelden;» informatie en sensibilisering via de websites van departners van deze campagne.Er werd op 18 oktober ook lokaal campagne gevoerd, inAntwerpen (Centraal Station), Brussel (Sint-Kathelijneplein)en Luik (Place Saint-Etienne).2.4 Acties van het Steunpunt tot bestrijding vanarmoede, bestaansonzekerheid en socialeuitsluitingHet Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheiden sociale uitsluiting heeft als voornaamsteopdracht bij te dragen tot het politieke debat en tot actiein de strijd tegen armoede, in overleg met de verschillendeverenigingen, private en openbare actoren. Eenandere belangrijke opdracht van het Steunpunt bestaaterin om op basis van indicatoren relevante informatie teverzamelen over bestaansonzekerheid, armoede, socialeuitsluiting en toegang tot rechten. Om zijn doelstellingenwaar te maken, moet het Steunpunt de mensen inarmoede en de armenverenigingen bij zijn werkzaamhedenbetrekken.› Seminarie over de dienstenchequejobs (27 mei2008)In 2007 wijdde het Steunpunt tot bestrijding vanarmoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluitingeen hoofdstuk van zijn tweejaarlijkse verslag aan dedienstencheques. Centraal stond de vraag of dienstenchequeswel een geschikt instrument zijn voor desocio-professionele inschakeling van mensen in armoedeen bestaansonzekerheid. Het hoofdstuk lokte toen heelwat reacties uit.Het seminarie van 27 mei 2008 bood de gelegenheidom het maatschappelijke debat dat na de publicatievan het verslag was ontstaan, voort te zetten en na tegaan in welke mate het dienstenchequestelsel helpt inde strijd tegen armoede. Er namen 120 mensen deel aanhet seminarie. Het verslag kan worden gedownload viaonderstaande link: http://www.armoedebestrijding.be.In 2008 heeft het Steunpunt zeker meer variatie inzijn publicaties gebracht. Hierdoor kan het een brederpubliek bereiken en de problematiek van armoede enuitsluiting nog meer onder de aandacht brengen. HetSteunpunt organiseert (al dan niet in samenwerking metandere diensten) seminaries over uiteenlopende thema’s.In 2008 waren dat er drie: dienstencheques, het verbandtussen de socio-economische achtergrond van kinderenen jongeren en maatregelen in de jeugdbijstand en deinterfederale armoedebarometer.


213. Adviezen en aanbevelingen3.1. Aanbevelingen Diversiteit / DiscriminatieARBEIDOnderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingInterprofessioneel Akkoord 2009-2010:het opstellen van een ankerpunt overdiversiteitDe collectieve arbeidsovereenkomst nr. 95:verduidelijking van de beschermde criteriaen afstemming met de criteria van defederale wetten van 10 mei 2007Uitwerking van een gedragscode diebij cao nr. 95 werd toegevoegd om allediscriminaties gedurende alle fases van dearbeidsrelatie te voorkomenCase studie “Diabetes en havenarbeid”(gebruik van medische uitsluitingscriteriabij werving en selectie), n.a.v. individuelemeldingenAdvies betreffende het gebruik vanmedische en leeftijdsnormen voor scheidsrechtersAdvies over leeftijdsgebonden vrijstellingenvan deelname aan de wachtdienst voorhuisartsen, n.a.v. individuele meldingenAdvies betreffende de maximumleeftijd(45 jaar) voor toegang tot het Project 600(opleidingsproject voor verpleegkundigenbinnen de private gezondheidszorg), n.a.v.individuele meldingen Sociale partners Federaal minister van Werkgelegenheiden Gelijke Kansen Groep van tien NAR Sociale partners Federaal minister van Werkgelegenheiden Gelijke Kansen Groep van tien NAR Sociale partners Federaal minister van Werkgelegenheiden Gelijke Kansen Groep van tien NAR Betrokken partijen FOD Werkgelegenheid, Arbeid enSociaal Overleg Koninklijke Belgische Voetbalbond Nationale Raad van de Orde derGeneesheren Minister van Sociale Zaken enVolksgezondheid Intersectoraal Fonds voor deGezondheidsdiensten FOD Werkgelegenheid, Arbeid enSociaal Overleg Minister van Werk en GelijkeKansen Minister van Sociale Zaken enVolksgezondheidVerzonden naarbestemmelingenVerdedigd door hetCentrum voor NARVerzonden naarbestemmelingenVerdedigd door hetCentrum voor NARVerzonden naarbestemmelingenVerdedigd door hetCentrum voor NARVerzonden naarbestemmelingenCasuïstiek maakt thanshet voorwerp uit vantwee individuele rechtsgeschillen(Centrum geenpartij)Verzonden naarbestemmelingen in 2009Dossier geopend in 2008Verzonden naarbestemmelingen in 2009Dossier geopend in 2008Verzonden naarbestemmelingen in 2009Dossier geopend in 2008Advies werd opgevolgd


22HUISVESTINGOnderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingPrivate huisvesting:afschaffing van vragen over het criteriumvan nationaliteit of aanverwanten in deformulieren voor inlichtingen aan kandidaat-huurdersPrivate huisvesting:wettelijke omkadering van bepaalde selectiecriteriabij het verhuren van vastgoedSociale huisvesting:evalueren van de reële impact van hettaalstimuleringsbeleid van de Wooncode(statistieken, Monitoring, …)Sociale huisvesting:uitbreiding van de definitie van een persoonmet een handicap in het besluit vande Waalse regering van 6 september 2007houdende de regeling van de verhuur vanwoningen beheerd door de SociétéWallonne du Logement Privé-eigenaars Vertegenwoordigers op de privateverhuurmarkt Minister van Justitie in overleg metde instanties die zowel de huurdersals de eigenaars vertegenwoordigen,zoals het BIV en de Commissie voorde Bescherming van de PersoonlijkeLevenssfeer Vlaams Minister van Huisvesting Waals Minister van Huisvesting insamenwerking met de Société Wallonnedu Logement en het AWIPHVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingMAATSCHAPPELIJK LEVEN (VRIJE TIJD EN TOEGANKELIJKHEID)Onderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingVerbod op het voeren van een prijsbeleiddat een persoon met een handicap verplichtdirecte of indirecte kosten te makenomwille van zijn handicapAanmoediging van organisatoren vanspektakels en eigenaars van voorstellingsgebouwenom aanpassingen te voorzienvoor personen met een handicapSensibiliseren van brandweerdiensten overhet gebrek aan reglementering inzake deevacuatie van personen met een handicapOntwikkelen van uniforme en gecoördineerdenormen inzake veiligheid enevacuatie van personen met een handicap Minister van Economie Minister van Economie Minister van Binnenlandse Zaken Brandweerdiensten Minister van Binnenlandse Zaken BrandweerdienstenVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandeling


