13.07.2015 Views

Poortopener Berner GA501 Handleiding DEFNL.pdf - Garagedoors.be

Poortopener Berner GA501 Handleiding DEFNL.pdf - Garagedoors.be

Poortopener Berner GA501 Handleiding DEFNL.pdf - Garagedoors.be

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1.3a2.31.4a1506.2007 <strong>GA501</strong>-601 V2.0 AL9


1b1.5b/1.6b1.1b1.2.2/2.2301.2b1.3b1.4b1.2b2.61.2b1.3b1.4bN 80 = 50DF 98 = 851.3b 2.6 1.4b 2.61.5b2.7BØ 51 / 21 / 206.2007 <strong>GA501</strong>-601 V2.0 AL11


3a3.1a3.1aEEEE14 06.2007 <strong>GA501</strong>-601 V2.0 AL


3b3.1b3.1bEN 80EDF 98EE06.2007 <strong>GA501</strong>-601 V2.0 AL15


2.11.14.14.22.11.152.1262.11.22.11.16.1 4.1F16 06.2007 <strong>GA501</strong>-601 V2.0 AL


6.272.1506.2007 <strong>GA501</strong>-601 V2.0 AL17


In werking stellenDe deurgegevens wissenAls u ondanks alle inspanningen de leerprocedure niet goed hebt kunnen afronden, raden we u aan de inleesgegevens te resetten. De inleesgegevenskunnen als volgt worden gewist:1) Ontkoppel de hoofdaansluiting2. Sluit weer aan op de hoofdaansluiting3) Druk op de zwarte knop en daarna op de witte en houd deze ingedrukt totdat de lamp 3x knippert.4) Laat de knoppen los.5) Alle gegevens zijn nu gewist.In de fabrieksinstelling worden de deurgegevens gewist en kan de aandrijving direct worden geprogrammeerd.De aandrijving programmeren.1. Sluit aan op de hoofdaansluiting Als de aandrijving voor het eerst wordt aangesloten, knippert de aandrijving één of drie keer. Controleer nogmaals of dewagen op de deurkoppeling vast zit (zie fig. 17): DIP-schakelaars 1 en 2 (SCH1) en 4 en 5 (SCH2) staan op "ON". DIP-schakelaars 1 -3 en 6 - 8 (SCH2) staanop "OFF".2) Druk op de zwarte knop (ongeveer 6 sec.) totdat de lamp <strong>be</strong>gint te knipperen. Laat hem twee keer knipperen en laat dan de knop “leren” los.3) Druk nu op de witte <strong>be</strong>dieningsknop zodat de deur naar zijn “OPEN”-positie kan gaan. De deur <strong>be</strong>weegt zolang de witte knop is ingedrukt (permanentcontact). Als de knop wordt losgelaten, stopt de deur onmiddellijk. De volgende keer dat de knop wordt ingedrukt, <strong>be</strong>weegt de deur in tegenovergestelderichting. Deze procedure moet worden herhaald totdat de gewenste “OPEN”-positie is <strong>be</strong>reikt. In de “OPEN”-positie mag de deur niet tegen de mechanischeeindaanslag drukken (rub<strong>be</strong>ren stop). Als dit wel ge<strong>be</strong>urt, kan een foutmelding worden gegeven (4 knippersignalen en een abrupte <strong>be</strong>ëindiging van deleerprocedure). In de “OPEN”-positie moet de deur minmaal 5 cm van de eindaanslag staan.


4 ) Druk kort op de zwarte knop “leren”. Uw aandrijving zal de resterende instelling automatisch uitvoeren. De deur <strong>be</strong>weegt langzaam naar de “CLOSE”-positie. Tijdens deze gang, wordt de af te leggen afstand geleerd (lamp knippert tweemaal). De deur opent zich dan weer tweemaal en sluit tweemaal om denodige huidige waarden te leren (lamp knippert drie keer).5) Bij het voltooien van 5 leercycli is de deur bij de “CLOSE”-positie en wordt de aandrijvingverlichting uitgeschakeld.De aandrijving is geprogrammeerd en klaar voor gebruik.De deursnelheid instellenHet programmeren van de tweede openingspositie (hangende positie)De aandrijving klaar voor gebruik en staat stil. Controleer nogmaals of de geleidehaak is gekoppeld in de sluitflens/sluitriem.1) Druk op de zwarte knop (ongeveer 6 sec.) totdat een “L” (knipperend) verschijnt op de display en het rode verkeerslicht <strong>be</strong>gint te knipperen. Laat dittweemaal knipperen, druk dan ook op de witte knop met TEST-AUF of TEST-ZU en druk (ongeveer 2 sec.) totdat een de lamp tweemaal snel knippert en opde display “HL” wordt weergegeven. Laat nu <strong>be</strong>ide knoppen los.2) Druk nu op de witte <strong>be</strong>dieningsknop zodat de deur naar zijn “Tweede openings”-positie kan gaan. De deur <strong>be</strong>weegt zolang als de witte knop blijft ingedrukt(permanent contact). Als de knop wordt losgelaten, stopt de deur onmiddellijk. De volgende keer dat de knop wordt ingedrukt, <strong>be</strong>weegt de deur verder in deOPEN-richting. Door op de knop TEST-ZU te drukken, <strong>be</strong>weegt de deur naar de SLUIT-positie. Herhaal deze procedure totdat de gewenste “Tweedeopenings”-positie is <strong>be</strong>reikt.3 ) Druk kort op de zwarte knop “leren”. Op de display verschijnt de “H”. De “tweede openingspositie” is nu geprogrammeerd.


Installatie: garagedeuropener en accessoires.Aansluiting van een externe radio-ontvangerAansluiting van een externe pulsknop om de cycli van de deur<strong>be</strong>wegingen te starten op te stoppenAansluiting van een externe “Tweede openingspositie”-knop om de deur<strong>be</strong>wegingen te starten op te stoppen


Aansluiting van een <strong>be</strong>veiligingsschakelaar of een hulpdeurcontact (moet geforceerde opening heb<strong>be</strong>n) om te stoppen en/of af te sluiten (Stop ofnood OFF-circuit)Aansluiting van een fotocel om een veiligheidsterugkeer naar de positie SLUITEN of einde-<strong>be</strong>weging te starten.Aansluiting van een tweedradige lichtbarrière om een veiligheidsterugkeer naar de positie SLUITEN of einde-<strong>be</strong>weging te starten.


Aansluiting van een fotocel om een veiligheidsterugkeer naar de positie OPENEN einde-<strong>be</strong>weging te starten.Aansluiting van een tweedradige lichtbarrière om een veiligheidsterugkeer naar de positie “OPEN” einde-<strong>be</strong>weging te starten.Aansluiting van een optische <strong>be</strong>scherming voor sluitranden 8,2 k Ω om een veiligheidsterugkeer naar de positie “SLUITEN” einde-<strong>be</strong>weging testarten.


Aansluiting van een optische <strong>be</strong>scherming voor sluitranden (Fraba) om een veiligheidsterugkeer naar de positie “SLUITEN” einde-<strong>be</strong>weging testarten.Aansluiting van een optische <strong>be</strong>scherming voor sluitranden 8,2 k Ω om een veiligheidsterugkeer naar de positie “OPEN” einde-<strong>be</strong>weging testarten.Aansluiting van een optische <strong>be</strong>scherming voor sluitranden (Fraba) om een veiligheidsterugkeer naar de positie “OPEN” einde-<strong>be</strong>weging testarten.


Aansluiting van een kloktimer als permanent "OPEN"- instructie (interne instructie)Aansluiting van een kloktimer als permanent "OPEN"- instructie (externe instructie)Aansluiting van een rood verkeerslicht (waarschuwingslicht)


Aansluiting van een externe lampAansluiting van een “deur open”-display


Aanvullende aansluitingen van verkeerslicht-<strong>be</strong>sturingskaartAansluiting van externe interne schakelaar om deur<strong>be</strong>wegingen te starten (interne instructie)Aansluiting van externe interne schakelaar om deur<strong>be</strong>wegingen te starten (externe instructie)Aansluiting rode/groene verkeerslichtFabrieksinstelling resetten:- Menu 88- Menu stap 10: Houd de knop INI 3 seconden ingedrukt- S01 naar 10 —> S10- druk 10 seconden op TEST-AUF/ TEST-ZU- INI- S10- houd de knop INI 3 seconden ingedrukt- 88- Einde- houd de knop INI 3 seconden ingedrukt