23Verstrekken van financiële stimuli voor deorganisatoren en eigenaars van schouwburgzalenom hun zalen integraal toegankelijkte makenAanmoedigen en controleren van deeffectieve toepassing van de bestaandewetgeving en creëren van een gelijkaardigetoegankelijkheidswetgeving in elk gewestAanmoedigen van de toegankelijkheid vanspektakelzalen, van het onthaal van personenmet een handicap en van informatiei.v.m. mogelijke aanpassingenBeschikbaar stellen op een duidelijke engemakkelijke manier (bijvoorbeeld internet)van alle informatie over de al dan nietaanwezige aanpassingen voor personenmet een handicapAdvies betreffende leeftijds- en woonplaatsvereistevoor gunsttarief in musea Regionale ministers en staatssecretarissenverantwoordelijk voortoerisme, ruimtelijke ordening enruimtelijke ontwikkeling Ministers verantwoordelijk voorcultuur in de Franse, Vlaamse enDuitstalige Gemeenschap Regionale ministers en staatssecretarissenverantwoordelijk voortoerisme, ruimtelijke ordening enruimtelijke ontwikkeling Ministers verantwoordelijk voorcultuur in de Franse, Vlaamse enDuitstalige Gemeenschap Organisatoren van spektakels Ticketverkooppunten Vlaamse Gemeenschap, DepartementCultuur, Jeugd, Sport enMedia (Kunst en Erfgoed)Verzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingHAATMISDRIJVEN ‘CYBERHATE’Onderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingOm haat op het internet in België beter tebestrijden:bekrachtiging van het aanvullend protocolbij het verdrag inzake cybercriminaliteitvan de Raad van Europa (ETS nr. 189)over de strafbaarstelling van handelingenvan racistische of xenofobe aard verrichtvia computersystemenOm racistische en xenofobe websites inBelgië beter te bestrijden:omzetting van het artikel 9 van hetkaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raadvan 28 november 2008 ‘betreffende de bestrijdingvan bepaalde vormen en uitingenvan racisme en vreemdelingenhaat doormiddel van het strafrecht’ Minister van Justitie Minister van JustitieVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandeling


24Om racistische en xenofobe websites inBelgië beter te bestrijden:opstarten van een overlegprocedure om hetartikel 9 van het kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008‘betreffende de bestrijding van bepaaldevormen en uitingen van racisme envreemdelingenhaat door middel van hetstrafrecht’ uit te voerenOm racistische en xenofobe websites inBelgië beter te bestrijden:opstarten van een overlegprocedure om deuitvoering te garanderen van de procedurevastgelegd in het artikel 20 § 3 van dewet van 11 maart 2003 over ‘dienstenvan de informatiemaatschappij’ dat devoorwaarden uiteenzet voor de samenwerkingtussen de ‘dienstverleners die alstussenpersoon optredenen ‘de bevoegdeadministratieve en rechterlijke overheden’Om racistische en xenofobe websites inBelgië beter te bestrijden:opstarten van een procedure met het oogop het opstellen van een ‘zwarte lijst’ vanracistische websitesOm de strijd aan te binden tegen hatespeechverspreid via nieuwe web 2.0-technologieën:het in een wettelijk kader vastleggenvan de verantwoordelijkheden van dedienstverleners van web 2.0-toepassingen(inrichters van discussiefora, blogs,…)Om de strijd tegen hatespeech op internetaan te scherpen op Europees niveau:beschouwen van het fenomeen ‘hatespeechop internet’ als cybermisdaad volgens hetEuropees rechtOm de strijd tegen hatespeech op internetaan te scherpen op Europees niveau:verruiming van het werkterrein van zijnmeldpunt INHOPE zodat hatespeech opinternet op een vergelijkbare manier alsde andere cybermisdrijven kan wordenaangepaktOm de strijd aan te binden tegen hatespeechverspreid via nieuwe web2.0-technologieënop Europees niveau:vastleggen van een wettelijk kaderm.b.t. de verantwoordelijkheden van dedienstverleners van web 2.0-toepassingendoor de richtlijn 2000/31/ EG overelektronische handel aan te passen Minister van Justitie in samenwerkingmet de parketten en het FCCU Minister van Justitie in samenwerkingmet het FCCU en het Observatoriumvan de Rechten op hetInternet Minister van Justitie in samenwerkingmet het FCCU en het Centrum Minister van Justitie Europese Commissie INSAFE Europese CommissieVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandeling


25BELGISCHE WETGEVINGOnderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingFederale wetten van 10 mei 2007:advies m.b.t. een voorstel tot uitvoeringsbesluitaan de adviesorganen en deMinisterraad over een definitie van eenwezenlijke en bepalende beroepsvereisteFederale wetten van 10 mei 2007:advies m.b.t. een voorstel tot uitvoeringsbesluitaan de adviesorganen en de Ministerraadover de uitvoeringsvoorwaardenvoor positieve actiesGemeenschap- en gewestdecreten enordonnanties:vervolledigen van het wettelijke kadervoor de strijd tegen discriminatieGemeenschap- en gewestdecreten enordonnanties:uitbreiden en vervolledigen van het wettelijkkader voor de strijd tegen discriminatieOp federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau:steun voor de onderhandelingen m.b.t. eensamenwerkingsakkoord om het Centrumom te vormen tot een interfederaleinstelling Federaal minister van GelijkeKansen Federaal minister van GelijkeKansen Minister-President van het BrusselsHoofdstedelijk Gewest COCOF Minister-President van de DuitstaligeGemeenschap Federale staat Gewesten GemeenschappenVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingINTERNATIONALE WETGEVINGOnderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingVoorstel voor een richtlijn van de raadbetreffende de uitvoering van het principevan gelijke behandeling m.b.t. goederenen diensten:harmonisatie van de principes en definitiesin het voorstel voor een richtlijn af testemmen met het VN-verdrag inzake derechten van personen met een handicapVoorstel voor een richtlijn van de raadbetreffende de uitvoering van het principevan gelijke behandeling m.b.t. goederenen diensten:uitbreiding van de definitie van discriminatiemet de notie van discriminatie doorassociatie Raad van de Europese Unie Raad van de Europese UnieVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandeling


26Voorstel voor een richtlijn van de raadbetreffende de uitvoering van het principevan gelijke behandeling m.b.t. goederenen diensten:betreffende financiële diensten, de organisatieen het verzamelen van gegevensm.b.t. het verhoogde risico ten gevolge vaneen handicap, toe te vertrouwen aan eenonafhankelijke en onpartijdige instellingdie dit op een zo transparant mogelijkemanier zou moeten doenVoorstel voor een richtlijn van de raadbetreffende de uitvoering van het principevan gelijke behandeling m.b.t. goederenen diensten:verduidelijking van de begrippenvoorzorgsmaatregelenen ‘redelijkeaanpassingenen de beperking van dedraagwijdte van de uitzonderingen opde verplichting van het voorzien vanvoorzorgsmaatregelenVoorstel voor een richtlijn van de raadbetreffende de uitvoering van het principevan gelijke behandeling m.b.t. goederenen diensten:preciezere omschrijving van de draagwijdtevan het verbod op verschillende behandelingop grond van leeftijd in het kader vanhet aanbod van goederen en diensten doorer eventueel een niet-exhaustieve lijst mettoelaatbare verschillende behandelingenaan toe te voegenOmzetting in Belgische strafwetgevingvan het kaderbesluit van de Raad van 28november 2008 ‘betreffende de bestrijdingvan bepaalde vormen en uitingen vanracisme en vreemdelingenhaat door hetstrafrecht Raad van de Europese Unie Raad van de Europese Unie Raad van de Europese Unie Minister van JustitieVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandeling


273.2. Aanbevelingen MigratieADVIES EN AANBEVELINGEN OVER DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED EN INTER-NATIONALE BESCHERMING: BUITENLANDSE IN- EN UITSTROOMOnderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingAdvies om nauwkeurige statistische toolsuit te werken om specifieke migratieaspectenop een betrouwbare manier inkaart te brengen en in het bijzonder om debepalingen van de Europese VerordeningEG 862/2007 van 11 juli 2007 betreffendecommunautaire statistieken over migratieen internationale bescherming toe tepassenAdvies om op termijn van het nationaleContactpunt van het Europese MigratieNetwerk het referentiepunt in België temaken voor het opstellen en updaten vanstatistieken in verband met migratie Dienst Vreemdelingenzaken Algemene Directie Statistiek Instellingen die lid zijn van dewerkgroep ‘Statistieken overinternationale migratie en bescherming’van de Hoge Raad voor deStatistiek Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Dienst Vreemdelingenzaken CGVS Algemene Directie StatistiekVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingADVIES EN AANBEVELINGEN OVER DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED EN INTER-NATIONALE BESCHERMING: ASIEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKINGOnderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingAdvies om bij verwijdering niet automatischover te gaan tot vrijheidsberovingmaar eerst mogelijke schendingen van artikel3 en 8 van het EVRM te onderzoekenAdvies om de diensten die instaan voorverwijdering op te leiden zodat ze oogkrijgen voor situaties waarin verwijderingonmogelijk is om materiële redenen omdat artikel 3 en 8 van het EVRMkunnen worden geschondenAdvies om de mogelijkheid in de wetgevingop te nemen om een aanvraag totmachtiging tot verblijf wegens uitzonderlijkeomstandigheden in te dienen, gestaafddoor officiële vaststelling van onverwijderbaarheid Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Dienst Vreemdelingenzaken Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Dienst Vreemdelingenzaken Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Dienst VreemdelingenzakenVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandeling


28Advies om bij regularisatie gebruik temaken van 2 criteria: positief criterium: de aanvrager heeft hetcentrum van zijn affectieve, economischeen sociale belangen in België gevestigd negatief criterium: de enige uitweg uit dehumanitaire situatie waarin de aanvragerzich bevindt, is het verlenen van een(desnoods tijdelijke) verblijfsvergunning Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Minister van Binnenlandse Zaken Federaal parlement Vertegenwoordiging van België bijde EU CGVS en de Raad voor VreemdelingenbetwistingenVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingADVIES EN AANBEVELINGEN OVER VERBLIJFOnderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingAdvies om snel een wet, koninklijk besluitof omzendbrief goed te keuren ter uitvoeringvan het luik regularisaties van hetregeerakkoordAdvies om een permanent evaluatiesysteemin te voeren dat de werking van de nieuwe9ter procedure onder de loep neemt enbekijkt in welke mate ze een antwoordbiedt op de verplichting om adequatebescherming te bieden aan zieke personen Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Federaal parlementVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingADVIES EN AANBEVELINGEN OVER NATIONALITEITOnderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingAdvies om een verplichte periodieke evaluatievan de bepalingen en toepassing ervan inte schrijven in het WetboekAdvies om te onderzoeken hoeveel personendie vanuit het buitenland een beroephebben gedaan op het huidige artikel 12bis§1, 2° van het WBN momenteel niet inBelgië verblijvenAdvies om de te nemen maatregelen vooreen migratieneutraler WBN te vergezellenmet maatregelen in de wet van 15 december1980 betreffende de toegang tot hetgrondgebied, het verblijf, de vestiging ende verwijdering van vreemdelingen om detoegang tot het grondgebied voor meerderjarigevreemdelingen met Belgische ouderste vergemakkelijken Minister van Justitie Federaal parlement Minister van Justitie Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Buitenlandse Zaken Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Leden van het kernkabinet Federaal parlementVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandeling


29Advies om de bereidheid tot integratieaantoonbaar te maken via de kennis vanéén van de landstalen Leden van het kernkabinet Federaal parlement Ministers van Integratie van degemeenschappen en de gewestenVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingADVIES EN AANBEVELINGEN OVER HET RECHT OP GEZINSLEVENOnderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingAdvies om geen nieuwe materiëlevoorwaarden aan de wetgeving betreffendegezinshereniging en gezinsvorming toe tevoegen alvorens de bestaande voorwaardente toetsen op hun inzetbaarheid en efficiëntie(leeftijd, huisvesting, ziekteverzekering,bestaansmiddelen)Advies om de bestaansmiddelenvoorwaardealleen in de wet op te nemen wanneer zezo is omschreven dat bepaalde groepen erniet actief of passief door worden gediscrimineerd Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Leden van het kernkabinet Federaal parlement Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Leden van het kernkabinet Federaal parlementVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingAdvies om, bij het daadwerkelijk inschrijvenin de wet van de bestaansmiddelenvoorwaarde,de materiële voorwaardeninzake huisvesting en ziekteverzekering teschrappen omdat die praktisch en wettelijkvoor vele moeilijkheden zorgenAdvies om, bij het inschrijven in de wet vande integratievoorwaarde, deze niet de vormte geven van een individuele kwaliteit diemoet worden getoetst. Het uitgestippeldeintegratiebeleid moet daarentegen de betrokkenenaanzetten tot het leren van talenen hen wegwijs maken in de politieke enmaatschappelijke structuren van het gastlandAdvies om aan zowel Europeanen alsniet-Europeanen een gelijke behandelingaan te bieden, zowel qua dienstverlening alstoegang tot gemeentelijke dienstenAanbeveling om personen die een geregistreerdpartnerschap aangaan eenzelfderechtsbescherming te bieden als de personendie een huwelijksaanvraag hebben ingediend Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Leden van het kernkabinet Federaal parlement Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Leden van het kernkabinet Federaal parlement Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Regionale ministers van BinnenlandseZaken Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Minister van Justitie Dienst VreemdelingenzakenVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandeling


30Advies om de controles in de strijd tegenschijnhuwelijken en - partnerschap niet systematischte laten gebeuren maar deze enkeluit te voeren wanneer gegronde vermoedenseen dergelijk onderzoek verantwoordenAdvies om m.b.t. de procedurele waarborgen(termijnen, beroepsmogelijkheid,informatieverstrekking), uniformiteit inde toepassing van het bestaande wettelijkinstrumentarium na te strevenAdvies om erkenningbeslissingen vanbuitenlandse akten van burgerlijke staat(positieve en negatieve) op te nemen ineen centraal register. Deze dienen bindendte zijn voor andere overheden tot eenrechtbank hier anders over beslist Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Minister van Justitie Dienst Vreemdelingenzaken Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Minister van Justitie Leden van het kernkabinet Federaal Parlement Minister van Justitie Dienst VreemdelingenzakenVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingADVIES EN AANBEVELINGEN OVER DETENTIE EN VERWIJDERINGOnderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingAdvies om aan alle vreemdelingen diehet voorwerp zijn van een maatregel vanterugdrijving of verwijdering van hetgrondgebied en van een vrijheidsberovendemaatregel, nauwkeurige en volledigeinformatie te verstrekken in een voor henverstaanbare taalAdvies om binnen de gesloten centra eenjuridische permanentie te verzekeren dieop onafhankelijke wijze zorgt voor deeerstelijnsrechtsbijstandAanbeveling om het huidige klachtensysteemin de gesloten centra volledig teherzienAdvies om een bredere toepassing vande bepaling m.b.t. de soevereiniteit in deDublin II-verordening139 Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Dienst Vreemdelingenzaken Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Minister van Justitie Dienst Vreemdelingenzaken Balie Commissie voor Juridische Bijstand Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Dienst Vreemdelingenzaken Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Dienst VreemdelingenzakenVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandeling


31Advies om alleen in uiterste nood en steedsrekening houdend met de individuelesituatie van de betrokkenen, over te gaantot de detentie van asielzoekers met hetoog op een eventuele over- of terugnamedoor het land dat bevoegd zou zijn voor debehandeling van de asielaanvraagAdvies om de aanwezigheid van ex-gevangenenin de gesloten centra zoveel mogelijkte vermijdenAdvies om bij de vorming van het personeelvan gesloten centra (in het bijzondervan het beveiligingspersoneel) nog meeraandacht te besteden aan preventie en eenvreedzame aanpak van conflictenAdvies om onverminderd verder te werkenaan alternatieve maatregelen voor dedetentie van gezinnen in gesloten centraAdvies om de minimumnormen voor deopvang van asielzoekers ook toe te passenin de gesloten centra en dit zolang dedetentie van asielzoekers in de geslotencentra gehandhaafd blijftAdvies om de principes van “uiterstenoodzaak” en “zo kort mogelijke duur”met betrekking tot de detentie van minderjarigen,bekrachtigd door het InternationaalVerdrag voor de rechten van het kind, omte zetten in wetgeving.Ook beveelt het Centrum aan om de huidigealternatieve maatregelen een duidelijkjuridisch kader te gevenAdvies om de coaches die gezinnen inopen wooneenheden begeleiden en zo deuitvoering van een verwijderingsmaatregelverzekeren, een statuut te geven dat voldoetaan de basisbeginselen van het sociaal werk Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Dienst Vreemdelingenzaken Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Minister van Justitie Dienst Vreemdelingenzaken Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Dienst Vreemdelingenzaken FOD Personeel en Organisatie Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Leden van het kernkabinet Dienst Vreemdelingenzaken Federaal parlement Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Staatssecretaris voor MaatschappelijkeIntegratie Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Federaal parlement Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Federaal parlementVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandeling


32Aanbeveling om een reglementaire omkadering(KB van 02/08/2002) uit te werkendie het bezoekrecht regelt van ngo’s die debevordering en bescherming van de rechtenvan vreemdelingen in hun missie hebbenopgenomenAdvies om een structurele oplossing uit tewerken voor personen in onwettig verblijfdie ernstig ziek zijn of ernstige psychiatrischeaandoeningen hebben en die wegenshun gezondheid niet vastgehouden kunnenworden in een gesloten centrum. Zij moetenop een correcte manier in gespecialiseerdeinstellingen kunnen worden opgevangenAdvies om het huidige groepsregime ingesloten centra te versoepelenAdvies om de afzondering om “veiligheidsredenen”strikt te reglementeren en omeen duidelijk onderscheid te maken tussenafzondering om “veiligheidsredenen”, afzondering als “tuchtmaatregel” enafzondering om “medische redenen” Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Dienst Vreemdelingenzaken Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste ministerVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingADVIES EN AANBEVELINGEN OVER VRIJ VERKEER EN ECONOMISCHE MIGRATIEOnderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingAanbeveling om het debat over de economischemigratie binnen de federale regeringvoort te zetten, in nauw overleg met desociale partners en de gewestenAdvies om de bestaande beperkingenbetreffende de toegang tot de arbeidsmarktvoor de Roemenen, Bulgaren en andereonderdanen van de nieuwe lidstaten zo snelmogelijk op te heffenAanbeveling om nieuwe vormen van economischemigratie uit te werken op maat vande bestaande arbeidsmarkt Federale regering Gewesten Sociale partners Federale regering Federale regering Gewesten Sociale partners Nationale ArbeidsraadVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenDeels uitgevoerdIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandeling


33Advies om de nodige bepalingen uit tewerken voor langdurig ingezetenen en hentoegang te verlenen tot de arbeidsmarktvia een arbeidskaart B, zonder eerst eenarbeidsmarktonderzoek uit te voeren. Ookzouden zij op een heldere en eenvoudigewijze toegang moeten hebben tot de uitoefeningvan een zelfstandige activiteitAdvies om de Conventie voor de Beschermingvan de Rechten van Arbeidsmigrantenen hun gezin te ratificeren Minister en staatssecretaris voorAsiel en Migratie Eerste minister Minister van Werk Nationale Arbeidsraad Alle wetgevende vergaderingen enalle regeringenVerzonden naarbestemmelingenIn behandelingVerzonden naarbestemmelingenIn behandeling3.3. Aanbevelingen MensenhandelOnderwerp - Doel Bestemmelingen Situatie - OpvolgingHet personeel van de gesloten centravormen om slachtoffers van mensenhandelte herkennen en op te sporen.Het medisch personeel sensibiliseren voorslachtoffers van mensenhandelDossiers mensenhandel inschrijven ondereen mogelijks andere territoriale bevoegdheidsomschrijving Minister voor Asiel en Migratie Dienst Vreemdelingenzaken Interdepartementele Coördinatiecelvia het Bureau Ook voorzien in het NationaalActieplan tegen Mensenhandel Minister van JustitieIn behandelingWerkgroepgeïnstalleerdIn behandelingEen volledige lijst van alle aanbevelingen die het Centrumin 2008 formuleerde m.b.t. de strijd tegen mensenhandelen -smokkel vindt u op www.diversiteit.be, in hetjaarverslag ‘Mensenhandel en -smokkel’ van 2008.


344. Internationale samenwerkingVertegenwoordiging van het Centrum in hetbuitenland:1. 18 januari 2008: Het Centrum nam deel aan de eerstevergadering van het ‘National Human Rights InstitutionsNetwork of experts in EU migration and asylummatters’. Deze vergadering vond plaats in Berlijn.2. 25-26 februari 2008: In het kader van de werkzaamhedenvan het overlegorgaan Multilaterale Coördinatievan de FOD Buitenlandse Zaken (‘Coormulti’) ende verdediging van het 14 de en 15 de periodieke verslagvan België voor het Comité tegen raciale discriminatievan de Verenigde Naties (CERD), voegde hetCentrum zich bij de Belgische delegatie die op 25 en26 februari 2008 aanwezig was op de hoofdzetel vanhet Hoog Commissariaat voor de Mensenrechtenvan de VN in Genève. Op 7 maart 2008 publiceerdehet CERD zijn bevindingen over deze bijeenkomst.(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm)van e-government. Daarbij vond een gedachtewisselingplaats over culturele diversiteit en de strijdtegen racisme.2. 22-26 september 2008: Bezoek van een delegatievan de door de Raad van Europa opgerichteEuropese Commissie tegen Racisme en Intolerantie(ECRI), die op dat moment haar 4 de rapport overBelgië voorbereidde. (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Belgium/BEL-CbC-IV-2009-018-NLD.pdf)3. 15-19 december 2008: Bezoek van de heer ThomasHammarberg, Mensenrechtencommissaris van deRaad van Europa, in verband met zijn rapport overBelgië: ‘Le Commissaire - CommDH(2009)14 / 17June 2009’4. 20 november 2008: Bezoek van een delegatie Tsjechischesenatoren met als hoofddoel de voorstellingvan het Centrum en zijn activiteiten.3. 14 november 2008: Deelname van het Centrum aande rondetafelconferentie van het Europees Bureauvoor de Grondrechten (FRA) in Riga (Letland) overhomofobie: ‘Follow-up to the report Homophobiaand Discrimination on Grounds of Sexual Orientationin the EU Member States - Legal Analysis’.4. 15 december 2008: Bijdrage van het Centrum aanhet colloquium dat het Franse Halde (Haute autoritéde lutte contre les discriminations et pour l’égalité) indecember 2008 in Parijs organiseerde over discriminatieop grond van seksuele geaardheid in België,Frankrijk en Quebec. (http://www.halde.fr/)5. Het Centrum nam deel aan verschillende colloquiaen seminaries en onderhield zich met verschillendeandere Europese equality bodies, waaronder Halde(Frankrijk), de Commissie Gelijke Behandeling(Nederland) en andere Equinet-leden (zie hieronder).Buitenlandse delegaties op bezoek bij het Centrum:1. 22 augustus 2008: Bezoek van een Zuid-Afrikaansedelegatie bestaande uit burgemeesters, provincie- engemeentebestuurders in het licht van de invoeringOverzicht van de internationale partners van hetCentrum:1. Europese Unie› EquinetEquinet is een Europees netwerk van instellingen datgelijke kansen en gelijke behandeling bevordert. Hetnetwerk wil de samenwerking en de uitwisseling vaninformatie en juridische expertise tussen de instellingenbevorderen. Equinet bracht in 2008 verschillendestudies uit (volledige lijst beschikbaar op www.equineteurope.org), waaraan het Centrum meermaalsmeewerkte. Zo waren er de volgende studies: ‘Tussenonpartijdigheid en ontvankelijkheid: organisatiesvoor gelijkheid van kansen en procedures vooronafhankelijkheid’, ‘Dynamische interpretatie: deEuropese antidiscriminatiewetgeving in de praktijkIII’ en ‘De bevordering van gelijkheid: een overzichtvan de nationale antidiscriminatie-instellingen’.› Het Europees Bureau voor de Grondrechten (FundamentalRights Agency - FRA)De directie van het Centrum zetelt in de Raad vanBestuur van het FRA (www.fra.europa.eu), dat