LED-indicatie brandt knippertLED 3 (rood) Motor in sluitingsrichting -LED 4 (groen) Motor in openingsrichting -LED 1 (groen) Sluitrand « AUF(OPENING) » actiefFotocel « AUF (OPENING)» geactiveerdLED 2 (rood) Sluitrand « ZU (SLUITING)» actiefFotocel « ZU (SLUITING) »geactiveerdLED 1 en LED2Stopcircuit onderbrokenFuncties DIP-onderbreker (SCH2) ON OFF1: Evaluatie fotocel in ZU (SLUITING) modus Bus Contact2: Evaluatie sluitranden in ZU (SLUITING) Opto 8k2modus3: Snel openen ja nee4: Zachte stop 30% 50%5: Kort achteruit in « AUF (OPENING) » lang kortmodus6: Evaluatie fotocel in AUF (OPENING) modus Bus Contact7: Gedefinieerde stuurinstructies ja nee8: Evaluatie sluitranden in AUF (OPENING) OSE 8k2Korte programmeerinstructies leercyclus:1. Druk op de zwarte INI-knop en houd deze ingedrukt (ongeveer 6 sec.) totdat een rood licht tweemaal knippert en een “L” op de display verschijnt. Laat deknop daarna los.2. Open en sluit de deur met respectievelijk de witte knop TEST-AUF (permanent contact) en de witte knop TEST-ZU (permanent contact) totdat de gewenstedeurpositie is <strong>be</strong>reikt.3. Druk kort op de zwarte INI-knop4. De deur sluit, opent en sluit automatisch tweemaal/ De programmering is afgerondKorte programmeerinstructies voor gedeeltelijk openen:1. Druk op de zwarte INI-knop en houd deze ingedrukt (ongeveer 6 sec.) totdat een rood licht tweemaal knippert en een “L” op de display verschijnt. Laat deknop daarna los.2. Druk daarnaast op de witte knop TEST-AUF of TEST-ZU totdat het rode licht sneller knippert en een “L” op de display verschijnt. Laat daarna <strong>be</strong>ideknoppen los.3. Open en sluit de deur met respectievelijk de witte knop TEST-AUF (permanent contact) en de witte knop TEST-ZU (permanent contact) totdat de gewenstedeurpositie voor gedeeltelijk open is <strong>be</strong>reikt.4. Druk kort op de zwarte INI-knop totdat de “H” op de display verschijnt. Het programmeren van de gedeeltelijk-openpositie is afgerond.


Activering van het menu, navigatie en opslaan van de instellingswijzigingenDe zwarte INI-knop moet 3 seconden worden geactiveerd, daarna wordt op de display P01 weergegeven. Scrollen ge<strong>be</strong>urt met de knoppen TEST AUF enTEST ZU. Door de INI-knop in te drukken wordt de des<strong>be</strong>treffende menustap geactiveerd en de waarde (gemarkeerd met een oplichtend decimaalpunt bijv.2.) kan worden gewijzigd met de knoppen TEST AUF en TEST ZU. Door nogmaals op de INI-knop te drukken gaat u een stap terug in het menu. Om deinstellingen op te slaan, selecteert u menustap END en houdt u de knop INI 3 seconden ingedrukt. Als het opslaan is gelukt, ziet u Sto op de display, laatdaarna de INI-knop los. Als de INI-knop kort wordt ingedrukt of als er geen knop wordt ingedrukt binnen 60 sec, verlaat u de programmeermodus zonder datde wijzigingen worden opgeslagen.Menu Instelling voor MogelijkewaardenFunctie Fabrieksinstelling UwinstellingP01 Duur lichtrelais (wit 0 Relais uitgeschakeld 1licht)1-300 Relais geactiveerd voor 1- 300 sec.P02 OPEN-tijd (groen 0 OPEN-tijd uitgeschakeld 45licht)1-300 OPEN-tijd geactiveerd voor 1- 300 sec.P03 Waarschuwingstijd 0 Waarschuwingstijd uitgeschakeld tijdens ZU 10(SLUITING) (roodlicht)(SLUITING)1-60 Waarschuwingstijd tijdens ZU (SLUITING)geactiveerd voor 1- 60 sec.P04 Waarschuwingstijd 0 Waarschuwingstijd in modus AUF (OPENING) 0AUF (OPENING)gedeactiveerd1-5 Waarschuwingstijd in modus AUF (OPENING)geactiveerd voor 1- 60 sec.P05 Rood licht werkend tijdens<strong>be</strong>wegingP06P07WaarschuwinginSLUITINGpositie1 ja ja nee2 ja knippert nee3 knippert ja nee4 knippert knippert nee5 ja ja ja6 ja knippert ja7 knippert ja ja8 knippert knippert jaRelaisfunctie rood 1 Rood licht/waarschuwingslicht 1licht 2 Indicatie “deur GESLOTEN”Relaisfunctie licht 1 Lichtfunctie 12P10P11P12P13P14P15P16P17P18Werking: omkeringfotocellen ZU(SLUITING)Werking: omkeringsluitranden ZU(SLUITING)Werking: detectieobstakel ZU(SLUITING)Resetten OPEN-tijdna passerenfotocellen ZU(SLUITING)Snelle sluiting napasseren fotocellenZU (SLUITING)Fotocellen voor VL12 Indicatie “deur OPEN”1 Volledige opening bij obstakel 12 300 mm opening bij obstakel1 Volledige opening bij obstakel 12 300 mm opening bij obstakel1 Volledige opening bij obstakel1 300 mm opening bij obstakel 11 Openingstijd wordt gereset2 Geen reset 10 Snelle sluiting gedeactiveerd1-10 Snelle sluiting geactiveerd na waarschuwingstijd 0van 1 - 10 sec.0 VL1/VL2 niet aangeslotenof VL2 1 VL1/VL2 aangesloten 0Programmering 0 Geen leercyclus uitvoerenomkeringlimiet V1/V2 1 Start leercyclus omkeringlimiet 01 Standaardinstallatie: Deur opent richtingBewegingslogica<strong>be</strong>diener2 Klappoort: Deur sluit richting <strong>be</strong>diener 11 Door opent bij instructie tijdcontrole en blijft openAansluitingvolgens ingestelde tijdtijdcontrole S21/S24 2 Door opent bij instructie tijdcontrole en +instructie door radio/schakelaar en blijft openvolgens ingestelde tijd