35de volgende drie opdrachten heeft: 1) gegevens eninformatie verzamelen en analyseren; 2) de Europeseinstellingen en lidstaten adviseren; 3) samenwerkenmet het middenveld en het brede publiek sensibiliseren.Zoals ieder jaar, hebben het Centrum en alle anderenationale contactpunten van het RAXEN-netwerk(racism and xenophobia) het FRA een verslagbezorgd met alle gegevens die ze in 2008 overracisme en vreemdelingenhaat verzameld hebben.Die gegevens verwerkt het FRA dan in zijn jaarverslag.(http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/raxen/raxen_en.htm)› Netwerk van Nationale Contactpunten voorIntegratieIn het kader van zijn activiteiten binnen het Netwerkvan Nationale Contactpunten voor Integratievan de EU, heeft het Centrum in 2008 vooralgewerkt rond de Europese Ministeriële Conferentieover Integratie, die op 3 en 4 november 2008 onderhet Franse voorzitterschap werd gehouden in Vichy.› Europees MigratienetwerkSinds december 2008 maakt het Centrum deel uitvan het Belgische Nationale Contactpunt van hetEuropese Migratienetwerk. Het EMN (http://emn.sarenet.es) heeft als voornaamste doel de EU, delidstaten en de burgers zowel op Europees als opnationaal niveau betrouwbare, objectieve, vergelijkbareen actuele informatie te verschaffen over asielen migratie, en zo de beleids- en besluitvorming teondersteunen.2. Raad van Europa› Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie(ECRI)De ECRI bindt de strijd aan tegen racisme, xenofobie,antisemitisme en onverdraagzaamheid binnenEuropa vanuit de overtuiging dat mensenrechtenmoeten worden beschermd. Het Centrum zeteltin de ECRI en doet dit in eigen naam, net als alleandere leden die werden geselecteerd op basis vanhun expertise op het gebied van de bestrijding vanonverdraagzaamheid. Alle ECRI-leden zijn onafhankelijken onpartijdig in de uitoefening van hunmandaat.3. OVSE› Bureau voor Democratische instellingen en Mensenrechten(ODIHR-OVSE)Het Centrum neemt deel aan de activiteiten vanhet Bureau voor Democratische instellingen enMensenrechten (Office for Democratic Institutionsand Human Rights -ODIHR) binnen de Organisatievoor Veiligheid en Samenwerking in Europa(OVSE). Het is een van de nationale contactpuntenin de strijd tegen haatdelicten. (www.osce.org/odihr)4. VN› National Human Rights Institutions Network(NHRI)Het Europese netwerk van nationale mensenrechtenorganisaties(NHRI) ziet erop toe dat demensenrechten voldoende worden beschermd inde Europese besluitvorming en regelgeving. In juni2007 richtte het netwerk de werkgroep ‘Asiel enMigratie’ op. (http://www.nhri.net/)Het Centrum wordt ook regelmatig door de FODBuitenlandse Zaken verzocht om deel te nemenaan (de voorbereiding van) internationale conferentiesof seminaries:1. Voorbereidingen voor het 1 ste jaarlijkse forum vande ‘Alliantie der Beschavingen’, dat op 15 en 16januari 2008 plaatsvond in Madrid.2. Deelname aan een seminarie van de OVSE-ODIHR(zie hierboven) dat was gewijd aan de samenstellingvan een handboek over de wetgeving inzakehaatdelicten (Wenen, 6 en 7 mei 2008).3. Deelname aan de Conferentie over de rol van denationale instellingen in de strijd tegen racialediscriminatie, waarbij extra aandacht uitging naar


36etnische minderheden en migranten (Wenen, 29 en30 mei 2008).4. Voorbereidingen voor de 8 ste Ministeriële Conferentievan de Raad van Europa over migratie (Kiev, 4en 5 september 2008).5. Voorbereiding van het gecombineerde 5 de en 6 deperiodieke verslag van België voor het Comité voorde uitbanning van alle vormen van discriminatietegen vrouwen (Committee on the Elimination ofDiscrimination against Women - CEDAW), voorgesteldtijdens de 42 ste zitting van het Comité, datvan 30 oktober tot 7 november 2008 plaatsvond inGenève.6. Voorbereiding van de mondelinge verdediging vanhet 2 de periodieke verslag van België voor het VN-Comité tegen foltering (Genève, 12 en 13 november2008).7. Voorbereiding van het 5 de periodieke verslag overde uitvoering van het Internationaal Verdrag inzakeBurgerrechten en Politieke Rechten, dat eind 2008werd voorgelegd aan het VN-Comité voor deRechten van de Mens.8. Voorbereidingen voor de Ministeriële Conferentievan de Raad van Europa over de sociale cohesie(Moskou, 21 en 22 februari 2009).


D E E L 3BALANS ENRESULTATEN-REKENING


38Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkstecijfers uit de balans per 31 december 2008 en deresultatenrekening van 2008. Deze cijfers werden op 22april 2009 goedgekeurd door de Raad van Bestuur vanhet Centrum en gecontroleerd door de Commissaris-Bedrijfsrevisor. Dit overzicht geeft enkel de cijfersweer van het Centrum zelf, niet die van het FederaalImpulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM) of van hetSteunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheiden uitsluiting. Die cijfers worden namelijk apartbeheerd en vallen onder de verantwoordelijkheid vanhun beheerscomité.Alle bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.Balans op 31/12/2008 (x € 1.000)ACTIVA 8.059 PASSIVA 8.059Vaste activa 345 Kapitaal 55Materiële activa 234 Gecumuleerd resultaat 3.858Financiële activa 111 Reserve 33Vlottende activa 7.714 Schulden 4.113Handelsvorderingen 2.508 Leveranciers 252Geldbeleggingen 3.770 Sociale schulden 232Liquide middelen 1.366 Andere schulden 3.629Overlopende activa 70Resultatenrekening 2008 (x € 1.000)Opbrengsten 5.831 Kosten 6 .506Nationale Loterij 4.481 Projectkosten 290Projectopbrengsten 801 Werkingskosten 1.339Diverse opbrengsten 418 Personeelskosten 4.680Financiële opbrengsten 131 Afschrijvingen 160Waardevermindering activa 37Resultaat boekjaar 2008 -675


39Conclusie:Hoe ver staan we met het Strategische Driejarenplan 2008-2010?Met het Strategische Driejarenplan 2008-2010 heeft hetCentrum een aantal doelstellingen op korte en lange termijnvastgelegd, waarbij het naging hoe het de volgendedrie jaar zijn wettelijke opdrachten kan uitoefenen,rekening houdend met de rol en de bijdrage van zoweloverheidsactoren als van ngo’s en alle andere partners.Wanneer we de doelstellingen vandaag bekijken, stellenwe vast dat er wel degelijk vooruitgang is geboekt, zekerwat betreft de behandeling van individuele meldingen.De ‘eerstelijnsdienst’, die inmiddels op kruissnelheiddraait, draagt immers bij tot de doelstelling om op ‘elkindividueel verzoek zo snel mogelijk een oplossing ofminstens een antwoord [te bieden] die/dat goed is voorde verzoeker, met aandacht voor de maatschappij alsgeheel’.Ook wat betreft de opdracht om adviezen en aanbevelingente formuleren en zo de overheid te stimuleren ombepaalde stappen te ondernemen, boekte het Centrumvooruitgang. Dankzij de nieuwe cel ‘Adviezen en aanbevelingen’kan het Centrum die taken immers op een meergecoördineerde wijze uitvoeren en beter zijn prioriteitenstellen. In 2008 richtte het Centrum een reeks aanbevelingenaan verschillende overheden op alle mogelijkebeleidsniveaus, waarbij het suggesties deed voor eenbetere wetgeving en pleitte voor de invoering van eenreeks bepalingen die de gelijkheid moeten bevorderen.Voor het eerst vindt u in dit jaarverslag een volledigoverzicht van alle aanbevelingen terug. Op die manierbeantwoordt het Centrum aan een belangrijke doelstellinguit zijn strategische planning: ‘Op eigen initiatiefen/of op vraag van een overheid tijdig beleidsadviezen[formuleren] die bijdragen om tot oplossingen te komenvoor maatschappelijke uitdagingen’.minder respecteren van de grondrechten van de vreemdelingen’door (onder meer) een ‘verhoogde waakzaamheidinzake wetgevende evoluties, de toepassing ervan en hetrespect voor de rechtspraak.’Wat betreft de taak van het Centrum om mensen te sensibiliseren,te vormen en te informeren over de thema’swaarvoor het bevoegd is, preciseert het strategisch plan:‘We communiceren zodanig dat we de doelstellingenvan het Centrum op een geplande manier ondersteunenen mee realiseren, waarbij we niet alleen reagerenmaar ook actief mee de agenda bepalen’. Het Centrumheeft in 2008 werk gemaakt van deze doelstelling doorverschillende sensibiliseringsacties te organiseren waarbijextra aandacht uitging naar de toegankelijkheid van deverspreide informatie (bv. door een dvd in gebarentaalte maken over de antidiscriminatiewetgeving van 10mei 2007, door strengere voorschriften te hanteren voorde publicatie van teksten op de website van het Centrum,...).Toch kan het Centrum niet op zijn lauwerenrusten. Er moet nog een communicatiestrategie wordenuitgewerkt die rekening houdt met de evolutie van deinterne structuur en het statuut van het Centrum. Naasteen nieuwe huisstijl (corporate identity) ontwikkelen diehet geheel van zijn activiteiten beter weerspiegelt, moethet Centrum in zijn communicatie ook werken aan denieuwe prioriteiten namelijk ‘de antiracisme- en antidiscriminatiewettenbeter bekend maken en toepassenendiversiteit naar buiten brengen als ‘een maatschappelijkeuitdaging’.In 2008 was er veel te doen op het gebied van migratieen vreemdelingenrecht. Nooit eerder was het besef zogroot dat de uitdagingen waarvoor migratie ons vandaagstelt, zeer belangrijk zijn. Toch zijn de doelstellingen allesbehalve bereikt: de politieke verwachtingen werden nietingevuld en heel wat aangekondigde beleidsmaatregelenmoeten nog in de praktijk worden omgezet. De vrees dathet migratiebeleid er komt zonder de nodige garantiesvoor een volledige inachtneming van de grondrechtenvan de betrokkenen, is niet denkbeeldig. Er is dus nogwerk aan de volgende doelstelling uit het strategischeplan: ‘Erop toezien dat de aangekondigde opening vooreen nieuwe economische migratie niet zal leiden tot het


40Bijlage 1:Publicaties 2008 van het Centr um1. CentrumFocus 2011. Aanbevelingen van het Centrum voor gelijkheidvan kansen en voor racismebestrijding ter attentievan het federale Parlement en de federale Regering(02/2008 – 61p.)In overeenstemming met artikel 3 van de wet, waardoorhet Centrum werd opgericht, geeft het Centrum aan deoverheden zijn standpunt over bestaande reglementeringenen doet het aanbevelingen ter verbetering van dezereglementeringen.Strategische Driejarenplan 2008-2010 (02/2008 – 29p.)Met dit Strategisch Driejarenplan 2008-2010 willenwe het proces van strategische planning – dat met de“Oriëntatienota 2005-2007” van start ging – verderzetten. We willen proactief kijken naar de wijze waarophet Centrum de komende drie jaar haar wettelijkeopdrachten wil uitvoeren.Algemene werking. Jaarverslag 2007 (12/2008 – 40p.)Dit jaarverslag beperkt zich tot de informatie over dewerking van het Centrum (organigram, begroting, beheervan de meldingen, sensibiliseringsacties, publicaties,enz.) en de manier waarop het Centrum concreet zijnopdrachten vervult.2. Discriminatie / DiversiteitOvereenstemming tussen het arbeidsrecht en de antidiscriminatiewetten(2008 – KULeuven op vraag van hetCentrum – 93p.)Gelijke kansen als mainstreaming in het lokale beleid.Groot gelijk (04/2008 – coll. IGVM – 143p.)De gids dient zich aan als een concreet werkinstrumentdat lokale overheden wil stimuleren en ondersteunenin hun wil om de gelijkheid van kansen en diversiteitbinnen hun stad of gemeente verder te ontwikkelen.Vier dimensies werden weerhouden: het lokale beleid,de diensten aan de bevolking, het overleg met en decommunicatie naar de bevolking en het gemeentelijkepersoneelsbeleid. Deze worden telkens uitgewerkt viaduidelijke teksten, concrete voorbeelden en handigechecklists op het einde.Verwijzingen naar leeftijd in personeelsadvertenties(05/2008 – 13p.)Het Centrum screende zo’n 3.400 personeelsadvertentiesdie in september 2007 binnen een tijdsspanne van tweeweken gepubliceerd werden in diverse kranten en opdiverse websites. Dit weliswaar beperkte onderzoekwijst uit dat leeftijd nog steeds en al te vaak een criteriumblijft bij de selectie van kandidaten. Op vrij groteschaal wordt een leeftijdsonderscheid gemaakt, hetgeeneigenlijk niet toegelaten is. Overigens blijkt uit de cijfersvan het Centrum elk jaar opnieuw dat leeftijd één vande meest voorkomende discriminatiegronden is. Van allemeldingen van discriminatie op grond van leeftijd heeftéén op drie te maken met werving en selectie.Discriminatie van holebi’s op de werkvloer: over inkomensverschillen,sectorsegregatie en het ‘roze’ plafond(05/2008 – coll. UG, S-GKB – 115p.)Discriminatie van holebi’s op de werkvloer. Samenvattingvan de resultaten en besluit (05/2008 – coll. UG,S-GKB – 7p.)In deze studie willen we nagaan in welke mate demaatschappelijke positie van holebi’s consequenties heeftvoor de positie van holebi’s op de arbeidsmarkt. De stigmatisatieof onderwaardering van een minderheidsgroepkan immers leiden tot discriminatie op de arbeidsmarkt,zoals het niet verlenen van specifieke voordelen aanpartners van hetzelfde geslacht, minder hoge lonenuitbetalen aan holebi’s, minder promotiemogelijkhedenaanbieden aan holebi’s tot zelfs ontslag omwille vaniemands seksuele voorkeur. Anderzijds kan ook hetgestigmatiseerde individu bepaalde keuzes maken alsgevolg van stigmabewustzijn of anticipatie op discriminatie.Ook deze keuzes kunnen invloed uitoefenen ophun arbeidsmarktpositie.Discriminatie. Diversiteit. Jaarverslag 2007 (06/2008 –200p.)Dit jaarverslag behandelt de thematiek van raciale enniet-raciale discriminatie. Met actuele analyses en achtergrondartikels,bijdragen van maatschappelijke actorenen beleidsmakers en een vooruitblik naar 2008, wilhet Centrum verdergaan dan een loutere weergave vanzijn activiteiten. Het schuift met dit jaarverslag veeleereen algemene ‘stand van zaken’ naar voren wat betreftdiscriminatie en diversiteit.