Foutindicatie rood verkeerslicht, display en controle LED1/LED2IndicatieweergaveIndicatie roodverkeerslichtknippert 4xIndicatieLEDFout/waarschuwing!onderbrekingleer/referentiecyclusvia druk knop of timeoutWaarschijnlijkeoorzaakgebruik vanzender/<strong>be</strong>sturingsapparaat tijdens <strong>be</strong>wegenHerstelherstartleer/referentiecyclus zonder activering<strong>be</strong>sturingsapparaatgeen knop ingedruktvoor meer dan 60 sectijdens programmeringherstartleer/referentiecyclusknippert 4xTime-out HALL-puls(<strong>be</strong>sturingskaartontvangt geen HALLpuls)Verbindingska<strong>be</strong>ldefectHALL-sensor defectverbindingska<strong>be</strong>lcontroleren/vervangenmotor vervangen<strong>be</strong>sturingskaart defect<strong>be</strong>sturingskaart/motor vervangenknippert 4xTe veel HALL-pulsenterwijl motor staat(motor wordtgeduwd/getrokken)door gaat te ver openVeerbalancering nietcorrectdefinieer eennieuwe en lagereopeningspositieverencontroleren/reparerenknippert 4xfout bij HALL-sensorHALL-ka<strong>be</strong>l defect,kortsluiting kanaal1/kanaal 2.HALL-sensor defectka<strong>be</strong>lcontroleren/vervangenvervang motorknippert 1 xLED 1 enLED 2knipperencontact voor hulpdeurwas geactiveerdnoodstop-contactaangesloten opaansluiting 11 en 13 isonderbroken(geopende tijdens<strong>be</strong>wegen_veiligheidscircuitsluiten.Opmerking: als ergeen hulpdeur ofnoodstop isaangesloten,controleer dan ofer eendraadkoppelingaansluiting 12 en13 verbindtknippert 4xmax. duur draaienmotor isoverschredenmax. duur van 140 sec.voor <strong>be</strong>wegen is nietgenoegtandriem is gebrokenverkort<strong>be</strong>wegingstijdvervang tandriemmotor defect:vervang motorknippert 4xknippert 1 x LED 2knippert<strong>be</strong>wegingafstand tijdtijdens leercyclus tekortfotocellen inSLUITINGgeactiveerdpoging een<strong>be</strong>wegingsafstand teleren van minder dan600 mmfotocel -contactaangesloten opaansluiting 20 en 71 isonderbroken ofgeactiveerdprogrammeer meteen<strong>be</strong>wegingsafstandvan meer dan 600mmverwijder obstakelen/of controleerfotocellen –vervang fotocelleneventueel


Opmerking: als ergeen fotocellen zijnaangesloten (20 en71) controleer ofDIP1 “OFF” staaten of koppelingtussen T1 en 71 isaangeslotenknippert 1 xLED2brandtSluitrand ZU(SLUITING) isgeactiveerdSluitrandenaangesloten opaansluiting 20 en 74(8k2) zijn onderbrokenof geactiveerdverwijder obstakelen/of controleersluitranden –vervangsluitrandeneventueel.Opmerking: als ergeen sluitrandenzijn aangesloten(20 en 74)controleer dan ofDIP op “OFF” staaten of de koppelingtussen 20 en 74 isaangeslotenknippert 4xmin. spanning voormotor is te laagmin. ingesteldespanning voor motor isniet <strong>be</strong>reikt wegensdefecte veren/defectdeurmechanismecontroleer verenendeurmechanisme –voor <strong>be</strong>nodigdereparaties uitknippert 4x te veel HALL-pulsen poging tot leren vaneen <strong>be</strong>weegafstand diemeer dan 8500 HALLpulsengebruiktknippert 4x defect relais relais <strong>be</strong>sturingskaartdefectprogrammeer metnieuwe<strong>be</strong>wegingsafstandvervang<strong>be</strong>sturingskaartknippert 4xstartpositie verlorentijdens herstartna stroomuitval is dehuidige deurpositie nietmeer <strong>be</strong>kendvoerreferentiecyclus uitknippert 4xknippert 4xverkeerde startpositietijdens herstart(stroomuitval tijdensleer/referentiecyclus)fout tijdens sluitenranden 8k2na stroomuitval tijdensleercyclus kent<strong>be</strong>sturingskaartmotorpositie niet meertest sluitranden 8k2tijdens in SLUITINGwerkte nietprogrammeermotor/voerreferentiecyclus uitvervang<strong>be</strong>sturingskaartknippert 4xverkeerdewerking/programmeringnegatieve invloedenvan buitenaf (stoten!)voerreferentiecyclusuit, als probleemaanhoudt, vervang<strong>be</strong>sturingskaartknippert 4xfout bij indexobstakeldetectieinterne foutals probleemaanhoudt, vervang<strong>be</strong>sturingskaart


knippert 3xparameters deur zijnhandmatig gewistdoor gebruikerparameters van deurzijn gewist of motor isnog nietgeprogrammeerd (geenfout maar een indicatie)(her)programmeermotorKnippert 4xfout – metenspanningverbindingska<strong>be</strong>l defect controleer ka<strong>be</strong>l –eventueelvervangenmotor defect:vervang motor<strong>be</strong>sturingskaart defectvervang<strong>be</strong>sturingskaart/motorobstakeldetectie inOPEN-modusdeur <strong>be</strong>weegt zwaar/isniet uitgebalanceerdeen obstakel heeft dedeur laten stoppencorrigeerdeur<strong>be</strong>wegingverwijderobstakel/herprogrammeer motoreventueelwerkings- enleerknop zijn tegelijkgeactiveerd.blijvend contact vanexterne drukknoptijdens programmeringvervang defectedrukknop enherprogrammeermotorknippert 2 x2x obstakeldetectie inOPEN-modus (alsAUTOMATISCHSLUITEN isgeactiveerd)deur <strong>be</strong>weegt zwaar/isniet uitgebalanceerdeen obstakel heeft dedeur laten stoppencorrigeerdeur<strong>be</strong>wegingverwijderobstakel/herprogrammeer motoreventueel, motormoet door pulsworden herstartknippert 4xreferentiecyclusgeactiveerd doorradiovoerreferentiecyclus uitknippert 1 xLED2brandtoptische sluitrandenzijn geactiveerd inSLUITINGoptische sluitranden(FRABA) aangeslotenop aansluiting 20, 74en 77 zijn onderbrokenof geactiveerdverwijder obstakelen/of controleersluitranden –vervangsluitrandeneventueel.Opmerking: als ergeen sluitrandenzijn aangesloten(20, 74 en 77)controleer dan ofDIP2 op “OFF”staat en ofkoppeling 8k2tussen 20 en 74 isaangesloten