41Antidiscriminatiewet. Vertaling in Vlaamse gebarentaal(07/2008 - DVD)Antidiscriminatiewetgeving in gebarentaal informeertslechthorenden en doven over hun rechten. In gebarentaalen via ondertiteling werden op de DVD’s debelangrijkste elementen en juridische principes van deantidiscriminatiewet gebruiksvriendelijk, toegankelijken begrijpelijk uitgelegd. Bovendien is er aan de handvan praktische voorbeelden uitgelegd hoe men hetbest reageert op discriminatie en dit kan voorkomen.Op deze manier kunnen personen met een auditievehandicap zich zelfstandig informeren over hun rechtenen de belangrijkste toepassingen van de antidiscriminatiewet.Daarnaast kan de DVD gebruikt worden alspedagogisch instrument voor vormingen en sensibiliseringsacties.Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Hoe kan je hetvermijden? Praktische tips. (10/2008 – 19p.)Met de brochure ‘Discriminatie op de huisvestingsmarkt.Hoe kan je het vermijden?’ wil het Centrum een antwoordbieden op de concrete vragen over discriminatiewaarmee eigenaars vaak geconfronteerd worden.Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Hoe kan jereageren? Praktische tips. (herdruk10/2008 – 19p.)Huisvesting is een fundamenteel recht (dit staat zo in degrondwet – artikel 23) en is voor personen (individuen),gezinnen en gemeenschappen van vitaal belang. Hetvormt immers een kritische factor bij de bevordering vanintegratie of bij het uitbouwen van een zelfstandig leven,bijvoorbeeld bij personen met een beperkte mobiliteit.Nogal wat personen ervaren een discriminatie op dehuisvestingsmarkt. Het komt voor dat huiseigenaren nietbereid zijn om woningen aan bijvoorbeeld immigrantente verhuren of te verkopen. Anderen vragen uitzonderlijkhoge huren of borgsommen, verlangen onnodigedocumentatie en referenties of weigeren personen diezich borg stellen te accepteren.Evenementen voor allen: aangepaste tickets en plaatsenvoor personen met een handicap (12/2008 – 17p.)Uit de studie blijkt dat er nochtans goede voorbeeldenzijn en dat culturele en sportieve evenementen toegankelijkkunnen zijn voor allen, ook voor personen met eenhandicap. Flexibele toegankelijke plaatsen, technischevoorzieningen voor slechthorenden, verhoogde podiazodat rolstoelgebruikers beter kunnen zien en de mogelijkheidvoor vrienden en familie om bij de persoon meteen handicap te zitten, zijn maar enkele voorbeelden vangoede praktijken die niet altijd een grote kostprijs metzich meebrengen.3. MigratieDe Klachtencommissie als verantwoordelijke instantievoor de behandeling van de klachten van de gedetineerdenin de gesloten centra (2004-2007). Analyse en evaluatievan een ontoereikende maatregel (01/2008 – 43p.)Eén van de wettelijke missies toevertrouwd aan hetCentrum vormt de opdracht «te waken over het respectvoor de grondrechten van vreemdelingen». HetKoninklijk Besluit van 2 augustus 2002 dat de werkingvan de gesloten centra regelt, kent het Centrum hetrecht toe om de gesloten centra te bezoeken, een rechtwaarvan het Centrum regelmatig gebruik maakt. DitKoninklijk Besluit vraagt bovendien van het permanentesecretariaat van de klachtencommissie dat het Centrumenerzijds in kennis wordt gesteld van de klacht en hetgevolg dat eraan wordt gegeven en anderzijds, indiende klacht werd overgemaakt aan de Commissie, van hetgevolg dat zij eraan heeft gegeven. Rekening houdendmet de bijzondere rol die het Centrum door de wet ende reglementering terzake toegewezen kreeg, meent hetCentrum dat het nuttig is over te gaan tot de analyse ende beoordeling van het klachtensysteem, en dit zowelvan zijn wettelijke basis als van de praktische uitvoering.Belgische debatten voor een migratiebeleid. Facts andfigures (02/2008 – coll. KBS – 138p.)De Koning Boudewijnstichting en het Centrum organiseerdensamen drie debatten over een migratiebeleidvoor België. Ter ondersteuning van deze debattenreekspubliceren ze een overzicht van de belangrijkste ‘Factsand Figures’ betreffende migratie in België.Belgische debatten voor een migratiebeleid. De actorenin kaart gebracht (02/2008 – coll. KBS – 96p.)De Koning Boudewijnstichting en het Centrum organiseerdensamen drie debatten over een migratiebeleidvoor België. Ter ondersteuning van deze debattenreekspubliceren ze een studie over de belangrijkste actoren inhet debat en hun stellingnames.Statistisch en demografisch verslag 2007. Migraties enmigrantenpopulaties in België (04/2008 – coll. GEDAP– 171p.)