knippert 4xknippert 4xfout tijdens metenvan snelheiddetectie obstakel bij<strong>be</strong>weging inSLUITINGfout tijdens metenvan snelheidslecht contact bijverbinden ka<strong>be</strong>l ofinterne foutdeur <strong>be</strong>weegt zwaar/isniet uitgebalanceerdeen obstakel heeft dedeur laten stoppencontroleerka<strong>be</strong>l/vervangka<strong>be</strong>l; alsprobleemaanhoudt, vervang<strong>be</strong>sturingskaartcorrigeerdeur<strong>be</strong>wegingverwijderobstakel/herprogrammeer motoreventueel, motormoet door pulsworden herstartknippert 2 x2x obstakeldetectie ofsluitrandengeactiveerd tijdensSLUITING (alsAUTOMATISCHSLUITEN isgeactiveerd)deur <strong>be</strong>weegt zwaar/isniet uitgebalanceerdeen obstakel heeft dedeur laten stoppencorrigeerdeur<strong>be</strong>wegingverwijderobstakel/herprogrammeer motoreventueel, motormoet door pulsworden herstartsluitranden zijn defectcontroleer/vervangde sluitranden;motor moet doorpuls wordenherstartknippert 4xfout in huidigekalibratieinterne foutvervang<strong>be</strong>sturingskaartknippert 4x fout in HALL-meter negatieve invloedenvan buitenaf (stoten!)als probleemaanhoudt, vervang<strong>be</strong>sturingskaarthersetten doorWatchdoginterne foutals probleemaanhoudt, vervang<strong>be</strong>sturingskaartknippert 1 x LED 1knippertfotocellen in OPENmodusgeactiveerdfotocellen aangeslotenop aansluiting 20 en 72zijn onderbroken ofgeactiveerdverwijder obstakelen/of controleerfotocellen –vervang fotocelleneventueel.Opmerking: als ergeen fotocellen zijnaangesloten (20 en71) controleer ofDIP6 “OFF” staaten of koppelingtussen T2 en 72 isgeactiveerdknippert 1 x LED 1brandtsluitranden in OPENgeactiveerdsluitrandenaangesloten opaansluiting 20 en 75(8k2) zijn onderbrokenof geactiveerdverwijder obstakelen/of controleersluitranden –vervang


of geactiveerdsluitrandeneventueelOpmerking: alssluitranden zijnaangesloten (20 en75) als er geensluitranden zijnaangesloten (20 en75) controleer danof DIP8 op “OFF”staat en ofkoppeling 8k2tussen 20 en 75 isgeactiveerdknippert 4xfout tijdens testsluitranden 8k2test sluitranden 8k2werkte nietvervang<strong>be</strong>sturingskaartknippert 1 x LED 1brandtoptische sluitrandenin OPEN-modusgeactiveerdoptische sluitranden(FRABA) aangeslotenop aansluiting 20, 75en 77 zijn onderbrokenen geactiveerdverwijder obstakelen/of controleersluitranden –vervangsluitrandeneventueel.Opmerking: als ergeen sluitrandenzijn aangesloten(20, 74 en 75)controleer dan ofDIP8 op “OFF”staat en ofkoppeling 8k2tussen 20 en 75 isgeactiveerdknippert 2 x LED 1brandt2x sluitranden zijngeactiveerd tijdensOPEN-<strong>be</strong>weging(indicatie alleen alsAUTOMATISCHSLUITEN isgeactiveerd)sluitranden zijn defect(indicatie alleen alsAUTOMATISCHSLUITEN isgeactiveerd)obstakel heeft deurlaten stoppen (indicatiealleen alsAUTOMATISCHSLUITEN isgeactiveerd)controleer/vervangde sluitranden;motor moet doorpuls wordenherstartverwijderobstakel/herprogrammeer motoreventueel, motormoet door pulsworden herstartknippert 1 x LED 1knippertGestopt door degebruikt tijdensautomatischedeur<strong>be</strong>wegingfout tijdens contactfotoceltest in OPENmodusStopknop isgeactiveerd (indicatiealleen alsAUTOMATISCHSLUITEN isgeactiveerd)test contact fotocellenin OPEN-moduswerkte nietmotor moet doorpuls wordenherstartcontroleerfotocellen, ka<strong>be</strong>lenaansluitingen/fotocellen eventueelvervangen


knippert 1 xLED2knippertfout tijdens contactfotoceltest in OPENmodustest contact fotocellenin OPEN-moduswerkte nietcontroleerfotocellen, ka<strong>be</strong>lenaansluitingen/fotocellen eventueelvervangen


12.2003 V1.0 / 401 RE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!