42Zowel in België als in de rest van Europa vormen migratieen de gevolgen ervan, het voorwerp van heel watmaatschappelijke discussies. Ook al kan de problematiekop heel wat belangstelling rekenen, heel dikwijls wordtze slecht begrepen. De onwetendheid over de migratierealiteitzal het onbegrip binnen een maatschappij - diesteeds meer door populaties van verschillende afkomstwordt gekenmerkt - alleen maar versterken. Tegelijkdreigt ze tot maatschappijkeuzes en politieke denkpisteste leiden, die slecht aan de realiteit zijn aangepast. Ditverslag wil statistische en demografische elementenaanreiken die burgers en beleidsmakers over de migratieconjunctuuren de migrantenpopulaties informeren.Migratie. Jaarverslag 2007 (04/2008 – 176p.)Dit jaarverslag geeft het meest volledige overzicht vanalle dimensies van migratie.Mensenhandel, -smokkel. Jaarverslag 2007 (05/2008 –128p.)Het jaarverslag 2007 Mensenhandel en - smokkelbestaat uit drie delen die onafhankelijk van elkaar gelezenkunnen worden: een integrale beleidsevaluatie (deel1), typologieën in dossiers over seksuele uitbuiting (deel2) en een overzicht van de jurisprudentie (deel 3). Tochstaat ieder deel in het teken van de nationale rapporteringover de evaluatie van de strijd tegen mensenhandelen –smokkel.Het INAD-centrum en de grondrechten van vreemdelingen(05/2008 – 29p.)In dit rapport benadrukt het Centrum voor gelijkheidvan kansen en voor racismebestrijding de volgendezaken: de afwezigheid van een juridisch kader voordeze detentieplaats, de detentieomstandigheden (in hetlicht van de aanbevelingen die o.a. al door het EuropeseComité ter voorkoming van foltering en onmenselijke ofvernederende behandeling of bestraffing (CPT) werdenverwoord), de bijzondere materiële en juridische moelijkhedendie “INAD” vreemdelingen ondervinden bij hetaanvechten van de gegrondheid van de beslissing totterugdrijving die tegen hen werd genomen.Demandeurs d’asile, réfugiés et apatrides en Belgique :un essai de démographie des populations demandeusesou bénéficiaires d’une protection internationale (07/2008– 90p.)Deze publicatie is enkel beschikbaar in het Frans.Before & After. De sociale en economische positie vanpersonen die geregulariseerd werden in uitvoering van dewet van 22/12/1999 (11/2008 – coll. ULB, CSB – 167p.)Deze studie gaat dieper in op de socio-economischestatus van personen die geregulariseerd werden op basisvan de regularisatiewet van 22 december 1999 en vergelijktde situatie van de geregulariseerden voor, tijdens enna de regularisatieprocedure.10 min. (11/2008 - DVD)Deze film geeft de lijdensweg weer van een jonge vrouwdie tegen haar zin ten prooi valt aan prostitutie en ditaan de hand van het voorlezen van een gerechtelijkverhoorblad.Nieuwkomers… Welk perspectief op werk? In Brussel,Vlaanderen en Wallonië. Verslag seminarie (12/2008 –coll. Fed. cel ESF – 85p.)Het Centrum organiseerde op 13 december 2007 eenseminarie over de positie van migranten op de Belgischearbeidsmarkt. Actoren met terreinervaring en specialistendie zich om dit onderwerp bekommeren, stonden stilbij de uitdagingen en de mogelijkheden die ontstaan tengevolge van migratie.4. ArmoedeVoorstellen van het Steunpunt tot bestrijding vanarmoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting aande volgende federale regering. Focus 2011 (01/2008 –13p.)Het artikel 5§1 van het Samenwerkingsakkoord van 5mei 1998 betreffende de bestendiging van het armoedebeleid,bepaalt dat één van de opdrachten van hetSteunpunt is: concrete aanbevelingen en voorstellendoen om het beleid en de initiatieven tot voorkomingvan bestaansonzekerheid, tot bestrijding van de armoedeen tot integratie van de personen in de samenleving teverbeteren.Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheiden sociale uitsluiting. Activiteitenrapport 2007(03/2008 – 27p.)De dialoog met de actoren in de armoedebestrijdingen in het bijzonder met de verenigingen waar armenhet woord nemen, staat centraal in de werking van hetSteunpunt.


43Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheiden sociale uitsluiting. Verslag van het seminarie “Dedienstencheques: springplank of valstrik voor mensen inarmoede en bestaansonzekerheid?” (05/2008, 59p)De organisatie van een seminarie op 27 mei 2008, wasde ideale gelegenheid om het maatschappelijke debatover de dienstencheques voort te zetten. De bijdrage vandeze maatregel tot de armoedebestrijding bleef daarbijde centrale vraag.bepaald: Armoede, waardigheid, mensenrechten. Deauteurs van het akkoord geven ook drie hefbomen aandie zij als essentieel beschouwen om armoede te voorkomenen te bestrijden: de sociale zekerheid, de openbaredienstverlening en de participatie van alle betrokkenen.Ze komen in deze bundel stuk voor stuk aan bod.Nota van het Steunpunt tot bestrijding van armoede,bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Prioriteitenvoor het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie(12/2008 – 9p.)Om het Voorzitterschap van de Europese Unie voor tebereiden dat België tijdens het tweede semester van 2010te beurt zal vallen, heeft de staatssecretaris voor BuitenlandseZaken de ministers gevraagd om bij hun raadgevendeinstanties te polsen naar de prioriteiten die Belgiëop dat moment naar voren zou moeten schuiven. In diecontext heeft de staatssecretaris voor Armoedebestrijding,Jean-Marc Delizée, het Steunpunt tot bestrijdingvan armoede gevraagd een nota op te stellen over deprioriteiten waarrond moet worden gewerkt om tot eensolidairder Europa te komen. De vraag werd gelanceerdop de Begeleidingscommissie van 19 november 2008.Op de Begeleidingscommissie van het Steunpunt van18 december 2008 werd een ontwerpnota besproken.Deze versie houdt rekening met de aldaar geformuleerdeopmerkingen.10 jaar samenwerkingsakkoord. Armoede, waardigheid,mensenrechten. Steunpunt tot bestrijding van armoede,bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (12/2008 –207p.)Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheiden sociale uitsluiting, dat met dit akkoordwerd opgericht, wil ter gelegenheid van deze verjaardagde oorspronkelijke ambitie van de wetgevers in herinneringbrengen, zelfs kenbaar maken, vermits dezepublicatie voor een groot publiek bedoeld is. Het heeftdaarom aan verenigingen, sociale actoren, mensen diewerken bij internationale of nationale instellingen,rechtsbeoefenaars en universiteitsprofessoren gevraagdom een stuk te schrijven over één van de basisopties vanhet akkoord, die in de preambule worden geformuleerd.De mensenrechtenbenadering van armoede is hierin eengrondbeginsel. Deze aanpak maakt in hoofdzaak hetonderwerp uit van deze publicatie en heeft ook de titel


44Algemene Werking – Jaarverslag 2008Brussel, september 2009Uitgever en auteur:Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijdingKoningsstraat 138, 1000 BrusselT: 02 212 30 00F: 02 212 30 30epost@cntr.bewww.diversiteit.beEindredactie: Nadine BraunsRedactie: Ingrid Aendenboom, Marieke Arnou, Michael Bennetsen, Nadine Brauns, PhilippeCoppieters, Françoise De Boe, Nathalie Denies, Séverine De Potter, François Desmet, Marie-Pierre Despret, An Hulsmans, Patricia Le Cocq, Manuel Romero, François Sant’ Angelo, AnnVanderdonckt, François Van Regemortel, Freek Van SeverenHerlezing: Nadine Brauns, Yves Dario, François Desmet, An HulsmansSupervisie: Jozef De Witte, Edouard DelruelleGrafisch concept en opmaak: d-ArtagnanFotografie: Bart De KeyserVerantwoordelijk uitgever: Jozef De WitteMet dank aan: de dienst Logistiek, de dienst Eerste Lijn en het Directiesecretariaat van hetCentrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en alle leden van de Raad vanBestuurCe rapport est également disponible en français.Alle rechten zijn voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, op film of opwelke manier dan ook verveelvoudigd en openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van de uitgever.Waar is dit verslag terug te vinden?Dit verslag is enkel elektronisch beschikbaar. U kunt het als pdf downloaden van de website vanhet Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, www.diversiteit.be.


45C E N T R U M V O O R G E L I J K H E I D VA N K A N S E N E N V O O R R A C I S M E B E S T R I J D I N GK o n i n g s s t r a a t 1 3 8 , 1 0 0 0 B r u s s e lW W W. D I V E R S I T E I T. B E

More magazines by this user
Similar magazines